Protokół Nr XLII/2017 r. z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

Protokół Nr XLII/2017

z obrad XLII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 22 czerwca 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 1030 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

    W obradach XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior –Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Monika Szpakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pan Piotr Matusiak– Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Beata Sikora – Główna Księgowa w SP ZOZ w Łapach,
 • Pan Wiesław Zawistowski – Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów,
 • Pani Olga Gordiejew – Pobot – Polskie Radio Białystok,
 • Pani Magdalena Pietruczak – Polskie Radio Białystok.

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 25 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

  Nieobecni byli: Pan Jan Gradkowski oraz Pani Barbara Grabowska .

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku: „Uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, (zał. nr 4). Jest to wynik Komisji Infrastruktury Technicznej, gdzie w pewien sposób Zarząd Powiatu Białostockiego był zobligowany ażeby taką poprawkę do budżetu wnieść, taki punkt”.
 • Wprowadzenie do porządku: „Uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego”, (zał. nr 5). Pan Radny Bogusław Kwiatkowski złożył rezygnację z dniem 19 czerwca 2017 r. Wskazane byłoby, żeby taki punkt wprowadzić i dokonać zmiany
  w uchwale”.
 • Wprowadzenie do porządku: „Zarząd wprowadza autopoprawkę w sprawie zmian do budżetu. Ta autopoprawka także była już omawiana na komisjach. W imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego wnoszę o tę poprawkę”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski poprosił o:

 • przeniesienie punktu 16: „Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady”, jako punkt 9.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do porządku sesji jako punktu 15.1: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

 

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym zgłosić do porządku obrad punkt „Podjęcie uchwały o uzupełnienie Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach” o Radnego Jana Perkowskiego. Chciałbym prosić, aby Biuro Rady przygotowało stosowny projekt uchwały, bo jest tak prosty i oczywisty. Dziękuję”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do porządku sesji jako punktu 15.2: „Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego”.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • wprowadzaniem do punktu 9 „Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017” autopoprawkę Zarządu Powiatu Białostockiego.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 15 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • przeniesieniem punktu 16: „Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady” jako punkt 8.1.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” zmieniła numerację powyższego punktu porządku obrad jako punkt 8.1.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • Wprowadzenie do porządku: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa z tego wynik, że jest wniosek, aby procedować powołanie Pana Jana Perkowskiego na członka Rady Społecznej w SP ZOZ w Łapach. Natomiast jako przewodniczący tej Rady, czy Starosta nie mam nic przeciwko temu. Panie Radny Romanie Czepe dobrze byłoby, abyśmy starali się maksymalnie zachowywać pewne procedury. Tak nie powinno być. Tu nie ma takiej nagłej sytuacji, że w ciągu 5 minut pojawia się pomysł i rzucamy to hasło, punkt „to niech tam pracownicy Rady szybko przygotują coś”. Nasz Statut mówi jak należy wnosić punkty, co powinno być załączone i trzeba przestrzegać procedur. Nic nie nagli, ażeby już dzisiaj koniecznie procedować nad kandydaturą Pana Jana Perkowskiego. Chodzi tylko o to, abyśmy przestrzegali Statutu. To jest prawo bez względu na to, czy to jest wysokiej rangi, czy niskiej, ale trzeba to przestrzegać”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuje, jest to bezwzględnie cenna uwaga. Niemniej ona nie odnosi się do tej sytuacji, tylko jest to uwaga ogólna. Sprawa jest tak oczywista, że nie znajduję żadnego argumentu za tym, aby spowolnić tę sprawę. Jaki jest sens, nie wiem, aby wydłużać to w czasie – przystąpienie, czy uczestnictwo Pana Radnego, który bardzo, jak wiadomo, angażuje się w sprawę szpitala w Łapach do Rady Społecznej Szpitala. Uważam, że wręcz odwrotnie, że dobrze byłoby, aby już od najbliższego posiedzenia uczestniczył jako członek Rady Społecznej. Naprawdę, nie znajduję żadnego argumentu, żeby tego nie uczynić. Oczywiście zadość można uczynić procedurom, ale tutaj nie widzę żadnego argumentu. Jeżeli jest rzeczywiście problem prawny, zwołamy, wniosę, czyli zgłoszę projekt, propozycję przerwy, zrobimy projekt uchwały, zrobimy posiedzenie komisji i nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy zadość uczynili stronie formalnej. Uważam, że rzecz jest tak prosta i oczywista, że tego czynić nie ma sensu. Dziękuję”.

 

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Mam też taką jedną uwagę. Cały czas, praktycznie co którąś sesję zadaję pytanie: „co się wydarzyło w ciągu 3 dni?” 3 dni temu mieliśmy Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny, gdzie można było proceduralnie zgłosić Pana Radnego Jana Perkowskiego, zatwierdzić i tak dalej. Cały czas mam taką osobistą ciekawość, jak to się dzieje, że po posiedzeniu organów statutowych dopiero Państwo zaczynacie wprowadzać jakieś zmiany. Teraz Panie Radny Romanie Czepe pracujemy w Komisji Statutowej, wydaje mi się, że mimo wszystko jeżeli opracowujemy Statut to po to, aby go przestrzegać. Jeżeli nie, to możemy zawsze powiedzieć, że coś jest nie potrzebne, to jest tylko odwlekanie. Zawsze znajdzie się argument, żeby ominąć przepisy. Jeżeli je tworzymy, to je respektujemy”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze raz powtórzę, nie widzę żadnego powodu, aby nie uczynić zadość prośbie, czy propozycji naszego klubu, żeby Radny Jan Perkowski był członkiem Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach. Żadnego argumentu, bo tu nawet nie padły te argumenty, padają czysto formalne. Jeżeli są takie argumenty, że na przykład dobrze byłoby, aby Pan Jan Perkowski za miesiąc, albo później był członkiem Rady Społecznej to proszę je wyartykułować. Tu takie argumenty nie padły. Zaraz w głosowaniu okaże się, czy będzie większość, a przecież wydaje mi się, że ten punkt został już wprowadzony do porządku obrad, tak czy nie jeszcze? Nie, więc zaraz w głosowaniu niech Rada zdecyduje. Jeżeli względy formalne zdecydują, to oczywiście pokornie przyjmiemy to. Jeżeli jednak Rada uzna, żeby w tak błahej sprawie już zdecydować, aby przyjąć Radnego do Rady Społecznej, to w głosowaniu to wyjdzie. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady: „Mam pytanie do Pani Sekretarz. Czy jest Pani wstanie przygotować taką uchwałę, na pewno nie wcześniej niż na godzinę 13.30?”

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Zaczekamy”.

 

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Przygotujemy taką uchwałę”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad:

 • Wprowadzenie do porządku jako punktu 15.3: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 16 głosach „za” oraz 8 głosach „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad wyżej wymieniony punkt.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
 5. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2016 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2016 rok.

8.1 Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Gródek i Tykocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
 7. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

15.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

15.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

15.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 10:55.

Obrady wznowiono o godz. 11:05.

 

Ad. 3  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego nr 545/2017 w dniu 30 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Białostockiego przyjął informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok (zał. nr 6). Informacja ta została Państwu przekazana. Państwo ją otrzymaliście. W dniu 16 maja 2017 r. uchwałą nr 573/2017 Zarząd Powiatu Białostockiego przyjął korektę informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok (zał. nr 7). Ta korekta również została dla Państwa przekazana. Chciałabym tutaj zwrócić głos dla Pani Dyrektor Mirosławy Drewnowskiej, ponieważ ona zarządza całym mieniem powiatu białostockiego. Przedstawi dla Państwa prezentację z tego zakresu”.

 

Pani Mirosława Drewnowska - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przestawiła zebranym Radnym informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok w formie prezentacji multimedialnej (zał. nr 8 ).

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok.

 

Ad. 4  Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2016 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Radnym Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2016 rok (zał. nr 9).

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2016 rok.

 

Ad. 5  Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2016 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: „Komisja głosami 4 „za”, 3 „przeciw” wnosi o udzielenie Zarządowi Powiatu Białostockiego absolutorium. Wnosi także o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2016 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego (zał. nr 10).

 

 

Ad. 6 Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Radnym uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok (zał. nr 11 ).

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii  o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok (zał. nr 12). Omówiła także Uchwałę Nr 579/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 rok (zał. nr 13) oraz Uchwałę Nr 544/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2017 r. (zał. nr 14).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok przedstawił:

 • Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna,
 • Pan Marek Skrypko - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny- opinia pozytywna,
 • Pan Jarosław Wądołowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej- opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej- komisja nie wyraziła opinii,
 • Pan Wiesław Pusz - Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Pan Wojciech Fiłonowicz - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna,
 • Pan Andrzej Babul - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna,
 • Pan Jan Bolesław Perkowski - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 10 głosach „za” oraz 15 głosach „przeciw” nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok.

 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2016 rok.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2016 rok (zał. nr 15).

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Uważam, że jest wątpliwość prawna. Projekt uchwały nie został przyjęty. Dobrze zrobi wyjaśnienie, czy przyjęliśmy uchwałę o nieprzyjęciu sprawozdania, bo to nie jest tożsame. Proszę, żeby Radca Prawny się wypowiedziała. Przyjęliśmy uchwałę w sprawie nieprzyjęcia sprawozdania, czy też po prostu nie przyjęliśmy projektu uchwały”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Bardzo proszę o opinię Panią mecenas, jeżeli potrzeba czasu to też bardzo proszę o taką informację”.

 

Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Szanowni Państwo, skoro projekt uchwały nie zyskał poparcia Rady, bo „za” było 10 osób, zaś „przeciwko” 15. Oznacza to, że po prostu ta uchwała nie została podjęta, czyli nie zatwierdzono sprawozdań”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Nie ma tak, że nie przyjmuje się sprawozdania. Normalnie, sprawozdanie nie zostało przyjęte i dalej proceduje się nad absolutorium Zarządu”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo projekt dotyczący udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego. W związku z tym, że ten projekt był praktycznie procedowany na wszystkich komisjach, bardzo proszę o opinię stałych komisji Rady Powiatu do projektu tej uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium. Bardzo proszę Komisja Rewizyjna – Pan Roman Czepe”.

 

 Opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2016 rok przedstawił:

 • Pan Roman Czepe – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna,
 • Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna,
 • Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Infrastruktury Technicznej – opinia negatywna,
 • Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – opinia negatywna,
 • Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia negatywna,
 • Pan Jan Bolesław Perkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia negatywna.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W imieniu klubów PiS, Nasze Podlasie i Niezależni przedstawiam stanowisko w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego (zał. nr 16). Rok 2016 oceniamy negatywnie, jeżeli chodzi o podejmowane decyzje przez Zarząd Powiatu Białostockiego, co spowodowało niegospodarność i objawiało się złym zarządzaniem oraz brakiem kontroli nad jednostkami powiatu i nad ich funkcjonowaniem. Nie dokonując szczegółowej analizy wszystkich jednostek należących do powiatu i samego starostwa, bowiem wszelkie szczegółowe uwagi zgłosiliśmy na posiedzeniach komisji i podczas sesji Rady Powiatu, pragniemy wskazać kilka przykładów. Po pierwsze Zarząd Powiatu jako organ założycielski i mający kontrolę nad szpitalem w Łapach doprowadził do zamknięcia oddziału położniczo – ginekologicznego w 2015 roku i utraty kontraktu za 1 500 000 zł, a skutki tego nieprzemyślanego i wysoce szkodliwego działania były widoczne w budżecie za rok 2016. Zmusiło to powiat między innymi do pokrycia straty szpitala w wysokości 1 500 000 zł z budżetu powiatu. Wypowiedzenie umów najmu z przychodni z ul. Piaskowej w Łapach spowodował utratę przychodu, reszta najemców z tego budynku również wyprowadziła się. Ta niegospodarność wpływać będzie jeszcze przez długi czas na funkcjonowanie szpitala i na jego ujemny wynik finansowy, który będziemy pokrywać z budżetu powiatu. Po drugie, zarządzanie majątkiem należącym do starostwa, brak monitoringu i audytów w podległych jednostkach w zakresie powierzonego mienia nad nieruchomościami powiatu, odmowa Zarządu Powiatu na odwodnienie, osuszenie budynku internatu  w Łapach w budżecie za rok 2016. Budynki powiatu są niszczone i niezabezpieczone przed wandalizmem. Przykładem jest budynek przy ul. Geodetów. Budynek przychodni w Łapach – 1800 m2 powierzchni użytkowej, kiedyś generował zyski, dzisiaj można nazwać go pustostanem, z jednym gabinetem zabiegowym zajmującym 30 m2. Nieprzejrzysta praca Zarządu nad budżetem powiatu, brak systematycznych informacji Radzie Powiatu o zmianach w budżecie wprowadzonymi uchwałami Zarządu Powiatu Białostockiego. Wielokrotnie Rada Powiatu mogła obradować nad nieaktualnym budżetem, bowiem Zarząd przed sesją Rady lub w dniu sesji dokonywał zmian w budżecie, o czym nie informował Radę. Prawdopodobne naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez dopuszczenie do ogłoszenia przetargu i rozstrzygnięciu przetargu dnia 4 lipca 2016 roku na zadanie „przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Rzędziany, etap I” bez ujęcia tego zadania w budżecie powiatu. Rada wprowadziła zadanie dopiero w dniu 13 października 2016 roku. Szanowni Państwo, tych kilka przytoczonych przykładów wskazuje na niewłaściwy nadzór nad majątkiem i jednostkami wchodzącymi w skład powiatu białostockiego w 2016 i ich brak wizji dalszego rozwoju. Działania Zarządu Powiatu związane ze szpitalem w latach 2015 – 2016 za czasów Dyrektora Tadeusza Gniazdowskiego były akceptowane, wręcz forsowane przez Zarząd Powiatu, który zrezygnował z kontraktu na oddział ginekologiczno – położniczy, Zarząd miał także plany zamknięcia oddziału chirurgii. Wypowiedział umowy najmu przy ul. Piaskowej w Łapach, dziś i w latach przyszłych będziemy odczuwać negatywne skutki ekonomiczne tych działań. W trosce o dobro, budżet i majątek powiatu nie pozwala udzielić nam absolutorium za rok 2016. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado. Cieszę się, że są media, bo jest czas nad pewnymi rzeczami publicznie też porozmawiać i powiedzieć w kontekście absolutorium dla Zarządu. Pierwsza rzecz, absolutorium dotyczy wykonania budżetu za lata 2016. Generalnym zarzutem wobec Starosty i Zarządu w dniu dzisiejszym jak czytam też w mediach w sferze publicznej jest niegospodarność nieruchomości przy ul. Geodetów. Otóż chcę Państwu przekazać i tą informację Państwa w pewien sposób zmusiliście mnie, ażebym przekazał materiał opracowany przeze mnie dotyczący zakupu zagospodarowania i wręcz niefrasobliwości, czy też nieprawidłowościach przy zakupie, zarządzaniu tym majątkiem i doprowadzenie jego do stanu jaki on dzisiaj jest w okresie 2010 – 2014. Pozwolę Państwu i też prosiłbym, żeby Pan Przewodniczący mi nie przerywał, ażebym mógł odczytać wnioski, które zostały przeze mnie przygotowane. Jestem otwarty, ażebyśmy jeśli Państwo będziecie widzieli taką potrzebę w każdej chwili publicznie na ten temat rozmawiać. W dniu 11 grudnia 2014 roku Rada Powiatu powierzyła mi pełnienie funkcji Starosty Białostockiego. W pierwszych dniach mojego urzędowania w obecności pracownika starostwa dokonałem lustracji nieruchomości przy ul. Geodetów 1. Wówczas jego stan niewiele różnił się od dzisiejszego. Budynek jako typowy pustostan, ściany, stropy, schody, dach i okna – nic więcej. Bez instalacji, wyposażenia, kotłowni. Budynek nadający się do rozbiórki lub wymagający bardzo dużych nakładów finansowych niezbędnych do doprowadzenia go do stanu używalności. Analizując okoliczności zakupu i zagospodarowania tej nieruchomości na podstawie powyższych dokumentów należy wyciągnąć następujące wnioski. Pierwsze, nieruchomość przy ul. Geodetów zakupiono z dużym pośpiechem, bez opracowania własnej wyceny, ekspertyzy stanu technicznego i oceny możliwości adaptacji budynku do celów administracji publicznej. Drugie, od początku nie było określonego jasnego zamiaru inwestycyjnego. Opracowywano fragmentaryczne dokumentacje remontowe, dokonano remontu na poziomie kondygnacji (wymieniono 20 drzwi wewnętrznych) po czym opracowano koncepcje i projekt gruntownej przebudowy wraz z rozbudową budynków. Kosztorys inwestorski zgodnie z opracowaną dokumentacją określał wartość robót na kwotę około 10 000 000 zł. Trzecie, dokumentacja projektowa dotycząca zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjnego na budynek administracji samorządowej wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową oraz przebudową istniejącego budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną opracowywane było przez biuro projektowe xxxxxxxxxx przez ponad 2 lata. Pozwolenie na budowę uzyskano dopiero 21 sierpnia 2013 roku. W wyniku prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego wzajemnych zobowiązań finansowych starostwo powiatowe zapłaciło w 2016 roku kwotę 60  563, 38 zł. Po wygaśnięciu we wrześniu ubiegłego roku pozwolenia na budowę, dokumentacja ta stała się bezużyteczna. Łącznie na dokumentację, ekspertyzy, przedmiary robót i oceny, wydano 144 680, 38 zł. Czwarte, od momentu zakupu do końca 2014 roku powiat białostocki wydał na tą nieruchomość 4 401 434 zł. Uzyskał dochód w wysokości 186 138 zł z czynszu dzierżawnego czterech firm. Wynajmowały one 882 m2 powierzchni budynku do czerwca 2011 roku. Czynnikiem przyśpieszającym degradację budynku było zaprzestanie użytkowania budynku w wyniku rezygnacji z wydzierżawiania pomieszczeń oraz likwidacji pomieszczeń kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Pewien wpływ mógł mieć też wpływ pozostanie nieruchomości od maja 2012 roku bez całodobowego dozoru. Szóste, z przedstawionych w niniejszym opracowaniu dokumentów oraz faktów wynika jednoznacznie, że budynek ulegał stałej dewastacji w okresie pełnienia funkcji Starosty Białostockiego przez Pana Wiesława Pusza. W tym dokumencie jest wykaz i omówienie dziesiątków dokumentów, które na przestrzeni tego okresu były robione. Powiem Państwu przynajmniej jedną czy dwie sytuacje. Otóż kwestia demontażu kotłowni, demontażu całego centralnego ogrzewania łącznie z demontażem krat, które zostało zlecone śmiem twierdzić, przyjacielowi Pana Starosty, bez jakiegokolwiek przetargu, bez niczego za kwotę umownie 20 000 zł. Na tym interesie powiat jeszcze stracił, bo dopłacono do tego w granicach 12 000 000 zł, gdyż zapłacono Panu xxxxxxx kwotę 23 000 zł za demontaż kotłowni. Oczywiście został on później nabywcą wszystkich materiałów zdemontowanych i zapłacił starostwu powiatowemu w granicach 10 000 zł. Niewykluczone, że między innymi demontaż krat w oknach mógł mieć przyczynę, że po kilku miesiącach nastąpiło włamanie, gdzie skradziono 20 skrzydeł okiennych. To jest jedna z przyczyn drodzy Państwo i obarczanie dzisiaj publicznie tego Zarządu i Starosty Pełkowskiego, doprowadzenie do takiego stanu technicznego budynku jest niewłaściwe. Co się tyczy pozostałych kwestii. Otóż drodzy Państwo, jeśli niewłaściwe były decyzje podejmowane w 2015 roku to nie jest powód, ażeby dzisiaj mówić, że w 2016 roku były jakiekolwiek nieprawidłowości w zarządzaniu mieniem. Nie chcę powtarzać i wiem, że Państwo powiecie, że Starosta i Zarząd jest odpowiedzialny czy współodpowiedzialny. Chcę tylko przypomnieć, że decyzje w szpitalu podejmuje kierujący – Dyrektor szpitala. Nie chcę też przed Państwem ukrywać, że informacja czy zamiar dotyczący likwidacji oddziału ginekologiczno – położniczego było konsultowane ze mną i ze mną było uzgadnianie. Uważaliśmy wtedy i uważam, że na tym etapie była to słuszna decyzja, była zupełnie inna koncepcja prowadzenia szpitala. Natomiast wraz ze zmianą Dyrektora zmieniła się koncepcja funkcjonowania szpitala i dzisiaj inna obowiązuje. Natomiast Państwo poprzez dokonanie zmiany w Komisji Konkursowej w wyborze Pani Łapińskiej, przy całym szacunku, nie oceniam negatywnie funkcjonowania Pani Łapińskiej, natomiast przekreśliliście też w pewien sposób koncepcję, którą uważaliliście za słuszną, gdzie wszyscy wszem i wobec mówili czy fundusz czy specjaliści, że jeśli na oddziale ginekologiczno – położniczym jest mniej niż 400 porodów rocznie należy taki oddział zrestrukturyzować, czyli inaczej mówiąc zlikwidować. To chyba tyle. Sądzę, że już w miarę wyczerpałem, także przekażę Panu Przewodniczącemu opracowanie, które jest przygotowane, a też w dniu jutrzejszym poproszę obsługę Rady, ażeby każdemu z Państwu w formie elektronicznej też ta treść, jest to 14 stron i jeśli uważacie Państwo za celowe możemy się spotykać i dyskutować o gospodarności bądź też o niegospodarności tego Zarządu w kontekście działań poprzedniego Zarządu z poprzednim Starostą”  (zał. nr 17).

 

Pan Wiesław Pusz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dzisiaj dyskutujemy nad absolutorium. Absolutorium dotyczy roku 2016 i koncepcja Przewodniczącego Zarządu jest taka, że winnym nieotrzymania absolutorium jest były Starosta Wiesław Pusz. Chciałbym powiedzieć, że tak słuchałem Pana Starosty Antoniego Pełkowskiego to wydawało mi się, że on wierzy w to co mówi, ale wydaje mi się też, że ta jego wiedza jest na podstawie fałszywych przesłanek. Otóż budynek został zakupiony z przeznaczeniem na budowę starostwa, została zrobiona koncepcja, gdzie przewidywała ona nadbudowę jednego piętra. Zostały wydane pieniądze na ekspertyzy wytrzymałościowe, na podprowadzenie prądu zgodnie z wymaganiami projektu, na usunięcie zbędnej instalacji centralnego ogrzewania. Budynek w znacznej części był budynkiem magazynowo – produkcyjnym i był wyposażony w grzejniki typu Favier (dla niezorientowanych to są rury na których nawinięta jest blacha, generalnie one są niedozwolone w pomieszczeniach biurowych). Co można było zrobić w tym czasie, to zostało zrobione. Na to wszystko są stosowne dokumenty, została uzyskana dobra cena ze sprzedaży złomu. Zarzuty są niezasadne. Podstawowym problemem niszczenia budynku jest to, że w budynku nastąpiło gromadzenie się wody. Ciągi nie zostały udrożnione i ta woda stoi do dzisiaj i budynek wilgotnieje. To są sprawy zaległe z poprzedniej kadencji, więc myślę, że to nie jest dobra strategia, żeby pokazywać jacy jesteśmy gospodarni na tej zasadzie, że ktoś był niegospodarny. Na wszystko są dokumenty, są w posiadaniu Pana Starosty. Jeżeli Pan Starosta uważa, że coś jest nie w porządku, są na to stosowne przepisy, proszę działać. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Zanim oddam głos Panu Janowi Perkowskiemu, tutaj chciałbym zwrócić się do Pani Jolanty Den. Pani Jolanta była w Zarządzie w latach 2010 – 2014”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Pan się myli w tych latach. Nie decydowałam o zakupie tego budynku. Na tym etapie nie było mnie w Zarządzie. To było jeszcze w kadencji kończącej się jeszcze przed moim zasiadaniem w Zarządzie”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ale te wszystkie informacje, bo tak pobieżnie przejrzałem, one istniały przy sytuacji takie, że Pani była Wicestarostą, ale proszę Państwa, zostawmy ten temat, bo to nie o to chodzi. W dzisiejszym dniu mówimy o absolutorium, a nie o historii jeżeli rzeczywiście są tam oznaki sprzeniewierzenia mienia, bądź natury prawnej to bardzo proszę o wystąpienie i na tym chciałabym ten temat zakończyć dzisiaj tę dyskusję”.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otóż może na wstępie taka moja wypowiedź jako prawnika. Czuje się co najmniej zakłopotany tym, co Pan Starosta tutaj powiedział, ponieważ trudno odnosić się do tego co się słyszy. Łatwiej byłoby odnieść się do tego co się czyta, bo wtedy można kilkukrotnie przeanalizować pewne fragmenty, które budzą po prostu niepokój. Natomiast sposób w jaki Pan Starosta przedstawił sprawę budynku przy ul. Geodetów sprawia moje wrażenie, że nastąpiło tam do działań, które wyczerpują znamiona czynów zabronionych przynajmniej. W związku z tym mam pytanie, później proszę na nie odpowiedzieć. Od jak dawna Pan dysponuje taką wiedzą? Czy Pan złożył już stosowne doniesienia, bądź zawiadomienia? To jest taka pierwsza sprawa, ponieważ nie możemy spokojnie tutaj siedzieć na sali i słuchać rzeczy, które wydają się być czymś co zmusiłoby nas do złożenia takich doniesień, więc teraz pytanie. Od kiedy Pan dysponuje takimi dokumentami? Czy Pan już takie czynności podjął? To jest pierwsza sprawa, druga sprawa natomiast do której trudno się nie odnieść, to jest sprawa rzeczywiście szpitala. Pan Starosta mówi, że to podejmuje zarządzający szpitalem takie decyzje. Ten temat ćwiczyliśmy już wielokrotnie i tutaj konstrukcja rzeczywiście naszego samorządu, że każdy na każdego może trochę zwalić. Także w końcu nikt za nic nie ponosi odpowiedzialności, ale tutaj wyraźnie usłyszeliśmy, Pan Starosta to przyznaje, że pewna wizja rozwoju szpitala w momencie wyboru nowej Pani Dyrektor została przekreślona. Słyszeliśmy tutaj, że to miały być zamknięte 2 oddziały. To mówił Pan Przewodniczący Jan Bolesław Perkowski. Pan natomiast mówi, że pewna wizja została przekreślona, to znaczy że ta wizja nie została do końca zrealizowana. Chciałem, żeby się Pan po prostu do tego odniósł, bo to jest bardzo ważna rzecz dla nas. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie Radny Skrypko. Pierwsza kwestia, dokumenty na dobrą sprawę jeszcze nawet nie ma kompletu wszystkich dokumentów z którymi chciałabym się zapoznać jako Starosta. One są co jakiś czas kompletowane”.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Przepraszam, uzupełnię tylko. Czyli Pan nam przekaże fragment dokumentów, tak?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Nie, ja wykazałem w tym cały wykaz dokumentów, którymi na dzień dzisiejszy dysponuję, które wydaje się, że przynajmniej z oświadczeń pracowników są w starostwie powiatowym. Między innymi była opracowana ekspertyza stanu technicznego, fundamentów i itp., gdzie na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie odnaleźć w starostwie takiej ekspertyzy, a sądzę że jest to kluczowa rzecz. Te materiały są też przeze mnie, czy przez inne osoby analizowane i na dzień dzisiejszy jeszcze nie doszedłem do jakiegoś wniosku, że należało odpowiednie organy tym zainteresować. Tym bardziej, że jak Państwo słyszeliście co mówił mój poprzednik Pan Wiesław Pusz wszystko jest właściwe. Jeśli dojdę do takiego wniosku, że należy to zrobić to na pewno to uczynię. Druga rzecz, co się tyczy szpitala. Drodzy Państwo, nie jest żadną tajemnicą, że przez okres funkcjonowania Dyrektora Gniazdowskiego uważaliśmy, że należy ten szpital pokierować w kierunku usług geriatrycznych. Było to w dużej mierze stanowisko od samego początku Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Demografia pokazuje też, że te usługi chociaż dzisiaj są nisko płatne, to na to będzie zapotrzebowanie. Z punktu widzenia społecznego, jeśli dzisiaj pacjent czeka pół roku, rok, czy dłużej na łóżko,  to jest jak kiedyś określiłem zbrodnia systemu nad takimi ludźmi. Żeby zmodernizować szpital w tym kierunku między innymi pod zwiększenie ZPO, trzeba było wygasić oddział ginekologiczno – położniczy, żeby na trzecim piętrze szpitala dokonać remontu. Na ten remont jak sobie przypominam to większość radnych przeznaczyła środki finansowe. Nosiliśmy się z zamiarem, ażeby otworzyć może szumnie Regionalne Centrum Opieki Senioralnej, tak ażeby ten zakres usług geriatrycznych, które dzisiaj są, nie są właściwie realizowane jak gdyby zagospodarować. Na tym polegała koncepcja opracowana w dużej mierze przez Dyrektora Gniazdowskiego, przy akceptacji Starosty i Zarządu. Natomiast jeśli Pan Perkowski znajdzie jakikolwiek dokument Zarządu, że Zarząd zadecydował, czy nosił się z zamiarem likwidacji oddziału chirurgicznego to proszę pokazać. To, że są, czy były dyskusje o tym, nie ukrywam drodzy Państwo, że przy pierwszym chyba moim spotkaniu z Państwem wyraziłem swoją opinię, że parząc na wyniki finansowe szpitala, że niewykluczone, że trzeba byłoby jeden i drugi oddział zamknąć. Co nie znaczy, że takie decyzje były rozważane przez Dyrektora Gniazdowskiego, przez Zarząd i przez Starostę w sensie podejmowania jakichkolwiek decyzji”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ad vocem Panie Starosto, planowanie z tego co Pan Starosta wcześniej powiedział, to w planach było coś takiego jak zamknięcie chirurgii. Ad vocem tego co działo się w szpitalu w Łapach, posiadam oświadczenie Pana Tadeusza Gniazdowskiego, byłego Dyrektora SP ZOZ w Łapach, które odczytam i złożę dla Pana Przewodniczącego za chwilę”.

 

Oświadczenie Pana Tadeusza Gniazdowskiego zostało przeczytane przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, co stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeśli chodzi o nieprawidłowości, powtórzę, dobitniej, to co powiedział Pan Marek Skrypko. Jeżeli są zarzuty, należy, taki jest obowiązek – to nie jest dobra wola – zgłosić to do właściwych organów i to niechybnie, czyli niezwłocznie, nie czekając. Jeżeli ich nie ma, to o czym my mówimy? To jest gra: słowa na słowa. Chętnie zapoznamy się z tymi dokumentami, ale ja dwukrotnie interpelowałem
w sprawie ul. Geodetów, w sprawie zakupu nieruchomości, przeznaczaniu, stanu itp. Osobą, która odpowiadała, nie widząc nic drożnego, złego, jeżeli chodzi o zakup, stan itd., był Pan Starosta Antoni Pełkowski. Te interpelacje i odpowiedzi są na stronie internetowej. Jako chyba najbardziej zaangażowany w tej sprawie radny pytałem o to dobitnie, szczegółowo. Jeśli chodzi o inne kwestie, tutaj jest trochę tak, że gdy my mówimy o 2016 roku, to się piłeczkę przerzuca w poprzednie lata. Tak, proszę bardzo, proszę przygotować raport, przedstawić go Radzie, być może na to będzie czyjaś odpowiedź. Ale jaki ma sens dzisiaj ta dyskusja, kiedy mówimy o podsumowaniu, ocenie, roku 2016. Było na to wiele innych okazji. Między innymi przy okazji moich interpelacji, przy okazji innych pytań. Jeszcze to ma aspekt trochę zabawny, takie sugerowanie, że demontaż kotłowni, czy jakichś elementów ciepłowniczych, przeprowadził przyjaciel byłego Starosty, ale mówi to skądinąd przyjaciel, były Starosta byłego Starosty, więc jak to jest wiarygodne? Jeśli chodzi o basen, który wskazywaliśmy, byliśmy przecież tam na przeglądzie, piękny basen, tylko taki niespodziewany, spontanicznie wykonany przez deszcz. Wypompowano wodę, ale już jest znowu ten basen. Nie wpływa to na tkankę obiektu, fundamenty itp.? O tym mówimy, o tej niegospodarności. Jeżeli chodzi o szpital, to jest pomyłka, Panie Starosto. Tu chodzi o to, że porównanie zawsze było do 300 porodów. W Łapach było 293, no to wielka różnica? Natomiast w Kolnie było też mało, były takie porównywane szpitale. Teraz zobaczcie Państwo, żeby było śmieszniej, chociaż to jest śmiech przez łzy, ekipa łapska bardzo dobrych lekarzy ginekologów i położników poszła do Sokółki. Za nimi tam także poszły rodzące kobiety i kobiety, które będą leczone ginekologicznie, czyli niektóre ośrodki na tym właśnie zyskują. Z daleka przyjeżdżają za lekarzem, bo ma dobrą opinię. Skok miał polegać na pójściu do przodu, zainwestowaniu, rozwijaniu. Jeżeli mówimy o tym, że szpital miał iść w kierunku ZPO, czyli geriatrii, na tym właśnie polegał błąd. Dzisiaj słyszę, przecież rozmawiamy i w NFZ, ale i w środowisku starostów, tych którzy także walczą o szpitale. Właśnie oni mają problem z tego typu oddziałami, bo wszystkie one są na stratach. Myśmy wyraźnie mówili, że one są na stratach. Pytaliśmy, kiedy będą zyskiwać? Nikt nie wie. To, że będzie przybywać chętnych i pacjentów tak, ale te usługi są i prawdopodobnie długo będą niskopłatne, właśnie na tym rzecz polega. Trochę to okrucieństwo właściwie tej sytuacji w służbie zdrowia, wysoko płatne są usługi i procedury zabiegowe. Na tym rzecz polegała, ten sukces w Bielsku i w Wysokiem Mazowieckiem z ortopedią, Hajnówki. My mamy 12 000 000  zł roczne kontraktu, a Hajnówka 46 000 000 zł. Nie mówimy o obszarze, bo to nie ma sensu. Jaki obszar, przepraszam? Jeden z najbardziej, a może najbardziej wyludniający i starzejący się powiat w Polsce. Poprzez to, że zdobywali wszystko co jest możliwe, zachowali przychodnię, podstawową specjalistkę i zdobywali wszystko, po ostatni kontrakt, o który się sądzimy, rehabilitacji kardiologicznej. Jak wygramy sprawę w sądzie, to pewnie będzie powtórzony konkurs itp. Ten skok musiał być tylko do przodu i to jest problem, o którym mówimy dzisiaj bardzo rzetelnie. Dziękujemy za to, co się potem stało. Panie Starosto, o tym mówimy też bardzo uczciwie. Wszędzie publicznie mówię – dziękuję, że nastąpiło takie porozumienie wszystkich radnych ponad podziałami. Szacunek dla radnych. Porozumieliśmy się co do dużych wydatków. Tamta polityka była polityką złą, błędną. Skutki właśnie mamy. Oddział ginekologiczno-położniczy, wiemy, Sokółka zyska dzięki naszej ekipie i pacjentkom. To jest problem. Gdy będziemy rozliczać ten rok, zobaczymy, będziemy dyskutować w roku 2018. Natomiast tutaj trzeba uczciwie powiedzieć to nie zmiana Dyrektora była tylko ważna, ale dlatego że jasno powiedzieliśmy sobie „nie” – w tym kierunku nie należy iść. Dzisiaj Pan Dyrektor Gniazdowski – odczuwam z tego oświadczenia, które odczytał Pan Przewodniczący Jan Perkowski – wydaje się rozumieć to samo, że to była błędna polityka. Nie wiem przez kogo inspirowana, bo to nie padło. Padły stwierdzenia, że konsultowana przez obie strony. Pan Jan Perkowski może mnie poprawi. Trzeba było od początku przedyskutować zupełnie inną politykę. O tym dzisiaj mówimy z pełną szarością”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Drodzy Państwo, Panie Radny, dosłownie 2 - 3 zdania. Pierwsza kwestia Geodetów, dlaczego teraz? Otóż drodzy Państwo, jest to nazbyt poważna rzecz, żeby sobie od tak nie mając kompletu, czy świadomości, że ma się komplet dokumentów, żeby o takich rzeczach mówić publicznie. Sądziłem, że w ogóle nie trzeba będzie na ten temat rozmawiać. Natomiast jeśli są zarzuty, że Starosta Pełkowski z Zarządem doprowadził do takiego stanu. Uważam, moim obowiązkiem jest, ażeby taką informację przedstawić. Druga rzecz, co bulwersuje Państwa i mnie też bulwersowało jest to kwestia sławetnego basenu, czy cokolwiek. Otóż z informacji, które mam i to jest wydaje mi się, że to jest w 100 % pewne, w tej kotłowni pojawiała się stale woda. Poziom wód gruntowych był i jest wyższy niż poziom posadzki. Poprzedni właściciel Spółdzielnia „Elektryk” miała zainstalowaną w kotłowni pompę i niemalże stale pompa ta jeśli podnosił się poziom wody w studzience wypompowywała tę wodę, gdyż instalacja odwodnieniowa była wyżej niż poziom posadzki i wód gruntowych. Według mojej wiedzy na etapie demontażu kotłowni w grudniu 2011, bądź 2012 roku, to jest też w tym opracowaniu, zdemontowaną tę pompę i ta woda stale tam przebywa. W chwili obecnej jeśli moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, budynek nadaje się do wyburzenia nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia, ażeby tam montować pompę, odwadniać na stałe tę wodę. Co się tyczy szpitala, powiem tylko jedno Panie Romanie. Uważam i nie tylko ja, że szpital to nie jest przedsięwzięcie biznesowe. Spotykam się z tym, gdzie mi Wicemarszałek mówi – „ależ słuchaj, zobacz, ZPO u nas w wojewódzkim 700 000 zł strat, bo tylko mamy patrzeć na złotówki”. Możemy powiedzieć, że drogi też nie przynoszą nam dochodu czy czegokolwiek. Natomiast patrząc na czynnik społeczny, kiedy masę ludzi potrzebujących i ich rodzin dzisiaj nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, uważałem i uważam, że należy to zrobić. Co się tyczy oświadczenia Pana Gniazdowskiego, pominę to drodzy Państwo. Też wiem, jakiego sms’a jednemu z radnych przysłał Pan Gniazdowski i jak wyrażał się o Staroście, którego dzisiaj niemalże oskarża za to, że nie został on nadal Dyrektorem szpitala. Także nie chcę wypierać się, że kluczowe decyzje nie były konsultowane ze Starostą, czy też z Zarządem. Natomiast kwestia wypowiedzenia umów lokalu przy ul. Piaskowej w Łapach. Była to indywidualna decyzja Pana Gniazdowskiego, dowiedziałem się o niej dopiero po fakcie”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto mówi Pan, że to była polityka, nasz szpital kierował się polityką NFZ. To jest dla mnie niepokojąca informacja. Dobrze, że to się zmieniło, bo poprzedni Dyrektor Roleder w rozmowach mówił, że takie szpitale powiatowe jak w Łapach, to trzeba zamknąć. Prowadził do tego Pana Starostę i byłego Dyrektora, żeby tej placówki nie było w opiece zdrowotnej w ogóle. Miałby on wtedy 12 000 000 zł do kontraktu do podzielenia. To jest jedno. Pan mówi o tym, że patrzy Pan na aspekty społeczne jeżeli chodzi o ludzi chorych, schorowanych, starszych. Tutaj były małe dzieci, które się rodziły, przychodziło życie. To się nie opłacało, ale jak już jest starszy człowiek no to patrzę na aspekt społeczny. Tam samo ważni są starsi i noworodki Panie Starosto. Nie można tak mówić cynicznie, że raz jedno jest ważne, potem drugie jest nieważne. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Noworodki mają się gdzie rodzić”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, ostatnio w Białymstoku jest problem, panie rodzą na korytarzach, też się zdarza. W Szpitalu Wojewódzkim był artykuł, że w wanienkach te dzieci były przetrzymywane. Dziękuję”.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Szanowni Radni, Panie Przewodniczący, tutaj były takie argumenty używane, że nie można cofać się do 2015 roku. Zależność jest prosta, jakby nie było roku 2015 – 2014 to nie mielibyśmy pewnych rzeczy w 2016. Jeżeli są argumenty rzucone, to każdy ma prawo znaleźć źródło tych argumentów, w tym czasie kiedy one się naprawdę pojawiały. Wracając do szpitala, proszę Państwa bardzo dobrze pamiętam, że koncepcja Pana Dyrektora Gniazdowskiego obejmowała także przejęcie tej opieki podstawowej, między innymi pokłosiem tego było wypowiedzenie dzierżawy na ul. Piaskowej. Jeżeli ten argument miałby być zły, to na pewno nie miałby on tutaj poparcia, bo Państwo kiedyś zwołaliście konferencję na tej sali z udziałem między innymi polityków PiS-u  na temat szpitala w Łapach. Tam był obecny Dyrektor Pan Dębski ze szpitala z Zambrowa, który wręcz atakował i naciskał na Pana Dyrektora Gniazdowskiego, żeby zająć się opieką podstawową. Tylko od razu zastrzegał, że jest tylko jedno ryzyko – lekarze.  Toczyła się dyskusja, bo właśnie mówił, że zagrożenie jest jedno bezwzględnie szpital powinien tym się zająć tylko, czy Pan Dyrektor będzie w stanie zorganizować sobie lekarzy. Okazało się, że tego nie przeskoczył. Mamy teraz konsekwencje. Proszę uderzyć się w pierś. Wygląda na to, że zostawiony obiekt na ul. Piaskowej to jest taki zajączek, którego Państwo próbujecie cały czas dogonić i nie daj Boże, żeby go złapać. Przecież były oferty i są oferty prawie aktualne starostwa, jak ten obiekt zagospodarować. Państwo to odrzuciliście. Mając większość nie chcecie, żeby powiat zainwestował w archiwum, w cokolwiek. Rzuciliście hasło – archiwum w Supraślu, kiedy tam przygotowana jest dokumentacja, kiedy można tam zainwestować. Chciałbym zapytać się tak uczciwie. Czy Państwu zależy, żeby faktycznie nie było tego pustostanu? Czy zależy, żeby on był i żeby można było jeszcze jeden rok „bić” Starostę, że jest niegospodarność. Jeżeli chodzi teraz o szpital, w ogóle o funkcjonowanie. Pamiętacie Państwo może, była tu grupa ekspertów, którzy chcieli podjąć się opracowania strategii funkcjonalnej szpitala itp. Byli trochę drodzy, ale mimo wszystko uważam, że to byli fachowcy. Oni także podkreślili jedno, same położnictwo nie miało racji bytu, przy tych standardach ilościowych. Błędem być może, albo myśmy się na tym nie znali, albo było to kompleksowo ujęte, błędem i przyznaje to, że ginekologia przy okazji zniknęła. Natomiast proszę tylko zwrócić uwagę, że cały zespół lekarzy z Łap dosłownie w momencie kiedy tylko  była decyzja, jeszcze nawet przed decyzją o rozwiązaniu tego oddziału, oni już pracowali w Sokółce. Tam akurat pracuje siostra. Pracowali w ten sposób, że ledwo dojeżdżali. Czasami było pół godziny, że jeden wyjechał, a drugi nie zdążył z Łap dojechać. Także to było dość wcześniej rozstrzygnięte przez nich. Prawdopodobnie potraktowali Sokółkę jako firmę, która daje większe perspektywy i jest naprawdę perspektywiczna, bo w tej chwili ten oddział to jest „maszynka do rodzenia”. Praktycznie robi tam takie obroty, że aż wszyscy wychodzą z podziwu. To są dosłownie rzemieślnicy, którzy stworzyli tam sobie super miejsce pracy. Sprawa następna, jeżeli chodzi o strategię, bo tutaj Państwo do Starosty macie uwagi, że on coś opiniował. Proszę Państwa, w tej chwili nowa Pani Dyrektor Łapińska, też ma błogosławieństwo od nas wszystkich na swoją strategię. Co będzie jeżeli 4 000 000 zł ujęte w perspektywie, w tym opracowaniu, który dzisiaj może będziemy oceniać, że te ponad 4 000 000 zł wzrostu, bo będziemy startować w konkursach i dostaniemy, a jak one nie pojawią się, te pieniądze i nie będzie w 2018 roku 12 000 000 zł, czy 18 000 000 zł, a zostanie 12 000 000 zł. Będziecie Państwo szukali winy u Starosty? Tak samo Pan Gniazdowski, zagrał w pewnym kierunku, coś tam nie wyszło. Tej opieki podstawowej nie udało mu się zrobić. Jak Państwo teraz podejdziecie do tego, że prawdopodobnie jest legalnie, że już przy rozbudowie szpitala w czasie przetargu wygrywa oferta na 300 000 zł, chociaż następna jest za 200 000 zł? Tu decyduje mimo wszystko szpital. Zdaje się, że Komisja Rewizyjna zajmowała się tym i to poszło. Za jakiś czas ktoś przyjdzie i powie, proszę Państwa to była niegospodarność. Są pewne rzeczy gdzie decyduje kadra zarządzająca, jesteśmy mimo wszystko jakąś opiniującą, ale bardziej oglądającą stroną i strategicznie możemy decydować. Dużo rzeczy dzieje się po prostu pod wpływem osób, które administrują tą całą działalnością. Uważam, że z tą ul. Piaskową tutaj chyba Pan Perkowski najczęściej zauważał, że zostały praktycznie stracone dochody. To zostało zrobione z pewnej koncepcji. W tamtym czasie ta koncepcja nie była bezsensowną, bo wszyscy twierdzili, że źle jest, że szpital nie ma podstawowej opieki zdrowotnej, że nie ma tych lekarzy rodzinnych, bo wtedy w komplecie trzyma po prostu bardzo dużą część klientów. Była próba tego zrobienia, nie wyszła. To się zgadza. Natomiast proszę nie stawiać zarzutu, że ktoś z premedytacją to zrobił, bezsensownie, bez jakiegokolwiek celu, bo wtedy jest to niegospodarność. Dziękuję”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, sam właściwie Pan sobie odpowiedział, bo mówił Pan, że szpital to nie jest przedsiębiorstwo biznesowe, ale mówi Pan w takim kontekście – skoro do ZPO, czyli geriatrię mielibyśmy dopłacać, to nie przejmujmy się, trzeba dopłacać, bo szpital nie jest przedsiębiorstwem biznesowym. Skoro nie jest i trzeba dopłacać, to dlaczego likwidowano oddziały? Chodzi o szpital, który ma usługi wielokierunkowe, ma usługi podstawowe w całej gamie szpitala. Krytykowano, że trzeba dopłacać. Ale nie jest to przedsiębiorstwo i jak będzie ZPO, po prawie zamknięciu  szpitala, to tu dopłacać można? Właśnie na tym polega błąd. Cieszę się, że Pan się z tego wycofał, szacunek za to. Wspólnie teraz realizujemy trudny program i kosztowny. Pytamy oczywiście o dochody, jakie będą w przyszłości. Odpowiadając Panu Kozłowskiemu,
a któż to wie, co będzie? Natomiast są zapisy w protokołach, bardzo wyraźne, naszych stanowisk i wypowiedzi. Tego się nie boimy, wiemy, czego chcemy. Jeśli chodzi o to co się stało, to mówiliśmy od początku, że jest to złe, jeśli chodzi o oddział ginekologiczno-położniczy czy inne. Mało tego, nie tylko chirurgia była zagrożona, przecież interna i gdyby nie twarde stanowisko może wszystkich, zgoda, ale twarde nasze stanowisko, to ktoś by starał się, nie stawałby na głowie, a tak ktoś uczynił wszystko i uratował ten oddział. To już był trzeci zagrożony oddział. Mówimy o niecofaniu się do przeszłości. Cofamy się, albo nie cofamy się. Raz dobrze, raz źle, ale w końcu, do jakich lat się cofamy? Przecież ten Zarząd to jest rok 2014 - 2015 - 2016 - 2017.  Ileś lat kontynuacji pewnej polityki. Mówimy tutaj oczywiście o Geodetów i tak dalej. Długo mieliście Państwo większość, mogliście, dyskutując czy nie dyskutując, przeforsować swoje rozwiązania. Jeśli chodzi o POZ, nie mamy pretensji, że tu były złe intencje, bo nie znamy tych intencji, ale złe wykonanie, złe podejście. Jeśli  chodzi o POZ wszyscy chcą mieć POZ-y. Tylko dzisiaj jest już trudno o POZ-y. Ileś tam temu, wcześniej, może tak, zgoda. Dzisiaj trudno jest o lekarzy. Dlaczego? Wiadomo, każdy woli mieć tę usługę sam, samodzielnie. Tu jest duży zysk. Natomiast koncepcja Pana Dyrektora polegała na tym, że „ja ich zmuszę, oni przyjdą do mnie, to będzie POZ szpitala, ja będę płacił im pensje”. Oni mówią „nie”, my chcemy pracować na swoim, na zyskach. „Chcemy dzielić swoje własne zyski”. Błąd polegał na tym, że najpierw zaszantażowano, wypowiedziano umowę dzierżawy. Przecież rozmawialiśmy o tym oficjalnie i w kuluarach, liczono, że oni poddadzą się. Pytaliśmy przecież o to wielokrotnie Pana Dyrektora. On mówił: „nie mają wyjścia, oni się poddadzą, oni będą musieli”. A oni zrobili prosty myk prawny, czy też obeszli to, co zaproponował Dyrektor. Bezumownie korzystali i kto podjąłby się ich usunięcia? Nawet jeżeli, to gdzieś na korytarzu by prowadzili te usługi. Dlatego to było wielkie ryzyko, moim zdaniem bezsensowne. Jeżeli miałoby się lekarzy – zgoda, ale się zupełnie nie miało. Jeśli chodzi o przetarg, odpowiadając Panu Radnemu Kozłowskiemu, poprosił mnie Pan Radny Gołaszewski, zgłosił, że są poważne zastrzeżenia zgłaszane mu przez inną osobę i prosił żeby Komisja Rewizyjna tą sprawą się zajęła. Uprzedziłem o tym Panią Dyrektor, zaprosiłem na komisję, temat był poruszany. Pani Wicestarosta Den poinformowała, że Zarząd zna sprawę, nie wiem może dwa dni wcześniej czy ile dni, audytorzy wewnętrzni zostali skierowani do szpitala w tej sprawie, czyli w sprawie zamówień publicznych, chodzi o przetarg, o którym mówimy. Czekamy na informację, na pewno nie dzisiaj. Komisja Rewizyjna chętnie zresztą zapozna się z tym, czy Komisja Zdrowia także. Dziękuję”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o przychodnię przy ul. Piaskowej, w tamtym czasie była jeszcze prywatna przychodnia. Głośno mówiliśmy na komisjach, wielokrotnie wchodziłem w spór z Panem Dyrektorem Gniazdowskim, nie darzyliśmy się jakąś sympatią wtedy, bo uważałem że robi źle, bo mając jednego lekarza porywał się z „motyką na księżyc”. Cała ta nasza podstawowa opieka zdrowotna miała być przy ul. Harcerskiej, a nie na ul. Piaskowej. Tak czy tak ten budynek stałby się pustostanem. Dziękuję”.

 

Pan Marek Skrypko – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, trochę odpowiadając Panu Radnemu Kozłowskiemu. Czy będziemy szukali winy u Pani Dyrektor? Trzeba to powiedzieć, że różnica pomiędzy Panią Dyrektor Łapińską, a Panem Dyrektorem Gniazdowskim jest taka, że Pani Dyrektor Łapińska nie miała w programie i nie ma z tego co słyszę zamykania czegokolwiek. Natomiast Pan Gniazdowski rzeczywiście zamykał. Co więcej Pan Dyrektor Gniazdowski tak naprawdę nie był z konkursu, dopiero gdy do niego przystąpił to żeśmy tę pracę odpowiednio ocenili. Natomiast gdyby z takim programem wystartował to myślę, że nikt by tego nie zaakceptował i tych wielu nieszczęść byśmy uniknęli. To jest też taka niefrasobliwość w zarządzaniu ogólnie rzecz biorąc największą jednostką jaką mamy. Różnica tak naprawdę między stylem Pani Dyrektor Łapińskiej, nie chwaląc jej absolutnie, bo przecież nikt z nas czegoś takiego nie uprawia, a Panem Dyrektorem Gniazdowskim jest taka jak pomiędzy rzeźnikiem, a okulistą. Dziękuję”.

 

 Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, cofnęliśmy się dzisiaj w tych rozważaniach o kilka lat wstecz. Rozmawiamy tu o likwidacji między innymi oddziału ginekologiczno – położniczego, ale myślę że nikt nie wspomniał jakie były jeszcze dodatkowe uwarunkowania, oprócz tych koncepcji o których wspomniał Pan Starosta. Po pierwsze, cały oddział wyglądał fatalnie, w porównaniu do oddziałów ginekologiczno – położniczych, chociażby w Białymstoku. Sale były wieloosobowe, bez łazienek, nie były remontowane. Nie mówię tu o samym gabinecie, ale o samym oddziale. Myślę, że zupełnie w tej chwili odbiegał od standardów jakichkolwiek. Jeżeli nie było decyzji o całkowitym remoncie i dostosowaniu go do warunków, w których naprawdę kobiety nie miałyby luksusu, ale zapewnione podstawowe standardy jakie mają w tej chwili na innych oddziałach położniczych to nie możemy tu mówić o tym, że on miałaby istnieć w tym kształcie jaki istniał. Naprawdę te warunki, jeśli ktokolwiek tam był z kobiet i mężczyzn widział, to mnie poprze. Oddział powinien być natychmiastowo remontowany, tak jak powiedziałam i dostosowany do standardów jeśli chodzi o salę i chociażby łazienki. Odnośnie całej sytuacji to myślę, że wokół tego oddziału była nieprzyjazna chociażby pod kątem pracy lekarzy, ponieważ znają Państwo, bo to akurat opisywały media gdzie zdarzały się sytuacje, że nie były dyżury obsadzone na tym oddziale - oddziale gdzie przyjmowane, tak jak Pan Perkowski mówił „jest nowe życie”. Nie było obsady, kto wówczas w razie nie daj Boże wypadku wziął za to odpowiedzialność? Pamiętam, dzwoniły to osoby tutaj z mediów i mieszkańcy pewnie naszego powiatu, którzy chcieli tam wtedy korzystać. Było głośno proszę Państwa przez to, stwarzana wokół samego szpitala pamiętacie zła propaganda, ale i opinia. Rzeczywiście nie było przychylności, jeśli chodzi o NFZ, więc tych przesłanek było wówczas naprawdę dużo. Dziękuję”.

 

Pani Sylwia Rząca – Radna Powiatu Białostockiego: „Przysłuchuję się tej dyskusji i muszę Państwu powiedzieć, że myślałam, że po dwóch latach już tak nie boli. To co dzisiaj usłyszałam tutaj to zaczęło boleć jeszcze bardziej niż dwa lata temu w momencie kiedy z dniem 1 lipca wszystkie osoby zatrudnione na oddziale ginekologiczno – położniczym  straciły pracę i do tej pory tej pracy nie znalazły, z małymi wyjątkami – ja i koleżanka. Reszta niestety boryka się z zasiłkami przedemerytalnymi. Czuję się jako ofiara tych decyzji jakby na to nie patrzeć pomimo, że tak jak mówię 1 lipca minęły dwa lata. Czuję się jako ofiara – jako pracownik, jako osoba która 20 lat przepracowała na tym oddziale. Jako kobieta czuje się odpowiedzialna za losy kobiet, które mieszkają na ternie Gminy Łapy i okolic, które korzystają z naszych usług. Uważam, że były leczone profesjonalnie, przez dobrych fachowców. Zresztą tak jak Pan Michał Kozłowski powiedział, fachowcy znaleźli się w szpitalu w Sokółce. Dlaczego znaleźli się w szpitalu w Sokółce? Nie mieli absolutnie takich planów w 2015 roku, natomiast od momentu kiedy nastała kadencja tej Rady Powiatu na pierwszym spotkaniu już też o tym mówiłam na sesji inauguracyjnej Pan Starosta Pełkowski przyszedł do nas, na klub i powiedział, że oddziału nie będzie. Ta wieść szybko się rozniosła, bo takie wieści roznoszą się bardzo szybko, więc lekarze postanowili szukać pracy. Od stycznia do końca czerwca mówiło się o tym, że oddział będzie zamknięty i zlikwidowany. Nikt z lekarzy nie jest samarytaninem, żeby po prostu za wszelką cenę ratować to, zresztą to nie byli ludzie związani absolutnie z Łapami. To byli ludzie z Białegostoku i okolic, więc oni nie mieli w tym takiego interesu, żeby za wszelką cenę walczyć za uratowaniem tego oddziału. Natomiast wszystkie przesłanki łącznie z Panem Dyrektorem Gniazdowskim, Zarządem, Panem Starostą mówiły o tym, że oddział będzie zamknięty. Zaczęła się po prostu równia pochyła, która doprowadziła do takiego stanu, że zaczęli sukcesywnie odchodzić. Pojawiła się spółka lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala z Doktorem xxxxxxxxxx, która po prostu zaoferowała im takie warunki jakie zaoferowała. Poszli do Sokółki na warunki spartańskie. Ten oddział dopiero w tym roku został delikatnie można powiedzieć wyremontowany w Sokółce, poszli na warunki spartańskie. U nas jeżeli chodzi o wyposażenie oddziału, tutaj zwracam się do Pani Wicestarosty Jolanty Den, proszę nie mówić, że to był oddział zaniedbany. Nie, to Pani jako Wicestarosta i członek Zarządu oraz Pan Wiesław Pusz jako Starosta dofinansowali ten oddział w postaci utworzenia nowoczesnej poradni ginekologiczno – położniczej, którą możemy poszczycić się. W szpitalach powiatowych takich porani niestety nie ma. Lekarze którzy tam przyjeżdżają, między innymi lekarz z Warszawy, mówił że zaprasza do szpitala jakiegokolwiek w Warszawie, jaki tam jest syf, wczesny PRL. Był zachwycony tym, że  może przyjeżdżać i w takich warunkach pracować. To ze środków starostwa i powiatu zostały zakupione: histeroskop, laryngoskop, łóżko porodowe, aparaty KTG, UDT. To ze środków starostwa był wyremontowany oddział, zostały zmienione drzwi na kodowane wejścia. To ze środków starostwa miały być robione dalsze inwestycje, tylko niestety nie było dobrej woli, a trzeba to było pociągnąć w tym kierunku, zainwestować i zostawić to. Teraz myślę, nie bylibyśmy całkiem gorsi niż szpital w Sokółce z takimi specjalistami jakich mieliśmy. Po to szukało się takich lekarzy, takich jak Pani Doktor, która nie pojawiała się na dyżurach, żeby mieć argumenty do tego, żeby to zamknąć. To jest jedna sprawa. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o usługi ginekologiczne, to Panie Radny Kozłowski powiem Panu tak, nie ma miejsca bytu oddział ginekologiczny oddzielnie i oddział położniczy oddzielnie. Lekarze są specjalistami ginekologii i położnictwa. Nie ma takiej możliwości, żeby się z samej ginekologii utrzymać w systemie pracy 24 godzinnym. Zabezpieczyć lekarzy na dyżury, personel, położne, wszystkie normy, żeby utrzymać kontrakt. Te dwie dziedziny niestety nie idą ze sobą obok. Można stworzyć tak jak Pani Dyrektor Łapińska sugerowała pododdział raz w tygodniu, robić małe zabiegi, gdzieś  tam na chirurgii, ale na pewno nie ma możliwości utrzymania samego oddziału ginekologicznego w szpitalu powiatowym bez położnictwa. To jest nierealne. Tyle od siebie po prostu chciałam powiedzieć i jeszcze raz podkreślam. Boli mnie to bardzo, będzie boleć. Straszną krzywdę wyrządzono mnie, moim koleżankom i przede wszystkim pacjentkom. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, wnoszę o zamknięcie listy mówców, ponieważ naszą dyskusję zdominowały dwie sprawy na temat, których powiedziano tu wszystko. Sprawa Geodetów i szpitala w Łapach, przeciąga się to w nieskończoność. Chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz, mianowicie dobre wykonanie budżetu w 2016 roku, czego nikt tu nie powiedział, jest zasługą radnych opozycji ówczesnej, do której ja się nie zaliczałem. To zasługą radnych opozycyjnych wówczas było podjęcie inicjatywy i współpracy z KRUS-em, co doprowadziło do sprzedaży w Supraślu. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „I może Państwo negocjowaliście cenę za sprzedaż, co?”

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „A to już wynik niezbyt zadawalający i to już Pana rola. Dziękuję”.


 
Pan Ryszard Łapiński - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni. Naprawdę miałem dzisiaj nie zabierać głosu. Panie Przewodniczący bardzo proszę zamknąć tę dyskusję, bo ta dyskusja w tej chwili na temat szpitala jest antyreklamą dla szpitala. Jeżeli myśmy tak ciężko walczyli o pewne rzeczy i żebyśmy wspólnie wypracowali, a dzisiaj brudy pierzemy – dla mnie jest przykro. Przypomnę tylko, 2006 rok cukrownia 21 000 000 zł było na remont, 2007 rok decyzja o zamknięciu. Co z tego? Szanujmy to co mamy w tej chwili. Skupmy się, jest Pani Dyrektor, jakie ma problemy, w czym trzeba pomóc. Dyskusja ta w tej chwili jeden drugiemu przerzucanie, to jest nie będę komentował. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To nie w tym miejscu i czasie, ponieważ Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny będzie obradowała, tam może wyrazić każdy swoje opinie”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Podsumowując. Też miałem nie zabierać dzisiaj głosu, ale skoro padły niektóre wypowiedzi, wręcz zmuszony jestem – także przez koleżanki i kolegów klubu. Uważam, że trzeba odpowiedzieć na to, co się stało w 2016 roku, żeby się to już nie powtórzyło. Oddałem szacunek za to, co robimy wspólnie w sprawie szpitala w Łapach. Nie udawajmy, zwłaszcza po głosie zupełnie dla mnie niezrozumiałym Pani Wicestarosty Jolanty Den, że było tak dobrze, bo ten głos nie powinien paść. Pani Starosta była po pierwsze Wicestarostą, członkiem Zarządu, ważnym, etatowym członkiem Zarządu i miała okazję w tej sprawie występować wielokrotnie. Mało tego, to jej wypowiedź dzisiaj jest krzywdząca dla szpitala, bo w ostatnim czasie, rzeczywiście w tej kadencji była zła opinia o szpitalu, od pamiętnych wypowiedzi medialnych – one są zarejestrowane – mówiono że ten szpital będzie likwidował oddziały, które przynoszą straty. W związku z tym, skoro będzie się je likwidować, to po co iść do tego szpitala? Ludzie myślą w kategoriach całego szpitala, skoro to i tamto zostanie zamknięte, co z tym szpitalem? Przekaz szedł bardzo prosty. Naturalna antyreklama. Przecież mówienie o tym, że była zła opinia o oddziale ginekologiczno-położniczym jest niesprawiedliwością. Jeżeli mogę tutaj powiedzieć, przepraszam tam był w 1987 roku pierwszy poród łapski, a chyba drugi, jeżeli chodzi o powiat, a może województwo z udziałem współmałżonka. Miałem szczęście być przy narodzinach mojej córki. To był początek takich działań szpitala, była sala septyczna i aseptyczna. Ojcowie mogli być. Szpital patrzył bardzo do przodu i dalekosiężnie. Zatem nie róbmy tej złej reklamy, właśnie o to proszę. Rada Społeczna Szpitala przecież negatywnie opiniowała likwidację tego oddziału. Wydawało się, że temat jest zamknięty, nikt nie podejdzie do tego tematu. Temat wrócił. Proszę się nie dziwić, że wracamy, mówimy jak to było, bo do dziś nie jesteśmy z tego zadowoleni. Ten tryb jest dla nas niezrozumiały. Państwo przecież wiecie, że dzisiaj w sieci obowiązuje zasada, że musi być kontraktowanie w ciągu dwóch ostatnich latach. W związku z tym, że nie mamy ginekologii i położnictwa, nie możemy dzisiaj mieć pieniędzy na to i tej usługi. Pani Dyrektor robi co może, a to jest potwornie trudne, żeby zwiększyć kontraktowania. Ale jak dzisiaj, kiedy są bardzo ograniczone w związku z reformą pieniądze. W ramach chirurgii, żeby zrobić chirurgię ginekologiczną. Logiczne, wszyscy mówią zgoda, ale ciągle jest zasada: nie macie jednak oddziału. I o to dopominaliśmy się w Ministerstwie – tych dwóch lat kontraktowania. Podsumowując, nie oceniamy przecież tego roku, oceniamy rok 2016. Mam nadzieję, że za rok ta ocena będzie już inna, nie wiem zresztą. Będziemy dyskutowali, ale na pewno inne argumenty padną, jeżeli chodzi o podsumowanie tego roku. Co do tamtego, on też nie był równy Panie Starosto, zgoda. Było wiele dobrych rzeczy. My, jako opozycja, mamy prawo, a nawet obowiązek, za to nam wyborcy płacą, żebyśmy patrzyli na ręce i ocenili krytycznie to, co trzeba ocenić. Dziękuję”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, mam wrażenie że Pan Czepe bardzo wybiórczo mnie zrozumiał. Nie powiedziałam o ogólnej opinii tego oddziału. Powiedziałam o opinii, która stworzyła się po tym, jak na jednym z dyżurów nie było tam lekarza. Może Pan o tym przeczytać w prasie w „Kurierze Porannym”, gdzie były telefony i zaniepokojone Panie pytały, czy jak będą miały ten termin, czy rzeczywiście będzie tam ta obsada. O tym wydarzeniu konkretnie mówiłam. Identycznie jeśli chodzi o oddział ginekologiczno – położniczy, doskonale wiem jak był wyposażona poradnia. Podkreślam, chodziło mi o sale i łazienki, tylko o to”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa nie będziemy kontynuowali takiego przeciągania, nie wiadomo w jakim celu. Punkt, który mamy przed sobą jest w sprawie udzielenia absolutorium. Dyskusja była dosyć owocna i burzliwa. Opinie komisji zostały przedstawione”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego przy 9 głosach „za” oraz 15 głosach „przeciwnych”, nie podjęła uchwały z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2016 rok.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium (zał. nr 18a).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ogłosił 15 minutową przerwę.

Przerwa rozpoczęła się o 1305

Obrady wznowiono o 1320

 

Ad 8.1 Informacja Starosty o pracach Zarządu miedzy sesjami Rady.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, zaskoczony jestem, że Państwo przerzucili ten punkt. Zastanawiałem się z jakiego powodu, to nie ma znaczenia. Na piśmie Państwo otrzymaliście (zał. nr 19), ze swojej strony nie będę dodawał, bo i tak dzisiaj sporo zabierałem głosu. Pozwólcie Państwo, że ograniczę się tylko do tego, że poproszę Państwa o pytania, sugestie, uwagi szczególnie do naszych Dyrektorów, no i oczywiście do mnie, czy do Pani Wicestarosty”.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, na ostatniej bodajże sesji prosiliśmy, żeby w tych punktach było trochę jaśniej powiedziane czego sprawa dotyczy. Właśnie w punkcie pierwszym akceptowano projekty uchwał i pkt. 1: „zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego współfinansowania drogi powiatowej i sesja Rady Powiatu XLI”. Jakiej drogi dotyczy i jakiej gminy?”

 

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny. Kwestia ogólna jakiej drogi, to poproszę Pana Dyrektora. Natomiast drodzy Państwo nie widzę konieczności, ażeby zobowiązywać pracowników starostwa jak jest 30 – 50 – 60 punktów, ażeby opisywać każdy. Drodzy Państwo dostajecie program i informacje znacznie wcześniej niż są komisje. Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby na komisjach gdzie są Dyrektorzy, wszystkie służby, na każde pytanie Państwu odpowiedzieć. Praktyka jest taka, że wcześniej nikt z nas jako radnych raczej nie zagląda do tej informacji, a dopiero na sesji. Mam prośbę, ażeby przed poszczególnymi komisjami przeglądnąć informację i jeśli potrzeba jakiś wyjaśnień to są służby, nawet też jeśli na komisji nie są w stanie wyjaśnić to szczegółowo , czy też w formie pisemnej odpowiedzą Państwu na sesji”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, bardzo proszę nie pouczać radnych, jak mają pracować i w jakiej konwencji. Uważam, że każdy pracuje tak jak powinien. W związku z tym, że była prośba trzeba ją po prostu wziąć pod uwagę, chyba że powie Pan wyraźnie – nie mam chęci przekazania informacji takiej pracownikom podległym. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, nikogo nie pouczam, bo jeśli już to mogę powiedzieć – to proszę nie pouczać starosty, jak ma przygotowywać informację. Powiedziałem jasno, nie widzę tej konieczności ażeby pracownicy na 30 – 50 punktów, które są do każdego pisali wyjaśnienia. Później też okaże się, że jeszcze te otrzymane wyjaśnienia być może są nie nazbyt szczegółowe i dlaczego jest nieszczegółowe. Sądzę, że powinienem przyjąć koncepcję, że na wszelkie wątpliwości, zapytania na komisjach są służby, jest czas ażeby wyjaśnić”.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, przyjąłem do wiadomości, dostosuje się następnym razem do Pańskich uwag. Nie mniej jednak chcę zaznaczyć, że to o co pytałem to w następnych punktach w większości jest jasność sprawy i pisze czego sprawa dotyczy. Tu akurat nie, dlatego chciałem się dopytać. To jest jedna rzecz. Jeszcze chciałem zapytać o punkt w dziale III, punkt 5: „podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Michałowo opracowania dokumentacji”. Czy ta sprawa, bo jakoś nie przypominam była omawiana na sesji którejkolwiek czy nie? Dziękuję”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, temat był omawiany i na Komisji Infrastruktury Technicznej. W związku z tym, że na poprzedniej sesji Rada Powiatu Białostockiego podjęła stosowną uchwałę umożliwiającą zawarcie tego porozumienia, stąd podpisano to porozumienie z Gminą Michałowo. Tak, było to omawiane”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam takie pytanie, bo akurat w pracach zarządu nie znalazłem tego, ale znalazłem w protokole: „podpisanie umowy z firmą EKOTRADE  Sp. z o. o dotyczącej wykonania modernizacji systemu alarmowego”. Co to ma na celu? Z tego jak zauważyłem czy to będzie tak, że już nie będziemy mieli w starostwie portierów na nocki? Jak to ma
w ogóle wyglądać? Bo tu jeszcze ma być dozór całodobowy – monitoring obiektu. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, doszliśmy do wniosku że wiele rzeczy w tym kraju zmienia się w sensie technologicznym i nie ma potrzeby, nie ma takiej konieczności, ażeby nasi portierzy od godziny 22  do 6 nad ranem siedzieli w budynku, w sobotę i niedzielę. Dlatego była i jest decyzja ażeby zainstalować system alarmowy, aby zawrzeć umowę z firmą ,która to będzie obsługiwać ten system i w przypadku czegokolwiek, czyli zadziałania systemu pojawiać się tu, żeby sprawdzać czy jest włamanie, czy też nie. Natomiast ci pracownicy będą w dużej mierze „wykorzystywani” przy naszych drobnych pracach konserwacyjnych,  modernizacyjnych, czy innych. Przewidujemy, że nastąpi to z początkiem lipca tego roku”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, szanowni Państwo w dziale III punkt 1, do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego, chyba to pytanie. Dlaczego wycofano wnioski do Wojewody w sprawie tego potwierdzenia własności, przecież to były istotne rzeczy”.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, PZD skierował wystąpienie do Zarządu, aby wycofać od Wojewody wnioski dotyczące potwierdzenia prawa własności nieruchomości od Wojewody Podlaskiego. Związane to z tym, że weszlibyśmy w procedury związane z przepisami artykułu nr 73 ustawy przepisy wprowadzające reformę administracji publicznej. Takie procedury trwać mogą czasami po kilka, bądź kilkanaście lat i uniemożliwić mogą w przyszłości realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji np. na rok 2018. Po analizie sytuacji doszliśmy do wniosku, że sposób zatwierdzenia podziału nieruchomości może się odbyć mocą przepisów specustawy drogowej. Tym bardziej, że za gruntami przejmowanymi z artykułu 73 znajduje się jeszcze część gruntów, które są niezbędne do przebudowy drogi powiatowej, jak np. przeciwskarpa rowu przydrożnego, bądź po przebudowie droga nabierze kształtu i odpowiednie parametry będzie musiała posiadać. W związku z tym specustawą drogową zamierzamy dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości. Tego, co wcześniej zamierzaliśmy procedować w trybie artykułu 73 u Wojewody Podlaskiego. Dziękuję”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam jeszcze pytanie co do prac Zarządu. Fakt, że mówiliśmy o tym na Komisji Infrastruktury Technicznej już po części. Chodzi mi o zmiany Zarządu z dnia 23 maja, który odbył się Zarząd o godzinie 1200, przed naszą sesją, która odbyła się o godzinie 1400. W tej sprawie konsultowałem się z RIO, dowiadywałem się czy jedno z drugim nie jest sprzeczne, bo cała procedura przebiegała w ten sposób. 17 maja dostaliśmy projekt budżetu, który był głosowany 23 maja na sesji, ale o godzinie 1400. Państwo zmieniliście zapisy w tabeli inwestycyjnej, poprzesuwaliście środki. Mam takie pytanie, wychodzi mi osobiście, że myśmy mieli nieaktualny budżet w momencie głosowania, bo on nie był rzeczywisty. Albo uchwała Zarządu jest nieważna, albo uchwała Rady. Wiem Pani Skarbnik, jestem laikiem, więc dlatego pytam. W związku z zaistniałą sytuacją będziemy składać oficjalne zapytanie do RIO jak to powinno przebiegać. Czy jakakolwiek powinna być informacja, bo w dniu sesji Pani nas nie poinformowała o tym posiedzeniu Zarządu o godzinie 1400, tylko przedstawiała projekt budżetu który był przesłany 17 maja i Zarząd też milczał o tych zmianach. Co byłoby w takiej sytuacji, że z któregoś zadania z którego Państwo zdjęliście środki a my poprawką Radnych złożylibyśmy, że z tego zadania też chcemy wziąć środki i byśmy to przegłosowali. Co byłoby wtedy? Dziękuję”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Zacznę może od końca. Przewiduje, że Państwo z Niewodnicy Nargilewskiej nie zdjęliby 3 000 000 zł w jednej uchwale, ale to tylko moja konkluzja. Natomiast jeżeli chodzi o początek. Zarząd spotkał się oczywiście w dniu 23 maja o godzinie 1200. Na Zarządzie była podjęta decyzja taka, że przesuwamy te środki na Gminę Michałowo na zadanie inwestycyjne odnośnie przebudowy
z rozbudową drogi powiatowej nr 1448 B na odcinku Kuchmy, granica Gminy Michałowo, etap I. Wynikało to z tego, że w dniu 15 maja wpłynął wniosek skierowany przez Dyrektora PZD do Zarządu o dokonanie zmian w budżecie, zwiększenia środków o kwotę, którą dała Gmina Michałowo – 110 000 zł i jednocześnie 100 000 zł, żeby z budżetu powiatu na to zadanie inwestycyjne zwiększyć. Po to, żeby móc rozstrzygnąć przetarg ponieważ było tam związanie ofertą. Trzeba było zrezygnować i unieważnić przetarg albo dołożyć środki finansowe i ten przetarg rozstrzygnąć”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że zmiany były potrzebne, tylko dlaczego myśmy nie dostali budżetu z autopoprawką, ani informacji, że do czegoś takiego doszło. Chodzi mi tylko o to. Powiedzmy, że z częściami, poprawkami Zarządu mogę się nie zgodzić, ale chodzi mi o zasadę, jak to jest z przepisami. Uchwała po uchwale następuje. Dziękuję”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W związku z tym odpowiadam Panu, o godzinie 1200 był Zarząd. Zarząd podjął tę decyzję, uchwała była przygotowana i do godziny 1400 powinnam Państwu przygotować w związku z tym zmiany do budżetu. Nie zostało to dokonane, natomiast przepisy mówią że w najbliższym czasie, co nie oznacza, że w tym samym dniu kiedy jest sesja, jest obowiązek dokonywania takich zmian
w załączniku inwestycyjnym. Te zmiany wprowadzone tą uchwałą Zarządu zostały dokonane na sesji w dniu dzisiejszym. Macie Państwo już aktualny załącznik”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, ale chodzi też o kwoty, które zostały nam przedstawione i przykładowo radnych z Łap zadawalałyby, bo tutaj została zmniejszona inwestycja. Tutaj jeszcze jest zwiększenie, to  myślę, że wszystkich zadawala w Michałowie. Może Pani Radna nie chciałaby tej drogi w Michałowie, może inną chciałaby zrobić. Są zwiększenia i zmniejszenia. Powinniśmy o takich rzeczach wiedzieć w momencie głosowania. Tak naprawdę jesteśmy nieświadomi co jest w budżecie”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Państwo do dnia 23 maja z pełną świadomością przyjmując budżet na 2017 rok upoważniliście Zarząd do przenoszenia zadań, środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi, jeżeli zakres rzeczowy tego zadania nie ulegnie zmianie. W dniu 23 maja Państwo te upoważnienie cofnęliście”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, ale cały czas jest jeden wątek. Gdzie jest informacja i zmiana w tabeli inwestycyjnej? Przecież to zajmuje chwilę. Ostatnio jak robimy te zmiany w budżecie to naprawdę zmiany w budżecie oczywiście w „BESTII” to trzeba popracować, ale w zapisie na kartce w załączniku, to jest chwila pozmieniać kwoty”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie proszę Pana, to nie jest chwila”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Ewentualnie nawet protokół z posiedzenia z Zarządu dostarczyć, że taka zmiana miała miejsce, a nie wprowadzać  radnych w błąd”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Pana, to nie jest chwila dokonać zmiany w budżecie, bo np. ostatnie zmiany, które Państwo wprowadziliście w miesiącu kwietniu spędziłam nad tym 3 dni. To nie jest takie na kolanie. Na jednym, na dwóch. To nie jest tak szybko. Proszę mi wierzyć, trzeba też wszystko zmienić. Państwu wydaje się, że się zmienia się jeden załącznik. Przenosimy z jednego zadania na drugie. To jest szereg innych zmian, które trzeba dokonać, które trzeba opisać”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, widzę że w tej kwestii w miarę drobnej jesteście bardzo formalistyczni. Musi być formalnie wszystko załatwione, jeśli Skarbnik, Starosta, Zarząd pewnych rzeczy na pewno nie celowo nie przekazał to zrobicie Państwo z tego „halo”. Natomiast mógłbym zapytać „a jak są procedowane wszelkie uchwały, które Państwo przygotowujecie?” Kiedy w ostatniej chwili rzucacie Państwo tu bez jakiejkolwiek dyskusji, informacji i mówienie „głosujmy czasami blokiem”. Jak był uchwalany drodzy Państwo WPF? Miał to ktoś w ręku, widział to? Jeśli mamy pretensje, to miejmy o wiele rzeczy do siebie i umówmy się jedno, że w miarę szczegółowo będziemy wcześniej bez zaskakiwania przygotowywać, prezentować i o tym mówić”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, jeszcze się chyba nie zdarzyło tak, żebyśmy nie przedstawili naszego wniosku, nie skserowali i nie rozdali radnym. Nie ważne jaka jest chwila, ważne, że każdy otrzymał. Robimy przerwy celowo, żebyście Państwo mogli się z tymi zmianami zapoznać, a Państwo zrobiliście złą rzecz, bo nie powiedzieliście nam, że były jakiekolwiek zmiany. Nic nie stało na przeszkodzie, abyście poczekali dwie godziny i złożyli autopoprawkę. Powiedzieli: „proszę Państwa trzeba to wprowadzić, zróbmy zmiany”, przegłosować normalnie i nic by się nie stało. Teraz mamy takie odczucie, że z uwagi że usunęliśmy tam zapisy, iż Państwo nie możecie przesuwać tych środków, no dziwna sytuacja. Wykreślamy paragraf, raptem okazuje się, że było posiedzenie Zarządu, a na sesji nikt nic nie mówił. Później są takie niedomówienia, unikajmy tego. Ogólnie jest jeszcze sytuacja taka, że od marca tego roku, marcowy jeszcze jest, kwiecień i maj nie ma opublikowanego na BIP, zmian budżetu Powiatu Białostockiego. Wszystkie zmiany budżetu Zarządu są, a radnych nie ma. Dziękuję”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Dwa dni temu zwracałam na to uwagę, myślę że jednak są te zmiany do budżetu wprowadzone. Jest jeszcze kwestia tego typu, to co Pan Starosta powiedział. Autopoprawką gdyby Zarząd zgłosił na sesji, nie byłoby problemu. Myślę, że byłby problem, bo nawet prosty przykład dzisiaj tuż przed sesją Pan Przewodniczący z racji tego, że nie był na komisjach zapytał mnie o tą autopoprawkę odnośnie Choroszczy, zdjęcia środków finansowych, a przeniesienia tych środków – 220 000 zł. Pan Przewodniczący zapytał się, czy komisja nad tym debatowała, bo to może trzeba zdjąć z porządku obrad”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, rozumiem, że Pani jest poddenerwowana, ale działałem zgodnie z duchem o którym mówił Pan Starosta, że jeżeli czegoś nie wiem to pytam. To, że spytałem mam nadzieję, że Pani nie uraziłem. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Będę pytał inaczej. Dziękuję”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący mnie to nie uraziło”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, budżet przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr XLI/283/2017  po stronie przychodów jest to kwota budżetu z dnia 16 maja plus i minus zmiany wprowadzane przez Radę Powiatu z dniu 23 maja. Budżet z 16 maja 148 175 043, 096 zł minus 3 790 863 zł i plus 197 754 zł daje nam dokładnie plan dochodów po zmianach. Wobec powyższego przed sesją nie było posiedzenia Zarządu, bo powinno być to uwzględnione jeśli było posiedzenie Zarządu. 110 000 zł wprowadziliśmy po stronie przychodów, mało tego, budżet wprowadzany w dniu 9 czerwca odnosi się też do budżetu uchwalonego przez Zarząd”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak, odnosi się”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Te 110 000 zł tutaj zostaje dopiero wprowadzone. Co się dzieje w takim razie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 maja? Nie obowiązuje?”

 

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Obowiązuje, jak najbardziej”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „To Pani Skarbnik jest tu jakieś nieporozumienie, fałszowanie dokumentów, albo naruszenie dyscypliny budżetowej, prawdopodobnie”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ani jedno ani drugie nie ma miejsca. Proszę nie oskarżać nie mając dowodów. To po pierwsze. Po drugie jeżeli 23 maja o godzinie 1200 spotkał się Zarząd dokonał tych zmian, wprowadził po stronie dochodów i wydatków 110 000 zł po dochodach, wydatkach 210 000 zł, miało prawo się to nie zgadzać, ponieważ uchwałę którą Państwu przygotowywałam były 7 dni przed sesją wysyłana, więc nie obejmowała tych zmian. To prawda, nie obejmowała. Natomiast nie zgadzają się tylko i wyłącznie kwoty ogólne budżetu. Na co jeżeli RIO uzna za stosowne po prostu zwróci uwagę, że niezgodne są ogólne kwoty budżetu. Co nie znaczy że unieważni, bo to nie jest podstawa do unieważnienia jednej uchwały Zarządu, czy też drugiej uchwały Rady Powiatu. Jeżeli zmiana jest dokonana 23 maja przez Zarząd z rana, a miał Zarząd takie upoważnienie, a później jest sesja w tym samym dniu, mają prawo kwoty ogólne się nie zgadzać. Obowiązkiem Zarządu jest doprowadzenie kwot zgodnych z budżetem na najbliższym posiedzeniu Zarządu, bądź też Rady Powiatu. Co też zostało uczynione w związku z tym”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, przypomnę o tym, że to ja udzielam głosu i Pani niech się nie denerwuje. Spokojnie, udzielę Pani głosu, jeżeli będzie Pani chciała cokolwiek mówić”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, trudno mówić, że spokojnie proszę podchodzić, bo jeśli już są powody formułowane, poważne zarzuty. Powiem tylko tyle drodzy Państwo, Panie Wądołowski, to co wcześniej mi radzono. Jeśli są jakieś wątpliwości, są od tego odpowiednie służby. Proszę zgłaszać, czy to będzie RIO, czy inne. Jeśli uważacie Państwo, że nastąpiło fałszowanie dokumentów to nie Pan, Panie Wądołowski jest od oceniania i na razie nie rzucajmy już takich oskarżeń. Być może proszę to w odpowiednie miejsca skierować i stwierdzą, czy naruszona była dyscyplina budżetowa, czy fałszowane były dokumenty, czy nie”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, właśnie ja w tej kwestii. Przykro mi, że Pan źle zrozumiał, powiedziałem: „istnieje prawdopodobieństwo i przypuszczenie”. Od tego są pytania i pytam. Dlatego, że uchwaliliśmy choćby w kolejnych pozycjach na pozycji 36I – na zadaniu Kuchmy tuż po Zarządzie uchwaliliśmy kwotę 1 500 000 zł, wobec tego nie ma tych 110 000 zł wprowadzonych na to zadanie. Ja o to zadanie jeśli już samorząd Michałowa nas przekonał zabiegałem, żeby ono było w budżecie i żeby było realizowane, więc nie było problemu, żebyśmy wprowadzili to uchwałą Rady Powiatu. To jakieś nieporozumienie kolosalne,
z którego nie wiadomo jak teraz wybrnąć, bo nie wiemy do którego budżetu się odnosić”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeżeli istnieje, tak jak Pan Starosta powiedział, czy tak jak Pan Wądołowski, prawdopodobieństwo postąpienia nieprawidłowości RIO jest od tego i inne organy. Do dnia dzisiejszego uchwałą Zarządu i uchwałą Rady z 23 maja 2017 roku RIO się nie zajęła. Nie widziała na tyle istotnych błędów, żeby to składem orzekającym wszcząć postępowanie i unieważnić bądź też zwrócić uwagę na nieprawidłowości. Mało tego, nie zwróciłam nawet uwagi odnoście kwot, które są w budżecie z dnia 23 maja uchwałą Rady podjęte nieprawidłowo, a oskarżenie niestety, ale padło. Mam prawo do tego, żeby się zdenerwować trochę”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że nie potrzebnie tutaj wkradają się emocje. Sprawa jest prosta. Jeżeli dostaliśmy materiały wcześniej, to oczywiście nie zmieniamy tych materiałów, one już są w naszych rękach. Natomiast na sesji, skoro bazujemy już na tych nieaktualnych, to powinna być informacja. Rzeczywiście powinien być dołączony nowy budżet po zmianach. Zakładam, że to może wymagać czasu. Pani Skarbnik, zakładam, że to wymaga czasu, ale musi być informacja, że Zarząd dokonał zmian w tym budżecie i one wyglądają następująco. Wystarczy dla nas ustna informacja, to o to chodzi. Przecież tutaj nie mówimy, że nastąpiło jakieś sfałszowanie. Po prostu bazujemy na budżecie, który został zmieniony. Nie jesteśmy nawet tego świadomi, o to nam chodzi. Nie mówimy o rzeczowych zmianach w tym momencie, nie kwestionujemy tego. To jest zupełnie inna dyskusja. Niepotrzebne są emocje w takiej sytuacji. Oczywiście cofnęliśmy upoważnienie, ale gdyby była taka sytuacja, to wydaje się nam oczywiste – i o to jest prośba w przyszłości, gdyby było upoważnienie dla Zarządu – żeby za każdym razem Zarząd poinformował o zmianach. To jest oczywiste dla nas. Aby poinformował, nad jakim budżetem pracujemy. To jest rzecz bardzo prosta. Nie potrzebne są tu naprawdę emocje. Ponieważ wyszła kwestia dokładności informacji, czyli szczegółowości informacji ze sprawozdania Zarządu, Pan Starosta odpowiedział, tak może nawet twardo, że to wymagałoby dodatkowej pracy ze strony osób obsługujących Zarząd. Wnioskuję z prośbą o przegłosowanie, aby do materiałów, może w formie elektronicznej, kto zechce, żeby nie zużywać zbyt wiele papieru, dołączać protokoły z posiedzeń Zarządów między sesjami. To załatwi temat. Może się oczywiście zdarzyć, że nie będzie on przygotowany, będzie później przygotowany, ale nam to wystarczy. Oczywiście będzie pytanie co z uchwałami. Być może będziemy dopraszać się tych uchwał, mając informacje w protokole. Chciałbym ten wniosek podzielić, albo przynajmniej swój ograniczyć do tego, aby wraz z materiałami na sesję choćby w formie elektronicznej przekazywać protokoły z posiedzeń Zarządu między sesjami. Proszę o przegłosowanie tego wniosku”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, sądzę, że nie ma potrzeby żeby przegłosowywać. Jeśli jest Pana taki wniosek, to będzie robione tak. Zobowiążę pracowników Obsługi Rady, ażeby w formie elektronicznej jeśli będą wychodzić powiadomienia łącznie z informacją, ażeby dołączyć protokoły, które były przyjęte przez Zarząd, a na każdym kolejnym Zarządzie z poprzedniego protokół jest przyjmowany. Nie widzę problemu, jeśli to ma usprawnić naszą komunikację, to tak będzie”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za tę deklarację, Panie Starosto. Naturalnie, wycofuje wniosek, sprawa jest już załatwiona”.

 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Starosty o pracach Zarządu miedzy sesjami Rady.

 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Radnym projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr 20) wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego (zał. nr 21 ).  

 

         Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, mam pytanie, bo być może w tym szumie nie dosłyszałem. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 i nie dosłyszałem zmian w pozycji 15 i 16. Czy mogłaby Pani powtórzyć?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak, to prawda Pan nie usłyszał, bo ja ich nie omawiałam. Pozycje 15 i 16 omawiałam wcześniej, kiedy omawiałam załącznik nr 2 odnośnie zadań inwestycyjnych. Tam mówiłam o zdjęciu tych dwóch zadań inwestycyjnych, na jaki cel one zostały przeznaczone. Tak jak mówiłam, zostały one przeznaczone na most w Lewickich, ze względu na to, że przetarg trzeba rozstrzygnąć. Został ogłoszony przetarg otwarty, zostały tam otwarte oferty. Już wiadomo, że trzeba dołożyć środki. Tam na ten most dostaliśmy subwencję ogólną 834 500 zł z budżetu Państwa. Jeżeli ich nie wykorzystamy to jest jasne, że po pierwsze będziemy musieli te 834 500 zł zwrócić z budżetu Państwa, a przez najbliższe lata nie będziemy dostawać subwencji ogólnej na żaden most”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem groźbę Pani Skarbnik, że nie będziemy otrzymywać środków. Tylko dziwi mnie Pani hojność, że środkami przeznaczonymi na Gminę Zawady. Obdziela Pani już i tak dość mocno obdarowaną gminę, czy też mocno korzystającą ze środków powiatu Gminę Juchnowiec. Jest to realizacja zapowiedzi Pana Starosty. Jestem obok kolegi Radnego i rozumiem, ale czemu akurat stąd? Rozumiem, Pan Starosta mówił, że na Gminie Zawady robić nie będzie i nie raz. To moje zdziwienie. Mam nadzieję, bo jeśli jest to forma powiedzmy przeczekania, czy też środki są potrzebne w tej chwili, że te środki w razie potrzeby wrócą. Mam nadzieje, że zadanie z tabel nie zostanie wykreślone mimo, że zostanie z kwotą 0. Prosiłbym tutaj o jakąś uszczegółowioną odpowiedź”.

 

 Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, jeśli ta korekta nastąpiła za zgodą, czy z uzgodnieniem z Panem Wójtem Gminy. Chcę Pana i Państwa uspokoić, że jeśli zajdą takie okoliczności, że w tym roku ta inwestycja, czy to przedsięwzięcie w Gminie Zawady będzie realna to na pewno ze strony Zarządu Powiatu Białostockiego pojawi się propozycja zmian w budżecie z określoną kwotą, ażeby zrealizować  takie przedsięwzięcie. Chcę Państwu powiedzieć tylko jedno, przetargi pokazują, że w każdej planowanej inwestycji zabraknie nam pieniędzy i trzeba spokojnie się zastanawiać skąd wziąć, ażeby rozstrzygać poszczególne przetargi. Jeśli dzisiaj w danej inwestycji nie są pieniądze niezbędne sądzę, że rozsądne jest, żeby wziąć te pieniądze nawet jeśli się pojawi taka konieczność. Na każdej sesji można dokonać zmian i znaleźć pieniądze. Nawet jeśli drodzy Państwo trzeba byłoby zgłosić przez Zarząd Powiatu Białostockiego zwiększenie deficytu to, żeby zrealizować inwestycję taki wniosek jestem przekonany ze strony Zarządu Powiatu Białostockiego wypłynie”.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeszcze odnośnie Gminy Juchnowiec Kościelny, tam trzeba było zwiększyć środki o łączną kwotę 1 160 000 zł. 580 000 zł daje gmina, a drugie 580 000 zł jest z naszego budżetu, także tam jest finansowanie 50 % na 50 % + jeszcze te środki z budżetu Państwa”. 

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, Panie Dyrektorze, Panie Starosto, na koniec Komisji Infrastruktury Technicznej prosiłem o dokumenty uzgodnień z Panem Wójtem Gminy Zawady w tej kwestii na potwierdzenie, że jest to uzgodnione. Czy ktoś mógłby przedstawić mi kopię takiego dokumentu?”

 

         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Dokumenty pisane w tej sprawie po prostu nie istnieją Panie Radny. Jestem po rozmowie z wójtem, sekretarzem, z Panią xxxxxxxx z Urzędu Marszałkowskiego i według najlepszej wiedzy mogę odpowiedzieć, że w tej chwili środków na tak zwany drugi nabór w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” nie ma. Nie ma, bo Ministerstwo Rolnictwa nie pozwala tych środków w jakikolwiek sposób uruchomić. Ponad to nie zmienia zasad obowiązujących przy naborze, czyli kryteriów. Gdyby ogłosiło przy obowiązujących kryteriach to ponownie ci sami powinni otrzymać środki, więc Tykocin i Powiat Białostocki. Swoją pulę już wyczerpaliśmy, trzeba zmienić te kryteria. To zadanie z kwotą, gdzie 220 000 zł zostało pomniejszone o tę kwotę nie ma już w tej chwili racji bytu. Nawet jeżeli nabór zostanie ogłoszony realizacja przedsięwzięcia najwcześniej w 2018 roku nastąpi. Drugie zadanie 360 000 zł, również odpowiadam według najlepszej posiadanej przez siebie wiedzy, realizacja przedsięwzięcia może nastąpić najwcześniej w roku 2018. Te zadania pozostają tutaj w budżecie. Tak jak Pan Starosta Powiatu Białostockiego powiedział i w zasadzie odpowiedział dokładnie na wątpliwości, jeżeli zajdzie potrzeba to środki się znajdą”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuje za obietnicę, jednak to po raz pierwszy tutaj padło tak kategoryczne stwierdzenie, że zadanie to nie będzie realizowane w 2017 roku. Szkoda, że zabrakło tej odwagi, żeby powiedzieć to przy Pani Sołtys”. 

 

Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani Skarbnik. Tutaj również dotycząca projektu partnerskiego z Powiatem Sokólskim „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność”. Jakieś informacje na ten temat? O co tu chodzi?”

 

Pan Piotr Matusiak – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku: „Szanowni Państwo jest to projekt realizowany już po raz 3 z powiatem sokólskim. Takie są wymogi konkursowe, żeby przystąpić do pozyskania dodatkowych środków w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego, musimy zawierać porozumienia z powiatem sokólskim. To jest wymóg podstawowy, ponieważ cześć osób uczestniczących w projekcie musi być z powiatu białostockiego, część z Miasta Białegostoku, część osób z powiatu sokólskiego. W ramach realizacji tych projektów wnosimy wkład własny 5 %. Te wkłady są wnoszone z funduszu pracy, natomiast projekt ze względu na przepływ środków finansowych musi trafić do Państwa, do budżetu powiatu jako dochód, ponieważ taki jest przepływ środków finansowych. Projekt jest kierowany do osób powyżej 30 roku życia. W ramach tego projektu będziemy organizować staże dla osób w firmach powiatu białostockiego jak również z Miasta Białystok. Natomiast Miasto Białystok jest nieliczne, ponieważ jest zastrzeżenie, że osoby z Miasta Białystok mogą występować jedynie do 15 %. Gro osób, to są osoby z powiatu białostockiego. Tak wygląda realizacja tego projektu, ten projekt będzie realizowany do końca przyszłego roku”.

 

Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo”.

 

Pan Marek Skrypko - Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałem powiedzieć, że to dobrze, że te pieniądze są dla Juchnowca Kościelnego. To bardzo złe, że nie ma ich dla Zawad. Ten śmiech sytuacyjny, no tutaj jest, aby nas to po prostu nie poróżniło. Absolutnie, nie o to chodziło. Mam takie pytanie, ponieważ skoro się znalazły pieniądze i jakieś porozumienie z Gminą Juchnowiec Kościelny na zwiększenie w związku z wynikami przetargu na most. Co się dzieje w sprawie dwóch inwestycji, które zostały tutaj wprowadzone przez nas, Radę Powiatu? Czyli dokumentacją projektową na drogę Olmonty – Hryniewicze i druga Horodniany – Turczyn. Jak to jest, że ciągle nie zostały pozyskane te pieniądze z Gminy Juchnowiec Kościelny? To są naprawdę nie wielkie kwoty, a jednocześnie udaje się pozyskać gdzieś tam 500 000 zł. Czy w ogóle zwrócono się do Gminy Juchnowiec Kościelny o sfinansowanie tego wkładu własnego? Bardzo proszę o odpowiedź kogokolwiek.”

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wydaje się, że najprostszym sposobem powiększenia wartości zadania o środki pochodzące z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny byłoby podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny. Wtedy nie byłoby wątpliwości. Wola Radnych Gminy Juchnowiec Kościelny jest taka, żeby udzielić tej pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na te dwa zadania o których  Pan Radny wspomina. Czy było wystąpienie? Nie było wystąpienia”.

 

Pan Marek Skrypko - Radny Powiatu Białostockiego: „Właśnie, dlaczego nie było tego wystąpienia? To jest pytanie do Pana Starosty Powiatu Białostockiego. Uważam takie działanie za po prostu, mieliśmy posiedzenie Komisji Zdrowia, Pan Starosta Powiatu Białostockiego mówił, że ten kto ma tutaj większość to uprawia samowolę. Robi to co chce, według własnego widzimisię. Uważam, że dokładnie Pan robi tak, jak Pan nazwał swoich oponentów, czyli nas. Po prostu uprawia Pan samowolę i według własnego widzimisię torpeduje Pan działania Rady. Jesteśmy tutaj bardzo ważnym organem i skoro coś postanawiamy to Pan po prostu powinien to wykonać, ale nie dlatego, że zaraz Pan powie, że ja Panu coś każę. Nie, nie dlatego. Dlatego, że taki jest pomysł na działalność samorządu, że skoro coś my uchwalamy to należy się zwrócić. Rozumiem, że mógł minąć miesiąc, dwa i nie dało się, nie było czasu, jest Pan zapracowany, Zarząd jest zapracowany, tonie w gąszczu różnych innych pomysłów, które należy zrealizować, ale to nie jest ta sytuacja. Mamy kolejne miesiące, ludzie tej drogi po prostu nie mają i mieć jej długo nie będą, bo nawet nie rozmawiamy tutaj o sfinansowaniu budowy, a o zwykłym przygotowaniu dokumentacji projektowej”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, nikt ani Starosta, ani Zarząd nie lekceważy organu. Natomiast Zarząd też jest organem, tak jak w pewnych kwestiach Starosta jest organem. To co powinien robić Zarząd i to co powinien robić Starosta, to nie do końca jest tak, że poszczególni Radni narzucają. Jest to organ autonomiczny. Powiem Państwu tak, gdyby była wola ze strony poszczególnych samorządów, mam na myśli organy wykonawcze, czy inne, to dawno by doszło do podjęcia stosownych uchwał. Jak Państwo widzicie w wielu wypadkach jeśli samorządowi temu, czy tamtemu zależy to nawet nie czekają na nas, podejmują uchwały. Jesteśmy w stałym kontakcie, ja jestem, Pan Dyrektor PZD z wójtami, burmistrzami, z innymi. Gdzie też wiemy jakie są ich stanowiska. To, że Panu, czy innym osobom zależy na tej inwestycji, że Państwo zadecydowaliście, że ono musi się pojawić, to nie do końca pokrywa się z wolą, czy widzeniem poszczególnych włodarzy gmin. Doskonale wiedzą co jest w naszym budżecie i z ich strony nie ma takiej, nie powiem woli, ale też nie ma przynaglenia, ażeby w tym zakresie cokolwiek się działo. Taka jest prawda. To są dla mnie przynajmniej partnerzy, którzy wydają pieniądze pół na pół, 50 % na 50 % i drodzy Państwo w zakresie dokumentacji, to my przez całą kadencję, czasami trochę sprawia to wrażenie, że robimy kolejną radosną twórczość, kolejną dokumentację zamawiamy, już nic nie mówiąc o tym, że jeśli Pan Jędrzejewski jako Dyrektor PZD ogłasza przetargi na dokumentacje to się tu nawet nikt nie zgłasza do przetargu. Dokumentacje tak jak roboty budowlane idą radykalnie w górę. W sumie nie widzę animuszu ze strony Gminy Juchnowiec Kościelny, ażeby przystępować do opracowania dokumentacji o której Pan mówi”.

 

Pan Marek Skrypko - Radny Powiatu Białostockiego: „Tylko ad vocem jeśli mogę. Pan Dyrektor Marek Jędrzejewski mówi o postanowieniu Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, Pan Starosta Powiatu Białostockiego mówi o organie wykonawczym. Mówiąc o tym, że nie widzi animuszu. Można się tego domyślać, ale też dobrze by było, żeby było formalne zapytanie do Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, żeby się ta gmina wypowiedziała. Przecież nikt się nie upiera, nie będziemy tych pieniędzy tutaj trzymać na siłę. Jeżeli ktoś nie chce tego uchwalić w finansowaniu pół na pół to proszę bardzo. Tylko to trzeba wiedzieć. Dziękuję”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, mam jeszcze jedno pytanie i tym razem o kwotę o nieco wyższą. W dokumentach, które otrzymaliśmy na dzisiejszą sesję, jest to uchwała Zarządu Powiatu Białostockiego nr 544/2017 na którejś tam kolejnej stronie pisze tak „budżet za 2016 r. zamknął się w nadwyżką w kwocie 1 435 997 ,02 zł”. Ja tej kwoty nie znajduję w żaden sposób w budżecie na 2017 r. Zawsze było tak, że nadwyżka była uwidaczniana. Proszę mi to wyjaśnić. Mamy już czerwiec, czyli półrocze”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nadwyżka finansowa o której Pan mówi owszem ona zaistniała, ale przypominam Państwu, na pewno doskonale Państwo pamiętacie, że w tamtym roku został podpisany akt notarialny w wyniku którego w dniu 31 grudnia wpłynęło 8 999 623 zł ze sprzedaży mienia w Supraślu, czyli po byłej szkole. Te środki finansowe po stronie planu dochodów nie były wprowadzone, zostały one wykonane, ale te 9 000 000 zł jest w tym roku wprowadzone jako dochody budżetu Powiatu Białostockiego. Tutaj powinna być korekta, ale nie ma terminu korekty tego. Teraz Państwo zatwierdziliście, przepraszam nie zatwierdziliście sprawozdania finansowego za 2016 rok i jest to podstawa do dokonywania korekt budżetu. Czyli będę zdejmowała z dochodów te 9 000 000 zł zaplanowane ze sprzedaży Supraśla, a wprowadzać nadwyżkę, którą zyskaliśmy w tamtym roku. Z tego samego tytułu, bo w tym wypadku jeżeli zdejmę dochody 9 000 000 zł, zwiększy się nam deficyt o te 9 000 000 zł. Będzie nie 11 500 000 zł, tylko będzie 20 500 000 zł, które trzeba będzie pokryć. Właśnie one będą pokryte z tej nadwyżki wypracowanej za rok 2016”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuje Pani Skarbnik, trochę mi to wyjaśniło. Aczkolwiek mam pewien niepokój, a w związku z uchwałą budżetową. Mam dalsze pytanie. Czy zmiany dotyczące Choroszczy obejmują całość wniosku Pana Burmistrza złożonego na Komisji Infrastruktury Technicznej? Czy być może jest uchwała intencyjna w sprawie zamierzeń o których mówił Pan Burmistrz?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „W zmianach do budżetu nie mamy tego uwzględnionego, ponieważ uchwała intencyjna mówi o 2018 roku, a my mamy budżet 2017 roku. Tam, te środki co są na te zadania inwestycyjne są jak najbardziej wystarczające. Będzie można to korygować, zdejmować z tego roku, z tych zadań inwestycyjnych dotacji dla gminy. Ponieważ to było wczoraj na Komisji Infrastruktury Technicznej i już tych zmian w budżecie nie wprowadzałam”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, dopiero dotarła do mnie ta uchwała. Nie było by pytania gdybym zobaczył ją wcześniej”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam taką prośbę, jeżeli w trakcie mamy jeden projekt uchwały budżetowej na sesję, a w trakcie się daje kolejny projekt to, żeby ewentualnie je numerować „projekt z dnia tego”, bo później się nam miesza troszeczkę. Data jest ta sama dzisiejsza i ciężko później dojść który jest który”.  

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Dobrze, będzie projekt nr 1 i projekt nr 2”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani Skarbnik, mianowicie plan dochodów. W kierunku dochodów majątkowych jest w wysokości 33 545 106 zł. Natomiast nigdzie nie widzę zmian dotyczących zwiększenia tych dochodów majątkowych, ponieważ w poprzedniej uchwale, w  sprawie zmian było 33 030 - kilka tysięcy zł. Gdzie one są uwidocznione? Zwiększenie dochodów majątkowych?” 

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, ta ostatnia uchwała, którą Państwo w terminie 7 dni przed sesją otrzymaliście, to były dochody majątkowe 33 265 106, 68 zł.”

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mówię o uchwale, która była przyjęta z 23 maja 2017 r. Tam było 33  030– kilka tysięcy”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Zgadza się, ale proszę zauważyć, że tak naprawdę dochody majątkowe bardziej zmniejszamy, niż zwiększamy”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Gdzie to jest? Gdzie ja mogę to znaleźć?”

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie rozumiem. Panie Przewodniczący, Pan po stronie dochodów, zwiększenie dochodów majątkowych ma tylko i wyłącznie kwotę 1 811 428 zł, a zmniejszenie dochodów majątkowych 1 457 000 zł. De facto zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 353 000 zł w stosunku do poprzedniej uchwały”.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem Pani Skarbik, tylko mając przed sobą uchwałę w sprawie zmian w budżecie, ja tego nijak nie widzę”. 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego przedstawił:

 • Pan Andrzej Babul - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – komisja nie wyraziła opinii,
 • Pan Marek Skrypko - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny- opinia pozytywna,
 • Pan Jarosław Wądołowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej- opinia pozytywna,
 • Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej- komisja nie wyraziła opinii,
 • Pan Wiesław Pusz - Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Pan Zdzisław Łukaszewicz - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna,
 • Pan Jan Bolesław Perkowski - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 11 głosach „za” oraz 10 głosach „wstrzymujących się” podjęła Nr XLII/287/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego (zał. nr  22).

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

        

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach przedstawiała zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 23).

 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Obowiązek sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów leczniczych wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności leczniczej. Szczegóły dotyczące wyliczania wskaźników i przedstawiania ich zostały opracowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku. Przedmiotowy raport zawiera opis ogólny jednostki ze wskazaniem na działalność medyczną, która jest prowadzona. Zawiera również składniki ekonomiczno – finansowe i analizy zarówno sytuacji majątkowej jak i finansowej, rachunek zysków i strat w części przychodowej i kosztowej oraz umiarkowane wskaźniki, czyli wskaźniki zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. Przy prognozie sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2017-2019 zostały przyjęte pewne założenia i one tutaj odgrywają bardzo poważną rolę przy diagnozowaniu tego co się będzie działo w szpitalu pod kątem ekonomiczno – finansowym. Te najważniejsze założenia to oczywiście zakres dotychczasowej działalności, podmioty planowane, zakresy i rodzaje do uruchomienia. Oczywiście plan finansowy na 2017 rok, prognoza przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem. Przypomnę od 1 października 2017 r. wchodzi ryczałtowe finansowanie podmiotów leczniczych. Poza tym dotychczasowa realizacja umów, planowane konkursy które Narodowy Fundusz będzie ogłaszał w tym roku, ale w latach następnych. Proponowane rozwiązania prawne przyjmowane w trakcie lub projektowane przez Rząd. Dlatego przedstawiliśmy na tej podstawie, na podstawie tych założeń przyjętych prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na następne trzy lata (zał. nr 24). Przepisy prawa, wzmiankowana ustawa i rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadziły taki punkt, który musieliśmy ująć w raporcie, a mianowicie istotne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na ziemne tych wskaźników w przyszłości. One zostały wymienione na stronie 17 i 18 tego raportu, a więc uwzględniliśmy tam postępowania sądowe i sprawy toczące się przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. To, że dalej mamy trudności w regulowaniu zobowiązań, one są dosyć wysokie. W tej chwili na dzień 30 kwietnia wymagalne, to ponad 1 000 000 zł. Nieopłacone przez Narodowy Fundusz świadczenia ponadlimitowe i brak informacji w jakim trybie i jak będą opłacane w przyszłości. Po za tym regulacje płacowe, zapowiadane w ochronie zdrowia, zarówno dotyczące pielęgniarek jak i innych zawodów medycznych, a także ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i oczywiście bardzo poważne zagrożenie to proponowane rozwiązania organizacyjno – prawne, które w zasadzie w tej chwili to zmieniają się z minuty na minutę. Zgodnie, tak jak powiedziałam z tymi założeniami uwzględnionymi w ustawie i w rozporządzeniu taki raport został Państwu przekazany. Dziękuje bardzo”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawił:

 • Pan Marek Skrypko - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna,
 • Pan Zdzisław Łukaszewicz - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 14 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLII/286/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 25).

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Gródek i Tykocin.

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranych Radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Gródek i Tykocin (zał. nr 26).

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Dyrektor czy mogę prosić o przytoczenie kwot w poszczególnych pozycjach?”

 

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Dla Gminy Choroszcz 35 000 zł, dla Gminy Gródek 50 000 zł, dla Gminy Tykocin 28 000 zł”.

 

Pan Jarosław Wądołowski - Radny Powiatu Białostockiego: „Dobrze, że możemy wspomóc Ochotnicze Straże Pożarne w ich działalności”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Gródek i Tykocin przedstawił:

 • Pan Jan Bolesław Perkowski - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
 • Pan Zdzisław Łukaszewicz - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 15 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLII/287/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Gródek i Tykocin (zał. nr 27).

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 28).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Gmina Czarna Białostocka realizuję przebudowę drogi gminnej pod nazwą ul. Świerkowa w miejscowości Czarna Białostocka w ramach programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”. W zakres rzeczowy przedsięwzięć wchodzi przebudowa skrzyżowania z drogą powiatowa również o nazwie Świerkowa. Jest to element tej inwestycji, którą Burmistrz Czarnej Białostockiej będzie prowadził. Rzeczy Burmistrz Czarnej Białostockiej mógł to prowadzić zgodnie z literą prawa, trzeba podjąć uchwałę
o powierzeniu mu prowadzenia tego zadania, jak również informujemy go w tej uchwale o wysokości kwoty, jaka jest w budżecie powiatu białostockiego już dawno zapisana na rzecz przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową. Ta dotacja dotyczy robót wyłącznie na drodze powiatowej. W ślad za uchwałą przygotujemy porozumienie dla Zarządu Powiatu Białostockiego, żeby unormować szczegóły związane z prowadzeniem tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo”.
 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLII/288/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych, (zał. nr 29).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 30).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” podjęła uchwałę Nr XLII/289/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (zał. nr 31).

 

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej (zał. nr 32).

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Na posiedzeniu komisji, chyba Komisji Infrastruktury Technicznej, wyraziłem pogląd, że warto by było, żeby wszystkie umowy zeszły się w tym samym czasie, czyli umowa związana z tym projektem unijnym, czyli punktem informacji i herbaciarnią. W związku z tym, z każdym ewentualnym wynajęciem stołówki i także ze służebnością. Czy tak się stanie? Chciałbym się o to zapytać. Kiedy te umowy kończyłyby się? O tym, o czym mówi Pani Dyrektor, czyli ten przetarg na dzierżawę i jaką dzierżawę? To też ważne dla nas. Chciałbym abyśmy o tym też podyskutowali na komisji, bo co innego dzierżawa trzyletnia, mały projekt jakiś, ktoś wejdzie z małą inicjatywą. Oczywiście temu, który już tam jest, to dobre może dla niego. Czy też z bardzo długim czasem dzierżawy, 10-cio, 20-letnim. Chciałbym, abyśmy omówili na komisji, ale to już inny temat. Zatem, kiedy byłby ten przetarg? Kiedy kończą się, schodzą się te umowy? Czy zeszłyby się te wszystkie umowy? Między innymi ta umowa projektowa i ta związana ze służebnością. Czy służebność jest płatna? Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, tej decyzji z naszej strony nie ma, mówię o Zarządzie Powiatu Białostockiego. Wszystko wskazuje na to, że przetarg jeśli będzie ogłoszony przez Zarząd Powiatu Białostockiego to raczej na okres jednego roku. Z czasem wydzierżawiania od 1 października 17/18, tak żeby ewentualnie zastanowić się co dalej. We wrześniu przyszłego roku wygasa trwałość projektu unijnego i można spokojnie zastanawiać się co z tą nieruchomością dalej. Chcemy przetarg ogłosić jak najszybciej. Jeśli będzie uchwała czy coś, jest pytanie na ile będzie ktoś chętny, żeby wydzierżawić na jeden rok, ale to jest już kwestia odrębna. Prawdopodobnie ogłosimy na okres jednego roku”.

 

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „W kwestii nieodpłatnej służebności gruntowej, nieodpłatność związana jest z tym, że na tej nieruchomości obowiązuje projekt unijny, a zasadą projektu unijnego jest to, że winno to być nieodpłatne. Dlatego teraz uchwala w sprawie nieodpłatnej służebności, gdyż to ma być dostęp do nieruchomości będącej w przyszłości przedmiotem dzierżawy”.

 

Pan Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady: „Mam jeszcze jedną uwagę dotyczącą tej uchwały. Mianowicie, żeby w umowie zobowiązać przyszłego korzystającego ze służebności gruntowej do utrzymania porządku i przejezdności. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni, jako powiat do odśnieżania, do różnych rzeczy związanych z przejezdnością na tym wyznaczonym odcinku wokół całego budynku. Tutaj nie wydaje mi się żebyśmy musieli ponosić te koszty”. 

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeszcze ostateczna treść umowy nie jest przyjęta. Jeśli tam będzie jeden, czy dwóch, bo zakładam, że może być jeden, czy ten, który prowadzi ten punkt i ktoś inny. W dużej mierze jeśli prowadzą działalność gospodarczą w ich interesie jest, żeby w okresie zimowym klienci byli. Sądzę, że nawet bezumownie oni powinni odśnieżać, oczyszczać tak, żeby przynajmniej ich klienci mieli możliwość dostępu, ale to też zobaczymy. Prawdopodobnie takie zapis będzie, ale żeby aż za dużo tych obowiązków nie narzucać, bo jest pytanie czy ktoś będzie chętny na rok”.

 

Pan Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady: „Nie, to zrozumiałe. Zgodnie z prawem to właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżenia nieruchomości udostępnionej, użyczonej, akurat tej drogi. Bardzo proszę wziąć to pod uwagę, ponieważ to nie jest jakby kwestia sporna, tylko taka uwaga”.

 

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady: „W związku z tym, że ta umowa dzierżawy będzie zawierana na okres do końca 2018 roku proponuję, żeby w tej uchwale wyrazić zgodę do końca 2018 roku. Dlatego, że w takim przypadku jak ten, to powiedzmy ten dzierżawca nie będzie zobowiązany do odprowadzania podatków w przyszłości. Będzie miał po prostu nieodpłatną służebność, a już po okresie obowiązywania. Także zgłaszam taki wniosek o zmianę na wyrażenie zgodny do końca 2018 roku”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeżeli Państwo ograniczycie swobodę podejmowania decyzji przez Zarząd Powiatu Białostockiego. Ewentualnie, gdyby był taki zamiar teoretycznie wydzierżawienia na okres trzech lat, to uchwała mówi, że służebność jest na rok, a z pozostałym okresem. Natomiast jeśli nie ma podmiotu, a wiele wskazuje na to, że na rok wydzierżawimy. Mija okres trwałości projektu i prawdopodobnie w tym czasie wspólnie dojdziemy do wniosku co z tą nieruchomością. Być może trzeba będzie ogłosić przetarg na wydzierżawienie, na okres 10 -15, czy 20 lat na całość, gdy taka wola ze strony Rady będzie i będą chętni na coś takiego. Prosiłbym Państwa, żeby w tej uchwale Co jest, żeby jej nie modyfikować.  Ta modyfikacja nic nie da, a może utrudnić”.

 

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady: „Podtrzymuję swój wniosek”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Proszę o krótką przerwę dla przedyskutowania”.

 

Ogłoszono przerwę o godz. 15:00.

Obrady wznowiono o godz. 15:03.

Pan Jacek Mariusz Bejm – Wiceprzewodniczący Rady: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado w związku z wyjaśnieniem wątpliwości wycofuję swój wniosek”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozumiem intencję, absolutnie rozumiem intencję Pana Przewodniczącego Jacka Bejma. Dziękuję za wycofanie wniosku, dlatego że rzeczywiście koncepcja Pana Starosty jest inna i tutaj dziękuję za deklarację. Ona tu padła bardzo wyraźnie, że kiedy skończy się projekt unijny, będzie przetarg na dzierżawę wieloletnią. Nie przesądzamy. Rozumiem, Panie Starosto, że będziemy to omawiać na komisjach. Pan Starosta tutaj potwierdza. Dlatego, że to nie jest proste. Chyba warte analizy, żeby nie sprzedawać, bo wiemy co z gruntami. Tutaj Kościół powinien być dla nas wzorcem, ostatnio rozmawiałem o pewnych gruntach kościelnych, które próbowano w pewnej gminie wydzierżawiać, sam próbowałem nabyć i dobrze się rozmawia, ale możliwości wydzierżawienia gruntów, które nie są wykorzystywane. Wykupienie tych gruntów jest potwornie trudne. Podziwiajmy, jakie to jest mądre. W jakieś perspektywie, kiedyś to wraca. Wszyscy mają korzyść, a po co my mamy potem płacić ogromne pieniądze za nabycie gdzieś indziej. Nie przesadzając, dzisiaj przyjmijmy to, co możemy z tą służebnością, bo to jest logiczne. Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, zgoda. Sądzę, że znacznie wcześniej trzeba nam będzie rozmawiać wspólnie co dalej z tą nieruchomością. Niewykluczone, że jeśli wydzierżawiać cały obiekt Punktu Informacji Turystycznej, to trzeba się liczyć, że trzeba wypowiedzieć umowy, trzeba zlikwidować, czy coś. Nie mówię, że na pewno to nastąpi. Natomiast, żeby też ogłaszać przetarg na okres długoletni i to trzeba by było też mniej więcej wiedzieć, że będzie potencjalny nabywca tego. Tam wiele rzeczy jest do uzgodnienia, przemyślenia, bo może być tak, przypominam sobie nasze dyskusję, kiedy mówiło się ze strony Zarządu, żeby majątek w Supraślu po szkole wydzierżawić na okres 10/15 lat, gdzie dużo jest wątpliwości, zobowiązań, nakładów. Sądzę, że przyjdzie czas, żeby spokojnie o tym porozmawiać”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok przedstawił:

 • Pan Jarosław Wądołowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 11 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLII/290/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej (zał. nr 33).

 

 

Ad. 15. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym Radnym sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (zał. nr 34).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Ad. 15.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLII/291/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zał. nr 35 ).

 

 

Ad. 15. 2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przestawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego. Spowodowane, jest to złożeniem rezygnacji Pana Bogusława Kwiatkowskiego z członkowstwa powyższej Komisji (zał. nr 36).

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pan Radny Kwiatkowski nie uzasadnił swojej rezygnacji”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Uzasadnił na piśmie”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 5 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” nie podjęła uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad. 15. 3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Łapach.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przestawił zebranym projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLII/292/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 37 ).

 

Ad. 16  Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Pan Wiesław Pusz – Radny powiatu Białostockiego: „Nie wiem czy do interpelacji, czy do zapytania. W związku z tym dzisiejszym bezprzykładnym atakiem na mnie proszę o przesłanie protokółu z Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, ta kompleksowa kontrola z działalności Zarządu z poprzedniej kadencji była robiona w 2015 roku. Ona obejmowała i sprawy finansowe, majątkowe, oprawo zamówień publicznych. Proszę o przesłanie mi tego protokółu drogą elektroniczną”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Myślę, że z tym nie będzie problemu”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie wiem, czy będzie można”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Może Pani nie wiedzieć, więc odpowiadam – można”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Ma Pani prawo nie wiedzieć, to prawda”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tam są zawarte dane niejawne”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „To te dane trzeba usunąć i do Państwa należy to, żeby rzeczywiście dane wrażliwe itd. usunąć”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, nie widzę żadnego problemu, żeby udostępnić. Jeszcze w sensie prawnym skonsultujemy. Jeśli są dane wrażliwe, które trzeba będzie zamazać, to będzie zrobione. Sądzę, że tu problemu wielkiego nie będzie, tym bardziej, że chyba często Regionalna Izba Obrachunkowa protokoły z kontroli publikuje na swoich stronach Biuletynie Informacji Publicznej, ale to wyjaśnimy. Jeśli nie będzie przeszkód to w całości, czy w części będzie Panu Radnemu dostarczone”.   

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu: „Myślę, że przy pełnej staranności jest to możliwe. Tutaj Pan Starosta przedstawia pozytywną opinię”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski - Radny powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam takie zapytanie Radnego. Jaka będzie dalsza procedura z nabytą naszą nieruchomością przy ul. Borsuczej? Wiem, że płot już stoi prawdopodobnie na ziemi miejskiej tutaj. Czy Pan Starosta przewiduje przesunąć ten płot, żebyśmy nie byli pewnego dnia zaskoczeni, że wejdą buldożery robić drogę, a my płotu nie będziemy mieli i teren będzie nie zabezpieczony. Jeszcze bym prosił ewentualnie zobaczyć te barierki na tylnim wyjściu bo już po prostu są spróchniałe, żeby je wymienić”.  

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, te barierki zobaczymy. Po nabyciu tej nieruchomości poszły pewne pisma do Gminy Białystok, do Zarządu Mienia Komunalnego, ale też z nimi jest w miarę uzgodnione, żeby na razie nic tam nie robić, żebyśmy  nie musieli odsuwać tego płotu teraz, żeby nie trzeba było ewentualnie swój uzupełniać. Pan Dyrektor twierdzi, że nie będą się spieszyć. Nie wiadomo kiedy oni opracują tam jakaś dokumentację, czy cokolwiek na ulicę i tu zagrożenia nie ma. Być może swego czasu odkupi się od nich to ogrodzenie, żeby przestawić, ale na razie spokojnie”.

 

Ad. 17 Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XLI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 23 maja 2017 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 8 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XLI/2017 z dnia 23 maja 2017 r.

 

 

 

Ad. 18 Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

 

 

 

Ad. 19 Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XLII Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 22 czerwca 2017  roku, o godz. 1520.

 

 

 Protokołowała:                                                       Podpisał:


Joanna Sanik                                           Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                           Zenon Żukowski

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

xxxx- dane osobowe zanonimizowane na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-06-2017

Data udostępnienia w BIP: 30-08-2017 13:42

Data modyfikacji informacji: 30-08-2017 13:42