Protokół Nr XLVII/2017 r. z dnia 28 września 2017 r.

Protokół Nr XLVII/2017

z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 28 września 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 28 września 2017 roku o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

    W obradach XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Pani Ewelina Buczyńska – Polskie Radio Białystok,
 • Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 24 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan,  Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Anna Grycuk, Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

Nieobecni byli: Pani Maria Busłowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Jan Gradkowski (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 5. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Juchnowiec Kościelny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Choroszcz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Supraślu stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Tykocin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Suraż.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Supraśl.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/268/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Przyjęcie protokołów z obrad XLV i XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

       Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację o pracach Zarządu między sesjami Rady  (zał. nr 4).

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado, w formie pisemnej przedstawiłem informację z pracy Zarządu. Jeden szerszy temat chcę przedstawić tutaj Państwu, który jest wiadomy. To jest kwestia likwidacji już ostatecznej jednostki organizacyjnej „Bukowisko” spraw majątkowych i w pewien sposób związanych z tymi zmianami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym. 30 września jest to dzień likwidacji jednostki. W dniu jutrzejszym jest przygotowane czy odbędą się mam nadzieję że odbędą się przekazania majątku. To jest w miarę skomplikowane logistycznie. Wygląda to tak. Patrząc na sprawy geodezyjne będzie okazanie granic administracyjnych, granic geodezyjnych dla KRUS-u i podpisanie odpowiednich dokumentów. Przekazanie tych spraw dotyczących geodezji. Później będzie przez Komisję którą Zarząd powołał trzyosobową przekazanie majątku nieruchomego dla KRUS-u, czyli to wszystko co KRUS kupił od nas. Kolejną rzeczą jest przekazanie przez Dyrektora Bukowiska majątku ruchomego który wcześniej powinien być i jestem przekonany że inwentaryzacja jest dopięta przez Pana Dyrektora Muszyńskiego w 100% przekazanie majątku i dokumentów czyli inwentaryzacji spisów z natury dla likwidatora. Tak samo ma Pan Dyrektor przekazać spis dokumentów tych wszystkich które są czyli zrobić archiwizację dokumentów. Powinien też to przekazać likwidatorowi. Powinien odebrać majątek ruchomy wprawdzie to jest kwestia czysto teoretyczna od Klubu Victoria bo klub do dnia 30 w użyczeniu ma konie, wyposażenie i inne rzeczy. Victoria ma przekazać Panu Dyrektorowi. Pan Dyrektor przekazuje to likwidatorowi. W dniu jutrzejszym likwidator pewne składniki majątkowe majątku ruchomego i inne przekaże już Komisji którą powołał Zarząd. Od tego momentu zarządzającym tym majątkiem ruchomym i nieruchomym tą pozostałą nieruchomością poza KRUS-em jest Zarząd Powiatu Białostockiego, czyli osoba będzie wyznaczona.  Uzgodnione jest że drzwi i inne rzeczy oplombuje się bo nie wiadomo jak to dalej będzie. Jest uzgodnione z Dyrektorami naszych placówek już większość rzeczy oni wiedzą my wiemy co przejmą z tego majątku ruchomego. Jeszcze są tam trzy maszyny stolarskie które przekażemy do CKP-u do Łap. Są tam meble w budynku hotelowym oraz pościel to weźmie DPS. Mamy podpisane porozumienie z KRUS-em w formie pisemnej że mamy do końca listopada, czyli przez dwa miesiące pozabierać wszystkie rzeczy i definitywnie w 100% wydać ten majątek KRUS-owi. Pozostają kwestie liczników, energii elektrycznej i inne sprawy. Jestem przekonany, że uda nam się to jutro dopiąć. W związku z tym, że od 1 października nie mamy już Bukowiska zagadnienia z dziedziny sportu czy turystyki były zapisane do zadań Bukowiska. Kiedyś dwu czy trzykrotnie sygnalizowałem Państwu że w przypadku likwidacji Bukowiska będziemy mieli zamiar stworzyć w Starostwie nowy wydział. Z dniem 1 października prawo zmieniło się na tyle że regulaminy organizacyjne są w chwili obecnej zmieniane uchwałami Zarządu. W ramach istniejących etatów, pracowników Starostwa Powiatowego od 1 października będzie funkcjonował wydział który będzie nazywał się Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Część pracowników z wydziału rolnictwa przejdzie do tego wydziału. Od 1 stycznia jest spora reorganizacja wydziału rolnictwa bo zaczyna funkcjonować twór o nazwie wody polskie i tam jeden czy dwóch pracowników odejdzie do wód polskich. Wydział Rolnictwa będzie nazywał się Wydział Środowiska i Rolnictwa. W tym wydziale będzie zlikwidowane jeden etat zastępcy dyrektora, bo z dużego wydziału pozostanie mniej niż połowa. Były wicedyrektor będzie na stanowisku głównego specjalisty. Wydziałem nowym będzie kierować Pani Julita Skiepko, która dotychczas pracowała w wydziale rolnictwa i zajmowała się sprawami kultury, promocji i turystyki. Od Pani Marciszewskiej przejdzie też Pani Agnieszka Polińska która prowadziła sprawy kultury. Chcemy żeby te kwestie które były w Wydziale Rolnictwa kwestia promocji kiedyś też sygnalizowałem że nie do końca jest to właściwe. W tym wydziale sprawy te będą skupione. To tyle rzeczy które chciałbym zasygnalizować”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, dlaczego dopiero teraz maszyny stolarskie są przekazywane, bo rozumiem, że były użytkowane przez cały ten czas, czy też nie? Jeżeli nie, to dlaczego teraz CKP je otrzymuje? Może nie był chętny wcześniej? Chciałbym prosić o wyjaśnienie. Domyślam się, że długi czas były zbędne. Druga sprawa. Ja nie pamiętam wypowiedzi Pana Starosty czy Członków Zarządu na temat tworzenia nowego wydziału. Chciałbym, aby przybliżyć ten temat. Dzisiaj to wiąże się z budżetem. Jak to będzie wyglądało etatowo?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Ja kilkukrotnie monitowałem u Pana Muszyńskiego nawet osobiście żeby zagospodarować te maszyny stolarskie. Mnie ciekawi bo z zamiłowania jestem stolarzem i oglądałem te maszyny. Pan Muszyński mówi ale to nam jeszcze potrzebne. Chociaż nic nie robił ale tych wiórków tam sporo widziałem. Pan Muszyński zwlekał, zwlekał. W chwili obecnej już ruchu nie można zrobić, bo jest likwidator. Nie ma potrzeby żeby ogłaszać przetarg i sprzedać. Jeśli Dyrektor CKP-u mówi że chętnie w Łapach wykorzystają. Problem będzie przeniesienia z budynku, bo to są maszyny które każda warzy 500-700 kg. To już odrębna rzecz. Solidne trzy maszyny z lat 60 które są jeszcze na chodzie. Wracając do tego wydziału nie przewiduje się i przewidujemy że ta reorganizacja spowoduje jakieś istotne zmiany w budżecie płac w Starostwie. Tymi etatami, tymi pracownikami ja sądzę że różnica w grę wejdzie 100 czy ileś złotych załóżmy Pani Skiepko jako Pani Dyrektor będzie miała parę złotych więcej. Trochę mniej Pan Wicedyrektor będzie miał niż miał dotychczas. Tu nie przewiduję i nie przewidywaliśmy że dodatkowe etaty, osoby z zewnątrz. Generalnie będą to osoby które wówczas dotychczas te zadania pełniły tylko te zadania były rozstrzelone w różnych miejscach”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jest wicedyrektor już tego wydziału nowego”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Był w rolnictwie”.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto co do informacji dotyczącej w punkcie II pozycja 16 „Podpisano pismo dotyczące wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości o nr geodezyjnym 163/3 położonej w Supraślu, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, będącej w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Supraślu”. O co tutaj chodzi?”

 

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dysponowanie nieruchomością wydawane jest przez Zarząd w formie pisma i związane to jest z inwestycją dotyczącą przeprowadzenia przewodu światłowodowego na nieruchomości będącej własnością Powiatu w trwałym Zarządzie Domu Dziecka. W takim piśmie wskazuje się, że po zakończeniu prac teren ma być uporządkowany i przywrócony do pierwotnego stanu”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, tutaj Pan wyprzedził moje pytanie bo chciałem zapytać jak będzie wyglądało w budżecie, jak zepnie się finansowo, czy to będą takie same koszty dla Starostwa jakby istniało Bukowisko a jak w tej chwili nie istnieje i powstaje nowy budżet to w Starostwie nic nie zmieni się”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „W Starostwie nic nie zmieni się”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: Na zewnątrz też nic nie zmieni się. Punkt Informacji Turystycznej tam nie zmieni się nic. Czy dzierżawa dotyczy samego obiektu czy całej nieruchomości? Tam jest cały plac pod tym projektem. Tam jest aż pod same Bukowisko co w tej chwili KRUS kupił od nas. Jak to jest? Jak ta umowa będzie wyglądać? Czy już jest projekt przygotowany, bo prosiliśmy żeby ta umowa była przygotowana czy jeszcze nie”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Umowa jeszcze nie jest przygotowana, bo te dni Pani Dyrektor i nasze służby czym innym zajmują się. Są gorączkowe takie sprawy. Docelowo uważam że będzie wydzierżawiona cała nieruchomość. Pani Dyrektor przy omawianiu tej uchwały wniesie korektę gdzie w uchwale nie jest dodane kwestia nieruchomości ale trzeba wydzierżawić całość i od października przyszłego roku gdyby był najemca który miałby całość to odpowiada za parking, tą nieruchomość. Oczywiście trzeba w umowie zawrzeć że ten parking byłby ogólnie dostępny tak jak teraz. Żeby nie było tak że ja zamykam ewentualnie tylko odpłatność czy cokolwiek. To co jest poza projektem unijnym byłoby teraz a od października przyszłego roku pozostała część tej nieruchomości która jest objęta trwałością projektu unijnego”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Teraz tylko sam obiekt a potem reszta. W punkcie II podpunkt 4 „ Zapoznano się z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dotyczącym rozbudowy i nadbudowy budynku administracyjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj przy ulicy Borsuczej 2 w Białymstoku.” Panie Starosto szkoda że było posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i nie padł ten temat. Może poświęcić jakiś temat i zapoznać Radnych z tym problemem bo nic nie wiemy na ten temat”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Program Funkcjonalno-Użytkowy czy dokumenty dotyczące przetargu na rozbudowę Starostwa one w niczym w zasadniczej kwestii nie różnią się od tego co było przygotowane i ogłoszone jak był przetarg na Geodetów. Zmienia się powierzchnia. Zmienia się numeracja działek. Zakładamy w tym przetargu, że ten kto wygra przetarg zaprojektuje i wybuduje 1600 m2 powierzchni biurowej i to jest ten standard czyli operujemy powierzchnią biurową. Dokumentacja będzie obejmować część starą nową na tych działkach które Państwo wskazaliście. Jeśli państwo uważacie, że chcecie jeszcze wgląd w dokumenty czy cokolwiek one są ogólnodostępne i nie ma problemu, żeby tu już cokolwiek nie udostępniać komukolwiek”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Chodzi o standard. Jaki to ma być standard, żeby potem nie były poręcze z drewna”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Standard jest średni tak jak przy każdej innej inwestycji. W dużej mierze o kwestii o materiałach czy o czymkolwiek decyduje okres gwarancji. Jeśli okres gwarancji jest okres jednego roku to wstawią zwykłą chińszczyznę że po kilku użyciach spłuczki ona ulega uszkodzeniu. Jeśli jest okres gwarancji 5-7 lat to materiały, które stosuje się żeby w interesie wykonawcy dać lepsze materiały a nie w ciągu siedmiu lat przyjeżdżać i usuwać usterki. Przyjmuje się, że średni standard nie z dolnej i nie z górnej półki”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: Co to oznacza ten średni i ile lat gwarancji 3,4,5?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „W tej chwili nie pamiętam tam jest pięć czy siedem lat. Nie chcę z pamięci zgadywać”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt III podpunkt 16-17 powiązany. Czy DLP zgodziła się?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: W tej sprawie nie mamy żadnej na razie informacji. Wszystkie te dokumenty, pisma  zobowiązania ze strony Powiatu, Zarządu zostały przekazane do Pana Nadleśniczego do Regionalnej Dyrekcji. Nie mamy na dzień dzisiejszy jakiegokolwiek sygnału o decyzji ze strony Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Na razie semafor jest opuszczony na wykonawstwo. Tylko wstępne takie przymiarki”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Tak”.

 

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Jeśli chodzi o wykonawstwo inwestycji na drodze Kuchmy-Podozierany to inwestycja została zakończona i rozliczona w formie 50% Powiat Białostocki 50% gmina Michałowo. Czekamy na refundację z Lasów Państwowych. Na pewno wpłyną do budżetu Powiatu. My później będziemy rozliczać się z gminą Michałowo”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Punkt II podpunkt 5 z Puławami jest toczona jakaś korespondencja odnośnie tych działek. Proszę o szczegóły”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jest prowadzona korespondencja z Puławami. Jest też powinniśmy czynić  osobiście byłem u Prezesa Instytutu. Wystąpiliśmy żeby część działki będąca własnością Skarbu Państwa zgodnie z sugestią naszą Państwa można było wydzielić i żeby Powiat wykupił. Druga rzecz zniesienie służebności przejazdu dla  użytkowników. Pan Prezes bardzo mile grzecznie ale sceptycznie stwierdził Panie Starosto to nie do końca nasz interes żeby tutaj dzielić i sprzedać. Taka sugestia z jego strony poszła do Ministerstwa Rolnictwa. Odpowiedziano nam że niestety nie odsprzedadzą nam. Nie odnieśli się do zniesienia tego zapisu służebności. Jeszcze raz ze strony Zarządu poszło wystąpienie. W przyszłym tygodniu trzeba będzie tam po monitować żeby ta decyzja już była. Ten przejazd dla nich naszym zdaniem to na pewno nie jest niezbędny. Mają dostęp od ulicy Wiewiórczej. Można też zapewnić dojazd z naszego parkingu. Chcemy żeby na tej części gdzie już nie są właścicielami tego garażu anulować notarialnie konieczność zapewnienia przejścia i przejazdu”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie dowierzam że Burmistrz Choroszczy przekazuje nam działki na rzecz Powiatu o co tutaj chodzi”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Dokonujemy zamiany. Przekazujemy pewne działki wchodzące w skład dróg gminnych w Klepaczach, a oni przekażą jakieś resztówki. Przekażą które są w pasie drogowym drogi powiatowej ale występują jako własność gminy Choroszcz”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: To nie są drogi gminne”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: Nie. Natomiast to co przekazujemy jest tam niefortunny zapis błędna decyzja. Doszliśmy do wniosku że uregulować tą sprawę będzie najłatwiej w drodze darowizny. Zgodnie z prawem jak jest decyzja to Zarząd zarządza drogą i na dobrą sprawę nawet nakłady na tej drodze powinniśmy czynić. Tam jest właściciel działki który jest na tyle uciążliwy że sobie życzy teraz żeby Starosta wytyczył drogę żeby zrobił już drogę bo on chce dojechać do swojej działki. Jeśli przekażemy dla gminy Choroszcz to niech Pan Burmistrz załatwia to”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Punkt IV podpunkt 8 i 9, nie wiem o co tutaj chodzi”.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Gmina Choroszcz składała wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w szkole w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Otrzymaliśmy te środki trochę mniejsze niż gmina sobie życzyła. Najpierw było to 26 000 złotych w związku z tym trzeba było podpisać najpierw była umowa pomiędzy Zarządem PFRON a Zarządem Powiatu Białostockiego w tej sprawie. Następnie należało podpisać umowę pomiędzy Zarządem a gminą Choroszcz na finansowanie tego projektu. Gmina będzie to sama realizowała kiedy zrealizuje. Zostanie wystawiona faktura wówczas będzie możliwa i zapłacone przez gminę refundacja tych wydatków. Najpierw była to kwota 26 000 złotych. Potem PFRON poinformował że jest możliwość zwiększenia tych wydatków do kwoty 29 962 złotych i to teraz stanowi 50% wartości realizowanego zadania. W związku z tym aneksem Zarządem PFRON kolejny był aneks do umowy z gminą Choroszcz w zakresie tego dofinansowania. Program wyrównywania różnić między regionami tak stanowi, że wnioski w tym zakresie musi składać Powiat a samorządy czy inne organizacje składają do Powiatu”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania umów na dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Przybliży Pani jak to wygląda w tej chwili?  Czy jest projekt na wykorzystanie tych pieniędzy?”

 

     Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Projekt na wykorzystanie tych pieniędzy to był od samego początku. Było złożonych bardzo dużo wniosków w zakresie dofinansowania ponad 30 likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. W ramach środków PFRON brakuje już od 2012 roku środków na realizację tego zadania. W lutym była podjęta uchwała w sprawie zmiany programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim, gdzie tam załącznikiem były zasady w jaki sposób mogą być dofinansowane bariery. Została część tych osób zakwalifikowana do dofinansowania na tą kwotę 100 000 złotych. Te osoby nie wszystkie kwalifikowały się zgodnie z zasadami. Dochód przekraczał i nie kwalifikowały się. Przedstawiły te osoby projekt, ewentualnie kosztorysy albo ich nie przedstawienie w określonym terminie. Zdarzały się takie sytuacje, że był projekt dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych kiedy pracownik z Panem Zawistowski pojechali na miejsce zamieszkania okazało się że tam jest znacznie mniej m2 i w ogóle nie można zrobić tam żadnego dofinansowania likwidacji barier w taki sposób, aby ta osoba niepełnosprawna mogła samodzielnie korzystać. Przy tym zadaniu jest bardzo dużo problemów. Osoby nie przedstawiają konkretnych dokumentów na podstawie, których można byłoby podpisać umowę.  Na dzień dzisiejszy są podpisane tylko trzy umowy. Kolejne osoby są zobowiązane do dostarczenia dokumentów. Jest koniec września. Najprawdopodobniej jeśli w wyznaczonym terminie nie dostarczą tych dokumentów to potem w ogóle nie będziemy powiadamiać następne osoby bo będzie za krótki okres na realizację tego zadania. Z jednej strony jest bardzo duże zapotrzebowanie. Z tego wynika że osoby niepełnosprawne najlepiej chciały otrzymać 12 000 złotych jako maksymalne dofinansowanie zgodnie z uchwałą, ale żeby nie przedstawić żadnych dokumentów bo jest im to potrzebne. Musimy zobowiązać te osoby do tego żeby przedstawiły kosztorys, żeby określiły wartość tych prac, żeby przedstawiły jakiś projekt i żeby można było sprawdzić czy to jest możliwe do zrealizowania. W większości tych przypadków rodziny tych osób chcą dokonać remontu łazienki żeby tam były odpowiednie warunki a niekoniecznie zrobienie tego w taki sposób żeby przystosować. Temat bardzo trudny, ale jestem do tego przyzwyczajona. Myślę, że chyba nie uda się wykorzystać wszystkich tych środków finansowych. Będziemy podejmować wszelkie działania i m.in. dzisiaj w porządku obrad jest zmiana tych zasad tak aby możliwe było dofinansowanie dla osoby która nie jest w stanie otrzymać teraz tego dofinansowania”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: Jaka jest tendencja jeżeli chodzi o szkołę w Michałowie?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Tendencja jest spadkowa, bo w tym roku w pierwszej klasie jest 7 uczniów. Patrząc na liczbę w następnym roku szkolnym która ma opuścić szkoły w Michałowie jest tam większa liczba. Obawiam się i rozmawialiśmy, że jeśli taki okres stagnacji będzie to niewykluczone że trzeba będzie podejmować jakieś radykalne kroki. Nie uważaliśmy że już trzeba teraz nie prowadzić naboru bo to powodowałoby że w czerwcu 2019 roku nie mamy szkoły i mamy budynek który stoi i pyta co dalej”.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Podjęto uchwałę w sprawie wysokości nagrody nie chodzi mi o to jaka jest wysokość nagrody i kto jest w składzie komisji do przyznania nagrody Starosty tylko chodzi o czy jest tam ktoś z Komisji Oświaty. Czy jest w tej komisji Pan Przewodniczący czy inne osoby z Komisji Oświaty? Czy Państwo nie widzieliście konieczności współpracy w tym temacie z Radą?”

 

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jest Pani Sekretarz, jest dwóch przedstawicieli Związków Zawodowych. Ewentualnie można tą uchwałę przynieść i udostępnić Państwu”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pytanie było czy Państwo nie widzą potrzeby żeby była osoba z Komisji Oświaty”.

 

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Określone są pewne zasady. Jeśli jest nagroda Starosty to Starosta powinien przyznawać. Ze Związków Zawodowych jest Pan Kałmucki”.

 

    Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Jest uchwała Rady Powiatu która określa kto wchodzi do komisji. Wchodzą przedstawiciele Starostwa, Związków Zawodowych Zrzeszających Nauczycieli. To wynika z ustawy poprzedniej jeszcze o systemie oświaty. To jest uregulowane w uchwale naszej”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: Pan Przewodniczący nawet nie miał informacji o tym że są jakieś nagrody nauczycielom, a dobrze byłoby. To sugestia do Pani Dyrektor”.

 

      Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dokonywany odpis co roku 1% od wynagrodzenia nauczycieli. 80% tego odpisu dzielą Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Natomiast 20% z tego odpisu jest przypisane do nagrody Starosty. Po to jest ta komisja. W tym roku odpis jak policzyłam to kwota 10 400 złotych do podziału na nagrody Starosty. Dyrektorzy szkół składają wnioski do Starostwa. Do Dyrektorów my wnioskujemy. Komisja ta rozstrzyga którzy nauczyciele otrzymają tą nagrodę”.

 

      Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Wydaje mi się, że tutaj Starosta jest zastosowany konkretnie jako organ administracji publicznej. Nagroda jest Starosty, a nie Powiatu Białostockiego i może dlatego ten ustawodawca te punkty zastosował”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Punkt VII podpunkt 9 „Udzielił pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie Powiatu Białostockiego – Powiatowego Urzędu Pracy.” Czy to jest swój radca prawny czy z zewnętrznej kancelarii?”

 

    Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym zapytać jeszcze raz kontynuując wątek proszony przez Radnego Fiłonowicza dotyczący Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Było pytanie o to czy budżet zwiększa się. Komu ubędzie jeżeli chodzi o te wydziały? Czym on dokładnie ma zajmować się? Nie wiem czy dobrze usłyszałem szkoły to pod niego przechodzą. Czy zostają?”

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: Zadania które realizuje ogólnie Starostwo Powiatowe one pozostają. Pieniądze przeznaczone w funduszu płac na realizację tych zadań pozostają takie same. Liczba etatów pozostaje taka sama. Zmieniają się wydziały. Część spraw dotyczące kultury czyli nadzoru nad stowarzyszeniami, zabytkami z wydziału Pani Marciszewskiej przejdzie do tego wydziału kultury, sportu i turystyki. To co realizował czy nie realizował czy powinien realizować Pan Dyrektor Bukowiska będzie w tym wydziale. W wydziale rolnictwa była promocja i zapisane promocja rolnictwa to nawet dziwny taki zapis. Jeśli mamy Komisję Promocji i zadania w zakresie promocji powiatu także tam będzie skupione. Dyrektor tego wydziału dotychczas czy do dzisiaj była głównym specjalistą w wydziale rolnictwa. Tymi generalnie rzeczami zajmuje i jako Dyrektor nadal będzie zajmować się. Ani w etatach ani w zakresie obowiązków ani w ilości pracowników nic nie zmieni jest to tylko tutaj wewnątrz takie poprzesuwanie”.

     Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Reasumując szkolnictwo zostaje w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego. Nie mamy żadnych własnych boisk, ani pływalni, ani placów zabaw to ten wydział będzie zajmował się tylko dysponowaniem pieniędzy między stowarzyszenia. Jeszcze trzeba mieć to z tyłu głowy że za rok skończy działalność Powiatowy Ośrodek ten drugie Bukowisko i pytanie czy to nie jest zbyt przedwczesne. Można byłoby wszystko razem uporządkować. Taka moja myśl”.

 

       Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jest uporządkowane. To nie jest przedwczesne. Jednostka która ma w zadaniach sprawy dotyczące sportu zapisane są w Bukowisku. Z dniem 1 października nie ma Bukowiska i z dniem 1 października ten wydział te zadania ma m.in. organizowanie spartakiady samorządowej która raz do roku organizujemy. To jest pytanie czy dotychczas było realizowane takie czy inne zadanie, przedsięwzięcie czy też nie. Jeśli Bukowisko realizowało pewne czy nam przedstawiano tutaj jaka to działalność w zakresie sportu i turystyki Bukowisko robi i też można było zobaczyć że poza działalnością hotelarską nic nie działo się. Może pewne działania trzeba robić nowe. Od tego jest nowy wydział żeby to co jest w zadaniach statutowych Powiatu być realizować jak dotychczas nie były realizowane”.

 

     Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że to jest zapowiedź nowego otwarcia w tej dziedzinie  zwłaszcza jak zamyka się jedną jednostkę”.

 

       Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bukowisko zarabiało na siebie. Różnie to może wyglądało w poprzednich latach, ale było na własnym rachunku. Taki był cel. Miało swój obiekt. Działalność była znana. Rozumiem, że teraz powstanie wydział. Jeszcze nie wie, co będzie robił, ale wymyśli sobie jakiś zakres pracy. W kulturze, nie mając żadnych obiektów, trzeba dobrze pogłówkować, żeby uzasadnić roczną pracę. Nie mając obiektów sportowych, też trzeba dobrze wymyślać. Uważam to za sytuację nienormalną wręcz absurdalną. Odwrotnie, gdy były zadania. Usłyszeliśmy konkretne zadanie: spartakiada samorządowa. Jak wygląda spartakiada samorządowa… to dobrze, że tam mediów nie ma. W piątek, bo w sobotę żaden urzędnik nie przyjedzie, trzeba zwalniać ludzi z różnych samorządów. Pewnie, zamiast siedzieć w urzędzie, pojadą na spartakiadę. Co im szkodzi. W sobotę nie, bo wtedy nie mieliby dnia wolnego. To pokazuje, jak funkcjonuje u nas sport, jak integracja, jak samorządy gmin integrują się z powiatem itd. Walczyłem od lat, aby to było w sobotę. Jeżeli udałoby się zrobić piękne święto samorządowe w sobotę, to udowodniłoby naprawdę, kto chce przyjechać. Kto ma ochotę spotkać się. Integrować się, a nie się „nawalić”. Przepraszam za kolokwializm, ale chyba tak to nazywa się w języku towarzyskim. Panie Starosto, wyznaczmy najpierw te zadania, czym będzie ten wydział się zajmował, wtedy odpowiedzmy, czy go warto tworzyć”.

 

       Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Ja rozumiem, że ze wszystkiego można sobie pokpić. Jeśli Pan weźmie ustawę o samorządzie powiatowym to tam jest jasno powiedziane jakie są zadania Powiatu i ktoś te zadania powinien realizować. Jeśli niewłaściwie było dotychczas realizowane to może wspólnie mobilizujmy i wspólnie zastanówmy się razem z tym wydziałem i pracownikami jak lepiej te zadania mają być realizowane. W zakresach zadań tego wydziału jest co ma robić jest Komisja Promocji  są inni. Zastanówmy się. Można sobie pokpić, pośmiać czy cokolwiek. Naszym zadaniem jest cały katalog który jest w ustawie o samorządzie powiatowym i powinniśmy lepiej czy gorzej te zadania realizować”.

 

     Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Podobno Platforma Obywatelska miliony wydawała na zespół, zajmujący się elektrownią atomową, której nie było. I tego typu zadaniami w Polsce. Przeczytawszy tak poważne zadania Powiatu z ustawy o samorządzie powiatowym wyjdzie na to, że jeszcze dziesięć wydziałów musimy utworzyć. Nie zmieni to faktu, że one nic nie będą robić, kompletnie. Ale będą umiejętnie operować na pamięć tymi zapisami ustawowymi, z których nic konkretnego nie będzie wynikało”.

 

       Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt II podpunkt 13: „Podpisano wniosek skierowany do BGŻ S.A. o wyrażenie zgody na odłączenie z księgi wieczystej osoby fizycznej bez obciążeń hipotecznych, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego(nieruchomość położona w obrębie Zawyki Ferma gmina Suraż)”. Weszliśmy w jakąś współwłasność z osobą fizyczną. Czego to dotyczy? Proszę o szczegóły”.

 

       Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, takie sprawy wychodzą gdy Wojewoda potwierdza prawo własności gruntu zajętego na dzień 1 stycznia 1999 roku pod drogę publiczną. Jeżeli księga pierwotnego właściciela obciążona jest hipoteką wówczas trzeba wystąpić do banku o zwolnienie tej części która została potwierdzona na rzecz powiatu bez obciążeń. W związku z tym składne są takie wnioski. To nie jest pierwszy wniosek. Wcześniej były takie wnioski. Załatwiane one są pozytywnie”.

 

       Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt VI podpunkt 5 „Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017”. Prosiłbym Panią Skarbnik o przybliżenie. Jakich zmian dokonywał Zarząd?”

 

       Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Zmiany które dokonywał Zarząd były w ramach wydatków nie zwiększając dochodów ani nie zmniejszając dochodów tylko przesunięcia między paragrafami w ramach danego działu. Takie uprawnienia które wynikają z ustawy o finansach publicznych. Nie było zwiększenia budżetu”.

 

     Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Wiem, że są w internecie, ale czy można prosić o ksero tej uchwały Zarządu?”

 

     Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Temat tego nowego referatu i temat Bukowiska. Jeżeli Państwo śledziliście i zajrzeliście do statutu uzdrowiska to był taki ramowy ściągnięty z Polski statut powiatowego centrum sportu i rekreacji. W naszym przypadku Pan Muszyński na tyle zajął się hotelarstwem że sam był zdziwiony że na początku tej kadencji mieliśmy  do niego pytania bo on oczywiście uważał że jego zadaniem jest utrzymać internat być samodzielnym. To co robił kiedyś wspólnie jeszcze z jednym nauczycielem z Panem Gryniewiczem który prowadził te wszystkie ligi międzyszkolne, piłki nożnej, lekkoatletyczne itd. to było wbrew temu co Pan Dyrektor Muszyński uważał on miał to robić. Ani powiat nie dołożył 200 złotych. Zlecono żeby zajął się Pan Muszyński który też tego człowieka nie zatrudnił nawet nie nawiązał żadnego kontaktu to wszystko upadło. Będzie ten referat to on ma co robić. Dorobek był kiedyś. Jak były szkoły i był Supraśl funkcjonowały różne rozgrywki międzyszkolne. Ta hala która była po Centrum Edukacji właśnie miała do tego służyć. To zniknęło i przestało funkcjonować. Teraz wystarczy jeden rozsądny człowiek który ponownie wyprowadzi te wszystkie rozgrywki tą całą ligę  w różnych konkurencjach. Od tego powinien być ktoś kto będzie się tym zajmował. To jest integracja na poziomie Powiatu. Ona była jeszcze jak funkcjonowało Centrum Edukacji. Były rozgrywki. Ja nie wiem jak teraz to wygląda. Od tego powinien być ten referat. Tak samo od promocji. Jeżeli będzie dobra wola to naprawdę jest co robić. Ta integracja. Ja nie skupiałbym się na święcie samorządowców. Większy problem to jest integracja szkół powiatowych na różnym szczeblu. Pokazanie młodzieży że istnieje Powiat i w ogóle jest. Na pewno tam zajęcie znajdzie się. To nie będzie wymyślanie. Jeżeli będzie dobra współpraca z Komisją itd. to można zrobić przyjemny program, który dawałby efekty”.

 

       Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeżeli szkoły mają podejmować wspólne działania, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby co roku inna szkoła koordynowała te działania. Oni robią to bezpośrednio. Tak działo się w mojej gminie. Tak może dziać się w powiecie. Nie trzeba do tego etatu, urzędnika, który będzie dzwonił i pytał. Mówił: Słuchajcie, teraz wy w tym roku będziecie integrować. Co będziemy robić? To wymyślcie sobie. Pan jest w Starostwie od tego. Nie ja jestem, żeby wam to powiedzieć. Przez rok czasu mają mu wysłać sprawozdania, projekty, harmonogramy itd. Coś, co jest niepotrzebne kompletnie, ale on musi funkcjonować, musi udowodnić, że jest potrzebny. W Supraślu były kajaki, rowery, baza sportowa. Tego nie ma. Tego pozbyto się. Ostatnio mówiliśmy o koniach. Nawet broniłem tych zwierzątek. Żal ich zrobiło się. Wydział sportu i rekreacji i ich pomysłem będzie co, że może wracamy do koni? Ale konie były. Kajaki sprzedane. Rowery były. Też sprzedaliśmy. Może coś wymyślimy? Jest etat od tego, żeby wymyślał? Absurdalna sytuacja. Odwróćmy to. Pomyślcie Państwo, jak prywatna firma. Czy Firma zaczyna od tego, że gdy trochę rekreacji się przyda, trochę kultury, to etacik stworzy? Nie, odwrotnie. Co chcemy zrobić, jakim kosztem i czy do tego jest nam potrzebny etat?”.

 

        Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Czepe można wszystko wyśmiać. Pan robi parodię tego co jest ważne. Jeżeli Pan uważa że bez kogoś kto wspiera szkoły które leżą od siebie po 60 km dalej i pracują różni nauczyciele jest różna młodzież że bez patronu będzie następowała integracja imprezy to bardzo Pan myli się.”

 

       Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W części VII punkt 7 „Zarząd podpisał pismo skierowane do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku dotyczące audytu przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”. Dwa słowa na ten temat”.

 

        Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku: „W ostatnim czasie Powiatowy Urząd Pracy miał trzy kontrole jednocześnie. Jedna kontrola była z NIK-u i była nakierowana na kwestie związane z realizacją strategii Białegostoku i form które wpisywały się w tą strategię. Druga kontrola była z Ministerstwa. Panie kontrolowały wszystkie formy aktywne i wszystkie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trzecia kontrola była z administracji skarbowej już nowej jednostki. Tutaj była kontrola dotycząca wyłącznie funduszu pracy czyli środków krajowych. Jeżeli chodzi o tę kontrolę ona wykazała kilka kwestii związanych z tym i wskazywano że stażyści którzy odbywają staż oczywiście otrzymują stypendium na podstawie listy obecności którą+ do urzędu powinien dostarczyć organizator. Sam urząd nie ma zbyt wielkiego wpływu na to w którym momencie taką listę do nas pracodawca dostarczy. One były po terminie. Czasami termin przekraczał siedem dni. To zostało ujęte w protokole. Podobnie jeżeli chodzi o kwestie związane jeden był taki przypadek kiedy osoba która złożyła wniosek na dotację zakup sprzętu był w środkach euro i w tym momencie kiedy było składane kurs euro był na innym poziomie. W momencie kiedy podpisano umowę i dokonywano rozliczeń zmienił się i to też było wskazanie że powinno być ponownie przeliczone. To było kilka takich uwag. Nie były to żadne zalecenia pokontrolne. Jesteśmy jednostką Starosty i w związku z tym wynik kontroli został przedstawiony powiatowi i Urząd Pracy przygotował odpowiedź i tutaj była podpisywana odpowiedź w tym zakresie. Nie były to ani duże zarzuty. To wszystko jest do wglądu. Bardzo proszę można zapoznać się”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie jest skierowane do Pana Starosty. Dostałem razem z materiałami prawdopodobnie dostali to pismo też pozostali Radni z Supraśla do wiadomości z sołectwa Surażkowo w sprawie przejezdności drogi powiatowej Nr 1435B gdzie mieszkańcy mówią o skierowaniu sprawy do innej wyższej instancji żeby w końcu kogoś zmusić do odpowiedniego utrzymania parametrów tej drogi. Czy to stawało na Zarządzie? Czy dyskutowaliście? Kto w tej chwili tym zajmuje się? Czy jest jakaś odpowiedź?”

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Sprawy które stają na Zarządzie dotyczą spraw budżetu, inwestycji, dużych remontów. Jest to kwestia z dziedziny bieżącego utrzymania dróg gdzie we własnym zakresie bieżące utrzymanie dróg jest w gestii Dyrektora PZD. Takie różne sprawy jeśli trafiają to czasami trafiają w formie informacji dla Zarządu. Te sprawy w najbliższym czasie będą przedmiotem najpierw na poziomie Skarbnik, Starosta, PZD później Zarząd wcześniej sugestie Komisji przy uchwalaniu projektu budżetu na rok następny. Nikt nie ukrywa że na tej drodze już przyszedł czas ażeby większe nakłady zrobić. Jest pytanie czy nas stać w jakim zakresie. Mamy też pismo z Rady Sołeckiej w którym piszą że chcą swój fundusz sołecki przeznaczyć na poprawę przejezdności. Jeśli fundusz sołecki będzie przeznaczony to też takie były rozmowy że przynajmniej równowartość takiej kwoty”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: Przybliżę to jest rząd wielkości 6 000 złotych. Chciałbym uprzedzić tutaj Zarząd i PZD że zajął się taki upierdliwy Radny z Supraśla widzę po piśmie i będzie to skierowane do Sądu. Będzie szarpanina. Po co to robić. To lepiej tym zająć się. Ten Pan Radny bardzo lubi w Sądach ciągnąć sprawy, skarżyć. Tutaj na głowie Zarząd to będzie miał. Jest dość upierdliwy i nieustępliwy. To jest moje doświadczenie z poprzednich czterech lat. Tam jest jeszcze jeden problem z tą drogą. Kiedyś pisałem interpelację kilka razy w tej sprawy. Dowiedziałem się że tam nie jest wyznaczony pas drogi. Cały czas była odpowiedź z PZD że nie możemy inwestować bo nie możemy inwestować na cudzych gruntach. To w takim wypadku po co inwestujemy poprzez wyrównywanie tam 3-4 razy do roku chodzi równiarka. Część po naszym część po Lasów Państwowych. To trzymajmy się czegoś. Wyznaczmy pas drogi. Zagospodarujmy ten pas drogi. To są jakieś koszty. Trzeba w końcu ten temat uporządkować. Może odbić się dla Powiatu czkawką”.

 

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Ja mam przed sobą pismo Pana Burmistrza Supraśla z dnia 12 września 2017 roku który w odpowiedzi na zapytanie PZD jakie priorytety są w Supraślu na rok następny i co ewentualnie zamierzają wspólnie z Powiatem Białostockim zrealizować. To jest budowa pierwszego etapu zadanie budowa z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Sowlany. Drugie przebudowa drogi skrzyżowanie z Aleją Niepodległości. Opracowanie dokumentacji rozbudowa drogi powiatowej Ciasne – Ogrodniczki. Złożenie do Narodowego Programu Grabówka Zielona – Ciasne - Ogrodniczki. Ani pół zdaniem Pan Burmistrz nie zająknął się żeby zastanowić się wspólnie nad Henrykowem, Surażkowem. Surażkowo być może trzeba znaleźć pieniądze wspólnie na budowę drogi. W ramach remontu wchodzi tyle że od czasu do czasu równiarka, jakąś ilość kruszywa podrzuci się i tyle”.

 

     Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Tymczasem zanim cokolwiek dojdzie tam do skutku na drodze do Surażkowa być może ona jest nie za dużo uczęszczana. Chociaż ze względu na położenie rytowiska tej agroturystyki to jest ona dość intensywnie uczęszczana. Tam postawiono znaki ograniczenia tonażu 10 ton. Wszyscy którzy jadą własnymi samochodami po drewno do lasu to ryzykują. Już niektórzy wpadli. Moja prośba do Zarządu i PZD żeby w ramach remontu wystąpić z pismem do Nadleśnictwa Supraśl żeby Nadleśnictwo Supraśl współpartycypywało w remoncie. Tak jak to było wykonane za kadencji Burmistrza Grygiencza. Chyba to było prawie osiem lat temu. Wspólnie razem po wyznaczeniu pasa drogowego. Te odcinki najgorsze, newralgiczne podżwirowali grubością 30 cm za pieniądze. Ja dzisiaj liczyłem mb czy odcinek 3-4 kilometrów 600 000 złotych wspólnie z Lasami Państwowymi. Jeżeli nie chce włączyć się Gmina to Lasy Państwowe pewnie się włączą. Proszę o wystąpienie taki apel do Nadleśniczego być może będzie chciał partycypować”.

 

       Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Ja w kwestii doprecyzowania pewnych sformułowań, które wnoszą o dokonanie remontu na drodze. Żeby coś remontować to trzeba najpierw zbudować. Na tej drodze nigdy nic nie budowano. Jest to droga gruntowa długości 7 kilometrów. Pas ma od 4 do 6 metrów. Wyznaczenie tego pasa drogowego niczego nie zmieni. My musimy pozyskać pas drogowy szerokości od 12 do 15 metrów. Od czterech lat prosimy Pana Burmistrza Dobrowolskiego żeby zechciał środki przeznaczyć na wspólną dokumentację projektową. Żeby można było podzielić grunty leśne i przejąć pod drogę. Od czterech lat nie mam żadnej informacji, że Rada Miejska Supraśla zechce włączyć się przygotowania do tego żeby tam droga powstała”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: Ja zanim zadam pytanie to mam taką uwagę ogólną do przedkładanej informacji. W każdym albo w co drugim punkcie pisze podjęto uchwałę w sprawie. Bardzo bym prosił aby zamieszczać podjęto uchwałę numer. Te uchwały są publikowane. Ułatwiałoby to nam odnalezienie itd. Kontynuując pytanie z części VII punkt 5 dotyczący zmian w budżecie otrzymałem tą uchwałę 637/2017. Zapytam tylko o dwa działy. O dział 801 gdzie zmiany zarówno na plus i na minus wynoszą ponad 79 000 złotych i o dział 852 gdzie zmiany wynoszą 113 000 złotych. W objaśnieniach pisze przeniesienie wydatków na zadaniach bieżących zgodnie z wnioskiem Dyrektora. Mogłaby Pani objaśnić czego to dotyczy. Ktoś kto przegląda taką uchwałę za chińskiego Boga nie wie czego to dotyczy”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, aby odpowiedzieć na to pytanie ja muszę pójść po tą uchwałę na górę. Proszę mi wybaczyć ale z głowy nie pamiętam”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To może w sprawach różnych Pani o tym powie później potem po przerwie”.

 

     Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję to może nie jest już takie ważne, ale żeby w objaśnieniach pisać że przeniesiono z powodu tego czy tamtego. Na wniosek Dyrektora to wniosek powinien być załącznikiem do takiej uchwały. Żeby to był dokument kompletny. Bo jeśli Pani nie wie to kto w tym Powiecie wie czego te zmiany dotyczą”.

 

     Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Przepraszam bardzo po dokumenty pójdę i powiem Panu czego to dotyczy. Był czas, moment kiedy było czterech Członków Zarządu i pytałam się jeśli chodzi o opisówkę jak mam to zrobić odpowiedź była jasna tak jak do tej pory wystarczy”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik bardzo proszę na spokojnie nie tym tonem”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Takim tonem jak Pan Wądołowski do mnie”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ja tylko pytam Pani Skarbnik. Niewiedza nie jest grzechem i nie jest przestępstwem. Ja chcę wiedzieć”.

 

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W sprawach różnych Pani Skarbnik odpowie na to pytanie”.

      Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Co od ostatniej sesji wydarzyło się. Jakie Zarząd podjął kroki w celu realizacji drogi która jest wpisana do budżetu czyli Stanisławowo - Wojszki?”

 

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Na dzień dzisiejszy Zarząd jeszcze nie podejmował żadnych kroków”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chcę Państwa poinformować, że od następnej sesji sesje będą już od rana. Z tym że nie od godziny 10 30 tylko od godziny 900. Jeżeli Państwo biorą urlopy to wam nie ma znaczenia. Wcześniej będą kończyły się. Tutaj Paniom z Rady będzie wygodniej i Zarządowi”.

 

       Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Zarządzono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

 

       Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2017 rok  (zał. nr 5).

 

       Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam dla Państwa projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017. Projekt uchwały przedstawia się następująco. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 382 029 złotych. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 297 360 złotych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 901 468 złotych. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 816 799 złotych. Dokonuje się również zmian w załącznikach limity wydatków inwestycyjnych na 2017 rok oraz zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2017 roku. W załączniku numer 1 czyli zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2017 rok dokonują się następujące zmiany. W rozdziale 01005 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa są to wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie tego paragrafu o 8 000 złotych następuje w wyniku wpływu środków na zrealizowanie prac geodezyjnych polegających na opracowaniu projektu wymiany gruntów rolnych i leśnych. W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe następuje zwiększenie w § 6300 dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od dwóch gmin gmina Juchnowiec Kościelny przeznacza na pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany – Turczyn gmina Juchnowiec Kościelny 40 000 złotych. Druga pomoc finansowa w wysokości 30 000 złotych z gminy Gródek na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B polegająca na budowie chodnika na odcinku od ulicy Dworcowej w Waliłach Stacji do przejazdu kolejowego gmina Gródek. Następne zwiększenie następuje w rozdziale 80130 szkoły zawodowe o 6 300 złotych. Jest to zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Erasmus + na realizację projektu kierunek Praga w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Następne zwiększenie w Domach Pomocy Społecznej w dwóch § 0830, 0970 o  łączną kwotę 94 735 złotych. Jest to zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Następne zmiany po stronie dochodów w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20 079 złotych. Jest to zwiększenie środków z PFRON na realizację zadań aktywny samorząd oraz program wyrównywania różnic pomiędzy regionami III.  Następne zwiększenie w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne następuje zwiększenie w § 0970 o kwotę 4 424 złotych. Są to dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku. Następnie w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych następuje zwiększenie dochodów w dwóch tytułach. Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11 903 złotych. Była to darowizna na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Krasnem. Kwota 166 588 złotych są to wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek. Na rzecz Powiatu Białostockiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W dochodach nastąpiło zmniejszenie dochodów w dwóch rozdziałach. Jest to rozdział 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wnioskiem ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na opłacenie składek za osoby bezrobotne właśnie tego ubezpieczenia zdrowotnego została zmniejszona dotacja celowa o kwotę 268 160 złotych. W Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 o kwotę 10 000 złotych zostało zmniejszone dofinasowanie z PFRON na zakup samochodu dla jednostki. W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie również została zmniejszona dotacja w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na to zadanie o kwotę 19 200 złotych. Następnie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok przedstawiają się następująco. Zwiększenie wydatków następuje w rozdziale 01005 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa jako usług z tytułu wpłat tych środków wpływ tych środków z tytułu zmian prac geodezyjnych polegających na opracowaniu projektu wymiany gruntów rolnych i leśnych. W drogach publicznych powiatowych następuje zwiększenie wydatków majątkowych czyli wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 100 000 złotych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 25 800 złotych. Te zmiany dotyczące dróg publicznych powiatowych po stronie wydatków majątkowych czyli zwiększenie wydatków i zmniejszenie wydatków jest opisane w objaśnieniach oraz  w załączniku numer 3 czyli w planie limitów inwestycyjnych. W starostwach powiatowych w rozdziale 75020 następuje zwiększenie o kwotę 70 000 złotych na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych. Miałam na komisji od Radnego Pana Bejma pytanie jak to ma się w stosunku do ubiegłego roku tego samego okresu. Odpowiem tutaj w ten sposób rok 2016 w tym rozdziale 75020 plan na§ 4210 zamknął się kwotą 308 000 złotych, § 4300 zamknął się kwotą 1 916 535 złotych. Na dzień dzisiejszy po dokonanych zmianach § 4210 ma 326 000 złotych, § 4300 ma 1 653 708 złotych. Takie są plany. Czyli w § 4300 na dzień dzisiejszy jest mniej niż było na koniec roku 2016. W § 4210 zakup materiałów i usług jest faktycznie więcej niż zamknął się rok 2016. Teraz jest 326 000 złotych. Nastąpił niewielki wzrost jeżeli chodzi o plany w tych dwóch §”.

 

          Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tutaj chodziło mi o § 75020”.

 

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak to co ja powiedziałam przed chwilą”.

 

        Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani jakby te inne wymieniała §”.

 

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ja zrozumiałam, że Pan poprosił mnie żebym pokazała jak te dwa § 4210 zakup usług, materiałów i wyposażenia i drugi § 4300 w rozdziale 75020 mają się w stosunku do ubiegłego roku”.

 

         Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chodziło mi o to żeby zsumować. Teraz jak Pani podała w poszczególnych kategoriach wydatków to ja nie widzę tej sumy. Musiałbym ją dodać żeby wiedzieć ile sumarycznie w tym rozdziale w 2016 roku i ile sumarycznie na 2017 rok zaplanowano”.

 

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panu chodziło o cały rozdział nie o §. Ja zrozumiałam że Panu chodziło o § nie o cały rozdział”.

 

        Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: No tak chodziło mi o cały rozdział”.

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: To niestety takich danych w tym momencie nie mam. Ewentualnie w sprawach różnych postaram się na to odpowiedzieć”.

 

      Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Sytuacja teraz nieco rozwiązuje się i mam takie pytanie czy te pieniądze zwiększone to są w związku
z utworzeniem nowego wydziału”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie absolutnie nie są związane. Te pieniądze idą między innymi na zakup usług pozostałych czyli to co nie było planowane. Jeżeli chodzi o ten budynek bo to są usługi pozostałe to chodzi o administrowanie, założenie czujek. W rozdziale 75405 komendy powiatowe policji zwiększamy wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Policji 40 500 złotych na zakup inwestycyjny czyli zakup radiowozów dla terenowych komisariatów policji w Łapach i Zabłudowie. W rozdziale 75595 pozostała działalność zwiększamy środki o kwotę 3 000 złotych. Jest to zakup nagród rzeczowych w związku z organizacją konkursu Bezpieczny Powiat Białostocki. To jest przewidziane na nagrody konkursowe w tym programie w tym konkursie. W szkołach zawodowych 80130 następuje zwiększenie środków na wydatki 6 300 złotych. Chodzi tutaj o zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację programu Erasmus +. Następne zwiększenia centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego w rozdziale 80140 jest to zwiększenie wydatków na dokończenie wymiany grzejników oraz naprawę dachu o które były składane wnioski przez Pana Dyrektora. W rozdziale 85111 szpitale ogólne 266 275 złotych. To jest przeznaczone na dotacje dla naszego szpitala w Łapach na dwa zadania. Jest to dotacja na rehabilitację leczniczą w kwocie 224 275 złotych oraz druga dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej w wysokości 42 000 złotych. Jeśli chodzi o zakup sprzętu i aparatury medycznej to dokładnie chodzi o dwa sprzęty: głowica do wykonywania badań echa serca i holter EKG do zaburzeń rytmu serca i mierzenia odcinka ST. To jest na dwie aparatury medyczne. Następne zwiększenie następuje w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej 303 915 złotych. W związku ze zwiększonymi dochodami i między paragrafami w tych jednostkach w DPS-ach nastąpiło zwiększenie. Chodzi o takie jednostki jak Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy, Dom Pomocy Społecznej w Uhowie. Tutaj następują zwiększenia w tych paragrafach bieżących zadań. Jeśli chodzi o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie i zmniejszenie jest w załączniku 5 czyli w objaśnieniach opisane które zadania inwestycyjne w tych placówkach zmniejszają się, a które zwiększają. To jest na wniosek Dyrektorów. Później ten załącznik omówię. W rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie tutaj następuje zwiększenie wydatków o kwotę 20 079 złotych w związku ze zwiększonymi wypracowanymi dochodami również zwiększył wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i usług oraz na zakup inwestycyjny tu chodzi o zakupy drukarek i nowych komputerów  do PCPR. W poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym poradnie specjalistyczne w rozdziale 85406 następuje zwiększenie o kwotę 5 530 złotych. Kwota 4 424 pochodzi z tego funduszu pracy na szkolenia pracowników. Kwota 1 106 przeniesienie między § jako udział własny danej jednostki danej placówki w tych szkoleniach. Tam jest obowiązkowo wkład własny też trzeba ponieść. W 85446 zwiększamy wydatki o 4 206 złotych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych. Jest zabezpieczenie tych środków tutaj w Starostwie. Na wniosek Dyrektora dokonuje się takich przeniesień. Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych następuje zwiększenie na bieżących wydatkach placówek opiekuńczo-wychowawczych i na wydatki na zakupy inwestycyjne. W załączniku numer 5 jest to objaśnione. Zmniejszenie w planie wydatków budżetu Powiatu na 2017 rok jak wcześniej mówiłam występuje w drogach publicznych powiatowych, ale to w załączniku inwestycyjnym. W szkołach zawodowych 143 500 złotych następuje zmniejszenie 30 000 na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowej i 113 500 na wydatkach inwestycyjnych które nie zostaną wydatkowane do końca tego roku. W załączniku inwestycyjnym jest to określone. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 chodzi o dokształcanie nauczycieli do którego mają prawo zgodnie z wnioskiem Dyrektora zostają przesunięte środki. W rozdziale 85111 szpitale ogólne o kwotę 266 275 złotych to jest w dotacji która była przewidziana dla SP ZOZ-u w Łapach na program Polska – Białoruś- Ukraina. Do końca roku wiadome jest że nie będzie to realizowane. W związku z tym zostało to stąd zmniejszone środki. W związku ze zmniejszoną dotacją celową na 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostało zmniejszone zgodnie z wnioskiem ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie pobierających zasiłku. W domach pomocy społecznej przesunięcia między § i wydatki inwestycyjne które omówię przy załączniku numer 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 następują ze zmniejszoną dotacją celową na te zadanie. W rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne tu zmniejszenie o kwotę 1 106 złotych chodzi o krajowy fundusz szkoleniowy wkład własny w te szkolenia. Ostatnie zmniejszenie o kwotę 236 złotych w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w rozdziale 85510 również załącznik numer 3. Załącznik numer 3 jeśli chodzi o plany wydatków inwestycyjnych na 2017 rok przedstawia się następująco. W pozycji numer 3 przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki następuje zmniejszenie środków własnych powiatu o kwotę 15 000 złotych. Pozycja numer 10 przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B polegająca na budowie chodnika na odcinku od ulicy Dworcowej w Waliłach Stacji do przejazdu kolejowego następuje zwiększenie pomocy finansowej gminy Gródek o 30 000 złotych i zwiększenie środków własnych powiatu również o 30 000 złotych. Następna pozycja 26 przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B w miejscowości Rybniki długość odcinka około 500 m. Tutaj następuje zmniejszenie środków własnych powiatu o kwotę 15 000 złotych. Pozycja 33 wykonanie elewacji ocieplonej ścian i fundamentów w części socjalno-biurowej budynku w Obwodzie Drogowo – Mostowym w Michałowie kontynuacja robót. Tutaj jest zmniejszenie środków własnych powiatu o kwotę 12 240 złotych. Pozycja 36B opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany – Turczyn. Tutaj jest zwiększenie pomocy finansowej z gminy Juchnowiec Kościelny o kwotę 40 000 złotych. Pozycja 37 samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony. Tutaj jest zmniejszenie środków własnych powiatu o kwotę 12 831 złotych. Pozycja 39 kosa mechaniczna. Tutaj jest zmniejszenie środków własnych powiatu o kwotę 729 złotych. Pozycja 39A jest to nowe zadanie inwestycyjne nowy zakup pług odśnieżny w łącznej kwocie 25 800 złotych. Następna zmiana dotyczy pozycji 44B budowa kotłowni gazowej w budynku stołówki na potrzeby ogrzewania budynku stołówki, pralni i PUT zlokalizowanego w Supraślu”.

 

     Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik myślę, że w takie szczegóły może nie wchodźmy. Może bardziej zainteresują tutaj Radnych pytania jeżeli będą to bardzo proszę. Chyba, że Pani ma coś jakąś konkluzję końcową to bardzo proszę. Czy są pytania co do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017?”

 

      Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja z wnioskiem do budżetu (zał. nr 6)”.

 

     Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli to ma być naprawa to nie jest to zadanie inwestycyjne”.

 

   Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „To zmienimy na przebudowę”.

 

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Czy Pan Przewodniczący oczekuje ode mnie informacji o stanie technicznym chodnika
o który tutaj jest wniosek”.

 

   Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie chodzi o coś zupełnie innego”.

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Dyrektor, Pani Skarbnik, trzeba jeszcze dopiąć jedną rzecz czy ta treść o którą wnioskuje Pan Perkowski mieści się w tym rozdziale czy nie. Czy to ma być remont czy nie? Żeby nie okazało się że uchwala się w budżecie a później jest blokada ze względów formalnych nie można tego zrobić”.

 

     Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Serdeczna prośba jeżeli byłoby to możliwe żeby te środki zaproponować do przeniesienia do § 1470 czyli tzw. § remontowy. Na odcinku o który jest wniosek w tym momencie to chodnik jest istniejący. Jest istniejący krawężnik. Istniejący jest chodnik z płytek 35x35 w stanie średnim. Jeżeli jest wniosek o remont tego chodnika czyli o wymianę elementów prefabrykatów z których on jest zrobiony to jest to § remontowy nie inwestycyjny”.

 

      Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak zgoda. Tylko mamy tutaj taką kwestię, że w tym paragrafie zarządza w pełni Zarząd i wszelkie nasze uszczegółowienia są jedyne postulatywne. Jest pytanie do Pana Starosty: jeżeli przeniesiemy to do tego paragrafu, czy skorzysta z naszej sugestii i tak uczyni, jak prosimy”.

 

        Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Poza jednym czy drugim przypadkiem Zarząd się nie dostosował czy nie w pełni się dostosował. Zrobię wszystko, ażeby jednak Zarząd dostosował się do wykonania polecenia. Ja sądzę, że pewne szczegóły w najbliższym czasie trzeba żebyśmy usiedli uzgodnili i żeby to w miarę szybciej przebiegało i sprawniej”.

 

       Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: Zadania inwestycyjne Państwo doskonale wiecie że finansujemy pół na pół z gminą. Tutaj jeżeli mamy finansować to tylko i wyłącznie z własnych środków to byłoby wskazane w tym §4270 ponieważ nie trzeba byłoby dokładać z gminy jak do tej pory do każdego zadania inwestycyjnego”.

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Już poprawiam Pani Skarbnik”.

 

    Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: Chyba, że gmina chciałaby bardzo”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Każdą darowiznę przyjmę. Szpital w Łapach w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina tam 103 000 złotych jest dotacji dla szpitala czyli zostanie kwota 3 000 złotych po tych zmianach”.

 

    Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy jest już do przyjęcia to stanowisko?”

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad poprawkami do zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła poprawki do zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

        Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

      Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie w zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 przedstawili Przewodniczący stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego:

     Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,

     Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna.

 

    Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z poprawkami.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLVII/319/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z poprawkami, (zał. nr 7).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski powitał Pana Krzysztofa Marcinowicza – Wójta gminy Juchnowiec Kościelny.

 

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt gminy Juchnowiec Kościelny: „Wspólnie z Panem Starostą odnośnie jutrzejszego oficjalnego otwarcia dwóch dróg powiatowych. Chcemy serdecznie Państwa zaprosić. Mówimy tu o drodze w Olmontach oraz o drodze Juchnowiec  Kościelny – Biele. W imieniu swoim oraz Pana Starosty zapraszam. Mam nadzieję, że zaszczyćcie swoją jutro obecnością i zobaczycie na co idą pieniądze ze Starostwa Powiatowego. Dziękuję serdecznie za przybycie.”

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Pan Starosta kiwał głową że również przychyla się do tego.”

 

Ad 5. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2017 r.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2017 roku ( zał. nr 8).

 

  Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwałą Nr 618/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2017 roku. Została Państwu przedstawiona w ustawowym terminie. Państwo otrzymaliście. Regionalna Izba Obrachunkowa Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białostockiego informacji o  przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2017 roku zaopiniowała pozytywnie bez uwag.”

     Radni pytań i uwag nie zgłosili.

  Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2017 roku.

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Juchnowiec Kościelny.

        Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Juchnowiec Kościelny (zał. nr 9).

 

  Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego:   „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożona Państwu uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej gminie Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego alarmowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Koplanach, Lewickich i Złotnikach. W przedłożonej Państwu uchwale wkradł się błąd wpisano tam kwotę 25 000 złotych. To jest 100% zakupu i montażu tych urządzeń. Powinna być tam kwota 12 000 złotych jaka została zabezpieczona w budżecie Powiatu Białostockiego. Przedłożona uchwała na dzisiejszą Radę jest prawidłowa z kwotą 12 000 złotych (zał. nr 10). Przepraszam za tą omyłkę i prosiłabym o uchwalenie.”

 

           Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

      Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/320/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Juchnowiec Kościelny,   (zał. nr 11).

 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Choroszcz.

 

       Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Choroszcz (zał. nr 12).

 

            Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz gminy Choroszcz. Przedmiotem tej uchwały jest nieruchomość o powierzchni 0,7833 ha położona w obrębie Klepacze gmina Choroszcz. Nieruchomość ta leży w sąsiedztwie drogi powiatowej i uprzednio została niezasadnie zaliczona do kategorii dróg powiatowych. Jej własność została uregulowana w Księdze Wieczystej. W takim stanie prawnym najprostszym sposobem przekazania nabywcy tego gruntu jest to droga tzw. wewnętrzna i takimi drogami gospodaruje Burmistrz, Wójt. W tym konkretnym przypadku jest to Burmistrz Choroszczy. Najprostszą i najszybszą formą będzie przekazanie darowizny w formie aktu notarialnego. Proszę o przyjęcie tej uchwały”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

        Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Choroszcz przedstawił:

    

         Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/321/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Choroszcz, (zał. nr 13).

 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Supraślu stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

 

      Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, prosilibyśmy aby ten punkt zdjąć z porządku obrad i poczekać aż Pan przygotuje umowę i przedstawi ją nam jak to miałoby wyglądać te 15 lat dzierżawy, bo mamy wiele pytań. Nasuwa się wiele pytań. Może gdyby była ta umowa to może nam to rozwiało. Wykaz jest sprzętu na 15 lat wydzierżawiać. Może sprzedać przyszłemu najemcy, dzierżawcy”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Po 15 latach ten sprzęt będzie nic nie warty”.

 

      Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad zdjęciem z porządku dziennego obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Supraślu stanowiącej własność Powiatu Białostockiego (zał. nr 14).

 

      Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za”, zdjęła  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Supraślu stanowiącej własność Powiatu Białostockiego z porządku dziennego obrad.

 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin

     Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin (zał. nr 15).

 

      Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam uchwałę w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin. Przedmiotem darowizny jest nieruchomość o powierzchni 0,0722 ha położona w Tykocinie. Kontynuacja jest wcześniejszej darowizny. Nieruchomość leżała w obszarze drogi powiatowej. Kategoria drogi została zdjęta. Obszar będący przedmiotem darowizny będzie stanowił drogę dla ruchu lokalnego. Proszę o podjęcie uchwały.”

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

        Następnie opinię do projektu uchwały w wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin przedstawił:

        Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/322/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin(zał. nr 16).

 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Tykocin.

 

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Tykocin (zał. nr 17).

 

        Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Tykocin dotyczy dotacji, która jest przeznaczona na realizację drogi powiatowej dla której inwestorem jest gmina Tykocin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Praktycznie inwestycja została zakończona. Dotacja znajduje się w budżecie Powiatu, a odrębna uchwała jest niezbędna żeby zadania ostatecznie rozliczyć pomiędzy samorządami. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały”.

 

       Pytań i uwag nie zgłoszono.

        Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Tykocin przedstawił:

        Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/323/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Tykocin, (zał. nr 18).

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Suraż.

       

      Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Suraż (zał. nr 19).

 

     Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Suraż dotyczy dotacji celowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Kowale. Z informacji uzyskanych od gminy Suraż wynika, że inwestycja będzie realizowana jeszcze w tym roku. Serdeczna prośba o podjęcie uchwały. Dotacja znajduje się w budżecie powiatu jest przewidziana”.

 

        Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

        Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Suraż przedstawił:

        Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/324/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Suraż, (zał. nr 20).

 

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.

 

            Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka (zał. nr 21).

       Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:  „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę dróg rowerowych w gminie Czarna Białostocka na ulicach powiatowych w mieście Czarna Białostocka. Inwestycja jest realizowana przez gminę Czarna Białostocka w ramach „Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Dotacja jest przewidziana w budżecie powiatu. Proszę o podjęcie tej uchwały”.

 

        Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy ta dotacja jest w zakresie podpisanej umowy czy powyżej kwotowo?”

 

      Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Rozumiem tylko o jaką umowę chodzi. Ta dotacja nie jest z BOF-u. To jest wkład Powiatu Białostockiego”.

 

      Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

      Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka przedstawił:

      Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

       Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/325/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka,  (zał. nr 22).

 

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Supraśl.

 

      Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Supraśl (zał. nr 23).

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Supraśl dotyczy dotacji na realizację inwestycji w Henrykowie.  Konkretnie na drogę powiatową w tej miejscowości realizowanej przez gminę Supraśl w ramach „Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Aktualnie inwestycja toczy się. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały”.

 

       Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy ta kwota mieści się w kwocie dotacji  jaka była pierwotnie zakładana czy przewyższa tą kwotę?”

 

     Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Kwota jest wyższa od kwoty wynikającej z montażu finansowego przyjętego w momencie podpisywania umowy z gminą Supraśl, ale niewiele. Ta dotacja jak jest napisane do kwoty 46 425 złotych. Na dzień dzisiejszy w przypadku kiedy nie będzie innych dodatkowych robót na drodze powiatowej to ta dotacja będzie w kwocie lekko przekraczającej 119 000 złotych. Jest tutaj pewien zapas. Celowy bo nigdy nie wiadomo jakie elementy jeszcze mogą dojść
w trakcie przebudowy dróg”.

 

     Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pierwotnie ile zakładaliśmy?”

 

      Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Przepraszam bardzo, ale w tym momencie nie potrafię odpowiedzieć”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy jest to odpowiedź wyczerpująca?”

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: Jest to odpowiedź wyczerpująca szczegóły poznam później”.

 

   Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „218 428 złotych taka była pierwotna wartość dotacji”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

 

    Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

    Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Supraśl przedstawił:

    Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

     Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

      Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/326/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Supraśl, (zał. nr 24).

 

 

Ad 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.

 

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże (zał. nr 25).

 

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże dotyczy dwóch dotacji, ale obydwie dotyczą dróg powiatowych realizowanych przez gminę Dobrzyniewo Duże w ramach „Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Droga Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne teren budowy został przekazany i roboty rozpoczęły się. Druga inwestycja na razie jeszcze nie jest rozpoczęta. Dotacje przeznaczone są w budżecie powiatu. Prośba o podjęcie tej uchwały”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

        Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże przedstawił:

    

         Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/327/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże, (zał. nr 26).

 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.

 

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka (zał. nr 27).

 

         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka dotyczy udzielenia dotacji na realizację parkingów na wysokości cmentarzy grzebalnych w ciągu ulicy Kościelnej w Czarnej Białostockiej. Tutaj gminie ta dotacja a nie odwrotnie gmina powiatowi. Gmina dysponuje pozwoleniem na budowę w ramach spec ustawy drogowej wspólnej dla ścieżek rowerowych i dla tychże parkingów to i pozwolenie na budowę jest nie przenoszalne stąd gmina musi realizować i to przedsięwzięcie. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały”.

   Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

    Następnie opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka przedstawił:

     Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

     Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/328/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka, (zał. nr 28).

 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

 

     Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku (zał. nr 29).

 

     Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony Państwu  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku  jest konieczny m.in. z tego powodu że Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o zmniejszeniu środków według algorytmu na realizowanie tych zadań dlatego że pierwotnie były one obliczone według złych danych statystycznych podanych przez GUS. W naszym powiecie jest to kwota mniejsza tylko o 175 złotych. Te 175 złotych jest zmniejszane z zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych konkretnie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu i technicznych. Ponadto przedstawiony Państwu projekt uchwały zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy wnosi o zmniejszenie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej o kwotę 12 540 złotych. O tą kwotę zwiększenie środków na dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. To jest adekwatnie do złożonych wniosków.”

 

       Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

       Następnie opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił:

       Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

       Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/329/2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku, (zał. nr 30).

 

Ad 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/268/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”.

 

        Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/268/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”  (zał. nr 31).

 

   Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku:  „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w lutym bieżącego roku była przyjęta uchwała w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”  poprzez wprowadzenie zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych osobom niepełnosprawnym ze środków budżetu Powiatu Białostockiego w 2017 roku w związku z ograniczonymi środkami PFRON na realizację tego zadania. Udzielając odpowiedzi wcześniej na pytanie Pana Przewodniczącego jak to jest realizowane to już wspomniałam że mamy problemy i wszystkich pieniędzy nie wykorzystamy w tym celu. Biorąc pod uwagę złożone wnioski bardzo zasadne wnioski w zakresie zakupu i zainstalowania systemu automatycznego otwierania drzwi i budowy dojazdu do garażu do tej pory w tych zasadach została określone że ten zakres dofinansowania dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Są osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie często podjąć zatrudnienia albo mają w tym zakresie trudności. W celu udziału w życiu społecznym dojechania do lekarza jak i pomoc swoim członkom rodziny poruszają się samochodem. Biorąc pod uwagę, że mają tutaj te trudności to w związku z tym zmiana polega na tym że w pierwszej kolejności dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę aby była możliwość dofinansowania w tym zakresie osób nie pracujących”.

    Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

     Następnie opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/268/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020” przedstawił:

      Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

      Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLVII/330/2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/268/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”, (zał. nr 32).

 

Ad 18. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

      Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, około dwa tygodnie temu sołtys wsi Sowlany zwrócił się z prośbą o przełożenie chodnika z ułożonego w czynie społecznym na ulicy Świętego Marka. Chodnik zapada się. Jest nie równy”.

 

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Dokumenty u nas są tylko środków na to nie ma. Najpierw trzeba zabezpieczyć środki, później wykonawcę a dopiero później robota. Na dzień dzisiejszy Kierownik Obwodu Drogowo – Mostowego w Białymstoku dostał polecenie zweryfikowania zakresu robót bo od tego trzeba zacząć. Na podstawie notatki służbowej zostanie przygotowany przedmiar i określimy koszty i wtedy z Zarządem Powiatu będziemy rozmawiać za jakie środki i kiedy będzie możliwe ewentualnie tego przełożenie. Jest jeszcze jedna sprawa w tym temacie. Tam dwa lata temu przeszedł gaz a w ubiegłym roku światłowód. Najpierw Kierownik sprawdzi czy te zapadnięcia o których pisze Pan Sołtys Dziemiańczuk stanowią efekt zużycia chodnika czy też efekt nieprawidłowego zagęszczenia gruntu w przypadku wprowadzenia urządzeń obcych pod chodnikiem. Zanim wydatkujemy środki publiczne powiatowe spróbujemy sięgnąć do kieszeni innych w ramach gwarancji”.

 

     Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Dzisiaj spotkałem Panią Sołtys wsi Woronicze która poinformowała że naprawę przepustu w wyniku ostatnich deszczów została zmyta i wygląda przejazd bardzo niebezpiecznie. Dosłownie dzisiaj przed sesją spotkałem”.

 

   Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Szkoda, że Pani Sołtys nie zadzwoniła do mnie bo my dwukrotnie podchodziliśmy do tego tematu. Mieliśmy ten temat do zrealizowania w ramach inwestycji ale doszliśmy do wniosku że nie uzyskamy pozwolenia na budowę we właściwym czasie żeby można było zrealizować stąd środki zostały przeniesione na inne zadanie. Ten przepust jest przewidziany do przebudowy w przyszłym roku. Jest to ciężar gatunkowy 300 000 złotych, bo to tego typu przepust. Na razie ratujemy się poprzez bieżące interwencje na zasadzie likwidacji awarii. Jeżeli kolejny raz coś tam dzieje się to jutro pojedzie tam Kierownik i sprawdzi i zabezpieczy i później awaryjnie wejdzie wykonawca i kolejny raz będzie naprawiał. Ten przepust jest rozszczelnieniony i trzeba zweryfikować w którym miejscu”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Ja przesłałem tego maila który został do mnie przesłany przez Pana Dziemiańczuka Sołtysa Sowlan że jeżeli sytuacja będzie już wyjaśniona to w odpowiedzi z powrotem do mnie maila ja przekażę Panu Dziemiańczukowi”.

 

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Oczywiście będę pamiętać na pewno”.

 

       Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na ostatniej sesji zgłosiłem potrzebę naprawy gwarancyjnej chodnika w miejscowości Dąbrówki łańcuch i słupek. Chciałem dodać do tego w czasie ostatniego spotkania w Dąbrówkach zgłoszono pofalowanie chodnika. Do tego proszę się odnieść”.

 

     Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Jeśli chodzi o wykonawstwo chodnika to chodnik wykonywała inna firma. Barierki o których Pan wnosi inna. Pas drogowy w Dąbrówkach jest dosyć wąski. Za to głęboki rów. Ustawienie barierek na krawędzi stopki poza chodnikiem powoduje to że głębokość posadowienia słupków tych barierek jest w przypadku głębokich rowów nie koniecznie wystarczająca. To nie jest zła robota. Skarpa nasypu, skarpa wykopu nie trzyma betonu w którym zostały osadzone te słupki. Na razie rozważamy żeby podjąć działanie i znaleźć środki na umocnienie rowu. Tak jak on jest umocniony wcześniej płytami ażurowymi. Wówczas skarpa jest sztywna i barierka nie będzie się przesuwać. Jest to czysto techniczna sprawa do której trzeba podejść żeby drugi raz nie zdarzyło się to”.

 

       Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Druga i trzecia kwestia to rdzewienie tego ocynkowanego łańcucha. To jest początek. Jak to będzie się dalej przedstawiać i kwestia chodnika”.

  

     Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Jeśli chodzi o łańcuch to najprawdopodobniej nie jest on ocynkowany jeżeli rdzewieje. Chyba że ktoś ten ocynk specjalnie niszczy. Stąd też musimy zobaczyć z jakiego materiału jest zrobiony i w jaki sposób jest zabezpieczony łańcuch. Jeśli chodzi o sfalowanie chodnika nie mieliśmy do tej pory informacji o tego typu zjawisku. Jutro Kierownik pojedzie i zobaczy co tam dzieje się i złoży notatkę służbową i wystąpimy do wykonawcy o naprawę gwarancyjną, bo to jest na gwarancji”.

 

      Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Poproszę”.

 

     Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Dyrektor, chciałabym przedstawić zapytania od mieszkańców, prośby w zasadzie, nie tyle zapytania. Lista jest długa. Droga powiatowa 1500B miejscowość Pomigacze – Juraszki- Turośń Kościelna mimo znaku ograniczenia tonażu droga jest ciągle dewastowana przez tiry. Wykruszony asfalt. Pobocze w bardzo tragicznym stanie. Prośba jest pilna o interwencję. Droga powiatowa 1540B Zawady – Topilec 5 m przed znakiem Topilec jest olbrzymia wyrwa w asfalcie. We wsi Topilec na drodze powiatowej przy mostku kolejna duża wyrwa. Droga powiatowa 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki w tym przypadku pas asfaltu który jest bardzo wąski jest problem z wymijaniem samochodów. Bardzo nierówne pobocza. Duże zagrożenie wypadkami. Prośba o uzupełnienie brzegów asfaltu oraz pobocza. Po raz kolejny zwracam się z prośbą o wyrównanie drogi powiatowej w miejscowości Zalesiany. Sprawa jest bardzo pilna i bardzo gorąca.  Droga powiatowa 1555B miejscowość Dołki. Droga żwirowa kompletnie rozjeżdżona. Przy drodze powiatowej 1499B Juraszki – Szerenosy konieczność oczyszczenia poboczy. Chodzi tutaj o wycinkę zarośli, krzaków. Na odcinku drogi żwirowej należy wyrównać nawierzchnię i ją uzupełnić. Prośba aby te wszystkie działania były cykliczne ponieważ tą drogą jeżdżą autobusy dowożące dzieci. Ostatnia miejscowość Niewodnica Korycka w której znajduje się rów melioracyjny, który ma długość około 50 m. Zabezpieczenie to są tylko dwa metry. Proszę się tym też zająć”.

 

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że Pani Dyrektor nawet nie ponotowała wszystkiego”.

 

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Pani Dyrektor pamięta Panie Przewodniczący. To pismo wpłynęło do nas i jest przedmiotem analizy co można zrobić już a co musi poczekać”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę Panią Dyrektor o informację co, kiedy i w jakim czasie”.

 

       Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „My określimy koszty. Określimy gdzie jest rów melioracyjny w Niewodnicy Koryckiej, bo nie koniecznie sobie przypominam. Tylko przydrożny. To jest kwestia wyjaśnień dla Kierownika Obwodu. On to pismo już otrzymał i myślę że już nad nim pracuje żeby można było po pierwsze zrobić a po drugie odpowiedzieć”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego:Czy będzie odpowiedź na piśmie dla Pani Bożeny Bieryło?”

 

      Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Oczywiście”.

   Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę również mnie poinformować i Pana Starostę”.

 

     Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Dobrze”.

 

   Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący również w podobnej sprawie. Droga 43B Zawady – Kobylin ulica Sienkiewicza. Jest też rozjeżdżana przez pojazdy. One same ważą więcej niż 10 t i jeszcze jeżdżą załadowane. Dzieje się to w godzinach rannych i popołudniowych. Niektóre jeżdżą na całym odcinku a niektóre tylko na części poza wsią Zawady w kierunku gminy Kobylin. Prosiłbym też o podjęcie działań”.

 

     Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Pan wie że Powiatowy Zarząd Dróg to może znak sobie postawić i pilnować, żeby go jeszcze nie ukradli. Jeśli chodzi o interwencję mam serdeczną prośbę jeżeli Państwo zauważycie, że po drogach powiatowych o ograniczonej dostępności poruszają się pojazdy, które nie powinny poruszać to u nas telefon jest od 700 – 1500 odbierany przez sekretarkę albo przez kogoś kto przechodzi jeżeli nie ma sekretarki akurat na miejscu. Maile do nas dochodzą 24h na dobę. Serdeczna prośba. To co dzieje na drogach powiatowych wokół Białegostoku może skutkować zniszczeniem dróg wszystkich powiatowych wokół Białegostoku. Tiry można spotkać wszędzie. Tupet wykonawców realizujących inwestycje na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich był taki i jest taki, że złożyli do nas pismo, żeby im wskazać drogę powiatową stanowiącą drogę transportu dla materiałów dla potrzeb drogi wojewódzkiej. Byliśmy nie grzeczni. Ja podpisałam się pod tym pismem, bo Dyrektora nie było i przesłaliśmy zgodnie z kompetencją na szczebel Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby wskazał swoim wykonawcom drogi transportu wśród swoich dróg albo dróg krajowych, czyli tych które są przeznaczone do tego typu działania”.

 

       Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani mi przypomniała budowa drogi S8 odcinek powiatowej 1975B Zawady – Cibory na odcinku przed wsią Cibory Marki firma „ASTALDI” korzystała z odcinka około 300 m drogi powiatowej przewożąc żwir. Oni już nie wożą i drogi technologiczne wykonane przez pola rolników zostały już zlikwidowane. Zniszczenia na drodze powiatowej nie. Swego czasu słyszałem, że są tam jakieś zabezpieczenia weksla in blanco. Pora by to zrealizować”.

 

      Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: ”ASTALDI” było z wizytą u Dyrektora. Efekt tych rozmów jest taki, że zostało jeszcze trochę czasu do zrealizowania swojego przyrzeczenia. Jeśli nie to kwota zabezpieczona jako depozyt w Sądzie zostanie zużyta na wykonanie tej nakładki”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Tam potrzebna nakładka na asfalt i renowacja odbudowa poboczy i rowów. To zostało zajeżdżone”.

 

     Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Rowy niekoniecznie samochody. Częściej rolnicy”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie. Pani Dyrektor. Jest to od krawędzi asfaltu i widać jak jest zjeżdżane i tam gdzie jeżdżą ciężarowe samochody jest wał ziemi tam w miejscu gdzie powinien być rów. To są skutki przejazdu ponad normatywnych pojazdów”.

 

     Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego:

 

     Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Na pewno jakieś nawrotki. Spróbujemy zweryfikować”.

  

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Gmina Wasilków chce uczestniczyć w wykonaniu projektu na przebudowę mostu Katrynka – Wólka. Jakie są dalsze kroki?”

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Praktyka jest taka, że najpierw są przymiarki na poziomie PZD, Starosta, Skarbnik, bo jest kwestia możliwości. Już pewne przymiarki, zarysy one są. Wydaje mi się że tą inwestycję trzeba będzie z czasem zrealizować i zrobić dokumentację”.

   

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy to będzie jeszcze w tym roku?”

 

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „W tym roku nie. Mówimy o budżecie na 2018 rok”.

 

    Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji projektowej na most to trzeba około siedmiu miesięcy. Chyba, że zamówi się teraz z realizacją, płatnością na przyszły rok. To wymaga tyle zabiegów. Myślę, że zamówić lepiej w styczniu w przyszłym roku i w danym roku budżetowym zakończyć projektowanie”.

 

 

Ad 19. Przyjęcie protokołów z obrad XLV i XLVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         

     Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XLV Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 23 sierpnia 2017 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści?

        

    Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za”,  przyjęła protokół Nr XLV/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku.

 

      Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XLVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu
8 września 2017 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści?

        

      Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

       Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”,  przyjęła protokół Nr XLVI/2017 z dnia 8 września 2017 roku.

 

 

Ad 20. Sprawy różne.

           O głos poprosiła Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, zgodnie z obietnicą odpowiadam na dwa pytania. Pierwsze Pana Bejma odnośnie rozdziału 75020 czyli starostwo powiatowe za 2016 rok plan w tym rozdziale kształtował się w wysokości 11 923 862 złotych z czego wydatki majątkowe na zakupy 15 000 złotych zaplanowane. Na dzień dzisiejszy po dzisiejszych zmianach tych wprowadzeniu 70 000 złotych plan wydatków w rozdziale 75020 starostwa powiatowe kształtuje się w wysokości 12 185 847 złotych z czego na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne to jest kwota 616 000 złotych. Reasumując na dzień dzisiejszy jest plan większy od ubiegłego roku o 261 985 złotych. Większe są wydatki majątkowe. W tym roku jest 616 000 złotych. W ubiegłym roku było tylko 15 000 złotych. Na chwilę obecną budżet dla starostwa jest mniejszy niż był w ubiegłym roku. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Odpowiedź na drugie pytanie jeżeli chodzi o uchwałę Zarządu Powiatu  z dnia 12 września 2017 roku w rozdziale 80130 i 80140 tam były zmiany na plus i minus o 79 282 złotych to dotyczyło jednostek. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach prosił o zwiększenie środków na odprawy redukcyjne, na wypłatę odprawy redukcyjnej dla nauczyciela i Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach prosił o zwiększenie środków o kwotę 37 788 złotych na dwie odprawy redukcyjne oraz odprawy emerytalne dla Dyrektorów odchodzących”.

  Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych o pismach, które wpłynęły:

 • Pismo z Ministerstwa Zdrowia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego dot. Uchwały Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zwiększenia wartości kontraktu SP ZOZ w Łapach) (zał. nr 33),
 • Pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku dot. informacji finansowej (zał. nr 34),
 • Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela dot. Uchwały Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ograniczenia możliwości dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych (zał. nr 35),
 • Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie uchwały Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku dot. Zmiany przepisów regulujących dofinansowanie z budżetu państwa budowy i modernizacji dróg powiatowych w sposób uwzględniający powierzchnię poszczególnych powiatów oraz długość dróg pozostających w ich zarządzie (zał. nr 36),
 • Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dot. Uchwały Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ograniczenia możliwości dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych (zał. nr 37),
 • Pismo Wojewody Podlaskiego dot. sytuacji aktualnego składu osobowego Zarządu Powiatu Białostockiego (zał. nr 38).

 

 Ad 21. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XLVII Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 28 września 2017 roku, o godz. 1716.

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                                                                   Podpisał:

     Renata Zimnoch                                                                                                                                                        Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-09-2017

Data udostępnienia w BIP: 27-10-2017 12:55

Data modyfikacji informacji: 27-10-2017 12:55