Uchwała Zarządu Powiatu Nr 679/2004

UCHWAŁA NR 679/2004

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 2 Uchwały Nr XVII/86/2000 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 14, poz. 138) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia część nieruchomości niezabudowanej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numerem 13/1 o pow. 0.0109 ha, położoną w obrębie Klepacze, będącą częścią drogi publicznej - ul. Polna - nie posiadającą założonej księgi wieczystej, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę powiatową i gminną jednojezdniową klasy L o szerokości jezdni 5,5 m z utwardzonymi poboczami 0,75 m; szerokość pasa drogowego poza terenem zabudowanym 15-18 m, w terenie zabudowanym - 12 m; wymagana linia zabudowy wynosi min. 15 m od krawędzi linii rozgraniczającej; istniejąca - nie mniej niż 5 m. od linii rozgraniczającej.

§ 2

Działka opisana w § 1 zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz xxx xxx, gdyż jest ona niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność xxxx xxx, która zamierza tę nieruchomość nabyć, a nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość.

§ 3

Cenę nieruchomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, ustala się na kwotę 2.156,00 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych)

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 28 lipca 2004 roku.

Wiesław Pusz - STAROSTA

Damian Raczkowski - WICESTAROSTA

Ewa Słojewska-Zaręba - CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Zdanowicz - CZŁONEK ZARZĄDU

Romuald Wiszniewski - CZŁONEK ZARZĄDU

xxx - dane  zostały ukryte na podstawie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz - STAROSTA Damian Raczkowski - WICESTAROSTA Ewa Słojewska-Zaręba - CZŁONEK ZARZĄDU Bogdan Zdanowicz - CZŁONEK ZARZĄDU Romuald Wiszniewski - CZŁONEK ZARZĄDU

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2005 11:13

Data modyfikacji informacji: 07-06-2017 14:21