Protokół XXXI/2013 z dnia 23 maja 2013r.

 

RP.0002.31.2013

 

Protokół Nr XXXI /2013

z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 23 maja 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXXI Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 23 maja 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości, wśród nich przedstawicieli Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku, którzy odznaczyli Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego - Srebrnym „Podlaskim Krzyżem Floriańskim” oraz Panią Marię Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego - Brązowym „Podlaskim Krzyżem Floriańskim”. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP przyznał również „Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa”, którymi odznaczono Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Białymstoku: Panią Marię Marciszewską, Panią Elżbietę Karinę Kurzewską, Panią Hannę Tołłoczko oraz pracowników: Panią Agatę Suławko, Pana Piotra Łapińskiego. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał także Radny Powiatu Białostockiego – Pan Jan Kaczmarek.

Następnie, Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Pan Jan Kaczan (nieobecność usprawiedliwiona) oraz Pan Ryszard Łapiński (nieobecność usprawiedliwiona) ( listy obecności zał. nr 1, 2 i 3).

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXXI Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

         Wniosków nie zgłoszono.

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie, do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białostockiego za rok 2012.
 5. Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2012.
 6. Przyjęcie informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 64.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji internatu w Centrum Edukacji w Supraślu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Tykocin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/126/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX nadzwyczajnej sesji RPB.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XXXI sesji RPB. 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 18 kwietnia 2013 roku do dnia 22 maja 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • przyznał premie za miesiąc kwiecień 2013 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • podjął uchwałę w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
 • zapoznał się z pismem Komendy Miejskiej Policji w sprawie dofinansowania z budżetu Powiatu zakupu samochodu operacyjnego,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • udzielił upoważnienia Radcy Prawnemu – Pani Hannie Nikitiuk do reprezentowania Powiatu Białostockiego – Powiatowego Urzędu Pracy – w sprawie o zapłatę przed wszystkimi instancjami sądowymi.

    Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 •    konferencji Powiatowego Urzędu Pracy – „Współpraca wzbogaca”,
 •    zebraniu członków Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu,
 •  warsztatach strategicznych Lokalnej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000,
 •   Międzynarodowej konferencji „Powstanie 1863 r. na terenie Guberni Grodzieńskiej”,
 •   w Wojewódzkich Obchodach 150 Rocznicy Powstania Styczniowego w Nadleśnictwie Waliły,
 •   pikniku historycznym - rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami 1863,
 •   Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 •   Uroczystości z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstrukcji 3 Maja,
 •   jubileuszu 90-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej,
 •   spotkaniu w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020,
 •   Miejskich uroczystościach Obchodów Dnia Strażaka 2013,
 •   Wojewódzkich obchodach Święta Ludowego w Michałowie,
 •   Posiedzeniu Konwentu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w Suwałkach,
 •   Forum Lokalnych Grup Działania,
 •   Debacie społecznej „Razem dbajmy o bezpieczeństwo”,
 •   Uroczystym otwarciu VIII Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku.  

    

       Radny Pan Marian Olechnowicz poprosił o rozwiniecie punktu dotyczącego podpisania wniosku o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Sikorskiego.

       Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wywłaszczenie jest pod poszerzenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach. Sprawa trwa od kilku lat. Rodzina, która mieszka w nieruchomości przy ul. Sikorskiego miała nieuregulowany stan prawny, ten stan prawny został w międzyczasie uregulowany, są właścicielami. Jako właściciele nie wyrażają zgody na sprzedaż, chcą stawki powyżej 200 zł za m 2, a ceny rynkowe według rzeczoznawców są poniżej 100 zł za m2. Zachodzi potrzeba wywłaszczenia, gdyż ceny proponowane przez właściciela są zdecydowanie za wysokie”.

       Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski: „Panie Starosto mam kilka pytań odnośnie informacji o pracach Zarządu między Sesjami. Pierwsze pytanie dotyczy wypowiedzenia umowy lokalu przy ul. Słonimskiej. Kto komu wypowiedział i jakie są okoliczności wypowiedzenia umowy tegoż lokalu?”

       Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż jest kryzys gospodarczy, działalność w wielu miejscach jest nieopłacalna. Wyjaśnił, iż najemca nam wypowiedział umowę. Dodał, iż w związku z powyższym będzie ogłaszany przetarg na ten lokal, i ten najemca może z powrotem w przetargu wziąć udział, zainteresowanie tym lokalem jest jeszcze z innych 4 firm.

          Kolejne pytanie Radnego Pana Bojanowskiego dotyczyło prośby o rozwinięcie punktu dotyczącego podpisania wniosku do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.09.2013 roku o potwierdzenie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego.

          Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dotyczy to nieruchomości w Choroszczy. Została ok. 10 lat temu potwierdzona własność na rzecz Powiatu Białostockiego jednej działki, na którą składały się dwie ulice. Dokładnie nie było to sprawdzone i dziś trzeba w części stwierdzić nieważność, bo droga jest w części gminna. Ponieważ minęło ponad 5 lat Wojewoda poprzez wznowienie postępowania nie może zmienić tej decyzji, a więc zachodzi wówczas potrzeba, aby organ wyższy stwierdził nieważność decyzji, w tym przypadku jest to Minister, który stwierdzi nieważność decyzji w części dotyczącej, iż ta ulica nie była własnością powiatu a jest to droga gminna, a stanowiła jedną działkę, dwie ulice: ul. Żółtkowska i ul. Sienkiewicza”.

          Kontynuując Radny Pan Bojanowski zadał pytanie dotyczące zakresu spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną: „Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do odbioru pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionego na rzecz DPS w Uhowie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami. Rozumiem, że samochód został odebrany i jest zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia?”

          Starosta Powiatu Białostockiego: „Postępowanie prowadzi Starostwo, to jest przy dofinansowaniu z PFRON – u. Powołujemy Komisję, jest przetarg. Pojazd, który przyjeżdża musimy odebrać. Powoływana jest Komisja, sprawdza czy wszystko jest zgodne z zapisami w specyfikacji. Następnie Komisja stwierdza, że wszystko jest kompletne i na tej podstawie jest podejmowana decyzja Zarządu, następnie rejestracja, i przekazanie”.

          Kolejne pytanie Radnego Pana Bojanowskiego dotyczyło prośby o rozwinięcie punktu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wydane po kontroli przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki i PCPR.

          Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, te kontrole dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Jałówce. Kontrola była związana ze skargą mieszkanki częściowo ubezwłasnowolnionej, mającej Kuratora, która napisała do Rzecznika Praw Obywatelskich. Była ta skarga wyjaśniana. Uznano ja za bezzasadną. Również tutaj Urząd Wojewódzki sprawdzał standardy świadczonych usług. Jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Jałówce to chodziło o jedno zalecenie, że nie ma wyboru posiłków, pomimo że jest taki zapis w Rozporządzeniu, że Dom Pomocy Społecznej zaleca wybór posiłków, albo dodatkowy posiłek. Pan Dyrektor miał taki wybór, że oprócz podstawowych posiłków był jeszcze posiłek dla osób z dietą i był dodatkowy posiłek. Były rozmowy, pisma. Skończyło się to w ten sposób, że Pan Dyrektor zastosował się do zaleceń i ten wybór jest i teraz są 3 posiłki. Następna kontrola dotyczyła zaleceń pokontrolnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Tutaj jest prowadzona korespondencja z Urzędem Wojewódzkim, gdyż Urząd Wojewódzki uważa, że w powiecie białostockim powinna być powołana wyodrębniona jednostka, jaką jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Proszę Państwa, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielane jest specjalistyczne poradnictwo przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zatrudniani są tutaj specjaliści. Takich specjalistycznych porad w roku ubiegłym zostało udzielonych około 120. Wyodrębniona jednostka organizacyjna, wiąże się z powołaniem Dyrektora, musi być księgowość itd., co by znacznie podwyższyło koszty. Na zadania z zakresu interwencji kryzysowej w ciągu roku jest wydatkowane ok.15 tys. zł. To są umowy, głównie zlecenia na specjalistów. Proszę Państwa, za 15 tys. zł nigdy nie udałoby się utrzymać jednostki. Moim zdaniem, jest tak, że zadanie jest realizowane, czego Urząd Wojewódzki nie zarzuca. Realizujemy to tak, jak powiat ustalił, ale w ustawie o pomocy społecznej jest co prawda wymienione jakie jednostki są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Miedzy innymi w słowniczku ustawy jest wymienione, że również jednostką organizacyjną, ale moim zdaniem należy to interpretować, że może być Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jednak Urząd Wojewódzki odpowiada nam, iż nie, że powinna być powołana nowa jednostka organizacyjna w tym zakresie. Ostatnia odpowiedź została przekazana Urzędowi Wojewódzkiemu, powołując się na ustawę o samorządzie powiatowym, że powiat realizując zadania może powoływać jednostki organizacyjne, ale wcale nie musi. W tym piśmie powołano się również na projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawę o samorządzie powiatowym i gminnym, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji gdzie zakłada się, że również łączyć kilka jednostek organizacyjnych, w celu właśnie racjonalnego wydatkowania środków. Na tą odpowiedź Zarządu Powiatu Białostockiego nie otrzymaliśmy odpowiedzi”.

             Kolejne pytanie Radnego Pana Bojanowskiego dotyczyło podpisania wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 2013 roku. Zapytał z 0,4 % na ile?

          Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „To jest nazwa rezerwy oświatowej, tak brzmi tytuł rezerwy, której tytuł Minister Edukacji Narodowej u siebie na szczeblu Ministerstwa zatrzymuje i dzieli później na różne zadania określone w podziale tej rezerwy. Składaliśmy wniosek na zadanie dotyczące doposażenie po modernizacji sal do Technika hotelarza w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Zostały tam przygotowane pomieszczenia zgodnie z nową podstawą programową, która weszła w tym roku i na doposażenie w sprzęt tych pomieszczeń Zarząd złożył wniosek właśnie do Ministerstwa na zakup tych pomocy dydaktycznych”.

          Ostatnie pytanie Radnego Pana Macieja Rafała Bojanowskiego dotyczyło sprawy związanej z dokonaniem wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012 SP ZOZ w Łapach oraz podpisania umowy z Kancelarią Audytorsko – Konsultacyjną. Zapytał czy to ma dotyczyć tylko i wyłącznie badania sprawozdania czy również był zlecony audyt?

          Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż dotyczyło to badania sprawozdania. Dodał, iż Zarząd co jakiś czas zleca Biegłym Rewidentom przeprowadzenie badania bilansu, z uwagi iż we wcześniejszym okresie wystąpiły w sprawozdaniu SP ZOZ w Łapach nieścisłości.

          Wiceprzewodniczący Rady - Pan Zenon Żukowski: „Panie Starosto, przekazał Pan informację dotyczącą udostępnienia działki w DPS w Jałówce na czas budowy oczyszczalni ścieków. Proszę o rozwinięcie tego tematu. Drugie pytanie dotyczy kontroli kompleksowej w SP ZOZ w Łapach przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jakie są wyniki i czy rodzi to dodatkowe koszty”.

          Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeśli chodzi oczyszczalnię, to są wymogi takie, iż każda jednostka powinna mieć swoją oczyszczalnię i ścieki powinny mieć określone parametry. W Jałówce mamy system taki, że jest beczkowóz i nieczystości są wywożone. Dyrektor DPS w Jałówce pracuje od lat nad tym, żeby z tym tematem oczyszczalni sobie poradzić. Koszt takiej oczyszczalni to ok. 1 milion złotych. Jest zrobiona dokumentacja i zakłada się stworzenie oczyszczalni biologicznej, korzeniowej. Natomiast Dyrektor próbuje pozyskać dofinansowanie z zewnątrz. Jest szansa na takie dofinansowanie. Natomiast pytanie do nas było takie, czy można zrobić taki model, że część oczyszczalni będzie powiatowa, a część np. jakiejś innej jednostki, i czy można by użyczyć grunt, aby to mogło funkcjonować. Po okresie kilku lat ta oczyszczalnia zostałaby przekazana na rzecz powiatu. To jest związane z tym, że są mniejsze szanse, żeby powiat dostał stąd dofinansowanie, więc próbujemy znaleźć inne rozwiązania. Można powiedzieć tak, że od dwóch trzech lat pracujemy nad koncepcją oczyszczalni, nad koncepcją modelu finansowego, współfinansowania i jesteśmy w połowie drogi. Natomiast ostateczne decyzje nie zapadły, jeżeli jakieś rozwiązania będą już przyjęte to przedstawimy je Wysokiej Radzie”.

          Na drugie pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Przy kontroli zwrócono uwagę na temat, który dotyczy usług pogrzebowych na terenie szpitala. Jest w szpitalu taka sytuacja, że Dyrektor szpitala wynajmuje pomieszczenia, z których korzysta prywatny podmiot, Pan który prowadzi usługi pogrzebowe. W tym pomieszczeniu tylko przygotowuje zmarłych pacjentów szpitala do pochówku. Z umowy, którą analizował urzędnik, zinterpretował, że to szpital prowadzi działalność gospodarczą na terenie szpitala. Napisaliśmy wyjaśnienia i będzie doprecyzowana umowa z tym podmiotem prywatnym, bo szpital nie prowadzi działalności, tylko wynajmuje pomieszczenia, w których prywatna osoba takie usługi prowadzi”.

          Wiceprzewodniczący Rady - Pan Walenty Sic poprosił o rozwiniecie punktu dotyczącego udzielenia upoważnienia Radcy Prawnemu – Pani Hannie Nikitiuk do reprezentowania Powiatu Białostockiego – Powiatowego Urzędu Pracy – w sprawie o zapłatę przed wszystkimi instancjami sądowymi.

          Pani Dorota Kolenda – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku: „Wszystkie sprawy, które są związane z udzielaniem pomocy publicznej mogą trafiać do sądu. Generalnie jest tak, że jeżeli osoba nie wywiązuje się z umowy np. o dotację, na przykład nie utrzyma swojej działalności przez 12 miesięcy to powiat występuje do sądu o zwrot tych środków niezależnie udzielonych, skoro z umowy osoba się nie wywiązała. Sprawy również mogą być kierowane do sądu, jeżeli pracodawca, który otrzymał środki na wyposażenie stanowiska pracy - 20 tys. zł ma obowiązek utrzymać to miejsce pracy przez 24 miesiące. Jeżeli tego nie zrobi i po wezwaniu urzędu nie wpłaci tych pieniędzy, wówczas stroną jest powiat”.

          Radny Pan Marek Żmujdzin zapytał, czego dotyczyła uchwała w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

          Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, były podejmowane dwie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o przyznanie pomocy finansowej, pierwsza uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku do LGD Puszcza Knyszyńska, druga uchwała dotyczyła upoważnienia członków Zarządu do podpisania umowy i weksla o dofinansowanie przedsięwzięcia też z LGD Puszcza Knyszyńska na wykonanie toru przeszkód crossowych”.

          Radny Pan Jacek Sak poprosił o informację na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Zaznaczył, iż w powyższej informacji jest zapis, iż omówiono przy udziale Dyrektora SP ZOZ w Łapach bieżącą sytuację finansową szpitala oraz planowane zamierzenia inwestycyjne.

          Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, było spotkanie z Panem Dyrektorem SP ZOZ w Łapach, gdzie Pan Dyrektor pokrótce przedstawił informację po zakończeniu roku 2012 i również po I kwartale 2013 roku. Omawiana była sprawa wielkości przewidywanej straty i Pan Dyrektor potwierdził stratę w wysokości ponad 1 200 000 zł. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że bilans, rachunek zysków i strat, zostały zweryfikowane przez Biegłych Rewidentów, jest już raport Biegłych Rewidentów i opinia o prawidłowości sporządzenia sprawozdania. Nastąpiła drobna korekta wyniku finansowego. Pan Dyrektor przedstawiał również sytuację po pierwszym kwartale bieżącego roku i to co może niepokoić to jest dalszy wzrost zobowiązań. Za I kwartał w porównaniu do końca roku 2012 zobowiązania wzrosły o ponad 700 000 zł. W dalszej części Zarządu omawiany był wstępnie projekt z Programu Norweskiego o utworzeniu w SP ZOZ w Łapach 20 dodatkowych miejsc w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. W tej chwili do Biura Rady, do Komisji Rewizyjnej trafiły dokumenty z badania bilansu i rachunku zysków i strat SP ZOZ – u za 2012 rok. 28 maja br. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której rozpatrywane będzie między innymi i to sprawozdanie”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 

Ad 4

Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białostockiego za rok 2012.

Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku przedstawił zebranym informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białostockiego za rok 2012 ( zał. nr 5). Zaznaczył, iż w 2012 roku na terenie powiatu białostockiego ujawniono ogółem 2 356 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku stwierdzono 2 527 przestępstw, co stanowi spadek o 171 zdarzeń. Wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 63,6 %. Omówił również przestępczość na terenie powiatu białostockiego w wybranych kategoriach (przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa kryminalne, przestępstwa w kategorii kradzież mienia, przestępstwa rozbójnicze, przestępstwa w kategorii kradzież z włamaniem, przestępstwa w kategorii bójka lub pobicie, przestępstwa narkotykowe) na przestrzeni lat 2006 – 2012. Podał również dane dotyczące przestępstw ogółem w latach 2011 – 2012 w poszczególnych jednostkach na terenie powiatu białostockiego. Kolejnym tematem omawianym przez I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji był temat dotyczący zagrożeń zderzeniami drogowymi na terenie powiatu białostockiego w 2012 roku. Poinformował, iż w roku 2012 odnotowano 99 wypadków na terenie powiatu tj. o 18 mniej niż w roku 2011. W wypadkach tych zginęło 14 osób (24 w roku 2011), a 160 zostało rannych tj. o 4 mniej niż w roku 2011, kiedy odnotowano 164 osoby ranne. Liczba kolizji wyniosła 1391 tj. o 137 mniej niż w roku 2011, kiedy odnotowano 1528 takich zdarzeń. Zasygnalizował, iż realizując cel strategiczny w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jakim jest sukcesywne zmniejszanie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w 2012 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przeprowadzono następujące działania: „Prędkość”, „Trzeźwy poranek, alkohol i narkotyki”, „Pasy”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny weekend”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Dyskoteka”, „Bus”, Kontrola pojazdów „nauka jazdy”. Omówił szczegółowo działania profilaktyczne Policji, inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, współpraca z instytucjami i organami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny, jak również podał przykłady programów prewencyjnych wraz z ich krótką charakterystyką. Następnie, poinformował zebranych, iż w 2012 roku Starostwo Powiatu Białostockiego oraz poszczególne Urzędy Gmin przekazały następujące środki finansowe: materiały profilaktyczne w ramach szkolenia bezpieczeństwa dzieci w powiecie białostockim program ,, TeoDoradzi”–1 500 zł; materiały i sprzęt na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach: Turośń Kościelna - 5 000 zł, Poświętne - 5 000 zł, Juchnowiec - 6 500 zł.  Dofinansowanie do ponadnormatywnych służb patrolowych: Choroszcz - 10 000 zł, Zabłudów - 12 000 zł, Wasilków - 15 000 zł, Łapy - 20 000 zł, Supraśl - 10 000 zł, Zawady - 5 000 zł, Gródek - 5 000 zł, Tykocin - 5 000 zł, Suraż - 3 000 zł, Dobrzyniewo - 4 000 zł. Kończąc omawianie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Pan Daniel Kołnierowicz podziękował za dobrą współpracę ze Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Urzędami Gmin. Zaznaczył, iż pomoc, nie tylko finansowa jest cennym wsparciem dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz jednostek jej podległych, a zaangażowanie i dalsza współpraca z pewnością przyczyni się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców powiatu białostockiego.

Radny Pan Jacek Chrulski zapytał o posterunek w Czarnej Białostockiej: „Pomimo zapewnień Komendanta, które otrzymałem w piśmie, na przełomie roku Posterunek w Czarnej Białostockiej został zlikwidowany. Jakie są merytoryczne przesłanki likwidacji Posterunku w Czarnej Białostockiej, bo dyżury, które tam są, to są tylko dyżury, a posterunku nie ma”.

Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku odpowiedział: „Sytuacja ta nie dotknęła tylko i wyłącznie Posterunku w Czarnej Białostockiej, bo również i sytuacja w Juchnowcu wyglądała adekwatnie i wygląda adekwatnie. Jeżeli chodzi o merytoryczne przesłanki likwidacji tego typu jednostek, czy w tym przypadku jednostki to chodził głównie o niewydolne działanie takich jednostek. Jeżeli posterunek liczy 5 funkcjonariuszy, czas pracy nie może wynosić 16 godzin albo więcej na dobę, uwzględniając dni wolne, uwzględniając przerwy między służbami, które musimy zachować, wynikają one z przepisów ustawowych, to funkcjonowanie tego posterunku ograniczyło się też do dyżurowania. Było dwóch dzielnicowych z rana, dwóch po południu i też nie zawsze, a co do zasady ta jednostka była zamknięta. Do tego przypomnę, że wchodziło tutaj w grę stanowisko Kierownika Posterunku, które było stanowiskiem kierowniczym. Czasy nam się zmieniają, mamy sytuację nie taką jak kiedyś, że jeden dzielnicowy mógł ogarnąć stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Wychodzimy z założenia, że bardziej efektywne w działaniu są jednostki silniejsze, które mogą zapewnić więcej służb zewnętrznych. Tak jak słusznie Pan zauważył teraz są dyżury tego posterunku w określonych godzinach. Natomiast kwestią bezsporną jest to, że jak ten posterunek funkcjonował to też w zasadzie były to dyżury. On nie był czynny 24 godziny na dobę, on nie był czynny nawet 16 godzin na dobę. Także tutaj kwestia jego funkcjonowania, otwartości i dostępności się nie zmieniła. Nie odnotowaliśmy tutaj również jakiegoś natłoku interesantów, którzy byliby zainteresowani takim masowym odwiedzaniem tego posterunku. Raczej tam tych interesantów nie było. Natomiast kwestia dostępności policji, czy reakcji na zdarzenie, z naszej perspektywy powinna wyglądać w ten sposób, że jeżeli jest jakieś zdarzenie gdzieś na terenie powiatu czy miejscowości to policjant powinien się udać na te miejsce a niezgłaszający przychodzić do jednostki celem zgłoszenia do zdarzenia. Także to były te główne, merytoryczne przesłanki, aby ten posterunek, nie powiem, że zlikwidować, ale przekształcić w taki punkt, a wzmocnić Komisariat Policji, celem pełniejszego i efektowniejszego i sprawniejszego działania”.

Radny Pan Jacek Chrulski: „Pan podawał, że oczekiwanie na interwencję to 17, 46 godzin, jednak to nie dotyczy Gminy Czarna Białostocka. Przygotowując się do poprzedniego wystąpienia, kiedy przyniosłem do Przewodniczącego Rady ponad 600 podpisów w sprawie poparcia utrzymania Posterunku w Czarnej Białostockiej, to ludzie informowali mnie, iż telefony do Wasilkowa są wręcz nieaktywne, a oczekiwanie na interwencje to nie 17,46, tylko 60, 70, 80 minut, a czasami ludzie po prostu przestają dzwonić, albo też dzwonią do Białegostoku. Druga sprawa, to uważam, iż nie jest to merytoryczna odpowiedź. Założyliście likwidację Posterunku, ograniczaliście obsługę tego Posterunku, tłumacząc później, że jak mała obsługa to nie może być otwarty. Ja bardzo proszę Zarząd, Pana Starostę, aby skorzystał z art. 10 ust. 3 ustawy gdzie jest mowa o tym, iż Rada Powiatu na podstawie sprawozdań, informacji o których mowa ust. 1 może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Art. 11 mówi, iż Starosta może żądać przywrócenia stanu. Uważam, że pozostawienie blisko 10 tys. miejscowości i ponad 12 tys. mieszkańców gminy bez jednak stałej Policji jest ewidentnym zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Chcę powiedzieć, że z Wasilkowa na krańce gminy to jest blisko 60 km. Rzeczywiście patrole się pojawiają, ale ludzie tracą nadzieję na interwencję”.

Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi zaznaczył: „Obecność posterunku, czy budynku posterunku nie świadczy o fakcie szybkiego podjęcia interwencji. Przecież jak dzwoni telefon, to fizycznie policjanci z tego posterunku nie wychodzą na interwencje. Robią to służby patrolowe, które już są w służbie na danym terenie. Fakt czy na danym terenie istnieje posterunek czy nie, nie ma znaczenia na to, dlatego czy ta służba tam przyjedzie czy nie. Ona po prostu tam jest i generalnie rzecz ujmując, nie chodzi o dotarcie kogoś z posterunku, bo to nie dociera ten policjant z posterunku, tylko dociera policjant ze służby patrolowej, którego na posterunku fizycznie nie ma, on jest w strukturze tego posterunku. Druga kwestia, to to, iż z Panem Burmistrzem Czarnej Białostockiej niejednokrotnie rozmawialiśmy na temat służb płatnych. Widocznie, więc nie widziano tam takiej potrzeby zwiększenia funkcjonariuszy pełniących służbę zewnętrzną w celu zapewnienia wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Ja przed chwilą przytaczałem dane z gmin, które dofinansowały te dodatkowe służby, żeby tych policjantów było więcej, i tutaj tej Czarnej Białostockiej nie ma”.

Radny Pan Jacek Chrulski zaznaczył: „Gmina Czarna Białostocka przekazała policji ok. 60 tys. zł przez ostatnie lata, więc jest to kwota naprawdę duża”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał o przestępstwa narkotykowe: „W jakich gminach jest największy problem jeśli chodzi o tego rodzaju przestępstwa?”

Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku odpowiedział: „Jest to największy problem, jeśli chodzi o Gminę Wasilków, o Gminę Choroszcz, również o Gminę Juchnowiec. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, jeżeli chodzi o przestępstwa narkotykowe to jest to podobnie jak z pijanymi kierowcami. Nikt tutaj nam tych przestępstw nie zgłasza. Jeżeli policja ujawni to ono będzie, jeżeli policja nie ujawni to będzie, ale nieujawnione. Nie jest tak, że nagle w roku 2012 ludzie na terenie tych gmin zaczęli brać narkotyki, one były. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, jak jest likwidacja posterunków np. w pewnych miejscach, tak samo jest też i dostosowanie się struktur w Komendzie Miejskiej do pojawiających się zagrożeń. W Komendzie Miejskiej pojawił się cały Wydział do walki z narkotykami. Stworzyliśmy taki Wydział, i stworzenie tego Wydziału spowodowało to, że ujawnianie tych przestępstw jest większe. Czy był wzrost faktycznie, to takiej gwarancji nie dam. Bardzo zachęcam Państwa, jeśli macie do czynienia z Dyrektorami szkół na terenie powiatu żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, że coś się dzieje, a nie zgłaszamy tego, ponieważ może źle to wpłynąć na image szkoły. Właśnie źle wpłynie, jeżeli nie zgłosimy. Także tutaj nie to, że jest więcej przestępstw, ale to, że udaje nam się je skuteczniej ujawniać”.

Radna Pani Bożena Nienałtowska: „Panie Przewodniczący, chciałam zabrać głos niejako wywołana do odpowiedzi, jako Dyrektor szkoły. Miałam okazję w bieżącym roku zwracać się do Komendy Miejskiej w Białymstoku, właśnie do Wydziału Przeciwdziałania Narkomanii, a mimo mojej prośby otrzymałam lakoniczną, ogólnikową odpowiedź, co się dzieje na terenie powiatu. Ja prosiłam o bezpośrednie zainteresowanie, co się dzieje z moją placówką. Mam takie pytanie, dlaczego na prośbę Dyrektora nie może wejść do placówki patrol z psem, aby sprawdził, wykluczył lub potwierdził istnienie narkotyków na terenie placówki”.

Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Otrzymała Pani błędną odpowiedź, sprostuję ją. W Komendzie Miejskiej też w roku ubiegłym powstał Referat do walki z przestępczością nieletnich. Właśnie Ci policjanci zajmują się problemami w szkołach, nie tylko problemami związanymi z narkotykami, ale również innymi: profilaktyka, pobicia, bójki, kradzieże, ale również i narkotyki. Także wydam polecenie, aby skontaktowano się z Pani szkołą i tutaj na pewno w razie potrzeby takie działania będą podejmowane”.

Radny Pan Bogusław Kwiatkowski zapytał o pijanych kierowców.

Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku: „Jeśli chodzi o pijanych kierowców, to chodzi o zmianę mentalności, sposobu myślenia, nastawienia gdyż pijany kierowca wsiadając do auta myśli, że kontrola policyjna spotka wszystkich, ale nie jego. Gdyby ten pijany kierowca wsiadając do auta pomyślał, że może zostać zatrzymany przez policję to na pewno by nie jechał”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białostockiego za rok 2012.

 

Ad 5

Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2012.

Pani Elżbieta Stella Radiukiewicz – p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przedstawiła zebranym informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2012 ( zał. nr 6 ).

„Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, obszerną, w miarę wyczerpującą informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2012 wszyscy Państwo dostaliście. Dzisiaj chciałabym jedynie wypunktować najważniejsze obszary, w których my się poruszamy, jako Państwowa Inspekcja Sanitarna, po to, aby Państwu przybliżyć ten materiał, a nie po to aby tak dokładnie oceniać sytuację epidemiologiczną, czy też sytuację w zakładach, które nadzorujemy. Proszę Państwa, sytuacja epidemiologiczna całego Powiatu Białostockiego jest w miarę unormowana od kilku lat. Omówię najważniejsze problemy, jeśli chodzi o choroby zakaźne, bo z tymi my, jako Inspekcja Sanitarna mamy głównie doczynienia. Te problemy związane z występowaniem niektórych ognisk chorób zakaźnych są naszym wiodącym tematem, wszystkich naszych działań, działań przede wszystkich profilaktycznych. Jeżeli doszło do zachorowania, to działalność nasza polega na zmniejszeniu obszaru występowania podobnych w skutkach zachorowań, działań profilaktycznych podejmowanych wśród wszystkich osób, które były na dany czynnik etiologiczny narażone, powodujący daną chorobę, wprowadzenie wszelkich działań, aby ta choroba się nie rozprzestrzeniła. Proszę Państwa, jednostki chorobowe, które cały czas bytują w naszym społeczeństwie to jest przede wszystkim wirusowe zapalenie wątroby typu B, czyli tzw. żółtaczka pokarmowa, o której wszyscy bardzo dużo wiemy, na którą jesteśmy w każdej możliwej sytuacji narażeni. Bardzo wiele osób jest szczepionych przeciwko tej chorobie. Chorobie, która powoduje nie natychmiastowe skutki, ale bardzo często przewlekłe i odległe wyjątkowo w czasie, następstwa, zakażenia tym wyjątkowo zjadliwym wirusem. Cała nasza populacja młodzieży, ja autorytatywnie powiem, że jestem o nią spokojna, i wszystkie noworodki urodzone od 1994 roku na obszarze województwa podlaskiego, w tym też zamieszkujące na obszarze powiatu białostockiego są poddane szczepieniom ochronnym w pierwszej dobie życia i później te szczepienia są cyklicznie kontynuowane. Aktualnie można powiedzieć, że grupa młodzieży od 0 do 19 roku życia jest praktycznie przeciwko tej chorobie uodporniona. Dlaczego proszę Państwa rozszerzam temat tej choroby? Otóż, dlatego że my sami możemy się zaszczepić przeciwko tej chorobie, my jako osoby dorosłe. O populację tą do 19 roku życia jesteśmy w miarę spokojni, że ta populacja nam nie powinna ulec zakażeniu tym wirusem. Natomiast my, jako dorośli mamy stale kontakt w różnych okolicznościach z tym wirusem. Nie zwracajmy uwagi, że to jest tylko i wyłącznie kontakt z placówką służby zdrowia, bo równie dobrze na kontakty z tym wirusem możemy być narażeni w bardzo różnych miejscach, m.in. zakładach świadczących wszelkiego rodzaju usługi, gdzie wykonuje się usługi z naruszeniem tkanek, powłok ciała. Proszę Państwa, druga jednostka chorobowa to jest wirusowe zapalenie wątroby typu C. Przeciwko tej jednostce chorobowej nie mamy szczepionki, ale wszelkie działania profilaktyczne, o których mówi, i prowadzi również Inspekcja Sanitarna, czy w trakcie swoich kontroli w placówkach służby zdrowia i wszystkich innych wykonujących różnego rodzaju zabiegi, również ta nasza działalność może przynieść efekty i wydaje mi się, że sytuacja jest w miarę stabilna. Natomiast zabezpieczenia w postaci szczepionki nie ma. Nie opracowano jeszcze. Wirus jest wirusem bardzo trudnym do przygotowania szczepionki przeciwko temu wirusowi, ze względu na bardzo szybkie jego zmiany, na bardzo szybką mutację tego wirusa. Proszę Państwa, trzecia jednostka chorobowa występująca ze względu na nasz bardzo atrakcyjny obszar to jest borelioza. Szczepień nie ma. Najczęściej wykrywane objawy, to są już w późnym stadium tej choroby. Cały czas, co roku mamy zgłaszane kilkadziesiąt przypadków zachorowań nowo wykrywanych, nie przewlekłych, nie tych, które rejestrowano poprzednio, ale nowo rejestrowanych przypadków tej choroby. Oczywiście mnóstwo jest programów prowadzonych przez Inspekcje Sanitarną, m. in. taki program adresowany do młodzieży gimnazjalnej, a program, z którym Państwo napewno żeście się spotkali: „Kleszcz mały czy duży, nic dobrego nie wróży”. Jest to program edukacyjny, przez nas realizowany, który mówi o profilaktyce przeciwko tej chorobie, przeciwko boreliozie, czy przeciwko drugiej jednostce chorobowej, która jest na naszym terenie, na terenie powiatu białostockiego, jako terenie endymicznym, czyli w którym jest zlokalizowana największa ilość i stale występująca ilość przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Proszę Państwa, to są przypadki bardzo dramatyczne, bardzo ciężko przebiegające. Przeciwko tej chorobie można się zaszczepić. Jeśli chodzi o inne jednostki chorobowe to one tak standardowo, co roku te liczby albo nam się zwiększają, albo zmniejszają. Ostatnie kilka lat to są lata gdzie dominowały zachorowania na ospę wietrzną. Chcę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż dzięki szczepieniom ochronnym udało nam się nie tylko na obszarze powiatu, czy województwa, ale również w Polsce, wyeliminować bardzo wiele ciężkich, tragicznych, kończących się nie raz śmiercią lub, które my jako młode pokolenie pamiętamy tylko z historii, pamiętamy o dyfterycie, czyli o błonicy, pamiętamy o zachorowaniu na poli czyli Heinego – Medina, o zachorowaniach na odrę. Proszę Państwa te dwie pierwsze jednostki, które wymieniłam nie ma, natomiast zachorowania na odrę bardzo sporadycznie się pojawiają w kraju. To jest efekt wszystkich działań Inspekcji Sanitarnej dotyczących profilaktyki w postaci szczepień ochronnych. Chcę zasygnalizować jeden problem. Ruchy antyszczepionkowe, które pojawiły się w Europie, a również na terenie Polski i województwa podlaskiego i ich naśladowcy, ich zwolennicy również znajdują się na terenie powiatu białostockiego, powodują pewnego rodzaju perturbacje w prowadzeniu naszych szczepień ochronnych. Chce powiedzieć, że z terenu powiatu białostockiego mamy 9 rodzin, które uchylają się od prowadzenia szczepień ochronnych. My narazie metodami związanymi z Kodeksem postępowania administracyjnego i oczywiście wiodąca w naszym postępowaniu ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń ludzi staramy się tak poprowadzić postępowanie administracyjne, aby ich zobligować do obowiązku. Te nie szczepienie dzieci może spowodować powrót niektórych, bardzo groźnych dla życia, chorób zakaźnych. Jeszcze jedna jednostka chorobowa, z którą mamy do czynienia od przynajmniej kilkunastu lat to są zachorowania na krztusiec. Zaczyna nam się pojawiać zwiększona ilość zachorowań na krztusiec (koklusz). Proszę Państwa, my w ramach naszego nadzoru sanitarno – epidemiologicznego prowadzimy nadzór w wielu aspektach zdrowia publicznego, i dbamy o to zdrowie publiczne, starając się zobligować różnego rodzaju obiekty, które służą nam wszystkim do bezpieczeństwa zdrowotnego, do naszego komfortu życia, do naszych właściwych warunków życia. Nadzorujemy wszelkiego rodzaju obiekty komunalne. Chcę Państwu powiedzieć, że pierwszą rzecz, którą bardzo ściśle monitorujemy to jest przede wszystkim jakość naszej wody do spożycia. Woda jest dostarczana na obszarze powiatu białostockiego przez 65 wodociągów. W 22 wodociągach mieliśmy w ubiegłym roku wyniki wody, które były kwestionowane. One były kwestionowane okresowo, w niektórych tylko parametrach, nie we wszystkich badanych, nie mniej jednak nie mieliśmy sytuacji, kiedy musieliśmy jakiś wodociąg wstrzymać. Nie było takich sytuacji, bo jak Państwo wiedzą powoduje to ogromne zakłócenia w życiu publicznym. Szybkość działania, szybkość podejmowanych naszych decyzji ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Proszę Państwa, kontrolujemy również obiekty użyteczności publicznej, typu szalety, typu baseny kąpielowe, domy opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, kontrolujemy całą naszą sieć tworzącą bazę noclegową, stałą czy sezonową, zakłady fryzjerskie, wszelkiego rodzaju zakłady usługowe, pralnie, dworce, miejsca wykorzystywane do kąpieli. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że od dwóch lat mamy taką sytuację, że nie mamy już stałych, typowanych unijnie kąpielisk, mamy tylko miejsca wyznaczone zwyczajowo do kąpieli. Tak jak wcześniej badaliśmy regularnie tą wodę, co dwa tygodnie z każdego kąpieliska, to teraz zarządca miejsca wykorzystywanego zwyczajowo do kąpieli jest zobligowany do tego żeby sam badał wodę i przedstawiał nam wyniki. Jeżeli chodzi o obiekty żywności i żywienia to temat jest jak zwykle bardzo interesujący dla wszystkich. Proszę Państwa nadzorowaliśmy 809 zakładów dystrybuujących, produkujących czy sprzedających żywność i 10 zakładów produkcji, obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Skontrolowaliśmy wszystkie obiekty, co prawda w informacji podaliśmy, że kilka prób pobranych przez nas zostało ocenionych negatywnie, nie mniej jednak ten stan techniczno – sanitarny, mamy do niego zastrzeżenia często, ale nasza działalność związana z możliwością wydawania różnego rodzaju nakazów, decyzji, wskazówek, pouczeń prowadzi do tego, że jakość i bezpieczeństwo tej żywności, którą wszyscy konsumujemy jest oceniana naprawdę nieźle i ona nie ulega takiemu drastycznemu pogorszeniu w stosunku do lat ubiegłych. Odsetek tych negatywnie ocenianych zakładów jest naprawdę niewielki. Chcę powiedzieć, iż oprócz tych obiektów kontrolujemy bardzo wiele zakładów przemysłowych, zakładów pracy, w których są zatrudnieni pracownicy. Oni są zatrudnieni nieraz w takich warunkach, w których są zagrożenia i fizyczne i chemiczne, zagrożenia czynnikami biologicznymi i zagrożenia czynnikami mutagennymi, zagrożeniami czynnikami rakotwórczymi. We wszystkich tych obiektach zwracamy uwagę na bezpieczeństwo pracowników. Nie mniej jednak wskutek pracy w warunkach narażających i powiązania później z występującą chorobą, co roku wydajemy decyzje stwierdzającą chorobę zawodową i ilość tych chorób zawodowych w ubiegłym roku to było 12, i z tego 11 przypadków dotyczyło choroby zawodowej, która była związana z pracą w warunkach rolniczych czy na obszarach leśnych. 11 przypadków boreliozy. Proszę Państwa, mnóstwo różnego rodzaju czynności wykonywaliśmy w ramach naszego nadzoru. Pilnowaliśmy bezpieczeństwa warunków przebywania, nauczania naszego najmniejszego pokolenia, nadzorowaliśmy żłobki, przedszkola, szkoły, obozy, kolonie. Nasza działalność jest bardzo wielokierunkowa ze względu na to, że staraliśmy się dbać o zdrowie publiczne. Nie ulega pogorszeniu sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu Białostockiego. Działamy w różnych aspektach, prowadzimy bardzo dużo interwencji w ramach promocji zdrowia, interwencji narzucanych planem pracy, narzucanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego czy przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wiele inicjatyw mamy własnych i staramy się nasze całe środowisko edukować w ramach działań profilaktycznych.

Chce Państwu podziękować za uwagę. Życzyć przede wszystkim najlepszego zdrowia, abyśmy wszyscy pracowali w warunkach jak najmniej szkodliwych, abyśmy mieli jak najmniej kontaktu z czynnikami narażającymi na wystąpienie różnego rodzaju chorób i abyśmy wierzyli, że ta promocja zdrowia prowadzona przez inspekcję sanitarną przynosi efekty. Jest to praca długofalowa, ale dająca nam wszystkim bardzo wiele pozytywnych efektów”.

            Wiceprzewodniczący Rady - Pan Zenon Żukowski: „Mam pytanie dotyczące szczepienia dzieci. Pani mówiła, iż w tej chwili pojawia się sytuacja taka, że część osób nie dopuszcza szczepienia dzieci. Czym jest to spowodowane, czy są to aspekty finansowe, religijne, czy jest to może zwykłe zaniedbanie?”

Pani Elżbieta Stella Radiukiewicz – p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: „Proszę Państwa, to nie są na pewno aspekty finansowe, bo mamy w programie obowiązującym w Polsce dwa rodzaje szczepień. Są szczepienia obowiązkowe u dzieci od urodzenia do 19 roku życia i to są szczepienia finansowane przez państwo. Druga grupa szczepień, to są szczepienia zalecane, które są częściowo finansowane przez państwo, w grupach szczególnie narażonych, a częściowo finansowane przez każdego z nas. My mówimy o szczepieniach obowiązkowych, które są darmowe. Do tych szczepień zobligowany jest każdy z rodziców, aby poddał swe dziecko szczepieniom ochronnym. Jest to obligacja związana z respektowaniem obowiązków wynikających z ustawy. Natomiast nie są to względy generalnie religijne. Są to młodzi, wykształceni rodzice, korzystają z dostępu do internetu i były w mediach przekazy nagłaśniane, że szczepienia ochronne powodują wszelkiego rodzaju niepożądane odczyny poszczepienne. Rodzice uważają, że jest obecność wszelkiego rodzaju konserwantów w szczepionkach, mówią o rtęci, ale ta ilość rtęci zawarta jako konserwant jest w minimalnej dawce, jaką dzieci dostają, to 1 milimetr. W konserwach rybnych mamy więcej rtęci niż w tej szczepionce. Z rodzicami wielokrotnie rozmawialiśmy, przekonywaliśmy, służbowo, administracyjnie i prywatnie. Próbujemy tych rodziców zmobilizować do zaszczepienia tych dzieci poprzez działania administracyjno – egzekucyjne. Trudna sprawa. Jest 9 rodzin, które nie chcą poddać się szczepieniom, ale to może wystarczyć, aby pojawiła się choroba zakaźna”.

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2012.

Ad 6

Przyjęcie informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2012.

Pani Anna Jabłońska – Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku przedstawiła zebranym informację z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2012 ( zał. nr 7 ). 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przypomnę Państwu, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej, funkcjonujący w administracji samorządowej Powiatu Białostockiego pod zwierzchnictwem Starosty Powiatu Białostockiego. Obsada etatowa wynosi 9 osób z siedzibą przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku. Podstawową działalnością jest sprawowanie czynności inspekcyjno-kontrolnych oraz orzecznictwo administracyjne stosownie do przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo budowlane”.

Ponadto, Pani Anna Jabłońska – Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku zaznaczyła, iż zakres i sposób działania nadzoru budowlanego  unormowany został przepisem  art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upoważniającym służbę do kontrolowania całego przebiegu inwestycyjnego oraz  utrzymania obiektu budowlanego w należytym  stanie technicznym przez cały okres jego istnienia.  Poinformowała, iż działalność ta polega na: kontrolowaniu zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami, normami, oraz zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektami budowlanymi i warunkami określonymi w decyzjach o pozwoleniu na budowę, wydawaniu wszelkich nakazów i zakazów dotyczących nieprawidłowości realizacji inwestycji budowlanych i utrzymania ich w należytym stanie technicznym, prowadzeniu inspekcji, kontroli, sprawdzeń realizowanych obiektów i urządzeń – w tym zaplanowanych i niezaplanowanych oraz obowiązkowych, wnioskowaniu o wszczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wobec osób naruszających posiadane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, nakładaniu kar i opłat legalizacyjnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz karaniu mandatami karnymi kredytowanymi, prowadzeniu postępowań egzekucyjnych w administracji, prowadzeniu postępowań legalizacyjnych. Poinformowała zebranych, iż przeprowadzona z urzędu lub na wniosek działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym dokonane 245 wizje lokalne i 329 kontroli budów i obiektów na terenie powiatu białostockiego, stanowiły podstawę do wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych zakończonych 427 rozstrzygnięciami merytorycznymi w administracji i 9 postępowaniami egzekucyjnymi za okres roku 2012, spośród których wydano: 231 decyzji i postanowień dotyczących samowoli budowlanych, w tym 17 nakazów rozbiórki, 28 wstrzymań robót budowlanych i 186 innych rozstrzygnięć nakazowych wykonania określonych czynności i robót niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem, zaniechania robót bądź doprowadzenia do stanu pierwotnego, 145 pozwoleń na użytkowanie, 10 w sprawie samowoli użytkowej i utrzymania obiektów budowlanych, 41 innych rozstrzygnięć,9 dotyczących egzekucji administracyjnej. Ponadto Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, zaznaczyła, iż od rozstrzygnięć PINB w Białymstoku złożono 42 odwołania i zażalenia. Pozostały one rozpatrzone przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w następujący sposób: 26 utrzymano w mocy, 2 uchylono i wydano nową decyzję, 2 uchylono i i umorzono postępowanie, 9 uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia, 1 decyzję załatwiono w trybie art. 134 Kpa (po terminie),w 2 przypadkach skorzystano z art. 132 Kpa i załatwiono sprawę we własnym zakresie. Dodała, iż w omawianym okresie sprawozdawczym PINB jako wierzyciel, wobec uchylania   się zobowiązanych od wykonania nałożonych  obowiązków prowadził pełne postępowanie egzekucyjne w administracji zakończone 9 postanowieniami egzekucyjnymi – w myśl ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto przeprowadzone w 2012 roku kontrole obowiązkowe stanowiły podstawę do wydania 145 pozwoleń na użytkowanie, a przyjęcie 1011 zawiadomień o zakończeniu budowy do dokonania 114 kontroli wyrywkowych i niezapowiedzianych. Powyższe oraz przeprowadzone kontrole obiektów w użytkowaniu i kontrole budów (153) dały podstawę do wymierzenia kar i nałożenia opłat legalizacyjnych na kwotę 50 000 zł, nałożenia 28 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 4 600 zł. Poinformowała również Wysoką Radę, iż zgodnie z zatwierdzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku planem kontroli na rok 2012 oraz współdziałając z innymi organami kontroli państwowej dokonano inspekcji w zakresie: przestrzeganie przepisów prawa budowlanego z uwzględnieniem bioz, wykonywania obowiązków przez uprawnionych uczestników procesu budowlanego, zgodności realizacji i użytkowania obiektów budowlanych z przepisami prawa i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę. Efektem podjętych 329 kontroli i działań inspekcyjnych było wszczęcie i wydanie 66 rozstrzygnięć merytorycznych, skierowanie 3 wniosków w trybie postępowania karnego, wysyłanie zawiadomień do organów policji i prokuratury. Nie znaleziono przesłanek do wystąpienia z wnioskiem do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o wszczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Uchybienia nie kwalifikowały się do wymienionych w art. 95 Praw budowlanego zagrożonych sankcjami, jedynie do nałożenia mandatów karnych kredytowanych w stosunku do kierowników budów. Ponadto, Pani Anna Jabłońska przedstawiła zebranym pozostałe działania kontrolne: zalecenia pokontrolne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odnośnie użytkowania obiektów budowlanych spowodowały poszerzenie zakresu planu kontroli o działalność inspekcyjną pod kątem istnienia przesłanek o wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę, skutkiem czego było 5 wystąpień z wnioskami do organu administracji architektoniczno-budowlanej, stosownie do wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Białymstoku z kontroli w zakresie dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, podjęto sprawdzanie dokumentacji projektowej pod katem usunięcia uchybień i usterek stwierdzonych podczas kontroli, występowanie do organów  administracji architektoniczno-budowlanej o zbadanie zgodności pozwoleń w trybie nadzwyczajnym, rzetelne przeprowadzanie kontroli obowiązkowej przy oddawaniu takich obiektów do użytkowania oraz kierowanie wniosków do organów samorządu zawodowego o wszczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

         Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2012.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 64.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 64 ( zał. nr 8). Zaznaczyła, iż w dniu 24 stycznia 2013 roku Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę
Nr XXVI/213/2013 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 64, która przekazana została do wiadomości podmiotom wymienionym w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz związkom zawodowym. Dodała, iż Podlaski Kurator Oświaty pismem Nr SpiKU.542.5.2013 z dnia 8 lutego 2013 roku wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład w Centrum Edukacji w Supraślu. Zaznaczyła również, że w likwidowanych szkołach od kilku lat nie prowadzi się kształcenia ze względu na brak chętnych.

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 64.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 16 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXXI/242/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 64 (zał. nr 9).

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji internatu w Centrum Edukacji w Supraślu.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie likwidacji internatu w Centrum Edukacji w Supraślu ( zał. nr 10). Zaznaczyła, iż Rada Powiatu Białostockiego w dniu 24 stycznia 2013 roku podjęła uchwałę Nr XXVI/214/2013 w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Centrum Edukacji w Supraślu. Dodała, iż wykonując czynności określone w ustawie o systemie oświaty o zamiarze likwidacji poinformowano rodziców uczniów, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe a uczniom klas czwartych zapewniono możliwość zamieszkania w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko”. Poinformowała również Wysoką Radę, że Podlaski Kurator Oświaty pismem Nr SPiKU.542.4.2013 z dnia 8 lutego 2013 roku pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Internatu. Natomiast zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr LI/465/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko”, internat został przekazany nowo utworzonej jednostce Powiatu Białostockiego. Dyrektor dodała również, iż od 1 stycznia 2011 roku Centrum Edukacji w Supraślu zawiera umowy z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bukowisko” na wynajem części budynku internatu dla wychowanków szkoły.

         Radny Pan Marek Zmujdzin zapytał ile osób mieszka w internacie w Centrum Edukacji w Supraślu?

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiedziała: „W tym roku mieszkało 10 uczniów, z ostatniej klasy maturalnej jest 6 uczniów. Została przedstawiona propozycja ewentualnego zamieszkania w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko”. Młodzież na dzień dzisiejszy jeszcze nie opowiedziała się w tym temacie. Myślę, iż w sierpniu wyrazi swoją chęć zamieszkania w „Bukowisku” bądź nie”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał czy warunki finansowe dla młodzieży chętnej do zamieszkania w „Bukowisku” będą porównywalne do opłat, jakie były w internacie?

 Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Chcemy, aby te opłaty były identyczne, jak były w internacie. Jeśli byłaby różnica kosztów wówczas Zarząd ewentualnie przedstawi Państwu projekt uchwały z propozycją dofinansowania w formie dotacji „Bukowiska”.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały w sprawie likwidacji internatu w Centrum Edukacji w Supraślu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w ww. sprawie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXXI/243/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie likwidacji internatu w Centrum Edukacji w Supraślu (zał. nr 11).

 

Ad 9, Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Tykocin.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym łącznie oba projekty uchwał: projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego ( zał. nr 12) oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Tykocin ( zał. nr 13).

„Szanowni Państwo, do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynęło 201 wniosków, w tym 3 z gmin, 18 z Ochotniczych Straży Pożarnych, na łączną kwotę 140 000 zł. W budżecie zabezpieczone mamy środki w wysokości 100 000 zł. Wniosek, który dotyczył dofinansowania zakupu używanego samochodu strażniczo – pożarniczego dla OSP w Supraślu Zarząd odrzucił. Natomiast 20 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd. Dotyczą one w 3 przypadkach inwestycji, pozostałe dotyczą zakupów inwestycyjnych, wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedłożone Państwu dwie uchwały zawierają zadania na dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. Jeżeli Wysoka Rada przyjmie te uchwały to inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, które zostały tutaj ujęte w uchwałach będą w sumie na kwotę 289 125 zł, w tym 100 000 zł z powiatu białostockiego. Z tym związane jest również przesunięcie środków, ponieważ mamy zabezpieczone środki na paragrafie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, natomiast te wnioski, które wpłynęły z gmin a dotyczą one obiektów OSP, które są własnością gmin, natomiast przekazane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym, należy przesunąć środki na pomoc finansową dla gminy i takie zmiany będę też zaproponowane w uchwale w sprawie zmian w budżecie”.

         Radna Pani Dorota Rusiłowicz zapytała, dlaczego został odrzucony wniosek z Supraśla?  

 Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Mieliśmy do dyspozycji 100 000 zł na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i w tej kwocie zmieściły się zadania drobniejsze, na doposażenie w sprzęt i prace inwestycyjne na obiektach OSP. Natomiast tutaj zakup samochodu przez Straż w Supraślu nie został rozpatrzony pozytywnie. Wartości tego używanego samochodu to kwota 80 000 zł, OSP w Supraślu wnioskowała o kwotę 40 000 zł z powiatu”.

Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Jest bardzo dużo wniosków z prośbą o udzielenie dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym i Zarząd z reguły proponuje przyjęcie większej ilości wniosków w mniejszych kwotach. Tutaj Ochotnicza Straż Pożarna w Supraślu wystąpiła z wnioskiem, aby dołożyć połowę sumy do zakupu samochodu, i tutaj te 40 000 zł to w puli 100 000 zł to jest stosunkowo dużą kwotą. Zarząd zadecydował, aby zaproponował załatwienie większej ilości spraw”.     

Radna Pani Dorota Rusiłowicz zapytała czy została w tej kwestii udzielona odpowiedź dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie zostało udzielone dofinansowanie zakupu samochodu? Zaznaczyła, iż warto by było wspomnieć w piśmie do OSP w Supraślu o możliwości złożenia wniosku na mniejsza kwotę.

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła, iż taka odpowiedź zostanie udzielona.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego .

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  – Pan Marian Olechnowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przedstawił zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXXI/244/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego (zał. nr 14).

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminom: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Tykocin.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przedstawił zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Tykocin.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXI/245/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Tykocin (zał. nr 15).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/126/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.

Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/126/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny ( zał. nr 16).

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jest to nieruchomość położona w Bogdankach, gdzie był dawny Ośrodek Zdrowia. Z dniem 1 stycznia 1999 roku przedmiotowa nieruchomość będąca mieniem Skarbu Państwa we władaniu Samodzielnego Publicznego Terenowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku stała się z mocy prawa własnością Powiatu Białostockiego, co zostało potwierdzone decyzją Wojewody. Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2000 roku Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zwrócił się do Starosty Powiatu Białostockiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Bogdankach wraz z działką, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania służby zdrowia na tym terenie. Aktem notarialnym Rep. A Nr 3724/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku Powiat Białostocki darował Gminie Juchnowiec Kościelny tą działkę z przeznaczeniem na realizację celów publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia z zastrzeżeniem możliwości odwołania darowizny w przypadku nie wykorzystania jej na ten cel. Po latach, gdzie zmniejszyła się ilość pacjentów i na cel związany z promocją zdrowia wystarczy część budynku, Wójt zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę sposobu wykorzystania części nieruchomości, tj. przeznaczenia części pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia (I piętro) na świetlicę wiejską. Zarząd Powiatu Białostockiego pozytywnie ustosunkował się do wniosku Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny i zwrócił się do Rady Powiatu Białostockiego o wyrażenie zgody na zmianę sposobu wykorzystania części wymienionej na wstępie nieruchomości. Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami darowizny nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, tj. powiatu białostockiego dokonuje Zarząd za zgodą Rady. W związku z powyższym został przygotowany stosowny projekt uchwały. Podczas obrad Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu 16 maja 2013 roku ww. temat był omawiany przy obecności Pana Krzysztofa Marcinowicza – Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Komisja wyraziła zgodę na zmianę sposobu wykorzystania części tejże nieruchomości”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.

Komisja Infrastruktury Technicznej wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXI/246/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/126/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny (zał. nr 17).

 

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego   na 2013 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 18).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany w budżecie powiatu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1 173 000 zł. Zwiększenia po stronie planu dochodów wynikają z takich przesłanek jak udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Turośń Kościelna na dofinansowanie kosztów urządzenia uproszczonych planów urządzania lasów państwowych i jest to kwota 10 000 zł. Przyznania powiatowi dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Kwota dofinansowania ze środków unijnych tj. 62 583 zł. Dalsze zwiększenie to również uzyskanie dofinansowania dzięki LGD, ze środków unii Europejskiej na realizacje projektu „Budowa toru przeszkód crossowych dla koni na terenie rekreacyjno sportowym powiatu białostockiego w Supraślu”. Tutaj chodzi o te tereny przy ul. Białostockiej, po dawnej „Sprząśli”. Kwota 23 890 zł. Również zwiększone wpływy do budżetu w kwocie 3 700 zł pochodzą z przyznanej przez PZU dotacji z Funduszu Prewencyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach na podniesienie bezpieczeństwa pracowników tego domu. Jeżeli chodzi o zwiększenie planu wydatków to następują one odpowiednio w Rozdziałach dotyczących zwiększonych dochodów. Jest to zwiększenie wydatków na uproszczone plany zagospodarowania lasów niepaństwowych. Wprowadza się w Dziale Pozostała działalność Oświata i wychowanie kwotę 65 903 zł na finansowanie projektu „Młodzież w działaniu”. Kwota 3 700 zł zwiększa plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. W Rozdziale 72605 zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza się po stronie wydatków kwotę 23 890 zł i jest to dotacja na realizacje projektu przez nasz zakład budżetowy „Bukowisko” w Supraślu. Ponadto przenosi się plany wydatków pomiędzy Działami i Rozdziałami. Przenosi się kwotę 3 320 zł z Rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego do Rozdziału Pozostałe działania w zakresie oświaty i wychowania. Chodzi o zapewnienie minimalnego wkładu własnego w projekcie „Młodzież w działaniu”. Zgodnie z podjęta dzisiaj uchwałą Rady o udzieleniu pomocy finansowej gminom na doposażenie OSP kwotę 22 864 zł w Rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne przenosi się z dotacji dla OSP na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na modernizację siedzib w budynkach, które stanowią własność gmin. Również kwotę 1500 zł przenosi się z Rozdziału 75411 Państwowe Straże Pożarne do Rozdziału Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, jest to z przeznaczeniem na konkurs plastyczny o tematyce dotyczącej ochrony przeciwpożarowej. Również kwotę 40 000 zł z działu gospodarka komunalna przenosi się do Działu Leśnictwo Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem uproszczonych planów urządzania lasów. Kwota łączna w budżecie przeznaczona na ten cel powiększona o 10 000 zł pomocy finansowej udzielonej przez gminę Turośń Kościelna stanowić będzie 50 000 zł. Stosownie do tych zmian w wydatkach i dochodach budżetu, czyli Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 aktualizuje się w Załączniku Nr 3 planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu, jak też aktualizuje się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, tutaj kwota pierwotnie 40 000 zł na opracowanie uproszczonych planów zagospodarowania lasów niepaństwowych ujęta w Rozdziale 90095 zapisana jest w Rozdziale 02002, czyli Nadzór nad gospodarką leśną. To proszę Państwa byłby wszystkie zmiany w budżecie powiatu białostockiego zaproponowane na dzisiejszą sesję. Dziękuję”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał o szacunkowy koszt wykonania budowy toru przeszkód crossowych dla koni na terenach rekreacyjno – sportowych w Supraślu?

Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Ten koszt jest określony łącznie na 65 903 zł, z tymże to jest całość finansowania projektu w kwocie netto, do tego dochodzi podatek Vat, z tymże podatek Vat będzie w 89 % odliczony, ponieważ będą to faktury wystawione na „Bukowisko” w Supraślu, a „Bukowisko” ma możliwość odliczenia w takim procencie podatku Vat. Natomiast nie potrafię powiedzieć ile sam tor przeszkód będzie kosztował, to jest zapisane w budżecie projektu, ale ponieważ w ramach tego projektu oprócz toru crossowego dla koni również będą zakupione trybuny oraz duży namiot dla Komisji sędziowskich, wykorzystywany na ten cel, jak również przenośna toaleta. Całość jest w kwocie 65 903 zł, przy czym wkład własny w tej kwocie tj. 3 320 zł, reszta to są środki w ramach projektu”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski: „Mówi Pani, iż całkowity koszt to 65 903 zł, a kto sfinansuje resztę?”

Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż jest to zapisane w budżecie.

Kontynuując Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał: „W dzisiejszej informacji o pracach Zarządu między Sesjami znajduje się punkt: Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej. Tu się okazało, że dotyczy to toru przeszkód crossowych. To jest powiązane jedno z drugim?”

Skarbnik Powiatu Białostockiego: „To nie mogło dotyczyć toru przeszkód crossowych, ponieważ wniosek odnośnie tego projektu był złożony w roku ubiegłym, a w tym roku jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. Tam chodziło najprawdopodobniej o inny wniosek w ramach projektu”.

Starosta Powiatu Białostockiego: „Nie wiem czy jest problem w dofinansowaniu, czy w torze przeszkód crossowych. Generalnie skąd się bierze pomysł z torem przeszkód crossowych. Otóż mamy tereny gdzie znajdował się ośrodek „Sprząśla”, mamy krytą ujeżdżalnię i dążymy do tego, żeby mieć warunki, do stworzenia ośrodka kształcenia i egzaminowania. W tej chwili jest tak, że szkoły nauczają w takim zakresie, i egzaminują, w jakim zakresie mają zapisane. Natomiast, ośrodki typu Centrum Kształcenia Praktycznego mogą egzaminować w szerszym zakresie pod warunkiem, że mają bazę. My mamy tą bazę niekompletną. Zastanawialiśmy się nad egzaminowaniem i od strony formalnej, to to co było robione, to był egzamin na Przodownika turystyki konnej według PTTK. Ten egzamin odbywa się na tej zasadzie, że uczestnik egzaminu jeździ po torze płaskim w jedną stronę. Chodziłoby nam o to, aby kształcić w lepszy sposób, jeżeli my myślimy o Supraślu pod kątem rozwoju sportu, pod kątem turystyki aktywnej. Młodzież chcemy kształcić na przyzwoitym poziomie.  Ten tor do crossa, o którym mówimy to jest 5 przeszkód, rów z wodą, kłoda, bankiet plus kłatka. Tutaj mamy współpracę z Francją i korzystamy z metodyki francuskiej. Przyjeżdża do nas specjalista z uprawnieniami z Unii Europejskiej, i na ten wzór to robimy. Ten wniosek został składany w ubiegłym roku, rozstrzygnięcia są w tym roku. Generalnie idea jest taka, że większość pieniędzy jest z zewnątrz. Po naszej stronie był zaplanowany wkład własny głównie, jako praca pracowników „Bukowiska”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski powiedział, że nie ma nic przeciwko budowie toru crossowego. Zaznaczył, iż chodzi jedynie o finansowanie.

Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Środki, które są przesunięte to jest kwota 3 200 zł. Proszę zauważyć, że po jednej stronie budżetu przyjmujemy, jako dotację w ramach tego projektu, czyli tego projektu, który był rozpatrywany przez LGD, i to po stronie dochodów jest to kwota 23 890 zł, czyli to są środki, które musimy przyjąć do budżetu, ponieważ inaczej nie da się ich wydać. Dostajemy je z zewnątrz, z przeznaczeniem na realizację tego toru crossowego, a po stronie wydatków przekazujemy do „Bukowiska” dotację w wysokości 27 546 zł, tj. o charakterze majątkowym i dotacja 156 000 zł o charakterze bieżącym”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o wyjaśnienie tej sprawy po precyzyjnym sprawdzeniu wszystkich informacji w tym temacie.

Więcej pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk także odczytała Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przedstawił zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w ww. sprawie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXI/247/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 19).

 

Ad 13

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Pan Andrzej Osmolski zwrócił się do Zarządu Powiatu Białostockiego o przeanalizowanie możliwości utworzenia klasy o profilu sportowym (koszykówka) w jednej ze szkół powiatu białostockiego. Zasugerował, możliwość utworzenia takiej klasy w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, gdyż szkoła ta posiada potrzebną do tego celu bazę. Zaznaczył, iż w chwili obecnej w Łapach w Szkole Podstawowej Nr 1 jest klasa o profilu sportowym (koszykówka), od 1 września będzie też klasa w Gimnazjum o profilu sportowym (również koszykówka).

Radny Pan Paweł Kondracki złożył interpelację w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1539 B od miejscowi Baciuty (stacja kolejowa) do miejscowości Zaczerlany oraz drogi powiatowej Nr 1533B Turośń Dolna – Dobrowola – Baciuty (stacja kolejowa) ( zał. nr 20 ). Zaznaczył, iż drogi te zostały naprawione tylko w sposób doraźny. Wystąpił również o naprawę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1519B Uhowo – Borowskie Skórki oraz drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku Tołcze – Turośń Kościelna. Dodał, iż stan nawierzchni ww. dróg zagraża bezpieczeństwu i nie pozwala na ich bezpieczne użytkowanie. W związku ze złym stanem dróg powiatowych wystąpił również do Zarządu Powiatu Białostockiego z wnioskiem o rozważenie możliwości zakupu remontera.   

            Radny Pan Andrzej Osmolski: „Chciałbym rozszerzyć wniosek Radnego Pana Pawła Kondrackiego i prosić o załatanie wszystkich dziur na drogach powiatowych”.

         Radny Pan Zenon Żukowski zaznaczył: „Odbyły się dwa spotkania z Dyrektorem SP ZOZ w Łapach, za każdym razem prosiliśmy o dokumenty, o materiały dotyczące ekonomiki, finansów tego szpitala, jednak ich nie otrzymaliśmy”.

         Radna Pani Sylwia Rząca zaznaczyła, iż dzisiaj otrzymaliśmy Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach oraz Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Zaznaczyła, iż w tych dokumentach zawarte jest to, o czym mówił Dyrektor SP ZOZ na posiedzeniach Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady - Pan Zenon Żukowski poruszył temat dotyczący likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu. „Na Komisjach prosiliśmy o informację, co będzie dalej z majątkiem w Supraślu. Jeżeli chodzi o majątek internatu, to nie ma podanej żadnej informacji. Jeżeli chodzi o majątek Centrum Edukacji w Supraślu to jest zapis, iż majątek zlikwidowanych szkół zostanie przekazany Centrum Edukacji w Supraślu. Poza tym mieliśmy dostać informację, co się stanie z tym majątkiem, w jaki sposób zostanie on zagospodarowany, czy może sprzedany?”.

Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli my mamy internat, to jest to ten sam budynek, w którym działa Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko”. Jeżeli na jednej kondygnacji w tym budynku działa internat, to on fizycznie przestanie tam funkcjonować, czyli na tym piętrze będą przyjmowani turyści przez Dyrektora POSiR „Bukowisko”. Centrum Edukacji w Supraślu jako placówka jest w takiej sytuacji, że w tej chwili uczniowie dwóch ostatnich klas zdają maturę, i jeżeli tą maturę zdadzą to zostanie tylko jedna klasa. Jednak tak jak wcześniej ustaliliśmy póki ta jedna klasa będzie, to jeszcze rok będzie istniało Centrum Edukacji w Supraślu. Jeżeli będzie majątek ruchomy związany z internatem, to wiadomo, że wróci ten majątek do szkoły. Rolą Dyrektora będzie ocena, co jest potrzebne. Ogólnie jest to majątek powiatowy, i na razie nie robimy jakiś większych działań, żeby rozdysponowywać budynki. Natomiast problem jest. Na Komisjach wstępnie rozmawialiśmy, aby rozważyć przeniesienie części Starostwa do budynków szkoły. Jest wstępna opinia, aby tego nie przenosić. Mamy, więc problem co zrobić, z tymi budynkami Centrum Edukacji, gdyż jest tam ponad 4 000 m2 i nad tym się zastanawiamy na posiedzeniach Zarządu, jak również prosimy Wysoką Radę nad pochyleniem się nad tym problemem. Oczywiście, jakby wystawić te nieruchomości na sprzedaż to myślę, iż za 1/3 wartości udałoby się to sprzedać. Jednak nikt w województwie nie ma takiego majątku, jak ma powiat białostocki, gdzie w jednym kompleksie jest wszystko, i bardziej potrzebny jest pomysł na zagospodarowanie tych obiektów, jak ma to funkcjonować. Nie jest to proste, gdyż powiat ma określone zadania i nie wszystko może robić. Na pewno temat ten wróci na posiedzenia Komisji”.

Wiceprzewodniczący Rady - Pan Zenon Żukowski: „Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, czyli majątek internatu zostanie przekazany do „Bukowiska”?

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Proszę Państwa, w uzasadnieniu do uchwały, które Państwo otrzymaliście dzisiaj, jest zapisane, iż zgodnie z Załącznikiem 2a do Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr LI/465/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko”, internat został przekazany nowo utworzonej jednostce Powiatu Białostockiego. Od 1 stycznia 2011 roku Centrum Edukacji w Supraślu zawiera co roku umowy z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bukowisko” na wynajem części budynku internatu dla wychowanków szkoły, czyli uchwałą z 2010 roku został w całości budynek wraz z wyposażeniem przekazany do „Bukowiska”. Od 2011 roku na podstawie umowy pomieszczenia wynajmuje szkoła dla swoich wychowanków internatu i płaci za użytkowanie tych pomieszczeń. W tej chwili został zlikwidowany internat, który nie ma majątku, tylko wynajmował pomieszczenia, więc tutaj sprawa jest załatwiona. Natomiast, jeżeli chodzi o likwidowane szkoły, więc my likwidujemy część szkół, które wchodzą w skład Centrum Edukacji w Supraślu. Centrum Edukacji jako zespół dalej funkcjonuje. Będzie on zgodnie z uchwałą intencyjną, którą podjęła Rada Powiatu, funkcjonował do końca sierpnia przyszłego roku. Jeżeli likwidujemy tylko część szkół to majątek tych szkół zostaje w Centrum Edukacji. Natomiast w przyszłym roku, jak będzie likwidowana ostatnia szkoła będzie trzeba coś z tym majątkiem zrobić, rozwiązać też zespół, którym jest Centrum Edukacji, i majątek przekazać bądź do „Bukowiska”, bądź jednostce, która powstanie w ciągu tego roku, wtedy będzie wskazanie, co z majątkiem po zlikwidowanym Centrum Edukacji. W tej chwili zostaje on w obecnym Centrum Edukacji”.

Radny Pan Walenty Sic zasygnalizował, iż w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym. W związku z tym zapytał Panią Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o stan dróg na terenie powiatu białostockiego, aby wiedzieć, jakiej odpowiedzi udzielić Radnym z Gminy Juchnowiec jak również Sołtysom z terenu tej gminy.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sytuacja po zimie na drogach powiatowych, w szczególności, jeśli chodzi o Obwód Suraski jest tragiczna. Na dzień dzisiejszy na Obwodzie w Surażu pracują wszystkie obwody, czyli Obwód Suraski, Obwód Michałowski i Obwód Białostocki. Musiałam taką decyzję podjąć w ubiegłym tygodniu, po zrobieniu inspekcji dróg na terenie Gminy Juchnowiec i na terenie Gminy Poświętne. Taka na dzień dzisiejszy jest sytuacja na drogach powiatowych. Oczywiście nie zostawimy dróg w takim stanie, w jakim są. Nasi ludzie pracują od poniedziałku do soboty. Jeśli chodzi o drogę Zaczerlany – Baciuty to Obwód Białystok tam pracował w sobotę, poniedziałek, wtorek i środę. Dzisiaj powinien być zakończony odcinek białostocki. Będziemy robić wszystko, aby te drogi można było połatać. Od piątku ubiegłego tygodnia na Gminie Juchnowiec pracuje Obwód Michałowski, na jednej drodze Białystok – Stanisławowo – Wojszki gdzie na dzień dzisiejszy wbudowaliśmy 25 ton masy na zimno. Kolejno będziemy remontować drogi, gdyż wykonywanie remontów doraźnych, czyli łatanie tylko większych dziur w drogach, nie daje efektów, gdyż pozostaje wrażenie, że na tych drogach nie było remontów. W ubiegłym tygodniu podjęłam decyzję, iż nie będzie skakania z jednej drogi na drugą. Będą pracowały obwody dopóty, dopóki dana droga nie zostanie całkowicie zabezpieczona. Pozostałe drogi są oznakowane i muszą poczekać. Jeden remonter w powiecie białostockim to za mało”.

Radny Pan Paweł Kondracki zapytał, kiedy zostały załatane dziury na drodze od  Turośni Dolnej do miejscowości Zaczerlany?

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Na terenie Gminy Turośń Koscielna Obwód Białostocki pracował w piątek, w sobotę, w poniedziałek, we wtorek, jak również dzisiaj. Jutro wybieram się na inspekcję na teren Gminy Juchnowiec Kościelny, na teren Gminy Poświętne oraz zajadę na drogę od Turośni Dolnej do miejscowości Zaczerlany, i wówczas udzielę odpowiedzi, po inspekcji na drodze”.

Radny Pan Zenon Żukowski: „Na wniosek Komisji Infrastruktury Technicznej zostały przeznaczone dodatkowe pieniądze na utrzymanie dróg. Ja rozumiem, że jest jeden remonter, ale jeśli są dodatkowe pieniądze, to można zrobić coś dodatkowo. Oprócz tego cieszę się z tego, że ktoś zauważył taką sytuację, że nasze drogi dewastują się poprzez to, że mamy wysokie pobocza, że nie frezujemy poboczy. W tej chwili część dróg ma frezowane pobocza, ale tam gdzie jest najgorzej, jeszcze nie zostało to zrobione. Dowiedziałem się, że frezowanie poboczy zostanie wykonane we własnym zakresie, jak to rozmieć, czy zostaną wynajęte dodatkowe urządzania do naprawy tych jezdni? Chodzi mi o drogę Niecki – droga wojewódzka”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedziała, iż ścinka poboczy na terenie powiatu białostockiego jest normalnym zabiegiem utrzymaniowym, realizowanym wówczas, jeśli są środki, które można na ten cel przeznaczyć. Zaznaczyła: „Regularnie od 4 lat zaczęliśmy przeznaczać środki na ścinkę poboczy. Także to nie jest zjawisko nowe, może nowe na niektórych drogach. Jeżeli zwraca Pan uwagę na ten odcinek od drogi wojewódzkiej w kierunku Niecek to sprawdzę stan tej drogi”.

Radny Pan Jacek Chrulski: „Pani Dyrektor, obserwuję od kilu lat inwestycje i remonty dróg, i dziwnie się składa, że te drogi są sukcesywnie remontowane i dokładnie w tych samych miejscach. Mówię o ulicach w Czarnej Białostockiej, o ulicy Fabrycznej, o ulicy Sienkiewicza. W miesiącu marcu interweniowaliśmy, zostały wykonane remonty, miesiąc październik interweniowaliśmy, znów zostały wykonane remonty w tym samym miejscu. Uważam, iż należy zwiększyć nadzór, ewentualnie zmienić technologię. Pani Dyrektor, jeżeli tych środków brakuje, to może trzeba trochę więcej mobilności. Przy analizie budżetu to co roku, zawsze zostają środki nie wykorzystane z inwestycji. Może należy środki finansowe przenieść na bieżące utrzymanie dróg?”.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Jeśli chodzi o bieżące utrzymanie dróg i naprawę ubytków w nawierzchniach to powiem w ten sposób, że nasze drogi nie młodnieją. Jeśli chodzi o ulicę Fabryczną w Czarnej Białostockiej to nawierzchnia ma lat 25, w przyszłym roku, jeśli się jej nie wymieni to będzie miała 26, i wcale po zimie nie będzie w lepszym stanie niż w tym roku, a może nawet i w gorszym. Dlaczego, że jest to już nawierzchnia wyeksploatowana, pęka, kiedy idą roztopy, woda zamarza w takim pęknięciu i rozsadza nawierzchnię bitumiczną. To jest normalne zjawisko. Jeśli chodzi o łatanie tych samych odcinków to sprawdzę, dlaczego tak się dzieje. Jeśli chodzi o ten rok to ilość zniszczeń po zimie jest katastrofalna. To co się dzieje na Gminie Czarna Białostocka, to Obwód dysponując remonterem ulicę Fabryczną wyremontował w ciągu 3 dni. Na dzień dzisiejszy na Gminie Poświetne mamy dwie drogi, gdzie nie ma nawierzchni”.

Radna Pani Anna Grycuk przedstawiła zebranym wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej złożony przez Radnego Pana Andrzeja Osmolskiego następującej treści: „Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wnioskuje do Zarządu Powiatu Białostockiego o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach prowadzonych przez powiat białostocki”. Wniosek przyjęto przy 3 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Ad 14

Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX nadzwyczajnej sesji RPB.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu w dniu 18 kwietnia 2013 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr XXIX/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

 

Ponadto, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXX nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu w dniu 25 kwietnia 2013 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXX/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

 

Ad 15

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęły pisma:

1) Pismo Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie dotacji z zakresu ochrony zabytków ( zał. nr 21),

2) Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące analizy działalności uchwałodawczej za 2012 rok ( zał. nr 22),

3) Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej ( zał. nr 23).

        

Ponadto, Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przypomniała zebranym, iż dnia 24 maja 2013 roku w Choroszczy odbędzie się X Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna.

 

Ad 16

Zamknięcie obrad XXXI sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXI Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 23 maja 2013 roku, o godz. 1410.

 

Protokołowała:                                                                                                                                              Podpisał:

Anna Gadomska                                                                                                                                      Pan Sławomir Gołaszewski

                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-05-2013

Data udostępnienia w BIP: 03-07-2013 15:17

Data modyfikacji informacji: 03-07-2013 15:17