Protokół Nr XLVI/2017 r. z dnia 8 września 2017 r.

      

Protokół Nr XLVI/2017

z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 8 września 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 8 września 2017 roku o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

 W obradach XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior –Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pan Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla,
 • Pan Krzysztof Chlebowicz – Burmistrz Tykocina,
 • Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa,
 • Pan Jacek Chrulski – Burmistrz Czarnej Białostockiej.

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził,
iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 27 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Anna Grycuk, Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski,  Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Na Komisji Infrastruktury Technicznej była o tym mowa. Jeszcze w tym roku Gmina Łapy na naszej drodze chce za swoje pieniądze wybudować część chodnika. Czas nagli, zasadne jest, aby taką uchwałę procedować i podjąć”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)”.
 • wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia przez Zarząd Powiatu Białostockiego wniosku o dotację z budżetu państwa budowy i remontów dróg powiatowych”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, chciałbym w imieniu obu Klubów wnieść wniosek przeciwny, czyli wnioskuje ażeby nie wprowadzać do porządku obrad punktu dot. „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)”. Rzecz dotyczy jak Państwo doskonale wszystkim Radnym jest wiadome, dotyczy składania przez Zarząd Powiatu Białostockiego dwóch wniosków na dofinansowanie w ramach Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do dnia 15 września Zarząd Powiatu nosi się z zamiarem i jestem przekonany, że umorzyliście Państwo, aby to zrealizować, zgłosić dwa wnioski dotyczące dwóch inwestycji, które będą dzisiaj procedowane, czyli inwestycji czarnej białostockiej i w Gminie Zabłudów. Zarząd powiatu może zgłosić tylko dwie inwestycje. Będzie zgłaszał 2 inwestycje i tak jak Państwu wiadomo firma zewnętrzna przygotowuje wniosek na dwie inwestycje – w Gminie Czarna Białostocka i Zabłudów. Nie ma możliwości drodzy Państwo, ażeby teraz w tej chwili dokonywali jakiś zmian, czyli ewentualnie zamiast któryś z tych wniosków procedować inny. Także jest bezzasadne drodzy Państwo, nie mówię, że bezzasadna jest budowa, czy przebudowa drogi w Gminie Supraśl, natomiast procedowanie dzisiaj jest bezzasadne. Zarząd nie zwraca się do wysokiej Rady, ażeby zaciągnąć takie zobowiązanie dot. Gminy Supraśl- naszej drogi powiatowej, gdyż taki wniosek nie będzie składany i on nie może, nawet gdyby taka wola była Zarządu nie może być zgłaszany”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chcę nadmienić tylko, że Komisja Infrastruktury Technicznej na temat drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne debatowała i podjęła opinię. W związku z tym jest ta uchwała”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do porządku sesji jako punkt 8: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych”.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do porządku sesji jako punktu 3A: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 6: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wprowadzaniem do porządku sesji w/w punktu.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do porządku sesji jako punkt 7: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia przez Zarząd Powiatu Białostockiego wniosku o dotację z budżetu państwa budowy i remontów dróg powiatowych”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym przypomnieć, że odrzuciliście pewne punkty bo były wykropkowane, gdzie nie było nazwisk, a tutaj są wykropkowane całe zadania – i mamy coś przegłosować? Wprowadzić coś do porządku? Coś mi się wydaje, że zaczynacie przeginać już równo”.

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Nie można mieć alergii do kropek”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Pan miał”.

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Nie wszystkie kropki są takie same i nie wszystkie kropki mają taki sam kontekst prawny i formalny. W tym wypadku, Panie Radny, jest wyjątkowo wyraźna różnica, bo członka Zarządu może wyłącznie zgłaszać Starosta i przedstawia nam projekt uchwały. Nie zgłaszając, nie wykonuje swojej delegacji ustawowej. Skoro tylko on zgłasza, powinien wskazać kandydata w projekcie uchwały. Tu jest inaczej, tutaj Rada będzie debatowała o drogach i po tych debatach i po uchwałach naniesie, uzupełni, wskaże drogi. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowna Rado, jestem przekonany, a jeśli się mylę, a ta uchwała przejdzie, skoryguje mnie Regionalna Izba Obrachunkowa, bo jestem przekonany, że Państwo taką uchwałą wchodzicie w kompetencje Zarządu i jest to bezprawnie. Jeśli taka uchwała będzie, to pierwszą rzeczą co w imieniu Zarządu zrobię, to skieruję do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o uchylenie tej uchwały i będzie nam wyraźna wykładnia, czy w tym zakresie, w takim konkretnym zakresie Rada ma uprawnienia do tego, żeby wskazywać, czy zobowiązywać Zarząd do zgłaszania takich, czy innych przedsięwzięć. Co naszym zdaniem jest wyłączną kompetencją Zarządu Powiatu”.

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Naturalnie nie mamy nic przeciwko temu, żeby kierować do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stoimy na gruncie prawa bardzo mocno przecież. Wiele wystąpień Pana Starosty okazało się w efekcie, że mamy rację. Następnym razem oczywiście może być inaczej, ale to nie jest ruletka, ani totolotek, Panie Starosto, to są mocne podstawy prawne”.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za”, 11 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Pan Krzysztof Chlebowicz – Burmistrz Tykocina: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, wysoka Rado, szanowni Państwo Dyrektorzy, szanowni Państwo. Chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować za wspaniałą prace Rady Powiatu Białostockiego i Rady Miejskiej w Tykocinie. Owocem tej współpracy jest wybudowane i przebudowane 12 km dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin. Było to możliwe w związku z dofinansowaniem „Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, a ostatnio dwa wnioski z puli powiatowej, gminnej, z „PROW-u”. Jest to nieprzeciętne wydarzenie na terenie Gminy Tykocin. Bez tej dobrej współpracy, życzliwości wszystkich Radnych, dyrektorów nie byłoby szans na taki sukces, ale po to, żeby postawić kropkę nad tym sukcesem to serdecznie proszę i zapraszam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu. Odbędzie się to 22 września o godz. 14:00. Bardzo prosiłbym o 100 %, a jeżeli nie, to zbliżoną do 100 % frekwencję. Bez tej życzliwości wszystkich osób, bez pracowitości Zarządu, Pana Dyrektora ten sukces nie byłby możliwy i w tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękuję”.    

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 

 1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

3A. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga krajowa Nr 19 – Etap III”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia przez Zarząd Powiatu Białostockiego wniosku o dotację z budżetu państwa budowy i remontów dróg powiatowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na  rok 2017.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 4 ).

 

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, problem, który poruszałem już na Komisji Infrastruktury Technicznej – wzrost dotacji dla gminy Dobrzyniewo Duże na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne”. To tak jak przed chwilą Pani Skarbnik powiedziała, że jest kwota 866 000 zł. Chcę zauważyć, że ta dotacja zaplanowana była w wysokości 249 750 zł,
a obecnie będzie to kwota 1 115 000 zł. To wzrost o 2,5 razy więcej. Zgodnie z założeniami „Program BOF-u” obejmował dotację z Unii Europejskiej w wysokości 85 % i 15% wkład własny gminy, lub tak jak w tym przypadku udział gminy i powiatu. W tym momencie przy rozstrzygnięciu tego przetargu i podjęciu uchwały o zwiększeniu tej dotacji udział powiatu rośnie do 25 % i podobnie udział gminy. Cała inwestycja, chciałbym zwrócić uwagę wszystkich Radnych, ponieważ na Komisji Infrastruktury Technicznej to tylko część Radnych była, że całość inwestycji opiewa już na kwotę prawie 5 500 000 zł, a odcinek drogi to 1 300 m. Koszty tej budowy rosną nie współmiernie do rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść na budowę tej drogi. W tym momencie powstaje ogromne zagrożenie dla budżetu powiatu. Z tych informacji, które docierają to w przetargach również kwoty oferowane przez wykonawców są trzykrotnie lub czterokrotnie wyższe od wartości kosztorysowej. W związku z tym apeluje do Zarządu, aby podjął działania, aby zapobiegł takiemu obrotowi sprawy, aby ochronić budżet powiatu przed zadłużeniem i uniemożliwieniem innych inwestycji w najbliższych latach. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, wysoka Rado, otóż powiat białostocki, gminy, jak też wszyscy mają i będą mieli problem finansowy w związku z tym, że wartości robót przetargowych istotnie wzrosły. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższych latach spadną. Jak się mówi o rzeczywistych wartościach to rynek pokazuje i przetargi pokazują, jakie są rzeczywiste na dany czas wartości robót. Mamy porozumienia dotyczące „BOF-u”, czyli inwestycji w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z takimi Gminami jak Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Zabłudów i w tym czasie trzeba liczyć, że w tych gminach, które będą realizowane przedsięwzięcia w ramach „BOF-u” te wartości robót wzrosną, tak jak przy innych robotach. Pierwsza generalna rzecz – zasady są takie, że całość projektu musi być, czy powinna być zrealizowana, żeby na wszystkie zadania, wszystkie gminy, łącznie z Gminą Białystok otrzymały dofinansowanie na poziomie 100 000 000 zł, czy pond 100 000 000 zł. Są określone terminy i warunki, które gminy i powiat muszą spełniać, ażeby zrealizować przedsięwzięcie i sfinansować to. Natomiast w przeciwnym wypadku mogą być takie sytuacje, że gminy, które mają zamówione roboty, a cześć jest już po przetargach, będą miały potężny problem finansowy łącznie z roszczeniami wobec być może powiatu białostockiego w przypadku nie spełnienia warunków porozumień. W najbliższy poniedziałek jest spotkanie w ramach „BOF-u” z nami i w sumie nasze stanowisko na dzień dzisiejszy jest takie, że te zadania inwestycyjne należy rozpisać w pewnym czasie. Jak Państwo dostaliście te zestawienie, to tak się zbiega z kalendarzem wyborczym, że niemalże wszystkie inwestycje w gminach są zaplanowane na rok następny. Czyli trzeba w przyszłym roku zrobić po to, żeby pokazać jacy to jesteśmy sprawni i operatywni. Jak Państwo widzicie gminy przewidziały, że po starych kosztorysowych cenach, żeby powiat białostocki w 2018 roku powinien wydać ponad 11 000 000 zł, ale już w następnym roku 400 000 zł. To nie jest tak, że już w 2019 roku kończy się BOF i musimy porozumieć się z gminami jeśli nie będzie porozumienia, a zakładam, że trzeba będzie w pewien sposób z naszej strony wymusić, ażeby te kwoty które wzrosną i te inwestycje były rozłożone na okres dwóch, trzech lat, żeby z poziomu powiatu nie było komplikacji finansowej. Tak jak mówiłem – z tego porozumienia powiat i gminy nie mają, można powiedzieć możliwości wycofania się bez już takich drakońskich skutków tego czynu, jak też będziemy strać się, ażeby czy w zakresach już rzeczowych, czy też w rozłożeniu na pewien okres dwóch, trzech lat finansowania tych zadań, ażeby to przeprowadzić”.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, Panie Starosto, a może by rozważyć inną formę. Powiedźmy, może to co powiat ma dofinansować, to żeby to co powyżej 7,5 %, było w formie pożyczki dla gmin? Może rozważyć taki styl. Dziękuję”.

 

Pan Bogdan Zdanowicz – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże: „Witam serdecznie wszystkich tu zebranych. Tak się składa, że przyczyną dyskusji jest droga, która przebiega w mojej gminie. Ta dotacja zwiększająca dotację dotyczy tej drogi i jest jak gdyby jestem „kijem włożonym w mrowisko”. Tak się składa, że to na nas wymuszono, że gminy mają być inwestorem i de facto wykonywać cały proces wykonawczy. Gdyby nie to, to powiat realizowałby te zadanie i wtedy byłaby odwrotna sytuacja – gminy wspierałyby powiat finansowo. Tak jest skonstruowana ta cała procedura narzucona na gminy w realizacji inwestycji na drogach powiatowych, gdzie fizycznym praktycznie zarządcą drogi jest powiat. W większości powiat zleca dokumentację projektowa i powiat za chwileczkę przejmie. Wolelibyśmy gdyby to powiat realizował fizycznie, nadzorował i zrobił wedle własnego życzenia, ale w związku z tym, że tak zostało narzucone. Ten podmiot- gmina, która otrzymuje dotacje ma być inwestorem i my teraz do Państwa występujemy o te wsparcie finansowe. Jest to droga powiatowa i de facto jak tutaj Burmistrz Tykocina wspomniał – dziękujemy za współpracę. Też ogólnie oceniam współprace jako pozytywną i współpracujemy ze składem 50 % na 50 %. Tak zostało ustalone gentelmeńsko i tak niech może zostanie. To, że akurat my jesteśmy inwestorem, my do Państwa zwracamy się, to taka jest kolej rzeczy, to zostało na nas wymuszone. Mam nadzieję, że Państwo pozytywnie do tego podejdziecie, bo po realizacji inwestycji my tę drogę przekażemy. Jeśli aplikowaliśmy w „BOF-ie” o budowę dróg, to wskazywaliśmy te drogi strategicznie, jak te, które są naprawdę w złym stanie. Ta infrastruktura wymaga naprawy, a że weszliśmy w taki trudny okres inwestycji, bumu budowlanego i zwyżki cen, to jest konsekwencja takiej, a nie innej sytuacji. Doskonale pewnie Państwo wiecie, przynajmniej większość z was, że przez przynajmniej te 3, 4 lata te ceny się utrzymają, jak nie pójdą w górę. Oczywiście trzeba zastanawiać się jak z tego wybrnąć, być może są jakieś inne sposoby. Dlatego te poniedziałkowe spotkanie które będzie, być może to rozstrzygnie, ale na ten moment jest takie powiezienie „płacz i płać”, bo za bardzo wyboru nie ma, bo jest to zintegrowany program. Jedna inwestycja nie będzie zrealizowana, to cały projekt „leży na łopatach”. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Państwo pozytywnie podejmą uchwałę budżetową”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam nadzieję, że Pan Starosta będzie nas informował o tych pracach związanych z umowami, z gminami i rozmów wynikających z gminami”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLVI/313/2017 z dnia  8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na  rok 2017, (zał. nr 5 ).

 

Ad 3A. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, odniosę się do 3 punktów, 3 projektów uchwał, bo są to rzeczy nie rozerwalne. Na tej sali, na ostatniej Komisji Infrastruktury Technicznej, na wcześniejszej Komisji wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy i wszelkie argumenty merytoryczne zostały przedstawione. Nikt nie neguje, czy w gminie Supraśl, Zabłudów, czy w Gminie Czarna Białostocka, jak też w innych nie trzeba budować tych dróg. Drodzy Państwo, przypomnę jeszcze jedną rzecz, otóż my mówimy o upoważnieniu Zarządu de facto do złożenia wniosku. Czyli w ten sposób Rada deklaruje, że w przyszłorocznym budżecie na tę, czy drugą inwestycje muszą się znaleźć pieniądze. Jeśli znajdą pieniądze podarunkiem, że będzie złożony wniosek i uzyska on pozytywną opinię komisji i będzie realizowany w ramach „Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. To co wcześniej mówiłem – Zarząd, czy inaczej Powiatowy Zarząd Dróg na podstawie stanowiska Zarządu przygotowuje, a właściwie firma zewnętrzna przygotowuje dla PZD dwa wnioski, dwa i tylko dwa wyłącznie wnioski, bo takie jest stanowisko Wojewody, gdzie w ubiegłym roku Wojewoda stwierdził, że jeśli któryś z powiatów złoży 3 wnioski, to taki kompletny wniosek nie będzie rozpatrywany.  Zarząd będzie składał dwa wnioski. Przygotowane są wszystkie dokumenty na inwestycje w Gminie Zabłudów i Czarna Białostocka. Brakuje nam tych dwóch uchwał. Drodzy Państwo, wnoszę i apeluję o przegłosowanie, podjęcie uchwały w sprawie tych dwóch przedsięwzięć, inwestycji w Gminie Czarna Białostocka i Zabłudów. Brak takiego dokumentu uniemożliwi Zarządowi złożenia wniosku i przekreśli możliwość uzyskania w przyszłym roku dofinansowania do inwestycji. Drodzy Państwo, to jest to, że poprzez tę decyzje, poprzez podniesienie ręki „za”, lub „przeciw” Państwo możecie przysporzyć dla powiatu białostockiego dodatkowe środki finansowe na przyszły tok, na inwestycje, bądź uniemożliwić. Także decyzja należy do Państwa. Z całą mocą chcę stwierdzić, że nie ma możliwości i nie będzie mógł być złożony wniosek dotyczący drogi w Gminie Supraśl i mówię to jednoznacznie. Takie jest stanowisko Zarządu i ono się nie zmieni. Nawet z racji tego, że gdyby chcieć – nie ma możliwości fizycznej, ażeby do wtorku przygotować wniosek dla Grabówki. Drodzy Państwo, nie chcę powtarzać pewnych rzeczy. Był czas kiedy można było rozmawiać, dyskutować, przedstawiać sugestie jakie inwestycje należy zgłosić. Było wyselekcjonowane 6 wniosków, są przez Zarząd wyselekcjonowane dwa wnioski i te dwa wnioski będą składane. Nie ma drodzy Państwo i nie będzie tak, jak słyszę, że można przez sobotę, czy niedzielę z kolegą można wódki się napić w weekend, a nie przygotować i złożyć wniosek. Tyle, co w tym mogę Państwu powiedzieć. Jeszcze raz wnoszę drodzy Państwo o podjęcie uchwał w sprawie tych dwóch przedsięwzięć”.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, wysoka Rado, dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu, myślałem, że będę mówić stosunkowo krótko i miałem nadzieję różnym spokojnie, ale Pan Starosta po początkowym, bardzo merytorycznym, fajnym wstępie skończył tak, że niestety taką merytoryczną odpowiedź mocno uniemożliwia. Już mówię dlaczego. Jako przedstawiciel wnioskodawców oczywiście jak najbardziej podtrzymuje złożony wniosek o zgłoszenie do programu budowy drogi Ciasne – Grabówka (zał. nr 6). Na Komisji długo i merytorycznie mówiliśmy dlaczego, a teraz taka moja refleksja dotycząca wystąpienia, ale nie tylko tego wystąpienia Pana Starosty. Odnoszę wrażenie od ładnych paru tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy, że jeżeli chodzi o drogi, to (to jest takie moje odczucie), ale myślę, że też wielu Radnych, że Panu Staroście Radni zwyczajnie w tym przeszkadzają. Bo nie dość, że bezczelnie w wakacje, kosztem swojego urlopów objeżdżają te drogi, oglądają, a to nie po to, żeby podziwiać walory krajobrazu, zresztą bardzo pięknego, ale po to, żeby cos z tego merytorycznie było. Przyjęliśmy stanowisko, gdzie poprosiliśmy grzecznie, tam było słowo „sugestie”, Pan Starosta się bardzo obruszył nie wiem dlaczego. Teraz się okazuje, że można mówić na komisjach długo o każdej drodze, tylko Pan Starosta przyjął taką zasadę, jak kiedyś Henry Ford I – jego dewiza tak brzmiała – „Ameryka jest wolnym krajem i każdy może kupić samochód jaki chce, po warunkiem, że jest to czarny ford T”. Panie Starosto, po co ta dyskusja? Po co to wynoszenie było? Po co to gadanie? Skoro, Pan wie swoje, Pan słuchał Radnych itd., mówi „nie ważne co, będzie tak”. To jest podważenie sensu istnienia Rady. Tak po prostu, zwyczajnie nie można. To już mówiłem i o tych środkach co w niedzielę, to pomińmy, zasłoną milczenia. Zatem konkludując radni zarówno w komisji, jak i w czasie wakacyjnym dobrze zasłużyli się powiatowi oglądając drogi. Merytorycznie przyglądali się temu i chcą podjąć merytoryczną dyskusję. Teraz wskazywanie jakiegoś szantażu jest co najmniej nie stosowne. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie Radny, wydaje mi się, że być może ja za długo jestem w samorządzie, albo Pan za krótko żeby pewne rzeczy zrozumieć. Jest normalny podział kompetencji, inną kompetencję ma zarząd powiatu, a inną ma rada. To Państwo, ja też jako Radny w 100 % decydujemy jakie inwestycje będą w projekcie budżetu, w budżecie na rok bieżący, czy następny. Niezbywalnym uprawnieniem zarządu jest zgłoszenie wniosku, w tym przypadku. Z tego co Pan mówi, to odnoszę wrażenie, że Państwu przeszkadza Zarząd ze Starostą. Przynajmniej ten Zarząd i z tym Starostą, bo gdyby to był swój własny to byście Państwo byli szczęśliwi mając większość w Radzie i mając swego starostę i zarząd. Niestety na razie tak nie ma i to jest ten problem. Stan prawny jest taki, jaki jest drodzy Państwo. To Zarząd ostatecznie decyduje jakie wnioski złoży przy całej konsekwencji tego stanu rzeczy. To tylko tyle, jeszcze raz mówię drodzy Państwo, to większość Radnych decyduje co będzie w budżecie, czy dane inwestycje są w tym roku i w następnym, natomiast to Zarząd ostatecznie decyduje jakie wnioski będą składane w ramach Programu, tego o którym mówimy”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, takie coś co tu dzieje się to Francuzi nazywali habitacją. Chciałbym powiedzieć że przy odrobinie dobrej woli obydwu stron są rzeczy do zrobienia jak na przykład po merytorycznej dyskusji zgoda większości Radnych na rozbudowę Starostwa w taki a nie w inny sposób. Jak chce się to Panie Starosto można zrobić. Jeśli się nie chce to cóż ja na to.”

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący,  Wysoka Rado, wszystkie te zgłoszone drogi są ważne. Naprawdę są ważne. I Zabłudów i gmina Czarna Białostocka i uważam, że gmina Supraśl. Pan Starosta mówi że on jest tutaj ostatecznym sędzią. To po co tutaj dla nas dzisiaj te uchwały zostały przedstawione. Panie Starosto niech Pan to odpowie po co my tu jesteśmy, po co nas Pan pyta. Zostawię to milczeniem. Druga kwestia to jest następująca. Było za kulisami mówione tak między nami że jedna propozycja wychodzi od nas i jedna od was od Zarządu. Niestety Pan Starosta nie ma większości w Radzie i to jest problem. To jest demokracja. Większość decyduje o tym jakie uchwały dzisiaj zapadną i zostaną przyjęte”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dla mnie jest to bardzo dziwne ponieważ wiele osób tutaj radnych to są doświadczeni Radni. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych nie jest ogłoszony od teraz, dzisiaj. Każdy wie że miesiąc wrzesień a w tym roku jest 15 wrzesień to jest termin do złożenia gotowych wniosków. Myślę, że wiele z Państwa miało do czynienia ze środkami zewnętrznymi i również wie jak wiele dokumentów szczególnie przy przedsięwzięciach inwestycyjnych należy przygotować. Nie rozumiem dlatego a podejrzewam dlaczego dopiero teraz jak jakość zupełnie wyrzutkę blokująca moim zdaniem propozycję Zarządu Państwo nam przekładacie. Był czas aby rozmawiać o tej drodze aby przygotowywać dokumenty. Ja też nie widziałam jako Członek Zarządu dokumentu z gminy jakim jest uchwała gminy Supraśl o takiej woli. To jest ważny dokument prawny który powinien być przedstawiony Zarządowi i ja odbieram w tej chwili tą propozycję jako zablokowanie propozycji Zarządu jak zablokowanie także niektórych Radnych. Istotna kwestia Pan Radny Suchocki mówił, że Zarząd nie wsłuchuje się w to co jest mówione na Komisjach. Wręcz przeciwnie na Komisjach dotyczących potrzeby dodatkowych środków na te inwestycje uczestniczyli w przypadku Czarnej Białostockiej, Zabłudów zarówno Burmistrzowie, radni z tego terenu. Priorytetem wyboru tych dwóch inwestycji z sześciu wybranych była kwestia bardzo istotna. Mianowicie tego co podnosili członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej że powinny skorzystać z dofinansowania właśnie z tego programu gminy które do tej pory nie otrzymały takiego dofinansowania bo są pokrzywdzone. Ponieważ nie są w stanie wykonać inwestycji tych potrzebnych tylko i wyłącznie ze swoich środków dlatego są te gminy wskazane. O ile dobrze sobie przypominam gmina Supraśl korzystała z dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w ubiegłym roku”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z tym co mówiło się w kuluarach że jedną drogę zgłasza Rada i drugą zgłosi Zarząd dzisiaj takiego wyboru dokonamy. Bo dzisiaj Rada spotyka się. Oczywiście opinia Komisji jest ważna ale trzy drogi mają pozytywną opinię. W Komisji zasiada tylko dwadzieścia osób. W Radzie dwadzieścia siedem osób. W związku z tym to powinno odbyć się w czasie obrad Rady Powiatu. Nie na zasadzie takiej że Zarząd wnioskował i tylko przedstawia dwie propozycje albo te albo żadne. Zobaczymy jak przebiegną głosowania. Zawnioskuje po głosowaniu aby zrobić przerwę i Zarząd wybrał jedną z dwóch dróg którą chce zgłosić do programu”.

 

Pan Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla: „Szanowni Państwo, nie zgodzę się z jednym takim określeniem, że się czegoś nie da. Wszystko się da. Po drugie chce powiedzieć jasno w gminie Supraśl da się wystąpić do wszystkich Radnych do wszystkich Sołtysów, aby to Radni i Sołtysi na Komisji Infrastruktury przygotowali swoje propozycje na „schetynówki”. W ten sposób kolegialnie Rada Miejska w Supraślu wybrała w tym roku jedną ze „schetynówek”, którą gmina Supraśl składa to jest ulica Rybacka. Wiem wtedy kiedy Rada Miejska popiera daną drogę, wiem że będą za tym pieniądze. Będą za tym pieniądze w budżecie. Jest pewna zgoda budowana. Jest pewna logika w działaniu. Nie ma wtedy szantażu. Takie działanie poprzez wymuszanie czegokolwiek na pewno nie buduje zaufania, ani nie poszerza demokracji w ramach danej struktury. Chcę Państwu powiedzieć gmina Supraśl bardzo potrzebuje tego odcinka, modernizacji tego odcinka. Od Grabówki po miejscowość Ciasne dlatego, że to droga gruntowa. Droga ta łączy największą część gminy to jest Grabówkę, Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki. To jest prawie osiem tysięcy mieszkańców. Ten odcinek łączy tych mieszkańców ze stolicą gminy. To kwestia też sprawy bezpieczeństwa. Gmina Supraśl opracowuje plan miejscowy dotyczący poligonu w obrębie miejscowości Ciasne - Sowlany. Właśnie przy tej drodze którą  też popieram, aby Powiat ją zgłosił do „schetynówki”. Tam ma być poligon. Tam pierwsza brygada obrony terytorialnej będzie przyjeżdżać na ćwiczenia, to jest potrzebne. Ta droga również jest potrzebna nie tylko dla rozwoju gminy Supraśl, ale ma również znaczenie strategiczne dla sprawy związanej z obronnością kraju. Ta droga to również dojazd do uzdrowiska Supraśl. Tutaj chodzi też o dojazd do zakładów uzdrowiskowych. Za miesiąc otwieramy szpital uzdrowiskowy w Supraślu. Będą otwierane kolejne zakłady związane z działalnością uzdrowiskową. Z tego będą korzystali wszyscy mieszkańcy Powiatu i miasto Białystok. Tą drogą do uzdrowiska mogą jeździć mieszkańcy Dojlid, Pieczurek, Zaścianek, czy Bagnówki. To jest połowa, czy prawie połowa Białegostoku będzie miała skrót do Supraśla. Chcę też powiedzieć o znaczeniu gospodarczym. Mamy tam działalności gospodarcze,  ponad 60 działalności gospodarczych w Ciasnem i Sowlanach. Ciasne rozwijają się. Jest duże bardzo osiedle domów jednorodzinnych. Ten dojazd w kierunku Grabówki jest bardzo potrzebny. Też kwestia bezpieczeństwa. Nie wiem, czy Państwo korzystacie z Szosy Baranowickiej, tej drogi krajowej i ona jest bardzo często zatkana. Stoi się w korkach po godzinie, nawet w okresie szczytu. Ta droga jest taką alternatywą, taką aortą, która można byłoby omijać te korki. Zablokowane główne trakty komunikacyjne. Można mówić bardzo dużo o dojeździe do szkoły w Ogrodniczkach, którą modernizujemy. Stan techniczny tej drogi jest fatalny. Wszyscy widzą to jest kurz. Ona jest prawie nieprzejezdna. Mamy pozwolenie na budowę, dokumentację projektową. Owszem odniosę się do tego, co Pan Kozłowski mówił, bardzo mi przykro, że Radny który reprezentuje gminę Supraśl zarówno Grabówki, czy powinien reprezentować zarówno interes Grabówki, jak i Supraśla, czyli swojej gminy, a ta droga jest taką naprawdę emanacją interesu. Bardzo żywego interesu gminy Supraśl, że nie był za tą inwestycją, że nie wsparł tej inwestycji. W 2015 roku kiedy Pan Kozłowski mówił, że wtedy można było składać  tą drogę do „schetynówki” , nie zgodzę się z tym dlatego, że wtedy był podział gminy. Akurat ta droga leżała połowa po stronie gminy Grabówka, która miała powstać od 1 stycznia 2016 roku, a druga połowa po stronie gminy Supraśl. Nie było jeszcze organów Grabówki, żeby było można potwierdzić finansowanie tego razem z powiatem, żeby powiat mógł składać tę drogę. Jeżeli Pan Starosta uważa, że nie ma pracowników to mogę swoich pracowników użyczyć, żeby udzielić powiatowi pomocy technicznej, merytorycznej, żeby taki wniosek przygotować. Bardzo o to proszę. Jest to bardzo ważne dla rozwoju uzdrowiska Supraśl, które spełnia publiczne pewne cele. Jest to osiem tysięcy mieszkańców samej gminy. Droga ta ma strategiczne znaczenie. Nie chcę mówić jakie inne drogi, ilu mieszkańców w innych gminach, ilu mieszkańców mają obsługiwać. Mówię o cyfrze prawie ośmiu tysięcy mieszkańców właśnie Grabówki, Zaścianek, Sobolewa i Supraśla. Wiadomo, że ta komunikacja idzie w dwie strony. Bardzo proszę Państwa o pomoc i  rozsądek”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Burmistrzu Supraśla, chcę się odnieść do dwóch, czy trzech kwestii. Pracownicy w Powiecie Białostockim są naprawdę na wysokim poziomie i w wielu przypadkach pracowników Supraśla być może powinni uczyć, a nie odwrotnie. Dziękuję za deklarację, ale nie potrzeba. Nie potrzeba nam wsparcia gminy Supraśl, żeby wyręczać naszych pracowników. Jasno Państwu i Panu powiedziałem jedno jasno, że przygotowanie wniosku do wtorku do Zarządu kiedy będzie posiedzenie Zarządu nie wchodzi w grę. Cóż z tego, że Pan przedstawia takie, czy inne argumenty. Jednocześnie to powiedziałem i mówię Panu Perkowskiemu, drogi Panie to nie jest tak - niech sobie Zarząd zbierze w ciągu przerwy i coś ustali. Zarząd (może mówię brutalnie), to nie jest panienka pod latarnią, która gwizdnie się i proszę to, czy tamto. Zarząd to jest organ Powiatu. Organ taki sam, jakim jest Rada Powiatu. To nie jest tak, że można ustawiać sobie kto, kiedy”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, nie obrażajmy się nawzajem, bo to nie ładnie”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeszcze raz konkludując Panie Burmistrzu szkoda, że kiedy rozmawialiśmy wiele miesięcy temu o wnioskach jakoś wtedy Pana nie było. Pan wtedy nie przyjechał. Pan wtedy nie przekonywał, że trzeba. Dopiero dwa tygodnie temu okazało się, że będzie można w jakiś sposób zablokować inwestycję Zabłudowa. To rzucimy szybciutko Supraśl i teraz będziemy Supraśl preferować”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że takie wycieczki są naprawdę nie potrzebne”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę i apeluję do Pana Starosty o spokój i nie mieszanie mnie do takich latarnianych biznesów”.

 

Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Szanowni Koledzy i Koleżanki, Radni Powiatu Białostockiego myślę, że czas najwyższy skończyć z tą zabawą. Tę wymianę zdań  nie traktuję poważnie. Myślę, że wielu z Państwa jest doświadczonymi samorządowcami i zdajecie sobie doskonale sprawy z tego, że wasza propozycja na chwilę obecną jest nierealna do zrealizowania. Jest po prostu nierealna. Jest to robione tylko po to, żeby komuś zaszkodzić. Jestem Radną z gminy Gródek, Supraśl oraz Michałowo i reprezentuje też interesy Supraśla. Postawienie tego wniosku w tym momencie doprowadzi tylko do jednego. Doprowadzi do tego, że wszystkie wnioski zostaną zablokowane. Powiat nie uzyska dofinansowania z tego „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Czy naprawdę nam Radnym Powiatu na tym zależy, żeby Powiat Białostocki nie otrzymał żadnego dofinansowania do żadnej drogi powiatowej? Czy to nas posunie naprzód. Mam wrażenie, że chyba nie. Poza tym gratuluję Panu Burmistrzowi wspaniałego wystąpienia. Z przyjemnością słuchałam argumentów. Wiele z nich podziela. Uważam, że ten wniosek należy złożyć po nowym roku, na przyszły rok na następny program”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę o nie podawanie nie prawdziwych informacji ponieważ, to że nie będzie złożony żaden wniosek, to jest nieprawdziwy”.

 

Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Absolutnie Panie Przewodniczący nie powiedziałam, że żaden wniosek nie zostanie złożony, tylko żaden nie dostanie dofinansowania jak będzie trzy”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący bardzo proszę, żeby skrócić tą całą dyskusję - to co mówiła Pani Ania, bo już wszystkie argumenty zostały powiedziane. Może przystąpmy już do głosowania tego punktu. Myślę, że służby Powiatu, Powiatowego Zarządu Dróg skoro są tak wychwalane przez Pana Starostę to im to wystarczy nawet 48 godzin, żeby taki wniosek napisać”.

 

Pani Danuta Maria Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, naprawdę czegoś nie rozumiem – jak zostałam wybrana na Radną to był mój taki priorytet. Wiadomo, że ta droga jest bardzo potrzebna. Na dokumenty czekałam bardzo długo od początku kadencji. W tamtym roku myślałam, że złożymy wniosek nie jeszcze nie były przygotowane dokumenty. To może potwierdzić Pan Dyrektor, Burmistrz Zabłudowa, że tak było. Tutaj czegoś nie rozumiem, że w przeciągu tygodnia można mieć dokumenty. Nie wiem, to są lepsi i gorsi w naszej Radzie? Jeden czeka ileś lat, drugi w przeciągu tygodnia. Kwestia powstania gminy Grabówka jest nadal aktualna o tym wiem dokładnie, ponieważ w obiegu prawnym funkcjonuje Rozporządzenie o powstaniu Gminy Grabówka. Na mocy Trybunału Konstytucyjnego zostało unieważnione i usunięte Rozporządzenie o wycofaniu podziału. W tym pomagało pięćdziesięciu Posłów z całej Polski dla mieszkańców ubiegających się. Mieszkańcy przygotowują wniosek i zbierają podpisy do Trybunału Sprawiedliwości w Sztrasburgu o wycofanie od Rządu Polski realizacji Rozporządzenia. Wcale Panie Burmistrzu oni nie są zachwyceni i nie oczekują tej drogi bo rozmawiałam, jestem pracownikiem terenowym i spotykam się z mieszkańcami i oni mówią. Wiem to dokładnie. Tego nie boję się. Głośno mówię. Jest taka rozmowa, była taka rozmowa. Nasza droga jest potrzebna bardzo bo jest wąska, jest stara, około sześćdziesięciu lat wybudowana i już tyle razy było mówione. Proszę wszystkich Radnych, żebyście jakoś to zagłosowali według serca, a nie na innej zasadzie na tym polega to głosowanie”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Danuto, bez polityki sprawa Grabówki nie jest argumentem, a jest argumentem „za”, żeby głosować. Większość mieszkańców w referendum wypowiedziała się za jednością gminy. Zawsze są osoby, gremia, które chcą mieć władze. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o władzę wśród niektórych mieszkańców Grabówki. Wiemy o kim mówimy, o nic więcej. To zostało udokumentowane. Gmina Garbówka, jako byt oddzielny byłaby słabą gminą i dlatego nie miałaby szansy wybudować przedszkola, szkół itd. To jest argument, żeby raczej nie iść za podziałem. Ta droga o którą ja nie jestem przeciwko, po pierwsze Pani drodze. Jeśli będzie trzeba głosuję za nią. Musi Pani przedstawić lepsze argumenty niż pozostałe drogi. Każdy ma tu wolną wolę. Jeszcze raz bez polityki krajowej nie mieszajmy się, patrzmy na swoje podwórko.”

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Czuję się jakbym stał przed murem i walił głową cały czas w mur. To już któryś raz z rzędu. Podczas spotkań z Państwem na sesji bądź, też na Komisji Infrastruktury Technicznej, która odbyła się dwa dni temu przed sesją przedstawiałem myślę, że tylko i wyłącznie argumenty o charakterze merytorycznym, które przemawiają za wyborem naszej drogi. Może niektóre z nich postaram się przytoczyć w większym teraz gremium. Gmina Zabłudów to jest 320 km2, około 800 km dróg gminnych, oczywiście wewnętrznych i publicznych. Z dróg powiatowych mamy ponad 125 km na terenie gminy. Jedynie w powiecie o około 900 metrów - stan na koniec 2015 roku, tych dróg powiatowych ma więcej gmina Gródek. Z gmin które przekraczają sto kilometrów długości dróg powiatowych na terenie własnej gminy, znajduje się na trzecim miejscu Gmina Juchnowiec Kościelny. O około siedem kilometrów mniej, niż nasza gmina oraz Gmina Michałowo. Wszystkie pozostałe, co można sprawdzić w danych mają mniejszą, zdecydowanie mają mniejszą ilość dróg powiatowych u siebie, to taka jedna rzecz. Na Komisji Infrastruktury jak przytaczałem tego typu informacje również wskazując na ile razy ilość, ile razy poszczególne gminy korzystały z tzw. „schetynówkę”, bądź też z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, a w chwili obecnej „Programu Rozwoju Gminnych i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”. Podawałem pewnego rodzaju klasyfikację. Nasza gmina wsparła, bo tak naprawdę można tylko i wyłącznie w ten sposób powiedzieć gminę Michałowo we wspólnej inwestycji na trasie relacji Michałowo – Zabłudów, gdzie inwestycja kosztowała ponad 5 mln złotych. Nasz udział wynosił niespełna 500 000 złotych. W ten sposób mamy wybudowany fragment drogi powiatowej prowadzącej do Michałowa wychodzącej praktycznie z Zabłudowa. Odcinek do granicy z Michałowem nie jest skończony. Jeśli chodzi o drogę nad którą teraz zastanawiamy się, a połączmy to również z drogą Grabówka – Ciasne. Nie chcę nikogo konfliktować. Na terenie gminy sami mamy mnóstwo problemów dotyczących wyboru poszczególnych dróg gminnych do naprawy, do bieżącego utrzymania, na które nam nie wystarcza do inwestycji na tych drogach. Podobnie również z drogami powiatowymi, które znajdują się na terenie naszej gminy. To nie jest jedyna droga. Jeśli chodzi o tą konkretną drogę, tylko przytoczę pewne informacje. Nie będę mówił ile mieszkań ma sam Zabłudów. Ta droga 1469B prowadząca w kierunku Folwark Małych, bądź też ciągu miejscowości Folwarki Małe, Folwarki Wielkie oraz Folwarki Tylwickie, następnie w kierunku Michałowa. Również zbacza tylko pod nowym numerem 1460B w kierunku Zabłudowa. Przy tej drodze mieszka według danych dotyczących stanu liczebnego ludności 2 192 osoby. Jak doliczą do tego miejscowości Ploskie, Tatarowce, Bobrowa do których może bliższy jest dojazd od strony Michałowa, to mamy 2388 osób. To jest ponad ¼ mieszkańców całej gminy. Sam Zabłudów - to jest około 2 200 osób. Ta droga stanowi jedyne odgałęzień od drogi krajowe. Jak spojrzycie Państwo na ilość wypadków, kolizji, które mają miejsce na drodze krajowej, to cały ruch niejednokrotnie jest kierowany na tę drogę. Przy tej drodze zlokalizowane są w chwili obecnej funkcjonujące dwie szkoły podstawowe - jest to szkoła w Dobrzyniówce i w Rafałówce. Przy drodze 1470B, która łączy Folwarki Małe z Zabłudowem mieści się Dom Dziecka Krasne. Jakie jeszcze argumenty mam podawać?  Mógłbym konkurować o argumenty z każdym pewnie włodarzem gminy z Powiatu Białostockiego. Chciałbym zwrócić uwagę na pewne kwestie. Byłem podczas sesji 23 i chciałbym podnieść ten temat. 23 nie uczestniczyłem w dyskusji był to porządek obrad 9 czy 10. Te dwa tematy tzn. zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącego możliwości zaciągnięcia zobowiązania finansowego przez Powiat prawie drogi, która przebiega przez teren gminy Czarna Białostocka i Zabłudów. Te dwa punkty zostały zdjęte z porządku obrad. Jakie było uzasadnienie wówczas z porządku obrad tych dwóch punktów? Uzyskałem w przerwie odpowiedź, która mnie absolutnie nie satysfakcjonuje. Uważam, że nie jest właściwą odpowiedzią. Uzyskałem odpowiedź, że wiąże się to z tym, że nie można zaciągnąć zobowiązania kredytowego w sytuacji braku uchwały o udzieleniu absolutorium, bądź też sytuacji gdy uchwała o udzieleniu absolutorium została podjęta. Tam są dwie różne interpretacje. Po konsultacjach z Panią Skarbnik Powiatu i z naszą Panią Skarbnik Gminy Zabłudów, stwierdzam, że nie jest to prawdziwa odpowiedź. Na Komisji Infrastruktury Technicznej, która odbyła się tutaj dwa dni temu zadałem następujące pytanie - skoro poszczególne gminy wnioskują o uczestnictwo w „Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”? Na to pytanie uzyskałem odpowiedź, że wniosek z gminy Supraśl wniosek wpłynął 23 sierpnia, czyli w dniu sesji. Dlaczego wobec tego, w dniu sesji nie otrzymałem odpowiedzi, że wpłynął jeszcze inny konkurencyjny wniosek. Nikt wtedy nie mówił o wniosku z gminy Supraśl. Takiej odpowiedzi nikt nie udzielił.”

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odnosząc się do wypowiedzi Pana Burmistrza Zabłudowa z dzisiaj i z poprzedniej sesji Pan Burmistrz mówił dzisiaj dużo łagodniej. Poprzednim razem padło tam dosyć dużo stwierdzeń, które można byłoby odebrać jako oskarżenia o politykę, o uprawianie polityki. Porozmawiajmy merytorycznie, jesteśmy Radnymi, jest nas 27, już parę razy o tym mówiłem. Myślę, że nikt z nas nie chce być „maszynką do głosowania”. Odnosząc się do słów Pana Radnego Fiłonowicza, który to już zauważył, że nie zbieramy się po to, żeby zatwierdzić coś, co ktoś z góry zaplanował. Na początku tego roku wyraziliśmy jako Rada wolę do tego, żeby była budowana, czy remontowana droga Stanisławowo - Wojszki. Panie Burmistrzu, Pan prowadzi obstrukcję tej drogi. Jeżeli porównamy te dwa odcinki - tę drogę nazwijmy - drogę Rafałówkę, to są odcinki porównywalne. Ta droga nie ma już takiego znaczenia. Jeżeli spojrzymy obiektywnie, to dobrze byłoby, żebyśmy szanowali się. Myśmy wyrazili swoją wolę w styczniu tego roku, żeby budować drogę Stanisławowo - Wojszki. Jest wrzesień, Pan nie podjął z nami takiego wystarczające dialogu do tego, żeby cokolwiek zrobić. Do września Panie Burmistrzu można było tak przygotować wszelką dokumentację, żebyśmy to dzisiaj tę drogę złożyli do tego „Narodowego Programu Przebudowy Dróg”. Natomiast tego nie robimy. To jest bardzo źle. Te pieniądze nazwijmy to, zalegają w budżecie nie ma żądnego działania, żadnej woli, żeby uruchomić to, żeby to poszło dalej i co. Pan nam podsyła drugą drogę, inną drogę. Zróbmy najpierw tą, którą my chcemy robić. Odnosząc się do tego merytorycznie. Jeżeli zrobimy drogę Stanisławowo - Wojszki to odciążymy Zabłudów i Juchnowiec. Ja nie mieszkam w Zabłudowie, bywam tam raz na jakiś czas. Mieszkam przy tej drodze, która przenosi ruch na trasę Wojszki – Juchnowiec – Hryniewicze. Ta droga trzeszczy w szwach, trzeba ją jakoś odciążyć - to jest jedna sprawa. Został złożony wniosek na drogę Rafałówka do „Programu Polska – Białoruś – Ukraina”. Co teraz jeżeli to przejdzie? Z czego rezygnujemy? Z pieniędzy „Programu Polska – Białoruś – Ukraina”, czy pieniędzy „Narodowego Programu Budowy Dróg”? Z niczego nie powinniśmy rezygnować. W związku z tym zastanówmy się, czy to całe działanie jest dobre. Jeżeli uchwalimy pieniądze na tę drogę w Rafałówce, to już niestety od Pana pieniędzy na drogę Stanisławowo - Wojszki nie zobaczymy. Więc jeśli Pan dzisiaj tych pieniędzy nie dostanie to my Panu te pieniądze zatrzymujemy w budżecie. Pan ma pieniądze na to, żeby dofinansować Stanisławowo -Wojszki. To jest brutalna prawda. Ale mamy też pewne oczekiwania. Rozmawiamy o dwóch drogach powiatowych. Przecież wiem o czym mówię. To jest naprawdę nie w porządku, że od stycznia od stycznia mamy tutaj pewne oczekiwania artykułujemy je w sposób wyraźny i jasny. Koledzy, którzy są członkami Komisji Infrastruktury Technicznej wielokrotnie podejmowali próby różnych spotkań. One nawet dochodziły do skutku, tylko efektu żadnego. Tak nie może być”.

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowny Panie Radny, na Komisji Infrastruktury Technicznej, która odbyła się dwa dni temu, nie było tutaj akurat na tej sali osób zamieszkujących przy drodze Wojszki – Niewodnica Nargilewska. Nie wiem co zadecydowało o tym i powtarzam w swojej wypowiedzi każda droga gminna jak i powiatowa jest dla nas ważna. Jedna w większym stopniu, druga być może w mniejszym. Każdy chciałby mieć najlepsza drogę obok siebie, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Droga Wojszki ten temat został przekazany z Zabłudowa w tamtym roku. Był to wniosek zgłoszony podczas prac na Komisji Infrastruktury przez Pana Radnego Andrzeja Babula. Tę informację przedstawiłem zarówno podczas wszystkich Komisji jak i sesji. Budżet na 2017 rok został zatwierdzony w gminie Zabłudów 30 grudnia. W budżecie nie znalazły się środki na realizację inwestycji na drodze Wojszki – Niewodnica Nargilewska, znalazło się 620 000 złotych środków z przeznaczeniem na wsparcie powiatu, na realizację inwestycji na drodze Protasy – Rafałówka. Dokumentacja na tę drogę była przygotowywana przez trzy lata, dzisiaj została zakończona. Wiedząc o tym, że jest to inwestycja o długości łącznie około 11 kilometrów i wiedząc o ograniczeniach dotyczących możliwości finansowych, finansowania tak dużej inwestycji staraliśmy się realizować ją w różny sposób. Wspólnie z powiatem rozpocząć inwestycję. Ta inwestycja skutkowałaby tym, że istniałaby możliwość uzyskania dodatkowego punktu i na dzień dzisiejszy są dodatkowe punkty za kontynuację. Wiedząc, że jest możliwość składania wniosku w ramach „Programu Polska – Białoruś – Ukraina” Zarząd Powiatu, któremu bardzo serdecznie dziękuję złożył ten wniosek. Ocena tego wniosku w pierwszym etapie jest pozytywna. W sierpniu przyjechała delegacja z Rejonu Łódzkiego, przyjęliśmy wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego tę delegację, między innymi na terenie naszej gminy. Proszę zwrócić uwagę, że nasza inwestycja praktycznie nie została przygotowana ad hoc, tylko jest realizowana od x czasu. Dokładamy wszelkich starań, aby różne źródła finansowania w budżecie włączyć w realizację tejże inwestycji. W przypadku drogi Wojszki – Niewodnica Nargilewska, jest to droga istotnie ważna nie tylko dla gminy, nie tylko dla powiatu,  ale w mojej opinii dla całego województwa. Spotkaliśmy się z władzami województwa, Starostwa Powiatowego, Zarządem Powiatu, Panem Starostą oraz Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny. Przypomnę, że droga przebiega przez Powiat Białostocki, ale przebiega raz po jednej stronie, raz po drugiej. Mówię o Gminie Zabłudów oraz Juchnowiec Kościelny. Określone zostały pewnego rodzaju warunki na jakich każda gmina chciałaby przystąpić do finansowania tejże inwestycji. Otrzymałem potem zaproszenie na posiedzenie Komisji, spotkaliśmy się. Mieliśmy wspólnie spotkać się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad była przedstawiona przez Radnych Powiatowych pewna koncepcja, mówię o technologii budowy tej drogi. Na kolejne spotkanie Komisji Infrastruktury zostaliśmy wspólnie z Wójtem Juchnowca Kościelnego, nie wiem kiedy on otrzymał to zaproszenie. Otrzymałem to zaproszenie przed 15 sierpnia w poniedziałek, gdy planowana była delegacja w ramach „Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  na środę, czwartek i piątek. W czwartek odbyła się  Komisja w której nie mogłem uczestniczyć, był Przewodniczący Rady Miejskiej i jasno określił, takie same jest moje zdanie. Na dzień dzisiejszy, nie wiemy w jakim standardzie, w jakiej technologii, za jakie pieniądze powiat planuje zrealizować tę inwestycję. Taką informację również przekazałem, że w momencie kiedy będziemy dysponowali, to Rada Miejska w Zabłudowie pochyli się nad tą inwestycją. Tak naprawdę inwestycji powiatowych  Państwo nie konsultujecie na poziomie gminy, o czym przekonałem się podczas posiedzenia sesji budżetowej”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym punkcie. Wszystkie argumenty zostały już powiedziane”.

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Byłem na tej drodze, sam osobiście. Droga Grabówka – Ciasne to odcinek około 3 km”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym na początku podziękować prawdopodobnie Radnemu Fiłonowiczowi, za taką dużą „wrzutkę” mojej popularności, ponieważ na stronie Urzędu Miejskiego jest moje nagranie z Komisji Rewizyjnej. Teraz też mam robione fotki, jestem podekscytowany. Chciałbym podziękować za taki dowód mojej ważności. Nie mam nic przeciwko tej drodze. W czasie spotkania z mieszkańcami tę drogę uwzględnialiśmy w kampanii przedwyborczej. Te wszystkie wypowiedzi, które miałem na Komisji Infrastruktury - ja się z nich nie wycofuję. Jestem przeciwko mechanizmowi, który Państwo zastosowali. Komisja Infrastruktury przed sesją 23 tam, gdzie zostały podane te propozycje, tych dwóch wybranych zadań zakończyła się i wtedy Pan Fiłonowicz zapytał się mnie – „to co Supraśla nie będzie nic”. Może Panu Burmistrzowi podpowiemy, żeby tym się zajął. Pan tak zrobił. To co teraz się dzieje, to jest wypłata należności dla Pana Fiłonowicza za to, że jest teraz z Państwem w koalicji. Nie spodziewałem się, że będziecie w stanie doprowadzić na poziomie Powiatu do skonfliktowania dwóch gmin. W  tym temacie oficjalnie mówię, że wstrzymuję się, bo jest nie w porządku. Supraśl, rzutem na taśmę zostanie poparta przez Państwa ta droga. Doprowadzicie do jakichkolwiek konsekwencji, które doprowadzą do tego, że nie wyjdzie nam ten wniosek, to proszę wziąć na siebie odpowiedzialność i nie unikać, że ktoś wam zrobił jakąś krzywdę. Na koniec do Pana Skrypki - do głowy by mi nie przyszło, że ktoś na tym poziomie, na obradach sesji będzie szantażował gminę i będzie przewidywał za co zrobić ze swoim budżetem. To co Pan mówił do Burmistrza, że my wam nie damy to zrobicie to. To co dzisiaj dzieje się, to jest dowód na to, jak Państwo traktujecie partnerstwo z gminami. Jak Państwo traktujecie Burmistrzów, Radnych itd. Nie jesteśmy pępkiem świata. To oni muszą się tym zajmować. Oni praktycznie z tych dróg korzystają i mają tak samo jak my prawo głosu. Nie ma co ukrywać jeżeli Państwu to się nie podoba, to nie będę wytykał o co chodzi, ale chodzi o to, żeby drogi w Zabłudowie nie było, bo wtedy niektórzy Radni spełnią swoje obietnice i Pani Radnej”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Michale, nie jest Pan moim pracodawcą i bez prywatnych wycieczek. Dyskutujmy merytorycznie. Pan tutaj nie miał żadnych argumentów, naprawdę żadnych. Proszę o kulturę”.

 

Pan Jacek Chrulski – Burmistrz Czarnej Białostockiej: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, do tej pory dyskusja dotyczy gminy Supraśl. Pojawia się gmina Zabłudów. Na razie w tej dyskusji nie pojawia się Czarna Białostocka. Nie będę powtarzał o czym mówiłem na dwóch komisjach, bo to są te same teksty jaka droga, przebieg gruntowy, powiatowa to są dokładnie te same argumenty, które stosowali, czy też mówili moi poprzednicy. Bardzo proszę i tutaj kieruję swoją prośbę do pana Starosty, jak i do Państwa, żeby w tym wszystkim gmina Czarna Białostocka nie była zakładnikiem. W czasie rozmów, które były czynione przez poprzednie tygodnie, nie tylko ja, mój zastępca również otrzymaliśmy informację następująca, że jeżeli nie przejdzie gmina Zabłudów, to nie przejdzie żaden wniosek. Czarna Białostocka jest odrębną gminą i nie widzę tutaj związku między Zabłudowem, Supraślem i Czarną Białostocką. Powtórzę argument, dzisiaj okazuje się, że jedynie Czarna Białostocka spośród piętnastu gmin Powiatu Białostockiego nie miała dotychczas we współpracy z powiatem złożonego wniosku. Ani z „PROW-u”, ani „schetyn”, ani „Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Wydaje mi się, że jest argument bardzo istotny, żeby bardzo to przeszło. Złożenie wniosku to jest pierwszy etap na drodze uzyskania dofinansowania. Może okazać się, że żadna droga na końcu nie otrzyma tego dofinansowania. Taka jest cecha wniosku, który się składa”.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej o przedstawienie opinii do omawianego projektu uchwały.

 

         Pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1429B Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)” przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił pozytywną opinię .

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” , podjęła uchwałę Nr XLVI/314/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1429B Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)” (zał. nr 7).

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej proszę o 10 minut przerwy, żeby zdecydowała,  na którą drogę ma być złożony wniosek do programu. Jak wiemy, trzech dróg nie możemy złożyć, tylko dwie”.

 

        Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Janie Perkowski, oświadczyłem Panu i chcę Państwu stwierdzić, że najbliższe posiedzenie Zarządu jest we wtorek o godzinie 815”.

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, znamy możliwości Zarządu, że potrafi spotkać się jeszcze przed sesją i zmienić budżet Powiatu Białostockiego, potem jest nie aktualny z budżetem nad którym obradujemy. To zarzuciła Panu Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, że to jest błąd legislacji i łamanie zwyczajów. Zarząd zapewne może spotkać się w każdej chwili. Nawet potrafi w przewie Rady”.

 

    Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: Mam jedno pytanie. Jakim sposobem chcecie Państwo teraz zadecydować, nie przegłosowując pozostałych wniosków?”

 

   Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że to jest pytanie retoryczne”.

 

    Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „No dobrze, niech tak będzie”.

 

Zarządzono 15 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga krajowa Nr 19 – Etap III”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać Zarząd Powiatu Białostockiego, Pana Starostę, czy podjął decyzję, która z tych dróg? Bo nie usłyszałem wypowiedzi Pana Starosty”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: Szkoda, że Pan Radny Perkowski nie słyszał to co mówiłem na początku. Zarząd Powiatu Białostockiego podjął decyzję na swoim posiedzeniu, nie pamiętam z którego dnia, że w ramach tego programu zgłosi dwie inwestycje. Jedna inwestycja w Gminie Zabłudów, druga inwestycja w Gminie Czarna Białostocka. Następne posiedzenie Zarządu jest planowane w najbliższy wtorek
o godzinie 8 15”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, dziękuję za Pana wypowiedź, ale chciałem być zgodny z naszą może nie formalną umową, że jedną umowę zgłasza Rada, drugą Zarząd. Skoro Pan Starosta tak wybrał, to zobaczymy którą Rada drogę poprze”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Szanowni Państwo, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację  polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga krajowa Nr 19 – Etap III” (zał. nr 8). Uchwała jest niezbędna, żeby zabezpieczyć finansowanie przedsięwzięcia pod tą samą nazwą ewentualnie w roku 2018 w przypadku kiedy wniosek Powiatu Białostockiego o ile zostanie złożony uzyska wsparcie środkami z budżetu Państwa”.

 

 Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, myślę że jeżeli zaszło jakieś nieporozumienie, chociaż powątpiewam, ale myślę, że intencją Pana Perkowskiego było, dało do zrozumienia, że skoro jedna droga już została przegłosowana, zostały jeszcze dwie. To jest propozycja pod rozwagę, którą Zarząd proponuje z tych dwóch które pozostały i cała koalicja. Wtedy poprzemy tę drogę, którą Państwo wybierzecie.”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, jeśli Pan Perkowski odkrywa pewne uzgodnienia gdzie zawsze jest czy w samorządzie czy polityce czy gdziekolwiek są uzgodnienia takie czy inne. Dobrze byłoby Panie Janie Perkowski żeby tych uzgodnień trzymać się. Nie jest tajemnicą że Rada jest podzielona pół na pół. Są dwie opcje. Z naszych uzgodnień a Ja traktuję Pana jako lidera koalicji większościowej było jedno że Zarząd Powiatu na pewno zgłosi inwestycję w gminie Zabłudów a drugą inwestycję jaką Państwo chcecie. Zdecydujecie się Państwo na Czarna Białostocką będzie Czarna Białostocka. Zgodzicie się Państwo czy wytypujecie spośród siebie inną inwestycję proszę bardzo. Wtedy było stwierdzenie Pana my nie mamy nic. Kilkukrotnie było powtarzane. Jeśli Państwo uważacie, że zamiast Czarnej Białostockiej należałoby zgłosić inną, to nie ma najmniejszego problemu ze strony Zarządu. Do dnia dzisiejszego nic takiego nie nastąpiło. Dzisiaj robienie wolty nie ma racji bytu, gdyż jak było powiedziane już kilkakrotnie nie ma możliwości i nie będzie przygotowany wniosek do wtorku na inne przedsięwzięcie, niż jest przygotowane przez PZD, czyli na Zabłudów i Czarną Białostocką. Takie postawienie sprawy to jest taka próba, że winny jest Zarząd ze Starostą, bo my ustaliliśmy, że będzie Supraśl, a drugie jeśli nie będzie Zabłudów, to jest wina Starosty i Zarządu. Głosowanie pokaże jaki jest wynik. Stanowisko Zarządu jest niezmienne z różnych względów. Przede wszystkim, ze względu na zaawansowanie przygotowania wniosku i terminy jego składania”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto Pełkowski, chciałbym powiedzieć, że faktycznie były rozmowy jak Pan wspomniał w swojej wypowiedzi, nie widziałem przeszkód. Nie mam Pana stylu, żeby Radnym narzucać temat, tylko merytorycznie dyskutujemy jakie drogi, kiedy, co, jak. Wszystko jest przedyskutowane na klubie 16 osobowym. Radni, którzy nie są obecni, są informowani o wcześniejszych ustaleniach. Komisje również obradowały, pracowały. Pan Starosta ma w swoim stylu, jak rozmawialiśmy na temat rozbudowy starostwa ,jak mówimy o takich szczegółach, była rozmowa między nami, że rozbudowujemy starostwo w kierunku ulicy Wiewiórczej. Wtedy przychodzą pozycje Pana Starosty, myśmy myśleli jako grupa większościowa w Radzie Powiatu koalicja, że będzie rozbudowa w granicach 1600 m, czy 1 5000 m. Pan Starosta przedstawia propozycje od razu 3 000 m. Na tym polega nasza różnica. Ja ze swoimi Radnymi dyskutuję, dlatego mamy w koalicji 16, a Pan ma 11”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: Panie Perkowski, mam już swój wiek. Mam duży bagaż doświadczeń i nie czas na zmianę stylu. Wiem, że dla wielu moja osoba i mój styl zachowania nie odpowiada. Nie słyszę ze strony członków klubu PO i PSL, gdzie nas jest 11, żeby mieli takie zastrzeżenia co do funkcjonowania wewnątrz klubu. Nasze stanowisko, czy nasze uzgodnienia, moje w imieniu klubu, że zgłaszamy w inwestycje w Zabudowie jest przez nas nie właściwa. Jest nie zaprzeczalnie podważana. Jeśli Państwo nie jesteście w stanie swoją propozycję uzgodnić, to trudno. Dwa zdania, co do rozbudowy. Panie Perkowski mówiliśmy i mówimy o 1 600 m powierzchni użytkowej i to jest jedno co tam można zrobić. Jeżeli Państwo zmieniacie zdanie, to decyzja należy do was”.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: Chcę tylko przypomnieć, że na tym polega demokracja, że decyduje większość”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji ponieważ ona znacznie odbiega od treści uchwały, tematu”.

 

 Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym przypomnieć fakty - to właśnie większość na Komisji Infrastruktury w porozumieniu ze swoimi klubami zaopiniowała pozytywnie dwie inwestycje, to jest Czarna Białostocka i Zabłudów, do złożenia wniosku do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. To już wcześniej Państwo ustalili. Raptem jest ta zmiana. Popieram tutaj stanowisko Przewodniczącego Zarządu, bo wiem, że takie ustalenia były
i w tym kierunku, żeśmy dalej działali pod kątem prac przygotowawczych projektów”.

 

  Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ja tylko odniosłem początkowo wrażenie tutaj przy wypowiedzi Pana Starosty, że jeżeli nam bardziej zależy na drodze Protasy – Folwarki to może tę drogę robić. Podtrzymuje Pan to zdanie?”

 

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Przy jakiej wypowiedzi?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: Możemy odsłuchać to co mówił Pan Starosta. Powie Pan tak, czy nie”.

 

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: Jasno mówię Państwu i dla członków obu klubów, przynajmniej tej całej jedenastki, dla Starosty, dla Zarządu jest istotne, ażeby przedsięwzięcie dotyczące modernizacji drogi w gminie Zabłudów było zgłoszone i było realizowane. Było to niezmienne i stale, Państwu mówiliśmy dla nas złożenie wniosku na tę inwestycję jest kwestią priorytetową”.

 

Pan Jacek Chrulski – Burmistrz Czarnej Białostockiej: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, muszę przyznać, że jestem bardzo zdziwiony stanowiskiem Zarządu tzn. że ten wniosek Czarnej Białostockiej to był tylko wniosek, Państwo nie konsultowaliście tego. Jeżeli teraz słyszę od Pana Starosty, że ze strony Zarządu to był tylko wniosek Zabłudowa to znaczy, że to jest skazane na pożarcie. Ze strony Pana Starosty padło teraz stwierdzenie jednoznaczne, że jako Zarząd zgłasza wniosek Zabłudowa”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd. Było zgłoszone do dyskusji. Rozmawialiśmy o sześciu przedsięwzięciach gdzie były dyskusje w których Pan uczestniczył. Ostatecznie po różnych rozmowach o których tutaj było wspomniane, Zarząd zadecydował, że i przekazał taką sugestię do PZD, że mają być przygotowane dwa wnioski. Jeden wniosek gminy Zabłudów, drugi Czarna Białostocka. Od tego momentu te wnioski są dla nas, czy dla mnie, dla Starosty są równorzędne. Nie robię tutaj żadnego wyjątku. Gdyby Radni większościowi doszli do wniosku, że ważniejsze ich zdaniem jest Supraśl, a nie Czarna Białostocka to takie głosowanie wynikło dzisiaj, bądź wcześniej w wyniku pewnych rozmów, czy uzgodnień”.

 

 Pan Jarosław Paweł Sadowski – Przedstawiciel Społecznego Komitetu Wspierającego Realizację drogi 1484B: „Przepraszam jakieś prywatne, tajne układy między Burmistrzem Zabłudowa i Starostą. Nie zakłócajcie mnie, dobrze gadam. Zauważyłem, że tutaj jest promowana prywata, a nie słuszne potrzeby mieszkańców”.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Szanowny Panie, w tej chwili rozmawiamy o priorytetach i akurat nie dotyczy to tematu o którym chce Pan zaraz mówić. Dalej odnoszę wrażenie, że bardziej Panu Staroście zależy na drodze do Rafałówki. Jeżeli tak, to my jako większość możemy przychylić się do tego”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Dzisiaj są dwa punkty i proszę je realizować. Nie stawiać tak, czy Staroście, czy Zarządowi zależy, czy mniej zależy gdyby było inaczej to byśmy składali inne wnioski. Ze strony Zarządu są przedstawione dwa wnioski dwóch uchwał. Jeden wniosek dotyczący gminy Zabłudów i gminy Czarna Białostocka. One są równorzędne. Mam nadzieję, że te dwa wnioski uzyskają większość Radnych Powiatu Białostockiego”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: Większość uzyskał już jeden wniosek. Jeżeli chodzi o Protasy – Folwarki, to co mamy głosować inaczej?”

 Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mamy porządek i głosujemy nad konkretnym punktem”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Nie ma żadnych przeszkód prawnych, ażeby głosować w poszczególne uchwały, nawet jeśli trzy uchwały uzyskują większość Radnych, to jest to zgodne z prawem i jest wolą Rady. Ostatecznie to Zarząd zgłosi dwa wnioski, jeśli będzie miał kompletne uchwały, ażeby złożyć wniosek i jeśli będzie miał komplet dokumentów”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jest jakiś przełom w tej chwili. Bardzo dziękuję, Panie Starosto, za tę propozycję. Nie wiem, czy ona będzie przyjęta, ale to już inna kwestia. Pan Starosta stwierdził, że najlepiej trzeba byłoby poprzeć wszystkie wnioski. Rozumiem, że Pan Starosta bierze pod uwagę, że każdy z nich jest dla Pana Starosty realny i może zgłosić do tego programu każdą drogę. Inaczej Pan Starosta nie zgłaszałby takiej propozycji, bo byłaby cyniczna. Nie posądzam Pana Starosty o taką postawę. Zatem myślę, że to jest jakieś światełko co do rozwiązania”.

 

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, czasami jestem cyniczny, ale już nie do tego stopnia. Mówiłem i mówię czysto teoretycznie, że istnieje możliwość, ażeby każda z projektów uchwał, czy każda ta uchwała uzyskała większość. Wcześniej Państwu mówiłem, że przygotowanie wniosku dotyczącego  Supraśla do wtorku jest niemożliwe. Na dzień dzisiejszy i potwierdzi Pan Dyrektor PZD komplet dokumentów poza wspomnianymi uchwałami jest przygotowany dla Zabłudowa i Czarnej Białostockiej. Czekamy tylko na uchwały dla tych dwóch gmin, żeby można było złożyć wnioski”.

 

         Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

 Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga krajowa Nr 19 – Etap III” przedstawił Przewodniczący stałej Komisji Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XLVI/315/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka –droga krajowa
Nr 19 – Etap III”, 
(zał. nr 9).

 

 

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił projekt uchwały w sprawie w upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)” (zał. nr 10). 

 

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, projekt uchwały, który Państwo mają przed oczami po podjęciu tej uchwały posłuży temu, żeby można było złożyć wniosek do „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”, żeby było wiadomo, że ma zapewnione finansowanie w zakresie tzw. wkładu własnego”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie w upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)” przedstawił Przewodniczący stałej Komisji Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 12 głosach „za”, 14 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, nie podjęła uchwały w sprawie w upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)”. 

 

Zarządzono 5 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin (zał. nr 11).

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Szanowni Państwo, Pan Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zwrócił się do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o współorganizację zawodów sportowo-  pożarniczych jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego. To są zawody, które odbywają się co dwa lata. Pomoc finansowa  w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 złotych na organizację tych zawodów. W związku z tym, Zarząd przedłożył Państwu uchwałę dotyczącą pomocy finansowej gminie Tykocin na te zawody. Zawody odbędą się 24 września br. w Tykocinie”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

 Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVI/316/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin, (zał. nr 12).

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia przez Zarząd Powiatu Białostockiego wniosku o dotację z budżetu państwa budowy i remontów dróg powiatowych.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Otrzymaliście Państwo tę uchwałę ze stanowiskiem (zał. nr 13). W punkcie jeden będzie wpisana droga Grabówka – Ciasne. W punkcie dwa - Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka –droga krajowa Nr 19 – Etap III”.

 

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XLVI/317/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia przez Zarząd Powiatu Białostockiego wniosku o dotację z budżetu państwa budowy
 i remontów dróg powiatowych, 
(zał. nr 14).

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 15).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do Zarządu Powiatu Białostockiego oraz do Powiatowego Zarządu Dróg wpłynęła korespondencja od Burmistrza Łap w temacie powierzenia gminie prowadzenia zadania związanego z budową chodnika na ulicy Żwirki i Wigury, od ulicy 3 Maja do ulicy Huzara. Ponieważ korespondencja nie zawierała terminów realizacji przedsięwzięcia. Po doprecyzowaniu tych informacji przygotowaliśmy projekt uchwały, który mówi o tym, że w roku 2017, czyli jeszcze w bieżącym Gmina Łapy otrzyma prowadzenie tegoż zadania mocą uchwały Rady Powiatu Białostockiego. Później szczegóły będą doprecyzowane na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy Zarządem Powiatu, a Burmistrzem Łap”.

 

   Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVI/318/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych,   (zał. nr 16).

 

 

Ad 9. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż wpłynęła interpelacja do Zarządu Powiatu Białostockiego za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego w sprawie braku informacji o Radnych na stronie Powiatu Białostockiego.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, mam taki postulat, nie pytanie. Około tygodnia temu w miejscowości Zalesiany, Gmina Turośń Kościelna odbyło się zebranie mieszkańców z przedstawicielami firmy „Budimex” dotyczyło budowy drogi wojewódzkiej 678. Między innymi podnoszono tam m.in. do „Budimexu”, że droga powiatowa 1501B jest usilnie niszczona. Prawdopodobnie jeden z mieszkańców twierdził, że rozmawiał z kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych i ten odpowiedział, że ta droga jest niszczona przez „Budimex” i w związku z tym dopóki nie dojdzie tam do skonkretyzowania tej budowy powiat nic nie będzie robił. Moja prośba, apelacja - proszę o nadzór nad stanem technicznym tej drogi w Zalesianach. To jest droga która prowadzi przez Zalesiany”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w spotkaniu tym nie uczestniczyłem o którym tutaj Pani Radna mówi. Wiem, że od mieszkańców Zalesian był wniosek o to, żeby tam nie ustawiać żadnych znaków ograniczenia tonażu, ponieważ intensywnie korzystają z możliwości dowozu gruntu i wyrównywania powierzchni działek, podwyższania konkretnie nawierzchni terenu na swoich prywatnych działkach nadmiarem gruntu, który znajduje się na budowanej obwodnicy Księżyna. Tych znaków tam nie było i nie ma. Mówię o znakach ograniczenia tonażu. Droga jest gruntowo - żwirowa. Łatwo ją zniszczyć, łatwo ją naprawić. Jeżeli jest wniosek o to, żeby tam ustawić zakaz poruszania się samochodów ciężarowych to ten zakaz natychmiast się pojawi. Oczywiście będą same interwencję od samych mieszkańców Zalesian. Czy będą z „Budimexu” interwencje? Tego nie umiem powiedzieć i nie odpowiem w tym momencie na to pytanie. Nie ma problemu, możemy tam wprowadzić zakaz poruszania się samochodów ciężarowych i sprawa ucichnie. Oczywiście na pewnym odcinku nie wprowadzimy go. Dotyczy to odcinka od obecnej drogi wojewódzkiej, czy takiego staro droża, tak to nazywamy do miejsca przecięcia się przyszłej obwodnicy Księżyna z drogą powiatową do Zalesian. Tam niestety samochody „Budimexu” muszą się poruszać. To jest uzgodnione z Powiatowym Zarządem Dróg po to, żeby wybudować swoją drogę, drogowców też rozumiemy”.

 

  Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego „Czy możliwe jest przez gminę Turośń jest wszędzie 10 ton ustawione znaki ograniczenie. Jak najbardziej rozumiem, żeby transport, czy tranzyt tamtędy nie szedł, ale są przypadki szczególne, czyli nie wszyscy mają zasilenie w domach piecami gazowymi, część ludzi ma w zbiornikach gazowych i w ten sposób uniemożliwia się dowiezienie gazu do opalania domów. Już parę spotkałem się, czy można wyłączyć z tego zakazu samochody z ADR-em, czyli przewożące materiały niebezpieczne, olej napędowy i gaz”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku „Generalnie drogami powiatowymi materiałów z ładunkiem niebezpiecznym nie przewozimy. Spotkałem się już z sześcioma przedsiębiorcami, czy przez telefon, czy osobiście, czy poprzez korespondencję z wnioskami o udostępnienie dróg powiatowych dla przejazdu samochodów ciężarowych. Dotyczy to siedmiu autocystern z gazem dostarczanym do różnych miejscowości, Łapy, również w Niewodnicy Koryckiej. Dotyczy to kilku nawet kilkudziesięciu pojazdów, które budują łapską strefę ekonomiczną. To są samochody ciężarowe. Raz z ładunkiem, raz bez ładunku.  Dotyczy to samochodów z tarcicą. Dotyczy to samochodów z dłużycą oraz innych, którzy mieszkają przy dawnej drodze wojewódzkiej przy Barszczówce, czy innych miejscach. Temat jest bardzo złożony. Pokrótce go teraz przybliżę. Generalnie w tej chwili zezwoleń kategorii pierwszej na przejazdy drogami powiatowymi nie wydajemy. Oznakowywaliśmy i to fakt, te drogi znakami 10  lub 15 ton w zasadzie na gwałt po to, żeby nie dopuścić do zniszczenia dróg powiatowych. W tle jest oczywiście informacja z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich bardzo często przekazywana na stronach internetowych, bądź w gazetach lokalnych, że oto dla potrzeb dojazdu do Łap lub do Wysokiego Mazowiecka. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyznaczył objazdy, te objazdy prowadzą przez Jeżewo i Sokoły. Owszem, to jest ponad 40 kilometrów dalej niż dotychczasową drogą wojewódzką. Jeśli te objazdy są wyznaczone przez szczebel wojewódzki, to dlaczego tutaj ktoś próbuje angażować i namawiać, żebyśmy zgadzali się na niszczenie własnych dróg powiatowych. Dlaczego nie wydajemy zezwoleń? Ponieważ jeśli wydamy zezwolenie jednemu podmiotowi to w kolejce u mnie za drzwiami stanie pięciu innych.  „I zapyta ile wziąłeś od tego jednego?”. Nie chcę mieć takich sytuacji, ani z mediami, ani z organami, które będą mnie potem ścigać, czy dociekać: „dlaczego ktoś dostał zezwolenie, a kto inny nie dostał zezwolenia?” Jest to w zasadzie odesłanie do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jest wyznaczony objazd i proszę z niego korzystać. Ludzie przychodzą do mnie, owszem i płaczą mi w rękaw ze on zbankrutuje. To może jest pytanie do mojego odpowiednika w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, dlaczego dróg serwisowych nie pobudował na czas budowy drogi dwujezdniowej prawie na bazie drogi ekspresowej po to, żeby obsłużyć ruch lokalny. Łapska strefa ekonomiczna siedem autocystern z gazem, to nie bagatelna ilość samochodów.  Prawie na bazie drogi ekspresowej po to żeby obsłużyć ruch lokalny. Łapska strefa ekonomiczna siedem autocystern z gazem, to nie bagatelna ilość samochodów. Kiedy w Daniłowie chcieliśmy zatrzymać ruch na Gminie Łapy, ruch samochodów ciężarowych, bo droga nam przewracała się do góry nogami, to spotkało się to z bardzo ostrym protestem Radnych gminy Łapy, władz gminy Łapy i trochę pod presją, trochę pod naciskiem te znaki zdjęliśmy. Czym to skutkuje? Trzy lata jesteśmy w sądzie, jako Powiatowy Zarząd Dróg wspomagani przez Radców Prawnych Starostwa, w związku z tym, że komuś w pewnej miejscowości przy tej drodze dom porysował się, zaczął pękać, coś tam klawiszuje. Osobiście brałem udział w autopcji, czy też wizji lokalnej. W zasadzie każdy ma swoje racje. Trudno zdecydować komu można pozwolić, a komu nie pozwolić poruszać się drogą powiatową. Te sprawy sądowe to wcale nie są przyjemne. Jest tutaj Radca Prawny obok mnie, na tej Sali, który w tych sprawach uczestniczy. To są bardzo skomplikowane i trudne sprawy. Generalnie jestem na nie. Jeśli będę zmuszony, to na pewno w jakiś sposób pisemny byłoby wiadomo kto o tym zdecydował, że mamy niszczyć drogi powiatowe ruchem samochodów ciężarowych na drogach, które są do tego absolutnie nie przystosowane”.

 

  Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Droga powiatowa, która jest tzw. objazdem Zalesian, jest chyba nasza – droga z Niewodnicy Koryckiej do rozwidlenia 678 i 682. Nie wiem, w jakiej technologii robiona była ta nawierzchnia, chyba bez podbudowy. Zdaje mi się że to jest utrwalanie powierzchniowe. Być może została komuś przekazana w Zarząd. Zdaje mi się, że gmina Turośń angażowała się. Droga ta w bardzo szybkim tempie niszczeje. Nie wiem, jaka jest nasza rola w tym momencie. Dosłownie z dnia na dzień jest coraz gorzej. Wyrwy boczne są tak duże, że sięgają może 60 cm może 80 cm. Byłem świadkiem sytuacji, że przede mną auto omijało dosyć głęboką wyrwę z lewej strony i z prawej tez ktoś omijał i cudem nie zderzyli się. Tam brakuje też jednego znaku, co prawda on nie pomoże, ale jadąc od Białegostoku w drugą, gdy mamy po prawej drogę nieutwardzoną, to będzie wiadomo, kto ma pierwszeństwo. Ale to jest drobiazg. Poważną sprawą jest to, że tam są podmycia na poboczu i one sięgają już asfaltu. Wysłałem Panu Wójtowi zdjęcie, bo tam może zdarzyć się nieszczęście. Tam autobusy jeżdżą, nie wiem, czy samochody ciężarowe mogą jeździć? Nie pamiętam, czy jest ograniczenie. Jeżeli jedzie autobus i ktoś zjedzie na takie pobocze, które ma wyrwy, to znajdzie się głęboko w rowie. Chcę Pana zapytać, kto jest w stanie coś z tym zrobić. Całość została przekazana wykonawcy.  Można to odtworzyć. Nie można czekać na odtworzenie do czerwca. Jest już bardzo źle”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Domyślam się, że chodzi o objazd od Niewodnicy Koryckiej do Markowszczyzny realizowany na dwóch różnych drogach powiatowych i na drodze gminnej. Niewodnica Korycka przejazd, aż do Traktu Napoleońskiego to droga powiatowa, bitumiczna, krawężniki, chodniki, przekrój uliczny jest tam w miarę bezpieczny. Potem skręcamy na 300 metrów Traktu Napoleońskiego, który został dość szybko pokryty asfaltem w sposób trochę urągającym warunkom technicznym, ale jest to odcinek drogi gminnej Gminy Turośń Kościelna. Potem skręcamy w lewo na 2 kilometry powierzchniowego utrwalenia tzw. ulica Topole w ciągu drogi 1546B prowadząca aż do Markowszczyzny i jest to odcinek drogi powiatowej. Oczywiście na etapie uzgadniania rozwiązań związanych z projektem organizacji ruchu  na czas budowy trwały intensywne rozmowy z firmą „Budimex”, która realizuje tą przebudowę i spisano stosowne dokumenty i całość utrzymania do chwili zakończenia budowy drogi wojewódzkiej w nowym przebiegu leży po stronie firmy wykonawczej firmy „Budimex”. Aktualnie jesteśmy po wysłaniu dwóch pism do „Budimexu”, żeby zajęli się tym co do nich należy do ich obowiązków bo jest tam niebezpiecznie. Znam kierownika dyrektora budowy „Budimexu”. Osobiście dwa razy do niego dzwoniłem. Na razie bezskutecznie. Trzeba chyba zagrozić wstrzymaniem objazdu i zatrzymaniem budowy nowej drogi wojewódzkiej bo inaczej nie osiągniemy bezpiecznych warunków przejazdu po drodze powiatowej. Ten obowiązek utrzymania oświadczam jest w tej chwili po stronie firmy wykonawczej „Budimex”. Interweniujemy. Nasza broń to co papier, czerwone pieczątki, podpis i to wszystko. Chyba, że zatrzymamy ruch który tamtędy odbywa się. Tak to odbywa się”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jest bardzo niebezpiecznie. Trzeba zatrzymać ruch, skoro nic nie pomaga”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Zgadzam się”.

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ten przykład Daniłowa to nie jest najszczęśliwszy ograniczenie tej drogi i Pietkowa. Tam była bardzo podobna sytuacja. W celu ratowania jak najbardziej drogi, postawiono 10 ton znak zakazu dla samochodów ciężarowych, gdzie w miejscowości Daniłowo 3 - 4 ludzi zajmuje się produkcja palet i tylko z tego żyje. Więc jak mają wywieźć materiał?  Tam nie było odpuszczone, tylko nie dotyczy ruchu lokalnego. Cały ruch ciężarowy, tranzytowy był zatrzymany. Tu jest podobna sytuacja w tej chwili. Jak do ludzi dowieźć, olej napędowy, czy gaz teraz na okres zimowy. Uważam, że bardzo proste rozwiązanie jeżeli pod znakiem zakazu będzie, nie dotyczy pojazdów ADR. To jednoznacznie wskazuje, że tylko samochody lub zaopatrzenia na terenie gminy. Tak jak Pan mówi - nie można wskazywać firm, bo to jest korupcjogenne lub nawet podejrzenie korupcji. 7-10 samochodów w skali takiej drogi nie zrobi krzywdy tej drodze. W ten sposób generalizując odcinamy możliwość zaopatrzenia i dojazdu do tych ludzi na terenie akurat tutaj gminy Turośń Kościelna”.

 

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić uszkodzenie słupków i uszkodzenie łańcucha na ubiegłorocznej inwestycji w Dąbrówkach przy budowie chodnika. Na kilkanaście słupków łańcuch, który oddziela chodnik od rowu rusza się a łańcuch w niektórych miejscach przerdzewiał. Prosiłbym to zgłosić jako naprawę gwarancyjną i przedstawienie załatwienia spraw”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeszcze jest jedna rzecz o której nie wspomniałem, a mianowicie wpłynęła interpelacja od Pana Wiesława Pusza byłego Starosty Powiatu Białostockiego. Interpelacja z wyciągu projektu protokołu. Przekażę to dla Zarządu, ponieważ w części miała być odpowiedź na już. Natomiast po 15 reszta. Przekazuję dla Pana Starosty, bo może to ulec zapomnieniu”.

 

Ad 10. Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych o pismach, które wpłynęły:

 • Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dot. przekazania stanowiska w sprawie konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzeniu sieci szpitali (na przykładzie SP ZOZ w Łapach) (zał. nr 17),
 • Pismo z Ministerstwa Zdrowia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego dot. przekazania pisma Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego z dnia 9 sierpnia 2017 roku przedkładające stanowisko Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2017 roku
  w sprawie finansowania szpitali w celu rozpoznania zgodnie z właściwością (zał. nr 18),
 • Pismo Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dotyczące pisma Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 64A i 64B w Supraślu z dnia 21 sierpnia 2017 roku (zał. nr 19),
 • Pismo Sołtysa wsi Borki dotyczące prośby o jak najszybszy remont drogi z Nowosiółek do Borek (zał. nr 20),
 • Pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Jurgiela dot. przekazania stanowiska w sprawie konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzeniu sieci szpitali (na przykładzie SP ZOZ w Łapach) (zał. nr 21).

 

 Pan Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla: „Wysoka Rado, Panie Starosto, bardzo serdecznie chcę podziękować Radnym i dziękuję Radnym Powiatu Białostockiego za podjęcie uchwały za uwzględnienie naszej potrzeby społecznej, naszej gminy o połączenie Grabówki z Supraślem, ze wsią Ciasne. To jest dla nas bardzo ważne. Panie Starosto, gdyby nie nasza rozmowa w styczniu na pewno nie przypominałbym się o tej drodze. Jeżeli uważaliśmy, że jest pewna chęć wykonania tej inwestycji to do tego wróciliśmy. Może dość późno, ale jesteśmy wszyscy do tego przygotowani, mamy pozwolenie na budowę, teraz jest uchwała Powiatu. Jako gmina wcześniej takich uchwał nie przygotowywaliśmy. W przypadku wejścia pewnej inwestycji dopiero wtedy Rada podejmowała taką uchwałę przed podpisaniem stosownych umów przed przystąpieniem do inwestycji. Natomiast Panie Starosto, jeżeli Pan uważa, że taka uchwała do wtorku jest dla Pana niezbędna do złożenia wniosku to proszę o wskazanie nam takiej potrzeby i zwołam sesję nadzwyczajną. Chciałbym abyśmy wszyscy poważnie traktowali. Jeżeli Pan wskaże, że jest taka potrzeba, to ze swojej strony deklaruję, że taką sesję zwołam i takie pełnomocnictwo zaciągnięcia zobowiązania finansowego ze strony gminy Supraśl będzie przedłożone dla Pana Starosty”.

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, sądzę że jasno wyrażałem się, że wniosek do wtorku nie będzie przygotowany i nie będzie zlecony, żeby przygotowywać i takie uchwały na ten czas nie są niezbędne i nie ma najmniejszego powodu, żeby Pan Burmistrz zwoływał sesję nadzwyczajną, żeby podejmować takie uchwały”.

           Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, chciałbym gdyby w tej kadencji nie było żadnego wniosku, czy to „Polska – Białoruś – Ukraina” czy „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” ani jednego wniosku nie było Starostwa z gminą Supraśl i stąd są też nasze pewne obawy. Dlaczego jesteśmy jako Gmina Supraśl pomijani?  Realizujemy pewne inwestycje pół na pół, ale chodzi o pewne działania związane z pozyskiwaniem środków z zewnątrz, czy unijnych, czy z Narodowego Programu. To jest nasza ogromna prośba, żeby choć jeden wniosek w tej kadencji był złożony wspólnie z Powiatem na gminę Supraśl, żebyśmy nie czuli się dyskryminowani”.

 

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Burmistrzu, mówimy o rzeczach realnych, a nie o złożeniu wniosku. Jak Pan pamięta, pamiętamy, że w tej kadencji w Pańskiej gminie był realizowany wniosek w ramach programu tzw. „schetynówek”. Pamiętam jak żeśmy się rozliczali z tej inwestycji, gdzie swego czasu odmówiono płacenia, współpłacenia za roboty dodatkowe i inne”.

 

           Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, to był wniosek złożony przez Pana poprzednika, Pana Wiesława Pusza. To był wniosek, czy Pan chciał, czy nie chciał po prostu, była inwestycja w toku realizowana i była rozliczona przez Pana. Natomiast jeśli chodzi o sytuację składania wniosków do tej pory, ani jeden wniosek wspólny gminy Supraśl i Powiatu Białostockiego nie został złożony, o to chodzi Panie Starosto i Pan dokładnie o tym wie”.

 

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Burmistrzu, piętnaście gmin, dwa wnioski można złożyć. Maksymalnie to jest osiem wniosków w ciągu kadencji. W sumie mówiłem o realnym wykonaniu inwestycji, bo składać wnioski można różne. Natomiast w tej kadencji była realizowana. Jest tak, jeśli jeden Starosta składa wniosek to jest tak, że kolejny realizuje, a jeszcze kolejny wstęgę przecina i mówi, że ja wybudowałem”.

 

          Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W imieniu Klubów Prawa i Sprawiedliwości, Nasze Podlasie i Niezależnych składam wniosek o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego Pana Antoniego Pełkowskiego na podstawie art. 31 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Składamy wniosek o odwołanie Pana Antoniego Pełkowskiego z funkcji Starosty Powiatu Białostockiego (zał. nr 22). Składam na ręce Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego”.

 

          Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Na moje ręce złożony został wniosek i odnośnie tego wniosku, wiadomo jaka jest procedura”.

 

            Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Perkowski, widzę że Pan już tak bardzo pospieszył. Chyba, że Pan wie jakie będzie stanowisko RIO, które uchyli uchwałę dotyczącą nieudzielenia absolutorium. Państwo nie udzieliliście absolutorium i Państwo po otrzymaniu opinii możecie głosować o odwołanie Starosty i Zarządu jest z tego powodu”.

 

            Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Składamy ten wniosek w trybie zwyczajnym, zgodnie z ustawą, a nie z uwagi na to, że wiemy, że Pan Starosta będzie odwoływał się jeżeli to będzie pozytywna opinia RIO na temat naszej uchwały naszej podjętej. Pan nam to przeciągnie do stycznia, gdzie w styczniu już będzie dziewięć miesięcy do wyborów i nie jest możliwe odwołanie Starosty”.

 

            Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z ust Pana Starosty padło niepokojące stwierdzenie, że jeżeli chodzi o drogę położoną w gminie Supraśl to Pan Starosta jak i Zarząd nie upoważni Dyrektora Jędrzejewskiego do pracy nad tym wnioskiem. Tam potrzebne jest upoważnienie do tego, żeby dalej ten wniosek był przygotowywany. Myślę, że jeżeli dobra wola będzie to taki wniosek mógłby być gotowy i będzie gotowy na piątek jeżeli już. Tylko przypomnę Państwu, że podjęliśmy uchwałę dzisiaj o której Państwo wiecie i przypomnę art. 32 ust.2 pkt.2 dotyczący ustawy o samorządzie powiatowym, który mówi wyraźnie co do podstawowych obowiązków Zarządu należy. Należy wykonywanie uchwał Rady”.

 

             Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że jest obstrukcja ze strony Zarządu, jeśli chodzi o tę drogę to proponuję, żeby gmina Supraśl przygotowała jako w ramach pomocy dla Powiatu Białostockiego i przekazała tę dokumentację”.

 

              Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo satysfakcjonuje mnie to co usłyszałem z ust Pani Radnej Anny Grycuk, która zapytała: „czy teraz Pani Danuta Bagińska będzie głosować za odwołaniem Pana Starosty?” To obnaża całość tego misternego planu. Pokazuje, że z tym wnioskiem, że to był wniosek polityczny, a nie merytoryczny. Nie chodzi o drogę, tylko chodzi o respirator dla Pana Starosty”.

 

             Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Mam wrażenie, że Pan Radny zupełnie opatrznie zrozumiał moje słowa. Chyba na tym poprzestanę”.

 

             Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę Pana Starostę, żeby Pan spróbował uzupełnić dokumenty dotyczące pracy nad uchwałą, którą dzisiaj żeśmy podjęli w sprawie gminy Supraśl. Wystarczy ustnie Panu Dyrektorowi upoważnić go do tego, do pracy. Widzę, że Pan Starosta nie chce już podejmować dyskusji”.

 

 

 Ad 11. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XLVI Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 8 września 2017 roku, o godz. 1825.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                                                Podpisał:

                                                                                                                                                                    Zenon Żukowski

Renata Zimnoch                                                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                             

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-09-2017

Data udostępnienia w BIP: 04-10-2017 09:59

Data modyfikacji informacji: 04-10-2017 09:59