Protokół Nr XXXV/2013 z dnia 24.10.2013r.

 

RP.0002.35.2013

 

Protokół Nr XXXV /2013

z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 24 października 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXXV Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 24 października 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni byli Pan Bogusław Kwiatkowski (nieobecność usprawiedliwiona). oraz Pani Dorota Rusiłowicz (nieobecność usprawiedliwiona).

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXXV Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

Wniosków nie zgłoszono.

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie, do realizacji w brzmieniu:

1.            Otwarcie obrad XXXV sesji RPB.

2.            Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.            Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

4.            Przyjęcie  "Informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2012/2013."

5.            Przyjęcie  "Informacji z pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za rok 2013".

6.            Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1.01 do 30.09 2013 roku".

7.            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego.

8.            Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

9.            Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

10.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

11.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016.

12.         Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania  projektu budżetu na 2014 rok.

13.         Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

14.         Interpelacje i zapytania Radnych.

15.         Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RPB.

16.         Sprawy różne.

17.         Zamknięcie obrad XXXV sesji RPB.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 26 września 2013 roku do dnia 23 października 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 3 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·   majątkiem powiatowym,

·   drogami powiatowymi,

·   ochroną zdrowia i pomocą społeczną,

·   oświatą, kulturą i sportem,

·   finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 ·         podpisał umowę z Województwem Podlaskim w sprawie wspólnego przygotowania wizyty studyjnej realizowanej przez Fundację Euronatur,

·         udzielił pełnomocnictwa Radcy Prawnemu do reprezentowania Powiatu przed instancjami sądowymi,

·         przyznał premie za miesiąc październik Dyrektorom jednostek organizacyjnych,

·         zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w dniu 30 września 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,

·         udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Białostockiego,

·         brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,

·         rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

           

·         posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego,

·         warsztatach nt.: „Dostosowanie działalności agroturystycznej do obowiązujących wymogów prawnych, fiskalnych i sanitarnych” zorganizowanych w Punkcie Usług Turystycznych BUKOWISKO,

·         spotkaniu n.t.: „Rozwój turystyki na terenie Puszczy Knyszyńskiej w sezonie zimowym”, które odbyło się w Punkcie Usług Turystycznych BUKOWISKO w Supraślu,

·         uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku,

·         obchodach Dnia Jedności Rolniczej, które odbyły się w Sanktuarium w Świętej Wodzie,

·         wizycie studyjnej w Powiecie Zamojskim dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki,

·         Jubileuszu 25 Lecia Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,

·         Jubileuszu 65-Lecia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie,

·         posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

·         wręczeniu pucharów i nagród uczestnikom III Podlaskiego Turnieju Przyjaciół Brydża, które odbyło się w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej,

·         Jubileuszu 5-lecia Teatrzyku Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej,

·         spotkaniu biznesowym Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku,

·         seminarium p.t.: „Dobre praktyki stosowane w rolnictwie ekologicznym” organizowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

·         uroczystym rozstrzygnięciu 10 Edycji rankingu „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw”,

·         Tematycznym Spotkaniu Biznesowym „Skandynawska kultura biznesu”,

·         uroczystym otwarciu nowoczesnej obory w miejscowości Liza Nowa,

·         wyjeździe studyjnym do Niemiec stanowiącym element projektu „Zasobooszczędne wytwarzanie energii i polityka energetyczna na Podlasiu”,

·         posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,

·         Seminarium Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej,

·         uroczystej Mszy Świętej z okazji 29 rocznicy męczeńskiej śmierci Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zgłosił zapytania: „Panie Starosto, pierwsze moje pytanie brzmi czego dotyczyła decyzja Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego. Drugie pytanie dotyczy kwoty za odszkodowanie za nieruchomość przekazana przez powiat na drogę publiczną w Supraślu. Trzecie pytanie dotyczy prośby o rozszerzenie tematu dotyczącego   wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w dniu 30 września 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku udzielił odpowiedzi Radnemu na dwa pierwsze pytania: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej stwierdził nieważność decyzji Wojewody Białostockiego z dnia 14 lipca 1997 roku mocą, której Polskie Koleje Państwowe uwłaszczyły się działkami o określonych numerach położonymi na terenie wsi Sokole, Żednia, Gmina Michałowo. Po prostu zanim powiaty powstały Wojewoda Podlaski wydawał określone decyzje uwłaszczające PKP w określonych granicach pasów kolejowych. Tak się nieszczęśliwie stało, że w tych pasach PKP znalazły się pasy dróg publicznych, wtedy wojewódzkich, dzisiaj powiatowych. Dlatego dążyliśmy do uregulowania stanu prawnego tych nieruchomości i jak się okazuje pomyślnie do tego dążymy. Jeśli chodzi o drugie pytanie dotyczące kwoty za odszkodowanie za nieruchomość przekazaną przez powiat na drogę publiczną w Supraślu, to w tej sprawie dokumentów nie widziałem, ale słyszałem, iż za same grunty jest to kwota ponad 130 000 zł. Jeżeli z infrastrukturą, która jest na nich zainwestowana, zagospodarowana to ponad 200 000 zł”.

Pan Jacek Chrulski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział na pytanie dotyczące wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w dniu 30 września 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Wyjaśnił, iż Zarząd zapoznał się z protokołem kontroli, natomiast Komisja nie sformułowała żadnych zaleceń ani wystąpień pokontrolnych.

Radni więcej pytań nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

 

Ad 4

Przyjęcie  "Informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2012/2013."

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, tytułem wstępu stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na dzisiejszej Sesji zajmujemy się częścią oświatową. Jest taka tradycja, że raz do roku dyrektorzy szkół i poradni opowiadają o swoich osiągnięciach, o swoich problemach. Jest to znacząca pozycja w budżecie Powiatu Białostockiego. Jest to o tyle ważne, że ze względu na złą sytuację w budżecie państwa, oświata zarówno w samorządzie powiatowym jak i w gminnym jest nie dofinansowana. W związku z tym musimy dokładać dodatkowe pieniądze, które mogły by pójść na konkretne inwestycje. W tym roku dokładamy pieniądze rzędu 2 500 000 zł. Natomiast mamy informację wstępną od Pana Ministra Finansów, że na drugi rok będzie na oświatę 2 000 000 zł mniej. Patrząc na to, to trzeba będzie do oświaty dołożyć pieniądze rzędu 4 000 000 do  4 500 000 zł co znacznie zmniejszy możliwości inwestycyjne. Zarząd Powiatu z Dyrektorami rozmawia na temat tych spraw związanych z ekonomią szkół. Największe koszty to są koszty związane z płacami i poprzez korektę planów związanych z zatrudnieniem w poszczególnych placówkach nauczycieli tzw. arkuszów organizacyjnych mamy możliwości, aby to korygować. Natomiast są ogólne przepisy, jest ramowy plan zajęć. Godziny muszą być obsadzone bez względu na to czy w klasie jest 30 czy 15 dzieci. Lekcje muszą się odbyć. Mamy doczynienia z niżem demograficznym. Jest taka sytuacja, że uczniów mamy coraz mniej i jak patrzymy na dane demograficzne na następne lata to sytuacja się nie poprawi, dlatego że uczniów będzie jeszcze mniej. Stąd bardzo ważne jest zaangażowanie poszczególnych dyrektorów, zaangażowanie poszczególnych nauczycieli, jako, że w tej chwili  podstawowym problemem od strony ekonomicznej to są koszty, natomiast drugi problem to jest kwestia naboru uczniów. Tutaj namawiamy dyrektorów, aby prowadzili dodatkowe starania, aby nasze szkoły powiatowe stały się bardziej atrakcyjne, żeby miały szerszą ofertę, aby nauczyciele pracowali dodatkowo w ramach zajęć pozalekcyjnych.” (zał. nr 5).

         Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o krótkie prezentacje prowadzonych placówek.

         Dyrektorzy wszystkich placówek, prowadzonych przez Powiat Białostocki dokonali prezentacji swoich szkół i poradni w oparciu o przygotowane pokazy multimedialne.

Pan Krzysztof Domas – Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu: „Szanowni Państwo, w Centrum Edukacji w Supraślu w ubiegłym roku szkolnym mieliśmy 21 nauczycieli, obecnie 11. W poprzednim roku były 3 oddziały, 4 zawody. W roku szkolnym 2013/2014 mamy 1 oddział złożony z dwóch zawodów Technik mechanizacji rolnictwa i Technik pojazdów samochodowych. Ilość uczniów zmniejszyła się ponad trzykrotnie. Klasa obecna liczy 15 osób. 49 osób zakończyło ubiegły rok szkolny”.

Ponadto, Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu zaznaczył, iż w placówce odbywały się uroczyste akademie i apele z okazji obchodów uroczystości państwowych: Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Flagi Państwowej, Święto Narodowe 3 Maja,150 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego, Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (od 2011r., 1 marca każdego roku). Omówił również efekty kształcenia. W zakresie obszaru dydaktyczno-wychowawczego: wzrost średniej dydaktycznej szkoły: w roku ubiegłym 3,17 -  obecnie 3,38 (wzrost o 0,21); wzrost frekwencji szkoły: w roku ubiegłym 79%, obecnie 80,77% (wzrost o 1,77%); wzrost ilości uczniów ze średnią dydaktyczną > 4,00 o 6%; zmniejszenie ilości ocen niedostatecznych na koniec roku o 10%; zmniejszenie się ilość uczniów zdających poprawki w sierpniu o 7%; zmniejszenie ilości ocen nagannych z zachowania o 11%. W zakresie obszaru rywalizacji sportowej i przedmiotowej: VI Podlaskie Potyczki Informatyczne 2013 - pierwsze miejsce w kategorii grafiki komputerowej; Halowe Mistrzostwa Powiatu w L.A. – 3m. (chł.); Mistrzostwa Powiatu w ,,Futsall" (halowa piłka nożna) – 4m. (chł.); Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej – 4m. (chł.); Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym – 4m. (dz.) i 2m (chł.).; W 5 Licealiadach: w każdym finale grupy zajmowaliśmy 7m zarówno dziewczęta jak i chłopcy. W zakresie współpracy z pracodawcami w kształceniu zawodowym: Klasa technik pojazdów samochodowych realizowała 7 krotnie zajęcia praktyczne w obiektach serwisowych i warsztatowych firmy ADAMPOL S.A. w Zaściankach; Klasa technik mechanizacji rolnictwa odbyła cykl 5 zajęć z tematyki diagnostyczno-naprawczej pojazdów i maszyn rolniczych w bazie warsztatowej firmy PRONAR w Narwi, a także eksploatacyjnej w fabrycznym punkcie sprzedaży w Wasilkowie; Firma ADLERagro zorganizowała dla naszych uczniów klas III i IV zajęcia z nauki jazdy i obsługi nowoczesnych kombajnów zbożowych firmy NEW HOLLAND. Pan Krzysztof Domas zaznaczył, iż zrealizowano Projekt pt. „DAJ SOBIE SZANSĘ”. Dyrektor CE w Supraślu omówił również wyniki matur. Zaznaczył, iż liczba absolwentów wynosiła 33. Przystąpiło do wszystkich egzaminów obowiązkowych   22 absolwentów (67%), zdało 13 (59 %). Ponadto, Dyrektor zwrócił uwagę, iż szkoła: upowszechnia informacje o realizacji Projektów UE oraz o innych obszarach aktywności szkoły w Internecie; bierze udział w uroczystościach związanych z kultywowaniem tradycji gminnych i patriotycznych; uczestniczy w rywalizacji sportowej oraz organizujemy zawody, w których uczestniczą również inne szkoły; organizuje przedstawienia, na które zaprasza gości: ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy Supraśl, przedstawicieli pracodawców, gimnazjalistów, a także nauczycieli emerytów naszej szkoły, udostępnia zaplecze sportowe do korzystania dla społeczności lokalnej. Na koniec wystąpienia Pan Krzysztof Domas – Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu podziękował za różne formy pomocy i wsparcia: zarządowi, radnym, pracownikom Starostwa oraz dyrektorom szkół za pomoc w przeprowadzeniu matury i egzaminu  zawodowego 2013.

Pan  Dariusz Wincenciak – Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego  w Łapach w swojej wypowiedzi poinformował Wysoka Radę, iż w szkole w roku szkolnym 2013/2014 jest 12 oddziałów. Razem wszystkich uczniów jest 354. Przedstawił również informację dotyczącą matur 2013. Zaznaczył, iż do matury przystąpiło 132 uczniów, z czego zdało 131, czyli zdawalność w szkole wynosiła 99,2%. Następnie poinformował zebranych, iż podstawowymi osiągnięciami wpływającymi na promocję i korzystny wizerunek szkoły są: bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego, udział uczniów w olimpiadach i konkursach, aktywny udział w wolontariacie, 4 stypendystów, udział w uroczystościach lokalnych, II miejsce w ogólnopolskim przeglądzie teatru małych. Dyrektor przedstawił również inne ważne działania szkoły takie jak: dni otwarte dla gimnazjalistów; prezentacja Szkoły w wybranych gimnazjach uwzględniając sukcesy i osiągnięcia; występy chóru, zespołu muzycznego i teatru w uroczystościach szkolnych, lokalnych konkursach; liczne publikacje w prasie lokalnej ukazujące osiągnięcia szkoły; szkoła bez przemocy, mam haka na raka, dzień wiosny, spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni w ramach orientacji zawodowej. Zaznaczył, iż wykonanymi remontami i inwestycjami były: wymiana instalacji elektrycznej w kuchni i stołówce internatu; remont ogrodzenia posesji szkolnej; remont daszku nad wejściem głównym; malowanie sali gimnastycznej; zakup pomocy dydaktycznych (rzutnik multimedialny plus 4 zestawy komputerowe). Podziękował również Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zaznaczył, iż dzięki pomocy Pani Dyrektor udało się wyremontować dach internatu bez środków Starostwa Powiatowego. W ramach kursu został przeprowadzony kurs remont dachu internatu. Jest wartość oszacowana kosztorysowa 85 000 zł.

Pani Danuta Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach przedstawiła zebranym swoją placówkę. Zaznaczyła, iż szkoła jest przystosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych. Została między innymi wybudowana winda dla osób niepełnosprawnych. Winda ta wybudowana została przy pomocy środków z PFRON – u w wysokości 60%. Dodała, iż w szkole uczą się 3 osoby na wózkach inwalidzkich. Dyrektor poinformowała zebranych, iż dzięki pomocy Rady została wykonana renowacja ogrodzenia szkoły. Przedstawiła również zebranym szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych: II Liceum Ogólnokształcące: szkoła mundurowa; Technikum: technik elektryk, technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik ochrony środowiska, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik hotelarstwa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych: Szkoła Policealna dla dorosłych – technik bhp. Poinformowała, iż w chwili obecnej szkoła liczy 19 oddziałów i 550 uczniów uczy się w szkole. Następnie Dyrektor oznajmiła, iż planowane jest rozszerzenie prac w klasie mundurowej. Klasa mundurowa między innymi: nawiązała współpracę z Akademią Obrony Narodowej, w dniach 16-19 maja 2013 – udział w biwaku dla uczniów „klas wojskowych” pod hasłem „Ślubuję Ci Ojczyzno”, między innymi w programie biwaku odbyło się: zbiórka i defilada przed Grobem Nieznanego Żołnierza, ślubowanie, zwiedzanie Warszawy, zapoznanie z ofertą edukacyjną Akademii Obrony Narodowej i innych wyższych uczelni wojskowych, pokazy sprzętu wojskowego i wyszkolenia żołnierzy, współzawodnictwo sportowe. Pani Danuta Bojczuk zakomunikowała, iż absolwenci szkoły, absolwenci Technikum hotelarstwa odbywali staże we Francji. Ponadto, Dyrektor dodała, iż szkoła brała udział w Projekcie polsko – niemiecka współpraca. Zaznaczyła również, iż był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt pn. Głowy pełne pomysłów- świadectwo kompletne w kwalifikacje.

Kolejnym mówcą był Pan Zdzisław Penza – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Zaznaczył: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, w roku szkolnym 2012/2013 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach odbywało zajęcia praktyczne 176 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach. W bieżącym roku jest to liczba większa o 30 osób, tj. 206 uczniów. Dodatkowo w tym roku nabraliśmy 47 słuchaczy na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Rolnik. W ubiegłym roku szkolnym w sesji letniej z upoważnienia Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w naszej placówce były przeprowadzane zewnętrzne egzaminy zawodowe w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie i Mechanik pojazdów samochodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Uczniowie ZSM, którzy odbywają zajęcia praktyczne w Centrum w zawodzie Technologa robót wykończeniowych i w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych w 100 % zdali część praktyczna tego egzaminu. W ramach pracy z uczniami mającymi trudności w nauce przeprowadzane są konsultacje i próbne egzaminy przygotowujące do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dla uczniów organizowane są wewnątrzszkolne konkursy o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie Mechanika pojazdów samochodowych i Technologa robót wykończeniowych w budownictwie. W roku szkolnym 2012/2013 w naszej placówce po raz trzeci wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku organizowane były VI Podlaskie potyczki informatyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Udział w nich wzięło 30 uczniów z 5 szkół Powiatu Białostockiego. Uczniowie z biednych rodzin mają zniżki w opłatach za kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy, kursach spawalniczych i obsługi wózków widłowych oraz innych kursach zawodowych organizowanych przez naszą placówkę. Jak Państwo wiecie oprócz kształcenia praktycznego uczniów organizujemy wszelkiego rodzaju kursy, takie jak komputerowe, nauki jazdy, pojazdami samochodowymi, wózkami jezdniowymi, technologia robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawcy, bhp i inne według zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Jednak żebyśmy mogli organizować te kursy musimy startować w przetargach. Żeby wygrywać konkursy na organizację szkoleń przez naszą placówkę trzeba przygotować dobrą dokumentację przetargową, zarówno pod względem merytorycznym jak też i atrakcyjną cenowo, opracować autorskie programy szkoleń. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników i dyrekcji CKP. Od września 2012 roku do października 2013 roku Centrum startowało w 20 przetargach,  w których wygrało 17. W roku szkolnym 2012/2013 w naszej placówce obyło się 36 różnego rodzaju kursów zawodowych dla 336 uczestników i 30 kursów BHP dla 413 osób. Centrum współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, Filia w Łapach w szkoleniu bezrobotnych. W dobie rosnącego bezrobocia Centrum umożliwia ludziom poszukującym pracy przekwalifikowanie zwiększając tym samym szansę na możliwość zatrudnienia”.

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej swoją wypowiedź rozpoczęła od omówienia spraw finansowych: „Szanowni Państwo, Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej jest placówką specyficzną, gdyż jest placówką bardzo małą. W ubiegłym roku funkcjonowały tylko 4 oddziały szkoły dla młodzieży i 2 oddziały dla dorosłych, przez jeden semestr liceum ogólnokształcące i kończyła edukację szkoła policealna. Także w sumie tych uczniów i słuchaczy nie było wielu. Natomiast mamy sytuację taką, że mamy 3 000 m2 budynku. Oprócz uczenia prowadzimy jeszcze dzierżawę naszych pomieszczeń i szukamy osób, które chciałyby taką dzierżawę podjąć i prowadzić działalność, a w sytuacji gdy w małym miasteczku dużo osób jest bezrobotnych prowadzenie działalności gospodarczej też nie jest łatwe. Udało nam się pozyskać osobę, która jednocześnie wygenerowała dla bezrobotnych z Czarnej Białostockiej kilkanaście miejsc pracy. Jest to pracownia krawiecka, która zaopatruje sklepy Orseyu. Udało nam się również poprawić wskaźniki ekonomiczne. Jeśli chodzi o sukcesy szkoły, to w ubiegłym roku zostaliśmy mistrzami Podlaskich potyczek informatycznych, zajęliśmy I miejsce. Uczestniczymy w Projekcie organizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki w Warszawie”.

Pani Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w swojej wypowiedzi podkreśliła, iż Zespół Szkół w Michałowie powstał w 1997 roku w wyniku połączenia Liceum Ogólnokształcącego istniejącego od 1952 roku i Zespołu Szkół Zawodowych kształcącego młodzież od 1947 roku. Zaznaczyła, iż obecna Rada Pedagogiczna liczy 25 nauczycieli. W szkołach dla młodzieży jest 140 uczniów, a szkoły dla dorosłych kształcą  104 słuchaczy. Poinformowała, iż szkoła dokonała naboru do 3 klas I. Przedstawiła również zebranym wyniki matury 2012. Następnie zaznaczyła, iż uczniowie biorą udział w konkursach: w VI Podlaskich Potyczkach Informatycznych uczniowie zajęli IV miejsce ,Reprezentacja naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce w II Powiatowym konkursie historycznym „150 rocznica Powstania Styczniowego”, uczennica LO została finalistką konkursu „Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego”, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym, uczniowie z klas mundurowych uczestniczyli w konkursie „Sprawni jak żołnierze”, w II Turnieju Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz w zawodach dla służb mundurowych „II Puchar Dyrektora RDLP w Białymstoku w leśnej topografii”, uczennica szkoły zajęła I miejsce w Konkursie „Muzyka pokolenia naszych rodziców”, w II Powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej „Śpiew i języki to moja pasja” uczeń klasy III zajął II miejsce, uczennica szkoły została laureatką konkursu ośmiu wspaniałych. Ponadto Dyrektor przedstawiła Wysokiej Radzie dokonane remonty w roku szkolnym 2012/2013: wykonano modernizację kotłowni w budynku przy ul. Leśnej 1, wykonano nową posadzkę betonową w korytarzu komunikacyjnym, wyszpachlowano i pomalowano ściany, w pracowni obróbki ręcznej wyszpachlowano i pomalowano ściany i sufit, sposobem gospodarczym wymieniono ogrodzenie posesji od strony ulicy    za garażami szkolnymi, Pracownie Ćwiczeń Praktycznych wyposażono w nowe urządzenia do  wulkanizacji, w podpiwniczeniu zaadoptowano pomieszczenie na strzelnicę. Ponadto, poinformowała, iż szkoła przystąpiła do projektu SGGW w Warszawie pod nazwą e – przyrodnik.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku przybliżyła zebranym funkcjonowanie placówki, która znajduje się w Białymstoku na ul. Słonimskiej 15/1. Zaznaczyła, iż Poradnia obejmuje ogółem 90 placówek znajdujących się w 10 gminach Powiatu Białostockiego, w tym: przedszkola, oddziały, punkty przedszkolne - 39, szkoły podstawowe 28,  gimnazja-14, szkoły ponadgimnazjalne – 7, Domy Dziecka- 2. Omówiła również działalność diagnostyczną poradni: diagnozy ogółem: 1896, psychologiczne: 654, pedagogiczne: 573, logopedyczne: 559, lekarskie: 109. Dodała, iż w roku szkolnym 2012/2013 wydano 667 opinii oraz 101 orzeczeń, głównie do kształcenia specjalnego i 21 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dyrektor Poradni omówiła również formy pomocy bezpośredniej dla uczniów: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 16; terapia logopedyczna 101; komputerowe badania przesiewowe programem „Słyszę” 162;komputerowe badania przesiewowe programem „Widzę” 107; porady po badaniach przesiewowych: 269 zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu 545; zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach 816; inne formy pomocy indywidualnej (psychoterapia, terapia rodzin, zajęcia terapeutyczne , edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym ) 18; inne formy pomocy grupowej (Trening Zastępowania Agresji, zajęcia relaksacyjne, socjoterapia, obserwacje grupowe dzieci, trening słuchowy, trening umiejętności społecznych, terapia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki) 61. Zaznaczyła, iż wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom placówek Poradnia realizowała następujące tematy warsztatów dla dzieci i młodzieży: „Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu”, „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Warto współpracować”,  „Motywacja drogą do sukcesu”, „Trening twórczego myślenia”, „Nawiązuję przyjazne kontakty z innymi”, „Trening umiejętności społecznych”, „Czas na szkołę”, „Techniki i sposoby uczenia się”, „Nawiązuję przyjazne kontakty z innymi” – komunikacja słowna i bezsłowna. Poinformowała, iż rodzice, wychowawcy i nauczyciele również korzystali z pomocy poradni: z treningu umiejętności wychowawczych, rodzeństwo bez rywalizacji ( 2 edycje szkoły dla rodziców i wychowawców) oraz ze szkolenia Rad Pedagogicznych. Dodała, iż dla rodziców również organizowane były warsztaty i prelekcje.

Pani Małgorzata Helena Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Łapach: „Szanowni Państwo, wiele z tych rzeczy, które przedstawiła Dyrektor Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Białymstoku robi również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łapach. Jeżeli chodzi o obszar naszej pomocy to jest to 5 gmin: Gmina Łapy, Gmina Poświetne, Gmina Suraż, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Zawady. Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia to w porównaniu z poprzednim rokiem uległ zmniejszeniu o 0,5 etatu. Najczęściej rozwiązywanymi problemami są: zaburzenia rozwojowe, trudności wychowawcze, trudności szkolne, przemoc, uzależnienia, zaburzenia komunikacyjne. Rodzajami udzielanej pomocy są: pomoc pośrednia – opiniowanie, orzekanie; pomoc psychologiczna – poradnictwo, diagnozy; pomoc pedagogiczna – diagnozy, terapie; pomoc logopedyczna – terapie, grupa wsparcia; terapia dla dzieci autystycznych; wspieranie szkół – konsultacje, szkolenia, treningi. Oprócz tego co robimy na terenie Poradni, są formy pomocy, z którymi idziemy do szkół, do placówek. Coraz więcej zainteresowania jest jeśli chodzi o szkolenia nauczycieli. Nauczyciele się doskonalą i coraz częściej korzystają ze szkoleń”.

Głos zabrał Radny Pan Jacek Chrulski: „Chciałem stwierdzić, iż na podstawie analizy dokumentów Pani Poradnia pracuje bardzo wytężenie, dysponując siłami mniejszymi blisko o 50 % w porównaniu do Poradni w Białymstoku. Przeprowadziliście o 7 % więcej diagnoz, objęliście 20 % młodzieży więcej swoimi prognozami, kiedy w Poradni Białymstoku jest to zaledwie 13 %, wydaliście 98 orzeczeń, kiedy Poradnia w Białymstoku dysponując silami dwukrotnie większymi wydała 101 orzeczeń. Także dziękuję serdecznie, bo wiem, że szkoły czekają na dobrą pracę i współpracę z Poradniami”.

Pani Małgorzata Helena Łuczaj odpowiedziała: „Chciałam sprostować, bo statystycznie wypadło, że nasza poradnia więcej przeprowadziła diagnoz, ale zdaję sobie sprawę, ze Poradnia w Białymstoku robi takie rzeczy, których my nie robimy”.

Pani Anna Małgorzata Sawicka: „Chciałam się odnieść do wypowiedzi Radnego. Otóż, jeżeli chodzi o liczby orzeczeń do kształcenia specjalnego, w tym do nauczania indywidualnego, czy opinię o wczesnym wspomaganiu, nie zależy to od nas, tylko od wniosków, od liczby dzieci, które w tym momencie potrzebują takich opinii czy orzeczeń do kształcenia specjalnego. Poza tym jeżeli chodzi o liczby, to pracowaliśmy w mniejszym składzie w ubiegłym roku, ale też większa nasza aktywność była na zajęciach w terenie, ponad 3000 osób zostało objętych tymi zajęciami. W tym momencie jeżeli było mniej tych diagnoz, to pracownicy Poradni byli aktywni bardziej w terenie”.

Radny Pan Jacek Chrulski zapytał Dyrektorów szkół i poradni czy w bieżącym roku szkolnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy bądź nauczyciele otrzymali Nagrodę Starosty. Drugie pytanie Radnego dotyczyło czy Zarząd brał udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż Zarząd w miarę możliwości stara się być na wszystkich uroczystościach, na które jest zapraszany. Dodał, iż na tą uroczystość Zarząd nie dostał zaproszenia.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiedziała Radnemu na pytanie dotyczące Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: „Na Dzień Edukacji nie były w tym roku przyznawane nagrody. Wpłynęły tylko 3 wnioski ze szkół. Natomiast dla Dyrektorów składaliśmy wnioski o nagrody Kuratora i medale Ministra Edukacji Narodowej. Takie nagrody i medale otrzymali. Było uroczyste wręczenie. Natomiast ewentualnie Nagrody Starosty są rozpatrywane dla nauczycieli szkół. W grudniu jeżeli będą pieniądze, to na koniec roku będzie powołana komisja i wręczenie nagród”.

Radny Pan Marian Olechnowicz: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, od kilku lat jak otrzymujemy sprawozdania dotyczące oświaty to jest niezbyt pozytywny wynik dotyczący egzaminu zawodowego w Powiecie Białostockim z przedmiotu Technik informatyk. Mamy potyczki informatyczne co roku. Powiat Białostocki przygotowuje bardzo atrakcyjne nagrody, a wynik w Województwie Podlaskim zdawalność wynosi 53 %, Technik informatyk w Powiecie Białostockim zdawalność 23,75 %. Proszę Państwa to jest bardzo ważny przedmiot zawodowy, kierunek wykształcenia. Jeżeli na 20 uczniów zdaje egzamin 5, jeżeli na 15 uczniów zdaje egzamin 1, to daje do myślenia. Mam do Państwa Dyrektorów pytanie, jeżeli przez kolejne lata nie poprawia się wynik zdawalności egzaminu zawodowego, czy podjęte zostały działania szkół wobec nauczycieli tych przedmiotów. Jak to się przedstawia. Podobnie Technik pojazdów samochodowych. Na 32 uczniów 13 zdało, jeżeli na 17 uczniów nikt nie zdał, to też daje wiele do myślenia, kiedy zdawalność w Województwie Podlaskim wynosi 53,4 %, w Powiecie Białostockim 30,33 %”.

Radny Pan Jacek Chrulski: „Proszę Państwa, tutaj kilku nauczycieli powiedziało, że nabór jest taki jaki jest. Przychodzą do szkół uczniowie, którzy są z ocenami dopuszczającymi, dostatecznymi. Sukcesem jest jeśli Ci uczniowie te szkoły ukończą. Gdybyśmy nie mieli swoich szkół, zapewne uczniowie Ci skończyli by zawodówki w Białymstoku. Nauczyciel wykrzesze iskrę, jeżeli ta iskra jest, czasami tej iskry brakuje. Niestety Białystok wysysa najlepszych uczniów, a dyrektorzy, nauczyciele muszą pracować z taką młodzieżą jaka jest”.

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej dodała: „W klasie informatycznej po raz pierwszy w tym roku miałam egzaminy, bo I klasa dopiero kończyła. Chciałam też udostępnić Panu Radnemu Olechnowiczowi takie dane, że w mojej grupie wszyscy uczniowie za wyjątkiem jednego zdali część praktyczną oraz wszyscy uczniowie za wyjątkiem jednego zdali drugą część testu, taką ogólną, gospodarczą. Natomiast zawile były sformułowane zagadnienia do części teoretycznej. Proszę zwrócić też uwagę na wyniki końcowe w porównaniu do innych zawodów. Są zawody gdzie zdawalność wynosi 100 %, jest to po prostu inny typ zawodu. Ja uważam, że jeśli w tym roku prawie wszyscy moi uczniowie zdali część praktyczna to znaczy, że coś umieją. Jeżeli w teoretycznej sobie nie poradzili, będą próbować w przyszłym roku”.

Radna Pani Bożena Nienałtowska: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam podziękować Państwu Dyrektorom, a w szczególności składam wyrazy uznania dla Pani Dyrektor Danuty Bojczuk, która od wielu lat współpracuje z Gimnazjum w Turośni Kościelnej, w którym aktualnie pracuję. Jest dobrze zorganizowana promocja w terenie. Przedstawiciele Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach docierają do naszych placówek. Organizujemy wspólnie imprezy sportowe co ułatwia i zachęca uczniów z naszego gimnazjum do tego aby swoją edukację kontynuowali właśnie w tych szkołach. Niestety utrudnieniami są chociażby połączenia komunikacyjne, których faktycznie między Turośnią Kościelną a Łapami prawie nie ma. Również chciałam podziękować dla Pani Małgorzaty Heleny Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach. Moja szkoła aktualnie podlega właśnie pod tą poradnię i współpracuje z tą poradnią. Mogę potwierdzić jako Dyrektor odbierający usługi tej Poradni i ocenić, że reprezentuje poziom bardzo wysoki. Jako Dyrektor, jak również pracownicy Gimnazjum w Turośni Kościelnej, jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy tejże Poradni”.

Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego podziękował za ciężką pracę wszystkim Dyrektorom szkół i poradni prowadzonych przez Powiat Białostocki. Ponadto, z uwagi na niedawno obchodzony Dzień Edukacji Narodowej złożył wszystkim Dyrektorom serdeczne życzenia.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania  w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym  2011/2012.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę.

 

Ad 5

Przyjęcie  "Informacji z pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za rok 2013".

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie informację z pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za rok 2013 (zał. nr 6).

Dyrektor Wydziału Komunikacji – Pani Iwona Kazberuk w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, na nowe przepisy które weszły w życie w ostatnim czasie, m.in. poinformowała iż od stycznia br. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami, która przyniosła wiele zmian, zwłaszcza w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Następnie,  Dyrektor szczegółowo omówiła: Referat praw jazdy; Referat rejestracji pojazdów; Stanowisko do spraw transportu, szkolenia kierowców i badań technicznych pojazdów. Poinformowała, iż do zadań Referatu praw jazdy należy: wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami; dokonywanie odpowiednich wpisów w dokumentach prawa jazdy; zatrzymywanie, cofanie uprawnień do kierowania pojazdami; przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami; wydawanie skierowań i zaświadczeń na egzamin w zakresie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami  po jego wcześniejszym  cofnięciu; wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym kierowanie kierowców na badanie lekarskie i psychologiczne. Dyrektor, przedstawiła również informację dotyczącą liczby wydanych uprawnień: prawa jazdy – 4072, międzynarodowe prawa jazdy – 98, karty parkingowe -242, profil kandydata na kierowcę -1513. Liczba osób kierujących (ogółem): ok.: 109.687. Wnioski o udostępnienie danych i udzielenie informacji: z zakresu spraw realizowanych przez Referat praw  jazdy  - 517; z zakresu spraw realizowanych przez Referat rejestracji pojazdów – 779;  wg właściwości (sprawy dot. kierowcy) – 148; wg właściwości (sprawy dot. pojazdu) – 115. Następnie Dyrektor omówiła najważniejsze zmiany w prawie jazdy w 2013 roku, do których należą: zupełnie nowy egzamin na prawo jazdy od 2013 roku, nowa baza pytań egzaminacyjnych, nowy wzór prawa jazdy, nowe kategorie prawa jazdy, nowy obieg dokumentów – profil kandydata na kierowcę. Kolejnym referatem, którego pracę zebranym Dyrektor przybliżyła jest Referat rejestracji pojazdów. Zaznaczyła, iż do jego zadań należy: rejestracja pojazdów, przyjmowanie zawiadomień dot. zarejestrowanego pojazdu, wycofanie czasowe, wyrejestrowanie pojazdu, kierowanie pojazdu do SKP w celu nabicia numeru VIN, kierowanie pojazdu do SKP w celu wykonania tabliczki znamionowej, kierowanie pojazdu do SKP w celu ustalenia brakujących danych, współpraca z organami innych państw w zakresie rejestracji pojazdów. Dyrektor przedstawiła zebranym również liczbę zarejestrowanych pojazdów: pojazdy ogółem: 111 446, w tym: używane zakupione w kraju – 56%, używane import indywidualny – 31%, nowe zakupione w kraju – 13%. Przy omawianiu Stanowiska do spraw transportu, szkolenia kierowców i badań technicznych pojazdów Dyrektor zwróciła uwagę na nowe uprawnienia przewozowe: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym, licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Ponadto, Pani Iwona Kazberuk przedstawiła Wysokiej Radzie informację związaną z kontrolą wewnętrzną, omówiła najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Wydział Komunikacji oraz przedstawiła informację dotyczącą współpracy z innymi jednostkami.

Radny Pan Jan Kaczan podziękował Pani Iwonie Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji oraz pracownikom tegoż Wydziału za rzetelne przygotowanie informacji oraz za sprawne  wdrożenie ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie 19 stycznia 2013 roku.

Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego również złożył serdeczne podziękowania Pani Dyrektor za sumienną pracę. Ponadto, zadał pytanie dotyczące kart motorowerowych.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji wyjaśniła: „Karta motorowerowa wydawana jest przez Dyrektorów szkół tak jak karta rowerowa. Natomiast prawo jazdy AM jest to trochę wyższa kategoria, ona uprawnia do kierowania nie tylko motorowerami, ale również kierowania pojazdami trzykołowymi, czterokołowymi”.

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za rok 2013.

Ad 6

Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1.01 do 30.09 2013 roku".

Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku (zał. nr 7).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym przedstawić sprawozdanie z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o budownictwo, to cały czas utrzymuje się tendencja wzrostowa mimo tego, że wszyscy mówią o kryzysie nadal jest ogromna ilość wniosków, nadal jest dużo wydanych pozwoleń na budowę. Struktura Wydziału nie zmienia się i przedstawia się następująco: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Pracownicy Wydziału. Zadania Wydziału Architektury nie uległy zmianie również. Do zadań Wydziału należy: działalność decyzyjna z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, wydawanie zaświadczeń wynikających z przepisów o samodzielności lokali wyodrębnionych w obrębie jednego budynku, o dodatkach mieszkaniowych, wydawanie dzienników budów, przygotowywanie Zarządowi Powiatu opinii sporządzanych przez gminy projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy przedkładanych przez gminy - Uzgodnienia dokonywane są w formie postanowień. Mimo, iż cały czas jest mowa, o tym że zmieni się ustawa Prawo budowlane, że budynki mieszkalne będą na zgłoszenie, że stanie się to już nie długo, to muszę Państwu powiedzieć, że prace nie wyszły poza koncepcję. Nie ma jeszcze ani jednego projektu ustawy, który wszedłby do Sejmu. Jest to cały czas etap koncepcji, etap uzgodnień. Jeśli chodzi o stan zatrudnienia to w Wydziale Architektury zatrudnionych jest w chwili obecnej 15 osób, wszystkie z wyższym wykształceniem.  Pozwolenia na budowę wydaje 10 osób. Oprócz tego mamy stażystów, oraz w chwili obecnej jedna osoba jest zatrudniona na pracach interwencyjnych. Chciałabym również Państwu zaprezentować w przekroju od roku 2010 do roku 2013 ilość wydawanych decyzji. Ilość w 2010 roku wynosiła 1502 decyzje, w 2011 był spadek 1371 decyzji, a w chwili obecnej to wszystko wzrasta i w 2012 roku było wydanych 1574 decyzje, a w roku 2013 jest już 1690 wydanych decyzji. Jeśli chodzi o pozwolenia na budowę to w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 września br. wpłynęło 1760 wniosków o pozwolenie na budowę, wydano decyzji o pozwoleniu na budowę – 1463, w tym z wniosków z 2012r. –   153, umorzono postępowanie –  37,  odmowa udzielenia pozwolenia na budowę –  6, w tym z 2012r. – 1, pozostawiono bez rozpatrzenia – 21, w toku – 233, przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę – wnioski – 106, decyzji – 104, w toku – 2, uchylenie decyzji o pozwoleniu – 15. Jeśli chodzi o decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi: wniosków – 10, decyzji – 13 w tym 1 z 2011r. i 4 z 2012r., umorzono postępowanie – 0, bez rozpatrzenia – 1, w toku – 1. W roku bieżącym przyjętych zostało 1619 zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, w tym: sprzeciw w formie decyzji – 30. Wnioski o zmianę sposobu użytkowania objęte obowiązkiem zgłoszenie było 26 zgłoszeń, sprzeciw w formie decyzji – 1. Jeśli chodzi o realizację innych niż wydawanie decyzji zadań Wydziału, to przedstawia się to następująco: wydano 57 zaświadczenia o samodzielności lokali , 10 zaświadczenia w sprawach dodatków mieszkaniowych.  Odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: wniosków do Ministra Infrastruktury –  33, wycofano – 0, postanowień – 25 (w tym: zgody – 25, odmowy – 4, umorzenia w formie decyzji - 1), w toku – 2. Postępowania nadzwyczajne: wniosków – 4, decyzji – 2  (w toku - 2). Zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa: wniosków – 16, decyzji – 16, wejście na teren działki sąsiedniej – 3,  wydawanie  dzienników budów – 1291. Odwołania: od pozwoleń na budowę – 4, utrzymano w mocy – 1, uchylono do ponownego rozpatrzenia – 2, w toku – 1, od zgłoszeń – 3, utrzymano w mocy – 2, uchylono z art. 132 kpa – 1. Główną przyczyną uchylania decyzji przez organ II instancji jest brak dostatecznego zebrania materiałów dowodowych w sprawach. Dziękuję za uwagę”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1.01 do 30.09 2013 roku.

Ad 7

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego.

            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego ( zał. nr 8).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w uchwale z 22 sierpnia br. wkradł się błąd, gdzie w § 2 ust. 1 był zapisany § 2310 to jest dotacja celowa dla gminy, natomiast powinien być § 2710, czyli dotacja celowa na pomoc finansową. Rada Powiatu udzieliła pomocy finansowej dla Gminy Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego. Dlatego w chwili obecnej przedłożony został projekt tejże uchwały w celu sprostowania błędu”.

         Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji.

         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXV/280/2013 z dnia 24 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego (zał. nr 9).

 

Ad 8, Ad 9

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki ( zał. nr 10) oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki ( zał. nr 11)

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym się odnieść razem do obu projektów uchwał, gdyż uchylenie jednej i drugiej uchwały dotyczy tego samego problemu. Proszę Państwa z dniem 1 stycznia 2012 roku został uchylony w art. 1 ust. 1a Karty nauczyciela, który miał zastosowanie do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przed 2004 rokiem. Zgodnie z art. 237 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 roku, Karta nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do końca poprzedniego roku miała zastosowanie do końca tego roku. W związku z tym z dniem 1 stycznia 2014 roku w całości żegnamy się z Kartą nauczyciela w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dniem 1 stycznia pracownicy Ci staja się pracownikami samorządowymi. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nie określiła, że przepisy wykonawcze wynikające z Karty nauczyciela, a jest to prawo miejscowe, czyli wszystkie regulaminy, tracą moc z końcem tego roku. W związku z powyższym konieczne jest uchylenie tych uchwał w celu wyeliminowania ich z obiegu prawnego”.

Pytań i uwag do referowanych projektów uchwał nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji odnośnie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki .

         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do ww. projektu uchwały.

         Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny   również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXV/281/2013 z dnia 24 października 2013 uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki (zał. nr 12).

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki .

         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do ww. projektu uchwały.

         Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny   również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXV/282/2013 z dnia 24 października 2013 uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki (zał. nr 13).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 14). Wyjaśniła, iż zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o 268 649 zł. Zwiększenia planu dochodów następują w wyniku: włączenia do planu dochodów zwróconych dotacji, w wyniku rozliczeń za 2012 rok i lata ubiegłe: drogi publiczne powiatowe - kwota 17 344 zł, promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1 737 zł, szpitale ogólne – kwota 25 303 zł; udzielenia pomocy finansowej przez: Gminę Choroszcz na zwiększenie dofinansowania przebudowy Alei Niepodległości w Choroszczy, realizowanej w ramach NPPPDL– kwota 45 000 zł; zwiększenia planu dochodów, pochodzących z rozliczeń najemców (budynek ul. Słonimskiej w Białymstoku) z tytułu zużycia energii cieplnej, wody, ścieków itp.  – kwota 40 000 zł; otrzymania wpłaty kar umownych z tytułu opóźnień w realizacji zamówień na prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 2 281 zł; urealnienia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej – kwota 195 000 zł. Zaznaczyła, iż zmniejszenia planu dochodów następują w wyniku: urealnienia kwoty refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2012 roku wydatków na realizację projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju obiektów turystycznych powiatu białostockiego w Supraślu” – kwota 58 016 zł. Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 123 035 zł, w tym na zwiększenie wydatków majątkowych – 90 000 zł (Przebudowa Alei Niepodległości w Choroszczy – prace dodatkowe) i na wydatki pracownicze, tj. na zwiększenie planu wynagrodzeń (m.in. zatrudnienie pracownika do obsługi nowo zakupionego remontera)  i świadczenia (odprawa pośmiertna); 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 6 201 zł na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników; 75020 Starostwa powiatowe – o kwotę 100 000 zł na zwiększenie planu wydatków na druki i usługi PWPW przy rejestracji pojazdów i wydawaniu praw jazdy (zwiększone zapotrzebowanie, co wiąże się ze zwiększeniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej; 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 42 769 zł na uzupełnienie dotacji na zadania inwestycyjne Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu. Następnie, Skarbnik wyjaśniła, iż przenosi się plan wydatków: w kwocie 5 000 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany z wydatków na wynagrodzenia na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku; pomiędzy działami 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz pomiędzy rozdziałami w tych działach w celu urealnienia planu wydatków placówek oświatowych, zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2013/2014. Ponadto zaznaczyła, iż aktualizuje się plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2013 rok  zgodnie z Załącznikiem Nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do: Poz. 1 -  Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552B w miejscowości Choroszcz (Gmina Choroszcz) – zwiększenie o kwotę 90 000 zł. Ponadto, poinformowała, iż aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zaznaczyła, iż zmiany odnoszą się do: Poz. I.1. - Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych – zmniejszenie o kwotę 124 000 zł;n Poz. II.2a. - Pomoc finansowa na organizację zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych (Gmina Tykocin) – wprowadza się do zestawienia kwotę 10 000 zł, w związku z omyłkowym pominięciem w zestawieniu zmienionym uchwałą Nr XXXIII/268/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego; Poz. II.12. - Dofinansowanie zadań powierzonych/realizowanych wspólnie w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie o kwotę 457 zł; Poz. III.4. - Dofinansowanie modernizacji i przebudowy obiektów POSiR w Supraślu oraz zakupu urządzeń – zwiększenie o kwotę 42 769 zł.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji.

         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Jan Kaczan zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu omawianej uchwały.

Również pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXV/283/2013 z dnia 24 października 2013 uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013 (zał. nr 15).

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016 (zał. nr 16).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego podyktowana jest tym, że oto Powiat Białostocki wspólnie z Powiatem Sokólskim na złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną decyzję. Tak więc projekt pn. „Wspólne działanie – jeden projekt” będzie realizowany w latach 2014 – 2015. W tej chwili, aby można było w najbliższym czasie zawrzeć stosowną umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, jak też stosowne porozumienie z Powiatem Sokólskim należy to zadanie wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.6.1. Całość finansowania odbywa się z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 % i 15 % z budżetu Państwa. Także w tym przypadku nie jest wymagany żaden wkład własny. Projekt realizowany będzie wspólnie  z Powiatem Sokólskim, przy czym Powiat Białostocki w tym projekcie występuje jako lider, czyli odpowiedzialny za całość tego projektu. Powiat Sokólski jest partnerem. Przepływ środków finansowych będzie się odbywał w ten sposób, że całość finansowania będzie wpływała do Powiatu Białostockiego, jako do lidera, a następnie lider stosownie do określonych zadań w budżecie projektu będzie przekazywał to Powiatowi Sokólskiemu. Podział środków do wykorzystania przez Powiat Białostocki i Powiat Sokólski jest mniej więcej po połowie. Są to działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, odpowiednio w Powiecie Białostockim, i w Powiecie Sokólskim. W Załączniku Nr 1 uaktualnia się plan dochodów i wydatków na 2013 po dokonanych zmianach budżetu powiatu. Również zmienia się prognozę dochodów i wydatków na 2014 i 2015 rok w związku z wprowadzonymi zmianami”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji.

         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Jan Kaczan zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Również przedstawiła również pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXV/284/2013 z dnia 24 października 2013 uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016 (zał. nr 17).

 Ad 12

Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania  projektu budżetu na 2014 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację w sprawie opracowania projektu budżetu na 2014 rok ( zał. nr 18).

„Szanowni Państwo, jeśli chodzi o podstawę prawna jaką jest ustawa o finansach publicznych, to w tej chwili trwają prace w sejmie nad zmianami do tej ustawy, nie mniej jednak projektowane zmiany, które się odnoszą do indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia wyliczanego na podstawie art. 243 ustawy oraz postępowania naprawczego w naszym przypadku, w przypadku budżetu powiatu nie będą miały większego znaczenia. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 wielkość tego wskaźnika jest wystarczająca dla obsługi zadłużenia budżetu powiatu. Pozostałe ustawy jak ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego też nie przynosi większych zmian dla dochodów powiatu, zwiększa natomiast od roku 2014 udział gmin o kilka procent w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale to niestety dotyczy tylko gmin, powiatu nie. Jeśli chodzi o opracowanie projektu budżetu, więc jak co roku opieramy to o wskaźniki makroekonomiczne, które jeszcze na dziś są określone w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014. Tak z wielkości podstawowych wygląda to w ten sposób, że bierzemy pod uwagę: prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 2,4 %; prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3 746 zł; przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2014 rok wynosi 2 917,14 zł (do naliczania należy przyjąć 2 917,17 x 37,5 % = 1 093,93zł); średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 0%; zgodnie z art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta Nauczyciela ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2 717,59 zł, czyli na poziomie 2013 roku; kwoty bazowe: dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 766,46 zł, dla członków korpusu służby cywilnej – w wysokości 1 873,84 zł; składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Według otrzymanej informacji Ministra Finansów subwencja na 2014 rok będzie nominalnie mniejsza od subwencji otrzymanej w 2013 rok będzie nominalnie mniejsza od subwencji otrzymanej w 2013 roku o 2 175 110 zł, i tak: część oświatowa wyniesie 9 940 340zł, mniej o 2 092 999zł, część wyrównawcza: 7 881 765 zł – mniejsza o 760 481 zł, część równoważąca: 5 507 279 zł – większa o 678 370 zł. Subwencja łączna będzie zatem mniejsza o 2 175 110 zł. Jeśli chodzi o bardzo istotne dochody budżetowe, to w piśmie Ministra Finansów podana została kwota planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i według Ministra Finansów planowana jest na poziomie 20 334 352 zł i jest to kwota większa od planowanej na 2013 rok o 980 720 zł. Jeśli chodzi o dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego to do dziś nie wpłynęła jeszcze informacja Wojewody Podlaskiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu, tj. dotacja na koszty utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej, umieszczonych tam na zasadach obowiązujących przez 1 stycznia 2004 roku. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, iż będą to kwoty na poziomie 2013 roku. Dotacja z Miasta Białystok na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy została skalkulowana w kwocie większej o 0,8% od dotacji z roku bieżącego. Obecnie trwają uzgodnienia z Miastem Białystok. Jeśli chodzi o terminy prac nad projektem budżetu powiatu na 2014 roku to obecnie trwają prace jednostek organizacyjnych nad opracowaniem projektów planów finansowych tych jednostek na formularzach planistycznych, przekazanych przez Zarząd Powiatu. Plany te będą stanowiły propozycje do opracowania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017. Przyjęcie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpi do dnia 15 listopada br. W tym terminie projekt będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania oraz do Rady Powiatu Białostockiego”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację  Skarbnika Powiatu w sprawie opracowania projektu budżetu na 2014 rok.

Ad 13

Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 25c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jest obowiązany do przedstawienia do dnia 30 października każdego roku, informacji o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych (zał. nr 19). Stwierdził, iż wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Tylko w jednym przypadku przy wykazanych dochodach, składnikach mienia ruchomego oraz zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł nie określono czy stanowią one majątek odrębny, czy wchodzą do małżeńskiej wspólności majątkowej.

Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

          Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych, do wiadomości.

Następnie, Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował Wysoką Radę, iż działając na podstawie art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Starosta ma obowiązek przedstawić Wysokiej Radzie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, tj. członków zarządu, sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, co niniejszym uczynił (zał. nr 20).

          Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

          Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o oświadczeniach majątkowych, złożoną przez Starostę Powiatu Białostockiego.

 

Ad 14

Interpelacje i zapytania Radnych.

Głos zabrał Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zwracam się do Zarządu Powiatu Białostockiego a w szczególności do Przewodniczącego Zarządu – Starosty Pana Wiesława Pusza o prowadzenie polityki zarządzania w taki sposób by umożliwić pozyskanie na terenie powiatu przedsiębiorców – inwestycji idących w kierunku zwiększenia zatrudnienia, pozyskania podatków od działalności, a co za tym idzie wzbogacenia  w przychody naszego powiatu. Wszelkie ułatwienia w pozyskaniu terenu, wszelkiego rodzaju zezwoleń i pozwoleń i życzliwość do potencjalnych przedsiębiorców powinny przynieść efekt przekładający się na rozwój powiatu białostockiego. Jako przykład należy przyjąć działania władz Wrocławia, w tym Prezydenta Wrocławia, lub innych powiatów gdzie kwitnie gospodarka, gdzie ludzie mają pracę a samorządy godziwe przychody.  

W celu pozyskania pieniędzy na inwestycje idące w kierunku rozwoju powiatu białostockiego w latach 2014 – 2020 wnioskuję, iż należy „Strategię rozwoju powiatu białostockiego na lata 2010 – 2020” przyjętą uchwałą Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 r. dostosować do dzisiejszych realiów, do bieżącej strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych. Ponieważ tylko skorelowana strategia może przynieść efekt w pełniejszym wykorzystaniu funduszy pro rozwojowych zewnętrznych, a nie tylko bazowanie na budżetach gminnych. Gminy są w coraz gorszej kondycji finansowej i należy powoli zmieniać zasady finansowania inwestycji infrastrukturalnych z większym nastawieniem na środki zewnętrzne”.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, generalnie jest tak, że wszyscy zaczynamy mieć taka świadomość, że Polska będzie się rozwijać wtedy kiedy ludzie będą mieć prace i kiedy będą płacić podatki. To dotyczy również samorządów. Jednak trudno będzie nam brać przykład z Wrocławia, dlatego że jest to powiat grodzki i jest to mniej więcej odpowiednik Białegostoku i mamy wtedy doczynienia z gminą i powiatem razem. Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o dostępność do terenów inwestycyjnych to jest to domena gmin, ponieważ powiat białostocki ma tutaj minimalne zasoby w tym zakresie. Trudno mi uwierzyć, że przedsiębiorcy pojechali by np. do Jałówki, bo mamy tam trochę terenów. Natomiast w kwestii życzliwości dla przedsiębiorców to my tutaj mamy kompetencje takie, że wydajemy decyzje administracyjne. Tutaj myślę, że urzędnicy się starają. Niemniej jednak co do zasady, aby wspierać tutaj przedsiębiorców uważam, że to jest bardzo słuszna uwaga. Zastanowimy się na pewno nad tym. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię dotyczącą aktualizacji strategii, to uważam, że jest to cenna uwaga, ponieważ Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego została uchwalona. Mam tutaj prośbę taką, aby Państwo Radni też się do tego odnieśli. Przy pisaniu tej strategii Radni nie mieli żadnych uwag, żadnych wniosków, tez to jest Strategia Rozwoju Powiatu, gdzie Państwo Radni też są zaangażowani. My ze swej strony popracujemy, ale jeżeli ten temat jest podnoszony, to prosiłbym w przyszłości o konkretne uwagi, aby to była nasz wspólna praca”.

Następnie, Radny Pan Paweł Kondracki zgłosił interpelację dotyczącą uwzględniania w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok kwoty 120 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego (zał. nr 21).

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 15

Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RPB.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż  XXXIV Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 26 września 2013 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

       Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIV/2013 z dnia 26 września 2013 roku.

 

Ad 16

Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęły pisma:

1)    Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków informujące o udzieleniu Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Choroszcz, Pałac Branickich (XVIII w.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  ( zał. nr 22 ),

 

 

2)    Pismo Sołtysa wsi Chomontowce dotyczące prośby o ujęcie w planach inwestycyjnych na 2014 rok przebudowy drogi powiatowej na odcinku Bobrowniki – Chomontowce polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej. ( zał. nr 23 ),

 

 

3)    Pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Kuriany dotyczące prośby o zabezpieczenie środków na 2014 rok z przeznaczeniem na remont odcinka drogi 1476B w Kurianach ( zał. nr 24),

 

 

4)    Pismo Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach dotyczące prośby o uwzględnienie w planie budżetowym na rok 2014 środków pieniężnych w wysokości 10 000 złotych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ( zał. nr 25).

 Ad 17

Zamknięcie obrad XXXV sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXV Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 24 października 2013 roku, o godz. 1415.

 

Protokołowała:                                                                                                                                                                                                                                                         Podpisał:

Anna Gadomska                                                                                                                                                                                                                                   Pan Sławomir Gołaszewski

                                                                                            Przewodniczący Rady

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-10-2013

Data udostępnienia w BIP: 16-12-2013 15:47

Data modyfikacji informacji: 16-12-2013 15:47