Protokół Nr XXXVII/2017 z dnia 19.01.2017

RP.0002.37.2017

 

Protokół Nr XXXVII/2017

z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 19 stycznia 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

Obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

        W obradach XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Monika Szpakowska –Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Białymstoku,
 • Pan Piotr Łapiński – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pani Dorota Mariańska – Białystok Online,
 • Pan Andrzej Matys – Radio Akadera,
 • Pan Mariusz Turczewski – Radny Rady Miejskiej w Zabłudowie,
 • Pan Zdzisław Kuźmicz – Sołtys wsi Protasy,
 • Pan Stanisław Supiński – Mieszkaniec wsi Protasy,
 • Pan Marek Kuryło- Mieszkaniec wsi Protasy,
 • Pani Julia Szypulska – Gazeta Współczesna,
 • Pani Julita Januszkiewicz – Kurier Poranny,
 • Pan Piotr Kuczko – Przedstawiciel Społecznego Komitetu Wspierającego Realizację drogi 1484B,
 • Pan Jarosław Paweł Sadowski – Przedstawiciel Społecznego Komitetu Wspierającego Realizację drogi 1484B,
 • Pan Krzysztof Gwoździej – Przedstawiciel Społecznego Komitetu Wspierającego Realizację drogi 1484B,
 • Pan Sławomir Józwowicz – Przedstawiciel Społecznego Komitetu Wspierającego Realizację drogi 1484B,
 • Pan Wojciech Stepaniuk – TVP 3 Białystok,
 • Pan Michał Romanowski – TVP,
 • Pan Wiesław Dąbrowski – Zastępca Burmistrza Zabłudowa,
 • Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego obecni byli Radni: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Krzysztof Dudziński, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan ,Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

   Nieobecna była Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona).

Ad 2

Przedstawienie porządku obrad.

         Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XXXVII Sesji RPB został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi?

         Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 

ü  Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 7: „Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko – apel w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jak wiecie cały czas jest procedowana ustawa dotycząca tzw. sieci szpitali. Już we wrześniu ubiegłego roku Ministerstwo przekazało do konsultacji tę ustawę. Czas był do 27 października. W tej chwili na dniach, dosłownie w dniu dzisiejszym obraduje Stały Komitet Rady Ministrów, który będzie przyjmował tę ustawę. Tam są kryteria, które teoretycznie szpital w Łapach spełnia. Jest pewne, że wiele szpitali będzie przyjętych. Szacowane jest, że na początku 85%, ale nawet do 90% wszystkich pieniędzy przeznaczonych na służbę zdrowia, szczególnie leczenie szpitalne, będzie tylko przyznane tym, którzy się znajdą w sieci szpitali. Od razu powiem, do końca marca ma ta sieć powstać. Z dniem 1 lipca ma wejść i obowiązywać. Nasz jak wiecie kontrakt szpitala w Łapach wygasa 30 czerwca bieżącego roku. Jeżeli, odpukać, nasz szpital nie wejdzie do tej sieci szpitali to na nic nasze starania, wydawanie pieniędzy – 15 mln zł, o których się szumnie mówi. Zwracam się w imieniu grupy Radnych z prośbą o przyjęcie takiego stanowiska przesłanego do Wojewody Podlaskiego i Ministra Zdrowia do wiadomości parlamentarzystów, ponieważ te kontraktowanie będzie całkowicie na innej zasadzie. Będzie to przyznane, kwota ryczałtowa, oparta na wykonaniu z poprzednich lat, ale od razu mówię na 4 lata. Mam nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy. Prośba, żeby wystosować apel, żeby nikt nie zapomniał o naszym szpitalu. Jeżeli to by się nie zdarzyło, to przez 4 lata nie dostajemy żadnego dofinansowania na prowadzenie działalności. Chciałbym się do wszystkich zwrócić, żeby ponad podziałami partyjnymi przyjąć to stanowisko. Dziękuję serdecznie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, mam przed sobą pismo podpisane przez Radnych, także wszystko jest zgodnie
z naszym prawem, statutem”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za”, jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad, jako pkt 8 ww. projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przeczytał nowy porządek obrad wraz ze zmianami:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko – apel w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.
 9. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za”, oraz 1 głosie „przeciw” przyjęła porządek obrad wraz ze zmianami.

 

 

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przypomnę Państwu, że już mieliśmy, co najmniej kilka razy wyjaśniane tematy związane
z budżetem. Zatem, czy Pani Skarbnik powinna nadal nam od początku przedstawiać ten budżet. Może tylko zmiany. Bardzo proszę o tych zmianach powiedzieć”.

 

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok (zał. nr 4).

Pani Marta SzczukaSkarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, procedura budżetu już jest dosyć długa, ale tylko wspomnę o autopoprawce przyjętej poprzez uchwałę Zarządu. W związku z tym Zarząd Powiatu Białostockiego uchwałą nr 497/ 2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku przyjął autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok (zał. nr 5) . Projekt tych autopoprawek, uchwałę Zarządu Państwo otrzymaliście. Dotyczyło to w szczególności zwiększenia po stronie dochodów o dochody majątkowe związane głównie z drogami publicznymi powiatowymi. To jest dotacja w wysokości 8 110 997 zł w rozdziale 75053 administracji publicznej. Referendum, które odbyło się w tę niedzielę odnośnie lotniska też musieliśmy przyjąć autopoprawką do budżetu. Pieniądze pochodzące z dotacji z budżetu państwa w sprawie tego referendum kwotę 5 090 zł. Łącznie zwiększony został plan dochodów na 2017 rok, autopoprawką o kwotę 8 115 997 zł, co daje nam łączną kwotę planu dochodów 130 153 916 zł. Jeżeli chodzi o zmiany po stronie wydatków, zmianom uległy też w dwóch pozycjach w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zostały zwiększone zadania inwestycyjne, wspomniane wcześniej dotacje. Chodzi tutaj głównie o Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki przebudowa z rozbudową drogi. Druga inwestycja, jeżeli chodzi o zmiany dotyczy przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki drogi nr 19 etap III. To są te dwie zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych, a druga zmiana to w administracji publicznej wspominany wzrost – zwiększenie wydatków o dotację na przeprowadzenie referendum odnośnie lotniska. Tylko, jeżeli chodzi o plan dochodów i wydatków zmienił się również załącznik inwestycyjny. To, co Państwo wnioskowaliście, było przegłosowane na poprzedniej sesji odnośnie pozycji 31 – dokumentacje na zadania przyszłościowe. Tutaj ja tego odczytywać nie będę. Państwo macie to, zostało rozpisane na poszczególne dokumentacje, na poszczególne zadania. To, o co Państwo wnosiliście. To są takie zmiany, które ja wprowadziłam. Kwota nie uległa zmianie, w tej pozycji załącznika inwestycyjnego, tylko zostało to rozpisane, uszczegółowione na poszczególne zadania. Nie zmieniło się ani plan przychodów, ani plan rozchodów. Nie został zwiększony deficyt. Tylko i wyłącznie zostały wprowadzone dodatkowe środki finansowe pochodzące z zewnątrz odnośnie tych inwestycji i rozpisane zadanie inwestycyjne”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wniosek Radnych z Klubu PIS, Nasze Podlasie i Niezależni, wnoszą
o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, czy wszyscy Radni mają ten wniosek?”

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie, już otrzymują”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę o przekazanie”.

 

Następnie Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego odczytał zmiany do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok (zał. nr 6)”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Chciałbym bardzo mocno zaprotestować w związku z tym stylem, który Państwo zaprezentowaliście. Nie można wykluczyć dużej części Radnych z decyzji podejmowanych przy uchwalaniu budżetu na 2017 rok. Państwo w ten sposób zrobiliście. Wnosicie Państwo tak istotne poprawki, uniemożliwiając dużej grupie Radnych, Staroście i Zarządowi zapoznanie się z nimi, odniesienia się do nich. Drodzy Państwo, w Radzie Miejskiej Białegostoku, w której też PIS ma też większość, mieli odrobinę pewnych zasad, gdzie przynajmniej na dzień wcześniej Prezydent Białegostoku, jak też pozostali Radni zostali zapoznani ze zmianami, które są przygotowane. To, co Państwo robicie to jest parodia. Wnosicie 30 – 50 poprawek, nawet nie nazywacie ich z nazw, po to, aby ci ludzie, którzy są dzisiaj tutaj nie dowiedzieli się, co zdejmujecie i co dokładacie. Nie może być takie procedowanie nad budżetem”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, ale co do wniosków, proszę i co do budżetu”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „W imieniu połączonych klubów Niezależni, Nasze Podlasie i PIS zgłaszam wniosek o przegłosowanie przez Radę, żeby przegłosować w ramach bloku wszystkie poprawki”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, już
na pierwszy rzut oka widać, że pod tymi cyferkami odnośnie pozycji i poszczególnych działów kryje się wyrzucenie konkretnych inwestycji drogowych. Mówię to szczególnie Państwu, którzy przyjechali, między innymi do mieszkańców z gmin. My się na to nie zgadzamy, chcemy przeanalizować wszystko pod kątem również merytorycznym. Wnioskuję w imieniu klubów PO, PSL i Niezrzeszonych, o co najmniej godzinną przerwę. Tych poprawek, pozycji jest aż na 3 strony. Uważam, że również przygotowanie w ten sposób, bez żadnego opisu, bez nazwy konkretnej poprawki, a kierowanie się w piśmie jedynie pozycjami i paragrafami też jest pewnego rodzaju parodią. Dlatego nie jesteśmy w stanie się do tego odnieść. Sam wniosek jest przygotowany ściśle księgowo, a nie dla Radnych, w jakiś sposób opisowo. Nie ma żadnego konkretnego tytułu, konkretnej poprawki. Dlatego wnoszę Panie Przewodniczący o godzinną przerwę, abyśmy się mogli odnieść do tych zapisów i rzetelnie, poprawnie, zgodnie z prawem móc podejmować decyzję. Nie na podstawie tej kartki, ale na podstawie treści, która kryje się za tą kartką”.

 

         Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja w formie pytania. Prosiłbym o wyjaśnienie, czym wnioskodawcy kierowali się w drugim załączeniu o dokonanie zmian? W dziale 600 pozycja 15 – skreśla się i zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Białostockiego w 2017 roku o kwotę 500 000 zł, pozycja 16 – skreśla się i zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Białostockiego w 2017 roku o kwotę 450 000 zł. Rozumiem jeszcze tą drugą pozycję, 350 000 zł, ale Szanowni Radni, ja chciałbym, żeby trochę szerzej patrzeć na temat i na przedstawione propozycje w budżecie. Panie Przewodniczący, Pan przedstawiał wniosek, chciałbym, aby Pan to słyszał. W pozycji 15 - 500 000 zł to przecież odrzucamy drugie już 500 000 zł z nadleśnictwa, gdzie z lasami uzgodniliśmy, że 500 000 zł uchwałę podjęła gmina, 500 000 zł powiat”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Kaczan, ja myślę, że zrobimy przerwę i po przerwie szczegóły będziemy omawiali”.

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Proszę to wziąć pod uwagę, że 500 000 zł odrzucamy z nadleśnictwa”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Słyszymy to. W takim razie, może godzina to za długo, ale pół godziny przerwy”.

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „To jest tylko pytanie techniczne. Jeżeli chodzi o te wprowadzane pozycje, chodzi o te nowe. Czy jeżeli jest
od razu przypisane na zadania projektowe, jeżeli jest od razu powiat czy gmina, to czy gminy o tym wiedzą? Czy gminy podjęły stosowane uchwały? Czy na dzień uchwalania budżetu gminy nie powinny mieć takich uchwał? To jest pytanie do wnioskodawców”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, w związku z tym, że był wniosek o przegłosowanie, jednak ja powinienem
to przegłosować, ale biorąc pod uwagę to, że Państwo mieliście za krótki czas to ogłaszam pół godziny przerwy”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Wydaje mi się, że był wniosek o konkretną godzinę. Gdyby ten wniosek jednak nie przeszedł, bo może nie być większości, to proponuje, że wniosek znajdzie większość, jeśli będzie pół godziny przerwy. Mamy dwa wnioski w tym momencie”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeszcze chciałabym uzyskać informację od Pana Wojciecha Fiłonowicza – Radnego Powiatu Białostockiego, czy zawiesza swój wniosek w związku z prośbą o przerwę?”

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Ja wniosku nie zawieszam. Wniosek pozostaje aktualny”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ja myślę, że ten wniosek przegłosujemy po przerwie”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego dotyczącym godzinnej przerwy podczas obrad XXXVII sesji RPB.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 10 głosach „za” oraz 15 głosach „przeciw”, odrzuciła wniosek złożony przez Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego dotyczący godzinnej przerwy podczas obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącym półgodzinnej przerwy podczas obrad XXXVII sesji RPB.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”,
oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek złożony przez Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący półgodzinnej przerwy podczas obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Prowadzący obrady – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego V kadencji – Pan Zenon Żukowski ogłosił 30 minutową przerwę w obradach.

 

Ogłoszono 30 minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godzinie 11.45.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, proszę zajmować miejsca. Będziemy procedowali uchwalenie budżetu. W związku z tym, że był wniosek o przerwę. Przerwa już się skończyła. Wracamy do wniosku Pana Wojciecha Fiłonowicza – Radnego Powiatu Białostockiego”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Ja mam pytanie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, Panie Starosto dostanie Pan zaraz głos”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Chciałbym dostać głos przed głosowaniem, chciałbym zapytać o uszczegółowienie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że do tematu będziemy wracali jeszcze nie raz i jest dobra wola, żeby w każdym temacie współpracować. Nie ma najmniejszego problemu. Kto z Państwa jest za tym, żeby przerwać dyskusję i głosować za budżetem? Państwo dostali czas na to, żeby świadomie głosować za budżetem”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Chcemy dyskusji na ten temat”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, to Pan narzucił procedury związane z uchwalaniem budżetu”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Rada to ustala, Drogi Panie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, ale ja Panu nie przerywałem. To Pan określił, że Radni nie będą mieli nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o uchwalenie budżetu, ponieważ po 22 października Pan określił, że Radni nie mogą już wnosić żadnych poprawek dotyczących budżetu. Budżet gotowy żebyśmy dostali bez możliwości zmiany, ponieważ Zarząd to sobie zastrzegł”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chodzi o normalną dyskusję w trakcie przed głosowaniem. Pan mówi, że skończymy dyskusję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli przegłosujemy, że większość jest za tym, żeby była dyskusja, bo tutaj chodzi o zamknięcie dyskusji, albo prowadzenie jej”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wniosek jest o sposób głosowania”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pan rozpoczął procedurę nad głosowaniem dotyczącym mojego wniosku. I nie zakończył Pan?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeszcze nie”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „To w trakcie nie oddaje się głosu”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Wojciecha Fiłonowicza – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącym przegłosowania w ramach bloku wszystkich poprawek do budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, oraz 10 głosach „przeciw”, przyjęła wniosek złożony przez Pana Wojciecha Fiłonowicza – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący przegłosowania w ramach bloku wszystkich poprawek do budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dyskusja będzie po głosowaniu. Głosowaliśmy za tym, żeby blokiem głosować już budżet. Przepraszam potrzebuję minuty przerwy. Proszę Państwa, mam pytanie, kto z Państwa jest za tym, żeby przedyskutować jednak ten budżet? Proszę o podniesienie ręki. W takim razie, bardzo proszę najpierw Panią Skarbnik w ramach dyskusji, później Pani Danuta Bagińska”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Według mnie i moich wyliczeń Państwa wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Są zwiększone wydatki o łączną kwotę 50 tys. zł. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Radni nie mogą zwiększać deficytu”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, być może wkradło się nieporozumienie, ale bilans kwot zmian jest na minusie 4 436 855 zł i tyle samo po plusie. Jak trzeba uściślić, to mogę pokazać, które odejmuje się, a które dodaje się. Może, gdzieś Pani zdublowała. Kilka razy był to liczone. Powtarzam kwota 4 436 855 zł zdejmuję się i tyle samo się wprowadza. Wychodzi na 0. Kwota 4 436 855 zł. Jest to kwota zmian”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że poprosimy Panią Skarbnik, żeby jeszcze raz przeliczyła, a w tym czasie zapraszam do dyskusji”.

Pani Danuta Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałam powiedzieć jedno, ponieważ naprawdę tamtym razem na sesji to przemilczałam. Wyszłam na idiotkę wśród swoich mieszkańców. Przyjechali ludzie i chcieli się dowiedzieć, co będzie z naszą drogą. Pan Przewodniczący odpowiedział, że pierwsze słyszy, że nie będzie ta droga zdjęta. Przy ludziach, są świadkowie. Niech powiedzą. Chcę powiedzieć, że w dniu to chyba był 15 grudnia podszedł do mnie Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego powiedział o tej drodze, że nie będzie tych środków finansowych w budżecie. Później Pan Przewodniczący też to samo powtórzył. Wobec mieszkańców Pan powiedział, że pierwsze słyszy. Jak wyglądam teraz wobec tych ludzi? Oni mnie zapytali po drodze, dlaczego Pani kazała nam przyjechać. Pan Przewodniczący nic nie wie, nie będzie zdjęta. Wracając jeszcze do tej drogi, to jedno. Mam taki żal, bo po prostu nie trzeba robić z kogoś kozła ofiarnego, durnia, bo wyszłam na idiotkę. Dzisiaj się powtórzyło, że to była prawda. Nie ja byłam winna, tylko ktoś inny. Niech tak zostanie. Chodzi mi, że jest napisany projekt Polska – Białoruś – Ukraina, ale rozstrzygnięcie dotyczące tej drogi Protasy – Zabłudów ma być w 2018 roku. W związku z tym, że ja piszę projekty i wiem, jak ciężko jest je otrzymać. Ja w to nie wierzę. Naprawdę, żebyśmy otrzymali to. Ten projekt nie obejmuję tego odcinka drogi, który jest zaplanowany. On nie był napisany, ponieważ to już było wcześniej zaplanowane, że ten kilometr robimy sami. Gmina i powiat. Teraz jestem bardzo zdziwiona, dlaczego tak postąpiono. Naprawdę jest mi bardzo przykro i uważam, że tak nie powinno być. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ja może najpierw sam siebie wytłumaczę. Mówiąc o tym, że nie znam sprawy, chodziło to, że w tym czasie projektowania zmian do uchwały do końca nie było nic jasne. Także, tak to wygląda”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pani Danusiu, to jest na tej zasadzie, że ta droga była analizowana przez nas dosyć długo. Z kolegami na klubie zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. Nawet pytaliśmy Dyrektora Pana Marka Jędrzejewskiego, jak ta droga wygląda. Faktycznie, ta droga to jest odcinek 11 km. Koszt tej drogi to około 20 mln. Pani tutaj trochę robi taką sytuację, jakbyśmy zdejmowali całe 11 km, to jest tylko 1 km drogi. Tak naprawdę ona nic nie daje. Jeżeli robić, to należy całość. Jeżeli robić, to tak samo można złożyć tę drogę do <<schetynówki>>. Nie na zasadzie 1 km. To jest jakiś żart. Będziemy robić po 1 km, to Pani to zajmie 10 lat, a nie jedną kadencję. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Ja z szacunkiem do gości i mieszkańców, swój głos oddaje mieszkańcom Rafałówki. Proszę bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa nie ma takiej opcji. To Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego decyduje o tym, komu oddaje głos”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Ja oddaje głos. Z szacunku do mieszkańców myślę, że Pan dopuści. Wiele razy taka była tradycja”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z szacunku do mieszkańców, którzy będą mogli wypowiedzieć się bezproblemowo w sprawach różnych. Jeszcze chcę podkreślić, że Państwo wiecie o tym doskonale, że w ciągu roku budżetowego ciągle zmieniamy budżet. Wszystko jest przed nami. Dlatego się dziwię”.

 

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Po co ten cyrk?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie udzieliłem Pani głosu. Jeżeli będzie miała Pani chęć mówić coś, to bardzo proszę”.

 

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym zapytać o swoją drogę, ponieważ jako pierwsza została zdjęta. Droga w Gródku ul. Polna, rondo właściwie na ul. Polnej, które jest bardzo niebezpiecznym punktem w tej gminie. Ulica jest ulicą przelotową. Myśmy robili tę drogę, ale pominięto rozwiązanie urbanistyczne polegające na wybudowaniu ronda. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne, przylegające do cmentarza katolickiego, prowadzące również do cmentarza prawosławnego. Blisko dużego osiedla, gdzie ludzie się przemieszczają. Rozwidlenie dróg w tym miejscu powoduje, że dochodzi tam, często do różnego rodzaju kolizji. Zdjęcie 500 000 zł z tej inwestycji przez Powiat jest dla mnie rzeczą zdumiewającą. Dlatego, że jest to droga powiatowa i to gmina 500 000 zł ze swoich pieniędzy dofinansowała do tej drogi. Chcę ten problem rozwiązać. Problem dotyczy drogi powiatowej. Radni gminy Gródek podjęli decyzję o dofinansowaniu. Taka uchwała już została podjęta pod koniec grudnia łącznie z budżetem gminy Gródek. Ta dobra wola jest od wielu lat, jeśli chodzi o współpracę z powiatem polegającej na tym, że zawsze był taki układ 50/50. 50% środków daje powiat, 50% środków daje gmina. Od wielu lat współpracujemy. Gmina Gródek nie jest gminą bogatą. Wygospodarowanie tych 500 000 zł to jest naprawdę duży wysiłek dla mieszkańców i dla naszej gminy. Co roku staramy się przynajmniej tę jedną inwestycję drogową wspólnie z powiatem zrobić. Dla mnie to jest rzecz kuriozalna, żeby nie dopuścić do wybudowania tej drogi. Ja nie widzę żadnego uzasadnienia. Gdyby rzeczywiście tych środków nie było, ale jeśli Wy, Radni chcecie uszczęśliwiać gminy, które nic o tym nie widzą oraz wójtów, którzy też nic o tym nie wiedzą, to jestem zdumiona, że skoro jest porozumienie z Wójtem gminy Gródek, jest uchwała, to jakim prawem zdejmujecie te pieniądze? Po co? W imię czego? To jest droga powiatowa, tę drogę i tak trzeba zrobić. Jest to niebezpieczne miejsce i bardzo potrzebne dla mieszkańców. Dziękuję”.

 

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Przepraszam bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ale po prostu temat, który rozpocząłem chciałem kontynuować i skończyć swój pogląd na tę zmianę pozycji 15. Szanowni Radni, ja nie mogę zrozumieć, jeżeli my stajemy, głosujemy, wszyscy jednogłośnie mówimy, że my w imieniu zostaliśmy wybrali całego Powiatu Białostockiego i dla Powiatu mamy służyć, to dlatego bardzo mnie dziwi, że w pozycji 15, już nie mówię o pozycji 16, która została wykreślona i jej nie kwestionuję. W pozycji 15, gdzie inwestycja jest zaplanowana na 1 500 000 zł gmina podjęła uchwałę 500 000 zł. Rozmawiałem osobiście z nadleśniczym i z Wicedyrektorem Lasów Państwowych, który rozmawiał z Warszawą. Też im bardzo zależy na tej drodze, gdzie 500 000 zł zaakceptowali, że do tej inwestycji dołożą. Mamy 1 000 000 mln zł, a 500 000 zł tylko z budżetu Powiatu. W związku z tą naszą decyzją, po prostu pozbawiamy się zewnętrznych środków, o które Powiat powinien walczyć, powinien dbać i pozyskiwać. Dlatego bardzo jestem zdziwiony. Dla tych Radnych, którzy naprawdę zajmują takie stanowisko, że w takiej sytuacji po prostu zdejmują tę inwestycję i chcą ją pozbawić. Pan Radny Wiesław Pusz, może potwierdzić, że nadleśniczy jeszcze wówczas,
że nie przychodził z tą propozycją, żeby tę drogę zrobić, bo dla Lasów Państwowych bardzo na tym zależy. Wówczas nie było takiej woli i zgody, natomiast nadal widzę, że ktoś nie kieruję się dobrem Powiatu i dobru, komu ma służyć ta droga, tylko wolą tych, którzy nie chcę tego określać. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, rzadko zabieram głos, ale jak to mówi pupil Platformy Pan Lech Wałęsa << nie chcę, ale muszę>>. Przysłuchując się tej dyskusji odnoszę takie wrażenie, że jak do tej pory mieliśmy sytuację, że Zarząd ustalał nam budżet, priorytety i my tylko byliśmy do przyklepywania tego. Teraz, kiedy Pan Starosta mówi, co Rada ustali, to ja wykonam. Rada coś ustala, to Pan Starosta się burzy. Ja tu czegoś nie rozumiem. Ustalajmy wspólnie będzie wszystko ok. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Starosta się nie burzy. Starosta chce z Państwem, jako jeden z 27 Radnych też współdecydować o budżecie. 3 sprawy chcę wnieść i 3 sprawy merytoryczne. Jeśli Pan Przewodniczący Rady oczywiście pozwoli, ażeby Pan Dyrektor PZD w związku z tym, że jest propozycja nowych inwestycji zarówno drogowych, jak i dokumentacyjnych, żeby nam, jako Radnym przedstawił, czy na dzień dzisiejszy są uzgodnienia z poszczególnym gminami w zakresie tych przedsięwzięć finansowych oraz w zakresie rzeczowym i kwotowym. Drugą rzeczą jest droga Stanisławowo – Wojszki. Wnioskodawcy przeznaczają duże kwoty na tą inwestycję na tej drodze. Chciałbym zapytać wnioskodawców, czy zakres rzeczowo – finansowy był uzgadniany z poszczególnymi gminami? Z ostatnich rozmów, a dzisiaj chyba nawet jest teraz Pan Burmistrz z Zabłudowa, chciałbym wiedzieć, sądzę też, że większość Radnych również chciałby to wiedzieć, jaki zakres robót Państwo przewidujecie w budżecie na rok 2017? Trzecią kwestią dotyczy zamierzeń inwestycyjnych przy ul. Geodetów, gdzie radykalnie Państwo wnioskujecie o obniżenie kwoty. Chciałbym zapytać, co zdaniem wnioskodawców, Zarząd ze Starostą na czele w roku za tę kwotę ma zrobić? Dziękuję”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Trochę się powtórzę, ale nie chcę sam tego komentować, natomiast poprę to stanowisko, żeby Dyrektor PZD Pan Marek Jędrzejewski wszystkim Radnym i obecnym gościom przedstawił stan faktyczny. Z tego, co wiem, przynajmniej na przykładzie mojej gminy, problem w Grabówce przy ul. Ciołkowskiego jest dla gminy znany, ale jest zaplanowana w budżecie Supraśla kwota 400 000 zł kredytu, więc już tam << żywej>> gotówki nie ma. Na część jak gdyby gminną. Natomiast tutaj wygląda na to, że gmina miałaby jeszcze wydać 200 000 zł i o ile się orientuję, nie wiem, czy to stawało gdziekolwiek na forum Rady Gminy Supraśl. Nie słyszałem przynajmniej o takiej dyskusji o udziale Powiatu o dalszej części inwestycji. Jestem lekko zaskoczony, ponieważ od wielu lat, praktycznie od początku funkcjonowania Powiatu, pomimo dobrych chęci Radnych z poszczególnych gmin, najważniejszą jednak stroną, która podejmuje decyzję wspólnie z Powiatem jest burmistrz, wójt i starosta. Nie może być tak, że będziemy rozdawać praktycznie inwestycje na zasadzie, że mamy taką ochotę, jeszcze gorzej, że akurat tam mieszkamy. Pominięcie stanowisk gmin jest po prostu pewnym nadużyciem. Po drugie, chcę zwrócić uwagę, o ilesię tutaj toczyły ostre dyskusje na temat tego, czy wpisanie kwoty udziału gminy do budżetu jest poparte stanowiskiem pismem i pozycją w budżecie. Przecież Państwo sami zarzucali, doszukiwaliście się, dlaczego tej gminie, czy już jest itp. W tej chwili jest około 10 pkt, może więcej, gdzie w zasadzie nie mamy stanowiska gminy. Nie mówiąc o tym, że nie mamy uchwały i środków w budżecie zabezpieczonych. Jeżeli dojdzie do tych realizacji, to Państwo sami powiedzieliście, że będzie budżet <<żywy>> w ciągu roku, ale to po prostu będzie nie zmiana, to będzie bałagan. Nie można nadużywać swoich prerogatyw tutaj Radnych Powiatowych nad porozumieniem gmina – powiat. Według mnie jest to nadużycie. Państwo stanowisko odrzucające tę propozycję inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, podpada pod paragraf niegospodarność. W głowie mi się nie mieści, że zagwarantowane środki, bo tak można je traktować, odrzucimy tylko dla pewnych priorytetów politycznych, bo tak to należy nazwać. Zagwarantowane 500 000 zł, inwestycja na drodze powiatowej z udziałem powiatu 1/3. Rezygnacja z tego, to jest normalna niegospodarność. To jest przełożenie celu politycznego nad normalną, codzienną gospodarnością i rzetelnością funkcjonowania, jako Radnych. Dziękuję”.

 

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Szanowni Radni, tak ad vocem do tej ostatniej części wypowiedzi. Te środki to jest dobra wola nadleśnictwa, ale tych środków jeszcze nie ma. Nadleśnictwo wystąpiło do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o przyznanie tych środków. Jeśli one będą to my wtedy się zastanowimy nad tym”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa nie ma takiej sytuacji, że z tego budżetu usuwamy inwestycje, zadania dofinansowane środkami unijnym, albo z programu rządowego tzw. <<schetynówki>>. To, że gminy dają środki to jest oczywiste, taki jest program nie tylko naszego powiatu. To my musimy odpowiadać za to, które drogi są sensowne, czy które nie są sensowne. Ja się obawiam takiej dyskusji, że sprowadzimy tu jak największą liczbę mieszkańców i będziemy krzyczeć. Nie o to chodzi. Czas nawet na to nie pozwala. Jesteśmy za tym, żeby na komisjach dyskutować jak najwięcej. Niech mieszkańcy przybędą, w każdej liczbie i tam niech odbywa się głęboka dyskusja. Budżet na tym etapie pokazuje, że nie jest to łatwe. Nad każdą drogą, każdy punkt przez nas wprowadzony,czy usunięty wymaga czasami wielogodzinnej dyskusji. Czasem trzeba udać się w teren. Dlatego, że ponosimy odpowiedzialność. Chcemy zrobić to z głębokim namysłem. To nie może być tak, że tak wcześniej bez większej dyskusji przyjmowaliśmy, ale też nie może być tak, że my odpowiedzialni za budżet, sprawimy, że wprowadzimy zmiany i nie będzie dalszej dyskusji. Cały rok jest na to, gwarantujemy to. O tym mówił Pan Przewodniczący. Uważamy, że współpraca jest potrzebna i ona się w tym momencie właściwie zaczyna. Ja rozumiem tą nerwowość, bo nie było takiej sytuacji. Po raz pierwszy w tym momencie jest szansa za to, że będziemy z Zarządem współpracowali. Współpraca polega na rzeczywiście głębokiej dyskusji. Na komisjach trzeba czasem nawet pojechać w teren, dokonać większej analizy. Nie ukrywam, że jakiejś dokonaliśmy, może nawet poważnej. Rozmawialiśmy na osobnym spotkaniu z Panem Dyrektorem PZD itp. W związku z tym, że nie uważam za sensowne, abyśmy w tych emocjach dyskutowali. Z kolei uważam za sensowne, abyśmy przenieśli całą tą dyskusję na każdą z Komisji Infrastruktury Technicznej, czy na te zaplanowane, czy na dodatkowe. Nie bronimy się przed tym absolutnie. Chcemy nad każdym punktem dyskutować. Zgłaszam formalny wniosek
o zamknięcie dyskusji”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Radny Romanie Czepe. Ja przyjmuję te deklaracje o współpracy, natomiast jest to bardzo spóźnione. Każdy z nas otrzymał od Zarządu 15 listopada projekt budżetu. Czas na dyskusję był bardzo długi. Na ostatniej sesji Państwo unikaliście jakiejkolwiek dyskusji. Czekaliście do ostatniej chwili tylko po to, żeby teraz na szybkiego, tajemniczo przeforsować to. Pan mówi, że będziemy dyskutować, jak już jest po wszystkim. Podniesiecie Państwo za chwilę rękę i jaka ma się odbyć dyskusja? O czym? O tym, co już było? Były dwa miesiące na dyskusję, a dzisiaj to Państwo możecie podnosić rękę i uchwalać budżet. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto lepiej później dyskutować niż wcale. W tym budżecie jest dobrym przykładem droga Stanisławo – Wojszki. Też są mieszkańcy, nie chcemy tutaj awantury, nie chcemy się wypowiadać, bo nie chcemy tworzyć precedensu. Na komisjach tak. Trzy milionów złotych ponad wprowadzany. Przecież ta droga też jest drogą, która nie rozumiemy, dlaczego nie została wprowadzona. My chcemy ją wreszcie zrobić. To jest droga o dużym obciążeniu ruchu. Droga, na której co roku dochodzi do śmiertelnych zagrożeń, czy wypadków. Wiemy, że sprawy są poważne. Pewnie, że być może my do końca nie jesteśmy pewni, która rzecz na końcu roku zostanie wykonana. Ta dyskusja jeszcze się nie rozpoczęła. Ona się jeszcze rozpocznie. Natomiast przyjęcie pewnych rzeczy np. projektów do projektu budżetu już gwarantuje tym inwestycjom, że będą realizowane. Dlaczego? Najpierw trzeba przedyskutować, kiedy i jakie wprowadzany kwoty inwestycyjne, a potem zdecydować się na projekty. Tego typu rzeczy wycofaliśmy. Chcemy z całym szacunkiem zrobić nie 1 km drogi, tylko całość, gdzie możemy zawalczyć o środki zewnętrzne. Nasze i gminne to muszą być gwarantowane. Czy <<schetynówka>>, bądź unijne. O tym właśnie mówimy. Dziękuję i proszę o przegłosowanie wniosku formalnego o zakończenie dyskusji”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ja Pana Burmistrza zapraszam na komisję i będziemy rozmawiać bardzo szeroko”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić autopoprawkę. W naszym wniosku nastąpił błąd. W punkcie 2.15 dodaje się pozycję 36D – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B na odcinku Choroszcz – Kościuki w gm. Choroszcz. Wartość zadania to 700 000 zł. Był błąd, że wpisuje się do wydatków budżetu kwotę 400 000 zł. Powinno być 350 000 zł. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Kto z Państwa jest za tym, żeby zamknąć dyskusję? Proszę o podniesienie ręki”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącym zamknięcia dyskusji w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 10 głosach „przeciw”, przyjęła wniosek złożony przez Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący zamknięcia dyskusji w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącym autopoprawki, aby w punkcie 2.15 dodać pozycję 36D – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz – Kościuki gminie Choroszcz. Należy wpisać kwotę 350 000 zł.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 10 głosach „przeciw”, przyjęła wniosek złożony przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący autopoprawki, aby w punkcie 2.15 dodać pozycję 36D – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz – Kościuki w gminie Choroszcz. Należy wpisać kwotę 350 000 zł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok wraz
z poprawkami.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” oraz 7 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVII/256/2017
z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok wraz z
poprawkami ( zał. nr 7).

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, ja chciałbym zgłosić wniosek formalny żeby punkt, który dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej został przełożony przynajmniej na dzień jutrzejszy. Drodzy Państwo, tak duża ilość zmian jest niemożliwa, ażeby Pani Skarbnik i służby starostwa w sposób właściwy i merytoryczny dokonały zmian. Tego się nie robi na kolanach, to nie jest tak, że zrobi się półgodzinną, czy godzinną przerwę i Pani Skarbnik ma to nanieść. Wnoszę, ażeby Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie, żeby przynajmniej ten punkt, albo część sesji przenieść na dzień jutrzejszy w dogodnym czasie. Jest to praca wielo godzinna. Najpierw trzeba te wszystkie poprawki wprowadzić do programu, to nie jest tak szybko. WPF
jest nieodzowną uchwałą dotyczącą budżetu Powiatu Białostockiego”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Gdyby ten wniosek formalny nie przeszedł, może się tak zdarzyć, to składam wniosek, aby przenieść jako ostatni punkt. Myślę, że w międzyczasie przedstawiciel naszego klubu, być może to będzie Radny Pan Wojciech Fiłonowicz, z Panią Skarbnik opracują to. Jeżeli nie zdążą, to rzeczywiście będziemy na tym dyskutować. Dziękuję”.

Pani Danuta Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: ”Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałabym swój głos przekazać dla Pana Burmistrza”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ja już raz mówiłem o tym. Myślę, że po ustaleniu, co będzie z WPF Pan Burmistrz dostanie głos. Proszę poczekać chwilę. Musimy ustalić, co dalej z WPF. Czy zrobić przerwę krótszą, dłuższą, czy przeniesiemy to na jutro”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Chciałam się odnieść do przegłosowanego budżetu. Rzeczywiście Radni PIS –u, Naszego Podlasia i Niezależnych, wzięli na siebie odpowiedzialność wykreślenia inwestycji gminnych, czego jeszcze do tej pory nie było. Zadziałały tu prawa jedynie polityczne, nie merytoryczne, nie samorządowe. Tak, jak było to do tej pory. Głosami Rady, wójtów, burmistrzów i przede wszystkim uchwałami te inwestycje były ustalane i wpisane. Praktycznie proszę Państwa zostały wykreślone z inwestycji gminy Gródka, Michałowa i również droga Rafałówka, o którą walczyła Pani Radna. Ja wiem, dlaczego to się dzieje. Jest to zemsta za nieprzegłosowanie na poprzedniej sesji za niepoparcie odwołania Starosty. Jeszcze się nie zdarzyło, aby Radni nie wzięli pod uwagę środków zewnętrznych. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Wicestarosto, niech Pani swoje polityczne sugestie zostawi na przerwę. Tutaj Państwo czekają na Panią i Pani zaraz będzie miała mnóstwo czasu do wypowiedzenia się. Myślę,że Pan z kamerą zechce porozmawiać”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, Pani wypowiedź jest nie tylko bardzo polityczna, ale i niegrzeczna. Proszę Panią ten budżet przyjęło 16 osób, przy 3 głosach przeciwnych. To jest dosyć duża jedność. Dlaczego jak sądzę, tak dużym poparciem mimo tych licznych zmian cieszy się ten budżet? Dlatego, że zagwarantowaliśmy, że wszelkie zmiany, które przedyskutujemy i przyjmiemy na komisjach będą procedowane w budżecie na sesjach. Na to jesteśmy otwarci. Pani mówi polityczne. Pewnie każdą drogę i wszystko można uznać za polityczne. Pani zaognia sytuację. Pani robi z tego politykę. Kiedy my mówimy nie, my mówimy najpierw zgoda na całą inwestycję a potem jest zgoda na dokumentację. Proszę nas przekonać, że za tą dokumentacją w kolejnych latach,a właśnie w WPF będzie kwota odpowiednia, aby do końca zrealizować tę inwestycję. Nie powinniśmy tak postępować, że robimy dokumentację, a potem za rok, czy dwa mówimy słuchajcie, przecież jest dokumentacja, powinniśmy zrobić drogę. To jest nieuczciwe w tym przypadku. Panie Starosto, szanuję Pana, bo Pan potrafi wytrzymać. Proszę Państwa, też nie zgadzamy się z tym 1 km, a za rok mówimy już 1 km zrobiliśmy, potem kolejny 1 km. Należy zrobić od początku do końca. Znamy tę politykę. Burmistrzowie niejeden gminy robili po 200 m w tej wiosce, lub innej. Tylko, jaki to ma sens. Nigdzie nie ma porządnie tego zrobionego. Myślę, że ta jedność w głosowaniu – 16 osób za budżetem, tylko 3 głosy przeciwne dowodzi tego, że nasza propozycja jest rozsądna. Dziękuję”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożony przez Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego dotyczącym przeniesienia dalszego procedowania nad Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 20 stycznia 2017 roku.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 10 głosach „za” oraz 16 głosach „przeciw”, odrzuciła wniosek złożonym przez Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego dotyczący przeniesienia dalszego procedowania nad Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 20 stycznia 2017 roku.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, to, o czym mówił Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego, punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027 przenosimy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad przesunięciem punktu 4 dotyczącego uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027, jako punkt 8.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 10 głosach „przeciw”, przesunęła punkt 4 dotyczący uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027, jako punkt 8.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że obiecałem oddać głos dla Pana Burmistrza Zabłudowa, bardzo proszę”.

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Gminy Zabłudów: „Dziękuję za udzielenie głosu. Panie Starosto, chociaż w chwili obecnej wyszedł. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nieco żałuję, że akurat w tym momencie mam prawo zabrania głosu i wypowiedzenia się przynajmniej krótko w kilku zdaniach na temat uchwalonego budżetu. Powiat składa się z gmin, na poziomie poszczególnych gmin są przyjmowane poszczególne uchwały budżetowe. Temat drogi Wojszki – Stanisławowo jest tematem dla nas bardzo istotnym. Równie istotną drogą jest droga powiatowa przebiegającą przez Protasy – Rafałówkę – Folwarki w połączeniu z drugą drogą powiatową zmierzającą w kierunku Zabłudowa. Od dwóch lat przygotowujemy dokumentację na realizacje tej drogi, tej inwestycji. Wzdłuż drogi powiatowej Nr 1469B. Od kliku posiedzeń Komisji Gospodarczej i na dwóch ostatnich sesjach Rady Miejskiej za każdym razem zwracałem i podkreślałem uwagę na to, że również Rada Powiatu na wniosek jednego z radnych, bądź też grupy radnych wprowadza do budżetu środki pieniężne na drogę Wojszki – Stanisławowo. 28 grudnia 2016 roku został przyjęty budżet Gminy Zabłudów. W tym budżecie zarezerwowaliśmy określone środki w ramach dotacji na rzecz Powiatu, przygotowania dokumentacji związanej z realizacją pod tą planowaną inwestycją na drodze Zabłudów – Nowosady. 620 000 zł przeznaczyliśmy na realizację wspólnie z Powiatem zamierzenia inwestycyjnego na drodze powiatowej Protasy – Rafałówka – Folwarki. Pojawiła się kwota jeszcze 350 000 zł na realizację inwestycji przy drodze powiatowej Żuki – Pasynki – Zagruszany. Temat przesunięcia środków ewentualnie z jednego odcinka Żuki – Pasynki bądź też Pasynki – Zagruszany jest kwestią w pewien sposób wtórną. Spotkaliśmy się z Panem Dyrektorem PZD, Starostą oraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, żeby wyjaśnić możliwości przesunięcia środków z jednego odcinka na drugi. Aby realizować inwestycję na drodze Wojszki – Stanisławowo potrzebna jest współpraca. Współpraca Powiatu oraz dwóch gmin sąsiadujących – gminy Juchnowiec Kościelnej oraz gminy Zabłudów. Na dzień dzisiejszy z informacji, które posiadam w budżecie gminy Juchnowiec też nie ma zarezerwowanej kwoty środków, które można przeznaczyć na realizację tej inwestycji. W zasadzie moglibyśmy wspólnie, jako Rad Powiatu oraz może wyrażę pewnego rodzaju wolę ze strony nieobecnych tutaj radnych wszystkich Rady Miejskiej w Zabłudowie, ale ustalić pewnego rodzaju porządek. Mianowicie, jeśli chcemy realizować inwestycję to potrzebna jest dokumentacja. Skłonny byłbym osobiście, oczywiście za zgodą Rady Miejskiej, w tym budżecie na 2017 rok, tylko nie na najbliższej sesji, tylko na kolejnej, wprowadzić środki budżetowe na realizację tej inwestycji, ale nie inwestycji, która tylko połowicznie zwiększa bezpieczeństwo na tej drodze. Tylko inwestycji z prawdziwego zdarzenia. Z informacji, które posiadam inwestycją o określonym standardzie również jest Gmina Juchnowiec. Ja ze swojej strony tylko chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na pewnego rodzaju porządek. Porządek całego procesu inwestycyjnego. Jeżeli chcemy zapewnić realizację tej inwestycji należy oczywiście zabezpieczyć środki, które w danym okresie są wystarczające na realizację określonego zadania. Zastanawiam się czy w przeciągu jednego roku kwota 4 608 143 zł zapewnia realizację po pierwsze tej inwestycji, po drugie czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w budżecie 2017 roku tylko przez wszystkie rady, zarówno przez Radę Powiatu, jak i rady poszczególnych gmin puli środków wystarczającej na przygotowanie, bądźmy realistami kompleksowej dokumentacji na realizację tej inwestycji. Następnie podjęcie zadań zmierzających w kierunku realizacji tej inwestycji. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Z tego, co słyszę, to jednak czeka nas rzeczywiście dyskusja na komisjach bardzo szczegółowa dotycząca różnych dróg. Natomiast, jeżeli chodzi o drogę Pasynki – Zagruszany myśmy wnioskowali o to, żeby ta droga była robiona, bo za tym byli mieszkańcy Zagruszan przede wszystkim. Dziękuję”.

 

Ad 4

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2017.

   Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej (zał. nr 8).

 

    Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o przeczytanie planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej. Po rozpoczęciu referowania planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej przez Pana Jarosława Wądołowskiego Pan Ryszard Łapiński opuścił salę obrad.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, czy istnieje potrzeba odczytania całego planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej? Wszyscy Radni otrzymali ten plan pracy”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Składam wniosek formalny o nieczytanie tego planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej. Był czas na zapoznanie się z tym dokumentem”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącym nieczytania całego planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek złożony przez Pana Romana Czepe – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący nieczytania całego planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Z uwagi na to, jak Pan Przewodniczący powiedział jestem Radnym, a jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu otóż, jak mantrę Państwu powtarzam, że nie jest w kwestii Rady Powiatu zatwierdzanie planu pracy komisji. Ustawa o samorządzie powiatowym nie przewiduje takiej procedury, nie daje takich uprawnień Radzie, żeby zatwierdzać pracę komisji. Jeśli chodzi o merytoryczne punktów, to wypowiadałem się na komisji. Jeśli uważacie Państwo, że nie mam racji wnoszę też, ażeby zatwierdzenie planu pracy nastąpiło poprzez uchwałę Rady Powiatu. Przyjęcie uchwałą Rady Powiatu, którą to uchwałę Zarząd ewentualnie może wnieść o rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewody, który stwierdzi czy Rada ma uprawnienia do zatwierdzania planów pracy tej komisji, czy innej, poza Komisją Rewizyjną. Z mojej wiedzy, którą posiadam wynika, że nie ma możliwości zatwierdzania przez Radę Powiatu planów komisji, jak też nie ma możliwości narzucenia Powiatowi dodatkowych obowiązków w zakresie przedstawiania takich, czy innych informacji, o których to nie mówią akty wyższego rzędy, czyli ustawy, czy też rozporządzenia. Dziękuję”. Uwagi dotyczące planu Pracy Komisji Infrastruktury Technicznej stanowi ( zał. nr 9) do protokołu.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, wydawało mi się, że Komisja Infrastruktury Technicznej wypracowała wspaniałe narzędzie i platformę współpracy i informowania się wzajemnie o przygotowywanych na przyszłość inwestycjach, o ich zawansowaniu i o tym, żebyśmy wiedzieli na bieżąco jak są realizowane już przyjęte inwestycje. Stwarza to z niewiadomych mi powodów jakieś ciągłe problemy. Komisja Infrastruktury Technicznej nie ma zamiaru niczego narzucać Zarządowi, czy też obowiązków, do których Zarząd nie jest zobowiązany. Natomiast chce być na bieżąco informowana o planach inwestycyjnych Powiatu Białostockiego, także tych dalszych, żebyśmy nie byli zaskakiwani i potem nie mówiło się, że Rada musi zmieniać w projekcie budżetu. Skoro zdaniem Pana Starosty Rada nie zatwierdza planu, to wnoszę o przyjęcie przez Radę w formie stanowiska planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej. Dziękuję”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Starosto, Panie Przewodniczący. Organ stanowiący, jakim jest Rada Powiatu Białostockiego zgodnie z ustawą o samorządzie powiatu, zgodnie ze statutem, pochyla się na różnymi problemami i dyskutuje, rozważa poprzez komisję. Po to są komisje zwoływane, żeby zainteresowani Radni, którzy danym tematem żyją zajęli się konkretnym tematem. Co oznacza zatwierdzenie? Zatwierdzenie to znaczy zgoda Rady na to, żeby tym tematem się zajmowali. Tak ja to rozumiem. Czyli Rada poprzez zatwierdzenie wyraża swoją aprobatę i zgodę na to, żeby takimi tematami się zajmowali”.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W pełni popieram stanowisko moich przedmówców. W trakcie procedowania dzisiaj naszła mnie taka refleksja do tych zmian, których Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego wnosił. Miałem taki stosunek, powiedzmy pozbawiony emocji. Ta sytuacja, która miała miejsce przy procedowaniu uchwały budżetowej skłoniła mnie do przyjęcia takiego stanowiska i punktu widzenia, że być może, gdyby te zapisy były już to do tego typu nerwowych sytuacji dzisiaj by nie doszło. Ja myślę, że to być może pomoże nam, aby w przyszłym roku nie było tego typu niespodzianek. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ja chcę jeszcze powiedzieć, że forma zatwierdzenia planu pracy komisji, czy to jest przez przyjęcie, czy przez głosowanie to należy do Rady. Tylko i wyłącznie. W związku z tym, że są takie nieścisłości, co do pewnych uszczegółowień, ja proponuję, żeby to przegłosować”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie znam orzecznictwa i nikt tu się nie powołał na orzecznictwo poza decyzją nadzorczą Urzędu Wojewódzkiego. Muszę to jasno powiedzieć, że wszystkie powiaty podejmują albo w formie uchwały, albo w innej formie zatwierdzają plany pracy komisji. Taka jest praktyka. Jeżeli Podlaski Urząd Wojewódzki nie reagował to pewnie uznał, że tak jest właściwe. Rzeczywiście ustawa jest niejasna. Ciekawe, jakie byłoby rozstrzygnięcie ostateczne. Myślę, że są podstawy, żeby oczywiście kwestionować. Pan Starosta ma powód, żeby poddać pod wątpliwość, bo to nie jest jasno napisane. Przyjmuje, określa sprawozdania, art. 17 ustawy mówi o tym. Niech rozstrzyga, ale w trybie nadzoru organu. Ja nie widzę żadnego powodu, skoro wszystkie powiaty taką praktykę stosują. Pytanie, czy zatwierdzamy w formie uchwały, czy przyjmujemy do wiadomości, np. przedłożony plan. Mogą być różne formy, dlatego być może to ustawodawca miał na myśli, żeby nie każdorazowo uchwała. Po prostu wyrażenie zgody poprzez to, że nie odrzuca się tego planu. Jeżeli Rada nawet przyjmuje do wiadomości, to znaczy, że jest organem, któremu trzeba przedkładać, to oczywiste. To wynika z ustawy, właśnie z tego art. 17. To znaczy, że może to zmienić. Nie jest samodzielna komisja po tym względem, żeby wyłącznie kierować się swoim planem pracy. Ten plan pracy musi przedłożyć. Oczywiście praktyka jest taka, że Rady zwykle nie zgłaszają uwag. W tym przypadku jest inaczej. Nie wierzę, że po prostu przegralibyśmy proces, ciekawy w tej kwestii w Sądzie Administracyjnym. Uważam, że do tego nie dojdzie i zostanie przyjęty jednak plan pracy. Wszyscy przyjmując albo uchwały, albo w innej formie zatwierdzając plany pracy w Powiatach – hajnowskim, bielskim, przynajmniej te, które znam, to powołują się na ten art. 17. Też podlegają trybowi nadzoru. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa zdecydowałem, że zatwierdzenie planu pracy będzie poprzez głosowanie”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad zatwierdzaniem planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej na rok 2017.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” zatwierdziła planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej na rok 2017.

 

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Pan Zenon Żukowski poprosił o zabranie głosu przez Panią Sekretarz - Joannę Kondzior.

 

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoko Rado, na Państwa prośbę został przygotowany projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Białostockiego. Projekt uchwały jest na tyle elastyczny, że pozwala na jego dowolną modyfikację i oczywiście wymaga też uzupełnienia, co Państwo macie w § 3, projektu uchwały (zał. nr 10)”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Pan Zenon Żukowski poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w doraźnej Komisji Statutowej.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Do Komisji Statutowej zgłaszamy: Pana Romana Czepe, Pana Wojciecha Fiłonowicza, Pana Wiesława Pusza, Pana Jana Bolesława Perkowskiego, Pana Zenona Żukowskiego”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado chciałbym zgłosić Panią Sekretarz Powiatu Białostockiego Panią Joannę Kondzior, jak też Panią Dyrektor Marię Marciszewską. Chciałbym, ażeby te dwie osoby merytoryczne pracowały w Komisji”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli Pan Starosta uważa, że te dwie osoby są merytoryczne, to proszę bardzo”.

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Uwaga formalna, były czasy, że oczywiście spoza Rady mogły osoby być członkami Komisji. Wydaje mi się, że już nie ma takiej możliwości i chciałbym, żeby ktoś mnie skorygował, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że to już nie te czasy. Zatem mogą współpracować, być ekspertami osoby i tak dalej i tak dalej. Natomiast członkami muszą być tylko Radni”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa to jest Komisja doraźna i to Rada decyduje. Mamy Panią Mecenas, bardzo proszę
o stanowisko.”.

 

Pani Jola Niewińska - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym: „Szanowni Państwo, rzeczywiście w tej chwili jest tak, że ustawa stanowi, iż Komisja powinna być powoływana, że swojego grona przez Radę, czyli spośród Radnych tylko i wyłącznie. Oczywiście osoby właściwe, merytoryczne mogą uczestniczyć w pracach Komisji, jak każdy zresztą i mogą służyć radą, doświadczeniem swoim z tym, że nie mogą głosować oczywiście”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że mogą uczestniczyć z głosem doradczym”.

 

Pan Jan Kaczan - Członek Zarząd Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, bardzo dobry obyczaj i jest to stosowany na najwyższym szczeblu parlamentarnym, że Komisja powinna brać pod uwagę też mniejszość. Koalicja mniejszości nie w całości, tylko swoją większość. My Waszą większość szanujemy. Udowodniliście dzisiaj, więc zgłaszam kolegę Pana Michała Kozłowskiego. Tylko kolego Radny Czepe, dlaczego to powiedziałem, żeby wzięto to pod uwagę, bo jeżeli ja zgłoszę tylko, to On zostanie 16 głosami przegłosowany”.

 

Pan Jan Gradkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym zgłosić Pana Pawła Kondrackiego – Radnego Powiatu Białostockiego do Komisji”.

 

Nowych Członków Komisji nie zgłoszono. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

 

Rada Powiatu Białostockiego, podjęła uchwałę Nr XXXVII/257/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za”, oraz 1 głosie „przeciw” w składzie (zał. nr 11):

1. Pan Roman Czepe,

2. Pan Wojciech Fiłonowicz,

3. Pan Wiesław Pusz,

4. Pan Jan Bolesław Perkowski,

5. Pan Zenon Żukowski,

6. Pan Michał Kozłowski,

7. Pan Paweł Kondracki.

 

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Proszę o wskazanie jeszcze Przewodniczącego Komisji”.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu.

Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zgłosił kandydaturę Pana Romana Czepe na Przewodniczącego Komisji Statutowej.

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na Przewodniczącego Komisji.

Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosownie.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” powołała Pana Romana Czepe na Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej.

 

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Jeżeli oczywiście jest taka Państwa wola, można też wybrać Wiceprzewodniczącego tej Komisji”.

Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Roman Czepe stwierdził, iż wybranie Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej odbędzie się na pierwszym posiedzeniu Komisji.

 

Ad 6

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Pan Zenon Żukowski poprosił o zabranie głosu przez Pana Piotra Łapińskiego - Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Pan Piotr Łapiński - Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zgodnie z postanowieniem art. 38 b ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., ust. 3 w następującym brzmieniu: <<nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły>>. Sprawozdanie Starosty ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym”.

Radni poprosili o niereferowanie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego, które stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego do wiadomości.

 

 

Ad 7

Podjęcie uchwały przyjmujące stanowisko – apel w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

  Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały przyjmującej stanowisko – apel w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ( zał. nr 13).

 

Pan Marek Skrypko - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż wydaje mi się, że nie ma nic takiego szczególnie niepokojącego w tym stanowisku. Dobrze było by, taki mój wniosek do Pana wnioskodawcy, żebyśmy to przedyskutowali na Komisji Zdrowia. Poradzilibyśmy się jeszcze Pani Dyrektor Szpitala w Łapach, na pewno dobrze byłoby żebyśmy wysłuchali jej opinii na ten temat. Myślę, że warto byłoby też zaprosić Pana Dyrektora z NFZ- tu. Z tego, co wiemy te Nasze plany inwestycyjne były zgłoszone do Pana Wojewody i ujęte w tym systemie IOWISZ. One są zaakceptowane i to jest jako pierwsza informacja. Druga – nasze bycie w tej sieci szpitali nigdy nie było podważane, w związku z tym, no też nie ma nic niepokojącego w tym stanowisku. Dobrze byłoby może, mamy nowego dyrektora NFZ, może da się go zaprosić. Tak wstępnie zaproponowałbym, żeby gdzieś w okolicach 5 lutego, to jest już po feriach, jak wszyscy przyjadą i zrobić po prostu posiedzenie Komisji Zdrowia. Wnioskuję o to, żeby jeszcze przedłożyć to Komisji Zdrowia do zaproponowania”.

 

        Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, myślę, że tutaj tak jak Pan Radny powiedział to jest tak oczywiste. Tam nie ma żadnych pułapek, nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Tu liczy się naprawdę czas. Ja Państwu powiem między innymi, dlaczego chciałem, żeby to stanowisko było teraz. W dniu dzisiejszym tak jak mówiłem miało być posiedzenie stałego Komitetu Rady Ministrów i w dniu dzisiejszym miało to być omawiane. Tak naprawdę mimo wielkiego szacunku dla Pana Dyrektora NFZ- tu, ustawa reguluje to w ten sposób, że te jednostki, te podmioty, które będą wpisane, to NFZ Wojewódzki nic nie będzie miał do tego. Po prostu decyzją administracyjną on ogłosi, to co przyjdzie z góry. Jest wielka prośba, być może ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Zaprośmy, jeżeli chętnie przyjdzie Wojewoda do nas, bardzo zapraszamy, czy Dyrektora. Jeżeli On potwierdzi i powie wprost, że jesteśmy w tym, ja wtedy bardzo podziękuję. Tylko w listopadzie była wypowiedź, która mnie bardzo zaniepokoiła. Proszę Państwa to jest od razu mówię, cytuję, jest taki portal – Rynek Zdrowia, jest kilka portali, gdzie dzisiaj fachowcy wypowiadają się na ten temat i cytuję oczywiście wypowiedź: <<Zawieranie kontraktów ze Szpitalami borykającymi się z dużym zadłużeniem spowoduje, że 10%-20% środków pójdzie na obsługę tych zobowiązań. To stracone pieniądze, bo za miast leczenia pacjentów to trafią do firm para bankowych, mówi Andrzej Jacyna>>, w tym czasie p.o. Prezesa NFZ, podczas debaty dotyczącej sieci. Także tutaj niestety przemawia przeciw Naszemu Szpitalowi. Od razu powiem my merytorycznie wszystkie rzeczy spełniamy, jak najbardziej, jako Szpital Powiatowy. Tak jak wcześniej wspomniałem trochę o tym, jest planowanych 6 poziomów, systemów zabezpieczenia. My kwalifikujemy się do pierwszego, jako Szpital Powiatowy i tam są dwa warunki: w dniu podpisywania umowy, muszą być co najmniej dwuletni kontrakt, co najmniej dwa lata świadczone te usługi, które na dzień dzisiejszy są, czyli już od razu widać, że mówienie o tym, że można przywrócić ginekologię jest nie mrzonką, bo w ciągu 4 lat nie będzie to możliwe. Jeżeli chodzi o te świadczenie objęte ryczałtem, a bo to jest ponad 90 %. Drugi warunek jest taki, że jednostka musi prowadzić co najmniej 2 z 5 narzuconych ustawowo profili. My spełniamy 3, bo My spełniamy internę, pediatrę i chirurgię ogólną. Ten trzeci to ginekologia, położnictwo, a czwartym neonatologia- to jest schorzenia, wady w rozwoju dzieci. Także my spełniamy te trzy, spełniamy to, że w dniu podpisywania powinniśmy mieć umowę dwuletnią. Także wielka prośba żeby to przyjąć. Jeżeli przyjdzie czy Pan Dyrektor NFZ- tu, czy Wojewoda naprawdę podziękujemy za to, jeżeli On potwierdzi, że jesteśmy”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wydaje mi się, że to jest absolutnie jasna sytuacja i nie sądzę żeby ktoś z nas był przeciw temu apelowi. Tylko prosiłbym o to, żeby wszyscy Radni podpisali się pod tym apelem. Nie tak, że garstka Radnych. Ja mówię o podpisaniu wniosku, ponieważ to ma inny wymiar”.

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wniosek był podpisany przez tych Radnych, żeby go wprowadzić. Tam jest minimum 5 statutowo. Ja myślę, że wynik głosowania, będzie wyraźnym wskaźnikiem ile osób, że jeżeli będą wszyscy <<za>> to wiadomo, że cała Rada jest za tym, żeby taki apel wystosować”.

 

Pan Marek Skrypko - Radny Powiatu Białostockiego: „Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bezsprzeczne stanowisko. Natomiast, jeżeli nawet przegłosujemy, postarajmy się, ja się postaram żeby to stanęło też na Komisji Zdrowia. Może uda się zaprosić gości i wtedy w takiej już atmosferze, że mamy to stanowisko po prostu
to przedyskutować
”.

 

Pan Roman Czepe- Radny Powiatu Białostockiego: „Mamy sytuację taką, że to stanowisko jest pożyteczne, nic złego nie wprowadza. Chciałbym oczywiście żebyśmy nie panikowali. Rzeczywiście, jest tak. Przedwczoraj był projekt ustawy przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a dzisiaj jest procedowany przez Stały Komitet Rady Ministrów, ale jest na to czas. Proszę Państwa jesteśmy, też jest jeszcze pewna „kuchnia” w tej sprawie, w ciągłym kontakcie ze służbami, także Urzędu oczywiście Wojewódzkiego, ale też Pani Dyrektor robi tutaj bardzo wiele działań, które muszę jasno powiedzieć. To stanowisko nie przeszkadza, to proszę Państwa to ja też jestem za tym, żeby wyrażać je, ale nie traktujmy je i na pewno, tu nie słyszę przecież tu takiego głosu, żeby wywierać jakąś taką presję niezdrową, bo natomiast trzeba lobbować to jest oczywiste. Jest tak, że My spełniamy i tu rozmawialiśmy na ten temat z Panią Dyrektor. Spełniamy te wszystkie kryteria, jesteśmy oczywiście w pierwszym stopniu, ale też jakaś specjalistka może spowodować to, że będziemy Szpitalem może drugiego stopnia. To jest dla nas w tej chwili już jakaś taka materia otwarta, ale mamy izbę przyjęć, to najważniejsze. Nie musimy powoływać SOR-u prawda? Wiele kryteriów spełniamy, o których mówiliśmy. W związku z czym, powiem szczerze i to uczciwie, no cała ta debata i tak będzie musiała wielokrotnie odbywać się na Komisjach, bo najważniejszą sprawą, my musieliśmy z Panem Starostą bardzo uczciwie na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala. Wydatki już znamy, tam wyraziłem w ciągu 10 lat, będzie pytanie oczywiście o zarabianie. I to jest prawda. Ja rozmawiałem już z Panem Dyrektorem NFZ, tutaj się tak złożyło. Proszę Państwa, co z tego, rozmawiamy, jeździmy i tak dalej, ale My do końca niczego nie wiemy na dobrą sprawę, bo to jest materia w tej chwili kompletnie nowa. Jedno jest pewne, że będzie mógł Minister na wniosek, także wprowadzić Szpitale do tzw. pierwszego czy innego stopnia. Będzie mógł, które nie spełniają kryteriów, to jest ważne, to jest taka luka i to jestem trochę otwarty w tym wypadku. Czasu oczywiście nie jest za dużo, bo uprawnienia, że tak powiem utracą, czyli finansowanie, czyli możliwości już w połowie roku. Natomiast z tego, co mówią to oczywiście do 31 września będą wszelkie ogłoszenia, procedowania. Do 31 marca, przepraszam bardzo. Proszę Państwa największy namysł tutaj będzie nad tym jak zarabiać. Jak zdobyć pieniądze, bo robimy duże <<szarpnięcie>>, czy nawet powiedziałbym ogromne w ciągu najbliższych lat, ogromne, natomiast ciągle mówimy o przychodach. Ja też się boję, dlatego ciągle mówię uczciwie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że głosując nad tym, co Pan Starosta proponuje, co uzgadniamy, że będzie tak, że w pewnym momencie się poddamy i powiemy << a właściwie to już nie wyszło nam>>. Nie przy takich wydatkach. Teraz odwrotu nie ma, a odwrotu nie będzie tak naprawdę, kiedy my będziemy na jakiś czas oczywiście, że pokrywać straty i dofinansowywać, ale drugie dorabiać, zarabiać, mieć przychody, zwiększać przychody. Nas bardzo ciekawi jak to będzie traktowane. Nie wątpliwie teraz w tej ustawie, która jest proponowana wydaje się nam, że bardziej może być <<otwarta furtka>> na specyfikę pewnych Szpitali. To, o czym mówimy, żeby ten Szpital potraktować jako zabezpieczający dla Białegostoku, przy ważnych trasach komunikacyjnych, także może w obronie terytorialnej, a może w ogóle w obronności. O tym będziemy mówić”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ja myślę, że stanowisko nasze jest jakby oczywiste. Ja myślę, że jesteśmy przekonani, co do tego, żeby takie stanowisko – apel przyjąć i tutaj chyba nie ma wątpliwości. Jeżeli to rozszerzymy te zadanie o pracę Komisji, gdzie Panie Przewodniczący, zaprosimy osoby z Narodowego Funduszu Zdrowia, Panią Dyrektor, może jeszcze kogoś. To będzie wsparcie tego, także tutaj proszę Państwa ja oddaję pod głosowanie”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła stanowisko – apel w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 14).

 

Zarządzono 20 minutową przerwę w obradach.

Obrady wznowiono o godzinie 13.40.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027 (zał. nr 15) wraz uchwałą Zarządu Nr 498/ 2016 w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027 (zał. nr 16).

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zaproponował Radnym uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata
2017- 2027 z uwzględnieniem autopoprawek wprowadzonych do budżetu, co zostało potwierdzone przez RIO i służby prawne.  

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach za”, 2 głosach „przeciw” oraz 6 głosach „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/259/2017
z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027 z uwzględnieniem autopoprawek wprowadzonych do budżetu (zał. nr 17).

 

Ad 9

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu Panu Antoniemu Pełkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado wychodząc naprzeciw tu wnioskom, niektórych Państwa Radnych, informacja została z dużym wyprzedzeniem przesłana do Państwa. Ja sądzę, że mieliście Państwo czas, ażeby się z nią zapoznać, ewentualnie skonsultować z naszymi służbami. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani, a szczególnie nasi Dyrektorzy są w stanie Państwu odpowiedzieć na pytania czy sugestie dot. działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym (zał. nr 18)”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

Ad 10

Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje.

    Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad 11

Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XXXVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 28 grudnia 2016 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści?

         Pan Jan Kaczan - Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Chciałbym zapytać, bo na jednej sesji byłem nieobecny, ale od kiedy Pan Radny Jacek Bejm jest Członkiem Zarządu? W protokole tak odczytałem”.

         Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pewnie to jest pomyłka, ale dziękujemy bardzo za zwrócenie uwagi i mam nadzieję, że Biuro Rady weźmie to pod uwagę i bardzo proszę o zmianę zanim ja to podpiszę”.

         Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Zgłosiłem do Biura Rady kilka uwag i kilka pomyłek, czy zostały poprawione? Chodzi o rodzaj żeński, damski, przewodnicząca, przewodniczący i kto był wnioskodawca, chyba na str. 9, ale poprawione tak? Dziękuję”.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XXXVI/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

 

 

Ad 12

Sprawy różne.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – odczytał Radzie Powiatu Białostockiego pismo Pana Czesława Bartoszewicza – Geodety Powiatowego- podziękowanie Radnym Powiatu Białostockiego za wieloletnią współpracę (zał. nr 19).

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – odczytał Radzie Powiatu Białostockiego pismo mieszkańców ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach w sprawie infrastruktury technicznej na ww. ulicy (zał. nr 20).

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – odczytał Radzie Powiatu Białostockiego pismo Pana Jana Zalewskiego - Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (zał. nr 21).

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy będziemy podejmować uchwałę dotyczącą sprzeciwu do uchwały Statutu Związków, czy nie?”

 

Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi.

 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Kto jest za tym, żeby nie podejmować uchwały sprzeciwu w stosunku do uchwały Statutu Związków?”

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się”, nie wniosła sprzeciwu w stosunku do uchwały zmieniającej Statut Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 

Pan Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – odczytał Radzie Powiatu Białostockiego pismo Pana Roberta Wardzińskiego – Burmistrza Choroszczy, dotyczące udziału Powiatu Białostockiego w inwestycji – przebudowy dróg powiatowych w Choroszczy w 2017 roku (zał. nr 22).

 

Pan Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – odczytał Radzie Powiatu Białostockiego pismo Pana Jacka Chrulskiego – Burmistrza Czarnej Białostockiej, dotyczące udziału Powiatu Białostockiego w inwestycji – budowy drogi powiatowej Nr 1426B (droga krajowa Nr 8) w 2018 roku (zał. nr 23).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu Panu Romanowi Czepe – Radnemu Powiatu Białostockiego.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Problem rozbudowy Starostwa, a konkretnie budowania części Starostwa, filii Starostwa na ulicy Geodetów. Po pierwsze był artykuł, chcę się do tego odnieść w Kurierze Porannym albo w Współczesnej, proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam. W Porannym, pt. <<Bezdomni Urzędnicy>>, ponieważ wysłałem tam informację, w której odniosłem się do tej kwestii. Znalazło się tam zdanie, które nie padło w mojej przesłanej wypowiedzi. Napisano << dodaję, że trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, żeby nowy budynek mógł być wyższy i by było więcej miejsca na parkingi>>. Tymczasem, ja napisałem, przesłałem informację << cenna byłaby szybka zmiana planu zagospodarowania przestrzennego>>. Cenna to nie znaczy, że musi być, chodzi o to, że ja nie stawiam takiego warunku kategorycznie. Tutaj z Panem Starostą zgadzamy się, że trzeba byłoby jak najszybciej porozumieć się w tej sprawie, dlatego przesłałem tę informację do gazety, ale też chciałbym żeby ona pojawiła się także tutaj, żeby nie było nieporozumienia. Drugą sprawą, rozmawiamy w Urzędzie Wojewódzkim na temat tego, co się stało, została wypowiedziana oczywiście umowa najmu dzierżawy, ale to nie wszystko, coś trzeba z tym dalej zrobić. Oczywiście bardzo chciałbym Państwa prosić, już teraz w imieniu nie tylko swoim, jako radnego, ale także jako pracownika Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, abyśmy przyspieszyli te działania, dlatego, że to nie jest proste, abyśmy przenieśli całą dokumentację archiwalną, całe archiwum, te wszystkie mapy, zasoby, gdzieś tam. Po pierwsze to są mapy, niektóre są bardzo cenne, niektóre są już naprawdę bardzo zniszczone. Tych zasobów jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś przenosił jakiekolwiek archiwa, wie co to znaczy, nawet takie segregatorowe i tak dalej. Po drugie proszę Państwa, dzisiaj to jest elektronika, to jest sieć i teraz całą tą sieć przebudowywać, dobudowywać, prowadzić, na jakiś czas i potem to zabierać, to są po pierwsze ogromne koszty, ale po drugie jest to bardzo niepotrzebne. Pomijam wszelkie inne sprawy, dogodność, niedogodność dla petentów i tak dalej i tak dalej. Ja bardzo proszę, tutaj nawet rozmawialiśmy w przerwie z Panem Starostą, żebyśmy mogli jak najszybciej, więc na Komisji Infrastruktury Technicznej podjąć tę decyzję. Ja też odpowiadam się za tym, żeby to było w formie najprostszej. W formie zaprojektuj, wybuduj i temat ten idzie tak jak w Łapach, to zostało rozwiązane. Czy zmienić można plan? Ja tu się sprzeczam, nie stawiam tego warunku kategorycznie, ale może się zdarzyć, że w ciągu pół roku nie zostałaby jeszcze rozstrzygnięta sprawa dokumentacji, bo przetargu na pewno przy naszym wszelkim działaniu możliwa jest i wtedy dokonałaby się zmiana w planie. Dlaczego postuluję o to? Powiadam nie kategorycznie, ale postuluję i to nie tylko ja, ale też inni radni. Mianowicie wiadomo, żeby wyżej pójść z obiektem, jak najwięcej przestrzeni zostawić na parkingi, to jest jako druga kwestia, czy to się dokona, to trudno powiedzieć bo tutaj rozmawialiśmy, być może za naszą zmianą musielibyśmy stworzyć precedens, którego miasto nie chce w tym miejscu, prawda? Dla innych - powiedzmy wysokiej zabudowy, może zrobi precedens słuszny np. może wreszcie przełamie, rzeczywiście jest to dyskusyjne, trudno mi powiedzieć. Także mamy dwa tematy. Prosiłbym, abyśmy na Komisji Infrastruktury Technicznej, jak najszybciej, ja nie jestem członkiem Komisji, ale chętnie się piszę na posiedzenie, po to byśmy podyskutowali. Konkretnie, nad tą formą zaprojektuj i wybuduj, abyśmy zrobili z tym wreszcie porządek. Proszę Państwa oczywiście, że Pan Wojewoda, domyślam się, tak wynika z rozmów nie będzie stawiał już nas pod ścisną, żeby z miesiąca na miesiąc w najbliższym czasie się stamtąd usunąć. Rozumiem, że proces inwestycyjny trwa, ale też, jeżeli z naszej strony nie będzie żadnych działań, to naturalne jest, że my skoro tam ciśniemy się, Państwo wiecie, że mamy problemy z paszportami. Wiecie, że granica spowodowała, że mamy wielu ludzi, którzy się starają o paszport. Mamy wielu petentów w związku z tymi zadaniami, które spadły na Urząd i to jest ciężkie. Mógłbym zaprowadzić Państwa do niejednego pokoju abyście zobaczyli, zdziwilibyście się, jacy są zatłoczeni urzędnicy. To nie my wymyślamy, to wymyśla ktoś, taki system z reguły unijny z resztą. Z reguły to wynika z tej biurokracji unijnej, która jest nam narzucona. Mamy granicę Unii i akurat nasze województwo ją obsługuje. Chciałbym, żebyśmy to rozstrzygnęli jak najszybciej. Proszę Państwa, czynsz na dzisiaj powiedzmy uczciwie jest bardzo niski, on jest czynszem zaniżonym. Nie wykluczam, że jest możliwy wzrost i to znaczny wzrost tego czynszu, jeżeli nie byłoby z naszej strony jakiś działań. Być może i tak będzie musiał być zwiększony. Tu też trzeba będzie się wykazać jakąś naszą dobrą wolą, że robimy coś w tej sprawie.”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Wysoka Rado ja bym też wniósł o to do Państwa, żeby na najbliższej Komisji Infrastruktury rozmawiać, bo też nie usłyszałem w zapytaniu swoim przy uchwalaniu budżetu, jeśli Państwo po stronie wydatków w tym roku na Geodetów przewidujecie 300 tys. to na co to ma być? Czy to ma być inwestycja za tę kwotę, dokumentacja czy cokolwiek? Cieszę się drodzy Państwo, że nie wykreśliliście całkowicie tego. Naprawdę trzeba temat podjąć. Jeżeli Państwu potrzebne pewne założenia, nad którymi Nasze służby pracują, mam namyśli PFU. Jesteśmy w stanie, ażeby to Państwu na Komisji przedstawić i zaprezentować”.

 

Jan Bolesław Perkowski –Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o wypowiedzenie lokalu z Urzędu Wojewódzkiego dla Wydziału Geodezji uważam, że powinniśmy poważnie rozważyć, czy nie należałoby czegoś poszukać na 3-4 lata do wynajęcia dla nas, żebyśmy nie musieli też śpieszyć się z budową i pochopnych decyzji podejmować. Jeżeli Pan Starosta daje okres wypowiedzenia pół roku to myślę, ze w ciągu pół roku nie postawimy. Pan Wojewoda daje takie wypowiedzenie, to w ciągu pół roku nie postawimy nowego”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ja bym chciał ponowić wniosek, prośbę Pana Dyrektora Jastrzębskiego, ażebyście Państwo, jako Radni, Komisja, nie Komisja spotkali się, tam porozmawiajcie. Panie Perkowski to nie jest tak, że przeniesienie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej to jest segregator, teczka pod pachę i sobie poszli. To jest skomplikowana rzecz. Tak jak twierdzi Pan Dyrektor Jastrzębski jest to wyłączenie tego Ośrodka na okres miesiąca czasu. Nikt nie wyobraża sobie tego, co to znaczy przeniesienie tego Ośrodka w jakieś inne miejsce. Po roku, może po dwóch w inne miejsce. Drodzy Państwo to nie jest rozwiązanie. Jeszcze raz proszę Państwa spotkajcie się, spotkajmy się z Dyrektorem Jastrzębskim, zobaczmy jak funkcjonują, jak pracują, bo wiem, że takie wnioski były ze strony Pana Dyrektora Jastrzębskiego, natomiast odzewu jakoś nie było. Nie bójmy się rozmawiać z Panem Dyrektorem. Zapoznajmy się dokładnie, w jakich warunkach pracuje i co to znaczy przeniesienie tego Ośrodka w inne jakieś nieokreślone miejsce”.

 

Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, to, czyli jak wybudujemy nowy obiekt i będziemy się wyprowadzać to takiego miesięcznego wyłączenia nie będzie?”

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „ Proszę Państwa Pan Perkowski mówi, żeby na 4 lata wynajmować. Jest bardzo dobra lokalizacja własna, nie trzeba wynajmować, wystarczy tylko te pieniądze przeznaczyć na adaptację tego budynku i wybudowanie sieci. Jest budynek po dawnej przychodni w Łapach, gdzie można z Internetu zabrać część Geodezji i przenieść. Mamy własny budynek z parkingami z pełną infrastrukturą. Nie płaćmy czynszu z wynajmu tylko wykorzystajmy budynek żeby nie niszczał”.

 

Pani Mirosława Drewnowska - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości–:„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przeniesienia na 4 lata to trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na nakłady. Trzeba wybudować sieć. Dzisiaj wymogi techniczne to przede wszystkim obsługa za pomocą serwerów i to nie są dokumenty papierowe, dokumenty papierowe stoją na półkach, ale większość tych dokumentów jest zeskanowana i jest obsługa techniczna. Wyłączenie może miesiąc, może dłużej z obiegu dla geodetów, którzy świadczą usługi to jest urlop, można powiedzieć. Nikt się na to nie zgodzi. Na wybudowanie nowej jednostki infrastruktury technicznej obsługującej sieć trzeba ponieść nakłady i uważam, że to są dość duże nakłady. Uważam, że mija się to z celem, jeżeli przenosić to przenosić na dłuższy czas”.

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „To Pani dosłownie potwierdziła to, co ja mówię, na dłużej przenieść do Łap i wybudować sieć, która tam zostanie, a nie nakłady przenosić do budynków wynajętych, czy na chwilę. Dziękuję za głos popierający”.

 

Pan Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ma Pan rację, ale również dobre mamy obiekty w Michałowie i możemy tam przenosić. To jest mniej więcej ten sam sposób rozważania”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Żeby nie było wątpliwości, jestem za tym, żeby przenieść do Łap i pytałem wielokrotnie, ale nie chciałbym takiej sytuacji, że Pan Starosta pewnie też rozmawiał wielokrotnie o Łapach i wie, że to jest pomysł bardzo trudny i tu jest opór bardzo mocny, a Radny z tego samego Klubu mówi <<przenieśmy do Łap>> i potem wyjdzie na to, że PiS nie dopuścił do tego. Jesteśmy za tym, ja mówię to na pewno w imieniu większości swojego Klubu, ale w rozmowach jak prowadziłem, proponowałem Łapy. Jest ogromny sprzeciw wyrażony troszeczkę mimo wszystko przez Panią Dyrektor, dlatego że trzeba byłoby pewniejuż powiedzieć sobie docelowo, co robimy. Jestem jak najbardziej za tym oczywiście, że tak, ale tutaj,żeby Państwo mieli jedno zdanie i wtedy przedyskutowali to też. Zobaczcie Państwo, tych głosów i pomysłów jest za dużo po prostu. Ja wiem, że on jest bardzo kontrowany, jeżeli Państwo się na to godzicie to <<przyklaśniemy>>”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Wysoka Rado, otóż Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, przede wszystkim świadczy usługi. Świadczy usługi dla mieszkańców, projektantów, dla wszystkich którzy korzystają z tego Ośrodka. Centralnym miejscem w powiecie białostockim jest Białystok i drodzy Państwo można sobie rozważać do Łap, może do Michałowa, były propozycje do Choroszczy, owszem prawdopodobnie na ul. Piaskową, będziemy chcieli przenieść, jeszcze tej decyzji nie ma Ośrodek, który jest w Łapach, który jest w piwnicach, ażeby nie robić odwodnienia, bo tam szacuje się gdzieś tam z 300 tys. na odwodnienie trzeba zrobić inne. Można na Piaskowej, ale tylko i wyłącznie na ten zakres, który jest dziś w Łapach dla tych pracowników i na Piaskowej zrobić archiwa i na poziomie ponad zerowym stanowiska pracy dla tych dwóch czy trzech pracowników. Natomiast nie sądzę drodzy Państwo, ażeby realne było przeniesienie 100% usług z zakresu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej do Łap czy innej miejscowości poza Białystok” .

 

Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado nawiązując do wypowiedzi Radnego Krzysztofa Gołaszewskiego, ja nie jestem przeciwny też Łapom, ale skoro już mówimy o przenoszeniu do naszych obiektów to powinniśmy przeanalizować w każdej gminie Powiatu Białostockiego, jakimi dysponujemy nieruchomościami. Mamy też w Supraślu, Michałowo i wiele jeszcze innych. Także powinniśmy przeprowadzić głęboką analizę waszych obiektów zanim zaczniemy cokolwiek robić na Geodetów”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Perkowski, Przewodniczący Klubu PiS, otóż jest to typowa zagrywka jak się nie chce podjąć decyzji to wtedy mówimy zastanówmy się, rozważmy jeszcze kolejne propozycje. Najlepiej jest sytuacja taka, że powołajmy kolejną Komisję, która się zajmie tym problemem i po to tylko, żeby temat, jak tę piłeczkę, coś kopać przed sobą, a nie zrealizować tematu. Natomiast całkiem poważnie usiądźmy Państwo w najbliższym czasie, kiedy będzie dogodny. Rozmawiajmy, uzgadniajmy tak, ażeby to można by było w jakiś sposób sensowny poukładać i rozwiązać”.

 

Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, ja myślę, że mamy już Komisję, która może się tym zająć i niech tak będzie.

 

Pan Jan Kaczan - Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „ Panie Przewodniczący, Szanowni Radni chce tylko powiedzieć jedno. Zarząd od początku swego działania został powołany, to założył Szpital w Łapach i Starostwo Powiatowe, ale teraz bijmy się, co niektórzy w pierś, dlaczego Łapy zaakceptowane, bo to są Łapy. Natomiast, dlaczego Starostwo? Był przedłożony piękny projekt rozbudowy na Borsuczej, dalsze rozważanie Geodetów, ale wszystko zostało niestety nie przez Zarząd tylko przez szanowną Radę przyblokowane i mamy dziś takie skutki, jakie mamy”.

 

Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chciałbym zmienić temat, a mianowicie chodzi o to, że my współpracujemy, jako Powiat na zasadzie porozumienia z gminami w sprawie BOF - u. Czy istnieje możliwość, żeby takie porozumienie zobaczyć? Chodzi mi w najbliższym czasie, to Pan Starosta określi, w jakim”.

 

        Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Przewodniczący nie ma najmniejszego problemu. Działamy tak samo jak wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, przy całej transparencyjności. Otwarci jesteśmy, także nasze służby, Panie Dyrektorze, jeśli w gestii Pana jest ten dokument, proszę tym osobom, które są zainteresowane, najlepiej zeskanować i wysłać droga e-mailową przekazać, kto jest zainteresowany. Jest to bez problemu do udostępnienia”.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Ad. 13

Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 19 stycznia 2016 roku, o godz. 1416.

 

 

   Protokołowała:                                                                                                           Podpisał:

    Joanna Sanik                                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                    Pan Zenon Żukowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-01-2017

Data udostępnienia w BIP: 27-02-2017 13:08

Data modyfikacji informacji: 09-05-2017 11:51