Zarząd Powiatu

Zarząd powiatu jest kolegialnym organem wykonawczym powiatu, w jego skład wchodzi od 3 do 5 osób : starosta, wicestarosta oraz członkowie, a ich liczbę określa rada powiatu w statucie. Zarządowi powiatu przewodniczy starosta wybierany przez radę powiatu bezwzględna większością głosów ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. Wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada powiatu na wniosek starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. 

 

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu. Zarząd powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności :

1.       przygotowywanie projektów uchwał rady,

2.       wykonywanie uchwał rady,

3.       gospodarowanie mieniem powiatu,

4.       wykonywanie budżetu powiatu,

5.       zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Rozstrzyganie spraw należących do kompetencji zarządu, wyrażanie opinii i stanowisk zarządu następuje w formie uchwał. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokoły, które są udostępniane do publicznego wglądu o ile nie narusza to tajemnic i praw chronionych ustawowo.   

Pracę zarządu organizuje  starosta. Do zadań starosty w tym zakresie należy w szczególności:

1.       przygotowywanie porządku obrad zarządu,

2.       określanie czasu i miejsca posiedzeń zarządu,

3.       przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,

4.       zapewnienie obsługi posiedzeń zarządu.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 28-02-2005 13:52

Data modyfikacji informacji: 07-03-2005 13:42