Protokół Nr XXXVIII/2017 z dnia 23.02.2017

RP.0002.38.2017

 

Protokół Nr XXXVIII/2017

z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 23 lutego 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 23 lutego 2017 r. o godz.1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski. Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3). W obradach XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pani Urszula Łapińska- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pan Mariusz Andrzej Dziubanowski – Zastępca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • Pan Ryszard Antoni Beresztejn – Radny Powiatu Białostockiego w latach 2006-2010.
 • Pani Ewelina Buczyńska- Radio Białystok,

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego obecni byli Radni: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Krzysztof Dudziński, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan ,Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

   Nieobecny był Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

         Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XXXVIII sesji RPB został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi?

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poprosił o:

 •   Wprowadzenie do porządku obrad na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, punktu „Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023” (zał. nr 3).

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poprosiła o:

 • zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 3: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego” (zał. nr 4).

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta wyjaśniła konieczność wprowadzenia zmiany w porządku obrad mówiąc: „Wniosek związany jest z tym, iż Państwo wiedzą, że kompetencje odnośnie zgłaszania członka Zarządu Powiatu ma wyłącznie Starosta. W związku z jego dzisiejszą absencją, wnoszę o wykreślenie tego punktu i przeniesienie go na kolejną sesję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, zdjęła z porządku obrad punkt 3 dotyczący wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski zaproponował Radnym, aby punkt 3 otrzymał brzmienie: „Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad ww. punkt.

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Zabłudów dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w Gminie Czarna Białostocka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania  ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011-2020”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 14. Wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 15. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 16. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023.

         Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach przedstawiła zabranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023 (zał. nr 5). Ponadto Pani Urszula Łapińska przestawiła zebranym Radnym w formie prezentacji Plan Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023 (zał. nr 6).

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam do Pani Dyrektor taka gorącą prośbę. My rozumiemy, że sytuacja jest taka, że w ostatniej chwili podanie tak dużego, tak obszernego materiału wynika z potrzeby. My to rozumiemy. Natomiast nie wyobrażam sobie tego, ażeby nasza współpraca w dalszym terminie tak wyglądała. Radni muszą mieć czas na to, żeby się z tym zapoznać, przemyśleć i dopiero na Komisji jeszcze raz przedyskutować. Dziś nie mieliśmy takiej możliwości. Bardzo bym prosił Panią Dyrektor SP ZOZ –u o to, żeby takie sytuacje się nie powielały. Rozumiem, że to jest nadzwyczajna sytuacja. Mam nadzieję taką, że kolejne plany restrukturyzacyjne będą kompatybilne z tym, którym nam Pani przekazała. Przynajmniej w części zasadniczej, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby nas wystawiać na taką próbę. Nie chcę, aby Pani tego komentowała, to jest taka prośba”.

 

         Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Przepraszam, że w takim trybie. Starałam się wyjaśnić dlaczego. To sytuacja rzeczywiście jest nadzwyczajna. W zasadzie nabór trwa do czerwca. Mogłabym rzeczywiście poczekać do czerwca z przygotowaniem tego programu, tylko konkurencja jest zbyt duża. Dlatego przepraszam jeszcze raz i to na pewno jest to sytuacja tylko i wyłącznie nadzwyczajna, ta jedyna”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, korzystając z okazji obecności Pani Dyrektor, chciałbym zadać pytanie. W perspektywie tej ustawy, która w tej chwili została przyjęta przez Sejm - zmianie finansowania służby zdrowia. Jaka jest perspektywa? Jak plasuje się nasz szpital? Jak to będzie wyglądało w tej chwili? Jaka jest perspektywa, w związku z tym, naszego szpitala? Jakie ma szanse, aby dobrze się rozwijać, czy jak to wyjdzie? Według obecnej Pani wiedzy”.

 

         Pani Urszula ŁapińskaDyrektor SP ZOZ w Łapach: „Sytuacja w zasadzie nie zmienia się od kilku miesięcy. Ciągle są dyskusje i rozmowy na temat jak będzie wyglądała przyszłość. Z tego co wiem, z ostatnich dni to przesunięto termin poinformowania podmiotów o tym, czy są w sieci czy nie. Miał być wstępnie 27 marzec, a w tej chwili przesunięto ten termin na 27 czerwca. Spełniamy kryteria, które do tej pory pojawiały się w rozporządzeniach, czy trzy kryteria dopuszczające do sieci: szpitalny oddział ratunkowy, albo izba przyjęć i tu spełniamy bo mamy izbę przyjęć, dwuletni kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mamy i co najmniej dwa profile prowadzonej działalności. W tej chwili mamy trzy profile o których jest mowa w projektach rozporządzeń. To są choroby wewnętrzne, chirurgia i pediatria, więc spełniamy ten warunek. W zasadzie nie martwimy się o to czy wejdziemy do sieci, czy nie. Natomiast te terminy zaczynają być przesuwane. Ryczałt miał być od 1 lipca. W tej chwili najprawdopodobniej będzie wprowadzony od 1 października. Ryczałt dotyczy określonej działalności opisanej w rozporządzeniu, czyli właśnie izba przyjęć, te podstawowe oddziały, które posiadamy. W ramach pozostałej działalności będziemy musieli przystępować do konkursów, o ile umowy nie będą aneksowane. W tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs w zakresie opieki długoterminowej i właśnie do wczoraj był termin składania ofert. Złożyliśmy na zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy. Jeżeli by prognozować ten rok na podstawie tej oferty i tego co zaproponowano, to najprawdopodobniej będzie to powielenie pierwszego półrocza. Te drugie półrocze, tego roku. To tylko na podstawie tego konkursu mogę powiedzieć, bo jest bardzo podobna kwota, która mieliśmy w pierwszym półroczu na zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, więc tu ogłoszono konkurs. Kiedy będą ogłaszane kolejne konkursy i na jakie świadczenia, nie wiemy. Ta nasza dodatkowa działalność o której rozmawiamy raczej wiąże się z tym okresem, po rozbudowie szpitala. Niewiele możemy teraz zrobić na tej bazie, której posiadamy, ewentualnie poradnie, ale tutaj też potrzebujemy pewnych dyslokacji, remontów, aby te poradnie np. urazowo – ortopedyczne, czy kardiologiczną uruchomić”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jak Pani ocenia. Czy ta reforma, która rząd w tej chwili wprowadza, tą ustawę o służbie zdrowia, powszechnej dostępności do szpitali i do usług poprawi sytuację szpitala w Łapach, czy pogorszy, czy będzie constans? Według Pani obecnej wiedzy”.

 

         Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Niestety nie potrafię odpowiedzieć na te pytanie. Żadnych szczegółów nie opublikowano w tej sprawie”.  

 

         Pan Krzysztof Dudziński – Radny Powiatu Białostockiego: „Jaki jest efekt osiągnięcia celu, przy ubieganiu się o te dofinansowanie? Co jest wykładnikiem osiągnięcia efektu przy realizacji tej inwestycji, jeżeli szpital dostanie te dofinansowanie?”

 

         Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „To wszystko zależy też od wskaźników, które dookreślimy w programie. Na tej podstawie będzie można później rozliczać. Natomiast na razie spełniamy wszystkie kryteria opisane. Mamy decyzję Wojewody pozytywną, czyli IOWISZ. W IOWISZ-u zostały opisane wszystkie nasze działania, które też zawarte będą w tym wniosku. IOWISZ, przypomnę oceniany jest na podstawie priorytetów zdrowotnych w województwie. Nasze działania zostały pozytywne ocenione i współgrają z mapami potrzeb, priorytetami zdrowotnymi. Analizując w ten sposób, czytając kryteria dopuszczające wnioski w RPO wydaje się, że mamy dużą szanse. Raczej próg tych 50 punktów dopuszczających wnioski do dalszej oceny merytorycznej przekraczamy. Ocena merytoryczna, wydaje nam się, że jeżeli mamy pozytywną decyzję IOWISZ-a, to jest warunek w zasadzie złożenia tego wniosku, też przejdziemy pozytywnie”.

 

         Pan Krzysztof Dudziński – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że kryterium później w uzyskaniu efektu, to nie jest ilość pacjentów?”

 

       Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Nie, to zależy od tego, co we wniosku skonstruujemy i jak. Wniosek zamierzamy złożyć na doposażenie w zakresie rehabilitacji. W rehabilitacji mamy tak jak mówię kolejkę półroczną, dosyć długą. Rehabilitacja kardiologiczna funkcjonuje w najbliższym otoczeniu, tj. Hajnówka, Łomża, Suwałki, Augustów, na dzień dzisiejszy. Jest duża szansa, że spełnimy te kryteria plus remonty. Tu też będą trochę inne wskaźniki do rozliczeń”.

 

        Krzysztof Dudziński – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące Pani analizy. Nie ma tutaj w tej tabelce – jednostki świadczące usługi medyczne – szpitali w Białymstoku. Czy to jest z jakiegoś powodu nie podane? Tutaj odległość Białegostoku od Łap jest dość niska. Natomiast nie ma ujętych szpitali w Białymstoku”.

 

         Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Nie ma takich danych. Jeżeli są dostępne to tylko zagregowane dotyczące wszystkich szpitali. Nie ma możliwości, żeby takie dane uzyskać w rozbiciu na poszczególne szpitale, a zwłaszcza liczba leczonych, procent obłożenia łóżka, wskaźnik zabiegowości”.

 

         Pan Krzysztof Dudziński – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie o to mi chodziło. Pani
w zestawieniu podaje np. najbliżej Łap jest szpital w Wysokiem Mazowieckiem – 30 kilometrów, natomiast dalej jest Bielsk Podlaski, Zambrów, Mońki, Siemiatycze itd. Natomiast nie ma Białegostoku, tak jakby ten Białystok nie występował i nie jest tu wyszczególniony. Nie ma dużego skupiska szpitali, gdzie ewentualnie ci pacjenci mogliby być leczeni. Dlaczego ten Białystok nie jest ujęty, w całej tej analizie?”

 

         Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Zostały tutaj przedstawione tylko podmioty, które funkcjonują w otoczeniu, porównywalne do szpitala w Łapach. Zgodnie z projektem pierwszy stopień, czyli głównie z tymi szpitalami się porównujemy”.

 

         Pan Krzysztof Dudziński – Radny Powiatu Białostockiego: „Pacjent nie wybiera wielkości szpitala. Jeśli ten Białystok blisko się znajduję, to uważam, że należało to też ująć”.

 

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Dyrektor SP ZOZ-u widzę, że tutaj ma być utworzony oddział ratunkowy rehabilitacji kardiologicznej 24 łóżka. Z czego to wynika?”

 

         Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Ten oddział mamy zarejestrowany od kwietnia ubiegłego roku. Wystąpiliśmy z ofertą do Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza oferta została odrzucona. Złożyliśmy odwołanie do Prezesa NFZ-tu, potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał nam rację, ale Narodowy Fundusz Zdrowia odwołał się do Najwyższego Sądu Administracyjnego. W tej chwili czekamy na wyrok. Ten oddział funkcjonuje od kwietnia 2016 r. Z tym, że nie prowadzimy tam działalności, bo nie mamy kontraktu. Czekamy cały czas na wyrok. Natomiast po przeniesieniu, planowanych remontach będzie możliwość zwiększenia liczby łóżek do 24. Na razie mamy zarejestrowanych 14 łóżek”.

 

         Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

         Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023 przedstawił:

 1. Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

            Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVII/260/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na lata 2016-2023 (zał. nr 7).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

         Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, przygotowałam dwa projekty uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017. Jednen Państwo dostaliście pocztą (zał. nr 8). Drugą, prawdopodobnie w dniu dzisiejszym z autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego (zał. nr 9). Najpierw powiem o tej autopoprawce, a później jeśli Państwo będziecie sobie życzyli to omówię całość zmian. Czego dotyczy autopoprawka? Autopoprawka dotyczy dwóch punktów. Jeden to jest szpital w Łapach. Był wniosek Pani Dyrektor szpitala z Łap odnośnie tego, iż mieliśmy dotację na szpital, na program Białoruś – Ukraina w wysokości 1 318 000 zł. Pani Dyrektor napisała wniosek o zmianę przeznaczenia tych środków - rozbicia na dwa programy. Jeden program to właśnie Białoruś – Ukraina, a drugi program to jest program RPO. Te zmiany zostały wprowadzone w zmianach do budżetu w załączniku nr 2 i w załączniku dotacyjnym, załączniku nr 4. Druga zmiana dotyczyła wprowadzenia po stronie dochodów i po stronie wydatków większych kwot. Jedno to 80 000 zł - dotyczyło środków z PFRON-u planowanych do pozyskania środków na zakup samochodu - busa 9 - osobowego na przewóz osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Zwiększenie środków o 64 680 zł subwencji oświatowej, którą otrzymaliśmy. Takie pieniądze po stronie wydatków łącznie w wysokości 144 680 zł zostało wprowadzone. Zostały wprowadzone te zadanie – zakup samochodu do załącznika inwestycyjnego. To są tylko te dwie autopoprawki. Z czego wynika wniesiona autopoprawka? Pani Dyrektor jest na etapie składania wniosku do RPO i też liczy się, aby wykazać, że mamy wkład własny w działanie, a to musi być zmiana do budżetu wprowadzona. Państwo mają wyłączną kompetencję do tego. Drugie – Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach do 15 marca ma termin złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu, tego 9 - osobowego.W związku z tym, też musi wykazać się, że ma środki własne w budżecie zarezerwowane na ten cel. Zmiany dosłownie przyszły w poniedziałek - prośby do Zarządu o zmianę do budżetu. To są te autopoprawki. Czy Państwo sobie życzycie omawianie całości uchwały?”

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że uchwałę żeśmy mieli. Te dwa punkty dodatkowe Pani Skarbnik nam wyjaśniła”.

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wniosek połączonych klubów Radnych: Prawo i Sprawiedliwość, nasze Podlasie i Niezależni wnoszą o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017, przekładanym na sesję w dniu 23 lutego 2017 roku (zał.nr 10).

 

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie do Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego, który przedstawił zmiany w budżecie. Rozumiem, że te zmiany nie będą dzisiaj procedowane, tylko trafiają do Zarządu?”

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Przepraszam Panią Starostę, a dlaczego?”

 

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „W świetle moich informacjii wiedzy prawnej jedyną kompetencją do wprowadzania zmian ma organ wykonawczy Powiatu Białostockiego, czyli Zarząd Powiatu. Jeszcze poprę swoją wypowiedź konkretnymi aktami prawnymi. Najświeższy, który mam przed sobą to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Te materiały prawne Państwu udostępnię. Nie wiedziałam, że w tej chwili będę je wykorzystywała. To jest oczywiście wycinek, większa część jest na ośmiu stronach. „W przypadku dokonywania zmian w już uchwalonym budżecie uprawnienia Rady doznają istotnych ograniczeń. Ustawodawca wyraźnie określa wyłączne kompetencje Zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz inicjatywy w sprawie zmian tej uchwały. Tu jest konkretny artykuł i odnosi się do zmian w projekcie uchwały budżetowej wprowadzonej przez organ stanowiący. Należy przyjąć, że zakres dopuszczalnych zmian w obu sytuacjach jest różny. Inicjatywa zmian uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego”. To jest tylko z jednego wyroku. Mam przed sobą również wyrok Regionalnej Izby Obrachunkowej w którym to jest zapis literalny - „stosowanie do postanowień artykułu 60, ust. 2, punktu 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wyłączne prawo zgłoszenia propozycji zmian w budżecie przysługuje Zarządowi Powiatu. Oznacza to, że podejmowanie zmiany w uchwale budżetowej mogą nastąpić jedynie z inicjatywy Zarządu Powiatu”. Zmiany w budżecie Powiatu wykraczające poza propozycję organu wykonawczego zgłoszone przez grupę Radnych powinny być z nim uzgodnione. Stąd też moje pytanie do Pana Perkowskiego poprzedzające pytanie tych aktów prawnych. Czy ma to trafić do Zarządu Powiatu, abyśmy uzgodnili w formie uchwały? Mogłabym jeszcze tu przytoczyć również wyrok Sądu Naczelnego. Zaznaczyłam sobie, że - „oznacza to, że wszystkie podejmowane zmiany w obowiązującej uchwale budżetowej mogą nastąpić jedynie z inicjatywy Zarządu Powiatu oraz zmiany w budżecie powiatu wykraczające poza propozycje Zarządu powinny być z nim uzgodnione. Lex. Artykuł 60, mówi że - „Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo” i odsyłam do punktu 4 „ zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu”. Można też zapoznać się z innymi dokumentami ze statutem powiatu, gdzie jest wyraźnie literalnie napisane co stanowi kompetencje Radnych, a co kompetencje powiatu. Uważam, że te zmiany będą podjęte w sposób prawidłowy i chyba mam obowiązek, jako Członek Zarządu, Wicestarosta Państwa o tym uprzedzić. Państwo wiedzą, że Zarząd spotykał się z burmistrzami, wójtami naszych gmin w związku z już zatwierdzonym przez Radę Powiatu budżetem i są w tym względzie uzgodnienia. Trwają również w tej chwili prace nad uchwałami w poszczególnych gminach, gdzie pewne kwoty już są przesuwane. Chciałabym zapytać się Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego. Czy te przesunięcia były uzgadniane z burmistrzami, wójtami? Chciałabym poprosić o wypowiedź Panią Skarbnik w tej sprawie”.

 

         Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosta powołała się na akt prawny, ale wyrok sądowy nie jest aktem prawnym, nie jest aktem normatywnym, jest wyrokiem po prostu. Spodziewamy się sporu sądowego, nie ukrywamy tego. Być może, że w koalicji, przywołała Pani wyrok krakowski, jest inaczej. Chcemy zobaczyć czy jest obiektywny. Jak Pany, jak szlachta podlaska, tutaj zdecyduje i jak wiemy szlachta trochę lubi się sądzić. Chętnie pójdziemy z tą kwestią, oczywiście na Państwa wniosek. Rozumiem, że poprzednie zmiany „przełknęliście” Państwo, „odkuliście się” teraz. Przygotowaliście się prawnie, gratuluję. Nie zgadzamy się co do istoty. Nawet jeżeli zapis ten jest zapisem nie do końca sprawiedliwym, to spróbujemy o to zawalczyć. Proszę Państwa nie mieści mi się to w głowie, aby intencją ustawodawcy było ubezwłasnowolnienie Rady Powiatu. Rozumiem, że bezpieczeństwo budżetowe wymaga tego, aby go ciągle równoważyć, tzn. wskazać źródło. O tym ciągle mówimy w samorządach gminnych. Jeżeli dokładamy to z czego bierzemy. Natomiast tu mamy kompletnie inną sytuację. Proszę Państwa dochodzi zatem do tego, że organ wykonawczy jest właścicielem budżetu, czyli wchodzi w kompetencje organu uchwałodawczego, czy stanowiącego. To jest naszym zdaniem kompletnie niedopuszczalne i chętnie zawalczymy. Jeżeli ma to być precedens w Sądzie Administracyjnym to będziemy tej sprawy bronić”.  

 

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie jest moja rolą, żeby z Państwem walczyć, to Państwo chcą tu walczyć o to. Zaproponowałam kompromis w postaci takiej, że możliwe, iż Zarząd Powiatu Białostockiego przychyli się do Państwa propozycji. Uważam, że właśnie taki był zamiar ustalania właśnie tego prawa, aby nie wyłączać organu wykonawczego, odpowiedzialnego za budżet i bez jego właśnie zgody i woli nie dokonywać zmian. Jak już wspomniałam są ustalenia pomiędzy PZD, wójtami, burmistrzami, a Państwo się do tego nie odnieśli. Chciałabym zapytać się czy były te ustalenia?”

 

         Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o to, co Pani mówiła, o tych aktach prawnych, o tych różnych wyrokach. Mamy całe szczęście że tu jest Polska i u nas nie ma precedensów, jeżeli chodzi o wyroki. Czytałem wiele artykułów na temat czy Rada może, czy nie. Zdarzało się w jakiś niektórych gminach, że burmistrzowie mówili w trakcie roku, kiedy budżet jest już rozpoczęty, wykonywany Radni nie mają prawa wnosić. Jeżeli chodzi o te wyroki, są różne. W większości, które przeczytałem to Rada jako organ uchwałodawczy ma prawo zmieniać budżet. To my uchwalamy, a nie Zarząd. Zarząd ma go wykonać. Jeżeli komuś się nie podoba to zawsze może zrezygnować, jeżeli czuje się zbyt odpowiedzialny za tak ważne sprawy to może zrezygnować z bycia członkiem zarządu. Jeżeli chodzi o wójtów i burmistrzów to prowadzone są dyskusje na temat kolejnych inwestycji. Dziwi mnie trochę ta postawa Pani Starosty z uwagi na to, że cały czas powtarzamy, że od takich rzeczy jest Komisja Infrastruktury Technicznej. W tym momencie czujemy się pomijani, jako Radni, że decyduje Zarząd Powiatu Białostockiego i burmistrz danej miejscowości jaka droga jest robiona. Po prostu trzeba ten styl trochę zmienić. Jest Przewodniczący, z przyjemnością zaprosi burmistrza, jeżeli trzeba. Ustalimy jaka droga, jakiej jakości ma być zrobiona, w jakiej technologii. Nie będzie, że jeden kilometr w jednejmiejscowości kosztuje 600 000 zł, a w drugiej 3 000 000 zł. To jest jakieś nieporozumienie”.

Pani Hanna Nikitiuk - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Stosownie do artykułu 233, punkt 3 ustawy o finansach publicznych inicjatywa zmian w uchwałach budżetowych przysługuje tylko organowi wykonawczemu w tym przypadku Zarządowi Powiatu. Jeżeli przedłożone projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie, które tutaj zostały przedstawione przez Zarząd, Państwo jako Radni rzeczywiście macie prawo zabierać głos, wprowadzać jakieś zmiany. Natomiast z inicjatywą zmian w uchwale, to co nie jest objęte tym przedmiotem, to takich kompetencji już Państwo nie macie. Jest orzecznictwo już ukształtowane w tym zakresie. Nawet Sądownictwo w Białymstoku również takie wyroki wydawało. Zmiany z inicjatywą uchwałodawczą są możliwe tylko wtedy, kiedy organ wykonawczy wyrazi na to zgodę. Dlatego Pani Starosta wspominała o tym, jeżeli byłaby to propozycja zmian do przygotowania uchwały w sprawie zmiany budżecie w przyszłości, właśnie uwzględniające te propozycje to i owszem, jeśli organ wykonawczy powiatu przyjąłby taką propozycję to oczywiście jak najbardziej taką uchwałę przygotowałby i projekt uchwały byłby przedmiotem tych obrad. Natomiast w tej sytuacji takiej inicjatywy nie ma. Co innego jest przyjmowanie zmian w trakcie tworzenia budżetu, przy opracowywaniu budżetu to istotnie, wtedy jak najbardziej rada ma taką kompetencję i ten artykuł 240, który został przytoczony w tym Państwa wniosku, artykuł 240, ustęp 2 on istotnie Rada ma takie uprawnienia, żeby dokonywać zmian pod warunkiem, że to wydatki, jak tu zostało napisane „nie zwiększają wydatków tym samym nie spowodują zwiększenia deficytu budżetowego”. To byłoby w porządku, gdybyśmy mówili o projekcie, o uchwale budżetowej, czyli tej uchwale po raz pierwszy. Natomiast w przypadku, kiedy już mamy do czynienia ze zmianami wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego, to ten przepis Wysoka Rado niestety nie ma zastosowania. Uważam tak i na potwierdzenie tego, ten krytykowany wyrok Sądu Administracyjnego, chociażby w Warszawie, ale to jest orzecznictwo, jakby prezentowane. Zatem artykuł 240, ustęp 2 zastosowanie ma tylko i wyłącznie do uchwały budżetowej, do uchwalanego budżetu po raz pierwszy. W trakcie zmian nie będzie miał zastosowania”.  

    

         Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. Zmiany przez Państwa w tym momencie zaproponowane prawdopodobnie, nie mówię do końca, bo to trzeba przeanalizować i z Panem Dyrektorem Markiem Jędrzejewskim zobaczyć czy zmiany naruszą zobowiązania już podpisane. Jeżeli na pierwsze zadanie- przebudowa Juchnowiec Kościelny – Tryczówka- Wojszki, tam jest dofinansowanie z budżetu Państwa. Tam też trzeba wziąć pod uwagę, to że mamy oszczędności na wykonawstwo, ale jeszcze jest tzw. nadzór budowlany. To wszystko podlega analizie, której w tym momencie nie jesteśmy w stanie zrobić z tego prostego względu, że trzeba po prostu sięgnąć do dokumentów. Jeżeli wyjdzie z analizy z Panem Dyrektorem Markiem Jędrzejewskim, że faktycznie takie uprawnienia Państwo przekroczyliście, to idzie faktycznie nawet do Regionalnej Izby Obrachunkowej o unieważnienie uchwały w danym zakresie”.  

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że żeśmy z prozaicznych przyczyn mieli unieważnione uchwały, a tu jest sprawa ważna. Poza tym proszę Państwa, sprawa jest jeszcze taka. W związku z tym, że Zarząd Powiatu Białostockiego jest w tak skromnej obsadzie i sądzimy, że nie ma czasu, aby się zająć do końca tak, żeby rzeczywiście zgodnie z wolą mieszkańców podzielić, te pieniądze. To jest tylko wyręczenie i to, że jest jakiś wniosek to myślę, że trzeba przyjąć jako pozytywny efekt pracy Radnych”.

 

         Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o tłumaczenie Pani Mecenas, to rozumiem, bo wiem
kto podpisuje angaże i kto Pani płaci. Jeżeli chodzi o całą tę sytuację z inicjatywą zmiany w budżecie, to nie my wystąpiliśmy, tylko Zarząd. W tym momencie zgłaszamy do tej inicjatywy Zarządu poprawkę. Czytałem, też wiele opinii prawnych. My nie zwiększamy deficytu, więc nasze orzeczenia, które przestudiowaliśmy mówią, że wszystko jest zgodne z prawem. Państwo przedstawiacie inne. Trudno, to spotkamy się, my się już nie mogliśmy doczekać kiedy”.

 

         Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Obawiam się, że się jednak nie spotkamy w sądzie, bo Państwo dojdziecie do wniosku, że te poprawki są słuszne i je zaakceptujecie. Natomiast jeśli chodzi o zobowiązania, dziwimy się, wyrażam tu pewne zdziwienie wielu Radnych, że przed podjęciem tej uchwały są jakieś zobowiązania. To zdziwienie może mieć jednak pewne konsekwencje, bo gdy nie będzie tej uchwały, a są zobowiązania to będziemy pytali, kto ją podjął i dlaczego, skoro nie będzie tej uchwały, która do tego upoważnia, wprowadza skutki finansowe. Proszę Państwa, jeśli chodzi o rozmowy z wójtami i burmistrzami, to coś się zmieniło rzeczywiście. Od tego są komisje, przewodniczący komisji, Przewodniczący Rady, przewodniczący klubów. To są jednak „ciała” statutowe. Kluby są też umocowane w statucie. Nie widzimy problemu. Uważamy, że ta kwestia, jeżeli nawet dojdzie do takiej interpretacji to musi być zmieniona. Tak nie może być w prawie samorządowym. Uważamy jednak, że tutaj prawo nie zostało złamane. Państwo wyszliście z inicjatywą, popieram ten głos Pana Przewodniczącego - Jana Bolesława Perkowskiego - my zmieniamy tylko kształt tej inicjatywy. Inaczej to byłoby uprawnienie Zarządu pojąć uchwałę o zmianie w budżecie i poinformować Radę. To przecież nie może tak absolutnie być, że Radych głos sprowadza się tylko do „tak” lub „przeciw”, „za” albo „bez zmian”. To jest absurd, także proszę z inicjatywą wystąpić. Zaskarżyć tę uchwałę o te zmiany. Natomiast obawiam się, że Państwo poprzecie je, bo są logiczne. Jeżeli 16 osób debatowało nad tym i jest nasza zgodność, rzeczywiście pochylaliśmy się nad każdą zmianą to nie dzieje się „od tak sobie”. Jesteśmy przekonani, że każdą zmianę moglibyśmy argumentować, ale uważamy, że nie ma takiej potrzeby”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Idąc tokiem myślenia pani Wicestarosty, to chyba połowę uchwał rad w Polsce jest nieważnych, bo ja takie uchwały też procedowałem na sesjach Rady Supraśla. Na pewno są procedowane w innych miastach. To do kosza wszystko trzeba „wywalić”. Trzeba „wywalić” bo takie zmiany Rada dokonywała z inicjatywy Rady i one są nie ważne według orzeczenia. Według Pani podejścia do tej sytuacji, a Radę rozwiązać. Po co Rada? Do czego potrzebna? Daję pod namysł, żeby Zarząd zaczął rozmawiać z Radnymi. Przynajmniej z większością konsultować. Jak nie potrafi to niech się zwraca i odsyła tutaj wójtów, burmistrzów do nas i będziemy dyskutować na ten temat. Jak nie, to niech się podda do dymisji”.

 

       Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. O ile wiem to w Supraślu nie ma Zarządu. Ośmieliłam się zwrócić uwagę Panu Janowi Bolesławowi Perkowskiemu, nie dlatego, że jestem niegrzeczna. Dlatego tylko, że Państwo literalnie napisaliście w preambule waszego wniosku, że zwracacie się o zmianę w projekcie uchwały. W sprawie zmian w budżecie powiatu, a nie teraz interpretuję ten zapis jak tylko chcecie. Zmieńcie Państwo po prostu podstawę prawną. Skoro powołujecie się na podstawę prawną, która dotyczy zmiany w projekcie budżetu, więc tego nie rozumiem. Tym bardziej, że Pani Radczyni to Państwu wytłumaczyła. Odnośnie rozmów, to Państwo w tej chwili, jako taką „wrzutkę” wrzucili właśnie ten wniosek. Przecież można było oczywiście rozmawiać wcześniej o Państwa potrzebach zmian, koncepcji. Zarząd na pewno przychylnie ustosunkował by się do tych punktów. Były przecież też komisje w tej sprawie, a nie w ostatniej chwili w ostatnim momencie, gdy nie jesteśmy przygotowani. Chociażby w tej chwili, jakie umowy zostały już przygotowane”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że zmiany w budżecie nie były przez Komisję Infrastruktury Technicznej podane i nie było też inicjatywy Zarządu co do tego, żeby niektóre tematy, które weszły jako nowe inwestycje przedyskutować. Nie było takiej Państwa woli”.

 

         Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chciałbym tylko przypomnieć dla Szanownej Rady apele Pana, między innymi Radnego Romana Czepe o tym, żeby rozmawiać, negocjować, żeby ustalać. Panie Radny, jak na razie są tylko same „wrzutki”, ani razu nie skorzystaliście z pracy komisji, żeby ewentualnie wasze pomysły zostały wprowadzone w sposób przewidziany w statucie. Przynajmniej po demokratycznej dyskusji, w takich „ciałach” ustawowo u nas w statucie zapisanych, jakie są komisje branżowe. Nawet nie było zapytań do Starosty o ile pamiętam, chociaż nie byłem do końca komisji. Nie było nawet zapytań co do tak zwanych środków wolnych, które stwierdziliście pojawiły się już w tym. Tego nie rozumiem i to jest praktycznie, tak można powiedzieć podwójny świat, w którym żyjecie. Wasz wirtualny, gdzieś schowany za plecami i potem taka „wrzutka”. Potem jeszcze jakieś pretensje, że gdzieś tam ktoś z kimś nie rozmawia. Proszę Państwa, jednego tylko nie rozumiem. Te wszystkie inwestycje, które Państwo proponujcie, zmiany dotyczą pewnych uzgodnień z samorządami terytorialnymi najniższego szczebla, a więc z gminami. Jeszcze raz pokaz ujecie waszą arogancję i brak szacunku dla gmin. Nie mówiąc już o tym jak potraktowany został Burmistrza Zabłudowa przy tworzeniu budżetu. W tej chwili Państwo jeszcze raz pokazujecie, że za nic macie burmistrzów i rady gmin. Jest to po prostu totalny brak szacunku. Państwo w punkcie 1.7 podajecie, że zamieniacie pieniądze przekazać na „zakup zestawu wielofunkcyjnych urządzeń do utrzymania dróg”. Czy Państwo macie wystąpienie z PDZ do was, do kogoś? To jest bardzo techniczna sprawa i nie widzę najmniejszego powodu, żeby tu akurat koalicja zajmowała się takimi sprawami z ominięciem Zarządu, z ominięciem PZD. Jest to po prostu prywata, którą teraz robicie, żeby sobie dobrze wypaść. Montujecie po prostu pewne wydatki tak, żeby ewentualnie pasowało, aby trochę zamieszać i gdzieś się popisać. Tego nie rozumiem. Wykonujecie ruchy w trzech miejscach, w trzech drogach w jednej gminie i przypuszczam, że Wójt Gminy Tykocin nic nie wie. Nie wiem o co Państwu chodzi. My jesteśmy do współpracy z gminami, jesteśmy praktycznie dla gmin, a nie dla siebie”.

         Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Kozłowski, nie chodzi tu o żadną „wrzutkę”, ale chcielibyście Państwo raczej „wyrzutkę”, aby wyrzucać te nasze propozycje. One są, bo większość gwarantuje to, że zostaną przyjęte w głosowaniu. Przyjęte zostaną po dyskusji, na komisji. Pan mówi o negocjacjach, rozmowach. Otóż było to na Komisji Infrastruktury Technicznej. Klub nad tym się naradzał, Klub dyskutował o tym. Traktujemy wójtów i burmistrzów, między innymi tego przykładem, po poprzednich zmianach były rozmowy na Komisji Infrastruktury Technicznej z Burmistrza Michałowa. Wójtowie, burmistrzowie zrozumieli i mam nadzieję, że zrozumieją pozostali, że trzeba przyjechać na Komisję. Trzeba rozmawiać z Radnymi, trzeba rozmawiać z Klubami. Jeżeli coś wyrzucone zostanie z budżetu dzisiaj, to właśnie po to, aby przedyskutować zasadność tego na komisjach. Nie tylko na Zarządzie. Panie Radny, to nie jest arogancja, a wręcz odwrotnie. To jest szacunek dla budżetu i dla finansów publicznych. Zastanawiamy się nad każdym wydatkiem i chcemy rozmawiać z wójtami właśnie na komisjach. Nie chcemy tej sytuacji jaka była poprzednio, że z góry ustalone na Zarządzie i podczas tych rozmów nikt nie uczestniczył, a potem jest tylko „klepanie”, czyli macie to zatwierdzić. Tylko macie podnieść rękę, do tego tylko się sprowadza rola Radnych nad budżetem w ciągu roku. Otóż nie, chcemy jeszcze dalej powiedzieć. Nie proszę Pana, to nie jest brak szacunku. Oświadczam Panu, koalicja większościowa w Radzie wyraża ogromny szacunek dla wójtów, burmistrzów powiatu białostockiego. Dziękujemy im za wielką pracę, którą odbywają. Cieszymy się, że podejmują z nami współpracę, wiele inicjatyw. To jest bardzo ważne, że wreszcie zaczynamy rozmawiać z samorządami, które tworzą ten powiat. „Nie przyklepywać” coś, co zostało gdzieś na jakiś rozmowach ustalone. Tego nie ma i tego nie będzie proszę Pana, to się już skończyło. Chcemy zatem na tyle dobrze wypaść, czy rzeczywiście wykonać to, co jest dla budżetu i dla powiatu najlepsze. Przykład – to jest właśnie zakup tej maszyny o której Pan powiedział. Myśmy rzeczywiście rozmawiali z PZD, rozmawialiśmy z Panem Dyrektorem Markiem Jędrzejewskim i widzimy taka potrzebę, od lat. Jeżeli Pan nie widzi, jak wyglądają drogi powiatowe, pobocza tych dróg, rowy strasznie zarośnięte - że Pan tego nie widzi to straszne. Po prostu wybuduje się nową drogę, a po 5 latach jest cały zarośnięty rów odwadniający. O czym tu mówimy? Jaki był argument PZD do tej pory? Nie ma pieniędzy, no to już pieniądze się znalazły. Nie będzie teraz takiego argumentu. Właśnie chcemy, żeby PZD miało pieniądze na ten cel. Negocjujmy i rozmawiajmy. Jeżeli nawet się w czymś mylimy, to będziemy wracać do tematu. Natomiast tutaj jeszcze nikt nam nie „wytknął” żadnej pomyłki”.    

 

         Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałabym jeszcze tylko zwrócić uwagę na jedno. Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego zwrócił uwagę, że jeżeli zobowiązania zostały zaciągnięte to podlega to sprawdzeniu. Budżet uchwaliliśmy w styczniu, w związku z tym do dzisiejszej sesji Zarząd miał prawo, czy też Dyrektor PZD zaciągnąć takie zobowiązanie. Jeżeli chodzi o pierwszą pozycję. Dokładnie o przebudowę wraz z budową drogi powiatowej Białystok – Juchnowiec Kościelny- Tryczówka – Wojszki. Tym bardziej, że jest to etap 3. Tam jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Po drugie, jeżeli Państwo mówicie o zakupie maszyny, która będzie dobrze podkaszać rowy . Czy Pan Dyrektor PZD ma zabezpieczenie w środkach finansowych na zatrudnienie pracowników do tego celu. Może się okazać tak, że nie ma tych pieniędzy na zatrudnienie tego pracownika. Kupi maszynę, która będzie stała, bo nie jest
w stanie przerobić budżetu”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że to Pan Dyrektor PZD powinien się tu wypowiedzieć. Z naszej informacji, czy z naszej obserwacji wynika, że Pan Dyrektor ma takie osoby, które potrafią to zrobić. Zrobią to skutecznie, dużo taniej z budżetu powiatu”.

 

         Pan Marek Jędrzejewski- Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W punkcie 2 Państwa wniosku, pod pozycją 2.2 w pozycji 9 w kolumnie - zmienia się zapis z „Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1483B granica miasta Białystok – Wólka” na „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej i powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Ignatki Osiedle”. Wnoszę o niedokonywanie tej zmiany, ponieważ nowy tytuł byłby nie zgodny z tytułem przedsięwzięcia w porozumieniu z kwietnia ubiegłego roku. Przedstawiciele 10 stron to porozumienie podpisało, w tym lider – Prezydent Miasta Białegostoku, Starosta Powiatu Białostockiego, 8 wójtów burmistrzów. Omyłkowo rzeczywiście zaistniał tytuł „wzdłuż drogi gminnej i powiatowej do Ignatek, do Ignatek Osiedla. W tej chwili to prostujemy, bo ta omyłka rzeczywiście zaistniała. Jeżeli to nie jest uzgodnione z liderem, czyli z Prezydentem Białegostoku i nie tyle z Wójtem Juchnowca Kościelnego, to proponuję tej zmiany nie dokonywać, ponieważ zmiana zakresu rzeczowego może rozwiązać projekt za około 170 000 000 zł”.  

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, to Pan określił zakres zadania w budżecie powiatu, który żeśmy zatwierdzali. Prosiłbym Pana, aby Pan się odniósł do ewentualnie do tej maszyny. O to mi głównie chodziło”.

 

         Pan Marek Jędrzejewski- Dyrektor PZD w Białymstoku: „Maszyna za około 400 000 zł. Zapewne gdyby były środki na paliwo, środki, części zamienne, to na pewno pomogłaby, nie zaszkodziłaby. Trzymać maszynę mamy gdzie, że tak powiem. Czy mamy pracowników z uprawnieniami? Tego akurat nie wiem, w tym momencie na to pytanie nie odpowiem. Faktem jest, że za czasów, gdy Pan Jan Kaczan był Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Technicznej, to wtedy faktycznie środków nie było. Na piśmie żadnego wniosku nie składałem, natomiast nigdy nie mówiłem żeby takiej maszyny aktualnie nie kupić”.

       

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, że Pan się z tego nie wycofał, ponieważ jeszcze pamiętamy IV kadencję, gdzie należało kupić tę maszynę”.

 

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Miałabym propozycję dla połączonych Klubów Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Nasze Podlasie i Niezależnych. Skoro Państwo tak wiele mówicie o poszanowaniu mieszkańców gmin powiatu białostockiego, jak również potrzeb pod kątem infrastruktury, który proponuję, abyście Państwo „nie olewali” i za ich plecami, tak jak to w tej chwili robicie, nie wykreślali inwestycji z budżetu powiatu, a spotkali się właśnie z tymi wymienionymi. Chodzi o Wójta Juchnowca Kościelnego, Tykocina, Czarnej Białostockiej i uzgodnili te zmiany. O ile wiem uzgodnienia i plany rad w gminach są zupełnie inne niż Państwa Klubów. Wnoszę zatem, aby na najbliższej Komisji Infrastruktury Technicznej zaprosić tych Radnych, Panie Przewodniczący Komisji Infrastruktury i uzgodnić te zmiany w budżecie”.

 

         Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosta chyba pomyliła kwestie drogowe z przeciwpożarowymi. Nie ma tu takich zmian ani propozycji. Natomiast jeśli chodzi o uzgodnienia - nie chodzi o uzgodnienia tylko o rozmowy. Jesteśmy przecież otwarci od początku na rozmowy z wójtami, burmistrzami. Jeżeli tylko przybędą na komisję to będzie nam miło. Stosowne będzie, abyśmy poruszyli te wszystkie tematy, które
tu już uruchamiamy poprzez zmiany budżetowe na innej drodze”.  

 

         Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo przewrotna teoria współpracy z samorządowcami. Teraz wyrzucimy, a później porozmawiamy. To jest ciekawe po prostu podejście do tego. Po drugie prawdopodobnie będziecie mieli takie doświadczenia jak z Burmistrzem Michałowa, że właśnie po tych zmianach dopiero będzie się zjawiała delegacja z gminy, która przedstawiała „czarno na białym” jakieś inne fakty o których nie wiedzieliście, a przede wszystkim nie chcieliście wiedzieć. Jeżeli coś takiego się robi, to trzeba, niestety się nachylić i nie czekać, aż oni przyjadą na komisję tylko zadzwonić, pojechać. Jeżeli macie taka chęć „szperania” w zmianach w budżecie, w planach inwestycyjnych. Jeżeli się za coś bierze to trzeba wziąć pod uwagę wszystkie strony, wszystkie aspekty. Państwo patrzycie tylko przez jeden pryzmat. Troszeczkę komuś zaszkodzić, gdy według was ktoś ma za dobrze. Przeniesiemy, zabierzemy, zrobimy sobie to co chcemy. To jest wasz sposób myślenia. Naprawdę Panie Radny Romanie Czepe, szanuję Pana za to co Pan mówi, ale nie za to jak realizujecie Pana słowa. Pan mówi jedno, a robicie całkowicie drugie, inną wersję. Same słowa niczego nie zmieniają. Jestem za tym, popierałem Pana zawsze, że jestem przeciwko „wrzutkom”. Tak jak Pan Radny Wojciech Fiłonowicz, który był Przewodniczącym Rady w Supraślu, chce powiedzieć jedno, nie było takich ingerencji samej Rady, tylko zawsze w Supraślu przechodziło przez komisję. Zgadza się, były zmiany, po przejściu przez komisję. To było sporadycznie, jeżeli w ogóle się zdarzyło, że nagle gremium Rady wchodziło na sesję, wrzucało kartę i zmieniało budżet”.    

 

         Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przeanalizujmy. Zarzucono nam przed chwilą, że proponujemy „wyrzucić” z budżetu, aby potem rozmawiać. Tak nie jest, nie do końca. Państwo proponujecie „wrzucić” i nie rozmawiać. Bardzo przepraszam, jeżeli coś się „wrzuca” bez żadnej dyskusji. Nie debatuje się, nie rozmawia o sensowności na komisjach, także z klubami, a te kluby połączone maja większość, akurat powinny decydować. To oczywiste, że trzeba rozmawiać. Państwo mówicie - „ dzwońcie i jedzcie”, a tu jest siedziba, tu jest Starostwo, tu są nasze organy i tu chcemy dyskutować. Niech każdy przyjeżdża, spotykajmy się i dyskutujmy. Czy ktoś z Państwa zapytał Przewodniczących Komisji, nie chciał rozmawiać z Panem wójtem, czy Panią wójt, z burmistrzem? Nie, nie zdarzyła się taka sytuacja. Pan mówi, że chcemy zaszkodzić – nie. Bardzo przepraszam, jestem oburzony takim podejściem. Chcemy pomóc i to są tego dowody”.

 

         Pan Marek Skrypko - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przechodząc, może od tej daleko idącej prognozy do szczegółów, zapytam po prostu o konkrety. Być może ten wniosek jest źle skonstruowany. To dopiero teraz podczas sesji dowiadujemy się, że ten wpis, który tutaj mieliśmy w budżecie i który żeśmy przegłosowali i brzmiał „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej i powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Ignatki Osiedle” jak mówi Pan Dyrektor PZD – chodzi o inwestycję dla której zawarto porozumienie, jeśli dobrze zrozumiałem w kwietniu 2016 roku. Przez tyle miesięcy żeśmy przegłosowywali tę nazwę, a tymczasem dzisiaj w budżecie, w propozycjach do zmian dostajemy nazwę „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej
nr 1483B, granica miasta Białystok –Wólka”. Proszę Państwa, więc teraz jeżeli rozmawiamy o arogancji i braku szacunku to chyba chodzi nam o to, żebyśmy mieli przede wszystkim szacunek dla samych siebie. To nie może być tak, że my coś przegłosowujemy, myślimy, że to czegoś dotyczy. Jestem z tej gminy, więc wiem gdzie jest jedna droga i gdzie jest druga droga. Ktoś inny może na to nie zwrócić uwagi. Dlaczego, aż tak jest to nam nie komunikowane? Przecież nie śledzimy może aż tak tych wszystkich porozumień, może na czas nie są nam dostarczane. Chcemy wiedzieć nad czym głosujemy. Być może ten nasz wniosek, który złożyliśmy jest w tym miejscu błędny, ale o tym dowiedzieliśmy się 5 minut temu. Po co mamy dzwonić, skoro mamy służby, które mają nas o tym informować. Drugie pytanie dotyczące naszego wniosku. Proszę go otworzyć na pierwszej stronie. Tam jest punkt 1.5. Mamy tu zmianę nazwy. Uprzejmie proszę Pana Dyrektora PZD, aby wyjaśnił, czy w tym wniosku, który składamy mylimy się? Czy może są jakieś nowe fakty, nowe informacje, które nie pozwoliły nam w sposób prawidłowy skonstruować naszego wniosku? Może zaraz o czymś się dowiem. Trzecie pytanie ostatnie, dotyczące punktu 1.1, czyli pozycji 2 „Przebudowa wraz z budową drogi powiatowej Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki” obniżamy tę kwotę o 220 000 zł. Dokładnie pamiętam, co powiedziała Pani Skarbnik Powiatu Białostockiego, na początku naszej dyskusji przy tym punkcie, że być może jest tam kwestia nadzoru inwestorskiego. W związku z tym, bardzo proszę, jeżeli mamy nad tym głosować, żeby wyjaśnić. Czy taki nadzór inwestorski rzeczywiście tam jest? Czy mamy go ująć, czy go ujęliśmy? Czy ta kwota 220 000 zł tego nie naruszy? Proszę nam wyjaśnić teraz. Chcemy wiedzieć, czy żeśmy to dobrze ujęli czy nie? Czy mamy to w jakikolwiek sposób skorygować? Czy możemy zrobić to już dzisiaj?”

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To jest pytanie do Pana Dyrektora PZD. W punkcie 1 chciałbym, aby Pan również podał nam informację dotycząca: poprzedniej nazwy, długość, ilość kilometrów dotyczących inwestycji, ilość kilometrów. To są zupełnie dwie całkowicie odmienne inwestycje. Proszę Państwa my nie możemy mówić o tym, że raz wchodzimy w inwestycję, która ma długość 3 kilometrów, a drugi raz, że mamy inwestycje, która ma 8 kilometrów, ponieważ to jest zupełnie inny zakres kosztów i obciążenia. Szczególnie chodzi tam o wykup gruntu, co do którego gmina nie chce przyłożyć „ręki”.

 

         Pan Marek Jędrzejewski- Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo,w ubiegłym 2016 r. nazwa tego przedsięwzięcia w budżecie na 2017 r. nie mogła zaistnieć, ponieważ dopiero w październiku składaliśmy projekt budżetu na „ręce” Pani Skarbnik. Ten projekt budżetu w pierwszym czytaniu był zatwierdzony. Natomiast to właśnie Pani Skarbnik dopatrzyła się rozbieżności w nazwie przedsięwzięcia. W związku z tym Powiatowy Zarząd Dróg bardzo wielu zadań, o które wnioskował, żeby je zwiększyć, wnioskował również o zmianę nazwy zadania. Omyłka wynikła z niedopatrzenia pracowników PZD. Jeśli to niedogodność, to przepraszam. Ile to kilometrów? W tym momencie chyba nie odpowiem. Inwestorem jest Gmina Juchnowiec, natomiast jest to 9 kilometrów ścieżki rowerowej. Zapisane jest we wniosku, jaki na dzień dzisiejszy, jak mniemam lider złożył już do instytucji zarządzającej, czyli do Marszałka Województwa Podlaskiego. Odpowiadając na pytanie trzecie Pana Radnego Marka Skrypko, z pobieżnych moich obliczeń wynika, że dość dokładnie Państwo oczyścili z tak zwanych wolnych środków poszczególne inwestycje. Pozycja nr 2 i pozycja nr 3 – są to pozycje, gdzie jestem po przetargach na roboty zasadnicze, budowlane. Z ustawy prawo budowlane wynika, że musi być ustanowiony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Pracowników wolnych do pełnienia tej funkcji nie posiadam i muszę taką osobę pozyskać z zewnątrz. Aktualnie toczą się postępowania w celu wyłonienia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Drugi raz, Panie Przewodniczący podnosiłem rękę po to by, żeby właśnie w tej sprawie przemówić. W pierwszym moim wystąpieniu zapomniałem że i to miałem powiedzieć. Proszę w tym momencie, w imieniu Powiatowego Zarządu dróg o nieskreślanie 220 000 zł w pozycji nr 2,a co najwyżej 190 000 zł. W pozycji nr 3 o nie skreślanie 180 000 zł tylko co najwyżej 150 000 zł. To są moje prośby i wyjaśnienia. Natomiast pytanie drugie Pana Radnego Marka Skrypko w tym momencie zapomniałem, proszę ewentualnie powtórzyć.”

 

         Pan Marek Skrypko - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze chodzi o punkt 1.5 wniosku. Tam zmienia się nazwa. Niech Pan wyjaśni nam jakie są powody tego?”

         Pan Marek Jędrzejewski- Dyrektor PZD w Białymstoku: „W Państwa wniosku zaistniała inwestycja o nazwie „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej”. Pragnęlibyśmy przebudować i rozbudować drogę powiatową. Nawierzchnia drogi, to to po czym jeździmy plus konstrukcja, już nawet nie elementy podbudowy. O trwałości nośności drogi decyduje podbudowa. Trudno przebudować nawierzchnię, nie przebudowując otoczenia, a zwłaszcza tego co się mieści pod nawierzchnią. Podbudowa, ewentualnie korpus drogowy, który należałoby przede wszystkim sprawdzić, czy nie trzeba go potraktować w sposób jaki się traktuje te budowy, gdzie wymienia się grunty w podłożu. Sądzę, że do tego nie dojdzie, ale jest zbyt wąskie pojęcie – przebudowa nawierzchni drogi. Po to, żeby można było opracować dokumentację. Po to, żeby można by było zgodnie z uzgodnieniami jakie Zarząd Powiatu Białostockiego, z tego co wiem poczynił z Wójtem Juchnowca Kościelnego i Burmistrzem Zabłudowa, żeby można było opracować dokumentację projektową”.

 

         Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Starosto i Panie Radny Michale Kozłowski. Nikomu nie zabraliśmy, tylko praca Komisji Infrastruktury Technicznej wykazała właśnie oszczędności w pozycji 1 i w pozycji 2. Pozycja 3 – przenosimy środki do pozycji 23, gdzie przy zmianach styczniowych była „wojna” o odcinek Łaziuki – Krosno. Dodajemy tam 50 000 zł. W pozycji 1.5 – przenosimy środki wolne, bo droga jest potrzebna. Co do nazwy zadania, potrzebna jest dyskusja i mogła się ona odbyć na Komisji Infrastruktury Technicznej, także w ten sposób lub wcześniej. W ten sposób w jaki się teraz odbywa i szkoda, że trzeba do tego fatygować całą Radę, a nie węższe grono. W pozycji 1.6 jest to przechylenie się do woli mieszkańców, która została właściwie uzasadniona na Komisji Infrastruktury Technicznej. Pozycja 1.7 to spełnienie oczekiwań mieszkańców, żeby poprawiła się widoczność szczególnie w miejscach skrzyżowań, w miejscach niebezpiecznych, żeby poprawić także stan rowów na terenie gminy. Czasami jest tak, że droga ma koronę 8 metrów, a jedzie się „śladami węża”, bo resztę zajmują krzaki. W pozycji 2.1 zdejmujemy kwotę 814 688 zł, bo ile dobrze pamiętam to już na Komisji Infrastruktury Technicznej akceptowaliśmy projekt uchwały, iż środki te przeniesiemy i będzie dotacja dla Gminy Czarna Białostocka w 2018 r. Co do pozycji 2.2 i także do pozycji tych, które w tej chwili złożył Pan Dyrektor PZD - myślę, że wnioskodawca złoży autopoprawkę do zmian. Mam pytanie do Pani Starosty, bo tyle mówi się o stanie dróg. Czy widziała Pani każdy z 1 100 kilometrów dróg powiatowych? Oczekuje Pani, że Radni to zobaczą? Oczekuje Pani rzeczy niemożliwych”.

 

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ad vocem do wypowiedzi Pana Jarosława Wądołowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego. Przynajmniej polegam odnośnie jakości dróg na zdaniu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz na zdaniu mieszkańców gmin naszego powiatu. W postaci uzgodnień, uchwał, informacji. Natomiast Pan pomimo tego, że jest Pan wieloletnim Radnym korzysta z „sufitu”. Jedynie w tej chwili z tego, że przeszedł Pan, zmienił barwy i przeszedł Pan na stronę Prawa i Sprawiedliwości, więc jedynie ulega Pan sugestii kolegów. Myślę, że to nie jest podejście merytoryczne. Chciałabym powiedzieć, że uważam, iż dobrym zwyczajem było uzgodnienie z wójtami, burmistrzami, radami gmin w kwestii przenoszenia już zatwierdzonym planie budżetowym, w budżecie kwot, które miały być przeznaczone na drogi na ich gminy. Nawet jeżeli po przetargach były tzw. oszczędności, o których Pan Jarosław Wądołowski mówił, to okazało się, że są tak pilne potrzeby, chociażby zrobienia chodnika obok tej drogi, albo kanału odwadniającego bo akurat wyszła taka sprawa, że zamiast wprowadzać w międzyczasie te drobne inwestycje wójtowie i burmistrzowie zwracali się właśnie z taką prośbą po przetargach, aby te pieniądze zostawić na ich terenie. Takie były umowy i na temat, np. Czarnej Białostockiej i zabraniu 800 000 zł w tym roku, wiem, że również są takie plany. Zwracam się do Państwa Radnych, aby spotkali się z Panem Burmistrzem, z Radą, bo o ile wiem w Czarnej Białostockiej wyszła bardzo pilna potrzeba przeznaczenia środków finansowych. Myślę, że tutaj Państwo chcecie zrobić dobrze tylko sobie. Nie zwracacie uwagi na potrzeby rad, mieszkańców. Jeszcze raz wnoszę o spotkanie się w tej sprawie z wójtami i burmistrzami. Widzę, że wykreślenie tych oszczędności to nie są wcale pilne potrzeby, jakieś inwestycje związane z środkami zewnętrznymi, unijnymi. To jest po prostu Państwa „wrzutka”, żeby pokazać, kto tu rządzi. Wiemy, że Państwo maja większość i mogą zrobić co chcecie. Naprawdę życzliwie zwracam się z taką prośbą, aby uwzględnić potrzeby gmin, a nie Radnych powiatu”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że Pani zapomniała, że to Rada przeznacza środki, które zostają, a nie Zarząd”.

 

         Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, jednak tutaj został dotknięty nasz Radny i uważam, że to niestosowne, po raz kolejny zachowuje się Pani niegrzecznie. Muszę zwrócić jednak Pani uwagę, że to nie chodzi o to, że Radny głosuje, przecież to jest niegodne, brzydko nawet mówić - tak się zachowuje, głosuje, pracuje, bo przeszedł na stronę Prawa i Sprawiedliwość i ulega sugestii kolegów. Sugestii nie tylko kolegów, ale też koleżanek, bo u nas są przecież bardzo aktywne, znakomite Radne. Przede wszystkim nie ulega tylko sugestiom, nawet odwrotnie, sugeruje nam, czego efektem Pani widzi. Mało tego, wpływa na nas. Zaskoczę może Panią. My to przyjmujemy, bo to jest słuszne i dobre. Ta aktywność tego Radnego nas cieszy. Proszę Panią on przeszedł na stronę nie Prawa i Sprawiedliwości jako organizacji, tylko prawa, sprawiedliwości, rozsądku”.

        

         Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „W związku z zaistniałą sytuacją, że Pan Dyrektor PZD Marek Jędrzejewski wniósł o zmniejszenie zdejmowanych przez nas kwot w pozycji 1.1, pozycja 2 - przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1483B Juchnowiec Kościelny – Tryczówka –Wojszki. Gmina Juchnowiec, zmniejsza się plan wydatków z budżetu powiatu w 2017 roku o kwotę 190 000 zł, to jest autopoprawka nasza. W pozycji 1.2, w pozycji 3 – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1391B Tykocin –Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki. Zmniejsza się plan wydatków z budżetu powiatu w 2017 roku o kwotę 150 000 zł, to jest też nasza autopoprawka. W pozycji 1.5, pozycja 36 g wprowadzamy zmianę co do kwoty. Zmieniamy kwotę na 254 688 zł. Pozycję 2.2 wykreślam. Powinno się wszystko zgadzać”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Po to, żeby nie było pomyłek w złotówkach, a dyskusja jest dosyć długa już, proponuję 10 minut przerwy. Pani Skarbnik niech sprawdzi kwoty, żeby później nie było nieporozumień”.

 

         Ogłoszono 10 minut przerwy.

 

         Obrady wznowiono o godz. 16:06.

 

         Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosta tak podkreśliła
o dobro mieszkańców i na zgłoszenie mieszkańców i na prośby mieszkańców reaguje zarząd Powiatu Białostockiego, więc myślę, że nie ma większych próśb i częstszego przebywania mieszkańców na Radzie Powiatu, niż mieszkańców odnośnie drogi Wojszki – Niewodnica Nargilewska. Z przykrością muszę stwierdzić, że Pani mija się z prawdą, bo sprawa tej drogi nie znalazła się w projekcie budżetu, który żeśmy w styczniu otrzymali. Dopiero nasze działania, koalicyjne, czy my też w zasadzie jesteśmy w opozycji doprowadziły do tego, że ona znalazła się w budżecie. Co dalej będzie, to nie wiemy, ponieważ na ostatniej Komisji Infrastruktury Technicznej Pan Starosta wyrażał się bardzo negatywnie o tym, że Rada podjęła taką uchwałę i zarzekał się, że tej uchwały nie wykona. Bardzo przykro, ale to jest postawa, która świadczy o tym, że jednak głos mieszkańców nie jest brany pod uwagę i właśnie uchwała Rady, która została podjęta też nie jest brana pod uwagę. Proszę nie mijać się z prawdą”.

 

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny Babul, bo Pan też do mnie z imienia się zwracał. Myślę, że z mojego punktu widzenia Pana wnioski są zbyt dalekosiężne i niewłaściwe. Wręcz przeciwnie, zajęliśmy się akurat tą drogą, jak Pan wie każda inwestycja ma swoje etapy. W pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację projektową. Na 11 kilometrów tej drogi nie było takiej dokumentacji, a Zarząd Powiatu Białostockiego podjął taką decyzję w uzgodnieniu z Burmistrzem Zabłudowa, Wójtem Juchnowca Kościelnego, że taka dokumentacja jest niezbędna. Taką dokumentację, jako Zarząd zleciliśmy. Sprawą merytorycznie zajmuje się Dyrektor PZD. Jak najbardziej podchodzimy do tej sprawy poważnie i bierzemy pod uwagę właśnie sprawy mieszkańców odnoście tej drogi. Jeśli chodzi o mieszkańców to na ostatniej Komisji był tylko jeden mieszkaniec - przedstawiciel. Za każdym razem jest ten sam Pan. Myślę, że Pan otrzyma taką informację od Pana Starosty na Komisji Infrastruktury Technicznej. Chciałabym, aby inni Radni mogli taką informację pozyskać”.

 

         Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto. Jeszcze raz powtarzam. W projekcie budżetu, który był w styczniu przedłożony Radzie nie znalazły się pieniądze na ten projekt, jeśli chodzi o drogę. Dopiero nasze działania spowodowały, że odbyło się spotkanie Pana Starosty, Pana Wójta, Pana Burmistrza. We wtorek na Radzie Gminy Miejskiej w Zabłudowie rzeczywiście Pan Burmistrz powoływał się na te spotkanie, ale nawet nie potrafił przedłożyć Radzie protokołu podpisanego przez trzy osoby z tego spotkania. Tylko niestety przytoczył uzgodnienia ustnie. To odbyło się dopiero, po naszym działaniu Rady. Jeszcze raz powtarzam, dlatego w tym momencie Pani mija się z prawdą. Jeśli chodzi o obecność na Komisji Infrastruktury to był Przewodniczący Komitetu Społecznego. Nie zawsze wszyscy mogą przyjść, ale Przewodniczący był obecny”.

 

         Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Najpierw chciałabym odnieść się do zmian w budżecie. Zawsze na każdej Komisji, sesji pytam się Państwa czy omawiać szczegóły. Na ostatniej komisji, która miała miejsce w poniedziałek zapytałam się Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, czy życzą sobie Państwo umówienia uchwały? Odpowiedź brzmiała – „nie”. W związku z tym jedynie co omówiłam to autopoprawki do budżetu. Przepraszam, ale odbieram to jako atak w moją stronę, że nie są omawiane zmiany do budżetu. Uważam, że opisówka jest na tyle obszerna, że to może posłużyć za omówienie. Chyba, że Państwo sobie życzycie, co za każdym razem podkreślam. Mogę godzinami opowiadać o budżecie. Tylko czasami mam wrażenie, że Państwo to znacie, że się powtarzam. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, którą tutaj była poruszona. Chodzi o Pana Andrzeja Babula, chodzi o tę drogę Niewodnica Nargilewska - Wojszki. Doskonale pamiętam od momentu omawiania projektu budżetu poprzez projekt uchwały budżetowej, mówiłam Państwu, że w rezerwie inwestycyjnej, w zadaniach inwestycyjnych nie jest wpisane literalnie, że na dokumentację tej drogi. Zarząd podjął decyzję o zarezerwowaniu 250 000 zł, ale ja doskonale pamiętam takie za każdym razem padały moje słowa. Mówienie, że Zarząd nie podjął takiej inicjatywy, jeżeli chodzi o dokumentację, jest nieprawdą. Zarząd po Państwa wcześniejszych pismach owszem nie ujął tego zadania dokumentacji, jako w załączniku inwestycyjnym jako zadania. Cały czas powtarzałam Państwu, że Zarząd podjął taką decyzję, iż jeżeli po rozmowach z wójtem i burmistrzem dojdzie do jakiegoś poprzemienia to te środki z tej rezerwy inwestycyjnej (tam była wysokość 500 000 zł ) zostaną przeznaczone na dokumentację”.  

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik. W imieniu połączonych naszych Klubów, jeżeli Pani czuje się urażona to przepraszamy. Proszę tego do siebie nie brać. Pani dobrze przygotowuje całą dokumentację, wszystko jest w porządku, wszystko się zgadza. Wręcz zasługuje Pani na pochwały. Prawdopodobnie jest Pani ofiarą tego konfliktu, który wynika z konfliktu między Zarządem, a mniejszością i większością. Proszę tego nie brać do siebie”.

 

         Pan Krzysztof Dudziński - Radny Powiatu Białostockiego: „Drodzy Państwo. Jakiś czas trwa, że Radni i Zarząd, wójt muszą się do siebie przekonywać. W pewnym momencie dojdzie się do takiego momentu, że uświadomicie sobie, że Starosta bez Rady nic nie zrobi i Rada bez Starosty nic nie zrobi. Musicie wzajemnie jakoś się do siebie odnosić. Chyba nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o to, że zarząd może przedstawić Radnym informacje, że np. uzgodnił z wójtem, albo wójt chce w danym momencie jakąś tę drogę zrobić, bo uważa że to jest ważna droga. Droga jest powiatowa, my tez możemy określić wtedy czy ta droga jest ważna dla powiatu, czy nie. Można zrobić wcześniej harmonogram ważności dróg. Wiele elementów, które można zrobić, aby do tych konfliktów nie dochodziło. Zmiany, które tutaj zostały zaproponowane, przez połączone Kluby, tak naprawdę do całości budżetu nie maja jakichś wielkich konsekwencji. Dla PZD odnośnie zakupienia tej maszyny. Zgadzamsię z tym, bo jeżdżę po tych drogach powiatowych i uważam, że w końcu za te drogi, rowy czy elementy naprawcze powiat powinien bardziej się wziąć. Dlatego,że marnujemy samochody. Mało tego gminy same pomagają dla powiatu. Nie ukrywajmy, powiat też pomaga dla gmin. To są ważne sprawy. Pani Starosto, jeżeli np. PiS powiedzmy, czy połączone kluby proponują ten element, to nie można się odnosić, jakby coś „naprzeciw”. Potraktujmy to jako propozycję, jakąś rzecz którą należałoby wykonać i to wszystko. Oczywiście zgadzam się z tym, że Komisje są to takie struktury, gdzie powinno spotkać się i porozmawiać z wójtami, radnymi i Zarządem, też nieraz z mieszkańcami”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Zgłaszam wniosek formalny o przegłosowanie poprawek zgłoszonych przez te Kluby wraz z autopoprawkami”.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 7 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymujących się” przyjęła poprawki do zmian w projekcie budżetu.

 

            Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymujących się” przyjęła w całości wniosek z poprawkami do zmian w projekcie budżetu.

 

            Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła w całości wniosek z poprawkami do zmian w projekcie budżetu.

 

            Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVII/261/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. wraz z wnioskami i autopoprawkami Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 12).

Ad 5.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przestawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową. (zał. nr 13).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przygotowaliśmy Państwu projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową. Związane jest to z tym, że na ul. Kościelnej w mieście Czarna Białostocka (ul. Kościelna jest kategorią drogi powiatowej) ma być wybudowany parking dla samochodów przy cmentarzu grzebalnym. W związku z tym, że Burmistrz Czarnej Białostockiej jest inwestorem przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w mieście Czarna Białostocka w ramach BOF”. Jako, że ten parking bezpośrednio przylega do ścieżki rowerowej dobrze jest, żeby powyższe realizował zarówno jeden inwestor, jak i w miarę możliwości jeden wykonawca. Zła sytuacją i rozwiązaniem byłoby, gdyby ścieżkę rowerową realizował jeden wykonawca, parking jeszcze inny wykonawca przy dwóch różnych inwestorach. Stąd potrzeba powierzenie Burmistrzowi Czarnej Białostockiej realizacji tego zadania w ramach powierzenia zarządzania częścią pasa drogowego ul. Kościelnej. Dziękuję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/262/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 14).

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Zabłudów dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przestawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Zabłudów dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego (zał. nr 15).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt tej uchwały dotyczy dotacji, która jest zapisana w budżecie powiatu białostockiego w wysokości 150 000 zł. Dotyczy to 2017 r. Dotacja będzie wykorzystana na realizację części inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Kuriany. Uchwała jest niezbędna, żeby można było zawrzeć porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu i Burmistrzem Zabłudowa w kwestii dopracowania szczegółów i rozliczenia wysokości udzielanej dotacji. Dziękuję”.

         Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Zabłudów dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/263/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia gminie Zabłudów dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego (zał. nr 16).

 

Ad 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przestawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych (zał. nr 17).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała ta jest potrzebna do tego, żeby można było zawrzeć porozumienie między Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Choroszczy w sprawie przekazania i rozliczenia dotacji na przebudowę ul. Sienkiewicza w Choroszczy do kwoty 330 059 zł oraz ul. Branickiego w Choroszczy do kwoty 128 654 zł. Dotyczy to zadania realizowanego w ramach BOF – u. Dodam, że te kwoty dotacji są zabezpieczone w budżecie powiatu białostockiego. Dziękuję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/264/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych (zał. nr 18).

Ad 8.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w Gminie Czarna Białostocka.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przestawił zebranym projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w Gminie Czarna Białostocka (zał. nr 19).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała przedstawiana Państwu w tej chwili dotyczy zabezpieczenia środków na 2018 r. w kwocie 1 664 688 zł, jako wkładu własnego na realizację zadania – budowa drogi powiatowej nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka droga krajowa nr 8. Te zadanie jest realizowane w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich” dla którego to zadania Burmistrz Czarnej Białostockiej pełni funkcję inwestora. Z inicjatywy i wniosku Burmistrza Czarnej Białostockiej zmienił się sposób finansowania zadania. Mianowicie ze sposobu obejmującego 2 lata, czyli 2017 r. i 2018 r. przewiduje się, że płatność będzie jednorazowa na koniec realizacji przedsięwzięcia i będzie to w 2018 r. Uchwała ma charakter uchwały intencyjnej. Dziękuję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w Gminie Czarna Białostocka przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Dyrektora PZD. Ile kilometrów ma ten odcinek drogi?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Około 6 kilometrów. Mogę mylić się o jakieś 100 metrów”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/265/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w Gminie Czarna Białostocka (zał. nr 20).

 

Ad 9.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

            Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibęna obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 21).

        Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Od 1 września 2017 r. wchodzi do szkół nowy ustrój szkolny. Zajmę się zmianami jakie zajdą w szkołach ponadgimnazjalnych. Powiat jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych. Art. 213 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe zobligował organy stanowiące do ustalenia projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzone ustawą prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkółponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze powiatu białostockiego. Uchwała ta składa się z 3 załączników. Załącznik nr 1 przedstawia plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat białostocki z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu białostockiego prowadzonych przez inne organy na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. W tej chwili obowiązująca sieć szkół obejmuje 3 zespoły szkół prowadzone przez powiat białostocki w: Łapach, Czarnej Białostockiej, Michałowie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Łapach. Trzy szkoły prowadzone są przez inne organy. Gmina Tykocin prowadzi Liceum w Tykocinie i Technikum w Tykocinie. Z kolei Gmina Choroszcz prowadzi Publiczne Liceum w Choroszczy. Istnieje szkoła prowadzona przez Ministra do spraw Kultury – Liceum Plastyczne w Supraślu. W załączniku nr 1 są przedstawione szkoły ponadgimnazjalne, które od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. ujęte są w sieci szkół ponadgimnazjalnych. Chciałam powiedzieć, że od 1 września nie będzie naboru do pierwszej klasy Szkoły Zawodowej. Natomiast będzie nabór do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. W związku z tym z dniem 1 września 2017 r. szkoła zasadnicza ulega wygaszeniu. Powstają szkoły branżowe I stopnia. Tę całą uchwałę przesyłamy do Kuratorium Oświaty. Jeżeli Rada Powiatu Białostockiego pozytywnie ustosunkuje się do uchwały i ją podejmie to tę uchwałę wysyłamy do Kuratorium Oświaty. W ciągu 21 dni Kuratorium Oświaty wydaje opinię. Opinia może być pozytywna, bądź negatywna. Opinia może być z uwagami, które należy uwzględnić. Do dnia 31 marca już podejmuje się nie projekt uchwały, ale uchwałę dostosowującą sieć szkół do nowego ustroju szkolnego”.

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „W naszej uchwale, w naszym powiecie praktycznie zmieniamy tylko nazwy szkół? Praktycznie nic się nie zmienia?”

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Na te szkoły, które są prowadzone przez powiat białostocki nic się nie zmienia. Natomiast nie ujmujemy już szkoły w Choroszczy dlatego, że ta szkoła jest likwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Ta szkoła jest prowadzona przez gminę”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Z tego co wiem, to w Tykocinie też tylko fikcyjnie, na papierze mamy szkołę”.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Burmistrz przysłał odpowiedź na nasze pismo, że te szkoły będą zlikwidowane do końca sierpnia 2017 r. Musimy te szkoły ująć teraz, dlatego że jeszcze nie ma likwidacji – nie ma uchwały o likwidacji”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „My musimy też uchwałę podjąć dotyczącą likwidacji szkoły w Tykocinie”.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „To nie my podejmujemy, to Tykocin”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z tym, że było tak, iż przekazaliśmy swoje uprawnienia dla Tykocina i chyba teraz musimy je odebrać”.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „To nie odbywa się tym trybem. Likwiduje Gmina Tykocin”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/266/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 22).

Ad 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku (zał. nr 23).

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Art. 70A, ustęp 1 – ustawa Karta Nauczyciela mówi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (nie mamy doradztwa metodycznego w powiecie białostockim) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Ten 1% u nas wynosi 52 268 zł. Został już wyodrębniony w budżecie powiatu przy konstrukcji budżetu. Uchwała określa na jakie specjalności można przeznaczyć te środki. Szkoły zgłosiły następujące specjalności: chemia, pedagogika specjalna – rewalidacja, animacja czytelnictwa, informacji naukowej i bibliotekarstwa, neuropsychologia kliniczna dzieci i młodzieży, integracja sensoryczna i psychoterapia. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania na 2017 r. na kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1000 zł”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałem zapytać, ilu nauczycieli może uzyskać tę dotację? Ilu nauczycieli mamy zatrudnionych?”

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „To nie wszyscy nauczyciele mogą uzyskać tę dotację, ponieważ muszą być zatrudnieni co najmniej w połowie etatu”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Właśnie o to mi chodzi. Ilu jest nauczycieli, którzy kwalifikują się do tego?”

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Kwalifikuje się 10 nauczycieli na dokształcanie, zaś na doskonalenie w sumie 127 nauczycieli. W różnych formach doskonalenia nauczyciele biorą udział”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Czyli razem 37 osób?”

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Nie. 10 osób dokształca się na studiach podyplomowych, albo będzie zaczynało dokształcać się od tego semestru. Na doskonalenie w sumie jest 127 nauczycieli na różnych formach doskonalenia. 1 nauczyciel może uczestniczyć w kilku formach doskonalenia”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Chodzi mi fizycznie, ile osób może uczestniczyć? Ilu mamy takich nauczycieli, którzy mogą ubiegać się o to?”

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Nie pamiętam, ile mamy według stanu na 30 września. Mniej więcej będzie około 120 etatów”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przy 4 głosach „za” przyjęła wniosek zgłoszony przez Radnego Powiatu Białostockiego Pana Henryka Suchockiego z propozycją zmiany §2 określa się na 2017 rok maksymalną kwotę dofinansowanie opłat za kształcenia nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% całości kosztów kształcenia w danym roku. Jeszcze raz uargumentuje ten wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. W bardzo wielu gminach obowiązuje taka zasada. W Supraślu w szkole prowadzonej przez Ministra Kultury w Liceum Plastycznym w Białymstoku. Sytuacja nauczycieli pod tym względem jest jeszcze lepsza. Jeżeli chodzi o studia podyplomowe obowiązuje tam zasada 1200 zł za studia podyplomowe za semestr, ale nie więcej niż 50%. Jeżeli chodzi o inne formy kształcenia, różnego typu kursy to dofinansowanie może wynosić nawet 90%. Prosiłbym o przegłosowanie tej poprawki, która została przez komisję przegłosowana jednogłośnie. Dziękuję”

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że jest to kwota 52 268 zł a potencjalnie nauczycieli jest 120, proponowałbym jednak nie podnosić aż tak tej kwoty, tylko ewentualnie do 1200 zł i nie więcej niż 50%. To była, jak rozumiem roczna propozycja?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, zmiana wyglądałaby następująco. W §2 określa się na 2017 rok maksymalną kwotę dofinansowanie opłat za kształcenia nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% nie więcej niż 1200 zł”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Andrzeja Babula – Radnego Powiatu Białostockiego z propozycją zmiany w §2 w którym określa się na 2017 rok maksymalną kwotę dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% kwoty tych opłat, nie więcej niż 1200 zł.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 9 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” oraz 5 głosów „wstrzymujących się” przyjęła wniosek zgłoszony przez Pana Andrzeja Babula – Radnego Powiatu Białostockiego z propozycją zmiany w §2 określa się na 2017 rok maksymalną kwotę dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% kwoty tych opłat, nie więcej niż 1200 zł.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/267/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia
i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku wraz z autopoprawkami (zał. nr 24).

 

Ad 11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 25).

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Przedstawię w skrócie najważniejsze rzeczy z tej uchwały. Obiekt musi znajdować się w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdującym się na obszarze powiatu białostockiego w przypadku, gdy obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, podsiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub wzorowe dla powiatu białostockiego. Dotacja może być w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac. Określone są jakie należy złożyć dokumenty, żeby starać się o pozyskanie tegodofinansowania. W tym roku dokumenty można składać do 31 marca. Natomiast w przyszłych latach do 30 września. W skrócie to wszystko, reszta wynika z zapisów uchwały”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Do tej pory nie mieliśmy zasad określonych. Czy ta uchwała w ogóle jest potrzebna? Czy nie może to być na wniosek do Rady Powiatu Białostockiego, ewentualnie do Zarządu Powiatu? Wtedy będziemy przyznawać jakieś dotacje. Jeżeli stworzymy taką uchwałę to trzeba będzie stworzyć w budżecie rezerwę na te cele. Na dzień dzisiejszy mamy 11 500 000 zł deficytu. Nasze niektóre jednostki wyglądają, jak zabytek. Można byłoby wpisać je do rejestru. Borykamy się z problemami finansowymi. Raczej jak ktoś jest biedny, to nie daje. Chyba, że jakieś drobne kwoty. Znając życie nie będą to drobne kwoty. Dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałabym Państwa uświadomić, że 100 000 zł mamy w budżecie na ten cel. Do budżetu zadanie można przyjąć. Jeżeli nie byłoby przyjętych zasad wtedy nie byłoby realizacji wydatku. Natomiast pieniądze można przyjąć do budżetu, ponieważ w momencie projektowania budżetu, taka była decyzja Zarządu Powiatu, żeby takie środki zabezpieczyć na ten cel. Jeżeli nie przyjmiecie Państwo tych zasad, nie będzie realizacji tego wydatku”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik z każdą kwotą jesteśmy sobie w stanie poradzić. Dziękuję”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Skąd wynika potrzeba stworzenia tych zasad? Kto wyszedł z taką inicjatywą? Dziwi mnie przynajmniej to, że nagle Zarząd Powiatu nie ma na co wydawać pieniędzy i wymyślił, że trzeba 100 000 zł przeznaczyć na remont zabytków. Potem do tego dopisać jeszcze zasady. Wcześniej był uchwalony budżet. Kolejność jest odwrócona. Dziękuję”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Wsparcie zabytków, ewidencja zbytków jest to kompetencja powiatu białostockiego. Skąd ta inicjatywa? Jak Państwo pewnie wiecie na renowacje zabytków i prace konserwatorskie należy przeznaczyć o wiele większe kwoty niż przy przypadku budowli niestanowiących zabytków. W tej perspektywie finansowej w ramach środków „Regionalnego Programu Operacyjnego” zaplanowano środki na wsparcie właśnie zabytków w województwie podlaskim. Również na wsparcie właśnie zabytków w województwie podlaskim. Możliwości wsparcia finansowego dały chociażby konkursy w ramach lokalnych grup działania, np. Puszczy Knyszyńskiej. Jest tam pewien szkopuł. Dofinansowanie jest, o ile dobrze wiem w graniach 85%. Trzeba mieć na wkład własny. Gro zabytków powiatu białostockiego są sakralne, dlatego też najczęściej parafie mają problem z zabezpieczeniem wkładu własnego. To było zgłaszane dla Pana Antoniego Pełkowskiego – Starosty Powiatu Białostockiego, członkom Zarządu Powiatu, że istnieje potrzeba wsparcia tej kwoty, która jest potrzebna na zabezpieczenie wkładu własnego”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy ktoś złożył wniosek”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nikt nie złożył wniosku”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie wiem, czy we wszystkich gminach, ale wydaje mi się, że zdecydowana większość gmin tworzy takie fundusze. Przynajmniej te gminy, które bazują na swoich walorach turystycznych i zabytkach. Te zasady są takie same. Tutaj praktycznie nic się nie różni. W zasadzie jesteśmy ograniczeni ustawą o ochronie zabytków. Obiekty muszą spełnić wszystkie parametry. Natomiast różne są mechanizmy. W niektórych gminach tworzy się taki budżet z góry, a w niektórych udziela się systematycznie w miarę wpływania propozycji. Chcę zwrócić uwagę, że w tym regulaminie jest jedna rzecz, że pierwszeństwo będą miały obiekty, które otrzymają wsparcie finansowe z zewnątrz. Trzeba wziąć pod uwagę, że przy dużych obiektach i pracach kompleksowych wchodzą bardzo duże środki. O ile ktoś pozyska takie środki zewnętrzne, trzeba wiedzieć, że wkład własny wzrośnie. Nawet dla dużych parafii, czy innych środowisk, które dysponują zabytkiem zorganizowanie wkładu własnego rzędu kilkuset tysięcy nie jest to prosta sprawa. Jestem przeciwny, żeby powiat musiał finansować „drobiazgi”, które funkcjonują w każdej gminie. Za to powinna odpowiadać społeczność lokalna. Jeżeli będą obiekty, które mają znaczenie regionalne na poziomie wojewódzkim i odważą się właściciele postarać się o te pieniądze zewnętrzne rzędu kilku milionów to mają prawo, a my mamy obowiązek wesprzeć takie przedsięwzięcie, żeby dać im na ten wkład własny. Aby mogli prace konserwatorskie zrobić. Zgadam się – kościoły parafialne nieduże mogły startować w LGD . W LGD było chyba 10 obiektów rozstrzygniętych – 4 cerkwie i 5 obiektów kościoła katolickiego. To były projekty rzędu około 100 000 – 200 000 zł. W zasadzie z takimi środkami lokalne społeczności sobie radzą. Natomiast jestem za tym, aby priorytetem były możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Jak również, aby powiat, jako większy organizm finansowo wspierał duże obiekty, tzw. „perełki” podlaskiej architektury. Tam się po prostu należy pomoc. Przynajmniej pomoc z tytułu tego, że któremuś z tych proboszczy chciało się zainicjować coś i poprosić o duże pieniądze zewnętrzne. Jak do tej pory takich wydarzeń za dużo nie mamy. Jeżeli są i będą w przyszłości to będzie to zachęta do tego. Powiat powinien być mecenasemdla dużych, cennych obiektów, aby takie środki na ten cel znalazły się”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Myślę, że nie powinniśmy takiej uchwały podejmować dlatego, że stworzymy precedens. Jeżeli dany zabytek jest do „ratowania” to dana instytucja, czy właściciel takiego obiektu zgłosi się do powiatu – to będziemy rozważali, czy wesprzeć to. Tak, to stworzymy precedens. W tym roku damy 100 000 zł, a w następnym 200 000 zł,w kolejnym jeszcze więcej. Nie jesteśmy jednostką charytatywną. Powinniśmy budować drogi. Uważam, że takiej uchwały nie powinniśmy podejmować. Dziękuję”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż dać takie pieniądze można na podstawie takiej uchwały. Jeżeli nie będzie takiej uchwały, to zapomnijmy, że komuś damy pieniądze. To jest prosta sprawa. W Supraślu też funkcjonuje. Co roku dostają około trzy obiekty. Wszystkie gminy, które muszą mieć uchwałę, żeby można było dysponować pieniędzmi na zabytki”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej: „Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przy 2 głosach „za” ,1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła wniosek zgłoszony przez Radnego Powiatu Białostockiego Pana Zenona Żukowskiego z propozycją zmiany w §5 punktu 4 po słowach „z funduszy unijnych” dopisać słowa „oraz inicjatyw społecznych”. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, przy 3 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Radnego Powiatu Białostockiego – Pana Zenona Żukowskiego”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 8 głosach „za”, 12 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” nie podjęła uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego wraz z autopoprawkami.

 

Ad 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”.

            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020” (zał. nr 26).

        Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Z uwagi na to, że od 2013 r. brak jest możliwości zabezpieczenia środków PFRON –u na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze ogromne niezadowolenie tych osób, że nie mogą uzyskać żadnej pomocy oraz stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, iż zadaniem powiatu jest wspieranie osób niepełnosprawnych i przeznaczenie na to środków (środki PFRON –u są tylko dofinansowaniem do tych zadań) oraz mając na uwadze, że podjęliście już Państwo uchwałę w sprawie zmian w budżecie, gdzie zostały przeznaczone 100 000 zł na realizację tego zadania w roku bieżącym. W związku z tym konieczna jest zmiana programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie białostockim na lata 2011 – 2020, którego to konieczność uchwalenia wynika z art. 35a, ustęp 1, punkt 1A i C ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zmiana polega na tym, że w tym programie jest wpisane oczywiście w celach: prawo do życia w środowisku wolnym od barier, swobodnego przemieszczania się powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji i możliwości komunikacji międzyludzkiej. Jednak w tym programie do tej pory było określone, że jest dofinansowane wyłącznie ze środków PFRON –u. Zmiana wprowadza to, że te zadanie będzie można również dofinansować ze środków własnych samorządu powiatowego. W związku z tym, że dofinansowanie o likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON- u, zasady maksymalnej kwoty dofinansowania są określone w rozporządzeniu w sprawie realizacji zadań powiatu finansowanych ze środków PFON- u. Jest to dość wygórowane, ponieważ jest możliwość przyznania kwoty nawet 63 000 zł. Do tego programu i uchwały proponuję się wprowadzić zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych osobom niepełnosprawnych ze środków budżetu powiatu białostockiego w dniu 2017 r. w związku z ograniczonymi środkami PFRON –u na realizację tego zadania. Przedstawione są bardzo szczegółowe zasady, komu w pierwszej kolejności to należy przyznać. Określona jest również maksymalna kwota dofinansowania, która stanowi 80% kosztów przedsięwzięcia. Nie tak, jak w rozporządzeniu określono95%. Z tym, że maksymalna wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 15 000 zł. W związku w tym, maksymalne dofinansowanie wynosić będzie 12 000 zł. Chciałam nadmienić, że pomimo tego, iż od 2013 r. nie ma możliwości przeznaczenia środków PFRON- u na te zadanie to jednak są dość liczne wnioski składane w tym zakresie. Potrzeby zgłaszane przez osoby niepełnosprawne sięgają około 200 000 zł, 300 000 zł, a nawet 400 000 zł. Przy realizacji tej uchwały i zadania, podejmiemy wszelkie działania w tym kierunku, aby środki te były wykorzystane racjonalnie i tam, gdzie w pierwszej kolejności występują najpilniejsze potrzeby. Myślę, że załącznik do tej uchwały dość szczegółowo określa całą procedurę i sposób realizacji tych zadań z finansowaniem środków samorządu powiatowego. Dziękuję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020” przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.
 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/268/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020” (zał. nr 27).

 

Ad 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku (zał. nr 28).

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z 7 lutego bieżącego roku poinformował o wysokości środków na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych według algorytmu przekazywania środków PFRON –u. Wysokość tych środków w stosunku do roku ubiegłego są tylko o 72 043 zł wyższe. W związku z powyższym konieczne jest utrzymanie ograniczenia w wydatkowaniu tych środków, tak jak w latach poprzednich. Tak jak w roku poprzednim na zadanie w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy proponuję się przeznaczyć 500 000 zł. Na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej z kolei 2 090 791 zł. Z tym, że gro środków przeznaczone jest na zadania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. Ta kwota określona jest przez Prezesa Zarządu PFRON –u w wysokości 1 311 672 zł, gdyż na terenie powiatu białostockiego funkcjonują trzy warsztaty, gdzie uczestników jest 82. W związku z tym pozostałe środki, tak jak wspomniałam wcześniej analogicznie do roku zostały one podzielone na poszczególne zadania. W związku z tym, że środki te nie pozwalają na realizację zadań w maksymalnych kwotach, jakich to określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy w sprawie określenia zadań, które są finansowane ze środków PFRON-u. Do tej uchwały został również przygotowany załącznik nr 2 określający zasady dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego ze środków PFRON-u w 2017 r. w związku z ograniczonymi środkami na realizację tych zadań. W poprzednich latach nie było to wprowadzone do uchwały. Myślę, że jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ to Państwo decydujecie o tych zasadach adekwatnie do wysokości środków, które są określone w tych wydatkach. Nadmieniam, że zasady te są bardzo podobne do lat ubiegłych. Do zasad, które były opiniowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, czy też były określone w formie zarządzenia Pana Starosty. Zasady te pozwalają w ten sposób realizować te zadania z tymi znacznymi ograniczeniami, jakie stosowaliśmy przez poprzednie lata. Dziękuję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.
 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/269/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku (zał. nr 29).

 

Ad 14. Wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chcieliśmy wprowadzić do porządku obrad w tym momencie punkt o zmianę w budżecie, który uchwalaliśmy na dzisiejszej sesji dnia 23 lutego z uwagi na to, że w naszej poprawce nastąpił błąd. Prosiłbym o wprowadzenie tego do porządku obrad. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący wprowadzenia do porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego powyższego punktu.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz 4 głosach „przeciw” przyjęła wniosek złożony przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący wprowadzenia do porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego powyższego punktu.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chcielibyśmy sprostować naszą pomyłkę, która wynikła. Do budżetu w załączniku nr 3 – plan limitów wydatków inwestycyjnych na 2017 r. wprowadzić punkt 3a – przebudowa drogi powiatowej nr 1381B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany Gmina Tykocin. W punkcie razem 50 000 zł, gmina 50 000 zł. To wszystko. Dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W Państwa wniosku w pozycji 1.3 nie skreśla się zadanie, tylko zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne o 50 000 zł. Wtedy będzie łatwiej i prościej”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękujemy i potwierdzamy”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Państwo zmniejszyliście plan wydatków budżetu powiatu o 50 000 zł, a całość zadania będzie w załączniku inwestycyjnym tylko ze środkami gminy”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy Pani Skarbnik mogłaby zacytować tę poprawkę, która ma być?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „To rozumiem, że ja poprawki wnoszę? W pozycji 3a – przebudowa drogi powiatowej nr 1381B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany Gmina Tykocin zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2017 r. o kwotę 50 000 zł”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącym wprowadzenia do budżetu w pozycji 3aprzebudowa drogi powiatowej nr 1381B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany Gmina Tykocin zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2017 r. o kwotę 50 000 zł.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz 4 głosach „przeciw” przyjęła wniosek złożony przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący wprowadzenia do budżetu w pozycji 3aprzebudowa drogi powiatowej nr 1381B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany Gmina Tykocin gdzie zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2017 r. o kwotę 50 000 zł.

Następnie Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z autopoprawkami.

 

Ad 15.Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przedstawił informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zał. nr 30).

Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nasze sprawozdanie zawiera sporo cyfr, także nie chciałbym się do nich odnosić. Państwo zapoznali się z tym na Komisji Infrastruktury Technicznej. W dalszym ciągu zależy nam na jak najszybszej decyzji o budowie budynku, w którym między innymi będzie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jak słucham, to jest to tylko dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nie dla wszystkich wydziałów. Czemu takie przyśpieszenie? Wczoraj, na tej sali obecnych było 120 osób – z całego województwa, służby geodezyjne oraz osoby z pozostałych województw. Zostały zaprezentowane nowe technologie, które musimy wprowadzić w związku z przepisami, które wcześniej się pojawiły, czyli budowa baz danych. Baza danych zarówno geodezyjna, ewidencyjna, urządzeń podzielnych. To wszystko musi być zintegrowane. W tej chwili, jak Pan Przewodniczący doskonale wie, obywa to się w ten sposób, że przenosimy te dane na pendrive –ach, dyskach aby je połączyć ze sobą. Pojawiły się też pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na zakup specjalistycznych technologii i sprzętu, który musimy gdzieś ustawić. Na pewno nie ustawimy tego u Wojewody, bo tam będzie postawiony jakiś szlaban dla ciężarówek. Tam już nie możemy nic inwestować w ten budynek. Prośba naszego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ludzi, którzy pracują w tych bazach rozproszonych o podjęcie jak najszybszej decyzji o rozpoczęciu tej inwestycji. Tyle z mojej strony, resztę szczegółów Państwo znacie. Dziękuję”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Ad 16.Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady (zał. nr 31).

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam nadzieję, że wszyscy Radni otrzymali informację o pracach Zarządu Powiatu. Jeżeli są jakieś pytania – ja, jak również dyrektorzy jesteśmy do Państwa dyspozycji”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Podpisano zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących rynku pracy powstaje właśnie taki organ przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Przypominam, że Urząd Pracy prowadzimy wspólnie z miastem Białystok. Rozporządzenie literalnie wskazuje, jacy przedstawiciele tworzą ten organ. Zajmowała się tym Pani Alina Dźwilewska z Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego. To są przedstawiciele zarówno związków zawodowych, rynku pracy, biznesu, przedsiębiorców, organizacji, stowarzyszeń. Jednego z takich przedstawicieli ma Zarząd Powiatu, jako organ wykonawczy. Posiedzenia Rady Rynku Pracy odbywają się cyklicznie. Praktycznie jest to powielenie poprzedniej Powiatowej Rady Zatrudnienia. Teraz ta nazwa ulega zmianie w związku z nowym rozporządzeniem. W poprzedniej komisji Rady Rynku Pracy, tak się składa pod nieobecność Prezydenta Białystok – Pana Tadeusza Truskolaskiego, prowadził Pan Krzysztof Gołaszewski, który jest bardzo wprawiony w tym. Do tej pory mógł zapoznać się z przepisami, uprawnieniami i sprawnie to prowadził. Dlatego też, żeby nie zakłócać pracy Zarządu Powiatu to Zarząd Powiatu upoważnił na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy właśnie Pana Krzysztofa Gołaszewskiego”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Wcześniej wybierała to Rada Powiatu Białostockiego?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Przepisy już się zmieniły. W tej chwili jest tak, że przedstawiciel Zarządu Powiatu jest wpisany w rozporządzeniu”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Można podać, jaki to artykuł? Który to artykuł w ustawie?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Tak, rzeczywiście wcześniej było literalnie napisane, że to Rada Powiatu. Art. 23 ustęp 3, 6 i 9”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt III – w zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi w pozycji 1 – ustalano sposób realizacji inwestycji ujętych w budżecie powiatu białostockiego na 2017 rok w gminach: Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Gródek, Michałowo i Dobrzyniewo Duże. Co z resztą gmin? Zasady już są znane? Czy chodzi o konkretne uchwały?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Ustaliliśmy z Panem Dyrektorem PZD, że przede wszystkim ustalenia dotyczące opracowania dokumentacji na drogach gminnych, a współfinansowanych dokumentacji przez gminy będzie się odbywało na zasadzie podpisywanych porozumień. Natomiast w przypadku inwestycji w tych gminach, które są tu wymienione, Zarząd Powiatu zaprosił burmistrzów i wójtów w związku z wykreśleniem z budżetu powiatu białostockiego inwestycji w Michałowie, Gródku i Zabłudowie. Jeśli chodzi o Juchnowiec Kościelny, akurat ta sprawa dotyczyła Zabłudowia, sposób realizacji ustalono odnośnie tutaj wymienionej już wielokrotnie drogi. Na tym spotkaniu ustalono potrzebę wykonania i wspólnego dofinansowania dokumentacji projektowej. W Dobrzyniewie Dużym sprawa dotyczyła jednej, konkretnej drogi – Jaworówka. Dziękuję”.

 

Ad 17.Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje.

     Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Dobrze się składa, bo to w nawiązaniu do ostatniej wypowiedzi Pani Jolanty Den – Wicestarosty Powiatu Białostockiego. Oprócz tego, że były zmiany w budżecie powiatu polegające na wykreśleniu niektórych pozycji, to też niektóre pozycje zostały tam dopisane. Chciałem zapytać się, ponieważ rozmawiałem z Wójtem Juchnowca Kościelnego w poprzedni piątek o dwóch dokumentacjach projektowych, które zostały wprowadzone do budżetu powiatu białostockiego. Pytałem się jakie są postanowienia Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Otrzymałem odpowiedź od Pana Wójta Juchnowca Kościelnego, że w tej sprawie nie wpłynęła jeszcze żadna oficjalna korespondencja do Gminy Juchnowiec Kościelny. Jak wygląda sytuacja?”

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Chciałabym zapytać Pana Dyrektora PZD czy wpłynęła taka korespondencja?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. PZD w Białymstoku dwukrotnie do Wójta Gminy Juchnowca Kościelnego występował z informacją, że Radni Powiatu Białostockiego podczas obrad Komisji Infrastruktury Technicznej wnioskowali o ujęcie w planach inwestycyjnych na rok 2017 r. opracowania dwóch dokumentacji projektowych. Jednej na drodze 1492B Hryniewicze – Olmonty, drugiej na drodze 1549B na odcinku Turczyn – Horodniany. Dwukrotnie Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny udzielił odpowiedzi pisemnej. Jedna odpowiedź była w grudniu, druga w styczniu, że współpraca finansowa na tym obszarze jest uzależniona od upływu czasu. W drugim przypadku po uzyskaniu oszczędności z zadań przewidzianych w budżecie gminy na 2017 r. Natomiast korespondencja, która miałaby wpłynąć do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny po 19 stycznia PZD nie wystosowało. Natomiast doszło do bezpośredniego spotkania Pana Wójta w siedzibie PZD z Dyrekcją PZD w Białymstoku. Wójt Juchnowca Kościelnego podtrzymał deklarację ustną, że obowiązuje wersja o tym, że jeżeli będą oszczędności na innych zadaniach to będzie współpraca”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Wydaje się, że zachowanie drogi formalnej, czyli poinformowanie gminy na piśmie o tym, że takie zadania zostały ujęte w budżecie powiatu i zwrócenie się z wnioskiem pisemnym do powiatu, do całej Rady. Rozumiem, że to było spotkanie, w którym uczestniczyli wszyscy Radni? Nie, więc właśnie. Dobrze, żeby wpłynęła oficjalna korespondencja do całej Rady Gminy o tym, żeby zarezerwować takie środki. Skłaniamy się do rozwiązania, w którym rozmawiamy tylko z jedną osoba, najważniejszą, ale jest też 15 Radnych. Bardzo prosiłbym o podjęcie takiego działania. Wręcz oczekiwałbym tego, ponieważ czas ucieka. Być może będą jakieś oszczędności w innych miejscach, tak jak dzisiaj mamy oszczędność na inwestycji w Juchnowcu Kościelnym i nie mamy do końca na co tego przesunąć. Czas tutaj gra rolę. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Możemy liczyć na to, że Zarząd Powiatu takie pismo wystosuje? Chodzi mi o pismo dotyczące inwestycji, które zostały przyjęte w budżecie”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wszystkie zapytania i interpretacje do Zarządu Powiatu będą przeanalizowane na Zarządzie Powiatu. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję. Niemniej jednak proszę o analizę tego”.

 

Ad 18.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XXXVII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 19 stycznia 2017 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W dniu dzisiejszym została zgłoszona poprawka do protokołu dotycząca punktu 4. Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego zgłosił, aby były zachowana dokładnie jego wypowiedź. Natomiast uważam, że protokół nie jest po to, żeby inwektywami nawzajem przerzucali się Radni i żeby było to uwidocznione. Dlatego też postanowiłem, że wypowiedź Pana Jarosława Wądołowskiego odnośnie Pana Ryszarda Łapińskiego, jak również Pana Ryszarda Łapińskiego odnośnie Pana Jarosława Wądołowskiego zostanie całkowicie wykreślna z protokołu. Niestety mam takie prawo, bo jest to zgodne ze statutem. Po co zawierać „pyskówki”. W związku z tym, że jest ta zmian, prosiłbym, żeby Radni przegłosowali protokół z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego ze zmianą wypowiedzi Pana Jarosława Wądołowskiego”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XXXVII/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. z autopoprawką.

 

Ad 19.Sprawy różne.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam naprawdę bardzo dużo spraw na dzisiaj. Postaram się krótko je zreferować. Zarząd przedstawił na moje ręce informację na temat zbiorczych realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat białostocki (zał. nr 32). Chciałbym, żeby Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego pomogła mi w wyjaśnieniu dokładnie o co chodzi”.

         Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Art. 30, ustęp 3 - Karty Nauczyciela mówi o tym, że średnie wynagrodzenie stanowi dla nauczyciela stażysty 100%, dla nauczyciela kontraktowego 111%, dla nauczyciela mianowanego 144%, dla nauczyciela dyplomowanego 184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Ta kwota bazowa w 2016 r. wynosiła 2 717, 59 zł. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty zgodnie z tym ustępem 3, art. 30 powinno wynosić 2 717 zł. Średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego powinno wynosić 3 016, 52 zł. Średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego powinno wynosić 3 913, 33 zł. Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego powinno wynosić 5 000, 37 zł. Takie średnie wynagrodzenie miesięczne powinien według ustawy otrzymywać nauczyciel. Art. 3a, tej samej ustawy mówi, że do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący analizuje wysokość tych średnich wynagrodzeń, czy nauczyciele na danym stopniu awansu zawodowego osiągnęli te średnie wynagrodzenie. Oczywiście dyrektorzy szkół składają sprawozdania i na tej podstawie określa się czy osiągnęli, czy nie osiągnęli. W 2016 r. nauczyciele stażyści nie osiągnęli tego średniego wynagrodzenia. Nauczyciele stażyści, kwota różnicy między tym średnim wynagrodzeniem rocznym a wynagrodzeniem, który otrzymali rzeczywiście wyniosła 5 400, 82 zł. Nauczyciele kontraktowi otrzymali wynagrodzenie, które mieściło się w tym średnim wynagrodzeniu. Nauczyciele mianowani nie zmieścili się. W sumie etatów nauczycieli kontraktowych było średnio rocznie 17,52. Oni zarobili mniej o 57 114, 27 zł. Nauczyciele dyplomowani zmieścili się w tej średniej. Wynika z tego, że nauczyciele w stopniu stażysty otrzymali 3 579, 49 zł wyrównania. Każdy nauczyciel stażysta otrzymał wyrównanie. Tych nauczycieli stażystów było 1, 52 etatu w stosunku do wysokości zatrudnienia. Średnio 3 579, 49 zł na etat. To są tzw. 14 –stki roczne. Każdy nauczyciel, tak jak powiedziałam było 17, 52 etatu, ale różnie nauczyciele byli zatrudnieni w różnych etatach (pełnych, niepełnych). Jeżeli nauczyciel miał pełny etat to otrzymał 3 529, 94 zł”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Na poprzedniej sesji przyjęliśmy stanowisko dotyczące funkcjonowania SPZOZ w Łapach. Pan Dariusz Piontkowski – Poseł na Sejm RP wypowiada się na ten temat, iż „uzyskałem zapewnienie,że szpital ten, zgodnie z aktualnym projektem nowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będzie wpisany do wykazu szpitali zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Wykaz ten zostanie prawdopodobnie ogłoszony przez NFZ, dla każdego województwa do 27 marca 2017 r.” (zał. nr 33). Mamy już pierwszą taką informację z „pierwszej ręki”. Następna sprawa to pismo Pani Elżbiety Olszewskiej i informacja PCPR- u, iż do tej pory nie było możliwości finansowania barier architektonicznych (zał. nr 34). Dzisiaj wprowadziliśmy ten punkt i możliwość taka będzie istniała. To jest sugestia tylko. Czy akurat tej Pani będzie się to należało, to my nie możemy na to odpowiedzieć. Tam są regulaminy do przyznawania tej pomocy. Następna sprawa, o którą zabiegałem to jest informacja o wypełnianiu oświadczeń majątkowych. 28 lutego 2017 r. w godzinach od 13.30 do 14.30 na sali konferencyjnej odbędzie się szkolenie (zał. nr 35). Osobą prowadzącą będzie pracownik II Urzędu Skarbowego w Białymstoku, po to, żebyśmy mieli jak najmniej poprawek. Jeżeli ktoś będzie chciał z tego skorzystać, to zapraszam. Dodatkowe i pełne informacje znajdują się w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. Czas prowadzenia może wydłużyć się, jeżeli będą pytania. Następna kwestia dotyczy apelu. Mam nadzieję, że następnym razem pochylimy się nad tym bardziej. Jest to świeża sprawa. Pan Krzysztof Krasiński – Radny Województwa Podlaskiego zwraca się do nas z apelem dotyczącym poparcia proponowanego przebiegu drogi krajowej S19, czyli tak jak było poprzednio. Nie Białystok – Korycin – Sokółka tylko Białystok – Czarna Białostocka – Sokółka. Sprawdzę, czy jest jeszcze szansa na to, żeby to zmienić. Jeżeli będzie szansa to taki apel będę proponował Państwu, żeby przyjąć. Czas na to jest na pewno. Natomiast nie wiem, czy jest sens, czy to nie jest po wszystkim. Na przyszłą sesję poproszę Zarząd o to, żeby się nad tym pochylił. Myślę, że to jest celowe. Poza tym, zwracałem się już o to kilkakrotnie. Firma „Auxilium Medicis” proponuje, że obejmie swoim patronatem, za wynagrodzenie działalność naszego szpitala (zał. nr 36). Firma ta będzie sprawdzała, jak szpital funkcjonuje i w jaki sposób my, jako Radni możemy być pewni, że szpital idzie we właściwym kierunku. Myślę, że to po stronie Zarządu Powiatu jest ta sprawa, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy wydawali niepotrzebnie pieniądze. Mając w zanadrzu swoich kompetentnych pracowników, którzy do tej pory robili te audyty oni mogą nam po prostu służyć, jako pomoc do tego, żeby Zarząd który odpowiada bezpośrednio za kierunek działania szpitala. Radni przeznaczyli jednak bardzo duże środki na ten szpital. Rzecz w tym, żeby te środki nie były zmarnowane. Aby rzeczywiście przyniosło to dobry efekt końcowy. Dzisiaj pojawiło się pytanie od naszych kolegów, czy zrealizujemy plan naprawczy. Jeśli przyjmiemy tą pomoc zewnętrzną, czy będziemy mogli uzyskać efekty. Tego do końca nie wiemy. Inicjatywy są dobre. Pani Starosto, bardzo proszę wziąć to pod uwagę. To przyszło do mnie, ponieważ oni troszczą się o tego, żebyśmy daremnie nie wydawali pieniędzy. Następna sprawa, która jest ostatnią. Chodzi mi o to, żeby Zarząd Powiatu pochylił się na tym. Żebyśmy więcej nie słyszeli, że my i tak nie będziemy mieli efektów naszej pracy. Jeżeli potrzeba spotkać się z wójtami, burmistrzami, myślę o Juchnowcu Kościelnym i Zabłudowie, po to, żeby efekty tej naszej pracy były wreszcie widoczne, proszę Zarząd Powiatu o to, żeby taka sytuacja zaistniała. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy szli w odwrotnym kierunku niż Zarząd Powiatu. Dziękuję”.

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Nawiązując do tego tematu, apelowałbym o taki „okrągły stół” w sprawie tego problemu. W sensie tym, aby wszystkie trzy strony zainteresowane, Radni Powiatu, może niektórzy Radni Gminni, Pan Przewodniczący Rady Gminy, żeby byli zaproszeni. Potrzebna jest rozmowa. Z tej rozmowy mogą wyniknąć argumentacje. Sprawa poszłaby do przodu. Tak się upieramy, a to nie jest dobre. Na marginesie upomnę się jeszcze o swój Zabłudów. Zawsze w Zabłudowie i do Zabłudowa, nigdy Zabłudowia”.

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pan Starosta jest Przewodniczącym Zarządu i ma takie kompetencje. Jeżeli chce rozmawiać, zaprasza wójtów i burmistrzów. Ze swojej strony, delikatnie chciałabym zasugerować, że Pan ma takie kompetencje, jako Przewodniczący Rady Powiatu zaprosić na spotkanie i wpisać w punkt właśnie – wojtów i burmistrzów i w ich obecnościach rozmawiać”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że Zarząd Powiatu podejmuje rękawice? Ja na pewno zaproszę”.

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Zarząd już zapraszał”.

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prośba jeszcze do Zarządu Powiatu w sprawie internatu w Łapach, aby opracować jakąś technologię osuszania tego budynku. Problem istnieje, był poruszany na komisji. Może Pan fachowiec od remontów zająłby się tym i opracował technologie tańszą niż 260 000 zł. Dziękuję”.

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący. Chciałabym potwierdzić, że Zarząd Powiatu pracuje nad problemem zalewania pomieszczeń, w którym obecnie znajduje się filia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Byliśmy zaskoczeni, że temat ten wypłynął podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej. Mamy też swoje pomysły. Myślę, że na następną Komisję Infrastruktury Technicznej będziemy już przygotowani, aby Państwu pewne założenia przestawić”.

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze jedna sprawa, odnośnie tego zmęczenia. Prosiłbym jednak, aby rozpoczynać posiedzenia Rady Powiatu Białostockiego nie później niż o 12.00”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Na końcu wrócę do tego”.

         Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Wyprzedzono mnie na pierwszym zakręcie i wyjęto mi to z ust. To, o co apelowałem odnośnie godzin sesji. Mówiłem, jak to będzie wyglądało. Przeżyłem już trochę i wiem, jak sytuacja wygląda. Godzina 12.00 to też jest pewne rozbicie dnia. Byłbym skłonny wrócić do normalności, jak wcześniej sesje się odbywały. Może będą one bardziej uporządkowane. W innych godzinach każdy Radny inaczej myśli. Przy okazji przyłączam się do apelu Pana Tadeusza Jastrzębskiego. Oczywiście sprawozdanie jest czytelne. Każdy, kto chciał mógł się zapoznać. Ośrodek funkcjonuje chyba bez zastrzeżeń. Na wiedzę, którą posiadam nie widzę żadnych nieprawidłowości. Pan Przewodniczący i Wiceprzewodniczący byli obecni na otwarciu budynku w Czarnej Białostockiej, który budował się 10 lat. Budynek jest piękny. Jeżeli któryś z Radnych chce to może do Czarnej Białostockiej pojechać i zobaczyć ten budynek, bo warto. To, co Pani Wicestarosta mówiła, że przerosło nawet Michałowo. Na ostatniej komisji nie chciałem już wchodzić w temat, ale trochę odbierałem z niepewnością, co do niektórych Radnych. Jeszcze część z nich zastanawia się, gdzie postawić ten samochód, może zabraknie parkingu, albo jak ktoś przyjedzie nie będzie gdzie go postawić. Nie mamy gdzie stawiać samochodów. Wszędzie są miejsce na parkingi. Jeżeli będziemy takimi sprawami odwlekać, proponuję, abyśmy zrobili dobra robotę. Przyśpieszmy stanowisko Rady Powiatu, bo to zależy od stanowiska Rady Powiatu. Weźmy się za robotę. Dododem jest to, że może to się długo przewlekło, ale przed chwilą to co Pan Przewodniczący przedstawił odnośnie szpitala, ale w końcu zdążyliśmy w czasie. Jako członek Zarządu Powiatu muszę powiedzieć, że naprawdę szczycę się tym, że wyszliśmy z taką propozycją a Rada Powiatu to zaakceptowała i przeznaczone są na to pieniądze. Gdyby nie to, to dzisiaj tylko powiedzielibyśmy, że czekamy na tę datę, chociaż ona została przesunięta. O sieci szpitali to w ogóle nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Dlatego Starostwo też jest potrzebne. Apelował Pan Tadeusz Jastrzębski – naprawdę chciałbym, żeby tak każdy odpowiedzialnie podszedł do tematu i aby Starostwo wybudować. Zwracam się z prośbą o rozważenie godzin sesji”.

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ad vocem wypowiedzi członka Zarządu Powiatu – Pana Jana Kaczana. Parkingi moim zdaniem są ważne. Dzisiaj była taka sytuacja, że przyjechaliśmy wszyscy na sesję i nie było gdzie zaparkować. Jeden z Radnych policzył – stało 90 aut. Mam taką propozycję. Skoro parkingi nie są tak ważne, to żeby w dniu sesji Rady Powiatu parkować na tym wynegocjowanym u Prezydenta Białegostoku parkingu, żeby pracownicy, albo Radni parkowali i zobaczymy wtedy, czy parkingi są tak ważne. Czy nie każdy będzie podjeżdżał pod Starostwo, żeby mieć bliżej. Mówi się , że obok są sklepy – „Biedronka”, „Lidl” i tam można zaparkować. Nie myślmy tą kategorią. Jesteśmy ludźmi rozsądnymi i rozważnymi. Dzisiaj jest „Biedronka”, jutro może tam stać galeria, albo w ogóle może być zagrodzone. To, że inne urzędy nie mają gdzie parkować, to nie świadczy, że my nie musimy myśleć o swoich patentach. To są ważne rzeczy. Dzisiaj większość ludzi jest zmotoryzowanych. Poprawia się komfort ludzi i każdy prawie ma auto. Po to ma samochód, aby nim jeździć. Jak ktoś mówi, że 5 kilometrów będzie przychodził do pracy na piechotę to ja w to nie wierzę. Przyjdzie, gdy latem będzie ładna pogoda. Kiedy przyjdzie zimna i jesień na pewno przyjedzie samochodem i zaparkuje. Dziękuję”.

         Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Niezależnie od tego, kiedy budowa Starosta się rozpocznie, wnioskuje do Zarządu Powiatu, żeby rozpoznał sytuację, czy nie ma możliwości przyległych terenów do zakupienia. Dochodzą do nas takie wiadomości, że przy ul. Geodetów są tereny przy których można pochodzić. Na parkingi byłyby to miejsca dobre. Dziękuję”.

         Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Nie planowałam dzisiaj zabierać głosu, bardzo się śpieszę, dlatego powiem krótko. Panie Przewodniczący, rozumiem, że można dyskutować. Naprawdę musimy się spieszyć. Jesteśmy już po połowie kadencji. Popieram jak najbardziej głos Pana Antoniego Bogdana, trzeba się rozejrzeć za parkingami wokół, za możliwością zakupu tej ziemi. Przede wszystkim trzeba podjąć jak najszybciej decyzję. Takie odkładanie w czasie spowoduje, że my do końca kadencji nie wyjdziemy z fazy projektowania. Naprawdę czas nas pogania. Czas jest nieuchronny. Nie możemy ciągle dyskutować – to w prawo, to w lewo. Jak Zarząd Powiatu powie tak, to Państwo inaczej. Tak nie może być. Musimy się w końcu dogadać i podjąć decyzję. Za niecałe 2 lata rozliczą nas nasi wyborcy. Naprawdę nie mam nic przeciwko szpitalowi w Łapach. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Szpital nie jest jedyną rzeczą, która jest niezbędna mieszkańcom. Nasi mieszkańcy w większości gmin przyjeżdżają do Białegostoku po to, żeby jak najszybciej załatwić swoje sprawy. Żeby wrócić do domu, jak najszybciej i jak najkrócej być w tym Starostwie. Nie możemy ciągle tylko dyskutować i odwlekać podjęcie decyzji. Parking to jest rzecz naprawdę drugorzędna. Pierwszorzędną rzeczą jest podjęcie decyzji i przystąpienie do realizacji budowy starostwa. Dla mnie to jest „ganz egal” czy to będzie w tym budynku, czy przy ul. Geodetów. Skoro podjęliście Państwo decyzję, że ma być przy ul. Geodetów to trzeba się tego trzymać i jak najszybciej tę sprawę załatwić. Dziękuję”.

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Chciałam Panu powiedzieć, że jakby już tam była siedziba przy ul. Geodetów, a nie dyskutowaliśmy tyle czasu, to Pan dzisiaj nie miałby problemu z zaparkowaniem, bo przynajmniej jednego wydziału nie byłoby do którego najwięcej interesantów przyjeżdża. Dziękuję”.

         Pan Mariusz Jacek Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Kolega Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego jasno wyraził wniosek, który został przyjęty przez aklamację o parkingu podziemnym. Myślę, że Zarząd Powiatu powinien dopracować, wdrożyć to. Dziękuję”.

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. A propo parkingu i projektowania. Trzeba wszystko na początku zaprojektować, bo jeżeli postawi się na 60 – 80% działki budynek, trzeba go ustawić odpowiednio, żeby pozyskać jak najwięcej miejsc parkingowych. Jeżeli mają być parkingi podziemne to projekt też musi to przewidywać. Musi to być przemyślane. Możemy zacząć na ten temat dyskutować. W jakiej formie to musi być to przedstawione. Budynek ten stoi od 10 lat. Można byłoby go wcześniej adoptować. Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego miała okazję wykazać się w poprzednim Zarządzie. Nie była tak energiczna jak teraz. Dziękuję”.

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pan Wiesław Pusz, który był Starostą potwierdzi – byłam energiczna. Energicznie popierałam budowę Starostwa przy ul. Geodetów. Nie byłam przeciwna. Myślę, że odnośnie mojej energii w tę sprawę, wielokrotnie zabierałam głos, stawałam w obronie pracowników i przede wszystkim interesantów. Myślę, że tego nie może Pan zakwestionować”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, wracamy do tematu godzin rozpoczęcia sesji. Jestem zwolennikiem tego, żeby wypośrodkować wszystko. Zaraz powiem na czym to ewentualnie miałoby polegać. Jeżeli latem jest inaczej rozłożony czas, to wydaje mi się, że w maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu można ogłosić, iż sesje byłyby od godziny 14.00. Natomiast w związku z tym, że teraz jest ciemno i większość osób jest z terenu – muszą się w jakiś sposób dostać do swoich domów. Ten, kto blisko mieszka to nie ma problemu, ale w przypadku dalszych – Gródek, Michałowo, czy Tykocin naprawdę jest kłopot. Dlatego chciałbym przedyskutować. Nie chciałbym osobiście podejmować takiej decyzji. Niemniej jednak mam taką propozycję, żeby niekoniecznie usztywniać się na zasadzie - „nie” dla godziny 10.30, bądź „nie” dla godziny 14.00. Aby to było rozsądnie i każdemu do „przełknięcia”. Przyjazne każdemu. Co Państwo na to?”

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Przy rozważaniu godziny, proponowałbym pozostać jednak przy stałej godzinie. Dlatego, że problem z zapamiętaniem niektórzy mają. Naprawdę ta 12.00 godzina będzie taka optymalna na każdy czas”.

         Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, Szanowni Radni. Proponowałbym odłożyć tę dyskusję, jak będą wszyscy Radni. Teraz nas zostało parę osób. Podejmiemy jakąś decyzję, a na następnej sesji będą znowu inne głosy. Może to odłóżmy”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Może jest to rozsądne. Chciałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni z tej decyzji”.    

         Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, rzeczywiście dyskusję nad terminem sesji trzeba przełożyć na inny czas. Nie wszyscy Radni są emerytami. Większość pracuje. Jeżeli na sesję muszą pojechać to muszą wziąć urlop. Problem polega na tym, że jak weźmie się 12 urlopów to potem nie można ustawowego 14 – dniowego urlopu wykorzystać, bo zawsze wypada jakieś inne wydarzenie, gdzie ten urlop trzeba wziąć. Są jeszcze sesje nadzwyczajne itp. Myślę, że po prostu trzeba na spokojnie wypracować te terminy, aby pogodzić oczekiwania każdego Radnego”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Znam ten ból. To nie jest tak, że jest to odosobniony temat”.

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam propozycję, żeby ograniczyć się tylko do głosowań, to będzie szybciej. Dziękuję”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jestem jednak zwolennikiem ugody, dlatego tę dyskusję przesuwam na początek przyszłej sesji. Na początku przyszłej sesji porozmawiamy o tym. Na którą godzinę ustalić?”

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Na godzinę 12.00. Uważam, że jak ktoś musi się zwolnić to do godziny 12.00 już wszystko zrobi”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wydaje mi się, że oni jak zechcą wyjść wcześniej to i tak wychodzą”.

        

Ad 20.Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 23 lutego 2017 roku, o godz. 1820.

 

   Protokołowała:                                                                                                                                                  Podpisał:

     Joanna Sanik                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                                                     Pan Zenon Żukowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2017

Data udostępnienia w BIP: 06-04-2017 15:23

Data modyfikacji informacji: 19-07-2017 14:43