Protokół Nr XL/2017 z dnia 27.04.2017

 

Protokół Nr XL/2017

z obrad XL Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 27 kwietnia 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XL sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 1030 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

   W obradach XL sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hanna Nikituk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pan Kornel Rosiak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów i Wiejskich i Promocji,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Ewelina Kubiciel – Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Pani Monika Szpakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
 • Pani Bożena Pieciul – Kierownik Referatu Budżetu,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • Pan Jan Steckiewicz- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jałówce,
 • Pan Adam Marian Sacharewicz – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Łaźniach,
 • Pan Józef Domaszuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
 • Pan Henryk Roman Smielewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
 • Pani Marta Pasieka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie,
 • Pani Beata Sikora – Główny Księgowy SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Marta Ksiel – p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu,
 • Pani Anna Zieniewicz – Dyrektor Centrum Administracji Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem,
 • Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XL sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan ,Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

   Nieobecny był Radny Pan Jan Gradkowski (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

         Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XL sesji RPB został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 •     Zdjęcie z porządku obrad punktu 5: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027”.

 

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałbym na tym etapie wnieść pierwszą zmianę, polegającą na zdjęciu punktu 5 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017- 2027” z kilku powodów. Po pierwsze Państwo otrzymaliście zgłoszenie tego punktu przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Pan Przewodniczący Zenon Żukowski zgłaszając porządek sesji nie przedstawił projektu uchwały dotyczącego tego punktu. Taki projekt uchwały nie został poddany ocenie przez Zarząd Powiatu Białostockiego, jak też przez poszczególne komisje. Moim zdaniem ten punkt nie powinien być procedowany. Wnoszę o zdjęcie tego punktu z porządku dziennego sesji. Jeśli będą jakieś zmiany, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli też do nich się odnieść”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o:

 •   Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 5 – „Podjęcie uchwały w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa obiektu administracyjno – biurowego przy ul. Geodetów I w Białymstoku”.

 

       Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wnosimy również jako grupa radnych o zdjęcie z porządku uchwały punktu 3 - „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego”, jak również punktu 4 - „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego” (zał.nr 4 i 5 ).

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pytanie do Pana Przewodniczącego. Czy jest to inicjatywa Pana Przewodniczącego, Klubów czy grupy Radnych?”

 

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To jest inicjatywa grupy radnych. Mam przy sobie podpisany projekt uchwały”.

 

        Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Taki wniosek nie wpłynął do Biura Obsługi Rady. Kiedy on wpłynął i na czyje ręce?”

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ten wniosek wpłynął we środę, albo wtorek, przepraszam w poniedziałek. Przekazałem go dla Biura Rady z informacją o natychmiastowe przekazanie Pani Skarbnik Powiatu Białostockiego. Z Panią Sekretarz również tego dnia rozmawiałem i mówiła że już się zapoznała z tą uchwałą. Oprócz tego projekt został skierowany do Pani Mecenas w celu opinii prawnej”.

 

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący pytam dlatego, ale to wyjaśnimy bo mam trochę inne informacje. Spokojnie sobie wyjaśnimy co z tym wnioskiem było. Ten wniosek nie został poddany ocenie i uniemożliwiono wydanie opinii przez Zarząd Powiatu Białostockiego, jak też przez poszczególne komisje. To stanowi istotne naruszenie przede wszystkim statutu Powiatu Białostockiego, który to mówi, że tego typu uchwały wnoszone przez inne organy, inne ciała samorządu niż Zarząd Powiatu Białostockiego podlegają zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Białostockiego jak i przez poszczególne komisje. W związku z tym, że nie zostało to dokonane, budzi potężne wątpliwości, czy taka uchwała może być procedowana w dzisiejszym dniu”.

 

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo za uwagi”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „O ile wiemy, posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego było we wtorek, a w poniedziałek został złożony projekt uchwały. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby Zarząd Powiatu Białostockiego zajął się tym projektem i go zaopiniował. Nic nie stoi na przeszkodzie jeżeli Zarząd Powiatu Białostockiego zwróci się teraz o przerwę chodźmy 15 minutową, a nawet dłuższa w obradach sesji. Przychylimy się do tego, aby Zarząd Powiatu Białostockiego mógł się do tego odnieść i zaopiniował ten projekt. Będąc jednocześnie przy głosie chciałbym powiedzieć, że połączone Kluby Prawo i Sprawiedliwość, Nasze Podlasie i Niezależni, także wnoszą o to, aby skreślić z porządku obrad punkt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pan Przewodniczący słusznie i z dobrej woli dał Zarządowi Powiatu Białostockiego szansę wprowadzając ten punkt. Liczyliśmy na to, że pojawi się tu projekt uchwały. Skoro go nie ma, to rzeczywiście nie ma potrzeby aby procedować. Tutaj inicjatywa powinna wyjść od Zarządu Powiatu Białostockiego. Dziękuję”.

 

         Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie do punktu związanego z uchwałą zaproponowaną przez grupę radnych. Co stało na przeszkodzie, żeby wczoraj na Komisji Infrastruktury Technicznej uchwała mogłaby być procedowana?”

 

        Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Pracami komisji koordynuje Przewodniczący. Przewodniczący widocznie uznał, że nie trzeba opiniować. Powinien skierować do jakiejś komisji, ale żadna nie ustosunkowała się do tego i nie widzimy takiej potrzeby”.

 

        Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Podobnie do Komisji Infrastruktury Technicznej taki nie wpłynął, chociażby do projektu porządku nie było zgłoszonych uwag przez Pana Starostę Powiatu Białostockiego i członków Zarządu Powiatu Białostockiego obecnych na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej, więc nie znalazło się to w programie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej, która odbyła się wczoraj”.

 

          Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Przewodniczącego Jarosława Wądołowskiego. Jeżeli jest to projekt uchwały grupy radnych Pana Klubu to nie rozumiem dlaczego to miał zgłosić Zarząd Powiatu Białostockiego? Jeżeli Państwo byliście autorami tej uchwały i Pan jest Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Technicznej to jaki był problem, żeby ta komisja procedowała nad tym? Parę razy dyskutowaliśmy na temat wprowadzania uchwał przez Państwa na sesje. Za każdym razem była deklaracja, czasami przepraszanie przez niektórych, że nie zachowano procedur, a dalej to się ciągnie. Już nie mówię złośliwie, ale po prostu nie widzę żadnego powodu dla którego Państwo wczoraj nie procedowali nad tym projektem uchwały. Nawet ta grupa która była lub autorzy mogliby po prostu ją wprowadzić na Komisji Infrastruktury Technicznej, zaproponować do porządku obrad. Czy mogłem zaproponować do porządku obrad? Kiedy nie wiedziałem, że ta uchwała jest. Kto miał się tym zająć? Nie rozumiem, gdzie jest Państwa konsekwencja żądania jakiegoś konsultowania, robienie odwrotnie”.

 

      Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Z tego co wiem, Panie Przewodniczący to na Komisji Infrastruktury Technicznej temat był poruszony. Nie wywołał zaciekawienia ze strony „Radnych Władzy”. Radni zaświadczają i Pan Radny Jan Bolesław Perkowski zaraz przytoczy nawet jak sygnalizował ten temat i w jaki sposób. Sprawa jest tak oczywista. Mogłaby być nie oczywista gdyby Zarząd Powiatu Białostockiego rzeczywiście zgłosił swoje uwagi do tego projektu, skoro złożyliśmy ten projekt w poniedziałek. Nie było żadnych uwag to nie mieliśmy powodu sądzić i kierować tego pod dyskusję. To właśnie o to chodzi, skoro Zarząd Powiatu Białostockiego nie zaopiniował tego negatywnie i nie zgłosił żadnych uwag. Jeżeli dyskusja będzie wywołana dzisiaj jeszcze raz, to jesteśmy otwarci na tę dyskusję. Mam nadzieję, że Zarząd Powiatu Białostockiego jednak miał czas od poniedziałku zapoznać się z tym tematem”.

 

       Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący. Wprowadzacie konsekwentnie potężny bałagan w pracy Rady Powiatu Białostockiego poprzez postępowanie takie, a nie inne. Z informacji od pracowników otrzymuję informację, że być może w poniedziałek, być może we wtorek zostało powiedziane, niemalże „wrzucony” projekt uchwały. Drodzy Państwo projekt uchwały to nie jest wniosek. Projekt uchwały jest załącznikiem do wniosku. Pytałem, kiedy wpłynął wniosek? Pracownicy obsługi Rady twierdzą, że wniosek nie wpłynął. To co Państwo przekazaliście nie wiadomo kiedy, to jest tylko projekt uchwały. Macie Państwo zgodnie z prawem przedstawić wniosek, a załącznikiem jest proponowany projekt uchwały, który wniosek wraz z projektem powinien być procedowany. Panie Radny Romanie Czepe proszę nie „wrzucać teraz kamyczka” do Zarządu Powiatu Białostockiego, że Zarząd powinien to, czy tamto. Doskonale wiem, co powinien Zarząd Powiatu Białostockiego. Poprzez takie bałaganiarskie postępowanie drodzy Państwo powodujecie, że jest takie zamieszanie i musimy się teraz „przepychać”. Czy zgodnie z prawem, czy też nie? Jeśli słyszę, że Pan Przewodniczący Zenon Żukowski, pisze do Regionalnej Izby Obrachunkowej, że wpłynął wniosek w poniedziałek, czy we wtorek, to mam też potężne obiekcje. Czy nawet jeśli projekt uchwały był tu dostarczony w ten, czy w inny sposób, to czy to jest wniosek? Kogo? Jaki jest wniosek? Trzymajmy się pewnych rzeczy formalnych, bo coraz bardziej drodzy Państwo postępujecie w sposób bałaganiarski”.

 

          Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starostwo, Szanowni Radni. Proszę Państwa, uchwała w tej sprawie została przygotowana w celu wyprostowania pewnych rzeczy, które naszym zdaniem powinny nastąpić. Tylko i wyłącznie dlatego. Nie dlatego, że to wynikało z jakiś tam pobudek nie wiadomo jakich. Jeżeli to stanowi tak duży problem ta opinia to bardzo proszę o określenie, ile czasu Państwo potrzebują na to, żeby taką opinię Państwo przygotowali?”

 

       Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący Rady. Zarząd Powiatu Białostockiego obraduje we wtorki. Był czas, żeby skierować zgodnie ze Statutem Powiatu Białostockiego. Nie po to jest Statut Powiatu Białostockiego, nie po to jest prawo samorządowe, żeby tak sobie teraz „niech Zarząd Powiatu Białostockiego przez 15 minut się zbierze i zrobi”. To Państwo, to Pan Panie Przewodniczący Rady namieszał prawnie tutaj i teraz Państwo próbujecie „wrzucić” to. Uważacie Państwo, że jest wszystko zgodnie z prawem, ze Statutem Powiatu Białostockiego. To przegłosujcie Państwo ten punkt i procedujcie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa widzę, że nie ma woli, żeby Zarząd Powiatu Białostockiego obradował”.

 

           Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że tak naprawę to nie chodzi o to w jakim trybie zostało to złożone i jak to jest procedowane. Tutaj nie widzę żadnych zastrzeżeń, wyjaśniłem tę kwestię. Tu chodzi tylko o zawartość merytoryczną. Jestem przekonany, że Pan Starosta i Zarząd Powiatu Białostockiego doskonale znają treść, przecież od poniedziałku był czas, aby zapoznać się z tą treścią. To budzi kontrowersję i zamiast dyskutować, wyrazić pewne swoje może nawet oburzenie w stosunku do tej treści, może zadowolenie. Tak, czy inaczej sprawa jest bardzo prosta. Treść jest niezwykle oczywista, aby obejść ten temat i nie dyskutować nad stroną merytoryczną, czyli nad treścią, to się chwyta w tej chwili strony formalnej. Myślę, że Panie Starosto Powiatu Białostockiego tutaj nie wymyślamy jakiejś nowej dyscypliny sportowej „wrzucania uchwał”. Tu nie chodzi o „wrzucanie uchwał”, tylko złożyliśmy to z całą powagą, zgodnie z procedurą. Proponuję na przyszłość Panie Przewodniczący Rady, żeby Biuro Rady i Zarządu odnotowywało dzień i godziny, aby nie było już żadnych wątpliwości, składało stosowne pieczątki, żeby już nie dyskutować kiedy i jak, bo to jest oczywiste kiedy złożyliśmy”.

 

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że jeżeli Zarząd Powiatu Białostockiego nie chce w tej chwili spróbować opiniować ,to opinię ma wypracowaną. Od poniedziałku miał to u siebie na biurku, więc tutaj nie ma największego problemu”.

 

       Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy będzie głosowanie dotyczące usunięcia z porządku obrad punktu 3 i 4?”

 

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak”.

 

      Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszamy, chwila takiego roztargnienia, człowiek zapomina. Jeżeli chodzi o te dwa punkty. Nie chcemy też przedłużać czasu pracy Rady Powiatu Białostockiego z uwagi na to, że te kandydatury już wcześniej były raz głosowane, nawet niektóre były po dwa razy. Na dzień dzisiejszy nie widzimy nowych kandydatów. Można powiedzieć, że to już jest „zdarta płyta” ci kandydaci. Uważamy, że nie będzie poparcia. Nie osiągnął wymaganej ilości głosów. Jeżeli jest większość, która ich popiera to te punkty z porządku obrad nie zostaną zdjęte. Z porządku obrad zdejmujemy większością statutową”.

 

         Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że Pan Radny Jan Perkowski jest świadom, że to jest żadne uzasadnienie. To jest ubezwłasnowolnienie Zarządu Powiatu Białostockiego. Nie dawanie szansy i to tylko jedyny organ i to jest Starosta Powiatu Białostockiego, który może zgłosić i Państwu nic do tego. Jedyna forma, żebyście się wypowiedzieli to jest głosowanie, a nie stwierdzenie, że nie będziecie głosować, bo te kandydatury już były. To wasz wybór”.

 

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam Panie Radny, będziemy, a nie będziecie. Pan również będzie głosował”.

 

         Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję, myślę, że za chwilę będziemy głosować. Właśnie w drodze głosowania, ale tym razem jawnego, bo najpierw głosujemy jawnie. Określimy czy, punkt powinien się znaleźć, czy nie. Czy jest sens głosować tajnie? To też będzie głosowanie i może ważniejsze głosowanie, bo głosowanie jawne. To jest ważne dla wyborców. Myślę, że oczywiście jest jakaś wartość w tym, że Pan Starosta Powiatu Białostockiego przedstawia ciągle tych samych kandydatów. Udowadnia,
że nie robi to na zasadzie totolotka, czyli losowania. Obawiam się, że niedługo będzie tak, jeżeli teraz rzeczywiście powiemy jasno, że nie zgadzamy się na tych samych kandydatów, którzy już odpadli właśnie w wyniku tajnego głosowania. To jaki jest sens powtarzać te głosowanie? Pan Starosta Powiatu Białostockiego w uzasadnieniu pisemnym lub ustnym powinien powiedzieć wielce się zmieniło od tamtej pory. Ci kandydaci bardzo się zmienili, może Państwo nie dostrzegliście ich wybitnych cech. Oni teraz w Zarządzie Powiatu Białostockiego będą pracować jak orły, lwy i lamparty. Aktywni samorządowcy, doskonale zaangażowani w sprawy Powiatu Białostockiego, z wielkim znawstwem, doświadczeniem. Tego nie powiedziano. Nie wiem co się zmieniło od tamtej pory, kiedy kandydatury
z kretesem odpadły. Czy rzeczywiście pojawiły się jakieś nowe cechy? Czy nowe doświadczenie zdobyli ci kandydaci i rzeczywiście można przekonać grupę radnych. Bronimy Pana Starostę Powiatu Białostockiego przed właściwą reakcją organu kontroli i nadzoru. Wbrew pozorom Panie Starosto Powiatu Białostockiego dlatego, że składanie tych samych kandydatur zakrawa na kpinę. Właściwie jest nieuzasadnione. Mało tego, Pan Starosta Powiatu Białostockiego na poprzedniej sesji powiedział, że będzie składał te same kandydatury. Mam nadzieję, że tak jest zapisane w protokole. Za tym ewidentnie organ nadzoru powinien „wkroczyć”, bo przecież wie, że nie jest wstanie Pan Starosta Powiatu Białostockiego zdobyć większości. Będzie składał ciągle te same, czyli właściwie próbuje sobie zakpić zarówno z procedury, jak i z samego faktu Zarządu Powiatu Białostockiego. Zarząd Powiatu Białostockiego jednak powinien być uzupełniony. Nie powinno się składać tych samych kandydatur po to, żeby odpadały. Tylko po to, żeby organ nadzoru widział, że się składa. Odrzucając to z porządku obrad, zachęcamy Pana Starostę Powiatu Białostockiego do zgłaszania innych kandydatów, albo głębiej uzasadniając te. Bronimy przed reakcją organu nadzoru i kontroli mówiąc wprost. Dziękuj
ę”.

 

       Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panie Romanie Czepe za obronę Starosty Powiatu Białostockiego. Nie martwię się o reakcję nadzoru. Wiem, że jest taka opinia, nawet próbujecie Państwo o naszych Radcach mówić „kto jest Starostą, to taką Radcowie prawni piszą opinie”. To się dziś mówi o Urzędzie Wojewódzkim „kto rządzi to takie opinie”. Nie sądzę, ażeby aż tak daleko posunął się nadzór Pana Wojewody Podlaskiego i stwierdził, że Starosta Powiatu Białostockiego łamie prawo, jeśli po raz kolejny zgłasza te same kandydatury. To jest wyłączna domena Starosty Powiatu Białostockiego,
a Państwu pozostaje albo odrzucić te kandydatury lub przyjąć, bądź tak jak uważacie za stosowne nie poddać pod głosowanie. Prawda jest taka, że Państwo boicie się głosowania tajnego, bo okazało by się jak przy odwołaniu Starosty Powiatu Białostockiego, że tego kompletu nie ma”.

 

       Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto Powiatu Białostockiego nikt się nie boi głosowania tajnego, przecież nie widać kto i jak głosuje. Jaka to odwaga? Schować się i głosować. Odwrotnie mamy odwagę jawnie głosować, przeciwko Pana propozycjom. A propos tego co Pan powiedział „kto rządzi Urzędem Wojewódzkim to takie wydaje opinie”. Wiemy, że wreszcie będą dobre opnie. Wiemy, że Urząd Wojewódzki
z racji obowiązku nadzoru i kontroli wreszcie weźmie się za tę kwestię. Rozpatrzy kwestie tego, że fikcyjnie zgłasza się te same kandydatury, tylko po to, żeby je odrzucać. Jeszcze raz powtarzam, chcemy Panu Staroście Powiatu Białostockiego pomóc. Zapraszamy do innej formy, czyli zgłaszania kandydatur lepszych, innych, albo uzasadnienia, przekonania. Panie Starosto Powiatu Białostockiego teraz mówię bardzo poważnie, to nie jest tak, że Pan sobie zgłasza, a my mamy obowiązek głosować. Chcemy pochylić się nad Pana kandydaturami mimo, że jesteśmy opozycją. Proszę próbować nas przekonać do tych kandydatur. Pan tego nie uczynił, ani teraz ani wcześniej”.

 

      Pani Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie było szansy”.

 

       Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Dyskusja w tym momencie nie jest zamknięta”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, myślę, że kończymy dyskusję ponieważ proponowany porządek obrad ulegnie prawdopodobnie zmianom. Przynajmniej w niektórych kwestiach”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 •   wykreśleniem z porządku sesji punktu 5: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027”.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” 1 głosie „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” , zdjęła punkt 5 z porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 •  wprowadzaniem do porządku sesji jako punktu 3: „Podjęcie uchwały w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa obiektu administracyjno-biurowego przy ul. Geodetów I w Białymstoku”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wykreśleniem z porządku sesji punktu 3 i 4: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za”, 11 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” zdjęła punkt 3 i 4 z porządku obrad.

 

          Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad porządkiem obraz wraz ze zmianami:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa obiektu administracyjno-biurowego przy ul. Geodetów I w Białymstoku”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2016 r.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2016r.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacji PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2016 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2017 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacji z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2016r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
 12. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków PFRON w 2016 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

            Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za”, 11 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła porządek obrad wraz ze zmianami.  

 

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia p.t. „Budowa obiektu administracyjno-biurowego
przy ul. Geodetów I w Białymstoku”.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 11:10.

Obrady wnowiono o godz. 11:30.

 

      Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W kwestii uchwały w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa obiektu administracyjno - biurowego przy ul. Geodetów I w Białymstoku” jest z uwagi na to, że zrobiliśmy zmianę w nazwie zadania przy poprzednim budżecie. Z nazwy „Budowa Starostwa na ul. Geodetów” na „opracowanie koncepcji”. Okazało się, że ta inwestycja jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego. Doszło do pewnego błędu z naszej strony. Powinniśmy wcześniej podjąć uchwałę. Małe uchybienie z naszej strony. Do małego uchybienia doszło. Wydawało nam się, że skoro organ stanowiący mówi w większości i popiera zmiany, to taka uchwała jest formalnością. Niestety trzeba teraz podjąć tę uchwałę (zał. nr 5) w związku z artykułem 231, ustęp 1 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która okresowo wstrzymuje tę inwestycję. Chodzi tu o okres, że w 2017 roku wstrzymujemy tę inwestycję i aby Zarząd Powiatu Białostockiego realizował tę zmianę, czyli opracowanie koncepcji rozbudowy Starostwa przy ul. Geodetów”.

 

        Pan Krzysztof Gołaszewski – Rady Powiatu Białostockiego: „Chciałbym zapytać co to znaczy okresowo?”

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Jak czytamy „postanawia się wstrzymać okresowo w 2017 r.”, czyli w całym roku”.

                                            

          Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „To dlaczego okresowo?”

 

         Pan Krzysztof Gołaszewski – Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli można zdjąć te zadanie z budżetu, tak?”

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Tak”.

 

        Pan Roman Czepe – Rady Powiatu Białostockiego: „Aby nie było wątpliwości proponuję „okresowo, w 2017 r.,” , czyli dotyczy to jednak okresu, to jest 2017 rok. Rzeczywiście można odebrać to, że okresowo w tym roku. W tym 2017 roku jakiś okres, a więc to jest autopoprawka „okresowo, w 2017 r.,”. Wtedy to jest jasne, albo w „nawiasie” obojętnie. Proponuję po przecinkach (zał. nr 6 )”.  

 

        Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Jaki będzie efekt końcowy? Zdejmujemy z tej pozycji? W ogóle nie ma? Jeżeli Państwo żądacie, żeby w tym czasie przygotowano koncepcję to zostaną jakieś pieniądze, czy nie?”

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Pieniądze zostają, te które zostały wprowadzone w zmianach w budżecie. 100 000 zł na opracowanie koncepcji”.

 

       Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „To zostaje do realizacji?”

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Tak”.

 

       Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „A jeżeli ta koncepcja zostanie zrobiona wcześniej?”

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „To będziemy się zastanawiać, może kolejną uchwałę podjąć”.

 

        Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, jeszcze jedno Państwa uzasadnienie które się tu pojawiało, że zdaniem Rady Powiatu Białostockiego koszty te mogą być znacznie większe, nawet o 40 %. To z tego wniosek, że wszystkie drogi też powinniśmy zatrzymać. Przy wszystkich inwestycjach drogowych w tej chwili przekraczamy o dużo więcej względem planu. To jest argument?”

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Michale Kozłowski. Jeżeli chodzi o tę inwestycję, naprawdę ona jest niedoszacowana. Budujemy 160 m2 Szpitala za 15 000 000 zł, a tutaj ma być 3 400 m2. 3 900 m2 to wychodzi na to, że szpital jest o połowę mniejszy tak, kubaturą? A to jest, aby była jasność, w szpitalu też są puste obiekty bez wyposażenia, tylko same ściany. W Starostwie będzie tych ścian o wiele więcej, bo będą jakieś gabinety i biura, a nie hale”.

 

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie Radny Janie Bolesławie Perkowski. Odniosę się do początku Pana wystąpienia, że popełniliście Państwo drobny błąd. Otóż w chwili obecnej trwa posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej i to Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi, czy to był drobny błąd czy też rażący. Jeśli uchyli zmiany w tym zakresie w budżecie wykaże, że był błąd rażący, który powoduje konieczność uchylenia Państwa decyzji. To tak w gwoli formalności, nie bagatelizowałbym, że to jest taki drobiazg. Druga rzecz, co się tyczy dyskusji o wartości inwestycji. Drodzy Państwo, jedyną możliwością stwierdzenia jaka jest wartość inwestycji to jest przetarg. Doskonale Państwo wiecie, że jeśli jest otwarcie ofert, jeżeli którakolwiek z ofert jest chociaż o złotówkę wyższa niż zakładana kwota, to jest to pełna podstawa do nie rozstrzygnięcia przetargu. Do zakończenia na tym etapie, ażeby stwierdzić, że wartość inwestycji jest wyższa niż inwestor zakładał. Żaden to argument drodzy Państwo. Tu jest tylko kwestia, ażebyście Państwo skutecznie, zgodnie z prawem i jednoznacznie podjęli decyzję o dalszym losie tej inwestycji. Jeśli w tym roku nie robimy, to co? Przesuwamy na okres 2018 - 2019- 2020? Czy całkowicie eliminujemy z obiegu prawnego ten punkt? To jest już pytanie nie do Zarządu Powiatu Białostockiego, ale do Państwa. Co się tyczy drodzy Państwo, bo wymieniane jest co jakiś czas słowo „opracowanie koncepcji”. Chce Państwu powiedzieć jedno, Zarząd Powiatu Białostockiego stał i stoi na stanowisku, że tę inwestycję można i należy realizować na podstawie zasady „zaprojektuj – wybuduj”, gdzie są przygotowane odpowiednie dokumenty. Jeśli w przyszłości taka możliwość była, taką metodą postępową. Nie wchodzi w grę bez względu na to, czy to się Państwu podoba, czy nie opracowanie koncepcji. Już koncepcja swego czasu na ten budynek była opracowana za 60 000 zł, a efekty widać. Jeśli założenie jest takie, że w ramach przetargu ten kto wygra, przedstawia dwie koncepcje do wyboru to nie ma najmniejszego powodu, żeby Zarząd Powiatu Białostockiego zamówił na skutek Państwa decyzji koncepcje za 100 000 zł i nie wiadomo co dalej z tą koncepcją będzie się działo. Wydaliśmy już 50 000 zł na konkurs przy ul. Borsuczej na lokal. „Radosną twórczość”, możemy sobie to odłożyć. Będziemy robić koncepcje, zrobimy koncepcje do następnego roku, później się okaże, że może coś innego, może inną koncepcję. Jeśli Państwo zdejmiecie tę inwestycję, macie do tego prawo, to proszę bardzo. Nikt z Zarządu Powiatu Białostockiego nie będzie oponował. Jedynie jeżeli będziemy uważali, że uchwała ta jest sporządzona, czy przygotowana, procedowanz naruszeniem prawa, owystąpimy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ażeby jednoznacznie określiła, czy jest to właściwa forma i czy ta uchwała nie ma wady prawnej. Jeśli w budżecie, w tym roku i w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie będzie pozycji „budowa”, to pierwszego dnia kiedy taka decyzja będzie, unieważnię przetarg i na pewno nie dojdzie do jakiś rozstrzygnięć, które skutkowałyby negatywnymi konsekwencjami dla Powiatu Białostockiego”.      

 

       Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym się odnieść do słów Pana Starosty Powiatu Białostockiego, że „Zarząd Powiatu Białostockiego myśli inaczej, że Zarząd może nie musieć”. Czasami takie słowa padają. Odnoszę się tutaj – ustawa o samorządzie powiatu, mówi art. 12 „do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: punkt 4 – stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej”. Panie Starosto Powiatu Białostockiego robiąc zmiany w budżecie, mówiąc o koncepcji rozbudowy Starostwa, zdejmując teraz tą uchwałę, tę inwestycję z budżetu wskazujemy Państwu kierunek działania. Jesteśmy organem stanowiącym, a Państwo jesteście organem wykonawczym i powinniście wykonywać nasze uchwały. Jeżeli Państwu to nie odpowiada, to można zawsze podać się do dymisji, podziękować i złożyć rezygnację. Jeżeli mamy współpracować razem, to idźmy do przodu. Mamy od tego też ustawę. Wiemy, gdzie jesteśmy i Państwo powinniście wiedzieć. Trzeba po prostu współpracować”.

 

        Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny Janie Bolesławie Perkowski. Jako Starosta Powiatu Białostockiego, jako Przewodniczący Zarządu zawsze deklarowałem i deklaruję wolę współpracy w samorządzie, bo na tym to wszystko polega. Nie musi Pan Panie Janie Bolesławie Perkowski przypominać, nawet mam przed sobą, że do zadań Zarządu Powiatu Białostockiego należy w szczególności przygotowywanie projektu chwał. Z reguły Państwo wyręczacie Zarząd Powiatu Białostockiego i dziękuję Państwu za wykonywanie uchwał, wykonywanie budżetu Powiatu Białostockiego. Drodzy Państwo, to Zarząd Powiatu Białostockiego wykonuje uchwały. To Zarząd Powiatu Białostockiego wykonuje budżet Powiatu Białostockiego i ponosi za to konsekwencje. W moim i w naszym mniemaniu, w dużej mierze to Państwo dajecie przyzwolenie swoją uchwałą na określone czynności formalno – prawnych i finansowych. Przede wszystkim to Zarząd Powiatu Białostockiego decyduje o formie i zakresie wykonania. Jeśli Zarząd Powiatu Białostockiego z takich czy innych względów ma inne zdanie, a ma do tego prawo. Jeśli nie wykona jakiejkolwiek uchwały Rady Powiatu Białostockiego, a z mocy prawa zobowiązany jest raz do roku przedstawiać informację z wykonania uchwał. Państwo rozliczacie Zarząd Powiatu Białostockiego przez udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium, bądź poprzez zgłoszenie wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu Białostockiego, co Państwo skrzętnie wykorzystujecie. Przyjdzie czas na ocenę pracy Zarządu Powiatu Białostockiego i będziecie Państwo podejmować decyzje, a za radę Panie Janie Perkowski, żeby podać się do dymisji bardzo dziękuję. Powiem, wzajemnie, ale nie. Dziękuję za dobre rady, deklaruję współpracę”.

 

      Pan Roman Czepe – Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panu Staroście Powiatu Białostockiego, za ten głos o współpracy ze swojej strony. Muszę tu wyraźnie odpowiedzieć. Deklarujemy pełną wolę współpracy dla dobra Powiatu Białostockiego. Jeśli chodzi o wolę budowy i odpowiadając Panu Staroście Powiatu Białostockiego na ul. Geodetów to ona jest. Tu muszę jasno powiedzieć, mniej wahań jest po mojej stronie. Jak wiadomo od początku i wyrażam to na sesjach, publicznie że zależy mi na szybkiej budowie przy ul. Geodetów. Zdania są podzielone co do kilku kwestii. Muszę to też jasno powiedzieć, to wychodzi teraz w tej dyskusji, że jest obawa, że bez koncepcji i to takiej bardzo uszczegółowionej, po za tym może być projekt techniczny, żeby jednak nie ryzykować na zasadzie „projektuj- buduj”. Te głosy przeważają u nas. Nie powiem jak bardzo liczna grupa, ale przeważają. Nie ryzykować czegoś, co jest jednak bardzo nieokreślone. Padały takie głosy jak „a kto z Państwa pozwoliłby sobie mając gotówkę na to, aby wasz dom był właśnie tak zaprojektowany, wybudowany?” Nikt, co do drzwi, klamki, okna, wszystkiego byście Państwo śledzili projektowania i wykonania. O to tu chodzi. Po to jest teraz ta nasza prośba, żebyśmy mogli wejść w te szczegóły i zorientować się chociażby nawet w kwestii planistycznej, mówię o planie zagospodarowania przestrzennego. To jest jedna kwestia. Co do błędu myślę, że Pan Przewodniczący Jan Bolesław Perkowski tak kurtuazyjnie „bił się w piersi” oczywiście. Pewnie, że to było uchybienie. Mówiąc szczerze, proszę Państwa w tej kwestii orzecznictwa Regionalnych Izb Obrachunkowych jest bardzo różne i sprzeczne. To niesamowite co sie dzieje w tym. Państwo dokładnie wiecie, że Regionalne Izby Obrachunkowe to oddzielne organy w każdym województwie. To nie jest tak, że jest jedna centralna i można pójść gdzieś wyżej. Oczywiście to sądy potem weryfikują, ale w sądach mamy znowu orzecznictwo i tak różnorodne jeśli chodzi o tę kwestię. Państwo pamiętacie dyskusję na jednej z sesji tutaj, ona trochę przechodzi (ta dyskusja) na Komisje Statutową w tym, że obszarze, a mianowicie czy radnym cokolwiek wolno jeśli chodzi o zmiany. Była ta wypowiedź, że „nie, nie może być inicjatywy”. Otóż może być i teraz sprzeczamy się – jaka? Panie Starosto Powiatu Białostockiego Pan wie, rzeczywiście wystąpiliśmy o to, żeby nie było tego posiedzenia dzisiaj, w naszej sprawie. Uczciwie powiem, że wolę aby było dlatego, że mamy rozstrzygnięcie co do tej kwestii, którą procedowaliśmy 30 marca 2017 roku. Teoretycznie szkoda, można powiedzieć czasu, bo mamy przecież zmianę w tej chwili zaproponowaną na tej sesji. Mimo wszystko będziemy wiedzieć jak nasza Regionalna Izba Obrachunkowa traktuje na tym etapie takie procedowanie, taką zmianę w uchwale. Dlatego jesteśmy rzeczywiście za tym. Proszę Państwa myślę, że głosy tutaj padły. Jesteśmy otwarci, otwarci rzeczywiście na to, żeby budować. Chcemy poznać jak najwięcej szczegółów, chcemy się pochylić. Koncepcja to jest koszt niewielki. Jeżeli nawet przyjmując kilkanaście milionów, niech w efekcie nawet będzie i więcej, bo pewnie będzie to 0,2, 0,4 %, tyle to wynosi. Mamy za sobą projekt, konkurs, trudno. Myślę, że lepiej rozpoznać rzeczy bardzo szczegółowo i zaplanować na tym wstępnym etapie koncepcyjny, planistycznym bo to pozwoli nam zaoszczędzić później”.

 

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, tak jak wcześniej mówiłem. Swego czasu opracowaną koncepcję za 60 000 zł, gdzie później ta koncepcja moim zdaniem była zarzewiem konfliktu między Starostwem, a grupą projektantów, gdzie niemalże chciano, żądano, ażeby projektanci kurczowo trzymali się koncepcji. Jest rzeczą naturalną, że na etapie projektowania, gdy wchodzą branże, wchodzą różne kwestie, gdy nawet inni są projektanci te różnice mogą być. To pomijam. Natomiast, drodzy Państwo, to nie trafia do mnie. Nie trafia do nas, ta Państwa argumentacja, że tak chcecie Państwo skrupulatnie się temu przyglądać. Przeczy temu jedna rzecz, to jest budowa szpitala w Łapach. Drodzy Państwo, nikt nie przyglądał się, nikt nie pytał: „co przy budowie szpitala? Jak wygląda „program funkcjonalno- użytkowy?” Powiem Państwu dalej, powierzyliśmy los budowy Szpitala w ręce nie wiadomo jakich osób, przy całym szacunku dla tych osób. Jako inwestorzy zastępczy w przetargu zostali wybrani i nikt nie pyta drodzy Państwo i nikt nie analizuje czy tam będą klamki czy nie będzie. Natomiast już Państwo mówicie na tym etapie będziemy chcieli wiedzieć. Powiem Państwu z całą odpowiedzialnością, będziemy mieli koncepcję i w koncepcji nie będzie drodzy Państwo, czy tam ma być glazura za 20 zł czy za 200 zł. Tak samo nie będzie w dokumentacji budowlanej zapisane jaki jest standard, czy przyjmuje się standard średni. W dokumentacjach podaje się, ile metrów będzie terakoty, czy glazury. „Program funkcjonalno- użytkowy” przygotowany przez Pana Wiesława Zawistowskiego i nasze służby Powiatu Białostockiego jest poprawnie sporządzony i nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby na podstawie tego dokonywać przetargu. Doskonale Państwo wiecie, że w warunkach określonych w tym dokumencie jest powiedziane „ten kto wygra przetarg i będzie wykonywał usługę ma na pierwszym etapie przedstawić dwie koncepcje” i to zamawiający spośród tych koncepcji wybierze jedną. Równie dobrze ten zapis pozwala, ażeby jeśli nie odpowiadają dwie koncepcje zażądać innej koncepcji i to jest ten moment, gdy można i trzeba by było mówić. Jeśli Państwa jest taka decyzja, że w tym roku nie realizujemy to nie ma najmniejszego problemu. Sadzę, że powinniśmy w miarę na tym zakończyć dyskusję, podjąć taką uchwałę, jeśli ona jest prawnie skuteczna, kończymy temat w tym roku”.

 

        Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Chciałbym jeszcze wrócić do uzasadnienia. Teraz jak się wczytałem, to rozumiem, gdyby te koszty były o 40 % większe to Państwo nie mielibyście zarzutu. Zarzut jest taki, że koszty te mogą być ostatecznie większe, nawet o 40 %. Znaczy to, że chcemy zrobić za tanio. Po drugie chciałbym tutaj poprzeć Pana Starostę Powiatu Białostockiego. Proszę Państwa logika wskazuje na jedno, jedyny moment kiedy można realnie ocenić faktyczne koszty to jest przetarg. Państwo likwidujecie tę szansę. Nie ma żadnej potrzeby, żebyśmy rozstrzygali. Przekracza to kwotę, nie ma rozstrzygnięcia. Mam pytanie do Państwa, którzy składali ten wniosek. Przetarg jest ogłoszony, tak? Nie zaglądałem, tylko raz kontaktowałem się, widziałem jak robią założenia do przetargu. Kto z Państwa te założenia czytał?

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czytałem”.

 

       Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Ktoś jeszcze?”

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Starczy”.

 

        Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Więc jakie macie Państwo uwagi? Może porozmawiajmy o konkretach? Jeżeli już się coś toczy, bo te zapisy już są takie, większej staranności na etapie przygotowania inwestycji”.

 

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Michale Kozłowski, nie będziemy wchodzili w ocenę”.

 

         Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli już coś się toczy, to przydałoby się aby był konkret, a nie że „nie zachowano”. Żądacie zachowania większej staranności na etapie przygotowania inwestycji. Dlaczego Państwo nie dajecie szansy sobie, dla Starosty Powiatu Białostockiego, nam wszystkim, określenia i urealnienia kosztów? Niech się przetarg skończy, będziemy widzieli, nic to nas nie kosztuje, jeżeli faktycznie sprawdzą się Państwa ostrzeżenia, że 40 % więcej. Będzie dylemat dla Starosty Powiatu Białostockiego, dla nas wszystkich, ale urealni się te koszty. Innej możliwości nie ma. Stworzenie nowej koncepcji nagle nie spowoduje, że nie będziemy wiedzieli ile tak naprawdę będzie kosztować. Największe obawy Państwa to jest to, że dla tego Zarządu Powiatu Białostockiego może się udać rozpoczęcie budowy. Robione jest wszystko, żeby to nie doszło do skutku. Mówiąc tak bezpośrednio o to Państwu chodzi. Podziwiam Pana Romana Czepego, który uparcie twierdzi, że zależy jak najszybciej wybudować. Rozumiem, że dla Pana Radnego Romana Czepego pewnie zależy, bo mamy presję Wojewody Podlaskiego o której już się tutaj nie mówi. Nawet słowo nie padło, że Urząd Wojewódzki czeka na naszą decyzję. Czy ma nadal trzymać nasz Powiatowy Ośrodek Geodezji, czy po prostu zdecydowanie nas „wykopać”? Jeżeli Państwo przegłosujecie to przypuszczam, że Wojewoda Podlaski będzie miał dwa razy większy argument, żeby nas się pozbyć i będziemy mieli następny problem”.

 

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa chciałbym, aby powoli kończyć tę dyskusję, ponieważ wchodzimy już w tematy, które nie dotyczą tej uchwały”.

 

        Pan Jarosław Wądołowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Radny Michale Kozłowski. Dyskutowaliśmy na temat koncepcji na Komisji Infrastruktury Technicznej. Pewne rzeczy nie zostały uwzględnione w koncepcji, która jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest między innymi taki zapis „przedłożone koncepcje do oceny mogą się różnić powierzchniami, nawet o 10 %”. Przepraszam, ale pomiędzy 3 300 m2, a 2 700 m2 to jest taka rozbieżność cenowa, że tego kto złoży i przedstawi w koncepcji 2 700 m2 nigdy nie zmusimy do zwiększenia. Przedkłada dwie koncepcje i mamy do wyboru jedną. To co Pan Starosta Powiatu Białostockiego mówi
o możliwości trzeciej to już się myli. Przy tej specyfikacji na pewno nie da się tego robić”.

 

          Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nie brnijmy w ten temat”.

 

          Pan Jarosław Wądołowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo mnie niepokoi Panie Przewodniczący i szanowni Państwo, Panie Starosto Powiatu Białostockiego wypowiedź Pana Panie Starosto, a mianowicie, że kończymy temat w tym roku. Rozumiem, że to trochę emocje i żal, ale odwrotnie. Myślę, że go zaczynamy i zaczynamy bardzo porządnie i szczegółowo. Czytając założenia byłem zdumiony jak bardzo są ogólnikowe, jak brakuje szczegółów. To jest niesamowite. Powiadam, gdybym wybudował sobie mały dom, chatkę nawet, to czy projektantowi powiedział bym „facet, buduj sobie, projektuj, ogólne założenia, to tak wiesz dwa okna z przodu, dach, komin i trochę rzeczy”- nie. Budujemy bardzo duży obiekt z pewnymi niewiadomymi. Uważam, że daleko idąca koncepcja i dosyć szczegółowy kosztorys wtedy pokaże. Dopiero przetarg pokaże, ale wcześniej kosztorys pokaże jakie będą koszty. Zobaczcie Państwo, Pan Starosta Powiatu Białostockiego słusznie mówi, że nie było zbytnio dyskusji na temat tego, co chcemy budować, co budujemy w SP ZOZ. Oczywiście to źle może, ale to teoria, że nie było. Pochylaliśmy się nad tym wielokrotnie, Pani Dyrektor SP ZOZ w Łapach wielokrotnie przedstawiała tu dokumentację, przedstawiała ją na rzutniku. Były przedstawiane bardzo szczegółowo, piętro po piętrze, pomieszczenie po pomieszczeniach co ma być budowane, myśmy to widzieli. Nie chodzi o dokumentacje techniczną, ale chodzi o koncepcję Panie Starosto Powiatu Białostockiego. To samo oglądaliśmy na Radzie Programowej. Tak samo pomieszczenie, po pomieszczeniu, jakie są wysokości, co i gdzie będzie. Przepraszam dużo lub mało. Jeżeli za mało, to proszę bardzo, jeszcze trzeba uszczegółowić. Tutaj mamy tylko ogólne założenia. Tak właśnie nie może być i tego się trzymamy. Uważam, że zaczynamy dyskusję. Proszę zauważyć, nie jesteśmy specjalistami budowlanymi, to tym bardziej trzeba nas przekonać bo jesteśmy radnymi którzy nad tym głosują i będziemy nad tym głosować. Dlatego powinno się przygotować bardzo szczegółową koncepcję, kosztorys, wyjaśnić co, gdzie i jak. Przecież nawet widzimy, jak procedowano nad kwestią zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Na zasadzie troszeczkę takiego żalu, czy takiego odruchu „nie, nie będziemy się tą kwestią zajmować”. Czemu nie? Akurat na tym się znamy. Pół roku i pewnie skończyłoby się procedowanie. Dzisiaj można punktowo zmieniać. Nie tylko szczegółowym, ale punktowo plan zagospodarowania przestrzennego, co do tego obiektu. Przenieśmy tę dyskusję na Komisję Infrastruktury Technicznej”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Cenna uwaga, myślę, że ten temat trzeba przenieść na Komisję Infrastruktury Technicznej”.

 

        Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa obiektu administracyjno-biurowego przy ul. Geodetów I w Białymstoku”.

 

         Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za” oraz 11 głosach „przeciw” podjęła uchwałę Nr XL/274/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia p.t. „Budowa obiektu administracyjno-biurowego przy ul. Geodetów I w Białymstoku” wraz z zmianami (zał. nr 7).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

             Pani Bożena Pieciul – Kierownik Referatu Budżetu przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 8).

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie do pozycji 36 G, bo z wyjaśnień w budżecie wynika, że zdejmujecie Państwo kwotę 500 000 zł. W poprzednim budżecie ta kwota była wyższa
o 590 000 zł. Interesuje mnie, gdzie znajduję się te 90 000 zł? Na jakiej podstawie, której uchwały? Czy myśmy po prostu przeoczyli to? Czy to jakąś uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego oddzielną? Proszę to wyjaśnić. W poprzednim budżecie pełna kwota była 4 790 831 zł, a w tym budżecie po zmianach mamy 4 202 831 zł. Zdejmujecie Państwo 500 000 zł, to gdzieś jeszcze jest 90 000 zł. Czy to pokrywa deficyt budżetu, te 90 000 zł”.

          Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi szereg inwestycji na drogach powiatowych organizując przetargi nieograniczone na inwestycje drogowe, jak również na opracowanie dokumentacji projektowych. Powiatowy Zarząd Dróg po przetargach spotyka się z sytuacją, że o to coś co przewidywał, że będzie wykonane za określoną kwotę jest wykonywane za kwotę wyższą niż przewidywana. Myślę, że jest to tajemnica Pani Skarbnik Powiatu Białostockiego skąd wzięła pieniądze. Powiatowy Zarząd Dróg kiedy ma do czynienia
z kwotami wyższymi zaoferowanymi w ofertach pisze wniosek do Zarządu Powiatu Białostockiego o zwiększenie wartości danego zadania. Te 90 000 zł akurat tu mi się układa dość logicznie – otóż 30 000 zł trzeba dołożyć do przedsięwzięcia (jeśli dobrze pamiętam)  w Gminie Dobrzyniewo Duże w miejscowości Pogorzałki. 30 000 zł na zadanie w miejscowości Gniła, również w Gminie Dobrzyniewo Duże. 15 000 zł na zadanie w Gródku, aby rozstrzygnąć przetarg na Raduninie oraz 15 000 zł na zadanie w Leszni. Mamy akurat 90 000 zł. Jeśli akurat tak było, bo pewności nie mam”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam nadzieję Panie Dyrektorze Powiatowego Zarządu Dróg, że Pan jednoosobowo w budżecie nie zmieniał tych kwot. Pan nie ma takich uprawnień”.

 

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Powiatowy Zarząd Dróg nic nie zmienia, bo nie ma takich kompetencji”.

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Na jaki to wniosek zostało zmienione i przesunięte? Jeżeli można ksero przekazać to będę bardzo wdzięczny”.

 

             Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny Janie Bolesławie Perkowski. Jest to na wniosek. Propozycja zmian do budżetu, proszę wziąć po uwagę, że tu nikt nie zmieniał czegokolwiek. Jest to propozycja z którą występuje pierwotnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawił projekt zmian do budżetu. To jest propozycja, albo Państwo ją uwzględnicie, bądź nie. Uważamy, że jeśli brakuje na te przedsięwzięcia o których mówił Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 590 000 zł umownie z Panią Skarbnik Powiatu Białostockiego nazywamy, że pożyczamy to, z tej inwestycji, którą wszystko wskazuje na to, że w tym roku ona nie będzie wykorzystana”.

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto Powiatu Białostockiego, rozumiem, ale aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, pozycja 4 o 50 000 zł. Czyli się zmniejsza finansowanie tej inwestycji, a nie 590 000 zł. Chodzi o te 90 000 zł, w którym punkcie ono jest ujęte? Nic więcej. Nie mówimy, że nie trzeba. Tylko gdzie to jest ujęte?”

 

            Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Maleńkie dopowiedzenie. Dobrzyniewo, a Supraśl”.

 

              Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Nie chodzi nam na co poszło, tylko na jakiej podstawie?”

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mamy tutaj Panią Skarbnik, która może odpowiedzieć na to pytanie, a nie będziemy dywagować czy jest tak, czy inaczej. Witamy Panią Skarbnik Powiatu Białostockiego. Bardzo prosimy o informację dotyczącą rozstrzygnięcia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a później odpowiedź na pytanie, które Pan Radny Jan Perkowski jeszcze raz powtórzy”.

 

       Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Decyzją Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała z 30 marca 2017 r. została uchylona w całości. Państwa zmiany dotyczące ul. Geodetów były na tyle daleko idące, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie mogła wskazać których jeszcze dodatkowo zmian dotyczą, zdjęte te 200 000 zł z tego zadania inwestycyjnego. Zapytano mnie - „czy mogę wskazać na które zadania inwestycyjne zostały przeznaczone te pieniądze?” Powiedziałam, że „nie”, ponieważ Państwa wniosek odnośnie zmian wprowadzonych na sesji 30 marca 2017 r. dotyczył nie tylko tych 200 000 zł, ale też i większych kwot. W związku
z tym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej unieważniło uchwałę w całości”.

 

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękujemy bardzo i tutaj padło pytanie Pana Jana Bolesława Perkowskiego. Bardzo proszę
o przedstawienie jeszcze raz tego pytania”.

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W załączniku nr 3, pozycja 36G– jest zdjęcie kwoty 500 000 zł. W poprzednim budżecie była kwota wyższa o 590 000 zł. Myśmy nie zauważyli tej zmiany, albo przeoczyliśmy. Prosimy o wskazanie gdzie 90 000 zł i na jakiej podstawie zostało przeniesione?”

 

         Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W takim wypadku proszę o 5 minut przerwy, bo muszę pójść na górę. Z tego co pamiętam była to uchwała Zarządu Powiatu Białostockiego, gdzie na wniosek Pana Dyrektora Marka Jędrzejewskiego były zwiększane zadania inwestycyjne, ponieważ nie mógł rozstrzygnąć przetargu inwestycyjnego, bo tam brakowało pieniędzy. W związku z tym, że Zarząd Powiatu Białostockiego ma takie uprawnienie, jeżeli zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego się nie zwiększy, a tylko chodzi o kwotę, czyli po prostu zwiększenie budżetu do rozstrzygnięcia przetargu. Zarząd Powiatu Białostockiego ma takie uprawnienia”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „Skoro Regionalna Izba Obrachunkowa wydała takie postanowienie, to obowiązuje uchwała budżetowa z lutego 2017 r., tak?”

 

              Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Zmiany do budżetu z lutego”.

 

                   Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli budżet i to co procedujemy jest teraz nie aktualne?”

 

             Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nieaktualne są kwoty globalne. Państwa zmiany, które chcecie, które będą uchwalone jak najbardziej zostaną wprowadzone. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zwróciło się do mnie i powiedziało w ten sposób, że będę poproszona o dostosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie do bieżącej sytuacji prawnej. Wszystkie te zmiany z 30 marca 2017 roku były przez Państwa uchwalane muszę zdjąć z budżetu, po stronie dochodów i po stronie wydatków”.

 

          Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli punktem wyjścia jest uchwała lutowa, tak?”

          Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Tak”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli procedujemy na nieaktualnym dokumencie”.

 

          Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Nie, nie na nieaktualnym. Proszę Państwa, nikt nie mówi o nieaktualnym dokumencie. Zmiany po stronie dochodów  i wydatków są aktualne”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, proponuję 10 minut przerwy, musimy się jeszcze zastanowić czy rzeczywiście tę uchwałę dotyczącą zmian w budżecie w ogóle procedować. Jeżeli są zmiany tak daleko idące to zupełnie możliwe, że procedowaliśmy nad niewłaściwymi zmianami”.

         Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że tak samo w tej uchwale są zmiany, które spowodują jeżeli Państwo nie uchwalicie tej uchwały Pan Dyrektor Marek Jędrzejewski nie będzie mógł w paru przypadkach rozstrzygnąć przetargu. Będzie musiał unieważniać przetarg na roboty drogowe”.

 

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „W sytuacji kiedy mija termin związania z ofertą”.

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Czy możemy obradować bez przerwy? Po budżecie Pani Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawi nam gdzie znajdują się te 90 000 zł”.

 

          Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Dobrze później pójdę po uchwałę”.

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu klubów połączonych Prawa i Sprawiedliwości, Nasze Podlasie, Niezależni mam przyjemność zgłosić wniosek o zmiany w budżecie (zał. nr 9)”.

 

         Pan Jarosław Wądołowski – Rady Powiatu Białostockiego: „W związku ze zgłoszoną poprawką mam pytanie do Pani Skarbnik Powiatu Białostockiego. W budżecie na 30 marca 2017 roku, który mam przed sobą, w pozycji 4 po stronie powiatu było 500 000 zł, jeżeli teraz zdejmiemy te 500 000 zł, to zdejmujemy z przedstawionego nam dzisiaj 1 000 000 zł? Czy z obowiązujących w lutym 500 000 zł? Bo pozbawimy tej inwestycji realizacji w takim zakresie jakim ona może być realizowana bez zwiększania środków budżetu Powiatu Białostockiego”.

 

           Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „Nie ma marcowej uchwały”.

 

          Pan Jarosław Wądołowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Istnieje uchwała lutowa, w której też widnieje 500 000 zł”.

 

           Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, te zmiany które wprowadzam odnośnie pozycji nr 4, to są na tej sesji. Na poprzedniej sesji (jak dobrze pamiętam) to tej pozycji – załącznika inwestycyjnego nie zmienialiśmy”.

 

         Pan Jarosław Wądołowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, ale teraz chcemy zmniejszyć o 500 000 zł i zmieniamy. Od jakiej kwoty? Od 1 000 000 zł, który nam tu przedłożono? Czy od 500 000 zł, które obowiązywało w lutym?

 

         Pani Marta Szczuka – Skarbik Powiatu Białostockiego: „Jeszcze raz wytłumaczę. Propozycja Zarządu Powiatu Białostockiego była, żeby zwiększyć te zadanie inwestycyjne po stronie Powiatu Białostockiego i po stronie gminy, po 500 000 zł, ale to tą sesją. Jeżeli Państwo tą sesją cofacie te założenia to uważam, że od tego 1 000 000 zł, albo dacie Państwo jeszcze 5 minut i pójdę po uchwalę z 30 marca i z lutego”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Państwo nie macie przed sobą tych zmian, proszę o 5 minut przerwy, po to, żebyście Państwo mogli optycznie zapoznać z tymi zmianami”.

 

     Pan Jarosław Wądołowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący proszę o zwiększenie przerwy do 15 minut”.

 

Ogłoszono 15 minut przerwy.

Obrady wznowiono o godz. 1340.

 

        Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Konsultowałam to z Regionalna Izbą Obrachunkową. Do momentu uprawomocnienia się uchwały, Państwo również mogą się odwołać od uchwały Kolegium, tej zaskarżanej. Do momentu uprawomocnienia się uchwały Państwo możecie dokonać zmiany. W związku z tym został wypracowany taki Państwa wniosek i wydaje mi się logiczny, że zmiany marcowe będą wprowadzone do dzisiejszego budżetu. Zmiany kwietniowe, które Państwu przedstawiłam do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie również zostaną wprowadzone. Jednocześnie Państwo w tej uchwale unieważnicie uchwalę z 30 marca
2017 r. Po porostu lutowa uchwała, później ta kwietniowa, która będzie obejmować zmiany dotyczące budżetu, które były procedowane w marcu i dzisiaj. Jeżeli Państwo sobie życzycie to tę uchwałę z 30 marca mam przy sobie, mogę przypomnieć Państwu jakie to były zmiany, abyście Państwo wiedzieli nad czym debatujecie”.

 

         Pan Roman Czepe – Rady Powiatu Białostockiego: „Wiemy”.

 

             Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Dzisiejsze zmiany Państwo macie przed sobą. Państwa wnioski zarówno te marcowe i kwietniowe nie są ujęte. Musicie odrębnie wprowadzić wnioski do budżetu”.

 

            Pan Roman Czepe – Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, mamy przed sobą projekt uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017. Do tego projektu wnoszę dwie poprawki. Wprowadza się § 6 w następującym brzmieniu: „uchyla się uchwałę nr XXXIX/275/2017 Radny Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017. § 6 otrzymuje numer 7, a §7 otrzymuje numer 8. Druga poprawka dotyczy §2. Zmienia się załącznik numer 3 i numer 4 do uchwały. Zmienia się treść, czyli nazwę uchwały numer XXXIX/275/2017 Radny Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2017 r. na uchwałę numer XXXVIII/261/2017 Radny Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r.” To są do projektu uchwały wprowadzającej”.

 

           Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z tym, że tamte wnioski są już nieaktualne wprowadzamy wniosek na nowo (zał. nr 10). Prosiłbym o przyjęcie w jednym głosowaniu tego wniosku, z uwagi, że wniosek jest spójny w sensie kwot które zdejmujemy i które na nowo wydajemy z budżetu”.

 

        Pani Barbara Grabowska – Rada Powiatu Białostockiego: „W żadnym wypadku. Trzeba nad każdym punktem dyskutować”.

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Dyskutować możemy, ale wniosek musi być przyjęty przy jednym głosowaniu”.

 

          Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że wniosek jako całość, ponieważ tutaj są kwoty zmniejszające i zwiększające wartości różnych zadań w budżecie Powiatu Białostockiego. Dobrze będziemy omawiali”.

 

          Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Jeśli można byłoby poprosić Państwa jednak o nieprzyjmowanie takiego wniosku. Chodzi mi o pozycję
1.1. zdjęcie 500 000 zł z przebudowy z rozbudową mostu na rzece Niewodnica wraz
z dojazdami w miejscowości Lewickie. Oznacza tak naprawdę zabranie w ogóle pieniędzy powiatowych z tejże inwestycji, czyli będzie tam 0 po przyjęciu tej uchwały”.

 

           Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tam wprowadziliśmy 1 000 000 zł po stronie Powiatu Białostockiego i 1 000 000 zł po stronie Państwa gminy. Państwo Radni zabierają 50 000 zł z budżetu Powiatu, czyli zostaje 500 000 zł po stronie Powiatu i 100 000 000 zł po stronie gminy”.

 

          Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Z tego co zrozumiałem. Wprowadzenie było 500 000 zł tych pierwszych, podczas tej sesji której zmiany zostały uchylone. Dobrze zrozumiałem?”

 

         Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie, to dzisiejsza sesja wprowadzała te zmiany, gdzie wprowadzaliśmy 1 000 000 zł. Te 500 000 zł było na lutowej sesji”.

 

            Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „23 lutego mieliśmy 500 000 zł z budżetu Powiatu Białostockiego na te zadanie. 30 marca również mieliśmy 500 000 zł z budżetu Powiatu Białostockiego”.

 

        Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak, a teraz dopiero dzisiejsza sesja miała doprowadzić do wprowadzenia dodatkowych 500 000 zł ze strony Powiatu Białostockiego”.

 

        Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Czyli zabieramy 500 000 zł z 500 000 zł i mamy 0”.

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Nie, z 1 000 000 zł zdejmujemy 500 000 zł, które miało być dzisiaj wprowadzone i nadal zostaje 500 000 zł”.

 

        Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „500 000 zł to będą pieniądze Gminy Juchnowiec Kościelny”.

 

        Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Nie, było 1 000 000 zł według projektu dzisiejszego budżetu. Po zmianie i po naszym wniosku zostaje na tę inwestycję z budżetu Powiatu Białostockiego 500 000 zł i 1 000 000 zł z budżetu gminy, czyli 1 500 000 zł plus jeszcze w zanadrzu jest około 1 000 000 zł z budżetu Skarbu Państwa. W przyszłości”.

 

        Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Co oznacza, że jesteśmy w punkcie wyjścia, bo mamy pół na pół. 500 000 zł do 500 000 zł z jednostek samorządu terytorialnego. Informacja o pieniądzach z budżetu Państwa będzie dopiero w czerwcu”.

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Do czerwca jest już tylko chwila. Jak Pan Wójt Juchnowca Kościelnego odniesie się do tego, że zabiera z drogi Wojszki – Stanisławowo o której mówi, że nie chce jej robić. Chcemy ją robić, może do jakieś porozumienia dojdziemy. Tylko nie wiem czy to jest czas teraz, czy na Komisji Infrastruktury Technicznej”.

 

          Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Jeżeli chodzi o ten mostek. To jest element inwestycji z programu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” dotyczącej budowy ścieżki rowerowej. Państwo zobowiązywaliście się do tego, że jeżeli chodzi o inwestycje z tego programu, to nic nie będziecie zmieniać. Moim zdaniem to będzie złamanie tej zasady i może to utrudnić pozyskanie środków finansowych na ten cel. Absolutnie nigdy nie mówiłem, że jestem przeciwny robieniu drogi Niewodnica – Wojszki. Moje stanowisko od dłuższego czasu jest niezmienne. Cały czas podkreślam, tylko jest kwestia co chcemy zrobić na tej drodze. Miało być zorganizowane spotkanie na koniec marca, nie było takiego spotkania. Przez miesiąc nikt nic nie zrobił. Odnoszę wrażenie, że to Radni Powiatu Białostockiego nie chcą tejże inwestycji. Panie Przewodniczący Rady miało być spotkanie, to Pan się zobowiązał do zorganizowania spotkania i zaproszenia mnie również”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozbawił mnie Pan. Dzisiaj Pan Starosta Powiatu Białostockiego zobowiązał się, że do 15 maja takie spotkanie będzie miało miejsce. Proszę cierpliwie czekać. Myślę, że ono nastąpi”.

 

           Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa sprawa nie jest śmieszna, sprawa jest poważna, bo w grę wchodzą poważne rzeczy i pieniądze. To nie jest tak, że sobie dziś zrobimy coś, albo nie zrobimy. To jeszcze raz pokazuję drodzy Państwo, że procedujecie poza Zarządem Powiatu Białostockiego, poza gminą, poza innymi, poza Skarbnikiem Powiatu Białostockiego i później wychodzą takie niejasności. To są decyzje nieprzemyślane z różnych stron. Jeśli dzisiaj Powiat Białostocki po swojej stronie nie wprowadza 500 000 zł, to co dalej? Kiedy Powiat Białostocki wyrówna tę dysproporcję? Jeśli są pieniądze ze strony gminy 1 000 000 zł. Kiedy po swojej stronie 50 na 50 dołoży Powiat Białostocki? Jeżeli nie dziś to kiedy? Powiedźcie Państwo, czy Gmina Juchnowiec Kościelny ma również zweryfikować swoje plany? Tak jak mówi Pan Wójt Juchnowca Kościelnego, że są plany związane z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym. Proszę wziąć po uwagę, że ta dzisiejsza decyzja może zaważyć na całości projektu o wartości 100 000 000 zł”.

 

         Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie Juchnowca Kościelnego. Dla nas jest nieakceptowanle, żeby zabierać to z pozycji 36G. Jeżeli Państwo znajdziecie środki z innej pozycji to jesteśmy otwarci na to, żeby je przesunąć”.

 

          Pan Andrzej Babul – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tutaj chciałbym się odnieść do Pana Wójta Juchnowca Kościelnego, bo postawa Pańska jest dla mnie nieuczciwa. Były przeznaczone pieniądze ze strony Gminy Juchnowiec Kościelny i Powiatu Białostockiego po 500 000 zł na ten most. Pan nie potrzebował specjalnego zaproszenia żeby dzisiaj przyjechać w tej sprawie. W sprawie drogi Wojszki - Niewodnica to Pan pretensje zgłasza, że ktoś Pana nie zaprosił. Czyżby ta droga nie leżała w Pańskiej gminie? Tu Pan takiej inicjatywny nie wykazał. Jeżeli chodzi o inwestycje  z programu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” to dlaczego to dzisiaj mamy reagować nagle nad tą zmianą? Wcześniej gdzie to było? Było i jest, 1 000 000 zł cały czas, ale dzisiejsze zwiększenie. Czy z tego powodu miałby nie zafunkcjonować cały BOF? Tu Pan Starosta Powiatu Białostockiego też przesadza, jeśli tak stwierdza. Pozostaje na tę inwestycję 1 500 000 zł jeśli Gmina Juchnowiec Kościelny nie zmieni nic, a w czerwcu dojdzie do tego 1 000 000 zł z budżetu Państwa. Można realizować tylko kwestia tego, czy będzie zrealizowane w lipcu, czy też może we wrześniu. Jeszcze raz apeluje do Pana Wójta Juchnowca Kościelnego, żeby jednak sytuacje, która jest na drodze Niewodnica – Wojszki, gdzie trzy tygodnie temu cofnięto wszystkie kursy autobusów. Konkretnie z powodu jakości drogi i nasze wsie w ogóle nie mają połączenia z Białymstokiem, żeby Pan się tym przejął i nie czekał na zaproszenie z inicjatywą. Taka inicjatywa jest potrzebna właśnie z Gminy Juchnowiec Kościelny, która dużo inwestycji prowadzi i ma budżet taki, że moglibyście zareagować w jakiś sposób, żeby poprawić nawierzchnię na tej drodze”.

 

                 Pani Barbara Grabowska – Rada Powiatu Białostockiego: „Jeżeli to zabierzemy, zdejmiemy z tej pozycji to nie będziemy w ogóle mieli. Z Powiatu Białostockiego zabieracie 500 000 zł to z gminy też możemy nie dać 500 000 zł i inwestycja będzie położona na półkę. Most jest na tej drodze, co ruch jest teraz niesamowicie duży. Nie wiadomo jak długo. To jest droga powiatowa. Czemu mamy się bić o drogi powiatowe. Panie Radny Andrzeju Babul nie mówiliśmy, że nie chcemy tej drogi robić. Z Panem może ze sto razy rozmawiałam. Chcemy zrobić to dobrze. Zrobić dokumentację”.

 

             Pan Andrzej Babul – Rady Powiatu Białostockiego: „Tak, za sto lat”.

 

            Pani Barbara Grabowska – Rada Powiatu Białostockiego: „Nie za sto lat. Jeżeli by Pan do tej pory co się kłócimy to już byłaby dokumentacja i moglibyśmy w następnym roku do czegoś się przymierzyć. A tak będziemy się kłócić. Zrobimy to, albo nie zrobimy. Mówię w imieniu swoim i Wójta Juchnowca Kościelnego, że nasza gmina nie będzie robić byle czego. Chcemy zrobić to dobrze. Dziękuję”.

 

           Pan Andrzej Babul – Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Radna Barbara Grabowska, chciałem jednak zauważyć, że w budżecie tej inwestycji most na rzece Niewodnica, to akurat wystarczy na most, a dojazdy to jest następny 1 000 000 zł. Nie mówiąc o tym, że w czerwcu będzie 2 000 000 zł. Proszę nie wprowadzać Radnych Powiatu Białostockiego w błąd”.

 

         Pani Barbara Grabowska – Rada Powiatu Białostockiego: „Proszę Pana, zawsze było do tej pory, że most był z dojazdami”.

 

             Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Ad vocem do Pana Radnego Andrzeja Babula. Przyjeżdżałem na każde spotkanie dotyczące tejże drogi i przyjadę. Tylko takiego spotkania nie było i o tym mówię, że miało być zorganizowane, a nie zostało. Przyjeżdżać po to, żeby się spotkać sam ze sobą to raczej nie ma sensu. Podkreślam, że jak najbardziej na takie spotkanie przyjadę”.

 

            Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Mam prośbę do Pana Marka Jędrzejewskiego, tłumaczył nam na komisji jaki jest mechanizm finansowy z pozyskaniem tej dotacji i w tej chwili najważniejsze jest to. Zawsze jestem za tym, żeby nie ruszać przedsięwzięć które wygenerują pieniądze zewnętrzne. Jakie jest ryzyko, że przy tym spadku naszego wkładu, czym ryzykujemy? Tu Panowie Radni z Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że nic się nie stanie, pieniądze będą. Zrobi się później, zrobi się na jesień, albo kiedyś. Czy jest jakieś zagrożenie, że ewentualnie to nam stanie i nie będziemy mieli z budżetu Państwa środków na ten most? Jakie są zagrożenia przy braku tego pełnego wkładu zaplanowanego na tę inwestycję?”

 

               Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo. Skąd taki pomysł? Planując budżet Powiatu Białostockiego w zakresie dróg powiatowych na rok 2017 wyceniliśmy to przedsięwzięcie na 2 000 000 zł. Zakładaliśmy, że 500 000 zł będzie pochodziło z budżetu Powiatu, drugie 500 000 zł z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, a 1 000 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa. W związku z tym, że w lutym Zarząd Powiatu Białostockiego podpisał się pod wnioskiem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wniosek został pozytywnie zweryfikowany w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Został skierowany do dalszego procedowania do Ministerstwa Finansów  w celu wskazania, określenia ilości środków jakie na to przedsięwzięcie z budżetu Państwa będzie mogła być przeznaczona. Informacja o tym ma wpłynąć w czerwcu. W związku z tym, że jesień nie jest dobrym okresem czasu na realizację zadań związanych z przebudową obiektów inżynierskich i dojazdów, czy dróg, chcieliśmy wykonać to wcześniej. Stąd pomysł w Powiatowym Zarządzie Dróg, żeby z budżetu Powiatu Białostockiego z zadania 36G pożyczyć 500 000 zł, skierować do zadania numer 4. Mieć po stronie budżetu 1 000 000 zł, a Gmina Juchnowiec Kościelny deklaruje własny 1 000 000 zł i będziemy mieli 2 000 000 zł. Można rozpoczynać procedury przetargowe i prowadzić roboty budowlane, inżyniersko - budowlane w bardzo korzystnych warunkach atmosferycznych. Mamy bardzo negatywne przykłady z ubiegłego roku, gdzie 8 czy 9 zadań musiało zostać zapisanych planie wydatków niewygasających, bo listopad nie był już terminem do prowadzenia robót związanych z robotami drogowymi. Dziękuję”.

 

            Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Mam taką propozycję. Skoro Państwo mówią, że nic się nie stanie, w czerwcu te pieniądze będą i nie będzie problemu. To co stoi na przeszkodzie, żeby nie zabierać na razie tych pieniędzy? Potem jak przyjdą pieniądze z Ministerstwa to dołożyć do drogi i tak w tym okresie czasu na tę drogę nie wyda się tych pieniędzy. Nie ma najmniejszych szans. A to wiadome będzie, że inwestycja nie będzie zagrożona, że ona powstanie”.

 

            Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że Pan bardzo szczerze mówi o tym, że tej drogi nie zrobimy”.

 

             Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „W ciągu dwóch miesięcy, nie”.

 

          Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W nawiązaniu do tej pożyczki. Złożyliście Państwo wniosek o pożyczkę, a on nie został po prostu uznany. Tutaj jest taki problem, że nie zabieramy tych pieniędzy, wy po prostu ich nie macie. To jest tylko zmiana w budżecie. Nie przesuwamy ich, bo one jeszcze nie zostały przesunięte. Uchwała Rady Powiatu Białostockiego nie została podjęta. To wy chcecie zabrać z drogi Juchnowiec Kościelny nie konsultując tego z resztą Rady Powiatu Białostockiego. Dziękuję”.

 

           Pan Andrzej Babul – Rady Powiatu Białostockiego: „Nawiązując do Pana Jana Perkowskiego. Panie Wójcie Krzysztofie Marcinowicz, Pan się myli, to nie będzie uchwała gdzie zabieramy, ponieważ w budżecie teraz jest zapisane 500 000 zł na drodze Niewodnica - Wojszki. Projekt zmian opiewa na przełożenie tych pieniędzy na most. W gwoli ścisłości. Zaryzykuję taką propozycję, aby Pan zadeklarował się wobec Radnych Powiatu Białostockiego na sesji, że w tej chwili pożyczamy 500 000 zł na ten most, ale Pan się deklaruje, że jak otrzymacie w czerwcu 1 000 000 zł, to od razu przystępujemy do bieżącego remontu drogi. Wy 500 000 zł dokładacie do bieżącego remontu, bo taka ostatnio propozycja padła na Komisji Infrastruktury Technicznej, że ponieważ inwestycja nie jest możliwa do wykonania ze względu na koszty. Droga wymaga natychmiastowej interwencji to wobec tego przystępujemy do remontu bieżącego. Z tym, że do bieżącego remontu to jest już wasza dobra wola, że dołożycie się do inwestycji, te 50 % jak każda gmina. To jest przyjęte od dawna. Natomiast do remontu bieżącego na ogół jeszcze nie dokładały się gminy do Powiatu Białostockiego. To jest sytuacja awaryjna. Teraz czekam, czy Pan się zadeklaruje? Tak przy wszystkich”.

 

             Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Jeżeli te pieniądze się nie znajdą w chwili obecnej na tę inwestycję, to ogłoszenie przetargu, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa, czyli może gdzieś w miesiącu lipcu, efekt może być taki, że ta inwestycja nie zostanie skończona. Pieniądze do Ministerstwa trzeba będzie zwrócić. Powinniście mieć Państwo świadomość tego, że zabierając te 500 000 zł, które Zarząd Powiatu Białostockiego proponuje przeznaczyć na tę inwestycję, mogą Państwo pozbawić ten most dotacji  z Ministerstwa. Absolutnie nie mogę deklarować, że dołożymy do remontu, bo to Rada Gminy Juchnowiec Kościelny decyduje o tym. Z informacji jakiej do tej pory Radni wyrażali to, że do bieżących remontów się nie dokładamy”.

 

        Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałabym tylko zwrócić uwagę Państwu, że bieżący remont to jest remont. Czyli remontujemy coś co istnieje. Byłam na tej drodze, doskonale wiem, że ta droga jest  w połowie asfaltowa, a w połowie żwirowa. Położenie jakiejkolwiek nakładki bitumicznej to już nie jest remont, ponieważ zmieniamy powierzchnie drogi ze żwirowej na asfaltową. W związku z tym nie wpisuje się w zakres remontów bieżących drogi”.

 

        Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Chodzi o roboty o charakterze inwestycyjnym. Nie można ich wykonywać w ramach wydatków bieżących. W ustawie o drogach publicznych mamy bardzo precyzyjne definicje co to jest remont, bieżące utrzymaniem i przebudowa, budowa i rozbudowa drogi. Te żądanie tutaj, jak gdyby wykonania powierzchniowego, utrwalenia cało powierzchniowo, bądź nawet na pasku szerokości 2 metry, też wchodzimy w zakres robót o charakterze inwestycyjnym”.

 

        Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Z tej gry słów, to wyszło na to, że jeżeli będziemy chcieli coś zrobić, to nie w takim zakresie. To nie jest remont tylko budowa, czy przebudowa. Do budowy i przebudowy jak było już stwierdzone od dłuższego czasu, to jest potrzebna dokumentacja. Cały czas nie mogę wyjść z podziwu tego, jak Państwo bronicie się przed zrobieniem dokumentacji, która się nie zepsuje, a będzie jeśli cokolwiek będziecie robić. Jest to po prostu wskaźnik, co po prostu robimy. Nawet ten remont możemy robić w jakiejś skali bardziej upodabniającej tę drogę do prawidłowej. Nie wiem, to jest jakieś psychiczne proszę Państwa. Opór, żeby zrobić mając pieniądze, żeby zacząć robić projekt drogi, jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Myślałem, że nawet po tym spotkaniu z Wójtami, Burmistrzem Zabłudowa, że jakoś to do was dotrze. W tej chwili jest to tylko upór, żeby tego nie zrobić. Chyba, że przekona Pan Marek Jędrzejewski w tej chwili, że to i tak będzie musiała być przebudowa, a nie remont bieżący na taką skalę”.  

 

        Pan Andrzej Babul – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Michale Kozłowski, do Pana to nie dociera. Właśnie troszczymy się o to, aby nie zrobić projektu na półkę. Zrobienie tego projektu to minimum rok, nawet najskromniejszego. Sytuacja na tej drodze od wielu lat jest tragiczna, a dzisiaj doszło do sytuacji w której przewoźnik zrezygnował  z dowozów. Czy Pan nie może pojąć, że tu nie chodzi o zrobienie projektu na półkę ? Tylko do tego zmierza takie podejście i do wyrzucania pieniędzy na projekt. Tylko do poprawy stanu nawierzchni. Ta droga nie wymaga przebudowy, nie wymaga tych projektów. Wymaga dobrej woli której nie ma”.

 

        Pan Michał Kozłowski – Rady Powiatu Białostockiego: „W takim razie bardzo chciałbym zobaczyć pismo od przewoźnika. Jakie on stawia warunki, żeby mógłby dalej wznowić kursy, jeżeli jest to gdzieś złożone. Cały czas próbowałem zlokalizować, gdzie ten przewodnik się zgłosił? Nie mogę zrozumieć, że z tego powodu. Jeżeli coś jest to proszę  o udostępnienie. Jeżeli jest to argument, taki mały szantaż, że nie ma autobusu, to naprawdę gmina powinna rozmawiać. Fakt się stał, chciałbym zobaczyć argumenty przewoźnika”.

 

      Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt Juchnowca Kościelnego: „Przewoźnik zrezygnował nikogo nie informując dlaczego. Z tego co wiem to jest drugi przewoźnik, który jest zainteresowany wejściem na tę trasę”.

 

       Pan Jarosław Wądołowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, robicie wszystko, żeby ta droga nie była zrobiona. Nie była wyremontowana za środki, które są już wygospodarowane w budżecie Powiatu Białostockiego. Jest to bardzo przykre”.

 

       Pani Barbara Grabowska – Rada Powiatu Białostockiego: „Panie Jarosławie Wądołowski 8 lat byliśmy w Zarządzie Powiatu Białostockiego, może powtórzę dewizę byłego Pana Starosty Powiatu Białostockiego, że jak coś robimy to róbmy to dobrze, aby po nas została pamiątka, żeby ludzie się z nas nie śmiali. Siedziałeś 8 lat, słuchałeś i niczego się nie nauczyłeś”.

 

       Pan Jarosław Wądołowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Nauczyłem się tego, że trzeba tę drogę zrobić. Zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji”.

 

       Pan Krzysztof Gołaszewski – Rady Powiatu Białostockiego: „Omówiliśmy tylko jeden punkt, a mieliliśmy omawiać wszystkie po kolei”.

 

       Pani Barbara Grabowska – Rada Powiatu Białostockiego: „Nie ustaliliśmy jaka jest decyzja z Gminą Juchnowiec Kościelny”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że pewne tematy się wyprostują po spotkaniu, które Pan Starosta Powiatu Białostockiego zorganizuje”.

 

          Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa spotkanie będzie, nie ma problemu. Słusznie zauważono, że poprzednio kto inny organizował, ale akurat to nie jest przytyk w ogóle. Tylko wtedy też uważałem, że doszliśmy do pewnego konsensusu. Żeby dalej rozmawiać trzeba zmienić załącznik inwestycyjny i rozmawiać na temat dokumentacji. Wczoraj mówiłem chyba ze trzy razy na Komisji Infrastruktury Technicznej stanowisko było i jest nadal Zarządu Powiatu Białostockiego i Wójt, Burmistrz obu gmin, że można mówić o zakresie tej dokumentacji. Tu się miesza dwie rzeczy. Sądzę, że starzy samorządowcy już czas najwyższy, żeby wiedzieć co to jest inwestycja, remont, jak to się ma w budżecie. To już się tak łatwo przerzuca. Jak nie inwestycje, to zrobimy remont, czy cokolwiek. To Powiatowy Zarząd Dróg Zarządem Powiatu Białostockiego wykonuje budżet i ponosi odpowiedzialność za opis inwestycji, czy remontu, klasyfikacji i prowadzenia procedur takich robót. Chcę Państwu przypomnieć, że to nie jest do końca tak, że w pozycji remonty bieżące, ale macie obowiązek tu czy tam zrobić w takim zakresie i za takie pieniądze. Nie jest to drodzy Państwo, mówię czysto z punktu formalnego w gestii Rady Powiatu Białostockiego, ażeby wskazywać, że roboty bieżące mają być na tej i na tej drodze w takim i takim zakresie. Od tego jest Powiatowy Zarząd Dróg i Zarząd Powiatu Białostockiego”.  

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa padł wniosek o zakończeniu dyskusji”.

 

          Pan Krzysztof Gołaszewski – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący mieliśmy o innych punktach też porozmawiać. To co zamykamy na pusto rozmowę? Bo ktoś chce iść do domu i nie ma czasu na to? To niech idzie do domu jak się spieszy”.

 

            Pan Jan Bolesław Perkowski – Rady Powiatu Białostockiego: „Te punkty były już omawiane w lutym, to tylko powtórka”.

 

        Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana Jarosława Wądołowskiego o zakończeniu dyskusji nad przedłożonymi punktami w sprawie zmian w budżecie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za” pozytywnie przyjęła wniosek Pana Jarosława Wądołowskiego o zakończenie omawiania punktów z wniosku do zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 217.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” pozytywnie przyjęła zmianę dotyczącą: wprowadzenia §6 w brzmieniu: „§6. Uchyla się uchwałę nr XXXIX/275/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017”, dotychczasowy §5 i §6 otrzymują numer §7 i §8 (do wniosku połączonych klubów radnych o zmianę projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2017).

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za” oraz 3 głosach „przeciw” pozytywnie przyjęła zmianę dotyczącą §2 uchwały nr XXXIX/270/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2107 r. – dotychczasowe brzmienie
§ 2 o treści:

„§2. Zmienia się załącznik Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 w zakresie:

- aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2017 rok – załącznik Nr 3,

- aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu w 2017 roku – załącznik Nr 4,

1) Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

2) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4”

zastępuje się treścią §2 uchwały nr XXXVIII/261/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w brzmieniu:

„§2. Zmienia się załącznik Nr 3 i Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/256/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2017 w zakresie:

- aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2017 rok – załącznik Nr 3,

- aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu w 2017 roku – załącznik Nr 6,

1) Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

2) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4”.

 

        Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za” oraz 6 głosach „przeciw” pozytywnie przyjęła wniosek Radnych Połączonych Klubów Radnych w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

 

         Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za” oraz 5 głosach „przeciw” pozytywnie przyjęła w całości zmiany do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2017 rok (zał. nr 11).

 

         Pan Roman Czepe - Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa już nie chciałem tego mówić przed głosowaniem. Głosowanie przed poprawką pierwszą i drugą w projekcie dotyczących wprowadzenia §6 i zmiany w §2 był uzgadnianie z Panem Starostą Powiatu Białostockiego i Panią Skarbnik Powiatu Białostockiego dlatego, że zmiany Pana Starosty Powiatu Białostockiego nie weszłyby bez tej zmiany, projekt nie wszedłby. Projekt byłby wadliwy. Mówiąc szczerze wszyscy powinni nad nim głosować. Państwo wyraźnie się tu trochę pogubiliście, w tym głosowaniu. Dziękuje za inne głosowanie”.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok.

 

        Pani Beata Sikora – Główny Księgowy w SP ZOZ w Łapach przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok (zał. nr 12).

 

         Pani Beata Sikora – Główny Księgowy w SP ZOZ w Łapach: „Informację
o sprawozdaniu, badanie sprawozdania zostało przeprowadzone przez Podlaskie Centrum Auditingu i Doradztwa „Audyt”. Biegłym badającym sprawozdanie finansowe była Pani Barbara Klemienia. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 23 marca 2017 roku zgodnie z przepisami prawa finansowego. Według oceny biegłego rewidenta sprawozdanie przedstawia rzetelne i jasne wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej szpitala. Sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z polityką rachunkowości i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jeśli chodzi o raport badania sprawozdania finansowego przede wszystkim ujmował między innymi stwierdzenia, że szpital osiągnął straty, więc wszystkie wskaźniki rentowności przyjęły wartość ujemną. Wskaźniki płynności finansowej osiągnęły wyższą wartość w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. SP ZOZ w Łapach w tym roku poprawił się wskaźnik spłaty należności i obrotu zapasami. Osiągnął dynamikę przychodów na poziomie 111,2 %, przy wzroście kosztów stanowiących 105,8 %.
W najbliższym roku obrotowym brak jest innych zagrożeń dla działalności szpitala. Na koniec 2016 roku szpital posiadał zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania długoterminowe. Suma bilansowa na 31 grudnia 2016 rok wyniosła 10 267 843, 33 zł. Natomiast strata netto wyniosła 2 314 028, 06 zł. Poprawie uległa w stosunku do poprzedniego roku o 500 000 zł. Zobowiązania szpitala krótkoterminowe na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniosły 5 271 598 zł. Stan na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 3 586 486 zł. Różnica jest spadkowa. Spadek zobowiązań krótkoterminowych o 1 685 112 zł. Zobowiązania wymagalne w stosunku do 1 stycznia 2016 roku spadły o 1 501 112 zł. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 3 211 000 i w stosunku do 1 stycznia 2016 roku wzrosły o 1 245 511zł. Należności Szpitala na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniosły 1 115 553 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku 1 759 258 zł. Wzrosły należności w wysokości 643 705 zł, głównie z tytułu należności z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję serdecznie”.

 

       Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Szpital w Łapach zarządza przychodnią przy ul. Piaskowej. Jakie osiąga przychody z tytułu dzierżawy? Od jakich jednostek? Jakie przychody osiągnął w 2016 roku? Wiem, że jest to pytanie szczegółowe”.

 

        Pani Beata Sikora – Główny Księgowy w SP ZOZ w Łapach: „Tak pytanie szczegółowe. Przychody jakie osiągnął to musiałabym niestety sprawdzić, bo przy sobie nie posiadam takich informacji. Tak jak wiemy w trakcie 2016 roku część umów uległo rozwiązaniu, więc te przychody z tytułu najmu przy ul. Piaskowej uległy zdecydowanie zmniejszeniu w stosunku do roku 2015. Niestety część firm, które wynajmowały pomieszczenia przy ul. Piaskowej odeszły z budynku i przeniosły się do innej lokalizacji”.

      Pytań i uwag nie zgłoszono.

      Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

 

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

 

      Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” oraz 4 głosach „przeciw” podjęła uchwałę Nr XL/276/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok (zał. nr 13).

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

      Pani Beata Sikora – Główny Księgowy w SP ZOZ w Łapach przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 14 ).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

     Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny- opinia pozytywna.

 

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- opinia pozytywna.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

       Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” oraz 3 głosach „przeciw” podjęła uchwałę Nr XL/277/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 15).

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.

 

      Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Białostockiego Pana Starosty Powiatu Białostockiego pozwolę sobie 3 zdania wprowadzające, odnoście przedkładanego projektu uchwały (zał. nr 16). Jak Państwo pamiętacie, ta uchwała była już procedowana przez Radę Powiatu Białostockiego, jednak ze względu na ważność uważamy wspieranie zabytków na terenie Powiatu Białostockiego, jak również informacje o tym, że zostają składane wnioski w ramach „Programu Regionalnego Programu Organizacyjnego”, dofinansujące renowacje zabytków na terenie Powiatu Białostockiego. Pozwoliliśmy sobie jeszcze raz jako Zarząd Powiatu Białostockiego tę uchwałę Państwu przedłożyć. Przedłożyć również komisjom stałym w celu opinii. Liczymy na to, że tym razem zostanie ona podjęta. Treść samej uchwały nie uległa zmianie. Jeżeli Państwo życzą sobie ponownie omówić, to Pani Dyrektor Maria Marciszewska przedstawi wszystkie informacje”.

 

        Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „To jest taka ciekawostka,
w zasadzie jeszcze ta uchwała nie została procedowana, a w uchwale do zmian w budżecie już tych pieniędzy nie ma. Jest propozycja, żeby je zdjąć. W zasadzie takiej kolejności to okazało się, że stanowisko w tej chwili jest znane grupy opozycyjnej. Myślę, że tu już dyskusji za dużej nie będzie bo wiadomo, że będzie nie tylko przeciwko tej uchwale, ale także propozycja zabrania środków przeznaczonych na wsparcie działań konserwatorskich. Co jest według mnie nieprzyzwoite i nawet nieładne, bo być może jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, które odwraca się tyłem do swojego bogactwa, jakie są zabytki. Nawet minimalnej kwoty, bo na nasze warunki 100 000 zł to jest żaden wielki wysiłek. Nawet minimalnej kwoty nie dopuszczamy do tego, żebyśmy mogli trochę się wzbogacić, albo uratować nasze dziedzictwo kulturalne. Trochę żal, że aż tak Państwo poszliście daleko, żeby tego typu przedsięwzięcia w ogóle skasować z budżetu Powiatu Białostockiego”.
  

         Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Pozwoliłem sobie poprosić
o głos, ponieważ Pan Radny Michał Kozłowski tak chętnie się tutaj wypowiada we wszystkich sprawach, które przedstawiane są na sesji, a nie zauważyłem jego zaangażowania w rozwiązywaniu takich problemów codziennych. Chociażby to co w tej chwili mamy w naszych okolicach, gdzie ludzie nie mogą dojechać do szkoły i lekarza. Odpowiadając natomiast na jego zarzuty 100 000 zł w budżecie Powiatu Białostockiego świadczy o tym, że nie stać nas na wspieranie zabytków. Potrzeby w tym zakresie są tak ogromne, że nie moglibyśmy tych 100 000 zł podzielić. Chyba, że po 1 000 zł, a może i nawet po tyle nie wyszłoby. To wskazuje wyraźnie, że musielibyśmy faworyzować tylko niektórych wnioskodawców i to byłby duży problem. Nasze drogi na razie uniemożliwiają dojazd do tych zabytków, więc zajmijmy się tym, a później zajmiemy się naprawą zabytków. Dziękuję”.

 

      Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Andrzeju Babul. Tak samo jesteśmy za drogami. Faworyzujemy tylko niektórych”.

 

      Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego: „Niestety wiele gmin otrzymuje znacznie większe kwoty”.

 

       Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, mamy zbyt dużo zabytkowych dróg, żeby w tej chwili przeznaczyć na zabytki. Jak będziemy mieli już zbytki, to będziemy przeznaczać na zabytki. Na razie mamy tyle zabytkowych dróg i tyle konfliktów wokół tego, że możemy się nawet przez pół roku na razie wstrzymać. Być może jak nie pójdzie inwestycja przy ul. Geodetów, to podzielimy pieniądze na zabytki”.

 

       Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jesteśmy tak bogaci, że mamy 11 500 000 zł deficytu”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

      Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia negatywna.

 

 • Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia negatywna.

 

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

       Rada Powiatu Białostockiego przy 8 głosach „za” , 13 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” nie podjęła uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.

 

Ad 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2016 r.

 

         Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała zebranych Radnych, iż bardzo szczegółowe informacje tj. „Informacje o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2016 roku” (zał. nr 17) oraz „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2016 roku” (zał. nr 18 ) zostały wysłane do zapoznania się przed sesją. Ponadto przestawiła zebranym Radnym w formie prezentacji multimedialnej „Informacje o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2016 roku” oraz „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Białymstoku w 2016 roku” (zał. nr 19).

 

      Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, pozwolę sobie wypowiedzieć się na temat danych zawartych w sprawozdaniu, które otrzymaliśmy na piśmie. Najpierw zacznę od gratulacji za wyróżnienie, które otrzymał Urząd Pracy w Białymstoku od Pani Minister. Nie wątpliwie szczególnie forma, za wysokie sukcesy w ocenie aktywizacji. Jest to niezmiernie ważne. Tym nie mniej chciałbym zapytać, może wyjaśnić kilka rzeczy. Mimo tych optymistycznych danych to w dalszym ciągu niestety jest powiedzenie o Polsce „Polska B”, a propos naszego województwa i Powiatu Białostockiego jak najbardziej się zgadza, ze smutkiem to skonstatuje. Jeżeli chodzi o kraj to mamy 3,8 %, to jednak w powiecie ziemskim jest dalej 12,5 % . Mimo, że trzeba powiedzieć, że równo w województwie i w powiecie ziemskim ten % był równomierny, 2 % spadał. Wracając do danych, otóż dla mnie zagadkowa jest trochę sytuacja z punktu 2, tam gdzie jest strona 5. Skreślono z ewidencji osoby, aż prawie 800, które bez uzasadnionej przyczyny odjęły przyjęcia pracy, to bardzo dużo oraz dobrowolna rezygnacja ze statutu bezrobotnego. O co tu chodzi? Czy to jest przejście do szarej strefy, czy wyjazd za granicę? Czy coś innego?”.

 

       Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: „Dobrowolna rezygnacja, to jest po prostu sytuacja kiedy, najwięcej w śród tej dobrowolnej rezygnacji, to były sytuacje kiedy panie korzystały z ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia męża. Rezygnowały, nie chciały już przychodzić ze względu na zatrudnienie męża. To była największa grupa. Generalnie też w związku z wyjazdem za granicę, czasami osoby po prostu rezygnują z pozostawania w ewidencji w związku z wyjazdem, czy sytuacją rodzinną. Każdy ma prawo zarejestrować się, jeżeli spełnia warunki, nie jest zatrudniony, nie pobiera renty czy emerytury. Każdy ma prawo się zarejestrować i w każdej chwili może zrezygnować ze statusu bezrobotnego. Proszę o przypomnienie pierwszego pytania”.

 

  Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniej propozycji”.

        Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: „Ustawa dokładnie definiuje, co to jest odpowiednia oferta pracy. To oferta do której osoba ma wystarczające kwalifikacje, bądź po przeszkoleniu takie kwalifikacje może nabyć lub nabywa i jednocześnie dwa warunki dodatkowe, czyli minimalne wynagrodzenie pracodawca musi zapewnić i czas dojazdu do pracy i spowrotem nie może przekraczać 3 godzin. Tak definiuje odpowiednią pracę ustawodawca. Jeżeli jest propozycja pracy, czyli skierowanie, które otrzymuje osoba na zgłoszone miejsce pracy i osoba odmówi, a wszystkie te cechy odpowiedniej pracy z ustawy są zachowane to wtedy jest utrata statusu”.

 

        Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuje, następna sprawa. W tabeli 6 mamy liczbę bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Robi to trochę przygnębiające wrażenie. Tutaj wynika, że jest to ciągle prawie 20 % ogółu zatrudnionych”.

 

       Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: „Ogółem zarejestrowanych”.

 

        Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Mamy zagłębie bezrobocia na naszych wsiach. Niestety dotyczy to za pewno powiatu ziemskiego. Coś co niepokoi mnie szczególnie jako nauczyciela to również bezrobotni, bez kwalifikacji zawodowych jakichkolwiek. Jest to suma sięgająca prawie 28 % i mam wrażenie, że te zjawisko nie ulega istotnym zmianom, a nawet się nasila. Tu jest kwestia, chyba braku jakiejś dyscypliny życiowej, że ludzie nie potrafią wskoczyć poza szkołę podstawową, gimnazjalną, czegokolwiek nawet kursu nie skończyć. Jest to dramatycznie wysoka liczba”.

 

       Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: „Tak to prawda, tutaj ta liczba osób, to znaczy procentowy udział osób bez kwalifikacji jakby najmniej się zmienian w stosunku do ubiegłego roku. To rzeczywiście jest zjawisko niepokojące. Trzeba przyznać, że tutaj jeżeli chodzi o tereny wiejskie to szczególnie jest ukorzenione ten niski poziom wykształcenia. Myślę, że jest to kwestia środowiska, otoczenia, w którym żyją ludzie. Powiem szczerze, że nawet nie chętnie podejmują przy propozycjach szkoleń”.

 

      Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Kolejnym punktem do niepokoju jest właśnie, duże bezrobocie mieszkających na wsi, bez wykształcenia i w bardzo młodym wieku, do 25 roku życia. Czyli mamy tutaj jakby odwrotność takiego trendu reklamującego. Młodzi bezrobotni, nie wykształceni na wsi”.

 

       Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: „Tak, to prawda. To jest tak jak powiedziałam, ambicja byłoby jednocyfrowa, stopa bezrobocia. Ten spadek jest spory, ale nie jest satysfakcjonujący. Nie mniej jednak te działania podejmujemy. Państwo zobaczyliście kwoty i to wszystko co da się pokazać. Opisaliśmy też, że jesteśmy praktycznie wszędzie. Jesteśmy w szkołach, pracujemy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Jesteśmy w gminach w kontaktach z wójtami, burmistrzami. Trzeba pamiętać jednak o tym, że nie jesteśmy jako urząd kreatorem rynku pracy, jesteśmy realizatorem. Wyrażamy takie przekonanie, że im więcej nas wszędzie będzie, to do większej ilości osób dotrze informacja. Być może efekt z opóźnieniem, ale nastąpi. Także stąd też nasza duża aktywność, jeżeli chodzi o instytucję”.

 

        Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, kolejna tabela bardzo niepokojąca to tabela 19, gdzie mamy bezrobotnych według kategorii wykształcenia. W powiecie ziemskim to wygląda trochę normalniej. To tak jak mówi się dzieciom, „ucz się ucz bo nauka to potęgi klucz”. Liczba bezrobotnych z wykształceniem średnim jest najmniejsza, ale to co się dzieje w powiecie grodzkim, gdzie tych bezrobotnych z wykształceniem wyższym jest mniej niż z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. To po prostu kładzie całkowicie, z jednej strony zachęcanie młodzieży do kształcenia. Jest jeszcze jedna sprawa, też bardzo niepokojąca, to o czym bardzo często dyskutowaliśmy w sprawach szkół, profilach szkół, a mianowicie bardzo duża liczba bezrobotnych w powiecie grodzkim
z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym, czyli po technikum. Wydaje się, że fachowcy tylko jest jakiś błąd systemowy skoro ci ludzie nie mogą znaleźć pracy, czy też nie chcą”.

 

        Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: „Jesteśmy w kontaktach z pracodawcami. Jeżeli chodzi o nasz teren to w zasadzie można powiedzieć, że jest zagłębiem przemysłu mechanicznego, bo jest bardzo dużo firm, które poszukują fachowców. Być może jest to w jakimś procencie, wyjaśnienie tej sytuacji, bo realizowaliśmy specjalny program, jeżeli chodzi właśnie o te firmy, które potrzebują fachowców z dziedziny mechaniki. Oni wskazują na to, że ci młodzi ludzie jakby, program kształcenia to jest odrębna kwestia, natomiast zmiany jeżeli chodzi o technologie, maszyny, one idą w tak nieprawdopodobnym tempie, że szkoły gdyby nawet dysponowały nie wiem jakim budżetem nie są w stanie wyposażyć. W związku z tym jest problem ze znalezieniem osób. Realizując program specjalny przewidzieliśmy taką kwotę szczególną, po to, żeby pracodawca mógł dostać środki na wypadek, gdyby ci młodzi ludzie psuli materiał. To są tak zwane szczegółowo dodatkowe specyficzne elementy programu, gdzie mogliśmy to przewidzieć”.

 

      Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuje, jeszcze mam pytanie. Mianowicie wykorzystanie środków dla podjęcia działalności gospodarczej, tutaj mam wyszczególnienie, że to w powiecie ziemskim mamy 163 ogólnie. Jak bardzo jest to skuteczne, długo falowe? Czy osoby, którym się skończy ten termin utrzymuje się na rynku pracy?”

 

       Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: „Przez moment pokazałam Państwu, już nie będę do tego wracać, ale to jest w materiałach. Te wyróżnienie, które pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymali od Ministra Rodziny i Pracy to między innymi, ta skuteczność która polega na efektywności. Jesteśmy rozliczani z tego, czy te pieniądze, które są przeznaczane na aktywne formy są przeznaczane efektywnie. Jeżeli chodzi ogólnie, oczywiście te 79 % to jest ogólnie, efektywność ze wszystkich projektów. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność tej formy to mieliśmy dwa lata temu kontrole, która wykazała, że 12 miesięcy + 3, bo wtedy bada się efektywność dotacji, to jest w granicach 80 %. Po trzech latach jest nie co niższa”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 9 Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2016 r.

 

       Pani Ewelina Kubiciel – Powiatowy Rzecznik Konsumentów przestawiła zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2016 r. (zał. nr 20).

        

     Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Duża ilość interwencji dotyczących umowy po za lokalem, na odległość. Czy to dotyczy sprzedaży internetowej?”

 

      Pani Ewelina Kubiciel – Powiatowy Rzecznik Konsumentów: „Tak, oczywiście”.

 

      Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Jakiego typu problemy najczęściej występują?”

 

         Pani Ewelina Kubiciel – Powiatowy Rzecznik Konsumentów: „Najczęściej był to zakup nietrafionych towarów, które po prostu nie podobały się osobie kupującej i chcieli zwrócić, a że mieli do tego prawo, ponieważ był to zakup na odległość, przez Internet, także można zwrócić towar w ciągu 14 dni”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

 

Ad. 10 Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacji PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2016 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2017 r.

 

Ad. 11 Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacji z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2016r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.

 

       Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacji PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2016 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2017 r. (zał. nr 21). Przedstawiła również sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacji z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2016 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r. (zał. nr 22).

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że korzystając z obecności Państwa Dyrektorów tutaj, bardzo proszę o takie króciutkie informacje o najważniejszych rzeczach”.

 

       Pan Henryk Roman Smilewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy: „Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy – prawie 300 mieszkańców psychicznie chorych, prawie 200 pracowników. Jest to duży zakład. Na początku miałem mówić o inwestycjach z tym, że może powiem o problemach z jakimi się spotykamy na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa w 2015 roku wyszło pismo Ministra Zdrowia w sprawie przyjęcia przez wszystkie domy pomocy społecznej chorych z wirusem HIV i chorych na AIDS. Jakie to rodzi konsekwencje i obawy? Pierwsza rzecz, w takim układzie należy przeszkalać wszystkich pracowników domu pomocy społecznej, ponieważ jest dużo rolników, dużo osób które nie miały w ogóle do czynienia z medycyną, szczególnie jeśli chodzi o niższy personel, np. personel pokojowy i salowy. Wyłączamy z tego pielęgniarki. Druga rzecz, jeśli chodzi o domy psychiatryczne, proszę Państwa część osób nie ma żadnej świadomości, oni są narażeni na HIV z każdej strony. Tym bardziej, że między innymi istnieje homoseksualizm i przychodzące osoby, przeważnie narkomani dostawowo są zarażeni wirusem HIV. Ostatnio mieliśmy takie przyjęcie pana, „oczka mu się śmieją”, rozgląda się za „panienkami”, a my mamy też swoje „panienki”. Zadowoleni jedni i drudzy z uśmiechem, czyli poziom samozadowolenia podnosi się. Z tym, że jakie konsekwencje mogą być z tego. Bo to są chętni, ale część osób nie ma tej świadomości i mogą być po prostu gwałceni, czy przekupywani cukierkami, papierosami. Wtedy to może się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Powoduje to, też dodatkowe koszty, bo musieliśmy kupić małą indywidualną pralkę do jego użytku, do prania bielizny, pościeli, zmywarkę do naczyń, oddzielny sprzęt jednorazowego użytku. Wszytko to generuje potworne koszty. Pisałem do Pana Ministra Zdrowia z tymi wszystkimi zastrzeżeniami i trzy miesiące temu do naszej Pani Minister, odpowiedzi nie uzyskałem. Ta historia jest bardzo poważna, grozi konsekwencjami, grozi zarażeniem, odszkodowaniami idącymi z rzędu setek tysięcy zł, bo takie są realia. Druga rzecz - to narkomani. Proszę Państwa, idą korytarzem to tak jak „flota na Pacyfiku armady amerykańskiej, pancerniki”. Jeden dwa metry, trzy centymetry wzrostu, drugi dwa metry, jeden centymetr i trzeci dwa metry. Jak jeden oddziałową popchną to pół korytarza przeleciała. Obsługują je panie, dziewczyny niskiego wzrostu, to sobie wyobraźcie dwa metry z kawałkami i nasze panie. Muszą do nich dotrzeć, muszą znać na tyle swoją pracę, psychikę, żeby któryś nie uderzył w głowę. Fizyczne zagrożenie, zagrożenie psychiczne z uwagi na AIDS i na HIV jest codziennością. Uważam w tej chwili, że nasi pracownicy to prawdziwe bogactwo naszych zakładów. Musimy maksymalnie dbać o to, starać się o pieniądze, o płacenie ludziom, żeby widzieli jak i za co pracują. Zgłaszałem chyba z dwa lata temu, że największe zagrożenie, które widzę to w kadrze pracowniczej. Brak pracowników, odpowiednich kwalifikacji, specjalności, podejście do mieszkańca. To zaczyna się już potwierdzać, pielęgniarek już nie ma. Ze szpitala zatrudniamy na godzinę, chyba z 20 pielęgniarek. To tyle jeżeli chodzi o takie problemy które są. Wszystkie kontrole wypadają dobrze. Nie ma żadnych uwag, ani zastrzeżeń, czy wniosków po wszystkich kontrolach. Jeżeli chodzi o inwestycje, pozwolę sobie przekazać pralnia domu pomocy społecznej, stare maszyny, urządzenia i te kupione nowe, żebyśmy mieli jakieś ogólne pojęcie o tym co jest. Chciałem powiedzieć też, że proszę Państwa część maszyn wymieniliśmy, w tym roku chcielibyśmy wymienić suszarki na prąd i dwa magle. Z 3 suszarki po 21,5 kW mocy i dwa magle mają 100 kW w sumie. To jest proszę Państwa, obrazowo 1 000 żarówek 100 W, które świecą przez siedem godzin w ciągu dnia w pracy, więc aby szukać tych pieniędzy i oszczędności, bo koszty rosną. Musimy wchodzić w oszczędności i korzystać z dobrodziejstwa, które mamy. Mamy gaz, kWh wychodząca z gazu jest trzy razy tańsza niż godzina z prądu elektrycznego. To są ogromne możliwości wszelkich oszczędności. To takie mniej więcej ogólne założenie, które miałem przekazać i które są. Jeżeli będą pytania to proszę bardzo, postaram się odpowiedzieć szczegółowo”.

 

         Pan Jan Steckiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jałówce: „Jeżeli chodzi o problemy, to one są związane z Domem Pomocy Społecznej w Choroszczy. Nasz Dom Pomocy Społecznej również jest przeznaczony dla psychicznie chorych, więc już nie będę powielał. Chciałbym krótko powiedzieć o roku ubiegłym. 2016 rok to był kolejny dobry rok dla Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce w trzech wymiarach. Po pierwsze, to kontynuacja wzrostu ilości mieszkańców uczestniczących w zajęciach terapeutycznych. To jest konsekwencją wprowadzenia dodatkowych zajęć terapeutycznych, jak również zatrudnienia nowych wykwalifikowanych pracowników. Tu się pojawia drugi wymiar, to jest podnoszenie kwalifikacji przez tych pracowników. W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu ze środków „Krajowego Funduszu Szkoleniowego”, dzięki umowie podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy można było zorganizować kompleksowe szkolenie na miejscu w Jałówce
w postaci warsztatów, gdzie pracownicy mogli ćwiczyć elementy związane z organizacją zajęć terapeutycznych. Trzeci wymiar, to jest wymiar inwestycyjny, gdzie również między innymi dzięki inwestycjom przeprowadzonym w ubiegłym roku można było zreorganizować zajęcia terapeutyczne poprzez połączenie niektórych pomieszczeń. Usprawnić te zajęcia terapeutyczne, ponad to dodatkowe inwestycje, które w tamtym roku zostały przeprowadzone to jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenie terenu, przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz mienia powiatu”.

 

            Pan Józef Domaszuk - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach: „Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych w podeszłym wieku. Podobnie jak wspominał Pan Henryk Roman Smilewicz największymi problemami Domu Pomocy Społecznej, to mieszkańcy którzy trafiają w ostatnim okresie. W naszym przypadku są to dwie grupy: osoby w skrajnie wyczerpanym stadium, przywożone na noszach, zawszone, zaświerzbione w stanach agonalnych. Druga grupa to osoby z zespołem uzależnienia alkoholowego, których mamy ¼. Te osoby stwarzają najwięcej problemów, ale dzięki współpracy z Komisariatem Policji w Łapach prowadzimy tak samo terapię finansowaną przez „Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i jakoś sobie z nimi radzimy. Większym problemem jest niski poziom płac w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach oscylujący na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Średnia płaca na jednego pracownika w roku ubiegłym wyniosła 2 219 zł brutto. Drugim problemem jest brak możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej do naszej placówki. Niestety jesteśmy w takim położeniu, że z żadnej strony, czy to z Łap, Bielska, czy Białegostoku nie ma możliwości dojazdu do pracy. Trzeba mieć swój transport, a za minimalne wynagrodzenie niestety nikt nie chce do pracy jeździć. W 2016 roku dzięki przychylności Państwa niewielkimi nakładami finansowymi udało się wykonać szereg bardzo ważnych przedsięwzięć. Między innymi wybudowaliśmy  i wyposażyliśmy stołówkę, wymieniliśmy pokrycie dachu oraz przeprowadziliśmy pierwszy etap pracy w budynku kotłowni, rozebraliśmy komin, naczynie zbiorcze, zasieki na opał, wyposażyliśmy w drzwi do działań przeciwpożarowych co bardzo usprawniło mieszkańcom, bo mamy 15 osób na wózkach inwalidzkich i zamknięte drzwi pożarowe były barierą nie do pokonania. Niewielki nakład 12 000 zł udało się zrobić te drzwi, które są cały czas otwarte. W przypadku pożaru sygnał z centralki trafia do drzwi i zamykają się automatycznie. Ponad to siłami własnych pracowników udało się wyremontować pracownie terapii zajęciowej. Zamontowaliśmy żaluzje w pomieszczeniach mieszkalnych, przeprowadziliśmy remont administracji, wymieniliśmy wszystkie rozdzielnie elektryczne piętrowe. Korzystaliśmy z tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw, dzięki nim zyskaliśmy 12 ton jabłek, tonę śliwek i marchwi, co znacznie obniżyło koszty. Powiem o planach na bieżący rok. Należałoby pilnie dokończyć prace związane z dociepleniem budynku kotłowni, chodzi tam o niszczejące tynki. Komisja Rewizyjna była i omawiałem to w trakcie, omawiałem to także na Komisji Infrastruktury Technicznej. Drugim problemem jest pralnia. Sprzęt, który jest pochodzi z lat 1990 - 1993, jest wyeksploatowany. Jeżeli byłaby możliwość to prosiłbym o jakąś pomoc. Chciałbym przy okazji podziękować za zabezpieczenie środków na zakup przejazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, który jest współfinansowany ze środków PFRON, dziękuję”.  

 

         Pani Marta Pasiek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie: „Dom Pomocy Społecznej w Uhowie jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku. W naszym Domu przebywa 125 mieszkańców, 13 osób czeka na przyjęcie. W naszym Domu występuje problem, tak jak tutaj u kolegów, ale problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Od tego jest dyrektor i pracownicy, więc staramy się na bieżąco je rozwiązywać. W naszym Domu panuje miła, zdrowa atmosfera rodzinna. Osoby z zewnątrz, które odwiedzają nas widzą , że jednak w naszym domu dużo się zmieniło, że DPS cały czas się rozwija. Z inwestycji, które zostały wykonane w 2016 roku to był zakup fotela masującego do rehabilitacji mieszkańców, zakup prasowalnicy, sporządzenie dokumentacji do wniosku na termomodernizację. Z inwestycji, które chcielibyśmy wykonać w 2017 roku to zakupić obierak do ziemniaków i wymienić ciągi piesze, czyli chodniki w parku dla mieszkańców. Wniosek już złożyliśmy, więc mamy nadzieję, że zostanie pozytywnie rozpatrzony. Chciałabym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wsparcie finansowe, jakie otrzymuje Dom Pomocy Społecznej w Uhowie, dziękuję”.

 

         Pani Anna Zieniewicz – Dyrektor Centrum Administracji Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem: „To nie Dom tylko Centrum, a w Centrum trzy Domy. Jeden dom na 30, jeden na 14 i jeden na 8. Dzieci są od 0 do 24 lat, jeżeli chcą studiować. Robię wszystko, żeby chciały, aczkolwiek niektóre nie lubią szkoły, ale 100 % do szkoły chodzi. Problemów nie mamy żadnych, bo to dzieci miłe, uśmiechnięte, fajne. To zupełnie inne problemy, niż w Domach Opieki Społecznej. U nas jest radość, śpiew i idziemy do przodu. Dom Dziecka jest na takim standardzie wysokim, może to brzydko zabrzmi, ale mamy wszystko najlepsze, kocha nas sanepid, nie daje kar, kocha nas straż pożarna. Wszystko mamy zapewnione. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Owszem, mam problem z zatrudnianiem jakościowym, bo mój Dom jest położony w lesie, dojechać trzeba na 6 rano. Pracujemy na zmiany: 6 -14, 14 - 22 i 22 - 6. Bez własnego samochodu, nie ma możliwości dojazdu. Po za tym, jeżeli u mnie są, pięknie przygotuję do pracy, to potem jak nawet wiedzą, że już pracownik pracował u mnie to go chętnie Białystok podkrada, a ja znowu zaczynam „dreptać” do Urzędu Pracy i znowu stażyści. To jednak rzutuje na jakość pracy, ale nie zależnie od tego w mojej ocenie dzieci są zdrowe, szczęśliwe i robię wszystko, aby tak było. Czasami owszem są problemy, ale są to problemy dnia codziennego. Jak mam 52 dzieci to wiadomo, że coś się wydarzy, ale to nie jest nic takiego, żebym sobie z tym nie poradziła. Jak nie radze to zawracam głowę Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panu Staroście Powiatu Białostockiego lub Pani Wicestaroście Powiatu Białostockiego i tak długo proszę, aż wszystko mam. Dziękuję”.

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, myślę, że te dzieci są szczęśliwe przede wszystkim dlatego, że mają taką fantastyczną dyrekcję kochającą dzieci”.

 

         Pani Marta Kisiel – p. o. Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu: „W Domu Dziecka w Supraślu za 2016 rok zostało przyjętych 17 osób, 14 opuściło nasze progi.
2 wychowanków dzięki naszej ciężkiej pracy wróciło do rodziny biologicznej. 1 wychowanek poszedł do rodziny zastępczej. 6 wychowanków usamodzielniło się. Do najważniejszych zadań, które mieliśmy w 2016 roku, to było rozpoczęcie inwestycji i ukończenie pierwszego etapu – modernizacja pomieszczeń oraz przebudowa klatki schodowej w Domu Dziecka w Supraślu na lata 2015 - 2017 oraz zakup nowego samochodu służącego do przewozu dzieci. Dzięki współpracy i pozyskiwaniu sponsorów zapewniliśmy też wychowankom wejściówki na basen, do kina, do parku trampolin, na kręgle, łyżwy, hale sportową. Dzięki sponsorom zakupiliśmy trampolinę, wyposażyliśmy plac zabaw w drewniany domek dla najmłodszych, do zabawy. Dla starszych dzieci dostaliśmy sprzęt do siatkówki, laptopy do pracowni komputerowej. Ze środków własnych dokończyliśmy też znaczną część ogrodzenia wokół placówki, zakupiliśmy drzwi wejściowe, wyposażyliśmy nowo wyremontowane pokoje w łóżka, szafy. Wyposażyliśmy też kuchcik w nowe meble. Dziękuję bardzo za pieniążki, które dostaliśmy na realizację naszych celów, dziękuję”.

 

       Pan Marian Sacharewicz – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach: „Obsługujemy 9 gmin z Powiatu Białostockiego oraz dwie gminy z Powiatu Sokólskiego. Nasz dom posiada 60 miejsc. Przeciętnie 58 osób przebywało w przeciągu całego roku. Dofinansowanie otrzymujemy z budżetu Wojewody Podlaskiego, po małych perturbacjach na początku roku, ale potem jakoś uzupełniono nam środki na dowóz naszych uczestników. Jeżeli chodzi o kłopoty, to są tylko z rodzicami, bo my rodziców staramy się przyuczyć do tego czego uczymy ich dzieciaki, ponieważ kiedy wypracowujemy coś co oni robią, to w rodzinie tego się nie robi. Mamy też ostatnio problemy, że niektórzy rodzice ukrywali schorzenia swoich dzieci, a myśmy potem mieli kłopoty z tym wszystkim poprzez taką drogę okrężną. Otrzymywaliśmy wiadomości, że akurat te dzieciaki mają poza takimi schorzeniami, które miały zapisane u nas w decyzjach, to jeszcze inne. Cały czas w ramach terapii modernizujemy, upiększamy naszą placówkę. Robimy co możemy. Wiem, że oni są zadowoleni. Chociaż mieliśmy ostatnio trochę takich przykrych rzeczy, bo trzy osoby niestety umarły. Jedna Pani w Choroszczy w Szpitalu, jeden Pan miał raka na początku roku zmarł i w marcu chłopak w domu na bezdechu zmarł. Tak chciałbym życzyć sobie i wszystkim Państwu, żebyśmy tych kłopotów nie mieli więcej, a podziękować, że możemy istnieć. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „W imieniu wszystkich Radnych podziękuję Dyrektorom, Kierownikom jednostek za ten wkład pracy, bo z tego co słyszymy praca z ludźmi jest ciężką pracą. To są skomplikowane jednostki, które są w opiece tych wszystkich jednostek. Jeszcze raz serdecznie dziękujmy jako Radni za ten wkład. Z naszej strony jeśli są u was jakieś większe potrzeby, a słyszymy, że pojawiają się problemy kadrowe. Nad tym tematem zamierzamy się pochylić. Dziś na Komisji Budżetu i Finansów przeczytałem pismo z Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach o problemach kadrowych. Jeszcze raz dziękujemy”.

 

      Pan Roman Czepe – Rady Powiatu Białostockiego: „Dopowiem tylko, że naprawdę dziękujemy. Komisja Rewizyjna była i będzie, ale też proszę zauważyć jak przyjeżdżamy z kontrolą to właściwie po to, żeby zauważyć czego brakuje i bardziej skupić się na tym jakie są potrzeby, a one wszędzie są. Niektórych nawet Państwo nie wyartykujecie celowo, bo widzicie jaka jest skala potrzeb. Chociażby Uhowo – mówimy o tych ścieżkach, widzimy, ta modernizacja, którą trzeba wykonać i takie większe czekają nas. W związku z tym wiemy, że Zarząd Powiatu Białostockiego i Rada Powiatu Białostockiego chcą wspólnie zrobić jak najwięcej. Widzimy potrzeby płacowe, to nie ulega wątpliwości. Jest to dla nas trudny problem w tym momencie. W związku z tym co spotkało pielęgniarki, ale to właściwie trzeba byłoby spojrzeć uczciwie na pobory. Przede wszystkim na te wydatki inwestycyjne związane te z zakupem sprzętów. Liczymy na to, że z Zarządem Powiatu Białostockiego wspólnie uda nam się pomóc. Proszę upominać się i prosić, bo nasza świadomość też nie jest taka wielka. Jesteśmy w końcu Radnymi, którzy bywają raz w roku, może też i nie wszyscy. Liczcie się Państwo z tym, tak działa samorząd, że nie każdy ma też taką dokładna i szczegółową wiedzę. Proszę się na to nie obrażać, bo tak jest. Mamy też wiele rzeczy, dyskutujemy właściwie w ramach budżetu. Widzicie Państwo, to jest właściwie pracowita kadencja, trzeba się do tego poznać. Dlatego nie obrażając się dociskajcie Państwo, dyskutujcie z nami, przekonujcie, argumentujcie. Jesteśmy od tego, bo tak troszeczkę samorząd działa, że trzeba przekonać tych którzy decydują. To jest na zasadzie właśnie takiej debaty. Raz jeszcze w imieniu tu wszystkich, ponad wszelkimi podziałami serdecznie dziękujemy”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chciałbym Państwa zapewnić, że pismo, które wpłynęło między innymi do mnie przekazałem do Komisji Budżetu i Finansów. Pismo dotyczące pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie Czerewek. Dotyczy wszystkich Domów Pomocy Społecznej. Pochylimy się nad tym, komisje już zaczęły o tym mówić. To nie jest sprawa taka, że ad hoc, odpowiemy, że możemy, że stać nas na to, żeby jakąś kwotę przeznaczyć. Jest jeszcze dużo pracy przed Zarządem Powiatu Białostockiego, przez Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która musi wywarzyć pewne rzeczy. Wywarzyć po to, by z jednej strony pracownicy byli zadowoleni, a z drugiej strony żeby te Zakłady, Domy Pomocy, Domy Dziecka mogły funkcjonować w naszym obszarze i żeby funkcjonowały jak najlepiej. Rozumiem, że to są pracownicy, ale jeżeli podwyższymy zbyt dużo, na przykład obciążenie za waszych pensjonariuszy to możemy mieć kłopoty z obsadą. Dlatego mówię o tym, że tutaj jest ciężka praca przed Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządem Powiatu Białostockiego oraz Radnymi, którzy jeszcze na pewno wielokrotnie się pochylą nad tym, bo będziemy chcieli jak najszybciej Państwu dać odpowiedź, jakie są możliwości. Także proszę wierzyć, że to nie jest tak, że dzisiaj komisja się zebrała, czy wczoraj i o tym debatowała, ale będziemy tu jakby dalej kontynuować ten temat”.

 

         Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu własnym i wszystkich dyrektorów bardzo dziękuję za te miłe słowa. Bardzo się cieszę, że Państwo rozumiecie nasze problemy. Nie chcemy tutaj za bardzo narzekać, ale taka jest nasza praca, a że są tacy a nie inni klienci to wszyscy pamiętamy, że to jest pomoc społeczna. Pomoc społeczna dla ludzi wykluczonych społecznie. Nie możemy ich oceniać za ich życie, że „czasami przepili, czy stali się”. Każdy człowiek musi otrzymać tą pomoc, biorąc pod uwagę nasze możliwości. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia i pismo pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, to proszę Państwa podobna sytuacja, ale trochę inna też jest w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, Jałówce też są takie sytuacje tylko, że tam akurat dyrektorzy mają środki na premię. Przed następną sesją, jak będą komisję postaram się Państwu przedstawić taką szczegółową informację w tym zakresie. Oczywiście najpierw zobowiązując dyrektorów dlatego, że te kwoty które tam dzisiaj przedstawiłam to, są bardzo szacunkowe. Trzeba wziąć po uwagę, co już dyrektorzy mogli zrobić w ramach budżetu. Teraz też dyrektorzy muszą zdecydować o tym, czy lepiej jest podnieść wynagrodzenie dla najniżej zarabiających do 2 000 zł. Obecnie obowiązujących jako wynagrodzenie zasadnicze, oczywiście potem proporcjonalnie podnieść wyższych wynagrodzeń i nie mieć pieniędzy na premie. Czy jednak mieć te wynagrodzenie zasadnicze poniżej 2 000 zł, bo do minimalnego wynagrodzenia wchodzą wszystkie składniki wynagrodzenia. To musi wynikać z dogłębnej analizy w tym zakresie, biorąc pod uwagę analizę na poszczególnych stanowiskach. Jeżeli chodzi  o zgłaszane przez dyrektorów zadania inwestycyjne, które jeszcze nie są ujęte w planie ich wydatków, to również na początku maja będę analizowała dochody, które są również
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Dzięki których głównie chodzi o finansowanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przez powiaty i przez gminy. Gdzie jakby nie ma potrzeby wprost zwiększania planów wydatków tych jednostek, bo one już zostały zabezpieczone, a tutaj będzie możliwe zwiększenie dochodów jak i tak samo po stronie wydatków. Te najpilniejsze potrzeby w zakresie zadań inwestycyjnych myślę, że będą mogły być załatwione. Może uda się to w maju. Dziękuje bardzo”.    

       

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdania do wiadomości.

 

Ad. 12 Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków PFRON w 2016 r.

 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykorzystania środków PFRON w 2016 r. (zał. nr 23 ).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

 

        Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim (zał. nr 24).

       Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej to obowiązek ustawowy, wynikający z art. 16 a, ustawy o pomocy społecznej, który zobowiązuje powiaty do przygotowania oceny zasobów oceny społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby zawierają informację dotyczące w szczególności infrastruktury, kadry, organizacji pozarządowych i nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Sporządzana jest co roku i jest obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu Białostockiego. Zgodnie ze wspomnianym przeze mnie artykułem ustawy o pomocy społecznej ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na następny rok. Ten formularz oceny zasobów pomocy społecznej moim zdaniem jest trochę nie czytelny, ale taki formularz obowiązuje we wszystkich powiatach i gminach. W takim układzie jest on przekazywany do samorządu województwa
i na tej podstawie jest sporządzana ocena dla całego województwa. Taki formularz został opracowany i przygotowany przez Departament Pomocy Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Jest on przekazywany w ramach elektronicznego systemu centralnej aplikacji statystycznej. W stosunku do tego projektu, który Państwo otrzymaliście (zał. nr 25), tam została wprowadzona do podjęcia uchwały jedna zmiana. Chodzi o rozdział 3.1 „Powiat – zadania PCPR oraz MOPR”, w wierszu 44 dotyczącym liczby pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kolumnie „rok oceny” i „prognozy rok po ocenie” była tam wstawiona w materiałach do Państwa liczba 33. Po przesłaniu tej oceny do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zwrócono uwagę, że tu powinna być mniejsza liczba. Z czego to wynika? Myśmy, przy tej całej liczbie 33 ujęli również wychowanków, którzy jeszcze pozostają w rodzinach zastępczych i którzy utrzymują świadczenia na zasadach tak jak w rodzinach zastępczych dlatego, że z tymi osobami są już ustalone programy usamodzielnienia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prosił o zmianę, aby były to tylko osoby, które już otrzymują świadczenia jako usamodzielnieni wychowankowie. Jest taka drobna zmiana, która oczywiście została przedstawiona na Zarządzie Powiatu Białostockiego i została zaakceptowana. Jeżeli chodzi o tą część opisową, to tylko zwrócę uwagę na ostatni akapit, że „analiza zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockiem za 2016 rok pozwala na stwierdzenie, iż istniejąca infrastruktura zabezpiecza potrzeby mieszkańców Powiatu, ponadto możliwa świadczenie usług osobom spoza Powiatu Białostockiego. Biorąc pod uwagę dane demograficzne, lokalną sytuację społeczną dotycząca Powiatu Białostockiego wykorzystanie miejsc w jednostkach działających na terenie Powiatu w zakresie polityki społecznej oraz dodatkowe korzyści dla mieszkańców wynikające z możliwości zatrudnienia w tych jednostkach, rekomenduje się przedstawioną ocenę zasobów pomocy społecznej w celu zabezpieczenia zwiększonych środków na funkcjonowanie istniejącej infrastruktury w roku przyszłym i zapewnienia środków na zgłaszane przez jednostki wydatki inwestycyjne”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny- opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę
Nr XL/278/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim wraz z poprawką (zał. nr 26).

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

 

         Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przestawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego (zał.
nr 27). Spowodowane, jest to odejściem Pana Krzysztofa Dudzińskiego z powyższej Komisji.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim przedstawił:

 

 • Pan Marek Skrypko- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny- opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XL/279/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 28).

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przestawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego. Spowodowane jest wstąpieniem Pani Bożeny Bieryło do w/w Komisji (zał. nr 29).

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim przedstawił:

 

 • Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

        Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XL/280/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 30).

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

 

          Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przestawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego. Spowodowane, jest to odejściem Pana Krzysztofa Dudzińskiego z powyższej Komisji (zał. nr 31).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

          Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę Nr XL/281/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 32).

 

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

            Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przestawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Spowodowane jest wstąpieniem Pani Bożeny Bieryło do w/w Komisji (zał. nr 33).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

         Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XL/282/2017 z dnia 27 kwietnia
2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej (zał. nr 34 ).

 

 

Ad. 18 Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 

        Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady (zał. nr 35).

 

         Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto Powiatu Białostockiego mam kilka pytań, między innymi: w II, punkt 2 „podpisano wniosek skierowany do Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej”. Może coś bliżej?”

 

          Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, te wszystkie wnioski skierowane do Sądu Rejonowego dotyczą naszej nieruchomości położonej w Supraślu, przy ul. Piłsudskiego 64 A. Związane to jest z tym, że wcześniej ta nieruchomość była w użytkowaniu wieczystym, a w między czasie nastąpiło przekształcenie. Wszystkie lokale, które miały zastaw w momencie gdy został ten zastaw spłacony, właściciele występują o wykreślenie z hipoteki tego zastawu, stąd też te wnioski do Sądu Rejonowego w Białymstoku”.

 

       Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Myślę, że wystarczyłoby napisać w tym sprawozdaniu czego dotyczy i wszystko byłoby jasne. W IV, punkt 5, 6 i 7. Tu „podjęto uchwałę w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Jaki związek te warsztaty mają z Powiatem Białostockim, że jest ich ocena? Czy Powiat Białostocki przekazuje jakieś pieniądze? Bo one bezpośrednio nie podlegają pod powiat, prawda?”

       Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności za 2016 rok tych trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej wynika z ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia w sprawie terapii zajęciowej. Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonują na podstawie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a stowarzyszeniami które prowadzą i na to są przekazywane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tych sprawozdaniach szczegółowo było opisane ile. Oprócz jeszcze środków PEFRON-u, które stanowią 90% funkcjonowania. Konieczne jest dofinansowanie 10 % z budżetu Powiatu Białostockiego. Na to jeszcze otrzymujemy z gmin pomoc finansową. Z gmin z których mieszkańcy uczestniczą w poszczególnych warsztatach terapii zajęciowej. Przeważnie gminy pokrywają 5 % i Powiat Białostocki również pokrywa 5 %. Z tym, że gmina musi nam udzielić pomocy finansowej. Ten obowiązek oceny następuje na podstawie ich sprawozdań, sporządzonych zgodnie z rozporządzaniem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej”.  

 

          Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. W rozdziale VI, w punkcie 9 - „podjęto uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnej Skarbu Państwa”. Czego to dotyczy?”

 

        Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w tej chwili tak dokładnie nie przytoczę, ale są to takie należności gdzie z osoby, które były winne z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste już nie żyją. Nie zostawiły spadkobierców. Postępowanie egzekucyjne zostały umorzone. Ponieważ są to należności Skarbu Państwa decyduje tak naprawdę Wojewoda, więc Starosta Powiatu Białostockiego wystąpił z wnioskiem jako reprezentant Skarbu Państwa do Wojewody o wyrażenie zgody na umorzenie tych należności, ponieważ są to należności Skarbu Państwa. To nie są duże kwoty. W tej chwili nie pamiętam dokładnie. Jeżeli trzeba to sięgnę do dokumentów. Wojewoda Podlaski udzielił pozytywną opinię. W sensie, że to jest kompetencja Zarządu i Zarząd Powiatu Białostockiego może w tym momencie jako jednostka samorządu terytorialnego umarzać. Na podstawie tej zgody, nazwijmy to opinii, zostało to umorzone. To są należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Z tego co pamiętam to są wczesne lata 2000 roku, a może i jeszcze wcześniej”.

 

        Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Myślę, że wystarczyłyby tu dwie linijki wyjaśnienia i nie byłoby pytań”.

 

           Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W rozdziale III, punkt 31 „udzielono upoważnienia pracownikowi PZD w Białymstoku do reprezentowania Powiatu Białostockiego jako uczestnika postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości położonej w Studziankach, gm. Wasilków”.

 

        Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, stroną postępowania jest Powiat Białostocki, rzecz dotyczy rozgraniczenia nieruchomości osoby prywatnej. Sprawa toczy się kilkanaście lat i nie wiadomo czy kiedyś doczekamy się końca. Upoważniony jest pracownik PZD, specjalista do spraw gospodarki gruntami, Pani Agnieszka Olszewska”.

 

       Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Radny Powiatu Białostockiego: „W odniesieniu do jakiejś nowej drogi, czy to jest uregulowanie stanu?”

 

        Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „To jest regulowanie stanu własnościowego, inaczej granic nieruchomości tejże osoby prywatnej. Oczywiście nieruchomość graniczy z pasem drogowym publicznej drogi powiatowej w Studziankach. Dlatego też powiat „został wmanewrowany”.

         Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Część VI, punkt 10. „Podpisano wnioski skierowane do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej”. Czego dotyczy? Też wystarczyłaby linijka, czy dwie pod tym i nie trzeba pytać. Wszyscy by wiedzieli”.

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy to są dzisiejsze wnioski? Te które tam poszły tak? Nie dzisiejsze, tylko te które dzisiaj miały rozstrzygnięcie?”

 

        Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, to zostało podjęte najpóźniej 18 kwietnia”.

         Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Jarosławie Wądołowski, według mojej wiedzy dotyczy to upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Białostockiego do skierowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej zaskarżenia uchwały budżetowej, nad którą to dziś obradowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej”.

 

        Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto Powiatu Białostockiego, ta informacja zawarta jest w części VI, w punkcie 6. Punkt 10 i tu jest zasadnicza różnica pomiędzy Regionalną Izbą Obrachunkową, a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej. W punkcie 10 pisze wyraźnie „podpisano wnioski skierowane do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej”. Moje pytanie dotyczy czego dotyczyły wnioski?”

 

         Pani Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Chodzi tu o interpretację
w związku z nowymi przepisami dotyczącymi centralizacji VAT-u. Ile powiat może odliczać? Chodzi tu również o wypisanie tego wskaźnika. W zapytaniu jakie skierował do nas Urząd Marszałkowski w związku z aplikowaniem o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację”.

 

        Pan Krzysztof Gołaszewski - Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt II, 10 „podpisano pismo dotyczące złożonej oferty na zakup części działki nr 715/4 położonej w Łapach”. O jaką tu działkę chodzi? Czy to sprzedaż, czy kupno?”

 

       Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chodzi o część działki położonej
w Łapach, przy ul. Piaskowej. Jest to już druga oferta osoby mieszkającej w sąsiedztwie na zakup części działki. Z tego względu, taki podział w jakim zakresie proponuje osoba zainteresowana, to granica tej przyszłej działki byłaby bardzo nie regularna. Utrudniałaby dojazd do znajdujących się tam garaży, więc odpowiedź była negatywna”.

 

        Pan Krzysztof Gołaszewski - Radny Powiatu Białostockiego: „Tu chodzi o teren dawnej Przychodni, tak?

 

        Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Tak, ulica Piaskowa”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeszcze mam pytanie. II, punkt 3 „podpisano wniosek skierowany do Sądu Rejonowego II Wydział Cywilny w Białymstoku o stwierdzenie nabycia spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości położonej w m. Wasilków”.

 

          Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chodzi tu o nabycie części gruntu w trybie artykułu 73. Występuje to poprzez potwierdzenie przez Wojewodę Podlaskiego w formie decyzji i w takich przypadkach muszą być ustalone wszystkie strony postępowania. Zazwyczaj tak się zdarza, że następcy prawni nie występują z wnioskiem o stwierdzenie spraw spadkowych i wówczas z „urzędu” podejmujemy takie postępowania. Wojewoda Podlaski zawiesza na ten czas postępowanie prowadzone w trybie artykułu 73, przepisy wprowadzające. Stwierdzamy prawa do spadku, ustalamy strony postępowania i wtedy informujemy Wojewodę Podlaskiego o zakończeniu takiego postępowania. Przesyłamy prawomocne postanowienie
z którego wynika kto nabył prawo do spadku i wtedy Wojewoda Podlaski podejmuje postępowanie w trybie artykułu 73.”

 

          Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli to nie jest de facto przejęcie tej nieruchomości przez powiat”.

 

       Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „To jest ustalenie stron postępowania. W konsekwencji takie postępowanie prowadzi do nabycia praw do gruntu, który na dzień 31 grudnia 1998 roku był zajęty pod drogę powiatową”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Punkt VI, punkt 7 „podjęto uchwałę w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Białostockiego na okres 3 lat”, proszę o krótką odpowiedź. Jaki?”

 

           Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „PKO BP”.

 

             Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam prośbę do Zarządu Powiatu Białostockiego, że można niektóre rzeczy pouzupełniać i nie byłoby pytań. Chociażby to ostatnie jaki bank wybrano, przecież to nie jest problem. Po prostu więcej staranności jeżeli można”.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

 

 

 

Ad. 19 Interpelacje i zapytania Radnych.

 

            Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, składam interpelację. Podejmowanie inwestycji w tym ich planowanie jest zadaniem Rady Powiatu. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych jest niezwykle istotnym elementem planowania jako takie należy do zakresu zainteresowania powołanej przez Radę Komisji Infrastruktury Technicznej. Wnoszę o udzielenie informacji o przebiegu przygotowań do wnioskowania o środki zewnętrzne. Proszę o informację jakie jednostki organizacyjne Powiatu do jakich programów przygotowują wnioski dotyczące powiatowych obiektów infrastrukturalnych, np. wnioski dotyczące termomodernizacji, czy rozbudowy. Drugą informację, które odcinki dróg, w jakim zakresie rzeczowym i o jakim montażu finansowym są rozpatrywane przez PZD lub Zarząd na obecnym etapie przygotowań do wnioskowania o środki zewnętrzne. Do jakich programów we współpracy z jakimi gminami. Proszę o informację według stanu spraw na dzień 30 kwietnia 2017 roku”.

 

           Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli Zarząd odpowie na piśmie”.

 

            Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Oczywiście, dziękuję”.

 

          Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni. Chciałbym się podzielić odpowiedzią, jaką otrzymałem od Pana Starosty Powiatu Białostockiego. Uważałem, że ta odpowiedź jest skonsultowana, bo to dotyczyło dróg z Panem Markiem Jędrzejewskim. „Napadłem” na Pana Marka Jędrzejewskiego, a on mówi, że o Bożym świecie nie wie i takiej odpowiedzi nikt z nim nie konsultował. Wnioskowałem w interpelacji o wykonanie dokumentacji na drodze, której numeru nie znałem, ale również Pan Starosta Powiatu Białostockiego numeru tej drogi nie podał. Chodzi o drogę w miejscowości Zawady, o przebudowę. Ten odcinek we wsi Zawady oraz o powierzchniowe utwardzenie na odcinku od kaplicy w Baciutach do drogi wojewódzkiej Białystok – Wysokie Mazowieckie. Otrzymałem odpowiedź taką. Czy Państwo coś z tego zrozumiecie?  „W odpowiedzi na Pana interpelacje złożoną w dniu 30 marca dotyczącą wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Zawady na odcinku Baciuty, od kaplicy do połączenia z drogą wojewódzką oraz wykonaniem przebudowy tej drogi informuję, iż wyżej wymienione zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Powiatu Białostockiego”. Panie Starosto Powiatu Białostockiego, to jest takie zwykłe „szalbierstwo”, nie wiedzą, albo ignorancja Radnego, no bo jeżeli otrzymuje odpowiedź to uważam, że ta odpowiedź powinna być sensowna, zwięzła. Nawet jeżeli ona jest negatywna. Dobrze by było, żeby Pan wiedział o czym pisze. Dziękuję”.

 

             Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z zaistniałą sytuacją na drodze Stanisławowo – Wojszki, a mianowicie z wycofaniem się przewoźnika z kursów autobusowych, tam było 6 kursów autobusowych w jedną i drugą stronę, czyli do Bielska i z Bielska przez nasze miejscowości. W ten sposób mieszkańcy utracili jedyną możliwość dojazdu do szkół, Białegostoku, lekarza, czy też w innych sprawach. Zwracam się w formie interpelacji z apelem do Zarządu  o natychmiastowe podjęcie działań w celu przywrócenia przyjezdności i jakości nawierzchni tej drogi. W związku z dyskusją na wczorajszym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej i propozycjami radnych, aby pieniądze przeznaczone w budżecie na to zadanie przeznaczyć na utrzymanie bieżące i w ramach tego utrzymania bieżącego wykonanie nawierzchni emulsyjnej, proponuję aby Pan Dyrektor przygotował techniczne rozwiązanie tego problemu i w najbliższym czasie abyśmy mogli podjąć uchwałę przenoszącą te środki na zadania bieżące. Dodam, że sytuacja jest bardzo poważna i pilnie wymaga interwencji. Od 3 tygodni żaden autobus nie kursuje i mieszkańcy pozbawieni są kontaktu ze światem. Dziękuję”.

 

           Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Andrzeju Babul, chciałabym się spytać z jakich miejscowości ludzie nie mają dojazdu? Niech mi Pan wymieni”.

 

            Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Autobus jedzie przez Wojszki i oczywiście z Wojszek też ludzie dojeżdżali tym autobusem”.

 

             Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Sprawdziłam 3 osoby, dosłownie”.

 

             Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „A trzy osoby to nic?”

 

            Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Nie, nie powiedziałam, da Pan skończyć. Chcemy uruchomić ta naszą linię, którą mamy, te busiki. Wrócę do tej drogi. Czy aż tak ten stan drogi się pogorszył, że autobusy przestały jeździć? Czegoś tu nie rozumiem. Ta droga, jak już 25 lat w gminie pracuje, to ta droga jest taka sama. Naprawiają ją cały czas na bieżąco Powiatowy Zarządca Dróg. Raptem coś się stało? Może jest druga taka sytuacja, że dla prywaciarza nie opłaca się 3 osoby dowozić. Może on szuka jeszcze innych osób, albo powodu, żeby w ogóle zawiesić”

 

           Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Panią jestem świadkiem tego, że przewoźnik kierował tam drugi autobus na ten sam kurs, ponieważ nie zabierał wszystkich osób. Ludzie nie mieścili się w jednym autobusie. Dalej są Rzepniki, Klewinowo, Nowosady, Janowicze, Kudrycze, wszystkie te wsie, z których dojeżdżają mieszkańcy. To nie jest Wojszki i 3 osoby. Zapewniam Panią, że to z powodu jakości drogi, bo przewodnik informował już wcześniej, że zawiesi kurs jeżeli nic się z tą drogą nie będzie działo. Jeżeli nie będzie poprawy nawierzchni. Mówi Pani, że od lat ona jest taka. Tak, tylko remontu kapitalnego tam nie było od 20 paru lat, a degradacja następuję co roku, niech Pani to weźmie pod uwagę. Pan Marek Jędrzejewski o tym mówił na ostatnich Radach”.

 

        Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Posłucha Pan. Wszyscy jesteśmy za budową tej drogi. Tylko teraz jak wyrzucimy 6 000 000 zł lub 7 000 000 zł, czy nawet później po zakończeniu kadencji. Czy ktoś nie przyjdzie z Najwyższej Izby Kontroli i rozliczy za te pieniądze, że w błoto wyrzuciliśmy? A za rok samochody wyjeżdżą ten asfalt. Czy Pan się tego nie obawia?”

 

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Panią, Pani nie słuchała mojej teraz interpelacji. W związku z zaistniałą sytuacją i nie możliwością wyłożenia tych pieniędzy o których wcześniej była mowa 7 000 000 zł do 30 000 000 zł, apeluję o remont bieżący”.

 

         Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „Remont bieżący to jest chyba jest normalne”.

 

         Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Remont bieżący, to nie jest załatanie dziur i udeptanie nogami. To wykonanie warstwy emulsyjnej na całej powierzchni drogi. To jest kwestia nie dużych pieniędzy. Pan Marek Jędrzejewski wcześniej mówił, że gdyby to była warstwa, 6-krotne utwardzenie to do 3 000 000 zł by się zmieściło.  Tam 4 - krotne też by wystarczyło, abyśmy mogli normalnie jeździć i autobusy zostałyby przywrócone. Dziękuję”.

      Pani Barbara Grabowska – Radna Powiatu Białostockiego: „W dodatku, że ta obwodnica będzie robiona, nie wiem w którym roku, ale są już projekty”.

 

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, to jest pytanie do Zarządu Powiatu Białostockiego i do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Myślę, że należy się nad tym pochylić, ponieważ obojętnie jaka ilość osób. 3 osoby to z jednej miejscowości nie może dojeżdżać, ale w rzeczywistości to jest autobus kursowy, który wiezie młodzież do szkół i pracowników do pracy”.

 

        Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, powiem tylko tyle. Przez 22 lata byłem Burmistrzem Wasilkowa i nigdy nie czekałem, jeżeli trzeba rozwiązywać problemy komunikacyjne w Gminie Wasilków, żeby Pan Starosta przyjechał i załatwił te problemy. Jestem zaskoczony, że włodarze jednej i drugiej gminy, a także samorządy siedzą i sobie mówią „a niech się Starosta Powiatu Białostockiego martwi”. Drodzy Państwo, to nie jest problem wyłącznie Starosty, Państwo doskonale wiecie. W tak zwanym programie komunikacyjnym, który był kilka lat przyjęty nie przewiduje się, żeby Starostwo Powiatowe tam tworzyło swoją linię komunikacyjną. Jeśli przez te lata zabiegi te czyniły gminy, nie uchylam się od czegokolwiek. Natomiast w dużej mierze to gminy na tym etapie powinny zadbać ażeby ich mieszkańcy mogli dojechać”.

 

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak, czy tak temat jest ważny. Myślę, że trzeba go w jakiś sposób rozwiązać”.

 

        Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto Powiatu Białostockiego, czy w jakiś sposób jako Przewodniczący Infrastruktury Technicznej mogę wesprzeć Pana w działaniach na rzecz mobilizacji gmin przy remoncie tej drogi”.

 

        Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Kto jest w stanie skutecznie wesprzeć jest mile widziany i tu nie ma najmniejszego problemu, ażeby jak swojego czasu Pan Przewodniczący też zorganizował spotkanie. Traktuje to jako wsparcie. Każde wsparcie jeśli doprowadzi do wspólnego celu jest jak najbardziej wskazane”.

 

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W takim razie Panie Starosto Powiatu Białostockiego, kiedy Pan przewiduje takie spotkanie? Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przygotowałby różne wersje rozwiązania z tymi drogami. Kiedy takie spotkanie może nastąpić? Spotkanie Wójta Juchnowca Kościelnego, Burmistrza Zabłudowa i oczywiście Państwa, również chętnie uczestniczymy w tym spotkaniu”.

 

       Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, z interpelacji wynika, że mamy mówić o takiej bieżącej naprawie. Sądzę, że przez te najbliższe dni Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg pewne dodatkowe przymiarki zrobi, aby było można wiedzieć o czym rozmawiamy. Sądzę, że po tym długim weekendzie można będzie, może gdzieś w połowie miesiąca maja doprowadzić tu do spotkania i rozmawiać”.

 

       Pani Anna Grycuk - Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym poruszyć zupełnie inny temat, który nie jest związany ani z Juchnowcem Kościelnym, ani z Zabłudowem. Chciałabym poruszyć problem drogi powiatowej z Gminy Gródek. Chodzi o drogę łączącą Waliły Stację z Krynkami. Jest to najkrótsza droga z Gródka do Krynek. Prowadzi przez las, droga ta teraz na wiosnę była równana. Jest to droga żwirowa. Była równana do miejscowości Piłatowszczyzna, a dalej jest w bardzo złym stanie. Jest prawie, że nie przejezdna dlatego, że są takie miejsca, zagłębienia, obniżenia terenu, gdzie stoją kałuże wody. Nawet w jednym miejscu drzewo zagradzało znaczną część pasa drogowego. W niedzielę zostało te drzewo przecięte i ktoś je przynajmniej częściowo z tej drogi usuną. Chciałabym poprosić Pana Dyrektora Marka Jędrzejewskiego o przynajmniej częściowe poprawienie nawierzchni tej drogi. Pod żwirowanie i uzupełnienie tych największych ubytków. Wiem, że droga ta była przedmiotem starań, jest nawet zrobiony podkład geodezyjny pod przebudowę tej drogi, ale z tego co wiem prace utknęły i wielkich szans na to, że zostanie ona zrobiona za pomocą nawierzchni jakiejś trwałej nie ma, ale przynajmniej o poprawienie jej. Bardzo proszę”.

 

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że chodzi o naprawę bieżącą, polegającą na żwirowaniu, wyrównaniu”.

 

        Pani Anna Grycuk - Radna Powiatu Białostockiego: „Tak, chodzi o naprawę bieżącą, polegającą na pod żwirowaniu i przynajmniej wyrównaniu nawierzchni, tym bardziej, że naprawdę są miejsca bardzo niebezpieczne”.

 

        Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg ma pieniądze na naprawę bieżącą dróg i z tej podpowiedzi z całą pewnością skorzysta. Jeżeli można robić w ramach napraw bieżących prawie naprawy główne to tutaj tym bardziej, że tak jak tutaj Pani Radna Anna Grycuk mówi, że nie ma możliwości praktycznie przejazdu. Myślę, że nas nie oszukuje”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Tym bardziej chciałabym zaapelować, że ta droga łączy Powiat Białostocki z Powiatem Sokólskim i naprawdę wielu turystów tą drogą się porusza i mieszkańcy pobliskich wsi”.

 

        Pani Danuta Maria Bagińska - Radna Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - wszyscy zebrani, również zwracam się z wielką prośbą o bieżący remont naszej drogi Protasy – Zabłudów. Też nie jest w dobrym stanie. Dziękuję”.

 

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam nadzieję, że Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zapisał te potrzeby”.

 

        Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Tak mam zapisane Panie Przewodniczący i oczywiście określone środki na te przedsięwzięcia, także będziemy kalkulować na co nas stać”.

 

 

Ad. 20 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XXXIX sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 30 marca 2017 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

      Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XXXIX/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Ad. 21 Sprawy różne.

 

        Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z zapowiedzią poprzedniej sesji chciałabym się odnieść i przeczytać odpowiedź, przedstawić Wysokiej Radzie. Państwo pozwolą, że zrobię to na siedząco. Dziękuję. Ale zanim odczytam moją odpowiedź to stosownie do artykułu 40, ust. 4 Statutu Powiatu wnoszę aby moja wypowiedź była zapisana w całości w protokole. Pismo jest składane z dzisiejszą datą. Pisałam je w dniu wczorajszym, dlatego pewnych informacji, chociażby o rozstrzygnięciu Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miałam. Jest dedykowany do Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 36).

     „W dniu 30 marca 2017 r. na sesji Rady Powiatu Białostockiego przedstawiono stanowisko adresowane do Starosty Powiatu Białostockiego, zawierające wniosek
o odwołanie mnie jako Wicestarosty Powiatu Białostockiego z funkcji członka Zarządu podpisany przez Radnych z
klubów Prawa i Sprawiedliwości, Nasze Podlasie i Niezależni.

    Jako przyczynę wskazano m.in. małą aktywność na sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Zarządu, brak wiedzy o planach zagospodarowania obiektu przy
ul. Piaskowej, nie
poinformowanie o podpisaniu przez Zarząd umowy na zagospodarowanie obiektu, nieumiejętność współpracy z Radą, jak też, że w rozmowie z dziennikarzem Radia Białystok wykazałam się nieznajomością przepisów.

   Znany jest fakt działań Radnych z klubów Prawa i Sprawiedliwości, Nasze Podlasie i Niezależni dotyczących odwołania lub wniosków o odwołanie w obecnej kadencji funkcyjnych Radnych koalicji. Odwołano Przewodniczącą i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Stałych. Przez pół roku trwała próba odwołania Starosty. Wniosek o odwołanie mnie z funkcji Wicestarosty wpisuje się w kontynuację działań radnych opozycyjnych i ma charakter polityczny. Ponieważ funkcja samorządowca w ostatnim czasie jest poddawana nieuzasadnionej krytyce, w celu jej zdeprecjonowania i docelowo -odebrania kompetencji, pragnę bronić imienia własnego ale również wspólnoty samorządowej, którą reprezentuję. W związku z powyższym odniosę się skrupulatnie do argumentów użytych we wskazanym wniosku, a jednocześnie wykażę ich abstrakcyjny charakter co do przesłanek dotyczących odwołania mnie z zajmowanej funkcji.

     W moim przekonaniu autor niniejszego wniosku zastosował błędną podstawę prawną, gdyż jako podstawę prawną do złożenia takiego wniosku wskazał
art. 27 ust. 3 ustawy o
samorządzie powiatowym. Otóż przepis ten wskazuje organ właściwy do dokonania wyboru Wicestarosty i pozostałych członków zarządu oraz określa sposób i tryb tego wyboru. Zatem, jeśli chodzi o wskazanie właściwej podstawy prawnej do odwoływania poszczególnych członków zarządu przepisem właściwym powinien być art. 31 ust. 5 cytowanej ustawy, a mianowicie: Rada Powiatu może na uzasadniony wniosek Starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Podkreślenia wymaga, że ustawodawca precyzyjnie określił, że odwołanie członka zarządu (w tym również Wicestarosty) odbywa się na uzasadniony wniosek Starosty. Tylko jemu przysługuje to uprawnienie. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Zarządzie na skład 5 osób są 3, ewentualne poparcie wniosku przez Starostę oznaczałoby brak kworum Zarządu i odwołanie Starosty. Chociażby z tego punktu widzenia żądania wnioskujących są abstrakcyjne i z góry skazane na niepowodzenia.

    Odnosząc się natomiast do zarzutów sformułowanych w niniejszym wniosku stwierdzić należy, iż są one całkowicie nieuzasadnione.

Udzielając wyjaśnień w dniu 23 lutego br. w Radiu Białystok dotyczących działań radnych Rady Powiatu Białostockiego odnośnie wprowadzonych przez nich zmian
w uchwale
zmieniającej budżet Powiatu jako Wicestarosta ( z powodu nieobecności w tym dniu Starosty Powiatu Białostockiego) - w oparciu o obowiązujący Statut Powiatu Białostockiego (paragraf 74, ust. 2 pkt. 4 „Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo: przedkładania propozycji zmian w budżecie Powiatu) oraz aktualnie obowiązujące orzecznictwo sądowe (zgodnie z art. 179 ustawy o finansach publicznych) podkreślałam jedynie, że inicjatywa wprowadzania zmian w budżecie należy tylko i wyłącznie do kompetencji zarządu. Propozycja zmian w budżecie już uchwalonym musi pochodzić od organu wykonawczego. W wypadku, gdy organ stanowiący zamierza wprowadzić zmiany, mimo braku inicjatywy organu wykonawczego w tym zakresie, to musi on uzyskać jego akceptację. Również w wypadku, wystąpienia przez organ wykonawczy z inicjatywą zmian w budżecie, organ stanowiący chcąc dokonać zmian w tymże budżecie musi uzyskać zgodę organu wykonawczego. Zatem Rada Powiatu uchwalając zmiany uchwały budżetowej na podstawie przedstawionego projektu, nie jest uprawniona do wprowadzania przy tej okazji, z własnej inicjatywy, zmian nieobjętych tym projektem. Innymi słowy Zarząd przedkładając Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie określa ich zakres, który nie może być przez Radę zmieniany. Takie samo stanowisko zostało zaprezentowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok z dnia 09.10.2014 ISA/Kr 1421/14 oraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20.01.2010 r. sygn. akt II GSK 276/09). Mając zatem powyższe na uwadze, zarzuty radnych, że jakobym wykazała się nieznajomością przepisów są całkowicie nieuzasadnione i bezpodstawne.

  Natomiast z wiedzy którą posiadałam na sesji w dniu 30 marca 2017 r. wprowadzone zmiany do budżetu przez radnych z klubów Prawa i Sprawiedliwości, Nasze Podlasie i Niezależni naruszały prawo - treść art.231 o finansach publicznych. Nadmieniam, że w celu rozstrzygnięcia tej kwestii Zarząd w dniu 4 kwietnia bieżącego roku złożył wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęcie postępowania. Z chwilą pisania przeze mnie niniejszego pisma, posiadałam informację dotyczącą planowanej komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 27 kwietnia na godzinę 10. Dlatego też, zarzut wnioskodawców dotyczący próby szantażu o niedokonywanie zmian w budżecie jest co najmniej niestosowny. Uważam, że wręcz moim obowiązkiem jako członka Zarządu jest poinformowanie Wnioskodawców zmian w budżecie Powiatu o skutkach prawnych ich działania. Moje wystąpienie na sesji w tej sprawie miało na celu ponowną ocenę przez samych autorów składanego wniosku nie pod względem samej intencji i tematyki zmian lecz zgodności ze stanem prawnym. Moja reakcja wynikała również z faktu nagłego wprowadzania pod obrady Sesji tegoż wniosku, który cytuję za kolegą radnym Michałem Kozłowskim można nazwać „wrzutką". Otóż stało się to już punktem stałym w obradach Rady Powiatu, że kluby opozycyjne wprowadzają dodatkowy punkt w obradach dotyczący zmian w zatwierdzonym już budżecie Rady Powiatu. Zmiany te nie podlegają zaopiniowaniu ani stałych komisji, ani skarbnika, radcy prawnego, Zarządu czy w przypadku inwestycji drogowych przez wójtów czy burmistrzów. Niestety co pokazała sesja w miesiącu lutym są one nieprawidłowe nawet pod względem matematycznym, przez co wniosek rozpatrywany był ponownie na tej samej sesji. Czas który otrzymują Radni z klubów innych niż wnioskodawcy, aby przeanalizować wprowadzone zmiany ze względu na zapisy księgowe we wniosku jest niewystarczający na jego przeanalizowanie. Zgodnie z obowiązującym Statutem Powiatu Białostockiego w Białymstoku (paragraf 17, ust 2), każdy Radny wraz z zawiadomieniem (7 dni) o sesji musi otrzymać projekty uchwał i inne materiały.

Zarzutem postawionym wobec mojej osoby było niepoinformowanie o koncepcji zagospodarowania obiektu na ulicy Piaskowej w Łapach. Ponadto Sygnatariusze podkreślają, że Rada nie była o tym informowana. Zapis ten mija się z prawdą ponieważ Starosta informował o planach zarządu dotyczących zagospodarowania obiektu na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 10 października 2016 r., na sesji w dniu 19 stycznia br., na Komisji Infrastruktury, w której uczestniczyłam z dniu 20 lutego br. Przypominam również, że inwestycja ta została zatwierdzona w budżecie Powiatu Białostockiego na 2017 r. w dniu 19 stycznia 2017 roku pozycja 43. Natomiast informacja o udzieleniu upoważnienia do podpisania dokumentów związanych z przeprowadzeniem zapytania cenowego - trafiła do Rady na sesji w 23 lutego br. w dokumencie „Informacja o pracach Zarządu." Podkreślić należy, że Zarząd na chwilę odbywania się Komisji w której uczestniczyłam nie posiadał dokumentu o nazwie „koncepcja zagospodarowania obiektu" więc oczywiste jest, że nie miałam możliwości jego przedstawienia. To właśnie podpisanie przez Zarząd umowy na dokumentację w dniu 2 marca pt „ wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje pomieszczeń przychodni lekarskiej na potrzeby biurowe i pomieszczenia archiwum Starostwa Powiatowego w Białymstoku w budynku przychodni lekarskiej w Łapach, przy ulicy Piaskowej 9" miało zawierać dokument projektu koncepcyjnego. Dlatego, nie rozumiem jak było można zarzucać mi nie przedstawienie koncepcji której fizycznie nie było. Nawiązując do zamówionej dokumentacji projektowej będzie ona stanowiła wiedzę z zakresu architektury, instalacji sanitarnych, elektrycznych itp. Oczywiście będzie ona przygotowana pod względem obowiązujących przepisów. Z mojego punktu widzenia dokument ten pozwoli na rzetelną analizuję potrzeb, zasobów i możliwości adaptacyjnych i będzie źródłem fachowej wiedzy, który pozwoli podjąć decyzję Radzie Powiatu dotyczącą jej realizacji lub jej braku. Chciałabym również zwrócić uwagę na fakt, że podczas wspomnianej wizji lokalnej obiektu na ulicy Piaskowej ocenę potencjału budynku i możliwości adaptacyjne przedstawiał specjalista do spraw inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym w Białymstoku Pan Wiesław Zawistowski (potwierdza to Protokół z niniejszej Komisji). Poza tym w trakcie oglądania poszczególnych pomieszczeń obiektu odpowiadał on również na szczegółowe pytania Radnych. Natomiast nikt nie zwrócił się do mnie z jakimkolwiek pytaniem. Oczywiste jest zatem, że nie mogłam odpowiadać na pytania, które nie zostały postawione. Uważałam, że skoro w tej kwestii Radni nie mieli pytań, to w przypadku nowych przemyśleń i ewentualnych niejasności zostaną one przedstawione i omówione podczas dyskusji na „komisji stacjonarnej" (przypominam, że warunki w obiekcie uniemożliwiały debatę ze względu na m.in. brak miejsca do siedzenia). Podkreślić należy również, że nie wszyscy radni uczestniczący w komisji znajdowali się (w momencie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury) w jednym pomieszczeniu. Część radnych była w recepcji, a część przebywała na korytarzu, co w moim przekonaniu uniemożliwiało skuteczną komunikację w obradach Komisji.

      Natomiast odnosząc się do zarzutu o mojej małej aktywności na Sesjach Rady Powiatu i Zarządzie, co miało by mieć odzwierciedlenie w protokołach - uważam za kolejny nietrafiony argument. Gdyż to moją osobowość cechuje właśnie duża aktywność i zaangażowanie w działaniu zarówno na zarządach jak i poza, na rzecz Powiatu Białostockiego. Nie można jej oceniać poprzez pryzmat zapisów z protokołów, gdyż protokoły z Zarządu formalnie traktują już o rozstrzygnięciach spraw. Raczej nie są w nich literalnie zawierane wypowiedzi poszczególnych członków Zarządu. Ponadto zagadnienia stawiane na Zarząd omawiane są o wiele wcześniej podczas prac z Dyrektorami i Starostą jeszcze przed Zarządem w celu przygotowania pod względem merytoryczno - prawnym jako projekty. Poza tym niektóre sprawy stawiane na Zarządzie wymagają tylko ostatecznego zatwierdzenia i upoważnienia do podpisania stosownych dokumentów. Uważam, że Pan Przewodniczący Rady miał okazję się przyjrzeć przebiegom Zarządu podczas posiedzeń w których uczestniczył. Pragnę nadmienić, że to Starosta jest Przewodniczącym Zarządu i to on
z racji funkcji prowadzi Zarząd. Odnośnie mojego uczestnictwa w Sesjach chcę zwrócić uwagę, że to Starosta Powiatu Białostockiego w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego zabiera głos podczas Sesji. Ponadto uważam, że nie powinno się oceniać pracy członka Zarządu, Radnego na podstawie ilości zapisów jego wypowiedzi zawartych w protokołach z Sesji, gdyż taka ocena byłaby krzywdząca również dla niektórych Radnych w tym również Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

       Chciałabym móc się odnieść również wnikliwie do pozostałych zarzutów dotyczących m. in. tego, że nie umiem współpracować z Radą, że moje wystąpienia antagonizują radnych, że bardzo źle reaguję na wystąpienia opozycji lub też że nie umiem się odnaleźć w sytuacji, gdy koalicja opozycyjna posiada obecnie większość w Radzie, ale nie wiem co autor tych zarzutów miał na myśli. Przypuszczam, że kierowały nim bardzo subiektywne przesłanki. Istnieje także duże prawdopodobieństwo, że autor tych słów mógł je pisać w odniesieniu do samego siebie. Nie miałam dotychczas żadnych uwag ze strony radnych o braku współpracy. Jeżeli Radni z opozycji pragną nawiązać współpracę ze mną jako Wicestarostą Powiatu Białostockiego oświadczam, że czekam na Państwa propozycję. Jednocześnie uważam, że taka współpraca powinna być obustronna i charakteryzować się wzajemnym poszanowaniem pomimo różnic politycznych
i wsparciem najbardziej istotnych inwestycji drogowych czy m. in. nowej siedziby Starostwa na ulicy Geodetów oraz wspólnym celem jakim jest rozwój Powiatu Białostockiego”.

 

     Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem powiedzieć, że jako Radną Powiatu Białostockiego Panią Jolantę Den bardzo lubimy. To nie jest atak polityczny, tylko oceniamy jej pracę. Doszło do pewnego nieporozumienia, bo uważamy, że to Pan Starosta Powiatu Białostockiego powinien bronić, jaka to jest wspaniała osoba, ile wkłada w ten Zarząd Powiatu Białostockiego. Ile to cennych jest uwag z jej strony i pracy. Trudno być sędzią we własnej sprawie. Czego moglibyśmy się spodziewać, że ktoś siebie będzie krytykował? Jeżeli o sprawę tego budżetu, kiedy Pani wypowiedziała swoje słowa, że łamiemy prawo i poniesiemy odpowiedzialność finansową za to, jako Radni”.

 

      Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie powiedziałam o karze finansowej”.

 

      Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Chodził tu o sesję lutową, gdzie jeszcze złożyliśmy poprawki do budżetu, zostały one zatwierdzone i wpisane. Ten budżet nie został zaskarżony w żaden sposób. Budżet, który został podważony częściowo, jeżeli chodzi o Wieloletni Plan Finansowy do Regionalnej Izby Obrachunkowej to jest z 30 marca, a nie z lutego. Dlatego, troszeczkę fakty się mylą. My nie odnosiliśmy się do wypowiedzi Pani Jolanty Den z 30 marca, tylko do wypowiedzi z sesji, która odbyła się w lutym. Dziękuję”.

 

    Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Rady Janie Perkowski, literalnie we wniosku o odwołanie jest wskazana właśnie data, ta o której mówiłam z marca. Dlatego postanowiłam szczegółowo się do tego odnieść. Odnośnie lubienia, też bardzo wszystkich Państwa lubię i szanuję. To chciałabym podkreślić, podobnie. Tak jak wspomniałam, miałam prawo odnieść się do tych zarzutów”.  

 

      Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Oczywiście”.

 

      Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie robiłam tego pod kątem mojego jakiegokolwiek charakteru, ale pod kątem moich intencji”.

 

         Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję Panie Starosto Powiatu Białostockiego, Pani Starosto Powiatu Białostockiego, szanowni członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, szanowni Państwo. Pani Wicestarosta Pani Den mówiła tak długo i słodko, że znużyła nas tym nieprawdopodobnie słodkim tonem. Albowiem wybitnie on odbiegał od codziennej praktyki sesyjnej. Zwykle jednak Pani Jolanta Den mówi w tonie innym, takim dokuczliwym, politycznym. Doszukuje się Pani wszędzie działań politycznych. Pani po prostu nie umie współpracować. Jeżeli mam wyrazić jak poprzednicy, życzliwość dla Pani, osobiście wyrażam. Dla Pani jako kobiety Jolanty Den, ale nie jako członka Zarządu Powiatu Białostockiego. Jest to wciąż jeszcze nieprzekonywujące dla nas i słusznie tutaj wytną Pan Przewodniczący, że to nie Pani powinna się bronić w swojej sprawie. Sama słodycz nie wystarczy w tej sprawie. Trzeba się wykazać kompetencjami, zasługami, doświadczeniem i konkretnymi inicjatywami. Jeżeli przypominamy sobie jak przyjechali tutaj mieszkańcy Łap, w bardzo dużej delegacji, bo nie było Pana Starosty Powiatu Białostockiego, a chcieli przekazać osobiście na ręce Pana Starosty petycję z podpisami wielu set mieszkańców w obronie Szpitala, to Pani uciekała twierdząc, że jeszcze bramę się zamyka przed Panią, bo chce się Panią jeszcze uwięzić na terenie Starostwa w którym Pani pracuje. To było nie logiczne, ale i bezsensowne. Nie tak powinien się zachować członek Zarządu Powiatu Białostockiego i Pani Wicestarosta. Jeżeli mówiliśmy ostatnio o Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Łapach, to Pani powołuje się na dziwne, prywatne rozmowy, może jeszcze jakieś prywatne uwagi, że pracownicy nie chcą tak naprawdę tam siedzieć, że dziwią się zapachowi który odnajdują potem współ domownicy kiedy wracają do domu, jakieś dramatyczne historie. Nie, rozmawialiśmy wczoraj akurat, przedwczoraj z pracownikami, bardzo chcą żeby Ośrodek był, chcą także w tym miejscu, jeżeli rzeczywiście wreszcie się rozwiąże sprawę odwodnienia. Dyskutujmy nad tematami konkretnymi, właśnie jak odwodnić ten Ośrodek. Włożono tam wiele pieniędzy, może i setki tysięcy złotych. Nie wiele już brakuje żeby zakończyć ten temat, a nie ciągle teraz szarpać pracowników i wprowadzać niepewność. Mówi Pani o pół roku z ironią, pół roku trwało odwoływanie Pana Starosty Powiatu Białostockiego, no to szacunek dla tych co odwoływali, bo już po miesiącu powinno się im nie chcieć. Ochota to już po dwóch miesiącach powinna ich opuścić a zobaczcie z jaką determinacją, byli przekonani do sensowności tego wniosku, jednego przez pół roku. Pani wniosek jest polityczny, a nasza obrona nie jest polityczna, czy odwrotnie. Pani obrona nie jest polityczna, wynika z serca, życzliwości do ludzkości, a nasza jest wszędzie polityczna. Bez przesady, Pani jest polityczna. Pani ma wypisane na czole nazwę swojej partii, aby nie było wyjaśnień, także mam wypisaną. Powołując się na członka Zarządu Powiatu Białostockiego, proszę Panią, Pani nawet „wkopała” Pana Starostę Powiatu Białostockiego, tak nie uprzejmie bo mówi Pani, że na sesjach właściwie Pan Starosta Powiatu Białostockiego jest od tego, żeby zabierać głos. A Pani od czego jest właściwie? Nie zabiera Pani głosu na posiedzeniach, co miał okazję stwierdzić Pan Przewodniczący Zenon Żukowski, będąc na posiedzeniach. Nie zabiera Pani głosu na sesjach, po za sesja i po za urzędem nas nie interesuje, jak Pani zabiera głos i wobec kogo. Proszę Panią, myślałem, że Pani powie o swoich kompetencjach, wyciągnie Pani długi zakres obowiązków swoich, długi zakres zasług. Nic nie ma. Nie wiemy nadal czym się Pani zajmuje w Zarządzie Powiatu Białostockiego. Pani jest. Pan Starosta powiedział, że bardzo potrzebna jest Pani obecność, bo tylko dwóch członków by było. Jakie to smutne, wizja straszna. Pani obecność bez wątpienia jest potrzebna. Chcemy wiedzieć merytorycznie do czego jeszcze? Pani mówi „wrzutki” opozycji, to Pani już nadużywa języka. Tylko przez to, że Panią bardzo lubimy nie wytykamy Pani na każdej sesji. Nie na każdej, jeżeli Pani raz na jakiś czas Pani zabierze głos. A autopoprawki Zarządu Powiatu Białostockiego, to nie są „wrzutki”? Radni mają prawo, bo tu się spotykają przed sesją, debatują. Zarząd Powiatu Białostockiego ma czas na to, bierze za to pieniądze, żeby to nie były „wrzutki”. Więc zgódźmy się, albo „wrzutki” są jedne i drugie, albo to są jakieś poprawki, próby zmian, wnioski. Pracujemy na tych samych prawach, tylko, że rzeczywiście my pracujemy społecznie w przeciwieństwie do Pani. Zapisy w protokołach Pani stwierdza ze zdziwieniem konstatuje Pani także o milczeniu, takim przejmującym milczeniu dotyczą nie tylko Pani osoby, ale i niektórych innych Radnych Powiatu Białostockiego. Proszę Panią, ci inni Radni może nie aspirują do Zarządu Powiatu Białostockiego. Chcemy wiedzieć rzeczywiście kto i czym zajmuje się w Zarządzie Powiatu Białostockiego? O tym, że Starosta Powiatu Białostockiego kieruje Zarządem Powiatu Białostockiego mamy okazję na każdym kroku widzieć. Możemy się nie zgadzać z Panem Starostą Powiatu Białostockiego, ale wiemy dokładnie jak pracuje i wiemy dokładnie jak kieruje. Kieruje i rzeczywiście rozpatruje sprawy. On to udowadnia po prostu, na komisjach i sesjach. Ze względu na to, czy zgadzamy się z nim, czy nie. Chcemy wiedzieć, czy ten Zarząd Powiatu Białostockiego zwłaszcza tak bardzo ograniczony spełnia swoja rolę, jeżeli chodzi o pozostałych Członków Zarządu Powiatu Białostockiego. To jest jasne, to nie jest złośliwość. Mało tego, przecież chcemy ten Zarząd Powiatu Białostockiego usunąć, ale obrona Państwa polega na tym, że jeszcze możecie nam udowadniać co jakiś czas, że jednak to jest Zarząd merytoryczny, nie jednoosobowy, tylko, że w trzech osobach. Dziękuję”.  

 

        Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Pani Wicestarosto Powiatu Białostockiego, w Pani wystąpieniu znajduję pozytywne elementy. Bardzo liczę na przedstawienie bardzo rzetelnej informacji o którą wnosiłem w interpelacji, ponieważ Pan Starosta Powiatu Białostockiego na Komisji Infrastruktury Technicznej odmówił takiej informacji”.

 

         Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Wszystko co napisałam jest zgodne również z moimi obecnymi przemyśleniami. Jeśli Państwo Radni Powiatu Białostockiego chcą współpracować, chcą się również dowiedzieć jakie, bo to Pan Starosta Powiatu Białostockiego powierza mi zadania, to ja zapraszam będziemy rozmawiać. Nie wiem czy sesja jest takim miejscem. Nie zapisywałam tego, czym się zajmuję, jakie są moje zasługi. Po pierwsze uważam, że zapisywanie to strata czasu. Lepiej go wykorzystać na pracę. Jeżeli Państwo chcą wiedzieć czym się aktualnie zajmuję to zapraszam do swojego gabinetu i każdej osobie poświęcę czas, żeby o tym mówić. Literalnie odnosiłam się do zarzutów, stąd taki ton tego stanowiska. Tak jak napisałam uważam, że są to zarzuty niektóre bardzo subiektywne o charakterze mojego występowania. Myślę, że chociażby po dzisiejszym doświadczeniu, gdzie jednak miałam rację, że tak powiem wytykając Państwu nieprawidłowości prawne. Myślę, że Państwo powinniście też zmienić trochę ten ton. Dziękuję”.

 

        Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jednak była to najlepsza okazja przedstawić swoje zadania, kompetencje, doświadczenia, a przede wszystkim zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia przez Pana Starostę Powiatu Białostockiego Panią w Zarządzie Powiatu Białostockiego w Starostwie Powiatowym. Nie skorzystała Pani w długiej Pani wypowiedzi. Natomiast zaprosiła Pani do siebie. Chętnie wpadniemy kiedyś oczywiście z przyzwoitkami, żeby nie było że sobie pogadamy w dziwnej sytuacji na boczku. Tutaj jest sytuacja kiedy się nagrywa i publicznie mówi się do protokołu, do wyborców, do mieszkańców, warto z tego skorzystać. Pogaduszki owszem, być może merytoryczne ale to w innym czasie, w innej formie i na inny temat. Szanowni Państwo, proponuję przyjąć następujące stanowisko do protokołu. „Rada Powiatu Białostockiego wyraża swoje stanowisko wobec wyjaśnień Pani Jolanty Den, Wicestarosty Powiatu Białostockiego oceniając je negatywnie”. Proszę o poddawanie pod głosowanie tego stanowiska”.  

 

      Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Jestem pełen podziwu dla Radnego Pana Romana Czepe. Macie podzieloną sobie taką funkcję. Pan robi tego dobrego o współpracy, o komisjach. Pan Jan Perkowski, akurat tak trochę mniej robi tą dobrą wersję, praktycznie pokazuje jak to wygląda „w praniu”. Życzę powodzenia, bo jak pewnie dalej będzie wyglądało. W tej chwili to co Państwo tłumaczycie to jest takie „masło maślane”. Postawiliście zarzuty konkretne, w tej chwili jak jest na nie odpowiedź Pan twierdzi, że powinna była być o czymś innym. To trzeba było nie stawiać zarzutów. Trzeba było powiedzieć, że w ogóle odwołujemy, niech Pani Wicestarosta Powiatu Białostockiego wytłumaczy, ale jeżeli są konkretne pytania, zarzuty to robi się przeważnie konkretną odpowiedź. Dla mnie jest to nie zrozumiałe, jest to po prostu tworzenie autentycznie takiej czystej, żywej polityki, tylko po to żeby po prostu temat cały czas żył. Gdy Pani Wicestarosta Powiatu Białostockiego nie odpowiedziała, to zaraz byłby temat, że czemu Panie nie odpowiedziała. Pewnie Pani z tym się godzi, nie ma Pani nic do powiedzenia. Nie rozumiem po co to zostało zrobione. Macie w tym jakiś swój interes, ale powinno się to skończyć. Ta wypowiedz, że odpowiedzmy stanowiskiem na stanowisko, jest nakręcaniem spirali takiej w najgorszym znaczeniu rozgrywki politycznej”.

 

      Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Mamy właśnie kolejny przykład Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, że dla Platformy Obywatelskiej
(mieliśmy wypowiedzi dwóch działaczy z Platformy Obywatelskiej) ich wypowiedzi nie są polityczne”.

 

      Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Nie, moja wypowiedź była polityczna”.

 

       Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuje, przynajmniej Pan Michał Kozłowski mówi uczciwie, jego wypowiedź była polityczna. To Panu powiem, moja nie jest polityczna w tym momencie. Natomiast co do wypowiedzi, rzeczywistość jest zbyt różowa żeby chwalić i pozwoliliśmy się dzisiaj może podzielić rolami, nie zakładając tego. Jest za co chwalić, bardzo Piękna kobieta, młoda, uprzejma, przynajmniej po tym wniosku. My się tym nie zajmujemy. Nie którzy pozwolili sobie na słuszne uwagi. Trzeba być wrażliwym, mężczyzna musi być na to wrażliwy. Zajmujemy się pracą i był czas ażeby rzeczywiście wyjaśnić czym się zajmuje Pani Jolanta Den. Nie wiemy czym. Myślę, że jednak doczekamy się jakiegoś podziału kompetencji. Ta debata była bardzo ważna, to była odpowiedź dla Pana Starosty Powiatu Białostockiego. Wie jak oceniamy, wie jak broni się Członek Zarządu Powiatu Białostockiego, wie zatem jaka jest ocena opozycji. Jest to ocena która zaraz pewnie zostanie też jakoś zweryfikowana w głosowaniu. Proszę o przegłosowanie stanowiska”.

 

         Pan Antoni Pełkowski- Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, siedziałem długo przysłuchiwałem się. Nie chce się wpisywać w ten ton, w to wszystko drodzy Państwo. Chcę tylko zwrócić na jedno uwagę. Oceniacie Panią Jolantę Den jako członka Zarządu Powiatu Białostockiego oraz jako Radną Powiatu Białostockiego, otóż drodzy państwo brzydko powiem, ale „wara” wam od tego, żeby oceniać publicznie jako Radna Powiatu Białostockiego. Jako Radną oceniają wyborcy, którzy wybrali tę osobę. Nie długo, na początku lipca będziecie mieli Państwo okazję ocenić Zarząd Powiatu Białostockiego w składzie Starosty, Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Białostockiego i zadecydować. Najpierw przyjęcie sprawozdania, bądź nie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu, później, bo co do wyniku to jest na 98 %, czy 99 % chyba, że ktoś się pomyli, pewny jakie będzie stanowisko większości Radnych przy udzieleniu absolutorium, a w dalszej kolejności Państwo ocenicie cały Zarząd Powiatu Białostockiego jeśli skutkiem nie udzielenia absolutorium będzie głosowanie nad odwołaniem Starosty i Członka Zarządu Powiatu Białostockiego. Co się tyczy zakresu kompetencji, proszę wziąć schemat organizacyjny, który jest na stronach internetowych i zobaczycie Państwo pod kogo, co i jakie sprawy należą. Co do Starosty, co do Wicestarosty. To nie czas i miejsce drodzy Państwo, że Wicestarosta dzisiaj ma się Państwu tłumaczyć z tego co robi, jak robi i w jaki sposób. Mam na myśli pełnienie obowiązków. Macie Państwo dwa razy możliwość oceny. Oceny przy absolutorium, a drugie jeżeli złożycie wniosek o odwołanie. A tak to dobrze byłoby, żebyście Państwo się powstrzymywali od takich ocen z których nic nie wynika”.

 

        Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto Powiatu Białostockiego, w każdym momencie możemy oceniać Członków Zarządu Powiatu Białostockiego. Jest to nie tylko nasze prawo, ale i obowiązek. Powtórzę nasze stanowiskoRada Powiatu Białostockiego wyraża swoje stanowisko wobec wyjaśnień Pani Jolanty Den, Wicestarosty Powiatu Białostockiego oceniając je negatywnie””.

 

     Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad przyjęciem stanowiska wobec wyjaśnień Pani Jolanty Den.

 

       Rada Powiatu Białostockiego przy 13 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła stanowisko przedstawione przez Radnego Pana Romana Czepe.

 

 

Ad. 22 Zamknięcie obrad XL sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

      Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XL Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 27 kwietnia 2017 roku, o godz. 1640.

 

   Protokołowała:                                                                                                   Podpisał:


    Joanna Sanik                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

                             Zenon Żukowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-05-2017

Data udostępnienia w BIP: 24-05-2017 10:56

Data modyfikacji informacji: 24-05-2017 10:56