Protokół Nr XIII /2015 z dnia 24.09.2015r.

RP.0002.13.2015

 

 

Protokół Nr XIII /2015

z obrad XIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 24 września 2015 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

         Obrady XIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 24 września 2015 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk.

Na wstępie, powitała zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

 

Stwierdziła, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była Radna Pani Danuta Maria Bagińska (nieobecność usprawiedliwiona) oraz Radny Pan Jarosław Wądołowski (nieobecność usprawiedliwiona).

Następnie o głos poprosił Radny Pan Henryk Suchocki: „Pani Przewodnicząca, czy mamy doczynienia z XIII sesją zwołaną na 10 września, czy też z XIII sesją zwołaną na 24 września. Czy zatem mogą być dwie sesje z tym samym numerem? Nie będzie to powodować deliktów prawnych?”

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady wyjaśniła: „Sesja dzisiejsza jest sesją planowaną na dzień 24 września i otwieram obrady nie nadzwyczajnej ale zwyczajnej sesji, która dziś ma się odbyć”.

Radny Pan Henryk Suchocki: „Rozumiem, że XIII sesja została zwołana, ale się nie odbyła?”

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady: „XIII sesja została zwołana, ale się nie odbyła. Jeśli nie było quorum to sesja się nie odbyła. Nie było otwarcia, nie było zamknięcia”.  

Radny Pan Henryk Suchocki: „Czy można by było zasięgnąć opinii prawników w tej sprawie?”

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady: „Wypełniłam obowiązek spoczywający na Przewodniczącym Rady Powiatu Białostockiego. Zwołałam sesję i zaprosiłam Radnych. Decyzja o skorzystaniu z mego zaproszenia należała do każdego z Państwa osobno. Radni nie muszą się tłumaczyć z powodu nieobecności. To nie jest sesja planowa. 10 września nie miała się odbyć sesja planowa tylko sesja nadzwyczajna, jak sama nazwa wskazuje”.

 

Radny Pan Henryk Suchocki: „Pani Przewodnicząca, sesja oczywiście została zwołana, z jakiś względów Pani nie było. Czy Pani upoważniła, któregoś z zastępców do przeprowadzenia tej sesji?”

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady: „Mam dwóch zastępców, którzy mogą mnie zastąpić w prowadzeniu sesji. Rozchorowałam się w środę wieczorem 9 września, w związku z tym nie było czasu na wyznaczanie zastępcy”.

 

Ad 2

Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk poinformowała, iż porządek dzienny XIII Sesji RPB, został przesłany Radnym. Zapytała, czy są do niego uwagi? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski poprosił o:

 • Zdjęcie z porządku obrad pkt. 6: „Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego  na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny”,
 • Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 8: „Podjecie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad ww. punkt.

 • Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 9: „Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną nr 106625B w miejscowości Kowale”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad ww. punkt.

Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk odczytała zebranym porządek obrad wraz ze zmianami:

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego
  za I półrocze 2015 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Choroszcz.
 7. Podjecie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny.

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną nr 106625B w miejscowości Kowale”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków.
 5. Informacja z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku.
 6. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.        

 

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 ( zał. nr 4).

         „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeszcze w dniu dzisiejszym zmieniałam Wieloletnią Prognozę Finansową. Powiem Państwu z czego to wynika. Wczoraj i przedwczoraj byłam na szkoleniu Skarbników i kiedy konsultowałam się wcześniej z Regionalna Izbą Obrachunkową w sprawie punktu, który został zdjęty z porządku obrad odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2016, Regionalna Izba Obrachunkowa powiedziała, iż taką uchwałę intencyjną możemy jak najbardziej przygotować i Państwo możecie podjąć. Natomiast na wczorajszym szkoleniu Pani wykładowca z Regionalnej Izby Obrachunkowej zaznaczyła, iż taką uchwałę możemy jak najbardziej podjąć, natomiast kolejna osoba z Regionalnej Izby Obrachunkowej powiedziała, że absolutnie, że organ stanowiący wchodzi w kompetencje organu wykonawczego. Ponieważ projekt budżetu i wszystkie elementy składowe budżetu na 2016 rok przygotuje organ wykonawczy czyli w naszym przypadku Zarząd. W związku z tym uchwała taka gdzie Rada Powiatu Białostockiego wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2016 na zadanie inwestycyjne nie ma umocowania prawnego. Na koniec wyjaśniła, iż jeżeli taka uchwała trafi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku to zostanie ona uchylona. W związku z tym trzeba, moim zadaniem i Skarbnika z Juchnowca Kościelnego i Czarnej Białostockiej jest to żeby wprowadzić to jak najszybciej do WPF, bo to jest jedyny możliwy element gdzie możemy pokazać, że takie zadanie inwestycyjne jest. Tutaj jest taki paradoks, że w zadaniach inwestycyjnych te zadanie jest u nas w Powiecie Białostockim jako zadanie inwestycyjne do realizacji w roku 2015. Niestety mamy miesiąc wrzesień, póki Pan Dyrektor PZD ogłosi przetarg, rozstrzygnie i podpisze umowę na opracowanie tej dokumentacji zakończy się rok 2015. W związku z tym podpisanie umowy gdzie realizacja, albo też płatność sama byłaby w roku 2016 jest przekroczeniem uprawnień przez Dyrektora PZD ponieważ nie ma umocowań. W związku z tym moje zapytanie było takie co zrobić, żeby miało mocowanie prawne to działanie Pana Dyrektora, żebyśmy my mogli przetarg ogłosić, żeby można było rozstrzygnąć i podpisać umowę z wykonawcą. Na siłę jest to wprowadzenie do WPF – u ponieważ to nie jest przedsięwzięcie, ale to jest jedyna możliwa uchwała gdzie możemy coś takiego pokazać, gdzie faktycznie występuje zadanie do realizacji w 2016 roku. W związku z tym ten nowy WPF przedstawiony dla Państwa dzisiaj już ma wprowadzone dodatkowe dwie zmiany jeżeli chodzi o Czarną Białostocką i o Juchnowiec Kościelny. W objaśnieniach to wszystko opisałam i wskazałam, które pozycje są dodatkowo wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 przedstawili Przewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Paweł Kondracki - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/82/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 (zał. nr 5).

 

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 6).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, te zmiany w budżecie omawiałam szczegółowo na komisjach. Proszę o ewentualne pytania”.

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

         Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 przedstawili Przewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Paweł Kondracki - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/83/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 7).

 

Ad 5

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku ( zał. nr 8).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, uchwała Nr 164/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku została Państwu przedstawiona w ustawowym terminie. Również została powyższa uchwała przedstawiona do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 7 września wydała pozytywną opinię na przedłożoną przez Zarząd Powiatu Białostockiego informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Budżet został wykonany, nie było przekroczeń jeśli chodzi o wydatki. Dochody są wykonane w 50 %. Także jest dobrze skonstruowany budżet. Wykonanie jest takie jak należy. Wydatki inwestycyjne, to wiadomo, że jest mniejsze wykonanie ponieważ jeszcze nie ma realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja nastąpi w II półroczu tego roku”.

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów poinformował, iż Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku,
 • Pan Paweł Kondracki - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej poinformował, iż Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku,
 • Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformował, iż Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku,
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny poinformował, iż Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku.

 

 

 

 

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Choroszcz.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Choroszcz (zał. nr 9). Zaznaczyła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Zastępca Burmistrza Gminy Choroszcz Pan Grzegorz Gabrian wystosował do Zarządu Powiatu Białostockiego pismo, w którym to najpierw poinformował, iż Gmina Choroszcz razem z Radą udziela pomocy rzeczowej w kwocie 40 tys. zł dla Powiatu Białostockiego na sfinansowanie i wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji i przebudowy Rynku 11 Listopada w Choroszczy jako aktualizacji, kontynuacji i projektu zamiennego do dokumentacji realizowanej w 2008 i 2009 roku. Jednocześnie Gmina Choroszcz prosi o udzielenie pomocy finansowej również w wysokości 40 tys. zł na realizację przez Gminę Choroszcz zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki Nr 123010B Żółtki droga krajowa Nr 8 i droga gminna Nr 106255B. Wartość tego zadania dla Gminy Choroszcz to jest 3 532 835 zł. Jest to droga tylko i wyłącznie gminna, ale chodzi tutaj o to, że w momencie kiedy udzielamy takiej pomocy dla gminy i starają się oni o środki z zewnątrz, ze środków unijnych jest to dodatkowa punktacja za środki z zewnątrz w formie pomocy finansowej z innych gmin. Dlatego jest taka naprzemienna pomoc”.

         Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Choroszcz przedstawili Przewodniczący Komisji:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIII/84/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Choroszcz (zał. nr 10).

 

Ad 7

Podjecie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny (zał. nr 11).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ta uchwała będzie wieńczyła dzieło, które rozpoczęło się ok. 5 lat temu w związku z interwencjami właścicieli nieruchomości położonych w Horodnianach na terenie, których to nieruchomości faktycznie zlokalizowana jest droga powiatowa. Pozbawiamy kategorii 6 działek w trybie ustawy o drogach publicznych. Jest to adekwatne do trybu zaliczenia do kategorii dróg publicznych. Następuje tu prosta zamiana gruntów. Musimy zdjąć kategorię drogi publicznej, żeby Ci właściciele nabyli tą nieruchomość a my nabywamy nieruchomości gruntowe należące do osób fizycznych. Długo to trwało, ponieważ trzeba było w międzyczasie opracować dokumentację projektową, która określiłaby zasięg terytorialny i potrzeby w zakresie pozyskania gruntów pod ewentualną dalszą przebudowę drogi. Trzeba było powyższe uzgodnić z konserwatorem zabytków ponieważ jest to teren wpisany jako obszar zabytkowy. Bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały, ponieważ ustawa o drogach publicznych mówi, że uchwały takie podejmuje się w terminie do końca III kwartału br. ze skutkiem na 1 stycznia następnego roku”.

         Następnie, pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny przedstawił:

 • Pan Paweł Kondracki – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIII/85/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny (zał. nr 12).

 

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną nr 106625B w miejscowości Kowale”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną nr 106625B w miejscowości Kowale” (zał. nr 13). Zaznaczył: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, powyższy zabieg ma na celu krótko mówiąc pomoc Gminie Suraż w zdobyciu większej ilości punktów przy aplikowaniu do programów pomocowych. Za współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego są dodatkowe punkty. Ta uchwała będzie podjęta na podstawie ustawy o drogach publicznych, stosowny artykuł o tym mówi, że można zawierać porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przekazania zarządzania bądź prowadzenia zadania przez innego zarządcę drogi publicznej”.  

          Radny Pan Zenon Żukowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mam pytanie do Pana Dyrektora. Czy za tym idą środki finansowe z budżetu powiatu i jakie?”

 Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, uchwała zawiera taką wzmiankę, że w ślad za przekazaniem prowadzenia zadania należy zawrzeć zapis o ewentualnym przekazaniu środków finansowych na realizację powyższego. Te środki nie zostały finansowo określone. Jedynie jest zapewnienie, że będzie to partycypacja w wysokości do 50 % realizacji tego zadania. Szacunki wskazują, że przebudowa tego zadania będzie mógła kosztować, o ile wniosek oczywiście znajdzie akceptacje w programie pomocowym, od 50 do 60 tys. zł w sumie”.

 Radny Pan Zenon Żukowski: „Nie wiem czy możemy podawać takie informacje, że jest to do 50 %, bo 50 % to w złotówkach nie jest określone. Nie wiem jak Pani Skarbnik 50 % ujmie w budżecie”.

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, żeby cokolwiek ująć w budżecie, albo nawet wystartować z przetargiem trzeba mieć kosztorys inwestorski. Według tego się ujmuje w każdym budżecie, czy to będzie w budżecie Gminy Suraż czy to będzie w budżecie naszym wtedy na podstawie tej dokumentacji kosztorysowej są wprowadzane środki i czas na to to jest 2016 rok. Jest jeszcze przed projektowaniem budżetu czas na wprowadzanie tych zmian i załącznika inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych. Jeżeli jest już takie zadanie rozpoczęte, więc przewiduje, że kosztorys już jest”.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XIII/86/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną nr 106625B w miejscowości Kowale” (zał. nr 14).

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Tadeusz Gniazowski  – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 15).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zwracam się z gorącą prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż środka trwałego w postaci aparatu rentgenowskiego, który znajduje się w likwidowanej naszej placówce na ul. Słonimskiej w Białymstoku. Jest to placówka, która z historycznych zaszłości jest w naszych strukturach organizacyjnych, ale po pierwsze jest nierentowna, my tam wykonujemy bardzo mało badań. Aparat rentgenowski, który jest w tej chwili przedmiotem ewentualnie podjęcia uchwały przez Państwa Radnych jest wyceniony przez Oddział Białostocki Naczelnej Organizacji Technicznej. Bardzo proszę o wyrażenie zgody na sprzedaż tego środka trwałego”.

Radny Pan Roman Czepe: „Pytałem na Komisji, ale do końca nie jestem przekonany, czy ta odpowiedź była jednoznaczna. Pytałem o to, czy pracownice, które chcą tam prowadzić działalność dalej, czy chcą wydzierżawić ten sprzęt. Czy zwróciły się o dzierżawienie tego sprzętu, czy jest taka wola z ich strony? Jeżeli jest taka wola z ich strony, to wtedy jest pytanie czy sprzedajemy, czy dzierżawimy?”

Pan Tadeusz Gniazdowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, ja rozmawiałem z pracownicami na temat dzierżawy sprzętu i powierzenia im działalności gospodarczej, ale na własny rachunek. Natomiast nie było jasnej deklaracji ze strony pracowników. Dlatego podjąłem taką a nie inna decyzję o zbyciu tego środka trwałego. Nie rozważałem ostatecznie możliwości wydzierżawiania tego sprzęty, tym bardziej że chcąc wydzierżawić ten sprzęt, ja musiałbym ten sprzęt naprawić. On w tej chwili jest w stanie uszkodzonym”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, z tego co się orientuję to było składane pismo do Zarządu w sprawie możliwości wydzierżawienia. Miałem przyjemność rozmawiać z Paniami, które tam pracują i one twierdziły, że są ciągle zainteresowane wydzierżawieniem tego, jeżeli jest taka możliwość. Jeśli chodzi o naprawę tego sprzętu to nie jest to wielka kwota. Jakie jest stanowisko Zarządu?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział: „Wysoka Rado, stanowisko Zarządu jest jednoznaczne, że jeśli Dyrekcja szpitala widzi potrzebę zbycia sprzętu, który nie jest niezbędny dla szpitala to Zarząd pozytywnie do takiego wniosku Dyrektora się ustosunkował, co nie znaczy, że musi myć sprzedany, co nie znaczy, że Dyrektor nie może prowadzić rozmów i wydzierżawić. Jest to kwestia Dyrektora. Natomiast podjęcie takiej uchwały daje możliwość, a nie obliguje Dyrektora do pewnych czynności prawnych. To jest kwestia analizy. Jeśli nawet mówić o wydzierżawieniu to za ile, na jakich warunkach, na jaki czas, co trzeba później zrobić ze sprzętem. Dlatego ja podtrzymuje wniosek Dyrektora i Zarządu, ażeby umożliwić sprzedaż, a w gestii Dyrektora jest czy wystawi do sprzedaży. Jest odrębną rzeczą czy znajdzie się chętny ażeby za taką kwotę nabyć ten sprzęt”.

Radny Pan Marek Żmujdzin: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja nie jestem nowicjuszem w Radzie, i nie było nigdy w poprzednich kadencjach stosowane, że Dyrektor wystąpił, Zarząd zaakceptował, a Rada ma podjąć decyzję. Zawsze stawało to na Komisji i Komisja rozstrzygała sprawę. Czy sprzedaży jakiejś działki, czy innych rzeczy, to zawsze Komisja się zajmowała. Dzisiaj Zarząd się zajmuje. Skoro Zarząd się zajął, że wyraził taką zgodę to po co Wam Rada potrzebna. Nie zwracajcie się do Rady”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, nikt nie zmienia zasad, natomiast nikt nie może zmieniać prawa. Otóż, Panie Radny, nikt nie zabrania jakiejkolwiek Komisji, aby w każdym punkcie, który trafia na Sesję debatować, rozmawiać, czy zajmować stanowisko. Natomiast nie może być też tak, że podstawowe uprawnienia Zarządu będą uzależnione od decyzji tej czy innej Komisji, czy też Komisje będą przejmowały rolę Zarządu. Kiedyś już mówiłem, że dla Zarządu jest istotne jakie Radni na poszczególnych Komisjach wyrażają opinie. Jednak to nie jest tak, że Komisje będą zastępować w podejmowaniu decyzji Zarząd. Także dwie Komisje obradowały na ten temat. Każdy z członków Komisji Infrastruktury wiedział jaki jest porządek. Nic nie stało na przeszkodzie, aby tą sprawa też Komisja Infrastruktury się zajmowała i wydała opinie”.

         Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawili Przewodniczący Komisji:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy społecznej i Spraw Rodziny.

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XIII/87/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 16).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (zał. nr 17).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgodnie z 42 Karty Nauczyciela Rada Powiatu może wyrazić zgodę na zwolnienie z pensum dyrektora szkoły. Pan Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach złożył wniosek z prośbą o zwolnienie z obowiązującego go pensum nauczyciela. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego wynosi to 4 godziny tygodniowo. W uzasadnieniu swojego wniosku dyrektor motywuje tym, że zwiększyły się obowiązki dyrektora w związku z rozpoczętą inwestycją, która będzie trwała dwa lata, tj. przebudowa, rozbudowa boisk sportowych. Jest na to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W tej chwili już rozpoczęły się prace w I etapie, czyli remont bieżni asfaltowej. Wcześniej była wykonana dokumentacja. Były prace też nad wnioskiem do tego programu. W przyszłym roku będzie jeszcze przebudowa bieżni lekkoatletycznej przy budynku szkoły. Łącznie inwestycja jest na kwotę 1 134 247 zł. Dofinansowanie z Programu wynosi 250 000 zł. Także w związku ze zwiększoną ilością zadań dyrektora szkoły wynikających z podjętych działań inwestycyjnych przy jednoczesnym braku wicedyrektora i pedagoga szkolnego proszę o podjęcie tej uchwały”.

         Następnie, pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przedstawił Przewodniczący Komisji:

 • Pan Zen Żukowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIII/88/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (zał. nr 18).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków (zał. nr 19). Zaznaczyła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w związku z wnioskiem Miasta Wasilków w sprawie dofinansowania zakupu motopompy, która będzie wykorzystywana przez Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Wasilków przedłożona została Państwu uchwała w sprawie udzielenia takiej pomocy w wysokości 10 000 zł na zakup motopompy. Motopompa kosztuje prawie 30 000 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Krajowego Systemu ratownictwa 10 000 zł. 10 000 zł pokrywa Gmina Wasilków. Dzisiaj Wysoka Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego. Także bardzo proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków”.

         Następnie, pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków przedstawił Przewodniczący Komisji:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

 

          Przewodnicząca Rady – Pani Anna Grycuk odczytała projekt uchwały.

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego zarządziła głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIII/89/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków (zał. nr 20).

 

Ad 12

Informacja z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku ( zał. nr 21).

Radny Pan Michał Kozłowski zapytał o wspólnotę gruntową w Ogrodniczkach.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Sprawa dotycząca wspólnoty gruntowej w Ogrodniczkach, można powiedzieć tak, że rozwiązała się sama. Z umową o współpracy zawartą w końcu ubiegłego roku dofinansowaliśmy ponad 19 tys. zł na aktualizacje udziałowców we wspólnocie gruntowej wsi Ogrodniczki. Tam jest tak, że jest wspólnota leśna i wspólnota gruntowa. Stało się tak, że zostały te grunty połączone i zostało to zapisane pod jedną jednostką. Zarząd był poinformowany o tym, że tak nie może być, więc przy wspólnym dofinansowaniu sprawa ta została uregulowana. Zapisy w ewidencji gruntów na dzień dzisiejszy są aktualne. Oprócz tego ustawa o wspólnotach z dniem 1 stycznia, jest zmiana ustawy o wspólnotach i wszystkie udziały we wspólnotach staną się własnością. To załatwia sprawę, bo na wniosek będzie można podzielić, jeżeli jest zgoda. Zatem przy udziale Notariusza będzie można dokonywać takich podziałów. Jeżeli nie będzie zgody wśród udziałowców wówczas trzeba będzie pójść do sądu. Jednakże nie ma już w tej chwili warunku, żeby wyjść z udziałami wspólnoty trzeba wykonać scalenia. Skarb Państwa został wyodrębniony. Część Skarbu Państwa przysługuje Lasom Państwowym, a część na wspólnocie gruntowej będzie mógł potwierdzić Burmistrz”.

Radny Pan Roman Czepe: „Jaki jest stan prawny wspólnoty gruntowej Binduga w Łapach po zmianach, po aktualizacji geodezyjnej?”

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Na dzień dzisiejszy zaktualizowane zostały udziały. Wprowadzone są do ewidencji grunty. Takie było żądanie Zarządu i zostało spełnione. Po nowym roku będą wszyscy, którzy są wpisani jako udziałowcy, będą współwłaścicielami, czyli będą mieli tytuł prawny, będą mogli założyć księgę wieczystą”.

Radny Pan Roman Czepe: „W myśl poprzedniej ustawy o wspólnotach gruntowych z 1963 roku to nadzór prowadził Wójt, Burmistrz nad wspólnotami. Jak jest teraz w myśl tej ustawy i czy to zadowala strony? Czy wykaz był wywieszony, czy jakaś inna forma tutaj obowiązuje?”

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Udział we wspólnocie, na terenie Województwa Podlaskiego udziały we wspólnotach gruntowych zostały ustalone w formach decyzji. Dzisiaj praca, która należy do osób, które są zainteresowane aby być wykazanym to dostarczenie dokumentów, bądź złożenie oświadczeń przed Wójtami na podstawie, których ich prawa będą ujawnione w ewidencji gruntów. W myśl jeszcze na dzień dzisiejszy obowiązującej ustawy prawa do udziału we wspólnocie przechodziły wraz z nabyciem gospodarstwa. Wielkość tego gospodarstwa to 1000 m2. Jeszcze wcześnie nie było żadnej wzmianki w odniesieniu do przeniesienia udziałów we wspólnocie, więc prawo nabywa ten, który nabył ostatni 10 arów”.

Radny Pan Roman Czepe: „A co z udziałem Powiatowej Rady Narodowej, jaki udział firmowano jako Wydziału?”

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „W tej chwili te udziały zostały określone, jeżeli to są grunty we wspólnocie gruntowej, wiec na te udziały może uwłaszczyć się gmina. Jeżeli są to grunty leśne, grunty we wspólnotach leśnych, więc przejdzie to w zarząd administracji leśnej”.

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z informacją z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku.

 

Ad 13

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

  Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Antoni Pełkowski przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 27 sierpnia 2015 roku do dnia 23 września 2015 roku (zał. nr 22).

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, otrzymaliście Państwo na piśmie powyższą informację. Chciałbym tradycyjnie w kilku zdaniach szerzej się wypowiedzieć na dwa tematy. Pierwsza sprawa dotycząca podpisania pisma skierowanego do Starosty Powiatu Bielskiego dotyczącego udzielenia informacji w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania za działki położone  w Supraślu przy ul. Konarskiego. Otóż, Proszę Państwa sprawa się ciągnie już 5 lat i w pewien sposób też pokazuje inne sprawy na styku Gmina Supraśl, Starostwo Powiatowe. To w pewien sposób ma wpływ na pewne decyzje. Proszę Państwa, w 2009 roku, czy w 2010 roku, stwierdzono, że przy ul. Konarskiego kilka działek stanowiących poprzednio własność Powiatu Białostockiego z mocy prawa stały się własnością Gminy Supraśl i z tego powodu powiatowi należy się odszkodowanie. Postępowanie od końca 2009 roku prowadził Starosta z Bielska Podlaskiego, gdzie wydał decyzje na podstawie operatu szacunkowego i sam fakt płacenia odszkodowania jest bezsprzeczny. Natomiast przez te kilka lat moim zdaniem celowo jest wszystko robione, ażeby nie zapłacić tej wysokości odszkodowania. Otóż, Pan Starosta Bielski ustalił wartość przedmiotowej nieruchomości i tym samym odszkodowanie na kwotę 272 490 zł. Od tego były odwołania. Ciągnie to się już kilka lat. W czerwcu tego roku spotkałem się w Supraślu z Panem Burmistrzem i uzgodniliśmy, że jeśli jest ta kwota sporną i nie ma potrzeby, żeby dalej sprzeczać się o te pieniądze, że potrącimy, czyli znajdziemy formułę prawną. „Bukowisko” jest dla Gminy Supraśl z mocy niezapłaconych podatków winne, była podpisana ugoda, a na dzień dzisiejszy „Bukowisko” jest winne 74 108 zł. Jest 13 rat po 5 294 zł. To miało być dopięte. Poszły do Starosty Bielskiego odpowiednie dokumenty podpisane przez Pana Burmistrza, że Gmina Supraśl prowadzi rokowania z Zarządem Powiatu Białostockiego i w związku z tym sprawa była i jest zawieszona. Niespełna miesiąc temu Zarząd wystąpił z zapytaniem do Starosty Bielskiego co się dalej dzieje. Między innymi Pan Starosta Bielski odpowiedział na to, że wystąpił w czerwcu już do Pana Burmistrza Supraśla o informację na jakim etapie są postępowania ugodowe i do dnia dzisiejszego Burmistrz Supraśla nie raczył odpowiedzieć na piśmie na ten temat. Wczoraj już z inicjatywy Radnego Pana Wojciecha Fiłonowicza odbyło się spotkanie między mną a Panem Burmistrzem. Oczywiście tematy takie sporne to Pan Burmistrz mówi aby zostawić, do tego nie wracajmy, ale rozmawiajmy teraz o dofinansowaniu 30 tys. zł przez powiat w celu poprawienia nawierzchni na drodze Supraśl do Surażkowa. Stanowisko moje było i jest jedno. Rozwiążmy sprawy inne, które ciągnął się latami a wtedy możemy mówić o nowych zobowiązaniach. Pan Burmistrz w obecności Pana Radnego zadeklarował, że faktycznie sprawy się przeciągnęły, bo podział Gminy, inne rzeczy. Ustaliliśmy, że w przeciągu 2 tygodni Skarbnicy postarają się, ażeby dopiąć, znaleźć formułę prawną, tak żeby można było skompensować te należności i mniemam, że Pan Burmistrz jest skłonny, ażeby te należności zapłacić powiatowi. Jest druga sprawa. Bardzo drażliwa, o czym Państwo wiecie. Wczoraj uzgodniliśmy, że jeśli nie ma zbieżności stanowisk dotyczących „schetynówki” z Grabówki w drugim kierunku, że sprawa jednak trafi do sądu. Pan Burmistrz mówi, że prawnicy powiadają, że przy takiej umowie nie ma prawa wypłacić całości. Zbieżności są jednoznaczne między Starostą a Burmistrzem, i prawdopodobnie sąd rozstrzygnie kto ma rację. Proszę Państwa, gdyby nawet jakiś zapis był nie do końca szczegółowy zawsze można odpowiedni aneks zawrzeć i dojść do porozumienia. Takie niedopięte sprawy finansowe mają ciąg dalszy przy innych sprawach i może się okazać, że w innych przypadkach nie do końca Zarząd będzie skłonny do współpracy w tej czy innej dziedzinie z Gminą Supraśl. Kolejna rzecz, która się przewija i sądzę, że będzie się przewijać w dniu dzisiejszym. Otóż, dwie sprawy, którymi Zarząd się zajmował w kwestii szpitala w Łapach. Jedna kwestia, to jest kwestia udzielenia pożyczki. Jest to bezsprzeczne, że szpitalowi są niezbędne pieniądze, niezbędne do przynajmniej w części pokrycia zobowiązań wymagalnych, które są na dzień dzisiejszy, czy na czas sprzed tygodnia. To jest 3 455 000 zł pożyczki długoterminowej, z minimalnym opracowaniem. Jutro mamy zamiar podpisać taką umowę z Dyrektorem, ażeby te pieniądze wpłynęły. Druga rzecz, szpital ma przygotowane niezbędne zgłoszenie robót budowlanych na przebudowę pomieszczeń III piętra szpitala, gdzie znajdował się oddział ginekologiczno – położniczy, na potrzeby rozszerzonego zpo. Przewidujemy, że w szpitalu usługi w tym zakresie z 15 łóżek wzrosną na dzień dzisiejszy maksymalnie do 58 łóżek. Na ten cel kosztorys inwestorski mówi, że należy przeznaczyć kwotę w granicach 600 tys. zł. Ile będzie to kosztowało to przetarg pokaże na te roboty”.

Radny Pan Krzysztof Gołaszewski poprosił o przybliżenie sprawy odnośnie naboru do klas pierwszych dla dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach na rok szkolny 2015/2016. Zapytał, ile to jest osób.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła, iż 24 osoby.

Radny Pan Henryk Suchocki poprosił o przybliżenie sprawy dotyczącej pisma Starosty Powiatu Białostockiego dotyczącego odwołania darowizny nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 1364/1, położonej w obrębie Nowodworce, gmina Wasilków oraz sprawy dotyczącej podpisania aneksu do umowy zawartej z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu dotyczący udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jeśli tworzono szkołę w Supraślu pod potrzeby kierunku hodowli koni, to była przez Wojewodę przekazana celowa darowizna w postaci nieruchomości w Nowodworcach, którą jest łąka. Ona miała służyć do tego aby prowadzić tam uprawę na potrzeby szkoły. Kiedy nie ma szkoły cel darowizny jest nieaktualny. Poza tym w pobliżu tej działki jest zabudowa mieszkaniowa i dobrze by było, aby tą działkę miał powiat, i aby można ją było podzielić na działki budowlane i ją sprzedać. Występowaliśmy do Wojewody ażeby zmienić przedmiot darowizny i nie ma zgody na to. Jest takie porozumienie aby z dużą bonifikatą Starostwo mogło kupić tą działkę i wtedy podzielić i na ten cel, który w przyszłości byłby przeznaczony i spieniężyć to. Jeśli chodzi o podpisany aneks, to jest tak, że Pan Dyrektor „Bukowiska” robił dwukrotnie przetarg na wymianę pokrycia dachowego i zabrakło 12 tys. zł. Także Zarząd postanowił uzupełnić tą kwotę, aby można było jeszcze w tym roku dokonać remontu dachu nad stołówką na tej działce w Supraślu. Bez względu na to czy sprzedamy czy nie sprzedamy inne obiekty to ta nieruchomość nadal będzie własnością Powiatu Białostockiego”.

Radny Pan Zenon Żukowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja chcę jeszcze wrócić do tej działki w Nowodworcach. Ponieważ na dzień dzisiejszy wygląda tak, że nie jesteśmy właścicielami tego. Wystąpiliśmy o zwrot przeniesionego prawa własności. Tutaj Pan Starosta mówi, że będzie możliwość odkupienia na preferencyjnych warunkach. A jakie kroki zostały podjęte w tym kierunku, ażeby taka sytuacja zaistniała. Ponieważ to rzeczywiście mógłby być spory majątek, który na pewno by nam się przydał na jakiekolwiek cele, które tutaj mamy w powiecie”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, Wysoka Rado, pierwsza rzecz, jeśli ustała przyczyna darowizny, to należy tą darowiznę zwrócić, jeśli nie ma zgodny na przeznaczenie na inny cel. Nie ma mowy o czymś takim, że my możemy podzielić tą działkę i sprzedać na przetargu na wolnym rynku. Natomiast pewne rozmowy były prowadzone przez Panią Dyrektor Drewnowską z pracownikami, którzy się tym zajmują i nie wykluczone, że taka możliwość zaistnieje. Nie ma czegoś takiego, że wydaje się na piśmie czy inne dokumenty, co nie znaczy, że to jest pewne”.

Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o rozszerzenie punktu odnośnie podpisania postanowienia w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej Nr 1532B Bojary – przystanek Kolejowy Bojary ze zjazdami wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (Gmina Turośń Kościelna).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, opinia była pozytywna”.

Radny Pan Zenon Żukowski zadał pytanie odnośnie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2016 – 2017. „Chce się dowiedzieć, czy dotyczy to tylko i wyłącznie Starostwa, czy dotyczy to wszystkich jednostek?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, dotyczy to wszystkich jednostek Starostwa. Jest zasada, im nas więcej tym lepsze warunki można wynegocjować”.

Radny Pan Wojciech Fiłonowicz: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tutaj się zwracam do Pana Starosty, do Zarządu. Pan, Panie Starosto przyjął słuszną linię, że trzeba regulować zobowiązania. Rzeczywiście Gmina Supraśl nie ma o czym dyskutować, gmina musi to uregulować. Na pewno jest w trudnej sytuacji w tej chwili, bo są sprawy podziałowe.  Z tego co wiem to w budżecie jest teraz czyszczenie ze wszystkiego co się da. Oszczędności idą maksymalne. Chcę podkreślić, że mimo tych relacji, myślę, że one się poprawią, ja pracuję nad tym jak mogę, aby te relacje uregulować, aby to szło w jak najlepszym kierunku. Wiadomym jest, że prawdopodobnie ta „schetynówka” wyląduje w sądzie i niech sąd orzeka. Również uważam, że taką drogę należy przyjąć. Poprzednia sprawa dotycząca tych nieruchomości, rzeczywiście trzeba to też uregulować, zgadzam się. Natomiast chcę podkreślić, że ta droga, o którą ja wnioskowałem, te 30 tys. zł, dotyczy naszej drogi, czyli naszego majątku, nie gminnego. Te 30 tys. zł to nie jest wiele. Nie wiem jak się potoczą sprawy, mam nadzieję, że pójdą w dobrym kierunku i trzeba się zatroszczyć mimo wszystko o tą drogę i te 30 tys. zł przeznaczyć w jakimś czasie. Tam są wyboje, tam mieszkają ludzie, tam są obywatele naszego kraju, naszego powiatu i potem oni nas rozliczają z tego i nie będą patrzeć przez pryzmat sporów z gminą. Także mam jeszcze raz taką prośbę, aby pochylić się nad tym problemem. Ja ze swej strony Gminę Supraśl też będę prosić, aby to pozytywnie zamknąć. Lasy Państwowe 3 lata temu zainwestowały w tą drogę i to z mojej inicjatywy. Poszerzyliśmy, wykorzystaliśmy sprzęt Nadleśnictwa, żwir z Lasów Państwowych. Powiat do tego interesu nic nie dołożył”.

Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o przybliżenie punktu odnośnie podpisania pisma skierowanego do Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącego przekazania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022” celem zaopiniowania. Zapytał, czy nie powinno być w tej kwestii konsultacji z Radą?

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, procedura jest w miarę ściśle określona, że co jakiś czas, co kilka lat, te programy są przez samorządy uaktualniane. Procedura jest taka, że Gminy zasięgają opinii powiatu, powiat zasięga opinii programu, który jest przygotowany merytorycznie, przez służby Starostwa i pozyskaniu opinii, to już jest później poddawane dalszej obróbce w poszczególnych Komisjach i przyjmowane uchwałą, w naszym przypadku Rady Powiatu. Jeśli trafi ten Program na poszczególne Komisje, to już z opinią Zarządu Województwa, tak żebyście Państwo mieli wgląd w jedne i drugie materiały. Taka jest procedura”.

Radny Pan Jacek Mariusz Bejm zadał pytanie związane z punktem odnośnie zapoznania się z pismem Starosty Powiatu Monieckiego dotyczącym wyrażenia opinii na temat możliwości współpracy w zakresie przebudowy ciągu drogowego łączącego dk nr 65 nr 8 z wykorzystaniem środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014– 2020. Zapytał jaka jest opinia oraz jaka jest wysokość dofinansowania środków współpracy transgranicznej?

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, ten odcinek, o którym mówi Starosta Moniecki jest nieuregulowany, nie jest własnością powiatu. Taka odpowiedź poszła, że jest to sprawa nieuregulowania, że nie jest to odcinek powiatu. Sprawa jest otwarta, żeby pewne decyzje podejmować”.

Pan Marek Jedrzejewski -  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w uzupełnieniu dodał, iż nie dotyczy to żaden sposób okolic Kopiska.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

 

Ad 14

Interpelacje i zapytania Radnych.

         Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego poinformowała zebranych, iż w okresie od 28 sierpnia wpłynęły następujące interpelacje Radnych:

 • Interpelacja Radnego Pana Marka Skrypko z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wyceny majątku SP ZOZ w Łapach.
 • Interpelacja Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie dofinansowania SP ZOZ w Łapach.
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 11 września 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Geodetów w Białymstoku oraz innych.
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zamknięcia oddziału położniczo – ginekologicznego SP ZOZ w Łapach.
 • Interpelacja Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie drogi powiatowej Nr 1539B.
 • Interpelacja Radnego Pana Marka Skrypko z dnia 15 września 2015 roku w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany - Turczyn.
 • Interpelacja Radnych Pana Marka Skrypko oraz Pana Henryka Suchockiego z dnia 18 września 2015 roku w sprawie ewentualnego rozmieszczenia uchodźców w budynkach administrowanych przez Powiat Białostocki.

 

Radny Pan Roman Czepe odczytał zebranym interpelację Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą  obsady oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Łapach:  „Na początku września br. pojawiła się pogłoska, że lekarze zatrudnieni na oddziale wewnętrznym szpitala (SPZOZ) w Łapach złożyli pisemne wymówienia umów o pracę (bądź kontraktów). W związku z tą niepokojącą informacją na dzień 10.09.2015 r. nasz Klub zwołał nadzwyczajną sesję. Niestety, radni koalicji rządzącej PO-PSL-Nasze Podlasie oraz władze Powiatu nie wzięły udziału w sesji (z wyjątkiem dwóch radnych koalicji, zamieszkałych w Łapach), więc do debaty m.in. w tej sprawie nie doszło. W dniu 21.09.2015 r. podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny p.o. Dyrektora SPZOZ Pan T. Chrzanowski został zapytany o kwestię wypowiedzenia umów przez lekarzy i o skutki, jakie mogą z tego wyniknąć dla szpitala. Z krótkiej wypowiedzi Pana Dyrektora wynikało, że faktycznie 5 lekarzy wypowiedziało umowy z dniem 1.09.2015 r. i że sytuacja nie jest łatwa, ale skutki dla szpitala na razie są trudne do określenia. Obecnie dowiedzieliśmy się, a są to informacje niepotwierdzone, że lekarze już mają zaplanowane przejście do szpitala powiatowego w Mońkach i planują wykorzystanie urlopów pod koniec okresu wypowiedzenia, co może bardzo utrudnić pracę szpitala, a wręcz pod znakiem zapytania postawi dalszą działalność oddziału wewnętrznego. Po bardzo negatywnych doświadczeniach z nagłą likwidacją oddziału ginekologiczno-położniczego (pod pretekstem braku obsady) wyrażamy głęboką obawę o sytuację w łapskim szpitalu (SPZOZ), w związku z tym, w oparciu o § 22 Statutu Powiatu Białostockiego, uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 1. Ilu osób pracuje na oddziale wewnętrznym SPZOZ w Łapach, w tym ilu lekarzy i na jakich zasadach osoby te są zatrudnione? 2. Kiedy, w jakim trybie i przez ilu lekarzy oddziału wewnętrznego zostały wypowiedziane umowy o pracę bądź umowy kontraktu?  3. Czy w związku ze złożonymi wypowiedzeniami umów przez lekarzy oddziału wewnętrznego istnieje zagrożenie istnienia tego oddziału? Jeśli tak, to jakie działania zostaną podjęte, aby tego uniknąć?  4. Czy podobna sytuacja (wypowiedzenie umów przez lekarzy) występuje także na innych oddziałach szpitala? 5. Ilu lekarzy zatrudnia obecnie szpital w Łapach i na jakich zasadach?” (zał. nr 23).

Radny Pan Zenon Żukowski: „Refleksja dotyczy tego, że nie wolno przyjmować informacji takiej, że istnieje tylko jedna i jedyna ścieżka, po to żeby uzyskać jakikolwiek cel. Tutaj mówię bardzo szeroko, ale tu w szczególności chodziło o szpital. Ktoś mnie kiedyś nauczył, że jeżeli jest temat, temat ciężki, to należy przynajmniej trzy podać różne rozwiązania, po to żeby wybrać rzeczywiście stosownie najlepsze. Dlatego z dumą chcę podkreślić, że nasze zwrócenie uwagi na to, że istnieją jeszcze inne możliwości pozyskania pieniędzy dla szpitala. Panie Dyrektorze, tutaj z całym szacunkiem dla Pana, ponieważ Pan mówił, że są bardzo pilne potrzeby do uregulowania. Myśmy się do tego skłonili i tutaj Pani Skarbnik popracowała nad tym tematem, przekazała Zarządowi, żeby tą sprawę w taki sposób załatwić”.

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 15

Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż XII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 27 sierpnia 2015 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodnicząca obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  przyjęła protokół Nr XII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

 

 

 

 

Ad 15

Sprawy różne.

  Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk poinformowała zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęło pisma Zarządu Powiatu Białostockiego dotyczące przeznaczenia do zbycia nieruchomości ( zał. nr 24).

 Pani Barbara Grabowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych o przeprowadzonej kontroli dokonanej w dniu 8 września 2015 roku w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. Zaznaczyła, iż w związku z dokonaną, w dniu 8 września 2015 roku, kontrolą w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach w zakresie prawidłowości pozyskania i wydatkowania środków finansowych od pensjonariuszy za ich pobyt w placówce, przez zespół kontrolny w składzie: Barbara Grabowska, Andrzej Babul, Danuta Maria Bagińska, Roman Czepe, Krzysztof Gołaszewski, Marek Żmujdzin na podstawie protokołu z kontroli, sporządzonego przez zespół, zgodnie z §47 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Białostockiego, zespół kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień  i nieprawidłowości w zakresie spraw objętym kontrolą.

 Radny Pan Roman Czepe: „W związku z tą kontrolą warto skierować do Pana Starosty zapytanie w tym względzie. Oceniamy ten Ośrodek dobrze. Jest imponujące co tam się robi. Jest to taka uwaga też, abyśmy przynajmniej raz w kadencji wszyscy zobaczyli swoje ośrodki. To jest bardzo pouczające. Jeżeli my mamy taką wiedzę, mamy doświadczenie z wizyty, jesteśmy sami przekonani o tym co się robi, to niejednokrotnie możemy pomóc w przekonaniu, przekonać niejedną osobę. Czasem jest to dramat aby kogoś skierować do takiego ośrodka. Zorientowaliśmy się, że złotówkę kosztuje posiłek. To jest bardzo oszczędnościowo.  Wspólnie wypracowaliśmy taką myśl, czy nie warto by było się zwrócić do gmin, aby chociaż dodać druga złotówkę.”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż jest to dobra inicjatywa ze strony Państwa.

 Radny Pan Marek Żmujdzin: „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, mam pytanie odnośnie rozbudowy węzła komunikacyjnego w miejscowości Porosły. Dowiaduję się z różnych źródeł, że ta droga powiatowa łącząca szosę Kruszewską z drogą nr 8 nie będzie miła wejścia na tym węźle komunikacyjnym. Podobno jest 4 października spotkanie w Porosłach odnośnie tego. Mieszkańcy protestują. Czy coś wiadomo Panu Dyrektorowi na ten temat? Informuje, iż 4 października o godz. 18 w Izbie Rolniczej w Porosłach będzie spotkanie w powyższym temacie.”

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował zebranych na temat rozstrzygnięcia konkursu i zmian szefostwa Powiatowego Urzędu Pracy: „Na początku roku został ogłoszony konkurs na wyłonienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, gdyż Pani Rojcewicz przez 4 lata była pełniącą obowiązki i w porozumieniu z Prezydentem doszliśmy do wniosku, że taki stan nie może istnieć w nieskończoność. W styczniu został ogłoszony konkurs. Dwa tygodnie temu doszliśmy do finału. Na ogłoszony konkurs wpłynęła oferta Pani Wicedyrektor. Od 1 października pod takim dokumentem i Pan Starosta i Pan Prezydent się podpiszą. Także Pani Dyrektor jednogłośnie pozytywnie została zweryfikowana przez Komisję. Będzie czas aby już oficjalnie Panią powitać. Natomiast z przykrością muszę Państwu powiedzieć, że jesteśmy z Przewodniczącą przygotowani na podziękowanie dzisiaj Pani Dyrektor Rojcewicz. Niestety Pani Rojcewicz miała inne obowiązki. Także grawerton i kwiaty zostaną dostarczone do gabinetu Pani Dyrektor”.

Radny Pan Zenon Żukowski: „Jest prowadzona w tej chwili inwestycja w Nowodworcach dotycząca poprawy jakości drogi powiatowej. Dotarły do mnie niepokojące informacje, że tuż po wykonaniu tej inwestycji ktoś będzie zabiegał bardzo pilnie o odszkodowanie, za to gdzie wody opadowe będą miały ujście. Nie znam tematu bliżej. Chciałbym prosić o wyjaśnienie”.

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, pierwsza rzecz, że każdy może występować z roszczeniami w różnych sprawach. Modernizacja nie wprowadziła tam jakiejkolwiek rewolucji na drogach poza wymianą jednej nawierzchni na drugą poprzez przykrycie rowu odprowadzającego, który tradycyjnie od wieków był. Jeśli właścicielom gruntu czy innym, jakiekolwiek roszczenia będą przysługiwały to będziemy się przyglądać temu. Na dzień dzisiejszy nic ani do PZD nie wpłynęło, ani sygnałów nie było”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski odczytał Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Białostockiego w sprawie sytuacji w SPZOZ w Łapach: Klub nasz od początku bardzo mocno angażuje się w pomoc szpitalowi w Łapach. Wyrazem naszej troski są liczne wystąpienie na sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu Białostockiego, na posiedzeniach Społecznej Rady SPZOZ w Łapach i na wielu innych spotkaniach, liczne interpelacje itp. Wyrazem naszej troski, wyrażanej ponad podziałami politycznymi, było także dwukrotne zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie szpitala, przy czym, niestety, sesja zwołana na dzień 10.09.2015 r. nie doszła do skutku nie z naszej winy. Przez cały ten czas widzimy, że dyrekcja SPZOZ nie posiada ani planu naprawczego, ani nie prowadzi takich działań, które szpital w pełnym zakresie wprowadzą w nowe kontraktowanie z NFZ. Jest to szczególnie jaskrawo widoczne od czasu, gdy SPZOZ kieruje pełniący obowiązki Dyrektora Pan Tadeusz Gniazdowski. Jego działania doprowadziły do likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego i przyczyniają się do tego, że zagrożone są kolejne oddziały, zwłaszcza chirurgiczny i wewnętrzny, co pod znakiem zapytanie stawia dalszą działalność szpitala. W związku z tym pragniemy oświadczyć, że:  1. Tzw. restrukturyzacja SPZOZ w Łapach w wykonaniu p.o. Dyrektora Tadeusza Gniazdowskiego tylko i wyłącznie pogarsza sytuację finansową i kadrową tej jednostki. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie tak poważnych zmian bez planu i analiz finansowych. W dodatku działanie bez planu restrukturyzacji i rozwoju powodują chaos medialny jak i społeczny. 2. Mamy wrażenie, że kontrakty, które posiada szpital w Łapach, mają zasilić inne szpitale. Nieoficjalnie mówi się o zamknięciu kilku szpitali powiatowych w województwie i obawiamy się, że szpital w Łapach został wpisany w ten nieoficjalny scenariusz. 3. Wyrażamy obawę, że Zarząd Powiatu wciąż planuje przekształcenie szpitala (SPZOZ) w spółkę, a jedynie temat ten został odsunięty w czasie z uwagi na wybory parlamentarne. Pragniemy jasnej odpowiedzi ze strony Zarządu, czy nadal planowane jest przekształcenie SPZOZ w spółkę. Pragniemy też wiedzieć, jakie faktycznie cele stoją za planami powołania spółki SPZOZ i czy działania te – a taka jest dość powszechna opinia, zwłaszcza wśród mieszkańców Łap – nie mają na celu tylko i wyłącznie sprzedaży szpitala lub jego części pod prywatną działalność (np. klinikę) – a taka jest dość powszechna opinia wśród mieszkańców powiatu. 4. Działania p.o. Dyrektora Pana Tadeusza Gniazdowskiego odbywają się na szkodę szpitala i Powiatu Białostockiego. Pan Dyrektor nie tylko nie przedstawia planu naprawczego, ale jednocześnie wykazuje niechęć do współpracy i wręcz oburza się, że się od niego informacji oczekuje. Nie umie także współpracować z mediami (odmawia z nimi kontaktu), co w złym świetle stawia i szpital i Powiat. W związku z tym wnioskujemy o jego odwołanie z funkcji p.o. Dyrektora SPZOZ w Łapach”. (zał. nr 25).

 

 Radny Pan Marek Żmujdzin: „Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Wysoka Rado, tak jak wcześniej powiedziałem, że trzeba odtworzyć, rozwikłać tą sprawę Sesji XIII powołanej na dzień 10 września. To w ogóle nie wchodzi przez pracę moją w 4 kadencjach, że coś takiego się stało, żeby sesja nadzwyczajna zwołana została zignorowana przez stronę koalicyjną. Z naszej strony byli wszyscy plus dwóch radnych z koalicji. Żądam od Pani Przewodniczącej wypowiedzenia się na temat wyciągnięcia konsekwencji od Radnych tych, którzy nie przyjechali. Jeżeli nie to będziemy pisać wyżej, prosić o pomoc. Pani powiedziała, że radcowie prawni nie muszą się wypowiadać, może Pani się wypowie. Jeśli nie poprosimy innych radców”.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Już w jednym piśmie udzieliłam odpowiedzi na Państwa wniosek. Natomiast jeśli wpłynął następne pisma, oczywiście takie odpowiedzi zostaną wystosowane. Natomiast w odpowiedzi na to co Pan przed chwilą powiedział, to chciałam powiedzieć, że nie mam prawnej możliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec każdego z Radnych osobno. Odpowiedzialność ponosimy wszyscy przed wyborcami. To wyborcy nas wybrali i my ich tu reprezentujemy. Natomiast temat szpitala, który był przedmiotem obrad był już wielokrotnie omawiany podczas Komisji Zdrowia, podczas sesji zwyczajnych, nadzwyczajnych i może rzeczywiście Radni mieli w tym dniu inne obowiązki niekoniecznie przebywanie w tym miejscu w ciągu dnia akurat w Starostwie. Każdy myślę sam powinien uderzyć się w pierś czy zawsze jest obecny, czy zawsze rzeczywiście przebywa tutaj, czy nie  wychodzi przed czasem, kiedy równie ważne sprawy są podejmowane. Rozliczanie innych to naprawdę nie tędy droga”.

Radny Pan Marek Żmujdzin: „Pani Przewodnicząca, Pani wysłała zaproszenie do wszystkich Radnych, bo ja też takie same miałem. Pani teraz powinna potraktować Radnych w ten sposób, że uznać to za nieobecność i potrącić w dietach. Nie rozumiem Pana Starosty, nie rozumiem Wicestarosty, byli w gabinetach a nie zeszli. Panie Starosto, tak traktować to nie można. Pan wiele nauk wziął w pracy w Gminie Wasilków, że myśleliśmy, że tu nam będzie toczyło się dobrze. Pan rozgrywał z nami różne sprawy i jakoś to się układało. Teraz Pan gra w innej drużynie i nie rozumiem Pańskich posunięć”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny, otóż może faktycznie mówi Pan, że gra Pan w innej drużynie, bo wszyscy gramy. Jakoś w tej Radzie Powiatu, i w tym samorządzie jest dużo gier. Ja jestem w samorządzie 25 lat, chyba tyle samo co Pan Panie Radny Żmujdzin i powiem Państwu, że przez 25 lat nie spotkałem się z czymś takim, że zwołuje się sesję ot tak sobie tylko dla zwołania. Uważam, że Państwo zwołaliście sesje po to, żeby być, po to że być może przyszli by media, po to aby pokazać, że ratujemy szpital, że robimy szum wokół szpitala. Drodzy Państwo, do mnie dociera co mówią, szpital jest paliwem przed wyborami i musimy wykorzystać to jako dobre paliwo. Pierwsza rzecz z definicji, sesja nadzwyczajna to jest nadzwyczajny powód. Ja rozumiem gdyby jutro był zamykany szpital, dziś Państwo zwołujecie sesje, bo jeszcze nadzwyczajne decyzje trzeba podejmować. Natomiast po to, żeby spotkać się z Dyrektorem i zapytać co się dzieje w szpitalu, to nie ma problemu żebyście Państwo jako Klub spotkali się z Dyrektorem i zapytali co się dzieje w szpitalu, dlaczego jest tak a nie inaczej. Druga rzecz, co się tyczy mojej osoby. Drodzy Państwo i Panie Radny, Starosta występuje w podwójnej roli, Starosta z jednej strony jest Radnym tak jak każdy z Państwa i to nie przed innymi radnymi, nie przed kimkolwiek ma się tłumaczyć ze spełnienia swoich obowiązków jako Radnego, bo ja mam do tłumaczenia z tego powodu swoich wyborców i swoich mieszkańców i to oni będą mnie rozliczać. Nie Pan jest mieszkańcem Gminy Wasilków, Pan Zenon Żukowski owszem. Jeśli zorganizuje spotkanie mieszkańców Wasilkowa to możemy podyskutować czy jako Radny Gminy Wasilków i Czarnej Białostockiej dobrze wypełniam swoje obowiązki Radnego. Uczestnictwo w sesji, bądź nie uczestnictwo w sesji, a w tym przypadku nie uczestniczenie w sesji jest to odpowiedzialność polityczna, tak mówi wykładnia prawa. To nie jest tak, że Radny ma obowiązek tłumaczyć się ze swojej nieobecności przed Panią Przewodniczącą Rady, przed innymi ciałami samorządu. Jako Starosta jeśli nie ma sesji, i nie odbywa się sesja to nie widziałem konieczności aby uczestniczyć w spotkaniu, tym bardziej że nikt mnie na to spotkanie Klubu nie zapraszał”.

Radny Pan Marek Żmujdzin: „Panie Starosto, powiedzmy sobie, zignorował Pan Radę, zignorował Pan Klub Radnych i nic by się Panu nie stało gdyby Pan zszedł i powiedział, że nie ma sensu idźcie do domu. Bał się Pan. Taki jest wynik tego wszystkiego. Natomiast tej sprawy tak zostawić nie można. Musimy ją nagłośnić inaczej”.                                                

Radny Pan Roman Czepe: „Panie Starosto, zupełnie nie mogę się zgodzić z Panem w tej sprawie. Mianowicie Klub nie miał żadnych złych intencji. Jeżeli nawet rzeczywiście nie podobało się Państwu, że zwołujemy sesję, żebyście Państwo uznali, że to jest już zbyt często, temat może Państwu jest znany lepiej, macie wyjaśnienie, które by Was satysfakcjonowało w tej trudnej sytuacji, a mianowicie zagrożenie likwidacją kolejnego oddziału, oddziału wewnętrznego, bo to było tematem, to rzeczywiście moglibyśmy rozmawiać. Nikt z nas po wpłynięciu wniosku, przecież moglibyśmy go wycofać, jesteśmy od negocjacji także, od rozmów, proszę bardzo telefon do Pana Przewodniczącego czy jest sens, rozmawiamy, dyskutujemy. Jeżeli byśmy uznali, zrobilibyśmy naradę Klubu, i dyskutowali czy jest sens czy nie, co nas przekonuje z Pana racji. W tym celu uważam, że funkcjonuje konwent. Jestem głęboko zwolennikiem spotkania szefów klubu, żeby dyskutować o pewnych sprawach, nie tu na forum, ale także poza, żeby tutaj emocji wkradło się jak najmniej. Także nie zgadzam się z tą sytuacją. Z kolei sytuacja prawna jest następująca. Pani Przewodnicząca jest zobowiązana sesje zwołać. Zwołanie sesji to jest przyjść na sesję, otworzyć ją i określić czy jest quorum czy nie. Nie wiem co byłoby dalej, to oczywiste, bo wiem jak wyglądają wyroki NSA, ale nie wiem jak wygląda sytuacja, ale wiem jak wygląda ta sytuacja. Do zwołania sesji praktycznie doszło tylko częściowo. Pani Przewodnicząca nie dokonała dwóch obowiązków, mianowicie nie wyznaczyła zastępcy, jeżeli nie była w stanie, sesja wciąż jest do zwołania. Pytanie czy my tego chcemy to już oczywiście jest to negocjacja z Klubem, ale wniosek jest wciąż do zrealizowania i to dla mnie jest oczywiste. Nie mamy odpowiedzi na Pani pismo. Jeśli chodzi o paliwo, to bardzo przepraszam, nie stosujmy tego typu argumentów. Jeżeli coś jest na sesji, to po to to jest, aby mówić na sesji publicznie, i ktoś ma szanse odpowiedzieć publicznie. Jesteśmy samorządowcami i wiemy, że ta szansa jest dla dwóch stron, szansa zapytać, stwierdzić czy oświadczyć i szansa odpowiedzieć, wydać swoją opinie, wyrazić swoje stanowisko. To jest szansa dla dwóch storn. Nigdy się nie obawiajmy, przynajmniej ja się nigdy tego nie obawiałem, że publicznie mamy szansę odpowiedzieć, bez względu na intencję. W tym wypadku nasze intencje były czyste i oczywiste i uważam, że sprawa szpitala, to my Radni, przede wszystkim Radni z Łap jesteśmy pod ogromną presją tego co się dzieje. Społeczeństwo nie wyjdzie na ulice, nie przyjedzie tutaj, ale proszę zauważyć nikt z nas swoim działaniem nie powoduje tego, że idziemy pod szpital, że idziemy pod Starostwo. Ja jest wręcz taki, że mówię spokojnie, dyskutujmy i negocjujmy od początku do końca. Proszę się wczytać w moje wypowiedzi na sesji Rady Gminy Łapy. Zawsze mówiłem, że dobrze że rozmawiamy, jest Starosta, który przyjedzie, rozmawia i mówiłem to bardzo mocno. Dlatego uważam, że nie do zakwestionowania jest zwołanie tej sesji. Pytanie czy jest sens, ale prawnie ona musi być zwołana. Pani Przewodnicząca, jeszcze raz podkreślam, nie jest to naszą złą intencją, jeżeli były jakieś słowa może zbyt mocne, przepraszam w imieniu Klubu, natomiast nie to jest nasza intencją. Intencją naszą było to, aby podjąć dyskusje publicznie, a sesja ma to do siebie, że jest protokół, jeżeli są media, to nie bójmy się mediów, cóż mamy do ukrycia”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, dwie rzeczy. Nie bójmy się mediów, tylko wiecie Państwo co albo kto powinien najbardziej bać się mediów, to szpital. Drodzy Państwo, ten szpital pada w dużej mierze temu, że nie ma pacjentów. Czy Wy nie widzicie co wokół szpitala przez ten czas się dzieje, te tańce chochole, te spotkania, to wszystko powoduje, że coraz mniej jest pacjentów. Oddział chirurgiczny jest zagrożony nie wykonaniem punktów. Swego czasu jedna z Pań Radnych mówiła, aby wyciągnąć armaty, niech Fundusz nam zwiększy ilość punktów, kontrakty trzeba zmienić. Ten kontrakt na chirurgii czy na innych oddziałach, które są one mogą być nie wykonane i są czynione zabiegi żeby zwiększyć zakres usług chirurgicznych, bo konsekwencje są jedne, że nie zwiększą się nam punkty w szpitalu, tylko one będą ucięte. W dużej mierze to to, że Pani dziennikarka jednej czy drugiej gazety nie ma dnia żeby nie pisała. Są też sytuacje, że dziennikarka pierwsza dostaje interpelacje od Państwa niż Starosta czy urząd. Czy uważacie Państwo, że nikt tego nie widzi. Piękne słowa, Panie Radny. Tylko mówi się o rozmawianiu,  o współpracy. Jeśli w czwartek jest u mnie Pan Przewodniczący Klubu, Pan Perkowski i rozmawiamy o szpitalu a w piątek wpływa wniosek o zwołaniu nadzwyczajnej sesji to szef Klubu nie wiedział, że będzie taki wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Nie można rozmawiać, że taki mamy zamiar. Nie można porozmawiać czy jest taka potrzeba. Jak ja mam to odbierać? Ja odbieram to jako grę wokół szpitala”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Panie Starosto, byłem u Pana i faktycznie rozmawialiśmy na temat szpitala, ale wtedy jeszcze nie posiadaliśmy informacji, że oddział wewnętrzny jest zagrożony i że 5 lekarzy nie ma zamiaru podjąć pracy. Chodziło nam o rozwianie jakichkolwiek kwestii. Tak samo jak nie jesteśmy zadowoleni z pracy Pana Dyrektora Gniazdowskiego. Niestety jeśli chodzi o remont oddziału po ginekologii i położnictwie to teraz pieniądze się znajdą, ale jak była ginekologia i położnictwo to nie było tych pieniędzy. Kontrakt był na 1 600 000 i to był nasz dochód. Dzisiaj są pieniądze na oddział, który z założenia ma być niedochodowy”.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni już tą dyskusją. Nie dajemy działać Panu Dyrektorowi między innymi swoim ciągłym nękaniem tym tematem i nękaniem Pana Dyrektora. Nie wiemy jak to się skończy, ale oby się nie skończyło tak jak w bajce Krasickiego”. 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nie chcę chyba po raz pierwszy zgodzić się ze słowami Pani Przewodniczącej, bo z tych słów by wynikało, że nie wiadomo w jakim kierunku ma przeobrażać się szpital, że nie wiadomo co tam ma być, i że nic się nie dzieje. Otóż, pierwsza rzecz, proszę Panie Radny Perkowski zapoznać się ze stanowiskiem Konsultanta Wojewódzkiego ds. Położnictwa, który mówi, że jeśli w szpitalu jest rocznie poniżej 300 porodów, taki oddział należy zrestrukturyzować. Jeśli sami byśmy tego nie zrobili to zrobił by to Fundusz szybciej niż wolniej. Ostatnio było również spotkanie z szefostwem Gminy Łapy. We wtorek zostaną przedstawione niezbędne dokumenty mówiące co trzeba zrobić, ażeby dostosować oddział chirurgiczny, inaczej mówiąc blok operacyjny do wymogów rozporządzenia. Szacowany koszt jest w granicach 7 mln zł. Będziemy oczekiwać decyzji samorządu Łap dotyczącej dofinansowania tych robót. Poszczególne etapy modernizacji tego szpitala, są albo w trakcie, albo w przygotowaniu. To nie jest tak, że Zarząd, czy Dyrekcja nie wie w jakim kierunku ma być przeobrażany ten szpital. Natomiast w tej strukturze, o której Państwo mówicie, o której niektórym się marzy, czy w Łapach, czy poza Łapami, że ma być tak jak było, to jest droga do nikąd. Zarząd ze Starostą na takie postępowanie nie może się godzić. Macie Państwo inne pomysły, inne rozwiązania, proszę bardzo, jesteśmy otwarci. Jeśli się mówi, że trzeba mieć trzy drogi, przedstawcie drugą, trzecią drogę, jak poprowadzić ten szpital, ażeby przy tej populacji, przy tych ilościach pacjentów, przy tym stanowisku NFZ, ażeby szpital wyszedł na prostą, aby w tym szpitalu były 4 podstawowe oddziały, czyli i ginekologia, i chirurgia, i inne. Proszę bardzo, jeśli są takie realne propozycje, bo Zarząd nie jest w stanie takich szczegółowych wyliczeń przedstawić, aby co do złotówki przedstawić i siadajmy, rozmawiajmy. Może są lepsze rozwiązania niż ma                      je Dyrektor, Narodowy Fundusz, Zarząd Powiatu”.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski: „Panie Starosto, jeżeli chodzi o Konsultanta od położnictwa to on tylko stwierdza, że poniżej jakiegoś pułapu się nie opłaca prowadzić oddziału, bo on jest niedochodowy. Uważamy, że myśmy nie zrobili wszelkich działań, aby zwiększyć tą możliwość większych narodzin w tym szpitalu. Miałem okazję rozmawiać z Dyrektorem Technicznym na Madalińskiego w Warszawie, oni mają ok. 4 300 porodów. Ja wiem, można powiedzieć, że jest to Warszawa, ale oni zainwestowali w oddział położniczy, wyremontowali, jest naprawdę na wysokim poziomie. Na dzień dzisiejszy odsyłają pacjentki do innych szpitali, bo nie ma u nich miejsc”.

Radny Pan Antoni Bogdan: „Pani Przewodnicząca, dobrze by było żeby Państwo Radni zabierali głos, kiedy mają coś do powiedzenia mądrego, bo bicie piany poprawia samopoczucie niektórym, ale do niczego dobrego nie prowadzi.  Swoją droga, to może Pan Starosta zorganizowałby spotkanie integracyjne”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż nie ma problemu. Można zorganizować takie spotkanie integracyjne.

Radny Pan Roman Czepe: „Widzę, że Panu Radnemu Bogdanowi tak bardzo chodziło o bicie piany, ale piany na piwie, czy piany piwnej. Tu nikt z nas nie bije piany. Wypowiadamy się pewnie nieumiejętnie. Nie jesteśmy takimi mówcami znakomitymi jak Pan, nie jesteśmy takimi wyrobionymi samorządowcami jak Pan, z taką nieśmiałością prosimy o głos, wypowiadamy się kalecząc język polski, ale proszę nam to wybaczyć. Robimy maksymalnie tyle ile możemy, ile potrafimy, i tyle ile wynika z naszego doświadczenia. Dziękujemy, że nas Pan przestrzega przed tym, żeby nie bić piany, ale Pańska piana piwna wiele tutaj nie wniesie. Uważamy, że spotkanie integracyjne to jest jedno. Natomiast chodzi o to żeby przeprowadzić pewne rzeczy w sposób naprawdę mądry, poważny. Proszę Pana, Pan jest tego świadomy, że przyjechało 12 radnych. Może wystarczyło tylko zadzwonić, i poinformować, że sesji nie będzie. Myśmy tu byli, przyjechaliśmy. Dlatego to jest forma takiej kpiny, takiej ostentacji”.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, żeby Radnych zawiadomić o tym, że sesji nie będzie to informacja musiała by dotrzeć do obsługi Rady wcześniej od Radnych o tym, że nie przyjadą. Natomiast taka informacja została dopiero uzyskana w momencie kiedy sesja miała się rozpocząć”.

Radny Pan Henryk Suchocki: „Pani Przewodnicząca, wchodząc Pani w słowo. Sytuacja wyglądała tak: weszliśmy tutaj, Pan z obsługi technicznej był zdziwiony, że sesja będzie. Ktoś powziął wiadomość, że sesji nie będzie”.

Innych spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad 16

Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.        

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady XIII Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 24 września 2015 roku, o godz. 1350.

 

Protokołowała:                                                                                                                 Obradom przewodniczyła:

 Anna Gadomska                                                                                                                        Pani Anna Grycuk

                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Protokołowała: Anna Gadomska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-09-2015

Data udostępnienia w BIP: 09-11-2015 15:24

Data modyfikacji informacji: 09-11-2015 15:24