Protokół Nr XLIX/2017 r. z dnia 26 października 2017 r.

 

Protokół Nr XLIX/2017

z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 26 października 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 26 października 2017 roku o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

    W obradach XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pani Monika Szpakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej,
 • Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach,
 • Pani Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie,
 • Pan Dariusz Wincenciak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach,
 • Pani Małgorzata Helena Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach,
 • Pan Krzysztof Dobkowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach,
 • Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku,
 • Pani Ewelina Buczyńska – Polskie Radio Białystok,

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 24 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Maria Busłowska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan,  Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecni byli: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Pani Danuta Maria Bagińska (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Ryszard Łapiński, (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, chciałbym w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego wnieść do porządku obrad dodatkowy punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego”. Ta sprawa była na komisjach, chyba wszystkich. Była omawiana przez Panią Skarbnik, także wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem z tego, że uchwała dotycząca wysokości tego kredytu pozostaje bez zmian?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Stanowisko Zarządu jest takie, a stanowisko Rady, będzie stanowiskiem Rady”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 4: „Wypracowanie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie inwestycji BOF”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący w imieniu Klubów PiS, Nasze Podlasie i Niezależnych chciałbym wnieść do porządku obrad jako punkt 4: „Wypracowanie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie inwestycji BOF”. Punkt 4 przenieść na punkt 19, a punkt 19 z uwagi, żeby nie przytrzymywać Państwa grona pedagogicznego, Dyrektorów przenieść na pozycję 4. Punkt 5: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027”, jako punkt 20”.

Innych zmian nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wprowadzaniem do porządku sesji w/w punktów.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 8 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” oraz 11 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, jestem zaskoczony tym stanowiskiem, przyjmuje to do wiadomości, natomiast proszę się liczyć, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu Białostockiego Zarząd zwoła sesję nadzwyczajną tylko dla tego jednego punktu. Być może zmodyfikowanego przez Zarząd, bo jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia budżetu powiatu białostockiego”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto wiemy, że kredyt niestety będziemy zmuszeni zaciągnąć, a mam nadzieję, że będziemy bardziej świadomi i będzie objaśniony nam też przyszłoroczny budżet. Po to mamy wprowadzony punkt 4: „Wypracowanie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie inwestycji BOF”, bo to wszystko się jakby łączy i ta wartość kredytu jest bardzo ważna dla budżetu powiatu”.

 

 Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad jako punkt 4: „Wypracowanie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie inwestycji BOF”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw” zmieniła numeracje punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Białostockiego na  rok 2017, jako punkt 19.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie zmieniła numeracje punktu dot. informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2016/2017, jako punkt 5.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 2 głosach „przeciw” zmieniła numeracje punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027, jako punkt 19A.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Wypracowanie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie BOF.
 5. Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2016/2017.
 6. Informacja Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajęcie, z odstąpieniem od obowiązku przetargu, nieruchomości położonej w Supraślu przy Białostockiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

    20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.

 1. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 -2022” za lata 2015 -2016.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

              Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, otrzymaliście Państwo informacje w formie pisemnej (zał. nr 4). W kilku, kilkunastu zdaniach chciałbym się skupić, chyba po raz kolejny na kwestii, która jest bardzo istotna. To jest kwestia już ostatecznej jednostki organizacyjnej „Bukowisko” i kwestii majątkowej, czyli przejęcia, przekazania majątku. Na dzień dzisiejszy rzecz wygląda tak, szanowni Państwo, że z dniem 30 września 2017 r. zlikwidowana została jednostka „Bukowisko”. Dokumenty można powiedzieć, kompletne, czy niemalże kompletne zostały dostarczone likwidatorowi. Nie ma żadnych nieprawidłowości, patrząc na składniki majątkowe. Wszystko to, co jest w księgach inwentarzowych, w dokumentach zostało przekazane likwidatorowi. Likwidator z kolei przekazał, czy przekazuje Zarządowi Powiatu Białostockiemu, czy inaczej osobom, które działają w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego. Mamy porozumienie, jak już chyba wcześniej wspomniałem z KRUS-em, że do końca listopada mamy już definitywnie zabrać składniki majątkowe ruchome z tej nieruchomości. Jestem przekonany, że uda nam się to zrobić, między innymi, ażeby można było zabrać regały z budynku byłej szkoły. Trwa, można powiedzieć, że już niemalże praktycznie trwają przenosiny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tu z naszego budynku, z piwnicy na ul. Słonimską 15. Tu Centrum zajmuje w granicach 100/ 100-kilku metrów. Tam mamy, okazuje się po rezygnacjach grup lekarzy, mamy 160 m2 powierzchni na parterze. Także tam PCPR zostanie do końca listopada przeniesiony, a w pomieszczeniach w piwnicy zostaną przeniesione regały z Supraśla i tu będzie utworzony, rozszerzony zakres pomieszczeń archiwum. Tak jak wspomniałem, składniki majątkowe zostały przejęte, pozostaje nam do rozwiązania problem ogrzewania budynku „Punktu Informacji Turystycznej”, stołówki i kuchni. Na ogłoszony przetarg nikt się nie zgłosił do przetargu na wykonanie kotłowni gazowej. W tych dniach ma być rozstrzygnięty. Jeśli się pojawi oferent, a też rozmawiamy z firmami, ażeby jednak ktoś chciał przystąpić do przetargu, to chcemy jeszcze, jak się uda w tym roku wybudować kotłownię gazową. Wszystko wskazuje na to, że KRUS będzie swoje pomieszczenia ogrzewał gazem. W prawdzie jeszcze na dzień wczorajszy nie wystąpili do Zakładu Gazowniczego o podłączenie gazu, natomiast z informacji, które posiadam taka decyzja na poziomie Prezesa zapadła, że będą przez ten sezon grzewczy swoje pomieszczenia ogrzewać w minimalnym zakresie tę kotłownię gazową. Jeśli tak będzie, to nie będzie problemu, ażeby też ogrzewać te nasze pomieszczenia, gdzie jest Punkt Informacji Turystycznej. Kwestia finansowa – szanowni Państwo, na dzień likwidacji „Bukowiska” środki pieniężne były na koncie w wysokości 1 771 zł. Zobowiązania na poziomie ok. 100 000 zł, to jeszcze nie są wszystkie. Jeszcze niektóre faktury, np. za prąd jeszcze spływają. Trzeba liczyć się, że te zobowiązania do pokrycia przez powiat białostocki będą na poziomie, szacujemy – 120 000 zł. W budżecie są zabezpieczone środki w wysokości 150 000 zł. Jest to niemalże pewne, że bez problemowo będzie można te zobowiązania pokryć, bo czy nam się to podoba, czy nie to z chwilą likwidacji wszelkie zobowiązania przejmuje na siebie powiat białostocki. Tak jak mówiłem – do końca listopada sądzę, że wcześniej, te składniki majątkowe ruchome z budynku hotelowego zostaną przekazane już w sposób fizyczny przejęte przez nasze jednostki. Mam na myśli, czy to DPS-y, czy Dom Dziecka, czy Centrum w Łapach. To tyle szanowni Państwo, co się tyczy tych spraw Supraskich. Inne punkty są Państwu przedstawione i jeśli będą pytania to szczególnie poszczególni Dyrektorzy będą wstanie Państwu w szczegółach odpowiedzieć”.

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie dotyczące punktu II. 4: „Podpisano wniosek skierowany do Burmistrza Łap dotyczący zatwierdzenia geodezyjnego podziału nieruchomości stanowiących własność gminy Łapy, położonych w obrębie Łapy-Szołajdy”. O co tu chodzi?”

 

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, wniosek ten dotyczył podziału, gdzie trzeba oddzielić w części nieruchomości grunt zajęty pod drogę powiatową 1525B. Po zatwierdzeniu takiego podziału, wystąpimy z regulacją w trybie artykułu 73 do Wojewody o potwierdzenie prawa własności. Gdyż ten grunt na dzień 1 stycznia 1999 r. był użytkowany jako droga powiatowa”.   

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy tu chodzi o te przewężenie w Łapach – Szołajdach, przy tej drodze budowanej? W którym to miejscu?”

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Na Łapach – Szołajadach jest jedna droga powiatowa”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie dotyczące punktu VI, 2. „Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (uchwała nr 646/2017 z dnia 28.09.2017 r.)”. Tam ponad 1 000 000 zł dotacji przyjęliśmy. Pisze skąd, ale ani słowa na temat na co. Można byłoby to wyjaśnić? Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Odpowiedź będzie przekazana później, ponieważ nie ma w tej chwili Pani Skarbnik”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ale to uchwała Zarządu, więc może Zarząd coś wie na ten temat?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Radny Powiatu Białostockiego: „Czy Pani Joanna chciałaby w tej chwili odpowiedzieć?”

Pani Joanna KondziorSekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, muszę wziąć uchwałę, bo po prostu w tej chwili nie pamiętam czego dotyczyły te zmiany. Pójdę po uchwałę i wtedy Panu odpowiem”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W tej uchwale pisze, że przyjęliśmy, zdaje się 1 704 000 zł od powiatu sokólskiego, tylko nie pisze na co. Uchwałę widziałem”.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Myślę, że szczegóły wyjaśni Pani Wicestarosta”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, jak Państwo pamiętają decyzją Rady Powiatu przystąpiliśmy do projektu z miastem Białystok i z powiatem sokólskim. My jako powiat białostocki i miasto Białystok jesteśmy partnerami w projekcie, natomiast liderem jest powiat sokólski. To on jest dysponentem środków w projekcie dotyczącym kształcenia ustawicznego z pod działaniem 3.2.1 i 3.2.2. Zgodnie z tym harmonogramem całego projektu zostały nam przekazane środki”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, myślę, że po szczegółową informację wrócimy na następnej sesji jak będzie Pani Skarbnik i szczegółową informację Pan Radny otrzyma”. 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego: „Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. przetargu na rozbudowę i przebudowę budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej) (uchwała nr 645/2017 z dnia 26.09.2017 r.)”. Mam pytanie – na jaką kwotę ten przetarg będzie opiewał? W jakim zakresie jest ogłoszenie? Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, przetarg opiewa na kwotę, która wynika z budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, czyli kwota 13 900 000 zł. Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 30 października, czyli w najbliższy poniedziałek. Na stronie internetowej wszelkie dokumenty dotyczące przetargu są zamieszczone, jak też i specyfikacja, projekt umowy. Jest to na zasadzie „zaprojektuj – wybuduj” na działach, na których ujęte są w uchwale budżetowej”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Czy odpowiedź jest satysfakcjonująca?”

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt III, 2: „Podpisano odpowiedź skierowaną do Burmistrza Czarnej Białostockiej dotyczącą umowy w zakresie realizacji zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1426 B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa Nr 8”. Można coś więcej?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, nie pamiętam treści tej odpowiedzi, ale za niedługo zobowiązuję się ściągnąć i udzielić wyczerpującej informacji. Dziękuję”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „Pytanie do Zarządu. Punkt II dotyczący majątku: „Podpisano deklaracje na podatki lokalne na rok 2017 (dotyczy działki położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej oraz działki przy ul. M. Chodakowskiego)”. Proszę o bardziej szczegółowe przybliżenie, bo jest to bardzo lakoniczne”.

 

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, w związku z tym, że do 29 września 2017 r. majątek powiatu był
w trwałym zarządzie jednostki pod nazwą „Bukowisko”, to z chwilą rozwiązania tej jednostki obowiązki podatkowe przechodzą na właściciela majątku. Lokalizacja naszej nieruchomości wcześniej położonej przy ul. Piłsudskiego, po odjęciu części sprzedaży na rzecz KRUS-u numer porządkowy naszej nieruchomości, powierzchni to ponad 7 000 m2, tam gdzie jest zlokalizowana stołówka przypisano do ul. Chodakowskiego. Tak jak wcześniej mówiłam – obowiązki podatkowe z dniem 1 października, bo jakby rozliczeniu podatkowemu podlegają pełne miesiące, obowiązek podatkowy na powiecie powstał w dniu 1 października, więc tu co do części powierzchni, tam gdzie działa powiat – Punkt Informacyjny, więc to jest zwolnione z podatku, a w odniesieniu do innej części podatek trzeba zapłacić”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli aktualizacja deklaracji podatkowej?”

 

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Tak, a w odniesieniu do ul. Białostockiej, płacimy podatek rolny, więc tutaj pozostaje bez zmian.
W odniesieniu do ul. Białostockiej, tam najemcy płacili podatek rolny i ten podatek został opłacony, bo był w niewielkiej wysokości. Podatek rolny jest naliczany od wartości kwintala zboża, potem przeliczając do klasy IV a”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, w kwestii wyjaśnień dotyczących punktu III, 2. Powiatowy Zarząd Dróg w pewnym momencie przygotował projekt umowy, która miałaby regulować porządek prawny i finansowy zadania realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Ten projekt został przesłany do Zarządu Powiatu Białostockiego. Zarząd podpisał jednostronnie umowę i przesłał ją do Burmistrza Czarnej Białostockiej. Za jakiś czas, mniej więcej 2-3 tygodnie temu Burmistrz Czarnej Białostockiej odesłał nie podpisaną umowę twierdząc, iż są tam zapisy krzywdzące Gminę Czarna Białostocka. W szczegółach rzecz dotyczyła obowiązku zwrotu dotacji, w przypadku kiedy instytucja zarządzająca – Marszałek Województwa uzna realizację zadania niezgodną z porozumieniem, jakie jest zawarte pomiędzy Burmistrzem, a Marszałkiem. Wtedy obowiązek zwrotu dotacji dotyczyłby Gminy Czarna Białostocka dwustronnie na rzecz Marszałka i na rzecz powiatu białostockiego. W umowie enumeratywnie były wymienione sytuacje, które mogły potencjalnie spowodować zwrot tejże dotacji. Burmistrz nie podpisał tego, natomiast my, jako powiat białostocki uważamy, że umowa powinna być podpisana, ponieważ w tymże punkcie jest zapisane słowo „może”. Takie, że tak powiem sytuacje mogą potencjalnie zaistnieć, ale nie muszą. Zostały literalnie, enumeratywnie wymienione, wyszególnione. Jednocześnie Zarząd Powiatu Białostockiego poprosił Burmistrza Czarnej Białostockiej o odniesienie się do tejże umowy, żeby zaproponował własną treść tej umowy. Ewentualnie korektę tych paragrafów, które jego zdaniem były sporne. Umowa jest w tej chwili przesłana do Czarnej Białostockiej i razem z pismem, z prośbą o rozważenie i ewentualnie podpisanie tej umowy. Dziękuję”.

 

  Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „W imieniu Komisji Budżetu i Finansów oraz własnym, jako Przewodniczący tej komisji chcę zadać pytanie dotyczące punktu VI: „w zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu”. Pierwsze pytanie dot. punktu: „Podjęto uchwałę w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (uchwała nr 649/2017 z dnia 3.10.2017 r.)”. Chciałbym prosić o przybliżenie jak one zostały podzielone? Jak w tej chwili kształtuje się ta rezerwa? Drugie pytanie, punkt 1 w punkcie VI: „Zaakceptowano projekt planu finansowego PUP na 2018 rok”. Czy ten plan jest dostępny dla Radnych? Czy można ten plan zobaczyć na najbliższej Komisji Budżetu i Finansów?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, Panie Przewodniczący Komisji Budżetu, wszelkie dokumenty są jawne, jest wgląd, jest problem natury technicznej. Jak Państwu było doskonale wiadomo, że dzisiaj na szkoleniu jest Pani Skarbnik. Osoba która ją zastępuje jest na zwolnieniu lekarskim i trudno, żeby dzisiaj te szczegóły omawiać nie mając tych dokumentów. Od dnia jutrzejszego, nie ma problemu, ażeby wszelkie dane Państwu przedstawić. Sądzę, że Pani Skarbnik nawet w drodze mailowej udzieli Panu
i pozostałym członkom komisji wyczerpującej odpowiedzi”.

 

 Pan Wojciech Fiłonowicz – Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, dziękuje bardzo za odpowiedź. Dostałem w tej chwili od Pani Sekretarz uchwałę Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie zmian i podziału rezerwy w budżecie powiatu białostockiego. Nie będę teraz tego rozwijał. Jeśli zainteresowani są, to jest to dostępne. Dziękuję”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam akurat pytanie do Pana. Czy zwołując sesję miał Pan wiedzę, że nie będzie Pani Skarbnik? Bo widać, że jest bardzo potrzebna na sesjach. Najlepiej to żebyśmy wiedzieli i mieli wcześniej taką informację, dużo wcześniej zanim nawet Pan zwołuje tę sesję, że Pani Skarbnik nie będzie, to wtedy można byłoby termin sesji dopasować. Prawda? Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Niestety, na Komisji Infrastruktury Technicznej dopiero dowiedziałem się, że może wystąpić taka sytuacja, że Pani Skarbnik nie będzie. Nie miałem żadnego pola manewru jeżeli chodzi o termin zwołania sesji, tak żeby była Pani Skarbnik. Pan Starosta po prostu zwolnił Panią Skarbnik z obowiązku bycia na tej sesji. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, owszem mogę sobie „głowę posypać popiołem”. Drodzy Państwo doskonale wiedzieliście, że w dniu dzisiejszym nie będzie Pani Skarbnik. Każdy z Państwa otrzymał informację znacznie, znacznie wcześniej. Na komisjach mieliście Państwo te informacje i tak dziwnie się składa, po raz kolejny, że być może dopiero dzisiaj zaczynacie przeglądać materiały i wtedy: „proszę dostarczyć taką informację i taką”. Ponawiam prośbę, abyście Państwo przed komisjami, czy w trakcie komisji przeglądali te informacje, gdzie jest możliwość już na etapie pracy poszczególnych komisji uzyskać maksymalną odpowiedź. A jeśli nie, to odpowiedź na sesji”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, w jaki sposób pracują Radni, to należy do ich woli. Tutaj nie chciałbym, żeby pouczać w jaki sposób Radni mają pracować”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, nie stawiamy żadnego zarzutu, że Pani Skarbnik dzisiaj nie ma. Faktycznie zostaliśmy uprzedzeni tylko, że dwa dni przed. Dobrze byłoby, żeby tak ustalać dni sesji, kiedy mamy obrady, aby Pani Skarbnik była. Tylko jedno, każdy z nas też ma kalendarz i tak ustawia różne spotkania, a znając życie o szkoleniach zawsze jest wiedza wcześniej. Przynajmniej dwa, czy trzy tygodnie wcześniej wiemy, że są szkolenia, chyba, że to jest nagły wypadek. Dziękuję bardzo”. 

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, myślę, że to jest wypadek przy pracy i on już się nie zdarzy i tyle”.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt 21 to chyba do PZD: Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany-Turczyn”. Jaki jest stan zaawansowania tych prac?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Wyłoniony został wykonawca, który będzie tę dokumentację realizował. Dokonaliśmy wizji w terenie w sprawie ustalenia miejsc odprowadzenia wody z miejsc najniżej położonych. Z tego co pamiętam to koncepcja została chyba przesłana do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, ażeby ją zaakceptował. Oczywiście każdą dokumentację w roku bieżącym, jej część pod nazwą „Zagospodarowanie terenu” uzgadniamy z władzami gmin. Przewidywany termin realizacji to połowa grudnia tego roku”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Dobrze, a jaka tam była kwota? Po wyłonieniu tego wykonawcy?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Proszę chwilę zaczekać”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „To może być później, nawet w trakcie może mi Pan powiedzieć. Nie chcę tutaj przedłużać. Dziękuję”. 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze raz pytanie dotyczące finansów powiatu białostockiego, a konkretnie zlikwidowanego „BOSIR Bukowisko”. Otóż „BOSIR Bukowisko” z tego co było mi wiadomo miał zobowiązania podatkowe wobec Gminy Supraśl. Tam toczyły się spory w sądzie i w SKO. Jaka jest sytuacja w tej chwili jeśli chodzi o te zobowiązania podatkowe? Jeszcze raz chciałbym się dopytać szczegółowo o tej dotacji do Punktu Informacji Turystycznej, o jakąś tam oś, jakiś tam numer. O co chodzi konkretnie? Jakie działania fizycznie?
A nie numer taki i taki. Chciałbym wiedzieć szczegółowo. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, o ile sobie przypominam, część podatku jeszcze powinniśmy zapłacić. Jaką? To trudno mi powiedzieć w tej chwili. Także od pewnych wysokości Pan Dyrektor „Bukowiska” trochę z uporem maniaka odwoływał się, być może po to, żeby nie zapłacić tego. Jeśli jest to kwota do zapłacenia, to ona mieści się w tych przewidywanych zobowiązaniach o których mówimy, które są na poziomie ponad 100 000 zł. W szczegółach o innych sprawach nie jestem w stanie w tej chwili Panu odpowiedzieć. Jeśli będzie potrzeba to taką odpowiedź w formie pisemnej udzielimy”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado kwota podatku która była przedmiotem odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego została uregulowana w dwóch ratach. Ostatnia rata została zapłacona w lutym tego roku. Wynikało to z tego, ze strony Burmistrza Supraśla powstało zobowiązanie wynikające z wypłaty odszkodowania. To było prowadzone przez Starostę Bielskiego, w ostateczności decyzja stała się prawomocna. Kwota zobowiązania to ponad 260 000 zł.
W ramach wzajemnych rozliczeń zaległy podatek został uregulowany”.
 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Pani Dyrektor”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie dotyczy tejże dotacji jaką otrzymaliśmy z powiatu sokólskiego. To Pani powiedziała, że na działania, takie czy inne, punkt itd. Chodzi o to, żeby to bardziej przybliżyć i w szczegółach, bo to jest tak, jakby powiedzieć, że mamy o to, dostaliśmy dotacje na „BOF”, tylko nie wiadomo na co. Tak samo i tutaj. Chcielibyśmy usłyszeć konkretnie na co?”

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chciałabym bardzo szczegółowo już móc opowiedzieć o tymże projekcie. Jednakże jesteśmy na etapie wstępnym. Czego dotyczy ogólnie projekt? Przypomnę, iż projekt, który tutaj był pewnie z dwukrotnie dyskutowany. Projekt dotyczy kształcenia ustawicznego mieszkańców powiatu białostockiego, miasta Białystok i powiatu sokólskiego. Tak jak wspomniałam, zadania które ma powiat białostocki są to zadania typowe dla partnera. Całość zadania prowadzi lider – powiat sokólski. Czego dotyczy ogólnie projekt? Projekt dotyczy możliwości dokształcania ustawicznego, w tym wypadku naszych wypadków w zakresie studiów podyplomowych, języków obcych, jak również kursów zawodowych. My, jako partner mamy ograniczone działanie. Naszym działaniem jest utworzenie punktu obsługi mieszkańców, to jest jedyne nasze zadanie przepisane temu projektowi. Tak jak Państwu mówiłam zaplanowaliśmy, aby ta dostępność naszym mieszkańcom, czyli uczestnikom projektu była jak największa. Zaplanowaliśmy utworzenie punktu w mieście Białystok, jak również w Łapach. Dlaczego ta dotacja? Ta dotacja została jedynie przyjęta do naszego budżetu, ale jeszcze z tej dotacji nie korzystaliśmy, ponieważ jesteśmy w tej chwili na etapie konkursowego wyłonienia doradców zawodowych. We wniosku jest to ściśle określone, że osobami, które będą wspomagały merytorycznie uczestników tego projektu, czyli tak naprawdę każdego chętnego mieszkańca, tak jak powiedziałam powiatu białostockiego. W kwestii ścieżki zawodowej, dokształcania, czasami zmiany zawodu, będą fachowcy, czyli doradcy zawodowi. W tej chwili wiem, że chyba kadry już ogłosiły konkurs, aby w tych punktach obsługi uczestników były zatrudnione te osoby. Jesteśmy na razie na tym etapie. Planujemy wstępnie, że po przyjęciu poszczególnych, tutaj kadry zostanie ona przeszkolona zarówno w programie informatycznym, bo  jest szeroko rozbudowany w bazie ogólnopolskiej, która dotyczy firm, które mogą takie usługi prowadzić. Jest to program bardzo rozbudowany, więc po szkoleniu tych pracowników z naszymi partnerami mamy zamiar prawdopodobnie w miesiącu grudniu ruszyć z całym projektem. Jak Państwo pozwolą, to czy na komisji, czy na następnej sesji, jak już będziemy mieli chociażby zatwierdzony regulamin tego projektu, bo w tej chwili właśnie trwają prace, konsultujemy się z Powiatowym Urzędem Pracy, z Urzędem Marszałkowskim to przedstawię. Na razie nie mamy tej dokumentacji, która zostanie zatwierdzona przez Urząd Marszałkowski dotyczący, czy formularzy, czy regulaminu, więc nie chciałabym teraz Państwa wprowadzać w błąd. Jak tylko ruszymy z tym programem, myślę, że Państwo również będziecie zainteresowani, aby jak najszerzej mówić o tym projekcie, bo to jest największy projekt dotyczący samorządu, kształcenia ustawicznego, zawodowego naszych mieszkańców. Myślę, że na następnej sesji będę miała szczegóły tak, żeby przedstawić prezentację”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie takie uszczegóławiające. Ten projekt będzie prowadzić firma zewnętrzna?”

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie, liderem jest powiat sokólski. I to on ma różnego rodzaju zadania. Jak Pan będzie zainteresowany to mamy w dwóch segregatorach cały opisany wniosek. Zapraszam do siebie, zobaczy Pan jakie tam są zadania. Nie ma czegoś takiego, jak firma zewnętrzna”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Źle sformułowałem pytanie, chodzi o to fizycznie. Kto te szkolenia będzie prowadził?”

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Szkolenia mogą prowadzić jedynie firmy zarejestrowane w ogólnopolskiej bazie tych firm szkoleniowych. Uzyskanie specjalnego certyfikatu twa o ile wiem, około dwóch tygodni. Dana firma, czy to uczelnia chociażby jest sprawdzana, czyli musi się wykazać pod kontem kadr i miejsca, wszystkich tych potrzebnych składników, aby dany kurs zakończył się certyfikatem, czy wydaniem dyplomu”.

 

 Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo za obszerną informację”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pokażę na jakiej stornie jest taka baza, jak się po niej poruszać. Państwo też możecie skorzystać z takiego dokształcania, gdzie szukać takich firm. Myślę, że na następnej sesji opowiem o tym projekcie jeśli Pan Przewodniczący mi udostępni właśnie jeden punkt. Dziękuję”.

 

Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie ma problemu. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Nawiązując do wypowiedzi Pani Wicestarosty, chciałbym prosić, że kiedy będzie już projekt „dopięty” to powiadomić o tym wójtów, burmistrzów, doradców zawodowych, bo już miałem właśnie sygnały od ludzi zainteresowanych. Konsultowałem to z Panią i Panią Marciszewską, to byłoby bardzo istotne. Dziękuję bardzo”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nam wszystkim zależy. Szczególnie liderowi, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. To już akurat lider będzie prowadził szeroką akcje medialna, ale my ze swojej strony, bo mamy też do wypracowania pewne wskaźniki, czyli ilość uczestników, a szczególnie na terenach wiejskich i osoby po 50. roku życia. Będzie nam zależało, żeby zachęcić takie osoby, poinformować przede wszystkim, że jest taki program. Tutaj Pan Starosta jest osobą, która będzie prowadziła z ramienia powiatu białostockiego całość działań. Myślę, że na pewno takie pisma zarówno do wójtów i burmistrzów, a nawet mamy nadzieję, że do sołtysów, przede wszystkim dotrą. Bo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy szczególnie z terenów wiejskich mieli możliwość przekwalifikowania się, skorzystania z drogich tych kursów. Powiem co się na pewno nie zmieni, o czym już Państwo możecie mówić – wkład własny uczestnika, takiego kursu studiów podyplomowych, czy kursów zawodowych będzie jedynie w wysokości 12 %. Czyli uczestnik płaci 12 %.  Do kwoty 8 000 zł, jeśli chodzi o studnia podyplomowe i 15 000 zł jeśli chodzi o kursy zawodowe. Te kursy zawodowe – potrzebujemy w tej chwili naprawdę fachowców, czy to do usługi obrabiarek numerycznych, czy jakichkolwiek linii informatycznych, produkcyjnych. One są drogie i myślę, że to było dużą barierą do tej pory. W tej chwili taki uczestnik będzie mógł, tak jak powiedziałam zapłacić z własnej kieszeni jedynie 12 % i to się  nie zmieni. Jeśli chodzi o sam regulamin, to tak jak powiedziałam, jeszcze nie mamy tego zatwierdzonego, więc nie mogę o tym informować”.

 

Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuje, za bardzo obszerną i ciekawą informację. Mamy nadzieję, że dalej będziemy słuchać jak to się rozwija”.

 

Innych pytań nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

 

Ad 4. Wypracowanie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie BOF.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, w związku z zaistniałą sytuacją, jaką doszło w projekcie „Partnerskim rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego” w „BOF” mamy szereg pytań związanych z kwotami jakie tam się pojawiają. Pierwsza proponowana kwota finansowania przez powiat to była kwota - 3 300 000 zł. Pan Starosta w październiku podpisał aneks nr 2 i podpisał zobowiązania powiatu, na kwotę 17 000 000 zł. Cały czas było tłumaczone Radnym, że wkład powiatu i gmin to 50%/50%, to będzie gmin – 7%, powiat 7%. Dzisiaj stoimy przed bardzo dużą odpowiedzialnością, jako Rada, związaną z przyszłorocznym budżetem. Planowane są duże inwestycje, które mogą spowodować, tak szacujemy, że planowanych inwestycji jest na około 70 000 000 zł, niektóre nasze analizy tak mówią. Może Pani Skarbnik, jak będzie to przedstawi nam inne, ale tak wymieniając uczestnictwo w „BOF-ie” to jest 24 000 000 zł łącznie z wykupem nieruchomości, szpital 12 000 000 zł, rozbudowa starostwa 13 000 000 zł, bieżące inwestycje na drogach powiatowych w roku 2018 – 11 000 000 zł, daje nam to sumę 60 000 000 zł. Wiemy, że nawet mamy obliczenia, że mogą to być 72 000 000 zł, tylko że 72 000 000 zł są nie realne z uwagi na to, że zdolność kredytowa powiatu wynosi 61 000 000 zł. Zwracamy się z prośbą do Zarządu, aby wypracować jakąś technikę. Jak najbardziej ograniczyć nasze straty i zadłużenie powiatu, bo się szykuje rekordowy deficyt powiatu w 2018 roku, fakt, że w tym roku dzieją się rzeczy historyczne, bo Panu Staroście nie udzieliliśmy absolutorium. Widać, ze na przyszły rok również szykuje nam niespodziankę, w wysokości deficytu. Mamy też pytanie - z czego będzie Pan Starosta chciał ten deficyt pokryć? Jak znając życie mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o majątek, który można zastawić i zabezpieczyć. Czy to będzie emisja papierów wartościowych? W jaki to sposób? Dlatego rozpoczynamy dyskusje, nie jesteśmy przygotowani jak zwykle i mamy takie stanowisko, tylko chcemy konstruktywnie, merytorycznie porozmawiać. Czy przekazać te ścieżki rowerowe w użytkowanie dla gmin na 25 lat, już po zakończeniu projektów? Czy ewentualnie spróbować jeszcze ograniczyć koszty na tych inwestycjach? Przeprojektować? Zmienić zakres? Nie wiem, równe rozwiązania są dopuszczalne. Dziękuję”.

 

Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuje bardzo, myślę, że Pan Starosta powinien się odnieść przede wszystkim do kwot, które tutaj pady, jeśli chodzi
o inwestycje. Po za tym dostaliśmy bardzo dużo materiałów z Powiatowego Zarządu Dróg, gdzie bardzo szczegółowo jest określona wielkość inwestycji. To nie jest rzucanie słów na wiatr, tylko to są konkretne cyfry. Problem jest w tym, jak Zarząd widzi możliwość, jeżeli chodzi o sam „BOF”, tylko przyjmijmy, że na razie rozmawiamy o „BOF-ie”, zmniejszenia kosztów inwestycji w „BOF-ie”, nie przełożenia płatności, przełożenia inwestycji na następne lata tak, żebyśmy mogli w jakiś logiczny sposób ten budżet prowadzić. Proszę Państwa, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi i problem jest w tym, żebyśmy odpowiedzialnie budżetem tym gospodarowali. Nie na zasadzie chęci, tylko i wyłączne, czy zmuszania przez kogoś, w sensie tych umów „BOF-owskich”, ale po to myśmy między innymi zrobili tutaj taką dość szeroką rozmowę również z wójtami, burmistrzami, z szefami „BOF-u”, którzy nakreślili nam możliwości, że te możliwości są, jeśli chodzi o ograniczanie, czy przesuwania w czasie inwestycji „BOF-owskich”. Bardzo prosiłbym Panie Starosto  jak Zarząd widzi możliwość? Bardzo proszę”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Pan Przewodniczący mówi, że Radni są odpowiedzialni, Członkowie Zarządu też są Radnymi, także wnioskuję i twierdzę, że Zarząd jest też odpowiedzialny. Proszę Państwa, co się tyczy budżetu na 2018 rok – to tak, jak doskonale Państwo wiecie dopiero 15 listopada będzie projekt budżetu. Za wcześnie mówić o budżecie na rok 2018. Mówimy o zobowiązaniach, które ma powiat białostocki na dzień dzisiejszy zobowiązania na rok następny. Mówienie, że potrzeby są na poziomie 60 000 000 zł, czy 70 000 000 zł – możemy dyskutować, tylko to nie są potrzeby, które należałoby sfinansować w roku 2018. Doskonale Państwo wiecie, czy kwestia szpitala to jest ten rok następny, jeśli jest kwestią rozbudowy budynku, jeśli dojdzie do podpisania umowy, to jest 2018 -2019 rok i jak się nie mylę w budżecie początek 2020 roku. Co się tyczy drodzy Państwo „BOF-u” – część inwestycji jest prowadzona w jednej, czy w drugiej gminie są ukończone, czy też na ukończeniu. Pozostaje nam decyzja, dyskusja, rozmowa na temat 2,3 inwestycji, a szczególnie już można powiedzieć sławnej nie ścieżki, a ciągu pieszo – rowerowego w Gminie Juchnowiec Kościelny. Tak jak były rozmowy mniej, czy bardziej spokojne na komisji, na poprzedniej sesji, proszę Państwa powiem tak, że każdy dzisiaj z nas, tak gminy, jak i my jesteśmy zakładnikami pewnych decyzji, które zostały zawarte swego czasu. Pewnych decyzji, które są podejmowane przez Urząd Marszałkowski i kształtowania się cen na rynku robót budowlanych. Otóż ze stanowiska i tak było przyjęte, że dofinansowanie do całego zakresu, zresztą będę się już chyba powtarzał, bo był Pan Prezydent Poliński i inni, gdzie w miarę szczegółowo było powiedziane. Stała jest kwota około 100 000 000 zł dofinansowania z programów unijnych. Na tamten czas, a to był okres 2, a nawet  chyba 3, czy nawet około 4 lat temu przewidywano, że dofinansowanie z zewnątrz, z programu unijnego będzie na poziomie 85 %, pozostałe koszty 15 % rozłożą się na gminy i powiat. Od początku były uzgodnienia takie, że te 15 %, czyli kwota przypadająca na 15 % będzie tradycyjnie rozdzielona pół na pół. Co się tyczy ciągu pieszo – rowerowego? Rozmowy jeszcze nie są zakończone, one trwają. Czy jest możliwe zrezygnowanie z pewnych zakresów robót? Z informacji na dzień dzisiejszy, ewentualnie jeszcze w szczegółach Państwu poda Pan Dyrektor Jędrzejewski. Wiem, że projektant nie chce zgodzić się na taką sytuację, że w dokumentacji, którą przygotował i za którą odpowiada, będzie dokonywał na skutek sugestii, czy wręcz decyzji zamawiającego korekt, gdyż to w dużej mierze projektant odpowiada za to, co projektuje. To nie jest tak drodzy Państwo, że zamawiający mówi: „proszę mi zrobić tak, tak i tak, bo mi się tak podoba”. Jeśli będzie możliwość dokonania korekt, to takie korekty zostaną dokonane, są uzgodnienia z Gminą Juchnowiec Kościelny, dla nas nadal w brew temu, co Państwo mówicie. Dla mnie istotna jest kwestia nie wykonanie, a zapłaty, bo wykonanie jest rzeczą wtórną. Dla nas jeśli w tej chwili mówimy o budżecie drodzy Państwo, to jest kwestia możliwości finansowej naszego budżetu. Takie zapisy poczynimy, że ta inwestycja sfinansowana przez powiat białostocki będzie w budżecie na rok 2019. Z naszych wstępnych przymiarek które robi PZD, Starosta, Skarbnik nie wynika, ażebyśmy mieli jakieś turbulencje, problemy ze sfinansowaniem tych zobowiązań, które są zaciągnięte, czy też tych przedsięwzięć inwestycyjnych, gdzie będą dofinansowania po za powiatem i gminami, czyli kwestia „BOF-u”, „schetynówek”, czy „PROW-u”, czy też będą projekty transgraniczne. To co już wcześniej Pan Perkowski, czy ktoś inny mówi: „zdolność kredytowa powiatu jest na poziomie 60 000 000 zł, opracowanie wewnętrzne mamy 62 000 000 zł”, co nie znaczy, że powiat takie kwoty ma zaciągać. Sytuacja finansowa powiatu jest na tyle dobra, że te przedsięwzięcia o których mówimy jesteśmy w stanie sfinansować. Kończąc kwestię „BOF-u”, proszę Państwa, to nie jest do końca tak, że gmina, czy powiat może sobie te terminy w nieskończoność przesuwać, bo na każdą zmianę terminu wykonania robót i rozliczenia występuje się do instytucji zarządzającej, czy Urzędu Marszałkowskiego i tam są też określone terminy wykonania, a przede wszystkim  rozliczenia zamierzeń inwestycyjnych. Jeśli będzie możliwość przesunięcia po za czas dalszy niż 2018, 2019 rok sfinansowania tych części do których zgodnie z umowami zobowiązany jest powiat to takie przesunięcie będzie. Na dzień dzisiejszy, tym rokiem granicznym, jest rok 2019”.

 

Pan Roman Czepe - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, nie rozumiem stwierdzenia, w którym mówi Pan, że, jeżeli projektant zgodzi się, to będziemy dyskutowali. Projektant jest wynajęty przez nas, więc jest odwrotnie, to projektant ma wskazać nam możliwości, warianty, a my mamy się zgodzić. Możemy wybrać, dyskutować. Nie musimy się na tym doskonale znać. Jego obowiązkiem jest nam przedstawić parametry obowiązujące, czyli w jakiejś skali możemy, w jakim obszarze, w jakim zakresie i wybierzemy. To jest jedno. Tak powinniśmy dyskutować. Pan z kolei, jako wykonawca naszych uchwał, powinien w oparciu o wiedzę projektanta, albo z udziałem projektanta, na komisjach przedstawiać, w jakim zakresie możemy posługiwać się tymi parametrami. Słyszę, że ścieżka rowerowa 3,5 metrowa jest po to, żeby lepiej się odśnieżało pługiem. Projekt ścieżki rowerowej jest po to, żeby bardziej ekologicznie podejść do środowiska, więc to trochę dziwie. Żeby rowerami odśnieżać, to byłoby ekologiczne, bo ciągnikami to nie jest ekologiczne. Myślę, że powinniśmy wypracować to, o czym mówił Pan Radny Jan Perkowski, Przewodniczący naszego Klubu. Wypracować zasadę. Udało się przed laty, za Starosty Wiesława Pusza, wypracować zasadę, jest ona także w innych samorządach – 50% na 50%, dzielenie się kosztami inwestycyjnymi powiatowymi. Powinniśmy to samo zrobić w odniesieniu do ścieżek rowerowych. Jestem ogromnym zwolennikiem ścieżek rowerowych, ale moja wypowiedź będzie szła zupełnie w innym kierunku. Po naszym przeglądzie dróg powiatowych wszystko wskazuje na to, że mamy drogi w bardzo złym stanie. Nie spodziewałem się, myślałem, że tylko w Gminie Łapy drogi powiatowe są tak złe. Okazuje się, że prawie wszędzie. I są coraz gorsze, bo nie jesteśmy wstanie ich odtwarzać, przy tak dużym obciążeniu ruchu, które z roku na rok mocno się nasila się. Nawet nowe drogi niszczeją w ciągu kilku lat. Ścieżki rowerowe są bardzo kosztowne i jeszcze mamy je utrzymywać, więc to powinno nas skłonić do tego, żeby rozwiązania systemowe wprowadzić. Np. ich nie robimy, odkładamy to na lepsze czasy, kiedy będziemy bogaczami, którzy mogą myśleć już tylko o ścieżkach rowerowych, wtedy będzie i zapotrzebowanie i możliwości finansowe. Albo mówimy gminom: „Bieżcie je na 20 – 30 lat, na określonych warunkach”. Dlaczego wykup gruntów ma całkowicie leżeć po naszej stronie? To nieporozumienie. Ścieżek, które powiatowi są zupełnie niepotrzebne. To samo dotyczy chodników. Mamy niesprawiedliwość. Jednym budujemy rzeczy naprawdę ekskluzywne, a innym brakuje podstawowych do egzystencji. Już Państwu mówiłem, jak na Zachodzie mieszkańcy dziwili się, że ich pieniądze, bogatego państwa, wydawane są na tego typu ścieżki. A jakie będzie obciążenie ruchem? Mówiąc o drogach, mówimy o obciążeniu ruchem, a przy ścieżkach rowerowych kompletnie nie. Te wydatki wielomilionowe są dla ilu rowerzystów? To jest ważne pytanie. Ważna jest odpowiedź. Widzę, że jest obciążona ruchem ścieżka rowerowa przy drodze Białystok – Supraśl. Warto było ją budować. Supraśl zresztą jest perełką, uzdrowiskową, architektoniczną, turystyczną, rekreacyjną itd. Ale nie każde miejsce wymaga od razu ścieżki rowerowej. Panie Starosto, chcemy z Panem zrobić ten namysł, chcemy to wszystko od początku przemyśleć, przedyskutować. Wiem, że są jakieś zobowiązania i może Panu jest niezręcznie powiedzieć Panu wójtowi, że zaczynamy w tej debacie myśleć troszeczkę inaczej, bo są to poważne koszty, a mamy inne ogromne wydatki, więc w tym momencie nie jest to już łatwe”. Co z tego, że teraz sobie porozmawiamy, ale i tak to zrobimy, a za 5 – 10 lat powiemy: „Po co myśmy to zrobiliśmy, skoro nie zrobiliśmy innych, ważnych rzeczy itd.”. Więc może się troszeczkę warto narazić kolegom, wójtom, burmistrzom i powiedzieć: „Wstrzymajmy się, te rozwiązania jeszcze są nie na ten czas”. Dziękuję”.

 

   Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, drodzy Państwo, pierwsza rzecz – mówmy o sprawach, które były i są uzgodnione. Ustalone są: podpisane porozumienia, umowy, opracowana jest dokumentacja zlecona przez zamawiającego, gdzie zakres był wspólnie uzgadniany między gminą i PZD.  Gdzie projektant, czy biuro projektowe wykonało zlecenie, zostało zapłacone za dokumentację i to nie jest tak, że teraz „bierze się projektanta i mówi – chłopie, czy się tobie podoba, czy nie w tej dokumentacji masz przerobić, masz zmienić to, czy tamto”. Ewentualnie Pan projektant powie „proszę teraz zamówić nową dokumentacje, według nowych, swoich parametrów i jeśli będzie to zgodne z wymogami technicznymi, to ktoś ewentualnie albo ja, albo ktoś inny zaprojektuje. To jest pierwsza rzecz. Dokumentacja, drodzy Państwo jest wykonana, na jej podstawie wydano pozwolenie na budowę i to w dużej mierze decyduje projektant, czy w tej dokumentacji on naniesie konkretne zmiany i takie rozmowy trwają. Druga rzecz – co się tyczy zasad. Owszem proszę Państwa, swego czasu też uczestniczyłem, kilka, czy kilkanaście lat temu, kiedy były opracowane w powiecie białostockim zasady wspólnie z gminami i się zastanawiajmy, też mogę podpisać się pod tym, że powiat od dnia dzisiejszego powie: „nie finansujemy ścieżek rowerowych przez jakiś okres czasu”. Albo, jeśli gminie bardzo zależy to niech gmina ponosi 70 %, może inne. Proszę bardzo możemy rozmawiać z gminami, że w przyszłości jeśli gminie zależy na inwestycji drogowej, to gmina też uczestniczy w kosztach wywłaszczeń, czyli udziela dotacji na to. Nie ma problemu drodzy Państwo w ustaleniu nowych zasad na przyszłość, ale nie do końca jest właściwe, żeby ustalić dzisiaj zasady i powiedzieć: „ale one dotyczą inwestycji, które były przygotowane, czy być może nawet i zrealizowane rok, dwa, pięć lat wstecz. Dyskusji było już bardzo dużo, sądzę i czy też dobrze byłoby, żeby Kluby większościowe, które decydują o  stanowiskach powiatu białostockiego, jeśli Państwo macie przygotowane stanowisko to przedstawcie to stanowisko, bo już tyle na ten temat dyskusji było, że czas najwyższy skonkretyzować te stanowisko, które byłoby w dużej mierze wytyczne dla Starosty i Zarządu, ażeby w ten czy w inny sposób czynić uzgodnienia
z poszczególnymi gminami”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, ad vocem. O ile sobie dobrze przypominam to było stanowisko Radnych w sprawie składania wniosków, było stanowisko w sprawie drogi Stanisławowo – Wojszki, ale już odchodzę od tego. Mam pytanie do Pani Prawnik. Czy jeżeli dana czynność wymaga określonej formy prawnej, to zmiany też wymagają tej samej formy prawnej?”

 

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, co do zasady należy zachować tą samą formę”.

 

  Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czyli jeśli do danej czynności jest wymagana forma uchwały, to zmiana tej czynności też wymaga uchwały?”

 

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Tak”.

 

  Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „To jeśli porozumienie podpisywane przez powiat w ramach „BOF” wymagało uchwały Rady, to aneksy także wymagają uchwały?”

 

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Czy porozumienia wymagają uchwały?”

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak i taki jest zapis
w porozumieniu”.

 

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „To nie jest takie oczywiste. Nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć na te pytanie. Muszę zajrzeć do porozumienia i uchwały”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Prawnik to są zasadnicze kwestie. Podpisywaliśmy porozumienia do którego był załącznik nr 1 i wykaz zadań na kwotę 3 300 000 zł. W tej chwili nie znam łącznej kwoty zobowiązań, ale jest to około 17 000 000 zł, to Zarząd podpisywał. Do tych zmian nie było uchwał Rady”.

 

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Nie wiem, jak jest w treści uchwały, czy jest wymagana zmiana”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jeśli można, wnoszę, ażeby Pani Mecenas, bo to jest za poważna rzecz, że od tak sobie „z łapanki” teraz proszę powiedzieć czy w lewo, czy w prawo, na ten temat przygotowała opinię prawną w formie pisemnej, gdzie jednoznacznie określi stanowisko, (zał. nr 5)”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę, ażebyśmy ten punkt przenieśli gdzieś dalej, ale mam też wniosek, ażebyśmy zamówili niezależną ekspertyzę prawną. Jeśli nie, to zamówimy ją jako Kluby połączone, bo nie sądzę, że można byłoby zostawić takie kwestie tylko dla Zarządu i sądzę, że to było przekroczenie uprawnień”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, dyskusje może przeniesiemy na punkt 18? Jak można, żeby już też Państwa dyrektorów nie trzymać”.

 

Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, zawsze możemy do tego tematu wrócić. Nie mniej jednak kontynuujmy to co żeśmy zaczęli. Czy jest już temat zakończony?”

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, chodzi o to, żeby przenieść i później kontynuować tę dyskusję. Przerywamy dyskusje i przenosimy punkt sesji na późniejszą porę”.

 

Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Z tego co zrozumiałem to Pan Starosta zobowiązał Panią Mecenas do pracowania opinii na ten temat”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, może wniosek formalny. Przenieśmy dalszą część dyskusji po punkcie dotyczącym spraw oświaty, przed punktem oświaty”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz  – Radny Powiatu Białostockiego: „Zgłaszam wniosek formalny o zarządzenie krótkiej przerwy, 10 minutowej”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” przeniosła kontynuację dyskusji dotyczącej „wypracowania stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie BOF”, po punkcie nr 19.

 

O godz. 10: 35 głoszono 10 minut przerwy.

Obrady wznowiono o godz. 10:45.

 

         Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, z całym szacunkiem o większości mówiąc nie mówiłem do Pani, bo Pani nam tylko przedkłada budżet opracowany przez Zarząd i to Zarząd powinien mieć większość, żeby go przeprowadzać. Natomiast Pani mówiła o przeniesieniu realizacji zadań „BOF-u” w czasie. Czy skonsultowała Pani tą wypowiedź z Panią Basią i Panem Starostą? Ale bowiem Pan Starosta podpisywał 9 października aneks nr 2 do porozumienia, kwoty wzrosły i jednakże nie podpisano w tym aneksie nic w zakresie harmonogramu czasowego. To jest konflikt w stosunku do tego co Pani mówi. Tylko podniesiono kwoty, a czas realizacji pozostał bez zmian. Zobowiązanie jest na Komisji Infrastruktury Technicznej, Pani Basia wypominała mi, że rozpoczęto dyskusję na temat „BOF-u” jeszcze w poprzedniej kadencji, jednakże kwoty pierwsze pojawiły się w porozumieniu zawartym 29 kwietnia 2016 roku. Kwoty te w sposób drastyczny rosną i nikt nie mówi o przyczynach dlaczego te kwoty rosną, bo wzrost kwot o 100% i 200% jest uzasadniony, ale wzrost kwot o 550% a naszego dofinansowania przewidywanego pierwotnie i teraz o 1666% jest totalnym nieporozumieniem nad którym nie powinno przechodzić się obojętnie. Trzeba szukać także oszczędności w zakresie nie wiem konstrukcji czegokolwiek nie można mówić co się tu powiedziało, że projektant czegoś nie zrobi. Projektant projektował mi dom. W żadnym wypadku nie powiedział mi, że czegoś nie zrobi. Tylko poszukiwał rozwiązań. Nigdy nie powiedział mi, że tak czy inaczej ma być. To zamawiający określa co chce i jeśli któryś z wójtów to być może był błąd, że od początku nie uczestniczyliśmy w merytorycznym zakresie zadań, ale jeśli któryś z wójtów czy burmistrzów popełnił ten błąd, że  przeszacował to niech teraz szybko, żeby zdążyć do 2020 roku koryguje ten zakres. Niedoszacowanie wartości w taki sposób jest tragiczne. Dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Zakres rzeczowy inwestycji „BOF-owskiej” zawsze był taki sam. Nigdy nie ulegał zmianie. Natomiast jeżeli chodzi o kwoty z poszczególnymi gminami i rozmowami nie raz było Państwu przedstawiane, że się Pan Starosta z poszczególnymi wójtami, burmistrzami spotyka, z Panem Dyrektorem Jędrzejewskim i rozmawiają na temat przesunięć realizacji tych zadań w latach. Okres realizacji tego zadania jest do 2020 roku. Zawsze to było. Tak samo niejednokrotnie Pan Starosta mówił dla Państwa, że rozmawia, spotyka się z wójtami, burmistrzami w tym zakresie, gdzie przesuwane są okresy realizacji. Chociażby Zabłudów. Wiadomo jest, nie wiem czy  na piśmie, ale wiadomo jest, bo Pan Burmistrz Zabłudowa zdeklarował się, że przesuwa ten okres realizacji częściowo zadania na 2019 rok. Proszę nie mówić takich rzeczy, że jakaś sprzeczność jest, bo żadnej sprzeczności nie ma. Wniosek PZD w zakresie realizacji tych zadań „BOF-owski” jest również rozpisany na lata, nie tylko wszystko w jednym 2018 roku”.

 Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, przepraszam, ale opieramy się o dokumenty. Aneks nr 2 obejmuje zmiany kwotowe dotyczące załącznika nr 1 do porozumienia. Natomiast załącznik nr 2 – harmonogram pozostał bez zmian i nic nam nie wiadomo o jego zmianach. W „BOF-ie” obowiązuje dokument, który został uzgodniony i podpisany. Pani Skarbnik, przepraszam nie skończyłem. Mała tego, na sesji 31 marca mówiono nam o wkładzie własnym na poziomie 7,5% przedsięwzięcia inwestycyjnego i na tyle my się zgadzamy. W tej chwili wzrasta to, to nie jest do Pani, to do Zarządu. Ten nasz udział wzrasta na poziomie 7,5%. Nie mamy problemów, żeby to wnieść, być może nawet na poziomie 15%, ale nie ten procent wzrasta już, nie przeliczałem tego, ale sądzę, że nawet powyżej 30%”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Gdyby nawet wzrósł do 50%? Proszę mi powiedzieć, czy zadanie inwestycyjne wartości 3 000 000 zł, a dofinansowanie z naszej strony będzie 1 500 000 zł nie warte jest podjęcia?”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, ale na miłość Boską zakładanie 6 centymetrów asfaltu szerokości 3,5 metra, bo do tego Pani prowadzi w tej dyskusji to nie powinno tu się na ten temat dyskutować, tylko merytorycznie wójtowie i Zarząd. 6 centymetrów asfaltu na 20 centymetrowej podbudowie, u nas na drogach takiego asfaltu nie ma. Kto będzie jeździł pancernymi rowerami? Pod jakie natężenie ruchu? To zostało błędnie przyjęte i nikt nie chce uderzyć się w pierś, że trzeba to zmienić, obniżyć parametry itp., bo projektant nie zechce.  O tym tu mowa.  Jeśli będzie ścieżka za 12 000 000 zł nigdy za nią nie zagłosuje i za każdym dokumentem, który będzie taki zapis zawierał.  To jest niedorzeczność”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym uspokoić sytuację. Rozumiem napięcie, ale dyskutujmy. Jeśli chodzi  o „BOF”, to mamy pewien problem dlatego, że 31 marca 2016 roku podjęliśmy uchwałę zobowiązującą, czy wyrażającą zgodę na podpisanie porozumienia przez Zarząd, Starostę właśnie w sprawie „BOF-u”.  Wtedy jeszcze, to jest ewidentne, jasne, jawne, nie mieliśmy treści porozumienia, nie znaliśmy jej.  Oczywiście, jest możliwy spór prawny, czy musimy znać, gdy wyrażamy taką wolę. To jest informacja publiczna, ale czy musimy porozumienie akceptować? Pewnie nie. Pewnie jest delegacja, upoważnienie. Tak to chyba prawnie musi zostać. Ale w porozumieniu są zapisy, które nam nie odpowiadają. To są zapisy niekonkretne. Mówi się np. o udziale procentowym, a nie mówi się o udziale kwotowym. On co prawda jest w załącznikach. Załączniki są niezbywalną częścią porozumienia. Na to nie mamy wpływu. To jest aneksowane, w kolejnych aneksach itp. Jaki zatem może być zakres upoważnienia? Czy można upoważnić do sprzedaży lub zakupu Kolumny Zygmunta? To jest czek in blanco. Pan Starosta zgodnie z tym, co uzgodni w ramach tego projektu, może właściwie wszystko.  Gdzie jest zatem granica tego, co Panu Staroście i Zarządowi wolno? Nie wolno tego, co nie mieści się w budżecie. Jeżeli mówimy o następnych latach, to w WPF. Doszło do sytuacji, że Pan Starosta podpisał zobowiązania, umowa ta jest zobowiązaniem, mówiła o tym zresztą bardzo wyraźnie Pani Skarbnik, mówiła nawet o konsekwencjach prawno-finansowych. Ale my nie znajdujemy w budżecie, nie ma naszej zgody na te kwoty wcześniej. Pan Starosta zobowiązał się do wydatkowania pieniędzy, na co delegacji budżetowej nie miał. Nie jest tak, że jakiekolwiek porozumienie i jakakolwiek delegacja do podpisania porozumienia sprawia, że automatycznie muszą nastąpić zmiany w budżecie. Odwrotnie, można podpisać porozumienia tylko zgodnie z zapisami uchwały budżetowej. Naszym zdaniem, może się mylimy, dyscyplina finansów publicznych została ewidentnie złamana. Prosimy zatem o wyjaśnienie tej kwestii. Jest to kwestia ważna. Poważna jest dla nas w ocenie pracy Zarządu i w sprawie „BOF”. W ogóle prowadzenia gospodarki finansowej, ale niezwykle istotna jest też dlatego że będziemy mieć prawdopodobnie spór. My dyskutujemy, jakie kwoty, w jakim zakresie inwestycyjnym to przeprowadzić.  Mówię to w imieniu naszych połączonych klubów i proszę, aby się do tego odnieść, jeżeli Państwo nie jesteście w stanie, to prosimy o opinię prawną jak najszybciej, o przekazanie Radnym. Jeszcze niczego nie zarzucamy, ale pytamy twardo, bo to jest dla nas rzecz poważna. Unik zmusi nas do tego, że będziemy musieli prosić na zewnątrz o odniesienie się do tej bardzo ważnej kwestii. Dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Państwo swoją uchwałą upoważniliście Zarząd do realizowania tego zadania „BOF-owskiego” w pełnym jak można powiedzieć wymiarze. Odzwierciedlenie jeżeli chodzi o sprawy finansowe na dzień zawarcia umów i podpisania porozumień z miastem Białystok miało odzwierciedlenie w WPF-ie. Do tej pory ma to odzwierciedlenie w WPF-ie po kolumnach wydatki inwestycyjne ponieważ nie jestem jeszcze do końca przekonana na jakich zasadach mają być, czy to ma być w formie faktycznie dotacji, a do tego zmierza ta cała realizacja, że faktycznie maja to być dotacje dla gmin. W związku z tym, projekt budżetu jaki zostanie przedstawiony przez Zarząd dla Państwa na 2018 rok będzie to wszystko przedstawiał. Pan Dyrektor przedstawił poszczególne zadania inwestycyjne w poszczególnych gminach odnośnie „BOF-u” jakie tam są przewidziane dotacje i to w projekcie budżetu i WPF na lata 2018 – 2028 będzie miało odzwierciedlenie. W tym roku nie ma tego odzwierciedlenia nie w tym sensie, że nie wprowadziłam do budżetu – nie. To ma odzwierciedlenie tylko w poszczególnych w latach jako wydatki inwestycyjne, a nie jako dotacje. Tam jest to wszystko wyszczególnione. Nie ma tego w przedsięwzięciach wyszczególnionych tych zadań inwestycyjnych, ponieważ to nie jest nasze zadanie inwestycyjne, a jak to wszystko idzie ku temu będzie to dotacja”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jasne, znajdzie się w projekcie budżetu, znajdą się te zapisy, kwoty, ale pytam się o coś zupełnie innego. Na jakiej podstawie prawnej Zarząd podpisuje umowy, zobowiązuje się z podmiotami zewnętrznymi innymi przecież do wydatkowania określonych kwot, do określonego zakresu inwestycyjnego itd. nie listami intencyjnymi, nie porozumieniami intencyjnymi, nie mając zabezpieczenia w budżecie? Nie znam takiej podstawy prawnej, nie znam takiej możliwości i chciałbym prosić o wyjaśnienie. Na jakiej podstawie?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Na podstawie Państwa uchwały, która była w 2016 roku”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie, nasza uchwała nie mówi nic o tym, że może przekroczyć budżet, że może wprowadzić zobowiązania jakiekolwiek pozabudżetowe inne. Nie ma naszego zobowiązania, że jeżeli kwoty czy zakresy inwestycyjne nie będą wynikały z budżetu, to my automatycznie wprowadzimy do budżetu. Nie ma zresztą takiej możliwości zobowiązać nas do tego prawnie, bo nawet gdybyśmy dali słowo harcerza, to ono nie działa w tym momencie”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „One wynikają z WPF, z tej pierwszej tabelki, gdzie są same cyfry. Stamtąd to wszystko wynika. Państwu tłumaczę, nie będzie tego jako przedsięwzięcia”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, mogłaby Pani podać kolumnę i wiersz, stronę jeśli już rozmawiamy w ten sposób to WPF da się skonkretyzować. Chciałbym zobaczyć te kwoty”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę bardzo, strona nr 7, wydatki inwestycyjne kontynuowane nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji. To jest kolumna 114, 115, 116 w poszczególnych latach. Proszę mi powiedzieć, że nowe wydatki inwestycyjne nie ma tutaj kwot przewidzianych. 2018 roku jest 8 000 000 zł. W 2019 roku 19 000 000 zł. W 2020 roku 21 000 000 zł jako nowe wydatki inwestycyjne”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Niech mi Pani powie jak  my się z tym zmieścimy z „BOF-em”, szpitalem i ze wszystkimi drogami w tych kwotach? To jest zupełnie inny temat, bo tych wydatków BOF nie jest naszym zadaniem inwestycyjnym i nie może Pani zasłaniać się  zapisami dotyczącymi naszych wydatków inwestycyjnych jako starostwa, a  nie ma tego w dotacjach dla innych jednostek tak jak dla DPS-ów czy innych. To nie jest to”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ależ oczywiście, że to jest to, ponieważ Choroszcz, Uhowo, starostwo są zupełnie gdzie indziej”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „I tam powinny być dotacje dla gmin, które przekażemy w ramach”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie, nie powinny tam być w tej kolumnie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, ale proszę Państwa nie będziemy spierali się, bo potrzebna jest opinia”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, ja tylko bardzo krótko, bo cały czas w kółko kręcimy się tak naprawdę. Tutaj moim zdaniem jeżeli jest taka uzasadniona Pana Romana, ze coś tu jest nie tak, to po co czekać na opinię, że może jak będziemy mieli opinię to zawiadomimy kogoś, a jak będziemy mieli inną opinię to nie zawiadomimy. Powinno wystąpić się do RIO i niech wypowie się w tej sprawie. To taki, nie wiem szantaż jest? Że może zawiadomię, jak będzie dobra opinia, może nie”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Skorzystamy z tej sugestii”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak to zabrzmiało. Dlatego uważam, że to jest wtedy jasna, klarowna sytuacja. Druga jest rzecz proszę Państwa, cały czas podawana jest jedna nieprawda. Jakie my dokładamy do tych dróg? To  odwrotnie, to gminy dokładają do majątku powiatowego. Jak najbardziej jest to trochę dziwna sytuacja, cała konstrukcja „BOF-u”, że tylko gminy mogły być inwestorami. Tylko gminy same decydowały co będzie, bo to była taka konstrukcja „BOF-u”. Od początku. Tutaj powiat nigdy nie był stroną jako partner była na zasadzie tylko takiej, że to jego własność. Prawda jest taka, że to gminy dokładają do inwestycji, dróg, chodników czy innych rzeczy powiatowych. Tu cały czas prowadzona jest dyskusja w stronę, że to powiat dokłada. Proszę Państwa jest odwrotnie. Dziękuję bardzo”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Skarbnik. Dyskusja ta jest tylko i wyłącznie w trosce o gospodarność. Tylko
i wyłącznie, żeby nie wyrzucać pieniędzy w ścieżkę rowerową, która ma podbudowę miejscami dwa metry i parametry drogi, gdzie może jeździć 40 tonowy pojazd. To jest bardzo zastanawiające. Poza tym drogę wykupi gruntów. Czyżby właściciel czyli powiat nie ma nic do gadania? Nie wierzę. Ma bardzo dużo. Po to tu jesteśmy wybrani, jako reprezentanci, żeby na ten temat dyskutować i dowiedzieć się o pewnych tematach, niuansach. Pytanie jest trochę inne.  Za każdym razem kiedy chcemy udzielić pomocy finansowej, a z tego co słyszę to gminom będzie to przekazane w postaci dotacji to Zarząd podpisując taki aneks powinien mieć kwit od nas, uchwałę intencyjną, że zgadzamy się na taką i taką kwotę. Było coś takiego? Ja nie pamiętam. Stąd pytanie. To jest to pytanie prawne, które trzeba rozwiązać. Dziękuję”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Odnośnie sformułowania, że
w projekcie „BOF-u” nie mogliśmy być inwestorem – potwierdzam w całym działaniach odnośnie również dróg powiatowych, czyli RPO. Powiaty, że tak  powiem nie mogły być inwestorami, są również wyłączone, to potwierdził jeszcze na ostatnim spotkaniu Pan Marszałek. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, jak wchodziły prawnie ustawą w WPF nam samorządowcom tłumaczono, że zastępują one tzw. uchwały intencyjne, że właśnie w ramach WPF są zawarte właśnie nasze intencje.  Uważam, że to byłoby powtórzenie że tak powiem prawne, formalne tej samej intencji”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dyskutujemy nad budżetem i nad WPF i myślę, że mamy do tego prawo i proszę się na nas nie obrażać, bo ustrój jest taki, że są samorządy, co 4 lata są wybory, wybierani są Radni, mają mandat od tego, poszła jakaś odpowiedzialność. Rada jest organem stanowiącym, a Zarząd jest organem wykonawczym. Jeżeli by tak nie było to by nikt do nas nie występował, żeby podejmować uchwały. Po prostu obrażać się, że one są niepodjęte. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałbym wrócić uwagę, że w demokracji sytuacja jest taka, że decyduje większość. W momencie kiedy jest uchwała rady to jest to uchwała całej Rady. Myślę, że należałoby już nie występować, że to wy chcieliście, tamto chcieliście, bo to jest stanowisko Rady legalnie wybranej. Następna sprawa my tutaj rozmawiamy o finansach na lata następne i różnimy się w poglądach. Proszę się o to nie obrażać, każdy ma jakieś doświadczenie życiowe, na tym świecie ileś funkcjonuje. Chciałbym powiedzieć tak, że cały czas słyszę, że sytuacja finansów w powiecie jest bardzo dobra i powiat może zaciągnąć kredyty na 60 000 000 zł. Przypominam, że z poprzedniej kadencji zostało prawie 10 000 000 zł na rozbudowę starostwa. Potem został sprzedany Supraśl za 9 000 000 zł. Mamy 3 lata i trzeci rok planujemy już zaciągnięcie kredytu na 11 500 000 zł. Patrząc na to co Pani Skarbnik mówi o tych kilkunastu milionach co roku, dotacji i innych rzeczy to widać, że wydatki są duże. Wcześniej cytowaliśmy te różne pozycje, to są to pieniądze rzędu 60 000 000 – 70 000 000 zł. Troska Radnych jest o to, którzy mają niekoniecznie takie same poglądy jak Zarząd, żeby troszkę zmniejszyć te wydatki, poprzesuwać, rozciągnąć w czasie. Myślę, że mamy prawo, żeby o tym rozmawiać. Jeżeli dzisiaj pewnych spraw się nie załatwiło to być może załatwi się na kolejnej sesji, ale prośmy o to, żebyśmy mogli rozmawiać. Dzisiaj były kwestie związane z procedowaniem budżetu. Sytuacja jest taka, że 15 listopada ma być projekt budżetu przedstawiony do RIO, a my dzisiaj mamy 0,0, czyli nie mamy nic. Nie mamy, że tak powiem żadnej kwoty globalnej, żadnej struktury budżetu, żadnych przymiarek. Teraz jeżeli z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli budżet jest zrównoważony to można nie licząc pieniędzy zewnętrznych inwestować na poziomie kilkunastu milionów złotych to tutaj widzę, że same dotacje to jest kilkanaście milionów, 20 kilka milionów zł. Przecież są jeszcze gminy, które nie są w „BOF-ie” i też mają jakieś potrzeby.  Temat jest bardzo złożony. Myślę tak, że patrząc na jakieś prywatne inicjatywy, prywatne stosunki czy kogoś lubi, czy nie lubi to my jesteśmy takiej sytuacji, że mamy problem. To nie jest bez znaczenia, że mamy zaplanowane wydatki już na kwoty rzędu 60 000 000 zł – 70 000 000 zł i argument jest taki, że to nie jest w 2018 roku, bo one na nas spadną. Tutaj chodzi o tą strukturę budżetu, bo jeżeli jest tak, że po prostu znaczna część tego budżetu to są wydatki stałe, zaangażowane, same płace stanowią 50% budżetu, a jeszcze dodatkowo inne kwestie związane z placówkami to taki „luźny” pieniądz jest stosunkowo nieduży. To wymaga jakieś symulacji, wymaga rozmów. Prosiłbym też Panią Skarbnik, żeby szerzej na to popatrzyła, bo w angażu do Pani Skarbnik ma zapisane, że jest Skarbnikiem powiatu, a nie Skarbnikiem Pana Pełkowskiego. Myślę, że to należałoby szerzej do tego podejść i po prostu nie obrażając się doprowadzić do tego, żeby były jakieś szanse porozumienia i żeby to się nie kwitowało czy się komu podoba czy nie. Dziękuję bardzo”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie rozumiem kwestii obrażania się. Nie będę się do tego odnosiła. Potwierdzę, że Pani Skarbnik jest na etacie starostwa, nie jest osobistym Skarbnikiem Pana Pełkowskiego. Dyskusja też polega na tym, że my tak naprawdę również na dzień dzisiejszy nie znamy większości Rady stanowiska odnoście właśnie wspomnianego „BOF-u”. Jak mamy chociażby konstruować budżet jak Państwo sygnalizujecie, że na pewne inwestycje nie będzie waszej zgody, która będzie np. integralną częścią jednej z inwestycji „BOF-owskiej” co może zagrozić całości. Jak mamy to konstruować? Te stanowisko nie jest Państwa w tym momencie jasne. Na pewno będziemy przyglądali się tym wszystkim sprawom, o których Państwo mówicie, ale też i po to jest WPF i konkretne wzory matematyczne, żeby widzieć ile w poszczególnych latach, bo na tym polega wyliczenie wskaźnika zadłużenia i WPF jakie będziemy mieli kredyty, takie zadłużenia, ile w poszczególnych latach będziemy mogli wydać na inwestycje, a ile na wydatki bieżące. Tak jak Pan Starosta już zapewniał, że przedtem chce spotkać się z przedstawicielami klubów i zapytać o te kluczowe inwestycje. Pewnie będziemy taki projekt budżetu przedstawiali, żeby on był realny i możliwy do zrealizowania dla wszystkich”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Dziwie się, że po tak długiej dyskusji nie widzi Pani podstaw do tego, co zostało już powiedziane. Było mówione o tym, że należy rozłożyć to na lata. BOF jest na trzy lata, więc należy rozłożyć to na trzy lata. Mówimy o tym, że należy zmniejszyć, uszczuplić te inwestycje. Uszczuplić czyli koszty mają w jakiś sposób to zrobić, są od tego fachowcy. Tutaj my nie będziemy zabierali głosu, czy ma być 20 czy 1,20 podsypki. Jeżeli mówimy o to, że trzeba zmniejszyć to już jest jasna sytuacja. Nie rozumiem dlaczego Pani tego nie widzi. To są konkretne wskazania. Tutaj należy już o tym myśleć.  Jeżeli mamy 22 000 000 zł na inwestycje „BOF-owskie” w ciągu trzech lat proszę Państwa to proszę od razu podzielić sobie te 22 000 000 zł na trzy, to ma Pani 7 000 000 zł na przyszły rok na „BOF-owskie” inwestycje.  To jest prosta sprawa. Nie mówię o tym, że to będzie akurat 7 000 000 zł, ale są podstawy do tego, żeby już o pewnych rzeczach myśleć. Dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie urażając nikogo mam pytanie do Pana Pusza. Czy moja poprzedniczka była Pana osobistym Skarbnikiem?  Wypraszam sobie po prostu coś takiego. Zostałam przez Państwa powołana na wniosek Starosty. Jestem Skarbnikiem Powiatu Białostockiego, a nie Skarbnikiem Pana Pełkowskiego, Pana Pusza czy Pana nie wiem jeszcze kogo innego. Wypraszam sobie”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, nie chciałem Pani obrazić, tylko mówię to w sensie takim, że jeżeli mamy poważny problem nazaciąganie zobowiązań na kilkadziesiąt milionów zł to jakby należy słuchać całej Rady, bo to jest ważne. Po prostu te wszystkie głosy w dyskusji uwzględnić, bo patrząc na przygotowanie budżetu  na rok następnym to jest to tak robione jakby to było wojenno tajne, Radni nie mają nic do powiedzenia. 15 zostanie przedstawiony projekt budżetu bez konsultacji, bez wcześniejszej dyskusji. W tym sensie mówię, że trzeba szerzej na to patrzeć, ponieważ to już nie są jakieś drobne harce, tylko to jest kwestia zadłużenia  powiatu na lata następne w ten sposób, że tego nie da się opanować w jednej kadencji, tylko na dwie kadencje następni Radni nie będą mogli normalnej działalności prowadzić, tylko będą spłacać te zobowiązania które w tej kadencji Zarząd zaciąga. Teraz będą pytać, to co wy tam byliście, nie wiedzieliście? Mówię w tym sensie, że Pani Skarbnik jest Skarbnikiem całego powiatu i proszę też to uwzględnić i zmienić nastawienie. Natomiast osobiście, prywatnie nic do Pani nie mam, podziwiam Pani pracowitość, jeżeli Pani poczuła się urażona to bardzo przepraszam. Dziękuje bardzo”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chcę do Pani Jolanty Den zwrócić się i też bardzo grzecznie. To ja pierwszy powiedziałem głośno, że w takim kształcie jakieś zadanie nie przejdzie. Też nie po to, żeby było ono wyrzucone z tego „BOF-u”, czy żeby zaszkodzić dla „BOF-u”, ale rozmawialiśmy na Komisji Infrastruktury Technicznej i na poprzedniej sesji poświęconej tylko temu zagadnieniu. Było tupanie nogami i obrażanie się na mnie. Basia wyciągała jeszcze problemy z zaszłości, że wtedy zaczynał się BOF. To zadanie jest teraz przygotowane i niedawno są jego 2016 są jego kosztorysy i ceny rosną. Chodzi o to, żeby podjąć działania zmierzające do tego, żeby to działanie „odchudzić”. Jeszcze są 3 lata o czym mówiono i można przedłożyć nawet na 2020 rok, ale zrobić tam coś co będzie kosztować  być może połowę tych pieniędzy. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie jestem specjalistą od ciągów pieszo – rowerowych czy ścieżek rowerowych, ale zacząć coś robić z tym konkretnym działaniem, bo to jest niemożliwe. Nie dostanę rozgrzeszenia jak powiem Proboszczowi, że za czymś takim zagłosowałem w takiej formie”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Państwa słucham tak jak powiedziałam całej tej dyskusji, chciałam Państwu powiedzieć, że były podjęte działania i rozmowy z poszczególnymi wójtami, burmistrzami odnośnie „BOF-u”, „odchudzeniu” inwestycji, jak również o tym o czym Państwo mówią i co my potwierdzamy o rozłożeniu tych inwestycji na lata. Zapominacie Państwo o jednym, że gminom również, mówimy tu też o Gminie Juchnowiec jak rozumiem o ścieżce rowerowej, mnie również zależy na tym, aby koszta wykonania tej ścieżki były jak najmniejsze. Mogę Państwa zapewnić, że jeśli będzie to możliwe w jakiś sposób niezagrażający całości projektu na pewno takie działania zostaną podjęte, ale w tym momencie nie mam informacji takiej chociażby, że jest możliwe od początku zrobienia projektu. Dlatego będziemy jeszcze raz rozmawiać, nie wiemy czy technicznie, formalnie, prawnie będziemy mogli jakiś tych zmian dokonać. Nie mogę tego Państwu, że tak powiem na 100% obiecać na ten moment”.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, mam pytanie od kiedy wiemy, że ta ścieżka będzie tak droga?”

 Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Od czasu pierwszego przetargu na ten odcinek”.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Precyzyjniej”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Może Pan Dyrektor, bo nie pamiętam w jakim to było czasie, ale na pewno było to w tym roku, bodajże może czerwiec/ lipiec”.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To nawet jeśli czerwiec to od czerwca można było podjąć już starania w tym kierunku, żeby przeprojektować”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Były”.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Podam za przykład Wójta Gminy Dobrzyniewo. Wiem, że bardzo Wójtowi zależało na tym, żeby obniżyć koszty i że nasza jedna inwestycji „BOF-owska” jest już przeprojektowywana to się wiąże z kosztami, ale te koszta są w porównaniu do inwestycji diametralnie mniejsze. Myślę, że tutaj jedynie Wójtowi z Dobrzyniewa zależało na „odchudzeniu” tej inwestycji „BOF-owskiej”, bo jak widać to nie słyszałem, żeby któryś z wójtów czy burmistrzów takie działania podjął”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Poproszę Pana Dyrektora o uzupełnienie, bo wiem na pewno o jednym przetargu, który odbył się, ale nie wiem czy dotyczyło jedno z odcinków czy już całości i całej inwestycji”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „O tym, że kosztorys inwestorski będzie w granicach 12 000 000 zł wiadomo mniej więcej od sierpnia bieżącego roku. W 2016 roku przedsięwzięcie miało kosztować 7 500 000 zł. Mają Państwo dane te wydane podczas Komisji Infrastruktury Technicznej. A propos Wójta Dobrzyniewa Duże, nie projektuje się, ponieważ nikt nie zawarł jeszcze umowy z żadnym biurem projektowym na przeprojektowanie. Wójt gminy na razie dąży do kolejnego spotkania, którego być może wyniknie kto podejmie się tego zadania i w jakim terminie. W PZD w planie finansowym na zadanie związane ze zmianą już opracowanej dokumentacji na razie środków nie ma. To spotkanie miałoby nastąpić kolejna zresztą w przyszłym tygodniu. Tak to wygląda. Jak się zakończy na razie nie wiem. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, jeszcze jedno krótkie pytanie. Pani Starosto pytanie jeśli były rozmowy z wójtami, burmistrzami o zmianach konstrukcji tych obiektów służących ekologii to prosiłbym o notatki z takich rozmów, o ksero, bo takie rozmowy powinny odbywać się na Zarządzie i powinny być w protokołach. Jeśli odbywają się wyjazdowo w gminach to też powinna być choćby odręczna notatka. Dziękuję”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „O ile wiem, takie spotkanie odbywały się poza starostwem, chyba że to było jeszcze w tamtym tygodniu, nie była obecna. Spotkania „BOF-owskie” są w wyznaczonym przez organizatora miejscu. To pewnie jakieś protokoły z tego spotkania są ponieważ Starosta kompetencyjnie zajmuję się drogami. Pan Starosta  jako również przewodniczący Zarządu uczestniczył w takich spotkaniach”.

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, chciałbym na spokojnie, ale bardzo w taki sposób odpowiedzialny ten temat naprawdę, żeby znalazł miejsce rozwiązanie korzystne. Przede wszystkim chodzi nam o powiat. Na Komisji Infrastruktury Technicznej wyraziłem swój pogląd, że mnie też bolą te koszta i pieniądze które niestety powiat musi wydawać. Podkreślam jeszcze raz, że program „BOF-u” to przede wszystkim gminy. Niezręcznie złożyło się, że przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej musiał wyjść na chwilę. Proponowałem na komisji, żeby na następną Komisję Infrastruktury Technicznej poprosić wójtów, burmistrzów – tych z programu „BOF-owskiego” i może wspólnie na komisji, Zarząd przedstawi też swoje stanowisko, bo indywidualne rozmowy jak dotychczas to nie są skuteczne. Przedstawi swoje stanowisko, że możemy utrzymać tylko 7,5%, jeżeli chcesz budować więcej, drożej to więcej dołożyć w gminy. Możemy wyjść z tą propozycją. Możemy wówczas z poszczególnymi burmistrzami, wójtami zawrzeć jakieś pewne porozumienie, z którym możemy udać się do Urzędu Marszałkowskiego biorąc pod uwagę rozłożenie inwestycji na kilka lat. Przede wszystkim proszę wziąć pod uwagę, że nie sam powiat jest stroną rozmowy z Urzędem Marszałkowskim tylko właśnie ci, którzy należą do tego projektu. Dlatego bardzo prosiłbym i proponował, żeby wójtowie, burmistrzowie spotkali się z Zarządem, wspólnie z Komisją Infrastruktury Technicznej przedstawili na poważnie ten temat, oparli się o pewien dokument, opracowali pewne stanowisko z którym można udać się do Marszałków i po prostu też egzekwować i przedstawiać problem. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami rozwiążemy, bo jak jestem przy głosie to dzień wczorajszy, a dzień dzisiejszy to dla nas powiat białostocki to jest Ameryka i Wschód, może nawet i daleki. Nie tylko Bliski. Wczoraj wszyscy byliśmy wspólni, każdy był zadowolony, że włożyliśmy pieniądze, że te pieniądze są gdzieś potrzebne. Dzisiaj bronimy pieniędzy, ja też, tylko znajdźmy wspólnie, bo wczoraj Pan Radny Czepe podkreślał kilkakrotnie, słyszałem bo stałem obok Pana, że wspólnie z najdalszych wschodnich, zachodnich stron powiatu nie patrząc na opcje polityczne podjęliśmy taką dobrą decyzję i wszyscy z tej decyzji cieszymy się. Dzisiaj spieramy się. Dobrze, że spieramy się bo nam wszystkich chodzi o te pieniądze, tylko że też wspólnie nie na przekrój, nie naprzeciw, że to Zarząd temu wszystkiemu zawinił, bo naprawdę szczerze i uczciwie, bo grzesznik wyszedł, ale może my wszyscy ponosimy te grzechy i wspólnie uczciwie dojdźmy do jakiegoś porozumienia. Może wypracujmy wyjście z tej sytuacji, ale mówię wspólnymi siłami. Jeżeli będzie inaczej to nie widzę wyjścia. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za wspomnienie mojej osoby, mam nadzieję, że w pozytywnym kontekście. Tak, wczoraj chciałem zaznaczyć  i bardzo serdecznie podziękowałem na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wszystkim Radnym. Mówię, bo nie wszyscy tam byli i słyszeli ten dwugłos. Ten dwugłos opiera się na tym, że jest Zarząd i Rada. Przede wszystkim opiera się na tym, że są dwie siły, dwa ugrupowania, dwa bloki polityczne. Ale dwugłos stał się jednym głosem, poprzez starcia, dyskusje itd. W końcu jest jeden głos w sprawie szpitala. Uważam, że propozycja, aby spotkać się z wójtami, burmistrzami jest przedwczesna, bo przecież nie oni będą najpierw w tej debacie uczestniczyć, być tym drugim głosem. To my między sobą mamy różne głosy, ale wypracujmy jedno stanowisko. Zróbmy rozwiązanie systemowe. Mówimy, o co nam chodzi. Nie wiem, czy ma to być 50%, czy 60%. Co do partycypacji zgoda. Nikt, Panie Radny Gołaszewski, nie kwestionuje, że gminy dają pieniądze, jesteśmy wdzięczni, ale to my przede wszystkim jako powiat zgadzamy się na to. Natomiast jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, żadna nie jest potrzebna w tym momencie przy tych wydatkach i planowanych. Jesteśmy w znacznie trudniejszej sytuacji niż kilka lat temu, dlatego to nie jest taki łatwy problem. W związku z tym podyskutujmy, jaką zasadę przyjąć. Pomijam kwestię prawną. Dziękuję Panu Radnemu Gołaszewskiemu za sugestię o RIO, tutaj nie ma odpowiedzi. Uprzejmie zapytamy, żeby chociaż wiedzieć, jaka jest strona prawna tego porozumienia. Natomiast podejmijmy dyskusję czy ona będzie w formie oficjalnej czy nieoficjalnej. Podobają mi się te koncepcje wypracowane czy też zasygnalizowane przez kolegów, czyli 20 – 30 lat przekazania w Zarząd, jeżeli ktoś tak bardzo upiera się, że jest to mu potrzebne, że będzie duże obciążenie ruchem niech to utrzymuje. Poza tym powiat jest duży i ma dużo do utrzymania, ponad 1000 kilometrów dróg. A dochodzi, że gdzieś mamy chodniczek wymuszony, wyproszony, kawałek ścieżki rowerowej itd. Dobrze, ale utrzymanie czasem jest gorszym problemem niż sama inwestycja. Potem utrzymanie przez całą zimę i in., są telefony, dlaczego nieodśnieżone. Spróbujmy wypracować zasady. Zrobić to teraz. Jeżeli się uda, to my, Radni, bierzemy to na siebie rozmowach z wójtami, burmistrzami, bo następnym etapem będzie rozmowa z nimi. Dziękuję”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jak się dłużej czeka tym mniej ma się do powiedzenia, bo część ludzi już powiedzą. Proszę Państwa, uczestniczyłem w tych pierwszych spotkaniach „BOF-owskich”. Był to chyba 2013 rok. Muszę, nie wiem czy w obronę wziąć Pana Dyrektora Jędrzejewskiego bo on od początku zgłaszał swoje zastrzeżenia, że to jest dziwna sytuacja. Jeszcze raz powtarzam, to jest dziwny montaż, że na majątku powiatowym decydują tak naprawdę co będzie budowane gmina. Od początku było to wiadomo. Od początku jak był jeszcze poprzedni Starosta były takie uwagi zgłaszane. Była taka konstrukcja programu, a nie inna. W ten sposób wszyscy się na to zgodzili. Dlatego prośba jest taka, nie potrzebne są wycieczki, czy lepszy jest ten Zarząd czy gorszy, czy ten Starosta. Były takie głosy, mówię już pod tym kątem bo wszyscy wiedzieli i na to się zgodzili. Prośba jest taka, zgadzam się z Panem Puszem, że wszyscy mają w tej chwili problem. Ogromny problem, rzutujący na przyszłe lata. Wszyscy jak tu siedzimy zgadzamy się z tym. Prośba jest tylko taka, żeby nie zniszczyć tego, tylko usiąść i wypracować sytuację żeby to powstało, a nie odejść od tego. Od początku, jeszcze w poprzedniej kadencji te zastrzeżenia, że to jest dziwny montaż, który teraz wyszedł skutki tych głosów dopiero teraz są odczuwalne. Jak najbardziej dyskusja, nie wiem czy jest słuszny podział zmiany proporcji. Myślę, że nie. To jest moje osobiste zdanie. Kwestia finansowania w iluś latach. To nie jest problem tylko dla powiatu – wzrost cen, ale problem również dla gmin. To nie tylko powiat to odczuwa”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tym bardziej nas to boli. Proszę Państwa mieszkamy w gminach, to nie jest w jakimś wyimaginowanym miejscu”.

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Podaj Gminę Łapy. Tam jest to mały problem, bo jest tylko 150 000, ale przypuśćmy Gmina Juchnowiec to jest kilka milionów. To jest też problem dla każdej gminy. A propos wypowiedzi Pana Romana, niektóre gminy np. utrzymują i tak wszystkie drogi. Uważam, że tak powinno być. Juchnowiec odśnieża drogi również powiatowe. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że gminy wejdą chętnie nie teraz w partycypacje kosztów, bo tego nie zmieniałbym, ale to jest moje osobiste zdanie. Jak najbardziej w utrzymanie tak. Dziękuję bardzo”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Pan Roman Czepe apeluje o dyskusję, spotkania czy to formalne czy nieformalne. Przypomnę, że odbyła się sesja nadzwyczajna specjalnie poświęcona temu tematowi gdzie również przybyli wójtowi, burmistrzowi. Po czym Pan Roman Czepe zadecydował, aby przenieść tę dyskusję na Komisji Infrastruktury Technicznej. Tak się stało, tylko że ja proszę Państwa mam uwagi od wójtów, burmistrzów dlaczego nie zostali zaproszeni na tę komisję, dlaczego zostali pominięci. W tym momencie apeluję, aby na kolejnym takim spotkaniu uczestniczyli wszyscy inwestorzy. Państwo teraz oczekujecie ode mnie, a szczególnie Gmina Juchnowiec, bo widzę, że tu jest problem tej właśnie ścieżki rowerowej. Teraz Państwo ode mnie oczekujecie, żebym powiedziała za wójta dlaczego zdecydował o parametrach poszczególnej tej drogi. Pan Wójt powinien powiedzieć, bo może proszę Państwa akurat są takie argumenty o których my nie wiemy, że po prostu Państwo się z tym zgodzicie, że może nie było innej możliwości. Teraz dyskutujemy na ten temat, także wnoszę Panie Przewodniczący Wądołowski, aby nie pomijać na komisji dotyczącej „BOF-u” przedstawicieli inwestorów, czyli burmistrzów i wójtów. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, różnie z tą obecnością i z przybywaniem wójtów, burmistrzów na Komisji Infrastruktury Technicznej bywa. Być może za niska ranga na spotkanie. Zorganizowane przez Zarząd zapewne przybyli by. Natomiast nawet sesja Rady Powiatu nie wiele dała, bo i może dopiero takie działanie pokaże, że należy dążyć do konsensusu. Teraz pokazujemy, że chcemy tego konsensusu i nie ustąpimy, chcemy jakiś zmian. Dotychczas było „nie bo nie” i jeszcze pretensje. Nie wiem naprawdę o co do mnie ze strony Basi. Wiem, że nie ma, ale było tylko tak, że „nie bo nie”, nic nie będziemy zmieniać”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, odpowiedziałem na grzeczny apel równie grzecznie Panu Radnemu, a Pani odwraca to i wraca do początku. My jesteśmy już trochę dalej. Chcemy wypracować porozumienie. Nie możemy wypracować tego porozumienia inaczej jak poprzez debatę głównych sił. Te główne siły – powiedziałbym ogólnie – związane z Zarządem i z większością w Radzie. Myślę, że porozumienie jest bliskie. Nawet w głosie Pana Radnego Gołaszewskiego pewne rzeczy słyszymy, zgadzamy się, w innych może nie. Różnica jest, musimy o tym porozmawiać, bo przecież inaczej nie uchwalimy niczego. Do czego doprowadzimy? Musimy przedyskutować, uzgodnić. Zróbmy to na zasadzie debaty. Nie sesja była dobrym miejscem, tak się nam na początku wydawało, tylko komisja. Pewnie teraz podobnie. Formalnie wiadomo, o co chodzi, żebyśmy spotkali się, szefowie klubów obu stron i podyskutowali. Są konkretne rozwiązania, czy się na to zgodzimy? Jeżeli się na to zgodzimy, pójdziemy z tym na sesję, pewnie przyjmiemy wspólne stanowisko. My też nie chcemy Starosty i Zarządu stawiać pod ścianą. Chcemy to uzgodnić. Chcemy, żebyście Państwo uzgadniali później to stanowisko z wójtami, burmistrzami. Myślę, że jest to możliwe, rozwiązanie systemowe. Myślę, że na zaproszenie do dyskusji ze strony Starosty czeka Pan Przewodniczący naszego klubu, czy Przewodniczący naszych trzech koalicyjnych klubów. Nie wiemy, co wyjdzie z tej dyskusji. Tu nie chodzi tylko o Juchnowiec. Chodzi o to, że niektórzy są związani, domyślam się, że jest jakaś zależność. To zrozumiałe.  Mamy szansę wypracować system. Potem będziemy podchodzić do tego typu inwestycji w jednakowy sposób, jak z drogami. Panu Radnemu Kaczanowi dziękuję za jego głos, odpowiadam tym samym, chętnie podyskutujemy, a potem, jeżeli uda się wypracować stanowisko, będziemy przenosić to w rozmowy z wójtami, burmistrzami. Jeżeli nie, to co z tego, że przyjdą na sesję. Zobaczą, że się kłócimy, nic nowego, ale nic z tego nie wyjdzie. Chodzi o to, żeby rzeczywiście zrobić coś systemowego. Także dla następnych kadencji, budżetów. Myślę, że jest to możliwe. To może być dobra rzecz, że my na tej sprawie zatrzymamy się. Nikt tu nie zawinił. W tym momencie mamy okazję zastanowić się głębiej nad tym jak traktować tego typu inwestycje.  Myślę, że dwie strony są w stanie porozumieć się. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, chyba zauważył każdy, że jesteśmy coraz bliżej pewnych porozumień i to dobrze. Tutaj apeluję do Zarządu, bo głównie po stronie Zarządu będzie ta sprawa, żeby w jak najbliższym czasie spotkać się. Proszę określać propozycję z kim, po to żeby zbliżyć poglądy na zasadzie takiej, że my już mamy opracowany pewien schemat, z którym chcemy wyjść do wszystkich. Wtedy robimy Komisję Infrastruktury Technicznej w jak najbliższym czasie, bo proszę Państwa zaraz są święta. Przed świętami, żeby już się spotkać i już rozmawiać o tym, a nie czekać 15, bo później nam odgórne ustawienie budżetu, że to ma być tak, to proszę Państwa nie przejdzie. Myślę, że trzeba iść, bo kierunek jest dobry. Od Zarządu oczekuję, że pewne nie tyle rozwiązania, co propozycje spotkać po to, żeby te rozwiązania nastąpiły będą i to w najbliższym czasie. Nie czekając świąt, czy po świętach. Ten temat w ten sposób po prostu zakończyłbym, bo myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze. Wszystko jest na dobrej drodze”.

 

Ad 5. Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2016/2017.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Pozwólcie Państwo, że przedstawię Pana Krzysztofa Dobkowskiego, któremu Zarząd Powiatu Białostockiego po przeprowadzeniu konkursu powierzył stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z art. 11, ust. 7 ustawy prawo oświatowe Zarząd Powiatu Białostockiego opracował i przekazał Państwu informację o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez powiat białostocki w roku szkolnym 2016/2017. Krótko opowiem niektóre rzeczy, ponieważ Państwo taką informacje na piśmie otrzymaliście. Obecni są też tutaj Dyrektorzy  wszystkich szkół
i placówek, którzy ewentualnie też wspomogą mnie w razie jakiś pytań”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym „Informacje o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2016/2017”, w formie prezentacji multimedialnej co stanowi zał. nr 6 do protokołu.

 

Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 7 do protokołu.

 

Pani Dorota Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach: „Proszę Państwa, rok szkolny w Zespole Szkół Mechanicznych 2016/2017, to przede wszystkich, tak jak określiliśmy rok współpracy i partnerstwa. Bardzo dużo wykorzystaliśmy szans związanych ze współpracą ze służbami mundurowymi, bo mamy klasę mundurową. W związku z tym wdzieliśmy udział we wszystkich możliwych przedsięwzięciach, t. j. taki jeden z naszych działów działalności. Byliśmy na I forum klas mundurowych w Białymstoku, byliśmy na biegu Niepodległości w Augustowie, wybieramy się też w tym roku do Suwałk. Rozpoczęliśmy współprace z Brygadą Obrony Terytorialnej kraju, co dla nas jest taką istotną zaletą, ponieważ możemy współpracować z jednostką bardzo blisko położoną, która dużo uwagi poświęciła nad tym, żeby nasza młodzież mogła przejść szkolenie w zakresie musztry. Takie ciekawe zajęcia były właśnie związane z obsługą broni, oczywiście w sensie teoretycznym. Później byliśmy także na spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Dzięki pomocy Pana Ministra, jeszcze ówczesnego  z BBN-u, Pana Jarosława Brysiewicza. Spotkaliśmy się z Panem Ministrem Pawłem Solochem. Odwiedziliśmy Pałac Prezydencki i tak to nasza mundurówka właśnie przezywała naprawdę taki ciekawy i interesujący rozwój. Przede wszystkim było to dla nas bardzo też, pod względem promocyjnym istotne. Nasze hasło to  - „Kontakty z pracodawcami”, ponieważ Zespół Szkół Mechanicznych, wiadomo, że klasa kształcąca w zawodach, więc i my zabiegamy o współpracę z pracodawcami i pracodawcy też nie odwracają się od nas. Wręcz przeciwnie starają się też z nami utrzymywać kontakty. Tutaj realizowaliśmy staże zawodowe nauczycieli i to były takie staże, których celem była  aktualizacja wiedzy nauczycieli i umiejętności związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Byliśmy w przedsiębiorstwie „Kompleks Bud” – to jest dosyć znaczące przedsiębiorstwo w Białymstoku, wygrywa obecnie liczne przetargi, m.in. obsługują budowę wiaduktu w Kleosinie. Właścicielem przedsiębiorstwa jest nasz absolwent Pan Adam Kamiński. Nauczyciele byli również na stażach w firmie „Promotech- KM”, bardzo dobra firma mechaniczna, która głównie realizuje się poprzez zamówienia wykonywane na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Nauczyciele jak i zarówno młodzież właśnie w tych stażach uczestniczyli. Tutaj mamy też staż wakacyjny w „MPK w Siemiatyczach”. Odbyły się spotkania zawodoznawcze w miejscowości Strabla w „PRONAR-ze”. Nasze hasło promocyjne to jest „dobry zawód, lepsza przyszłość” i na to przede wszystkim jako szkoła kształcąca w zawodach chcemy postawić, żeby uświadomić społeczeństwo lokalne, że dobry zawód to faktycznie może być lepsza przyszłość. Gwarantująca pracę zgodną z kwalifikacjami. Tydzień przedsiębiorczości, dworactwo zawodowe, zarówno na poziomie naszej szkoły, jak i na poziomie szkół gimnazjalnych, hasło – „warto być aktywnym”. Tutaj mamy różnego rodzaju spotkania” w Inkubatorze Przedsiębiorczości  w Łapach, wewnętrzne konkursy, np. „konkurs na najlepszego hotelarza”, „nauczyciela na stażach w hotelach” przedmiotów hotelarskich, np. tutaj w hotelu „Silver”. Powiem tak, że równolegle staraliśmy się rozwijać kształcenie zawodowe i rozwój kompetencji zarówno u uczniów, jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych, ze względu na  to, żeby aktualizować ich wiedzę związaną z tym co się dzieje w przedsiębiorstwach. Następny dział naszych działań to, to co już wcześniej przedstawiła Pani Dyrektor Maria Marciszewska, czyli projekty. Pozwoliłam sobie tylko troszeczkę te informacje zilustrować, są zdjęcia przedstawiające naszych uczniów na stażu w Hiszpanii, w Sevilii, tam była grupa mechaników i grupa hotelarzy. Tutaj lekcje języka hiszpańskiego, realizacji samego projektu też towarzyszyło zwiedzanie Hiszpanii, poznawanie kultury, języka, ludzi i oczywiście kontakty z pracodawcami. Oprócz Erasmusa w Sevilii mieliśmy też projekt „Mechanix” realizowany w Wilnie, w konsorcjum po prostu, z innymi szkołami z Podlasia. Nasza grupa to była grupa 8 osobowa, ten „Mechanix” będzie realizowany jeszcze przez dwa najbliższe lata szkolne, czyli rok 2018 i 2019. Szanujemy bardzo naszą historię i nasza tradycję, tutaj w tym roku szkolnym dużo było takich wydarzeń. Wyjątkowo dużo, ze względu na to, że rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada była organizowana nie tylko w szkole, ale również na potrzeby imprez, tutaj w starostwie powiatowym, Pani Starosta nas tutaj odwiedziła. Wiadomo, że obchody rocznic Państwowych zajmują bardzo ważną rolę w naszym życiu wewnętrznym, w poszanowaniu tradycji szkolnych. Dzięki Starostwu Powiatowemu, mogliśmy zakupić nowy sztandar, ponieważ poprzedni 40- letni praktycznie się rozpada i tutaj mamy uroczystość poświęcenia sztandaru. To było w maju 2017 roku, czyli nie tak dawno. Chcę też dodać, że rok szkolny 2016/2017 był rokiem jubileuszowym, ponieważ obchodziliśmy rocznicę 45 –lecia Zespołu Szkół Mechanicznych i 50 – lecie technikum. Właśnie z tej okazji był tort, który widnieje na zdjęciu, który ufundował nam nasz absolwent Lech Truskolaski. Zdjęcie tego tortu jest tylko uzupełnieniem właśnie informacji na temat naszego drugiego zjazdu absolwentów, który odbył się 24 czerwca 2017 r. Prawie 400 osób uczestniczyło w tym zjeździe absolwentów. Może to nie jest dużo, ale jednak frekwencja nam, na tym zjeździe dopisała. Mamy tutaj fotografie ze zjazdu. Tutaj mamy fotografię dobrych uczniów – stypendystów Premiera. Mieliśmy dwie osoby, ponieważ najlepszy uczeń z różnego typu szkoły, czyli z liceum i technikum są kandydatami do takiego stypendium Premiera i tutaj są właśnie nasi stypendyści w towarzystwie Pani Kurator w dniu, kiedy właśnie odbyło się uroczyste wręczenie tych dyplomów stypendialnych. Sport w naszej szkole odgrywa istotna rolę. Może już nie będę przypomniała, że zajmujemy od trzech lat I miejsce we współzawodnictwie sportowym powiatu białostockiego. W Hiszpanii podczas tych naszych staży wygraliśmy z Hiszpanami, co dla Hiszpanów było po raz pierwszy porażką poniesioną przez inną drużynę z Europy niż Hiszpanie. Hiszpanie zawsze wygrywali. Gramy też w szachy, to taki żarcik. Na zakończenie chciałam Państwu przedstawić remont. Na pierwszym piętrze korytarz został w te wakacje wyremontowany, taki jest efekt przed, efekt w trakcie i taki jest efekt po zakończeniu remontu. Dziękuje bardzo Państwu za uwagę”.   

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 8 do protokołu.

 

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej: „W Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej można byłoby określić miniony rok, rokiem pomyślności. Po pierwsze bolączka, która dotyka nas wszystkich, jakoś nas troszkę ominęła w tym roku. Mamy o dwóch uczniów więcej niż w ubiegłym roku, także pomimo niżu demograficznego od 4 lat udaje się mi utrzymać liczebność uczniów w Zespole Szkół. Po drugie, udało się nam pozyskać zewnętrzne fundusze przy bardzo dużym wsparciu wkładu własnego starostwa powiatowego na remont budynku Zespołu Szkół. Budynek z lat 60- tych, wszedł w fazę , w tej chwili głębokiej termomodernizacji. Zadania zostały podzielone na 3, ze względu na rodzaj tych zadań. W trakcie wykonywana jest część związana z elewacją i fotowoltaiką. Natomiast, w związku z tym, że weszliśmy z fazę sezonu grzewczego i nie wyłoniliśmy w pierwszym przetargu wykonawców na demontaż i montaż nowego centralnego ogrzewania, uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego wydłużenie terminu realizacji projektu i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku, jak będę Państwu prezentować szkołę, to już będzie wszystko skończone. Nie mniej te dwa ważne zadania są w trakcie. Mam nadzieję, że zostaną wykonane w tym terminie, a termin jest do końca listopada, także chłopcy tam się na rusztowaniach bardzo zwijają. To byłby takie najważniejsze punkty. Nie ukrywam, że tak jak każda szkoła mamy swoje wydarzenia wynikające z kalendarza roku szkolnego. Nie mieliśmy takich wspaniałych wyjazdów jak tutaj Pani Dyrektor ze Szkoły Mechanicznej przedstawiła. Mieliśmy swoje małe zwycięstwa i sukcesy na miarę takiej szkoły. Mieliśmy np. też stypendystę Prezesa Rady Ministrów, który przez 4 lata godnie reprezentował szkołę. Zajmował czołowe miejsca w konkursach ogólnopolskich i w tym roku jeszcze będąc w czwartej klasie wygrał ogólnopolski konkurs Politechniki Białostockiej, którego nagrodą główną był indeks na studia informatyczne na Politechnice. Mieliśmy może małe sukcesy sportowe, nie mniej  mamy też uczniów uzdolnionych w tej dziedzinie. Uzyskiwaliśmy medale brązowe, ale również srebrne i złote. Uczestniczyliśmy tak jak Pani Dyrektor mówiła w szeregu wydarzeń patriotycznych, czy to we współpracy z Urzędem Miejskim  ramach własnych organizacji. Od wielu lat organizujemy ze wsparciem finansowym Gminnej Koalicji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Profilaktykę w szkole i mieliśmy też spotkania z terapeutą z zewnątrz, trochę kosztownym, ale na szczęście nie my płaciliśmy. Chciałabym w tym momencie też bardzo serdecznie podziękować Państwu przede wszystkim za życzliwość, bo nie ukrywam, że i przy promowaniu szkoły i przy organizacji. Chciałabym podziękować za takie traktowanie nas troszeczkę z takim życzliwym, otwartym sercem, za wszelkie pomoce związane z promocją szkoły, z produkowaniem gadżetów, naprawdę one miały duży wpływ na postrzeganie wszystkich szkół, nie tylko mojej w środowisku naszego samorządu lokalnego, rodziców i uczniów, gimnazjalistów. Za to, że mogliśmy wykonać dokumentacje projektową proszę Państwa. Realizowaliśmy wcześniej projekty z Państwową Inspekcją Pracy. Tutaj aktualne zdjęcia, dzisiaj robione, tak wygląda w tej chwili Zespół Szkół, cały budynek jest rusztowany i tam chyba ze 20 osób wykonuje w tej chwili bardzo pilnie prace, boją się, aby nie płacić odsetek karnych. Bardzo są aktywni, powiem Państwu, że pracują do godziny 17 - 19, zależy jak pozwalają warunki atmosferyczne i jeszcze w soboty. Cieszę się, że będziemy mieli nowy wygląd, estetyczny budynku, że ten budynek będzie taki inny
i to rzeczywiście będzie taka już prawdziwa wizytówka Starostwa Powiatowego w Czarnej Białostockiej. Bardzo serdecznie dziękuję”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 9 do protokołu.

 

Pani Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie: „Jak Państwo wiecie, Zespół Szkół w Michałowie, w tym roku skończył 70 lat. Powstał w wyniku połączenia Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych. Kształcimy młodzież od wielu lat. W tym roku mamy dużo zaocznych, trochę mniej młodzieży. Ponieważ rok, był rokiem wolontariatu, Państwo na prezentacji mają bardzo dużo informacji dotyczących działalności wolontariatu, a tych możliwości mamy dużo, ponieważ w okolicy Hospicjum Św. Eliasza w Nowej Woli i Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli. Współpracujemy również ze schroniskiem dla zwierząt. Współpracujemy z Prawosławnym Ośrodkiem „Eleos”, tutaj mamy zdjęcia młodzieży z pomocy przy koncercie charytatywnym dla Hospicjum. Młodzież nasza wykonała ozdoby świąteczne i tam były sprzedawane. Wolontariusze również napisali zbiór opowiadań i wydali książkę pt. „Każdy jest inny”. Uczestniczyliśmy w projekcie „Zachowaj równowagę”, otrzymaliśmy za to certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Młodzież uczono zdrowego odżywiania. Uczestniczyliśmy w dniach otwartych Teatru w Białymstoku. Był wyjazd do galerii, oczywiście dziewczyny musiały zrobić zdjęcie z aktorem. W ramach wolontariatu sprzątamy na cmentarzach, ponieważ w okolicy Michałowa jest cmentarz katolicki, prawosławny, żydowski i też odnawialiśmy macewy. Współpracujemy z Bankiem Żywności Suwałki – Białystok. W ramach tej współpracy bardzo dużo żywności trafia do potrzebujących osób z naszej gminy i okolic. Dziewczyny uczestniczyły też w konkursie „8 wspaniałych”, jedna z naszych dziewczyn została wytypowana jako jedna z 8 najlepszych. Od 6 lat organizujemy razem z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Nowej Woli turniej tenisa stołowego, gdzie w tym roku po raz pierwszy uczestniczyła młodzież z gimnazjum. To jest zdjęcie takiego Ursusa z 1977 roku, którego nasza młodzież z Technikum odnowiła i wygląda w tej chwili jak prosto z salonu. Uczeń na drugim miejscu, to jest uczeń, który zakwalifikował się do olimpiady w Tokio w strzelectwie sportowym. Kolejna rzecz – dzielenie się najcenniejszym darem – za krwiodawstwo mamy co najmniej 6 nagród i krzyż odznaczenia krwiodawstwa. Co roku uczestniczymy w marszu pamięci Polskiego Sybiru, uczestniczyliśmy w tym roku  w wyświęceniu tablicy na symbolicznym grobie Sybiraka, ponieważ tablica została skradziona i została wykonana nowa. Młodzież też włącza się w akcje „Polskiej Akcji Humanitarnej” – „zamiast kwiatka niosę pomoc”, czyli były zbierane pieniądze na pomoc dla krajów dotkniętych różnymi klęskami, wojnami. W nagrodę uczniowie pojechali na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzili stadion narodowy, Muzeum Powstania Warszawskiego i starówkę. Przy tym ciągniku zapomniałam powiedzieć, że w tej chwili młodzież odnawia nysę. Więc na przyszły rok będą zdjęcia, być może odnowionego samochodu. Również mamy klasę mundurową i uczestniczyliśmy w Podlaskim Forum Klas Mundurowych oraz w biegu w Augustowie, który odbył się 11 listopada. W czasie ferii szkolnych, żeby zapromować szkołę zorganizowaliśmy grę miejską – labirynt szkolny. W tej grze uczestniczyli nasi uczniowie i uczniowie z gimnazjum. Tutaj są zdjęcia z wycieczki wolontariuszy, którzy w nagrodę pojechali do kręgielni za swoje działania. Uczestniczymy w obchodach świąt państwowych organizowanych przez szkoły i MGOK w Michałowie. Tu akurat zdjęcia z 11 listopada. Podtrzymujemy wszystkie tradycje, czyli też mamy zdjęcia z wigilii szkolnej, gdzie tak jak przystało na Michałowo dzielimy się opłatkiem i prosforą. Bal maturalny, studniówkowy w tym roku po raz pierwszy od wielu lat odbył się w naszej szkole z czego jesteśmy bardzo dumni. Dzień otwarty – na dniu otwartym w tym roku młodzież w taki humorystyczny sposób przedstawiała nasze zawody, tam był akurat rolnik. We wrześniu tego roku został zorganizowany jubileusz 70-lecia, uczestniczyło ponad 300 osób w tym naszym jubileuszu. Wydaliśmy grubą książkę, zasadziliśmy pamiątkowy dąb i została ustawiona tablica - 70 lat liceum.  Tak jak Pani Dyrektor przedstawiła mamy bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych i na tym mija moje 5 minut. Jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę. Dziękuję”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Ponieważ Dyrektorzy Szkół Zawodowych jeszcze dzisiaj uczestnicząc w spotkaniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży, więc jeszcze kolejny Pan Dyrektor zawody Pan Krzysztof Dobkowski Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego opowie o swojej szkole”.

 

Pan Krzysztof Dobkowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 10 do protokołu.

 

Pan Krzysztof Dobkowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, Dyrektorem jestem od dwóch miesięcy, więc  moje wystąpienie będzie po części wynikiem działań moich poprzedników. W roku szkolnym 2016/2017 Centrum Kształcenia Praktycznego odbywało zajęcia praktyczne 158 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych. Mieliśmy również kursy kwalifikacyjne w tym na 38 uczestników na kursie w zawodzie rolnik, kwalifikacja R3. Na kwalifikacji R16 22 słuchaczy oraz były zajęcia z organizacji nadzorowania produkcji rolniczej oraz świadczenia usług opiekuńczych w zawodzie opiekunka środowiskowa i tutaj było 29 słuchaczy oraz świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej niesamodzielnej. W Centrum Kształcenia Praktycznego w tej sesji letniej i zimowej w ubiegłym roku szkolnym odbywały się egzaminy zewnętrzne z których tutaj chciałbym się bardzo pochwalić, dlatego, że był bardzo wysoki wynik. W większości był to wynik 100 %   lub prawie 100 %. Nie będę tego przedstawiał po kolei dla każdego zawodu dlatego, że zajęłoby to dosyć dużo czasu. Pominę to, jeśli ktoś będzie potrzebował to jak najbardziej mogę to udostępnić i pokazać. W ubiegłym roku szkolnym były również organizowane kursy dla Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku i jest to magazynier z obsługą wózków jezdniowych, było 10 uczestników, kasjer sprzedawca 10 uczestników oraz operator obrabiarek CNC – 10 uczestników, pracownik pizzerii też 10 osób. Organizowaliśmy także kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, było to z wolnego naboru, było 16 osób na tym kursie. Dla 21 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych organizowaliśmy również kurs obsługi wózków jezdniowych, było to również zdobywanie dodatkowej kwalifikacji, co pomaga im w znalezieniu później pracy i na rynku są bardziej atrakcyjni. Po wygraniu przetargu prowadziliśmy również kursy zawodowe dla 40 uczestników Klubu Integracji Społecznej w Łapach  w ramach projektu „aktywna integracja w Łapach” i są to kursy zawodowe typu kucharz i krawiec. Pierwsza edycja właśnie już dobiega końca, następna będzie w lutym w następnym roku. Następnie był z projektu „młode perspektywy – wsparcie osób młodych z terenu powiatów bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego” szkolenie spawacza i tutaj było 30 uczestników na tym kursie. Ponad to prowadzimy stacje kontroli pojazdów pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i tutaj średni przychód ze stacji rocznie to jest taka średnia dla kilku lat i wynosi około 150 000 zł rocznie brutto. Po odliczeniu innych kosztów wychodzi to 75 000 zł netto. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach jest wpisane na listę Akademii UDT Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach jako placówka uprawniona do prowadzenia kursów w zakresie obsługi wózków jezdniowych. Posiadamy również ośrodek spawalnictwa działający w CKP i posiada on również atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, ważny do lipca 2018 r., posiadamy również egzaminatora w tym właśnie kierunku. Nie będę tu już wszystkich metod wymiał, na które możemy prowadzić kursy, na kursy spawacza. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach prowadzi również współprace w ramach szkolenia okresowej weryfikacji uprawnień spawalniczych – są to uprawnienia odnawialne, co dwa lata, więc każdy spawacz mimo swojej praktyki musi takie szkolenie odbyć. Prowadzimy te kursy dla różnych firm, jest ich kilka, głównie jest to „PROMOTECH-KM” w Łapach, następnie warsztaty wagonów kolejowych również w Łapach, Spółdzielnia Mleczarska „Mlekowita” w Wysokim Mazowieckim, Zakład Usługowo Handlowe „Michał” też w Wysokim Mazowieckim, Przedsiębiorstwo produkcyjno- usługowe „INTER TECH” w Zambrowie. Z powyższego przedstawienia tych zadań wynika, że Centrum Kształcenia w Łapach ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko lokalne, współpracujemy z przedsiębiorcami i w dobie rosnącego bezrobocia Centrum umożliwia również  ludziom poszukującym prace łatwiejsze przekwalifikowanie się. Absolwenci Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach opuszczający, również mury naszej placówki mogą uzyskiwać dodatkowe uprawnienia jeśli takowe chcą uzyskać. Dużym wyzwaniem na najbliższe dwa lata jest udział w projekcie „Kompleksowa inwestycja w kształceniu zawodowym na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie” realizowanym przez powiat białostocki. Tutaj wiąże się z tym zakup dodatkowego sprzętu, który uatrakcyjni szkolenie i myślę, że to przyciągnie więcej chętnych na następne lata szkolne. Na zakończenie chciałbym tutaj podziękować wysokiej Radzie, Panu Staroście, Zarządowi Powiatu Białostockiego oraz Pani Skarbnik jak również pracownikom Wydziału Spraw Społecznych za przychylność w naszym kierunku, za zrozumienie naszych problemów i również potrzeb naszej placówki. Dziękuję bardzo”.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pan Dariusz Wincenciak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, chciałbym się skupić na kilku sprawach, które tu nie zostały poruszone. Pierwsza sprawa to m.in. poprawa bazy dydaktycznej w I Liceum Ogólnokształcącym, rozbudowa, a raczej modernizacja boiska wielofunkcyjnego plus bieżnia czterotorowa, która została w listopadzie 2016 roku oddana do użytku. Następna sprawa to jest wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, to był koszt 20 000 zł na energooszczędne. Mieliśmy sytuację tego typu, że poprzednie oświetlenie, które było to było stare i dochodziło mniej więcej
w okresie zimowym do dwóch, trzech pożarów w pracowniach, bo lampy się paliły ze starości. Także zostało to wykonane. Następna modernizacja t. j. doprowadzenie przy budynku Internatu do wyrównania powierzchni, która doprowadzała do zalewania Ośrodka Geodezji i to zostało już praktycznie wykonane, jak również został wykonany w pomieszczeniu Ośrodka Geodezji remont powierzchni ścian, który polegał na skuciu powierzchni tynku na wysokość 1,2 m w pomieszczeniach, następnie wysuszenie tych pomieszczeń, położenie na nowo warstwy tynkowej, wyszpachlowanie, wymalowanie i można powiedzieć zakończenia tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że ten remont został wykonany i odprowadzenie wód powierzchniowo w miarę się udało, bo przy tych opadach, które obecnie mamy na razie nie występują tam żadne jakieś sytuacje, że nam zalewa, czy coś takiego się dzieje. Ostatnia sprawa, która dotyczy działalności szkoły na rzecz społeczeństwa to jest embargo rosyjskie, z którego korzystamy już kolejny rok z kolei i w tym roku szkoła pozyskała 7 ton jabłek dla uczniów i ich rodzin. Pozostałe rzeczy, które wynikają z pracy dydaktyczno – wychowawczej naszej szkoły zostały przedstawione. Dziękuję serdecznie i proszę o pytania”. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 11 do protokołu.

 

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku: „Witam serdecznie Państwa, chciałabym przedstawić ogólnie rzecz ujmując zadania, którymi zajmuje się poradnia. To jest przede wszystkim udzielanie dzieciomi młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ukierunkowanie w nowych zawodach, w wyborze ścieżki kształcenia, wspieranie rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania i kształcenia dzieci. Także wspomaganie przedszkoli i szkół w realizacji placówek na terenie 10 gmin powiatu białostockiego. Objęliśmy w sumie 3 758 dzieci w poradni i w środowisku lokalnym. Dzięki organowi prowadzącemu pozyskaliśmy w tym roku pomieszczenie na parterze, które ułatwiło znacznie przyjmowanie nam dzieci z niepełnosprawnością, zwłaszcza ruchową. Gdyż poradnia głównie swoją siedzibę ma na drugim piętrze stąd był duży problem w dotarciu do poradni dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, ale też z chorobami przewlekłymi, z tchawicą oskrzelową, więc to nam bardzo ułatwiło pracę. W tym roku rozszerzyliśmy neuroterapię metodą bioffedback, która też mieści się na parterze w tym samym pomieszczeniu. Na drugim piętrze zmodernizowaliśmy hol i rozszerzyliśmy, powstało nowe pomieszczenie do terapii integracji sensorycznej. Tam odbywa się diagnoza i terapia integracji sensorycznej, a więc tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia zakresy takie jak metoryka mała, metoryka duża, koordynacja wzrokowo- ruchowa, ogólnie  to polepsza to funkcjonowanie dziecka. Tak jak już wspominałam doszły trzy formy treningu umiejętności społecznych, neuroterapia metodą bioffedback i integracja sensoryczna. Najczęściej zajęciami które były zamawiane przez szkoły to były zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia związane ze stresem, z korzystaniem bezpiecznego internetu, komunikacji, integracji w grupie. Równolegle były prowadzone również zajęcia dla rodziców, nauczycieli, rad pedagogicznych w postaci prelekcji, warsztatów długofalowych, warsztatów 40 –godzinnych, jak szkoła dla rodziców i wychowawców. Tak przedstawia się mniej więcej liczbowo  - ponad 2 500 osób objętych w środowisku lokalnym pomocą poradni. Jeżeli chodzi o ostatnie takie dokonania poradni to poradnia zaczęła współpracować z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i prowadzi pilotażowy projekt dotyczący standardów diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci w wieku 9 -13, a więc wdraża takie narzędzie diagnostyczne, jak troska, dzięki aplikacjom i staraniom psycholog z naszej poradni został koordynatorem na Województwo Podlaskie. Po za tym współpracujemy również z różnymi organizacjami, ośrodkami, uczelniami i z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w ramach praktyk studenckich. Dziękuje wszystkim za uwagę”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pani Małgorzata Helena Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, co stanowi zał. nr 12 do protokołu.

 

Pani Małgorzata Helena Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ Pani Sawicka bardzo dokładnie powiedziała o tym co poradnia robi, więc jestem w szczęśliwej sytuacji, moja prezentacja jest krótka. Tak dla przypomnienia poradnia kiedyś z czymś się Państwu kojarzy, teraz jest nieco inaczej. Bardziej wspieramy, towarzyszymy niż tylko wydajemy dokumenty. Pracujemy właśnie w takich warunkach, tak wyglądają współczesne rodziny, które wspieramy, a tak wygląda nasza rzeczywistość prawna, nowe rozporządzenie, których do końca nie wszyscy rozumieją i które niekoniecznie synchronizują jeżeli chodzi o szkoły i chociażby poradnie. W tej rzeczywistości, to co mamy do zrobienia, czyli robimy swoje po prostu. Nasze formy wsparcia, wspieranie rodziców. Mamy jedno dziecko w tym roku w poradni  z personelu, więc staramy się. Wspieramy rodziców poprzez warsztaty umiejętności wychowawczych, poprzez profilaktykę logopedyczną, od okresu prenatalnego, wspieranie ojców, bardzo fajny nowy prąd i duże zainteresowanie właśnie tatusiów łącznie z porozumieniem z fundacją dajemy siłę. Kolejna forma to pogotowie wychowawcze i kawiarenka pedagoga, jedno i drugie skierowane do nauczycieli w ramach wspierania szkół. To co do tej pory, czyli prelekcje i konferencje. Kolejna forma to, to co Pani Sawicka omówiła, również mamy sale integracji sensorycznej i dzieci korzystają z tego. Krótki ukłon w stronę Państwa, dostaliśmy dofinansowanie na nowe narzędzia diagnostyczne, które bardzo się przydają. Co widać na obrazku, że nie zmarnowaliśmy pieniędzy. Nie zmarnowaliśmy też pieniędzy na doposażenie, tutaj na pierwszym obrazku mamy fragment nowych paneli i w 6 salach mamy ułożone panele, jeszcze kilka nas czeka, ale wygląda inaczej. Na tym dziękuję za uwagę. Nie zmienimy przeszłości, ale możemy robić to co teraz. Dziękuję”. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

 Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy również Pani Marciszewskiej za prowadzenie całego punktu”.

 

Rada Powiatu ww. informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ad 6 Informacja Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2018 rok.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa w zastępstwie Pani Skarbnik pozwolę państwu przybliżyć najważniejsze informacje w zakresie opracowania projektu budżetu na 2018 rok, ale w tych kwestiach formalno – prawnych, bo tego typu informacja dotyczy”, (zał. nr 13).

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący mam pytanie. Jaki jest przewidywany deficyt na rok 2018?”

 

Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To pytanie jest bardzo szczegółowe”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie mam akurat dokumentacji z tego zakresu, ale za chwilę wezmę. Tak powiem, że nie mam obowiązku znać szczególnych liczb z poszczególnych tabelek na pamięć. Za chwilę Panu odpowiem”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto mam pytanie. Czy przewidziane są już jakieś inne inwestycje w pracach do projektu budżetu?”

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Jeśli chodzi o inwestycje, będziemy rozmawiać z naszymi dyrektorami poszczególnych jednostek. Na pewno w przyszłorocznym budżecie będziemy mieli kontynuację wiązaną z projektami unijnymi, czyli przypomnę z projektami dotyczącymi „PROW-u”, „BOF-u”, „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, jak również termomodernizację naszych obiektów, ponieważ z różnych przyczyn część ich została przesunięta i mówię tu chociaż o termomodernizacji obiektów na następny rok. To na pewno znajdzie się w planowanych projekcie budżetu. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że może Państwa to akurat będzie interesowało, że są już znane pewne kwoty, które zostaną określone chociażby z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - będzie to kwota ponad 30 000 000 zł i jest to kwota większa od planowanej na 2017 rok o kwotę 3 000 000 zł, więc te kwoty będą wyższe. Jeśli chodzi o dotację na zadania z zakresu administracji rządowej, to będą one opracowane na dotychczasowych zasadach, one obowiązują od 1 stycznia 2004 roku i to właśnie Wojewoda Podlaski informuje stosownym pismem o nich i do dnia sporządzenia informacji, czy do 17 października tego roku to pismo nie wpłynęło. Czyli będziemy zakładać, że jeśli chodzi o zadania z zakresu administracji rządowej kwoty te będą na poziomie 2017 roku. Przypomnę również, że w projekcie budżetu znajdzie się również pozycja dotycząca dotacji z miasta Białystok – jest to związane z współfinansowaniem kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, która to została skalkulowana w kwocie większej o 5 % od dotacji roku bieżącego i w tej sprawie zostało podpisane stosowne porozumienie z Prezydentem. Natomiast myślę, że najbardziej Państwa interesują terminy prac nad projektem budżetu”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Inwestycji”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie pomocnicze Pani Starosto. Te 3 000 000 zł wzrostu to są przewidziane na inwestycje w tych gminach z których jeszcze nie było inwestycji? Żadnych inwestycji, czy chociażby z dofinansowaniem?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, już mówiłem na komisji, jednej i drugiej – nie czas, nie czas przede wszystkim, dzisiaj mówić o inwestycjach na 2018 rok, bo taka propozycja jeszcze do końca nie została wypracowana. Nie została przedstawiona Zarządowi Powiatu Białostockiemu i nie została przyjęta. Z częścią Państwa, mam na myśli, przynajmniej z jednym z szefów klubu, takie jako Starosta mam poczynione uzgodnienia, że na początku miesiąca listopada spotkamy się, usiądziemy i będziemy rozmawiać na temat sugestii na temat inwestycji, którą to Państwo Radni uważacie, że powinny lub czy dobrze byłoby, ażeby one się pojawiły w projekcie budżetu w dniu 15 listopada. Przynajmniej jako Starosta jestem otwarty, ażeby w maksymalnym stopniu pewne sugestie, uwagi zamieścić w pojecie budżetu na rok 2018”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Jeszcze tylko dodam, odnośnie tego pytania – jaki jest planowany deficyt w tym roku. Nie mam akurat ze sobą planu, nie mam akurat przed sobą, ale zaraz zobaczę i powiem Panu tę cyfrę. Jak Państwo mają przed sobą projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na ten roku, to na pewno ta kwota jest podana”. 

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym zapytać Panią Starostę Den – jaki planowany udział w budżecie będą miały % wydatki inwestycyjne i jak to się ma % do wydatków inwestycyjnych w tym roku, czyli do budżetu 2017 roku?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pozwoli Pan, że ja odpowiem, bo nikt na to nie odpowie na dzień dzisiejszy, bo takich jeszcze szacunków nie ma i jak też nie ma sprecyzowanych już konkretnych inwestycji, które będą w załączniku. Tak jak Państwu przedtem mówiłem, co jest priorytetem i co na pewno w projekcie budżetu to są przedsięwzięcia na które są zawarte umowy, to są przedsięwzięcia które są w trakcie realizacji, które nie będą ukończone, to są przedsięwzięcia z zakresu „BOF-u”, z zakresu tzw. „schetynówek”, czy też innych programów, jeśli będzie decyzja tych organów zarządzających, ażeby się znaleźć.  Tylko tyle i aż tyle na dzień dzisiejszy ze strony Starosty i Zarządu możecie się dowiedzieć na temat projektu budżetu na 2018 rok”.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto pytanie do Zarządu Powiatu Białostockiego, bo myślę, że skutki budżetowe będzie miała decyzja dotycząca dalszych losów Punktu Informacji Turystycznej „BUKOWISKO” w Supraślu. Kończy się projekt, likwidacja, czy przeniesienie, to też będzie miało jakieś skutki”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa wiele rzeczy do ostatniej chwili będzie miało wpływ na budżet i jeśli 15 listopada w imieniu Zarządu przedstawię Państwu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu, to nie znaczy, że do uchwalenia zmian nie będzie. Procedura powinna być tez Państwu znana. Projekt budżetu jest przedstawiany przez Zarząd, w gminach przez wójta, burmistrza, prezydenta. Jest czas do uchwalenia, na dalsze konsultacje na  inne kwestie. Przed uchwaleniem już budżetu możliwe jest i bardzo często bywają autopoprawki ze strony Zarządu i w końcu roku, czyli praktycznie odbywa się to na ostatniej sesji w roku powinien być uchwalony budżet na rok następny. Państwo nie oczekujcie, że już dzisiaj, kiedy jeszcze nie mam praktycznie danych ze strony służb i od Pani Skarbnik szczegółowo wyliczonych kwot po stronie dochodów, sztywnych wydatków i innych. To nie ten czas drodzy Państwo, żeby już dziś mówić ile procent będzie na inwestycje i inne. Owszem mamy i służby tak jak PZD, czy inne, tzw. zapotrzebowanie na inwestycje, bo procedura jest taka, że poszczególne jednostki organizacyjne składały nam swoje propozycje do budżetu. Taką propozycję założyło PZD, ale to nie jest czas i miejsce, aby mówić, że te propozycje znajdą się w projekcie budżetu przedstawiony przez Zarząd, bo to jest punkt widzenia PZD. Jeśli poszczególne jednostki składają swoje projekty budżetu to też nie wiedza jakie są już globalne dochody, wydatki i inne rzeczy. Na tym etapie sądzę, że w pierwszych dniach listopada zanim trafi do Zarządu to na poziomie starostwa, czyli mam na myśli Starostę, Skarbnik i inne służby będziemy doszlifowywać projekt budżetu i jest to też czas, ażeby to co mówiłem, ażebyśmy się drodzy Państwo spotkali i rozmawiali jakie Państwo widzicie potrzeby. Szczególnie w zakresie inwestycji na rok 2018”.

 

  Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Chciałabym tylko odpowiedzieć, bo mam już przed sobą tę tabelę. Pytał Pan o deficyt budżetowy. W projekcie uchwały jest on wymieniony w kwocie 20 448 391 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11 500 000 zł, jak również z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8 948 391 zł”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję. Chciałbym dopytać Panią Starostę Den, polemizując troszeczkę, także z Panem Starostą. Dla nas jest zaskoczeniem, że Pani Starosta Den referuje budżet i mobilizuje to nas do pytań. Chcemy wykorzystać wiedzę Pani Starosty i, może z pewną nieśmiałością, dopytujemy o pewne kwestie. Jedna z kwestii jest taka, a mianowicie chodzi o strukturę tego budżetu. Zasadą dobrą jest, iż wskazujemy, jaka jest struktura, w tej strukturze ile procent, a w efekcie jaką wielkość stanowią wydatki inwestycyjne. I potem tę kwotę rozdzielamy, w debacie, na poszczególne inwestycje. Dobrze wiedzieć, jaka kwota budżetu na inwestycje będzie przeznaczona i jaka przyszłego budżetu. Zatem jaki to jest procent, trzeba to porównać do roku poprzedniego, a nawet lat poprzednich. Czy to jest tendencja wznosząca się, czy więcej pieniędzy przeznaczamy na inwestycje, czy nie? To jest ważny sygnał dla nas. Dlatego chciałbym podpytać Panią Starostę, jaki ma stosunek do tej kwestii. Drugie pytanie dotyczy administracji, to nie jest tak, że chcemy ograniczać pieniądze na administracje, ale chcemy wiedzieć, jaka jest tendencja, jaka w tym budżecie i na 2018. Dziękuję”.

 

  Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa referując punkt dotyczący projektu budżetu na 2018 rok przedstawiałam tylko podstawy prawne, terminy, wskaźniki do opracowania, które nas obligują w formie formalno – prawnej. Tak  jak Pan Starosta powiedział – nie mamy jeszcze danych liczbowych, także trudno mówić o konkretach. Jestem akurat inżynierem i nie obracam się w nierealnych kwotach, liczbach. Wolę rozmawiać o konkretach. Te konkrety nie są jeszcze sprecyzowane w formie projektu budżetu. Tak jak Pan Starosta powiedział – wpływ na to będzie miało chociażby spotkanie z Państwem i konkretne ustalenie priorytetów. Na pewno tymi priorytetami jako Członka Zarządu są inwestycje. Inwestycje na drogach, dokończenie przede wszystkim projektów unijnych, dbałość o majątek. Inwestycje to rozwój powiatu białostockiego. Jest jedna zasada w księgowości, chyba tak jak w samorządzie, że więcej przekazuje się na majątek trwały, niż na wydatki bieżące. Nawet mówi się tak, żeby się nie przejadać budżetu. Też uważam, że tak jak inne samorządy nie jest to błędem, ażby zaciągać kredyty, bo w tych chwili nie znam samorządu, który wykonywałby inwestycje bez zaciągania kredytów. Myślę, że my jak o Zarząd jesteśmy w komfortowej sytuacji, ponieważ mamy takie możliwości, wiec możemy optymistycznie planować takie inwestycje. Jak najbardziej jestem za tym, aby tych inwestycji było jak najwięcej. Jeśli chodzi o jakiekolwiek kwoty, to jeszcze po porostu ich nie ma, więc Panu teraz o tych kwotach nie jestem w stanie powiedzieć. Termin, tak jak Pan Starosta powiedział – to 15 listopada. Do tego momentu musimy Regionalnej Izbie Obrachunkowej przedłożyć do opinii projekt budżetu i myślę, że stosowanie do obowiązujących nas terminów przekażemy do analizy Wysokiej Radzie te wskaźniki. Drugie pytanie dotyczyło administracji – to już może Pan Starosta bardziej odpowiedziałby na to pytanie, ale nie widzę w tej chwili wydawania jakichkolwiek zbędnych kwot, czy konieczności rozbudowywania administracji, bo nie słyszałam o tych zadaniach. Jeśli te koszty powstają w międzyczasie, to z wyniku tutaj jakiś naszych tu wewnętrznych zmian. To co na pewno, to jest taki projekt, aby powstała spółka „Prawo Wodne” i są takie plany, aby część pracowników, którzy są w obecnym Wydziale Rolnictwa i Środowiska, którzy zajmują się pozwoleniami wodnoprawnymi mają przejść do tej nowej Spółki Państwowej. Myślę, że to też będzie brane pod uwagę, jaka będzie rzeczywistość, to pewnie się jeszcze okaże po 1 stycznia następnego roku. Jeśli chodzi o koszty związane z administracja – uważam, że najważniejsze, najbardziej pilniejsze jest poprawa warunków pracy obecnego urzędu, jak również zajęcie się pilną sprawą i przeniesieniem Wydziału Ośrodka Geodezji i właśnie dla tego Zarząd podjął taką decyzję już wcześniej i była dyskusja od początku kadencji, aby rozbudować starostwo, co zgodnie z informacją Pana Starosty Państwo uzyskaliście, więc jest przetarg, albo budować nową siedzibę. Myślę, że Zarząd i my tu wszyscy cenimy i oglądamy, że tak powiem każdą złotówkę i nie wydatkujemy ich zbędnie na tzw. administrację. Taka polityka będzie obowiązywała, myślę, że tak jak do tej pory”. 

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, na tym etapie mówię, bo to nie jest jeszcze do końca sprecyzowane. Mamy z Panią Skarbnik ustalone, że wzrost płac w przyszłym roku byłby planowany na poziomie 3%/4%, tak ażeby nawet zniwelować stopień inflacji. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę drodzy Państwo tak, przy inwestycjach, ale tu przy administracji, że to jest też rynek i mam sygnały, a więc wnioski, czy od Pani Dyrektor Drewnowskiej, czy od innych służb, że trzeba w miarę pilnować, bo fachowcy mogą nam uciec przy niektórych sprawach. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że robimy konkursy i 20 -30 chętnych jest ażeby pracować w administracji. Być może na początek tak, natomiast tu też trzeba mieć „rękę na pulsie”, ażeby w PZD, w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, u Pani Drewnowskiej, ażeby nie uciekli fachowcy, tylko dlatego, że w innych miejscach lepiej płacą. W tym samym kontekście jest kwestia inwestycji. To co mówiłem, siadajmy i rozmawiajmy. Będzie pytanie na które, trzeba będzie wspólnie odpowiedzieć, czy w przyszłym roku dodatkowe inwestycje planujemy, dodatkowe dokumentacje zamawiamy wiedząc, że jest potężna górka finansowa na roboty. Czy faktycznie pewne przedsięwzięcia koniecznie w przyszłym roku robić, a jeśli robić, to z jakiego powodu? Czy jest taka potrzeba? Czy też ewentualnie, żeby jeszcze gdzieś przed 11 listopada, przed wyborami przeciąć wstęgę? Bo i na roboty dokumentacyjne i roboty budowlano – drogowe te ceny, jak doskonale Państwo wiecie poszły w górę. To jest czas i do 15 listopada i po 15 listopada przed uchwalenie budżetu na dyskusję i dopracowanie projektu budżetu, ażeby bez większych turbulencji został on przez większość Radnych zaakceptowany na rok następny”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję. Kontynuując pytania do Pani Starosty Den. Chociaż nie tak jak inżynier z inżynierem, ale może na gruncie inżynierii leśnej, by to Pani wytłumaczyć. To tak jak z lasem, mamy pewien obszar nieruchomości, chcemy go zasadzić lasem i teraz, aby wiedzieć, ile trzeba drzew, albo w ogóle dyskutować, jakiego rodzaju gatunki drzew będą tam posadzone, musimy znać ten obszar. Więc w tym wypadku dobrze byłoby wiedzieć, koniecznie musimy wiedzieć, jakie w sumie kwoty będą przeznaczone na inwestycje, aby potem dyskutować, gdzie te inwestycje ulokować, jakie zamawiać projekty itd. Myślę, że pytania są szczegółowe, konkretne. Pani ładnie mówi w odpowiedzi, że trzeba zwiększyć komfort pracy urzędników. Absolutnie jesteśmy za tym, nas właśnie interesują konkrety. Chcemy zatem wiedzieć, ile przeznaczyć na to pieniędzy, jak zwiększyć im ten komfort, jakie to są wydatki itd. Wracam do owej inżynierii leśnej, to jakbyśmy w nocy chodzili i nie bardzo wiedzieli, gdzie i z jakimi drzewami mamy do czynienia. Wiem, że jest jeszcze czas na to, ale jest termin 15 listopada, graniczny i nie dużo czasu zostało. Byłem przekonany, że Pani dysponuje bardzo szczegółowymi danymi na ten temat. Przecież mówimy o wydatkach, na przykład powstał nowy wydział, więc jakie to koszty. Ja protestowałem – może niezbyt mocno, nie rozrywałem szat, ale uważałem, że bez sensu jest powoływanie tego Wydziału Kultury, Sportu, Rekreacji i czegoś tam. Słyszę dobre słowa o Pani Kierownik, choć wiem, że gdy pochwalę, to będzie miała Pani przechlapane, ale trudno”.

 

Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Dyrektor”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Dyrektor. Ale tak obiektywnie mówiąc, czy to zwiększy koszty administracji, czy nie zwiększy? Pan Starosta słusznie powiedział o inflacji. Oczywiście, musimy ją uwzględnić, ale jest jeszcze wiele innych czynników. Jeżeli inflacja, to wiemy, ile będzie nas kosztowało, jaka kwota, czy milion czy półtora, czy dwa. Chciałbym, ażebyśmy to już zarysowali, bo przecież będziemy później dyskutowali z czego zrezygnować, a z czego nie. Wydaje mi się, że mówimy wielkimi ogólnikami, nawet o kwotach nie można jeszcze na tym etapie rozmawiać, a to jest wręcz porażające. Tak nie można tego traktować. Jaka struktura? Jakie wielkości poszczególnych dziedzin budżetu?”

 

  Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Odpowiadając dla Pana Romana Czepe, odnośnie Pani Julity, jest to Dyrektor, nie Kierownik. Zgadzam się z Panem, że jest to bardzo merytoryczna osób, więc myślę, że będzie znakomicie kierowała Wydziałem który nie powstał jako Wydział od tak sobie dodatkowy, z dodatkowym zatrudnieniem pracowników, ale z konieczności ustawowych związanych z ustawą o samorządzie powiatowym. W którym to powiat, może nie tak dokładnie jak Pan określił te zadania, tego wydziału, musi realizować. Przypomnę, że został zlikwidowany Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”, które w pewnym sensie miało realizować te zadania i z konieczności powstał ten wydział. O kosztach, które dodatkowo będzie generował to nie słyszałam. Odnośnie rozmowy, debaty, analizy danych do przyszłorocznego budżetu, tych danych jeszcze nie posiadamy, bo spływają z jednostek. Tak jak inne informacje. Rozstrzygają się konkursy, prowadzimy korespondencje z Urzędem Marszałkowskim o możliwości przedłużania terminów we wnioskach i projektach. To wszystko jest jeszcze bardzo płynne, ale nie miałam informacji, że Pan będzie chciał na ten temat i poszczególnych cyfr rozmawiać. Gdybym wiedziała, to poprosiłabym poszczególnych Dyrektorów, aby mi takie informacje przygotowali i wtedy byśmy mogli rozmawiać. Dziwie się, że Pan się wypowiada na temat lasu. Nie jest Pan fachowcem w tej dziedzinie i tego akurat nie rozumiem. Jestem za tym, aby wypowiadać się merytorycznie, ale na rzeczach na których się zna. Termin mamy do 15 listopada. Pan Starosta umówił się z szefami klubów, ja również będę uczestniczyła w tych spotkaniach i to też rozumiem, że projekt budżetowy będzie budowany właśnie w oparciu o chociażby takie propozycje inwestycji i one bardzo dużo zmienią. Także naprawdę, nie rozumiem Pana Czepe, jak w tym momencie chce rozmawiać o konkretnych cyferkach. Można mówić właśnie o jakiś założeniach, nastawieniach, tak? Myślę, że wszyscy mamy tu dobre nastawienie jeśli chodzi o wykorzystanie jak najlepsze budżetu. Na dziś mogę powiedzieć tyle, jak będziemy mieli te dane, jak będziemy rozmawiać, jeżeli chodzi głównie o inwestycje. Będziemy mogli, że tak powiem dyskutować na temat liczb i cyferek”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że Pani nie chce rozmawiać o cyfrach budżetu, czyli o strukturze, ale o nastawieniach i zapewnia Pani, że ma dobre nastawienie. Więc ja w odpowiedzi, skoro nie ma cyfr i nie ma danych, muszę, niestety, już tylko pewnie stwierdzić, że też mam dobre nastawienie i pewnie wszyscy mamy dobre nastawienie, ale to nie jest temat tej dyskusji. Prosiłem o cyfry, ale prosiłbym przynajmniej o strukturę budżetu, czy się zwiększy w danych działach, czy nie. Natomiast Pani mówi, że jest za wcześnie, ale przecież 15 listopada to jest już bardzo blisko. Pani mówi, że poprosiłaby o te cyfry, gdyby Pani wiedziała, ze będę o cyfry pytał i Pani by je przeczytała. Ja nie sprawdzam umiejętności czytania, ja sprawdzam to, czy ktoś logicznie pracuje nad budżetem. Czy rzeczywiście myśli nad budżetem? Czy pracuje nad polityką budżetową? Czy myśli nad tym, jak te wydatki podzielić? Gdzie zaoszczędzić? Gdzie więcej wydać? Bo to się wszystko kosztem czegoś dzieje. To jest rzecz bardzo poważna, a nie na tej zasadzie, że sobie tu porozmawiamy o nastawieniach. Fajne mamy nastawienie? Fajne, ale co z tego? Budżet jest sprawą zbyt poważną, aby ograniczyć się do tego, aby odczytać tylko to, co przygotowała Pani Skarbnik, a dla Pani Skarbnik przygotowały jednostki. Pani jest w Zarządzie Powiatu Białostockiego i dlatego mnie ciekawiło, czy Pani ma jakąkolwiek wiedzę, czy nie?”

 

  Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Romanie Czepe, uważam, że budżet powinien przede wszystkim opierać się o uregulowania. Chociażby związane z ustawą o finansach publicznych. To jest podstawa i aktualnych przepisach dotyczących tego. Nie jestem Skarbnikiem Powiatu Białostockiego, dlatego Panu powiedziałam, że o cyfrach nie”.

 

Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, myślę, że temat tej utarczki słownej skończmy”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Dziękuje Panie Przewodniczący, chciałam powiedzieć, że jest bez sensu rozmowa na czymś, czego faktycznie jeszcze nie ma”.

 

Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie do Zarządu i tutaj tak przewrotnie powiem o tym, czego na razie może wydaje się nam, że nie ma. Za jakiś czas, niedługo, dzisiaj będziemy głosować, kilka, dużych, chyba 8 głosowań, dotyczących przekształcenia struktury szkół. Oczywiście niczym, w tym momencie praktycznym to nie skutkuje, ale chciałbym, żeby szanowny Zarząd pamiętał, że w 2019, 2020 r., już po naszej kadencji przyjdzie nowa fala i reforma dotrze do naszych szkół powiatowych, do szkół ponadgimnazjalnych, czyli szkół ponadpodstawowych. I czym to będzie skutkowało? Otóż przyjdą, mam nadzieje liczne roczniki, ale to będą roczniki podwójne, więc obok siebie będą funkcjonować uczniowie uczący się według starej i według nowej podstawy programowej, co będzie skutkowało tym, że i trzeba będzie nauczycieli zawczasu przyjąć więcej i zmienić prawdopodobnie także bazę dydaktyczną szkół, to na pewno. I to wszystko będzie pociągało koszty finansowe i myślę, że nie powinno być tak, żeby Zarząd ten, czy inny przypomniał sobie o tym, gdzieś w styczniu, że we wrześniu przychodzi nowa zmiana. Także myślę, że takie usiłowanie należałoby podjąć wcześniej i zawczasu się do tego przygotować. Dziękuję bardzo”.

 

  Pan Antoni Bogdan - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, mam pytanie do Zarządu. Tu Pani Wicestarosta mówi, że lubi cyfry, to wobec tego, skoro rozmawialiśmy na temat zatrudnienia w starostwie, to ja mam taką prośbę, żeby na następną sesję przygotować jaki był stan zatrudnienia na początku kadencji naszej, a jaki jest obecny. Jak to procentowo się zmieniło i jak to zmieniło się, jaki był stan wydatków na administrację na początku kadencji, a jaki jest teraz. Kwotowo i procentowo. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, dziękuje za udzielenie głosu. Zwracam się do Radnego Czepe – padła tu konkretna informacja, że projekt budżetu będzie 15 listopada. A tak w ogóle to chciałbym zamknąć dyskusję. Składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji, ponieważ ona jest bezcelowa i nie prowadzi do żadnych postępów i nie ma związku z przedłożoną informacją o przygotowaniach do projektu budżetu na 2018. Jest to wniosek formalny o zakończenie dyskusji, proszę o przegłosowanie”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Jarosława Wądołowskiego. 

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” przyjęła wniosek zgłoszony przez Pana Jarosława Wądołowskiego w sprawie zakończenia dyskusji.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informacje do wiadomości.

 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z przykrością muszę stwierdzić, że kandydat, którego wytypowałem do chwili obecnej nie dotarł na salę, a nie mam pisemnej deklaracji. Wnoszę o przełożenie tego punktu i głosowania na następną sesje. Dziękuję”.

 

Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że to jest równoznaczne z przeniesieniem tego punktu”.

 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Do Biura Rady wpłyną wniosek Pana Wojciecha Fiłonowicza o chęć uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej”, (zał. nr 14). Czy Pan podtrzymuje swój wniosek?”

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak podtrzymuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawiał zebranym Radnym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, co stanowi zał. nr 15 .

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

        Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLIX/331/2017 z dnia 26 października 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, (zał. nr 16).

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (zał. nr 17).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, ponowna zmiana uchwały wynika z potrzeby wyznaczenia dodatkowych 14 przystanków w 5 gminach. Wszystkie były na wniosek wójtów lub burmistrzów. Proszę o podjęcie tej uchwały”.

 

Opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przedstawił:

 

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

          Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwalę nr XLIX/332/2017 z dnia 26 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (zał. nr 18).

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajęcie, z odstąpieniem od obowiązku przetargu, nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej.

 

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajęcie, z odstąpieniem od obowiązku przetargu, nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej (zał. nr 19).

 

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajęcie z odstąpieniem obowiązku przetargowego nieruchomości stanowiącej własność powiatu położonej w Supraślu przy ulicy Białostockiej. Proponowany okres dzierżawy to okres 9 lat. Z tymże chciałbym odnieść się od ustaleń poczynionych na Komisji Infrastruktury Technicznej, gdzie ten okres wskazano na 5 lat, (zał. nr 20). W międzyczasie poczyniłam pewne ustalenia i wynika z nich przede wszystkim to, że okres 5 lat będzie za krótki, gdyż okres ten to jest czas w jakim jeżeli na danej nieruchomości jest prowadzony projekt finansowany ze środków unijnych, jest to czas na rozliczenie projektu. Z tego co wiem na razie zostały złożone tylko wnioski
o realizację takich projektów na nieruchomościach stanowiących własność powiatu, które mają być w przyszłości na mocy tej uchwały wydzierżawione, więc okres 5 lat jest za mały, bo realizacja zazwyczaj trwa rok, nawet i więcej. Potem następuję tzw. rozliczenie. Od tego momentu liczony jest jeszcze czas – okres 5 letni. Ponowny mój wniosek o to, żeby ten okres wydłużyć. Dzisiaj na sali są osoby, które są zainteresowane przyjęciem tej dzierżawy i może głos tych osób bardziej Państwa Radnych przekona w tym zakresie”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuje bardzo. Bardzo proszę osoby zainteresowane, proszę o przedstawienie i krótkie uzasadnienie dlaczego Państwo mają inne podejście do tematu”.

         Pani xxxxxxxxxx – Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA”: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam tylko króciutko Państwu przedstawić sytuację klubu sportowego „VICTORIA” w obecnym momencie, a ponieważ jak krótko to wiadomo, że coś ważnego, jakiś ważny fakt może umknąć, także jeśli Państwo mają pytania to proszę nawet w trakcie mojej wypowiedzi pytać. „VICTORIA”  jest klubem działającym a 15 lat i od początku działaliśmy na zasobach ludzkich, majątkowych starostwa powiatowego w Białymstoku. Najpierw poprzez szkołę rolniczą, potem przez szkołę i „BUKOWISKO”, w ostatnim okresie już tylko poprzez „BUKOWISKO” po zaprzestaniu działalności przez szkołę. Uczniowski Klub Sportowy zajmował się praktycznie tylko trenowaniem dzieci i młodzieży, organizacją zawodów jeździeckich, organizacją zewnętrznych trenerów. Dzieciaki i młodzież uczestniczyły w życiu klubu, treningach nieodpłatnie. Nie płaciła za używanie koni, natomiast odpracowywała to. Mogą nam Państwu wierzyć, że w ciągu tych 15 lat ich praca znacznie przewyższała jakby próbować ekonomicznie przeliczyć to, że rzeczywiście zajęcie i starty w zawodach ta młodzież miała nieodpłatnie. Sytuacja diametralnie zmieniała się w lutym 2017 roku. Mimo, że jeszcze istniało „BUKOWISKO” to przejęliśmy jako Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” utrzymanie koni, czyli nie tylko zajmujemy się sportem, ale zajmujemy się tym, żeby konie miały co jeść, miały weterynarza, kowala i miały godne warunki życia. Zgodnie ze statutem klubu dalej robimy sport, bo inaczej po pierwsze nie mamy racji istnienia bytu bez tego, a po drugie nasz sens istnienia to jest ta młodzież i dzieci po prostu jeżdżące konno. Wychowywanie tych dzieciaków poprzez sport jeździecki, bo inaczej to po prostu nie ma racji bytu. Tutaj zanim powiem dalej, to chciałam rzeczywiście podziękować dla Zarządu i Rady Powiatu za to wszystko co do tej pory zostało na rzecz naszego klubu zrobione. Między innym to, że zostały przekazane nam konie, że jest propozycja przekazania nam terenu. To wszystko naprawdę w imieniu dzieciaków myślę, że w tym miejscu muszę to powiedzieć. Natomiast na czym polega problem i dlaczego prosimy Państwa o zachowanie tego minimum 9 letniego okresu dzierżawnego. Przenosząc się na przełomie sierpnia i września przenieśliśmy się na nowy teren, właśnie na ten na ul. Białostockiej. W tej chwili, żeby móc na tym terenie działać, żeby konie mogły utrzymać się, żeby po prostu mówiąc brutalnie zarobić na to, żeby miały co jeść, miały weterynarza i miały gdzie mieszkać. Muszą na to zarobić. Zaraz dochodzę do meritum, przepraszam za ten za długi wstęp. Ostatnie zdanie, żeby konie mogły na siebie zapracować, to właśnie muszą pracować. My, żeby na tych koniach móc zarobić, żeby je utrzymać musimy mieć warunki. Musimy mieć dodatkową stajnię, kryty koral, mini ujeżdżalnię – ta, która umożliwi nam prowadzenie zajęć w okresie jesienno – zimowo – wiosennym. Te inwestycje już zaczęliśmy realizować. Jedna stajnia jest już postawione ze środków jak na razie własnych. Trzy projekty inwestycyjne są złożone. Jeden w postaci budowy tego koralu, czyli tej mini ujeżdżalni oraz ośmio - boksowej stajni. Drugi to jest jeden projekt na ponad 300 000 zł, z tego 30 000 zł jest to wkład własny. Ten projekt był złożony do lokalnej grupy działania „Puszcza Knyszyńska”, pozytywnie przeszedł ocenę Rady. W tej chwili jest przed ostatecznym zatwierdzeniem w ocenie samorządu województwa. To są środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drugi projekt na ponad 80 000 zł ze środków transgranicznych. Ten projekt jest w drugim etapie oceny. Tak jak Pani Dyrektor powiedziała, że unijne zasady są sztywne. Nikt z nami nie podpiszę żadnej umowy, jako dzierżawcy terenu na inwestycję na tym terenie jeśli nie zabezpieczymy 5 lat trwałości umowy. 5 lat liczonych od dnia ostatniej płatności. Biorąc pod uwagę, że te inwestycje zaplanowane są do realizacji na rok 2018 i 2019, między złożeniem wniosku o płatność a wypłatą mija czasami nawet do pół roku biorąc pod uwagę, że rozpatrywany jest wniosek o płatność, a później jest jeszcze zlecenie płatności z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc tak naprawdę standardem w tego typu umowach jest 10 lat. 9 lat zaproponowane przez Zarząd Województwa też jest dla nas do przyjęcia, bo znamy te inne powody dla których zostało zaproponowane 9 lat, a nie 10 lat. Mam też świadomość, że wczorajsza decyzja Komisji Infrastruktury Technicznej o skróceniu tego terminu do 5 lat wynika z tego, że dbając o interes starostwa starają się ten interes maksymalnie zabezpieczyć. Chciałabym powiedzieć, że w naszej ocenie jako Klubu „VICTORIA” ten interes, umowa i tak jest bardzo zabezpieczona. Proszę popatrzeć, inwestujemy na terenie, ale w umowie mamy zapis, że cały majątek zainwestowany przez nas – z unijnych i nie unijnych rzeczy przechodzi na rzecz wydzierżawiającego, czyli na rzecz starostwa w następujących sytuacjach: po zakończeniu umowy dzierżawy, w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez dzierżawcę (jeśli my z jakiegoś powodu powiemy wyprowadzamy się z stamtąd, bo mamy lepsze miejsce, nie bawimy się w konie i teraz będziemy robić piłkę nożną to się wyprowadzamy) to wszystko zostawiamy. Także w przypadku zakończenia statutowej działalności klubu. Rozwiązujemy się, bo nie mamy siły, środków itp. Wszystko to zostaje w tym miejscu. Czy jest interes starostwa powiatu białostockiego, żeby to miejsce w Supraślu w samym centrum Supraśla było wizytówką starostwa, perełką na mapie całego starostwa? Myślę, że tak. Od wielu lat o to wspólnie staramy się. Te dodatkowe inwestycje, to zagospodarowanie terenu, które już gołym okiem widać, to się wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat to naprawdę widać będąc w Supraślu. Myślę, że warto powiedzieć o jednym aspekcie, o tym że jest to teren objęty ewentualnym roszczeniami Zachertów. Pamiętajmy czym więcej jako starostwo, jak klub, właściciel terenu zainwestujemy w teren tym trudniej będzie go oddać”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że Pani już się powtarza. Bardzo proszę czy Pan z klubu jeździeckiego uważa, że trzeba coś jeszcze dodać?”

         Pan xxxxxxxxxxxx – Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA”: „Szczególnie chciałbym apelować do Państwa o wizję społeczną tego klubu. To nie jest klub dla ludzi eleganckich z wyższych sfer. Rzeczywiście klub dla dzieci, często z rodzin w „kiepskim stanie”. Przez ten klub one mają jakąś szansę na wyjście z ich trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej. Ten klub rzeczywiście to nie jest coś na zasadzie „byle do jutra”. Naprawdę ludzie, którzy w tym uczestniczą, jako wolontariusze są to dobrzy ludzie, myślą szerzej niż tylko ich interesy podwórkowe. To jest skala jednak Polska”.

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mamy jeszcze jednego przedstawiciela akurat tego terenu. Po to, żebyście Państwo już mieli temat skończony. Mam pytanie, bo po raz pierwszy rozmawiamy o tym. Czy Państwo widzą możliwość w prawdzie pytanie to zadawałem na komisji, ale czy widzicie możliwość funkcjonowania wspólnie z drugim klubem jeździeckim, który jest w Supraślu funkcjonowania na tym terenie?

Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA”: „Oczywiście, powiem tak, kluby współpracują zawsze. Zapraszam na sobotę na wspólnego od wielu lat „hubertusa”. Poza tym założenie obydwu inwestycji zarówno korala jak i tej stajni przeznaczonej głównie pod rajdy to jest też do wspólnego wykorzystywania. Obiekty te będą do nieodpłatnego wykorzystywania przez środowisko jeździeckie. Biorąc pod uwagę, że w Supraślu są dwa kluby jeździeckie to będzie do wykorzystywania przez obydwa kluby. Ta infrastruktura na przykład nowo zbudowana”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Proszę Pan Krzysztof Kopeć, proszę o kilka słów na temat terenu stawów, tam jest 4 hektary”.

Pan xxxxxxxxxxxxxxxx – Dzierżawca nieruchomości położonej w Supraślu: „Witam Państwa serdecznie. Jestem dzierżawcą tego terenu od dwóch lat. Teren ten był bardzo zaniedbany. Do dnia dzisiejszego część tego terenu jest bardzo zaniedbana, jest tam dzikie wysypisko śmieci, robi to zły wizerunek dla miasta jak i powiatu. Nie wiem ilu z Państwa było w Supraślu, można będzie zobaczyć jak ten teren zmienił się od chwili kiedy przejąłem ten teren. Zostały tam poczynione dość duże nakłady finansowe.  Teren nie nadaje się do wszystkiej działalności. To jest teren podmokły, więc nie można go wykorzystywać na każdą działalność. W dniu dzisiejszym mam złożony wniosek na dotację unijną. Tam są dwa bardzo ważne punkty, które trzeba spełniać. Jeden z nich jest bądź własność, bądź dzierżawna na minimum 10 lat. Tego pierwszego punktu na pewno nie spełnię, bo jest to Państwa własność, ale dzierżawa na minimum 10 lat jest wymagalna i od tego odstąpić nie można. Teraz zyska na pewno na atrakcyjności, wizerunku. Dotacja jest mniej więcej na kwotę około 450 000 zł, więc co tu dużo dodawać. Ten teren naprawdę zyska na jakości, podniesie się jego wartość, więc zyskuje powiat, zyskuje całe społeczeństwo. Dziękuję ślicznie”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie  do Pana, który przed chwilą się wypowiadał. Czyli dzierżawa na 9 lat na którą opiewa nasza dzisiejsza uchwała też nie załatwia problemu?”

Pan xxxxxxxxxxxxxx – Dzierżawca nieruchomości położonej w Supraślu: „Nie, warunkiem jest własność bądź dzierżawa na minimum 10 lat. To jest dotacja z Polski Wschodniej. Jestem w konsorcjum, które złożyło projekt”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Zabiegałem o środki w RPO, rzeczywiście miałem warunek – chyba w dziale turystyka – że na 10 lat co najmniej trzeba dysponować nieruchomością, umową. Proszę, aby wypowiedziała się Pani Dyrektor Drewnowska. Oczywiście jest czas realizacji projektu i czas związania projektem 5 lat. Proszę o odpowiedź”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Szanowni Państwo, akurat tak się stało, że po Komisji Infrastruktury Technicznej zasięgaliśmy języka instytucji zarządzającej projektami, to znaczy w Urzędzie Marszałkowskim i tak jasno zostało powiedziane, że okres trwałości projektu to jest czas od ostatniego rozliczenia i 5 lat. W tej chwili jeżeli proponujemy 9 lat, więc będzie to 4 lata na realizację jeżeli wnioski o projekty przejdą, 4 lata na działalność i realizację tych projektów, potem 5 lat okres trwałości projektu”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Dyrektor, ale Urząd Marszałkowski nie obsługuje programów Polski Wschodniej. Można zadać to samo pytanie w różnych podmiotach i dostać zupełnie inną odpowiedź”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Zasięgałam języka jak to się mówi, ale jeżeli Pan ma inne zdanie to proszę bardzo”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Trzeba dzwonić do PARK-u
w Warszawie”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chcę wrócić do tej sprawy, bo tutaj akurat w przypadku Pana Krzysztofa Kopeć to jest właśnie ten jeden problem, bo to jest takie coś jak BOF. On chyba działa w grupie 10 podmiotów. Problem jest taki, że w zasadzie tak jak w „BOF-ie”, że jeżeli jeden z tych podmiotów wypadnie to w zasadzie cała grupa ma podobnie. Nie chodzi mi o trwałość, tylko Pani Dyrektor zdaje się ma zapisane, że składając wnioski trzeba mieć albo 10 lat dysponowania terenem. Może być dzierżawa, własność nawet, jakieś przedwstępne umowy są po prostu uważane. Natomiast faktycznie 10 lat musi być udowodnione, że ma się możliwość dysponowania terenem. Tutaj o tyle komplikuję, że oni już chyba drugi raz startują, zdaje się ta grupa. W każdym bądź razie między innymi mają doświadczenie poprzez jednego  z partnerów, już jeden raz nie udało się. Jest to grupa chyba nawet z poza powiatu, bo jest to duża grupa podmiotów które startują, także chciałbym, żeby ewentualnie rozpatrzyć to bardzo dokładnie, bo tutaj podjęcie naszej decyzji to nie jest tylko jeden użytkownik – nasz, ale konsekwencja jest być może dla większej grupy podmiotów, które są zainteresowane tą Polską Wschodnią”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, pozwolę sobie powiedzieć troszeczkę na temat dzierżawcy. Otóż znamy się, mieszkamy w Supraślu. Pan Kopeć i jego małżonka są aktywnymi osobami w Gminie Supraśl. Pani Kopeć prowadzi sklepik z pamiątkami, jest przewodnikiem turystycznym. Bardzo sprzyja rozwojowi turystyki w Supraślu. Pan Kopeć, dzisiaj obecny jest dzierżawcą tego naszego terenu. Jak zauważyłem dzierżawa ta sprawdziła się. Przed dzierżawą stawy te były zarośnięte, zdziczałe, były to wysypiska śmieci, ogromne ilości wysypywane przez mieszkańców przyległego osiedla. Pan Kopeć zagospodarował to za własne środki, odmulił te stawy, umożliwił wędkowanie i rekreacje dla mieszkańców i turystyki. Przy okazji też uporządkował teren przyległy, ogrodził ten teren, zabezpieczył. Po prostu wyglądało to fatalnie. Jeśli w tej chwili zwraca się do nas z prośbą o umowę 10 letnią to rozumiem, że niektórzy mają obawy, bo wchodzi prawo pierwokupu. Po 10 latach mówmy sobie wprost, że o taki problem chodzi niektórym Radnym, że może nie dać, bo prawo pierwokupu. Cóż w tym złego, prawo to jest tylko prawo. Powiat jako właściciel wcale nie musi tego sprzedawać. Gdyby nawet sprzedał, a w tym czasie osoba X zainwestuje tam z tego co słyszę w małą infrastrukturę, czyli delikatne wiatki, daszki, ścieżkę edukacyjną to cóż złego byłoby gdyby na przykład po 10 latach ktoś taki kupił, skoro on o to dbał. Żeby ktoś z zewnątrz wziął, jeśli wyraziłby taką chęć. Wola jest po stronie naszej, czyli argument, że prawo pierwokupu uważam za nietrafiony. Optuję, wnioskuję za tym i namawiam wszystkich Radnych, żeby udzielić tej dzierżawy na 10 lat, tak jak tutaj Pan Kopeć się stara. Dziękuję”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Poruszona była kwestia przez Pana Fiłonowicza odnośnie obaw pierwokupu tego terenu. Może Pani Drewnowska poprawi mnie, ale mam takie informacje, że teren ten objęty jest roszczeniami Pana Zacherta i nie jest na chwilę obecną możliwość sprzedaży przez powiat tej powierzchni”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa myślę, że po pierwsze te dwie sprawy trzeba rozdzielić. Jeżeli rzeczywiście mamy doprowadzić do tego, że jakieś inicjatywy związane z pozyskaniem pieniędzy dla przedsiębiorców z naszego powiatu ulegną przez to, że zmniejszymy okres użytkowania do 9 lat zniszczeniu to należy po prostu zastanowić się, rozdzielić na dwie rzeczy. Jedna spraw to jest działka o areale 4,366 metrów, druga to jest tej mniejszej działki od ulicy Spółdzielczej. Te dwie rzeczy należy potraktować odrębnie. Jeżeli chodzi o wydzierżawienie samych tych obiektów mieszkalnych to już zupełnie zostawiamy sprawę. Mam jeszcze pytanie to Pani w związku z tym, że mamy nową Panią Dyrektor, a koniecznie chcę żeby się wypowiedziała dzisiaj. Jak Pani widzi tą sytuację w kierunku Pani działu czyli w kierunku funkcjonowania Wydziału Turystyki i Promocji?”

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, działalność klubu sportowego „VICTORIA” na pewno jest dla nas pozytywna, tym bardziej że na tym terenie my również podejmujemy działania związane
z promocją powiatu, ponieważ co roku organizujemy tam piknik dla uczniów naszych szkół. Na pewno popieramy działalność w ogóle klubów sportowych. Tym bardziej, że jest to klub, który uczy te dzieci. Dzieci potrzebujące pomocy i bliskości z końmi, tej jazdy konnej, której u nas w powiecie nie ma zbyt dużo. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Może Państwo mnie przekonacie, ale nie znajduję powodu do tego, aby bać się dzierżawy 10 letniej. Rozmawialiśmy o tym, jest art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami w ustępie 3 mówi się o  tym, że Rada może zwolnić z obowiązku zbycia w przetargu i dotyczy to także dzierżawców i użytkowników, którzy nieprzerwanie przez okres 10 lat użytkują. Myślę, że to o ten zapis chodzi. Ale, po pierwsze, musielibyśmy mieć wolę sprzedaży, po drugie, myślę, że po to dzierżawimy, żeby sprzedawać. Moglibyśmy już teraz, trzeba wypracować decyzję dalekosiężną, wyjaśnić, czy to są tereny, na których nam zależy, czy je sprzedawać. Dwa podmioty wykazały się. Tak jak zauważył Pan Radny Skrypko, inaczej jest z RPO, zupełnie inaczej w programie Polski Wschodniej. Moglibyśmy dopytać, ale po co? Jest bardzo przejrzysta sytuacja w tym momencie. Jeżeli Państwo chcą na 10 lat, to co za różnica, a 15 lat, a więcej? Nie widzę obaw. Żebyśmy tak urzędniczo, chłodno nie podeszli, że może być później jakaś wątpliwość. Jaka wątpliwość? To my decydujemy, czy sprzedajemy. My decydujemy o tym, czy rzeczywiście warto się tych gruntów pozbywać, dlaczego się pozbywać, z jakiego powodu? To, że są roszczenia, to nie powód ani do blokady sprzedaży i odwrotnie do sprzedawania, że to nas nie interesuje. Z każdym podmiotem będzie to roszczenie, więc może nawet lepiej byłoby się pozbyć, mówiąc szczerze. Oczywiste pytanie: w stosunku do kogo ono byłoby? Prosiłbym o okres co najmniej 10 lat. Nie widzę przeciwwskazań ku temu. Żeby dwa podmioty potraktować tak samo. Państwo prowadzicie tam działalność, dyskutujemy o tym. Podziwiamy Państwa działalność, ja nie jest z Supraśla, ale słyszę głosy naszych Radnych z Supraśla, że to jest bardzo dobra rzecz. Wydzierżawmy, ale zachowujemy własność powiatu. Jeżeli mnie Pani Dyrektor Drewnowska przekona, to proszę o argumenty, dlaczego krótszy czas, ale nie widzę takiego argumentu”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, okres 10 lat uważam, że też jest dobrym okresem. Ten okres 9 lat dla zabezpieczenia się, ale ten okres 10 lat również nie stoi na przeszkodzie, bo kontynuując ten przepis, wiec musi nastąpić żeby nastąpiła pierwszeństwo musi to być zabudowane. Ta nieruchomość musi być zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. W tym przypadku w umowach mamy zabezpieczenie, że każda inwestycja musi mieć przyzwolenie właściciela. Taka zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę bez wiedzy właściciela nie nastąpi. Jeżeli takie coś nastąpiłoby są inne warunki umowy. Umowa podlega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym. Myślę, że te 10 lat będzie jeszcze lepiej niż 9”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Dyrektor, przerywam tą dyskusję. Myślę, że Zarząd musi, (czy musi), przepraszam jeżeli ma chęć zmienić swój wniosek w uchwale to bardzo proszę”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący,  Wysoka Rado, w imieniu Zarządu chciałabym wnieść o zmianę w zakładanym projekcie uchwał i podać pod głosowanie w § 1 zamiast na okres 9 lat proponujemy na okres 10 lat. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, może przeczytam tylko opinię Komisji Infrastruktury Technicznej przy czym nie mieliśmy tych wszystkich informacji, które padły dzisiaj podejmując tą decyzję i ona się nie ma nijak do tego. Nie, nie trzeba na komisję, proszę nie żartować. Natomiast bardzo prosiłbym w przypadku innym w przyszłości umów dzierżawy czy też potrzeby uchwały w przedmiocie dzierżawy o przedkładanie wraz
z projektem uchwały także projektu umowy. To wiele wyjaśnia i takie zapisy o których się dzisiaj mówiło, że produkty powstały w wyniku dzierżawy pozostaną własnością powiatu na pewno wiele zmienia i ma wpływ na naszą decyzję.  Myślę, że w tym stanie nie należy odczytywać opinii Komisji Infrastruktury Technicznej, która odnosiła się do zupełnie innego projektu uchwały. Dziękuję”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „To jest bardzo ważne, o co postuluje Pan Radny, bo to są bardzo skomplikowane sytuacje. Chociażby dotyczące nakładów. To jest pierwsza rzecz. Tutaj mamy roszczenia, skuteczne roszczenia mogą przerwać okres dzierżawy czy użytkowania. Oczywiście dwa podmioty mogą różnie do tego podchodzić, mogą mieć różne nakłady różnego typu, więc to nie jest ta sama umowa dla każdej ze stron. To jest oczywiste. Uprzedzam, że art. 37, jeżeli dobrze pamiętam, dotyczy pozwolenia na budowę, te 10 lat, Pani Drewnowska o tym powiedziała, dowolnego pozwolenia. Można wznieść byle jaki obiekt, śmieszny, jeśli chodzi o wielkość nakładów na zasadzie pozwolenia na budowę i spełnia się warunek art. 37 ustęp 3 i ustęp 3a i wtedy można już zbywać bezprzetargowo. Dlatego umowa jest bardzo ważna, ale to i tak my ostatecznie decydujemy jako Rado o tym, co będzie w wypadku, gdybyśmy mieli chęć sprzedać.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, zamykam dyskusje w temacie. W związku z tym, żeśmy się dowiedzieli wszystkich rzeczy z różnych stron mamy też zmianę uchwały przestawiona przez Zarząd. W związku z wnioskiem przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej nie pytam już o opinię komisji”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 12 głosach „za”, oraz 8 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XLIX/333/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajęcie, z odstąpieniem od obowiązku przetargu, nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej wraz ze zmianą do 10 lat (zał. nr 21).

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1315

Obrady wznowiono o godz. 1335

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej (zał. nr 22).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że mamy szereg tych uchwał, podobnych zagadnień to bardzo proszę Panią Dyrektor Marię Marciszewską o to, żeby wprowadziła po co są te zmiany, dlaczego i jak one wyglądają”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK:  „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejne 7 uchwał w sprawie przekształcenia szkół dotyczy przekształcenia z mocy prawa szkół policealnych dla młodzieży, szkół policealnych dla dorosłych w szkoły policealne dla dorosłych nowego typu. Zasadniczego szkoły zawodowe w branżową szkołę I stopnia. To wynika z art. 174 ustawy przepisy wprowadzające prawo oświatowe. Dodam tylko tyle, że jeżeli nie podjęlibyśmy tych uchwał w tej chwili to w przypadku gdybyśmy np. w przyszłych latach próbowali naboru do tego typu szkoły to musielibyśmy od nowa tworzyć taką szkołę. W tej chwili na mocy przepisów wprowadzających możemy stare typy szkół przekształcić w nowego typu, które będą funkcjonowały już w nowym układzie szkolnym. Kolejne te 7 uchwał dotyczy właśnie tego typu przekształceń. Dziękuję”.

Opinię do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za”, oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XLIX/334/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, (zał. nr 23).

 

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (zał. nr 24).

Opinię do projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za”, podjęła uchwałę Nr XLIX/335/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (zał. nr 25).

 

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. 

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (zał. nr 26).

 

  Opinię do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLIX/336/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach,
(zał. nr 27).

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łapach wchodzącejw skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (zał. nr 28).

 

Opinię do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

        Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/337/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łapach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (zał. nr 29).

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie (zał. nr 30).

Opinię do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

        Pytań i uwag nie zgłoszono. Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/338/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie (zał. nr 31).

 

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie, (zał. nr 32).

Opinię do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

          Pytań i uwag nie zgłoszono. Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/339/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie, (zał. nr 33).

 

 Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Michałowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Michałowie, (zał. nr 34).

 

Opinię do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

          Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/340/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie, (zał. nr 35).

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., (zał. nr 36).

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 30 marca bieżącego roku Rada Powiatu Białostockiego przyjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych w związku z likwidacją przez Gminę Tykocin Liceum Ogólnokształcącego i Technikum musimy po prostu kolejne uchwały podjęte przez Zarząd zmienić. W tej chwili przedłożona jest uchwała w sprawie zmiany tej uchwały 30 marca dostosowującej sieć szkół do obecnie obowiązującej. Jeszcze może powiem tyle, że po zaopiniowaniu tej uchwały jeżeli Rada Powiatu przyjmie przez Kuratora Oświaty i Związki Zawodowe jeszcze raz na Radzie Powiatu stanie ta uchwała, ale już w sprawie dostosowania sieci szkół, czyli tą całą procedurę od początku musi przejść, żeby ustalić po nowemu. W tej chwili w sprawie projektu zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół, a za miesiąc prawdopodobnie stanie już o dostosowaniu sieci szkół po nowemu. Prosiłabym o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo”.

 

Opinię do projektu uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. przedstawił:

 

 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

          Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLIX/341/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., (zał. nr 37).

 

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 38).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam dla Państwa projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, które polegają na tym, że zwiększa się plan dochodów o kwotę 192 738 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 232 636 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 421 798 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 513 305 zł. Zostają również przedstawione dla Państwa aktualizację załączników, limit wydatków inwestycyjnych na rok 2017 w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków. Aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku w wyniku zmian dokonanych w planie dochodów, czyli zmniejszenia dochodów o kwotę 9 000 000 zł. Tam zwiększył się deficyt przez co zwiększył się deficyt budżetu powiatu w wysokości 20 448 391 zł, który ma być pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11 500 000 zł i nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w  wysokości 8 948 391 zł. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 macie Państwo przedstawione zmiany. Zmniejszamy dochody w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0770 o kwotę 9 000 000 zł. Jak Państwo doskonale wiecie jest to kwota planowana do pozyskania ze sprzedaży majątków w Supraślu. Następnie w rozdziale 71015 – nadzór budowlany zostały zmniejszone dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa o 63 000 zł. Dotacja na zadania bieżące. Natomiast została zwiększona dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla nadzoru budowlanego. Jest to kwota 72 398 zł. Następnie w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej zostały zmniejszone dochody w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o łączną kwotę 169 636 zł. Chodzi tutaj o dostosowanie planów inwestycyjnych domów pomocy społecznej do podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim. Ostatnia zmiana w planie dochodów dotyczy pozostałej działalności rozdziału 85395, który jest to wpływ z różnych dochodów na kwotę 120 340 zł. Chodzi o to, że jest podpisana z powiatem sokólskim oraz miastem Białystok projekt partnerski gdzie przewiduje się, że uczestnicy tego projektu będą wnosić wkład własny do tego zadania. Jest to właśnie wysokość 120 340 zł. Następnie zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok kształtują się następująco. W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększamy i zmniejszamy zadania inwestycyjne o łączną kwotę 38 000 zł. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych chodzi o zadanie inwestycyjne – rozbudowa drogi powiatowej nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka Wojszki do drogi 19, etap III. Tutaj zmniejszamy środki własne powiatu o kwotę 25 250 zł. Następnie w zadaniu przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki, zmniejszamy środki własne powiatu o kwotę 12 750 zł, a zwiększamyo 38 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pt. przebudowa drogi powiatowej nr 1381B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany. Zgodnie z załącznikiem nr 3. Następnie w rozdziale 71015 – nadzór budowlany, zwiększamy wydatki o kwotę 80 470 zł, a zmniejszamy wydatki o kwotę 71 072 zł. Zmiany te dotyczą przeniesień miedzy paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora w nadzorze budowlanym jak i tez zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i zwiększenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne przeznaczone dla nadzoru budowlanego. Chodzi dokładnie o zakup samochodu. Następnie w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, zmniejszamy i zwiększamy wydatki o kwotę 130 988 zł. Jest to przeniesienie między paragrafami, bo są to wydatki unijne ze środków pochodzących ze środków unijnych. Przeniesienie miedzy paragrafami z 7 na 9. Trzeba dostosować ten budżet do harmonogramu realizacji realizowanego zadania. Oczywiście chodzi tutaj o kompleksową inwestycję kształcenie zawodowe projekt zintegrowany powiatu białostockiego, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach. Następnie w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejszamy plan wydatków o łączną kwotę 221 245 zł z czego kwota 169 636 zł pochodzi ze środków unijnych. Natomiast kwota 51 609 zł jest to wkład własny, który mieliśmy zapewnić na dofinansowanie tego zadania. Tak jak powiedziałem jest to zgodnie z podpisaną umową. Następnie w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy, tutaj przenosimy między zadaniami, paragrafami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor PUP zarówno w mieście Białystok z porozumień jak i też w naszych środków własnych.  Tutaj był wniosek o to, by zwiększyć środki na zakup regałów do archiwum, ponieważ archiwum niestety rozrasta się coraz bardziej. Przepisy dotyczące archiwizacji coraz bardziej przedłużają okres archiwizacji i dlatego trzeba większych archiwum.  Ostatni w 85395 – pozostała działalność zwiększamy plan wydatków o kwotę 120 340 zł. Jest to kwota wynikająca z wpłat uczestników planowanych do zrealizowania tego kształcenia, które będzie zrealizowane wspólnie z powiatem sokólskim i miastem Białystok. Jeżeli chodzi o załącznik nr 3, to tam zmiany nastąpiły w 3 zadaniach inwestycyjnych. Pokrótce omówiłam to przy załączniku wydatkowym. Myślę, że nie będę jeszcze raz tego omawiać. Załącznik nr 4 przychody i rozchody budżetu w 2018 roku też pokrótce omówiłam, ale chodzi tutaj o tą nadwyżkę z lat ubiegłych. Jeżeli zmniejszyłam planowane dochody o kwotę 9 000 000 zł, trzeba zrównoważyć budżet i wskazać źródło pokrycia deficytu. W związku z tym, że mamy wypracowaną nadwyżkę z lat ubiegłych jest to jak najbardziej adekwatne do tego, żeby wprowadzić to w zamian za niezrealizowane plany w stosunku do dochodów. Ten dochód wpłynął w tamtym roku, teraz jest wykazany w nadwyżkach. To tyle jeżeli chodzi o zmiany w budżecie. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, mam pytanie dotyczące pozycji 10 w budżecie – przebudowa chodnika w Waliłach. Zadanie zostało rozstrzygnięte za 181 667 zł. Mamy tam 260 000 zł. Czy możemy zdjąć nadwyżkę środków?”

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że na to pytanie powinien odpowiedzieć Pan Dyrektor, ponieważ samo podpisanie umowy z wykonawcą to nie jest jeszcze zakończona inwestycja, chyba że już ona jest zakończona to wtedy możemy mówić o jakiś środkach do dyspozycji. Natomiast jeżeli jest tylko wyłoniony wykonawca to może zaistnieć taka sytuacja, że wyjdą jakieś roboty dodatkowe za które trzeba będzie jeżeli komisja uzna trzeba będzie za nie zapłacić. Pytanie do Pana Dyrektora czy to zadanie faktycznie jest już zamknięte, odebrane i popłacone wszystko czy jeszcze to dopiero jest rozstrzygnięty przetarg”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do dnia 28 września, czyli do chwili kiedy odbyła się 47 sesja Rady Powiatu Białostockiego na zadaniu mieliśmy 200 000 zł. W tej kwocie poruszaliśmy się. Za te 200 000 zł zamówiliśmy dokumentację projektową – 28 290 zł oraz zrealizowaliśmy część robót za 171 667, 41 zł. 28 września Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę o zwiększeniu wartości tego zadania na bazie uchwały Rady Gminy Gródek, która dodatkowo przeznaczała na to zadanie 30 000 zł oraz na bazie wniosku z PZD, pozytywnie zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu Białostockiego skierowanego pod obrady Rady Powiatu Białostockiego. Również dotyczyło to 30 000 zł. Po sesji w dniu 28 września pojawiło się 260 000 zł łącznych środków. Tak jak wspomniałem zadanie zrealizowano za 200 000 zł bez chyba 40 zł. Zwiększenie wartości zadania następowało z uwagi na potrzebę zapewnienia nie komfortu a bezpieczeństwa pieszych między Waliłam a drogą krajową Białystok – Bobrowniki przez teren pasa kolejowego PKP. Dodam, że dwukrotnie występowaliśmy do potencjalnych wykonawców, ażeby wydatkować te 60 000 zł. Dwukrotnie postępowanie zakończyło się fiaskiem. W jednym przypadku była oferta jedna, nie spełniająca naszych warunków, czyli zdecydowanie przekraczająca posiadane środki. W drugim przypadku ofert nie otrzymaliśmy zupełnie. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że kwota 60 000 zł jest przeznaczona do wydatkowania, natomiast umowy z wykonawcą zawartej nie ma. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, mam pytanie uzupełniające. Czy te dodatkowe roboty mieszczą się w zakresie 610 metrów, o których byliśmy informowani na początku? Czy mamy do czynienia z taką sytuacją jaką mieliśmy w roku ubiegłym, kiedy to na Sanikach przedłużono prawie kilometr odcinka mówiąc, że jest to te same zadanie, bo jeśli jest to więcej niż 610 metrów to jest to nowe zadanie. W ramach tych 60, zmiana krawężnika, dodatkowy zjazd czy cokolwiek to byłby to samo zadanie i o tym co Pani Skarbnik mówiła, że może wzrosnąć wartość w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Natomiast jeśli jest to rozszerzenie to powinno być wprowadzane nowym zadaniem. Chodzi o czytelność zasad budżetowych”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Oświadczam iż 610 metrów zostało zrealizowane, natomiast przedłużenie chodnika do pasa drogi krajowej w niczym nie przeszkadza, żeby to zrealizować. W tej sytuacji powiem tak – „nec herkules contra plures”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, przepraszam bo nie usłyszałem ostatniego zdania. Mógłby Pan powtórzyć?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Cóż moje zdanie znaczy wobec większości”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo Radni, chciałabym wyjaśnić o jaki chodnik chodzi. Tam nie chodzi o zwiększenie o kilkaset metrów, tylko o zwiększenie nie wiem 20 – 30 metrów, żeby połączyć chodnik już ułożony z chodnikiem, który biegnie wzdłuż drogi krajowej E65. Ten chodniczek jest naprawdę niewielka odległość, ale nasz chodnik po prostu kończy się wyrwą. Nie ma bezpośredniego połączenia właśnie z tym następnym, który biegnie wzdłuż drogi krajowej.  Nieułożenie tego chodnika jest bardzo niebezpieczne dla osób korzystających w ogóle z chodnika. Dlatego, że kto będzie odpowiadał kiedy nie daj Boże ktoś złamie nogę idąc tym chodnikiem, będąc świadomym, że tam jest uskok, wyrwa to dość wysoko został ten chodnik podniesiony, także różnica terenu jest znaczna. Po drodze są tory kolejowe do Zubek, które to tory są w ogóle nie używane przez kolej. Tamtędy pociągi nie jeżdżą już od ponad 15 lat, może nawet bliżej 20. Jest to teren nieużytkowany, ale łączy dwie miejscowości. Gródek z Waliłami i miejscowość Waliły Stacja”.

 Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panu Dyrektorowi i Pani Radnej chcę powiedzieć, że nie jest przeciwny budowie chodnika, tylko 60 000 zł to jest 1/3 ze 180 000 zł, a trochę więcej niż 1/3 ze 171 000 zł, czyli należałoby wnioskować, że jest to ponad 200 metrów chodnika i jako takie powinno to być ujmowane czysto, jako nowe zadanie i wprowadzane do budżetu. Nie mówię, że ten chodnik nie jest potrzebny, że nie trzeba go był zrobić, tylko trzeba to robić w sposób jasny, żebyśmy nie byli zaskakiwani. Takie rzeczy trzeba sposobem detektywistycznym dochodzić do tego, że coś się dzieje za co należy się być może pochwała. Chodzi o to, żeby była jasność. Nie robić nic, nie wiem jak to określić”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W ogóle nie przyjmuje do wiadomości nawet takiej sytuacji, że Dyrektor kończy chodnik w lesie, gdzie przepraszam za wyrażenie trzeba jeszcze ze 20 metrów dołożyć tego chodnika, ale to gdzie są służby, gdzie inwestorzy. Nie rozumiem tego. Po prostu to jest niedbałość o inwestycje, bo inaczej nie mogę do tego podejść. Pani Ania ma w 100% rację, że to jest niechlujstwo. Po prostu niechlujstwo. Tego nie umiem wytłumaczyć Panie Dyrektorze. Jeżeli Pan może to bardzo prosiłbym”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Nie zgadzam się z Panem. Z założenia do planu inwestycji na rok 2017 powstawały na koniec roku 2016. Posiadane przez nas 200 000 zł pozwoliły w czerwcu 2017 roku na zawarcie umowy na realizację chodnika na długości tak jak tutaj zostało powiedziane – 610 metrów i ani metra więcej. Mamy do czynienia z sytuacją, że inwestycje kosztują coraz więcej i to z miesiąca na miesiąc. Nie zgadzam się z tym, że jest to niechlujstwo służb inwestycyjnych powiatu białostockiego. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, ale chodzi o jasność, 20 metrów chodnika kosztuje 60 000 zł? Czy też zakres jest większy? Proszę o wyjaśnienie”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Chodzi o chodnik o długości około 50 – 60 metrów przez pas PKP, bo tyle trzeba zrobić. Natomiast tak jak Państwu powiedziałem i na ten zakres za 60 000 zł nie ma komu robić. Jedyna oferta to była za 98 000 zł. Tak to wygląda”.

Opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.
 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
 • Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

          Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 7 głosach „za”, 12 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” nie podjęła uchwały z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo nie przyjęliście uchwały w której to dostaliśmy dotację z budżetu państwa na zakup samochodu dla inspektoratu nadzoru budowlanego. Jest to wydatek majątkowy do dyspozycji. Tylko i wyłącznie teraz Rada może to wprowadzić. Tak samo tam są inne zadania, które może tylko Rada wprowadzić. Komisje opiniują pozytywnie, Państwo nie macie żadnych pytań, a jesteście przeciwko zmian do budżetu. Naprawdę bardzo proszę o merytoryczne uzasadnienie tego postępowania. Mnie to zaskakuje. Powiatowy Nadzór Budowlany będzie miał bardzo mało czasu, bo musi przetargowo całą procedurę przeprowadzić na zakup samochodu. Przecież to się wszystko przeciąga. 74 000 zł przejdzie koło nosa. Mało tego, będziemy musieli wytłumaczyć się z niewykorzystania dotacji na zakup samochodu, a w przyszłości bardzo możliwe że więcej nie dostaniemy”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Nasze milczenie jest bardzo merytoryczne, proszę Pani. Żeby nie było tak intrygujące i niedopowiedziane, powiem kilka słów. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby teraz w przerwie zaproponowała nam Pani wszystkie te zmiany, które nam nie przejdą koło nosa. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Nie przewiduję przerwy w tej chwili proszę Państwa”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Mam jeszcze pytanie w związku z niezatwierdzeniem przez Radę budżetu do Pani Skarbnik. Proszę mi powiedzieć jakie konsekwencje odnośnie planowanych chociażby przetargów, odnośnie termomodernizacji w DPS Choroszcz i Uhowo będzie miało niezatwierdzenie tego budżetu?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o DPS Uhowo jest następujące postępowanie. Tam wystąpiły na dwóch zadaniach inwestycyjnych, bo jest to robione etapami na tych dwóch zadaniach wystąpiły oszczędności. Oszczędności wystąpiły już na zadaniu – modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja systemu grzewczego i na termomodernizację obiektu I etap, wymiana okien. Tam są przetargi rozstrzygnięte, podpisane umowy z wykonawcą. Został w DPS Uhowo modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu. Prawdopodobnie zostanie ten przetarg unieważniony z przyczyn przetargowych. Jeżeli tych zmian nie wprowadzimy, bo trzeba tam wystąpić do instytucji zarządzającej o zmianę harmonogramu. Zmiana harmonogramu musi być zgodna z budżetem. Na pewno będzie wystąpienie DPS Uhowo o przesunięcie tego terminu jeżeli chodzi o oświetlenie wewnętrzne obiektu z tytułu tego, że dwa przetargi nie udały się. Jaki będzie wynik tego, trudno powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o DPS Choroszcz tam w ogóle trudno mi cokolwiek wyrokować ponieważ z tego całego harmonogramu, który DPS w Choroszczy miał zrealizować. Do końca roku zrealizowane jest tylko instalacja elektryczna wewnętrzna, a pozostałe zadania w ogóle nie są realizowane. Nie ma przetargu. Nie ma wniosku do instytucji zarządzającej o zmianę harmonogramu, więc tam jest największe zagrożenie tego, że to zadanie inwestycyjne może zostać przez instytucję zarządzającą zausterkowanej i to dosyć mocno.  Do końca tego roku były przewidziane realizacje można powiedzieć większości zadań, na przyszły rok też były przewidziane zadania. Instytucja zarządzająca zgodziła się na przedłużenie terminu o półtora miesiąca, czyli do połowy września, ale całości zadania. Zaleciła dla DPS-u w Choroszczy dostosowanie harmonogramu do realizacji. Merytorycznych podstaw tego nie ma, ponieważ tam żaden przetarg się nie odbył. Nie wiem co jeszcze powiedzieć. Tutaj jest ogromne, są to środki zewnętrzne, więc każde posuniecie w terminach może wiązać się z dużymi konsekwencjami, ponieważ tam teraz są inne zasady tego rozliczenia. Przecież tam są duże kary”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeżeli można to chciałbym uzupełnić, ponieważ znam sprawę na bieżąco. Występowaliśmy w konkursie na termomodernizację w zakresie ocieplenia budynku, wymiany okien, modernizacja oświetlenia, instalacja solarna. Rozstrzygnięcie konkursu miało być według ogłoszenia Urzędu Marszałkowskiego na koniec marca. W związku z tym harmonogram prac był planowany na okresy letnie 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu przesunęło się o 4 miesiące a umowa została podpisana, więc dopiero była możliwość żeby rozpoczynać pracę. W skład tych działań wchodzi termomodernizacja budynku (budynek ma około 7 000 m2) a starostwo powiatowe ma 2 200 m2, to jest więcej niż trzy budynki starostwa. Pierwotny termin, który był wyznaczony na zrobienie, zakończenia całości inwestycji to było do końca czerwca, czyli należał zrobić postępowanie przetargowe tak, żeby docieplenie budynku zrobić najpóźniej do końca maja. Po konsultacjach z fachowcami stwierdzili, że to jest w ogóle niemożliwe. Następna sprawa to jest jedno z zadań, które dotyczy modernizacji centralnego ogrzewania. Mamy tam pensjonariuszy, osoby leżące i to zadanie może być zrobione dopiero po zamknięciu sezonu grzewczego. U nas kończy się on z końcem maja. Po konsultacjach z inżynierami, powiedzieli, że to jest w ogóle niemożliwe, że tam jest 2 miesiące roboty. Występowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu. Urząd Marszałkowski nie wyraził na to zgody. Występowaliśmy ponownie i Urząd Marszałkowski ostatecznie przesunął na wykonywanie tych prac do połowy sierpnia. To nas satysfakcjonuje. Ta decyzja była podajże kilka dni temu. W związku z tym ponieważ była decyzja co do terminów można było rozpisywać przetargi, bo po prostu w postępowaniach przetargowych należało ten termin podać.  Rozstrzygnięty jest przetarg na modernizację oświetlenia. Rozstrzygnięty jest przetarg na postępowanie na inspektora nadzoru. W trakcie jest przetarg na docieplenie budynku i wymianę okien na kwotę około 1 200 000 zł. On ma się rozstrzygnąć na początku listopada. Do przygotowania jest jeszcze przetarg na wymianę centralnego ogrzewania, które ma być robione latem 2018 roku i przetarg na solary. Generalnie nie ma zagrożeń, poza tym że np. na niektóre zadania nie zgłaszają się wykonawcy, więc zagrożeniem jest to, że mogą wykonawcy nie zgłosić się, bo w innych przetargach albo przetargów nie da się rozstrzygnąć. Tutaj są jakieś zagrożenia. Natomiast generalnie sytuacja jest taka, że jeżeli chodzi o wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego to jesteśmy po konsultacjach i tutaj mamy wstępną ustną konsultację tego, że jeżeli wystąpimy z takim harmonogramem to taka akceptacja będzie. Natomiast patrząc na propozycję WPF to prawdopodobnie Pan Dyrektor nie będzie mógł rozstrzygnąć tego przetargu na ocieplenie budynku, ponieważ nie ma zmian w WPF. Dyrektor upoważniony jest do wydawania pieniędzy w ramach bieżącego budżetu plus do zaciągania zobowiązań na rok następny jeżeli ma jakieś upoważnienia. Jeżeli nie ma zapisu w WPF, więc myślę, że może być tak, że mogą być chętni, ale Dyrektor formalnie nie będzie mógł tego przetargu rozstrzygnąć. Oczywiście można mówić, że to jest sprawa umowy z Urzędem Marszałkowskim, ale mam tutaj wątpliwość, bo prognoza jak sama nazwa wskazuje to jest prognoza. Ona dotyczy naszych wewnętrznych dokumentów, czyli czy Rada Powiatu pozwoli na to, żeby takie działania podjąć. Myślę, że jest jasna sprawa jaki jest zakres projektu, niecałe 2 000 000 zł. W konkursie zostało to zaakceptowane. Wiadomo, że to trzeba zrobić. Wiadomo, że  nie można był zrobić tego wcześniej z przyczyn obiektywnych, więc mniej więcej taki stan jest na dzień dzisiejszy. Dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Takie same przyczyny wystąpiły w DPS Uhowo i Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej co nie ograniczyło Dyrektorów ani jednej ani drugiej placówki do tego, żeby w momencie kiedy była pierwsza decyzja odmowna Urzędu Marszałkowskiego i tam Urząd Marszałkowski wręcz ponaglił poszczególnych beneficjentów do niezwłocznego ogłoszenia przetargu na roboty budowlane takie przetargi ogłosić. W Zespole Szkół Czarnej Białostockiej stoją rusztowania, jest to robione. W DPS Uhowo też jest ta wymian okien, też jest to robione. Później dopiero był dostosowany harmonogram, czego do dnia dzisiejszego w DPS-ie w Choroszczy nie ma. Owszem, przed naszą kontrolą w której ja uczestniczyłam, była Pani Wicestarosta i Pani Dyrektor Turczewska, było dopiero wtedy napisane drugie pismo do instytucji zarządzającej. Proszę mi wybaczyć, ale słowu mówionemu jeżeli nie mam tego na piśmie z Urzędu Marszałkowskiego nie do końca jestem w stanie uwierzyć. To jest opinia tylko i wyłącznie pracownika, a nie oficjalna odpowiedź. Zawsze mówię, że jeżeli chodzi o środki unijne i występowanie do Urzędu Marszałkowskiego najlepiej jest mieć to na piśmie”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego jest na piśmie. W posiadaniu jest urzędników starostwa powiatowego”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak, ale ta odpowiedź, która przesuwa całą pracę odnośnie termomodernizacji a nie harmonogram poszczególnych zadań inwestycyjnych. Harmonogram zadań inwestycyjnych niestety nie został do dnia dzisiejszego jeszcze zmieniony, a wnioski od Państwa z tego co wiem wniosek taki do Urzędu Marszałkowskiego nie wyszedł, bo nawet nie było przetargów. Od dnia 31 sierpnia kiedy to odpowiedź była z Urzędu Marszałkowskiego do dnia dzisiejszego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik nie jesteśmy w temacie związanym z DPS-em Uhowo. Jesteśmy w temacie zmian w budżecie, co nijak ma się również do WPF-u. Bardzo proszę Pana Wiesława Pusza o zakończenie tematu i dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „To było pytanie Pani Wicestarosty odnośnie tych dwóch DPS-u. Odpowiadałam cały czas na to pytanie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, dziękuję”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pierwszy przetarg na modernizację oświetlenia został rozstrzygnięty i umowa została podpisana. Przetarg na ocieplenie budynku i wymiana okien został rozpisany. W tej chwili jest w trakcie. Wykonawcy zadają pytania. On ma być rozstrzygnięty za parę dni w listopadzie. Natomiast nie ma zmian w WPF, więc po prostu pomimo że będą chętni Pan Dyrektor nie będzie mógł tego rozstrzygnąć”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo. Proszę Państwa przystępujemy do punktu następnego WPF. Sprawy różne będą, proszę wtedy poruszać różne inne tematy”.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027, (zał. nr 39).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, znowu zaistniała ta sama sytuacja co kiedyś, gdzie Państwo nie przyjęliście zmian do budżetu, a zmiany w WPF wiążą się właśnie z tymi zmianami, ponieważ zwiększony jest deficyt. W związku z tym należało przedstawić WPF powiatu białostockiego właśnie w związku ze zwiększonym deficytem. Oprócz tego zostały przedstawione tam dla Państwa zmiany w 6 zadaniach, przedsięwzięciach które są wyjaśnione w objaśnieniach do załącznika odnośnie zmiany WPF. Został zmienione 6 zadań, ale to wszystko ma swoje nierozerwalne połączenie ze zmianami do budżetu”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że Pani proponuję, żeby WPF dostosować do zmian w budżecie? Tak z tego zrozumiałem”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeżeli Państwo nie przyjęliście zmian do budżetu to i zmiany w WPF nie należy chyba przyjmować, taka jest moja konkluzja z tego wszystkiego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem Pani wnioskuje. Kto z Państwa jest za tym w takim razie, żeby zmiany w WPF-ie przedstawić po zaproponowanych zmianach w budżecie? Jeżeli Państwo chcą się wypowiadać to najpierw Pani Wicestarosta, później Pan Antoni”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie bez przyczyny zapytałam jakie to będzie miało konsekwencje. Rzeczywiście punktem następnym była WPF, w której to na lata obejmujące również tegoroczny budżet dlatego proszę Państwa, że jest to związane z ogłoszeniami przetargów zgodnie z harmonogramem wniosków właśnie o termomodernizację. Pewnie słyszycie Państwo też z innych instytucji jaki jest olbrzymi problem z wyłonieniem wykonawców. Mamy informację jasną. Jeżeli jak najszybciej jeszcze w tym roku nie wyłonimy wykonawców na poszczególne prace w następnym roku możliwe, że ich w ogóle nie znajdziemy, bo firmy będą już zobligowane wykonaniem innych prac lub te prace będą podobnie jak z drogami wycenione w ilości kwotowej przekraczającej nasz budżet. Dlatego nie mogę nic innego mówić jak apelować do Państwa, że pod kątem czystej ekonomii jak również możliwości wcześniejszych przetargów, aby jednak przynajmniej te kwestie związane z projektami i środkami zewnętrznymi jednak zatwierdzić tak, aby procedury mogły się rozpocząć”.

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, do odpowiedzi Pani Skarbnik. Pani Skarbnik mówi, że termomodernizacja w Choroszczy jest zagrożona, tu okazuje się, że w WPF-ie nie ma wstawionego tego nawet. Gdzie leży prawda?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Wstawione jest. Do wysokości umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, chciałbym zapytać jaka powinna być kolejność? Czy najpierw powinna być akceptacja Rady dla WPF? Pytam dlatego, że z informacji na Komisji Infrastruktury Technicznej wynika, że na starostwo mamy 13 900 000 zł zabezpieczone na roboty. Jeżeli chodzi o wykup gruntów to razem z „BOF-em” to jest 7 369 000 zł. Na sam BOF mamy mieć 16 592 000 zł, takie są szacunki. Na szpital to jest rząd wielkości pomiędzy 12 000 000 zł – 15 000 000 zł. Dokładnie nie wiem jaka kwota, 15 000 000 zł wynika z uchwały, nie wiem ile w tym roku będzie zaangażowane. Inwestycje są o których przed chwilą mówiliśmy czyli te 2 DPS-y i szkoła. Kwestia jest kredytu, był 11 500 000 zł, dzisiaj mówimy o 6 000 000 zł. Na pewno są jakieś odsetki. Jeżeli chodzi o wkład powiatu w drogi powiatowe, to co Pan Dyrektor Jędrzejewski podawał – 9 700 000 zł, więc można to na różny sposób liczyć, ale to jest rząd wielkości między 60 000 000 zł – 70 000 000 zł. Teraz jest tak, że tutaj słyszę takie wypowiedzi, że nie dotyczy to 2018 roku, ale mniej więcej porównałbym do takiej sytuacji jak ktoś, kto ma dochody netto 2 000 zł na utrzymanie rodziny kupił sobie samochód za 60 000 zł z odroczoną płatnością na 2 lata i mówi, że to nie dotyczy 2018 roku. Dzisiaj pytaliśmy w kwestii omawiania budżetu jaka jest struktura budżetu, jaki jest udział inwestycji dlatego, że przekłada się to na, jeżeli mamy sowich pieniędzy rzędu powiedzmy kilkanaście milionów złotych na inwestycje to na to wszystko nakładają się zobowiązania, które już widać, że są na poziomie pomiędzy 60 000 000 zł – 70 000 000 zł. Na tym tle, pytanie jest takie czy WPF to jest dokument powiatu białostockiego (sama nazwa wskazuje, że jest to prognoza)? Myślę, że te wszystkie nasze działania powinny być podejmowane w oparciu o prognozę. Tutaj koncepcja jest taka, że najpierw powinniśmy uchwalić budżet, a potem zapiszemy w prognozie. Jak my uchwalamy budżet to wtedy już nie ma wyjścia tylko trzeba w tej prognozie napisać. Pytanie na jakiej zasadzie mamy uchwalić ten projekt budżetu kiedy powinno być odniesienie do ogólnej sytuacji. Tutaj właśnie moje pytanie zmierza do tego – co najpierw? WPF i te wszystkie wydatki czy projekt budżetu? Natomiast myślę, że ponieważ szykuje się sesja kolejna, prawdopodobnie nadzwyczajna to do tego czasu będziemy mieli stanowisko Urzędu Marszałkowskiego odnośnie Choroszczy i to pozwoli Pani Skarbnik złożyć wnioski, żeby w WPF były te zapisy, które umożliwiłyby Dyrektorowi Choroszczy rozstrzygnięcie przetargu. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy Koledzy i Koleżanki, z tym budżetem to trochę jest tak, że dzisiaj myśmy odrzucili ten budżet, może boleć. Rozumiem Pani Skarbnik napracowała się, może te 70 000 zł dofinansowania nie stracimy, bo przetarg można rozpisywać, aby były na dzień podpisani umowy te pieniądze. Nas również boli sytuacja, że Pan Starosta aneksuje w ramach „BOF-u”, podpisuje aneksy, środki zmieniają się nie adekwatnie, bo było 3 300 000 zł, dzisiaj wychodzi że te inwestycje będą kosztowały 17 000 000 zł. Stajemy się pewnymi zakładnikami, a na pewno jeżeli Pan Starosta podpisywał te aneksy to Zarząd jest najbardziej odpowiada za to. Ustawa zresztą mówi, że Zarząd odpowiada nawet i swoi majątkiem, także myślę, że Zarząd się dobrze wzbogacił na 17 500 000 zł, będzie miał to pokrycie. My będziemy też dociekać czy Pan Starosta zgodnie z prawem nie przekroczył swoich kompetencji podpisując aneksy, które tak naprawdę stawiają Radę bez wyjścia. Mówi się, że jeżeli nie będzie tych środków to wszystkie inwestycje BOF, cały program może paść. To jest po prostu niezrozumiała sytuacja. Robimy wszystko zgodnie z prawem i jawnie. W żaden sposób nie ukrywamy tego co robimy, nawet jeżeli odrzucimy ten budżet. Tu dzieją się takie rzeczy, że nikt z Radą nie konsultuje, nie ma uchwał, nawet intencyjnych, że takie środki posiadamy w budżecie. To, że powiat dzisiaj jest bogaty nie znaczy, że trzeba rozdawać. Dziękuję”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa do dwóch rzeczy chciałbym się odnieść. Najpierw do pytania Pana Radnego Pusza. Proszę Państwa to wyście zmienili kolejność. Toczyliśmy dyskusje. Był zawsze budżet, był WPF, potem budżet. Pan teraz jest zdziwiony i pyta jak to powinno być. Przecież to wasza koalicja zmieniła to. Jeszcze Pani się trochę opierała i w tej chwili doprowadziła do tego, że jak Państwo chcą to tak jest. Teraz znowu nie pasuje. Trzeba w tym momencie zdecydować się. Druga sprawa. Chcę tylko Państwa tak trochę zwrócić Państwu na jedną rzecz. Taka psychoza z „BOF-em”, mówienie że mamy straty to jest jakieś duże nieporozumienie. Przybywa nam majątku, bo to są nasze drogi. Mamy kłopot, ale jak to jakim kosztem? W tym wszystkim przybywa nam trzy razy tyle majątku co wykładamy. Nie można mówić o stratach. Można mówić o komplikacji naszego działania, ale proszę nie opowiadać o stratach, bo nigdzie Pan nie udowodni, że są straty jeżeli przybędzie nam ścieżek, których możemy nie lubić, ale przybywa nam po prostu majątku na dużo więcej niż wydamy. Jeżeli wydamy nawet te 17 000 000 zł to przypuszczam, że w proporcjach to tego majątku przybędzie nam na jakieś 30 000 000 zł – 50 000 000 zł.  To jest w ogóle obstrukcja twierdzenie, że nasz udział w „BOF-ie” to są jakieś straty. Straty wizerunkowe może będą, straty dla Państwa i dla mnie, że nie zrealizujemy przez najbliższe lata swoich celów, bo pieniądze będę musiały iść na coś innego. Demagogią jest twierdzenie, że nagle popadamy w jakieś straty. Mamy skomplikowaną sytuację finansową, nie wiemy na ile uda się nam utargować, żeby rozłożyć te obciążenia. Proszę nie straszyć mieszkańców, czy w mediach, że popadamy w jakieś straty. To jest robienie przez innych, po prostu dobudowywanie nam majątku z naszym udziałem. Ten udział niestety tak się złożyło z różnych przyczyn nagle z tych 3 000 000 zł, które były małym pryszczem, urósł teraz do takiego porządnego wrzodu, bo jest to kilkanaście milionów. To jest oddzielny temat, o tym rozmawiajmy. Nie róbmy takiej psychozy, która tu jest. Mam pytanie do Państwa o nieprzegłosowanie budżetu. Podkreślam krótko, kiedyś właśnie takie sytuacje spotykałem w samorządach na poziomie Rady Gminy. To co Państwo zrobiliście to jest taka właśnie zabawa. Na złość mamie, pójdę i odmrożę sobie uszy. Państwa nie interesują konsekwencje dla pracy urzędu, starostwa, organów itd. Chcecie w tej chwili postawić się, macie prawo. Tylko jest po prostu dużym nietaktem, bo mogliście wybrać sobie, kiedyś tak chętnie robiliście zmiany w budżecie po swojemu. Teraz już zabrakło? Trzeba było zostawić parę rzeczy. Chcieliście pokazać, że macie inne stanowisko to trzeba było parę punktów nie przyjąć. W tej chwili sam budżet, żeście odrzucili i jeszcze wszyscy mają martwić się, z jakoś to będzie, że dotacja czy coś takiego pojawi się. Robicie po prostu na złość dla innych pracowników. Dla tych ludzi, którzy na co dzień pracują. My spotykamy się raz w miesiącu na komisjach, ci ludzie realizują swoje cele. Wsadzacie kij w szprychy, żeby koło nie toczyło się dalej”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ad vocem dla Pana Michała. W momencie kiedy rozpoczynaliśmy BOF, co podkreślała jeszcze koleżanka Basia, nikt nie mówił o tym, że zaangażowanie w rzeczy niekonieczne może być aż tak duże. To zaangażowanie w rzeczy niekonieczne wzrosło dzięki Panu Staroście, który podpisywał aneksy i lekką ręką doprowadził do wzrostu naszych możliwych zobowiązań, bo jeszcze niekoniecznie zobowiązań naszych możliwych zobowiązań z 3 000 000 zł do ponad 17 000 000 zł. Dzięki Panu Michałowi, że zauważył że są jeszcze inne gminy, które są poza „BOF-em” i poza układem, który pozwala wnioskować do „PROW-u”, czy innych instytucji, chodźmy rezerwy budżetu państwa na inwestycje powiatowe. O tych potencjalnych kosztach, które także powinny być rozważane dzisiaj wcale nie było mowy przy analizie kosztów. Proszę się nie dziwić i to tak uzasadnienie merytoryczne dla Pani Skarbnik. Podniesiona ręką i większość ma głos i trzeba na etapie przygotowania uzgadniać
w takim wypadku, a jeśli nie to jest poddanie się do dymisji. W demokracjach tak bywa. Dziękuję”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, podpisanie umowy z „BOF-em” było na podstawie uchwały, którą Państwo podjęliście. Rozumiem, że z 3 000 000 zł na 11 000 000 zł to jest kwota ogromna. Czy konsekwencje z tego, żeby odstąpić od tych umów „BOF-owskich” nie będą jeszcze większe? Czy to nie będzie tak, że będziemy musieli zapłacić dla gmin, bo to jest umowa partnerska podpisana? Każdy sąd przyzna rację drugiej stronie, że jest podpisane zobowiązanie. Trzeba się z niego wywiązać. Liczenie 17 000 000 zł, tu 15 000 000 zł, tam 10 000 000 zł owszem, wszystko to prawda, ale my robimy wszystko co w naszej mocy, żeby jeżeli chodzi o „BOF” rozłożyć to na lata 2018 - 2019 a nawet może i 2020, bo też taka jest możliwość. Starostwo nie będzie budowane w przeciągu jednego roku, tylko też jest rozłożone na lata. Jeżeli chodzi o szpital tam też przewidziane jest finansowanie w roku jeszcze 2019. Budowa sama tak 2018, ale finansowanie pozostałego może jeszcze nastąpić w 2019 roku. Proszę Państwa, rozumiem troszkę Państwa, dziękuję za nią jeżeli chodzi o finanse budżetu powiatu, ale proszę mi wierzyć, naprawdę nasza sytuacja nie jest taka zła, żeby odstępować od jakiejkolwiek umowy jeżeli chodzi o „BOF”. Państwo podjęliście tę decyzję, że przystępujemy do „BOF-u” i trzeba konsekwencje to teraz realizować. Natomiast to co Pan Wądołowski powiedział do Pani Skarbnik, to czy ja mam poddać się do dymisji w związku z tym?”

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie powiedziałem tego do Pani Skarbnik, żeby się Pani Skarbnik poddała do dymisji. Przepraszam”.

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego: „Dziękuję. Wyczułem sprawę i dlatego Pani Skarbnik wyjaśniła część to co miałem swojej wypowiedzi zawrzeć i przekazać. Nie powiat, mówiłem już na komisji, podpisywał projekt „BOF-owski” tylko podpisywały gminy. Powiat ani Zarząd przede wszystkim mam na myśli Zarząd z całą odpowiedzialnością, jeżeli będziecie uważali i będzie wstanie osądzić, że będę musiał finansowo odpowiadać to zwiększę kredyt i oczywiście, że będę spłacał, bo powiatu białostockiego nie stać. Powiem tylko tyle, że proszę wyrozumiałość, że to co w tej chwili można odczytać i to można być ślepym i głuchym, ale to jest tak wyłożone jak na stole, że to na przekór, bo te zmiany i potrzeby dla powiatu nie służą dla Kaczana, Pana Starosty, Pani Wicestarosty, ani Pani Skarbnik. Nie służą dla naszych luksusów, tylko robimy to dla dobra powiatu. Jeżeli macie w pewnym sensie zastrzeżenia które są rzeczywiście udowodnione, że Zarząd przekracza swoje możliwości, kompetencje czy nadużycia, to proszę stawiać sprawę bardzo jasno. Nie sposób niemy, niewiadomy, nie głosuje bo nie głosuje. Chcę powiedzieć, dzień wczorajszy, że chciałabym, żeby te wybory wygrywały niezależnie jakie partie, ale tak jak partia PIS na szczeblu państwowym, bo w dniu wczorajszym budżet zwiększono już prawie w rządzie do kreski maksymalnej, ale obiecywali ludziom i dali. Ludzie za to, wzrasta pozycja, już 47%, z czego niedługo będzie 50%, bo wzrasta pozycja, gdyż ludziom coś dają. Tu z kolei w naszym powiecie nikomu nic nie dać, od wszystkich tylko zabrać, nie zadłużać się. To jak powiat ma dalej funkcjonować? Możemy podjąć uchwałę nie rozbudujemy starostwa, niech Pani Dyrektor Drewnowska za chwilę powie co jest na Mickiewicza i w jakiej fazie jesteśmy z sytuacją. Dlatego bardzo proszę o odpowiedzialność. Ja ponoszę odpowiedzialność i zapewniam, że jeżeli zostanie to udowodnione, że przekraczam to ponoszę całą odpowiedzialność. Proszę ponosić każdy Radny za swoje postępowanie i decyzje. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję. Pani chce w sprawie budżetu PIS-u?”

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Nie, kontynuować. Ja merytorycznie. Macie Państwo rzeczywiście taką możliwość, aby zagłosować przeciw budżetowi na ten rok, WPF, ale chciałabym podkreślić, że moim zdaniem jest to olbrzymie utrudnienie zarówno dla naszych jednostek, również poszczególnych pracowników. Chociażby w poszczególnych przedsięwzięciach zapisane są naprawdę ważne rzeczy, których nie robi się na tzw. „kolanie”. O ile już Państwo mają jakieś zastrzeżenia to w ramach swojej kolacji proszę o wskazanie tych punktów, wydatków nieuzasadnionych, ponieważ naprawdę nie rozumiem dlaczego Państwo nie chcecie zaakceptować w WPF-ie zlecenia realizacji zadania publicznego prowadzenia zadań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację”.

 

Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, ale o budżecie już skończyliśmy chyba”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Tu jest wyjątkowa sytuacja. Nie proszę tego wysłuchać. Musimy zrobić przetarg, żeby dziecko z naszego powiatu, które już ma 18 lat mogło korzystać z opieki. Musimy również przygotować umowy dotyczące terapii warsztatów zajęciowych. Panie Przewodniczący, to  jest ważne. To jest w WPF-ie. To nie jest poza tematem”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie wiem czy Pani dobrze słuchała, WPF-u nie jesteśmy w stanie przegłosować, ponieważ był wniosek Pani Skarbnik, że on jest niemożliwy bez zmian wcześniejszych w budżecie. To Pani Skarbnik mówiła”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Dobrze, to jest konsekwencja niezatwierdzenia budżetu. Jakby były poszczególne rzeczy wykreślone w budżecie, to byłby WPF”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo prosiłabym o sprostowanie, ponieważ nie mogę składać do Państwa wniosków”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Oczywiście ma Pani rację”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ja tylko jedynie wypowiedziałam swoje zdanie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Merytorycznie tylko się Pani wypowiedziała w tym temacie”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie powiatu białostockiego na rok 2017 i zmian do WPF-u proszę Państwa, jeżeli istnieje obawa odnoście DPS w Choroszczy to tłumaczyłam już też telefonicznie, bo rozmawialiśmy z Panem Puszem odnośnie tego przetargu tam padł argument, że nie będzie Pan Dyrektor mógł rozstrzygnąć. Ten przetarg na początku listopada będzie otwarcie ofert, i będzie związanie wykonawcy z ofertą 30 dni. Jeżeli faktycznie, tak jak tłumaczyłam istniej tak jak Pan Pusz powiedział ryzyko, że te oferty będą wyższe niż te co mają w budżecie, jeżeli faktycznie taka sytuacja nastąpi to jest 30 dni na to, żeby dokonać zmian w budżecie, aby dostosować ten budżet do tych ofert, które zostaną złożone, które będzie można wtedy wybrać. To tutaj co zostało zmniejszone odnośnie DPS-ów to zostały zmniejszone środki unijne i po części faktycznie, ale to zgodne jest z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim. Nic ponad to. Mówię, jeżeli na początku listopada będą otwarte oferty, będzie można wtedy na podstawie faktycznie złożonych ofert złożyć wniosek do Zarządu o zmiany w budżecie i ewentualnie zwiększenie tego budżetu”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W temacie WPF-u. Bardzo prosiłbym, żeby może wprowadzić tę inwestycję DPS Uhowo, bo bardzo rzadko robimy te zmiany w tym WPF-ie. Już jest, tak? To jest czy nie ma? Pani mówi o 30 dniach, że można wtedy wprowadzić”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeśli okaże się, że oferta jest wyższa niż założenia w budżecie to wtedy”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Tu jest jakaś nieścisłość. Nie chcemy, żeby DPS w Choroszczy był tylko dlatego pokrzywdzony, że tam pracuje Radny Wiesław Pusz, bo to jest trzymanie człowieka w klatce”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie, absolutnie. Ta inwestycja jest cały czas w WPF-ie dostosowana w tym momencie do tego co jest podpisane z umową z Urzędem Marszałkowskim”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Będziemy kończyć dyskusję na ten temat proszę Państwa”.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozmawiamy o WPF-ie. Bardzo dziękuję za życzliwość Pani Skarbnik do Choroszczy, WPF-u i do tej inwestycji. Natomiast sprawa polega na tym, że generalnie mamy rozstrzygnięte postępowanie konkursowe, mamy określoną kwotę na niecałe 2 000 000 zł. W WPF-ie jest. Natomiast jest to rozbite na dwa lata i na rok 2018 mamy kwotę około 500 000 zł. Tymczasem, żeby rozstrzygnąć przetarg gdzie działania będą w 2018 roku trzeba około 1 200 000 zł. W związku z tym jak będzie postępowanie przetargowe i będzie jakiś wykonawca za 1 200 000 zł to Pan Dyrektor nie będzie mógł tego rozstrzygnąć, bo Dyrektor (mogę się mylić, proszę mnie poprawić), ale generalnie kierownik jednostki czyli Dyrektor dysponuję określoną kwotą w bieżącym budżecie, tutaj nie dotyczy tam to termomodernizacja to ocieplanie ścian, ta robota będzie robiona w 2018 roku. Na następny rok to on musi mieć jakąś podstawę, żeby wydawać pieniądze, żeby zaciągać zobowiązania. To może być w różnej formie, ale chodzi o zmianę WPF. Kwota ogólna zgodna z umową nie zmienia się, tylko zmieniają się proporcje, mniej w 2017, a więcej w 2018. To jest moim zdaniem kompetencja Rady Powiatu
i tutaj można to bez problemu zrobić. Dziękuję bardzo”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik bardzo proszę, ale powoli proszę Państwa będziemy kończyć ten temat, ale Pani Skarbnik najpierw”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Zmiany w WPF-ie są dostosowane do harmonogramu, która jest częścią integralną umowy z Urzędem Marszałkowskim. Nie ma mowy o przesuwaniu między latami, jeżeli harmonogram jest w ten a nie w inny sposób stanowi. Jeżeli w harmonogramie jest wydatkowanie środków na termomodernizację w Choroszczy 500 000 zł, to takie kwoty znajdują się w WPF. Jeżeli będzie zgoda Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie pierwsze co zrobię to zrobię te zmiany łącznie z Panią Dyrektor. Na dzień dzisiejszy takiej zgody na przesunięcie harmonogramów realizacji poszczególnych zadań nie ma w harmonogramie. Tylko i wyłącznie to. Nie stoi nic na przeszkodzie dla Pana Dyrektora otworzyć oferty i sprawdzić jaki jest wynik przetargu. Nie rozstrzygać tego przetargu, tylko otworzyć oferty. Na podstawie otwartych ofert złożyć wniosek taki czy inny do Zarządu Powiatu Białostockiego i jednocześnie do Urzędu Marszałkowskiego, bo będą to wtedy merytoryczne podstawy do tego, żeby po pierwsze przesunąć realizację zadania i przesunąć płatności tych poszczególnych zadań na następne lata”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, składam wniosek ewentualnie o przełożenie tego całego WPF-u na następną sesję i zamknięcie dyskusji. Dziękuję”.

 Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczącym przełożenia punktu związanego z Wieloletnią Prognozą Finansową na następną sesję oraz zamknięcie dyskusji.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie przyjęła wniosek złożony przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego – Radnego Powiatu Białostockiego dotyczący przełożenia punktu związanego z Wieloletnią Prognozą Finansową na następną sesję oraz zamknięcie dyskusji.

Ad 20. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022” za lata 2015 – 2016.

 

         Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa przedstawiła zebranym raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2018z perspektywą na lata 2019 – 2022” za lata 2015 – 2016 (zał. nr 40).

 

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu przedkłada Radzie co dwa lata raport z realizacji „programu ochrony środowiska”. W raporcie tym opisano zadania, które były wymienione w programie jako właściwe do realizacji dla starostwa powiatowego w Białymstoku. W raporcie zostały zadania te wynotowane i wraz z odniesieniem czy były realizowane czy nie były realizowane. Były to przede wszystkim sprawy związane z wydawaniem decyzji jak również opiniowaniem planów programów gminnych. Sprawy związane z ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, edukacją ekologiczną, gospodarką wodną. Państwo dostaliście szczegółowo informację na ten temat, więc nie będę tego szczegółowo omawiać. Na koniec przedstawione są wskaźniki monitoringu programu. Nie są to zadania realizowane przez powiat. Nie mniej jednak musiały być na wniosek Urzędu Marszałkowskiego zamieszczone i też powinniśmy odnieść się do tych wskaźników a dane zostały zaciągnięte z GUS-u. Jeżeli są jakieś pytania na temat tego raportu to odpowiem Państwu”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, każdy z nas otrzymał ten raport jeżeli są pytania to bardzo proszę. Raport był tak wyczerpujący i merytorycznie doskonały, że pytań nie ma. Dziękujemy Pani Dyrektor”.

 

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad21.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Pani Urszula Sosnowska – Główny Specjalista – Samodzielne Stanowisko ds. pracowniczych przedstawiła zebranym informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych (zał. nr 41).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Naczelnik Głównego Urzędu Skarbowego przysłał informację o oświadczeniach majątkowych
i 23 osoby poproszono o złożenie korekt majątkowych. Te wszystkie osoby wiedzą o kogo chodzi. 11 Radnych dokonało korekty. Bardzo proszę o dokończenie tematu. Tyle, co ja chciałem. Bardzo proszę teraz Panią Urszulę Sosnowską o przedstawienie podobnej sytuacji”.

Pani Urszula Sosnowska – Główny Specjalista – Samodzielne Stanowisko ds. pracowniczych: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w 2017 wpłynęło łącznie 101 oświadczeń majątkowych. Z tego 3 oświadczenia z Zarządu, Skarbnik Powiatu Białostockiego 1 oświadczenie, Sekretarz Powiatu 1 oświadczenie, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych 25 oświadczeń, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną takich oświadczeń nie było. Osób wydających decyzje  administracyjne w imieniu Starosty 71 oświadczeń majątkowych. Wszystkie wyżej wymienione osoby złożyły oświadczenia majątkowe w terminie, z wyjątkiem jednej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji, zostanie to uzupełnione jak tylko pozwoli sytuacja zdrowotna.  Po przeanalizowaniu powyższych złożonych oświadczeń wniesiono następujące uwagi. W części A w punkcie 2 nie określono tytułu prawnego nieruchomości. W części A jedna osoba nie podała miejsca swego zatrudnienia. W części A pozycja 1 zasoby pieniężne jedna osoba nie wypełniła pozycji dotyczącej środków pieniężnych w walucie obcej. Jedna osoba nie określiła przynależności do majątku wspólnego lub odrębnego w zakresie zasobów pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej. W części A pozycja 2 dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne, bądź inne nieruchomości jedna osoba użyła niewłaściwego sformułowania „nie posiadam” zamiast „nie dotyczy”. W części A pozycja 2 punkt 4 inne nieruchomości jedna osoba nie wykazała działki pod domem oraz budynku gospodarczego. Część A pozycja 2 punkt 2 jedna osoba nie wykazała pozycji dotyczącej mieszkania. Część A pozycja 5 jedna osoba nie wypełniła pozycji mienia nabytego od Skarbu Państwa i innej osoby prawnej. Część A pozycja 8 inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej u jednej osoby stwierdzono niezgodność wysokości dochodów z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w 2016 roku oraz nie dołączono PIT 37. Natomiast 37 osób nie określiło czy inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć stanowią własność małżeńską czy majątek odrębny. Część A pozycja 9 składniki mienia ruchomego jedna osoba nie określiła należności wskazanych składników do wspólności majątkowej lub majątku odrębnego. Część A pozycja 10 zobowiązania pieniężne jedna osoba nie wykazała czy kwota kredytu jest kwotą pierwotną czy pozostającą do zapłaty na dzień składania oświadczeń. Wszystkie osoby u których zostały wskazane nieprawidłowości złożyły stosowne wyjaśniania. W stosunku do osób, które złożyły oświadczenia majątkowe nie zaistniała stosowność działań przewidzianych w art. 25C ustęp 9, ustawy o samorządzie powiatowym. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że były złożone bardzo dokładnie i rzeczowo”.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad 22. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje.

 

Ad 23. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XLVII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 28 września 2017 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści?

        

    Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 8 głosach „za” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XLVII/2017 z dnia 28 września 2017 roku (było kworum, 1 osoba nie głosowała).

 

Ad 24. Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa wpłynęło pismo z NFZ od Pana Adama Wińskiego – Dyrektora Podlaskiego Oddziału Województwa Narodowego Funduszu Zdrowia skierowane do Pana Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa PiS z informacją do Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 42).  Jeżeli ktoś z Państwa chce się z tym szczegółowo zapoznać, to bardzo proszę do Biura Rady. Bardzo proszę rozesłać to meilem. Jeżeli ktoś chce to mogę już dać komuś. Niestety taka jest gruba odpowiedz. Mamy następną informację. Mamy podziękowanie Starosty Chojnickiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przeczytał podziękowanie Starosty Chojnickiego co stanowi załącznik nr 43 do protokołu.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jest odpowiedź  mieszkańcom Sołectwa Surażkowo i Sołtysa i Rady Sołectwa Surażkowo w sprawie drogi, która jest do Surażkowa (zał. nr 44). Tutaj pismo to Pan Dyrektor skierował również do wiadomości Rady Powiatu. Jeżeli ktoś z Państwa chce się z tym zapoznać to bardzo proszę. Następne pismo również podpisane przez Pana Dyrektora Marka Jędrzejewskiego do Pani Bożeny Bieryło, która oczekiwała w różnych tematach aż 7 odpowiedzi i na wszystkie są merytoryczne odpowiedzi (zał. nr 45)”.

Ad 25. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XLIX Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 26 października 2017 roku, o godz. 1610.

Protokołowała:                                                                                                                                                                Podpisał:

Żaneta Dobkowska                                                                                                                                                     Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-10-2017

Data udostępnienia w BIP: 22-01-2018 11:16

Data modyfikacji informacji: 22-01-2018 11:16