Uchwała Zarządu Powiatu Nr 621/2004

UCHWAŁA Nr 621/2004

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 15 stycznia 2004r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 494/2002 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2002r., zmienioną Uchwałą Nr 139/2003 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 sierpnia 2003r., zwanym dalej Regulaminem w § 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) Pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;”

2) Pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „opracowywanie i realizacja powiatowej strategii integracji i polityki społecznej obejmujące w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;”

3) Pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;”.

4) Pkt 9 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia;”

5) Po pkt 12 dodaje się pkt 12a o następującej treści: „pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;”

2. W § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

1.1. rehabilitacji społecznej,

1.2. rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

1.3. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 styczna 2004r.

Starosta - Wiesław Pusz

Wicestarosta - Damian Raczkowski

Członek Zarządu - Romuald Wiszniewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 10:26

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 10:24