Uchwała Zarządu Powiatu Nr 680/2004

UCHWAŁA NR 680/2004

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie wystawienia do drugiego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste

ułamkowej części nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz § 4 pkt.2 i § 16 ust.1 Uchwały Nr XVII/86/2000 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 14, poz. 138) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wystawia się do drugiego przetargu lokal mieszkalny nr 9 wraz z pomieszczeniami i częściami przynależnymi, znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Łapach przy ul. Goździkowskiej 18, wraz z oddaniem 801/9401 części nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na 99 lat, oznaczonej nr 715/3 o pow. 0,2018 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 104.648 - przeznaczony do zbycia uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego nr 416/2003 z dnia 6 listopada 2003 roku.

§ 2

Cenę lokalu mieszkalnego, obniżoną o 20 % wartości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, ustala się na kwotę 33.350,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).

§ 3

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 34.141,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści jeden złotych), w tym: cena lokalu - 33.350,00 zł, I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu - 791, 00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Pusz - STAROSTA

Damian Raczkowski - WICESTAROSTA

Ewa Słojewska-Zaręba - CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Zdanowicz - CZŁONEK ZARZĄDU

Romuald Wiszniewski - CZŁONEK ZARZĄDU

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 15:00

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 14:55