Protokół Nr LII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

Protokół Nr LII/2017

z obrad LII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 21 grudnia 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 21 grudnia 2017 roku o godzinie 900 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach LII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku,
 • Pani Jolanta Niewińska - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

     Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach LII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pani Maria Busłowska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecna była: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny LII sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 3A – „Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania”.

 

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 4A – „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

 

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 9A – „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego”.

 

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 9B – „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej   i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Zdjęcie z porządku obrad pkt 4 – „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego” (zał. nr 4).

 

 • Zdjęcie z porządku obrad pkt 9 – „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” (zał. nr 5).

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Zmianę w pkt 7 i 8, zamiast „podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028” oraz „ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok” na zapoznanie się z projektem.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Prosiłbym do czasu, kiedy zaczniemy już procedowanie w tych punktach, żebyśmy dostali tekst jednolity”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Otrzymałem taką informację, że do tego czasu będzie to przygotowane”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 4B – „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na   współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” (zał. nr 6).

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Związane to jest z tym, że w Gminie Choroszcz zostały otwarte oferty przetargowe. Do 8 stycznia Burmistrz musi podpisać umowy i potrzebuje gwarancji, że pieniądze, które są w tych ofertach, a też zwiększyły się kwoty, Rada Powiatu je przeznaczy. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Chcę, żeby Pani Skarbnik wypowiedziała się na temat tej uchwały”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Zarząd w dniu 19 grudnia przyjął drugą autopoprawkę do projektu budżetu na 2018 rok, w którym to zwiększone kwoty zostały ujęte. W momencie, kiedy by nawet Państwo w dniu dzisiejszym nie uchwalili budżetu od 1 stycznia prowizorium budżetowe obowiązuje. Od 1  stycznia kwoty te są ujęte w projekcie budżetu, także jak najbardziej jest ta deklaracja ze strony Zarządu o tym, że  te zwiększone kwoty zostaną przekazane”.

 Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, mam pytanie co będzie gdybyśmy nie uchwalili budżetu do 31 grudnia, to w porządku mamy to w budżecie. Jeżeli nie uchwalimy budżetu do 31 grudnia, a będziemy uchwalać na koniec stycznia to proszę mi powiedzieć, która wersja prowizorium budżetowego będzie obowiązywała? Czy ta, która została zgłoszona 15 listopada do RIO i takie jest moje zdanie, że ta wersja będzie obowiązywała Zarząd i na tym prowizorium będzie pracował, czy też wersje z poprawkami? W takim razie, z którą poprawką tą z 4 grudnia, 19 grudnia czy z dzisiaj – która wersja prowizorium będzie obowiązywać, jeśli nie podejmiemy uchwały budżetowej do końca grudnia? Dziękuję”.

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prowizorium budżetowe 15 listopada przedstawia Zarząd dla Państwa i do RIO. Tę uchwałę Zarządu w sprawie projektu budżetu na 2018 rok RIO opiniuje. Nie mniej jednak nie ma takich przeciwwskazań, aby jeszcze do końca, póki nie ma uchwalonego ostatecznego budżetu na 2018 rok, Zarząd wprowadzał autopoprawki. Te autopoprawki obowiązują. RIO przyjmuje je do wiadomości, natomiast nie opiniuje. To tylko i wyłącznie, dlatego, że opiniuje raz projekt budżetu. Natomiast wszelkie autopoprawki wprowadzone przez Zarząd do momentu uchwalenia budżetu do końca roku od 1 stycznia obowiązują. Państwo otrzymacie, myślę, że już otrzymaliście projekt uchwały numer 2 w sprawie budżetu na 2018 rok to jest ze wszystkimi autopoprawkami Zarządu z dnia 5 i 19 grudnia. Te autopoprawki obowiązują od 1 stycznia. W momencie, kiedy Państwo nie uchwalacie budżetu do końca roku, a dopiero w styczniu prowizorium budżetowe od 1 stycznia obowiązuje i można zaciągać zobowiązania, ponieważ tak jak jest to zapisane w ustawie o finansach publicznych w wyjątkowych sytuacjach Rada może uchwalić do końca stycznia”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze tylko jedna uwaga. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę uchwałę podjąć, jako gwarancje dla Gminy Choroszcz. Natomiast, co do tego, która wersja budżetu obowiązuje w styczniu czy ta z 15 listopada czy też z kolejnymi autopoprawkami, są różne zdania. W doktrynie czytałem akurat przeciwne, co mówi Pani Skarbnik. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, mam pytanie do wnioskodawcy o wykreślenie pkt 9, czyli przyjęcie stanowiska dotyczące kryterium oceny. Chcę zapytać, kiedy Państwo przymierzacie się, ażeby takie stanowisko podjąć? Na poprzedniej sesji takie stanowisko nie było rozpatrywane. Odniosłem wrażenie, że wtedy Państwo niemalże się zobowiązali, że na tej sesji takie stanowisko przygotujecie i przedstawicie. Jeśli kolejny raz jest zdjęte niewykluczone, że stawiacie Państwo Zarząd przed koniecznością przyjęcia takiego stanowiska, jako stanowisko Zarządu Powiatu Białostockiego zostanie rozesłane do odpowiednich czynników rządowych odpowiedzialnych za tego typu program. Kryteria te są niekorzystne. Wczoraj otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego informację, że owszem zwiększoną ilość punktów w segmencie dotyczącym, jak się nie mylę chyba bezpieczeństwa i spraw technicznych. Natomiast w kwestii tej dla nas bardzo krzywdzącej nic się tam nie zmieniło. Nieodzowne jest stanowisko w tej sprawie. Jeśli nie ma stanowiska Rady Powiatu to niewykluczone, że takie stanowisko podejmie Zarząd Powiatu Białostockiego. Dziękuje”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Tak, to jest dobre pytanie. Jednak grupa Radnych prosiła mnie o to, żeby odroczyć do stycznia. Jestem przekonany, że w styczniu będzie już decyzja w tej sprawie, czyli stanowisko będzie przyjęte, a na pewno dyskutowane.  Radni prosili o czas, ale jednak rzeczywiście Zarząd musi zdecydować, czy chce czekać do stycznia, czy jednak swoje własne stanowisko poprze teraz. To jest wybór Zarządu. Niemniej, mówię o terminie. Rzeczywiście w styczniu podejmiemy debatę. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym wrócić do skreślenia z proponowanego porządku obrad punktu numer 4 – podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego. Dlatego, że mam wątpliwości, ale może mam prawo mieć wątpliwości. Chciałabym zapytać, otrzymać merytoryczną opinię czy to jest właściwe, aby ten punkt został zdjęty na wniosek Pana Radnego Romana Czepe, który jest pracownikiem – doradcą Pana Wojewody. O ile wiem to doradcą do spraw samorządowych. Chciałabym się wypowiedzieć, może jest to właściwe. Chciałam zapytać”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Myślę, że w ten sposób interpretacja może doprowadzić do mylnych różnych pojęć. Pan Roman Czepe nie w swoim imieniu to składał”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, czy mogę się wypowiedzieć. Może rzeczywiście jest to właściwe. Mam wątpliwości. Jak Państwo mają wątpliwości to pytacie. Mam wątpliwości i prosiłbym, żeby mi te wątpliwości wyjaśnić i pozwolić kontynuować. Pan Radny Roman Czepe jest pracownikiem, doradcą Pana Wojewody. W każdym bądź razie z tego, co widzę w mediach, jako doradca Wojewody chyba do spraw również samorządów wypowiada się, bo również jest na różnych uroczystościach dotyczących również samorządów. To właśnie Pan Wojewoda Zarządowi zwraca uwagę, że Zarząd pracuje według Pana Wojewody nieprawidłowo, ponieważ powinien pracować w 5 osobowych składzie. Niewłaściwe jest to, że Zarząd nie ma jeszcze dwóch członków Zarządu i zobowiązuje Zarząd do uzupełnienia ich. Nie ma innej możliwości, aby właśnie na wniosek Pana Starosty, innych możliwości prawnych, aby to właśnie Pan Starosta zgłosił kandydatów do tego Zarządu i uzupełnił. Moje pytanie brzmi, czy nie ma tu właśnie konfliktu interesu ze strony właśnie organu nadzorującego, jakim jest Urząd Wojewódzki, przede wszystkim Pan Wojewoda, a właśnie tymi działaniami, które tu Radny Powiatu zgłasza”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Myślę, że ja Wojewody nie słyszałem, ale bardzo proszę Pan Roman Czepe”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, dziękuję Pani Wicestaroście za tę konstatację, uwagę, że jest niewłaściwe, że Zarząd pracuje w składzie 3–osobowym. Absolutnie się z Panią Wicestarostą zgadzam. To niewłaściwe, że Zarząd pracuje w składzie 3–osobowym, bo powinien pracować w składzie 5–osobowym. To jest naganne. Wskazujemy na to od początku i uważamy, że jest podstawa do tego, żeby zastanowić się nad stroną prawną funkcjonowania tego Zarządu. W oparciu o tę słuszną konstatację Pani Starosta buduje tezę, że skoro niewłaściwe jest, że Zarząd pracuje w składzie ograniczonym, czyli nie wiadomo, czy ma podstawy prawne do tego, aby funkcjonować, to problemem to nie jest, tylko to, że Roman Czepe zgłasza wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad. Zgłaszam w imieniu połączonych klubów. Po drugie, jestem rzeczywiście doradcą Pana Wojewody w sprawach, które wiąże się z jego kompetencjami. Na pewno są tam sprawy samorządowe. To oczywiste. To wynika z mojego doświadczenia wieloletniego i z mojego wykształcenia samorządowego.  Natomiast, jeżeli Państwo pokusicie się o opinię prawną, przecież to po Państwa stronie leży przygotować ją i pytać, to będę wdzięczny za nią. Lubię czytać opinie prawne. Szanuje prawników, więc chętnie poczekam. W sprawie, o której mówimy teraz, nie zakazujemy nikomu wyrażania opinii. Ta opinia zostanie też wyrażona w drodze głosowania. Zdjęcie z porządku obrad też jest wypowiedzeniem się. Oczywiście jawnym. Jeżeli zatem znajdzie się większość do tego, aby zdjąć punkt z porządku obrad, to znaczyć będzie jasno, że nie ma woli radnych, aby dzisiaj to głosowanie się odbyło, czy w ogóle się nawet odbywało. Uznajemy po wielu głosowaniach, które nie doszły do skutku, jawnych i tajnych, skrytych i poufnych, że one już nie mają sensu. Uważamy w większości, że ten Zarząd nie ma już legitymacji do tego, żeby uzupełniać swój skład. Ten Zarząd po prostu powinien odejść. Zakończyć swoją działalność. Dziękuję bardzo”.

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, odnosząc się do słów Pana Radnego Czepe dwie kwestie. Otóż jestem przekonany, mam nadzieję, że ten Zarząd z końcem kadencji odejdzie zgodnie z prawem, bo tak prawo mówi. Macie Państwo do takiego stanowiska, ja to szanuję i przyjmuję do wiadomości. Natomiast chcę jednoznacznie powiedzieć, że Zarząd w składzie 3 – osobowym nie narusza prawa. Działa w majestacie prawa, bo gdyby było inaczej to organ nadzoru, jakim jest Wojewoda wszelkie decyzje Zarządu Powiatu Białostockiego uchyliłby już pierwsze stwierdzając, że zgodnie z obowiązującym prawem w składzie 3 – osobowym Zarząd Powiatu Białostockiego nie może funkcjonować. Tyle, co w tej kwestii mam do powiedzenia. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad wszystkimi zaproponowanymi zamianami do porządku obrad.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad, jako punktu 3A – „Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 25 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad, jako punktu 4A –„Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad, jako punktu 9A – „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad, jako punktu 9B – „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej   i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za”, 8 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wykreśliła z porządku obrad pkt 4 – „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” wykreśliła z porządku obrad pkt 9 – „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” dokonała zamiany w pkt 7 z „podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028” na „zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028”.

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” dokonała zamiany w pkt 8 z „podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok” na „zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad, jako punktu 4B –„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na   współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
  3a. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  4a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  4b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na   współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiegona 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
  9 a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
  9b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej   i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 17. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2017 rok.
 18. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 19. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok.
 20. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok.
 21. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok.
 22. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
 23. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2017r.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację Starosty o pracach Zarządu miedzy sesjami Rady (zał. nr 7).

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, szanowni Państwo, przedstawiłem w imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności, także ze swoje strony nie będę już dodawał jakiegoś komentarza. Proszę o uwagi czy zapytania szczególnie do Dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych”.

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W dziele II punkt 6 – podpisano umowę dzierżawy części nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego. Prosiłbym o przybliżenie także punkt 10 w tej części II. Punkt 19 – podpisano pismo dotyczące zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Michałowie ma rzecz Zielonej Energii Michałowo sp. o.o. Proszę o wyjaśnienie i ksero pisma w tej sprawie. Także w części III punkt 2 – proszę o ksero pisma tego postanowienia”.

    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado punkt 6, więc to jest umowa dzierżawy na czas oznaczony do roku. Dotyczy części, gdzie funkcjonuje tzw. pijalnia herbaty. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia to 544 m2. Czynsz kwota 500 zł netto. Punkt 10 dotyczy lokalu przy ul. Słonimskiej. To jest kontynuacja najmu jednostce powiatowej – Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Czas obowiązywania tej umowy najmu to rok. Z tego względu umowy te są corocznie przedłużane o rok dlatego, że jest to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest w części finansowany ze środków budżetu. W przypadku takich środków nie można zaciągać zobowiązań, obowiązuje kwota przyznana w danym roku w związku z tym umowy też trwają przez okres roku. Umowa dzierżawy dotycząca Supraśla przy ul. Dolnej jest to także kontynuacja umowy dzierżawy. Z tego względu, że jednostka ta nie wypełniła obowiązku wynikającego z paragrafu 13 uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami i w terminie 3 miesięcy przez zakończeniem umowy nie złożyła wniosku o kontynuacje. W związku z tym Rada Powiatu podjęła uchwałę o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości w Supraślu. W następstwie tego została podpisana umowa na dalsze 3 lata z przeznaczeniem na działalność medyczną. Punkt 19 dotyczy wniosku Zielonej Energii Michałowo. W roku 2017 zbyto część nieruchomości stanowiących własność powiatu na rzecz tej jednostki i w tej chwili jest wniosek o nabycie takiego pasa gruntu o około 116 metrów w działce 1138 m i w działce 1135 m około 700 m jest to położone w bezpośrednim sąsiedztwie. Po zaciągnięciu opinii nieruchomość ta jest w trwałym zarządzie naszej jednostki PZD. Po zaciągnięciu opinii Zarząd udzielił odpowiedzi, że ten grunt może być zbyty. Oczywiście jeszcze przedmiotem wniosku była działka 1134 i w odniesieniu do tej nieruchomości jest opinia negatywna i odpowiedź również negatywna, gdyż nieruchomość ta jest potrzebna na cele PZD. Dziękuję bardzo, jeżeli coś trzeba to proszę”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Czy ostatnia ta informacja, o której Pani mówiła trafi to do Rady? Chodzi o zakup”.

    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN: „To jest zbycie na rzecz Zielonej Energii”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Chodzi o sprzedaż naszego majątku”.

    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN: „To znaczy wartość tej nieruchomości jest mniejsza niż 500 000 zł, ale będzie też uchwała Zarządu w sprawie zbycia”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Miałem konkretne pytanie, będzie to na Radzie czy nie? Pani odpowie tak / nie”.

    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor WGKiN: „Na Radzie nie będzie, bo wartość nieruchomości jest mniejsza niż 500 000 zł, ale Rada dowie się w sprawozdaniu składanym w 2018 roku”.

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W uzupełnieniu, cóż kryje się pod taką sympatyczną nazwą jak Zielona Energia sp. z o.o?”

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, firma ta wybudowała w Michałowie biogazownię. Zajmuje się przetwarzaniem masy zielonej na gaz. Natomiast o tej nieruchomości, o której mówimy jest to droga, która służy czy służyła wyłącznie jako droga dojazdowa do nieruchomości tej firmy Zielona Energia i całkowicie jest zbędna dla zarządcy jakim jest PZD. Nie widzimy potrzeby, ażeby tę drogę utrzymywać, która służy do dojazdów dla Zielonej Energii. Jeśli chcą kupić to trzeba im sprzedać po cenie, którą wyszacuje biegły”.

    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Jeszcze w kwestii uzupełniającej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, III punkt 2 w momencie, kiedy otrzymam kserokopię postanowienia będzie ono niezwłocznie dostarczone do wnioskodawcy. Dziękuję”.

     Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „W takim razie mam pytanie dotyczące II, podpunkt 22 – podpisano pismo skierowane do Burmistrza Supraśla dotyczące przydzielenia lokali socjalnych. O co chodzi?”

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, na ostatniej sesji jak Państwo pamiętacie był Pan Dyrektor Muszyński. Twierdził, że w Supraślu w budyneczkach mieszkają najemcy i że dobrze byłoby, żeby podziękować im i w miejsce te stworzyć izbę pamięci szkoły. Co nie znaczy, że coś takiego będzie utworzone. Rzecz jest taka, że ileś lat temu jeśli Gmina Supraśl była właścicielem tej nieruchomości przydzieliła te lokale dla dwóch osób, czy dwóch rodzin jako lokale mieszkalne/ socjalne. Później właścicielem tej nieruchomości został powiat białostocki. Nie są to lokale mieszkalne w sensie ustawy o gospodarce mieszkaniowej. Na dobrą sprawę osoby te, jeśli nie mają gdzie mieszkać Gmina Supraśl powinna im zapewnić mieszkanie socjalne. Takie pismo poszło do Burmistrza Supraśla, ażeby zapewnił mieszkania socjalne. Co nie znaczy, że te osoby zostaną wyrzucone, że będą eksmitowane. Też chcemy zobaczyć, czy zgodnie z prawem mieszkaniowym te osoby otrzymają mieszkania socjalne z gminy. Natomiast powiat białostocki nie ma obowiązku udostępniać dla tych osób mieszkań na takich zwykłych zasadach, jakby komercyjnych. To jest tyle i aż tyle. Jeszcze raz nikt nie ma zamiaru tych osób, jeśli nie będę miały zapewnionych lokali eksmitować z terenu naszej nieruchomości”.

    Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, szanowni Koleżanki i Koledzy, jestem dosłownie zdumiony tą sytuacją. Aczkolwiek nie do końca zaskoczony, bo Pan Dyrektor konsultował ze mną, jako Przewodniczącym Komisji i Radnymi z połączonych klubów, nasze stanowisko było jednoznacznie negatywnie w tej sprawie. Nie wyobrażamy sobie eksmitować ludzi na cele upamiętnienia. Rozumiem to, bo wtedy mówił, ale jestem tym zdziwiony. Oczywiście doceniam zdanie Pana Starosty, że żadnych takich drastycznych rzeczy nie będzie. Chciałem wyrazić tylko swoje zaskoczenie tą całą sytuacją. Jeżeli chodzi o upamiętnienie szkoły, w której z kolegą pracowaliśmy jest taki pomysł, żeby zwrócić się do inwestora Ośrodka Rehabilitacyjnego KRUS, aby tam przeznaczył jakieś pomieszczenie, ścianę na taki aneks pamięci. To miejsce to poza tym tam mieści się stadnina, któż dojdzie tam do tego domku. Chociażby z tego względu. Ludzie tam mieszkają jak mieszkają, chyba płacą, nie zalegają z rachunkami. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Tym bardziej. To jest takie moje oświadczenie”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Jeszcze mam kilka pytań. Mianowicie sprawa dotyczy podjęto szereg uchwał dotyczących przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego przy likwidacji placówki w Supraślu. Nie widzę uchwały, gdzie ciągnik C360 został przekazany dla klubu. Po prostu tego nie widzę. Czy to jest w ogóle? Czy takiej uchwały nie ma? Czy nie ma potrzeby, żebyśmy uchwałą przekazywali ten majątek? Bardzo proszę o odpowiedź. To jest pierwsze pytanie, po to żeby już więcej nie prosić Państwa. Punkt III podpunkt 6 podpisano odpowiedź na pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzupełnienia dokumentów do wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji. To jest pytanie następne. Pytania dalsze podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze nieodpłatnej pomocy prawnej. Chciałbym, jeżeli to nie jest tajemnicą dowiedzieć się, kto wygrał? Informację na temat wyjaśnienia mi, pierwszy raz coś takiego widzę – zakupu przenośnej najaśnicy „Twin”. Co to w ogóle jest? Bardzo proszę o wyjaśnienie”.

    Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o ciągnik URSUS C360 jest on w tej chwili własnością powiatu, konkretnie Starostwa. Ciągnik ten jest na etapie przerejestrowywania na Starosto powiatowe w Białymstoku. Zamiarem jest, aby ciągnik ten został przekazany w dzierżawę do „VICTORI”. W związku z tym, że „VICTORIA” ,a zajmować się naszymi końmi jest to składnik dla nich niezbędny do obsługi koni. Bez tego nie są w stanie dowodzić paszy”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Dziękuję Pani Dyrektor, odpowiedź jest wystarczająca”.

    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „III, punkt 6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, otóż nieustanny proces potwierdzania własności nieruchomości z tzw. artykułu 73,czyli nieruchomości zajętych przed 1 stycznia 1999 r. przez urządzenia drogowe trwa. To wszystko jest w toku. Dotyczy to o ile pamiętam miejscowości Barszczewo Gmina Choroszcz, gdzie Wojewoda przyznał nam prawo własności nieruchomości, ale osoba odwołała się zgodnie zresztą z przysługującym mu prawem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W związku z tym, że Ministerstwo dopatrzyło się tam niekompletnych szkiców i map. Poprosili o bardziej dokładne mapy i szkice w kwestii wyjaśnienia, potwierdzenia tzw. władztwa publiczno – prawnego w odniesieniu do nieruchomości. Czy to było 5m2 czy 50 w tej chwili nie pamiętam. Nieustanny proces potwierdzania prawa własności”.

    Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie otwartego konkursu oferta na aktywizację zadań w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej to konkurs ten wygrał „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Jeszcze może są fachowcy od straży, który to wyjaśnią”.

    Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Panie Przewodniczący, jeżeli można, z tego, co orientuję się to ta najaśnica to jest urządzenie, które oświetla w nocy, jeżeli akcja prowadzona jest nocą to powoduje to świetnie terenu pracy strażaków. Źródło światła”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Dziękuję bardzo, po prostu pierwszy raz się z tym zetknąłem. Taka dziwna nazwa”.

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Już uzyskałem odpowiedź na swoje pytanie. Dziękuję”.

     Ad 3a. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

    Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (zał. nr 8).

    Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie przepis ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotyczą one miedzy innymi datowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Ustawa ta uchyla dotychczasowe zapisy ustawy o systemie oświaty na podstawie, których Rada Powiatu Białostockiego w 2015 roku podjęła uchwałę o zasadach udzielania i rozliczania i kontroli szkół i placówek oświatowych. W związku z tym, że w styczniu udzielić zgodnie z ustawą dotacji, a termin udzielenia dotacji pierwszej transzy jest do 20 stycznia przedłożona Państwu została uchwała w oparciu o nową ustawę już w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych. Mamy dwie takie jednostki: Branżową Szkołę I Stopnia w  Wasilkowie i Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wasilkowie. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość należnej dotacji nie ulegnie zmianie, ponieważ dotychczas ustawa o systemie oświaty jak i obecna ustawa o finansowaniu zadań oświatowych określa, że udzielamy dotacji w wysokości bonu oświatowego ustalonego dla danej jednostki samorządu terytorialnego na dany rok. Tutaj odnośnie finansów nie zmienia się , natomiast należy taką uchwałę podjąć, żeby już pracować w oparciu o nowe przepisy. Dziękuję bardzo”.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przedstawił:

 • Pan Henryk Suchocki- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LII/357/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (zał. nr 9).

    4a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

    Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 10).

    Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, warsztaty terapii zajęciowej, które funkcjonują na naszym terenie. Funkcjonują od wielu lat. Jednak nie ma możliwości takiej, aby zawierać umowy na czas nieokreślony. W związku z tym z końcem tego roku upłynie ważność umów zawartych na 3 lata. Zgodnie z WPF jest określone, że będą one zawarte na kolejne 3 lata do końca bieżącego roku. W WPF ujęte są tylko środki i mogą być ujęte tylko środki budżetu, czyli 10%, które jest dofinansowaniem do środków PFRON. W związku z tym konieczne jest podjęcie tej uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON. Kwoty, które są określone w tej uchwale wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym. W tym rozporządzeniu określono, że na jednego uczestnika rocznie przypada kwota 15 996 zł. Biorąc pod uwagę, że w warsztatach terapii zajęciowej jest 82 uczestników w związku z tym daje to kwotę rocznie 1 311 672 zł. Biorąc pod uwagę, że umowa zostanie zawarta na najbliższe 3 lata w związku z tym kwota zobowiązań wynosi 3 000 935,16 zł. Zgodnie z tym rozporządzeniem PFRON określając na początku koszt każdego roku wysokość środków dla powiatu ma obowiązek tę kwotę zawsze zabezpieczyć. Oczywiście też na podstawie przekazywanego sprawozdania, gdzie musimy potwierdzić do 15 stycznia następnego roku, że na taką liczbę uczestników są zawarte umowy dotyczące warsztatów terapii zajęciowej. Dziękuję bardzo”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Mam pytanie dotyczące sytuacji kiedy brak będzie środków z PFRON-u przeznaczonych na to zadanie? Tutaj upoważniamy Zarząd do zaciągania zobowiązań, ale w przypadku braku, co się stanie? Tu są konkretne kwoty”.

    Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku: „Brak środków może być tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i kiedy nastąpi zmiana rozporządzenia określającego wysokość środków według algorytmu dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. Umowy zawierane z jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej odnoszą się, że one będą ulegały zmianie w przypadku zmian przepisów prawa. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, że należy rozwiązań zajęcia terapii zajęciowej, że one już nie są potrzebne, to wówczas zmienimy uchwałę Rady Powiatu. Jeżeli inny będzie stan prawny. Ta uchwała upoważniającą jest zgodna z obecnym stanem prawnym i to co musi być zabezpieczone z PFRON na podstawie obecnej ustawy i przepisów wykonawczych. Dziękuję”.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LII/358/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 11).

 

    Ad 4b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na   współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

     Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na   współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zał. nr 12).

     Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Byłam wnioskodawcą, tylko chciałabym odnieść się do tej uchwały, ponieważ jest to tzw. uchwała intencyjna. Zawsze dla Państwa przedstawiałam. Natomiast to, co jest w tej uchwale, czyli przyjmuje się zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2018 rok tych środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację 3 zadań w Gminie Choroszcz. One zostały wykonane, ponieważ drugą autopoprawką przyjętą 19 grudnia w tym roku przez Zarząd Powiatu Białostockiego one zostały ujęte w związku z tym uważam, że ta uchwała nie jest potrzebna”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Pani Skarbnik, rozumiem to jest Pani stanowisko. Ma Pani prawo mieć stanowisko”.

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LII/359/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na   współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zał. nr 13).

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017, stanowiący załącznik nr  14 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na LII sesję.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 15).

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam dla Państwa projekt numer 2 uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Pytanie do Pani Skarbnik tutaj słyszę, ile było zmian?”

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie tylko, będziemy głosować nad dokumentem oznaczonym? Projekt numer 2. Właśnie te otrzymywane od nas dokumenty należałoby jakoś identyfikować”.

    Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Napisane jest na górze w prawym górnym rogu”.

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „To widzę, tylko że na innych dokumentach też jest napisane projekt numer 2. Na Komisji Infrastruktury Technicznej mieliśmy taką sytuację, że w momencie omawiania dokumentu nie mieliśmy tego projektu, o którym rozmawiamy. W tej chwili chcę uniknąć tej sytuacji, dlatego jest moje pytanie. Dziękuję za otrzymane wyjaśnienia”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Przed sobą mam akurat uchwałę gdzie zapisany jest projekt numer 2. Po prostu ten dokument został dostarczony, ujednolicony, w prawdzie po czasie, tak jak słyszę, że komisja miała problem z tym, ale lepiej późno niż wcale”.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 przedstawił:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 9 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LII/360/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017  (zał. nr 16).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1015

Obrady wznowiono o godz. 1030

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (zał. nr 17).

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tutaj mam dwie uchwały i nie wiem, która jest ważna”.

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała gdzie jest zapis projekt 19 grudnia 2017 rok”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli tam, gdzie są 4 punkty do przeniesienia jest nieważna?”

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak. Ważna jest ta uchwała,  gdzie w załączniku numer 1 łączna kwota wydatków niewygasających to jest 74 304 zł”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak, dziękuję bardzo”.

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam dla Państwa projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Podjęliście Państwo wcześniej uchwałę w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, w którym to wprowadziliście 5 350 dodatkowych środków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Czarna w ciągu drogi powiatowej numer 1419 B Wólka – Katrynka (Gmina Wasilków). Tutaj właśnie ta dokumentacja w łącznej wysokości 55 350 zł tak jak jest to w objaśnieniach zapisane z uwagi na rozpoczętą procedurę przetargową. Ona zostanie rozstrzygnięta po dniu dzisiejszym po zmianach do budżetu, gdzie Państwo wprowadziliście zwiększone środki. W tym momencie Pan Dyrektor będzie mógł rozstrzygnąć ten przetarg i podpisać umowę z wykonawcą, co uwarunkowane jest ustawą o finansach publicznych na wydatki niewygasające. Druga zmiana to jest działalność usługowa. Tutaj są prace geodezyjne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem bazy danych obiektów topograficznych, o szczegółowości zapewniającej tworzenia standardowych opracowań kartograficznych na obręb Gajowniki Gmina Choroszcz 18 954 zł. Tutaj jest już umowa. Ta umowa była podpisana w 2017 roku, przedłuża się do 30 czerwca 2018 roku jej realizacji. Wniosek taki złożyła, która to wykonuje, ale to dopiero po tym będzie można rozstrzygnąć. Dziękuję”.

    Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, wcześniej podejmowaliśmy już uchwałę o wydatkach niewygasających, rozumiem, że to jest druga uchwała? Nie chodzi mi o drugą wersję tej samej uchwały, tylko wcześniej żeśmy podejmowali już uchwałę. To jest jako druga, dziękuje bardzo”.

    Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zapytać się jak jest z możliwością rozstrzygnięcia przetargu na dokumentację na Olmonty? W jakim to trybie będzie robione?”

    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć w grudniu przetargu na tę dokumentację z tej racji, że w budżecie powiatu mamy tylko 40 000 zł, a wartość najkorzystniejszej oferty to prawie 73 000 zł. W 2017 roku nie otrzymaliśmy deklarowanego wsparcia na to przedsięwzięcie z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny. Wójt Gmin obiecuje to wsparcie przekazać powiatowi białostockiemu  w roku 2018. Dlatego też w projekcie budżetu na rok 2018 w pozycji numer 20 przy inwestycjach drogowych znajduje się to zadanie przy pełnej kwocie 80 000 zł. Jeżeli zajdą wszystkie pomyślne okoliczności już w styczniu będę mógł podpisać umowę z projektantami. Dziękuję”.

    Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Gwoli uzupełnienia, do kiedy te pieniądze muszą być zagwarantowane przez Gminę Juchnowiec? Jakie tam jest związanie ofertą?”

    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Maksymalnie, czyli początek lutego”.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 przedstawił:

 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
 • Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LII/361/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (zał. nr 18).

Ad 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028, stanowiący załącznik nr 19 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na LII sesję.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028 (zał. nr 20).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, szanując Panią Skarbnik, było to na komisjach. Czy wszyscy z Państwa otrzymali projekt numer 2 dotyczący uchwalenia WPF na rok 2018? Czy wszyscy dostali? Czy może ktoś nie dostał? Wszyscy dostali, w związku z tym, mamy jednolity tekst”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, trudno mieć pytania do dokumentu tak naprawdę i de facto, który otrzymało się właśnie przed chwilą jego tekst jednolity. Może, chociaż główne założenia tego dokumentu zostaną omówione”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, WPF na lata 2018 – 2028 powiatu białostockiego przedstawia się w ten sposób, że dochody są przedstawione dla Państwa dochody ogółem w wysokości 122 635 911 zł, z czego dochody bieżące to 116 837 850 zł. Dochody majątkowe to jest wysokość 5 798 061 zł. Wydatki ogółem to jest kwota 162 726 065 zł. Wydatki bieżące 105 918 053 zł. Wydatki majątkowe 56 808 012 zł. Mają Państwo tutaj również oszacowanie, wysokość deficytu, wynik budżetu, czyli kolumna numer 3 wskazuje, że wynik budżetu to jest deficyt w wysokości 40 900 154 zł, które planuje się pokryć z pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu. Następnie w pozycji numer 5.1 i 6 przedstawione są dla Państwa kwoty długu jakie kształtują się w poszczególnych latach, czyli pierwsze rozchody budżetu kolumna numer 5 i 5.1. To są jakie będą w danym latach poszczególne spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Na 2018 rok przewidujemy 600 000 zł spłaty z zaciągniętego już kredytu. Natomiast od 2019 do 2028 tutaj są wskazane te dwa kredyty, czyli 6 000 000 zł i 40 900 000 zł, które planujemy zaciągnąć w 2018 roku. W pozycji numer 6 w kolumnie numer 6 kwota długu macie Państwo przedstawione wysokość długu, jaka kształtuje się na koniec poszczególnych lat. Od pozycji 9.1 do 9.7.1 macie Państwo wskaźniki, czyli pierwsze 9.1 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, bardzo proszę skrótowo, taka jaka była propozycja”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „To bardzo skrótowo, jeżeli Państwo coś jeszcze chcecie to bardziej przy budżecie”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, czy WPF podlega także opiniowaniu przez RIO?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „RIO oczywiście, że opiniuje”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy mamy opinię do projektu z 15 listopada, czy też do projektu tego, który otrzymujemy dzisiaj? One się jednak różnią”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie z 15 listopada”.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.

Ad 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 21 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na LII sesję.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok (zał. nr 22).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Informuję, że osobiście mam projekt uchwały numer 2 w tekście jednolitym. Czy ktoś z Państwa nie ma takiego projektu? Wszyscy dostali, w związku z tym proszę o pytania. Chyba, że Pani Skarbnik chce coś wyjątkowo przekazać”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Drodzy Państwo, większość spraw sądzę omówiliśmy na komisjach. Natomiast z tych rozmów czy oglądu spraw wynika, że Państwo macie sporo uwag dotyczących wydatków tzw. stałych, sztywnych. Wpłynęła też interpelacja od Pana Radnego Suchockiego Przewodniczącego Komisji, także w tych kwestiach które dzisiaj też na Zarządzie rozmawialiśmy i szczegółową informację Państwu przedstawimy, jak też zobowiąże szefów poszczególnych jednostek, które odpowiadają za pozycje tych stałych w budżecie, ażeby szczegółowo wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób załóżmy w ciągu kilku lat wydatki z 80 000 000 zł wzrosły do 100 000 000 zł. Tu pokażemy Państwu i sobie skąd to bierze się, w jaki sposób w tych zakresach wzrastają dochody i co składa się na wydatki w poszczególnych tych pozycjach. Sądzę, że bardziej będzie to mogło przybliżyć Państwu tę kwestię wzrostu wydatków, bo doskonale rozumiem, że jak nie wchodzi się w szczegóły i nie ma się informacji, dlaczego to może to być szokujące. W przeciągu kilku lat wzrosły o poziom 50%. Natomiast pozostałe kwestie nie ukrywałem i nie ukrywam, że Zarząd podjął taką decyzję, ażeby zaproponować całą szeroką gamę tych zamierzeń inwestycyjnych, do których przymierzały się gminy, przymierzali się niektórzy Radni Rady Powiatu Białostockiego, jak też PZD. Zarząd nie chce też krępować Rady deficytem budżetowym, bo doskonale Państwo wiecie, że zwiększanie deficytu budżetowego może być tylko możliwe za zgodą Zarządu. Natomiast zdaje sobie sprawę i wskazane byłoby, ażeby dość do pewnego rozsądnego poziomu miedzy wydatkami inwestycyjnymi a deficytem na koniec roku i kadencji”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To oświadczenie rozumiem, że ma jakiś wymiar czasowy. W jakim czasie dostaniemy takie informacje?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Sądzę, że gdzieś 10 – 15 stycznia.  Gdzieś w tym okresie. Nie na dzień przed uchwaleniem budżetu”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Właśnie dobrze byłoby, żeby w graniach 10, żebyśmy mieli czas po prostu jeszcze raz to przeanalizować”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Zobowiąże, żeby tutaj zrobić to”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Święta są jedne i drugie, jak inni świętują to drudzy mogą pracować, wiec tutaj nie ma problemu”.

Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, prośba do Pana Starosty na zakończenie zapisałem o przekazaniu drogą meilową, dodaje wszystkim Radnym. Dziękuję”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, dziękujemy za szczerą chęć wynikającą ze współpracy, tylko mi kojarzy się troszeczkę to z taką skrajną nieodpowiedzialnością. Pan, jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Białostockiego, jako Starosta odpowiada za swoje czyny i decyzje majątkowo, wielokrotnie Pan to podkreślał. Robienie z 21 000 000 zł deficytu raptownie na 40 000 000 zł i mówienie, że wyciąga się rękę do Radnych, żeby mogli wybrać sobie, które inwestycje chcą, a których nie chcą to nie jest do końca szczere. Jeżeli Pan chciał tak do nas rękę wyciągnąć to mógłby Pan zwiększyć rezerwę ogólną, z której moglibyśmy sobie pieniądze spokojnie wziąć, przenieść z rezerwy ogólnej na te inwestycje, które przewidujemy. Zaprosił Pan nas na dyskusję w sprawie budżetu, gdzie tak naprawdę zaoferował Pan Starosta nam tylko zwiększenie deficytu. Myśmy byli tym zdziwieni. Tutaj też między słowa wkłada Pan, że myśmy dogadali się. Myśmy nawet nie mieli czasu powiedzieć jakie inwestycje chcemy, żeby były wpisane do tego budżetu. Byliśmy też zaszokowani, że Pan Starosta nawet nam 2 000 000 zł – 3 000 000 zł nie zostawił na jakąkolwiek inwestycję tylko jest jeden deficyt. Jak to przed chwilą rozmawiałem jeszcze w przerwie, myślę że nie tajemnica z członkiem Zarządu Janem Kaczanem, że rzuciliście piłeczkę do gry, tylko ta piłka jest tak duża, że nie wejdzie do żadnej bramki. Tu jest problem. Jest jeszcze drugie pytanie. Jak będzie wyglądała następna kadencja jeżeli Rada powie –„dobrze, przyjmijmy te 40 000 000 zł”. Jak będą wyglądały inwestycje BOF-u, o które Państwo tak walczyli? Żeby ten BOF był, stanowisko 50% na 50%? Przyjęliśmy stanowisko, więc teraz trzeba też myśleć, żeby te inwestycje zostały zrealizowane. Nie tylko na kredyt. Dziękuję”.

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Perkowski, jednocześnie szefie klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Mogę w części przyjąć Pańską argumentację natomiast, jeśli tak Pan zarzuty kieruje, jeśli to nazwać zarzutami pod kierunkiem Starosty to Panu i Państwu powiem tyle. Ta ręka wyciągnięta była ze strony Starostw. Z kolei uważam, że to Państwo nie chcieliście usiąść, spokojnie, merytorycznie dojść do przekonania, czy do wspólnych uzgodnień, jaki zakres inwestycji wprowadzamy, jaki deficyt. To, co mówiłem na komisji. Pierwsza rzecz, co była ze strony Państwa, my liczyliśmy, że Pan Starosta zaproponuje obcięcie wydatków stałych na poziomie 7 00 000 zł czy 5 000 000 zł czy 8 000 000 zł. Co jasno powiedziałem Państwu, że jest to nierealne. Gdzie Państwo jednoznacznie stwierdziliście, że waszym zdaniem nie wchodzi w grę zwiększenie deficytu, i już w czasie tej rozmowy jeden czy drugi Radny sugeruje, że jednak pewne inwestycje czy sporo inwestycji powinno się pojawić. Nasze uzgodnienia skończyły się tym, że mieliście się Państwo we czwartek spotkać, jako przedstawiciele większości Radnych z Panią Skarbnik, żeby dyskutować czy zobaczyć jak wygląda struktura wydatków stałych. Na dobrą sprawę, na czwartek pojawił się jeden Pan Przewodniczący i z tego wyszło to, co wyszło. Natomiast też to, co dwukrotnie mówiłem na komisjach czując się w dużej mierze zobowiązany czy związany rekomendacją obu klubów, które wspierają Zarząd Powiatu Białostockiego, to Zarząd doszedł do wniosku, że przedstawi całą gamę inwestycji przyjmując, że będzie tak wysoki, duży deficyt. Nic nie stało drodzy Państwo na przeszkodzie, żeby do czasu ostatecznej decyzji Zarządu spokojnie usiąść i porozmawiać tak jak była propozycja. Porozmawiajmy jak ma wyglądać współpraca w samorządzie powiatu białostockiego do końca kadencji. W sumie nie ukrywam na tej sali, że między innymi  chodziło mi w imieniu Zarządu i własnym, ażeby uregulować sprawę uzupełnienia składu Zarządu, co jest istotne, to ze strony Państwa powiedzieli – „nie, w żadnym wypadku to nie wchodzi w grę”. Tu widać, jaka jest wyciągnięta dłoń. Z drugiej strony Państwo tylko chodzi o to, żeby zrealizować swoje inwestycje. Proszę bardzo, macie Państwo teraz całą gamę i decydujcie, usiądźcie, zadecydujcie co ma być w przyszłym roku w budżecie powiatu białostockiego, a co ma nie być”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, to prawda, że Pan nam zaproponował, ale myśmy zrozumieli to, że jak nie będzie powołania to nie będzie zmian w budżecie i zwiększenia deficytu. Tak naprawdę propozycja padła, żeby Pan Starosta z koalicji PIS, Nasze Podlasie i Niezależni powołał 3 członków Zarządu i nie byłoby problemu. Była propozycja zresztą od nas. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Perkowski, Pan jest już w marę doświadczonym politykiem, może mniej samorządowcem, Pan wie, że to jest sprawa „polityczna” i to nie Starosta decyduje o koalicjach. Jeśli jest koalicja na dzień dzisiejszy klubów PO i PSL to nie w gestii Starosty Antoniego Pełkowskiego jest zmiana koalicji”.

 Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mamy pytanie czy Pan monitował w tej sprawie?”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, taki tryb procedowania budżetu jest profanacja ustawy o finansach publicznych, naszej ustawy o trybie uchwalania budżetu. Dyskusje, które odbywają się teraz powinny odbywać się przed 15 listopada. Przedkładana opinia RIO, której jeszcze nie mam, dotyczy projektu, który de facto jest zupełnie innym budżetem, budżetem innego powiatu. Deficyt różni się o 20 000 000 zł. Drobna kwota. Nie jest prawdą, że nie chcieliśmy rozmawiać o inwestycjach, które będą w budżecie roku przyszłego, bo w planie pracy Komisji Infrastruktury Technicznej były posiedzenia, pytania o to które inwestycje proponowane są i wtedy był czas na rozmowę, propozycję i ustalania. Potem już jest tylko projekt budżetu z 15 listopada i następne zmiany, które wprowadzane są bez porozumienia. Mówienie o tym, że nie chcemy rozmawiać jest nieporozumieniem mówiąc grzecznie. Dziękuje”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa tylko dwa zdania. Jeśli jest to profanacja, mogę się zgodzić proszę Pana, bo przez wiele lat będąc w samorządzie przyzwyczaiłem się do innej współpracy między organem wykonawczym, a stanowiącym. Natomiast to Państwo wprowadziliście „profanacje” nie uzgadniając, nie rozmawiając, arbitralnie wrzucając sobie każdą zmianę do budżetu, traktując że macie cicho siedzieć, bo my mamy dyktaturę większości. Mamy większość, decydujemy i nie musimy z nikim rozmawiać”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, powiat to nie gmina i tutaj nie ma dyktatury burmistrza. Tutaj jest demokracja. Dziękuje”.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka
(zał. nr 23).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że realizacja zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 2301B ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej polegająca na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych uległa już zakończeniu i rozliczeniu. Wyszło, że z kwoty finalnie planowanej do przekazania inwestorowi, jakim jest Burmistrz Czarnej Białostockiej to jest 100 000 zł trzeba dołożyć jeszcze 177 zł. Stąd potrzeba zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka zwiększając jednocześnie dotację o 177 zł. Dziękuję bardzo”.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LII/362/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka (zał. nr 24).

9a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 25).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Danuta Bagińska złożyła pismo w sprawie wycofania się z uczestnictwa w tej komisji. Przedstawiona została uchwała do Państwa”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym Panią Danutę, żeby pozostała z nami w tej komisji. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że Pani Danuta Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego wyraziła swoją wolę napisaniem pisma. Chyba, że zmienia”.

Pani Danuta Maria Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: „Nie, nie zmianami. Dziękuje serdecznie za propozycję Pana Przewodniczącego Perkowskiego i rezygnuję, ponieważ jestem w 4 komisjach. Jest mi trochę za ciężko. Czasami stan zdrowia nie pozwala, także dziękuję serdecznie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proponuję przychylić się do tej prośby”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 9 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 7 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LII/363/2017 z dnia 21 grudnia2017 roku zmieniającą uchwałę wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 26).

9b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej   i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej   i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 27).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tutaj jest podobna sytuacja, identyczna. Pani Danuta Bagińska wystąpiła z pismem. Myślę, że należy rozpatrzyć to na dzisiejszej sesji”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LII/364/2017 z dnia 21 grudnia2017 roku zmieniającą uchwałę wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej   i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 28).

Ad 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 29).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową wynika z faktu, że zmienił się czasookres, na jaki na Gminie Dobrzyniewo Duże należy powierzyć zarządzanie publiczną droga powiatową. W pierwotnej uchwale ten czasokres mijał z dniem 31 grudnia 2017 roku, ale zadania nie zostały zrealizowane. W związku z tym potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany tego terminu. Szczegóły będą uregulowane w porozumieniu podpisanym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Wójtem Gminy Dobrzyniewo. Dziękuję”.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę  Nr LII/365/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 30).

Ad 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 31).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powód, dla którego należy zmienić uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową  w tym przypadku dotyczy to przebudowy drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową do Niewodnicy Nargilewskiej jest taki sam jak w poprzednim przypadku, ma po prostu urealnić termin realizacji przedsięwzięcia i przesunąć go z 31 grudnia 2017 r. na kolejny rok. Tak jak wspomniałem szczegóły będą zapisane w treści porozumienia podpisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Dyrektora. Panie Dyrektorze, głosujemy, nad którą uchwałą? Zmieniającą uchwałę 232, czy zmieniającą uchwałę 233? Nad którą głosujemy w tym punkcie? Mam uwagę natury ogólnej.  Prosiłbym w tych tytułach uchwał, aby pisać, której drogi to dotyczy, żeby można było z tytułu lub treść wywnioskować, o którą drogę chodzi i uchwałę”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, u siebie mam tą informacje i nie przekazałem jej Państwu, że chodzi o 233 z 2016 r. „Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze”. Chyba, że Dyrektor chce coś jeszcze dodać?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Pan Przewodniczący zmienił kolejność, która sobie przygotowałem, ale to nie ma żadnego znaczenia. Powód, dla którego trzeba zmienić jest ten sam. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy Panie Dyrektorze, ja określam kolejność, u Pana w dokumentach może Pan sobie zmienić. Nie ma problemu”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Dostosowałem się”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, ale dotyczące tych wszystkich uchwał do 14 punktu. Czy uzasadnienie jest takie samo do tych punktów?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Tak, proszę Państwa, dokładnie tak. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Blokiem nie będziemy głosowali”.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LII/366/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 32).

Ad 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 33).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To jest zadanie pod nazwą „przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powód dla którego należy zmienić tę uchwałę jest dokładnie taki sam, mianowicie należy zmienić termin obowiązywania powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową. Drogą, o której Pan Przewodniczący tutaj przed chwilą wspomniał. Dziękuję”.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” uchwałę Nr LII/367/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 34).

Ad 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 35).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, powód dla którego należy zmienić uchwałę jest ten sam, z tymże zauważyłem w tej chwili pewną nieścisłość, ponieważ zmieniamy uchwałę z roku 2016 pod numerem 165, ale uchwała numer 165 była zmieniona uchwałą numer 237. Być może chodzi tylko o zmianę tego numeru. Mam tutaj pytanie do Pani Radczyni, czy właściwą uchwałę zmieniamy? Powód jest dokładnie ten sam, trzeba zmienić termin, na który obowiązuje powierzenie zarządzania publiczną drogą powiatową. Szczegóły będą uregulowane w stosownym porozumieniu podpisanym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Michałowa”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę o uszczegółowienie, która to droga?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „To jest droga w miejscowości Kuriany, a przedsięwzięcie jest realizowane w ramach BOF-u. Tytuł przedsięwzięcia to „budowa ciągu komunikacyjnego w graniach Gminy Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku”. W ramach tego przedsięwzięcia jest przebudowywany odcinek drogi powiatowej o długości 999 m. Dziękuję”.

Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Przepraszam, ale nie zrozumiałam, na jaki temat powinnam zabrać głos”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pan Dyrektor prosił o pomoc.  Bardzo proszę jej udzielić, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli nie, to zrobimy przerwę. Czy Państwo potrzebują dłuższego czasu na opinię? Jeżeli nie, to bardzo proszę. Jeżeli tak, to zrobimy przerwę”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 5 minutową przerwę.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1125

Obrady wznowiono o godz. 1130

Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, ale pogubiłam się trochę, bo wystraszyłam się, że coś przeoczyłam w treści tej uchwały. Wszystko jest w porządku. Mamy wskazane, że zmieniamy uchwałę, która następnie została zmieniona uchwałą kolejną i cały czas odnosimy się do zapisów paragrafu 1 ustęp 1 tej uchwały. Wszystko jest jasne”.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LII/368/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 36).

Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (zał. nr 37).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przyczyną, dla której należy zmienić uchwałę jest zmiana terminu obowiązywania powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. W tym przypadku dotyczy to budowy dróg rowerowych w Gminie Czarna Białostocka, więc ul. Torowej, ul. Sienkiewicza, ul. Kościelnej, ul. Fabrycznej oraz ul. Świerkowej. Szczegóły będą uregulowane w porozumieniu, jaki Zarząd Powiatu podpisze z Burmistrzem Czarnej Białostockiej. Dziękuję”.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LII/369/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (zał. nr 38).

Ad 15.Podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji.

Projekt uchwały w sprawie, współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji stanowiący załącznik nr 39 został wysłany Radnym w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wszystkimi materiałami na LII sesję.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji (zał. nr 40).

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Dyrektor Ratyńska musiała pilnie opuścić obrady, ale otrzymaliście Państwo projekt uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji. Na prośbę przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej w projekcie znalazł się zapis paragrafu 2 o następującej treści – „wszelkie umowy dotyczące współpracy, o której mowa w paragrafie 1, czyli współpracy pomiędzy powiatem, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji skutkujące zaciągnięciem zobowiązań finansowych wymagają akceptacji Rady Powiatu”. Taki projekt został Państwu przedstawiony, natomiast tutaj pojawiły się wątpliwości natury prawnej. Dlatego też poproszę Radcę Prawnego o krótki komentarz”.

Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Szanowni Państwo, proponowany przez komisję zapis obecnego paragrafu 2 budzi wątpliwości, ponieważ z paragrafu kolejnego 3 wynika, iż wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego, co zresztą zgodne jest z ustawą o samorządzie powiatowym. Wykonanie uchwały polega na zdecydowaniu przez Zarząd przez kogo, w jakich terminach i za pomocą jakich środków mają być realizowane zadania wynikające z takiej uchwały. W prawdzie nie mamy w tej chwili jeszcze rozeznania, co mogłoby być realizowane w porozumieniu z Miejskim Okręgiem Gusiew w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja. Jednakże wydaje się, że ten zapis, że wszelkie umowy dotyczące współpracy skutkujące zaciągnięciem zobowiązań finansowych jest zbyt daleko idący, bo nie zawsze zaciągniecie zobowiązań finansowych wymaga zgody Rady Powiatu.  Zobowiązania są takie, na które środki są przeznaczone w uchwale budżetowej i wtedy Zarząd wykonując taką uchwałę samodzielnie podpisuje umowę, zaciąga zobowiązania. Tutaj powstaje pytanie, co robić gdyby okazało się, że z jakiś względów taka umowa projektowana przez Zarząd wynikające ze sposobu realizacji tej współpracy nie znajdzie poparcia Rady, czy to oznacza, że wtedy kończymy taką współpracę. Myślę, że przy tym zapisie może być on przedmiotem zainteresowania Wojewody w trybie nadzoru. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, podzielam zdanie Pani Mecenas. Natomiast wnioskuję do Państwa, żeby przyjąć ten zapis i poczekać na wykładnie Pana Wojewody, bo jest to istotne, kiedy mamy wątpliwości w takich kwestiach dobrze, ażeby organ nadzorczy wyraził swoje stanowisko czy taki zapis mieści się w literze prawa, czy też nie. Tu nie ma już takich naglących terminów. Sądzę, że jeśli wolą Państwa będzie, żeby taki zapis w uchwale znalazł się, ażeby podjąć uchwałę i jeśli Pan Wojewoda stwierdzi nieważność tej uchwały w całości lub w części to będzie też pewną wykładnią na przyszłość, jak w podobnych sprawach redagować projekty i później podejmować uchwały Rady Powiatu”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że warto poddać ocenie Wojewody takie rozwiązanie, dlatego że z uzasadnieniem do wprowadzenia tegoż zapisu jest sytuacja, która ma miejsce w przypadku BOF-u. Udzieliliśmy ogólnego upoważnienia, a potem tak się zobowiązania nasze zmieniają w sposób wręcz lawinowy, że jest to weksel in blanco wystawiany przez Radę i w zasadzie nie będziemy wiedzieli, co, na co i po co. Potem dostajemy boście dali ogólne upoważnienie. Po prostu należałoby to w jakiś sposób poddać kontroli jednak organu stanowiącego w powiecie. Dziękuje”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeszcze bardzo proszę podanie, czego, bo na razie mam przed sobą projekt uchwały gdzie nie ma paragrafu 2, o którym Pan mówi”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie wiem, w materiałach otrzymałem, zaniosę Panu Przewodniczącemu”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam u siebie paragraf 2 – „Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego”.  Myślę, że dalej idące, ale to nie tak, że ja myślę, Pani Mecenas czy możemy przyjąć uchwałę, gdzie paragraf  2 może brzmieć: „wszelkie umowy dotyczące współpracy, o której mowa w paragrafie 1, skutkujące zaciągnięciem zobowiązań finansowych wymagają akceptacji Rady Powiatu”. Czy to jest zgodne z prawem według Pani czy nie?”

Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Podjecie uchwały przy uwzględnieniu takiego zapisu jest jak najbardziej możliwe, natomiast co do zgodności z prawem to wcześniej swoje wątpliwości wyraziłam, że jest to ryzykowny zapis. W mojej ocenie powinien być zakwestionowany przez organ nadzoru. Aczkolwiek zobaczymy”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Najwyżej zobaczymy. Trudno. Jak będzie kwestionowany, tak jak Pan Starosta mówi, że czas jeszcze jest na to”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Wydaje mi się, że zobowiązanie Zarządu do tego, aby wszelkie umowy były konsultowane i wymagały akceptacji jest niedopuszczalne. Ewidentnie niedopuszczalne. Tak mi się wydaje. Jeżeli umowa wynika z zapisów budżetowych, to realizacja jest już nieskrępowana. Nie można jej ograniczyć w ten sposób, że wymaga się jeszcze potem akceptacji. Jestem do tego przekonany. Wyraźny jest podział organów, więc chwilę podyskutujmy. Nie można wkraczać w kompetencje Zarządu. Zarząd ma już później prawo realizowania umów. Realizuje oczywiście zgodnie z prawem.  Procedury są stałe. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, jestem skłonny zgodzić się z tą opinią, natomiast chodzi mi o to, żeby nie było takiej sytuacji jak w BOF-ie. Dajemy zobowiązanie in blanko, potem dostajemy umowy podpisane. To może napiszmy projekty umów, żeby były konsultowane, opiniowane przez Radę”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, myślę, że Rada ma prawo uszczegóławiać pewne zagadnienia. Moim zdaniem jeżeli to będzie sprzeczne z prawem, czy będzie wymagało to jakiejś korekty to mamy jeszcze organ nadzorczy, który może to wyprostować. Jaki to jest problem? Nie widzę w tym problemu. Tym bardziej, że czas nas nie obliguje do natychmiastowych działań, że w przyszłą środę Pan Starosta jedzie podpisywać umowy”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że Pan Roman Czepe ma rację. Już kilkakrotnie na tej sali mówiłem Państwu, że dodatkowych zadań, obowiązków nie można nakładać organowi wykonawczemu. Takie zadania i obowiązki mogą nakładać tylko zapisy ustawowe. Natomiast warto chyba spróbować i wiedzieć jednoznacznie, czy w tym kierunku może Rada jeszcze pójść czy też nie. Chce Państwu powiedzieć, przy sprawie terminu zawarcia umowy gdzie była propozycja załóżmy na 10 lat Państwo zadecydowaliście, że na 9 chyba lat Wojewoda chyba stwierdził, że nie jest w gestii Rady, ażeby określać czas okresu zawarcia umowy. Tu może być podobnie, ale raczej można sobie popróbować, jakie będzie stanowisko”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Wydaje mi się, że nie ma problemu prawnego, jeżeli zapiszemy, iż projekty umów powinny być lub mają być opiniowane przez komisję. Opiniowanie jest niewiążące, jak wiadomo, ale odbywa się. Chodzi o prerogatywę Rady do zapoznania się, bo mamy prawo zapoznać się. To są dwie różne kwestie.  Zapoznanie się byłoby wyrażone poprzez opinię. Uważam, że do tego mamy prawo. Do takiego zapisu, czyli do zaopiniowania, do wyrażenia opinii przez komisję wobec tych projektów”.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, coś wydaje mi się, że to jest taka stara metoda udziwniania rzeczy prostych. Nie ma tego w budżecie, jeżeli będzie porozumienie, jeżeli będzie jakikolwiek organizowany projekt to i tak trzeba będzie wprowadzić coś do budżetu, co nie odbędzie się bez Rady. Nie wiem czego się obawiamy, że pieniądze na wkład własny do projektu czy na coś Zarząd sam sobie to zorganizuje we własnym zakresie, przecież realia są takie jakie są, nic się bez Rady nie obędzie. Droga i tak daleka, rok, albo więcej”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący ad vocem do wypowiedzi Pana Radnego Kozłowskiego. Tak, tylko Radzie przedstawia się już zawarte porozumienie i umowy, i o to mamy podpisane porozumienia, ktoś traci. Projekt jest wielki i tracimy, jeśli się wycofamy, inni stracą. Tak nie można, dlatego w ramach autopoprawki proszę by punkt 2 otrzymał brzmienie: „wszelkie projekty umów dotyczące współpracy, o której mowa w paragrafie 1 skutkujące zaciągnięciem zobowiązań finansowych wymagają opinii odpowiedniej komisji Rady Powiatu Białostockiego” (zał. nr 41).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W związku z tym, że mam nadzieję, że ta współpraca będzie jeszcze szersza, nie tylko drogowa, ale jeszcze szersza, należy przyjąć te uchwałę”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LII/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji wraz z autopoprawką (zał. nr 42).

Ad 16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020” (zał. nr 43).

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożony Państwu projekt uchwały zakłada w celach dotyczących ochrony i pomocy ofiaro dotkniętym przemocy w rodzinie wykreślenia zadania dotyczącego podjęcia działań w celu utworzenia i prowadzenia przez powiat specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Z tego powodu, że w wyniku kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zakwestionowano nam, że nie podejmujemy działań w tym zakresie. Nadmieniam, że prowadzenie specjalistycznego ośrodka dla ofiar przemocy jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Brak jest podstawy do tego, żeby występować o to, kiedy nie ma odpowiedniej liczby osób, które chciałyby przebywać w takim specjalistycznym ośrodku wsparcia. Proszę Państwa temat ten również był już wcześniej podnoszony na sesji. Wówczas, kiedy była inna kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, kiedy zakwestionowano nam, że nie mamy ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy, ale wtedy kwestionowano nam, że w ramach zadań własnych, gdzie to Państwo podejmowaliście uchwałę i zajmowaliście stanowisko, że nie jest to adekwatne do potrzeb zgłaszanych w powiecie.  Potrzeba schronienia dla ofiary przemocy zabezpieczamy poprzez miejsce w mieszkaniach chronionych w Krasnem.  Z takiej formy z 2015 roku, jeżeli chodzi o ofiarę przemocy skorzystała jedna osoba. W 2016 skorzystały dwie osoby. W tym roku nie było żadnej osoby. Z mieszkania chronionego czasami korzystają pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, które nie mają zabezpieczonej potrzeby mieszkaniowej. W związku z tym, dlaczego zostało to zadanie wpisane do programu. Proszę Państwa program jest to bardzo szeroki dokument zawierany na wiele lat. Być może takie potrzeby zjawiłyby się. Biorąc pod uwagę zalecenie pokontrolne, które jestem w stanie wykonać, że nie zgłosiliśmy tych potrzeb, zapotrzebowania na środki z budżetu Państwa w związku z tym jest propozycja, żeby po prostu to zadanie zostało wykreślone z tego programu, które obowiązuje do 2020 r. Dziękuję”.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020” przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LII/371/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020” (zał. nr 44).

Ad 17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku (zał. nr 45).

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiony Państwu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku zakłada zmniejszenie o 10 730 zł środków na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. O taką kwotę zwiększenie środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jak również nie wielkie zmiany w wysokości środków na poszczególne zadania wynikające z tego, że wynika to albo ze zwrotów, albo po prostu drobne kwoty, których nie można było wykorzystać. Wszystkie te wolne środki zostają przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. To jest globalnie o 12 702 zł. Przede wszystkim po to, żeby wykorzystać wszystkie środki PFRON, które mamy do dyspozycji w roku bieżącym. Z tego powodu, że na to zadanie jest zawsze największe zapotrzebowanie, na dzień dzisiejszy mamy złożone wnioski na około 100 000 zł, które nie jesteśmy w stanie zrealizować z powodu braku środków. W związku z tym oczywiście będziemy starać się załatwiać je w następnym roku.  Osoby będą musiały złożyć wniosek, w związku z tym zmniejszy to trochę liczę osób, którym będziemy musieli odmówić. Oczywiście jak najbardziej będziemy mogli wykorzystać jeszcze te środki do końca grudnia. Dziękuję”.

Następnie opinie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LII/372/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku (zał. nr 46).

Ad 18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok (zał. nr 47).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Plan pracy został Państwu przedstawiony. W międzyczas padały tu różne propozycje odnośnie czerwca i grudnia. Mianowicie, że w czerwcu sesja powinna odbyć się w granicy 21 czerwca ze względu na rozpoczęcie wakacji, koniec roku szkolnego. Tutaj chciałem przede wszystkim Panią Anię dopytać i Pana Henryka Suchockiego. Tak samo, jeżeli chodzi o 27 grudnia, bo wyjdzie identyczna sytuacja, jeżeli chodzi o drogi. W prawdzie niekoniecznie będziemy w grudniu, ale dobrze byłoby, żeby logicznie to zaproponować. Była propozycja, żeby to było 20 grudnia. Była też jeszcze jedna propozycja, żeby to było na sylwestra, ale chyba to przesada. Bardzo proszę o ewentualne propozycje i informacje szczególnie jeszcze raz powtórzę Państwa nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, żeby wypowiedzieli się, co do czerwca”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym powiedzieć, że akurat 21 czerwca to nie bardzo jest dobry termin, dlatego że zakończenie roku szkolnego jest 22 czerwca, także proszę nie liczyć na moją obecność”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „My chcemy liczyć na każdą obecność w związku z tym jest ta propozycja do ewentualnych zmian. Czyli zostaje 28 czerwca”.

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeśli można to prosiłbym, żeby to jednak było w roku szkolnym, czyli nie na wakacjach. Może okazać się, że wyjeżdżamy po prostu z dziećmi”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Chciałabym powiedzieć, że wakacje trwają 2 miesiące i naprawdę można wykorzystać je inaczej, nie zaczynając już od razu przed zakończeniem roku szkolnego”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam propozycję Panie Przewodniczący, żeby uspokoić trochę atmosferę to może przegłosujmy czy 21 czerwca czy 28 czerwca, bo powiem szczerze wolałbym, żeby to odbywało w roku szkolnym, bo jeszcze nie znam do końca planów na wakacje. Rozumiem Panią Anię, ale koniec roku jest 22 czerwca”.

Pani Anna Grycuk – Radna Powiatu Białostockiego: „Ad vocem tej wypowiedzi chciałabym stwierdzić, że zrobienie planów w ciągu 6 miesięcy może akurat tak wyglądać, żeby nie było akurat wyjazdów w pierwszym dniu wakacji. Natomiast jeśli chodzi o naszą pracę, tradycją Rady było to, że sesje odbywały się w ostatnim tygodniu miesiąca”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ustalamy z grubsza w tej chwili te terminy. Pan Przewodniczący, który zwołuje dopasuje tak, żeby to jakoś zgrać. Znajdzie ten złoty środek. Nigdy nie dojdziemy do porozumienia, każdy będzie miał jakieś „ale”.  Przyjmijmy to co jest, a Pan Przewodniczący zdecyduje. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To znaczy proszę Państwa, to że decyduje kiedy to wiem, ale chciałbym dopasować, żeby wszystkim było wygodnie. Wycofuje wszystkie swoje zmiany. Czy ktoś z Państwa chce zmienić plan pracy?”

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, proponuję zmienić na 21 ewentualnie zrobić 20 -19 czerwca. W grudniu, żeby odbyła się 20 grudnia. Dzisiaj mamy 21, nic się nie stanie jak w przyszłym roku zrobimy wcześniej jeden dzień. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W grudniu to jestem przekonany, że się nic nie stanie, bo mamy naukę tym roku.  Z tego co usłyszałem to będę decydował”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LII/373/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok (zał. nr 48).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1200

Obrady wznowiono o godz. 1220

    Ad 19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2017 roku.

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2017 roku (zał. nr 49).

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Państwo zapoznali się na pewno ze sprawozdaniem. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Zatem jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w tej sprawie”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak dyskretnie zapytam Pana Przewodniczącego, dlaczego wszystkie punkty nie zostały zrealizowane?”

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący za to pytanie, to dobre pytanie. Uważam, że plan był zbyt ambitny, ale myślę, że w przyszłym roku z pewnością zrealizujemy te punkty, które nie zostały zrealizowane i dodatkowe”.

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jednym słowem plan kontroli na przyszły rok będzie taki optymalny”.

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Optymalny, mam nadzieję”.

    Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2017 roku przedstawił:

 • Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LII/374/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2017 roku (zał. nr 50).

Ad 20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok (zał. nr 51).

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Znają Państwo zapewne ten plan, jeżeli nie, to mogę Państwa zapoznać. Słyszę jednak głosy, że Państwo znacie. Zatem muszę poinformować, że komisja jednogłośnie przyjęła ten plan”.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok przedstawił:

 • Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LII/375/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok (zał. nr 52).

Ad 21.Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2017 rok.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2017 rok (zał. nr 53 – zał. nr 59).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Macie Państwo informację, na ten temat, myślę że nie ma potrzeby, chyba że Państwo specjalnie wyrazicie chęć, żeby Przewodniczący odczytali sprawozdania z działalności. Myślę, że są one podane w miarę czytelnie. Jeżeli są uwagi, bardzo proszę. Pomijając Komisję Rewizyjną”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2017 rok do wiadomości.

Ad 22.Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2018.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym plany pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2018 (zał. nr 60 – zał. nr 66).

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przedstawione zostały również plany pracy. Czy są jakieś uwagi do planów pracy? Może co do uzupełnienia, jeżeli trzeba? Rozumiem, że uwag nie ma”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła plany pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2018 do wiadomości.

Ad 23. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok
(zał. nr 67).

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szczegółową informację odnośnie zadań realizowanych i sprawozdania przedstawiłam Państwu na piśmie. Pozwolę sobie teraz w skrócie przybliżyć najważniejsze informację”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Dyrektor, czy może Pani podać tendencję rejestracji pojazdów nowych w stosunku do pojazdów używanych na przestrzeni dwóch – trzech lat. W którą stronę to idzie?”

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji: „Cały czas tendencja jest mniej więcej podobna. Większość pojazdów używanych jest rejestrowana w porównaniu do pojazdów nowych. Także to jest może paro procentowy wzrost”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok do wiadomości.

 

 

Ad 24. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok.

Pani Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok (zał. nr 68).

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok do wiadomości.

Ad 25. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok (zał. nr 69).

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, co stanowi załącznik nr 70 do protokołu.

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie odnośnie oświaty, tutaj tendencja jest taka, że ze względu na niż demograficzny mamy coraz mniej uczniów. Mamy ich około 1000. Wyniki nauczania nie poprawiają się, bo zdawalność jest na coraz gorszym poziomie. Natomiast dosyć mocno wzrastają koszta. Chciałbym wiedzieć, jaka jest różnica między tymi pieniędzmi, które dostajemy z zewnątrz w formie subwencji oświatowej, a tymi pieniędzmi, które wydajemy na szkolnictwo. Jak to wygląda?”

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „W tej chwili nie odpowiem, bo jak było sprawozdanie oświatowe dwa miesiące temu, to miała te dane przygotowane. W tej chwili nie mam tych danych finansowych. Natomiast związane to jest głównie z tym, że tych oddziałów nie ubywa, uczniów oczywiście ubywa, natomiast oddziałów nie ubywa. Coraz droższe są klasy. Ponadto w tym roku np. weszła ten podwyższa wynagrodzeń dla nauczycieli. Gro wydatków stanowią właśnie wynagrodzenia. Dokładnie w tej chwili nie odpowiem Panu na to pytanie, mogę ewentualnie przygotować, ale wiążę się to z mało liczebnymi klasami”.

Pani Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, polecimy Wydziałowi Spraw Społecznych, aby przygotował taką analizę, z czego wynikał wzrost kosztów o nasze nowe zadania, które mamy i wyślemy wszystkim Radnym może na meile tak do 10 stycznia, żeby była to rzetelna analiza”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Dyrektor, chciałem zapytać o ten „Zintegrowany program rozwoju sytemu kształcenia”. Na nasz powiat przypada dotacja 15 000 000 zł, jak wynika z tego sprawozdania. Różne są szkolenia i kursy. Chciałem zapytać czy jest to podzielone też kwotowo na te różne możliwości dofinansowania czy w tej chwili jeszcze nie?”

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „To znaczy, tam są dwa poddziałania. Jedno poddziałanie dotyczy podyplomówek, kursów językowych i komputerowych. Drugie Poddziałanie dotyczy kursów zawodowych, czyli kursów kwalifikacji zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Tam są rozgraniczone w tych poddziałaniach te kwoty. Na jednego uczestnika w tym pierwszym poddziałaniu jest do 9 000 zł może być w całym okresie programowania. Natomiast na kursy zawodowe do 15 000 zł na uczestnika w tym programie. To jest w programie rozdzielone, ile cały subregion i ile powiat białostocki środków posiada w tych dwóch poddziałaniach (zał. nr 71)”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Widzę, bo dostałem taką informację przed chwilą, że jeśli chodzi o kursy zawodowe to przewiduje się 1092 osoby dorosłe”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Tak, bo to jest dla subregionu, bo w sumie jest ponad 4800. Dwa poddziałania, bo to jest na trzy powiaty. To, co Pan mówi, te 1092 to jest na cały subregion. To jest też podzielone na trzy powiaty proporcjonalnie do ilości uczestników”.

 Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Kiedy ruszy ten program? Kiedy będzie można się zgłaszać?”

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Z informacji z przed chwili mam taką, że prawdopodobnie do piątku Wojewódzki Urząd Pracy wypowie się odnośnie zmian naszych regulaminów i zaplanowane jest posiedzenie Komitetu Sterującego na piątek w Sokółce. Jeżeli będą rzeczywiście te regulaminy zatwierdzone to w piątek Komitet Sterujący zatwierdzi i zgodnie z zapisami programu 14 dni od zatwierdzenia przez Komitet Sterujący można już rozpocząć rekrutację, czyli najwcześniej 8 stycznia. O ile do piątku przyjdzie informacja o zatwierdzeniu regulaminów”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani już te regulaminy na pewno zna. Próbuje tu doczytać, czy tam są ograniczenia do jakiej grupy osób są skierowane?”

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „W tej ściągawce krótkiej, którą dałam Państwu to jest wypisane: do osób pracujących biernie zawodowo, osób bezrobotnych, uczących się lub studiujących, prowadzących działalność gospodarczą. Do takich grup to jest skierowane. W poddziału 3.2.1, czyli tam gdzie są podyplomowe studia, kursy językowe i informatyczne to skierowane jest do osób powyżej 25 roku życia. Natomiast w poddziałaniu 3.3.2, czyli na kursy zawodowe to od 18 roku życia. Tutaj jest tylko będzie mierzony udział osób z terenów wiejskich. Natomiast w tym pierwszym to też w tych grupach 50+”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze zapytam, czy rolnicy są wyłączeni z tego? Tutaj wśród grup rynku pracy obszary wiejskie, ale status na rynku pracy? Rolnik też jest”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „To jest na status na rynku pracy, czy jest bezrobotny, czy pracuje”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Czyli rolnik to jest osoba pracująca?”

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Pracuje na swoim gospodarstwie”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Czyli jest objęty”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Tak, wszyscy są objęci”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Chodziło mi o to, czy są wyłączeni”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Wszyscy są objęci”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „O to mi chodziło, bo miałem pytanie od rolnika czy może wziąć udział w takim kursie”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Jeżeli jeszcze można dodać, po prostu przez doradców zawodowych będzie oceniany wniosek pod katem zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, czyli może zdarzyć się tak, że np. jakiś wniosek nie będzie pozytywnie zaopiniowany. Będą zatrudnieni tam doradcy zawodowi, którzy maja po pierwsze pod nasze założenia projektu sprawdzać,  po drugie że musi się to wpisywać w zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok do wiadomości.

Ad 26. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r (zał. nr 72).

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może pokrótce gdybym mogła omówić. Generalnie została Państwu przygotowana informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oczywiście podjętych w okresie od 15 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r. Taki obowiązek wynika ze statutu, jak też taki zapis jest w planie pracy Rady. We wskazanym okresie Rada Powiatu podjęła na 17 sesjach 117 uchwał. Generalnie można powiedzieć, że w zasadzie praktycznie wszystkie uchwały zostały wykonane, część z tych uchwał została wykonana częściowo. Częściowo została wykonana uchwała 263/2017. To jest uchwała Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Zabłudów dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego. Uchwała dotyczyła budowy drogi powiatowej w miejscowości Kuriany, jak też budowy ciągu komunikacyjnego w granicach Gminy Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku, ponieważ przekazano 50 000 zł i nie zaszła potrzeba przekazania kwoty wyższej. Częściowo wykonana została też uchwała 264/2017, gdzie przekazane zostały inne kwoty niż wynikające z rozliczenia. Była to uchwała w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych. Dotyczyło to ulicy Sienkiewicza w Choroszczy, a także przebudowy ulicy Branickiego w Choroszczy, jako część zadania przebudowa ulic w Choroszczy: Mickiewicza, Sienkiewicza, Branickiego, Dominikańskiej. Można też mówić o częściowym wykonaniu uchwały 271/2017. Była to uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu dróg krajowych. Generalnie należy stwierdzić, że planowany przebieg dróg krajowych obywa się na innym szczeblu, aniżeli szczebel powiatowy. W związku z tym Państwo pojedliście uchwałę i ona została przekazana stosownym instytucjom. Uchwała 288/ 2017 w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych. Oczywiście generalnie przekazano inną kwotę wynikającą z rozliczenia inwestycji. Mniejsza niż planowana. Inwestycja dotyczyła przebudowy skrzyżowania ulicy Świerkowej z drogą powiatową nr 1420 B Czarna Białostocka – Czarna Wieś Kościelna – Niemczyn droga krajowa nr 8 na ulicy Świerkowej w zarządzie PZD”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r. do wiadomości.

Ad 27. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2017 r.

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2017 r (zał. nr 73).

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Oczywiście otrzymaliście Państwo taką informację w formie pisemnej z wykonania uchwał Zarządu podjętych od 6 grudnia 2016 r. do 5 grudnia 2017 r. Zarząd we wskazanym okresie obradował na 54 posiedzeniach. W czasie tych posiedzeń podjął łącznie 239 uchwał, postanowień i decyzji. myślę, że dosyć szczegółowo te wszystkie decyzje, postanowienia i uchwały są opisane. Gdybyście mieli Państwo jakieś pytania to bardzo proszę”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2017 r. do wiadomości.

Ad 28. Interpelacje i zapytania Radnych.

W okresie miedzy sesyjnym wpłynęły 3 interpelacje:

 • Pana Henryka Suchockiego,
 • Pani Bożeny Bieryło,
 • Pana Zdzisława Łukaszewicza i Pana Jarosława Wądołowskiego.

Ad 29. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż L sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 7 listopada 2017 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wszyscy z Państwa otrzymali protokół z L sesji Rady Powiatu Białostockiego. Proszę Państwa, z 51 sesji i 52 sesji otrzymałem zapewnienie, że w styczniu otrzymamy. Mam nadzieje, że to zapewnienie będzie zrealizowane. Pan Roman Czepe prosił o zmiany. Czy one zostały zrealizowane? Dziękuję”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za”, 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr L/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 1310                                          

Obrady wznowiono o godz. 1125

Ad 30. Sprawy różne.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie i Panowie Radni, chciałbym podziękować za przeznaczenie 149 000 zł na sesji w dniu 30 listopada 2017 r. na remonty dróg. Chciałbym podziękować Panu Staroście za brak sprzeciwu, a Panu Dyrektorowi za sprawną realizację. Pieniądze zostały wykorzystane, 500 metrowy odcinek drogi 1974B został wyremontowany. Dziękuję”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, bardzo dziękuje Panu Radnemu Wądołowskiemu za podziękowania i za docenienie minimalnego wkładu Starosty i Zarządu w tej inwestycji. Natomiast, jeśli już dziękujemy, a ja jako Starosta mam za co dziękować, otóż w dniu dzisiejszym Pani Wicestarosta, ja uczestniczyłem na sesji odebrała z rąk Marszałków Województwa Podlaskiego podczas sesji sejmiku taki list gratulacyjny, gdzie wyraża się Starostwu Powiatowemu w Białymstoku szczególne wyrazy uznania ze efektywne wdrażanie elektronicznej administracji publicznej oraz życzenia kolejnych osiągnięć i sukcesów. Chciałbym bardzo podziękować tym wszystkim pracownikom Starostwa, którzy w tej kadencji, ale i w poprzedniej kadencji, bo to nie jest w ciągu roku czy dwóch program, który był realizowany za to wyróżnienie ze słów Pani Wicestarosty wynika, że wyróżnione były 3 urzędu, czyli: 3 starostwa – miasto Białystok, powiat moniecki i powiat białostocki. To jest szczególne wyróżnienie. Tym wszystkim osobom, pracownikom, dyrektorom składam podziękowanie i gratuluje wszystkiego najlepszego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam tutaj pismo od Wojewody Podlaskiego na temat Rozstrzygnięcia Nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały 333/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajęcie z odstąpieniem od obowiązku przetargu nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej w zakresie zwrotu „na okres 10 lat licząc od dnia 1 października 2017 r.” 
(zał. nr 74). To jest ta informacja o której Pan Starosta w międzyczasie mówił, że do wyłącznej kompetencji Zarządu należą pewne ruchy przy uchwałach. To jest jedna rzecz. Tutaj jest jeszcze pismo następne z policji (zał. nr 75). Policja bardzo prosi w ramach współpracy o podjęcie wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez podniesienie skuteczności pracy podległych funkcjonariuszy. Tutaj występują z prośbą do Pana Starosty i Rady o rozważenie możliwości wyasygnowania z budżetu powiatu na 2018 r. środków finansowych mających na celu wsparcie działań policji. Tutaj w podpunkcie ilość zgromadzonych środków finansowych na ten cel z gmin oraz uzupełnień z poziomu powiatu wpłynęły na podział ilościowy przekazanych pojazdów do użytkowania w niżej wymienionych komisariatach: Komisariat Policji w Łapach otrzymał pojazd, Komisariat Policji w Zabłudowie również. Na 2018 r. proponują zachowanie podobnego mechanizmu i przeznaczenie kwoty na ten cel w wysokości 42 000 zł, co może stanowić połowę ceny radiowozu.  Tutaj do Pana Starosty i do Rady taka prośba”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego „Panie Przewodniczący, jeżeli można odnośnie tej prośby, tutaj autopoprawką w dniu 19 grudnia Zarząd Powiatu uwzględnił tę kwotę 42 000 zł”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak, czytaliśmy budżet i widzieliśmy, że tam ta kwota jest. Jest również na Państwowe Straże Pożarne kwota przeznaczona. Następna sprawa to jest uchwała Zarządu w sprawie blokowania wydatków budżetowych (zał. nr 76 – zał. nr 77). To jest tylko informacyjnie do Rady mianowicie, że z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku blokuje się kwotę 14 000 zł, a z budżetu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach kwotę 2 936 zł. To jest propozycja, która została wysłana, którą przyjmujemy do wiadomości”.

Innych spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad 31. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LII sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 21 grudnia 2017 roku, o godz. 1340.

 

Protokołowała:                                                                                                                                           Podpisał:

Żaneta Dobkowska                                                                                                                                Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

   

   

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-12-2017

Data udostępnienia w BIP: 29-01-2018 12:58

Data modyfikacji informacji: 29-01-2018 12:58