Uchwała Zarządu powiatu Nr 635/2004

UCHWAŁA NR 635/2004

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Z DNIA 15 stycznia 2004 roku

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz §4 i § 6 ust. 1,2 i 3, § 9 ust.2 pkt 3 uchwały Nr XVII/86/2000 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 14, poz. 138) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia lokal mieszkalny nr 5 oraz pomieszczenia i części przynależne, znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Łapach przy ul. Goździkowskiej 18, wraz z oddaniem ułamkowej części nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na 99 lat, oznaczonej nr 715/3 o pow.0,2018 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 104.648, po uprzednim wyodrębnieniu lokalu, stosownie do art. 2 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 ze zm.).

§ 2

Warunki sprzedaży lokalu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały w części dotyczącej wyodrębnienia lokalu powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury.

§4

Wykonanie uchwały w pozostałej części powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 14 lipca 2004 roku.

Starosta - Wiesław Pusz

Wicestarosta - Damian Raczkowski

Członek Zarządu - Romuald Wiszniewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 10:39

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 10:26