Protokół Nr L/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

 

Protokół Nr L/2017

z obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 7 listopada 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady L sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 7 listopada 2017 roku o godzinie 1530 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach L sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
 • Pani Hanna Nikitiuk - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pana Jacka Chrulskiego – Burmistrz Czarnej Białostockiej,
 • Pana Roberta Wardzińskiego – Burmistrz Choroszczy,
 • Pana Adama Tomanka – Burmistrz Zabłudowa,
 • Pana Krzysztofa Marcinowicza – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny,
 • Pana Bogdana Zdanowicza – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

     Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach L sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Maria Busłowska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecni byli: Pani Danuta Maria Bagińska (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny L sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako punktu 3A – „Projektu uchwały w sprawie przyjęcie stanowiska dotyczącego rozbudowy starostwa”.
 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako punktu 4A- „Projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu WPF”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym wprowadzić jako punkt 3A – stanowisko w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jako punkt 4A – stanowisko w sprawie przebudowy Starostwa. Dziękuję. Zamienić Panie Przewodniczący, żeby przebudowa starostwa była w pozycji 3A,
a WPF 4A”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, czy to są wszystkie zmiany, które Państwo zgłaszacie? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za tym, żeby do proponowanego porządku obrad dołączyć stanowisko w sprawie rozbudowy starostwa, jako pkt. 3A i stanowisko w sprawie WPF?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Może ktoś zapoznałby ze stanowiskiem? Nie wiadomo, czego dotyczy”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To będziemy dyskutować jak będzie chyba przyjęte, bo nie wiadomo czy będzie przyjęte”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, może wprowadzimy, a później będziemy dyskutować w tym punkcie”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Właśnie proponuję”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 7 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad, jako punkt 3A: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za” oraz 7 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad, jako punkt 4A: „Podjęcie uchwały w przyjęcia stanowiska Rady Powiatu z dnia 07.11.2017 r. dotyczącego projektu WPF”.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.
  4a. Podjęcie uchwały w przyjęcia stanowiska Rady Powiatu z dnia 07.11.2017 r. dotyczącego projektu WPF.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach BOF.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 4).

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo otrzymaliście te zmiany do budżetu. One różnią się trochę od tych na ostatniej sesji, które były  ponieważ niestety zostały w trakcie dostosowane pewne zadania. Powiem o co chodzi. Zostało zdjęte z planów wydatków nadzór budowlany, przesunięcia między paragrafami przy jednoczesnym dołożeniu innych zadań. Chodzi tutaj o to, że był wniosek Pana Dyrektora Jędrzejewskiego PZD, którym to przesuwał zadania inwestycyjne między pozycjami. Chodzi o pozycję 31, 31C, 31 M i pozycje 35. Chodzi o to, że przesunięte zostały te zadania, zdjęte z dokumentacji projektowej na zadanie: „przebudowa z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Wólka Ratowiecka”. Tam zostało zmniejszone o 4 200 zł. Następnie z dokumentacji projektowej na zadanie „przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kopisk droga krajowa nr 8 w Gminie Dobrzyniewo Duże” też zostało zmniejszone 7 214 zł. Zostały zwiększone dokumentacje branżowe i materiały do uzyskiwania decyzji środowiskowych niezbędnych do otrzymania pozwoleń na budowę na kwotę 20 073 zł. Zmniejszona jest pozycja w załączniku inwestycyjnym: „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku ulicy Nowej w Supraślu od ulicy Dolnej” o 8 659 zł. Wpłynęła również zmiana od nas ze Starostwa wniosek był przesunięty między działami 700 i 750. Wpłynął również wniosek o to, żeby zwiększyć zadanie inwestycyjne pod tytułem:  „budowa kotłowni gazowej na potrzeby budynku stołówki, pralni i punkt usług turystycznych w Supraślu przy ulicy Chodakowskiego nr 3” o 15 000 000 zł. Ostatnia zmiana na 177 zł z wydatków inwestycyjnych na: „przebudowę drogi powiatowej polegającej na budowie parkingu na wysokości posesji nr 1 przy ulicy Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej” zostało zdjęte 177 zł, a zwiększone dotacje dla Gminy Czarna Białostocka na inwestycje „przebudowa drogi powiatowej ulica Kościelna w Czarnej Białostockiej polegająca budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych”. To takie zmiany są między tą omawianą na poprzedniej sesji przeze mnie uchwałą, a tą dzisiejszą. Jeżeli Państwo życzycie sobie oczywiście jeszcze raz mogę cały projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu omówić szczegółowo. Proszę o decyzję czy mam omawiać szczegółowo całą jeszcze raz uchwałę w sprawie zmian do budżetu, czy w jakiś inny sposób sobie Państwo tego życzycie?”

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu klubów połączonych PiS, Nasze Podlasie i Niezależni, Radni Powiatu Białostockiego wnioskują o zmiany w budżecie”.

 

    Wniosek został przeczytały w całości przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, co stanowi załącznik nr 5do protokołu.

 

    Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym jednak, bo takie czytanie coś jest nie tak”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa proponuję 5 minut przerwy i przygotowanie wszystkim Radnym tych zmian, bardzo proszę”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 5 minutową przerwę.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1545

Obrady wznowiono o godz. 1600

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa będziemy kontynuowali punkt 3, a mianowicie uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu białostockiego. Państwo otrzymaliście ten wniosek, ksero tego wniosku, jeżeli są jakieś uwagi”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, we wniosku klubu Radnych jest pewne zadanie inwestycyjne – modernizacja części pomieszczeń przychodni lekarskiej znajdującej się przy ul. Piaskowej 9 w Łapach o powierzchni użytkowej 422m2 na potrzeby archiwum zakładowego starostwa powiatowego w Białymstoku Państwo zmniejszacie wydatki o 25 000 zł”.

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, jak można”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik tutaj Pan Jan Perkowski, Przewodniczący klubu, bardzo prosi o głos”.

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chciałbym wykreślić z tego wniosku punkt 1.1 i 1.2 (zał. nr 6). Dziękuję”.

 

     Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeszcze Panie Przewodniczący uwaga, może moje zapytanie. Nie lepiej byłoby w pozycji 44 po prostu podpisać to, czym się różni jedno i drugie zadanie, że maksymalna powierzchnia budynku 2300 m,2a nie zdejmować jedno zadanie, a tak naprawdę wpisywać takie same zadanie pod zupełnie inną pozycją”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy taki był wniosek i należy pochylić się nad wnioskiem, więc w tym momencie myślę, że powinniśmy pochylić się nad tym”.

 

    Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie tylko do wnioskodawców. Czy to ma być nowy, całkowicie oddzielny budynek, czy ma być rozbudowa? Budowa budynku to jest całkowicie niezależnego, niezwiązanego z istniejącym. Czy to jest rozbudowa? Czy to jest literówka po prostu?”

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chodzi o rozbudowę tego budynku, dobudowanie tego budynku, bo przy poprzedniej uchwale mieliśmy też jakieś nieścisłości. W ofercie przetargowej w zapytaniu wyszło, że będzie rozbierana sala konferencyjna ta pierwsza i robiona nadbudowa na niej, a miało być 1600 m2 i ewentualnie budowa w prawo w kierunku ulicy Wiewiórczej. Maksymalnie ile tam kubatura budynku wejdzie. Z tej oferty wynika, że to jest 2300 m2 powierzchni budynku. Dziękuję”.

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, z warunków przetargowych wynikało jasno, że dopuszcza się różne możliwości. Przetarg jest ściśle z tym, co mówi uchwała budżetowa Rady Powiatu Białostockiego, że chodzi o rozbudowę, przebudowę na działkach wymienionych. W ramach przetargu zamówiliśmy wykonanie nowej powierzchni biurowej o 1600 m2 za 13 900 000 zł. Tyle było w budżecie i chcę Państwa poinformować, że w wyniku przetargu przetarg został rozstrzygnięty. Wybrana jest oferta na te przedsięwzięcie w zakresie „zaprojektuj – wybuduj” za kwotę 13 290 000 zł. To, że w warunkach przetargowych dopuszcza się możliwość rozbiórki takiej, czy innej części to nie znaczy, że tak miało być i takie było planowane. Jeśli ktoś dobrze zapoznał się z warunkami przetargowymi, tak jak poprzednio przy Geodetów, tak i przy Borsuczej było jasno powiedziane, że ten kto wygra przetarg będzie miał umowę. Ma przedstawić minimum dwie koncepcje, z których to jedna była wybrana i ta byłaby projektowana. Nie zakładaliśmy, że będzie rozbiórka tej części jednej, czy drugiej sali, ażeby w to miejsce wybudować część budynku”.

 

     Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jeszcze w pozycji 1.4 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę z rozbudową budynku biurowego będzie. To będzie poprawka”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeszcze raz to ma być rozbudowa, czy budowa?”

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Minutka Panie Przewodniczący, konsultujemy. Panie Przewodniczący, zmieniamy jeszcze raz. Rozbudowa i przebudowa będzie początek zdania. Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ulicy Borsuczej. Dalej jak było. Dziękuję”.

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, pragnę zwrócić uwagę, że nas wszystkich a przede wszystkim Zarząd ze Starostą obowiązuje taki dokument jak WPF. W WPF-ie mamy założone rozbudowa i budowa starostwa w formule – „zaprojektuj – wybuduj”, które to przedsięwzięcie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej, a Państwo wprowadzacie obok tego kolejną drugą dokumentację techniczną na budowę i rozbudowę, czyli na to samo zadanie. Chcę Państwu powiedzieć, że pod WPF-em formuła jest taka jak przy każdej uchwale, że wykonanie WPF-u powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego, czyli Zarząd zobowiązany jest do wykonania uchwał. Druga rzecz, jeśli już to chcę Państwu powiedzieć, że kwota 285 000 zł według mojego rozeznania jest to niewystarczająca, ażeby zamówić dokumentację na to przedsięwzięcie. Mówienie, że może kiedyś dołożymy to nie do końca jest delikatnie mówiąc poważne”.

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o WPF i zapis w WPF-ie to do tego dojdziemy Panie Starosto
w dalszej części. Dziękuję”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, w dalszej części”.

 

    Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam teraz pytanie techniczne do wnioskodawców. Tutaj macie maksymalną powierzchnię budynku to jest to powierzchnia całkowita? Chciałbym wiedzieć, jeżeli już rozbudowę będziemy robić według tej wersji ile będzie powierzchni użytkowej? Co Państwo planujecie w tej powierzchni? Ile będzie i co Państwo chcecie tam w takim razie z naszych tych obecnych zadań umieścić?”

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, dlatego zamawiamy tu dokumentację, żeby określić dokładnie. Jak to pisze w zapytaniu ofertowym w dokumentacji przetargowej z 1600 m2 powierzchni biurowej plus reszta to są potrzebne do tego korytarze, klatki schodowe i inne. Dziękuję. Jak zrobi się projekt to będzie wiadomo Panie Starosto”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, myślę, że Pan Starosta wypowie się na ten temat”.

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, na ten temat ile wnioskodawcy przewidują, bo to jest pytanie do Pana Perkowskiego, a nie do mnie. Chcę tylko Państwu powiedzieć jedno, że w przetargu zamawialiśmy i bardzo ściśle operowaliśmy powierzchnią biurową, bo takie zapotrzebowanie ze strony naszych służb było. Gdzie załóżmy Pani Dyrektor Drewnowska podawała, że aktualnie jej potrzeba tyle i tyle metrów powierzchni biurowej i wiedzieliśmy, że niezbędna, żeby zlokalizować tam geodezję, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, prawdopodobnie komunikację i architekturę potrzeba nam minimum 1600 m2 powierzchni biurowej. W tym przypadku trudno powiedzieć ile, czy to wystarczy dla dwóch wydziałów, czy dla trzech trudno powiedzieć. Sądzę, że powinniście Państwo wiedzieć”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, decyzja ta o wykreśleniu tej pozycji oraz wstawienie nowej pozycji typu projekt wynika z prostej sprawy. Wynika z tego, że zauważyliśmy, że perspektywa finansowa na przyszłe lata kroi się bardzo mgliście i cieniutko, mówiąc tak kolokwialnie, że przyszła Rada, Zarząd w nowym rozdaniu w 2018 roku będzie miał spaloną trawę. Nie będzie na czym tutaj funkcjonować. Trudno będzie zaciągnąć jakikolwiek kredyt inwestycyjny. Proszę przyjrzeć się WPF-ie. Wydatki bieżące na przyszły rok. To nawiązuje do tego. Chcę uzasadnić pewne nasze zachowania. Dogłębnie przeanalizowaliśmy sytuację, perspektywę finansową na przyszłe lata i stwierdziliśmy, że ta inwestycja w przyszłym roku nie ma sensu. To jest główne clou do dyskusji o WPF-ie. Dziękuję”.

 

    Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, po co robimy tę dokumentację skoro nie mamy zamiaru tego wykonywać? To po to, żeby tylko pieniądze odłożyć, jak mamy na inne cele. Odłóżmy tę przebudowę starostwa na inne lata”.

 

    Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając Pani Radnej Barbarze Grabowskiej, ale jak rozumiem te pytania snują się u wielu z Państwa. Tak naprawdę niczego tutaj do końca nie zmieniamy. Chcemy dojść do tego samego tylko inną drogą. Gdy spojrzymy sobie na to jak została skonstruowana dokumentacja projektowa tego zamówienia to widzimy, że tak wyznaczone są pewne etapy. W pierwszym etapie zrobiony miał być projekt. Właśnie go zrobimy. Dokładnie to samo zrobimy. Natomiast proszę Państwa teraz jest taka górka inwestycyjna. Mamy bardzo wysokie ceny. To nie jest dobry moment, żeby zawrzeć tę umowę dokładnie teraz. Będziemy mieli projekt, zaczekamy. Przecież ten natłok budowy dróg, obiektów i wszystkich innych rzeczy, takich czy kubaturowych, czy drogowych on po prostu minie. Będziemy mieli projekt, mało tego nie musimy go robić pod presją czasu. Dzisiaj jest tak, że według tego harmonogramu, który tam jest założony to będziemy musieli bardzo szybko odbierać ten projekt, po to, żeby zdążyć z wykonaniem umowy, która tam jest zaplanowana. Z tego, co pamiętam na 31 października 2019 r. Teraz nie mamy tego pośpiechu. W międzyczasie zmieni się Rada, bo przecież to jest oczywiste. W międzyczasie zmieni się po prostu ten natłok inwestycyjny. Wtedy spokojnie będziemy mieli przedyskutowane między sobą na wszystkich możliwych komisjach. Mało tego, odpowiadając na pytanie Pana Starosty, bo to jest sensowne pytanie- ile chcemy zrobić? Skoro założone były dwa warianty, zastanówmy się nad dwoma wariantami. Rzeczywiście możemy zrobić jeden wariant np. na 1600 m2 powierzchni biurowej, drugi na 1600 m2 powierzchni biurowej plus tę resztę. Będziemy wtedy mieli na podstawie kosztorysów ofertowych wiedzę w jakim zakresie finansowym obracamy się. Naprawdę nikt tutaj nie chce niczego zblokować, ale też proszę Państwa mamy za chwilę następne punkty, to są punkty, które są dosyć kosztowne i musimy o to wszystko rozsądnie zawalczyć. Dziękuję”.

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, dobrze Pan Radny Skrypko mówi. Czy już naprawdę musimy budować starostwo, rozbudowywać starostwo? Jest druga rzecz, czy naprawdę teraz w tym roku, którego zostało nam do końca kadencji mamy zamawiać dokumentację budowlaną? Drodzy Państwo dokumentacja będzie kosztować na poziomie 700 000 zł do 1 000 000 zł. Nie zgodzę się do końca Panie Radny, że górka jest na wszystkie roboty budowlane. Na drogowe tak. Natomiast przetargi, które robiliśmy w ramach termomodernizacji pokazują nam, że w tym roku roboty te są na poziomie takim, jak planowaliśmy. To nie jest tak, że roboty budowlane, termo modernizacyjne, czy inne skoczyły o te 50% - 70% w górę. Jeśli większość z Państwa zadecyduje, że trzeba odłożyć prace nad rozbudową starostwa to jest pytanie- czy koniecznie już „bawić się” w dokumentację? Na początku tej kadencji robiliśmy konkurs, wydaliśmy 50 000 zł. Inne prace robiliśmy, dreptaliśmy w miejscu. Może być też tak, że w ciągu roku nie skończy się dokumentacja, a jak się skończy przychodzi nowa ekipa i wtedy nowa ekipa mówi –„ja mam, a my mamy inne pomysły, po co doklejać nam kawałek jakiegoś kurnika z boku, a możemy wrócimy do koncepcji, która była. To, że poprzednicy zamówili jakąś dokumentację, to roztrwonili pieniądze”. To jest pytanie - w którym kierunku dalej iść? Drodzy Państwo daleki jestem od czegoś takiego, że powiedzenie zgodnie z prawem na dobrą monetę to w dniu jutrzejszym, czy po jutrze, mogę podpisać umowę z wykonawcą, bo stan prawny pozwala na to. Sądzę, że nie na tym rzecz polega. Też widzę budżet drodzy Państwo. To nie jest tak jak mówił Pan Radny Fiłonowicz, że już nas krach czeka. Zdaję sobie sprawę, bo wiem, Państwo do końca nie wiecie, jak będzie wyglądać projekt budżetu i co w następnych latach, natomiast jest to do udźwignięcia. Jeśli większość zadecyduje, że mamy odłożyć budowę starostwa to powiem Państwu, że nie wiedzę konieczności, żeby na siłę bawić się w projektowanie już tej rozbudowy”.

 

    Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, według naszych szacunków, kwota 300 000 zł wystarczy. Wydaje się, że nie ma uzasadnienia dla mówienia o 1 000 000 zł za dokumentację. Oczywiście każdy z nas może się mylić. Możemy się mylić i Pan może się mylić. Wydaje się nam, że to jest 300 000 zł wystarczające. Druga sprawa, żeby był jasny komunikat, nikt nie chce niczego wstrzymywać. Inwestycja ta jest potrzebna. Gdybyśmy się nie zdecydowali na zrobienie tej dokumentacji to znaczyłoby, że nie chcemy, ale tego nie mówimy. Druga sprawa, 13 000 000 zł proszę Państwa to bardzo duża kwota. Może gdyby tutaj było 8 000 000 zł z tych ofert to może decyzja byłaby inna, ale mamy naprawdę duże wydatki. Dziękuję”.

 

    Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W takim razie mam jeszcze do wnioskodawców pytanie może Państwo znacie jakieś informacje z pierwszej ręki z Urzędu Wojewódzkiego, że nam odpuści te wszystkie swoje pretensje i wypowiedzenia, co do naszych lokali? Jeżeli tak jest to faktycznie nie musimy spieszyć się, ale zdaje się 4 lata Urząd Wojewódzki i Wojewoda ścigają nas, żebyśmy zrobili chociaż jeden krok, żebyśmy pokazali, że jesteśmy w stanie organizacyjnie pokazać, że wyprowadzamy się. Dlatego uważam, że Państwa zdanie, że bez pośpiechu róbmy sobie i nie śpieszmy się to jakoś nijak ma się do sytuacji z przed paru tygodni, kiedy dostaliśmy informację, że Urząd Wojewódzki przysłał nam ostatnie przedłużenie pobytu z zastrzeżeniem, że więcej przedłużania nie będzie. Może i jakieś informacje są, chętnie posłuchałbym jak dalej będziemy funkcjonować, jakie będą stosunki z Urzędem Wojewódzkim”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. To pytanie jest do urzędników Urzędu Wojewódzkiego, a nie do nas, ponieważ tutaj nie mamy urzędników, którzy w tym kierunku pracują”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panie Przewodniczący. Chciałbym odnieść się do słów Pana Starosty, że chyba nie czeka nas krach finansowy. Otóż proszę szanownych Radnych i szczególnie Zarząd, żeby przyjrzał się stronie 3 przez 15 WPF-u wydatki bieżące”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wrócimy jeszcze później”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wydatki bieżące, rok 2017 – 105, a potem topnieją. W 2018 topnieją, 2019 i 2020 spadają. Czyżby energia elektryczna będzie tańsza? Czyżby nośniki energii, czynsze? Wszystko pójdzie w dół. To jest tzw. rachunkowość kreatywna. Papier wszystko wytrzyma, ale rzeczywistość jest inna. Wszystko niestety drożeje, inflacja idzie w górę, wskaźniki cen idą w górę. Przewiduję, że to nie będzie 107 to będzie 110. Dlaczego tak tu się pisze, bo współczynniki nie będą pasować, bo się kredytu nie doda. Nie zepnie się budżetu. Nie kreujmy na papierach budżetu i WPF-u tak jak się sobie myśli, a po nas to spalona ziemia. Niestety trzeba wziąć odpowiedzialność za powiat, za wszystkie inwestycje i poważnie do tego podejść. Dziękuję”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wnoszę wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Tyle już rozmawialiśmy o rozbudowie starostwa, określaliśmy parametry w warunkach przetargu pojawia się co innego. Dyskusja odbiega od tematu. Wnoszę o zakończenie dyskusji w tym punkcie”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Czy Pani Skarbnik w temacie zmian w budżecie?”

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, w temacie odpowiedzi dla Pana Fiłonowicza”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy w sprawie WPF-u będziemy rozmawiali Pani Skarbnik”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Akurat ten WPF, który Pan Fiłonowicz omawiał nie jest kreatywny. Jest jak najbardziej rzeczywisty. Dlatego, że jeżeli chodzi o wskaźniki to pozycja 9.4 od 9.1 do 9.6.1 wskazuje jasno, jakie mamy możliwości finansowe i jakie tak naprawdę mamy zaciągnięte kredyty. Doskonale Państwo wiecie, że na dzień dzisiejszy powiat białostocki chyba śmiało mogę powiedzieć, że jest jedynym powiatem, który nie ma żadnego kredytu. Nie dość, że gminy takowe mają. Dopuszczalny wskaźnik w 2017 roku jest 13,85 %, a my wskaźnik mamy 0,45%. To nie można mówić, że jakieś stosuję przy WPF-ie kreatywną prognozę, księgowość. Absolutnie”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, papier wszystko wytrzyma”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję w temacie zmian w budżecie powiatu białostockiego. Kto z Państwa jest za tym, żeby wprowadzić załączniki 1.3 i 1.4 do zmian w budżecie powiatu białostockiego? To jest z wniosku, który Państwo macie przed sobą. Punkt 1.3 i 1.4. Rozumiem, że  1.1.1.2 one zostały wycofane?”

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad tym, aby wprowadzić załącznik 1.3 i 1.4 do zmian w budżecie powiatu białostockiego.

 

    Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za”, 7 głosach ”przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaakceptowała, aby wprowadzić załącznik 1.3 i 1.4 do zmian w budżecie powiatu białostockiego.

 

    Następnie Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały wraz z powyższym poprawkami.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr L/342/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz ze zmianami (zał. nr 7).

 

Ad 3a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej.

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej (zał. nr 8).

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 3 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego. Czytam w tej chwili załącznik”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego przeczytał w całości załącznik do stanowiska dotyczącego rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej, co stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wydaje mi się, że powtarza się ta sama sytuacja, co z przed kilku miesięcy, kiedy Państwo wykreślaliście pozycję z budżetu odnośnie inwestycji wieloletniej, która to miała odzwierciedlenie w WPF-ie. Wtedy Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do RIO
o unieważnieniu. Skutek był taki, że faktycznie ta uchwała z miesiąca marca została unieważniona. Tutaj jest ta sama sytuacja. Państwo wykreślacie pozycję z załącznika inwestycyjnego, która ma odzwierciedlenie w WPF-ie”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, jeszcze chwilkę”.

 

          Następnie Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr L/343/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Rozbudowy i przebudowy budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej (zał. nr 10).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027 (zał. nr 11).

 

     Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony dla Państwa projekt uchwały w sprawie zmian w WPF-ie. Dostosowany jest do tych zmian, które zaproponował Zarząd Powiatu Białostockiego. Nie są one dostosowane oczywiście do tych zmian, które Państwo wprowadziliście. Wykreślając jeszcze raz powtarzam z załącznika inwestycyjnego zadanie inwestycyjne w związku z tym jeżeli jest taka potrzeba, żeby omówić ten projekt uchwały w sprawie zmiany WPF-u bardzo proszę. Jak najbardziej mogę omówić, jeżeli Państwo sobie tego życzycie”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że projekt tej uchwały każdy otrzymał. Projekt uchwały dotyczący WPF-u Pani Skarbnik przekazała Biurze Rady i Biuro Rady rozesłało to wszystkim Radnym. Czy są głosy w dyskusji?”

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Starosto, drodzy goście, chciałbym odczytać stanowisko połączonych klubów PiS, Niezależni i Nasze Podlasie odnośnie sytuacji WPF-u”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego przeczytał w całości stanowisko Rady Powiatu z dnia 07.11.2017 roku dotyczące projektu WPF co stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Pani Skarbnik odniesie się merytorycznie. Natomiast mówię całkiem poważnie, chciałbym z imienia i nazwiska autora tego stanowiska, bo jest moim zdaniem tyle sprzecznych rzeczy, „bzdur”. Drodzy Państwo, dobrze byłoby, żeby ktoś powiedział, kto to napisał i przygotował. Proszę Państwa merytorycznie. Jeśli drodzy Państwo jeszcze Zarząd nie przyjął projektu budżetu na 2018 rok, a Państwo mówicie o wydatkach na 2018 rok, 2019 rok, 2020 rok. Takich dokumentów nie ma poza WPF-em. Natomiast w tym stanowisku jedno, co być może będzie wiążące dla Zarządu, bo jeśli Państwo mówicie czy przestrzegacie przed zgubną pokusą zbyt optymistycznego planowania wydatków i dochodów zwłaszcza w roku wyborczym. Powiem Państwu szczerze, mnie aż tak rok wyborczy nieciekawi, ale chyba na tej sali trochę spośród Państwa jest osób zainteresowanych rokiem wyborczym. Ciekaw jestem jeśli w projekcie budżetu na 2018 rok Zarząd przewidzi po stronie wydatków inwestycyjnych tylko te, na które są umowy „BOF” i inne rzeczy. Nic po za tym. Nowych dokumentacji, nowych inwestycji, zobaczymy kto będzie dbał na tej sali o rok wyborczy”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, ale jeżeli będziecie Państwo mieli uprawnienia i będziecie śledczymi prawdopodobnie otrzymacie taką informację. Dziękuję”.

 

    Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, ale formalnie powinno być podpisane. Jest podpisane? Pytam Pana czy jest formalnie podpisany?”

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam okulary i nie widzę tutaj podpisu, Pani też ma. Dziękuję bardzo”.

 

    Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Jest nieprawidłowo złożony wniosek”.

   

    Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Jest nieprawidłowo złożony wniosek, a Pan powinien tego pilnować, bo to na Pana ręce jest składane Panie Przewodniczący”.

 

     Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odniosę się najpierw do wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W wierszu powyżej są informacje uzupełniające to oznacza jedno, takie informacje składa się tylko w danym roku budżetowym. Jest taki obowiązek, żeby to wyszczególnić. W następnych latach można, ale nie trzeba one są zawarte te wynagrodzenia w wydatkach ogólnych bieżących. Owszem, tendencja jest spadkowa. Z prostego względu, ponieważ zawsze wykonanie budżetu roku bieżącego było mniejsze niż planowane. Dlatego zostało to tak zastosowane. Pan Fiłonowicz jak czytał to wystąpienie rozumiem, że wykonanie tych wydatków z poszczególnych lat wziął z wykonania budżetu domniemywam. Nieistotne. To tam można byłoby zajrzeć do wykonania budżetu poszczególnych latach, gdzie faktycznie te wydatki bieżące pomimo planowanych wydatków zawsze są oszczędności. Po pierwsze pracownicy tak jak każdy człowiek idą na zwolnienia, mamy oszczędności i to duże na wynagrodzeniach. Planowane są odprawy emerytalne, pracownicy nie odchodzą na emeryturę. Oszczędności są. Mamy planowane np. odprawy emerytalne, o tym mówiłam, zwiększone są tzw. 13 – tki, które też później po przeliczeniu faktycznych wydatków są mniejsze. Proszę Państwa to nie jest tak, że planuję budżet na podstawie nie wiem sufit, podłoga. Owszem to są plany, to prawda, mogę się pomylić. To nie jest tak, że lawinowo planuję zmniejszenie wydatków bieżących, ponieważ wydatki bieżące są planowane zawsze na podstawie dochodów bieżących, a jak tam Państwo widzicie dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących także jest z czego na wydatki bieżące planować środki finansowe. Pewne są wydatki w WPF-ie w tej tabelce, których nie ma obowiązku nawet wypełniać. Tak właśnie, jeżeli chodzi o wydatki bieżące na wynagrodzenia jest taka sytuacja. To są informacje dodatkowe, uzupełniające. Po to, żebyście Państwo np. wiedzieli, że w roku 2017 na wynagrodzenia jest to kwota 54 000 000 zł. Takie są plany. Jak z tego wyjdzie to wykaże dopiero wykonanie budżetu za 2017 rok. Jeszcze chciałabym tylko dodać proszę Państwa, że WPF mimo tego, że jest planowany na lata realizacji przedsięwzięć bądź też spłaty kredytów, co roku jest od nowa uchwalany. To nie jest tak. To jest tak samo jak z budżetem. Przedstawiam w odpowiednim momencie, Zarząd przedstawia Państwu projekt budżetu i projekt WPF-u dostosowany do sytuacji, która się że tak powiem klaruje w danym momencie”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, udzielę Panu odpowiedzi autorem tego stanowiska są połączone kluby Radnych. Dane zawarte w stanowisku odnoszą się do dokumentu, który otrzymaliśmy, czyli do projektu zmian w WPF-ie.  Wątpliwości w tym dokumencie jest sporo. Zapytam tylko o jedną pozycję. Wiersz dotyczący roku 2018 kolumna 11.6 przewidziano wydatki majątkowe w formie dotacji 3 000 000 zł. Skoro w dokumentach, które dotyczą BOF-u nasze wydatki w formie dotacji, planowane są na 15 000 000 zł. Skąd Pan Starosta weźmie 12 000 000 zł? Dokumenty te powinny odzwierciedlać kwoty realistycznie. Realistycznie w moim przekonaniu jest to plus – minus 10%, ale nie może być takich rozbieżności”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, już parokrotnie Państwu powtarzałam, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe w formie dotacji tutaj przewidziana jest owszem tylko 3 000 000 zł. Natomiast tak jak mówiłam do tej pory w zadaniach inwestycyjnych w kontynuowanych i nowych wydatkach inwestycyjnych są kwoty, które mogą to pokryć z jednej kolumny przenosi się do drugiej kolumny. Tak jak przed chwilą Państwu mówiłam WPF na rok 2018 będzie przedstawiał Państwu Zarząd po 15 listopada, jako projekt budżetu i projekt WPF w którym to będzie to wszystko ujęte. To,
o czym Pan Wądołowski powiedział zostanie ujęte. Wtedy będą te kwoty faktycznie dostosowane do tego, o czym Pan mówi. W tym momencie na tę chwilę te wydatki inwestycyjne nie ma takiej umowy jeszcze, gdzie faktycznie wskazane są i będą kwoty, które ma ponieść powiat białostocki”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, mam pytanie kolejne, bo w prognozach dotyczących BOF-u mamy też zaplanowane wydatki na rok 2019 i 2020. Czy zmiany, o których Pani mówi, które będą 15 listopada i będą w projekcie budżetu na rok przyszły będą dotyczyć roku 2019 i 2020? Tu powinny być dane realistyczne. Sądzę, że realistycznie to tak jak mówię plus – minus 10%, jeśli zna Pani inną definicję to proszę o pokazanie. Jeśli nie to należy ten dokument doprowadzić do stanu realistyczności”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze chciałem nawiązać ogólnie do WPF-u jako dokumentu, który przewiduje ustawa o finansach publicznych. Ten dokument, został stworzony na zgubę samorządu myślę. To potwierdzą obecni tutaj burmistrzowie, Skarbnik, Starosta i my. Wywołuje on wiele konfliktów na linii organ stanowiący – organ wykonawczy. Nie wiem po co to zostało wprowadzone, ale sieje zamęt. Konflikt jest kompetencji. Często RIO zajmuje stanowiska i te orzeczenia są tak jak w Temidzie zasłonięte oczy i ta szala raz niesie w tę stronę, raz w tą. To jest dokument, akt prawa, który jest moim zdaniem bublem, jeśli chodzi o finanse publiczne. Dziękuję”.

 

    Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zacząć od tego zapisu, który jest ujęty w punkcie 4. Mieliśmy Komisję Infrastruktury Technicznej w dniu 24 września, poprosiliśmy o informację w sprawie planowanych wydatków na inwestycję. Wszyscy wiemy, że z oczywistych względów „BOF” podrożał i tu jest kwota różnie szacowana, ale od 17 000 000 zł w górę. Następnie sprawa poprosiliśmy o wstępną wycenę ile będzie kosztował wykup gruntów pod te prace w ramach „BOF-u”. Trzeba wykupić grunty, nie licząc wydatków na zapłacenie za ogrodzenie, nasadzenia, przyjęciu jakiś szacunkowych wielkości, koszty wykupu gruntów, mniej więcej sięgały 7 000 000 zł. Zapytaliśmy Dyrektora Jędrzejewskiego, ile planuje wydatków na prace inwestycyjne poza „BOF-em”, więc jakby na przyszły rok Dyrektor stwierdził, że to są pieniądze rzędu 11 000 000 zł. Mamy w pamięci uchwałę Rady Powiatu, która mówiła, że powiat decyduje się na to, żeby przeprowadzić inwestycję w szpitalu. Z tego, co wiemy dopiero niedawno został kamień węgielny wmurowany, pierwotnie kwota była przeznaczona 15 000 000 zł z oczywistych względów te 5 000 000 zł, które były planowane w tym budżecie to one nie zostaną wykorzystane w tej wielkości, więc przechodzą na następne lata. Też mówi się o tym, że na posiedzeniach Rady Społecznej były dyskusje i przyobiecane, że będą jeszcze pieniądze na sprzęt do tego szpitala jako, że mury stanowią tylko skorupę. Należy liczyć się z wydatkami rzędu powiedzmy kilkanaście do 20 000 000 zł. Na to nakłada się budowa starostwa, która według tych ofert, które wpłynęły najtańsza oferta jest 13 200 000 zł.  Już pobieżna analiza wskazuje na to, że tylko te wydatki, a tutaj nie są ujęte wszystkie tylko te, które są większe przekracza kwotę 60 000 000 zł. To jest przewidziane do realizacji w ciągu z grubsza 3 lat. Za wyjątkiem może wykupu gruntów, bo tutaj pieniądze stopniowo wpływają, ale generalnie są to duże kwoty. To usłyszeliśmy myślę, że od kompetentnych urzędników. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to myślę, że należałoby porównać z danymi, które są publikowane przez starostwo powiatowe można powiedzieć, że na początku kadencji wydatki były na poziomie 88 000 000 zł to było w 2014 roku. Było też i 2015 roku. Późniejsze wykonania wskazywały na to, że wydatki te dosyć szybko rosną. Jeżeli chodzi o 2017 rok to tutaj nie wiemy jeszcze, jaka będzie kwota ostateczna, ale to co tam mamy podane w tych danych, które otrzymujemy ze starostwa to mniej więcej na dzień dzisiejszy wydatki bieżące na poziomie 105 000 000 zł. Tu jest pewna dysproporcja, bo wydatki rosną w przeciągu 3 lat dosyć gwałtownie, bo to jest różnica między 88 000 000 zł, a 105 000 000 zł w ciągu 3 lat. Wydatki w kolejnych latach są zaplanowane na nie pamiętam gdzieś 87 000 000 zł  – 89 000 0000 zł. Tutaj Rada ma wątpliwości, kluby też mają wątpliwości w jaki sposób te wydatki gwałtownie zmniejszą się. Czy planuje się zwolnienie urzędników, prąd potanieje, czy woda potanieje? Bo to jest gwałtowny spadek tych wydatków. Teraz wszyscy Państwo wiedzą, że jest jakaś sytuacja, iż jednym podoba się WPF, drugim się nie podoba. Generalnie jest tak, że jest artykuł 243, który jest wskaźnikiem dla banków, które pożyczają pieniądze. Ten artykuł mówi, o stosunku wpływów bieżących i wydatków bieżących. Te wpływy bieżące tak mocno nie rosną natomiast wydatki rosną dosyć gwałtownie. Teraz, jeżeli dyskutujemy o kondycji powiatu jako takiego, to należałoby przeanalizować jaka jest tendencja w poszczególnych częściach tego budżetu, bo jest sytuacja taka, że decyzje podjęte na początku kadencji o zwolnieniu Dyrektora o likwidacji jednego z oddziałów spowodowały, że strata z około 1 300 000 zł wzrosła do 3 500 000 zł, a w tej chwili utrzymuje się na poziomie chyba 2 500 000 zł. Podejrzewam, że są małe szanse na to, żeby ten wynik polepszył się dlatego, że z tego co słyszymy, ma być jeszcze szpitalny oddział ratunkowy. Jeżeli będą pacjenci to być może wynik ten tak gwałtownie nie pogorszy się. Jeżeli będzie tyle pacjentów ile zakłada się to należy liczyć się z tym, że strata ta na szpitalu jeszcze wzrośnie. Jak patrzyłem na ten WPF przygotowany przez Zarząd Powiatu to tam jest założenie, że strata na szpitalu będzie 0,0. To nie wydaje się w ogóle realistyczne. Po prostu myślę tak, że są kompetencje Zarządu. Zarząd przygotowuje WPF, Rada Powiatu czy poszczególne kluby mają prawo mieć wątpliwości. Po to się tutaj spotykamy, żeby te wątpliwości rozstrzygnąć. Tu nie chodzi o jakieś obrażanie się tylko po prostu sytuacja jest taka, że wydatki bieżące rosną w dużym tempie. Zaplanowane są na następne lata duże wydatki inwestycyjne, zaciąga się kredyty, bo to jest planowany kredyt, spłaty są przesunięte na 2 lata, czyli nałożą się na następne lata i to należałoby wszystko nanieść, uwzględnić i po prostu wtedy można dyskutować o sytuacji finansowej. Dziękuje bardzo”.

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny Pusz, chyba nie czas i miejsce, ażeby dzisiaj dyskutować, dlaczego przez 2 – 3 lata wydatki bieżące wzrosły. Otóż pytałem i pytam Dyrektorów, sami mówią mi, jak było przez niemalże 16 lat, gdzie generalnie powiatem rządziła Pani Borodziuk, gdzie na wszystko nie było pieniędzy. Jeśli dzisiaj mówią mi, dlaczego w DPS-ie tyle rzeczy robi się teraz, a dlaczego wcześniej przez 10 – 15 lat nie można było zrobić. To, że trzymało się kurczowo każdą złotówkę i dzisiaj możemy chwalić się, że zostawiło się powiat, bo nie było zadłużenia tylko masę rzeczy trzeba było odrabiać. To jest ten efekt, że trzeba było odrabiać. Powiem Państwu jeden prosty przykład, kiedy jeszcze rok temu wiele komputerów w tym starostwie w powiecie białostockim pracowało na „DOSACH”, bo stale nie było pieniędzy. Pani Borodziuk powiedziała mi –„proszę Pana, czy mam kurczowo trzymać nadal tak, czy też nie”. Ten wzrost wydatków stąd się brał. Co do dyskusji, innych rzeczy owszem każdy może mieć wątpliwości, też mam wiele wątpliwości dotyczących budżetu, WPF-u. Będziemy rozmawiać o 2018 roku, o projekcie budżetu. Natomiast ładnie dzisiaj Panie Pusz mówić, że Dyrektor zwolniony był w szpitalu, że w szpitalu oddział był zlikwidowany. Wszyscy na tej sali wiedzą w jakim stanie w 2014 – 2015 roku funkcjonowanie ten szpital zakończył. W stanie agonalnym proszę Pana. Dzisiaj Pan mi mówi, że jest zadłużenie. Zadłużenie będzie większe. Dawno był już mówione, że przy tych inwestycjach przy tym, co dzieje się w szpitalu to trzeba zakładać, że dług z racji rozbudowy będzie na poziomie nie 1 000 000 zł – 2 000 000 zł, a będzie 3 000 000 zł – 4 000 000 zł. To trzeba przyjąć sobie do wiadomości, bo jak to Pan Radny Czepe powiedział „cud się stał” i większość zadecydowała, w tym Starosta też, ażeby rozbudowywać szpital, to pociąga koszta”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dochody bieżące od 2017 roku według tego WPF-u mamy 112 400 000 zł. Później w 2018 roku mamy 107 100 000 zł. W 2019 roku 108 000 000 zł. Można dostosować do tego wydatki, do tej wysokości tylko tak jak Pan Starosta powiedział nie zawsze są potrzeby takie, żeby te pieniądze wydawać to po pierwsze. Po drugie projekt WPF-u, bo cały czas mam wrażenie, że Państwo mylicie budżety. Cały czas rozmawiamy nie o roku 2017, a tego dotyczy w tym momencie ta uchwała, tylko rozmawiamy o następnych latach. Następne lata będą w przyszłości. Prognoza WPF jest już projekt WPF na lata 2018 – 2029, gdzie dochody bieżące są wyższe. Nieznacznie różnią się od tego, co jest w tym roku. Wydatki bieżące wzrastają stosunku do poszczególnych lat. Dalej, jeżeli chodzi o pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla szpitala tę kwotę w pozycji WPF wpisuje się dopiero w momencie wydatkowania tej kwoty. Zawsze kwota ta Państwo doskonale pamiętacie jest ujęta w rezerwie, więc nie można ująć jej w WPF-ie w pozycji wydatków, jeżeli nie jest ona dokonana. Kwota ta pojawia się dopiero wtedy, kiedy wypływ środków finansowych ze starosta powiatowego następuje do szpitala. Wtedy następuje te pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Jeżeli chodzi o kwoty wynikające z podpisanych umów, porozumień one dostosowane są do tego, co jest podpisane”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „To „BOF” nie jest podpisany?”

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Podpisany jest z gminami w porozumieniu. Pamiętacie Państwo, jakie są tam proporcje?”

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „To, czemu go tutaj nie ma?”

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Państwo pamiętacie, jakie są tam zawarte proporcje, w których powiat białostocki uczestniczy i funkcjonuje?”

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Od pamięci Pani Skarbnik jest Pani. Pani ma dokumenty, bo to nie chodzi o to, żeby zaprzątać głowę”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Dobrze, więc Państwu mówię, mam wrażenie, że Państwo cały czas mylicie dwa budżety. Cały czas dyskusja o uchwalaniu WPF-u na lata 2017 – 2027, ale obowiązującej do końca tego roku. Przy tej uchwale ona obowiązuje do końca tego roku. W momencie uchwalenia przez Państwa nowego budżetu i nowego WPF-u pojawiają się nowe kwoty dostosowane do tego, co faktycznie jest planowane. Tak jest przygotowywany przez Zarząd i przeze mnie WPF na rok 2018 i następne. Dostosowany do tego, co faktycznie jest planowane. Niekoniecznie to musi być wykonane.  Także mówię, proszę zrozumieć, rozmawiamy teraz o budżecie 2017 roku, nie o 2018 roku, 2019 roku i 2020 roku”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Skarbnik, rozmawiamy o WPF-ie, a ta jak sama nazwa wskazuje dotyczy lat 2017 – 2027. O ile w odniesieniu do roku 2027 to można puścić wodzę fantazji o tyle w odniesieniu do roku 2018 – 2019 może nawet 2020 powinna być ona jednak realistyczna. Takowa nie jest. Radni z klubów PiS, Nasze Podlasie oraz Niezależni nie wyznają zasady, że po nas choćby potop, bo współczynniki wykazane w WPF-ie wpływają na zdolność kredytową tym na możliwość realizacji inwestycji na czym nam zależy. Dlatego powinno to być realistyczne, a nie fikcja. Układ tabeli wymyślił Minister, więc nie można mówić, że niektóre pozycje tu są zbędne. Mówię, że w odniesieniu do dalszych lat może to być w formie mało realistycznej, ale na najbliższe lata powinno to być jednak zbliżone do rzeczywistości. Tym bardziej, że na 2018 rok już złożone są wnioski choćby do „programu Polska – Białoruś- Ukraina”, gdzie musimy przygotowywać się do udziału w formie dotacji. Złożone są wnioski do „PROW-u” i to powinno być już ujmowane, bo wiemy o tym, powinno być już ujmowane na rok 2018. Dziękuję”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wnioski są wnioskami, a dopiero ich zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji może być wtedy punktem rozpoczynającym procedurę budżetu. Owszem, można je ująć, nie mówię, że nie, nic nie jest zbędne. Nie użyłam tego słowa, że coś jest w tym WPF-ie w tych tabelach zbędne. Tylko nie jest obowiązkowe do wypełnienia. To jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o „program Białoruś – Ukraina”, „program BOF”, proszę Państwa cały czas powtarzam to jest rok 2018, rozmawiajmy o tym w momencie, kiedy Państwo dostaniecie projekt budżetu na 2018 rok i projekt WPF. Kiedy tam Państwu nie będzie coś pasowało, to powiem: „ok, zgoda”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, myślę, że tyle zostało powiedziane sądzę, że Pani powinna już przyjąć do siebie tę informację, że Radnym ta informacja, która została w WPF-ie przekazana jest zbyt mała, czyli że to, o czym Pani mówi, że nie muszę tego wprowadzać, nie muszę tego pokazać to chcielibyśmy, żeby to było pokazane. Tutaj dalsza dyskusja to będzie po prostu „mielenie” tego samego młynka bez dodawania zboża.  Dziękuję”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, to mam pytanie merytoryczne. Czy jest Pan w stanie w swoim budżecie prywatnym, domowym na 3 lata do przodu zaplanować tak wydatki, żeby były one realistyczne? To jest 120 000 000 zł. Proszę Państwa, na tyle co jestem w stanie robię realistyczne wydatki, proszę mi nie zarzucać tego, że robię coś nie realistycznie”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „My nie zarzucamy, my tylko prosimy, żeby Pani podała te wszystkie rzeczy, o których Pani mówi, że niekoniecznie muszą być podane. To jest tyle. To są nasze oczekiwania”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam tylko dwa pytania. Patrząc na zapisy tego WPF-u dotyczące 2018 roku powinniśmy „BOF” wyrzucić całkowicie, bo tu nie ma ani złotówki na to przewidzianej. Po drugie mam pytanie. Na czym opiera się RIO opiniując nasz wniosek kredytowy? Czy nie na tym dokumencie? Czy wobec tego bank oceniając naszą zdolność kredytową ten dokument jednak nie powinien być realistyczny? To co Pani powiedziała gdyby któryś z banków zobaczył, że Pani mówi, że taki dokument jest nierealistyczny to nawet przy naszym zerowym zadłużeniu opinia mogłaby być negatywna. Pani przed chwilą powiedziała, że jest on nierealistyczny w wypowiedzi do Pana Przewodniczącego. Dziękuję”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, proszę nie wkładać mi tutaj niepotrzebnych rzeczy”.

 

    Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do kolegów z PiS-u. Który z Panów Radnych, czy Pań ma kwalifikacje do tego, żeby oceniać taki dokument jak WPF?”

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wszyscy”.

 

    Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „To, że jest nierealistyczny, to po pierwsze. Po drugie Pan Jarosław Wądołowski przez 8 lat siedział w Zarządzie i nie nauczył się? Nie poznał tego dokumentu? Dopiero teraz ma wątpliwości? Przez 8 lat nie słyszałam, żeby Pan zabierał głos w sprawie prognozy finansowej. Proponuję zamknąć tą dyskusję”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dokument był jednak przygotowany w co nie co inny sposób. Realistycznie Pani Aniu i nie było problemów. Dziękuję”.

 

    Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Jeśli chodzi o ten realizm, to byłam świadkiem tego realizmu. Przez 8 lat doskonale wiem co się działo. Ciągle były problemy, ciągle było trzymanie pieniędzy w garści przez Panią Skarbnik i nie wydawanie. Teraz zaczynamy, próbujemy coś zrobić dla tego powiatu więcej i jest hamulec najazdowy w postaci tych samych osób, które kiedyś wstrzymywały wszystkie inwestycje. Nie dzień rozpusty, moim zdaniem temu powiatowi największemu w Polsce należy się po pierwsze budynek, w którym urzędnicy będą godnie pracować, bo tu nie chodzi o luksusy, tylko o to, żeby mieli gdzie pracować. Po drugie polityka to naprawdę jest nieodpowiedni argument, żeby mieszać w projektach inwestycyjnych i robić z tego wielkie „halo”. Udawać, że wszystko jest ok: „wszystko chcemy dobrze, to ktoś nam przeszkadza”. Tylko, kto Państwu przeszkadza? My nic nie zrobimy przez tę kadencję, bo już od 3 lat blokujecie wszystko. Jeszcze rok został i dalej będziecie blokować. Mówię to szczerze, ponieważ fałszu nienawidzę, zakłamania i udawania, że jest wszystko ok. Nie jest ok. Po to jesteśmy wybrani przez naszych wyborców, żebyśmy coś w tym powiecie zbudowali. Żebyśmy działali dla jego dobra. Ile będziecie wygłupiać się przy tym stole? Przecież to jest tylko udawanie, że wy coś robicie dobrego dla tego powiatu. Hamujecie wszystko co się da”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Aniu, ale następnym razem bardzo proszę o pół tonu ciszej, rozumiem, że Pani jest nauczycielką”.

 

    Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Jestem nauczycielką, po drugie jestem zdenerwowana i przez 3 lata słuchałam takich argumentów spokojnie. Teraz już mam dość słuchania tego, bo uważam, że został nam tylko jeden rok na zbudowanie czegokolwiek”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy mogę zabrać głos? Panie Przewodniczący, prosiłbym o pewną dyscyplinę, jeśli chodzi o wypowiedzi, a jak nie, to proszę o przerwę”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To była odpowiedź na moje zwrócenie uwagi Pani Ani”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, czy mogę zabrać głos? Szanowni Państwo, WPF jest to dokument strategiczny, który ustala kierunki rozwoju naszego samorządu. On uwzględnia pewne przyszłe zdarzenia finansowe. Wszystkie nasze działania opierają się na finansach. Został on stworzony po to, żeby Zarząd i Rada miała taki drogowskaz, co będzie w przyszłości argument, że w tych przyszłych latach nie wiadomo jak to będzie, daleko wróżyć to dla mnie nie przemawia. W domu jeśli planuje się jakiś poważny remont, jakąś przebudowę to planuję się jakie będą dochody. Wiemy, że pracujemy lub mamy jakieś stałe dochody i to można trochę ustalić. „Nie kruszmy kopii”, nie kłóćmy się o takie bzdety. Jeszcze chciałbym dodać pewną opinię dotyczącą WPF-u. WPF jest dokumentem wtórnym, to jest pochodna budżetu. Najważniejszym dokumentem jest budżet. WPF powinien być dopasowany przez Zarząd do uchwały budżetowej. To są orzeczenia RIO, wiele orzeczeń RIO. Tu powstają właśnie konflikty. A, że Rada w tej chwili większością głosów zajęła takie stanowisko ma do tego podstawy prawne, a Zarząd jak chce współpracować z Radą to powinien ten dokument dopasować. Dziękuję”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Szanowny Panie Radny, już usłyszeliśmy poprzednio, była taka sytuacja, że WPF nie nadążał za zmianami w budżecie przynajmniej przez około 4 miesięcy. Jak zwróciliśmy się do Zarządu o to, że należy zmienić WPF to Starosta odpowiedział – „a co mi zrobicie, jak nie?”. No i tyle. Dlatego w tej chwili jak mamy temat otwarty WPF-u o tym rozmawiamy. Panie Starosto, tu nic nowego. Myślę, że rozmawiać trzeba”.

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Rozmawiać trzeba nie mówię, że nie. Tylko powtórzę za Panią Skarbnik. Rozmawiamy o budżecie, o WPF-ie na 2017 rok, a cały czas dyskusja dotyczy 2018 roku, 2019 roku, czy 2020 roku. Otrzymacie Państwo z Zarządu projekt budżetu i WPF-u i będziemy dyskutować. Też niektórym na tej sali chcę przypomnieć, że zgodnie z prawem to Zarząd przygotowuje projekt budżetu, projekt WPF- u”.

 

    Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powiem tak, że jak tak słucham tych różnych wypowiedzi to generalnie zastanawiam się, czy tu jestem legalnie, czy cokolwiek mogę powiedzieć. Tutaj jest tak, sama nazwa wskazuje WPF -  Wieloletnia to znaczy, że wiele lat. Tłumaczy się tutaj nam, że to dotyczy 2017 roku. Teraz jakieś wątpliwości są jak to kiedyś było źle. Powiem tak, że generalnie zasada jest taka, że są wybory powszechne. Wybierani są Radni, Radni reprezentują lokalną społeczność. Ustrój demokratyczny polega na tym, że większość ma zawsze rację. Jeżeli jakieś stanowisko jest uchwalane przez większość to jest stanowiskiem Rady. Następna sprawa, że co roku jest kwitowanie, czyli absolutorium. Wiemy, jak było z absolutorium w poprzednich latach, w poprzednich kadencjach - było pozytywnie. Teraz jestem zdziwiony, jak to prawda było źle, bo pieniądze były po prostu trzymane mocną ręką. To jest taki przypadek, jak jeden ma żonę taką, co zrobi obiad za 10 zł i stać na jakieś inwestycję, a drugi ma żonę, co chodzi do restauracji i na nic nie stać narzeka, że jest biedna. Tutaj są dwa różne podejścia. Jesteśmy w przededniu przyjęcia projektu budżetu. Mówimy o WPF-e. Dyskusja jest w miarę merytoryczna. Nie sądzę, że należałoby się obrażać. Podstawowe wielkości są. Dochody bieżące, wydatki bieżące, o tym dyskutujemy. Mówimy, że one rosną w dużym tempie. Niektórzy uważają, że to jest dobrze, niektórzy mówią, że to jest źle. To wszystko będzie ocenione w głosowaniu, więc myślę, że zachowajmy trochę powagi. Nie ma się co tu wzajemnie napuszczać, tylko rozmawiajmy merytorycznie. Dziękuję bardzo”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, kończę już dyskusję na ten temat, ponieważ zostało powiedziane, że tak powiem za dużo. To w dobrej wierze. Myślę, że po to, żeby powstała dobra sytuacja w następnym roku”.

 

    Następnie Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 10 głosach „za”, 16 głosach „przeciw” oraz nie podjęła uchwały z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „To od razu Państwu opowiem zmiany, które Państwo przed chwilą przyjęliście. Zmiany do budżetu również nie zostaną przyjęte, ponieważ tam został zwiększony deficyt, ponieważ zmniejszyliśmy dochody majątkowe o 9 000 000 zł, wprowadziliśmy deficyt, który ma być pokryty nadwyżką budżetową. To od razu Państwu oświadczam, że te zmiany do budżetu również RIO unieważni, ponieważ nie ma zmian w WPF-ie. Panie Przewodniczący, chcę jeszcze tylko przypomnieć, że tam jest „Jasny cel”, warsztaty terapii zajęciowej w WPF-ie nie będzie można ogłosić konkursu. Nie będzie można dodawać tych dwóch instytucji”.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1718

Obrady wznowiono o godz. 1733

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo Radni i wszyscy inni, dobrze byłoby by wszyscy zajęli miejsca, to jedna sprawa. Powiem Państwu, że te przerwy to dobra rzecz, bo naszła mnie taka refleksja, bo Pan Starosta mówi, że Pani Skarbnik trzymała te pieniądze, trzymała i teraz mówią, że w Choroszczy dzieje się dobrze, a w Starostwie źle. Może ona z tym workiem do Choroszczy poszła z tymi pieniędzmi”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze raz Państwa proszę ponownie o powrót do uchwały w sprawie zmian w WPF-ie. Powiem Państwu, dlaczego. To chyba będzie po raz pierwszy w historii kraju, kiedy powiat dostaje pieniądze na zakup samochodu dla Inspekcji Nadzoru Budowlanego i nie skorzysta z tej dotacji, ponieważ procedura przetargowa trwa. Niech to będą nawet dwa tygodnie. Trzeba ogłosić, wywiesić. Nie rozpocznie tej procedury inspektor nadzoru budowlanego póki nie ma w budżecie. Po drugie trzeba do końca roku ogłosić i rozstrzygnąć dwa konkursy. Konkursy na dotację, jeden konkurs na „Jasny cel”, ale też i warsztaty terapii zajęciowej trzeba podpisać z nimi umowę. Proszę Państwa, jeżeli WPF, Państwo doskonale wiecie, podjęliście uchwałę w sprawie zmiany budżetu, gdzie zwiększony jest deficyt. Deficyt planowany jest na pokrycie z nadwyżki budżetowej. Podstawa jest taka, że jeżeli jest zwiększany, bądź zmniejszany deficyt budżetu zawsze musi zaistnieć WPF. Nie może być takiej sytuacji, że na następnej sesji Państwo sam WPF podejmiecie, ponieważ w tym momencie przy tej uchwale budżetowej, przy zmianach do budżetu Państwo nie pokazujecie jak gdyby nie uchwalając WPF-u sposobu jej realizacji”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Radni, Wysoka Rado, jeszcze chciałbym raz powtórzyć to, co powiedziałem w ostatnich moich słowach na poprzednim wystąpieniu. WPF jest dokumentem wtórnym w stosunku do uchwały budżetowej. Kłaniam się bardzo nisko i proszę Zarząd, aby dopasował WPF i przedstawił Radzie”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, zmian w budżecie dwie strony mogą być inicjatorem, czyli inicjować zmiany w budżecie może zarówno Rada jak i Zarząd. Tu chyba się z tym zgodzimy. Jeśli chodzi o WPF, nie zgadzaliśmy się z tym, ale musimy to przyjąć. Takie jest orzecznictwo, że inicjować zmiany może wyłącznie Zarząd. Z samej definicji wynika, że skoro Zarząd musi wyjść z inicjatywą, to prosimy
o przygotowanie na tej sesji, najlepiej, ale to od Pani zależy, czy Pani to zrobi. Jesteśmy w stanie negocjować na sesji lub w przerwie, obojętnie. Zgodzimy się na zmiany, które muszą wejść do WPF. Uznajemy, rzeczywiście jest dyskusja na ten temat, czy WPF jest dokumentem wtórnym. W jakimś sensie tak. Chociaż Pani zawsze twierdziła odwrotnie. Różne są wyroki, oczywiste. Mamy w kraju jedno z orzeczeń RIO, gdzie uznają zmiany budżetowe w jakimś sensie warunkowo, bo musi być dostosowany WPF. Z oczywistym podkreśleniem, że Zarząd musi wyjść z inicjatywą. Budżet jest wydatkiem planowanym, realnym, w jakimś sensie WPF też, oczywiście, bo można zobowiązania podjąć na zasadzie umów, co do wydatków, a już konkretnie inwestycji wieloletnich, już w tym roku – na wiele lat. Mimo wszystko bezwzględnie wyjściowym dokumentem jest budżet, dlatego prosimy o taką inicjatywę”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny Czepe, pewnych rzeczy nie rozumiem już, bo Zarząd wystąpił z inicjatywą, przedstawił Państwu zmiany w budżecie i zmiany w WPF-ie. Wystąpił z inicjatywą. Wystarczy tylko tę uchwałę dotyczącą WPF-u podjąć. Nic tu dzisiaj Zarząd nie ma do zrobienia. Jeszcze raz ma dzisiaj Zarząd ten sam projekt uchwały przedstawić Państwu?”

 

 Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, po cóż dreptać w kółko jeśli jest takie stanowisko Zarządu, że zmieni nic odnośnie budynku starostwa, nie przyjmie wiadomości podjętego stanowiska, zmian w budżecie to nie ma o czym mówić. Idźmy do następnego punktu. Szkoda czasu”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Chyba nie zrozumieliśmy się, Panie Starosto. Chodzi tylko i wyłącznie o te zmiany, na które wyrazimy zgodę, a więc to, o czym mówiła Pani Skarbnik. Chodzi o przyjęcie dotacji na samochód straży pożarnej i o dwa konkursy. Jeżeli Państwo przekonacie nas do innych zmian, to także. Co do tego jesteśmy skłonni w tym zakresie zmienić WPF. Czekamy na taki projekt”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W tym zakresie jest to dostosowane”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Starosto, członkowie Zarządu, szczególnie do was się zwracam. Proszę przyjaźniej do nas się nastawić i przychylić się do tych zmian, które żeśmy wprowadzili w budżecie i dopasować do WPF-u. Przecież wprowadziliśmy zmianę, wykreśliliśmy inwestycję wieloletnią, podjęliśmy uchwałę intencyjną, uchwałę o której rezygnujemy z inwestycji pod nazwą: „budowa i rozbudowa starostwa na ul. Borsuczej”. Pani Skarbnik powiedziała, że zmienia się deficyt. W związku z powyższym dobrą praktyką w samorządach jest współpraca między organem stanowiącym, a organem wykonawczym. W poprzedniej kadencji pracując w gminie nie było problemów, tylko na bieżąco Pani Skarbnik, robiliśmy przerwę, dopasowała lub powiedziała, że na następnej sesji będzie już taki jak trzeba WPF i jedziemy dalej. Jeśli chcecie upierać się to z tego nic nie wyjdzie. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Zarząd zbierze się na 10 minut, podejmie decyzję”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze prosilibyśmy od razu uwzględnić zmianę wprowadzoną przez Radnych w sprawie rozbudowy tego starostwa, żeby wprowadzić już jako dokumentację”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że Państwo chcecie teraz, żeby z WPF z przedsięwzięć wykreślić „budowę i rozbudowę starostwa”, tak?”

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik może przedstawię sedno tego wniosku. W pozycji 1.3.2.1 gdzie jest „rozbudowa i przebudowa starostwa” okres realizacji 2017 – 2020 w 2017 roku pozostaje kwota 285 000 zł, a w 2018 roku wykreślamy, 2019 rok bez zmian. To, co było w 2018 przenosimy na 2020 rok. Masz przeniesiony na dalszy okres”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1748

Obrady wznowiono o godz. 1758

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, przystępujemy do następnego punktu, czyli powracamy do WPF-u. Tutaj bardzo prosiłbym, żeby wypowiedział się Pan Starosta i Pani Skarbnik. Pan Starosta w związku z decyzją Zarządu, a Pani Skarbnik w sprawie umiejscowienia tego w WPF-ie”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Wysoka Rado, zgodnie z sugestią, czy wskazaniem przez większość Radnych chciałbym zawnioskować o przystąpienie, czy o przegłosowanie zmienionego przez Zarząd projektu WPF-u z wykreśleniem pozycji 1.3.2.1 „budowa i rozbudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 709/2, 710/3 w kierunku Wiewiórczej”, także wykreślenie całkowicie tej pozycji. Pozostanie w budżecie na ten rok kwota na dokumentację techniczną zgodnie z podjętą uchwałą budżetową. Dlatego też wnoszę, ażeby poddać pod głosowanie zmienioną propozycję WPF-u”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Chcę podziękować Panu Staroście i całemu Zarządowi za taką decyzje i konstruktywną współpracę”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Dostosuję WPF do tego, czyli skreślę te przedsięwzięcie i wydatkach na 2018 rok i 2019 rok również poprawię w związku z tą inwestycją, bo tam były te przedsięwzięcia przewidziane. Te przedsięwzięcie było przewidziane w związku z tym tak też dokonam poprawek”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa wznawiam głosowanie nad WPF-em przy zmianach, które zostały przekazane przez Zarząd, Pana Starostę, jako przewodniczącego Zarządu i przez Panią Skarbnik, która zobowiązała się do ujęcia powyższych w WPF-ie”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący proszę o uściślenie. Przyjmujemy WPF bez ostatniego punktu, czyli 1.3.2.1, czy tak?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dokładnie tak”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za wyjaśnienie”.

 

    Następnie Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr L/344/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027 wraz ze zmianami.

 

4a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu z dnia 07.11.2017 r. dotyczącego projektu WPF.

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, w trakcie WPF-u było już obradowane moim zdaniem wnioskodawcy nie chcą wycofywać i uważają, że powinno zostać przyjęte, żeby ten WPF powinien być uzupełniony o to, o czym wspominamy w tym stanowisku. Dziękuję”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że to są urealnione i przyjęte zmiany przez nas. Kto z Państwa jest za tym, żeby punkt dotyczący stanowiska w sprawie WPF-u zdjąć z porządku obrad proszę o podniesienie ręki?”

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie, przyjąć stanowisko, a nie zdejmować”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, proszę Państwa jest wnioskodawca, wnioskodawca określił. Zostało to przegłosowane. Wnioskodawca określił, że należy to przyjąć. W takim razie poprzez głosowanie będziemy procedować. Państwo macie przed sobą to stanowisko i załącznik do stanowiska. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji co do tego, czy mam przeczytać? To było czytane”.

 

    Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy nie powinniśmy może jednak przeredagować parę kwestii? Z marszu tego nie powiem. Tutaj mamy w ostatnim akapicie wnosimy o ponowne przygotowanie projektu WPF-u ze szczególnym omówieniem wydatków bieżących itd. Czy to jest aktualne? To jest moje pytanie. Może rzeczywiście potrzebujemy chwilę przerwy jeszcze”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy Pan Radny wnosi jakieś wnioski do tego stanowiska, jakieś poprawki?”

 

    Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Znaczy ja też jestem wnioskodawcą”.

 

    Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Marku, proszę zaproponować”.

 

    Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik wyjaśniała np. punkt 2 - wydatki na wynagrodzenia itd. to jest jakoś już wyjaśnione i w zasadzie w jakimś sensie jest nieaktualne. Czy nie powinniśmy jakoś to urealnić?”

 

    Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proponowałbym na następną sesję”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę w takim razie o wnioski, bo swój wniosek zgłosiłem, żeby to zdjąć, Państwo wprowadzający określili, że nie, więc bardzo proszę”.

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Podtrzymujemy wniosek”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy, że należy to zdjąć, tak? Nie, że trzeba to przegłosować. Przepraszam, bardzo proszę jedną osobę o to, żeby sformalizowała wniosek”.

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, prosimy o przegłosowanie tego wniosku i przyjęcie, poddanie pod głosowanie. Dziękuję”.

 

     Następnie Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 12 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr L/345/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu z dnia 07.11.2017 r. dotyczącego projektu WPF (zał. nr 14).

 

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego (zał. nr 15).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, uchwała ta jest niezbędna do rozpoczęcia procedury zaciągnięcia kredytu, czyli ogłoszenia przetargu, rozstrzygnięcia, podpisania umowy z bankiem. Uruchomienia kredytu w tym roku w wysokości 6 000 000 zł, bo taki przewiduję, że będzie niezbędny do zamknięcia tego roku kredyt. To wszystko. Dziękuję bardzo”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Wniosek formalny o przerwę”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Przerwanie głosowania i o przerwę”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że głosowanie nie było rozstrzygnięte jednak, w takim razie bardzo proszę 5 minut przerwy, ale maksymalnie 5 minut. Nie będziemy dłużej czekać”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 5 minutową przerwę.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1804

Obrady wznowiono o godz. 1814

     Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, składam wniosek o przesunięcie obrad punktu związanego z kredytem na punkt 6, a punkt 6 inwestycje „BOF” na punkt 5. Dziękuję”.

 

Następnie Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad powyższym wnioskiem złożonym przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie przyjęła wniosek złożony przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.

       Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr L/346/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego, (zał. nr 16).

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach BOF.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dwa projekty uchwał Zarząd powiatu Białostockiego przesłał do biura Rady, które zostały Państwu przekazane, (zał. nr  16 i zał. nr 17)”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado, otóż wielokrotnie już rozmawialiśmy na tej sali, czy na Komisji Infrastruktury Technicznej, czy też na sesjach na temat finansowania inwestycji „BOF”. Ostatnio wnieśliście Państwo punkt – wypracowanie stanowiska, natomiast te stanowisko nie zostało wypracowane. Dlatego też w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego przedstawiam, a wcześniej zostało Państwu przedstawione projekty dwóch stanowisk. Jedno stanowisko mówi zgodnie z aktualnym, być może wiele osób na tej sali nie wie o tym, że są aktualne porozumienia pomiędzy gminami, a Zarządem Powiatu Białostockiego z których to porozumienie wynika literalnie, że może zacytuje jedno: „wynika w §8, że strony ustalają, że zadania o których mowa w §1, czyli zakres inwestycyjny „BOF-owski”, którego koszt szacunkowy ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich, będzie finansowane z następujących źródeł oraz według niżej określonych zasad: środki Unii Europejskiej 85% kosztów kwalifikowanych zadania i drugie środki własne powiatu białostockiego i Gminy Supraśl obejmujące:  a) 15 % kosztów kwalifikowanych oraz wszelkie występujące koszty niekwalifikowane i niezbędne do prawidłowego wykonania zadania”. Środki własne o których mowa, czyli te 15 %, będą ponoszone przez strony w równych częściach po połowie. Czytając literalnie te porozumienie wynika, że takie swego czasu, jeszcze wtedy przed zwyżkami robót budowlano- drogowych, wynikało, jest podpisane- powiat wyłoży 7% na te przedsięwzięcia. Pozostaje pytanie drodzy Państwo, kto wyłoży pozostałe kwoty? Gdyż ze strony Urzędu Marszałkowskiego kwota jest „sztywna” na każde zadanie. To już zresztą było przedstawiane przez Pana Prezydenta Polińskiego, przy innych, już nie będę tego powtarzał. Czytając literalnie to porozumienie, że powiat wykłada 7, 5%, pozostałą kwotę znacznie większą w wielu przypadkach niż 7,5 % powinna ponieść gmina. Stanowisko Zarządu i sądzę, że w dużej części Radnych na tej sali jest takie, że jest to nie do końca właściwie postawione proporcje finansowania tych inwestycji. Otóż drodzy Państwo, przez ostatnie 16 lat, czy już prawie 20 lat istniała w prawdzie nie pisemna, ale w wielu przypadkach miało to odzwierciedlenie w porozumieniach, umowach zawieranymi z gminami, że wszelkie koszty inwestycji ponoszone są w proporcji 50 na 50. Bez względu na to, czy inwestycja była wyżej w przetargu kosztowała, niż kosztorys inwestorski, czy niżej. Była ta zasada 50%. Jeśli było dofinansowanie z „PROW-u”, ze „schetynówek”, czy innych, koszty inwestycji po zminusowaniu środków tych zewnętrznych były stale ponoszone w równych proporcjach 50% na 50% i uważamy drodzy Państwo, mówię, to w imieniu Zarządu i własnym, że ta zasada powinna być nadal przestrzegana. Pamiętać trzeba o jednym, że inwestycje „BOF-owskie” są to inwestycje na drogach powiatowych. Przerzucenie na, przynajmniej część gmin nieproporcjonalnych kosztów finansowania tej inwestycji, zdaniem Zarządu nie właściwe, dlatego też jest przygotowana wersja stanowiska, że koszty tak nazywane w dokumentach jako wkład krajowy, a w wkład krajowy to są środki powiatu i gminy. Ten wkład krajowy w każdym przedsięwzięciu „BOF-owskim” będzie finansowany w proporcji 50 na 50. W imieniu Zarządu wnoszę o przegłosowanie takiego stanowiska, ażeby Zarząd mógł, do tej zasady urealnić porozumienia, które ma z gminami uczestniczącymi w „Programie BOF”.”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, czy prawdą jest to, że jest już podpisany aneks nr 3 i aneks nr 4? Czy są już blisko podpisania? Czy jeśli to prawda, to czy możemy zapoznać się z tymi dokumentami?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, aneks nr 3 jest podpisany, tak jak podpisany aneks nr 1, 2. Te aneksy wyłącznie korygują przewidywane koszty, które mogą być poniesione. One urealniają zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego, że na czas podpisania umowy, a nawet nie wiem, czy na dzień dzisiejszy jest umowa między Urzędem Marszałkowskim, a Zarządem „BOF-u” miano urealnić poszczególne gminy, które są inwestorem, miały urealnić przewidywane kwoty wynikające już w przyszłości z przetargów. Gminy to dokonały i należało te aneksy podpisać, tak jak poszczególny gminy, tak powiat. Wcześniej mówiłem o porozumieniach nie między gminami, powiatem, a Urzędem Marszałkowskim, tylko o porozumieniach między gminami, a powiatem, które to porozumienie mówi o podziale środków, które należy wspólnie włożyć w to przedsięwzięcie. Porozumienia z gminami mówią, że powiat białostocki powinien wyłożyć kwotę 7, 5% tego wkładu krajowego. Z tego wynikałoby, że pozostałe procenty mają wyłożyć poszczególne gminy”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, szanowni Państwo, zwrócę się w tej chwili do szanownych wójtów, szanownych burmistrzów. Skoro zostaliście tutaj zaproszeni, przybyliście, to fajnie z waszej strony, bo to jest ważna sprawa. Przecież powiat to są gminy, to są mieszkańcy nasi, powiatu naszego i chciałbym żebyście po kolei lub jak tam pasuje wypowiedzieli się na ten temat. Przedstawione zostały nam dwa projekty, dwa stanowiska i chcielibyśmy znać wasze stanowiska, konkretnie każdego z osobna, każdej gminy jako reprezentanta tego organu wykonawczego. Panie Przewodniczący może przekażmy głos naszym gościom. Dziękuję”.

Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po raz kolejny cieszę się, że tutaj jestem, powtórzę po raz kolejny, że fajnie, że mamy razem wypracowane takie finansowanie, a nie inne, czyli 50 na 50. Tutaj kiedy pada słowo „BOF”, to te finansowanie po stronie powiatu znacznie się obniża. Zawsze powiat poniżej 50% do inwestycji dokłada. Ta uchwała tak naprawdę, która została Państwu przedstawiona, ja ją pierwszy raz widzę, nie zmienia nic z wypracowanych wcześniej sposobów finansowania inwestycji powiatowych. Widzę uśmiechy na części Państwa twarzy, że dzięki „BOF-owi” wiele inwestycji na drogach powiatowych zostanie zrobiona z dofinansowaniem chociażby 70%. Podam swój przykład, kiedy realizuję inwestycje, właśnie otworzyłem przetarg na 6 000 000 zł, z czego 2 000 000 zł pochodzą z dofinansowania, powiat dokłada załóżmy 2 000 000 zł i burmistrz 2 000 000 zł, czyli potencjalnie po 30 % tylko tutaj nam wychodzi. Więc w tym momencie powiat robi tę inwestycję za 66 %. Myślę, że jeśli chcecie Państwo znać moje stanowisko, więc jak najbardziej ten wkład, który jest po za sztywną kwotą, która jest zapisana w „BOF-ie”, bez względu na to ile to będzie wynosiło po przetargach, a wszystkich nas obowiązują te same zasady, więc powinniśmy to pokryć w sumie po 50% ten wkład własny, dorzucając do tego dodatkowe dofinansowanie z „Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, więc zawsze te dofinansowanie będzie po stronie Państwa. Czyli Państwo jak w tym przypadku skorzystacie bardzo mocno i będzie to zawsze wynosiło po0nad 50, 60, czy 70 %. Czyli nic tylko brać, bo nie zasadnym byłoby coś co podajemy Państwu „na talerzu”. Dzisiaj staramy się np. o jedną, dwie drogi od Wojewody z programu i nie zawsze nam się to udaje. Dzisiaj Państwo stoją przed szansą, w przeciągu dwóch lat, w zasadzie może maksymalnie trzech, bo ja już akurat zacząłem w tym roku zrobić tych dróg załóżmy 10, czy 12. Macie Państwo tak naprawdę potężny skok, macie Państwo do pokazania potężne kwoty, którym tak naprawdę, skoro mówicie Państwo o wyborach w 2018 roku, każdy z Państwa, albo większość z Państwa będzie się chwaliła, że zrobiła bardzo dużo inwestycji, pozyskaliście Państwo, (bo wiem, że będziecie tak mówić), super dodatkowe pieniążki, ale oczywiście my to robimy. Nie mam nic przeciwko, żebyście Państwo też tak twierdzili i pozyskaliście i wykonaliście dwu krotnie, a nawet trzy krotnie więcej niż można było wykonać w kolejnych latach. Najbliższy rok, czy dwa bardzo mocno zasilą budżet powiatu i będą naprawdę fajnie te wskaźniki wyglądały o inwestycjach na terenie naszego, wspólnego powiatu. Jeśli mogę ze swojej strony to powiem, że w zasadzie mam wypracowany ten wkład własny bez względu na to jakie jest dofinansowanie 30, czy 50 %. Czy to będzie po waszej stronie 20,30,40%, abyśmy wspólnie te inwestycje realizowali. Myślę, że jest to tak jak przedmówca powiedział, wszyscy jesteśmy mieszkańcami powiatu, więc to robimy tak naprawdę dla naszych mieszkańców. Myślę, że bez względu gdzie ta inwestycja będzie, to każdy będzie z niej zadowolony. Proszę zwrócić uwagę, że akurat jest nas tutaj 5, każdy ma tu np. swojego burmistrza, czy wójta, jak dzisiaj ktoś z Państwa jeśli uważa, że którakolwiek inwestycja obecnych tutaj wójtów i burmistrzów jest nie zasadna to niech Radny z tego okręgu, z tej miejscowości wstanie i niech to powie. Uważam, że nie ważne skąd, ale jeśli dostajemy te pieniądze „na tacy”, to  tylko je wziąć, schować do kieszeni. Jeżeli mówimy o kieszeń to bardzo dziękuję Panu Antoniemu Bogdanowi, że przypominał, że mamy gdzieś ukrytą kasę, także na pewno wykorzystamy w Gminie Choroszcz i będziemy dalej tutaj wspólnie inwestować. Z mojej strony to wszystko, oczywiście odpowiem Państwu na wszystkie pytania, być może będą pytania jak to jest z tą kwalifikalnością kosztów i jak te nasze wskaźniki się układają. Tutaj służymy odpowiedzią, także dziękuję”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo prosiłbym, aby jeszcze wójtowie i burmistrzowie odnieśli się do trzech dodatkowych rzeczy, które ciągle przewijały się w dyskusji. Mianowicie, rozłożenie tych inwestycji na lata 2018, 2020 – to jeden problem, drugi – przekazanie gminom na 25 lat w bezpłatny zarząd, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe i ewentualnie wykup nieruchomości pod inwestycje po połowie. Chciałbym, żebyście się Państwo wypowiedzieli również w tych trzech kwestiach”.

 Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Jeśli chodzi o moje inwestycje, to mam tak naprawę 4 drogi w centrum miasta. Właśnie dwie kończę, za miesiąc będę odbierał. Mam nadzieję, że do końca roku zostaną odebrane, więc już jestem przed płatnością, a dwie kolejne już jestem po przetargu. To są tylko te 4 inwestycje, które wspólnie na terenie powiatu są wykonywane. Jeśli chodzi o moją sytuację, w zasadzie nie ma możliwości przesunięcia już żadnych płatności, ani przesunięć przetargu, bo już pośpieszyłem się, aby nie skumulowało nam się właśnie w 2018 roku. Zrobiłem w 2017 roku, a w 2018 roku kończę. To są krótkie, niecały kilometr dwie inwestycje w centrum miasta. Kluczowe zresztą, dojazdowe do Choroszczy. Jeśli Pan wspomniał o ścieżce, to ja takie ścieżki w ramach „BOF-u” wykonuję, ale nie z powiatem, więc tutaj nie odniosę się. Wykonałem na swoim terenie ścieżkę, właśnie też skończyłem - 3,5 km i już mam zrealizowaną tę inwestycje.  A odnośnie 3 pytania, wykupów – to powiem tak, nie wiem jak do tego się odnieść, bo to jest jakby Państwa majątek też. Niedługo będziemy przy takiej fazie, że będziemy kupować stoły i krzesła dla powiatu, jeśli będziemy tak brnąć dalej, żeby dzielić się wszystkimi kosztami, co dzieje się tylko w powiecie. Mamy wypracowane finansowanie tych dróg i pozostańmy przy dofinansowaniu, bo niedługo zabrniemy zbyt daleko i czajnik i wodę trzeba będzie na sesję wspólnie kupować. Jeśli chodzi o moje stanowisko to uważam, że tylko i wyłącznie finansowanie tych inwestycji wchodzi w „grę” w stosunku takim jak wcześniej został wypracowany”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Wypowiedź Pana burmistrza mnie sprowokowała, otóż bardzo to Pan pięknie i kolorowo przedstawił, ale tak w zaokrągleniu te 2 000 000 zł z Unii Europejskiej poprzez ręce Marszałka, to znaczy, że powiat i gmina miały dołożyć około tam 500 000 zł. Jeśli Pan chce, abyśmy my uwierzyli w to, że inwestycja za 2 500 000 zł to, to samo, co za 6 000 000 zł i mamy wyborcom mówić, że pozyskaliśmy tyle pieniędzy, bo dostaliśmy 2 000 000 zł i zrobiliśmy inwestycje za 6 000 000 zł. To przepraszam, ale ja swoim wyborcom tego nie powiem, w ten sposób, bo to jest kłamstwo, że to  jest dobra inwestycja. Prosiłbym wobec tego, żeby Pan i następni wypowiadający się burmistrzowie, wójtowie w innym kierunku poszli, nie w takim propagandowym, bo wiemy jaka sytuacja powstała. Mieliśmy zrobić dobry interes, a niestety okazuje się, że jest zły interes. Teraz naszą troską Radnych Powiatu Białostockiego i mam nadzieje, że wójtów, burmistrzów i radnych gminnych jest to, jak z tej sytuacji wybrnąć po najniższych kosztach. Czyli wrócić do dobrego interesu, a nie zadłużyć. Był Pan świadkiem dyskusji , chyba Pan był, że zrezygnowaliśmy z rozbudowy budynku starostwa, a wobec tego beztrosko mamy wydać te pieniądze na inwestycje, które są ze względów obiektywnych w tej chwili. Dużo droższe niż powinno być, niż było planowane. Mój apel i prośba, żeby pójść w kierunku poszukiwania rozwiązań sytuacji nadzwyczajnej, a nie mówienia, że jest dobrze, bo dostajemy 2 000 000 zł i robimy inwestycje za 6 000 000 zł. Tak jak w Pana przypadku. Tutaj będą jeszcze inne przykłady, gdzie znacznie te proporcje, jeszcze bardziej są zachwiane. Dziękuje”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mówmy tu konkretnie, jeżeli Pan się odnosi do Burmistrza Choroszczy, to mówmy o sytuacji, która jest w Choroszczy, która została przedstawiona przez burmistrza. Nie sądzę, żeby nas oszukiwał, że inwestycje są w jakiejś formie, inaczej zaangażowane niż to co przedstawił”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym zadać pytanie jeszcze pomocnicze, bo tutaj padły słowa, czy przejąć na 25 lat po inwestycji tę drogę, czy tę ścieżkę. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy zamiast przyjmować na 25 lat, czy gmina np. w przypadku Choroszczy jeśli to są drogi wewnętrzne w gminie, czy gmina zechciałaby przyjąć poprzez przekazanie nieodpłatnie tej drogi w użytkowanie dla tego majątku, dla gminy? Czy gmina byłaby skłonna, po prostu przejąć tę drogę? Dziękuję”.

Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Odpowiadając na pierwsze pytanie – powiem w skrócie, to nie jest żadna propaganda, bo dzisiaj tak, czy tak każda gmina stoi przed tym samym wyzwaniem. Ceny obowiązują wszystkich takie same. Dzisiaj kilometr drogi kosztuje już 1 000 000 zł, czy 2 000 000 zł, a nawet 5 000 000 zł, jeśli mówimy, tutaj o ścisłym mieście. Jeśli nie byłoby tych dotacji zewnętrznych, jakiekolwiek one są, 2 000 000 zł, czy 5 000 000 zł, to i tak zrobiłbym tę inwestycję za te 6 000 000 zł, ponieważ należy zrobić tę inwestycje i wtedy byśmy tutaj siedzieli i rozmawiali o tym, żeby wydać po  3 000 000 zł. W tym momencie, kiedy mamy te dofinansowanie rozmawiamy o tym, żeby wydać po 2 000 000 zł. Mamy realia, jakie mamy i to nie jest żadna propaganda, tylko należy przyjąć w zasadnie te pieniądze, które pojawiają się, które nigdy w życiu już nie wrócą, pod żadnym pozorem do powiatu i proszę zwrócić uwagę, że rozmawiamy tu jako wójtowie, burmistrzowie o pieniądzach, które chcemy ściągnąć na tereny inwestycje na tereny powiatu. Więc tutaj, myślę, jest też fajny ukłon, bo nie myślimy tylko o sobie, właśnie myślimy pod kątem mieszkańców, że powiatowe i gminne drogi chcemy razem budować. Myślę, że z mojej strony nie ma propagandy. Pan Fiłonowicz powiedział o tym przekazaniu, ja nie wiem, jestem tu już któryś raz z rzędu, powtarzam, że jakąś kolejność można zachować, to jest do rozważenia, ale ten system powinien być wypracowany, w mojej ocenie z 15 gminami. Jeżeli Pan chce znać moje zdanie osobiste, to w pierwszej kolejności o co tutaj prosiłem już dwa lata temu i rok temu na komisji, chciałem przejąć w pierwszej kolejności duży plac – rynekw Choroszczy po wybudowaniu go, na które właśnie także otrzymałem dofinansowanie zewnętrzne. W piątek podpisuję także umowę, więc tutaj też wspólnie jeśli uda nam się zrobić, to od razu deklaruje Państwu, że przejmę ten rynek. Co do reszty inwestycji, jeżeli będzie wspólnie wybudowana ścieżka,  to jestem gotowy do rozmowy. Dzisiaj deklaruję przejęcie tego rynku na własność, będzie to koszt około 5 000 000 zł z dofinansowaniem też od Marszałka, poprzez „LGD N.A.R.E.W”. Tutaj też staramy się i zwróćcie Państwo uwagę i znowu na tereny, na drogi, plac powiatu tutaj ściągam pieniądze. Prawda? Służy to mieszkańcom gminy i tak jak Pan wspomniał i dlatego chcę to przejąć, ale też dokładam do tego swoje fundusze, które mogłem przeznaczyć na całkiem inne tereny stricte gminne. Nie odpowiem o tych ścieżkach, bo tutaj nie mam. Moi następcy będą o tym mówić”.  

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panu burmistrzowi za to stanowisko, ono wiele wyjaśnia. Bardzo się cieszę, że tu współpraca układa się prawidłowo, że jest stanowisko przychylne jeśli chodzi o przyjmowanie dróg. Dlaczego podjąłem ten temat? Powiat Białostocki jest tak hojnie obdarowany drogami, byliście Państwo burmistrzowie, wójtowie tutaj Radnymi i chyba wiecie o tym, że mamy największą sieć dróg powiatowych w Polsce. Stąd to nasze pytanie. Obdarzono nas tym wszystkim i trudno to wszystko utrzymać. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Zanim podejmę jakąkolwiek dyskusje w sprawie „BOF-u” chciałbym jednak dostać zestawienie o wysokości urealnienia na podstawie aneksów nr 3 i 4. Ponieważ aneks nr 1 i 2 w porównaniu do pierwotnego porozumienia wprowadził tak duże zmiany, że obawiam się zmian wprowadzanych kolejnymi aneksami. Może Pan Burmistrz Choroszczy odpowiedziałby ile to urealnienie wynosi na konkretnej gminie, na Choroszczy. I tak podobnie następni Panowie  wójtowie i burmistrzowie, którzy będą się wypowiadać. Może znają już te cyfry”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Niekoniecznie muszą pamiętać”.

Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Szanowni Państwo, dzisiaj proszę zawrócić uwagę, że nieliczne gminy, może Choroszcz i kilka innych jest po przetargach. Niektórzy przygotowują te przetargi na 2018 rok, więc dzisiaj mamy jakiś kosztorysy. Powiem  na przykładzie swojej gminnej, nie powiatowej drogi, dla której dzisiaj otwierałem oferty i teraz chciałem zwrócić uwagę – ten aneks będzie załóżmy urealniany, gdzieś te kwoty będą chodzić, ale też mieszamy czasem inwestycje gminne i powiatowe. Gdzie te 500 000 zł, czy 1 000 000 zł rusza, ale dzisiaj byśmy musieli „strzelać z palca”, ale proszę zwrócić uwagę, że kosztorysy dopasowując do realnych dzisiaj cen, ale równie dobrze mogą spaść. Jeśli miałem inwestycje za 9 000 000 zł, urealniłem ją do 11 000 000 zł, a ona poszła za 10 000 000 zł. Tak? Więc dzisiaj nie przejmujmy się, że one tak skoczą, bo będą dotyczyły wszystkich. Budżety wszystkich gmin będą tak samo obciążone i oczywiście powiatu. To co jedyne mamy pewne to ten poziom dofinansowania, który tutaj żaden wskaźnik nie jest wstanie nam zaburzyć, ponieważ kiedy one będą rosły, tutaj w przerwie rozmawiałem z Radnymi, to one tutaj nie mają wpływu ponieważ zostaną wtedy aneksami korygowane, te kwoty. Te koszty kwalifikowane będą obniżane. Czyli ten wkład własny to, to że będzie rósł, ale i tak ten współczynnik będzie pozawalał utrzymać to na wskazanym poziomie, aby nie przekroczyć, tak w skrócie powiem czarne i zielone, jak Państwo pamiętacie na poprzedniej komisji. Dzisiaj one będą urealniane, ale podejrzewam, że po nowym roku, kiedy wszyscy ogłoszą przetargi. Jeśli chodzi o moje kwoty, to szanowni Państwo w 2015 roku, jeśli robiliśmy kosztorysy 6-krotnie, czy 7 –krotnie je już urealniałem, bo ceny rosły z kwartału na kwartał. Jeśli któraś inwestycja kosztowała 2 000 000 zł, a dzisiaj kosztuje 4 000 000 zł, to co właśnie wcześniej wspominałem to, to jest 4 000 000 zł. Po prostu z tym się mierzymy i pracujemy”.  

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Przepraszam Panie Burmistrzu z aneksu nr 1 i 2 znamy kwoty, pytam po raz kolejny o aneks nr 3. Czy jeśli taki dokument został podpisany to pytam o kwoty z tego aneks. Prosimy o kopię takiego dokumentu”.

 Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Nie mam go przy sobie, moje kwoty zbytnio się nie zmieniły. Po prostu te gminy, które rozstrzygały przetargi informują o Tychy swoich kwotach i te aneksy wtedy są urealniane. Dziękuje”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że o to możemy poprosić Pana Starostę, ponieważ Pan Burmistrz rzeczywiście nie ma ze sobą całego biura”.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, aneks nr 3 owszem został podpisany, z tego co pamiętam w poprzednim tygodniu, ale do nas nie dotarł. Aneksu nr 4 nie mamy”.   

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wszystko jasne, dziękuje”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Aneks nr 3 był podpisywany pod koniec tamtego tygodnia i w poniedziałek trafił do podpisu Pana Prezydenta Białegostoku. W związku z tym jego ksero może jeszcze nie być. Nie znam oczywiście tego aneksu na pamięć, ale tam są niewielkie korekty. Chodziło o urealnienie do składanego wniosku o dofinansowanie. To tak w woli wyjaśnienia, nie chcę się wypowiadać, bo może ktoś, gdzieś przyniesie ten aneks i to się wyjaśni. Mam pytanie do Pana Burmistrza Choroszczy i rozumiem, że korzystamy tutaj z okazji, że Panowie wójtowie, burmistrzowie są na sali i nasze pytanie – czy to pytanie Przewodniczącego Rady, które było, dotyczące ścieżki rowerowej jest rozumiem zadane w szerszym kontekście? Ponieważ tak naprawdę, mamy do czynienia oprócz dróg, ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami, z ciągami pieszo – rowerowymi, to jest dosyć istotne. Nie możemy jak rozumiem traktować „BOF-u” jako oddzielnej planety, tylko żeśmy w tej kadencji między innymi na Choroszczy właśnie chodniki zbudowali i też na Choroszczy jest tak naprawdę z tego co kojarzę, może się myślę, ale najdłuższa ścieżka rowerowa jaka jest w powiecie. W tym kontekście rozumiem Panowie burmistrzowie i wójtowie wypowiadają się co do deklaracji chęci możliwości przejęcia na 25 lat i o tym może rozmawiajmy, żeby nie było jakiegoś oddzielnego tutaj kazusu dla „BOF-u”. Dziękuję”.

Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Szanowni Państwo, czy Pan zdaje sobie sprawę kto wybudował ścieżkę na terenie Choroszczy? Czy Pan zdaje sobie sprawę kto budował „Green Velo”? Tak z ciekawości zapytam. Jest to bardzo długa ścieżka, więc nie rozmawiajmy o ścieżce, za którą powiat nie zapłacił takiej znacznej kwoty. Jeśli mamy rozmawiać szerzej o kontekście, a na pewno zaraz dojdziemy do głównej ścieżki, najważniejszej o której Państwo chcą rozmawiać, uśmiecham się tu do kolegi wójta. Więc nie będę tutaj za niego zajmował stanowiska, ale ja z powiatem tej ścieżki nie buduję, całe szczęście.  Co Państwo proponują? Dzisiaj Państwo pytają, po raz pierwszy słyszę – co by zrobić, alby przejąć na ileś tych lat. Najlepiej przekażę ten głos zarządcy ścieżki, który będzie tu ogłaszał przetarg i Pan Wójt odpowie, jakie ma zdanie. Nie chciałbym zająć takie stanowiska, gdzie nie planuje budowy ścieżek na terenach powiatu, ponieważ buduję zazwyczaj to co wspomniałem  na swoim terenie, a tutaj takiej potrzeby nie mamy”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Burmistrzu z tego co kojarzę to nie Pan tylko ścieżki z „Green Velo”, tylko ma Pan ścieżkę jeszcze budowaną z pieniędzy powiatowych”.

Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Tak jest, pierwszą część”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „O to pytam właśnie”.

Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „O co pan pyta? Co z tą ścieżką?”

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytamy Państwa wszystkich wójtów i burmistrzów. Czy możemy w ogóle myśleć o takim rozwiązaniu, że Państwo przejmujecie na 25 lat zarząd chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo – rowerowymi? Tam jest kwestia odśnieżania, utrzymywania itd. O tym rozmawiamy”.

Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Już Panu odpowiem. Jak najbardziej mógłbym to przejąć jeśli za 100 % powiat wybuduje tę ścieżkę? Dziękuję”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że to jest odpowiedź i nad tym nie dyskutujemy”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „To jest wspaniała dyskusja, wreszcie rozmawiamy konkretnie. Mogą pojawiać się emocje, zrozumiałe to jest, ale, z całym szacunkiem dla Panów wójtów, burmistrzów, musi być inny punkt widzenia od tego, jakie reprezentują Radni i Zarząd powiatu. Musi być inne stanowisko. Oczywiście, musimy negocjować, nie może być tak, że od razu się zgadzamy „na dzień dobry”. Cudzymi pieniędzmi – wasze są nie wasze, a nasze nie są nasze. To publiczne pieniądze. Ciągle podkreślałem swoim urzędnikom: „to jest wdowi grosz”. Bo tak szastamy, ale podatek nawet ta wdowa płaci, która ledwo żyje, ledwo wiąże koniec z końcem, ale płaci podatek. O tej osobie pomyślmy, która płaci podatki. O tym „wdowim groszu” i dlatego nie szastamy pieniądzem. Dlatego to jest ważna dyskusja, trochę nerwówki jest, proszę wybaczyć. Pamiętam dyskusje na temat lotniska, każdy chciał mieć lotnisko. Ja też, może nie w Łapach, ale blisko.  Nie my płacimy, nie my budujemy. Ale czy ktoś to policzył, czy jest sens, czy w tym miejscu? To jest tylko przykład. Mnie przekonuje to, że trzeba ścieżki rowerowe i chodniki przekazywać na własność, jeżeli ktoś jest zdecydowany na ich budowę, jeśli uważa, że jest to tak ważne. Jesteśmy po objeździe dróg, intensywnym, dwudniowym. To straszne, w jakim stanie są niektóre drogi. Stanisławowo – Wojszki na przykład. I już nie tłumaczy tego S19, bo wiemy, że S19 nie pójdzie tym szlakiem, ewentualnie będzie zabezpieczająca technicznie itd. Rozmawialiśmy o placu w Choroszczy, przecież to absurd, żeby powiat miał skwer, duży skwer. To zaszłości. Nikt tego tematu nie podejmował, bo to nieproste. Wiadomo dlaczego, bo komuś się podpadnie. Zobaczymy, do czego dyskusja doprowadzi. Musimy wreszcie powiedzieć sobie, nie na tej sesji, może w przyszłym roku, może w następnej kadencji, powiemy sobie: „z 1 000 km, może rzeczywiście 400 powinno być powiatowych”. Pytanie, co z resztą? Jedna możliwość to ustawa, ale kto przeforsuje? Teoretycznie możliwe. Druga możliwość – może tak jak z tym skwerem – zrobić i oddać. Ktoś powie: „nie wezmę”. Jest problem, co zrobić z taką postawą. Dyskutujemy, czy ktoś traci „klauzurę najwyższego uprzywilejowania” czy nie. Proszę Państwa bez względu na to, jak wyjdziemy z tej dyskusji, musimy coś zrobić z drogami, ścieżkami, chodnikami itd., w całej tej infrastruktury drogowej. Jeżeli widzieliśmy drogi dwu, czy trzyletnie i już mają zastoiny wody, już są nadpęknięcia, bo nie mamy pieniędzy na bieżące utrzymanie, już trawa jest wysoka, więc musimy rzeczywiście podjąć poważną dyskusję. Niedawno otwieraliśmy nowe drogi, a ręczę, że za rok przyjedziemy tam i okaże się, że jakiś tir zjechał na bok i zrobił koleiny, że tam będą zastoiny i się okaże, że zastoiny podmywają asfalt i kolejne tiry będą wgniatały asfalt po zimie. To wszystko wymaga pieniędzy. Skąd te pieniądze wziąć? Wydatki Państwo znacie. Dlatego nie obraźcie się Państwo na tę dyskusję, ona jest potrzebna, bez względu na to, co wyjdzie. Dziękuje bardzo”.

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo, „BOF” powstał kilka lat temu, pomysły, które są realizowane w ramach „Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowane są etapami. Sam plan został stworzony zdecydowanie wcześniej. Wielokrotnie, albo kilkakrotnie w przypadku tego projektu partnerskiego o którym mówimy były przeszacowywane wartości kosztorysowe. Praktycznie podtrzymuje słowa mojego przedmówcy, który wspomniał o następującej kwestii – w przypadku porozumienia, które zostało podpisane wielostronnego, z udziałem wszystkich przedstawicieli tego projektu partnerskiego oraz ze strony powiatu. Był zapis mówiący o 85 % i pozostałych 15 %, które w mojej opinii, już teraz widzimy, że uzyskanie akurat 85% dofinansowania nie jest możliwe. Praktycznie mówimy o kwocie, którą możemy pozyskać z  środków zewnętrznych unijnych i w tym kierunku zmierzamy. W związku z tym dopiero po przetargach okaże się jaką kwotę musimy wnieść jako gmina i powiat jako wkład własny. Osobiście stoję na stanowisku, do tej pory przecież obowiązywała w powiecie białostockim zasada, że w przypadku tych części inwestycji powiatowych, na tej części powiatowej obwiązywała zasada pół na pół. Chciałbym się pod tą zasadą po prostu podpisać na dzień dzisiejszy. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, „BOF” to nie cały powiat. W związku z tym zmieniając akurat zasady w przypadku którejkolwiek praktycznie z gmin, wchodzącej w skład „Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, czy też tych gmin, które realizują „projekt Partnerski” zmieniamy automatycznie robiąc wyjątek zasady, które do tej pory obowiązywały. Ten wyjątek może być po prostu bardzo niebezpieczny. Myślę, że ten temat dotyczący generalnie zarządzania grogami i zarządzania ciągami pieszo- rowerowymi, w moim przypadku akurat tylko w miejscowości Halickie jest kilkaset metrów ścieżki rowerowej. Także nie mam czym się jako pochwalić na tle innych gmin. Tak żeby pod tym względem akurat jesteśmy niejako daleko poniżej tego poziomu. Tym nie mniej uważam, że ten temat dotyczący zarządzania drogami i ścieżkami, czy też przejęcia np. ciągów pieszo – rowerowych przez gminę, myślę, że warto nad tym się pochylić i głęboko zastanowić, ale wspólnie z przedstawicielami, włodarzami i myślę, że tak samo z radami poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu. Pamiętajmy „BOF” to nie jest cały powiat, a stosując zasadę, albo zmieniając zasadę współfinansowania inwestycji w części tej powiatowej powiedzmy, w przypadku którejkolwiek z gmin będzie oznaczało, że zmieniamy praktycznie obowiązującą zasadę do tej pory i skutkować może tym, że każda kolejna gmina będzie ubiegała się o zmianę dotychczasowych zasad współfinansowania. Także myślę, że jednoznacznie akurat odpowiedziałem się za którymś rozwiązaniem. Trudno mi jednoznacznie teraz powiedzieć ile w moim przypadku, albo w przypadku naszej gminy będzie wynosił koszt realizacji tej inwestycji. Mogę powiedzieć ile wynosi wartość kosztorysowa i ona praktycznie od początku do końca, do podpisania tego aneksu nr 3 i tutaj słusznie akurat, może tylko wspomnę, że również nie dysponuje aneksem nr 3, bo tak naprawdę on krążył praktycznie po wszystkich gminach, zbierane były podpisy i być może ta informacja, która tutaj padła, że w poniedziałek miało znaleźć się na biurku Pana Prezydenta Białegostoku do podpisu jest informacją prawdziwą. Do dnia dzisiejszego tego aneksu nr 3 nie mam. Aneksu nr 4 nie ma. Aneks nr 3 wprowadził następujące zmiany , to były zmiany dosłownie kosmetyczne, wynikające z różnic w kosztorysach w których przedstawiła Gmina Wasilków oraz z nieuwzględnienia studium wykonalności, nie potraktowania tego jako kosztu kwalifikowanego. W związku z tym tak są naprawdę niewielkie tylko zmiany w stosunku do tego materiału, który był przedstawiany Państwu wszystkim i tak samo wszystkim uczestniczącym w dzisiejszych obradach, podczas ostatniego naszego spotkania, w którym praktycznie wszyscy przedstawiciele tego projektu partnerskiego uczestniczyli. W przypadku naszej gminy mogę powiedzieć, że te koszty mówią o wartości kosztorysowej wzrosły mniej więcej dwukrotnie. Przy okazji akurat realizacji tejże inwestycji w ramach projektu partnerskiego, realizujemy  w dużym stopniu część drogową, mniej więcej pół na pół. Część to droga powiatowa, część to jest droga gminna wraz przebudową infrastruktury istniejącej na terenie miejscowości Kuriany. Wiemy jak trudne są inwestycje w terenie już zabudowanym, gdzie pas drogowy niestety jest bardzo wąski i ograniczone są możliwości realizacji inwestycji. Jeśli chodzi o nasze możliwości, ja ze swojej strony zagwarantowałem Państwu o taka decyzja podczas naszej sesji zapadła, że rozdzielam tę inwestycję, ponieważ jestem przed przetargiem, przygotowujemy się do przetargu na dwa lata. Na rok 2018 i 2019, co poprzednio już mówiłem. W 2018 roku chcemy zrealizować cześć gminną,a w 2019 roku część powiatową. Tylko tyle chyba mogę powiedzieć. Jeszcze jedna informacje państwu podam, z moich informacji wynika, że wczoraj akurat Zarząd Województwa podjął uchwałę dotyczącą dofinansowania tego projektu partnerskiego i dzisiaj chyba miała być podpisana również umowa z liderem projektu, bo on reprezentuje projekt partnerski. Dziękuję”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie burmistrzu, jakby Pan mógł się odnieść do przekazania w bezpłatny zarząd tych ścieżek rowerowych?”

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Mówiłem o tym już, ale jeszcze raz powtórzę. Myślę, że nie w tym akurat gronie, bo trzeba byłoby te grono powiększyć o wszystkich i również zapytać się rady. Tak naprawdę decyzje, która którykolwiek z nas podjąłby może ostatecznie w trakcie np. obrad sesji zostać zmieniona. Wydaje mi się, że jest to chyba logiczne, zrozumiałe, a po za tym jeszcze raz podkreślę „BOF” to tak naprawdę stowarzyszanie w skład którego wchodzi tylko i wyłącznie część. Zdecydowana prawda, ale część gmin powiatu białostockiego. Myślę, że zmiana zasad współfinansowania inwestycji, ogólnie powiem, na drogach powiatowych nie jest akurat właściwym rozwiązaniem w chwili obecnej. Możemy się nad tym zastanowić, nad tym co dotyczy przyszłości. Tym nie mniej, nie w tym momencie. Nie w tym momencie, bo wiem, że robiąc po prostu wyjątek od jakiejś reguł szkodzimy praktycznie każdy sobie. Bo w różnej sytuacji możemy znaleźć się za jakiś czas. Chciałbym aby zasady, które generalnie obowiązują w relacjach gmina – powiat były zasadami obowiązującymi wszystkich członków powiatu, czyli wszystkich tych gmin. W taki sam sposób, aby byli traktowani. Dziękuję”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak jak Państwo zauważyli wprowadzamy, że tak powiem ciekawe nowe rozwiązania i będziemy po kolei rozmawiać. Myślę, że Zarząd przepraszam, będzie po kolei rozmawiał ze wszystkimi gminami w tych sprawach”.

Pan Jacek Chrulski – Burmistrz Czarnej Białostockiej: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, najpierw „uderzę się we własne piersi”, bo wydaje mi się, że dzisiejsza dyskusja, tak naprawdę po podpisaniu umowy przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego  jest taka troszeczkę po czasie, ale być może wynika z tego, że był brak komunikacji. Gdybyśmy uzyskali na „BOF-ie” i  Zarządzie głębszą informacje, to myślę, że dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali. Ta informacja w mojej opinii mogłaby pójść też od nas, od burmistrzów i wójtów. Dlatego mówię o „uderzaniu się w we własne piersi” na początek. Dzisiaj stoimy przed sytuacją, że rosną kwoty za przetargi. Z dużą uwaga słuchałem Pana Radnego z Łap i chcę powiedzieć, tutaj apeluje do swoich kolegów – nie wszystkie gminy w „BOF-ie” są zamożne jak Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, czy Supraśl. Jak słyszę szanowni państwo i szanowni Panowie, że inwestycja za 8 000 000 zł, to zwiększamy do 11 000 000 zł, to nie jest do przejścia w niektórych gminach, na przykład w Czarnej Białostockiej. Jeżeli Panowie będziecie każdy przetarg rozstrzygali, bo jesteście w stanie dołożyć, bo macie nadwyżkę, to będziemy na straconej pozycji. Bo wykonawcy po prostu „rozpuszczą się” totalnie. I jakie pieniądze od was zażyczą, to takie pieniądze otrzymają. A te gminy, które są uboższe, to po prostu będą robiły tak jak robią. Jak tu słyszę o milionach, ja też ogłosiłem przetarg na ścieżkę w drodze powiatowej. Przetarg został nie rozstrzygnięty, ponieważ unieważniłem, ponieważ ta kwota przekraczała o 400 000zł, to co zakładaliśmy w budżecie. Ktoś może powiedzieć 200 000 zł powiat, 200 000  zł Czarna Białostocka. Nie? Nie jestem w stanie zagwarantować, co będzie dalej, ale gdybyśmy my i cały powiat, który też generuje przetargi i my jako wójtowie, burmistrzowie jednak powiedzieli „no dobrze, to nie może iść w nieskończoność”. To będziemy tak  jak Pan Radny powiedział robili drogę, kilometr drogi za 5 000 000 zł, a mieszkańcy zapytają – jaki jest sens tej drogi? To jest ten kierunek, o którym myślę. Nie za wszelką cenę. Jeżeli będziemy rozstrzygali postępowania przetargowe szanowni Państwo w obojętnie jakich kwotach, to będziemy mieli to co mamy. Jeżeli będziemy unieważniali te postępowania przetargowe, to jest podstawa do tego, żeby przecież anektować w Urzędzie Marszałkowskim, jak najbardziej. Wstrzymamy całą procedurę, nie wyłaniamy wykonawcy, bo budżet się nie zgadza. Jak najbardziej jest to możliwe. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te działania w Gminie Czarna Białostocka, przyniosłem ze sobą najświeższe zestawienia, czyli 31 października wkład Powiatu Białostockiego byłoby to 507 000 zł na koszty kwalifikowane. Nie jest to wygórowana kwota. Chcę powiedzieć, że na drogach gminnych realizowane przetargi, oczywiście czasami ogłaszane dwukrotnie, na razie mieścimy się w kwotach które oszacowaliśmy. Może właśnie to jest taki kierunek działania, bo naprawdę bogatsze gminy nas utopią. Mówię to otwarcie, głośno i będę powtarzał to cały czas. Po prostu jeżeli macie Państwo 9 000 000 zł, 10 000 000 zł nadwyżki budżetowej w ciągu roku, to rozumiem, że 1 000 000 zł w tą, czy 1 000 000 zł w tamtą, to naprawdę niewielka sprawa. Nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Kolejna kwestia -  szanowni Państwo uważam, że te zasady, które są niepisane, ale są stosowane przez nas powinny być utrzymane. Jak inaczej do tego podchodzić? Tutaj jeden z Państwa Radnych powiedział, że to już jest żaden interes. Uważam, że to jest nadal interes powiatu, skoro inwestycje może wykonać za 25%/ 30% kosztów. To dla nas można powiedzieć – żaden interes, bo wykonujemy na powiatowym, czy na nieswoim. Przejmujemy zarządzanie, przejmujemy całą procedurę, gdzie nazrażamy się na 1 000 kosztów, na pracę ludzi, którzy mówią: „dlaczego na powiatowych?” Przejmujemy później w zarząd i utrzymanie tego i jeszcze musimy borykać się tak naprawdę „jak dziady proszalne”, żeby te warunki były normalne. Chcę powiedzieć, że w zasadzie mam dwa przetargi rozstrzygnięte na ścieżki gminne. Powiatowe, po pierwsze ciągnęło się to strasznie, dzisiaj nadal się to ciągnie, to są właśnie takie realia. Jeżeli chodzi o utrzymanie, 25 lat w bezpłatny zarząd. Ja to czytam inaczej – 25 lat sprzątajcie, czyście, zamiatajcie, koście, porządkujcie, bo proszę mi powiedzieć, odnoszę się teraz do Gminy Czarna Białostocka. Ile razy w ciągu tych ostatnich lat, czyli tej kadencji, 3 lat chociaż jeden chodnik został zamieciony przez służby powiatowe? Od razu odpowiedź jest – ani jeden. Rozumiem to, bo koszty są potężne. Jednocześnie szanowni Państwo to wygląda w ten sposób: „swojego nie robimy, kiedy przekazujemy w zarząd, nie, nie to już wszystko róbcie”. To Pan Krzysztof powiedział: „drogę przejął w zarząd, dziura w drodze nie nowa, ktoś tam coś uszkodził i od razu to gmina ma zarząd”. Proszę Państwa i wszystkich Zarząd, Radę Powiatu naprawdę o traktowanie nas podmiotowo, a nie przedmiotowo. Staramy się współpracować z powiatem, przecież te działanie które robimy to nie robimy, tylko dla siebie. Dla mieszkańców gminy i dla mieszkańców powiatu, jako całości. Powtórzę to, co na początku, być może zabrakło komunikacji. Dla mnie to jest pierwsza najważniejsza przyczyna tej dyskusji. We „własne piersi się uderzyłem”, bo uważam, że powinienem być dwa lata temu na sesji Rady Powiatu, dwa lata temu na Komisji Infrastruktury Technicznej, żeby przedstawić to, co dyskutujemy, to o czym rozmawiamy. Być może to wyglądałoby inaczej. Jeżeli chodzi o wykup nieruchomości pod ciągi pieszo – rowerowe drogi, o których Państwo tutaj mówicie, o tych gruntach. Nie będziemy mieli innego wyjścia, jeżeli Państwo zadecydują 50 na 50. No co będę mógł powiedzieć nie? To jest taka rzeczywistość szanowni Państwo, jesteśmy tutaj u was po prośbie. Nic nie możemy narzucić, albo zapłacić za wszystko, albo prosić o to, żebyście dofinansowali to 50 na 50 i co pozostanie z tego dofinansowania. Prawda? Wyliczenia możecie państwo zobaczyć, ponieważ Pani Bajdałów, która w imieniu Miasta Białystok zajmuje się tym wnioskiem, ona przesłała do wszystkich, więc wystarczy poprosić, do wszystkich gmin jaki procent dofinansowania w poszczególnych gminach wychodzi na te inwestycje. W naszym wypadku będzie to 50- kilka % i to jest bardzo dobry wynik. W niektórym przypadku jest to 40 % i to też jest dobry wynik, bo pozostaje 30, 30 do podziału. Bardzo Państwa proszę o to, żeby z Państwa strony decyzja była pozytywna. Jesteśmy zbyt późno w realizacji tego projektu. Jeżeli Państwo powiedzie „nie”, to i tak będziemy musieli ten projekt zrealizować. Dziękuję serdecznie”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Burmistrzu jeśli jeszcze można, rozłożenie w latach?”

Pan Jacek Chrulski – Burmistrz Czarnej Białostockiej: „Jeżeli chodzi o rozłożenie w latach, tego nie poruszyłem, tak jak powiedziałem zrobiliśmy część, 50 5 swoich, czy też realizujemy w tym roku, ale to są gminne. Natomiast powiatowe zakładamy na rok następny, czyli na 2018. Nie przewidujemy przedłużania tego na rok 2019”.

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. Szanowni Państwo, bardzo często i w tym wypadku też nie jednokrotnie, chyba większość gmin, ale przynajmniej część gmin realizujemy zadania oczywiście zarówno na drodze gminnej jak i na drodze powiatowej. Przygotowujemy dokumentację. W przypadku drogi w Kurianach, która przebiega przez naszą gminę, powiem tylko Państwu krótką historię. 3 -krotnie przygotowywaliśmy przetarg, środki, które mieliśmy zarezerwowane wynosiły 100 000 zł, w jednym przetargu dwóch z trzech pojawiła się kwota ponad 400 000 zł. Nie akceptujemy wszystkich kwot, w związku z czym przetarg został unieważniony. Ostatecznie udało się wyłonić wykonawcę, ale za sto kilkadziesiąt zł. To już nie jest  ponad 400 000 zł. Pamiętajmy o tym, że też myślimy o tym w jaki sposób starać się ograniczyć koszty, ale od rynku daleko nie uciekniemy. Dziękuję”.

Pan Bogdan Zdanowicz – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, od razu przejdę do statystyk. Mam dwie inwestycje „BOF-owskie”, jedna inwestycja jest po przetargu. Z moich wyliczeń wynika dofinansowanie inwestycji z środków unijnych będzie na poziomie 63%. Pozostałe kwoty 1 100 000 zł gmina, 1 000 000 zł powiat, stanowią pozostałą część procentową, więc ten wskaźnik nie jest taki zły. Jeśli chodzi o drugą inwestycję, to jak pewnie Państwo wiecie fiszka, która była zgłoszona po urealnieniu kursu euro, to dofinansowanie powinno być na poziomie 3 300 000 zł, kosztorys mamy na ten moment na 6 800 000 zł. Na ten moment jesteśmy, przynajmniej ja jestem, prowadzę rozmowy z PZD i nie tylko, jak Państwo wiecie na zmianie zakresu, czy przeprojektowaniu tej inwestycji, więc nie jestem wstanie powiedzieć jak się zakończy w układzie finansowym i jaki to będzie zakres, jakie to będą koszty po urealnieniu tego projektu. Więc tutaj na pewno Państwu nie powiem jak to się zamknie, bo jesteśmy na takim etapie, jakim jesteśmy. Sam nie wiem, szczerze mówiąc, bo jeszcze do końca nie zapadły decyzje z poziomu PZD, jakie zmiany zostaną wprowadzone w tym projekcie. Jeśli chodzi o  kwestię przejmowania dróg – ogólnie rzecz biorąc rozumiem dbałość Radnych powiatu o stan mienia powiatowego, jeżeli chodzi o drogi, fajnie, że jeździcie, sprawdzacie, dobrze byłoby, gdybyście trochę zboczyli, zjechali w drogi gminne i zobaczyli z jakimi problemami my się borykamy. To nie jest tak, że tylko powiat ma drogi w złym stanie. Tutaj Radni też to widzą i ubolewają, ale proszę mi wierzyć, że mamy naprawdę mnóstwo dróg gminnych, które też wymagają inwestycji. To nie jest do końca tak, że my z wami chcemy z wami współpracować i będziemy współpracowali na ile nas do tego uprawnią mieszkańcy naszych gmin, ale prawda jest jeszcze taka że mamy sporo dróg gminnych, które musimy utrzymywać w różnym zakresie. Może powiem na swoim przykładzie, my i tak od wielu lat, mogę mówić za siedem lat i wcześniej utrzymywaliśmy i utrzymujemy drogi powiatowe w układzie zimowego utrzymania. Proszę Państwa, to nie są grosze. To jest kwestia kilkuset tysięcy przez okres czasu, który utrzymujemy. Co roku dokładamy kila, kilkadziesiąt tysięcy do zimowego utrzymywania dróg. Do Państwa jako Radni proszę nie brać tego jako przytyk, śpicie spokojnie, czy zarządca właściwej drogi, to ja rano muszę wstać i zastanawiać się co z tym robić, czy odśnieżać, czy sypać, czy nie sypać. Czy już jest właściwy standard, czy nie. Dla mnie zima jest naprawdę, proszę mi wierzyć jest bardzo bolesna w tym względzie, bo została bez VAT-u i zamiatanie niż zimowe utrzymanie dróg. Ale tym szanujemy się, mając świadomość, że dokładamy do tego naprawę nie małe pieniądze w skali roku i wielu lat. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, to robię ścieżkę rowerową w układzie całego ciągu, to nie jest oddzielna ścieżka. To jest droga, ścieżka rowerowa i chodnik. Szczerze mówiąc nie wiem, ja przychylam się do tego stanowiska co mówił Burmistrz Zabłudowa. Jeśli mamy podchodzić do tego, to analizować, to dotyczy to wszystkich gmin, nie tylko „BOF-owskich”. Po prostu mam taką dygresję, albo taką myśl – gdybyśmy to wiedzieli następne inwestycje w następnym roku, bo pewnie będą realizowane przez powiat i gminy, ale nie w ramach „układu BOF-owskiego”. Gdybyśmy tyle co te inwestycje, która będzie realizowana z 2014 r., czy 2015 r. i zrobili ten kosztorys. Bo mówimy o tych decyzjach „BOF-owskich”, 2014 rok, nie więcej. Czy Państwo teraz, w przyszłym roku będziecie i teraz wyście cofnęli to prawna, czy będzie to samo dofinansowanie dla innych gmin? Czy będzie 50 na 50? Musimy zaakceptować, bo zmieniły się realia, gdybyśmy cofnęli się 3 lata wstecz, były całkiem inne kwoty. Na swój sposób my też ubolewamy i ten „wdowi grosz” naprawdę „leży nam na sercu”, bo mamy ten „wdowi gorsz” podzielić nie tylko na drogi, ale i na oświatę, oświetlenie, komunikację. Naprawdę mamy o wiele więcej zadań zleconych, nam jako gminy niż ma powiat. Proszę mi wierzyć i ten „wdowi grosz” naprawdę przekładamy wielokrotnie. Więc tak jak powiedziałem, chcemy współpracować z powiatem, są ustalone pewne zasady, które do tej pory obowiązywały, jeśli mają być wprowadzone pewne zmiany, ale proszę mi wierzyć i mówię to bez żadnej złośliwości. Rozumiem, że dbacie o budżet powiatu i odciążenie budżetu powiatu poprzez przejęcie dróg, czyli ich utrzymanie itd., to wam zmniejsza wydatki. Wtedy macie środki na inne zadania, ale proszę mi wierzyć naprawdę mamy tak dużo potrzeb. Dziękuję”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, a jeszcze temat rozłożenia na lata?”

Pan Bogdan Zdanowicz – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże: „Jeśli chodzi o tę inwestycję o której mówiłem, że na razie jesteśmy nie powiem, że w „powijakach”, jest temat przeprojektowania. Tutaj swego czasu był ze mną Przewodniczący Rady Gminy i fakt faktem jest, że 2019 r. to jest rocznica 500- lecia Parafii i prośba była taka i sugestia, żeby jednak mimo wszystko zrobić te inwestycje w 2018 r., aczkolwiek sam nie wiem jak to wyjdzie, być może życie zweryfikuje to. Dlatego, że jeśli my nie mamy teraz jeszcze projektu, projekt jest przeprojektowywany, nie wiem ile czasu to będzie trwało. Później wchodzimy w okres być może miesięcy letnich, zanim przetarg, później może okazać się, jak życie zweryfikuje, że może wykonawcy już nie będzie w drugiej połowie roku i być może nie wiem. Może życie pokaże, że się wcale samo nie realizuje. Moja prośba jest taka, żeby jak się da zrealizować w przyszłym roku”. 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo”.

 Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, czuje się tutaj tak, jakbym grał z partnerami w karty przez 3 lata, a po 3 latach ktoś mi mówi: „zmieniamy reguły gry”. Żałuje jednej rzeczy, że my jako gminy zgodziliśmy się na to, aby być inwestorem w stosunku do tego co się robi na drogach powiatowych. Bo gdyby to powiat robił, to on również „zielonymi inwestycjami” musiałby się wykazać, czyli ścieżkami rowerowymi. Wtedy, jakbym wiedział, że tutaj siedzę, to też bym zaprosił Pana Starostę do siebie na Radę, żeby się potłumaczył z wydatków, które, że tak powiem gmina musi ponieść, z tego „wdowiego grosza”. To był błąd, ale już się tego nie cofnie. Mamy to co mamy. Pomimo tego, że jestem tu wymieniany, jako gmina bogata, ale tak nie jest, że my nie dbamy o finanse. Unieważniliśmy jeden przetarg na ścieżkę rowerową. Mówiłem to na poprzedniej komisji o ile się nie mylę, że to żeśmy robili, to robiliśmy w uzgodnieniu z powiatem, z Powiatowym Zarządem Dróg, ze starostwem. Informowani byli wszyscy Radni, jakie inwestycje mają być robione. Co do tego nie było wątpliwości, nikt nie wnosił zastrzeżeń. Mówiłem, co prawda nie tu, ale, że jeżeli zaczniemy później, ja to miałem zamiar robić w 2017 roku, tak jak drogi gminne i ścieżki z „BOF-u”  i ja już je kończę. Ceny mam zupełnie inne. Gdybym dostał pozwolenie wcześniej, to te drogi i ścieżki byłyby już wybudowane i nie w takich kwotach. Niestety z takich, czy innych przyczyn niezależnych, pozwolenie na budowę było zdecydowanie później, dopiero w tym roku. Jestem przekonany o tym, że ceny na 2019 rok nie spadną, a mogą być jeszcze wyższe. Bo okazuje się, że to nie jest tak, jak tutaj mówi kolega Burmistrz Czarnej Białostockiej: „wstrzymajmy się, unieważniajmy przetargi”. Gdybyśmy to tylko my jako gminy powiatu białostockiego i powiat białostocki wstrzymywali się z inwestycjami i innych nie byłoby, to pewnie firmy dostosowałyby się, ale na rynku są drogi krajowe, wojewódzkie, miasto i pozostałe powiaty. Dróg jest naprawę „do  wyboru, do koloru”. Okazuje się, że do niektórych przetargów firmy nie przystępują w ogóle. Ceny moim zdaniem nie spadną, stąd uważam, że powinienem zrobić jak najszybciej, żeby dbając o ten „wdowi grosz” ceny nie były wyższe. Mogę tutaj podać to o czym rozmawialiśmy w kuluarach z moim przedmówcą, że w momencie „odchudzania jednej drogi” okazało się, że cena skoczyła o 200 000zł, po „odchudzeniu”. Można było ją zrobić za 1 100 000 zł, dołożyć 400 000 zł w stosunku do pierwotnego kosztorysu i „po odchudzeniu” okazało się, ze to kosztuje 1 300 000 zł. To nie jest takie proste kombinowanie. Powiem tak – my też stoimy przed takim dylematem jak Państwo, że z szacunków jakie były, były one zdecydowanie niższe, ale np. droga, której tu mówił Radny Czepe Stanisławowo – Niewodnica nargilewska ona jest w fatalnym stanie i też mógłbym powiedzieć, że były inne kwoty, inne założenia. To może powiat da więcej, a ja tylko te 7,5 %, które żeśmy ustalali, bo tak miało być na początku. Jestem odpowiedzialny i jeżeli coś już ustaliliśmy na samym początku, to się tego trzymam do końca i swoją połowę, jak najbardziej wyłożę jako gmina i moi Radni przystaną. Jeżeli Państwo zdecydują, że będzie to tylko wkład taki jak zakładano 7,5 %, to nie wiem co będzie. Jaka będzie wtedy reakcja moja i Radnych. Trzeba mieć świadomość tego, że w przypadku nie zrealizowania którejkolwiek inwestycji to wpływa na wszystkie gminy i wszystkie inwestycje. Jeżeli chodzi o przyjmowanie w zarząd ścieżek na 25 lat, czy jakieś inne okresy, to jest jakby do rozważenia. Powstają wtedy pytania – co z dochodami z tych gruntów, które będą w zarządzie? Umieszczenie jakichkolwiek urządzeń sieci? Czy dochody wtedy będą wpływały do gminy, czy powiatu? Na pewno to będzie rodziło bardzo duże komplikacje dla mieszkańców, tak jak ja to sobie wyobrażam. Jeżeli ktoś będzie chciał zrobić cokolwiek, np. zjazd to będzie okazywało się, że będzie musiał wystąpić raz do gminy na kawałek pasa i raz do Powiatowego Zarządu Dróg, żeby uzyskać decyzję. Dwa razy. Każdy z mieszkańców będzie zdenerwowany i nie będę się dziwił. Każdy będzie „pukał się w głowę” po co. Także są jakieś dylematy, ale to jest do rozważenia. Myślę, że to nie tak, że tutaj odpowiem, bo też jest kwestia Radnych, którzy podejmują tę decyzję w tej sprawie”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeszcze został temat wykupu nieruchomości, jeżeli można i rozłożenie w latach”.

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Rozłożenie w latach już powiedziałem. Uważam, że ceny wcale nie spadną, a mogą być wyższe. Uważam, że dbając o finanse powinienem robić to jak najszybciej. Jeżeli chodzi o finansowanie wykupu gruntów, to oczywiście to jest jakby wszystko do rozważenia, ale też chciałbym wiedzieć, czy jak dołożę się do tych gruntów, to dochody z tych gruntów też w połowie będą przechodziły na rzecz gminy? I przez jaki okres czasu? W tych pasach umiejscowione są sieci wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gaz i od tego płaci się pieniądze. I czy dochody z tego tytułu też będą dzielone na pół?”

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „A ewentualne przejęcie gruntu na własność, nieodpłatnie przez gminę?”

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Nie rozumie, jak to nieodpłatne przejęcie?”

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Przekazanie na rzecz gminy”.

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „jeszcze raz mówię, że to jest jakby do rozważenia. Nie ma mniej komplikacji, bo to tak jak przed chwilą powiedziałem – dla mieszkańców to jest bardzo duża komplikacja. Tych, którzy cokolwiek będą chcieli zrobić. Myślę, że takich rzeczy będzie mnóstwo, ale to wszystko jest do rozważenia”. 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuje, rozumiem temat otwarty do rozmów”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, sądzę, że ze swojej strony przynajmniej jako Starosta i Przewodniczący Zarządu chciałbym podsumować tę dyskusję. Otóż rzecz dotyczy dzisiaj, czy powinniśmy dyskutować o finansowaniu tych inwestycji „BOF-owskich” i w całości solidaryzuję się ze stanowiskiem gmin, wójtów, burmistrzów, między innymi, że przez wiele lat byłem burmistrzem i potwierdzam to co było. Czasami cisnęły się słowa, że to jest, to co powiat  robi w zakresie dróg, to w pewien sposób „bandytyzm”. Ma się odśnieżać, ma się robić inne rzeczy za przysłowiowy grosz, a tego nie robi powiat, ale to jest odrębna rzecz. Uważam, uważałem i Zarząd uważa, że te zasady co do których, żeśmy się umówili i jest tak drodzy Państwo, że uczciwy człowiek jeśli powie, określi zasady i da słowo, to powinien tego się trzymać. Otwartą rzeczą i siadajmy, rozmawiajmy w jaki sposób finansować przyszłe inwestycje, które inwestycje, które drogi powinny być drogami powiatowymi. Można siadać i trzeba siadać z gminami i na ten temat rozmawiać, ale nie zmieniać zasady do których żeśmy się umówili, co do których już są podpisane umowy i co do których są już realizacje tych inwestycji. Kończąc kwestię Juchnowca, przynajmniej na dzień dzisiejszy w tych przymiarkach, które robimy na przyszły rok do WPF-u zakładamy, że płatność, a do tego powinny być wykonane roboty i odebrane po stronie powiatu, które należy wyłożyć, przewidujemy na rok 2019. Nie w 2018, a w 2019 r. i pod takie nasze założenie, jeżeli ono  będzie przyjęte z Państwa i wcześniej przez Zarząd Powiatu Białostockiego, gmina jako inwestor powinna się dostosować ze swoimi zamiarami inwestycyjnymi. W tym celu chcemy to zrobić, ażeby nie było w przyszłym roku spiętrzenia robót, spiętrzenia płatności przez powiat, żeby proporcjonalnie one były rozłożone na rok 2018 i 2019”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, do Pana Starosty w kwestii która już była. Tutaj mamy dwa stanowiska i w efekcie które Pan rekomendował? Bo nie zanotowałem?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Ten, który mówi, że wysokość 50 % kosztów rzeczywistych ujętych jako wkład krajowy w porozumieniu. Czyli utrzymanie tej zasady, która dotychczas obowiązywała na starych zasadach”.

 Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Zanim zadam pytania dotyczące bezpośrednio już zadań ujętych w „BOF-ie” chciałbym przypomnieć, że są jeszcze gminy, które nie miały zaszczytu uczestniczyć w tym projekcie i tam też mieszkają mieszkańcy powiatu. Także na terenach tych gmin, które uczestniczą są drogi, które czekają na pomoc na remont i nie mogą się tego doczekać. W Łapach także Panie Ryszardzie. Mam pytanie do Pana Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, ponieważ w tej gminie wartość zadań wzrosła najbardziej. Co spowodowało tak diametralnie różną wartość początkową i końcową? Gdzie leży przyczyna? Tu jest wzrost nawet 200- 250% to jest norma, ale tu jest 600%, a jeśli zachowamy taką proporcję wzrostu, albo finansowania o której mówi Pan Starosta, to nasze dofinansowanie wzrośnie 1666,6%. Chciałbym znać przyczynę takiego stanu rzeczy?”

Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Jeszcze przetargu nie było”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Te kwoty są zapisane w dokumentach, więc Basia nie przeszkadzaj, bo przeszkadzasz i przeciągasz”.

Pan Bogdan Zdanowicz – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże: „Co prawda nie jestem Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny, ale tylko chce na zasadzie, to co powiedział tu Radny Pan Wądołowski, jeszcze raz powtarzam. Proszę Państwa inne inwestycje, inne gminy o których tutaj były wspominane, jeżeli będą realizować inwestycje, jeżeli powiat będzie realizował inwestycje, to będą stosowne podobne te koszty do tych „BOF-owskich”. Tutaj problemem głównym w mojej ocenie jest ta rozbieżność między pierwotną fiszką, a obecnym kosztorysem. To bardzo mocno kłuci się i to powoduje ten dyskomfort Państwa. Nie oszukujmy się inne inwestycje w gminach po za „BOF-em” nie będą tańsze, tylko dla tego, że są po za „BOF-em”. Nie będą tańsze, będą w takich samych realiach. Tu jest ten dyskomfort taki, że być może jeszcze raz mówię fiszki były niedoszacowane i teraz ta różnica jest dość duża jeśli chodzi o fiszkę i o kosztorys. Prawda jest taka, że inne inwestycje po za „BOF-em” też będą po tych pieniądzach kolokwialnie powiem co i są „BOF-owskie”. Inne gminy będą dofinansowywały na jakiej zasadzie? Więcej będą dofinansowywały, czy 50%?”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Wójcie, ale nie do tego było kierowane pytanie. Chodziło mi o to, co jest przyczyną takiego wzrostu kosztów? Druga myśl to, żeby w starostwie myśleć też o zadaniach na gminach, które nie uczestniczą w projekcie „BOF”. Bo wzrost na Gminie Juchnowiec Kościelny o wartości  zadań, bo nie wiem, czy Wójt z Dobrzyniewa patrzył na parametry techniczne ciągu pieszo – rowerowego. Tam na całej długości jest 26 cm podbudowy, 3 + 3 asfaltu i 3,5 m szerokości. W porozumieniu wśród parametrów, które należy spełnić jest tylko długość ścieżek rowerowych. Nic się nie mówi o szerokości. Chodzi mi o to czemu tak jest i czy to musi być takie drogie?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, to jest pytanie do Pana Wójta Marcinowicza i bardzo proszę się odnieść do tego”.

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Zanim odniosę się do tego pytania, to chciałbym powiedzieć, że gminy mogły wskazać swoje własne drogi i musze przyznać, że żałuję, bo można było wskazać wiele dróg gminnych, które wymagają by remontu. Które nadawałyby się do „BOF-u” łącznie z ścieżkami rowerowymi i nie byłoby tego problemu. Jeżeli chodzi o różnicę – cena za ścieżkę rowerową, która była, była ona podawana w cenach 2014 roku, w cenach, które były wykonywane. To były ceny Panie Dyrektorze realne na 2014 rok z przetargów. To co Pan ma przed sobą, to są kosztorysy, które są przygotowane na dzień dzisiejszy. Ceny nie muszą być takie”. 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Wójcie powiedział Pan jedno mądre zdanie – mógł Pan budować drogi gminne, nie ścieżki gminne”.

 Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Pozwolę sobie do tego się donieść. Wskazałem drogę Białystok – Niewodnica Nargilewska, jak i ścieżkę. Tak samo wskazałbym drogę gminną i ścieżkę na terenie gminy. Ścieżki niestety trzeba było wykazać”.  

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Widzę, że dyskusja kieruje się w złym kierunku. Nie atakujmy się Panie Jarku nawzajem. Spokojnie, zostali zaproszeni goście, wysłuchajmy grzecznie Panów, bo mają swoje problemy, my mamy swoje. Odpowiem ci na pytanie Jarku – dlaczego tak drogo? To jest bardzo proste pytanie. Wójtowie, burmistrzowie już częściowo odpowiedzieli, ale jeszcze ci odpowiem tak ad vocem tego pytania już nie powinno paść, bo jest wiadomym, że na rynku w tej chwili jest ogromna ilość inwestycji. Samorząd Województwa Podlaskiego wykonuje w tej chwili mnóstwo inwestycji, co widać na około, inwestycje krajowe, droga nr S8 i inne drogi. Starostwo powiatowe w budżecie, jak zauważyliście to rekord świata, nigdy tyle nie było. Powiat Białostocki, każda gmina coś tam wykonuje we własnym zakresie i dodatkowo „BOF”. Przy takich warunkach, przy takiej podaży inwestycji, a przy malejącej liczbie pracujących, czyli bezrobocie spadło, umaszynowienie tez nie jest u nas takie super, nie jest dziwne, że te inwestycje idą naturalnie w górę. Tutaj nasza dyskusja powinna iść ku temu, żeby wspólnie razem, bez atakowania się ustalić coś mądrego, że tu może gdzieś jeszcze popracujemy i bardzo tutaj chciałbym pochwalić wypowiedzi niektórych burmistrzów, tu przedstawicieli gmin, wszystkich praktycznie, którzy też myślą jak to zrobić jak najtaniej. To mnie bardzo cieszy, ta dyskusja powinna tak jak tutaj powiedział jeden z wójtów – powinna być 3 lata temu. Szkoda, że tej dyskusji nie było, ubolewam. Dziękuję”.

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, szanowni Goście myślę, że czas przyszedł przeprowadzić głosowanie. Argumentów usłyszeliśmy dużo. Popieram i składam wniosek formalny o głosowanie wniosku przedstawionego przez Starostę 50%/50%. Dziękuje bardzo”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, myślę tak, że proszę Państwa myśmy usłyszeli tutaj dużo z jednej strony informacji, z drugiej strony zobowiązań, które de facto nie są nie znane nam były wcześniej niektóre. Jeżeli chodzi o samo stanowisko, na pewno będziemy zmierzali do tego, żeby to było 50% na 50%. Proponowałbym, to jest moja propozycja, żeby wrócić jeszcze na Komisję i proszę Państwa, po to, żeby do końca i w pełni wszyscy byli jednogłośni, a nie na zasadzie takiej, że część będzie myślała tak, a część tak. Myśmy nie znali pewnych szczegółów. To są fakty. Myśmy na ostatniej sesji bardzo prosiłem Zarząd o to, żeby się spotkał z szefami klubów i takiego spotkania nie było. Natomiast zostało przygotowane, myślę, że to stanowisko jest nie złe, natomiast propozycje, które żeśmy dawali o których dzisiaj mówiliśmy z wójtami i burmistrzami one dopiero ujrzały światło dzienne, jeżeli chodzi o wójtów i burmistrzów. Na każdą sesje zapraszam wójtów i burmistrzów”.

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, był wniosek formalny, proszę przegłosować”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, zaraz, są jeszcze głosy w dyskusji”.

  Pan Jan Bolesław Perkowski– Radny Powiatu Białostockiego: „Prosilibyśmy o 5 minut przerwy byśmy prosili. Wniosek formalny o przerwę”.

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, przyszedł czas na decyzje drodzy Państwo. Oczekujecie, a my mamy obowiązek do 15 listopada przedstawić projekt budżetu i WPF. I co Zarząd ma wstawić? Jakie kwoty? Jakie pieniądze? Na kolejną komisje przesłać? Do końca kadencji drodzy Państwo będziecie dyskutować na ten temat. Trzeba podjąć decyzję, w lewo albo w prawo i koniec”.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 19:47

Obrady wznowiono o godz. 19:58

 

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Przypominam o wniosku formalnym. Mój pierwszy był wniosek, proszę o przegłosowanie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, dobrze zaraz przegłosujemy”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado wysuwam wniosek dalej idący o przeniesienie tego punktu na następną sesję z uwagi na to, że po 15 listopada będziemy mogli zapoznać się z też z budżetem i WPF-em przyszłorocznym i wtedy podejmiemy decyzję, co do zasad finansowania. Nie ukrywam też, że nasza skarga w sprawie podpisywania przez Starostę i Zarząd aneksów umów jest w Regionalnej Izbie Obrachunkowej także czekamy na werdykt. Dziękuję”.

 Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tylko króciutko dodam w międzyczasie akurat nie wiem, czy została podpisana umowa, czy nie, ale jednym z dokumentów, który jest niezbędny do dostarczenia akurat do Urzędu Marszałkowskiego, bowiem jest to projekt partnerski jest w przypadku kilku gmin kolejny aneks, aneks mówił pierwszy chyba. Aneks porozumienia, ale dwustronnego między powiatem i gminą, gdzie powinny być określone zasady właśnie współfinansowania inwestycji, bowiem jest to pewnego rodzaju warunek niezbędny do realizacji tego projektu. Oznaczałoby to pewnego rodzaju gwarancję zabezpieczającą środków”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że był wniosek formalny Pana”.

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że dalej idący to znaczy, że mam pieszo iść, bo mam najbliżej”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie, był wniosek formalny Pana Gradkowskiego dotyczącego, żeby głosować w sprawie podjęcia uchwały. Kto z Państwa jest za tym, żeby głosować podjęcie uchwały”.

Pani Barbara Garbowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Po co mamy głosować jak my dostaliśmy tę uchwałę? Musimy ją teraz przegłosować”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, są dwa wnioski formalne, odrzucenie uchwały dyskredytuje ją także na następną sesję. Jeśli przełożymy głosowanie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą uchwałę podjąć. Natomiast do tej pory porozumienia dwustronne z gminami były podpisywane przez Zarząd bez pytania o zgodę Rady, więc niech tak dalej będzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Zarząd podpisał następne porozumienia z gminami. Natomiast głosować nasze stanowisko, żeby nie zamknąć drogi to wniosek popieram Radnego Perkowskiego”.

Pan Bogdan Zdanowicz – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże: „Mam może niedyskretne pytanie. Cóż zmieni Państwu Radnym przełożenie tego punktu na następną sesję? Najpierw Państwo mówiliście dosyć pozytywnie o naszej postawie, wypowiedziach itd. chwaląc nawet o dbałość, a za chwilę słyszymy, że dalej siedzimy kolokwialnie „z ręką w nocniku”, nie wiemy co mamy robić, co powiedzieć swoim Radnym. My też nie jesteśmy wirtualni, tylko realni. Też musimy projektować budżety. Czy de facto tak szczerze mówiąc coś to zmieni w waszym podejściu do tematu? Jakieś nowe światło Wam da za parę tygodni czy za tydzień, dwa? Do końca nie rozumiem. Trzeba po prostu podjąć męską decyzję.  Przepraszam kobiety będące Radnymi”.

Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: „Jeśli można jeszcze dwie rzeczy. Proszę Państwa, to jest tak, że w tych porozumieniach dwustronnych mamy kwotę 85% wpisaną dofinansowania natomiast teraz są to konkretne, sztywne kwoty. Dlatego to porozumienie trzeba zmienić ze wszystkimi gminami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa każda z gmin też musi przedstawić projekt budżetu na 2018 rok i musi wiedzieć czy ma wprowadzać te kwoty czy nie ma wprowadzać tych kwot. W mojej gminie to jak mówią bogata, to możemy różnie to wprowadzać, ale są gminy takie, których nie uwzględnienie dotacji do tych inwestycji 50% może rozłożyć budżet, może być tak, że WPF-y nie zostaną zatwierdzone łącznie z budżetem przez RIO. Trzeba mieć świadomość, że to nie jest tylko i wyłącznie Państwa budżet, ale budżet wszystkich gmin”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Nasz budżet jest niezmienny i nikt nie ma nic przeciwko BOF-om. Jak najbardziej w 100% „za”, tylko przełożenie tej dyskusji i podjęcie stanowiska i tylko stanowiska, bo to jest tylko stanowisko nic nie zmienia w BOF-ach. Jak podpisywane były aneksy tak dalej były podpisywane. Dyskusja przenosi się na dwa tygodnie i jedziemy dalej. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Brak stanowiska zmienia bardzo istotnie. To co Państwo uważacie jestem przekonany w błędzie. Dzisiejszy stan prawny jaki jest on był zawarty dawno, dawno temu, gdzie mówiło się o 15% i że powiat białostocki wyłoży 7,5% jeśli dzisiaj nie ma innej decyzji w projekcie budżetu i WPF-ie będą kwoty 7,5% z wkładu krajowego i koniec. Taką propozycję w związku z tym jeśli dzisiaj nie ma decyzji w sprawie zasad współfinansowania takie otrzymacie Państwo projekt budżetu i WPF-u na lata następne”.

Pan Bogdan Zdanowicz – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże: „Te słynne 7,5% to miało obowiązywać obie strony powiat i gminę, więc nie wiem dlaczego akurat 7,5% ma zostać w powiecie, a u nas może by 37,5%, albo 47,5%. Przecież to nie my to wymyśliliśmy, całą procedurę i nie my ustalaliśmy koszta inwestycji”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie Starosto, myśmy podejmowali różne stanowiska, podejmowaliśmy różne uchwały i w wielu przypadkach Pan zdecydował sam, wbrew naszemu stanowisku i naszych uchwałom nawet. Pytam, co się stało, że Pan teraz chce wymóc na nas podjęcie stanowiska dziś? Ma Pan rozwiązane ręce, może Pan podejmować takie uchwały sam”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nie mogę podejmować czegoś takiego sam, bo zmienię zasady jakie są zapisane w porozumieniu, które są zapisane w porozumieniu. To co Państwo uważacie, że niemalże do prokuratora trzeba skierować sprawę dlaczego Zarząd podpisał, czy nie podpisał, mówię Państwu jednoznacznie. Na dzień dzisiejszy i nadal zanim stanowisko Państwo nie zmienicie obowiązuje 7,5% wkładu krajowego. Taki projekt budżetu otrzymacie Państwo w dniu 15 listopada”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Starosty. Otrzymujemy dokumenty w których jest wyliczony wkład powiatu, który wcale nie wynosi 7,5% wkładu krajowego czy wartości inwestycji, więc jak to jest? Raz jest 7,5%, raz go nie ma. Nie jestem przeciwny temu, żeby nasze dofinansowanie wzrosło. Proszę to brać pod uwagę. Natomiast chcę jasnych zasad. To do tej pory porozumienia i aneksy mogły być podpisywane na dowolne kwoty, a teraz potrzebuje Pan Starosta jakiejś akceptacji. Nie rozumiem tego i proszę o wyjaśnienie”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Już Panu i Państwu wyjaśniam. Jeśli były podpisywane porozumienia między Zarządem Powiatu a gminami z umów, ze stanowiska Marszałka jak też władz BOF-u wynikało jednoznacznie, 85% ze środków unijnych, 15% powiat i gminy, z tego pół na pół. Zasada ta została zapisana w porozumieniu. Jeśli po stronie Marszałka okazuje się, że w umowach ostatecznych nie ma kwoty 85% tylko jest sztywna kwota, która przy wzroście nakładów inwestycyjnych po przetargach istotnie wzrosła, więc pytanie jest, czy nadal 7,5% tylko powiat ma wyłożyć, czy też tą kwotę pół na pół i chodzi tylko o finansowanie tych przedsięwzięć i dopasowanie do tego projektu budżetu na rok następny i WPF-u. Tylko tyle i aż tyle”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący proszę o głos. To pytam na jakiej podstawie były zmieniane kwoty w porozumieniach z gminami i w porozumieniu BOF, skoro teraz potrzebna jest akceptacja? Padł formalny wniosek Panie Przewodniczący o przeniesienie głosowania, proszę go przegłosować”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeśli mogę to odpowiem Panu. Z gminami nie zostały aneksowane porozumienia. Natomiast z szefostwem BOF-u tak jak gminy tak powiat podpisywał aneksy, które tylko urealniały potencjalnie kwoty możliwe do uzyskania na przetargu do rzeczywistych, które trzeba ponieść. Nie było aneksowane ani zakres robót, parametry, ani cokolwiek. Żaden Zarząd drodzy Państwo w kierunku Zarządu Powiatu Białostockiego”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Wójtowie i Burmistrzowie chciałbym Państwu podziękować za dyskusję, wkład. Panu Staroście również chciałbym podziękować, wreszcie za to, że przyszedł czas na szczerość. Panie Starosto, bardzo serdecznie za to dziękuję i chciałbym, żeby uświadomił Pan sobie, że teraz kiedy przyszedł czas taki, że trzeba Radnych wreszcie o coś poprosić, to chciałbym Panu przypomnieć, jak Pan słuchał naszych stanowisk w różnych sprawach, że o „schetynówkach” nie wspomnę i o wielu innych, gdzie Pan publicznie mówił, gdzie Pan ma te stanowiska. Oczywiście nie zapowiadam, że będę głosował czy inni koledzy klubów przeciwko tym inwestycjom, tylko Panie Starosto, to chwila do refleksji. Trzeba myśleć wcześniej, parę tygodni, parę miesięcy. Dziękuję bardzo”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeśli można odpowiedzieć, nie muszę drogi Panie o nic prosić. To interes przede wszystkim gmin. Gmin, z których każdy z nas pochodzi, bo dla mnie jak dla Starosty znacznie lepiej z budżetu wydać  7,5% niż więcej, także drogi Panie nie muszę o nic prosić”.

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panie Starosto za te dobre słowa. Chciałem jednak, żeby na przyszłość wyciągnąć wnioski z tego typu sytuacji i postępować wobec siebie powiedzmy lojalnie. Dziękuję bardzo”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, w związku z tym, że najdalej idącym wnioskiem jest jednak przeniesienie tego punktu na następną sesję. Kto z Państwa jest za tym, żeby przenieść ten punkt na następną sesję proszę o poniesienie ręki?”

Rada Powiatu Białostockiego przy 12 głosach „za”, 12 głosach „przeciw” wniosek złożony przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego został rozpatrzony negatywnie.

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Mecenas, proszę o głos. Wniosek nie przeszedł proszę o głosowanie nad moim wnioskiem formalnym. Wniosek formalny proszę powtarzam”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, wniosek nie przeszedł w takim razie. Bardzo proszę o głosowanie na temat podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach BOF”.

Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Panie Przewodniczący, można słówko? Już ostatnie słówko. Stoję przed wyzwaniem, bo w ten piątek mam sesję, muszę podjąć decyzję czy rozstrzygnąć właśnie przetarg. Teraz nie wiem co mam zapisać. Zaapeluję tylko do  Radnych z Choroszczy, bo dwie kluczowe inwestycje w Choroszczy. W ten piątek będą stawiane na sesji i będę musiał odpowiedzieć Radnym czy rozstrzygnę ten przetarg czy podpiszę umowę z wykonawcą póki jeszcze mam w miarę dobrą cenę, czy po prostu zrezygnuję, ponieważ jest tutaj to co jest. Państwo i tak chcecie podjąć tą decyzję i tak później z tym skutkiem, więc tylko apeluję do Radnych z Choroszczy, czy są za tą inwestycją, mówię to o ulicy Mickiewicza i Dominikańskiej i Radni powinni wiedzieć, o której mówię. Tylko tyle. Dziękuję i czekam na głosowanie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, proszę Państwo stanowisko przeczytam jako załącznik do uchwały".

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przeczytał załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach BOF.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach BOF.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr L/347/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach BOF. (zał. nr 18).

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Szczególnie dziękuję tym Państwu, którzy są nieobjęci „BOF-em”, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za mądrość i decyzję w sprawie rozwoju powiatu białostockiego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, ale chciałbym zamknąć temat. Proszę Państwa, to nie jest jarmark, Basia to nie jestem jarmark. Mili Państwo bardzo proszę o powagę. To nie jest jarmark. Dziękujemy Burmistrzom i Wójtom za wytrwałości i dziękujemy też za zrozumienie, ponieważ proszę Państwa to, że mogliśmy dzisiaj i w tej chwili podjąć taką dyskusję i decyzję z drugiej strony jest wynikiem tego, że w dniu dzisiejszym, żeśmy w budżecie powiatu doprowadzili do tego, że pewnych rzeczy nie będzie. To jest tylko tą sytuacją, dziękuje bardzo”.

Pan Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy: „Dziękujemy bardzo. Panie Przewodniczący, tylko na końcówkę. Rozmawialiśmy tutaj, że pewne rzeczy trzeba przedyskutować w naszych Radach, te propozycje daleko idące, mam taką propozycję, że 15 gmin raczej trudno zebrać, proponowałbym, żeby Pan Przewodniczący ewentualnie delegacja przez Pana wyznaczona odwiedzała nasze gminy, na Radach przedstawiała stanowisko powiatu – Pan czy ktoś inny, i wtedy będzie Pan znał stanowisko całej Rady i wtedy będziemy mogli pracować dalej i my bezpośrednio będziemy mieli upoważnienia od naszych Radnych, żeby z wami dalej rozmawiać. Taka mała propozycja. Zapraszam serdecznie”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jestem osobą, która wierzy wójtom i burmistrzom jeżeli przekażą nam deklaracje takie, że np. dotyczące punktu przejęcia na 25 lat ścieżek wchodzi w grę natomiast co innego nie, to jest informacja. Dziękuję bardzo. Macie Państwo uchwałę, myślę, że Pani Skarbnik nie musi jeszcze raz jej przedstawiać”.

 

Ad 7. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, na ubiegłej sesji składałem interpelacje w sprawie zatrudnienia ilości osób i wzrostu kosztów wynagrodzeń i do tej pory nie otrzymałem”.

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowna Rado, Panie Radny, taka odpowiedź jest na dzisiaj Panu przygotowana. Pani Sekretarz Panu wręczy. Chcieliśmy osobiście, aby już to pocztą nie szło, aby było jak najszybciej”.

      Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XLVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 12 października 2017 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie ma teraz tej informacji ze strony chyba pana Przewodniczącego, albo innej osoby. Przesyłany jest nam protokół, zgłaszamy poprawki, zwykle redakcyjne, bo, wiadomo, język mówiony jest inny niż pisany, czasem to dwie różne rzeczy. Czy poprawki zostały uwzględnione?”

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak zostały uwzględnione”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Może przed sesją informujmy o tym wszystkich Radnych, albo wysyłajmy ostateczną wersję, po wszystkich poprawkach”. 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Joanno jeżeli można to proszę wysłać mailem lub sms-em”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół  Nr XLVIII/2017 z dnia 12 października 2017 r.

 

Ad 9. Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Dyrektora, jeżeli można. Panie Dyrektorze są rozstrzygnięte konkursy na tak zwane „schetynówki” i żadna z propozycji nie przeszła. Dlaczego? Co się stało? Przecież przygotowywały te inwestycje firmy wyspecjalizowane. Jak to się stało?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, o rozstrzygnięciu „schetynówek” jeszcze nic nie wiem. Pierwsza informacja ma być na stronie internetowej Wojewody Podlaskiego zamieszczona w dniu 13 listopada. 3 listopada to był termin na składanie tak zwanych odwołań. Owszem „schetynówka” na Czarną Białostocka jako wniosek Powiatu Białostockiego została rozparzona z wynikiem można powiedzieć negatywnym, natomiast oficjalnie dano nam możliwość złożenia odwołania od powyższego rozstrzygnięcia. Takowe odwołanie 3 listopada zostało złożone osobiście przeze mnie w Urzędzie Wojewódzkim Wojewody Podlaskiego. Co się dzieje z drugą „schetynówką”? Powiem wprost – nie wiem, bo nie ma takich rozstrzygnięć. Dziękuję”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze jednak na następną sesje będę oczekiwał jakiejś konkretnej informacji na ten temat. Dziękuję bardzo”.

Innych spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad 10. Zamknięcie obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady L Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 7 listopada 2017 roku, o godz. 2025.

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                                              Podpisał:

      Joanna Sanik                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

                                                                                                                                                                    Pan Zenon Żukowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 29-12-2017 09:05

Data modyfikacji informacji: 29-12-2017 09:05