Protokół Nr XXXII /2013 z dnia 27.06.2013r.

RP.0002.32.2013

 

Protokół Nr XXXII /2013

z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 27 czerwca 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 27 czerwca 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXXII Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił:

 • zmienić kolejność punktów: pkt. 3 Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady przenieść jako pkt. 11
 • wprowadzić do porządku obrad jako pkt. 20: Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • wprowadzić do porządku obrad jako pkt. 21: Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego włączenia Miasta i Gminy Łapy do obszaru funkcjonalnego Miasta Białegostoku.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie, do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXXII sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 r. oraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.
 5. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego.
 6. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok.
 7. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2012 rok oraz wnioskiem w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.
 11. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 12. Przyjęcie informacji o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
 13. Przyjęcie sprawozdania za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego włączenia Miasta i Gminy Łapy do obszaru funkcjonalnego Miasta Białegostoku.
 22. Interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RPB.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad XXXII sesji RPB.

 

 

Ad 3

Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok oraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok (zał. nr 4 - 7 ).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak co roku w ciągu ostatnich kilku lat zwykle sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu prezentowane jest w formie zwięzłej prezentacji, którą postaram się Państwu przedstawić. Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów budżetu powiatu za rok 2012 na planowaną kwotę 106 179 408 zł dochody wykonane to kwota 104 292 391 zł. Plan został wykonany w 98,22 %. W tym dochody bieżące to kwota 96 165 125 zł, dochody majątkowe 8 127 266 zł. W tej wielkości niewykonanych dochodów ogółem to niewykonane zostały planowane kwoty dochodów majątkowych. Po pierwsze z tego tytułu, że refundacja środków z Unii Europejskiej z tytułu inwestycji prowadzonej w Supraślu nie została dokonana do końca roku, otrzymujemy ją dopiero teraz, ponieważ była to płatność końcowa. Również nie wykorzystano możliwości wydatkowania deklarowanych kwot przez gminy na drogi publiczne, jako że w wyniku przetargów na inwestycje okazało się, że ta pomoc finansowa gmin była nieco mniejsza. Jeśli chodzi o strukturę wykonanych dochodów za rok 2012 to dochody własne stanowiły 38 %, dotacje 36 %, subwencje 26 %. Zmiany w stosunku do roku ubiegłego polegają na tym, że o 2 % wzrosły w strukturze dochodów dochody własne oraz dotacje, zmniejszyła się subwencja. Jeśli chodzi o subwencje z budżetu Państwa to od kilku lat ogólna kwota subwencji ma tendencję zniżkową. Jeżeli chodzi o plan dochodów to w trakcie roku były do budżetu wprowadzane kwoty zwiększające ten plan dochodów. W grudniu roku 2011 uchwała budżetowa opiewała na 96 337 303 zł, po dokonanych zmianach według stanu na dzień 31 grudnia plan wynosił 106 179 408 zł. Te zmiany pociągnęły za sobą zwiększenie planu o kwotę 9 842 105 zł. Głównie dotyczyło to zwiększenia planu dochodów w Dziale Transport i łączność, gdyż w miarę jak Rady Gmin podejmowały uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na współfinansowanie dróg powiatowych, te kwoty były włączone do planu budżetu. W Dziale ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 1 419 712 zł miało miejsce z tytułu zwiększenia wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. W Pomocy społecznej zwiększenia dotyczyły praktycznie domów pomocy społecznej gdzie w trakcie roku zwiększono kwotę dotacji przypadającej na jednego mieszkańca w naszych domach. W Dziale Różne rozliczenia, czyli subwencja to zwiększenie o kwotę 1 481 802 zł to przede wszystkim włączenie kwoty 1 100 000 zł z Rezerwy subwencji, jaką to powiat otrzymał na dofinansowanie dróg powiatowych. W Dziale Oświata i wychowanie to były kwoty włączonych planowanych projektów. Następowały także zmniejszenia dochodów i te zmniejszenia dochodów dotyczyły takiego rodzaju dochodów jak Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i było to zmniejszenie o kwotę 763 463 zł decyzją Ministra Finansów na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej. Również zmniejszenie o 517 620 zł, chodzi o Finansowanie ze środków z Unii Europejskiej z uwagi na rezygnację z realizacji w 2012 roku projektu systemowego Aktywna integracja w powiecie białostockim. Procedura zawarcia aneksu do umowy w zakresie projektu systemowego trwała tak długo, że realizacja tego projektu przez końcowe 2 miesiące roku była po prostu nie możliwa i stąd należało zrezygnować z realizacji tego projektu. Ten projekt będzie realizowany dalej w latach kolejnych. Również nastąpiło zmniejszenie dotacji na finansowanie Ośrodka Wsparcia, ponieważ w Ośrodku Wsparcia mieliśmy mniej uczestników niż zakładano w planie, a dotacja z budżetu państwa jest przekazywana na jednego uczestnika. Również po analizie dokonanej w III kwartale konieczne było zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej. Jeżeli porównamy wykonane dochody roku 2012 do wykonanych dochodów roku 2011 to widać, że rok 2012 pod tym względem był gorszy o 4,12 %. Przejdziemy teraz do wydatków, więc zaplanowane wydatki były w kwocie 110 745 374 zł, wydatki wykonane wyniosły 104 474 872 zł, czyli 94,34 %. Z tego wydatki bieżące to kwota 85 277 195 zł, wydatki majątkowe 19 197 677 zł. Jak widać udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 18,38 %. Jeżeli porównamy ten wskaźnik do innych powiatów, a opieram się tutaj o dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2012, to w powiatach ziemskich wskaźnik udziału wydatków majątkowych średnio wyniósł 12,5 %, przy czym wahał się w granicach 5, 7 % do 16,5 %. Także jesteśmy powiatem, który ma wskaźnik lepszy, jeśli chodzi o wydatki majątkowe w porównaniu do średniej odnoszącej się do powiatów. Jeżeli porównamy wykonane wydatki w 2012 roku do wykonanych w roku 2011 to wydatki te były mniejsze o 4,64 %. Jakie były główne przyczyny zmniejszenia wydatków w porównaniu do roku 2011. To tutaj zadecydowała polityka w zakresie tzw. „schetynówek”, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przypomnę, że w latach poprzednich w tym w roku 2011 dofinansowanie tzw. „schetynówek”, czyli dróg powiatowych wynosiło w ujęciu procentowym 50 % i kwotowym, że jedno zadanie mogło być dofinansowane w wysokości do 3 000 000 zł. W roku 2012 przyjęte zasady były o wiele gorsze gdyż dofinansowanie z budżetu Państwa mogło wynieść nie więcej niż 30 %, natomiast na jedno zadanie, jeśli chodzi o tzw. „schetynówki” mogła być przekazana dotacja w kwocie 1 000 000 zł. Przypomnę jeszcze, że w roku 2011 i w roku 2012 mieliśmy tyle samo zadań dofinansowanych w ramach tzw. „schetynówek”, czyli 3 drogi powiatowe. I tak proszę zobaczyć, że w roku 2011 dotacje z budżetu państwa na „schetynówki”, które otrzymaliśmy to była kwota 5 000 000 zł, w 2012 roku była to kwota zaledwie 1 398 000 zł. Również, co jest jak gdyby pochodną wielkości dofinansowania z budżetu państwa, znacznie obniżył się poziom dofinansowania inwestycji drogowych przez gminy. Pomoc finansowa gmin w roku 2011 to była kwota 7 818 653 zł, w roku 2012 kwota 4 932 558 zł. Z tego powodu różnica dochodów rok 2011 i rok 2012 to jest blisko 6 500 000 mniej w roku 2012. Teraz przejdźmy do wyniku budżetu. Planowany deficyt 4 780 784 zł, wykonany deficyt wynosi 182 481 zł. Tutaj chciałabym Państwa uwagę zwrócić na bardzo istotny wskaźnik, który już przy planowaniu budżetu na rok 2014 będzie miał kapitalne znaczenie. Mianowicie wskaźnik indywidualny liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik, który pokazuje ile procent w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć na obsługę zadłużenia. Istotnym składnikiem do wyliczania według wzoru jest tzw. nadwyżka operacyjna. Nadwyżka operacyjna jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli ona pokazuje ile z wydatków bieżących można przeznaczyć na inwestycje bądź na spłatę zadłużenia, czyli niejako pokazuje siłę kredytową. Tutaj Proszę Państwa niestety trzeba przyznać, że ta nadwyżka operacyjna porównując od roku 2012 stale nam maleje. Wpływa na to fakt, że dochody bieżące rosną z każdym roku znacznie wolniej niż wydatki bieżące. Wykonane wydatki według Działów w 2012 roku przedstawiają się następująco. Najwięcej środków budżetowych przeznacza się na pomoc społeczną. W strukturze wydatków stanowiły one 24,18 %. W następnej kolejności: Drogi publiczne powiatowe 20,51 %; Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 15,31 %; Ochrona zdrowia 14,40 %; Administracja 10,77 %; Powiatowy Urząd Pracy 8,58%; Działalność usługowa 2,52%. Łącznie 96,27 %. Na pozostałą działalność taką jak: Rolnictwo, leśnictwo, turystyka; Gospodarka mieszkaniowa; Obsługa długu; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Kultura fizyczna i sport; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy 3,73%. Jeżeli chodzi o stan zadłużenia powiatu, to na dzień 1 stycznia 2012 roku mieliśmy zadłużenie 6 691 298 zł. W trakcie roku został uruchomiony kredyt na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w kwocie 250 415 zł. W trakcie roku spłacone zostały kredyty na łączną kwotę 2 047 302 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 4 894 411 zł. Obsługa długu (odsetki) zamknęły się w kwocie 337 500 zł. Jeżeli spojrzymy na wydatki majątkowe to przede wszystkim były to wydatki na inwestycje, a w tym głównie na Drogi powiatowe, gdyż ogółem z wydatków inwestycyjnych prawie 80 % wydatkowano na Drogi powiatowe. W dalszej kolejności w Dziale Turystyka to była realizowana inwestycja w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Supraślu. W Dziale Administracja, to między innymi zmodernizowany parter i sala konferencyjna budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej. W Pomocy społecznej wydatki przeznaczone na I etap termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, zakup autobusu na potrzeby Ośrodka Wsparcia w Łaźniach. Następnie wydatki dotyczyły Działów takich jak: Placówki oświatowe, Działalność usługowa, Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska. Na dotacje o charakterze inwestycyjnym wydatkowano 3 370 021 zł. Głównie były to dotacje przekazane na drogi powiatowe. Kwota 285 917 zł była to kwota dotacji przekazana SP ZOZ w Łapach na zapewnienie wkładu własnego realizowanej termomodernizacji budynków szpitala. Jak co roku udzielono dotacje o charakterze majątkowym Ochotniczym Strażom Pożarnym w wysokości 82 646 zł oraz 50 000 zł wpłacono na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 101 793 zł przekazano do Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu na prace modernizacyjne budynków będących w zarządzie tego zakładu budżetowego”.

Następnie, Skarbnik Powiatu Białostockiego zaprezentowała zebranym jak kształtował się budżet powiatu od roku 1999 do roku 2012, jak kształtowały się dochody i przychody budżetu od roku 2003 do roku 2012, jak kształtowały się wydatki budżetu w latach 1999 – 2012. Omówiła również kształtowanie się od roku 2003 do roku 2012 źródeł finansowania inwestycji. Ponadto, przedstawiła wydatki na drogi powiatowe w latach 1999 – 2012. Ostatni wykres, jaki Skarbnik Powiatu zaprezentowała dotyczył finansowania oświaty od 1999 roku do roku 2012.

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

 

Ad 4

Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała Wysoką Radę z Uchwałą Nr RIO.II-0321-69/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok (zał. nr 8).

Powyższą uchwałą Skład Orzekający RIO w Białymstoku zaopiniował pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

 

 

Ad 5

Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego (zał. nr 9 i 10).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, materiał został Państwu przedłożony w ustawowym terminie. Zawiera pełną informację, jeśli chodzi o stan mienia powiatu w szerokim pojęciu obecnej ustawy o finansach publicznych. Tak więc jest część I, która obejmuje zestawienie i opis nieruchomości oraz tabelaryczne zestawienie majątku nieruchomego typu budynki i budowle, a także majątku ruchomego, z podaniem wartości początkowej, wysokości umorzeń, jak też i wartości netto. W materiałach, które zostały Państwu przekazane wydrukowano i dołączono zestawienie zbiorcze. Natomiast w formie elektronicznej tego opracowania, która jest zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Białostockiego w BIP – ie mogą Państwo w tym skoroszycie oglądać w poszczególnych arkuszach wyposażenie w majątek powiatu poszczególnych jednostek”.

         Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego.

 

Ad 6

Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok.

 Pan Przemysław Chrzanowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawił zebranym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok (zał. nr 11 - 13).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie finansowe z wykonania planu zostało złożone Zarządowi pod koniec lutego. Sprawozdanie to praktycznie po stronie przychodowej jest zgodne ze sprawozdaniem finansowym za cały rok. Natomiast po stronie kosztowej wynik finansowy opiewał na minus 971 000 zł. Wynik ten został skorygowany w późniejszym okresie, w momencie tworzenia bilansu oraz po uwagach biegłych rewidentów, ponieważ bilans był sprawdzany przez biegłych rewidentów. Ten wynik pogorszył się i osiągnął kwotę 1 244 000 zł. Wynikało to głównie z doksięgowania po stronie kosztów rezerw związanych z przeszacowaniem rezerw na zobowiązania w stosunku do pracowników. Aktuariusz dokonał aktualizacji tych rezerw. Została doksięgowana rezerwa na zobowiązania w stosunku do pracownika Poradni Chirurgicznej. Nie jest to jeszcze roszczenie, jest to tylko zobowiązanie w związku ze znanym potencjalnie roszczeniem. Zostały również doksięgowane znane na koniec marca odsetki od zobowiązań, które zaciągnął szpital w ciągu roku budżetowego”.

Radny Pan Marek Żmujdzin zaznaczył, iż podczas obrad posiedzenia Komisji Rolnictwa i Środowiska poruszany był temat dotyczący trudnej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Zapytał: „Jak Pan uważa, od kiedy sytuacja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach poprawi się?”

Pan Przemysław Chrzanowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Jeśli chodzi o stronę przychodową to jak Państwo się orientujecie złożenie jakiejkolwiek kolejnej nowej oferty do NFZ to jest koniec przyszłego roku. Z pewnością w zakresie tych świadczeń, które będziemy próbować oferować będzie rehabilitacja, która od początku 2012 roku jest niestety zabrana z Łap. Będziemy próbowali złożyć ofertę na nocną i świąteczną opiekę całodobową. W międzyczasie tutaj Zarząd i Rada Społeczna znają inicjatywę poszerzenia Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego o 20 łóżek. Z analizy ekonomicznej wynika, że przyniesie to dodatkowe przychody. Oczywiście koszty też będą rosły, ale zakład pozwoli się zbilansować, przychody też będą większe, i tym samym koszty stałe, które w zakładzie są jakie są, będą spadały w stosunku na każdą złotówkę przychodową. Natomiast po stronie redukcji kosztów, to w zeszłym roku nastąpiła redukcja personelu, niektóre stanowiska jeszcze są w trakcie wypowiedzeń. Tutaj Zarząd jest zorientowany w pewnych działaniach związanych z redukcją kosztów, mianowicie próba sformułowania uwarunkowań przejścia szpitala w zakresie 2 oddziałów na hospitalizację planową, co pozwoliłoby zmniejszyć koszty funkcjonowania gotowości bloku operacyjnego. Dokonano również pewnych wstępnych działań inwestycyjnych do zmiany organizacji pracy stacji dializ. Szacowane oszczędności wynikające ze zmiany trybu pracy oddziałów na planową tj. około 350 – 400 tys. zł rocznie. Przy zmianach organizacyjnych w stacji dializ to jest ok. 90 tys. zł rocznie. Oczywiście nie jest przesądzone, że te zmiany dojdą do skutku. Jesteśmy w trakcie uzgodnień. Mamy umówione spotkania z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz czekamy na informację z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie omówienia współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w zakresie przywożenia pacjentów w trybach nagłych i ostrych do szpitala, kiedy ten blok operacyjny nie będzie w stanie udzielić natychmiastowego świadczenia. Jeżeli te wszystkie elementy, które tutaj przedstawiłem przyniosłyby taki oczekiwany efekt, to moim zdaniem jest szansa żeby za rok 2015 ten budżet się zbilansował. Oczywiście, jeżeli nie będzie jakiś innych zdarzeń radykalnie podwyższających koszty. Trzeba mieć również świadomość tego, że szpital wymaga inwestycji w zakresie dostosowania infrastruktury do przepisów”. 

Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok.

 

Ad 7

Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2012 rok oraz wnioskiem w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski zapoznał zebranych z opinią z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2012 rok (zał. nr 14).

Stwierdził, iż na podstawie art. 270 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.), Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Białostockiego w składzie:

 1. Pan Jacek Chrulski – Przewodniczący
 2. Pan Maciej Rafał Bojanowski
 3. Pan Jan Kaczmarek
 4. Pan Ryszard Łapiński

zapoznała się z Uchwałą Nr XIII/107/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2012 rok oraz zmianami w budżecie dokonywanymi w trakcie roku budżetowego, a także zmianami w budżecie dokonywanymi uchwałami Zarządu Powiatu Białostockiego. W świetle dokonanych czynności oraz po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Starosty Powiatu Białostockiego oraz Skarbnika Powiatu Białostockiego, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Białostockiego zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie wykonanie budżetu powiatu za rok 2012 i zgodnie z dyspozycją art. 270 ust.3 przywołanej wyżej ustawy o finansach publicznych zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2012 rok oraz wnioskiem w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

Ad 8

Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok.

Pan Jacek Chrulski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Wysokie Radzie Uchwałę Nr II-00322-76/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok (zał. nr 15).

Powyższą uchwałą Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku postanowił stwierdzić, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności: dotyczy wykonania budżetu; oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz skład Komisji w świetle oświadczenia Przewodniczącego Rady Powiatu jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie powiatowym.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok.

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok (zał. nr 16).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wymóg zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wynika z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Ta uchwała zatwierdzająca podjęta w takiej treści przez Radę daje podstawę do zamknięcia ostatecznie ksiąg rachunkowych za rok 2012”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok przedstawili Przewodniczący i Wiceprzewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Jacek Chrulski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • Pan Jan Łuksza– Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska,
 • Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 6 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXXIII/248/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok (zał. nr 17).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.

Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2012 rok (zał. nr 18).

Pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie absolutorium przedstawili Przewodniczący i Wiceprzewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Jacek Chrulski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • Pan Jan Łuksza– Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska,
 • Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

            Rada Powiatu Białostockiego, przy 6 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXXIII/249/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2012 rok (zał. nr 19).

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski pogratulował serdecznie Staroście Powiatu Białostockiego oraz Zarządowi otrzymania absolutorium za 2012 rok.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego, podziękował Wysokiej Radzie za udzielenie absolutorium. Podkreślił, że jest to ocena pracy Zarządu. Zaznaczył, iż przy wszystkich sprawach omawianych na posiedzeniach Zarządu zawsze pomocą służy Pani Sekretarz i Pani Skarbnik. Pani Skarbnik zawsze czuwa nad właściwym dysponowaniem środkami finansowymi powiatu. Dodał, iż były przeprowadzane niejednokrotnie kontrole, które wykazały prawidłowość działań, za co bardzo serdecznie podziękował w imieniu Zarządu Pani Skarbnik, jaki i pracownikom Wydziału Budżetu i Finansów. Przy tej okazji, Pan Starosta podziękował również wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Serdecznie podziękowania płynęły również pod adresem Radnych Powiatu Białostockiego.

            Następnie głos zabrał Pan Sławomir Halicki – Burmistrz Suraża: „Chciałem serdecznie pogratulować Zarządowi Powiatu za absolutorium. Również chciałem podziękować za dotychczasową współpracę, za wzmocnienie kilku kilometrów dróg powiatowych na terenie Gminy Suraż w ostatnim miesiącu. Liczę również na współpracę w kolejnym roku. Mamy tylko dwie wspólne drogi powiatowe jeszcze do naprawy, do wykonania”. Następnie zaprosił Radnych, Dyrektorów, Kierowników jednostek powiatowych do Suraża na XIII Festyn Historyczny, który odbędzie 30 czerwca br. Podziękował również za dotację przeznaczoną na przygotowanie tegoż festynu.

Ogłoszono 15 minutową przerwę.

 

Ad 11

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 23 maja 2013 roku do dnia 26 czerwca 2013 roku (zał. nr 20).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • przyznał premie za miesiąc maj 2013 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • podpisał umowy z Nadleśnictwem Supraśl oraz Nadleśnictwem Żednia w sprawie przekazania darowizny dla Powiatu na pokrycie kosztów prowadzenia edukacji ekologicznej w ramach projektu „Czysty Powiat – Czysta Ziemia”,
 • udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Powiatu przed instancjami sądowymi,
 • podjął decyzję w sprawie przystąpienia do projektu WIEDZA I KOMUNIKACJA dla rozwoju współpracy miedzysektorowej w powiecie białostockim,
 • podpisał 17 umów w sprawie udzielenia Strażom Pożarnym z terenu powiatu białostockiego dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 roku,
 • podpisał umowy z Gminą: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny i Tykocin w sprawie udzielenia dotacji celowych na zadania inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • rozpatrzył pismo Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w związku z realizacją projektu ZIELONE ZAWODY,
 • podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n.: „Wspólne działanie – jeden projekt” (Powiatowy Urząd Pracy),
 • podpisał umowę z Firmą MEDIA KRET na produkcję materiału filmowego o Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu,
 • zapoznał się z pismem Burmistrza Łap w sprawie włączenia Miasta i Gminy Łapy w obszar funkcjonalny Białegostoku,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • uroczystych obchodach 22 rocznicy powołania Straży Granicznej,
 • X spartakiadzie pracowników samorządowych powiatu białostockiego.
 • VIII Edycji Powiatowego Samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
 • posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku,.
 • spotkaniu z przedsiębiorcami z terenu Wasilkowa,
 • Uroczystym otwarciu Dni Wasilkowa,
 • Komisji konkursowej, konkursu kulinarnego „Nie ma jak u mamy”,
 • spotkaniu organizacji pozarządowych powiatu białostockiego,
 • obchodach Dnia Dziecka w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem,
 • imprezie „Dzień Konia na Podlasiu”,
 • posiedzeniu Konferencji krajowej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”,
 • Konferencji p.n.: „Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i realizacji praktyk publicznych”,
 • Konkursie historycznym zorganizowany przez ZSM w Łapach,
 • Uroczystym otwarciu X Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego,
 • Spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na temat delimitacja obszarów funkcjonalnych i zintegrowanych inwestycji terytorialnych planowanych w polityce spójności w latach 2014-2020,
 • Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Łapach,
 • spotkaniu poświęconym tematyce zagospodarowania przestrzennego na terenach przyległych do poligonu wojskowego w gminie Supraśl,
 • podsumowaniu konkursu powiatowego p.n.: „Śladami powstańców styczniowych 1863-1864 Białystok – powiat białostocki”,
 • XIII Edycji Konkursu na zbiórkę Surowców Wtórnych,
 • II Edycji Konkursu na wierszyk odpadowy,
 • posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,
 • Jubileuszu 25-lecia Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o rozwinięcie tematu dotyczącego sprawy włączenia Miasta i Gminy Łapy w obszar funkcjonalny Białegostoku.

 

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Poprzednią forsowaną koncepcją była koncepcja dotycząca rozwoju aglomeracji. Te aglomeracje miały być na poziomie 500 000 mieszkańców. Była inicjatywa Pana Prezydenta i sztucznie została zrobiona aglomeracja Powiat Białostocki, Powiat Sokólski, Miasto Białystok i razem mieszkańców było ponad 500 000. Nic z tego nie wyszło, bo rządzący zmienili tą koncepcję. W tej chwili są inne koncepcje. Mianowicie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tworzy tzw. obszary funkcjonalne. Tych obszarów funkcjonalnych jest więcej niż wcześniej było tych aglomeracji. To dotyczy całego kraju. Jednocześnie jest zrobiona Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, gdzie też o tych zadaniach się myśli. Wstępna koncepcja jest taka, że ten obszar obejmuje Miasto Białystok i 6 sąsiednich gmin, i nie obejmuje Gminy Łapy. Natomiast jest to ważne, bo jeżeli te zapisy się uwzględni to jest wtedy kwestia występowania o środki pod różnymi postaciami. Pan Wiktor Brzosko - Burmistrz Łap zabiega o to, aby ten obszar rozszerzyć o Gminę Łapy, wtedy byłoby 7 gmin w naszym powiecie plus Miasto Łapy. Decyzję w tym temacie podejmuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w związku z tym na dzisiejsze posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego przygotowane jest stanowisko Rady Powiatu, aby to poprzeć. Właśnie są takie zabiegi, aby ten obszar funkcjonalny to właśnie było Miasto Białystok ok. 300 000 mieszkańców plus te 7 gmin wokół powiatu, łącznie z Gminą Łapy”.

 

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał, jaka była intencja oraz temat spotkania z przedsiębiorcami z terenu Wasilkowa.

 

Pani Dorota Kolenda – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła: „Proszę Państwa, jesteśmy jednostką powiatu białostockiego, w związku z powyższym, co roku jesteśmy we wszystkich gminach.  Zmienia się jedynie konwencja spotkania. Przyznam szczerze, że ta konwencja jest zmieniana biorąc pod uwagę sugestie ze strony i Wójtów, i Burmistrzów, i samych osób, które w tych spotkaniach uczestniczą. Ponieważ w tym roku mamy ponad 8 milionów więcej środków na różne formy wsparcia przedsiębiorców. W tym roku w takim planie marketingowego działania Urzędu ujęliśmy spotkania w gminach, spotkania z pracodawcami, z przedsiębiorcami. Czemu one mają służyć? Krótko mówiąc doszliśmy do takiego przekonania, że nie wszędzie dociera informacja, z jakich form wsparcia finansowego Urzędu można korzystać, nie wszyscy przedsiębiorcy o tym wiedzą. A szkoda by było, żeby pracodawcy, przedsiębiorcy z powiatu z takich pieniędzy nie skorzystali. W związku z powyższym te spotkania odbywają się po to, żeby na miejscu pracodawcy mogli się dowiedzieć, jakie programy rynku pracy realizujemy, jakie środki są dostępne, z jakich form mogą skorzystać, czyli to my jedziemy do przedsiębiorców, jedziemy do gminy, po to żeby szanować czas pracodawców, i przekazywać informację o dostępnych środkach, możliwościach wsparcia finansowego i o możliwościach, jakie stwarzają środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tych spotkań doprosiliśmy Urząd Marszałkowski, i we wszystkich spotkaniach uczestniczy również osoba z Urzędu Marszałkowskiego, która mówi o jeszcze teraz dostępnych środkach, po które mogą sięgać w Urzędzie Marszałkowskim przedsiębiorcy i osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Również osoba z Urzędu Marszałkowskiego mówi o perspektywach w kolejnym okresie programowania, czyli o tym, co będzie dostępne w tym kolejnym okresie programowania”.

        

Kontynuując Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał, w jaki sposób zapraszani są przedsiębiorcy na te spotkania?

 

Pani Dorota Kolenda – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku odpowiedziała: „Jeżeli chodzi o formę zaproszenia to tutaj stosujemy i stronę internetową, na której jest informacja i to o czym powinnam powiedzieć na samym początku, że organizatorami spotkania jest Starosta Powiatu, Burmistrz lub Wójt, oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, także tutaj jest wola 3 stron i porozumienie 3 stron. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o frekwencję na tych spotkaniach to zaangażowanie samorządu widać w ilości osób, które na takie spotkanie się pojawiają. Oprócz tych informacji, które są zawożone do gmin i wywieszane w miejscach publicznych, umieszczane na stronach internetowych, również są informacje wysyłane do przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców to dostajemy od Wójtów, Burmistrzów wykaz firm, które muszą być na takim spotkaniu”.

 

  Innych pytań w tym punkcie nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad 12

Przyjęcie informacji o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.

            Pani Joanna Piekut – Starszy Inspektor Weterynarii przedstawiła zebranym informację o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii ( zał. nr 21 - 24).

            „Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie zmienić pierwotny plan, jaki był ustalony, czyli przedstawienie sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego. Nie będę mówiła o liczbach, jakie jednostki chorobowe badane są na terenie powiatu, one nie zmieniły się od wielu lat: jest to enzootyczna białaczka bydła, bruceloza bydła, gruźlica bydła, choroba niebieskiego języka, pryszczyca, choroba pęcherzowa świń, choroba Aujeszkiego świń, gorączka Q, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła, grypa ptaków, bruceloza owiec i kóz, klasyczny pomór świń u świń i dzików, zaraza płucna u bydła, wścieklizna u lisów wolno żyjących. Proszę Państwa, ja dzisiaj chciałabym wykorzystać tą sytuację, że jestem tutaj u Państwa i przedstawić Państwu problem afrykańskiego pomoru świń, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa Państwa. My, jako powiat graniczący z Białorusią jesteśmy w tej chwili postawieni, jako służby weterynaryjne w stan gotowości, ponieważ istnieje bardzo duże ryzyko przeniesienia tego wirusa na teren kraju. Żeby uświadomić Państwu, o jakim zagrożeniu mówimy pozwolę przedstawić krótką prezentację, abyśmy wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że w tym momencie my musimy bardzo mocno bronić naszej granicy przed przedostaniem się wirusa na teren kraju. Jeśli chodzi o afrykański pomór świń, jest to choroba wywoływana przez wirusa, która atakuje tylko i wyłącznie świnie domowe i dziki. Należy do chorób podlegających ustawowemu obowiązkowi zgłaszania i zwalczania. Jest to choroba wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa. Zasadnicze straty związane z wystąpieniem ASF w krajach eksportujących świnie lub wieprzowinę związane są z całkowitym zablokowaniem importu świń oraz mięsa wieprzowego z krajów dotkniętych ASF przez kraje wolne od tej choroby. Z uwagi na brak szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń, zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt, na początku w promieniu 10 km od wystąpienia ogniska. Natomiast w przypadku przemieszczania się wirusa promień będzie zwiększany. W 2007 roku z Afryki wirus został przeniesiony na Kałkaz. Zostało to udowodnione, w jaki sposób to się stało. Ze statku pasażerskiego, który płynął z Afryki zostały wyrzucone odpadki żywnościowe po pasażerach. Musiało się tam znajdować zakażone mięso. Po wprowadzeniu wirusa ASF na kontynent choroba bardzo szybko rozprzestrzeniła się na terytorium Armenii, Azerbejdżanu oraz Federacji Rosyjskiej. W dniu 21 czerwca 2013 roku białoruskie władze weterynaryjne potwierdziły wykrycie materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w próbkach pobranych od padłej świni na terytorium Białorusi, w miejscowości Czapun, w rejonie iwiejskim w obwodzie grodzieńskim. Dlaczego choroba jest groźna? Dlatego że, obecność wirusa jest w populacji dzików. Dziki nie uznają granic, dziki nie stawiają się do kontroli granicznej, my nie możemy w żaden sposób zatrzymać ich migracji ani zatrzymać na szlaku, którym przechodzą. Jest bardzo duża skala nielegalnego obrotu świniami oraz wieprzowiną i brak skutecznego nadzoru nad obrotem trzodą chlewną. Jest powszechne żywienie świń odpadkami. Brak jest dobrej infrastruktury w obszarze chowu i hodowli świń. Jak również w Rosji są ograniczone środki finansowe przeznaczone na zwalczanie ASF, w związku z tym tam ten wirus cały czas jest. Zawleczenie wirusa do Polski jest możliwe w drodze: przemieszczeń zwierząt dzikich – zagrożenie głównie dotyczy województw wschodnich (małe stada); przewożenia przez osoby opuszczające czasowo terytorium UE (turyści) żywności – a następnie skarmiana świń resztkami (małe stada); przemytu żywności; przemieszczeń środkami transportu do FR i z powrotem – kontrola na granicy obowiązku dezynfekcji pojazdów powracających na teren UE, a przewożących do FR i /lub Białorusi i/lub Ukrainy świnie (duże stada). Tak jak wcześniej mówiłam straty związane są z zakazem eksportu wieprzowiny i produktów wieprzowych. Jeśli chodzi o Polskę, to eksport wieprzowiny i produktów wieprzowych z Polski przedstawia się następująco: 2011 rok – 2 436 mln zł (310 tys. ton/ok. 580 mln EUR); 2012 rok – 3 116 mln zł (363 tys. ton/ok. 760 mln EUR); 2013 rok – 685,5 mln zł (96,7 tys. ton/ok.164,5 mln EUR). Z ww. ilości produktów niemal połowa trafia na rynki państw trzecich (główni odbiorcy to Białoruś, Ukraina, Japonia, Korea Południowa, Hongkong, Rosja), a pozostała część do państw członkowskich UE. Eksport wieprzowiny stanowi ok. 5 % całego eksportu rolno – spożywczego. Wystąpienie epizootii afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski spowodowałoby straty w gospodarce kraju w wysokości ok. 0,2 – 1 % Produktu Krajowego Brutto (PKB), tj. od 600 mln zł do 3 mld zł. W związku z realnym zagrożeniem co my robimy. Otóż wszystkie przejścia graniczne zostały przez nas zabezpieczone w maty dezynfekcyjne, środki dezynfekcyjne. Za przejścia graniczne odpowiada Wojewoda. W tej chwili są na przejściach granicznych nasze maty, my dostarczamy środek dezynfekcyjny. Oczywiście odbierana jest wszelka żywność pochodzenia zwierzęcego od osób przekraczających granice. Gdyby okazało się, że wirusa mamy na terytorium Polski, to wtedy zostaje powołany Powiatowy Sztab Kryzysowy na czele z Panem Starostą, który odpowiedzialność funkcjonalną sceduje na Powiatowego Lekarza Weterynarii. Chciałabym również prosić Państwa, jeśli macie Państwo kontakt z myśliwymi, przekażcie im informację, iż my jesteśmy zainteresowani przebadaniem każdego odstrzelonego dzika, szczególnie z pasa przygranicznego. Bardzo prosimy również o nawiązanie z nami kontaktu w przypadku znalezienia jakiegokolwiek padłego dzika”.

 Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał, dlaczego Koła Łowieckie nic o tym zagrożeniu nie wiedzą?

 Pani Joanna Piekut – Starszy Inspektor Weterynarii wyjaśniła, iż były powiadamiane. „Ten temat był już u nas poruszany. Związek Łowiecki był powiadamiany na początku 2012 roku, kiedy afrykański pomór świń dostał się na Ukrainę. Teraz również powiadomiliśmy. Natomiast dla myśliwych i konkretnych Kół Łowieckich przygotowujemy szczegółową ulotkę z zasadami postępowania w przypadku znalezienia bądź padłego dzika, bądź stwierdzenia objawów chorobowych przy wytrzewianiu dzika upolowanego. Także mam nadzieję, że w ciągu następnego tygodnia wszystkie Koła Łowieckie otrzymają poprzez Okręgowy Zarząd te materiały, które my przygotujemy”.

 Pan Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał, czym grozi wirus dla człowieka?

 Pani Joanna Piekut – Starszy Inspektor Weterynarii wyjaśniła, iż dla człowieka wirus jest całkowicie niegroźny. Groźny jest tylko dla świń, świniodzików i dzików.

 Radny Pan Jan Kaczan zaznaczył, iż największe zagrożenie przeniknięcia wirusa na terytorium Polski istnieje poprzez przenoszenie przez dziki.  Zapytał, co służby weterynaryjne robią w tym zakresie?

 Pani Joanna Piekut – Starszy Inspektor Weterynarii odpowiedziała: „Proszę Państwa, my przede wszystkim liczymy na to, że choroba pojawi się u dzików a nie u świni domowej w gospodarstwie. Natomiast powiem tak szczerze, co my możemy zrobić jeśli chodzi o zwierzęta dziko żyjące. My prowadzimy monitoring, czyli pobieramy próby od zwierząt odstrzelonych i od zwierząt padłych. Współpracujemy z punktem skupu dziczyzny i tam również pobieramy próby. Badamy te dziki. Wszystkie wyniki są ujemne. Jednakże ma Pan rację. My spodziewamy się, że jeżeli dojdzie do przeniesienia wirusa, to przede wszystkim zwracamy tu uwagę na to, że najprawdopodobniej będzie to przez dziki”.

 Radny Pan Jacek Chrulski zapytał czy hodowcy zwierząt zostali powiadomieni?

 Pani Joanna Piekut – Starszy Inspektor Weterynarii: „Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o tych największych hodowców, których mamy na swoim terenie to osobiście do nich dzwoniliśmy. Tutaj przyznam, że jeśli chodzi o świadomość bioasekuracyjną, czyli o dbanie o higienę i sanitarną, i weterynaryjną, to Ci ludzie maja tą świadomość. Za każdym razem jak wyjeżdżamy w teren, to mobilizujemy lekarzy wolnej praktyki w terenie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, wszystkie Agencje Rolne, żeby o tym zagrożeniu jak najbardziej mówić i informacja jest. Dostajemy informacje zwrotne od hodowców zwierząt, że mają już świadomość tego, że rzeczywiście takie zagrożenie istnieje. My natomiast w dalszym ciągu rozprzestrzeniamy tą informację, cały czas ta informacja od nas wychodzi i mam nadzieję, że również dzięki Państwu będzie zataczać coraz większe kręgi”.

 Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli jakakolwiek informacja wpłynęła, to mamy już początek 2013 roku, a ta informacja była rozsyłana na początku 2012 roku. Nawet jeżeli taka informacja była rozsyłana 1,5 roku temu to nikt już o niej nie pamięta. O tym powinien wiedzieć każdy myśliwy. Słysząc to dzisiaj powinienem zwołać nadzwyczajne, walne posiedzenie w tym zakresie. Rozpoznanie makroskopowe tej choroby może nastąpić tylko podczas patroszenia dzika, a wszystkie te narządy nie trafiają na punkt skupu, chyba że wprowadzimy znowu obowiązek dostarczania narządów do punktu skupu. Dobrze, że jest opieka weterynaryjna w punkcie skupu, i że jest osoba, która potrafi rozpoznać tą chorobę na podstawie tego co zostanie tam dostarczone. Jednak mam wrażenie, że chyba jest tutaj za mało świadomości takiej, że jest tak duże zagrożenie”.

 Pani Joanna Piekut: „Tutaj w grę wchodzi niejako polityka, bo dopóki Białoruś oficjalnie nie przyznała, że ma tego wirusa na swoim terenie, to działania mieliśmy ograniczone.  8 maja wyszło jeszcze oficjalne zapytanie Światowej Organizacji Zdrowia do władz Białoruskich, wyszło oficjalne zapytanie Głównego Lekarza Weterynarii Polski do władz Białorusi, i otrzymaliśmy oficjalne pisma, że na Białorusi nie ma ani jednego ogniska afrykańskiego pomoru świń a wszystkie dziki z terenu Białorusi są badane i mają wyniki ujemne. Jeśli chodzi o przekazywanie informacji, to informacje idą i od nas z poziomu powiatu i idą z poziomu województwa. W tym tygodniu zebrał się Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego, na którym były wypracowane procedury postępowania, które na dzień dzisiejszy mają koncentrować się na granicy. Natomiast do nas należy monitoring tego co się dzieje u dzików i u świń w zagrodach”.

 Radny Pan Marek Żmujdzin zapytał, jakie będą restrykcje, jeśli w danej chlewni znajdzie się wirus?

 Pani Joanna Piekut: „Jeżeli wirus pojawi się w chlewni to wszystkie świnie w promieniu 10 km zostaną zabite i zutylizowane. Płaci za to w pełni budżet państwa. Odbywa się szacowanie zwierząt, paszy, bo nie idą do zniszczenia tylko zwierzęta, również pasza i cały sprzęt, który miał kontakt ze zwierzętami, łącznie z ubraniami ludzi. To wszystko przeznaczamy do utylizacji, szacujemy wartość tego wszystkiego i na podstawie tego wypłacamy odszkodowanie”.

 Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapytała czy Nadleśnictwa zostały powiadomione?

 Pani Joanna Piekut: „Nie mam wiedzy, czy Nadleśnictwa zostały odgórnie powiadomione, natomiast przez nas tak”.

 Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał czy nie można zastosować szczepionek?

Pani Joanna Piekut: „Gdyby była szczepionka wirus byłby nie groźny. Wirus niestety nie indukuje przeciwciał. Nie indukuje odpowiedzi immunologicznej w związku z tym nie jest możliwe opracowanie szczepionki w kierunku tego wirusa i dlatego ten wirus jest tak groźny. Nie da się go leczyć, nie ma szczepionki, i nie będzie szczepionki, ponieważ nie mamy na czym wypracować szczepionki, gdyż nie ma przeciwciał po wniknięciu wirusa”.

 Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informacji o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.

 

Ad 13

Przyjęcie sprawozdania za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Pani Mirosława Drewnowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym sprawozdanie za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( zał. nr 25 ).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado podstawą sporządzenia tego sprawozdania są postanowienia § 23 uchwały w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Białostockiego podjął 6 uchwał. Dwie z nich dotyczyły udzielenia bonifikaty w wysokości 50 % od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Jedna z nich dotyczyła nabycia nieruchomości na cel publiczny, dotyczy to nieruchomości położonej w miejscowości Choroszcz. Inna uchwała dotyczyła nabycia nieruchomości również na cel publiczny i to dotyczyło nieruchomości w Supraślu. Dwie uchwały były podjęte w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości budynkowej położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1”.

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok.

Pan Przemysław Chrzanowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok (zał. nr 26).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie w stosunku do sprawozdania z wykonania planu finansowego zostało zweryfikowane, co do wyniku finansowego. Jest na poziomie 1 249 030, 57 zł straty. Pozostałe kwestie związane z wykonaniem planu i ze sprawozdaniem pozostają bez zmian”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska,
 • Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXXIII/250/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok (zał. nr 27).

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 28).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejna zmiana w budżecie Powiatu na rok bieżący polega na zwiększeniu planu wydatków i dochodów budżetu o kwotę 1 578 267 zł. Zwiększenia planu dochodów wynikają z tego, że kolejne 3 gminy podjęły uchwały o udzieleniu pomocy finansowej. Gmina Czarna Białostocka na dofinansowanie przebudowy ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej – kwota 300 000 zł. Gmina Poświętne na przebudowę drogi powiatowej Pietkowo – Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie – kwota 110 000 zł. Gmina Choroszcz na przeprowadzenie przez naszą Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku badań przesiewowych słuchu i profilaktycznych badań wad postawy dzieci – kwota 4 053 zł. Również przyznana została przez Ministra Finansów subwencja uzupełniająca na dofinansowanie przebudowy mostu na przepust na rzece Czapielówka w ciągu drogi ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej – kwota 555 900 zł. Następuje też zwiększenie planu dochodów własnych na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg: zwiększa się wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) o kwotę 200 000 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 10 000 zł; wpływy z różnych dochodów o kwotę 30 009 zł. Na podstawie przeprowadzonej analizy po 5 miesiącach, jest możliwość zwiększenia planu dochodów z wpływu z opłaty komunikacyjnej o kwotę 134 698 zł. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach zwiększa się wpływy z różnych dochodów realizowane przez ten dom o kwotę 16 400. Również wprowadza się do budżetu zwróconą z tytułu rozliczenia dotację za rok 2012, pobrana w nadmiernej wysokości w związku ze zwiększeniem procentowego dofinansowania termomodernizacji budynków w szpitalu w Łapach, jest to kwota 202 650 zł. Wprowadza się również otrzymaną darowiznę pieniężną od Nadleśnictw Żednia i Supraśl na dofinansowanie projektu „Czysty Powiat – Czysta Ziemia” Wiem jak chronić środowisko – kwota 2 200 zł. Zmniejszenia w planie dochodów następują w wyniku: niepodjęcia przez Radę Gminy Zawady w wyniku udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1974B Zawady – Nowe Chlebiotki – kwota 150 000 zł (zadanie zostało zdjęte z planu inwestycji na 2013 rok); zmiany zapotrzebowania na pomoc finansową Gminy Łapy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1521B ulica Graniczna i ulica 3 Maja w Łapach – kwota 37 643 zł ( w wyniku rozstrzygnięcia przetargu koszt inwestycji okazał się niższy o 75 286 zł). Zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 1 535 614 zł na zwiększenie planu wydatków majątkowych; 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – o kwotę 20 000 zł na zakup urządzeń do praktycznej nauki zawodu; 85202 Domy pomocy społecznej – o kwotę 16 400 zł na zwiększenie wydatków majątkowych (modernizacja dźwigu osobowego); 85495 Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza) – o kwotę 4053 zł na wykonywanie badań przesiewowych słuchu i przygotowanie wstępnych kwalifikacji korekty wad postawy u dzieci z Gminy Choroszcz. Przeniesienia wydatków następują w rozdziałach: 63095 Pozostała działalność (Turystyka); 71015 Nadzór budowlany; 75045 Kwalifikacja wojskowa; 80195 Pozostała działalność (Oświata i wychowanie). Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych w 2013 roku. Również aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu w 2013 roku. Dodam, iż uchwałą Zarządu z rezerwy zostały przeniesione środki w wysokości 35 000 zł na dofinansowanie zakupu środka transportu dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. W tej chwili tą uchwałą aktualizuje się Załącznik Nr 4 wprowadzając kwotę wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednego samochodu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/251/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 29).

 

Ad 16, Ad 17, Ad 18, Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.

 Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekty uchwał:

 • w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce (zał. nr 30),
 • w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach (zał. nr 31),
 • w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy ( zał. nr 32),
 • w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie ( zał. nr 33).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli Państwo pozwolicie to zreferuję wszystkie cztery Statuty wszystkich domów pomocy społecznej, bo ta zmiana wynika z tego samego powodu. Proszę Państwa, w roku ubiegłym nastąpiła zmiana Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Ta zmiana wynikała z tego, że Rozporządzenie obowiązujące od 2005 roku utraciło moc w 2012 roku w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw. Ta ustawa nakazywała Ministrowi wydanie nowego Rozporządzenia. Nowe Rozporządzenie zostało wydane i weszło w życie 26 sierpnia ubiegłego roku. Z tym, że tak naprawdę nie nastąpiła żadna zmiana w tym Rozporządzeniu w zakresie funkcjonowania i standardów w domach pomocy społecznej. Wszystkie wskaźniki pozostały na poziomie Rozporządzenia poprzedniego. Urząd Wojewódzki podczas kontroli w domach pomocy społecznej, sugerował, że w Regulaminach organizacyjnych domów pomocy społecznej w podstawie nie może funkcjonować stare Rozporządzenie pomimo tego, że nie było merytorycznych zmian. Ponadto konieczna jest zmiana Regulaminów organizacyjnych, a Regulaminy organizacyjne muszą być zgodne ze Statutami tych jednostek organizacyjnych, które funkcjonują już od 2006 roku. W związku z powyższym przedstawione Państwu projekty po prostu zawierają aktualne przepisy prawa w tym zakresie. Z tym, że mając na uwadze, że Rozporządzenia się dość często zmieniają to np. w podstawie funkcjonowania, gdzie wskazano ustawy o pomocy społecznej dopisano i przepisy wykonawcze do tej ustawy w zakresie domów pomocy społecznej. Również w tym roku przestało obowiązywać Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Chodzi tutaj o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawie przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo. Te z kolei Rozporządzenie utraciło moc w lutym tego roku. Tutaj istotna jest informacja taka, iż na podstawie tego Rozporządzenia w przypadku wydania postanowienia sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, gdzie do tej pory w przypadku takim wydawaliśmy niezwłocznie decyzję o umieszczeniu, na dzień dzisiejszy takiej podstawy prawnej nie ma, czyli również będziemy wpisywać na listę osób oczekujących, chyba że Gmina skieruje poza kolejnością. W projektach w zakresie przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ma być wkrótce opublikowane kolejne Rozporządzenie, które dotyczy domów pomocy społecznej. Tutaj też został zastosowany taki przepis, że domy te funkcjonują na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Proszę Państwa, można było to dokonać przez kolejną zmianę Statutu, ale mając na uwadze, że przy kilku zmianach konieczne jest publikowanie tekstu jednolitego Statutu, więc myślę, że lepszym rozwiązaniem jest uchylenie poprzednich Statutów i podjęcie nowych uchwał w tym zakresie. Projekty tych uchwał zostały zaakceptowane przez każdego z Dyrektorów domów pomocy społecznej”.

Pytań i uwag do projektów uchwał nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

     Następnie, pozytywną opinię do projektów uchwał w sprawie: w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, w  sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie  przedstawiła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/252/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce (zał. nr 34).

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/253/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach (zał. nr 35).

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/254/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy (zał. nr 36).

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/255/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie (zał. nr 37).

           

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Przemysław Chrzanowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 38).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana Statutu jest warunkiem koniecznym do planowanej zmiany Regulaminu Organizacyjnego. Zmieniony Regulamin był przedstawiany Radzie Społecznej, która go pozytywnie zaopiniowała. Główne zmiany dotyczą zmian nazwy komórek organizacyjnych działalności pomocniczej. Wynika to ze zmian pewnych grup, zadań między poszczególnymi komórkami. Przy tej okazji również uzupełniliśmy o zgodność z zapisami ustawy o działalności leczniczej kompetencje Rady Społecznej oraz w §12 została dopisana ustawa o rachunkowości, jako podstawa funkcjonowania gospodarki finansowej zoz – u. To są te zmiany, które ten Statut wprowadza w obecnej wersji”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/256/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 39).

 

Ad 21

Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego włączenia Miasta i Gminy Łapy do obszaru funkcjonalnego Miasta Białegostoku.

 

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego włączenia Miasta i Gminy Łapy do obszaru funkcjonalnego Miasta Białegostoku (zał. nr 40).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wpłynęło pismo od Pana Burmistrza Łap z prośbą o poparcie inicjatywy włączenia Miasta i Gminy Łapy w obszar funkcjonalny miasta Białegostoku. Potencjalne obszary funkcjonalne będą mogły pozyskiwać więcej środków. Generalnie założenia Ministerstwa przekazała Pani Minister Bieńkowska na spotkaniu Związku Powiatów Polski. Przyszłość jest mniej więcej taka, że główne środki inwestycyjne będą na zadania rządowe i na zadania na szczeblu wojewódzkim. Jeżeli chodzi o powiaty nie są one traktowane na równi, i raczej tych środków w następnych kadencjach będzie stosunkowo nie dużo. Natomiast jest szansa na to, żeby były środki na tzw. obszary funkcjonalne i przez to ma się stymulować rozwój. Położenie powiatu białostockiego jest wokół powiatu grodzkiego. Są tutaj liczne powiązania, to wszystko jest zdiagnozowane, punktowane i po prostu są określone warunki, na jakich zasadach mogą poszczególne gminy wchodzić w obszar funkcjonalny. W tej chwili jest wytypowanych 6 gmin. Natomiast Miasto i Gmina Łapy stara się o to, żeby też być w tym obszarze funkcjonalnym. Na dzisiejsze posiedzenie Rady został przygotowany projekt uchwały Rady i uzasadnienie”.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/257/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego włączenia Miasta i Gminy Łapy do obszaru funkcjonalnego Miasta Białegostoku (zał. nr 41).

 

 

Ad 22

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Pan Paweł Kondracki złożył interpelację w sprawie dokończenia naprawy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku Baciuty Stacja – Zawady oraz  naprawy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Kościelnej do cmentarza. Ponadto, poprosił o wycinkę krzaków na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1540B i Nr 1539B Zawady – Topilec – Zaczerlany jak również wycinkę krzaków przy drodze powiatowej Nr 1532B od miejscowości Bojary do przejazdu kolejowego, drodze powiatowej Nr 1488B oraz 1543B na odcinku przy przejeździe kolejowym ( zał. nr 42 ).

Radna Pani Anna Grycuk zwróciła się do Pana Marka Jędrzejewskiego -  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z prośbą o uwzględnienie w planowanych pracach Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, prac polegających na oczyszczaniu rur odpływowych znajdującymi się pod drogami powiatowymi. Zaznaczyła, iż „Zwróciła się do mnie Radna z Gminy Gródek, z Królowego Mostu, gdzie jest problem z odpływem w stronę naszej drogi powiatowej. W momencie, kiedy deszcze bardzo intensywnie padają zalewana jest droga powiatowa, woda występuje i nie ma ujścia. Mieszkańcy tej miejscowości twierdzą, że wystarczyłoby oczyszczenie tych rur odpływowych i nie byłoby problemu”.

Radny Pan Marian Olechnowicz złożył interpelację dotyczącą prośby o podjęcie działań mających na celu uhonorowanie wieloletniej pracy pedagogicznej oraz kulturalnej Pana Fryderyka Nowickiego. Zaznaczył: „Pan Profesor założył w 1964 roku chór żeński Liceum Ogólnokształcącego, zaś w 1974 roku żeńską orkiestrę dętą. Obydwie instytucje kulturalne zyskały duże znaczenie nie tylko w lokalnym środowiska, ale także w województwie i kraju. Do chóru i orkiestry, w ciągu swego istnienia, należało kilka tysięcy dziewcząt – uczennic LO w Łapach. Pan Fryderyk Nowicki był wzorem pedagoga i krzewiciela ruchu muzycznego. W 2014 roku przypada 60 – ta rocznica powstania chóru i 40 – ta rocznica powstania orkiestry żeńskiej. Jest to dobry moment, aby uhonorować wielki dorobek pedagogiczny Pana Fryderyka Nowickiego. Jednocześnie informuję, że z taką prośbą zwróciły się do mnie dawne chórzystki i orkiestantki – absolwentki LO w Łapach – wychowanki Pana Fryderyka Nowickiego” (zał. nr 43).

Innych zapytań i interpelacji nie zgłoszono.

 

 

 

Ad 23

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RPB.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXI Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 23 maja 2013 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXI/2012 z dnia 23 maja 2013 roku.

 

Ad 24

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła Uchwała Nr 494/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2013 rok ( zał. nr 44 ).

 

Ad 25

Zamknięcie obrad XXXII sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXII Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 27 czerwca 2013 roku, o godz. 1330.

 

Protokołowała:                                                                                                                                                Podpisał:

Anna Gadomska                                                                                                                   Pan Sławomir Gołaszewski

                                                                                            Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-08-2013

Data udostępnienia w BIP: 26-08-2013 11:35

Data modyfikacji informacji: 26-08-2013 11:35