Uchwała Zarządu Powiatowu Nr 655/2004

UCHWAŁA NR 655/2004
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 22 stycznia 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż garażu, wraz z oddaniem ułamkowej części nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący: Damian Raczkowski

Członkowie: Czesław Bartoszewicz

Celina Grażyna Wojciechowska

Krystyna Anna Orłowska

radca prawny.

§ 2

Komisja przeprowadzi ustny przetarg nieograniczony w celu wyłonienia nabywcy garażu nr 3, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym, położonym przy ul. Goździkowskiej 18 w Łapach, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 96/9401 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,2018 ha, o numerze geodezyjnym 715/3.

§ 3

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1. poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu oraz ustalenie wysokości

postąpienia.

2. przeprowadzenie przetargu i ustalenie nabywcy - osoby, która osiągnie najwyższą cenę.

§ 4

Komisja sporządzi protokół z przetargu, będący podstawą do zawarcia stosownej umowy.

§ 5

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych, Komisja Przetargowa przedstawi Zarządowi swoje stanowisko co do ceny wywoławczej w drugim przetargu.

§ 6

Po rozstrzygnięciu przetargu, Komisja rozwiązuje się.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Wiesław Pusz

Wicestarosta - Damian Raczkowski

Członek Zarządu - Ewa Słojewska-Zaręba

Członek Zarządu - Bogdan Zdanowicz

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 14:52

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 14:45