Uchwała Zarządu Powiatu Nr 634/2004

UCHWAŁA NR 634/2004

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Z DNIA 15 stycznia 2004 roku

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu wyrażenia opinii dotyczącej zamiany lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 59,1 m

ul. Goździkowskiej 18 w Łapach na lokal nr 4 o pow. użytkowej 70,4 m

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), § 12, § 13 ust. 1 i 2 oraz § 14 uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2002r.w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 1203 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

Przewodniczący: Bogdan Kalicki - Dyrektor SP ZOZ w Łapach

Członkowie: Celina Grażyna Wojciechowska - Naczelnik WSS

Hanna Nikitiuk - radca prawny

Krystyna Anna Orłowska - Główny Specjalista WGKiN

Stanisław Markowski - Kierownik Referatu Adm-Gosp. WO

Henryka Danuta Łapińska - przedstawiciel organizacji związkowej

§ 2

Celem Komisji jest:

przeprowadzenie oględzin lokali mieszkalnych

zaopiniowanie wniosku

sporządzenie projektu listy osób zakwalifikowanych do zamiany

przekazanie projektu listy do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu

wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu Białostockiego, związanych z zamianą lokalu

§ 3

Komisja sporządzi:

protokół z oględzin

opinię dotyczącą wniosku,

projekt listy, o której mowa w § 2 pkt 3

protokół z innych zleconych zadań, stosownie do § 2 pkt 5,

będące podstawą do dokonania zamiany.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Wiesław Pusz

Wicestarosta - Damian Raczkowski

Członek Zarządu - Romuald Wiszniewski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 10:39

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 10:26