Uchwała Zarządu Powiatu Nr 622/2004

UCHWAŁA Nr 622/2004

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 15 stycznia 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 407/2003 Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 października 2003r. w sprawie przeznaczenia lokali z zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego na mieszkania Chronione w Krasnem oraz uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Mieszkań Chronionych w Krasnem

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) w związku z § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego, zmienioną Uchwałą Nr IX/85/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2002r. Nr 54, poz. 1203, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003r. Nr 102, poz. 1841), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Po § 3 Uchwały dopisuje się § 4 o następującym brzmieniu: „Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku”

2. Dotychczasowy § 4 Uchwały staje się § 5.

§ 2. 1. W Regulaminie Organizacyjnym Mieszkań Chronionych w Krasnem, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 407/2003 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2003r., zwanym dalej Regulaminem wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 ust 2 Regulaminu zamiast „rozdz. 85320” wpisuje się „rozdz. 85220”.

§ 5, 6, 7 i 8 Rozdziału III Regulaminu - Zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym ustala Dyrektor Centrum działając z upoważnienia Starosty Białostockiego w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług, z zastrzeżeniem § 7.

2. Decyzję ustalającą odpłatność wydaje się nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty umieszczenia w Mieszkaniu Chronionym po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji socjalno - bytowej i rodzinnej osób i rodzin, o których mowa w § 2.

§ 6. Odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym ustala się w wysokości poniżej określonych stawek:

czynszu ustalonego zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Nr 82/2003 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Białostockiego,

energii, wody i gazu wg zużycia,

centralnego ogrzewania wg stawki określonej przez Dyrektora Domu Dziecka w Krasnem na podstawie kalkulacji kosztów ogrzewania.

§ 7. Osoby i rodziny, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) nie ponoszą odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym.

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej można całkowicie lub częściowo zwolnić z ustalonej odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym osoby i rodziny, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż kryterium dochodowe, ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o której mowa w § 7.”

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Wiesław Pusz

Wicestarosta - Damian Raczkowski

Członek Zarządu - Romuald Wiszniewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 10:26

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 10:24