Protokól Nr VI/2015 z dnia 26.03.2015r.

RP.0002.6.2015

 

Protokół Nr VI /2015

z obrad VI Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 26 marca 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady VI Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie, powitała zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

 

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni byli: Pan Zdzisław Łukaszewicz (nieobecność usprawiedliwiona) oraz  Pan Marek Żmujdzin  (nieobecność usprawiedliwiona).

 

 

Ad 2

   Przewodnicząca obrad poinformowała, iż porządek dzienny VI Sesji RPB,  został przesłany Radnym. Zapytała, czy są do niego uwagi? 

   Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski:

 • Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt.3: „Ceremonia ślubowania”,
 •  Zmienia się brzmienie punktu 4: „Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku”. Wyjaśnił, iż „Zmiana brzmienia wynika z tego, że Zarząd zaopiniował projekt uchwały i zobowiązał Starostę do przedstawienia zmian osób, które by reprezentowały Powiat Białostocki. Byłby to dwie osoby, a nie jedna osoba”.
 • Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt.11: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego”.

    Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad  zmianami do porządku obrad.

   Zmiany do porządku obrad przyjęto  do realizacji, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

  Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk odczytała zebranym porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami:

 1. Otwarcie obrad VI sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Ceremonia ślubowania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
 6. Przyjęcie Sprawozdania o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” za rok 2014.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.
 8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2015 rok.
 9. Przyjęcie Sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z V sesji RPB.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad VI sesji RPB.

 

Ad 3

Ceremonia ślubowania.

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła zebranych o powstanie i wysłuchanie Hymnu Państwowego.

              Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego –  Pani Anna Grycuk poinformowała zebranych, iż podczas dzisiejszej Sesji do ceremonii ślubowania przystąpi Radny Pan Henryk Suchocki w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Białostockiego Pana Marka Szutko ( zał. nr 4) oraz w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego Białymstoku z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu Białostockiego Pana Henryka Suchockiego (zał. nr 5). Następnie, poinformowała, iż zgodnie z treścią art.20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Radny, przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

     Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła Pana Henryka Suchockiego o złożenie ślubowania. Radny złożył ślubowanie.

           Następnie, Radny Pan Andrzej Babul  poprosił zebranych o powstanie i odmówienie modlitwy za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.

 

 

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku ( zał. nr 6). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, otrzymaliście Państwo dwa projekty uchwał. Czuję się w obowiązku wytłumaczyć dlaczego dwa projekty. Otóż, są dwa powody. Pierwsza rzecz to ta, że Powiat Białostocki w Powiatowej Radzie Zatrudnienia reprezentują dwie osoby. W odpowiednich dokumentach nie jest powiedziane, że mają to być wyłączenie Radni. Nie jest określone kto. Praktyka pokazywała, że w Powiatowej Radzie Zatrudnienia Powiat Białostocki był reprezentowany przez Radę. Do chwili obecnej nasz powiat reprezentowany jest przez Pana Zenona Żukowskiego obecnego Radnego i przez Pana Roberta Wardzińskiego, który był Radnym, był Członkiem Zarządu Powiatu Białostockiego, a dzisiaj nie jest. Projekt uchwały, który początkowo Państwo dostaliście brzmi tak, że pkt. 1 Pan/Pani. Jednak można zarzucić nie do końca dopracowanie tego projektu uchwały, bo jeśli wyznaczamy jedną osobę to jest pytanie w zamian za kogo ta osoba będzie reprezentować Powiat Białostocki, czy za Pana Wardzińskiego, czy za Pana Żukowskiego, a to nie jest jednoznaczne procedując taki projekt uchwały. Druga rzecz, to miałem sugestie od Radnych, aby były zgłoszone dwie kandydatury, dwie osoby. Te dwie osoby, które macie Państwu w drugim projekcie uchwały czyli kandydatura Pana Jana Gradkowskiego, jak też Pana Krzysztofa Gołaszewskiego została wczoraj na Zarządzie zaakceptowana jako oficjalny projekt uchwały i Starosta został zobowiązany do przedstawienia tego projektu podczas obrad dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, od nas zależy czy te kandydatury znajdą akceptację, czy też nie, czy też inne osoby, o tym zadecyduje na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu”.

   Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zaznaczył, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje Radnego Pana Zenona Żukowskiego na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.

   Pan Ryszard Łapiński – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu poinformował Wysoką Radę, iż Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

   Radny Pan Roman Czepe zapytał czy liczba miejsc w Powiatowej Radzie Zatrudnienia jest ograniczona?

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, jest jednoznaczny limit. Powiat Białostocki w Powiatowej Radzie Zatrudnienia jest reprezentowany przez 2 osoby. Jeśli inne osoby Rada Powiatu chce wyznaczyć niż aktualnie, to tylko 2 osoby można wyznaczyć do Powiatowej Rady Zatrudnienia”.

   Radny Pan Zenon Żukowski: „Czy jest limit dotyczący procedowania, czy jest limit dotyczący osób w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia? Tutaj Pan Starosta jednoznacznie potwierdził, limit jest w składzie, a nie w procedowaniu”. 

   Radny Pan Roman Czepe: „Usłyszałem od Pana Starosty, że Powiat Białostocki jest reprezentowany przez 2 osoby. Natomiast chciałbym zapytać z jakiego dokumentu to wynika?”

   Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z Porozumieniem w sprawie trybu powoływania Powiatowej Rady Zatrudnienia zawartego w dniu 31 grudnia 1999 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku a Starostą Powiatu Białostockiego w § 4 jest zapisane: w skład Rady Powiatowej wchodzi z ramienia powiatu dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Powiatu Białostockiego”.

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w związku z tym, że taki wniosek był zgłoszony ja bym proponował, aby każdą z tych kandydatur poddać pod głosowanie. Dwie osoby, które uzyskają największą liczbę głosów będą wstawione do projektu uchwały i wtedy już uchwała byłaby procedowana przez Radę”.

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady poprosiła o wypowiedź w tej kwestii Radcy Prawnego.

   Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, głosowanie będzie jawne, ponieważ wystarczy podniesienie ręki. Tutaj należy się zgodzić z Panem Starostą, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby były 3 kandydatury i które 2 osoby dostaną największą liczbę głosów będą kandydatami Rady Powiatu na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. Oczywiście już te dwie osoby, które otrzymają największą liczbę głosów będą wpisane do projektu uchwały i taka będzie Państwa uchwała. Radny może podnieść rękę dwukrotnie, głosujemy tylko na dwóch kandydatów”. 

   Radny Pan Krzysztof Gołaszewski, Radny Pan Jan Gradkowski oraz Radny Pan Zenon Żukowski wyrazili zgodę na pełnienie funkcji członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

   Na Radnego Pana Krzysztofa Gołaszewskiego oddano 18 głosów „za”, na Radnego Pana Jana Gradkowskiego oddano 17 głosów „za”, na Radnego Pana Zenona Żukowskiego oddano 9 głosów „za”.

Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Radnego Pana Krzysztofa Gołaszewskiego oraz Radnego Pana Jana Gradkowskiego  na kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

   Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt ww. uchwały oraz zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr VI/40/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku (zał. nr 7).

 

 

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

   Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (zał. nr 8). Zaznaczyła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 roku określony został wymiar obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektorów szkół Powiatu Białostockiego. W szkole takiej jak Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach jest w tej chwili 18 oddziałów i zgodnie z wyżej zacytowaną uchwałą przy 17 i więcej oddziałach tygodniowy wymiar zajęć dyrektora wynosi 3 godziny. Zgodnie z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela Rada Powiatu może zwolnić dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, który został określony uchwałą Rady Powiatu na wniosek dyrektora. Pani Dyrektor Bojczuk, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach  zwróciła się do Zarządu z prośbą o zwolnienie z obowiązku świadczenia 3 godzin tygodniowo wymiaru zajęć nauczania. Wniosek swój umotywowała tym, że zgodnie z nowymi przepisami wprowadzającymi reformę w szkolnictwie zawodowym w tej chwili egzaminy zawodowe to jest ciągła praca szkoły. Po każdej kwalifikacji zawodowej są organizowane egzaminy zewnętrzne do oceny, do których przystępuje młodzież po każdej kwalifikacji. Zespół Szkół Mechanicznych jest największą szkołą w powiecie. W tej chwili kształci się w niej 470 uczniów. Są też szkoły dla dorosłych, gdzie kształcenie odbywa się w co drugi weekend. Jest dużo młodzieży, z którą należy stosować indywidualny tok kształcenia. Młodzież z orzeczeniami, trudna wychowawczo. W związku z tym Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o zwolnienie jej ze świadczenia tego obowiązku pracy tzw. przy tablicy, ponieważ bardzo dużo czasu poświęca na sprawy organizacyjne szkoły. Dlatego też Państwu została przedłożona taka uchwała w sprawie zwolnienia dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć. Dotyczy to roku szkolnego 2015/2016”.

   Pytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

   Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

   Negatywną opinię do ww. projektu uchwały przedstawił:

 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

   Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz zarządziła głosowanie.

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 7 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr VI/41/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (zał. nr 9).

 

Ad 6

Przyjęcie Sprawozdania o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” za rok 2014.

   Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła Wysokiej Radzie sprawozdanie o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” za rok 2014 ( zał. nr 10).

   „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z § 5 Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 – 2015 Rada Powiatu Białostockiego określiła priorytety współpracy Powiatu Białostockiego z uczestnikami Programu w zakresie 9 obszarów należących do kompetencji powiatu w tym zakresie: pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych; promocji i ochrony zdrowia; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; kultury fizycznej i sportu; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; ochrony środowiska; turystyki; rozwoju obszarów wiejskich. Przedłożone sprawozdanie zawiera sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2014 przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz jednostki organizacyjne powiatu. Na realizację Programu w 2014 roku wydatkowano łącznie środki w wysokości 1 674 813 zł. W tym największe środki wydatkowane były w Powiatowym Urzędzie Pracy na refundację świadczeń integracyjnych wraz z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej i tutaj 1 046 446 zł oraz staże i prace interwencyjne 130 433 zł. Następna pozycja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku na działalność Pogotowia Opiekuńczego „OPOKA” w Wasilkowie, całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego i resocjalizacyjnego na 14 miejsc. Tutaj wydatkowano środki w wysokości 460 739 zł. Starostwo Powiatowe w Białymstoku, wydatkowane środki w wysokości 37 195 zł, w tym na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w ramach otwartych konkursów ofert 22 215 zł. Dotację otrzymało 7 organizacji pozarządowych. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert 14 100 zł. Dotację otrzymały 3 organizacje pozarządowe. Zakupiono puchary, medale dla zwycięzców XIV biegu ulicznego im. Waldemara Kikolskiego w Łapach i tutaj na kwotę 880 zł. Szczegółowa informacja została przedstawiona Państwu w sprawozdaniu, które Zarząd przekazał Państwu”.

   Radny Pan Marek Skrypko: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zapoznałem się z tym sprawozdaniem. Mam tutaj kilka uwag natury ogólnej, dość niepochlebnych. Wydaje się, że aktywność powiatu w zakresie współpracy jest po prostu słaba, zwłaszcza jeśli chodzi o współpracę z organizacjami, które funkcjonują na terenie powiatu. Przewija się tutaj wiele nazw różnych organizacji, stowarzyszeń. Natomiast jak tak dobrze się przypatrzeć to są takie „grube ryby” tej branży, która gdzieś tam kooperuje na granicy rzeczywiście zaangażowania społecznego i biznesu specyficznie rozumianego, czyli pobieranie dotacji z urzędów centralnych, czy projektów unijnych. Mały jest tutaj zakres tak naprawdę działań własnych, może wyjmując poza obszar tej analizy Urząd Pracy, który z racji swojej wielkości ma dosyć duże możliwości działania. Natomiast to co uderza to to, że są to organizacje z Warszawy, natomiast mało jest takich organizacji, które tutaj lokalnie działają. Trudno się temu dziwić, bo jak popatrzymy na te dotacje, które są przyznane, to jeżeli zdejmiemy te grube miliony, to wychodzi ok. 20 000 zł dofinansowania. Jak na powiat mający 140 tys. mieszkańców to jest naprawdę mało. Dużo też Starostwo może zrobić w ramach własnej inicjatywy. Nie wszystko musi być finansowane z projektów unijnych, aczkolwiek tutaj jest to uderzające jak mało jest inicjatyw w tym zakresie z tych środków finansowanych. Można też robić własnymi możliwościami, tego po prostu ja tutaj za bardzo nie widzę. Oczywiście to jest taki pomysł na politykę prowadzony przez poprzedni Zarząd, nie wiem jak teraz, w każdym razie Państwo decydujecie jak to będzie wyglądało, ja bym to widział zupełnie inaczej, ale to nie nasz klub sprawuje władzę i ma prawo podejmowania decyzji w zakresie wyboru kierunków realizacji konkretnych działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak tak dobrze popatrzymy na statystykę ilości organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Białostockiego, to zobaczymy, że naprawdę jest ich nie dużo. To się po części wiąże z tym, że jeżeli nie ma gdzie aplikować po konkretne środki to po prostu się taką działalność nie jest w stanie rozwijać, albo ją się po prostu zamyka, albo jej nie otwiera. To co jest takie bardzo też uderzające, to to, że są pewne organizacje dysponujące dużymi środkami na terenie Powiatu Białostockiego, są to np. Lokalne Grupy Działania, których członkiem jest Powiat Białostocki, i tutaj nie ma ani słowa o jakiejkolwiek współpracy z Lokalnymi Grupami Działania. Nie wiem czy jest to przez pomyłkę czy takiej współpracy nie ma. Lokalna Grupa Działania też jest organizacją pozarządową. To czego tutaj brakuje, co razi, to brak jakichkolwiek działań skierowanych na współpracę z Polakami za granicą. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko granicy z Litwą położeni i przy granicy z Białorusią, tam są ogromne potrzeby. Tutaj nie ma żadnych działań. To jest Państwa wybór, że nie ma takiej współpracy, takiego działania, ale Ci ludzie naprawdę tam tego potrzebują, oczekują tej współpracy. Nie wszystko załatwia rząd, niektórych rzeczy wogóle nie załatwia. Myślę, że dysponując tak dużym aparatem i urzędniczym, i finansowym, i organizacyjnym, lokalowym, którym dysponuje Powiat Białostocki, jesteśmy w stanie zapewnić bardzo dużo w tym zakresie. Brakuje mi też tutaj informacji, bo mamy też konkretne obowiązki wobec naszej Ojczyzny, czyli działania patriotyczne. Jesteśmy małą Ojczyzną, i tutaj mamy też konkretne wydarzenia, które się dzieją, mamy np. taką inicjatywę jak wsparcie dla Narodowego Dnia Pamięci dla Żołnierzy Wyklętych, to jest 1 marca, podejmowanych jest sporo inicjatyw, i tutaj należy przy okazji wszystkim podziękować, którzy się tego podejmują, także powiat mógłby tutaj aktywnie uczestniczyć. Możliwość organizowania przeróżnych konkursów, zwłaszcza, że szkoły szukają takiego forum, w którym zakresie mogłyby się odnaleźć. Także ja dał bym tutaj szansę, a Państwo zdecydujecie. Podsumowując, rodzi się pytanie czy nie warto by było wprowadzić budżetu obywatelskiego. To rozwiązałoby bardzo wiele problemów. Ja wstępnie teraz zgłaszam taki projekt ustnie, bardzo chętnie jeśli trzeba mogę przygotować taki projekt uchwały. Jest wiele obszarów nie objętych ani działaniem funduszy unijnych, ani te pieniądze, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski, czy inne Ministerstwa, nie wystarcza na wszystko, a bylibyśmy w stanie zaktywizować społeczność lokalną w tym obszarze bardzo mocno”.

   Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Radny, ja z przyjemnością słuchałam wszystkich uwag Pana, ponieważ jako osoba, która pełniła funkcję również w poprzedniej kadencji szczególnie się zaangażowałam w współpracę ze stowarzyszeniami pozarządowymi i myślę, że dużo w tej sprawie zostało zrobione. Organizujemy tu z współpracą z Podlaską Siecią Pozarządową wybory, gdzie nasze stowarzyszenia z Powiatu Białostockiego są reprezentowane w województwie, gdzie mają swój głos. Organizujemy tu różne szkolenia, z pisania wniosków, aplikowania, szkolenia tematyczne, w którym tutaj Pan Radny uczestniczył. Myślę, że Pana pomysły są jak najbardziej trafne. Chciałabym tylko powiedzieć, że w związku z tym, że widzimy potrzebę ściślejszej współpracy z naszymi organizacjami weszliśmy w projekt i od roku jesteśmy w projekcie, który ma na celu stworzenie modelu jak najlepszej współpracy samorządu szczebla gminnego i powiatowego w naszym powiecie. Wypracowania sobie takiego modelu. Już zaczynamy wdrażać wypracowane z organizacjami pozarządowymi konkretne cele tego projektu, w tym niedługo będziemy wdrażali powołanie zespołu konsultacyjno – opiniodawczego tutaj przy Starostwie. Myślę, że głównym efektem tego projektu jest stworzenie portalu internetowego, na którym będą zamieszczone wszystkie możliwe informacje dotyczące naszych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji na terenie Powiatu Białostockiego, wszystkich możliwych szkoleń, aplikowania o różne wnioski i innych potrzebnych informacji. Również portal będzie miał narzędzia ułatwiające wprowadzenie bieżących danych w ramach osób odpowiedzialnych za prowadzenie i monitoring tych organizacji pozarządowych w naszym powiecie. Proponuję aby na najbliższej komisji te Pana propozycje wpisać. Szczególnie mi się podobają tematy związane z wspieraniem postaw patriotycznych”.

   Radny Pan Marek Skrypko: „Dziękuję oczywiście za to co do tej pory zostało zrobione. Natomiast moje uwagi dotyczyły tego, że widzę to w dużo szerszym spectrum niż to jest do tej pory. Dziękuje Pani Wicestaroście za odpowiedź”.

   Radna Pani Danuta Bagińska: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ponieważ jestem Prezesem Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś Barwa. Działam od 8 lat i znam to dokładnie. Wiem jakie w powiecie są dofinansowania, bo się ubiegam. Piszę różnego rodzaju wnioski o dofinansowania. Chciałabym powiedzieć i prosić przede wszystkim, że gdyby można było zwiększyć troszeczkę kwotę dofinansowania dla stowarzyszeń. Również aby nie było 40 % wkładu finansowego. Dlatego tutaj nie korzystają te małe stowarzyszenia. My jesteśmy na wsi, nie mamy złotówki. Dlatego tutaj większe stowarzyszenia się ubiegają, bo mają wkład finansowy i dlatego korzystają, a my nie możemy korzystać. Stowarzyszenia poza tym korzystają z różnych źródeł, np. z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tam jest 95 % dofinansowanie, 5 % wkład finansowy. Proponuję wprowadzić drobne zmiany na lepsze (...)”.

   Radny Pan Roman Czepe: „Odniosę się do tego co mówił Radny Pan Marek Skrypko. Bardzo dziękuję za ten głos, w dużej mierze w imieniu Klubu. Niestety nie mogę z zachwytem tak odnieść się do tego głosu w ten sposób jak powiedziała to Pani Wicestarosta Jolanta Den, że poruszone zostaną te kwestie na  Komisji. To jest sprawozdanie Zarządu, przyjmuję że omawiamy dziś sprawozdanie Zarządu z realizacji Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi, zatem są to uwagi do Zarządu a nie do Komisji. Na Komisji powinny być już omawiane konkretne propozycje Zarządu. Moim zdaniem byłoby stosowne aby na posiedzeniu Komisji to Zarząd odniósł się do tych ciekawych, ważnych, konkretnych propozycji. Przedstawił je Komisji. Żeby nie było tak, że Pan Radny przygotował się, wypowiedział wiele szczegółowych propozycji, i to gdzieś w jakiejś kolejnej dyskusji by umknęło. Zarząd powinien się odnieść do każdej z propozycji. Jeśli chodzi o stronę internetową to też cieszy. Obojętne czy to będzie podpięte pod stronę Starostwa, czy to będzie osobna strona z linkiem na stronie, ale informacja jest fatalna jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. To jest także kreowanie, nie tylko wymienianie tych organizacji które są, nie tylko pokazywanie na zasadzie przejrzystości jaką pomoc mogą uzyskać, i jaką pomoc uzyskują, ale to jest także wsparcie, wsparcie poprzez promowanie. Niektóre organizacje nawet nie stać, aby założyć własną stronę internetową, nie są w stanie nawet, z wielu różnych powodów. Tą funkcję mogłaby spełniać poprzez zakładki do zakładek strona powiatowa. Także idea dobra, czekamy na to Pani Starosto. Jeśli chodzi o uwagę, to może lepiej dać mniejsze kwoty, ale objąć jak największą liczbę stowarzyszeń, podmiotów. To jest właśnie bolączka. Jedni dostają, drudzy nie, słusznie, nie słusznie, to jest właśnie bolączka. Te małe organizacje zwłaszcza, one są w znacznie trudniejszej sytuacji. Tutaj bardzo dobrze, że był głos w dyskusji Radnej Pani Bagińskiej. Proszę Państwa, to zwykle opiera się na jednym liderze. Czasem to jest ogromna praca jednego człowieka. To nie jest tak jak w dużych organizacjach, że stać ich na etaty. Na wsi jest inaczej. Należy podziwiać te małe stowarzyszenia. Dlatego prośba, aby objąć szczególną uwagą te niewielkie stowarzyszenia, zwłaszcza stowarzyszenia wiejskie”.

   Radni innych pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” za rok 2014.

 

Ad 7

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym  sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok ( zał. nr 11).

   „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oprócz zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje również zadania z zakresu pieczy zastępczej oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu pomocy społecznej oprócz Powiatowego Centrum w Powiecie Białostockim są realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, domy pomocy społecznej i Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. Została Państwu przedstawiona informacja, nie wiem czy w pełni Państwa zadowala czy nie. Będę czekała na Państwa wnioski, które postaram się wziąć pod uwagę przy opracowywaniu kolejnych sprawozdań. Proszę Państwa, chciałabym przedstawić przede wszystkim jak zadania z zakresu pomocy społecznej wyglądają na tle całego budżetu Powiatu Białostockiego, i że są to dość znaczne wydatki w tym zakresie. W ramach wydatków budżetu w 2014 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, tutaj też chciałam od razu wskazać jakie są wysokości wydatków w zakresie pieczy zastępczej i realizacji programu dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego, że te wszystkie zadania są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i przez wszystkie te jednostki. W skali budżetu wydatki w tym zakresie wynoszą ponad 23 %. Oczywiście największe wydatki dotyczą zadań z zakresu  pomocy społecznej ponad 18 %. Proszę Państwa te wydatki pochodzą z dochodów budżetu powiatu. Tutaj chciałam Państwu przedstawić, że dość znaczne są wpływy z realizacji tych zadań do budżetu powiatu. Do budżetu Powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i rehabilitacji wpływa 18 %. Niestety nie jest to działalność dochodowa, więc wydatki muszą być trochę wyższe niż dochody. Oczywiście największe wpływy w tym zakresie dotyczą dochodów uzyskanych przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, bo stanowią one aż 17 %. Teraz chciałabym Państwu przedstawić wydatki na zadania z zakresu wszystkich zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czyli pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej. Chciałam tylko nadmienić, że zadania z zakresu rehabilitacji społecznej są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzymujemy według algorytmu i one nie są w budżecie powiatu. Jeżeli chodzi o zadania wyłącznie realizowane przez Powiatowe Centrum to największe wydatki dotyczą właśnie środków PFRON i stanowią one ponad 28 % tych wydatków, które realizuje Powiatowe Centrum jako jednostka budżetowa, a na drugim miejscu są to wydatki dotyczące rodzin zastępczych. Teraz przedstawię Państwu sprawozdanie z zakresu pomocy społecznej i tutaj proszę zwrócić uwagę, ze jeżeli chodzi o same wydatki dotyczące i tylko wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum to one dotyczą tylko ośrodka interwencji kryzysowej oraz wydatków na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, ale nie placówek wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Czyli PCPR jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej funkcjonującą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ale zadania realizujemy również z innych licznych ustaw. Najwięcej wydatków w zakresie pomocy społecznej dotyczy domów pomocy społecznej. W powiecie mamy 4 domy pomocy społecznej. Te wydatki kształtują się adekwatnie do liczby miejsc w tych domach pomocy społecznej. Z jednej strony tak jak powiedziałam są wydatki, ale na te wydatki składają się dość znaczne dochody jeżeli chodzi o funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Główne źródła finansowania domów pomocy społecznej na dzień dzisiejszy to jest odpłatność z gmin, czyli 65 % dochodów z tego tytułu. Na drugiej pozycji kształtują się dochody z budżetu państwa, i one dotyczą tylko i wyłącznie tych pensjonariuszy, którzy zostali skierowani do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku i głównie są to pensjonariusze przebywający w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Co roku ta skala pomiędzy odpłatnością gmin a dotacją z budżetu państwa jest coraz większa. Następna jednostka, która działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej: Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. Jest to zadanie realizowane w całości z budżetu państwa. Jeżeli chodzi o działalność to chciałam Państwu przedstawić ilość wydanych decyzji wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Oczywiście decyzje te dotyczą przede wszystkim umieszczania w domu pomocy społecznej i decyzje kierujące i ustalające odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia. Najwięcej decyzji to jest decyzji zmieniających za pobyt w domu pomocy społecznej i to głównie dotyczy domu pomocy społecznej (DPS w Garbarach), który nie jest prowadzony i prowadzenie tego domu nie jest zlecane przez Powiat Białostocki. Jeszcze sprawa  sprzed kilku lat, ale SKO orzekło, że decyzje zmieniające w zakresie wysokości ustalających opłatę w domu pomocy społecznej w stosunku do pensjonariuszy przebywających i umieszczonych tam przed dniem 1 stycznia 2004 roku należy do kompetencji powiatu na terenie którego ten leży pomimo, że jest to dom prowadzony na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Chciałabym jeszcze przedstawić wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Przedstawienie tego Państwu wynika również z art. 112 ustawy o pomocy społecznej ust. 12, że kierownik przedstawia również wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, a zgodnie z ust. 13 tego artykułu Rada Powiatu na podstawie wykazu potrzeb opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej. Wykaz potrzeb został przedstawiony w ten sposób, że przedstawiliśmy wydatki na realizację poszczególnych zadań. W wykazie tym przedstawiamy plan wydatków jaki był na dzień 1 stycznia 2014 roku, wykonanie, potrzeby na 2015 rok zgłoszone przez jednostki, i potrzeby zabezpieczone w powiecie na 2015 rok. Jeszcze oczywiście środki na funkcjonowanie PCPR. Tutaj założony jest wzrost wydatków w tym roku, w związku z tym, że mając na uwadze ilość realizowanych zadań konieczne jest zwiększenie zatrudnienia i jest to zabezpieczone w budżecie tego roku”.

   Radna Pani Maria Busłowska: „Mam pytanie odnośnie osób oczekujących na przyjecie do domu pomocy społecznej. W tej informacji zawarta jest liczna 58 osób na 31 grudzień 2014 rok. Mamy marzec, czy jakaś ilość tych osób dostała się, czy liczba osób oczekujących wzrosła?”

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku odpowiedziała: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, te osoby oczekujące na umieszczanie w domu pomocy społecznej to przede wszystkim osoby oczekujące  na umieszczenie w DPS w Choroszczy i kilka osób w DPS w Jałówce. Tak na dobrą sprawę to nie jest taka rzeczywista liczba osób oczekujących. Sporo osób jest, które oczekują na umieszczenie w DPS w Choroszczy już od kilku lat, i ciągle odkładają ten termin umieszczenia w domu pomocy społecznej. To dotyczy głównie osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie zostały skompletowane dokumenty, ale jeszcze jest rodzina, która zajmuje się tymi ludźmi i po prostu ta osoba nie chce jeszcze być umieszczona w domu pomocy społecznej, albo odkłada ten termin. Czasami zdarzają się nawet takie sytuacje, że jest osoba umieszczona w DPS na podstawie postanowienia sądu. Były interwencje w tym zakresie do ośrodków pomocy społecznej, aby wystąpili do sądu czy jest zasadne dalsze utrzymywania praw do tego skierowania. Czasami były też kierowane sprawy do sądu, które pojedynczy sprawy były takie, że sąd uchylił decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. W większości tych sprawach jest tak, że rodzina prosiła o to, aby skierować do domu pomocy społecznej i aby mieć te zabezpieczenie, że jak matka czy ojciec umrze to żeby było pewne, że on będzie miał zapewnioną tą opiekę. Taka jest właśnie sytuacja przy osobach oczekujących z zaburzeniami psychicznymi. Jeżeli chodzi o osoby oczekujące na przyjęcie dla przewlekle somatycznie chorych i dla osób starszych, to tam takiej kolejki nie ma, ale dobrze jest jeżeli jest kilka osób oczekujących. W tej chwili chyba nawet nie mamy żadnej osoby oczekującej”.

   Radna Pani Maria Busłowska zapytała o tendencję (rosnąca, malejąca) osób oczekujących w  stosunku do lat ubiegłych.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Tendencja jest raczej malejąca, ale utrzymująca się na takim poziomie, że będziemy mieli zapewnione na dzień dzisiejszy wszystkie miejsca. W informacji, którą Państwu przedstawiłam jest tabela przedstawiająca ile wydaliśmy decyzji o umieszczeniu w 2014 roku do poszczególnych domów pomocy społecznej, z jakich gmin. Jeżeli chodzi o gminy Powiatu Białostockiego, gdybyśmy się mogli opierać tylko o tych mieszkańców, to powiem szczerze, że mielibyśmy problem z zapewnieniem miejsc, szczególnie dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starych. Gro osób skierowanych to są mieszkańcy miasta Białegostoku. Miasto Białystok nie posiada takiej infrastruktury domów pomocy społecznej, która zabezpiecza ich potrzeby. Sąsiedztwo z miastem Białystok i nasza dosyć bogata infrastruktura w zakresie domów pomocy jest bardzo korzystna. Myślę, że i dla nas i dla miasta Białegostoku”.

   Radny Pan Wojciech Fiłonowicz zapytał: „Jak się kształtują perspektywy jeśli chodzi o pieczę zastępczą? Jakie będą koszty przyszłe w stosunku do tego co było? Piecza zastępcza jest z tego co pamiętam od 2012 roku. Jest to zadanie powierzone dla samorządów od 2012 roku, to są spore koszty. Zatem jakie są perspektywy i jakie są główne czynniki, które wpływają na to, że ta piecza zastępcza wzrasta, jeśli chodzi o dzieci i rodziny”.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, następny punkt to będzie sprawozdanie z pieczy zastępczej. To nie jest tak, że piecza zastępcza funkcjonuje od 2012 roku. Od 2012 roku funkcjonuje nowa ustawa o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a całą pieczą zastępczą zajmuje się powiat od dnia powstania powiatów, z tym, że było to w ustawie o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne. Na samym początku to było zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, to był rok bodajże tylko 1999 – 2000, potem to już stało się zadaniem własnym. Jednak cały czas było realizowane, tylko ze wcześniej w ramach ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o koszty pieczy zastępczej, to na pewno będą one wzrastały. W ubiegłym roku globalnie wydatki nie wzrosły, ale na przykład zostały zwiększone świadczenia dla części rodzin niezawodowych z 660 zł do 1000 zł. Ubiegły rok był rokiem, gdzie nowych rodzin za dużo nie powstało. To też wynika właśnie z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nałożonym obowiązku na gminę w tym zakresie”.

   Radny Pan Wojciech Fiłonowicz zapytał o powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Z powodu ubóstwa nikt nie ma prawa zabrać dzieci. Dzieci trafiają do pieczy zastępczej jeżeli rodzina jest niewydolna, jeżeli nie jest w stanie sprawować właściwie opieki, ale ubóstwo doprowadza do innych skrajnych sytuacji, które powodują, że dzieci trzeba zabrać”.

   Radny Pan Roman Czepe: „Oglądamy, wiemy co się dzieje w Polsce, odbiera się właśnie dzieci z powodu ubóstwa, ale twierdzi się, że nie z powodu ubóstwa, ale z powodu tego co te ubóstwo powoduje. Tak de facto do tego się sprowadza. Niewydolni są, bo nie mają pieniędzy, bo jest ubóstwo itd. Jeżeli ten jeden czynnik powoduje tą niewydolność to państwo powinno w tym momencie wkroczyć. Bardzo mnie zaciekawiło to o co zapytała Radna Pani Busłowska. Mianowicie o te wnioski, ok. 50 wniosków tych osób, które oczekują oraz to co Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie trzeba tego tak twardo traktować. Ile osób trzeba by w trybie pilniejszym rozpatrzyć, ile jest wniosków, które trzeba potraktować jako ważne, pilne, a ile oczekują lat najdłużej wnioski, z tych rodzin, które zwlekają”.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wśród osób oczekujących na DPS w Choroszczy jest kilka osób skierowanych przed 1 stycznia 2004 roku, jeszcze według starych zasad. W tym przypadku gmina zrobi wszystko, żeby tego skierowania nie uchylić. Dlatego, że w tym przypadku jeszcze nie musiałaby płacić, bo osoby skierowane po 1 stycznia 2004 roku, to już wtedy gmina kieruje i wówczas ponosi opłatę za pobyt w wysokości różnicy pomiędzy kosztem a opłatą pensjonariusza. Ile jest takich najpilniejszych spraw? To dotyczy domów pomocy społecznej dla osób  przewlekle psychicznie chorych i myślę, że takich najpilniejszych to będzie ok. 20. Tak mniej więcej, bo jeśli chodzi o dokładną liczbę to musiałabym to przeanalizować. Jeśli chodzi jeszcze o sytuację gdzie dzieci są zabierane z powodu ubóstwa. To nawiążę o ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która funkcjonuje od 2012 roku i która nałożyła zadania na gminy. Celem tej ustawy jest to, że w pierwszej części tej ustawy są zadania gminy i zadaniem gminy jest wspieranie rodziny, aby nie dochodziło do sytuacji, żeby dziecko zabrać do pieczy zastępczej. Jest tam kwestia asystenta rodzinnego itd. Czy to się opłaca gminie? Opłaca się gminie nawet z punktu widzenia finansowego, dlatego że za dziecko umieszczone w pieczy zastępczej gmina współfinansuje pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej po 2012 rok. Zasada jest taka, że w pierwszym roku funkcjonowania gmina współfinansuje 10 %, w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30 %, a w trzecim i każdym następnym 50 %. Jeżeli dziecko jest umieszczone w rodzinie spokrewnionej to jest od 66 zł do 330 zł, to jeszcze się opłaca. Jednak jak dziecko jest już w rodzinie nie zawodowej, a nie zawodowa to też ciocia, czy zawodowa, to gmina współfinansuje już od 100 zł do 500 zł. Jeżeli dziecko jest w placówce opiekuńczo – wychowawczej to koszt wynosi ok. 3 tys. zł miesięcznie na terenie Powiatu Białostockiego. Czyli gmina płaci za dziecko w pieczy zastępczej około 300 zł, potem 900 zł a potem 1500 zł. Jedyne co jest dobre w tej ustawie, bo ona jest taka bardzo ciężka do realizacji. Rzeczywiście gminie się opłaca pomóc dziecku, jeżeli te dziecko powiedzmy jest zabrane tylko z powodu ubóstwa, być może są takie sytuacje, teraz jest kwestia tego rodzaju, że opłaca się bardziej pomóc dziecku w środowisku tej rodzinie niż w pieczy zastępczej. W ostatnim roku zauważyliśmy mniej tworzonych rodzin zastępczych z wniosków przyszłych rodziców zastępczych”.

   Radny Pan Roman Czepe: „Wspomniała Pani, że tendencja jest malejąca jeśli chodzi o liczbę tych wniosków, podań i osób oczekujących. Natomiast czy nie wynika to właśnie z ustawy z 2004 roku. Chciałbym Panią prosić, aby Pani oceniła jak funkcjonuje właściwie ta zmiana. Chodzi o to, że gminy ponoszą koszty, w związku z czym jest taka tendencja żeby upychać w mało profesjonalnych domach pomocy, bo koszty są tam bardzo małe. Czy z tego właśnie nie wynika, że liczba wniosków jest malejąca, że gminy radzą sobie w inny sposób”.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mając na uwadze tą właśnie bardzo dobrą współpracę z gminami nie chciałabym ich oceniać negatywnie. Jednak tak, ma Pan rację. Mniejsza liczba osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej w związku ze zmianą z 2004 roku wynika ze zmiany finansowania domów pomocy społecznej. Gdy weszła ta zmiana przepisów i kiedy w 2014 roku dokonałam takiej analizy zgonów i rezygnacji i liczby osób ubiegających się w tych pierwszych latach po zmianie tej ustawy. Jeżeli tak przedłożyłam te liczby ile odeszło, ile przyszło itd., to martwiliśmy się o to, że domy pomocy społecznej będą puste, a przecież mamy świetną infrastrukturę w tym zakresie. Ten pierwszy rok 2004 to było tak, że gminy nie były do tego przygotowane finansowo. Nie da się ukryć, żeby osiągnąć standardy, które są w domach pomocy społecznej, biorąc pod uwagę zatrudnienie to ten koszt musi się wahać w granicach do 3 tys. zł. Teraz osoba, która trafia do domu pomocy społecznej, jeżeli ona utrzymuje się z zasiłku stałego, to wnosi odpłatności ok. 300 zł. Koszt utrzymania ok. 3 tys. zł, czyli gmina musi ponieść dość znaczny koszt miesięcznie, co znacznie obciąża ich budżetu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoba wymagająca stałej pomocy i pielęgnacji ze względu na stan zdrowia ma prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jednak ja też rozumiem gminy, które nie są w stanie pokryć tych wszystkich kosztów. Jeżeli Pan mówi o działalności gospodarczej w zakresie zapewnienia opieki, i jeżeli ta działalność jest prowadzona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i osoba prowadząca tą działalność ma zezwolenie Wojewody na prowadzenie tej działalności to myślę, że standardy tam też muszą być zachowane. To troszeczkę taniej kosztuje niż w domach pomocy społecznej, dlatego że tam są znacznie niższe standardy niż w domu pomocy społecznej. Niestety są takie sytuacje, że gmina nie ma innego wyjścia i musi skierować, a głównie to dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi, bo trudno jest tutaj zorganizować usługi opiekuńcze. Jeżeli chodzi o osoby w wieku po produkcyjnym, jeżeli nawet nie ma rodziny to jest łatwiej zorganizować usługi opiekuńcze. Gmina ma obowiązek skierować jeżeli nie jest w stanie zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”.

   Radna Pani Sylwia Rząca: „Pani Dyrektor, mam pytanie w zakresie realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej. W przedłożonym sprawozdaniu Pani ujęła, że z pomocy specjalistycznej do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało 30 osób, z pomocy  konsultantów itd. Natomiast już w realizacji programów edukacyjnych nie zrealizowano programu, gdyż nie było możliwe zorganizowanie odpowiednich grup z liczbą uczestników. Czym to jest spowodowane? Czy tak trudno jest zaktywizować te osoby, czy one same nie chcą?”.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, programy korekcyjno – edukacyjne są to programy dla sprawców przemocy. Zadanie finansowane z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w tym zakresie programy mogą być realizowane w grupach, nie mogą być one realizowane dla pojedynczy osób. Do programu korekcyjno – edukacyjnego osoba może być skierowana postanowieniem sądu, jeżeli jest sprawcą przemocy i sąd to udowodnił i może skierować. Było kilka takich przypadków i w związku z tym, że nie mogliśmy zorganizować grupy, to skierowaliśmy te osoby do Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Dla nich czasami tez brakowało osoby do grupy. Te środki, które mieliśmy z budżetu Państwa, 15 tys. zł były po prostu nam zabrane i przekazane do ośrodka w Białymstoku. Jeżeli chodzi o współpracę, to tak powiem szczerze, że za bardzo to my takiego narzędzia nie mamy. Cała ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie moim zdaniem jest troszeczkę źle skonstruowana, bo te zadania realizuje zarówno gmina jak i powiat. W gminie działają zespoły interdyscyplinarne. W gminie to rodzina tego sprawcy, czy też sam sprawca korzysta bardzo często z pomocy i w sumie te narzędzie aby on uczestniczył w takim programie to ma gmina. Myślę, że lepiej było by to realizowane gdyby jednak te programy korekcyjno – edukacyjne były prowadzone przez gminę. Jest to bardzo ciężki i trudny temat”.

   Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani, wczytałem się w to sprawozdanie i bardzo mnie uderzyło takie stwierdzenie, główne problemy  związane z funkcjonowaniem domu pomocy społecznej w 2014 roku i przy Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy jest takie sformułowanie, że są problemy jeśli chodzi o koszty utrzymania pensjonariuszy, a wpływ na tą sytuację ma stosunkowo młody wpływ kierowanych do nas mieszkańców i niska śmiertelność w porównaniu z innymi typami domów pomocy społecznej. Przyznam, że z takiego sformułowania można wnioskować, że takie są oczekiwania. Jest to duży nietakt. Druga sprawa, która mnie uderzyła, to zarówno w tym domu  pomocy społecznej wymienionym jak i w innych podkreśla się, że jest bardzo niski poziom płac. Wynagrodzenie miesięczne ponad 50 % pracowników kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast w DPS w Jałówce nawet 23 pracownikom na 60 zatrudnionych jest wypłacany dodatek wyrównawczy w celu dopełnienia wynagrodzenia do minimalnej kwoty obowiązującej w 2015 roku. Przyznam, że zapoznałem się z wysokością płac dyrektorów tych jednostek. Tutaj mam pytanie do Pani Dyrektor i do Zarządu czy ta polityka płacowa, w której płace dyrektorów są na poziomie nadzwyczajnym jeśli chodzi o Powiat Białostocki, w ogóle o region Podlasia, chyba, że prowadzenie domu pomocy społecznej jest to duży trud, już nie chodzi o zarządzanie. Na pewno bardzo duży trud to jest praca personelu bezpośrednio z tymi osobami, które są podopiecznymi domów pomocy społecznej. Dzisiaj są z nami Państwo dyrektorzy tych placówek. Mam pytanie natury moralnej i merytorycznej czy Państwo jako zarządzający czujecie się dobrze, czy tą politykę płacową prawidłowo płacicie skoro waszym pracownikom trzeba wyrównywać do płacy minimalnej a Zarząd Powiatu dla  Was płaci bardzo dobrze”.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja bardzo przepraszam za te sformułowanie śmiertelność. Tutaj nie chodziło o to aby człowiek umierał szybko, o to chodziło aby jak najdłużej żył. Proszę Państwa, ja wcześniejszej, w którejś wypowiedzi powiedziałam przepraszam za analizę zgonów. Chodzi tutaj o to, że na pensjonariusza, który jest skierowany przed 1 stycznia 2004 roku jest dotacja z budżetu państwa. Ta dotacja z budżetu państwa plus odpłatność pensjonariusza nie pokrywa pełnego kosztu utrzymania. Ona się różnie kształtuje. Zawsze w pierwszych trzech kwartałach jest to niżej, potem jak są oszczędności w Urzędzie Wojewódzkim, przepraszam, że znowu powiem to określenie, z powodu zgonu dotowanych zostaje więcej środków na tych, którzy żyją ta dotacja jest większa. To jest taki trudny ten okres przejścia, bo teraz pensjonariusze są kierowani przez gminę i jakby jest pokryty pełny koszt utrzymania, bo gmina płaci wysokość różnicy pomiędzy kosztem utrzymania a opłatą konkretnej osoby. Tutaj Pan Dyrektor wskazał tą informację w ten sposób, że w poszczególnych domach pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych i starych liczba osób według starych zasad to już jest w granicach niespełna 20 osób. W DPS w Choroszczy, który od zawsze był domem pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych są umieszczane po prostu osoby w młodym wieku. Te osoby pomimo, że są jeszcze na starych zasadach i dlatego też mówiłam, że najwięcej dotacji z budżetu państwa jeżeli chodzi o te 6 mln, to dotyczy właśnie pensjonariuszy DPS w Choroszczy. Tam akurat jest ta najtrudniejsza sytuacja, że nie ma po prostu tego pełnego pokrycia. Praktycznie domy pomocy społecznej się same finansują oczywiście z odpłatności pensjonariuszy i gmin  i z dotacji. Po to Państwu przedstawiłam tą analizę z 3 lat, że z innych dochodów one były również finansowane ale tylko na zadania inwestycyjne. Jeżeli Pan mówi o niskich płacach to problem polega na tym w związku z właśnie tym finansowaniem. Jeżeli byłby możliwości i wola jakby zwiększenia tych środków to na pewno te płace byłby wyższe. Oczywiście zgadzam się z Panem jak najbardziej, że bardzo trudna jest praca ludzi zajmujących się bezpośrednio ludźmi”.

   Radny Pan Henryk Suchocki: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Dyrektor, chciałbym zapytać o dwie rzeczy. Na stronie 9 informacji w tabeli jest kolumna dotycząca działań umarzających wygaśnięcia z powodu przerwania nauki przez pełnoletniego wychowanka. 80 z 400 to dosyć dużo. Czy jest to liczba rosnąca czy malejąca? Druga sprawa dotycząca problemów wychowawczych występujących w placówko opiekuńczo – wychowawczych, tutaj jeżeli chodzi o Dom Dziecka w Supraślu jest takie zdanie kumulacja osób z rozpoczętym procesem demoralizacji. Ponieważ jestem nauczycielem gimnazjum, i Ci wychowankowie są, więc chciałbym pogłębić tą informację. Następnie sprawa domu w Wasilkowie, gdzie zapisane jest, współpraca z rodzicami umieszczonych dzieci i tam jest sytuacja problematyczna ponieważ rodzice przerzucają swoje obowiązki na samorząd, na państwo”.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przepraszam bardzo, czy mogłabym mieć taką prośbę, że może zakończylibyśmy sprawozdanie z zakresu pomocy społecznej, a potem przeszli do pytań z zakresu pieczy zastępczej”.

   Radny Pan Andrzej Babul: „W sprawozdaniu wyczytałem, że zakupiono agregat prądotwórczy DPS w Uhowie w 2014 roku. Mam pytanie, koszty tego zakupu są kolosalne. Ja rozumiem, że energia elektryczna jest nieodzowna. Chciałbym wiedzieć jak są zawarte umowy z dostawcami energii. Czy nie ma żadnej możliwości wyegzekwowania odszkodowań za przerwy w dopływie. Rozumiem, że są przypadki losowe to wtedy nie, ale są przypadki kiedy dostawcy energii przez swoje zaniedbania, brak remontów sieci przesyłowych są winni temu, ze są przerwy w dopływie prądu. Dlatego chciałbym zapytać czy Pani Dyrektor w jakikolwiek sposób analizuje to i czy ten temat interesuje Panią w sensie tym, ze dostawcy energii powinni być zobowiązani do ciągłego dostarczania poza wypadkami losowymi”.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w szczegółach na pewno odpowie Pani Dyrektor DPS w Uhowie, ale ja pod tym kątem, jeżeli analizuje plany wydatków i zmiany planu wydatków w domach pomocy społecznej i składam wnioski w tym zakresie, to był ten zakup naprawdę uzasadniony. Już tamten agregat poprzedni po prostu przestał funkcjonować. Może i coś można kupić taniej, ale chyba lepiej zainwestować w taką rzecz i żeby on spełniał oczekiwania. Jest to zakup na bardzo wiele lat”.

   Radny Pan Andrzej Babul ad vocem wypowiedzi Pani Dyrektor: „Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja zupełnie nie podważam konieczności posiadania agregatu, ja natomiast zmierzam do tego, żeby zmniejszyć koszty poniesione na to. Zmniejszenie tych kosztów możliwe jest właśnie poprzez analizowanie umów i egzekwowanie tych umów z dostawcami energii”.

   Radny Pan Ryszard Łapiński: „Pani Przewodnicząca, Panie Radny, czy Pan nie ma problemów na Gminie Zabłudów, tylko na Gminie Łapy? Jeżeli ma Pan jakieś wątpliwości to jest Komisja Rewizyjna i proszę to skierować. Pani Przewodnicząca, przecież jest to parodia, proszę to przerwać”.

   Radny Pan Roman Czepe: „Panie Radny Łapiński, jest niedopuszczalne, aby Pan w tej formie zwracał się do Radnego, zwłaszcza Radnego opozycji. Opozycja ma prawo pytać. Są pewne normy które obowiązują. My jesteśmy w opozycji i mamy trudniejszą sytuację, właśnie my jesteśmy od tego, aby pytać, dopytywać, możemy nawet nie mieć racji, możemy nawet nie mieć wiedzy, bo nie jesteśmy u władzy, żeby tą wiedzę uzupełnić szybko i w sposób dokumenty, pełny i wyczerpujący. Mi też może nie odpowiadać czyjeś pytanie, ale każdy ma prawo pytać. Zachowujmy pewne normy i apeluję o to”.

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zamknęła dyskusję i poprosiła Dyrektorów jednostek pomocy społecznej o głos.

   Radny Pan Andrzej Babul poprosił o zaprotokołowanie, iż nie został mu udzielony głos w dyskusji.

 

   W dalszej części obrad poszczególni Dyrektorzy jednostek pomocy społecznej dokonali prezentacji swoich placówek, osiągnięć oraz potrzeb:

 • Pani Marta Pasieka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
 • Pan Henryk Smilewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy
 • Pan Józef Domaszuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach
 • Pan Jan Steckiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jałówce
 • Pan Marian Adam Sacharewicz – Dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego podziękowała Dyrektorom jednostek pomocy społecznej za sprawozdania z działalności oraz za zaangażowanie w pracę: „Szanowni Państwo, za to wszystko co robicie dla swoich podopiecznych, z tych sprawozdań niezbicie wynika, że robicie to z dużą pasją, poświeceniem i za to w imieniu nas wszystkich dziękuję”.

   Radny Pan Roman Czepe: „Prosiłbym aby te sprawozdania, które Państwo zaprezentowaliście przesłać chętnym Radnym w formie elektronicznej. Rozumiem też, że ponieważ jest wielu z nas, którzy są Radnymi po raz pierwszy, zaczynają kadencje Radnych po raz pierwszy, zatem te sprawozdania miały taki charakter głęboko historyczny. Być może przez to troszkę umknęła nam problematyka, czyli to co jest kwestią sporną, to co jest trudne,  to z czym byście Państwo chcieli się podzielić szerzej i podyskutować o problemach. Rozumiem, że za rok spotkamy się już bez spotkań historycznych, natomiast już bardzo wybitnie porozmawiamy  tym roku i problematyce. Nas głęboko interesuje problematyka, czyli chcemy podyskutować o tym co jest trudne”.

   Radna Pani Maria Busłowska: „Tutaj w sprawozdaniu widzę konkretnie Dom Pomocy Społecznej w Uhowie, że ma tylko problemy techniczno – budowlane czy remontowo – budowlane. To cieszy bardzo, że tylko takie. Mam pytanie, problemem jest docieplenie stropów pawilonu gastronomicznego, docieplenie ścian starego pawilonu gastronomicznego. Jakie są szanse, czy są jakieś prognozy, przewidywalny czas wykonania tych prac, aby tego problemu się pozbyć”.

   Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałabym ogólnie powiedzieć. W tej chwili wszyscy Dyrektorzy naszych jednostek składają pisma odnośnie zapotrzebowania inwestycyjnego, w tym właśnie termomodernizacji. Chodzi nam o to, aby zrobić rozeznanie kwotowo – rzeczowe i oczywiście ubiegać się o środki unijne. Na razie jesteśmy na etapie składania konkretnych propozycji i potrzeb. Jak najbardziej będziemy chcieli jak najszybciej tą inwestycję zrealizować”.

   Radny Pan Zenon Żukowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pan Dyrektor z Domu Pomocy Społecznej w Jałówce jest bardzo bogaty jeżeli chodzi o majątek w areale. Ma prawie 46 hektarów w zagospodarowaniu. Czy Pan prowadzi gospodarstwo pomocnicze, czy wynajmuje Pan, czy dopłaty Pan pobiera? Jak to wygląda?” 

   Pan Jan Steckiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jałówce odpowiedział: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, co do przybliżonej wielkości to wiedziałem w momencie kiedy Pan Radny mnie pytał. Jest 45,93 hektarów, przy czym grunty orne jest 18 hektarów, reszta to są nieużytki, w tym ponad 9 hektarów lasu oraz 5 hektarów to jest działka na której stoi dom pomocy społecznej.  Jeżeli chodzi o prowadzenie gospodarstwa, to kiedyś byłem kułakiem i nawet hodowaliśmy świnki.  W latach 2000 – 2006 mieliśmy trzody chlewnej ponad 30 ogonów. Natomiast niestety zmieniła się ustawa i gospodarstw pomocniczych nie może być. Jeśli chodzi o grunty orne które posiadamy są dzierżawione. W roku ubiegłym odbył się przetarg nieograniczony na dzierżawę tych gruntów. Jest podpisana umowa, która będzie funkcjonować od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. Koszt dzierżawy 12 tys. zł, przy czym będzie on waloryzowany zgodnie ze wskaźnikiem inflacji. Wcześniej, przez ostatnie 3 lata, też wynajmowaliśmy, także pozyskujemy środki z tych źródeł”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 8

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2015 rok.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym  sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2015 rok ( zał. nr 12).

   „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak mówiłam wcześniej większość zadań, która jest obecnie od 2012 roku realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynika właśnie z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie te realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i również przez placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie Powiatu Białostockiego, czyli Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem i Dom Dziecka w Supraślu oraz na terenie powiatu funkcjonuje również placówka prowadzona przez zgromadzenie w Wasilkowie na zlecenie powiatu. Jeżeli chodzi o wydatki na zadania z zakresu pieczy zastępczej to w 2014 roku wyniosły one ponad 5,5 mln zł. Przedstawiony Państwu w informacji wykres przedstawia jakie wydatki dotyczyły pieczy rodzinnej jak i instytucjonalnej. Wiadomym jest, że zawsze piecza instytucjonalna będzie pochłaniała większe środki. Jeżeli chodzi o zadania, skupię się na zadaniach z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, które są bezpośrednio realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. To wydatki w tym zakresie wyniosły ponad 1 800 000 zł i gro tych środków zostało przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, przede wszystkim świadczeń o charakterze obligatoryjnym, gdzie wysokość tych świadczeń jest określona w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Następna pozycja w tych wydatkach to realizacja porozumień dotyczących rodzin zastępczych. Chodzi tutaj o pokrywanie kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Jeżeli chodzi o liczbę rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego to najwięcej rodzin funkcjonuje na terenie Gminy Wasilków, Czarna Białostocka, Choroszcz. Rodziny zastępcze, które funkcjonują są to rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe. W chwili obecnej nie mamy jeszcze zawodowych rodzin zastępczych, ale w roku ubiegłym odbyło się szkolenie kandydatów dla rodzin zastępczych. Są zabezpieczone środki w tym zakresie. Jest konieczny program, który przedstawię na kolejnej sesji, wynikający z ustawy o pomocy społecznej z zakresu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na 3 lata, gdyż poprzednio opracowany program już się skończył, bo był na 3 lata 2012 – 2014. Analizując rodziny zastępcze, to większość z nich zarówno w rodzinach spokrewnionych jak i niezawodowych jest większość rodzin z jednym dzieckiem. Jeżeli chodzi o porozumienia dotyczące dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego, to na te porozumienia wydatkowano 580 000 zł. Głównie nasze dzieci w ramach tych porozumień przebywają na terenie miasta Białegostoku. Na terenie Powiatu Białostockiego funkcjonują też rodziny, w których są umieszczone dzieci z innych powiatów i wówczas też są pokrywane tutaj te wydatki. Jeżeli chodzi o współfinansowanie, które mówiłam Państwu już wcześniej, że w stosunku do dzieci umieszczonych po 2012 jest współfinansowanie ze strony gmin, to w tym zakresie w 2014 roku wpłynęła kwota ponad 40 000 zł i głównie dotyczyła dzieci z Gminy Supraśl. Jeżeli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą to również gminy są zobowiązane do współfinansowania pobytu. Tutaj to jest w zależności od liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych. Wydatki w instytucjonalnej pieczy zastępczej to na utrzymanie funkcjonujących placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację porozumień jak i też na zlecenie realizacji funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego w Wasilkowie w roku ubiegłym wydatkowano 3 700 000 zł. Tu tak jak powiedziałam są porozumienia, gdyż zarówno dzieci z innych powiatów przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i tam te powiaty również finansują w całości ich pobyt. Również kolejne zadanie realizowane zgodnie z tą ustawą to pomoc dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki w tym zakresie wyniosły prawie 230 000 zł. Decyzyjność w tym zakresie to w sumie wydano 424 decyzje”.            

   Radna Pani Maria Busłowska: „Tutaj w sprawozdaniu są najważniejsze osiągnięcia domu dziecka i na przykładzie Domu Dziecka w Krasnem jest to dom, do którego chce się jeździć, chce się odwiedzać. Tutaj w osiągnięciach jest pozyskanie środków od Polonii w Chicago na rozbudowę rodzinnego domu dziecka. Czy mogłaby Pani powiedzieć, że coś już ruszyło, jaka jest sytuacja obecnie?”

   Pani Anna Zieniewicz – Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem wyjaśniła: „Tak, to już ruszyło, pieniążki wzięłam, wszystko jest złożone, czekamy na postanowienie Urzędu Wojewódzkiego. Tabliczka z podziękowaniami wisi. Nowy dom, rodzinny dom, na 8 osób już jest gotowy, tylko została decyzja administracyjna. Dostaliśmy 23 tys. dolarów. To wspomogło, a resztę dołożyło Starostwo”.

   Następnie Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem omówiła sytuację swojej placówki.

   Kolejnym mówcą była, Pani Katarzyna Karczewska – Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu, która dokonała prezentacji Domu Dziecka w Supraślu.

   Radny Pan Henryk Suchocki: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałem przypomnieć swoje pytanie, chodzi o sformułowanie jeżeli chodzi o trudności, skumulowanie się w placówce dużej grupy wychowanków z rozpoczętym procesem demoralizacji. Jaka część wychowanków?”

   Pani Katarzyna Karczewska – Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu wyjaśniła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dużą grupę, właściwie większość naszych podopiecznych stanowią dzieci w tym przedziale trudnym wiekowo, to są nastolatki. To się wiąże z tym, że oni trafiają do nas w momencie takim kiedy mają już wiele za sobą. Do tej pory wiele z nich było pozostawionych samych sobie, nikt się nimi nie interesował. Te dzieci tak naprawdę nie były przez nikogo wychowywane, a to powoduje, że mają przeogromne trudności z odnalezieniem się w społeczeństwie, przestrzeganiem norm, zasad, czasami mają na swoim koncie sprawy przed sądami. Stąd wynika ten problem. Może to nie jest duża liczba, bo w ubiegłym roku było 5 takich wychowanków. Jednak tych 5 osób powodowało to, że praca w placówce była bardzo trudna. Dzieci nie umiały przestrzegać zasad, regulaminów”.

   Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zgłosił uwagę, iż Dom Dziecka nie jest oznakowany.

   Pani Katarzyna Karczewska – Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu odpowiedziała Radnemu: „Powiem, iż to jest tak trochę z premedytacją. My mamy świadomość tego. Jesteśmy domem, tu mieszkają dzieci i nie chcemy tego znakować”.

   Radna Pani Danuta Bagińska złożyła podziękowania Dyrektorom jednostek pomocy społecznej oraz Dyrektorom domów dziecka. Ponadto nadmieniła: „Chciałabym Państwu złożyć ofertę ze strony stowarzyszenia odnośnie zaprezentowania występów w Państwa jednostkach, m.in.  jasełek”.

   Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2015 rok.

 

Ad 9

Przyjęcie Sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym  sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok ( zał. nr 13).

  „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wydatki poniesiona na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku wyniosły 2 280 329 zł, z tym, że były to wydatki z zakresu zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczący rehabilitacji zawodowej. Najwięcej środków zostało przeznaczonych zgodnie z decyzją Zarządu PFRON – u i w związku z funkcjonowaniem trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej. Właśnie na funkcjonowanie tych warsztatów 1 138 695 zł. Ta kwota utrzymuje się już od pewnego okresu. Wydatki poniesione na wydatki z zakresu rehabilitacji zawodowej, które tak jak mówiłam są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wyniosły niespełna 500 000 zł, z tym że były one jeszcze uzupełnione o prawie 250 000 zł środków w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Jeżeli chodzi o wydatki z zakresu rehabilitacji społecznej, które były realizowane wyłącznie przez PCPR to wyniosły one prawie 1 900 000 zł. Tutaj realizację tych zadań odzwierciedla przedstawione sprawozdanie. Jeżeli chodzi o Warsztaty Terapii Zajęciowej to środki PFRON stanowią 90 % tych kosztów, pozostałe 10 % to jest dofinansowanie z budżetu powiatu i z budżetu gmin. Gminy w ramach pomocy finansowej, prawi wszystkie gminy, których mieszkańcy uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej współfinansują ich pobyt w wysokości 5 %. Mamy też mieszkańców spoza Powiatu Białostockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, wówczas ten 10 % dofinansowanie ich jest przekazywane przez inne powiaty. Z kolei nasi mieszkańcy też uczestniczą w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego i tam tez są przekazywane środki finansowe, co wiąże się z porozumieniami i analizą tych wydatków. Jeżeli chodzi o pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej to dużym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Kolejne zadanie realizowane w ramach tych środków przez Centrum do dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. To możemy dofinansować organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, które złożyły wnioski do 30 listopada na rok następny. Jeżeli chodzi o wydatki na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny to zdecydowana większość są to przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Jeżeli chodzi o wydatki na likwidację barier funkcjonalnych czyli architektonicznych w komunikowaniu i technicznych, to celowo Państwu przedstawiłam ostatnie 4 lata, żeby pokazać, ze cokolwiek mogliśmy zrealizować w ramach tych środków, które otrzymujemy z PFRON – u. Realizowaliśmy również w roku ubiegłym dofinansowanie w ramach Programu Wyrównywanie różnic między regionami. W ramach tych środków możliwy był zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla dwóch domów pomocy społecznej i jeden dla domu dziecka, jak i też fundacja prowadząca Warsztat Terapii w Nowej Woli również ubiegała się w tym zakresie o dofinansowanie. Tak jak mówiłam  249 000 w ramach tego programu było dofinansowaniem do zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Kolejny program, który jest realizowany przez PCPR to dofinansowanie w ramach pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” i na ten cel pozyskaliśmy w 2014 roku wydatkowaliśmy kwotę 525 648 zł. Tutaj realizowane są takie zadania i gro środków jest przekazywane na to ze strony PFRON – u i jakby PFRON stara się w pełni zabezpieczyć potrzeby to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych. Również dużym zainteresowaniem w tamtym roku cieszyło się dofinansowanie do sprzętu elektronicznego”.

   Radna Pani Danuta Bagińska: „Czy można by było to jakoś inaczej przedstawić, bo w pierwszych dniach stycznia jak ktoś złoży ten otrzymuje a inni nie”.

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, po to żeby nie było u nas kolejek to staramy się wprowadzać zasady w zakresie ograniczania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. W tym roku udało nam się załatwić wnioski złożone do 3 marca. Z tym, że zgodnie z tymi zasadami w pierwszej kolejności załatwiamy wnioski osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, i które nie otrzymały takiego dofinansowania przez ostatnie 2 lata i żeby można było tez większość liczbę objąć to obniżyliśmy maksymalna kwotę dofinansowania o 20 %. Z tym, że ta kwota wyszła na poziomie roku poprzedniego dlatego, że zmieniło się rozporządzenie w zakresie wysokości dofinansowania, czyli do 3 lutego. Większość osób tez składa na początku roku, gdyż te wyjazdy często się zaczynają już w II kwartale”.

   Radny Pan Krzysztof Gołaszewski: „Chciałem bardzo podziękować dla Pani Dyrektor. Jeżeli to tak działa wszystko dobrze, jak podam przykład zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych, który był zakupiony rok temu, to gratulacje. Wtedy było tak, że był koniec roku, pieniądze by przepadły, a Państwo sami zadzwonili, poinformowali, że takie środki są. Jeżeli w innych działaniach wszystko jest tak traktowane, to dziękuję bardzo. Wtedy była współpraca wzorowa z gminą. Dziękuje bardzo”.

 

   Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok.

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

   Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 ( zał. nr 14).

          „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, na Komisji Budżetu i Finansów oraz na Komisji Infrastruktury Technicznej te zmiany były omawiane. Zmienia się plan dochodów i wydatków o taką samą kwotę o 11 971 zł zwiększamy budżet. Z czego dochody zwiększą się do 109 952 825 zł, wydatki do 112 452 825 zł. Deficyt się nie zwiększa. Natomiast jeżeli chodzi o Załączniki 1, 2 i 3 załączniki w głównej mierze zmieniają się zadania inwestycyjne. To co jest pogrubione w Załączniku Nr 3 są to zmiany jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne. Jeżeli chodzi o zadania bieżące zmieniamy w zakresie dotacji, zmieniamy w zakresie subwencji oświatowych, gdzie przyszły ostateczne kwoty dotacji i subwencji na 2015 rok. Zmieniamy również w 801 w oświacie i wychowaniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra i Finansów trzeba dostosować, jak gdyby wydzielić z subwencji oświatowej dział dla uczniów niepełnosprawnych. Po wyliczeniu metryczki subwencji oświatowej kwota, która podlega zmianie to jest 297 660 zł”.

   Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie ww. projektu?

   Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Białostockiego do ww. projektu uchwały.

   Pozytywne opinie do ww. projektu uchwały przedstawili:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

   Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za”, oraz 5 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr VI/42/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 15).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 16). Zaznaczyła, iż podanie o inklinację w  pracy w tejże Komisji złożył Radny Pan Krzysztof Gołaszewski.

   Pytań i uwag do powyższej sprawy nie zgłoszono.

   Następnie, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały ww. oraz zarządziła   głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr VI/43/2015 z dnia 26 marca 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 17).

 

Ad 12

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

   Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 25 lutego 2015 roku do dnia 25 marca 2015 roku (zał. nr 18). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym podobnie jak na poprzedniej Sesji skupić się na kilku głównych zagadnieniach, nie odczytując wszystkich punktów. Pierwsza rzecz to jest zaakceptowanie formy konkursu na budowę siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Otóż, Zarząd doszedł do wniosku, a wcześniej w Starostwie, Wydział Architektury i inne służby, Starosta i Wicestarosta wiele na ten temat prowadzili rozmów i przymiarek i jesteśmy przekonani, że najwłaściwszą formą zmierzającą do rozpoczęcia budowy siedziby Starostwa, opracowania dokumentacji jest ogłoszenie konkursu, który by to został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Taką niemal że stale metodę przyjmuje się w ostatnich latach przy przygotowywaniu dokumentacji, przygotowywaniu inwestycji tego typu obiektów i Zarząd przeznaczył kwotę 20 000 zł na wynagrodzenie dla SARPU, w tym wynagrodzenie dla członków Komisji Konkursowej tzw. sędziów, natomiast 30 000 zł na nagrody dla firm, czy też osób, czy projektantów, którzy by przedstawiali swoje projekty i prace konkursowe. Taka kwota, to jest minimalna kwota, którą stosuje się, żeby między innymi zachęcić tych, którzy są na pewnym poziomie w zakresie projektowania tego typu inwestycji, ażeby chcieli wziąć udział w tego typu konkursie, zważywszy na to, że przygotowując prace konkursowe trzeba spore kwoty wyłożyć na przygotowanie tych materiałów. Taka nagroda potencjalnie jest tym magnesem, który przyciąga projektantów. Kolejna sprawa to jest zlecenia na podział działki nr 707 przy ul. Borsuczej, działka gdzie są budynki rejonu dróg przeznaczone pod ulice w planie Białegostoku, która będzie w najbliższej przyszłości zamieniona na inną działkę z Gminą Białystok, która nam jest potrzebna przy rozbudowie naszej siedziby. Jednocześnie Zarząd zlecił podział działki w Supraślu. Większość z Państwa uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej w Supraślu gdzie Komisja pozytywnie zaopiniowała sprzedaż tej nieruchomości. Natomiast zachodzi konieczność wydzielenia działki wraz z budynkiem stołówki, kuchni i Centrum Informacji, które to w 100 % były objęte projektem unijnym. Gdybyśmy przynajmniej część sprzedali tego terenu, który był objęty projektem unijnym, wtedy byłaby groźba, że może być taka sytuacja, że trzeba całą kwotę tego projektu, ponad milion złotych zwrócić, gdyż warunek jest, że przez 5 lat Powiat Białostocki ma być właścicielem tego terenu. Kolejną rzeczą to jest kwestia szpitala w Łapach. Na poprzedniej Sesji już Państwu sygnalizowałem, że Zarząd rozwiązał umowę o pracę z Dyrektorem Chrzanowskim. Okres wypowiedzenia Dyrektora Chrzanowskiego jest 3 miesięczny, a więc do 31 maja. Natomiast w dniu wczorajszym Zarząd powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szpitala z dniem 15 kwietnia Panu Tadeuszowi Gniazdowskiemu, który aktualnie jeszcze jest Dyrektorem Szpitala w Dąbrowie Białostockiej. Także od dnia 15 kwietnia Pan Gniazdowski będzie pełnił obowiązki dyrektora. Pan Dyrektor Chrzanowski będzie zwolniony z obowiązków świadczenia pracy. Natomiast prawo jest tak dziwnie skonstruowane, że dopiero po rozwiązaniu całkowitym umowy o pracę z Dyrektorem Chrzanowskim będzie można powołać komisję konkursową, przeprowadzić całą procedurę wyłonienia dyrektora szpitala, która to potrwa w granicach 4 miesięcy od dnia dzisiejszego. Ostatnią sprawa, którą chce Państwu podkreślić to jest wczoraj przyjęcie, opracowanego przez nasze służby, przez Skarbnika Powiatu, przyjęcie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 roku. Także to sprawozdanie na dzisiejszej Sesji nie jest procedowane, nie jest omawiane, natomiast będzie podlegało analizie przede wszystkim Komisji Rewizyjnej, poszczególnych Komisji i będzie podstawą do udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok ubiegły. Podam Państwu do informacji, że rok budżetowy 2014 został zamknięty nadwyżką w kwocie 2 140 000 zł”.

   Radny Pan Krzysztof Gołaszewski: „Panie Starosto, po 15 kwietnia chciałbym zwołać Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny odnośnie szpitala w Łapach. Odbyło by się wówczas spotkanie z Panem Gniazdowskim. Szczegóły ustalimy w terminie późniejszym”.

   Radna Pani Sylwia Rząca: „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, powiem, że jestem zaskoczona tą informacją, nic o tym nie wiedzieliśmy. Mam nadzieję, że to informacja pozytywna a nie negatywna, przynajmniej tak ją odbieram. Natomiast moje pytanie brzmi czy sobie Pan Dyrektor Gniazdowski zasłużył na to by z Dąbrowy Białostockiej znaleźć się w Łapach.  z tego co wiemy szpital w Dąbrowie Białostockiej ma specyficzną sytuację. Jest to szpital, który zlikwidował oddziały zabiegowe i z tego co Pan mówił na początku kadencji to mi się to zaczyna układać w pewną układankę. Także tendencje widzę są podobne. Taki myślę jest mój odbiór i taki będzie odbiór załogi. Tam zostały dwa oddziały internistyczne i tak to funkcjonuje. Chcę powiedzieć, że wielokrotnie w poprzedniej kadencji szpital w Dąbrowie Białostockiej był stawiany za przykład szpitalowi w Łapach, jak to się bilansuje, jak to się finansuje, jaki jest świetny. Natomiast wiadomo, że usługi, które świadczy są w mocnym stopniu ograniczone. Dlatego też moje pytanie jest takie, skąd taka inicjatywa, żeby Pan Gniazdowski znalazł się w szpitalu w Łapach?”

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Pani Radna, właściwe wnioski Pani wyciąga. Ja jestem przekonany, nie tylko ja, że bez istotnych zmian strukturalnych ten szpital nie przetrwa. Nie przetrwa kilku najbliższych lat i tu czas przestać udawać, że dobrze będzie. Wybór Dyrektora Gniazdowskiego nie jest przypadkowy. Niemalże wszystko wskazuje na to, że podobne ruchy, bardzo bolesne, być może tragiczne dla niektórych, trzeba przeprowadzić w szpitalu w Łapach. Drodzy Państwo, za rok jest nowy okres kontraktowania. W jaki sposób dzisiaj szpital jest przystosowany, ani organizacyjnie, ani sprzętowo. Kiedy na dzień dzisiejszy nikt nie wie w szpitalu, ani na tej sali, jakie usługi będą rozwijane. Jest mrzonką liczenie, że to co jest chirurgia, ginekologia, wszystko w takim zakresie będzie nadal funkcjonować, będzie przynosić przynajmniej wielkich strat nie generować. Drodzy Państwo, do końca 2016 roku jest wymóg dostosowania szpitali do odpowiednich warunków, bardzo rygorystycznych, bardzo wyśrubowanych. Państwo byliście na sesji w Łapach gdzie na te pytania, ja swego czasu, na samym początku kadencji pytałem Pana Dyrektora pytałem co jest zrobione w tym zakresie. Odpowiedź była, że nic, bo nie wiadomo w jakim zakresie szpital ma pójść. Drodzy Państwo, ostatni dzwonek, ażeby określić zakres świadczonych usług, bo wszystko wskazuje na to, że następne kontraktowanie będzie na okres 10 lat. Jeśli my nie podejmiemy wspólnie z dyrekcja, z pracownikami ciężkich decyzji to ten szpital będzie 3 zakładem po Cukrowni i po ZNTK, bez względu czy się Państwu podoba, czy nie, czy załodze, taka perspektywa rysuje się”.

   Radny Pan Roman Czepe: „Kiedy pytałem o rozporządzenie tzw. zastosowawcze i jego koszty to był problem w ustaleniu czy rzeczywiście wisi nad nami ten koszt i ten obowiązek. Natomiast usłyszałem od Pana Starosty Pełkowskiego, że właściwie nie trzeba się tak martwić, to i tak pewnie nie dostosuje się, zatem mamy już pewnie taki przykład do lobbowania, który wymusi, iż rozporządzenie będzie przesunięte w czasie. Teraz mówimy rygorystycznie i twardo, że przecież są koszty związane z rozporządzeniem dostosowawczym. To jest tylko jeden przykład. Ta debata nie tutaj powinna się odbywać, a powinna się odbywać na Komisji i to jeszcze z poszerzonym składem, czyli z zaproszeniem samorządu łapskiego. Chciałbym zapytać czy Dyrektor Gniazdowski już jest po konkursie nieformalnie. Jeżeli kogoś się powołuje na pełnienie obowiązków, to rozumiem, że prawdopodobnie konkurs będzie już przesądzony, że jest wskazany kandydat, który wygra konkurs. Drugą kwestię, którą chcę wyjaśnić, to proszę mi wyjaśnić dlaczego trzeba czekać z konkursem do czasu zakończenia, czyli ostatecznego rozwiązania stosunku pracy z Panem Dyrektorem Chrzanowskim”.

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, żaden konkurs nie jest rozstrzygnięty, ani cokolwiek nie jest przesądzone. Natomiast dlaczego czekać? Otóż dlatego, że takie są przepisy prawne. To nie mój wymysł. Też byłem zaskoczony kiedy nasze służby mi przedstawiły pewną rozpiskę kiedy co można, i kiedy kto co może, i taka jest procedura. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że nie powołamy pełniącego obowiązki Dyrektora, który pewne czynności będzie wykonywał w tym szpitalu. Nie oczekuję, że będąc na wypowiedzeniu cokolwiek zrobi Pan Dyrektor Chrzanowski. Muszę Państwu powiedzieć, już wczoraj mieliśmy spotkanie z bankiem, który oczekuje daleko idących gwarancji. Ten szpital jest jak Titanic, jest w tak trudnej sytuacji. Jest tak, że jak się pewnych ruchów nie zrobi, to padnie szpital, i 10 mln zł do pokrycia strat Powiatowi Białostockiemu”.

   Radny Pan Roman Czepe: „Kiedy zapytałem o przepisy to oczywiście nie chciałem, aby Pan Starosta powiedział, że są przepisy, tylko aby mi wyjaśnił jakie to przepisy, konkretnie jakie ustawy czy rozporządzenia. Chciałbym też, abyśmy podyskutowali sobie na następnym posiedzeniu Komisji Zdrowia jakie są możliwości pozyskania środków finansowych. Jeżeli słyszę, że Zambrów dostał w zeszłym roku ok. 12 mln zł, ale są duże kwoty rozdawane, to znaczy, że nie ubiegano się o te kwoty. Domyślam się, że nie ubiegano się dlatego, że Dyrektor miał ścianę, że nie było sensu, aby się ubiegał. Chciałbym abyśmy to sobie wyjaśnili. Co z raportem, bo dzisiaj mamy marzec, a w styczniu, czy w grudniu mówiono, że ma być raport przygotowany. Czy była próba podjęta przygotowania takiego raportu? Czy jest jakaś informacja? Przecież większość z nas, to są amatorzy jeśli chodzi o zarządzanie szpitalami, dlatego chcemy znać wiele szczegółów. Natomiast, z pewnością jeżeli dostaniemy bardzo obszerną informację, z nią się zapoznamy. Zatem proszę aby Starosta powiedział jakie przepisy. Jeżeli Pan Starosta nie umie dzisiaj odpowiedzieć, bo rozumiem, że nie musi pamiętać, to poproszę jakąś informację mailem w tej sprawie”.

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, nie widzę problemu, aby nasze służby Panu przedstawiły przepisy. Nasze służby przedstawią Panu, Państwu pakiet przepisów prawnych, które normują kwestie wyłonienia dyrektorów. W jednym sensie mogę się z Panem zgodzić. Był okres na pozyskanie środków na szpital, na ten szpital, na inne szpitale. Tylko w sensie przeszłym, był. Jeśli wczoraj mam spotkanie z władzami Łap i Państwo Burmistrzowie mi mówią, że my wiemy, że teraz już na szpitale nie będzie środków, ale jest możliwość konsorcjum zaciągnąć, czy poręczyć, którzy w naszym imieniu wzięliby 15 – 20 mln zł, które trzeba będzie spłacić, może pomyślmy o kardiochirurgii. Otóż, Drodzy Państwo, to wszystko jest spóźnione o kilka ładnych lat. W sumie na dzień dzisiejszy, aby zaciągać pieniądze, to trzeba dokładnie wiedzieć, na jaki cel, co tam ma być, jakie oddziały mają w przyszłości funkcjonować, na co jest i będzie zapotrzebowanie w nowym rozdaniu finansowym. To nie tak, że to Państwo jako Radni będziecie o tym decydować, czy Starosta. W dużej mierze to płatnik, to fundusz, który będzie zamawiał usługi będzie określał, jakie usługi, za jakie pieniądze będzie się realizować. Pod to trzeba przystosować ten szpital. Nawet jeśli byśmy my chcieli zaciągnąć teraz pieniądze załóżmy na budowę nowego bloku operacyjnego, jest to czas długi. Jest pytanie o sens tego, kiedy blok operacyjny w wielu szpitalach m.in. w Zambrowie, jest nowo wybudowany. Na tego typu usługi nie ma zapotrzebowania takiego, żeby była niemalże jakakolwiek gwarancja, że rozbudowując teraz usługi w zakresie chirurgii mówić, że szpital dostanie lukratywny kontrakt na tego typu usługi. Prawda jest jedna i brutalna. Zanosi się na to, że kilka szpitali w tym województwie padnie. Padnie jeśli w odpowiednim czasie nie przestawią swoich usług medycznych na te, na które jest zapotrzebowania, w dużej mierze przez zamawiającego, którym jest NFZ”.

   Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zgłosił pytanie dotyczące spotkania Zarządu z Burmistrzem Choroszczy w sprawie inwestycji na terenie Gminy Choroszcz. Zapytał o jakie chodziło inwestycje.

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Na posiedzeniu Zarządu był Pan Burmistrz Wardziński. Spotkanie dotyczyło  przede wszystkim kilu ulic w samej Choroszczy. Generalnie chodziło o to, aby z pewnych zamierzeń inwestycyjnych zrezygnować, bo Burmistrz w ramach BOF – u chce te ulice zgłosić do przebudowy. Dodam, iż są to ulice powiatowe”.

   Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Starosto chciałbym zapytać czy jest jakaś oferta na wydzierżawienie i jakiego mienia przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Następne pytanie dotyczy odpowiedzi do Fundacji Świętego Marcina w Warszawie. Jaka jest to odpowiedź, pozytywna, negatywna? Chciałbym również zapytać o podział działki w Supraślu. Czyli tutaj decyzja jest podjęta o podziale? Na poprzedniej Komisji Infrastruktury w Supraślu wspominałem o tym, proponowałem aby się zastanowić, podjąć rozmowy z ewentualnym zainteresowanym nabyciem, czy nie byłby chętny do pokrycia zwrotu tych kosztów do Urzędu Marszałkowskiego, byle by tylko nie oddzielać tej działki. Nie wiem, nie słyszałem, czy już były jakieś rozmowy, że wiadomo, że nie będzie zainteresowany?”

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział: „Panie Radny, Zarząd ma zamiar sprzedać w przetargu nieograniczonym. W przetargu nieograniczonym niedopuszczalne jest ażeby z potencjalnymi kontrahentami rozmawiać, uzgadniać. Gdyby były jakieś uzgodnienia równie dobrze ktoś, nie mowie, że z tej sali, mógłby zrobić doniesienie do odpowiednich służb, gdzie ewentualnie możliwość popełnienia przestępstwa by była, że przed rozstrzygnięciem przetargowym są czynione ustalenia, uzgodnienia, bądź też warunki przetargowe są pod kogoś przygotowane, co jest niedopuszczalne. Te odpowiedzi pierwsza i druga były dosyć proste, lakoniczne, załóżmy Urząd Regulacji zapytał czy mamy jakiś obiekt dla nich na siedzibę. Odpowiedzieliśmy, że ul. Geodetów, gdzie mamy budynek. Jeśli chodzi o Fundację Świętego Marcina wyjaśni tą sprawę Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości”.

   Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Urząd Komunikacji Elektronicznej to jest Delegatura w Białymstoku wystąpił z taką ofertą, m.in. do naszego urzędu i w odpowiedzi przedstawiliśmy nieruchomość na ul. Geodetów wskazując nasze nieruchomości, oczywiście też powierzchnię. Nasza powierzchnia jest dużo większa niż o jaką zabiega ta jednostka. Póki co odpowiedzi jeszcze nie mamy. Następna sprawa, sprawa podziału, więc projekt w Supraślu, projekt finansowany ze środków unijnych, tak jak wcześniej zaznaczył tu Pan Starosta obejmował nie tylko dobudowę i rozbudowę budynku, jak również urządzenie gruntów wokół tego budynku, dlatego też, żeby tych środków nie zwracać, a projekt trwa do 2018 roku zadecydowano na Zarządzie, że ten obszar objęty projektem trzeba oddzielić od całości nieruchomości. Odnośnie Fundacji Świętego Marcina, więc odpowiedzieliśmy, że przygotowujemy tą nieruchomość do przetargu, wtedy to jeszcze była mowa o dzierżawieniu, a na dzień dzisiejszy plany w tym zakresie uległy zmianie”.

   Radny Pan Zenon Żukowski zapytał jakiego pełnomocnictwa udzielono dla Pani Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach?

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż pełnomocnictwo dotyczyło projektu unijnego.

   Radny Pan Andrzej Babul: „Chciałbym, aby Pan Starosta dopowiedział i wyjaśnił, czy stanowisko Komisji Infrastruktury Technicznej jednoznacznie określało, że będzie przetarg nieograniczony?

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego udzielił wyjaśnienia Radnemu: „Panie Radny, Szanowni Państwo, jasno trzeba powiedzieć jaka jest rola Komisji. Komisja jest przede wszystkim ciałem opiniodawczym, ciałem doradczym dla Rady. Stanowisko Komisji jest istotne dla Zarządu, natomiast nie jest wiążące. Zarząd ma kierować się przepisami prawa i decyzjami Rady Powiatu. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nikt z członków Zarządu nie może bagatelizować stanowiska jakiejkolwiek Komisji, ale ono w takiej czy innej formie wyrażone nie może być ściśle wiążące dla powiatu. Jesteśmy przekonani, że najwłaściwszą formą i tak się przyjmuje dotychczas jest przetarg nieograniczony, gdzie jedynym tym warunkiem jest wysokość wynegocjowanej ceny za nieruchomość”.

   Radny Pan Andrzej Babul zapytał: „Jakiej wysokości zobowiązania ma prawo zaciągać Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku oraz proszę powiedzieć o zobowiązaniach zaciąganych przez Pana Starostę. Następnie proszę mi wyjaśnić punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na rok 2015. Czy to jeszcze przyjdzie do Komisji Budżetu i Finansów?”

   Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o uprawnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań do wysokości planu finansowego, czyli ile ma w budżecie tyle może zaciągnąć zobowiązań. Jeżeli zadanie inwestycyjne jest na 3 mln zł to do wysokości 3 mln zł może zaciągnąć zobowiązanie finansowe Pan Dyrektor. Powiatowy Zarząd Dróg nie ma osobowości prawnej, więc zaciągnąć kredytu nie może. Jeżeli chodzi o podział rezerw, na Zarządzie było 90 tys. zł z rezerwy ogólnej przerzucone przez Zarząd, ponieważ tylko i wyłącznie w kompetencji Zarządu jest dysponowanie, więc Zarząd przeniósł z rezerwy ogólnej do budżetu, a Państwo na dzisiejszej Sesji przenieśliście z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Chodzi o zakup agregatu prądotwórczego do Domu Pomocy Społecznej”.

   Innych pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

 

Ad 13

Interpelacje i zapytania Radnych.

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych, iż w okresie od 27 lutego wpłynęły następujące interpelacje Radnych:

 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 27 lutego 2015 roku dotycząca informacji o radnych na stronie internetowej Powiatu Białostockiego
 • Interpelacja Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego z dnia 10 marca 2015 roku dotycząca promocji Powiatu Białostockiego z wykorzystaniem jego mienia i dotacjami jakiej zostały udzielone fundacjom i stowarzyszeniom
 • Interpelacja Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego z dnia 11 marca 2015 roku dotycząca walki z bezrobociem i aktywizacji bezrobociem
 • Interpelacja Radnego Pana Zdzisława Łukaszewicza z dnia 11 marca 2015 roku dotycząca posiedzeń i prac Zarządu Powiatu Białostockiego
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 11 marca 2015 roku dotycząca Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”
 • Interpelacja Radnej Pani Sylwii Rząca z dnia 23 marca 2015 roku dotycząca Pogotowia ratunkowego przy szpitalu w Łapach
 • Interpelacja Radnego Pana Marka Skrypko z dnia 24 marca 2015 roku dotycząca mapy sieci dróg i mostów Powiatu Białostockiego
 • Interpelacja Radnego Pana Marka Skrypko z dnia 24 marca 2015 roku dotycząca drogi powiatowej Nr 1492B Ignatki – Hryniewicze – Olmonty - Stanisławowo

 

   Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił interpelację dotyczącą Punktu Usług Turystycznych w Supraślu: „Proszę o udzielenie informacji na temat podmiotu korzystającego z mienia Powiatu Białostockiego znajdującego się na terenie nowo wybudowanego, z udziałem środków unijnych, Punktu Usług Turystycznych znajdującego się w Supraślu w Powiatowym Ośrodku Sporu i Rekreacji Bukowisko w Supraślu. Proszę o przedstawienie informacji na podstawie jakiej umowy (sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia) zawartej przez Punkt Usług Turystycznych przekazał właścicielowi pijalni herbat z Korycin obiekt we władaniu. Proszę również o przedstawienie całej procedury dotyczącej ww. transakcji wraz z: dokumentacją ofertową, protokołami komisji konkursowej, protokołami zdawczo – odbiorczymi łącznie z przekazaniem liczników elektrycznych i innych mediów będących na wyposażenie obiektu. Pijalnie herbat z Korycin prowadzi działalność gospodarczą na mieniu Powiatu Białostockiego w obiekcie powstałym ze środków z Unii Europejskiej. Odpowiedzi proszę udzielić w formie pisemnej w terminie przewidzianym dla interpelacji. Proszę Państwa, zaniepokojony jestem tą sytuacja, że możemy mieć kłopoty finansowe, tylko i wyłącznie z tego tytułu składam tą interpelację. Do interpelacji są dołączone dwa rachunki na podstawie których można dojść do wniosku, że prowadzona jest działalność gospodarcza”.

   Radny Pan Antoni Bogdan: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałem złożyć interpelacje w sprawie naprawy skrzyżowania drogi powiatowej w miejscowości Krupniki. Nie wiem, ale być może w przyszłości trzeba będzie te skrzyżowanie przeprojektować. Tam są tak ostre skręty, że wszystkie samochody ciężarowe wpadają do rowu. Myślę, że czas najwyższy przyjrzeć się temu baczniej i rozważyć temat”.

   Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zapytał czy powiat posiada politykę rozwoju?

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, o ile wiem Powiat Białostocki posiada Strategię Rozwoju do roku 2020. Jak rozmawiamy z Panem Dyrektorem Jędrzejewskim na temat planu przebudowy dróg na najbliższe 4 lata, to też analizujemy zapisy, które są w tym planie, to jest o ile wiem jedyny dokument. Jest pytanie czy jest konieczność i potrzeba tworzenia kolejnych dokumentów, polegających na tym, że dane z 15 gmin skupi się w jedno i da się pieniądze firmie, aby zarobiła na tym całym przedsięwzięciu”.

   Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „To nie jest mój wymysł, ale tutaj jest pismo od Wojewody, że należałoby to wprowadzić”.

   Radny Pan Zenon Żukowski: „Mam pytanie do Zarządu, czy istnieje możliwość umieszczenia na naszej sali konferencyjnej herbów gmin Powiatu Białostockiego?’’

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zaznaczyła, iż jest to ciekawy pomysł. Dodała, iż Zarząd zastanowi się nad tą sprawą.

   Radny Pan Andrzej Babul: „Mam pytanie do Pana Starosty, ponieważ w poprzednim punkcie dotyczącym informacji Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Pan tłumaczył, że opinia Komisji nie ma szczególnego znaczenia. Chciałem zapytać o wyjaśnienie jaką informację do Ministra Skarbu Państwa dotyczącą przekształceń i prywatyzacji mienia powiatowego skierował Zarząd. Czego to dotyczy?”

   Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu z 2003 roku samorząd, w tym między innymi Zarząd Powiatu powinien przedstawić informację dotyczącą przekształceń i prywatyzacji mienia powiatowego. To jest wykonywane na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym zarządzeniem taka informacja poszła. Składa się ona w pierwszej części tych załączników stanowiących do tej informacji z wykazu nieruchomości będących własnością powiatu. W tej informacji wykazane są te informacje. Następnie oczywiście poszczególne nieruchomości są wyszczególnione. W drugiej części przedstawiona jest informacja odnośnie nieruchomości. W trzeciej części tej informacji przedstawione są nieruchomości, które były nabyte w okresie sprawozdawczym i między innymi nabycie nieruchomości na rzecz powiatu odbyło się w trzech procedurach. Pierwsza to na podstawie umów notarialnych i były to darowizny, darowizny na rzecz powiatu, były to grunty przeznaczone pod drogi, m.in. na obrębach Gąsówka Osse – Bagno, Wasilków i Osowicze. Drugą formą nabycia nieruchomości to była ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nieruchomości te były nabyte odpłatnie po wcześniejszej wydanej decyzji. Wydaje te decyzje w zakresie dróg powiatowych Starosta. Decyzje takie ustalają odszkodowanie za grunty przejmowane pod drogi i były to nabywane działki na terenie Gminy Czarna Białostocka, Turośń Kościelna – w obrębie Trypucie, w obrębie Chodory, Na terenie Gminy Wasilków – Studzianki, Wiejki, Zubry w Gminie Gródek oraz Łubniki i Zwierki w Gminie Zabłudów. Trzecia forma nabycia to na podstawie art. 73 ustawy z 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną. To nabycie następuje nieodpłatnie. Są to tzw. pasy zajęte pod drogi publiczne. Na dzień 1 stycznia 1999 roku do końca 2005 roku w tych sprawach można było składać wnioski i wtedy to odbywało się odpłatnie. Wszystkie wnioski złożone po tym terminie, grunty są nabywane nieodpłatnie. W drugim Załączniku wykazaliśmy nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym powiatu i dotyczy to nieruchomości położonej przy ulicy Geodetów i przy ulicy Borsuczej. Czwarta część tej informacji dotyczyła dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem na tych gruntach. Łączny dochód uzyskany w 2014 roku wyniósł 607 656 zł 93 gr. Dochody były uzyskiwane z użytkowania wieczystego trwałego zarządu najmu lokali, które się znajdują przy ul. Słonimskiej 15/1, dzierżawy oraz najmu lokalu przy ul. Borsuczej 2”. 

   Radni więcej interpelacji i zapytań nie zgłosili.

 

Ad 14

Przyjęcie protokołu z V sesji RPB.

   Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż  V  Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 26 lutego 2015 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodnicząca obrad zapytała, czy są uwagi do jego treści? 

   Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” i 3 głosach  „wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr V/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku.

 

Ad 15

Sprawy różne.

   W sprawach różnych, Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady przypomniała zebranym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Zaznaczyła, iż do oświadczenia majątkowego należy dołączyć kserokopię PIT – u.

   Przewodnicząca Rady poinformowała również Radnych o możliwości wydrukowania wizytówek Radnego Powiatu. Zaznaczyła, iż w tym cele należy zgłosić się do Informatyków Starostwa.

   Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ponieważ nie otrzymałem głosu w poprzednich punktach to teraz chciałbym odpowiedzieć Radnemu Panu Łapińskiemu, że prawdopodobnie nie zauważył, nie zwrócił uwagi na treść mojej wypowiedzi wcześniej, tylko dopiero wtedy kiedy usłyszał coś o Łapach, a to akurat było o Uhowie. Natomiast moje wątpliwości i pytania dotyczyły umów na dostarczanie energii elektrycznej do wszystkich jednostek a szczególnie do domów pomocy społecznej, gdzie właśnie zakupywane są nowe agregaty za wysokie kwoty. W żaden sposób nie mam nic przeciwko Łapom, wręcz przeciwnie interesuje mnie cały powiat i wszystkie jednostki, więc zapewniam Pana, że nie mam jakiegoś szczególnego upodobania. Natomiast pytania zadawać będę, bo taki jest mój obowiązek”.

   Radny Pan Ryszard Łapiński ad vocem: „Panie Radny cieszę się, że Pan to zrozumiał”.

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady odczytała zebranym pismo Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu w Białymstoku dotyczące propozycji kursu Akademia Liderów Samorządowych ( zał. nr ).

 

Ad 16

Zamknięcie obrad VI sesji RPB.

   Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady złożyła wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

 

   Następnie, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady V Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 1515.

 

Protokołowała:                                                                Obradom Przewodniczyła:

Anna Gadomska                                                                            Anna Grycuk

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Grycuk- Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-03-2015

Data udostępnienia w BIP: 04-05-2015 10:44

Data modyfikacji informacji: 04-05-2015 10:44