Protokół Nr XLV/2017 r. z dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

 

Protokół Nr XLV/2017

z obrad XLV Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 23 sierpnia 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 23 sierpnia 2017 roku o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

    W obradach XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior –Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Iwona Kazberuk –Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pan Kornel Rosiak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pan Piotr Matusiak– Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pan Zdzisław Penza – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach,
 • Pani Halina Mazurkiewicz – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach,
 • Pan Bogdan Zdanowicz – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże,
 • Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa,
 • Pani Ewelina Buczyńska – Radio Białystok.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 27 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dzisiaj jest sesja trochę nie typowa, ponieważ mamy szczególnych gości, a mianowicie Pana Dyrektora Zdzisława Penze oraz Panią Halinę Mazurkiewicz, którzy chcą się z nami pożegnać. Po prostu odchodzą na emeryturę i będziemy chcieli im bardzo podziękować za długie lata pracy”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, zwracam się do Pana Dyrektora i Pani Dyrektor, zwracam się do Państwa jednocześnie. Razem prowadziliście przez wiele lat tę placówkę – Centrum Kształcenia Praktycznego. Chce przede wszystkim w imieniu własnym, jak i Starosty Białostockiego, Zarządu, (Pan Przewodniczący zapewne w imieniu Rady) podziękować Państwu za te lata spędzone w murach tej jednostki. Za wkład, rzetelność, profesjonalizm, za to wszystko coście zrobili dla tej szkoły, dla Łap, a jednocześnie dla powiatu białostockiego. Chcę Państwu życzyć, abyście nadal cieszyli się zdrowiem, każdym dniem, który was czeka. Abyście wieczorem kładli się spać dziękując Bogu za dobrze spędzony dzień, ciesząc się rano z obudzenia i cieszyć się tym wszystkim co wam jeszcze będzie dane. Jeszcze raz dziękuje serdecznie za te lata pracy w murach tej jednostki i na pamiątkę chciałbym wręczyć Panu Dyrektorowi i Pani Wicedyrektor pamiątkowe grawertony podpisane przez Starostę i Przewodniczącego Rady. Gdzie już w taki werbalny sposób jeszcze raz dziękujemy Państwu, za to wszystko co żeście przez te lata robili w tej szkole, w tym mieście, czyli w Łapach i w powiecie białostockim. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa,w imieniu Rady również chcę podziękować Państwu za ten wkład pracy, który żeście wnieśli, bo historycznie ja w związku z tym, że byłem przy powoływaniu tej jednostki, sceptycznie niektórzy się odnosili między innymi ja też do tego, czy ta jednostka sprosta zadaniom, a ona nie tyle sprostała, co jest najlepszą jednostką oświatową w powiecie. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za wasz wkład pracy. Bardzo solidny i jednoznacznie bardzo kierujący młodzież w kierunku poznawania i nauki zawodu. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i głębokie pokłony”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, Pani Dyrektor, nie możemy, jako Radni z Łap, nie powiedzieć słowa. Myślę, że tu wszyscy jesteśmy zgodni, absolutnie zgodni co do tego, aby powiedzieć: bardzo, bardzo dziękujemy. Wiele współpracowaliśmy z Państwem, a samorząd łapski ogromnie wiele zawdzięcza Państwu, zwłaszcza Panu Dyrektorowi – samorząd łapski, Gmina Łapy, nie tylko powiat. To jest wielkie dzieło i tylko Państwo wiecie, ile to kosztowało pracy, trudu, wysiłku, może przyjazdów w poprzedniej kadencji do Pani Skarbnik, może wypraszania. Państwo zrobiliście coś, co widać na zewnątrz, remont budynku, ale i to, czego nie do końca widać, co zostało w dzieciach, w młodzieży. To jest wielka wartość, aby przekazać zawód, miłość do pracy, zamiłowanie do kształcenia się, ale także umiłowanie do ojczyzny, bo uczyliście patriotycznie. Uczyliście odpowiedzialności, odpowiedzialności zawodowej, ale także obywatelskiej. Bardzo wam za to dziękujemy. Powiem teraz tak osobiście, Zdzisławie, żałuje bardzo, że kończysz pracę na tym stanowisku. Gdy usłyszałem po raz pierwszy kilka tygodni temu, nie mogłem się z tym pogodzić. Boję się takich decyzji, ale wiem, że trzeba odchodzić. Niektórzy odchodzą z Łap na funkcję radnego powiatu lub gdzieś indziej, ale że odchodzą na emeryturę tacy dobrzy, to z tym się pogodzić nie mogę. Żałuję, ale trudno. Bardzo, bardzo raz jeszcze dziękujemy”.

 

Pan Zdzisław Penza – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach: „Chciałbym w imieniu własnym i mojej zastępczyni podziękować Państwu za tak serdeczne, wdzięczne, podziękowanie. Jest nam bardzo miło, że po tylu latach pracy, po tylu latach starań nasza praca została doceniona i przyjemnie jest w takiej atmosferze odchodzić na emeryturę. Może i młodo wyglądamy, ale swoje lata też mamy. Jeszcze raz dziękuje bardzo”.

 

Ad. 2  Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XVL Sesji RPB został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi? 

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wnioskuję, aby ten punkt był przed zmianami do budżetu, gdyż jednocześnie Zarząd proponuje w budżecie wyasygnować kwotę 100 000 zł na wsparcie tego powiatu. Sądzę, że jest to logiczne, że najpierw trzeba byłoby procedować samą uchwałę, a później w kwestii budżetu. Chciałbym Państwu wyjaśnić cel, ale nie ma potrzeby wyjaśniać. Powiat Chojnicki jest wzięty z tego tytułu, że Pani Sekretarz dzisiaj na moje polecenie rozmawiała z Urzędem Wojewódzkim Pomorskim, z wydziałem zarządzania kryzysowego tam stwierdzili, że według nich najbardziej ucierpiał Powiat Chojnicki. Dlatego też jest propozycja, że temu powiatowi”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • przesunięcie punktu 17 – „Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady” na punkt 2a,
 • wykreślenie z porządku obrad punktu 10 i 11.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały: „Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia możliwości dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „To stanowisko jest właściwie bardzo proste, chociaż troszeczkę rozwinięte w treści. Konsultowałem je, a właściwie opracowywałem osobiście na bazie tego, co przygotowało PZD. Bardzo dziękuje Dyrektorowi. Rozmawiałem i przesłałem w dniu dzisiejszym Panu Staroście, mówił, że to jest oczywiste i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Chodzi o to, że jako powiat jesteśmy pokrzywdzeni przy tych programach, tzw. „schetynówkach”, dotacjach wspierających z budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budowy dróg, bo możemy występować tylko o dwie drogi i nie ma znaczenia, czy dany powiat, tak jak my, ma wiele dróg, czy mało. W naszym wypadku mamy ponad trzykrotnie więcej, niż te, które mają najmniej. Mają różnie, od 290 km i więcej, jakby nie liczyć, może 3-4-krotnie mamy więcej. W związku z czym powinniśmy jednak spróbować zawalczyć o to, aby przepisy zostały zmienione. Dziękuję”.

 

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, po pierwsze chciałbym mocno zaprotestować przeciwko zmianie w porządku sesji poprzez wykreślenie tych dwóch punktów dotyczących inwestycji w Gminie Zabłudów i Czarna Białostocka. W drugiej kolejności poproszę o merytoryczne uzasadnienie tego wniosku. Merytoryczne, drogi Radny, bo zabawa już się skończyła. Do końca września Zarząd ma złożyć wniosek o dofinansowanie. Niezbędnym załącznikiem jest uchwała, która dzisiaj powinna być procedowana. Jeśli uważacie Państwo, wnioskodawcy, że powiat nie powinien składać żadnego wniosku, to Państwa decyzja. To trzeba dzisiaj przy jednym, drugim punkcie powiedzieć jasno, że powiat ma nie składać i z jakiego powodu. Wykreślenie tego nie ma najmniejszego uzasadnienia, a sądzę, że drodzy Państwo macie na tyle odwagi, aby powiedzieć tym ludziom, którzy przyszli na salę dlaczego i z jakiego powodu nie chcecie, żeby procedowano te punkty. Jeśli Państwo nie chcecie powiedzieć, to my powiemy z jakiego powodu odmawiacie Państwo nawet dyskusji nad projektem zgłoszonym przez Zarząd, który to Zarząd zadecydował, że do końca września przygotuje dwa wnioski i doskonale Państwu jest wiadomo, na tej sali wszystkim Radnym od dawna, że te wnioski, które mają być składane przez Zarząd. Są to wnioski dotyczące dróg w Gminie Zabłudów i w gminie Czarna Białostocka. Dziękuję”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Krótkie sprostowanie, termin na złożenie wniosku to 15 września, nie koniec września”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuje Panie Dyrektorze za pomoc”.

 

Pani Danuta Maria Bagińska – Radna Powiatu Białostockiego: „Ja również w tej sprawie o której powiedział Pan Starosta Antoni Pełkowski. Nie rozumiem dlaczego, skąd się pojawił? Skoro był wniosek i tego dnia miał być rozpatrzony na sesji projekt uchwały. Na tym cierpią ludzie. Co ci ludzie są winni? Ludzie przyjeżdżają i tak się ich traktuje? Na jakiej podstawie to zostało zdjęte? Proszę wytłumaczyć dla mieszkańców, nie dla mnie, bo wiem na jakiej podstawie, ale ludzie nie wiedzą”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, myślę, że Pan Jan Perkowski odpowie dlaczego”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, zaproszeni goście. Nie jesteśmy za tym, żeby złożyć dwie „schetynówki”. Może po naszym stanowisku, który dzisiaj zostanie przegłosowane i przyjęte będzie możliwość złożenia 3 „schetynówek”. Także tutaj też wpłynął ostatnio wniosek Burmistrza Supraśla na „schetynówkę” – Grabówka – Ciasne.  Z uwagi na to uważamy, że należy powtórzyć dyskusję jakie „schetynówki”, co powinno iść we wnioskach do programu. To jest nasza postawa dlaczego uważamy, że te punkty powinny być zdjęte. Uważam, że w najbliższym czasie odbędzie się sesja, gdzie przyjmiemy te punkty. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Perkowski, albo Pan nie rozumie pewnych rzeczy, albo Pan celowo wprowadza w błąd. Uchwała o której Pan mówi jest to pewien wniosek Rady powiatu. Z jednej strony słuszny, natomiast w niczym nie mający wpływu na warunki składania wniosków, bądź też rozpatrywania wniosków w tym roku. Być może kiedyś, ktoś weźmie pod uwagę te wnioski, które będą dzisiaj formułowane przez Radę powiatu. Druga rzecz, drodzy Państwo, proszę nie zapominać o jednym, że wniosek w każdym powiecie, w każdej gminie składa i formułuje organ wykonawczy jakim jest Zarząd, a w tamtym przypadku wójt, burmistrz. Otóż termin dyskusji, moim zdaniem jest zakończony, bo to jest celowe wprowadzanie zamętu – „a może taki wniosek, a może inny, może Supraśl, może Wasilków, może Czarna Białostocka i jeszcze jakiś inny wniosek”. Czas dyskusji drodzy Państwo minął. Doskonale Państwo wiedzieliście i wiecie, że Zarząd będzie składał i przygotowuje, są już niemal, że w 100 % przygotowane dwa wnioski dotyczące Zabłudowa i Czarnej Białostockiej. Jedynym dzisiaj dokumentem którym Zarząd i PZD nie dysponuje to jest uchwała Rady Powiatu. Chcę Państwu i innym powiedzieć na tej sali, że jeśli tych uchwał drodzy Państwo nie będzie, to nie będzie złożony żaden wniosek przez powiat i taka możliwość istnieje”.   

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, o czym się nie wie, o czym się nie pamięta, to Pan może też o tym nie wiedzieć, że w związku z tym, że nie ma uchwały o nieudzieleniu absolutorium, to może Pan nie zaciągnąć kredytu. 11 500 000 zł na pokrycie deficytu z budżetu. Banki o takie rzeczy się pytają. Proszę nie wprowadzać innych w błąd, pytać się czy ktoś wie, czy nie wie. O tym akurat porozmawiamy w drugim punkcie”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, chciałabym zaprotestować przeciwko tej decyzji. Jak rozumiem Klub Radnych PiS-u, bo nie wiem czyj to był wniosek, czy Pana Przewodniczącego”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, jeszcze żeśmy nie podjęli jakiejkolwiek decyzji, a Pani mówi już o jakiejś sytuacji, która nie istnieje”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Właśnie rozumiem, że nie ma dyskusji dlaczego Państwo wykreślacie. Nie ma tej dyskusji nad konkretnymi punktami. Chciałabym wszystkim przypomnieć, że my formalnie i merytorycznie rozpatrywaliśmy te punkty podczas obrad Komisji Infrastruktury Technicznej. Przy obecności Radnych Gminnych, zastępcy Burmistrza z Czarnej Białostockiej chciałabym przypomnieć o tym, że formalnie Radni swoimi uchwałami podjęli taką decyzję o przystąpieniu do tego programu, Radni z gmin, jak również Pan Kaczan mówi – „Radni z dwóch komisji, które obradowały w tamtym tygodniu”. Chciałabym zaprotestować, ponieważ uważam, że ponad olbrzymich różnic politycznych w przypadku dróg, drogi nie powinny być rozpatrywane pod kątem politycznym, a właśnie merytorycznym. Podobnie jak była kwestia szpitala, szkół, powinniśmy tu wszyscy, jako Radni podjąć decyzję o tym, aby nie rezygnować z jednego, dużego dofinansowania na drogi powiatowe jaka jest pomoc, dofinansowanie z programu rządowego. Przypominam Państwu, że są gminy które nie są w stanie z własnych środków, jak również ze środków powiatu same udźwignąć inwestycji ze swojego budżetu. Jedyną formą wsparcia jest właśnie ten program rządowy. Przypominam również Radnym, że rezygnacja z tych pieniędzy rządowych będzie równoznaczna z nie wykonaniem tych inwestycji. Inwestycji na które czekają od początku dróg powiatowych. Niekiedy od początku powstania powiatu
w poszczególnych gminach. Chciałabym jeszcze raz prosić o zastanowienie się nad tym problemem i zmianę decyzji. Nie wykreślanie tych punktów, a procedowanie i podjęcie decyzji”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały: „Podjęcie uchwały w sprawie wniosków z oględzin dróg powiatowych”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, chciałbym jednak, żeby to nie było tak, że bez odpowiedzi zostaje apel Pani Wicestarosty i wypowiedź Pana Starosty. O ile pierwsza wypowiedź była trochę nerwowa, druga, przyjmuję, że jednak to był apel i na ten apel chcę odpowiedzieć w następujący sposób. Nasze Kluby nie traktują tego tak, że dzisiaj jest decyzja w tej sprawie, tylko potrzebują czasu i o to występują, aby zdjąć z porządku obrad. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący, wiemy, że data 15 września jest datą graniczną. Dokładnie wiemy, że do tego czasu musimy podjąć uchwałę i uchwałę podejmiemy. Potrzebujemy dyskusji, bo głosy są różne, gminy są różne. Akurat nie jestem stroną w tej sprawie, muszę to jasno powiedzieć. Dlatego myślę, że obiektywnie oceniam to. Nie ma żadnych powodów do tego, aby twierdzić, że nie będzie uchwały. Odwrotnie, uchwała będzie, potrzebujemy czasu. Nic złego się w tej chwili nie dzieje. Każda nerwowość i taka próba nacisku może być źle odebrana, bo tu nie chodzi o politykę, tylko o to, żeby rzeczywiście merytorycznie ocenić te wnioski. Dziękuję”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Może ja akurat tutaj nie lubię politykować, ale powiem bardzo bezpośrednio. To jest tylko czysta, żywa polityka. Państwu, żeśmy kiedyś zwracali uwagę, że powinniśmy się zająć tymi gminami, które mając drogi powiatowe to nigdy by po prostu ze „schetynówki” nie skorzystały. Wydaje mi się, że w tym temacie prawie był consensus. Kiedy jeszcze nie doszło do kulminacji, kiedy Państwo teraz zaczynacie rozgrywać po prostu jedną z gmin, jedną z inwestycji na swoją korzyść. Sprawy polityczne, personalne załatwiacie kosztem inwestycji. Takie są realia i nie ma co się tutaj dużo oszukiwać. Proszę Państwa, sam kiedyś zgłaszałem tę drogę do Ciasnego, potem Panu Burmistrzowi Supraśla, (chociaż to jest moja gmina), w momencie kiedy gmina się rozdzielała w ogóle ta droga nie leżała. W tej chwili, w tym momencie kiedy przez ten cały czas, przez wakacje, kiedy były tutaj dwie gminy, byli Burmistrzowie, Radni itd., w tej chwili praktycznie pojawia się temat inwestycji na naszym terenie. Praktycznie wydaje mi się, że to nie jest tak. Nie robi się po prostu „za pięć dwunasta”, nie rozstrzyga się rzeczy. Przesiedzieliśmy dwie komisje łącznie z leśnikami o drodze do Czarnej Wsi Kościelnej, potem byli przedstawiciele Gminy Zabłudów. Były rozmowy, były dosłownie prawie, że negocjacje i w tej chwili nagle okazuję się, że to jest za mało. Proceduralnie, zgodnie ze Statutem wyczerpaliśmy wszystkie elementy. Komisja Infrastruktury Technicznej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. W takim razie po co jest ten statut? To wszystko, jeżeli wystarczy, że na sesji grupka Radnych, która ma w tej chwili większość zrobi „pstryk” i wszystko jest nie ważne. Po co były te komisje?”

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pozwolę sobie teraz udzielić głosu. Panie Radny Kozłowski jeżeli Pan imputuje, że to są sprawy polityczne, to podam przykład. W jakiej sprawie Pan złożył wniosek o inną drogę niż swoja? Niech Pan poda inną niż swojej gminy. Ja na przykład złożyłem wniosek przy składaniu na przyszły budżet o drogę w Czarnej Białostockiej”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „To jest Pana okręg wyborczy”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, nie udzieliłem Panu głosu, każdy dostanie głos w swoim czasie. Bardzo proszę o nie wprowadzanie tego jako jakiejś politycznej gry, bo tej gry nie ma. Drogi są wszystkie nasze”.

 

Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego: „Słuchajcie Państwo, tak nie można. Każdy z nas jest Radnym całego powiatu. Tu w tym momencie takie wycieczki, pojedyncze, wykreślanie – ile nam zostało już tej kadencji. Czy ten jad musi pozostać na następną kadencję? Słuchajcie, naprawdę apeluję, żeby tych punktów nie wykreślać. Załatwić temat, ewentualnie jeżeli ktoś będzie potrzebował jeszcze na jakąś inną drogę to
w inny sposób załatwiać. Został jeden rok i co my robimy? Jeszcze raz podkreślam, że każdy Radny nie reprezentuje ten okręg, tylko tę gminę, odpowiada moralnie za cały powiat. Naprawdę nie wyobrażam sobie i współczuję dla Danusi i tych mieszkańców, gdzie jest wykreślane, że jest „wrzucane”. Słuchajcie, naszych wewnętrznych „wojenek” nie przenośmy na inwestycje, bo to odczują ludzie. Jeszcze raz powtarzam, za krótko nam zostało, żeby to przeforsować. Jeżeli to przeforsujemy to jest pozamiatane. Ta Rada, ta kadencja nie przejdzie jako dobra kadencja. Jeszcze raz poproszę Radnych, abyście się zastanowili. Taka metoda działania to jest wbrew tego co myśmy ślubowali jako Radni. Dziękuję”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, drodzy goście. Jak wiecie, 27 Radnych jest przedstawicielami mieszkańców całego powiatu białostockiego. Każdy z nas reprezentuje pewną grupę wyborców ze swego okręgu wyborczego. W związku z powyższym wszystkie decyzje Rada powiatu podejmuje kolegialnie, poprzez podniesienie ręki, poprzez wypowiedzi, swoje stanowiska zajmuje w formie uchwał. Proponuję, żeby przerwać tą zbędną dyskusje i przejść do głosowania. To jest wniosek formalny”.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do porządku sesji: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej”.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • przeniesieniem punktu 17: „Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady” jako punkt 2a porządku obrad.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” , przeniosła punkt 17 jako punkt 2a.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wykreśleniem z porządku sesji punktu 10: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)”, (zał. nr 4)

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” zdjęła punkt 10 z porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wykreśleniem z porządku sesji punktu 11: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na „Budowie drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga krajowa Nr 19 – Etap III”, (zał. nr 5).

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 13 głosach „za”, 10 głosach „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” zdjęła punkt 11 z porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do porządku sesji jako punktu 10: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do porządku sesji jako punktu 11: „Podjęcie uchwały w sprawie wniosków z oględzin dróg powiatowych”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za” oraz 7 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

  Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zebranym Radnym porządek obraz wraz ze zmianami:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

2 a. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

2 b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Turośń Kościelna dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego.
 7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków z oględzin dróg powiatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Przyjęcie protokołów z obrad: XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Dzień dobry, szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie i Panowie Radni. Wiem, że sesja rozpoczęła się o godz. 14:00, ale nasz punkt planowany był na, nie wiem na którą godzinę, ale był to punkt 10. Jestem tutaj drugi raz, raz byłem podczas podejmowania uchwały budżetowej, też nie dostałem przed głosowaniem dopuszczony do głosu. Chociaż głosowanie dotyczyło zmian w budżecie 20 – kilku punktów, wszystkie zmiany zostały przegłosowane w jednym momencie. Teraz akurat pojawiłem się w związku z tym punktem, który nas bezpośrednio dotyczy, czyli realizacji inwestycji na drodze powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, rzecz jasna, chodzi o typowanie. Nie dopuszczając akurat mnie do prawa głosu, przy głosowaniu wydaje mi się, że okazujecie Państwo w ten sposób brak dobrej woli. Nie mówię już o szacunku. Sam siebie traktuje i mam nadzieję, że inni będą mnie traktować jako normalnego człowieka, a nie burmistrza, wójta, niezależnie od stanowiska, od tytułu naukowego. Wydaje mi się, że cały czas byłem, jestem i będę normalnym człowiekiem. Przepraszam za emocję, ale ponad dwa lata praktycznie przygotowywana, jest dokumentacja na drogę powiatową o której teraz jest mowa. W tym czasie Gmina Zabłudów nie składała żadnych wniosków do „Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. schetynówek”. W budżecie gminy na 2017 rok zarezerwowaliśmy kwotę ok. 600 000 zł na realizacje I etapu na tej drodze. Zarząd Powiatu Białostockiego również w projekcie budżetu zarezerwował zgodnie z przyjętymi zasadami równoważną kwotę. Po cóż były te pieniądze? Chodziło praktycznie o to, żeby rozpocząć inwestycję, która dawała szansę na uzyskanie dodatkowych punktów, różnych – w projektach, programach współfinansowanych, czy to np. ze środków rządowych, czy ze środków Unii Europejskiej. Ta droga odgrywa niesłychanie istotną rolę. Nadmienię, że jednocześnie powiat złożył akurat wniosek na fragment tej drogi w ramach „Programu Polska – Białoruś – Ukraina”. Nie dawno mieliśmy wizytę z zaprzyjaźnionej gminy, m.in. również uczestniczyli przedstawiciele starostwa powiatowego oraz przedstawiciele naszej gminy. Jest szansa na realizacje pewnego etapu w ramach „Programu Polska – Białoruś – Ukraina”. Ta inwestycja ma służyć mieszkańcom naszej gminy. Rada Gminy już w tamtym roku jednoznacznie określiła konstruując budżet na rok 2017 wsparcie finansowe na tę inwestycje. Wiem, że jest to długa droga, praktycznie nawet tutaj mówimy o 1469B, ale dokumentacja jest przygotowywana praktycznie na drogę w kierunku Folwark, a następnie w kierunku Zabłudowa. Myślę, że wśród dróg powiatowych ta droga biorąc pod uwagę kryteria, które będą służyły do oceny poszczególnych wniosków projektowych stwarza szansę na uzyskanie naprawdę dużej ilości punktów. Jest pewnego rodzaju wręcz gwarantem, że tych środków uzyskamy wspólnie z powiatem, że ta inwestycja będzie realizowana. Mamy tutaj oczywiście przedstawicieli, też mieszkańców, Radnych, którzy zamieszkują te tereny. Cały czas praktycznie, przez dwa czy trzy lata walczymy o budowę tej drogi i realizacje tej inwestycji. Myślę, że Zarząd powiatu kierował się kryteriami merytorycznymi wskazując tę drogę oraz drogę przebiegającą przez Gminę Czarna Białostocka. Bo jaki innymi kryteriami? Kryteriami merytorycznymi, które wskazały na te dwie inwestycje potencjalne do realizacji. Nie wiem, czego Państwo oczekujecie, ale w pewien sposób czuje się wręcz szantażowany. Jeżeli patrzę akurat na to, że w porządku nie znajduje się ten punkt. Nie wiem jakie są powody tej decyzji. Wiem, że łatwo wszystko przegłosować, ale chciałbym usłyszeć konkretne uzasadnienie z którego by wynikało, ż ta droga nie nadaje się do dofinansowania i nie spełnia jakiś tam wymogów. Dziękuję”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Burmistrzu, pierwsza sprawa - nikogo nie witam stopniami naukowymi, ani doktorami, ani magistrami, ani inżynierami, czy stanowiskami, bo to jest zbędne. Jeżeli Pan poczuł się urażony to przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o tę drogę - to, że ona dzisiaj jest zdjęta z porządku obrad wcale nie oznacza, że ona już całkowicie „przepadła”. Nie, ponieważ nie było na ten temat głosowania. Te głosowanie będzie. Proszę Państwa chcę uspokoić Państwa, że jutro lub w poniedziałek wyślę Państwu datę kiedy będzie sesja nadzwyczajna, ponieważ potrzebujemy czasu na to, żeby się nad tym wszystkim zastanowić”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Zgłaszam wniosek formalny o 5 minut przerwy”.

 

Pani Danuta Maria Bagińska - Radna Powiatu Białostockiego: „Szanowna Rado, jak szanujecie mieszkańców. Bo mnie to jak już chcecie, ja wiem jak mnie szanujecie. Wiem o co chodzi. W ten sposób dziękuję serdecznie. Tyle razy były te drogi omawiane na komisji, a dzisiaj raptem zmieniacie. Przegłosujcie, że „nie” i nie wprowadzajcie nikogo w jakąś niepewną”.   

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie ma potrzeby, żeby się denerwować”.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 15:00.

Obrady wnowiono o godz. 15:20.

 

Ad 2A. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, szanowni Państwo, dostaliście Państwo na piśmie sprawozdanie (zał. nr 6). Chciałbym odnieść się do jednej kwestii, bo kilkukrotnie przy sprawach majątkowych przewija się kwestia „Bukowiska”, Supraśla, tego majątku, który jest. Chciałbym Państwu przedstawić informację nawet z ostatnich dni, bo jak Państwo doskonale wiecie czas szybko mija i z dniem 30 września zgodnie z uchwałą Rady Powiatu przestaje funkcjonować jednostka organizacyjna „Bukowisko”. Troszeczkę nasze zaniepokojenie, mam na myśli moje, czy Zarządu jest jakimś pewnym ruchem nie do końca sprecyzowanym ze strony KRUS-u, otóż nawet w jednym z pism KRUS twierdzi, że prowadzą rozmowy z „Bukowiskiem”, żeby jeszcze przedłużyć funkcjonowanie „Bukowiska” i dzierżawienie tego majątku. Dzisiaj też nawet odpowiednie stanowisko i pismo Zarządu wychodzi. Rzecz jest jednoznaczna, wcześniej powiem tak -  wygląda na to, że KRUS ma spory „poślizg” dokumentacyjny, z pozwoleniem na budowę czy na przebudowę. Tak jak wcześniej nam kilka miesięcy temu mówiono, z dniem 1 października będą przygotowani, ażeby w formule „zaprojektuj – wybuduj” wyłonić firmę, która wejdzie i przejmie już ten majątek. Z tego wynika, że zbytnio nie ma kto zarządzać tym majątkiem. Powstaje tam chyba absurdalny, dla nas nie do przyjęcia pomysł, ażeby to jednostka powiatu dzierżawiło majątek KRUS-u przede wszystkim w postaci kotłowni, ażeby to jednostka powiatu produkowała ciepło i też między innymi dla KRUS-u sprzedawała ciepło. Z tego tytułu ewentualne starty, czy inne sobie jednostka, a dalej czytaj powiat wpisywał w swoje straty. Między innymi przez 3 miesiące nie są w stanie wyrazić nam zgodę na przejście kanałem siecią wodociągową przez skraj działki, którą sprzedaliśmy. Najpierw Prezes na spotkaniu mówi – „nie ma problemu, w ciągu paru dni damy” a już chyba 3 miesiąc nie ma tej zgody i dochodzi gdzieś pocztą pantoflową, że niektórzy mówią „jeszcze Prezes z powiatem chce coś ugrać”. Co  ugrać – to czas pokaże. Natomiast proszę Państwa jest tak, że jest ogłoszony przetarg na wydzierżawienie stołówki i kuchni do dnia 31 sierpnia jest termin składania ofert. Jestem przekonany, że jedna, dwie oferty wpłyną. Od 1 października będzie możliwość wydzierżawienia kuchni, stołówki dla podmiotu, czy też osobom fizycznym. Trudno dzisiaj powiedzieć kto ten przetarg wygra. Druga rzecz, jest już uzgodnione, sądzę że w 100% wszystko z klubem „Victoria” na użytkowanie, na użyczenie odpłatne koni, wyposażenia jeździeckiego, gdzie oni będą mieścić się przy ul. Białostockiej.Z ich strony werbalne i pisemne są zobowiązania, że są w stanie do sezonu zimowego przygotować odpowiednie warunki dla tych zwierząt (mamy bodajże 7 – 9 koni, które są własnością powiatu i będą im użyczone). Pan Dyrektor Muszyński, w poniedziałek miałem z Nim rozmowę w „Bukowisku” przygotowuje się już do likwidacji tej jednostki organizacyjnej. W tym czasie we wrześniu jeszcze chcemy, czy on powinien i ma to zrobić, przeprowadzi przetargi na wyposażenie które jeszcze jest. Tam są ze trzy stare maszyny stolarskie, jeszcze jest kwestia kajaków które trzeba prawdopodobnie sprzedać, pewne resztówki, jak też jesteśmy przygotowani ażeby z budynku hotelowego to co zostanie i nie będzie spisane z wyposażenia, aby to przekazać dla naszych jednostek i prosił, żeby mógł funkcjonować czyli przyjmować grupy do końca września. Sądzę, że już nie będzie takiej konieczności, że z dniem 1 października trzeba już oddać klucze dla KRUS – u. Z dniem1 października przez kilka dni sądzę, że ten sprzęt, który pozostaje zostanie rozdysponowany. Poszło pismo, że w tym okresie niemalże wzywamy do przekazania majątku, do przekazania kluczy też informacja, że jeśli potrzebują energię elektryczną, gazową czy inną to jest teraz czas, żeby tą kwestię przepisać – umowę, liczniki czy cokolwiek. Jednocześnie Pani Dyrektor Drewnowska ma do października wznowić znaki graniczne, bo o tym mówi się też w umowie. Mam nadzieję, czy przekonanie, że bez już bardzo dużych problemów tę jednostkę doprowadzimy do końca jej funkcjonowania i w sposób zadawalający zagospodarujemy mienie przede wszystkim ruchome. Odrębną rzeczą jeszcze nie rozmawialiśmy na Zarządzie, ale nie wykluczone, że prawdopodobnie w ramach struktury Starostwa jest to w kompetencjach Zarządu, ale też będzie z Państwem rozmawiać, prawdopodobnie będziemy chcieli utworzyć w miejsce „Bukowiska” Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, tych zagadnień, które po części miało „Bukowisko”. W grę nie wchodzą jakieś dodatkowe etaty. Natomiast na dobrą sprawę kwestia promocji, turystyki czy innych spraw w rolnictwie to nie do końca jest to zadanie tego Wydziału, ale jest to rzecz jeszcze do przedyskutowania. W sumie chyba tyle co tyczy się „Bukowiska”. Pracownicy łącznie z Panem Dyrektorem mają wypowiedziane umowy o pracę. Zobaczymy jakim wynikiem skończy działalność „Bukowisko”. Jednocześnie mamy umowę z likwidatorem, jest to osoba z zewnątrz, bo taka osoba jest wymagana ażeby poza tymi osobami, które są, zajęli się już oficjalną księgową, likwidacją jednostki organizacyjnej. To tyle z mojej strony, jeśli jakieś pytania dotyczące innych kwestii to Dyrektorzy, którzy są odpowiedzą Państwu”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za udzielenie głosu. Mam pytanie do Zarządu Powiatu lub do Pana Starosty dotyczące podpunktu II, czyli  w zakresie spraw dotyczących majątku powiatu punkt 7 – podpisano oświadczenie z „Viktorią” dotyczące „Viktorii” UKS. Co to za oświadczenie? W jakiej sprawie? To jest pierwsze pytanie”.

 

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Takie oświadczenie wynika ze zmiany kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten został zmieniony i obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku. Zgodnie z tym przepisem jeżeli jest prowadzone postępowanie, jest wydawana decyzja administracyjna, więc jest 14 dni na wniesienie odwołania. Jeżeli jest składane takie oświadczenie, więc z dniem składania takiego oświadczenia można taką decyzję uprawomocnić. O to chodzi w tej sprawie”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „O jaką produkcje rolną chodzi? Tutaj chodzi o jakąś działkę? O co tu chodzi? Jaka to sprawa?”

 

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Postępowanie administracyjne było prowadzone w związku z inwestycją UKS „Viktoria” na naszej nieruchomości przy ulicy Białostockiej. Jest to  postanowienie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. To jest dokument niezbędny do pozwolenia na budowę”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, czyli jest to ten fragment działki rolnej i tutaj za stacją Orlen po prawej stronie gdzie została wykonana jak widzę dobudowa drewniana na hotel, jakaś stajnia dla koni?”

 

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Tak, tam są budowane boksy dla koni”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jasne, czyje to są nakłady? Kto jest inwestorem?”

 

         Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Inwestorem jest UKS „Victoria””.

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję. Tutaj podpisano pismo skierowane do Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” dotyczące zagospodarowania majątku ruchomego. Jak duży jest jeszcze ten majątek ruchomy w „Bukowisku”?

 

         Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, generalnie w budynku szkoły nic nie ma co byłoby na stanie. Oczywiście dużo jest różnych drobiazgów, natomiast doszliśmy do wniosku że nie ma potrzeby, żeby wynajmować załóżmy firmę, żeby sprzątać, zamiatać czy cokolwiek. To co jest zbędne wszystkim i co nie jest na stanie i co stanowi niemalże już odpad to tam pozostanie jeśli będzie przekazywany. Z majątku ruchomego jest wyposażenie budynku tym hotelowym. Jest ciągnik, gdzie prawdopodobnie przetarg zrobimy na ten ciągnik. Są kajaki i rowery. Kajaki trzeba będzie sprzedać, rowery być może do Domu Dziecka przekazać. Generalnie są w stolarni trzy maszyny, czyli frezarka, wyrównarka. Samochód miał pójść do Domu Pomocy w Łaźniach. To już dawno, to kwestia nie wiem dlaczego, ale to już dawno miało być przekazane. Jeśli jest potrzebny w naszej jednostce to nie ma potrzeby, żeby ją sprzedawać gdzieś za „psi gorsz” na przetargu”.

 

         Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jak jesteśmy przy tym temacie to skończmy te „Bukowisko”. Rozmawiałem wczoraj albo przedwczoraj z jednym z pracowników „Bukowiska” i otrzymałem taką informację, chcę tu potwierdzenia od Zarządu lub od Pana Starosty. Czy były próby ze strony KRUS-u nakłonienia Zarządu Powiatu lub w ogóle powiatu do tego, żeby jeszcze pozwolić utrzymać „Bukowisko” i przez ten rok, bo podobno jeszcze do sierpnia następnego roku jeszcze nic się tam nie będzie działo. Projektant, który podobno wstępnie wygrał konkurs ma słabą renomę, z tego co słyszałem. Te prace marnie idą. Poza tym uzgodnienia z Gminą Supraśl też wleką się. Czy Zarząd tą kwestię jakoś rozważał, dyskutował z przedstawicielami KRUS-u? Czy w ogóle KRUS do Zarządu Powiatu zwracał czy to tylko jest jakaś plotka?”

 

          Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jeśli plotka to w plotce zawsze jest trochę prawdy. KRUS nie zwracał się, czyli mam na myśli Prezesa, pracowników, Dyrektora, który się tym zajmuje. Nawet między innymi jak słyszę od niektórych, że we czwartek lub piątek w ubiegłym tygodniu byli w Supraślu nie było najmniejszej sugestii, żeby ewentualnie z kimś ze starostwa – ze Starostą czy z kimś innym chcieliby rozmawiać na ten temat. To co mówiłem, dociera że takie pomysły chyba tak chodzą, natomiast powiem Państwu jednoznacznie. Przedłużenie działalności dla „Bukowiska” jest działaniem na szkodę powiatu. Pierwsza rzecz, to co Pan Dyrektor Muszyński mówi mi – „Panie Starosto, gdyby wiedzieć pół roku wcześniej przez trzy miesiące (październik, listopad, grudzień) jest to sezon martwy. Ja nie mam nikogo, ludzie siedzą to są koszty”. Pracownicy raz wiedzieli, że trzeba rozwiązać umowę, teraz przesuwa się termin, tej pracy dzisiaj w branży hotelarskiej jest – w Supraślu, czy w innych miejscach. Dzisiaj już nie ma problemu, że pracownicy nie mają co ze sobą zrobić. Dla nas – Zarządu i Starosty jest rzecz jednoznaczna. To, że KRUS ma poślizg, rozumiem to, natomiast nie ma problemu przy pewnych chęciach ażeby (mówię czysto teoretycznie) zawrzeć umowę cywilnoprawną z Panem byłym Dyrektorem „Bukowiska”, jeśli trzeba może on założyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi na rzecz KRUS-u. Zawrzeć odpowiednie umowy, bo ci mówią –„ my nie możemy produkować ciepła, żeby produkować ciepło to KRUS musiałby swoją jednostkę powołać”. Natomiast to nie jest do końca zmartwienie starostwa. Przedłużanie teraz o kolejne miesiące żywotność „Bukowiska” jest to powodowanie strat dla starostwa, jest to niekorzystne. Ostatnio jak byliśmy, chyba ze trzy czy cztery miesiące temu z Panem Zawistowskim w Warszawie u Prezesa KRUS-u on jednoznacznie określił, my się przymierzamy, żeby przeprowadzić w formule „zaprojektuj – wybuduj” przetarg do 1 października ażeby wyłonić wykonawcę. Z dniem 1 października przekazać plac budowy. My nie jesteśmy zainteresowani wyposażeniem w hotelu i tyle. Każdy idzie w swoją stronę”.

 

      Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W wyniku analizy dokumentów przez Pana Przewodniczącego Zenona Żukowskiego został stwierdzony brak uchwały o nieudzieleniu absolutorium, co również skutkuje brakiem opinii do tej uchwały RIO. To jest zastanawiające, że tej uchwały nie ma ani na BIP –ie, ani w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, RIO, gdyż zgodnie z art. 30 odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium, chodzi o to jeżeli zostało absolutorium odrzucone to ustawodawca nakazuje potraktować je jako przyjęcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Dlaczego taka uchwała nie została sporządzona? Według naszej wiedzy brak uchwały o absolutorium może skutkować też odmową kredytu dla Starostwa jeśli będzie o to zabiegał, banki tego wymagają. Dziękuję”.

 

      Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, może przekażę akurat głos Pani Skarbnik, która myślę, że w tym temacie jest najbardziej kompetentną osobą”.

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jestem Skarbnikiem Powiatu krótko – 2 lata. Natomiast byłam Skarbnikiem Gminy poprzez okres prawie 14 lat. Zaciągaliśmy w gminie kredyty, nigdy żaden bank ode mnie nie poprosił o uchwałę absolutoryjną. Owszem, były potrzebne roczne sprawozdania finansowe, roczne sprawozdania budżetowe i opinia RIO do tych rocznych sprawozdań. Jeżeli były zaciągane kredyty po zakończeniu drugiego półrocza, to jeszcze bank czasami prosił o sprawozdania budżetowe za okres I półrocza. Natomiast nie wiem jaki bank, może coś się zmieniło, chociaż wątpię żeby chciał uchwałę absolutoryjną, ponieważ uchwała absolutoryjna nie jest dokumentem wymaganym przy zaciągnięciu kredytu”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o gminę, jeżeli chodzi o powiat to są zupełnie dwie inne ustawy samorządowe”.

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, ale jest jedna uchwała o finansach publicznych”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Radny Kozłowski niestety tak jest. Biorąc pod uwagę uchwałę o udzieleniu absolutorium bądź nieudzieleniu absolutorium nie ma takiej potrzeby, żeby taka uchwała była jeżeli chodzi o gminę. Ustawa nie mówi wprost jak ten temat powinien być załatwiony. Natomiast jeżeli chodzi o powiat niestety jest taka konieczność i ona wynika wprost z ustawy. Uchwała dotycząca nieudzielenia absolutorium. Pan Starosta najpierw, żeby Pan Starosta nie gniewał się na Panią Skarbnik”.

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Pana, tak uwielbiam Panią Skarbnik przez te 16 lat, że nawet przez myśl mi nie przechodzi, że mogę się gniewać na Panią Skarbnik. Proszę Państwa, widzę, że od dnia wczorajszego wiele co niektórzy emocjonują się jakież to niecne rzeczy dzieją się w Starostwie z absolutorium. Każdy z Państwa jest wybitnym prawnikiem i każdy zna prawo. Nie będę mówił o wykładni prawa, poproszę później Panią Mecenas, ażeby Państwu przedstawiła. Według naszej wiedzy, którą dysponowaliśmy i dysponujemy nie ma konieczności, owszem art. 13 czy który mówi, że jeśli głosuje się uchwałę o udzieleniu absolutorium, jeśli ta uchwała nie uzyskuje większości jest to automatyczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Drodzy Państwo, ustawa nigdzie nie mówi, że to Rada, czy Przewodniczący ma obowiązek podpisać papier jakim jest uchwała i przekazać tego do RIO. Otóż rzecz wyglądała też tak, z 2016 roku jest opinia RIO, (którą Państwu przedstawi Pani Mecenas), w dniu następnym po sesji Pani Skarbnik rozmawia z pracownikiem merytorycznym w RIO i pyta co i jak dalej zrobić. Oficjalnie RIO przysłało nam pismo, że proszę nam dostarczyć protokół, to czy tamto. Przez 2 miesiące te dokumenty analizuje RIO. Ani przez chwilę nie była najdrobniejsza sugestia ze strony RIO, gdzie też po miesiącu na moje polecenie dzwoniła Pani Skarbnik, co się z tym dzieje. To było stwierdzenie, na razie zajmujemy się uchwałą dotyczącą Prezydenta Białegostoku, później będziemy zajmować się wami. Według interpretacji, którą słyszę od Radczyni Prawnej równie dobrze i takie jest orzeczenie, że na podstawie tych dokumentów bez stwierdzenia na papierze i podpisania przez Przewodniczącego Rady, RIO powinno tę sprawę przeanalizować i jeśli jest wymagana przy nieudzieleniu absolutorium opinia – wydać opinię. Natomiast jeśli RIO uważa inaczej to nie wiem. Z naszej, z moje strony jest tyle i takie do dnia dzisiejszego było i jest stanowisko ze strony Starostwa Powiatowego”.

 

      Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, ustawa o samorządzie powiatowym w art. 13 w ustępie 2 mówi jasno, odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczna z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium. Jeszcze raz wyjaśniam – jest równoznaczne z przyjęciem uchwały. Przyjęto uchwałę. Głosowaniem tym przyjęto uchwałę o nieudzielenie Zarządowi absolutorium. Rada Powiatu przyjęła uchwałę. Uchwała ta powinna być jak zwykle, jak wszystkie inne, podpisana i Pan Starosta, też z mocy ustawy, powinien przekazać ją do RIO. Koniec, dziękuję”.

 

 

      Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powiem tak, oczywiście że uchwała o nieudzieleniu absolutorium w formie pisemnej nie ma powodu, żeby takiej uchwały nie było, one są przedmiotem badania Regionalnych Izb Obrachunkowych. W momencie kiedy Zarząd Powiatu przekazał zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym w terminie 7 dniu dokumenty z sesji dotyczące absolutorium, a więc wszelkie uchwały wraz z projektem protokołu i pismem, gdzie wyjaśniono, że uchwała nie została podjęta. RIO mogła zająć stanowisko, czyli badać uchwałę pomimo tego, że nie było jej w formie pisemnej podpisanej przez Pana Przewodniczącego. Odwołam się do czegoś, o czym Pan Starosta tutaj wspominał – uchwały RIO we Wrocławiu z ubiegłego roku z 3 sierpnia 2016 roku, gdzie stan faktyczny był taki, że wpłynęły do RIO dokumenty, z których wynikało, że nie było rozstrzygnięcia w formie uchwały. Projekt uchwały o udzieleniu absolutorium został odrzucony przez Radę, co oznaczało, że tym samym zapadła, to co Pan Radny cytował, art. 13 ustęp 2 co stanowi, że jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzielaniu absolutorium. W ocenie RIO we Wrocławiu, która odwoływała się do orzecznictwa sądów administracyjnych, między innymi do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to sąd powiedział tak – uchwała organów kolegialnych jest aktem jego woli, zostaje podjęta z chwilą jej przegłosowania na posiedzeniu tego organu. Proszę Państwa co to oznacza? Oznacza, że w momencie kiedy Radni przegłosowali w tym momencie odrzucili uchwałę, czyli podjęli uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. To RIO w ubiegłym roku z Wrocławia, odwołując się do tego orzecznictwa, powiedziało że brak uchwały w formie pisemnej nie stanowi, że ta uchwała nie została podjęta. Uchwała została podjęta. W związku z powyższym RIO, która przez dwa miesiące miała dostęp, nie zajęła stanowiska w tej sprawie, prosiła o dokumenty, ale nie poprosiła o uchwałę. Nigdy o nią nie podpisała. Nigdy nie wystąpiła. Jest to zastanawiające. Wydawało się wówczas, że bazując chociażby na tym orzeczeniu, że taka sytuacja jest jak najbardziej prawidłowa i że RIO bada z urzędu ważność tej uchwały. Chodzi o to, czy ona spełnia wymogi, czy jest ona zgodna z prawem czy nie, czyli że rozpoczęto proces właśnie badania uchwały. Natomiast oczywiście tej uchwały na piśmie nie było, ale z drugiej strony w momencie kiedy trwała sesja absolutoryjna, to ja rozumiem, że ten problem należało wówczas przedyskutować i wyjaśnić. Natomiast dzisiaj mamy dwa miesiące po sesji absolutoryjnej i ten problem jest dyskutowany dwa miesiące po. Rzeczywiście jest to trochę sytuacja nietypowa, tak bym powiedziała. Oczywiście, że jest przepis o samorządzie powiatowym, 70 któryś, już dokładnie nie pamiętam, który mówi o to, że organy nadzoru badają uchwałę pod względem jej ważności z prawem w terminie 30 dni od dnia jej przekazania”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeśli nie zajęła stanowiska to co?”

 

      Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Nie ma czegoś takiego. Od dnia jej przekazania, czyli że jeżeli oczywiście RIO uznałoby, że nie było uchwały na piśmie to czeka, bo ma te 30 dni od dnia jej przekazania. Jeżeli podzielimy stanowisko tego co tutaj prezentowałam przed chwileczką innej RIO, oczywiście rozstrzygnięcia RIO w kraju są różne. Wiemy o tym, że w podobnych sytuacjach
w podobnym stanie faktycznym czasami są inne”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękujemy Pani Mecenas. Chcę dopytać, dotyczyło to Wrocławia, tak?”

 

      Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Tak”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy powiatu?”

 

      Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Dotyczyło to powiatu, jako powiatu. Powiatu „S” ja nie wiem jakiego”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ale Wrocławia?”

 

      Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Tak, mogę podać sygnaturę akt”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To właśnie jest błąd w myśleniu”.

 

      Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jest kilka kwestii w tej sprawie. Właśnie zgadzać się możemy z tym, że jeżeli nie było na piśmie uchwały, to ona została podjęta, bo tak faktycznie jest. Papier, czyli to, co podpisuje Pan Przewodniczący, jest wtórny w stosunku do tego, co odbywa się na sesji i jest przedmiotem głosowania. To jest oczywiste. Tu właśnie tak się stało. Mianowicie, przegłosowano, ale gdzie teraz jest papierowa wersja czyli uchwała podpisana już przez Przewodniczącego i przekazana przez Pana Starostę? Druga kwestia, jak mógł organ nadzoru, Podlaski Urząd Wojewódzki, kontrolować, skoro nie miał tej uchwały. Trzecia kwestia, jak mogło RIO zrozumieć to, co Państwo napisaliście, skoro podaliście nieprawdę. Jeżeli napisaliście, że uchwała nie została podjęta, to skłamaliście, bo uchwała została podjęta. Artykuł 13 mówi wyraźnie: jest to równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium, równoznaczne z przyjęciem. Głosowanie było przyjęciem uchwały. Zatem, mogli przyjąć sytuację: jest możliwe głosowanie, że rzeczywiście głosuje się, ale uchwała nie została przyjęta. Raz, kiedy rzeczywiście jest remis, dzisiaj już Pan Przewodniczący nie ma możliwości, jego głos nie jest liczony podwójnie, to się już skończyło przez wyrok konstytucyjny. Zatem jest remis, uchwała nie jest podjęta. Druga sytuacja, jeżeli po prostu było procedowane, ale nie doszło do głosowania. Te sytuacje nie miały miejsca. Uchwała została podjęta, nie została jednak wysłana, złożona do RIO, ani do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego”.

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze chciałabym sprostować jedną rzecz. W dniu 22 czerwca do RIO poszła informacja w załączeniu przedkładam w trybie artykułu 77 ustęp 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Znamy to Pani Skarbnik, mamy to”.

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „O samorządzie powiatowym uchwały podjęte na 42 sesji - wymienione są treści uchwał. Ponadto Zarząd Powiatu Białostockiego na 42 sesji przedstawił zebranym Radnym Powiatu Białostockiego projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu białostockiego za 2016 roku, która przy 10 głosach „za” oraz 15 głosach „przeciw” nie została podjęta przez Radę Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2016 rok, która przy 9 głosach „za” oraz 15 głosach „przeciw” nie została podjęta przez Radę Powiatu Białostockiego. Nie ma tutaj słowa o tym, że uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium. Nie rozumiem Państwa stwierdzenia, że nie została przedstawiona dla RIO uchwała. Została wysłana informacja o tym, że te dwie uchwały nie zostały przyjęte. Jeżeli jednoznacznie z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym mówi się, że jeżeli nie została podjęta uchwała w sprawie udzieleniu absolutorium jest to jednoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium, więc według mnie wszystko logicznie się ustawia”.

 

       Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Co się ustawia? Kiedy Państwo napisaliście, że uchwała została nie podjęta, tak?”

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Projekt uchwały został przedstawiony przez Zarząd w sprawie udzielenia uchwały”.

 

      Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę przeczytać co napisaliście do RIO”.

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ponadto Zarząd Powiatu Białostockiego na 42 sesji przedstawił zebranym Radnym Powiatu Białostockiego projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2016 rok, która przy 9 głosach „za” oraz 15 głosach „przeciw” nie została podjęta przez Radę, ale w sprawie udzielenia absolutorium nie została podjęta, więc zgodnie z przepisami prawa ustawy o samorządzie powiatowym nie zostało Zarządowi udzielone absolutorium”.

 

      Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Panią, ale zgodnie z art. 13 ustęp 2 uchwała została podjęta, proszę przeczytać”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, czy Pani wystąpiła do RIO z pytaniem dlaczego nie ma opinii w tym czasie?”

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Czekałam cierpliwie, dzwoniłam do RIO, pytałam się z tym zakresie co się dzieję, prosili mnie o cierpliwość, ponieważ toczy się sprawa z miastem Białystok, więc byłam cierpliwa, czekałam na RIO”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam pytanie.  Czy protokół z tamtej sesji czerwcowej został już przyjęty przez Radę?”

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie jeszcze”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze dzisiaj będzie przyjmowany?”

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Wobec czego zapisy dotyczące nieprzyjęcia możemy chyba sprostować i dołożyć niejako informację czy też dopisać, że uchwała o nieudzieleniu absolutorium została podjęta w trybie art. 13 ustęp 2 wobec niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium. O taką zmianę do protokołu z sesji absolutoryjnej wnoszę”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę Biuro Rady o taką poprawkę”.

 

      Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam bieżące pytanie szanowni Radni. Jak to poprawkę do protokołu? Protokół to jest odzwierciedlenie tego co się odbyło, a nie robimy poprawki bo teraz doczytaliśmy coś i będziemy dopisywać do protokołu. Tego się nie mówi. Panie Przewodniczący, do Pana teraz pytanie. Proszę Państwa jeżeli szukamy winnych to tutaj. To Pan Przewodniczący powinien w takim razie zaproponować – „teraz proszę jest to jednoznaczne, proszę albo przegłosować albo przygotować uchwałę o tym, że  zostało to nie podjęte. Gdzie my szukamy winnych? W RIO, u Pani Skarbnik? Przecież jest ktoś kto prowadzi sesję. Przynajmniej taka opcja jeżeli się nie przyjmuje jakieś uchwały proceduralnie, jeżeli Pan nie był zorientowany to trzeba było się poradzić kogoś. W tej chwili co? To Starosta jest winny? Czy opozycja? Nie rozumiem za bardzo”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że pewne rzeczy zrobiłem ponad, ale jeżeli Państwo uważają, że Rada powinna sama sobie przygotowywać uchwały - Biuro Rady jest po to, żeby przygotowywać sesję i żeby wszystkie uchwały które są procedowane, żeby były podane, przepisane i napisane. Pani Sekretarz czy Pani, bo my tutaj ciągle rozmawiamy z Panią Skarbnik, jeszcze odniosę się później do kwestii uchwały, natomiast czy Pani uważa że nie było błędu nie zezwalając na to czy opiniując w Biurze Rady informacje o tym, że nie powinno być uchwały? Czy Pani jest zapoznana dodatkowo oprócz uchwały o samorządzie gminnym jeszcze z uchwałą o samorządzie powiatowym?”

 

      Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powiem wprost, wiedziałam, że toczy się postępowanie w RIO. To jest organ nadzorujący natomiast nie ja już decyduje w tym momencie. Jeżeli RIO powiedziałoby, że należy przygotować taką uchwałę taka uchwała byłaby przygotowana. Postępowanie cały czas się toczyło”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie jeśli Rada udzieliła poprzednio absolutorium czy była uchwała?”

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Była”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „To dlaczego teraz nie ma?”

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, wydaję mi się, ze jeżeli chodzi o przepisy prawa to trzeba je po prostu znać i stosować. Jeżeli nie są stosowane to taka sytuacja ma właśnie miejsce. Jeszcze żeby była jasność, jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą absolutorium ona została w dniu dzisiejszym napisana. Ona została w dniu dzisiejszym podpisana, w dniu dzisiejszym została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego i w dniu dzisiejszym została przekazana do RIO, ponieważ po konsultacji z Szefową, która odpowiada za uchwały dotyczące wszystkich gmin, tak należało zrobić. W związku z tym zrobiliśmy jeden krok do przodu. Natomiast biorąc pod uwagę dalej, żebyśmy byli pewni do końca odnośnie ewentualnej pożyczki zaciąganej to powinniśmy również przyjąć uchwałę, bo to musi być w formie uchwały podana, tak jest w powiecie, nie tak jak w gminie. Proszę Państwa naprawdę jest różnica. W formie uchwały nie przyjęcia sprawozdania finansowego. Tylko w formie uchwały. To nie ma znaczenia czy jest przyjęte czy nie, bo później bank bada to. Natomiast jak nie ma uchwały, to w ogóle nie bada. Dlatego trzeba to, Państwo jako Zarząd musicie wymyślić teraz formę, bo ja akurat posługiwałem się prostym przepisem prawa – art. 13 ustęp 2, gdzie mogłem coś takiego zrobić. Natomiast musicie w tej chwili pomyśleć w jaki sposób przyjąć uchwałę o nie przyjęciu sprawozdania po to, żeby można było dalej ubiegać się o pożyczki. Dziękuję”.

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, jak przyglądam się to widzę, że Pan Przewodniczący jest „alfą i omegą” w zakresie prawa samorządowego. Pierwsza rzecz spokojni bądźmy o pożyczki. Nie widzę najmniejszego zagrożenia. Na dzień dzisiejszy nie widzę też powodu, żeby jakiekolwiek nerwowe ruchy miał robić Zarząd, bo co miał zrobić Pan Przewodniczący w tej sytuacji, pomijam czy różnie można było interpretować czy nie neguje, że trzeba było przygotować czy mieć dokumenty, który podpisałby Pan Przewodniczący. Natomiast Panie Przewodniczący zwracam publicznie Panu uwagę, że Pan w tej sposób złamał prawo samorządowe. Nie do Pana, Panie Przewodniczący Żukowski należy przekazywanie uchwał do organów nadzoru. Jest to wyłączne prawo i obowiązek Starosty Powiatu Białostockiego a nie Zenona Żukowskiego. Pan nie jest moim „listonoszem”. Pan nie jest od tego, żeby brać sobie, pisać na kolanie z wadami prawnymi uchwałę i biegać do Urzędu Wojewódzkiego na ul. Elektryczną 13. Jeśli Pan jest takim znawcą prawa to do końca trzeba stosować. Dziękuję”.

 

       Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, ad vocem od razu. Ja po prostu straciłem zaufanie do tego, jeżeli dwa miesiące nie przygotowaliście uchwały to jak mogłem oczekiwać tego, że w ciągu np. kilku dni odeślecie to do Urzędu Wojewódzkiego. To dalej by trwało i trwało. W związku z tym sam postanowiłem. Jeżeli ma Pan problem to proszę podać mnie do sądu. Dziękuję”.

 

      Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, dziwię się Panu Staroście, Pan Przewodniczący Zenon Żukowski „ratując skórę”, powiem kolokwialnie, Zarządowi, który nie wysłał, nie przygotował uchwały, nie przekazał RIO, Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu nie przekazał uchwały, tutaj rzeczywiście jest coś niedopuszczalnego w tym momencie. Pan Przewodniczący Żukowski widząc tę sytuację – nie powiem, może skrajną nieudolność, zaniechanie, zapomnienie ze strony Zarządu. Może coś takiego się stało, że wyszło z głowy Zarządowi, aby tę uchwałę przekazać, więc ratując Zarząd i Pana Starostę dostarczył uchwałę – a tu jeszcze taki zarzut w tym momencie. Jest to wręcz niegodziwość, bo zamiast podziękować Panu Przewodniczącemu, to jeszcze go za to atakować? Niesłychana sytuacja. Dziękuję”.

 

          Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Chciałabym tylko wyjaśnić, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium bądź też nie, nie podlega nadzorowi dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego tylko dla RIO. Tylko i wyłącznie. Do RIO została wysłana informacja o tym, że te 2 uchwały nie zostały podjęte. Natomiast jeżeli tyczy się uchwały w sprawie nie przyjęcia sprawozdania finansowego Panie Przewodniczący nie ma takiego trybuprzygotowania uchwały w sprawie nie przyjęcia sprawozdania finansowego. Państwo nie przyjęliście uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego koniec kropka. To jest jedyny tryb jeżeli chodzi o uchwałę absolutoryjną, która wynika z ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie mówi się wprost o tym, że nie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu jest jednoznaczne z jego nieudzieleniem. Natomiast jeżeli tyczy się sprawozdań finansowych nie ma takiego trybu. Teraz druga sprawa, jeżeli chodzi o ten art. 13 uchwała absolutoryjna jest tym wyjątkiem gdzie się mówi właśnie o tym co przed chwilą powiedziałam. Natomiast ustawa o finansach publicznych jest jedna, zarówno dla samorządów wojewódzkich, samorządów powiatowych i samorządów gminnych, gdzie sprawy finansowe i zaciąganie kredytów i pożyczek jest rozstrzygane. W mojej historii zawodowej nigdy nie było mowy o tym, że dla banku potrzebna jest uchwała w sprawie udzielenia bądź też nie udzielania absolutorium. Doskonale banki się w tym orientują, że nie jednokrotnie takie uchwały są podejmowane. Niestety, ale czysto politycznie”.

 

      Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Ad vocem, jeżeli można. Oczywiście, że trzeba przekazać i Pani doskonale o tym wie komu, czyli RIO. A jednak, wiedząc o tym, nie przekazaliście Państwo. Przekazanie Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, organowi nadzoru i kontroli, nie jest wadą, bo tenże organ nadzoru i kontroli przekazałby RIO, albo sprawdziłby czy oni otrzymali, więc nawet tą droga gdybyście Państwo przekazali uchwałę, to nie byłoby nic zdrożnego, bo uchwała trafiłaby w efekcie do RIO, ale nie trafiła”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Natomiast jeszcze jedna kwestia o której mówiła Pani Skarbnik, ja po prostu w trosce o to, żeby nie było sytuacji takiej, że nie możemy podjąć kredytu wnioskowałem o to, żeby Zarząd zastanowił się tylko i wyłącznie w trosce”.

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, Panie Przewodniczący ad vocem do tego. Jeżeli faktycznie Zarząd Powiatu Białostockiego wystąpiłby z zamówieniem publicznym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego bank chciałby taką opinię do uchwały w sprawie nieudzielenia bądź też udzielenia absolutorium jest zawsze na to 30 dni. Wystąpić można do RIO z pismem oficjalnym, że bank prosi o taką opinię i wtedy byłby wszystko jasne. To absolutnie według mnie nie wstrzymuje tego, żeby Zarząd mógł rozpocząć jeżeli zajdzie taka potrzeba rozpocząć procedurę przetargową na zamówienia odnośnie udzielenia kredytu”.

      Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „W tamtym roku było tak samo?”

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W tamtym roku nie braliśmy kredytu”.

 

      Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Ale tak samo było z udzieleniem absolutorium”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za zabranie głosu, chciałbym już zmienić temat. Myślę, że dużo słów padło – gorzkich i pod różnym adresem, ale myślę, że sprawa ta wyjaśni się do końca w najbliższym czasie. Szanowni Radni słowa do Zarządu, ewentualnie do Pana Dyrektora PZD. Dotyczy to sprawozdania z działalności Zarządu. Punkt III w sprawie spraw związanych z drogami powiatowymi. Punkt I – udzielenia upoważnienia do podpisania porozumienia ze Skarbem Państwa. Chodzi tutaj o Tykocin – Rzędziany w sprawie przebudowy drogi. Jaka kwestia? Czego to dotyczy? Rzędziany w miejscowości Rzędziany”.

 

      Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powiatowe drogi bardzo często zlokalizowane są na gruntach, które nie są własnością Skarbu Państwa. Z taką sytuacją mamy od samego początku, czyli od 1 stycznia 1999 roku. W tym przypadku dotyczy to gruntów, które są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Rzecz ta związana jest z przebudową drogi na określonych działkach, na określonych numerach geodezyjnych w pasie drogi krajowej w tym przypadku ekspresowej na odcinku Białystok – Jeżewo. Tam mamy odcinek swoje drogi powiatowej, który to odcinek niedługi zresztą chcielibyśmy przebudować. Żeby wejść na grunty, które nie są własnością powiatu białostockiego trzeba tymi gruntami dysponować, a więc w tym przypadku mieć porozumienie pomiędzy właściwym zarządcą dróg powiatowych (Zarząd Powiatu Białostockiego) oraz właścicielem czy też reprezentantem gruntów Skarbu Państwa
(Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad)”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie uzupełniające, czy ta inwestycja jest w trakcie realizacji, czy jest planowana na przyszły rok?”

 

      Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Ta inwestycja jest zapisana w planie inwestycji na rok 2017. Inwestycja ta posiada finansowanie w kwocie 50 000 zł. Te 50 000 zł pochodzi wyłącznie z budżetu Gminy Tykocin”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, podobne pytanie punkt 7. Aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Juchnowiec, chodzi o Baranki – Zimnochy. Pamiętam, że to była inwestycja środki niewygasające z zeszłego roku. Czy dotyczy tej umowy, tej inwestycji niewygasającej?”

 

      Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Jest to niezwiązane ze środkami niewygasającymi”.

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Coś nowego?”

 

      Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „To jest aneks do umowy, która została podpisana pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Gminą Juchnowiec Kościelny mocą, której powiat białostocki dysponował kwotą około 700 000 zł na przebudowę drogi na odcinku Baranki – Zimnochy w roku bieżącym 2017. Gmina tym sposobem przekazała nam kwotę około 700 000 zł wykorzystane na przebudowę tej drogi”.

 

      Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa: „Przepraszam Państwa, ale będę musiał opuścić, wobec tego tylko dwa słowa na koniec. Przepraszam za zamieszanie, które wywołało moje pytanie dotyczące podania uzasadnienia dla którego akurat te punkty zostały zdjęte z porządku obrad. Jak patrzę akurat na zaproszenie, które otrzymałem na Radę Powiatu Białostockiego to widnieje na nim data 10 sierpień 2017 roku. Kiedy pojawiła się w ogóle wątpliwość dotycząca tego czy jest potrzebna uchwała stosowna czy też nie jest potrzebna? Tak naprawdę akurat ta dyskusja została wywołana przez moje konkretne pytanie dotyczące usunięcia z porządku obrad punktów dotyczących. Takie były akurat słowa Pana Przewodniczącego, który powiedział, że niektórych uchwał brakuje w związku z czym nie może być podjęta stosowna uchwała dotycząca wsparcia. Nie tutaj akurat tak samo rozmawialiśmy z Panią Skarbnik i to przy okazji pojawiło się”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Prawda, tak powiedziałem. Natomiast to nie tylko”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Burmistrzu, postaram się może chociaż częściowo udzielić odpowiedzi. W czasie naszego rekonesansu po drogach powiatowych sprawdzaliśmy niektóre odcinki a także uzyskaliśmy informacje o stanie przygotowania sześciu inwestycji, które były wykazie otrzymanym przez Radnych na którymś z wcześniejszych posiedzeń Komisji Infrastruktury Technicznej. Okazało się, że mówiono nam cały czas tylko o dwóch inwestycjach przygotowanych dokumentacyjnie do złożenia wniosku. Choćby dzisiejszy wniosek, którego kopię dzisiaj otrzymałem od Burmistrza Supraśla jednak wskazuje na to, że tych inwestycji właściwie przygotowanych może być więcej. Chcielibyśmy się nad tym uchylić na najbliższym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej, które będzie w ciągu kilku dni. Dziękuję”.

 

      Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mówię do Pana Wądołowskiego, Pan trochę nagina fakty, bo nieprawdą jest, że było stwierdzone, że tylko dwie są przygotowane. Przecież była podawana ich punktacja. Fakt, że jedne miały więcej gotowe, ale nigdzie nie było powiedziane, że tylko te dwie są gotowe. Ja takich informacji nigdzie nie słyszałem, że tylko są dwie. Było około sześciu, one są w różnym stopniu zaawansowania, mają mocne, słabe punkty, ale nigdzie nie było powiedziane. Po drugie jeszcze jeden aspekt, który od roku żeśmy męczyli. Był aspekt taki, żeby dać szansę gminom, które nie korzystały ze „schetynówek”. Te dwie drogi ten warunek spełniają, który według mnie prawie wszyscy popraliśmy na komisjach gdzie pojawiały się właśnie, żeby dać szansę i zostały te drogi między innym wybrane. To jest chyba znaczący dla nas argument, bo Państwo zarzucali, że są cały czas preferowane inne gminy, powtarzają się, a w niektórych nie korzystały. Teraz miały korzystać i okazało się, że też nie dobrze”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dyskusje możemy przedłużać, ale sądzę, że należałoby zakończyć. Dziękuję”.

 

      Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam wrażenie, że Pan jest przeciwny wnioskowi złożonemu przez Burmistrza Supraśla. Tu się dziwię. Dziękuję. Tak, to jest moja uwaga. Z tymże nie było sześciu wniosków, tylko siedem, żeby była jasność”.

 

      Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za udzielenie głosu. Chciałabym zadać pytanie dotyczące rozdziału IV w zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną punkt 9, który w treści mówi o zapoznaniu się z pismami dotyczącymi SP ZOZ w Łapach kierowanymi do Zarządu Powiatu. Moje pytanie jest takie, jakich kwestii dotyczyły powyższe pisma kierowane do Zarządu Powiatu przez Panią Dyrektor Łapińską? Korzystając z jej obecności prosiłabym może o odpowiedź. Dziękuję”.

 

      Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, Panie Starosto, te pisma dotyczyły wszystkich strategicznych rzeczy, które dzieją się w ogół szpitala, czyli ostatnio konkurs w zakresie rehabilitacji, pozyskiwanie środków unijnych,  szpitalny oddział ratunkowy i lądowisko, utworzenie poszczególnych poradni i plan np. poradni diabetologicznej, gabinetu stopy cukrzycowej. Wszystkie takie strategiczne rzeczy, musimy zorganizować się w zakresie „nocnej świątecznej pomocy”, to zechcemy uruchomić od 1 października. Te pisma dotyczyły tego wszystkiego i oczywiście próśb
o dotacje, uzasadnienia tych wniosków o dotacje”.

 

      Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do II punktu 14, 15 podpisano pisma skierowane do Burmistrza Łap dotyczące wyrażenia zgody na podział działek położonych w Łapach oraz odpłatnego przeniesienia własności części nieruchomości na rzecz gminy Łapy, drugie zaś dotyczące zgody na podział działek położonych w Łapach oraz odstąpienia gruntu na rzecz Gminy Łapy. O jakie działki chodzi?”

 

      Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, punkt 14 dotyczy Burmistrza Łap, który skierował prośbę, właściwie wyrażenie zgody przez Zarząd na nieodpłatne przekazanie na cel publiczny gruntu. Tym celem publicznym na być budowa drogi. poprzez odjęcie z działki, którą powiat białostocki nabył poprzez wywłaszczenie około 50 m2 z przeznaczeniem na budowę drogi. Droga ta łączyłaby posesję szkoły z drogą publiczną”.

 

      Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o tę działkę która jest przy Techniku?”

 

      Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Tak, to miało być nieodpłatnie, Zarząd oczywiście poinformował, że te 50 m2 mogłoby być odjęte na budowę tej drogi. Jednakże musi to nastąpić odpłatnie, podział, jak również przygotowanie całej dokumentacji leżałaby po stronie Burmistrza Łap”.

 

      Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Oba punkty dotyczą tej samej działki, tej kupionej obok Technikum?”

 

      Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Tak, petycji w sprawie było trzy”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, chciałbym uzyskać informację dotyczącą rozdział III punkt 21 – udzielono upoważnienia do podpisania umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica gminy Michałowo – etap I (gm. Michałowo)”. Chciałbym zapytać o dalszy los tego upoważnienia. Czy ono już zostało wykorzystane do podpisania umowy czy jeszcze coś stoi na przeszkodzie?”

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, tej umowy nie podpisano. Ostatnio Zarząd tak jak wiem, wiele powiatów wystąpił do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych ażeby Generalny Dyrektor zmienił treść w proponowanej umowie. W Generalnej Dyrekcji sprawa była rozważana dofinansowania w całym powiecie tych dróg przez kilka miesięcy. W tym czasie większość powiatów rozpoczęło inwestycję, bądź też tak jak my już można powiedzieć zakończyliśmy inwestycję. Natomiast w porozumieniu, które przygotowała Generalna Dyrekcja mówi się o sytuacji takiej, że oni dofinansują, ale oni chcą uczestniczyć w postępowaniu przetargowym, chcą uczestniczyć we wszystkim, czyli od samego początku inwestycji kiedy już większość powiatów mają inwestycje mocno zaawansowane, bądź też zakończone. W uzgodnieniu z Nadleśnictwem Żednia wystąpiliśmy jako Zarząd do Generalnego Dyrektora ażeby zmienił w pewnych artykułach treść tej umowy, aby usankcjonować tej stan faktyczny, który jest. Trudno podpisać pod porozumieniem, że umowa tego typu, że dzisiaj teoretycznie mamy czy za miesiąc robić przetarg kiedy już jest dawno po przetargu. Jak będzie ze strony Generalnej Dyrekcji trudno jednoznacznie powiedzieć. Może być taka sytuacja, że jak dostaniemy te 500 000 zł to trzeba będzie ostatecznie tylko za te pieniądze zrobić jeszcze kawałek tej drogi. Natomiast nie jest to zależne od nas i każdy ubolewa, że w Generalnej Dyrekcji nie potrafiono przez kilka miesięcy podjąć jednoznacznego stanowiska czy dofinansowuje się czy też nie”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pytanie uzupełniające do tego pytania i odpowiedzi. Jakie było uzasadnienie Generalnej Dyrekcji w związku z takim stanowiskiem?”

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Żadne, przedstawili projekt umowy”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy to jest taki standardowy projekt umowy Generalnej Dyrekcji czy to po prostu jakiś wyjątek?”

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Standardowy, większość powiatów o podobnej treści wystąpienia robi czy robiło, bo jest to problem nie tylko nasz. Wiele powiatów zrobiło inwestycję wiedząc, że będą pieniądze tylko na przyszłość jak gdyby”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Czyli dajemy i nie dajemy”.

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Może na takiej zasadzie, że damy, ale nie możesz tego wziąć”.

 

      Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt III, 32 – podpisano pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące uzupełnienia złożonego wniosku w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego potwierdzającej nabycie na rzecz przedsiębiorstwa państwowego PKP, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Łapach, faktycznie stanowiącego część dróg publicznych powiatowych. Czy chodzi o ulicę Kolejową w stronę Ossego?”

 

      Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Tak, chodzi o drogę publiczną powiatową, która nie ma wydzielonego pasa właściwego dla drogi publicznej powiatowej a znajduje się dzisiaj w pasie kolejowym Polskich Kolei Państwowych. Sprawa trwa, o ile dobrze pamiętam od stycznia. Sprawa trwa dużo dłużej, jeszcze Burmistrzem w Łapach był Burmistrz Czepe, który próbował te sprawy kiedyś uregulować, ale wtedy to się nie udało i jest to jak gdyby kontynuacja tej sprawy. Dziękuję”.

 

      Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie najprawdopodobniej do Pani Dyrektor Drewnowskiej. Chodzi o II, punkt 5 – podpisano wniosek do Wojewody Podlaskiego w sprawie wycofania wniosku z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Dąbrówki, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 352/ 4 zajętej pod drogę powiatową nr 1428B. Jeszcze druga część dotycząca inwestycji, która ma być prowadzona tam, etap I, chodzi o podział działek. Kiedy do ZRID wpłynął wniosek o podział działek? Jak długo będzie on jeszcze trwał? Chodzi o inwestycję, która ma być realizowana w tym roku”.

 

      Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Wydział Geodezji przygotowuje dokumenty na Zarząd o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe na dzień 1 stycznia 1999 roku w odniesieniu do gruntów, które zostały wydzielone w wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych pod nazwą „modernizacja ewidencji gruntów i budynków obiektu Dąbrówki”. Część tych wniosków została już załatwiona pozytywnie. Jednakże działki oznaczone 352/4 i wszystkie działki po drugiej stronie tej działki zostały po konsultacji z PZD i na wniosek PZD wycofane z postępowania prowadzonego przez Wojewodę, gdyż obszar ten zostanie objęty decyzją ZDRID. Podyktowane jest to tym, że w międzyczasie osoby, właściciele gruntów kwestionowały wielkość gruntu, który przeszedłby nieodpłatnie na własność powiatu. To postępowanie jest dość długie i prowadzone jest w toku instancyjnym, bo jest decyzja Wojewody, można się odwołać, potem można złożyć skargę, dlatego też zaniechano postępowania w takim trybie i będzie to włączone do decyzji ZRID. W tej chwili z tego co wiem jest przygotowywana odpowiednia dokumentacja geodezyjna”.

 

      Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, tylko zrozumiałem w rozmowie z Dyrektorem że PZD wystąpił o podział działek. Mam pytanie – kiedy wystąpił i kiedy będzie ten podział?”

 

      Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Podziały trwają. Dokumentacja projektowa jest opracowana. Nie możemy zamknąć sprawy i złożyć wniosku do Wydziału Architektury o wydanie decyzji ZRID, ponieważ nie mamy jeszcze podziałów geodezyjnych. Te sprawy są w toku. Nie pamiętam na jaką datę przewidywane jest zamknięcie sprawy związanej z podziałami geodezyjnymi”.

 

      Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tak, ale to już jest jakby po stronie Pani Dyrektor”.

 

      Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Nie, sprawę prowadzi PZD w Białymstoku”.

 

      Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, dziękuję”.

 

      Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „A na nasze zlecenie stosowni geodeci”.

 

      Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze jedno, mam nadzieję, że być może ostatnie. Rozdział III, punkt 33 – podpisano pismo skierowane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące włączenia karty ewidencyjnej krzyży usytuowanych w pasie drogi powiatowej do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Mam pytanie czy do krzyży przy jednej drodze czy też podjęto jakieś szersze działania dotyczące zewidencjonowania wszystkich krzyży i kapliczek przydrożnych?”

 

      Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzecz dotyczy dwóch krzyży drewnianych zlokalizowanych przy drodze powiatowej Hryniewicze – Olmonty i nie dojeżdżając do  Stanisławowa kończy się droga powiatowa. W samej miejscowości Olmonty w pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowane są dwa krzyże drewniane. Był wniosek mieszkańca Olmont o to, żeby te krzyże uznać za zabytki. Wystąpił do nas w tej sprawie jakie jest nasze stanowisko. PZD udzieliło odpowiedzi, że nie wyraża zgody na włączenie tych krzyży do karty ewidencyjnej zabytków zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej. Wówczas bodajże Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił do właściciela bądź reprezentanta właściciela gruntów, jakim jest Zarząd Powiatu Białostockiego o stanowisko w tej sprawie. Zarząd Powiatu Białostockiego również uznał za właściwe nie uznawanie dwóch krzyży drewnianych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej za zabytki. Dziękuję”.

 

 

Ad 2B. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej (zał. nr 7).

 

      Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, sądzę że to co miałem do powiedzenia to powiedziałem przy wniosku o wprowadzenie do porządku dziennego. Rzecz sądzę bezdyskusyjna. Trzeba samorządom pomagać w takiej chwili. Nie ma problemów, żeby znaleźć w budżecie kwotę 100 000 zł. Tak jak mówiłem Pani Sekretarz robiła rozeznanie w Wydziale Kryzysowym województwa pomorskiego, bodajże gdzie stwierdzili, że według nich najbardziej potrzebują pomocy w powiecie chojnickim dlatego też taki jest wniosek”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

       Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLV/298/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej (zał. nr 8).

 

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 9).

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zanim przejdę do omawiania uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu białostockiego na rok 2017 dopełnię swojego obowiązku i poinformuje Państwa, iż Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 8 sierpnia podjął uchwałę nr 614/2017 w sprawie zmian i podziałów rezerw w budżecie powiatu białostockiego na rok 2017, która to uchwała wprowadziła zwiększenie po stronie wydatków i dochodów dotacji otrzymanych z budżetu. Po stronie zwiększenie dochodów nastąpiło o kwotę 44 908 zł. Zmniejszenie dochodów o 23 200 zł. Oczywiście te kwoty dochody i wydatki zostały zwiększone i zmniejszone. Rozumiem, że to o to chodziło, żeby budżet się później całościowy zgadzał to, żebym Państwa o takich zmianach informowała, chyba że są jakieś dokładniejsze pytania w związku z tą uchwałą Zarządu. Jeżeli Pan pozwoli przejdę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu białostockiego uchwały Rady. Państwo macie przed sobą projekt numer 3 z dzisiejszą datą z dnia 23 sierpnia 2017 roku. Na Komisji Infrastruktury Technicznej Państwu omawiałam te zmiany pierwotnej uchwały, (zał. nr 10). Później w tak zwanym międzyczasie Zarząd przyjął projekt numer 2, w którym to były dotacje dla SP ZOZ w Łapach zgodnie z wnioskami Dyrektor zostały zmienione, (zał. nr 11). Też o tym Państwa informowałam. Ten projekt numer 3 zawiera tę zmianę odnośnie powiatu chojnickiemu, czyli pomocy finansowej – 100 000 zł na usunięcie skutków klęsk żywiołowych. To jest tylko taka zmiana. Te 100 000 zł zostało zdjęte z gospodarki gruntami i nieruchomościami z wydatków inwestycyjnych z zakupów gruntów na potrzebę powiatu”.

 

      Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy one są w załączniku dotacje?”

 

      Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak, w załączniku w dotacji. W opisówce to też Państwo oczywiście macie, to jest pozycja w trzecim punkcie dotacje celowe za zadania bieżące, pozycja 1C – pomoc finansowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej dla powiatu chojnickiego 100 000 zł.  Przepraszam II dotacje celowe na zadania bieżące, pozycja 1C, 75478, paragraf 2710 powiat chojnicki. Czy Państwo życzycie sobie, żeby omówiła całą uchwałę w sprawie zmiany do budżetu szczegółowo?”

 

      Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie, dziękujemy”.

 

         Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 przedstawił:

 

 1. Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej: „Pani Skarbnik, czy projekt numer 3 poza kwotą 100 000 zł dla powiatu chojnickiego różni się czymś od projektu numer 2? Bo tutaj jest obszerniejszy projekt z załącznikiem inwestycyjnym i załącznikiem dotacyjnym. Czy są jakieś inne zmiany?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Załącznik dotacyjny w projekcie numer 2 również był. Natomiast załącznik inwestycyjny faktycznie się tutaj pojawił z tego względu, że te 100 000 zł tak jak mówiłem zostało zdjęte z zadania inwestycyjnego wykup gruntów na potrzeby starostwa”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej: „Dziękuję za wyjaśnienie”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

       Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLV/299/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 12).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (zał. nr 13).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzecz dotyczy dwóch dróg powiatowych. Jednej o numerze 1973B i drugiej o numerze 1838B. Obydwie są położone w granicach powiatu białostockiego chociaż sięgają daleko dalej, bo z jednej strony do Mężenina, a z drugiej strony prawie do Goniądza. Związane to jest z tym, że Gmina Zawady złożyła wniosek do programu „Polska – Białoruś – Ukraina”, który został zweryfikowany na etapie fiszek projektowych pozytywnie, ale żeby można było właściwy wniosek o dalsze procedowanie i pokusić się o to, żeby ewentualnie uzyskać wsparcie finansowe niezbędne jest powierzenie Gminie Zawady zarządzania tymiż dwiema drogami publicznymi powiatowymi. W ślad za tym będzie musiało być podpisane porozumienie pomiędzy zarządcami drogi, które ureguluje wzajemne zobowiązania, czy to finansowe czy innego rodzaju merytoryczne. Proszę o podjęcie tej uchwały”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi przedstawił:

 

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLV/300/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (zał. nr 14).

 

 

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej (zał. nr 15).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzecz dotyczy pewnej działki gruntu w mieście Tykocin, która bardzie wpisuje się w ciąg drogi gminnej pod nazwą ulica Poświętna aniżeli w ciąg drogi powiatowej  Złotoria – Siekierki – Tykocin. Rzecz prowadzona jest od bardzo wielu miesięcy i jest uzgodniona z władzami Gminy Tykocin oraz z konserwatorem zabytków. Na tej działce stoi bodajże pomnik Orła Białego, który wcale nie powinien stanowić pasa drogowego drogi publicznej powiatowej. Nie powinien taki pomnik znajdować się w ciągu. Natomiast władze Gminy Tykocin nie mają nic przeciwko temu, żeby rzecz stała się z 1 stycznia następnego roku. Trzeba podjąć uchwałę do końca 3 kwartału bieżącego roku. Mamy tą uchwałę dzisiaj tutaj na wokandzie i bardzo proszę o jej podjęcie”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej przedstawił:

 

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLV/301/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej (zał. nr 16).

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 17).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie zmiany uchwały. Na ostatniej sesji, bądź na poprzedniej Państwo podejmowali podobną uchwałę. Jednakże tam w skutek jakiś omyłek pojawiły się w niej jakieś miejsca wymagające uzupełnienia. W tej chwili wszystkie treści w tej uchwale są wypełnione, uzupełnione i uważam, że w tej treści ta uchwała już nie spotka się z żadną krytyką ze strony żadnego organu nadzorującego podejmowanie uchwał przez Radę Powiatu Białostockiego. Króciutko, czego rzecz dotyczy. Dotyczy to odcinka ulicy Świerkowej w miejscowości Czarna Białostocka, odcinka który jest w zarządzie powiatu białostockiego. Konkretnie Powiatowego Zarządu Dróg. Odcinka, który jest przebudowywany przez Burmistrza Czarnej Białostockiej w ramach przebudowy ulicy Świerkowej, ale odcinka gminnego, który to jest przebudowywany przy udziale środków z budżetu państwa („Program Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”). Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Środki w budżecie powiatu białostockiego jako dotacja na to przedsięwzięcie znajdują się. Dziękuję”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przedstawił:

 

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLV/302/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych, (zał. nr 18).

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 19).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie zmiany uchwały. Przyczyny są te same jak w przypadku poprzedniej uchwały dotyczącej Czarnej Białostockiej. Króciutko przybliżę temat. Rzecz dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Jaworówka, drogi powiatowej i prowadzenie tego zadania z różnych przyczyn, bardzo często omawianych już na Komisji Infrastruktury Technicznej powierza się Gminie Dobrzyniewo Duże stosowne środki w budżecie powiatu białostockiego. Wcześniej zostały już zapisane w formie dotacji dla Gminy Dobrzyniewo Duże, ażeby gmina realizowała i prowadziła to zadanie. Dziękuję”.

 

  Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przedstawił:

 

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLV/303/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 20).

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Turośń Kościelna dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Turośń Kościelna dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego (zał. nr 21).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie udzielenia Gminie Turośń Kościelna dotacji celowej dotyczy zadania – przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna. Konkretnie dotyczy to ulicy Lipowej. Żeby gmina mogła ten chodnik skutecznie przebudować kontynuując zresztą tę przebudowę już chyba 3 lub 4 raz, w tym roku przeznaczamy gminie jako dotacje 60 000 zł na kolejny etap przebudowy. To są pieniądze przeznaczone wyłącznie na materiały do przebudowy chodnika (polbruk, krawężnik, obrzeża, inne stosowne materiały niezbędne). Robociznę oraz pracę sprzętu dostarcza Gmina Turośń Kościelna, która jest inwestorem tego przedsięwzięcia. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały”.

 

 Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przedstawił:

 

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLV/304/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Turośń Kościelna dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego (zał. nr 22).

 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 23).

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podejmują dzisiaj Państwo uchwałę, która uchyla uchwałę. Kilka słów wprowadzenia, 21 stycznia 2016 roku podjęli Państwo uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową przejście przez miejscowości Sielachowskie oraz Osowicze. Związane to było z tym, że Gmina Wasilków zamierzała złożyć wniosek do „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, tzw. PROW. Wniosek takowy złożyła, jednakże wniosek został zweryfikowany negatywnie i nie będzie dofinansowania na to przedsięwzięcie. Nie tak dawno, bo chyba w czerwcu/ lipcu tego roku do PZD wpłynęła korespondencja z Gminy Wasilków z informacją, że gmina chciałaby jak gdyby pozbawić się już zarządzania publiczną drogą powiatową 1394B Sielachowskie, Osowicze nie zamierza składać kolejnego wniosku do PROW nawet w przypadku kiedy zaistnieje taka możliwość, a więc ogłoszony będzie nabór do tegoż programu. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko przywrócić, że tak powiem pierwotne władztwo nad tą drogą i uchylić tamtą uchwałę po to, żeby zarządzanie publiczną drogą powiatową, o której wcześniej mówiłem wróciło do powiatu białostockiego. Jest to na wyraźne żądanie i prośbę władz Gminy Wasilków. Proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przedstawił:

 

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLV/305/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku  uchylającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 24).

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych.

 

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panie Przewodniczący. Projekt uchwały jest prosty, na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjmujemy stanowisko. Myślę, że projekt uchwały jest analogiczny - stanowisko Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych
i powiatowych, (zał. nr 25). Czy ktoś zgłasza jakieś poprawki, propozycje?”

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie, ale co do stanowiska to nie mam żadnych uwag. Czy można jakąś przyszłościową historię, losy tego stanowiska poznać jakie są przewidziane?”

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że analogiczne i oczywiste, że Przewodniczący powinien wysłać do miejsc właściwych, ale do Premiera to byłoby najlepsze, ale także do wszystkich parlamentarzystów i Wojewody Podlaskiego”.

 

        Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Do tego pytania które dawałem wtedy. Czy po prostu nie ma takiej tendencji, czy to tylko nasze stanowisko? Czy coś wiadomo na temat innych powiatów, które mają podobną sytuacje? Z całym szacunkiem dla naszego powiatu, ale to jedno pismo wątpię, że spowoduje zmianę przepisów prawnych. Czy ktoś ma rozeznanie, bo akurat to nie mój temat, nie prowadzę tego. Czy jest jakieś rozeznanie, gdzie można z takim stanowiskiem się podłączyć, po prostu jeszcze pod kilka powiatów, bo siła zawsze z grupie. Chyba, że mamy aż taką siłę oddziaływania, że nagle minister i premier nam zmienią przepisy”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że jest to cenna uwaga”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Oczywiście inicjatywa do Pana Starosty i Zarządu Powiatu Białostockiego należy w tym wypadku. Czemu sprzyjano oczywiście tej inicjatywie, jak najbardziej byśmy sprzyjali. Jest ważne, że to Rada Powiatu Białostockiego podejmuje takie stanowisko, a nie jest jakaś grupa. Ta dyskusja się toczy wśród powiatów. Tu jest pewien mankament, przygotowane w części, bo w połowie przygotowało PZD, w połowie ja. Panie Dyrektorze jeszcze raz dziękuję serdecznie. W propozycji PZD było np., żeby były wymienione powiat zambrowski i sejneński – ja to wykreśliłem, oczywiście rozbudowałem tam dalej. Nie wytykamy tym małym powiatom, bo pula wiadomo jaka jest. Wyobrażam sobie, że to będzie jednak na zasadzie takiej, że pewnie będzie kilka grup, byś może. Załóżmy, że przyjmiemy, że ktoś będzie miał dobrą wolę, że będzie od 200 do 500, nawet niech byłyby dwie grupy, nawet niech trzy, cztery mamy „schetynówki”. Na pewno też wyślemy to i każdy z nas podobnie jak w poprzednim stanowisku powiedziałem podjecie stanowisk to jest jedno, a drugie to jest teraz próbować „szturać”, występować. Też się trochę boje, że te małe powiaty się wystraszą - „o co wy tam robicie?”. Nie „sztutamy”, nie wskazujemy, że oni dostaną za dużo, chcemy tylko pokazać, że jeżeli mamy 1 100 km, a dwie najmniejsze powiaty mają 290 /280 km, zobaczcie Państwo jak jest dysproporcja. Myślę, że musimy to po prostu podjąć i po prostu próbować”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa sądzę, że trzeba takie stanowiska przyjmować i wysyłać. Co do efektu to decyduje Ministerstwo Infrastruktury. Powiem Państwu swego czasu była dyskusja na forum Związku Powiatów Polskich dotyczących tych różnych propozycji. Muszę Państwu powiedzieć, że jak jest 16 powiatów, to trudno jest dojść do jednego zdania. To co Pan Roman Czepe mówi, duży powiat białostocki ma inne potrzeby, priorytety, a mały jest mniejszy. Jedni mówią, że trzeba tych małych i biedniejszych premiować, a dużych, bogatych stać żeby robić. W sumie jest pytanie, ja bym, aż tak już nie liczył, że już szybciutko wezmą i zmienia te zasady. Natomiast dobrze, jeśli są stanowiska i trzeba je wysłać. Nawet i nie drogą oficjalną gdzieś tam powoli, jak to powiedział Pan Radny „szurać””.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Przesłać do powiatów, które mają podobną ilość dróg co my. Do 10 lub 15, być może poprą i podejmą podobną inicjatywę”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że jeżeli Pan Starosta zezwoli to Pani Sekretarz mogłaby podzwonić, po prostu popytać czy zechcieliby podobne stanowisko podjąć, żeby nie zamykać się w małej ilości”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/306/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych, (zał. nr  26).

 

Pan Jan Gradkowski – Radny powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący chciałbym podziękować, że po roku czasu na mój wniosek wreszcie jest uchwała. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wszystko co dobre ma wielu ojców, ale dobrze, że wreszcie ujrzało światło dzienne. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Kto był na objeździe dróg powiatowych, to wie, jak to się stało. Pan Dyrektor Jędrzejewski zwrócił uwagę, że jest rzeczywiście dysproporcja. Zaproponowałem, aby przygotował szkic, a ja podjąłem się ukończenia tego i redakcji. Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze, raz jeszcze. Uważam, że rzeczywiście gdyby był czas ze strony służb, można byłoby podzwonić. Pan Dyrektor może orientuje się i można zobaczyć, gdzie zwłaszcza „powiaty ziemskie wianuszkowe”, otaczające duże miasta, zwykle duże, i z nimi rozmawiać. Można lobbować troszeczkę, bo w tym roku nic się nie zrobi, ale na przyszłość jest to możliwe. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Trzeba tu przyznać obiektywnie, że pierwszy raz temat ten został podjęty przez Pana Jana Gradkowskiego”.

 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków z oględzin dróg powiatowych.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Pani i Panowie Radni. W ramach Komisji Infrastruktury Technicznej grupa Radnych 25 i 26 lipca 2017 r. dokonała objazdu dróg powiatowych. Z objazdu tego sporządziłem obszerną notatkę z wnioskami, które uzgodniłem z Radnymi uczestniczącymi w tym rekonesansie. W trakcie tych uzgodnień pojawił się pomysł, by przyjąć to jako oficjalne stanowisko uchwałą Rady Powiatu i przekazać do Zarządu, bo są tam cenne wskazówki, które pewnie Zarząd i tak by zauważył, ale jeśli będzie pracował na oficjalnym dokumencie przyjętym uchwałą Rady to może przeczyta to z większą uwagą. Dlatego też powstał projekt uchwały (zał. nr 27), który mamy i który będziemy przyjmować w punkcie 11”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, już z pewnego obowiązku chcę przekazać to co miałem, swoje pewne spostrzeżenia, czy uwagi dotyczące tego stanowiska. Można traktować dwojako ten wyraz, że „Rada postuluje, aby Zarząd uwzględnił”, bo można traktować, że wnosi, ażeby rozpatrzył, tu żadnej łaski Zarząd nie robi, bo każdy wniosek, który wpływa, czy to ze strony Radnych, czy innych osób powinien rozpatrzyć i rozpatruje i takiej uchwały wtedy nie trzeba. Natomiast jeśli jest to, taka jasna sugestia, że w projekcie budżetu powinno, czy ma to być zawarte na następny rok, można to po części traktować jako pewną ingerencję Rady w samodzielne działanie Zarządu. Nie wiedzę też powodu, żeby tu „kopii kruszyć”. Takie stanowisko jeśli dodatkowo jest skierowane do Zarządu, także na pewno Zarząd jeszcze bardziej wnikliwie do tego się odniesie”.   

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „W odpowiedzi Panu Staroście: słowo „postuluje” nie jest rzeczywiście „twarde”. Tutaj Rada nie narzuca poprzez to stanowisko żadnego rozwiązania, ale „postuluje”, wskazuje, czyli, skoro jest taki kierunek, Rada zwraca się o to, aby to uwzględnić. Też Rada będzie na pewno, tak sądzę, już indywidualnie oceniać, jak Zarząd do tego podszedł. Oczywiste, że Zarząd musi, powinien, przeanalizować każdy z tych punktów. Być może niektóre są bez kosztowe, niektóre jednak wymagają konsultacji z PZD. Widzimy, że można małymi kosztami pewne rzeczy osiągnąć, np. pozbyć się wody, która na poboczu się zbiera. Widzimy, że niektóre wymagają większych kosztów. Pytanie jest, czy w tym roku, czy nie? Czy własnymi siłami? Czy zamawiamy usługę? Wypadałoby, aby Zarząd do tego się odniósł. Nie mówimy kiedy i jak. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że nad pracą Radnych pochylić i tutaj Zarząd, Pan Przewodniczący Zarządu pochyli  się na pewno. Tak tutaj nam obiecuje”.

 

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę Nr XLV/307/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wniosków z oględzin dróg powiatowych, (zał. nr 28).

 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam Państwa, obiecałem, że przerwę na chwilę obrady i tam tutaj oddam głos dla Pani Dyrektor, ponieważ ma coś dla nas specjalnego do powiedzenia”.

 

Pani Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado tak cierpliwie czekałam na to, aby Państwa zaprosić zarówno swoim w imieniu, jak i Komitetu Organizacyjnego na Jubileusz 70-lecia naszej szkoły. Odbędzie się on 16 września. Niestety na dzisiaj rano nie dotarły do nas zaproszenia, Państwo dostaną imienne zaproszenia z programem na tą uroczystość. Pan Przewodniczący powiedział, że będzie sesja to postaram się dostarczyć te zaproszenia. Bardzo serdecznie zapraszam, będzie nam bardzo miło jeśli będziecie w naszych uroczystościach uczestniczyć. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuje za oficjalne zaproszenia”.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK, przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, (zał. nr 29).

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Było to już dyskutowane na Radzie Społecznej w SP ZOZ w Łapach. Teraz zrodziła mi się wątpliwość, co to znaczy „zwołanie w trybie nadzwyczajnym”? Zwołanie Rady Powiatu w trybie nadzwyczajnym, czy też uznanie sesji za nadzwyczajną, odbywa się wtedy, jeżeli nie jest w harmonogramie. Jeżeli jest w innym czasie, niż wynika to z planu pracy. Ponieważ nie ma planu pracy Rady Społecznej, wiec jest pytanie: co znaczy zwołanie w trybie nadzwyczajnym? Na pewno nie to, że się ustala „od teraz to będziemy mieć w nadzwyczajnym trybie””.

 

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Jeśli mogę to ja odpowiem na to pytanie, ponieważ mam przed sobą regulamin pracy. Na wstępie dodam, że regulamin pracy Rady Społecznej jest zatwierdzany uchwałą Rady Społecznej, a Rada Powiatu tylko zatwierdza. W takim samym trybie są wszystkie zmiany. Tak na marginesie to wygląda od strony formalnej. Mamy taki paragraf 3, tego Regulaminu, gdzie jest napisane, że „posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, zwołuje je Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora, lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady i o terminie, posiedzeniu, proponowanym porządku obrad  Przewodniczący zawiadamia na piśmie co najmniej 7 dni”. Po tym tak: „w przypadkach nadzwyczajnych Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady z pominięciem wymogów ustępu 2 i 3”. Teraz o takie przypadki nadzwyczajne, które nie są co prawda dookreślone o jakie chodzi, ale nie mniej jednak już Regulamin o tym stanowi. Czyli, że w przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenia. Chodziło tylko o to, żeby doprecyzować ten sposób zwoływania przez Przewodniczącego, czyli przez pocztę elektroniczną i tam odnotowanie. To tylko to, to jest jakby rozszerzenie ustępu 4 w paragrafie 3, już funkcjonującego Regulaminu”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy mamy niejasność jednak. Słuszne jest to, aby głosować czasami w niektórych sprawach zwłaszcza jednostkowych elektronicznie. Zresztą sam zawnioskowałem, aby to odbywało się drogą elektroniczną, a nie telefoniczną, bo to już byłaby przesada o tyle, że to nie byłoby udokumentowane. Musi być jakaś forma zapisana, mail musi być wydrukowany. Wchodzimy w jakiś niepotrzebny paradoks, dlatego, że wcale nie musi się często korzystać z terminu szybszego. Chodzi o to, żeby nie było możliwości niepowiadamiania niektórych Radnych, czy więc nie musi być to na wniosek np. Dyrektora skierowanego do Przewodniczącego Rady Społecznej? Może to być w normalnym trybie powiadamiania, ale byłaby forma głosowania elektronicznego bez spotkania, bez posiedzenia. Szukam jakiejś formuły dla tego, bo dobrze byłoby zapoznać się z materiałami w ciągu tygodnia, czy dwóch bez pośpiechu, a nie przyjeżdżać, gdy sprawa jest ewidentna. Można odpisać mailem, przekazać swoje stanowisko. Popadamy w pewien paradoks, że tylko po to, żeby to był tryb nadzwyczajny, ukrócamy inne cechy tego posiedzenia. Choć nie znajduje formuły”.

 

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny: „Tak rozumiem, tylko, że rolą Rady jest jakby zatwierdzenie, bądź nie zatwierdzenie tych zmian. Natomiast sama inicjatywa i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej należy do Rady Społecznej i ona taką uchwałę przyjęła. Teraz wysoka Rada, albo to zatwierdzi, albo nie. Tutaj zostawiam już do Państwa decyzji, bo my tutaj za bardzo nie możemy polemizować w momencie podejmowania samej uchwały przez Radę Społeczną, bo to jest tylko i wyłącznie jej kompetencja i ona właśnie te zmiany przygotowała. Natomiast tak jak powiedziałam wysoka Rada albo to zatwierdzi, albo mając jakieś wątpliwości oczywiście może nie zatwierdzić. Taka jest jej wola i kompetencje też takie są. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że powinniśmy to zatwierdzić. Niemniej ta dyskusja rzeczywiście powinna odbyć się na Radzie Społecznej. Uświadamiam sobie, że warto byłoby uszczegółowić to i Rada Społeczna niechby to podyskutowała. Dziękuję”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chcę uzupełnić się o informację, bo mamy tutaj wśród siebie Radnych, którzy są członkami rady Społecznej. Czy w takim razie co robimy z tą uchwałą? Czy Państwo chcecie jeszcze zmienić uchwałę swoją, czyli Rady Społecznej? Czy należy to procedować?”

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Procedujmy”.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiej: „To będzie duże ułatwienie, więc zatwierdźmy to”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli jest propozycja, żeby to procedować i podjąć pod głosowanie”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 13 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę Nr XLV/308/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, (zał. nr 30).

 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK, przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego,
(zał. nr 31).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego przedstawił:

 

 1. Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLV/309/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego, (zał. nr 32 ).

 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin.    

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor WSSiZK, przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin, (zał. nr 33).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin:

 1. Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/310/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin, (zał. nr 34 ).

 

Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Sprawa była już raz pod obradami Rady Powiatu Białostockiego, rzecz dotyczy ustąpienia Pana Radnego Bogusława Kwiatkowskiego z Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny”, (zał. nr 35). 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Poprzednio była ta uchwała już procedowana, nie mniej jednak w związku z brakiem zainteresowanego po prostu została nie przyjęta”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy członek komisji podtrzymuje swoją decyzję? Ostatnio nie zdjęliśmy, gdyż był bardzo ważnym elementem tej komisji. Czy Pan Kwiatkowski jest pewien tego?”

 

Pan Bogusław Kwiatkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, wysoka Rado. Stwierdziłem, że w tej komisji nie mogę być członkiem ponieważ jestem nałogowym palaczem i nie chcę dawać złego przykładu dla członków tej komisji. Bardzo bym prosił o skreślenie mojej osoby z członka komisji”.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Dodam, że moje wielokrotne napomnienia w tym zakresie nie dają żadnego efektu”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To są żarty, natomiast zanim została wprowadzona ta uchwała, prosiłem Panie z biura Rady, żeby się dowiedziały czy podtrzymuje i jest taka wola”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLV/310/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego, (zał. nr 36).

 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały Rady w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady, (zał. nr 37).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proponuje, aby to był Pan Jacek Mariusz Bejm. Czy wyraża Pan zgodę?”

 

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wyrażam zgodę”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 18 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLV/311/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady, (zał. nr 38).

 

 

Ad 17. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Pytanie kieruję do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego. Pytanie dotyczy Gminy Turośń Kościelna, miejscowości Niewodnica Kościelna – droga 1543B. Proszę mi powiedzieć czy na wysokości od zbiornika wodnego do torów kolejowych planowane jest wykonanie poszerzenia poboczy?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Będzie tam ciąg pieszo – rowerowy, ale nie do torów, tylko do ulicy Łąkowej”.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ale to jest w drugą stronę, Panie Dyrektorze”.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Od zbiornika wodnego do torów”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Od stawu do torów”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Obustronnie, od stawów, które znajdują się zarówno po jednej stronie drogi, jak i niemal naprzeciwko po drugiej stronie drogi do ul. Łąkowej będą chodniki”.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Od ul. Łąkowej?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Tak”.

 

Pani Bożena Bieryło – Radna Powiatu Białostockiego: „Ta druga część?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Do torów kolejowych nie przewidujemy realizacji robót, tylko do ul. Łąkowej”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, pytanie kieruje też do Pana Dyrektora. Dotyczy to inwestycji wykonanej w miejscowości Ogrodniczki, Gmina Supraśl. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1429B w miejscowości Ogrodniczki, chodzi tam o ul. Sosnowa do chyba ul. Polnej, (jak dobrze pamiętam), ten odcinek 100 m. Tam w trakcie odbioru, takie dotarły do mnie informacje od Pana Sołtysa, od przedstawiciela gminy, stwierdzono pewną usterkę. Przy przystanku autobusowym jest zaniżenie wody, przed kratką i ta woda się zbiera przed kratką, bo jest zaniżenie 5 cm terenu asfaltu, a kratka jest wyżej i ta woda nie schodzi. Czy Panu Dyrektorowi wiadomo o tym temacie? Czy to zostanie naprawione w najbliższym czasie?”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Nie znam takiego tematu i nie znam sprawy związanej z zastoiskiem wody przy realizacji tej inwestycji, albo to już zostało naprawione, albo nigdy nie zaistniało”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Zaistniało, byłem osobiście na tym odcinku drogi. Zgłosił mi ten temat też Wiceburmistrz Supraśla. Nie wiem jaki jest stan obecny. Chciałbym, aby Zarząd Dróg Powiatowych zainteresował się tematem i  sprawdził. Dziękuję”.

 

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do Dyrektora PZD, a mianowicie chodzi o sprawy wykaszania poboczy. Chodzi tutaj o miejscowość Wasilków, tam był taki klomb kwiatowy, w zasadzie taka dzika trwa, która tam wyrosła, powyżej kolan. Występowała gmina o wykoszenie i do tej pory to nie zostałoby wykoszone, gdyby nie inicjatywa pracowników gminy. Kolejna część pytania dotycząca również wykaszania poboczy i utrzymania chodników, myślę, że utrzymanie chodników na terenie całego powiatu. Te chodniki dzięki zaniechaniu po prostu zarastają. Zarastają w różny sposób, w dużej mierze, w mniejszej, wokół słupów. Czy coś z tym zostanie zrobione? Mam zdjęcia na komórce, ze względów czasowych nie wydrukowałem ich. Bardzo proszę o odpowiedź”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, nie znam lokalizacji tych chwastów, czy trawy o której tutaj Pan Radny wspomniał, w pierwszej części swojego wystąpienia. Natomiast te zaniechanie to dotyczy mieszkańców powiatu, czy gminy, którzy są na tyle nie uczynni, że nie chodzą po chodnikach. Dlatego chodniki zarastają. Po to buduje się chodniki, żeby służyły ludziom, a nie komuś innemu. Jak ktoś po nich nie chodzi to one zarastają. Tu nie ma, że tak powiem potrzeby kierowania uwag do nas, że chodniki zarastają, może ich nie budować. Kiedyś Radny tutaj, chyba najdłuższy stażem w tym powiecie powiedział „a po co budować chodniki, skoro zarastają””.

 

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że żyjemy w XX wieku, że są środki, herbicydy, które pozwalałyby na usuwanie tych chwastów. Zadam jeszcze pytanie, czy to należy do obowiązków PZD?”

 

 Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Na pewno będziemy planować budżet na 2018 r. w takiej wysokości, żeby stać nas było również na stosowanie herbicydów. Dość powszechnie przy 1 100 km dróg powiatowych”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że trzeba powiedzieć jasno: chodzą chodnikami, ale mijają zielska. Dlatego ich nie niszczą, nie rozdeptują. Można spekulować, że kiedy zielska były malutkie, gdyby ich nie omijali, wtedy by rzeczywiście przydusili i by nie rosły. Ale niektóre są tak twarde, tak mocne i tak żywotne, że nie da się ich tak łatwo wydeptać. Po za tym, trzeba byłoby mieszkańców wielokrotnie przeganiać chodnikami, żeby wydeptali skutecznie, a to myślę, że nie udałoby się tak, ani Panu Dyrektorowi, ani Panu Staroście. Żartuję. Skoro zdecydowaliście się Państwo na chodniki, to przekazanie ich gminom może było by najlepszym rozwiązaniem, nawet bez 50% dotacji – „macie chodnik, bieżcie go”. Skoro decydujemy się na budowę chodnika, to nie ma innego wyjścia, trzeba dbać. Podczas objazdu o tym dyskutowaliśmy, są jakieś herbicydy, jakieś „eko randapy”. Być może powinniście zawrzeć porozumienia. Ja od tej pory na pewno bym zawierał takie porozumienie: „zrobię u was chodnik, jeżeli będziecie o niego dbać, jeżeli będziecie go oczyszczać”. Także ścieżki rowerowe. Jaki to ma sens? Przecież wiemy, do czego dochodzi. Pan sam mówił i inni, że to polega: „zróbcie nam ścieżkę rowerową, przecież mnóstwo ludzi chce”, a potem żądają: „odśnieżajcie ją zimą”. Zimą także mamy odśnieżać ścieżkę rowerową, jasne, ale to są koszty. Powinny być bezwzględnie porozumienia z gminami. „Zrobimy wam chodnik, jeżeli będziecie oczyszczać, dbać”. Mamy ogromne problemy z budową dróg, a co dopiero z utrzymaniem, pobocza są straszne, rowy są zarośnięte. Teraz mamy dbać o ścieżki rowerowe, chodniki, jasne, że tak, teoretycznie, ale to jest niemożliwe. Skoro twierdzą, że tak trzeba, to niech dbają o to. Nie zawarłbym żadnej umowy na budowę, przebudowę bez tego. Dziękuję”.        

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, w tym temacie akurat mam trochę doświadczenia, ponieważ w pewnym czasie było przekazywane wprost, że to dzięki Radnemu Żukowskiemu, z nazwiska wprost nie będą robione chodniki, jeżeli gminy nie będą chciały sprzątać. Były takie rozmowy, ale później nie wolno chyba w taki sposób, bo tutaj w tej chwili Pan Radny Roman Czepe się podkłada, tak jak ja podłożyłem się, a później po nazwisku się leci. Dlatego bardzo proszę o branie tego pod uwagę, że to Radni, Radny, a nie Pan Żukowski, bo po prostu tak niezgrabnie trochę. Rzeczywiście po cichu mówią „ty, do wójta, do burmistrza mówią słuchaj, to Żukowski tutaj nam nakazał takie porozumienia robić. Dziękuję”. 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze w tej kwestii, dodam taką sprawę, np. jeśli droga powiatowa zazwyczaj w Gminie Supraśl przy drodze powiatowej wykonane zostały chodniki, jest taki zwyczaj mieszkańców, że dbają o chodnik przyległy do drogi włącznie z trawnikiem do posesji. Jeżeli jest pewna odległość tam 4 m od posesji, to już wtedy zaczynają się kłopoty. Jeżeli natomiast to tutaj sprawy gminy mają też „pole do popisu” bo jest tak zwany regulamin utrzymania porządku w gminie. Takie regulaminy uchwalają gminy i czasami egzekwują w jakiś sposób. Jak była straż miejska to nawet nakładała mandaty. Jest to też jakaś furtka, jakiś sposób na to, żeby wspólnie z samorządami gminnymi te obiekty typu chodniki, ścieżki utrzymywać, albo zastosować to, co mówił Radny Czepe. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że tak, są uchwały o utrzymaniu czystości, ale porozumienia z gminami powinny być.  Tak, czy tak, pomimo, że „wychlastano” mnie po nazwisku. Dziękuję”.

 

Ad 18. Przyjęcie protokołów z obrad: XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 a) Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XLII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 22 czerwca 2017 r. roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści?

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Tu była zgłoszona poprawka do protokołu. Jak to traktować?”

 

 Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, czym innym jest opisać w taki lub inny sposób czyjąś wypowiedź, ona musiałaby nastąpić, ta wypowiedź musiałaby paść. Spór mógłby dotyczyć tego, czy ta wypowiedź była, czy nie, bo ona musiałaby być. Natomiast tutaj jest propozycja, tak rozumiem, bo konsultowałem się z Panem Radnym Wądołowskim, jest przecież zapis na końcu tego tematu absolutoryjnego „Rada Powiatu przy 9 głosach „za” oraz 15 głosach „przeciw” nie podjęła uchwały z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiemu za 2016 rok”. To jest informacja, to nie jest czyjaś wypowiedź. Ta informacja powinna być. Czy może być uzupełniona? Postuluję uzupełnić ją następująco, tak jak mówi ustawa:  „Zgodnie z art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzielenie absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium”. Cytuję ustawę”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mamy radcę prawnego na miejscu”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „To nie jest potrzebne, żadna konsultacja”.

 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół Nr XLII/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. wraz z uzupełnieniem”.

 b) Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2017 r.

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XLIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 5 lipca 2017 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści?

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XLIII/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

 

c) Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2017 r.

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XLIV Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 31 lipca 2017 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści?

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XLIV/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

 

Ad 19. Sprawy różne.

 

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Zdaje sobie sprawę, że jest już późno i wszyscy jesteśmy zmęczeni, natomiast czuje się w obowiązku wobec swoich pracowników, a to obiecałem Państwu na Komisji Infrastruktury Technicznej przeczytam tylko dwie opinie dotyczące budynku przy ul. Geodetów 1 – kwestie wody w kotłowni. Nie przewiduję, że będziemy sobie dzisiaj dyskutować, jeśli chcemy to może, jeśli ktoś chce to w innym terminie. Jest to notatka służbowa z wizji lokalnej przeprowadzonej na tej działce przez „MPO”, (zał. nr 39).

 

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych Radnych z opinią techniczną Pana Wiesława Zawistowskiego (Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów) na temat odwonienia piwnicy – pomieszczeń kotłowni w budynku Powiatu zlokalizowanym przy ul. Geodetów 1 w Białymstoku, (zał. nr 40).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, przy okazji mam pytanie pomocnicze. Czy zostało już wykoszone tam wszystko?

 

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Tak”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, dziękuję”.

 

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Generalnie jakby to potwierdza moją tezę, że nie jest problemem, że tam jakiejś pompy nie było, czy ktoś wymontował. Tylko po prostu, że ta kanalizacja jest zatkana i jakby to co „MPO” napisało, to nie jest problem, aby to wyczyścić, czy tam trochę udrożnić. Bezpośrednią przyczyną napływania wody jest brak tego odpływu, bo po prostu woda do piwnicy napływa z tej kanalizacji deszczowej. Jeżeli ta kanalizacja deszczowa zostanie udrożniona to nie będzie napływać do piwnicy, a jak jej nie będzie napływać to nie ma co odprowadzać. Nie ma co budować, wtedy za 160 000 zł, bo takie rozwiązanie było przez 30 lat i nie było z tym żadnego problemu. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Pusz, sądzę, że może w gronie fachowców Pan usiądzie i porozmawia, bo wiem, że usilnie Pan broni swojej jakieś tam racji. Jeśli jednoznacznie i „MPO” i Pan Wiesław Zawistowski twierdzi, że żeby grawitacyjnie odprowadzać wodę, trzeba przebudować kanał. Natomiast Pan Zawistowski może też dzisiaj, czy jak Państwo chcecie dyskutować, stwierdzić jedno, jeśli był dwu, czy trzykrotnie tam, kiedy przez okres tygodnia, dwóch tygodni nie było żadnych opadów i identyczny poziom wody w studzience na posadce był, czy na poziomie około 19 cm jest to jednoznaczne, że ta woda jest wodą gruntową, która pojawia się i będzie się pojawiać. Aby ją odprowadzić, żeby tam nie było tej wody trzeba co jakiś czas pompować, albo przebudować kanał. Jest pytanie czy w budynku, który nadaje się na dobrą sprawę do rozbiórki trzeba budować kanał i wydać 160 000 zł. Jeśli Pan nie zrozumiał, to powinien Pan zrozumieć. Pisze tu jasno, że nie ma możliwości udrożnienia w ten sposób ot tak sobie jak się mówi „wziąć WUKO i przepchnąć”, bo tam nie ma co przepchnąć, bo tam są już potworzone syfony i trzeba ewentualnie przebudować ten kanał na długości ok. 100 m”.

 

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Powiem tak, nie mam trudności zrozumienia tego tematu, bo ten temat znam od dawna. Temat wywołał Pan Starosta Pełkowski rozsyłając pismo do wszystkich Radnych o tym, że pompę ukradli, czy wymontowali i w związku z tym woda tam jest i to wina Starosty Pusza. Dzisiaj wynika z tego, że po prostu nie jest konserwowana kanalizacja deszczowa. Więc myślę, że to nie jest za trudne zadanie, żeby to co można zrobić na tych odcinkach na jednym 2 m, a drugim kilkanaście metrów, aby to oczyścić. To chyba jest podstawowa sprawa, potem zobaczymy co z tego będzie. Natomiast na pewno nie trzeba na tym etapie wkładać pieniędzy 160 000 zł, bo to jest nie zasadne i to wystąpienie ma charakter propagandowy, a nie merytoryczny.       

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Skoro jesteśmy już przy odwodnieniach. Co się dzieje w Internacie w Łapach z odwodnieniem?”

 

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Pan Dyrektor Dariusz Wincenciak miał do końca wakacji zrobić inne profilowanie terenu. Miał spowodować to nakładami na poziomie w granicach 10 000 – 15 000 zł, ażeby wody opadowe, które to dotychczas spływały bezpośrednio do budynku, gdzie jest oddział Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej odprowadzić jak najdalej od budynku i w sposób grawitacyjny już po za ten budynek. Tam gdzie ewentualnie myślano o jakimś zbiorniku”. 

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę państwa do Rady wpłynęły dwa pisma. Jedno dot. Państwa xxxxxxxxxxx z Czarnej Białostockiej w sprawie podziału geodezyjnego (zał. nr 41). W związku z tym, że nie jesteśmy władni co do rozpatrzenia jakiejkolwiek skargi dotyczącej tego tematu, biorąc pod uwagę również fakt, że ta skarga została już przejęta przez Wydział Geodezji Urzędu Wojewódzkiego, ja jedynie podpisze takie pismo jak to w rzeczywistości wygląda, że ma to rozpatrywać Urząd Wojewódzki i tyle. Nie jesteśmy kompetentni co do tego żeby podejmować decyzje odnośnie skargi w jakimkolwiek temacie geodezyjnym. Jeżeli tutaj jest potrzeba dodatkowej informacji to Pani Dyrektor służy. W związku z tym, Proszę Państwa oczekuję, że Państwo mnie upoważnią do odpowiedzi tego typu – informacyjna, że Urząd Wojewódzki podejmuje ten temat”.

               

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” upoważniła Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego, Pana Zenona Żukowskiego do podpisania pisma w w/w sprawie, (zał. nr 42).

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wpłynęła skarga na pracownika Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji (zał. nr 43). Tutaj Rada Powiatu też nie rozpatruje tego typu skarg. W związku z tym, że odpowiedź na tę skargę została wysłana do Pana xxxxxxxxxxx. Sprawa dotyczy stawów na Jaroszówce w Gminie Wasilków. To jest temat bardzo stary, bardzo znany, przynajmniej tym Radnym, którzy już jakiś czas są Radnymi, ponieważ dla tych Państwo od dawna pewne rzeczy się nie podobają w zarządzaniu tymi stawami. W związku z tym również informacyjnie tylko odpowiem, że na ten temat wypowie się Pani Dyrektor Wydziału Rolnictwa i rozpatrzy tę skargę. Skarga w zasadzie została już rozpatrzona negatywnie (zał. nr 44).

 

Pan Jan Kaczan - Radny Powiatu Białostockiego: „Ja po prostu króciutko, żeby już nie przedłużać, bo połowy praktycznie nie ma, ale ci najbardziej cierpliwi pozostali to do nich kieruję swoje takie uwagi, które teraz po prostu zmobilizowały mnie jedna wypowiedź Pana Radnego Czepe i Przewodniczącego Rady, że należy współpracować z samorządami, czyli z gminami, miastami itp. Nie pokoi mnie to, że ta współpraca wręcz odwrotnie w ostatnim czasie się pogarsza. Idzie w innym kierunku. Wstrzymałem się, ale Panie Jareczku to do ciebie – wstrzymałem się od uchwały w sprawie wniosku z oględzin dróg powiatowych. Cieszę się i byłbym nie szczery jakbym powiedział, że znam wszystkie drogi powiatowe, ale gdzieś w granicach 70 % dróg powiatowych znam. Już od 1990 roku zacząłem je stopniowo poznawać. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że i pochwalam, bo każdy Radny Powiatowy chce nawet nie z Komisji Infrastruktury Technicznej, ale powinien znać teren powiatu. Wiem, że powiat jest największy, duży i nie jest to łatwe, ale znać wszystkie jego potrzeby, nie tylko drogi, ale po za drogami. Jak tu mówimy o drogach to powiem tak, że też z mego punktu widzenia szanowna komisja i ci którzy brali udział w oględzinach tych dróg powinni powiadomić gospodarza na danej gminie i przede wszystkim aby uczestniczył burmistrz lub jego zastępca, albo przedstawiciel który zarządza tymi drogami. Odbierane to jest w ten sposób, że jako samorząd mamy mniej do powiedzenia. Powiem tak, będąc ostatnio na Komisji Infrastruktury Technicznej powiem jedno, że tutaj bardzo docenię Wieśka, jak ktoś na to zasługuje to trzeba mu to przypisać. Bardzo długo ze mną rozmawiał, ale rozmawiał też z wójtami i my przyjmujemy ze swoim Starostą i z Zarządem taką sama zasadę przez Dyrektora, który ma ogromne doświadczenie i zna najlepiej te drogi, gdzie wspólnie, bo przecież nie gdybyśmy jako powiat tymi drogami tylko zarządzali i budowali swoimi środkami finansowymi to bym się zgodził. Można nie dyskutować, nie rozmawiać z burmistrzem, wójtem tylko robimy tam gdzie się nam podoba.  Natomiast jeżeli stosujemy ten wkład samorządowy, wójta, gminy, czy burmistrza więc uważam, że  powinniśmy chcąc współpracować i żeby wspólnie z tymi drogami poradzić, bo nie jest to proste i łatwe, więc musimy też uszanować tych ludzi, którzy stanowią, bo my jesteśmy z jednej gminy, jednemu może z innych gmin, czy dwóch, trzech Radnych powiatowych, ale tam są rady gminne, miasta gminne i burmistrzowie, wójtowie – oni najbardziej z tymi ludźmi, radnymi i bezpośrednio odbywają spotkania. Spotkania sołeckie najbardziej wiedzą, gdzie to jest potrzebne, bo nam się może wydawać, że ta droga jest nikomu nie potrzebna, a tu wręcz odwrotnie. Ona może dla nich być najważniejsza. Dlatego ja bym zmierzał do tego, że patrzę, że robimy przymiarki  do przyszłego budżetu i tu informacje między innymi od Przewodniczącego o składanie wniosku przez Radnych na swoich odcinkach drogi . Przede wszystkim niestety będę stał na stanowisku, że Dyrektor PZD informuję Zarząd z burmistrzami, wójtami, Zarząd, Starostę i wspólnie będziemy przekonywać, że tam gdzie im jest najbardziej potrzeba powinniśmy do tego dążyć i zmierzać. Chciałbym, żeby nawiązać bardziej współpracę z wójtami, burmistrzami. To tak jak dzisiaj załóżmy był dowód, przykład tych dróg o których mówiliśmy i obecności Burmistrza Zabłudowa nie świadczy o tym, że dążymy do współpracy. Prosiłbym jednak, że nie bądźmy najważniejsi, nie bądźmy najmądrzejsi, bo my najlepiej wiemy, najlepiej znamy, bo jesteśmy tu najmądrzejsi.  Liczmy się z tymi głosami, które naprawdę potrzebują i może mają rację. Może tego nie zauważamy, ja namawiałbym żeby bardziej szanować i jeden drugiego spróbujmy, może to się uda. Apelowałem od początku kadencji i chciałbym żeby to w jakiś sposób zaistniało. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, ja może powiem tak – szanowny Panie członku Zarządu, Radny, kolego. Dlaczego ciebie nie było na przeglądzie tych dróg? Bo ty je znasz. Nie ma czegoś takiego, że znam do końca, albo wiem wszystko, bo to jest bzdura. To jest jedna rzecz, druga rzecz – czy Radni powiatowi nie mają prawa uczestniczyć w formowaniu budżetu?”

 

Pan Jan Kaczan - Radny Powiatu Białostockiego: „To obowiązek”.

 

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Wygląda na to, że to burmistrz, Zarząd i Zarząd przedstawi i koniec po dyskusji. To nie tak chyba powinno wyglądać. Dlatego między innymi był ten objazd dróg, bo tu niektórzy nie załapali, zaproszenia były do wszystkich. Szczególnie do członków Zarządu, po to, żeby wiedzieli jakie decyzje podejmują. Dziękuję”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Janie Kaczanie. Zostałem „wywołany do tablicy”, więc postaram się udzielić odpowiedzi. Nie wszyscy Radni jak Pan zauważył mają wiedzę na temat dróg powiatowych. Wyjazd ten służył czy to nabyciu od początku, czy też pogłębieniu informacji o stanie niektórych odcinków dróg powiatowych, ponad 50 %, bo objechaliśmy prawdopodobnie 580 - 600 km. Nie wiem dokładnie, bo nie było to mierzone. Nie było naszym celem i nigdzie nie spotkaliśmy się z wójtami, burmistrzami, bo nie jest celem Komisji Infrastruktury, chyba, że usłyszę takie upoważnienie od Pana Starosty, żeby Komisja Infrastruktury Technicznej podejmowała negocjacje z samorządami co do przyszłych odcinków i co do planów budowy dróg. Jeżeli nie to słowa członka Zarządu Pana Jana Kaczana są nieporozumieniem. Myślę, że objazd spełnił swoje zadania. Natomiast technika pracy nad budżetem wynika z uchwalonej przez Radę uchwały i do tego się stosuje nie ma na co się obrażać. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie rozumiem tego”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pan Roman Czepe, który do końca uczestniczył w naszym objeździe”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo, zacytuje tutaj klasyka: „króciutko powiem, aby nie przedłużać”. Boli objazd? Nie rozumiem tego. Dwa dni jeździliśmy bardzo intensywnie, wzięliśmy urlopy. Gdyby ten objazd służył typowaniu dróg do budżetu, do czegokolwiek, to można mieć uwagę, ale skoro się samemu nie jeździło, to wypadało zapytać, co robiliśmy na objeździe? Co było efektem tego objazdu? Wypadało przeczytać notatkę z objazdu i dopiero potem występować „króciutko”, czy dłużej, jakby się już chciało w tym kazaniu swoim. Nie było typowania dróg, powtarzam, nie byli zatem potrzebni gospodarze gmin. Nie mieliśmy czasu, żeby objechać wszystkie drogi, ale jeżdżąc dyskutowaliśmy o tym, co zrobić systemowo i ta notatka jest taka. Pan Starosta już zapoznał się z tą notatką i widzi, że to nie jest narzucanie Zarządowi. Tu nie chodzi o spór, ale widzimy, że jest problem zasadniczy, z którego musimy wyjść przez kolejne kadencje. Dużo dało 50 % dotacji gmin, zgoda, ale to jeszcze nie rozwiązuje problemu. Nie wiemy do końca, jak z tego wybrnąć. Widzimy problem poboczy, zarastania poboczy, rowów, problemy geodezyjne. Same problemy geodezyjne, jeżeli w Choroszczy jest plac, o tym jest w notatce, plac miejski przed kościołem należący do PZD, czyli właściwie do powiatu, to jest sytuacja nietypowa. Oczywiście muszą wyrazić na to zgodę, ale myśmy dyskutowali, a może postanowić bardziej twardo i powiedzieć: „mówmy uczciwie, albo, albo”. Wiem, że to jest niepolityczne, zgoda, ale ja mam tu czystą kartę. Przyjąłem kilka dróg w swojej kadencji, uporządkowałem sprawę ul. Sokołowskiej, więc mam czyste sumienie. Wiedziałem, że to trzeba wreszcie zrobić. Poszła ul. Piękna do gminy inne. Rozmawialiśmy o tych wszystkich sprawach, jak to zrobić. Przecież nikt nie, przepraszam za słowa, „kołków nie ciosał” na głowie Pana Dyrektora, że jest źle. Domyślamy się, że problem jest ogromny, ale pewne rzeczy można zrobić, mniejszym lub większym kosztem. Tego dotyczył objazd. Naprawdę dużo ciekawych wniosków, dalej, wnioski do GDDKiA Jak przełamać pewne rzeczy, bo jest kilka sytuacji z GDDKiA. Nie tylko Wojszki – Stanisławowo, gdzie włączamy się w to. Wydaje się nam absurdalne, że GDDKiA przez lata nie rozwiązuje z nami pewnych sytuacji, pewnych objazdów, pewnych dojazdów itd. Ne widzę nic drożnego, nie widzę, żeby tu burmistrzowie byli potrzebni. Też się zastanawiałem, czy trzeba zaprosić. Nie, nie trzeba. Dlatego podziwiam Pana Przewodniczącego Komisji, bo wykonał ogromną pracę, przeanalizował całą trasę. Doga po drodze, żeby się wyrobić w ciągu tych 2 dni objazdu. Natomiast jeżeli rzeczywiście typowalibyśmy drogi, to wtedy byśmy przejechali po nich, ale to akurat nie było naszym zadaniem. Naprawdę nie o to chodziło, dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Co się tyczy przekazywania, czy przejęcia dróg. Owszem ja też i Pan Pusz pamięta załóżmy Rynek Kilińskiego gmina przejęła, ale z reguły bywa to tak i takie są rozmowy, czy ustalenia z Burmistrzem Choroszczy, że wykona się drogę i przejmuje drogę wykonaną. Nie sądzę i nie spotkałem się z burmistrzem, wójtem, żeby wyraził zgodę, czy żeby rada wyraziła zgodę, żeby drogę powiatową w fatalnym stanie przejąć od powiatu. Te pewne ustalenia są z poszczególnymi gminami robione”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „W Tykocinie na przykład przekazuję się rynek”.

 

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym złożyć interpelację. Tytułem wstępu, to jeżeli popatrzymy na inwestycje w powiecie białostockim to generalnie są to inwestycje drogowe. Tutaj jeżeli chodzi o jakieś inwestycje nawet w naszych jednostkach to one są w ograniczonym zakresie. W tej chwili są 3 programy z Urzędu Marszałkowskiego, więc tutaj trochę się zmieni. Jest inwestycja w szpitalu, nie zmienia to jednak faktu, że podstawowe inwestycje są to inwestycje na drogach i te inwestycje są przedmiotem zainteresowania zarówno Radnych jak i Wójtów i Burmistrzów. Teraz przechodzę do sedna sprawy. Proszę o podanie informacji, jakie pieniądze poszły na inwestycje w poprzedniej kadencji. Z tym nie będzie problemów, bo to Dyrektor Jędrzejewski już przekazywał. Proszę o pokazanie, jakie pieniądze poszły na inwestycje i będą planowane w projekcie budżetu w ujęciu gminnym, bo na co dzień to po prostu czasem sobie do oczu skaczemy – „Wy tacy, a tacy, to ludzie, nie ludzie” itp. Natomiast rozłożenie tych inwestycji nie jest proporcjonalne. W związku z tym składam interpelację o udostępnienie tych informacji z rozbiciem na pieniądze, czy jakoś inaczej. Dziękuję bardzo”.

 

         Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, czy chodzi o to, żeby po 15 listopada, czy teraz?”

 

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że to co zostało zrobione to jest zrobione. Informacje na ten temat są, to co do końca roku będzie zrobione jak trwają roboty, to jest wiadomo, to można upublicznić. Natomiast jeżeli będą prace związane z budżetem to ta reszta po 15 listopada. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dobrze, czyli do końca mamy zrozumienie”.

 

    Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, to wójtowie i burmistrzowie zabiegają, żeby drogi zrobić na terenie gminy. Tak się składa, po prostu, chcąc, nie chcąc, to miło, nie miło, ale powiat nie ma dużo pieniędzy, w związku z tym te 50 % dotacji jest od gminy. Jeżeli robimy w gminach drogi, to z naszej strony jest finansowy wysiłek. Wiem, że można mówić i ja to jako burmistrz mówiłem twardo, że to obowiązek powiatu. Tylko, że stanowisko powiatu jest jednoznaczne – wszyscy płacą 50%. Ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, nawet na zasadzie 50 % partycypacji. Zatem, nie wyobrażam sobie w tej lub innej gminie, już jedną wymieniłem, że możemy robić drogi, jeżeli nie będzie dyskusji o przejęciu zbędnych dla nas dróg. Może nie dojdziemy do porozumienia, ale ta rozmowa powinna być. To nie „przytyk” Panie Starosto. Wiem, że taka rozmowa jest niemiła, wiem ,że to jest niepolityczna rozmowa, ale niektóre drogi są ewidentnie „niepowiatowe”, bo jest to zaszłość. Ta zaszłość jest. U nas było tak: „ja biorę 3, ale wy weźcie tą jedną, trudną zresztą ulicę Sokołowską na Osse”. To trzeba uporządkować, byłem tego świadomy. W pewnym momencie trzeba. Przejąłem ulice: 3 Maja, Piękną, Nowowiejską. Musimy sprawę stawiać jasno. Być nie wypada tego powiedzieć Panu Staroście, ale mi wypada i powiem: „kto nie chce, to w takim razie traci klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Niektórzy tutaj mówią, że to jest szantaż. To broń Boże żaden szantaż”.

 

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego: „Perswazja. Proszę Państwa, możemy sobie mówić też o usztywnieniu w pewnych kwestiach, ale natomiast to dotyczy nas wszystkich. Jak sobie przypominam to co niektórzy z Państwa zgłaszacie takie inwestycje gdzie nawet gmina mówi „a nam jest nie potrzebna, czy cokolwiek”. Bywa tak, że jeśli uważacie Państwo, a sądzę, że tak trzeba, to tak będzie. Natomiast powiem Państwu tyle, nikt tego z nas jeszcze nie policzył, natomiast bardzo dużo wskazuje drodzy Państwo, że w budżecie drogowym na przyszły rok wiele sobie „nie pohasamy”. Kiedy ceny poszły w górę tak, że jeśli mamy wydatki można powiedzieć obligatoryjne to jest kwestia „BOF-u” to są inne, jeśli będą środki  zewnętrzne to może się okazać, że albo dochodzimy do wspólnego wniosku co do deficytu, albo może się okazać, że aż takiego „koncertu życzeń” to nie będzie. Jest to tak jak mówię, jest to okres dyskusji, od 15 listopada, kiedy będzie projekt budżetu, nie chcę powiedzieć, że wcześniej nie mamy o czym mówić, ale wtedy już w miarę też wiele rzeczy pokaże co można, jak można w następnym roku”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Właśnie Panie Starosto, zapraszamy do dyskusji wcześniej. To są tematy wszystkich, to nie jest tak, bo tu niektórzy się ocknęli raptem, że Radny powiatu to powinien mówić o wszystkich gminach. Nie wielu Radnych jest takich, ale są”.

 

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Ad 20. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego– Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XLV Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 23 sierpnia 2017  roku, o godz. 1842.

 

    Protokołowała:                                                                                                    Podpisał

                                                                                                                        Zenon Żukowski

    Joanna Sanik                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-08-2017

Data udostępnienia w BIP: 03-10-2017 15:18

Data modyfikacji informacji: 03-10-2017 15:18