Protokół Nr XLIV/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

Protokół Nr 44/2017

z obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 31 lipca 2017 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

    W obradach XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Karina Kurzewska – Dyrektor w Wydziale Architektury,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 23 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XLIV sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecni byli: Pani Maria Busłowska, Pani Sylwia Rząca, Pan Jan Gradkowski oraz Pan Marek Skrypko.

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XLIV  nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Zarząd Powiatu Białostockiego o wyrażenie zgody, bo jest to sesja nadzwyczajna, a zatem zmiana porządku musi odbywać się za zgodą zarządu, o wprowadzenie punktu – „przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzeniu sieci szpitali”. Stanowisko jest skonsultowane z Panem Starostą Powiatu Białostockiego i Panią Dyrektor SP ZOZ. Myślę, że nie będzie budziło zastrzeżeń, ale każda dobra uwaga jest mile widziana”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, w związku z tym, że mamy sesje nadzwyczajną, czyli powołanie sesji na podstawie art. 15, ust. 7 zwracam się do Zarządu Powiatu Białostockiego. Czy Zarząd zechce wprowadzić zmiany, bądź zgodzić się na wprowadzenie zmian co do porządku obrad dzisiejszej sesji?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego nie wnoszą zastrzeżeń, ani nie są przeciwni do wprowadzenia takiego punktu na posiedzeniu sesji nadzwyczajnej”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do porządku sesji jako punktu 4: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzeniu sieci szpitali”.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 1. Otwarcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzeniu sieci szpitali.
 5. Zamknięcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 4).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli Państwo pozwolicie, omówię całościowo tą uchwałę, wszystkie zmiany do budżetu łącznie z tą uchwałą, która była wprowadzona w tak zwanym międzyczasie, prawda? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, będę omawiała całość, kompletne, wszystkie zmiany do budżetu łącznie z tą zmianą wprowadzoną w tak zwanym międzyczasie. Wprowadzamy do budżetu, zwiększamy i zmniejszamy plan dochodów. Również zwiększamy i zmniejszamy plan wydatków. Zgodnie z per saldem dokonane zmiany zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 011 314 zł, ale dotyczy to zwiększenia planu dochodów o kwotę 156 400 zł zgodnie z załącznikiem numer 1. Zwiększamy i zmniejszamy w drogach publicznych powiatowych. Zwiększamy dochody o 30 000 zł, jako dotacja celowa otrzymana z tytułu otrzymania pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja z Gminy Turośń Kościelna na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1539B na odcinku wsi Zawady. Jest to pozycja 31N załącznika inwestycyjnego. Zmniejszamy w drogach publicznych powiatowych o 554 714 zł. Dotyczy to zmniejszenia w ramach programu „Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” inwestycji „przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki. Następnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest zmniejszenie o 510 000 zł, jest to zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy, budżet Państwa zmniejszył tą dotację właśnie na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych. Następnie zwiększamy w pozostałej działalności o 23 400 zł. Jest to zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania wynikającej z ustawy o Karcie Polaka – 23 000 zł otrzymaliśmy. Następnie w pozostałej działalności zgodnie z pismem RIO zmieniamy tylko i wyłącznie źródło finansowania z 2440 na 2460. To wszystkie zmiany dotyczące dochodów. Przejdziemy teraz do załącznika numer 2, gdzie są zmiany z planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok. Tutaj w drogach publicznych powiatowych zwiększamy plan wydatków o 40 000 zł na zadania inwestycyjne, zmniejszamy o 564 714 zł.  Są to wydatki inwestycyjne realizowane przez PZD. Te 554 714 zł to jak wspomniałam wcześniej chodzi o inwestycje na odcinku Tykocin – Rzędziany – Saniki w ramach programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Następnie w Ochotniczych strażach pożarnych 10 000 zł to jest ta zmiana wprowadzona do dnia dzisiejszego jeszcze jedną uchwałą, którą Państwo otrzymaliście. Przeniesienie jest z dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu, czyli między gminą a powiatem na dotacje udzielone dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dokładnie chodzi o OSP. Następnie 14 340 zł również przeniesieniem między paragrafami z uwagi na to, że przeniósł się uczeń ze szkoły zawodowej do naszej jednostki, przeszedł do liceum. Tam trzeba przenieść dotacje podmiotowo dla osób niepełnosprawnych. Następnie składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie ze zmniejszoną dotacją zmniejszamy wydatki o 510 000 zł. W pozostałej działalności zwiększamy świadczenia społeczne o 23 400 zł, to jest realizacja dotacji celowej zgodnie
z ustawą o Karcie Polaka. Jeżeli chodzi o załącznik numer 3 i 4 – są to załączniki inwestycyjne i załącznik odnośnie dotacji zgodnie z tym co zostało wprowadzone po stronie dochodów i wydatków, zostało dostosowane załącznik inwestycyjny i dotacyjny. To jest szczegółowo opisane w objaśnieniach, w załączniku numer 5. Jeżeli Państwo życzycie sobie to oczywiście każdą tą zmianę inwestycyjną mogę omówić, chyba że Państwo chcecie w jakiś inny sposób. Dziękuję bardzo”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, skąd różnica 10 000 zł w planie wydatków zarówno po stronie zwiększenia, jak i zmniejszenia w stosunku do tego co otrzymaliśmy w materiałach na meila i pocztą w stosunku do tego co dzisiaj dostaliśmy?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Pan Przewodniczący, o tym również wspominałam. Państwo powinniście otrzymać jak gdyby drugą uchwałę. Te 10 000 zł dotyczy OSP. Tam przenosimy zadanie, ponieważ wniosek początkowo był złożony przez gminę. Przyznaliśmy 10 000 zł dla gminy, a teraz okazało się że to nie gmina tylko chce jednostka OSP te pieniądze. W związku z tym trzeba przenieść te pieniądze na jednostkę OSP jako dotację dla niepublicznych jednostek samorządu”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze prosiłbym o uzupełnienie jaka jednostka i na co?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę, to dotyczy jednostki Turośni Kościelnej, chodzi tutaj o zakup łodzi ratowniczej. To mamy w budżecie, tylko zmiana była właśnie, że to nie gmina a jednostka OSP, a zakup jak gdyby pozostał ten sam. Wcześniej Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego opiniowała ten zakup pozytywnie”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie jeżeli chodzi o pozycję 37A w załączniku numer 3 – zestaw wielofunkcyjnych urządzeń do utrzymywania dróg. Czy coś dzieje się w tym kierunku, bo jak wiemy ostatnio odbył się objazd dróg powiatowych i są pobocza, rowy zarośnięte i nie można nad tym zapanować. Czy już Zarząd przybrał się do zakupu tego urządzenia czy planuje?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy to pytanie jest raczej do Zarządu niż do Pani Skarbnik”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dlatego pytam się Zarząd”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, po pierwsze Zarząd nie zakupuje tego, a jeśli już w tej konwencji to nie przybrał się jeszcze do uruchomienia tych środków finansowych”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, ale jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku, a nie PZD, także to Zarząd powinien dokonać zakupu. To kto powinien? A kto to jest Starostwo Powiatowe?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy proszę Państwa, Pani Skarbnik nie jest władna ani w uruchomieniu tego, ani w zatrzymaniu”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym odczytać wniosek o zmiany do budżetu”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego przeczytał w całości wniosek o zmiany do budżetu co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pierwsza kwestia – rozbudowa starostwa. Otóż wiele wskazuje na to drodzy Państwo po pierwsze dobrze, że robimy krok do przodu i że są konkretne ruchy w kierunku rozbudowy starostwa. Natomiast ograniczenie zamiaru inwestycyjnego do dwóch działek powiatowych, które Państwo wskazujecie wiele wskazuje na to, że niemożliwe będzie zaprojektowanie i wybudowanie tylko dla Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej na tak zawężonym zakresie inwestycyjnym patrząc na grunt. Owszem można mówić, że jeśli pozyskamy, bo takie ruchy byłyby ze Skarbu Państwa, część sąsiedniej działki wtedy inaczej wyglądałoby to. Natomiast zapisanie i próba przeprowadzenia przetargów w konwencji – „zaprojektuj, wybuduj” na samym wstępnie może już pokazać drodzy Państwo, że zrealizowanie tego przedsięwzięcia będzie niemożliwe. Dlatego też mój wniosek jest taki, że jeśli Państwo uważacie, że tak ma być po analizach naszych, jeszcze dobrze byłoby żeby wypowiedziała się Pani Kurzewska na ten temat. Będziemy ewentualnie jak się okaże, że jest ta konieczność wnosić o korektę zapisu czy nazwy zadania tak, ażeby nasze zadanie o którym mówiliśmy mogli zrealizować. Dlatego też nie mam nic przeciwko temu, żeby taki zapis był, natomiast trzeba liczyć się, że ze względów projektowych może okazać się już na etapie zlecania wykonania inwestycji, że ten teren jest nazbyt ubogi w ilość metrów, żeby takie przedsięwzięcie zrealizować. Natomiast druga rzecz, kwestia Targonie - Wity, Kolonia Zawady, tych 33 506 zł. Mam pytanie do wnioskodawców czy też do Dyrektora PZD, bo tego dokładnie nie wiem, czy po dołożeniu tych środków finansowych do naszego budżetu czy ta dokumentacja ma być nadal realizowana w 100% za pieniądze powiatu, czy też tak jak stale była ta zasada, że w połowie partycypuje gmina ta czy inna. Natomiast dobrze byłoby wiedzieć przed podjęciem decyzji czy to są kolejne pieniądze ze strony powiatu, a ze strony gminy nie ma ani złotówki. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę Pan Dyrektor PZD wypowie się uzupełniająco do wypowiedzi Pana Starosty”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w kwestii realizacji inwestycji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej numer na odcinku Targonie – Wity, Kolonia Zawady” to według mojej najlepszej wiedzy z Zarządu Powiatu do władz Gminy Zawady zostało wystosowane porozumienie, które ma uregulować wzajemne zobowiązania finansowe tak, żeby było pół na pół przy tak zwanym rozliczeniu końcowym. Czy władze Gminy Zawady podpisały już to porozumienie to nie wiem. Niemniej taka rzecz zaistniała, tyle w tej chwili. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, z tego co wiem, na najbliższej sesji Radni Gminy Zawady będą zajmować się tym tematem. Niemniej, żeby w przyszłości Gmina Zawady wyrównała na etapie realizacji, także koszty dokumentacji. Natomiast w tej chwili żeby rozstrzygać i sprawa mogła się toczyć to zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Zawady pewnie z marca prosiłbym o to, żeby jednak te środki wprowadzić i żeby wyłaniać wykonawcę”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ta nasza maszynka została już uruchomiona, natomiast każdy przetarg na roboty już wykonawcze jak i dokumentacyjne pokazują, że potrzebne są znacznie większe środki niż planowano.
W sumie, sądzę że po uchwale będzie możliwe już czy rozstrzygnięcie czy też ogłoszenie drugiego przetargu, ażeby wyłonić wykonawcę dokumentacji”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego, odnośnie punktu 1.6 w niniejszym wniosku. Na jakim etapie jest przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1969B w miejscowości Łaś - Toczyłowo? Gdzie zmniejsza się ten plan wydatków? Czy były też jakieś uzgodnienia z gminą w tej sprawie?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, o ile zrozumiałem, bo nie wiem  czy wszystko zrozumiałem, przez chwilkę byłem zajęty, to pozycja z której środki są zabierane dotyczy dotacji dla Gminy Zawady na zadanie, które Gmina Zawady miałaby realizować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach tzw. drugiego rozdania. Na razie po polsku mówiąc „ani widu, ani słychu”, żeby to drugie rozdanie doszło do skutku.  Nie wiem czy w tym roku dojdzie do skutku, więc tak to wygląda”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, na poprzedniej sesji z tegoż zadania zdjęliśmy na wniosek Zarządu dużo większą kwotę, bo myślę, że chyba z 300 000 zł i usłyszałem informację, że zdejmuje się te środki po uzgodnieniu z władzami Gminy Zawady. Zdjęcie kolejnych środków z tego miejsca na tej samej drodze i przeniesienie ich na inny odcinek na dokumentację techniczną jest jak najbardziej celowe. Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, że w tym miejscu chciałbym przekazać kilka informacji z rekonesansu, jaki odbyli Radni po drogach powiatowych w dniach 25 i 26 lipca. Przejechaliśmy myślę, że ponad 500 kilometrów dróg powiatowych we wszystkich gminach. Mam nadzieję, że złożę notatkę z tego objazdu, nie mniej na gorąco – wiele dróg jest mocno zaniedbanych, wymagających natychmiastowej wręcz ścinki poboczy, czy odkrzaczania, bo trudno przejechać. Czasami droga ma nawierzchnię żwirową a wystające gałęzie i krzaki powodują, że trzeba jechać wężykiem na drogach z nawierzchnią asfaltową całe szczęście, że nie wszystkich, ale są miejsca gdzie są bardzo długie zastoiska wody wzdłuż krawędzi z powodu wysokich poboczy. To wymaga natychmiastowych interwencji i trzeba poszukiwać środków. Niektóre drogi, mam tu na myśli drogę w Juchnowcu Dolnym, została wręcz nawierzchnia zniszczona poprzez pojazdy chyba dowożące materiał na inną budowaną drogę powiatową. Nie wiem jak i w jaki sposób przystąpić do tego, żeby usunąć takie rzeczy i na czyj koszt. Dziękuję”.

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, tam jest budowana droga Juchnowiec – Wojszki, etap III. Objazd był przez Juchnowiec Dolny. Przez dwa kolejne lata, może trzy remontowaliśmy po kawałeczku, usuwaliśmy te nierówności. Teraz przez ten objazd, środek po prostu jest nieprzejezdny. Mieszkańcy skarżą się, że studzienki pozapadały się, a krawężniki, zresztą komisja była i widziała. Bardzo prosiłabym o pomoc w remoncie tej drogi, bo ludzie po prostu nam żyć nie dają, to jest droga powiatowa, a dziennie jest po 50 telefonów kiedy to się w końcu skończy. Nie wiem jak my to zrobimy, jest tylko jeszcze propozycja, że może wykonawca jest, może byśmy dogadali się z wykonawcą, może sprzedałby nam ten asfalt taniej, tak jak w przetargu, jakoś musimy to załatwić. Nie to że to się zniszczyło, to powstało podczas objazdu przy budowie tej drogi powiatowej. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, w Państwa proponowanym wniosku złożonym przez Radę Powiatu Białostockiego w punkcie 1.5 Państwo dokonujecie zwiększenia środków o kwotę 200 000 zł na opracowanie dokumentacji uproszczonej na remont drogi. Do paragrafu bieżącego dotyczącego remontów według mnie niestety 200 000 zł dyskwalifikuje jako bieżący wydatek, ponieważ jest to sama dokumentacja na taki remont, więc remont będzie następny, nie będę tutaj wymieniać kwot bo nie jestem w stanie powiedzieć, samo nawet opracowanie dokumentacji za 200 000 zł dyskwalifikuje taki wydatek jako wydatek bieżący. Jeżeli Państwo np. opisalibyście to w ten sposób, że opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem remontu, to jeszcze. Natomiast jeśli dotyczy to samego opracowania dokumentacji czy to będzie uproszczona, czy jakakolwiek inna dokumentacja jest to dokumentacja, która za 200 000 zł, nie wchodzi w skład wydatków bieżących”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Może tak, nie chciałbym polemizować tylko literalnie ten punkt 1.5 brzmi w rozdziale 60014 paragraf 4270 drogi publiczne powiatowe czyli na drogi zrozumiałem, że to nie jest jedna dokumentacja tylko ich kilka”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie, Panie Przewodniczący, na drogi publiczne powiatowe to nazywa się tak rozdział. Natomiast paragraf, który Państwo zastosowaliście 4270 w klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów ma tytuł – remonty bieżące. W momencie kiedy zwiększa się środki o kwotę 200 000 zł na opracowanie dokumentacji uproszczonej na remont drogi wiadomo, że jest to 200 000 zł na jedną dokumentację”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze PZD do Pana mam pytanie, jak wybrnąć z tej sytuacji? Jaką kwotą może zamknąć się dokumentacja uproszczona na tą drogę? Bardzo proszę o odpowiedź”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dokumentacje uproszczone, w zasadzie mam jeden przykład. Na Gminie Dobrzyniewo na około 3,5 kilometra drogi od krajówki od drogi do Augustowa do Kopiska w tym roku po drugim przetargu zamówiliśmy dokumentację za około 60 000 zł. Oczywiście po zwiększeniu środków na tym zadaniu. Po zainteresowaniu większej liczby projektantów niż jest to możliwe także kwoty nie wiem czy są zaniżone, czy zawyżone, a po prostu jest jaka jest. Jest 200 000 zł, z tym, że Pani Skarbnik mówi, że to nie ostoi się w tym kształcie, więc albo dodajemy coś w dokumentacjach projektowych z zakresie inwestycji w paragrafie 6050, ale wtedy rodzi się pytanie co ze środkami z gmin, albo tak jak tu Pani Skarbnik wręcz podpowiedziała wraz z przebudową. Tylko wtedy te 200 000 zł nie ostoi się, bo trzeba by przenieść chyba całe 3 000 000 zł. To tak na gorąco co tutaj mogę w tym momencie głośno powiedzieć. Dziękuję”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, w wyniku tej sytuacji prosiłbym o 5 minut przerwy”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 5 minutową przerwę.

 

Obrady wznowiono o 1505

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, rozpoczynamy obrady sesji po przerwie. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmienionego jak sądzę budżetu”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dokonane zostały zmiany oczywiście Zarząd będzie prosił o przerwę, żeby zaakceptować. Wprowadzone zmiany, które Zarząd dla Państwa proponuje są takie, że w załączniku numer 1 w zmianach w planie dochodu budżetu powiatu na 2017 rok zostaje wprowadzona nowy dochód- to jest 758 dział, rozdział 75814, paragraf 6680 i kwota zwiększenia dochodów  360 000 zł. Są to środki z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające. Cała kwota jak gdyby, która została nam z wydatków niewygasających wpływa po stronie dochodów i po stronie wydatków te 360 000 zł również zostaje zwiększone w dziale 600, rozdział 600014 w paragrafie 4270 jako remonty bieżące 360 000 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o w kwotę 516 400 zł. Następnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 447 740 zł. W wyniku czego budżet całkowity po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 143 368 976, 18 zł. Z tego dochody bieżące 110 278 583, 50 zł. Dochody majątkowe 33 090 392, 68 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 154 868 976, 18 zł. Z tego wydatki bieżące 100 185 685, 50 zł. Wydatki majątkowe 54 683 290, 68 zł. Deficyt nie ulega zmianie, dalej jest 11 500 000 zł. Oczywiście wszystkie zmiany związane z tym teraz trzeba będzie również i w planie wydatków inwestycyjnym załączniku poprawić jak i też w załączniku numer 5 w objaśnieniach, bo tam zmieni się tak zwane per saldo teraz zmienionych tych wszystkich zmian. W objaśnieniach też będzie trzeba to wszystko pododawać”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić poprawkę do złożonego do nas wcześniej wniosku, dotyczy to punktu 1.4 – pozycja 36.G przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1484B Niewodnica Nargilewska – Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) – zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2017 roku o kwotę 3 000 000 zł. Zmiana dotyczy też punktu 1.5 – rozdział 6014 paragraf 4270 drogi publiczne powiatowe zwiększa się środki o kwotę 3 000 000 zł na opracowanie dokumentacji (uproszczonej) wraz z remontem drogi 1484B na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki. Dziękuję (zał. nr 6).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli w tej chwili jest możliwe takie wprowadzenie tych zmian Pani Skarbnik?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad poprawkami do zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła poprawki do zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z poprawkami.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/295/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz
z
poprawkami (zał. nr 7).

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego (zał. nr 8) zostały dostosowane do bieżących zmian, które na dzisiejszej sesji zostały przyjmowane. Wszystkie zwiększenia, zmniejszenia dochodów i wydatków. Zmiany polegają na tym, że zostały zmniejszone planowane dochody bieżące. Przepraszam, Panie Przewodniczący, tutaj też trzeba będzie wprowadzić tę poprawkę, te 360 000 zł, co wprowadzone zostały po stronie dochodów i wydatków. Zwiększyliśmy plan dochodów i plan wydatków o 360 000 zł w związku z tym załącznikiem numer 1. Będzie trzeba poprawić te tabelki. Dostosować do tych zmian wprowadzonych propozycją Zarządu Powiatu Białostockiego, te 360 000 zł. Również to, co Państwo wprowadzacie swoją propozycją odnośnie tych 3 000 000 zł. Zdejmujecie z wydatków inwestycyjnych, przeznaczacie na wydatki bieżące, to też trzeba będzie dostosować w tych kolumnach. Ogólna kwota budżetu w przypadku tych 3 000 000 zł się nie zmieni, ale w poszczególnych pozycjach, bo to będą wydatki majątkowe, bo to będą wydatki bieżące, dotacja też będzie zmieniona, bo Państwo zmieniacie. W związku z tym, nawet te objaśnienia, które tutaj są przy tym WPF-ie są już na tę chwilę nieaktualne. Musiałabym po prostu to wszystko popoprawiać. Tutaj jeszcze Zarząd Powiatu Białostockiego oczywiście przyjął Państwa zmianę odnośnie rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2 i 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej. To trzeba będzie w WPF-ie dostosować do tych zmian”.

 Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik. To pytanie do Pani, chodzi o WPF i pierwsza strona. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wyszczególnienie, rok 2017: dochody ogółem i w tym, z tego. Przedostatnia rubryka 9 254 473,000 zł. Co to za dochody? Z jakiego majątku? Ze sprzedaży majątku i 9 254 473 zł. Czy w tym roku sprzedajemy jakiś majątek?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Już to Państwu wyjaśniałam. Te 9 000 000 zł to było wprowadzane na samym początku, jak chodziło o Supraśl. Wtedy przy projekcie budżetu planowałam, że te pieniądze wpłyną w tym roku 2017, tego nie zmieniłam jeszcze. Teraz trzeba będzie to zmienić. Do tej pory WPF nie był zmieniany, żeby to zmienić to trzeba wprowadzić, zmniejszyć dochody. Te pieniądze, te 9 000 000 zł trzeba z dochodów sprzedaży majątku zabrać. One wpłynęły w tamtym roku. Te pieniądze ze sprzedaży majątku w Supraślu są jako nadwyżka z lat ubiegłych. Te pieniądze trzeba będzie po prostu tak, zmniejszamy dochody o te 9 000 000 zł, wydatków nie zmniejszamy. W związku z tym, zwiększa się deficyt ogólny o te 9 000 000 zł, ale te 9 000 000 z 11 500 000 zł na 20 500 000 zł zwiększa się deficyt, ale te 9 000 000 zł pokrywamy nadwyżką z lat ubiegłych. Czyli de facto też ze sprzedaży majątku która w tamtym roku nie została wprowadzona do budżetu”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Reasumując, ten zapis jest niepoprawny w tej chwili, tak?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie, zapis jest jak najbardziej poprawny, ponieważ zmiany nie zostały wprowadzone”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jasne, a czy teraz jak nad tym głosujemy, czy nie lepiej to od razu w tej chwili poprawić?”

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „To znowu trzeba byłoby poprawić całą uchwałę. Bo trzeba byłoby w zmianach w budżecie poprawiać dochody, zmniejszać dochody o  9 000 000 zł, zmieniać kwoty ogólne dochodów, zwiększać deficyt, określać z czego zostanie ten deficyt pokryty. Czyli następna zmiana byłaby do budżetu. To nie jest na tyle pilne, ażeby wprowadzać to na sesji nadzwyczajnej. Myślałam po prostu w porozumieniu z Zarządem Powiatu Białostockiego i z Panem Starostą Powiatu Białostockiego to uzgodniliśmy, że na sierpniowej sesji jak najbardziej to zrobimy”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, dziękuje”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani Skarbnik. Myśmy podjęli uchwałę 13 października tamtego roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do realizacji inwestycji w SP ZOZ w Łapach i tutaj w § 2 Rada Powiatu Białostockiego zabezpieczy w budżecie powiatu i w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej środki finansowe w kwocie 15 000 000 zł. Nie mogę tego odnaleźć. Czy może Pani mi podpowiedzieć gdzie to mogę znaleźć?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W Wieloletniej Prognozie Finansowej Pan tego nie znajdzie, ponieważ SP ZOZ w Łapach ma dotacje,a w przedsięwzięciach sama nazwa wskazuje, są to przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Białostocki. Nie w formie dotacji, tylko realizacji inwestycji”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, ale nie mamy takiej informacji dotyczącej tego, że to jest niemożliwe, a uchwała jakby wiąże Wieloletnią Prognozę Finansową”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, gdyby to powiat realizował, te zadanie inwestycyjne, to jak najbardziej by się to znalazło w załączniku inwestycyjnym. To jest dwuletnie zadanie, więc też by się to znalazło w WPF-ie. Natomiast, jeżeli mówimy o dotacji, to mówię, ona jest w WPF-ie, ale w tych kwotach, w tej pierwszej tabeli Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale jako dotacje, tylko i wyłącznie uwzględniona. Natomiast w samych przedsięwzięciach tego nie będzie, dlatego, że przedsięwzięcie jest to robota inwestycyjna”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wszystko jest zrozumiałe”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy ja dobrze zrozumiałem Pani Skarbnik? Czyli Pani zgłasza w tej chwili autopoprawki do tego WPF-u i naniesie i będziemy nad tym głosować, co teraz Pani zgłosiła?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, czy chodzi o to, żebyśmy przyjęli nie ten WPF, który jest tutaj nam przedstawiony, tylko to co Pani Skarbnik zgłasza”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak jest, zgodnie ze zmianami w budżecie, które żeśmy przyjęli”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Fizycznie Pani przygotuje i później przedstawi. Mailami tutaj myślę, że Panie z Biura Rady roześlą nam”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, bo w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest pokazywana sytuacja finansowa i chodzi o to, czy ta dotacja 15 000 000 zł jest jakby uwzględniona? Czy te ostateczne kwoty, które pokazujemy jakimi dysponujemy, czy te zobowiązania 15 000 000 zł, czy jest już uwzględnione w tej sytuacji finansowej? Na koniec, gdzie są pokazane te inwestycje?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach tych 15 000 000 zł nie ma, ponieważ to tak jak tłumaczyłam. Tutaj jest dotacja, nie inwestycja”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Czyli z jednej strony jakby pokazujemy, że jest dobrze, a drugiej strony za plecami mamy zobowiązania za 15 000 000 zł dla SP ZOZ-u w Łapach, tak?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie. Dlatego, że te 15 000 000 zł jest przedstawione w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, a nie w przedsięwzięciach. W formie dotacji”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Może niekoniecznie to rozumiem, ale proszę mi to wytłumaczyć, bo to jest dosyć duża kwota 15 000 000 zł i teraz jeżeli my tam planujemy różne te przedsięwzięcia to pokazujemy sytuację finansową, która jest. Moje pytanie zmierza do tego, czy przy tej sytuacji finansowej, bo z jednej strony jest tak, że mamy sytuację można powiedzieć tak, że jest zaplanowany deficyt 11 500 000 zł, a z drugiej strony mamy zobowiązania w stosunku do Szpitala w Łapach na 15 000 000 zł. Z tego 5 000 000 zł jest w naszym bieżącym budżecie zobowiązania na rok następny na 10 000 000 zł. Czy to jest uwzględnione i czy to jest jedno z drugim spójne?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak, jak najbardziej”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za” oraz 7 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/296/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027 (zał. nr 9).

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, już jest po głosowaniu, ale mam pytanie związane z WPF, przeglądam i dopiero znalazłem. Pani Skarbnik, na 6 stronie, gdzie są wydatki i informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych przy roku 2018 i przy kolumnie ostatniej z prawej strony, w drugim wierszu – wydatki majątkowe w formie dotacji jest kwota 3 000 000 zł. Nie rozumiem jak 15 000 000 zł mieści się w kwocie 3 000 000 zł ?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W przyszłym roku, a z czego co mi się dobrze kojarzy tak naprawdę te wydatki jeżeli chodzi o SP ZOZ mamy finansować  do 2019r., czy nawet do 2020 r. Więc następne dalsze pozycje wskazują, że jednak mamy 3 000 000 zł w 2018 r., 3 869 000 zł w 2019 r., a w 2020 r. 4 515 000 zł”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, kolejne pytanie. Czy nie będziemy udzielać dotacji związanej chociażby z budową dróg w ramach BOF-u? Uchwaliliśmy to, ale to wymaga jak najszybszej naprawy na najbliższej sesji, bo to jest śmiem twierdzić chociaż nie znam się na zasadach uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej, że to nie uwzględnia naszych rzeczywistych zobowiązań. Dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Wcześniejsza kolumna „nowe wydatki inwestycyjne” i „wydatki inwestycyjne kontynuowane”, proszę zobaczyć, że tam są kwoty różne. Właśnie w tych wydatkach inwestycyjnych są ujęte te wydatki w ramach BOF-u. Tak było robione wcześniej, że to my mieliśmy realizować i tak to było zaplanowane. Jeżeli to się będzie zmieniało w formie dotacji dla gminy na realizację zadania to z jednej kolumny przejdzie do drugiej kolumny”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dobrze byłoby, żebyśmy już te kolumny właściwie posegregowane otrzymywali. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tutaj jest taka prośba do informatyków, ponieważ ostatnio budżet został ścięty w połowie. Po prostu nie zrobiono tak, jak było poprzednio, że w załączniku szedł budżet, po prostu z niewiedzy”.

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzeniu sieci szpitali.

         Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Otrzymaliście Państwo projekt stanowiska (zał. nr 10). Stanowisko było konsultowane z Panem Starostą, rozwinęliśmy nawet jedno ze sformułowań. Było także konsultowane z Panią Dyrektor. Pani Dyrektor zaproponowała swoje zmiany. Było to także konsultowane z grupą radnych. Przygotowałem to stanowisko w związku z rozmowami z NFZ, które toczą się, w których także brałem udział. Orientujemy się, że już teraz właściwie mamy co do NFZ pewną barierę. NFZ nie może wyjść ponad to, co jest w stanie w ramach swoich kompetencji, także w wyniku tego, jakie rozmowy były prowadzone także przeze mnie osobiście z Panem Ministrem Radziwiłłem. Zdajemy sobie sprawę, że w tym momencie zaczyna się już walka o decyzję polityczną, czyli musimy zacząć przedstawiać nasze racje znacznie wyżej. Dostaliśmy nawet pieniądze od NFZ, dziękujemy. To są pokaźne kwoty – 300 000 zł, na zasadzie wszyscy inni też dostali, ale inni dostali jeszcze więcej. Dlatego, że mieli większą podstawę, większe kontrakty, zatem zawsze to, co nam „kapnie” przy różnych okazjach, choćby za nadwykonania, to zawsze będziemy mieć najmniej w stosunku do innych, bo nasz kontrakt jest najmniejszy. Zatem, to jest tak sformułowane wprost w stanowisku, powinien być przyjęty system, który pozwoli najbiedniejszym szpitalom na uzupełnienie dochodów. Ogromnie szanujemy te szpitale, które mają duże przychody i duże kontrakty. Tutaj nikomu nie chcemy niczego odbierać, ale zarówno Pan Starosta rozmawia przecież w ramach tych najbiedniejszych szpitali, my prowadzimy swoje rozmowy, mówię o grupie Prawa i Sprawiedliwości zwłaszcza. Przyjmujemy tak, że ta reforma jest to pierwszy etap. Powinien być system, który teraz ustabilizuje opiekę zdrowotną na poziomie szpitali. Czyli wprowadzi taki mechanizm stałego funkcjonowania finansowego, który da stabilność. Jeżeli szpitale będą dalej ambitnie pozyskiwać kontrakty na specjalistykę, na zadania dodatkowe, itp., to wszystkim chwała. Jeżeli tego nie będą mieli, a będą wykonywać usługi podstawowe w sposób dobry, właściwy, powinno im wystarczyć na normalne funkcjonowanie, a nam nie wystarcza. Dlatego, że mamy pewne zaszłości. Wiadomo, że szpitale niektóre były traktowane lepiej lub gorzej. Nasz był gorzej traktowany. Dlatego, że była koncepcja poprzedniej władzy taka, żeby prywatyzować szpitale. Ta koncepcja przenosiła się na funkcjonowanie NFZ w Białymstoku i na szpital Łapy. To było tak: „On jest niepotrzebny, Białystok załatwi wszystko”. Uważamy to za szkodliwe. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Ale także niedobre dla Białegostoku, bo dobrze jest mieć szpital blisko, który w razie różnych sytuacji kryzysowych zabezpieczy także część Białegostoku itp. Będziemy o tym mówić, argumentować. Jeśli chodzi o stanowisko to teraz będzie problem oczywiście, co my z nim zrobimy, i to widzę tak, że Pan Przewodniczący w imieniu Rady roześle to stanowisko. Myślę, że jest oczywiste, że Pan Przewodniczący może w piśmie przewodnim zawrzeć także swoje refleksje i dodatkowe informacje. Taką ważną informacją jest oczywiście załącznik, który w wykazie zilustruje, jak wielkie różnice są w kontraktach, czyli pokaże gdzie my, szpital w Łapach, jesteśmy. Jesteśmy oczywiście na ostatnim miejscu. Myślę, że Pan Starosta także będzie miał narzędzie i będzie posługiwał się nim, także i wysyłał. Uważam, że duża rola będzie spoczywała na klubie PiS, bo jest to, co by nie mówić, walka o pewną decyzję polityczną trudną dzisiaj, bo mówimy o pieniądzach. Państwo wiecie, że pieniądze zostały przyhamowane, bo nie wiedzą do końca, ile ta reforma będzie kosztowała, ale w pewnym momencie musi się coś z tym zrobić. Zatem proszę ewentualnie o uwagi i proszę o przyjęcie tego stanowiska. Dziękuję bardzo”.

         Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie do Pana Radnego Romana Czepe – w zasadzie autora tej petycji. Jeżeli Pan już ma kontakt z tymi sferami bardziej bliższymi, decyzyjności tak samo jak z Panem Ministrem Radziwiłłem, to mam pytanie czy ta kampania tych petycji to jest kampania, która obejmuje wszystkie powiaty i czy według Pana informacji, posiadanej wiedzy, bo przypuszczam że to uzupełnienie tak jak dla naszego szpitala to może być rząd nawet być może kilkuset milionów w skali kraju. Czy z Ministerstwa są takie sygnały, że w tej reformie przewidziane są takie środki czy ewentualnie czekają na jakiś sygnał oddolny? Czy to będzie w tej chwili szukanie jakiegoś rozwiązania?”

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Obecnie jest tak, że wyłącznie próbuje się regulować sytuację niektórych szpitali. To oczywiście niedawno ta decyzja nastąpiła, rozporządzenie z 20 czerwca tego roku. Chodzi o takie sytuacje, w województwie bodaj dotyczy to Siemiatycz lub Bielska, proszę mnie poprawić, gdzie np. remont wykonywano, albo z jakichś innych przyczyn bardzo obiektywnych rzeczywiście nie wykonywano usług. My mówimy, że naszą obiektywną sytuacją było zamknięcie oddziału ginekologiczno-położniczego z tamtego wydziału, ale kwestia bardzo uznaniowa, jeśli chodzi o naszą sytuację. Pytanie, jak to oszacować? Na to są rozmowy. Te rozporządzenia dają jakąś możliwość korekty, natomiast zupełnie się nie odnoszą do Łap, jeszcze w tej chwili nikt się do tego nie odnosi, nikt nie chce poruszać tego tematu, bo dojdziemy do koncepcji troszeczkę takiego ryczałtu, czyli w jakiejś perspektywie musiałoby się zagwarantować szpitalom pewną określoną kwotę. Oczywiście szpital musi zawalczyć o kontrakt, muszą być usługi, czyli musi wykonywać się to, co się w kontrakcie zawiera, zgoda, ale musi być też system, który pozwoli nam więcej zyskać. Tego tematu nikt nie rusza. Myślę, że nasze stanowisko może być jednym z pierwszych, bo my jesteśmy na dole tej drabiny. Jeśli chodzi o „pielgrzymki”, złe słowo, ale wiadomo, o co chodzi, to zapewniam Państwa, że absolutnie wszyscy mówią, że mają złą sytuację, bo nikt nie ma za dobrze. Ci co mają 12, czyli my i ci co mają 16, czyli Kolno, ci co mają 20 ileś, ci co mają 40 ileś – Hajnówka, każdy mówi, że ma źle. Wiem nawet, bo rozmawiam z kolegami Starostami, zatem ktoś rządzący musi sobie zdać z tego sprawę. Natomiast to będzie zależało od wielu innych czynników. Uczciwość nakazuje już w tym momencie uznać: zrobiliśmy reformę, powstrzymaliśmy prywatyzację, czyli gwarantujemy takie bezpieczeństwo zdrowotne poprzez sieć obiektów szpitalnych, rozłożonych słusznie w terenie, to wiąże się z powiatami, to jest terytorialnie uzasadnione. Zatem musi byś sposób finansowania i nie wiem, ile to będzie trwało, ale my wszyscy będziemy pukać teraz. To stanowisko jest naszym wspólnym dziełem. Mamy to wyartykułowane, wiemy o co chodzi. Wszystkie siły w tym momencie są potrzebne. Pan Starosta prowadzi swoje rozmowy, my prowadzimy. Mam nadzieję, że przynajmniej dotrzemy, nie ukrywam, że chcemy, by od razu jeden z pierwszych adresatów to był Pan Prezes PiS, który zawsze za Polską wschodnią występował, jeśli chodziło o różne programy i wspierał ją.  To jest decyzja polityczna, która będzie wymagała pieniędzy, zatem wiemy, o co chodzi. Uzasadnienie jest racjonalne, nie może zaszłość powodować to, że wchodzimy w nowy system, ale na starych warunkach, gdzie była trochę taka „wolna amerykanka”. Jaka tam „wolna amerykanka”, to do protokołu mogę powiedzieć, przecież nie wierzę w to, że jeżeli ogłaszano konkurs na pewne usługi za np. dwa tygodnie to, że jedni wcześniej nie wiedzieli, to oczywiste dla mnie, że wiedzieli. Niektórzy z zaskoczenia czytali to na BIP-ie NFZ, inni już byli przygotowani w tym momencie dobrze, już mieli wszystko - sprzęt, lekarzy, więc wiadomo jak to funkcjonowało. My tego nie chcemy. Z tym powinniśmy skończyć. Ma być inny system. Dziękuje bardzo”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, dosłownie dwa – trzy zdania, żeby nie powielać tego co już tu było powiedziane. Na pewno stanowisko takie trzeba moim zdaniem przyjąć, czy ono będzie skuteczne czy też nie to czas pokaże. Natomiast stanowisko samorządu powinno być. Dobrze byłoby, ażeby w ramach nowych zasad finansowania nie konserwowano tych pewnych nierówności, bo to co dzisiaj jest proponowane, czyli jeśli z różnych powodów podobny szpital mający załóżmy dwa – trzy oddziały gdzie musi zapewnić 100% takie same standardy, takich samych lekarzy, zatrudnić za taką czy podobną stawkę to nie może być też że  na „dzień dobry” na wejściu 2 000 000 – 3 000 000 – 5 000 000 zł różnicy rocznego kontraktu. Natomiast sądzę, że ta „wolna amerykanka” jeszcze długo, długo będzie, bo nawet prosty przykład. Przymierzają się szpitale do opieki dziennej, dzisiaj rozmawiałem rano z Panią Dyrektor, że nie ma innego wyjścia jak stawkę zaproponować za punkt 90 groszy, ale szpitale gdzie nie mają konkurencji gdzie są w miarę pewni, że będą mieli kontrakt to stać ich, ażeby dać propozycję stawki nie 90 groszy, ale 1 zł, albo 1,10 zł co przekłada się na później. Natomiast już kończąc, dobrze byłoby drodzy Państwo, żeby już tak nie rozstrzygać czy zapis jest właściwy/ niewłaściwy, na pewno jest to właściwe i trzeba byłoby podjąć i wspólnie czynić starania, żeby finansowanie szpitala było coraz lepsze. Nie licząc też, że już cud będzie tak jak czasami słyszę tu na tej sali czy gdzieś,  trzeba nam na „dzień dobry” 2 000 000 – 3 000 000 zł także te rozmowy z szefostwem funduszu bardzo, bardzo chłodzą gdzie jeśli ten system, algorytm nie będzie w jakiś sposób skorygowany to nie ma co aż zbytnio liczyć, że strumień pieniążków większy popłynie. Co nie znaczy, że nie trzeba próbować tu czy tam zabiegać. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Dlatego w tym stanowisku, zauważyliście Państwo, nie krytykujemy reformy. Chwalimy ją, żeby nie było tak, że rzeczywiście na starcie mieć bardzo złą relację z autorami reformy. Uważamy, że to jest słuszne, ale teraz trzeba iść dalej. Skoro odeszliśmy od tego programu wielkiej prywatyzacji, to teraz konsekwentnie powinniśmy wspierać te szpitale publiczne, które się ostały, więc prosimy o ten drugi etap. On jest tak samo poważny, może poważniejszy, bo będzie kosztowny. Tak jak Pan Starosta podkreślił tutaj, wszyscy będą walczyć, ale powinien być system, którym tym najsłabszym, najbiedniejszym pomoże, spowoduje, że te zaszłości jakoś ureguluje, zniweluje się te wielkie różnice. Bogatsze szpitale mówią, że mają biedę i mają, one nie mają za różowo, ale dla nas ta różnica byłaby już niesamowita zyskiem. Dziękuję”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad stanowiskiem dotyczącym konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzeniu sieci szpitali.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/297/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności naprawy sytuacji ekonomicznej szpitali zastanej przy wprowadzaniu sieci szpitali (zał. nr 11).

 

 

Ad 5. Zamknięcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 31 lipca 2017  roku, o godz. 1545.

 

 

    Protokołowała:                                                                Podpisał:  

     Żaneta Krajewska                                                 Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                       Białostockiego                                                                          

                                                                                        Zenon Żukowski


                                                       

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-07-2017

Data udostępnienia w BIP: 29-08-2017 09:04

Data modyfikacji informacji: 29-08-2017 09:05