Protokół nr XLIII/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

 

 

Protokół Nr XLIII/2017

z obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 5 lipca 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XLIII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 5 lipca 2017 roku o godz.1600 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

    W obradach XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

  • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
  • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
  • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
  • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
  • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 23 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XLIII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, , Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan ,Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecni byli Radna Pani Danuta Maria Bagińska (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego) (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Jan Bolesław Perkowski (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Marek Skrypko (nieobecność usprawiedliwiona).

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego  –  Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym, a następnie odczytał wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad (zał. nr 4): 

  1. Otwarcie obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
  4. Zamknięcie obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy są uwagi do porządku dziennego XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

    Pytań i uwag nie zgłoszono.

  

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nie od dziś wiadomo, że szereg gmin Powiatu Białostockiego realizuje inwestycje związane z przebudowami dróg powiatowych w ramach projektu partnerskiego „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”, wśród tych zadań są zadania na terenie gminy Choroszcz. Są to dwa zadania związane z przebudową ulicy Mickiewicza oraz ulicy Dominikańskiej. Ponad to gmina Choroszcz w ramach Lokalnej Grupy Działania otrzymała wsparcie na przebudowę drogi powiatowej pod nazwą: „Rynek 11- go Listopada w Choroszczy”, w związku z powyższym gmina w formule pisemnej wystąpiła do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o udzielenie w roku 2017 dotacji celowej gminie Choroszcz. Na przebudowę ulicy Mickiewicza 100 000 zł, na przebudowę ulicy Dominikańskiej w Choroszczy 50 000 zł oraz na przebudowę ulicy Rynek 11-go Listopada w Choroszczy kwota 50 000 zł. Mają Państwo przed sobą projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych  (zał. nr 5), wyczerpuje to potrzeby inwestora jakim jest gmina Choroszcz w zakresie przebudowy tych dróg vel. ulic. Dziękuję bardzo.”

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski przedstawił projekt uchwały.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XLIII/293/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych (zał. nr 6).

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 7).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam Państwu projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżetu Powiatu na rok 2017. Zwiększamy plan dochodów o kwotę 60 000 zł, zmniejszamy plan dochodów o kwotę 350 000 zł, zwiększamy plan wydatków o kwotę 370 000 zł, zmniejszamy plan wydatków o kwotę 660 000 zł. Dokonujemy również zmian w załączniku inwestycyjnym, limity wydatków inwestycyjnych, jak i zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku. Przejdę do omówienia załącznika nr 1, gdzie zwiększamy plan dochodów o kwotę 60 000 zł, jest to udzielona pomoc finansowa przez gminę Choroszcz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie drogi powiatowej „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino – Niewodnica Kościelna – na odcinku przejścia przez miejscowość Czaplino (Gm. Choroszcz)” jest to pozycja 1A załącznika nr 3, tam zwiększamy o 60 000 zł. Zmniejszamy plan dochodów o kwotę 350 000 zł, to jest również zmniejszenie pomocy finansowej przez gminę Choroszcz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz – Kościuki (Gm. Choroszcz)”, jest to pozycja 36D załącznika nr 3. Następnie zwiększamy plan wydatków to jest załącznik nr 2, zwiększamy plan wydatków o kwotę 370 000 zł, gdzie w rozdziale 60014 w Drogach publicznych powiatowych zwiększamy o kwotę 120 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku. Tu chodzi o wspomnianą inwestycję w gminie Choroszcz „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino – Niewodnica Kościelna” i kwotę 200 000 zł jako dotacja celowa o charakterze majątkowym dla gminy Choroszcz to jest załącznik nr 4. Poz. 3, poz. 1B, 1C i 1D to są te dotacje, do których wcześniej podjęliście Państwo uchwałę o udzieleniu dotacji dla gminy Choroszcz, to są na te trzy zadania inwestycyjne właśnie wymienione w tej uchwale. Następnie w rozdziale 75412 w Ochotniczych strażach pożarnych zwiększamy wydatki dotacją dla gminy Tykocin, na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sierki. Proszę Państwa, chciałabym sprostować jedną rzecz, Państwo macie u siebie wpisane Siekierki natomiast prawidłowa nazwa tej miejscowości to jest Sierki. W związku z tym jeżeli Państwo pozwolicie, dokonam korekty tych nazw miejscowości z Siekierki na Sierki. Następnie zmniejszamy plan wydatków o kwotę 660 000 zł. W rozdziale 60014 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, i jeszcze proszę Państwa zapomniałam tutaj dodać, że właśnie na tę dotację dla Ochotniczych straży pożarnych 50 000 zł decyzją Zarządu jest, że te pieniądze będą pochodzić z rezerwy inwestycyjnej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne 50 000zł. Tam kwota tej rezerwy jest to 150 000 zł, w związku z tym Zarząd podjął taką decyzję, że te pieniądze przeznaczy właśnie z tej rezerwy i to jest ujęte w części normatywnej, w podstawie prawnej, że na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego z tej rezerwy celowej zostają te środki przeniesione na zakup tego samochodu. Następnie zmniejszamy plan wydatków o kwotę 660 000 zł z czego 260 000 zł są to środki własne powiatu a pomoc finansowa gminy to 350 000 zł, omówionego wcześniej zadania inwestycyjnego „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz – Kościuki” i w 75818 zmniejszenie tej rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne o 50 000 zł. Automatycznie aktualizujemy plan wydatków inwestycyjnych i zestawienie planowanych kwot udzielonych z budżetu Powiatu Białostockiego w związku z tymi zmianami. To wszystko z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę.”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, bardzo proszę. Mam takie pytanie w związku z tym, że nie ma dzisiaj, a zapraszałem specjalnie Burmistrza Choroszczy, mam pytanie czy gmina Choroszcz, czy władze gminy Choroszcz coś wiedzą o tym, że z Kościuk się zdejmuje? Czy był wniosek akceptowany? Czyli to był ich wniosek. Chodzi mi o to, żebyśmy czegoś nie robili wyłomem jakimś”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeszcze Panie Przewodniczący na potwierdzenie tego 26 czerwca gmina Choroszcz zdjęła te pieniądze, w gminie Choroszcz już nie ma w ogóle tych pieniędzy”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Jarosław Wądołowski”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik ile pozostało rezerwy celowej po zdjęciu 50 000 zł?”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Na zadania inwestycyjne 100 000 zł, ale jeszcze została rezerwa ogólna”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „A ile jej jest obecnie?”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Mieliśmy 3 000 000 zł rezerwy ogólnej z czego, tzn. 3 000 000 zł przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Analizowałam ostatnio, proszę mi pozwolić przypomnieć sobie. Mieliśmy 3 000 000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, pokryliśmy ujemny wynik finansowy w mniejszej wysokości także tam około 1 000 000 zł zostało rezerwy ogólnej. Oprócz tego jeszcze w rezerwie ogólnej mamy zarezerwowane środki na zarządzanie kryzysowe, których jak gdyby oprócz tego, że na zarządzanie kryzysowe nie możemy ruszyć i no i ta inwestycyjna 100 000 zł”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik mam jeszcze jedno pytanie. Per saldo zmniejszamy plan dochodów o 290 000 zł. Jeśli odejmie się, jeśli doda się to do obecnego budżetu to nijak nie można wyjść na budżet uchwalony 22 czerwca. Czy Zarząd coś zmieniał pomiędzy sesją a dniem dzisiejszym? Jeżeli tak, to ja mam prośbę Panie Przewodniczący, żeby do porządku obrad wprowadzać taki punkt przed zmianami w budżecie <<omówienie zmian wprowadzonych po ostatniej sesji przez Zarząd >>, bo tutaj nie zgadza się o 35 000 zł, nie jest to wielka kwota, jednak jest to budżet Powiatu.”   

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Zgadza się, nie gra o 35 000 zł, ponieważ uchwałą Zarządu była przyjęta dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 35 000 zł. Uprawnienia Zarząd do tego ma, jest to dotacja celowa na zadania zlecone”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, ja nie kwestionuje uprawnień Zarządu, tylko bardzo proszę po raz kolejny już na sesji o informację na ten temat, bo jeszcze w dniu wczorajszym rano nie było takiej informacji na stronie internetowej Powiatu, dopiero po południu się pojawiła, utrudnia to bardzo pracę nad budżetem, jeśli ktoś jest tym zainteresowany”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Myślę, że Pani Skarbnik nie będzie to wielkim problemem, żeby omawiać całościowo po to, żeby Radni nie mieli poczucia niepewności, ewentualnie czegoś, że coś jest zatajane, coś jest chowane, po prostu chodzi o omawianie w całości budżetu. Proszę Państwa jest taka sytuacja a nie inna, że Radni czytają budżet. Basia chcesz coś mówić, bardzo proszę”.

 Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa czy my możemy się teraz co tydzień się spotykać i każdy ruch Zarządu powinni Radni wszyscy wiedzieć. To jest zasada nasza taka. Nie co tydzień, bo oni muszą pracować, bo są przychody są rozchody różne, to jest nienormalne, żeby tera kontrolować każdy jeden ruch Zarządu, to po co ten Zarząd, po co ta Rada
w ogóle?”.

 Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Radna, ja nie kwestionuje uprawnień Zarządu do wprowadzania zmian, jednakże proszę o informację jednym zdaniem – od ostatniej sesji Zarząd wprowadził po stronie dochodów i wydatków kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na. Krótko i tyle. Więcej zajmuje nam nasza dyskusja niż zajmowałaby informacja”.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, ja nie mówię, że może to i krótko, może to i długo, tylko po co to jest potrzebne Panu?  Po co jest to Panu potrzebne, Pan był osiem lat w Zarządzie i nigdy takich informacji Rada nie miała, co to za jakieś nowe obyczaje są?”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Barbaro, ja przepraszam.”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam propozycję ponieważ są dwa sporne zdania, może Rada wyrazi stanowisko poprzez głosowanie. Czy my powinniśmy wiedzieć o zmianach wprowadzanych przez Zarząd?”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że to jest tak oczywiste, chyba że Pani Barbara ma inne stanowisko. W związku z powyższym Pan Starosta”.

 Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ależ ja wierzę Zarządowi i nic nie zarzucam, Pani Radna, Pani źle interpretuje jawność budżetu. Po prostu jest to jawność budżetu i mam prawo wiedzieć skąd się bierze kwota 35 000 zł. Po co ta dyskusja?”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Wysoka Rado. Nie widzę potrzeby żadnego głosowania, sądzę że jeżeli jest to konieczne, a widzę że niektórym jest konieczne, Pani Skarbnik jak będzie omawiać zmiany na początku będzie przekazywać Państwu jakie Zarząd dokonał zmiany swoją uchwałą i koniec sądzę na tym”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, nie ma problemu. Nie będziemy tu, bo wydaje mi się że nie ma sensu”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący chciałabym dopowiedzieć, dlaczego po południu, ponieważ we czwartek Zarząd podjął uchwałę. W czwartek była uchwała, a wczoraj się pojawiła na stronie. Także to nie ma problemu na każdej sesji przed zmianami będę omawiać zmiany”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik tutaj nikt nie kwestionuje tego, tutaj tylko jest informacja potrzebna i nic więcej. Pan Starosta tutaj się zgodził, my nie będziemy głosowali, bo nie ma sensu i tyle. Czy są jeszcze pytania, niejasności?”

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIII/294/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017(zał. nr 8).

 

 

Ad 12. Zamknięcie obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.     

 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 5 lipca 2017 roku, o godz. 1623.

 

    Protokołowała:                                                                                                                                        Podpisał:

   Aneta Waszczeniuk                                                                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                                           Pan Zenon Żukowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-07-2017

Data udostępnienia w BIP: 29-08-2017 08:52

Data modyfikacji informacji: 29-08-2017 08:52