Uchwała Zarządu Powiatu Nr 682/2004

UCHWAŁA NR 682/2004

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie uchylenia własnej uchwały

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz § 2 ust. 1, § 6 ust.1, ust.2 i ust.3 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XVII/86/2000 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 14, poz. 138) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się własną uchwałę nr 134/2003 z dnia 7 sierpnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 564/5 o pow. 0.2809 ha i numerem 564/6 o pow. 0.2610 ha położonych w Łapach przy ul. Korczaka, stanowiących własność Powiatu Białostockiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Pusz - STAROSTA

Damian Raczkowski - WICESTAROSTA

Ewa Słojewska-Zaręba- CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Zdanowicz - CZŁONEK ZARZĄDU

Romuald Wiszniewski - CZŁONEK ZARZĄDU

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 15:00

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 14:58