Protokół Nr XXX/2013 z dnia 25.04.2013r.

 

RP.0002.30.2013

 

 

Protokół Nr XXX /2013

z obrad XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 25 kwietnia 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 25 kwietnia 2013 roku, o godz.1500, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni byli Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona) , Pan Zdzisław Łukaszewicz, Pani Bożena Nienałtowska ( nieobecność usprawiedliwiona), Pani Dorota Rusiłowicz ( nieobecność usprawiedliwiona), Pani Sylwia Rząca ( nieobecność usprawiedliwiona), Pan Walenty Sic ( nieobecność usprawiedliwiona) oraz Pan Jarosław Wądołowski ( nieobecność usprawiedliwiona).

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski odczytał porządek dzienny XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego. Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił:

  • wprowadzić punkt 8 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn.„ Dostosowanie programu nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy”, w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad przyjęto  do realizacji w brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad XXX sesji nadzwyczajnej RPB.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2013.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogami powiatowymi w Łapach o nr 2348B dojazd do Cukrowni i 2352B ulica Żwirki i Wigury, na odcinku od drogi wojewódzkiej 681 do skrzyżowania z ulicą Południową.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. „ Dostosowanie programu nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy”, w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  9. Zamknięcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Pani Maria Borodziuk– Skarbnik Powiatu w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 4).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na wstępie  nadmienię, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej oraz posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Zmiany w budżecie wynikają głównie ze zmiany w montażu finansowym dwóch projektów realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach tj. projektu który obejmuje termomodernizację obiektów szpitala oraz projektu w zakresie informatyzacji w szpitalu. Zmiany te wynikają z dwóch powodów mianowicie,  jeśli chodzi o pierwszy projekt tj. projekt termomodernizacji została przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi  podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z której wynika, że zadanie to otrzymuje dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 84,42 %. Poprzednio projekt był realizowany przy dofinansowaniu niespełna 50% . Ten projekt jest realizowany na takiej zasadzie, że dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przekazywana jest w formie refundacji poniesionych wydatków. Przypomnę, iż ta kwota z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w tej chwili  jest zastąpiona pożyczką udzieloną z Budżetu Powiatu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach, dlatego dostosowując finansowanie do zmienionych warunków należy dokonać zmian w budżecie Powiatu zarówno w zakresie wydatków budżetowych jak też i rozchodów. Te zmiany muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie na rok 2013 i w Wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto realizacja zadania termomodernizacja szpitala została skrócona i zostanie zakończona nie w połowie 2014 roku jak było pierwotnie, a do końca 2013 roku . To powoduje, że według finansowania zadania wieloletniego finansowanie zaczęło się w IV kwartale 2012 roku. Finansowanie to po zmianach wygląda następująco: kwota całości zadania tj. 255 522,78 zł finansowanie dotacją z Budżetu Powiatu w kwocie 211 972 ,40 zł, dotacją Budżetu gminy Łapy  w wysokości 87 722,82 zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czyli środki europejskie w kwocie 1 735 272,33 zł, środki własne szpitala wymagane art.114 ustawy o działalności leczniczej 20 555,23 zł. Według pierwotnej umowy czyli przed finansowaniem ze środków 49,9% odpowiednio te kwoty były inne. Dotacja z Budżetu Powiatu miała wynieść 726 955 zł, gmina Łapy 300 000 zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 122 000 zł, szpital 20 576 zł. Aktualne zmiany w budżecie dokonywane na 2013 rok tj, zmiana dotacji ze strony Powiatu do kwoty 128 381, 52 zł. Pierwotnie planowana kwota 386 205 zł tj, po stronie wydatków. Plan rozchodów na 2013 rok wygląda następująco kwota planowanych rozchodów  to 684 301 zł. Z pożyczki udzielonej uruchomione środki na finansowanie w roku ubiegłym wyniosły 397 273 zł, po zmianie zapotrzebowanie na kwotę pożyczki wzrasta do kwoty 1 735 272,33 zł czyli w wysokości planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  konieczne jest zwiększenie planu rozchodów na 2013 rok do kwoty 1 337 998, 74 zł, zostało ujęte w zaokrągleniu w kwocie 1 338 000 zł, czyli przy zmienionym finansowaniu z Budżetu Powiatu per saldo finansowanie jeśli weźmiemy pod uwagę pożyczkę w formie rozchodu i kwotę dotacji kwota zwiększa się o 200 000 zł. Zwiększają się rozchody Budżetu o kwotę 725 000 zł, a zmniejszają się wydatki o kwotę 515 000 zł. Jeśli chodzi o drugie zadanie to w roku ubiegłym został złożony wniosek aplikacyjny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. Wniosek uzyskał dofinansowanie i do końca kwietnia ma być podpisana umowa, przy czym w między czasie doszło do pewnych zmian. Zadanie zmieniło nazwę na modernizacja SPZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok następny. Zaplanowana na 2013 rok kwota dotacji na wkład własny 133 500 zł, na rok 2014 - 76 500 zł. Zapotrzebowanie na dotacje na rok 2013 wynosi 10 845 zł, na 2014 rok 184 155 zł. Dostosowanie w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej powoduje, że trzeba dokonać zmian w budżecie powiatu. W stosunku do materiałów otrzymanych to zadanie zostało wniesione w formie autopoprawki i omówione na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej i Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Infrastruktury Technicznej zagospodarowała oszczędności tegoroczne wskazując na przesunięcie tych środków na zwiększenie planu wydatków bieżących na drogach powiatowych. W związku z tym w stosunku do pierwotnych materiałów w załączniku nr 2 do zmian w budżecie pojawiła się kwota 122 950 zł na najpilniejsze remonty na drogach powiatowych. Zasadnicze zmiany dotyczą tych dwóch projektów realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. Przy okazji zmian w budżecie powiatu wprowadzono inne dochody takie jak pomoc finansowa udzielana przez gminy na inwestycje drogowe, zwiększony plan dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w kwocie 100 000zł, oraz zwiększony plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Jałówce. Po stronie wydatków z zadań inwestycyjnych, które zostały wprowadzone przy zachowaniu równowagi budżetowej i nie zmienionego planowanego deficytu weszły takie zadania jak zakup dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy i Domu Pomocy Społecznej w Jałówce. Jest to zakup z dofinansowaniem do 60 %  w kwocie nie większej niż 80 000 zł na każdy autobus ze środków PFRON.  Na kwotę udziału własnego 169 000 zł na zakup tych 2 samochodów złożyły się dokonane wcześniej zmiany przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej przez Zarząd kwoty 84 000 zł. W tej chwili uzupełnia się przesunięcia z planów finansowych obu domów pomocy społecznej, które oszczędzając na wydatkach bieżących chcą przeznaczyć to na zakup samochodów. Z innych zadań z tychże oszczędności z dotacji, która jest teraz wymagana na szpital w Łapach przesuwa się kwotę 84 000 zł na termodernizację pokrycia dachowego budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Z nowych zadań wprowadza się dotację o charakterze majątkowym z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane głównie z przystosowaniem warunków ochrony przeciw pożarowej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Supraślu kwota 165 000 zł. Zachowując równowagę budżetową nie zmienia się planowanego deficytu. Planowany deficyt w kwocie 4 100 000 zł zostaje bez zmian.”

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła Uchwałę Nr XXX/236/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013 (zał. nr 5).

 

Ad 4

          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2013.

 Pani Maria Borodziuk– Skarbnik Powiatu w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2013 ( zał. nr 6).

„Szanowni Państwo taka uchwała pozwoli Zarządowi podpisać aneks do umowy pożyczki i zapewnić pełne finansowanie wyprzedzając podwyższenie dotacji na termomodernizację szpitala. W ubiegłym roku podejmowaliście Państwo uchwałę, w której określona była maksymalna wysokość pożyczki udzielanej w roku 2012. Była to kwota 1 110 000 zł, na rok 2013 jest to kwota 1 500 000 zł. Zapotrzebowanie na samą termomodernizację udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach to kwota 1 338 000 zł, limit tj. górna wartość, której przekroczyć nie można. Można wykorzystać kwotę niższą. W projekcie założono kwotę nieco większą dająca możliwość jeśli w trakcie roku wystąpią jakieś nowe okoliczności, żeby Zarząd nie musiał ponownie przedstawiać kolejnej uchwały Wysokiej Radzie. W stosunku do ubiegłorocznej uchwały w tej sprawie podchodzi się bardziej realistycznie do terminu zwrotu całkowitej spłaty tej pożyczki. Maksymalny termin spłaty pożyczki do 31.12.2015 roku, a nie do końca 2014 roku. Wynika to z faktu iż droga do złożenia wniosku o płatność do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, a następnie poprzez to stowarzyszenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest dość długa. Spłata będzie następowała cały czas w miarę jak będą uruchamiane środki na zasadzie płatności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu powyższej uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2013, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2013, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła Uchwałę Nr XXX/237/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego  w roku budżetowym 2013 (zał. nr 7).

 

Ad 5

 

           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.

 Pani Maria Borodziuk– Skarbnik Powiatu w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego ( zał. nr 8).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, konsekwencją podjętych 2 wcześniej uchwał jest dokonanie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego. Wieloletnia prognoza finansowa w swoim załączniku nr 1 w kolumnie Plan na rok 2013 musi być zgodna z uchwałą budżetową na rok 2013. Ta zgodność w stosunku do uchwały budżetowej zmienionej na dzisiejszej sesji została zachowana. Zgodność jest po stronie planowanych dochodów i wydatków. Zgodna jest z załącznikiem nr 4, który jest w uchwale w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.  Zmieniają się przychody i rozchody Budżetu, musimy zwiększyć kwotę pożyczki dla SPZOZ w Łapach. Udzielenie pożyczki nie jest kategorią wydatków, a jest kategorią rozchodów budżetowych tj. zapisane w zał. nr 1 w poz.5.2. w roku 2013 w kwocie 1 338 000 zł. Te zmiany dotyczą zał. nr 1. Zmiany dotyczące roku 2013 mają swoje odbicie w wielkościach wskaźnika obsługi dopuszczalnego zadłużenia określone jest w poz. 9.9.7.1 w zał. 1. W poz. 9.8.1 mamy potwierdzenie, że warunki zostały z art.243 spełnione i będą spełnione do roku 2016. W zał. nr 2 uaktualnia się zapisy przedsięwzięć wieloletnich dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Aktywna Integracja w Powiecie Białostockim realizacja projektu zostaje wydłużona do 2014 roku. Następna zmiana dot. zadania 1.1.2.1 „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim”. W ramach projektu będą realizowane wydatki majątkowe. Zmiana dot. poz. 1.1.2.2. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”czyli dotyczy SPZOZ w Łapach zapis jest zgodny z zaplanowaną dotacją dla SPZOZ na 2013 rok. Pod poz. 1.1.2.6 jest wpisane zadanie pod nową nazwą   „Modernizacja SPZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta” w kwotach na rok 2013 - 10 845 zł, na rok 2014 - 184 155 zł. Poz. 1.3.1.1. poprawa pomyłki omyłkowo wpisana była data 2015 rok powinna być 2016 rok. Poz. 1.3.1.5. utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych wydłuża się okres planowanego zawarcia umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi do 2016 roku. W poz. 1.3.2.2. zwiększa się zadanie schetynówka w gminie Juchnowiec uaktualnia się kwotę do 10 300 000 zł.”

  Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego , o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła Uchwałę Nr XXX/238/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego (zał. nr 9).

Ad 6

            Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogami powiatowymi w Łapach o nr 2348B dojazd do Cukrowni i 2352B ulica Żwirki i Wigury, na odcinku od drogi wojewódzkiej 681 do skrzyżowania z ulicą Południową.

Pani Jolanta Nowicka – kierownik sekcji technicznej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogami powiatowymi o nr 2348B dojazd do Cukrowni i 2352B ulica Żwirki i Wigury, na odcinku od drogi wojewódzkiej 681 do skrzyżowania z ulica Południową (zał. nr 10).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,wpłynął do Zarządu Powiatu wniosek z Urzędu Miejskiego w Łapach, żeby powierzyć obowiązki zarządzania drogami 2348B czyli dojazd do Cukrowni w Łapach odcinkiem drogi 2352B czyli ulicą Żwirki i Wigury na odcinku od drogi wojewódzkiej 681 do skrzyżowania z ulicą Południową. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Została przygotowana uchwała o przekazaniu Urzędowi Miejskiemu w Łapach zarządzania tym odcinkiem dróg. Następnym krokiem będzie przygotowanie porozumienia, które będzie regulowało zasady związane z przekazaniem tych odcinków dróg w zarządzanie Urzędowi Miejskiemu w Łapach”.

Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogami powiatowymi w Łapach o nr 2348B dojazd do Cukrowni i 2352B ulica Żwirki i Wigury, na odcinku od drogi wojewódzkiej 681 do skrzyżowania z ulicą Południową, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła Uchwałę Nr XXX/239/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogami powiatowymi w Łapach o nr 2348B dojazd do Cukrowni i 2352B ulica Żwirki i Wigury, na odcinku od drogi wojewódzkiej 681 do skrzyżowania z ulicą Południową (zał. nr 10).

 

Ad 7

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 11).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nowa zmiana związana jest z wnioskiem gminy Dobrzyniewo Duże z funkcjonowaniem komunikacji w gminie. Proszę o podjęcie proponowanej uchwały”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, podjęła Uchwałę Nr XXX/240/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 12).

 

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie programu nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy”, w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn.       „Dostosowanie programu nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy”, w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ( zał. nr 13).

 „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado projekt miał być składany w tym roku, obejmuje on dwa lata. My jako Zarząd działamy w tym zakresie w jakim uchwalony jest budżet. Działanie na pozostałe lata wymaga akceptacji Rady. W projekcie uchwały zapisane jest, że wyraża się zgodę na złożenie przez Powiat Białostocki w roli partnera wniosku na dofinansowanie projektu o stosownej nazwie. Wartość projektu wynosi 990 532, 80 zł w tym wkład finansowy z Budżetu Powiatu 100 000 zł. Okres realizacji projektu 2013 -2015. W paragrafie 2 upoważnia się Zarząd Powiatu Białostockiego do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w paragrafie 1 pkt.1 oraz umowy partnerskiej.”

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkursu otwartego nr 1/POKL/9.2/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS POKL Priorytet IX Działanie 9.2, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach Zdzisław Penza zwrócił się do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie współpracy z firmą ECDS Polska Sp. z o. o., celem przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie programu nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy”, w ramach ww. konkursu oraz wspólnej realizacji projektu po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, podjęła Uchwałę Nr XXX/241/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie programu nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy”, w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (zał. nr 14).

 

Ad 9

Zamknięcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 25 kwietnia 2013 roku, o godz. 1600.

 

Protokołowała:                                                                                                                                                 Podpisał:

Renata Zimnoch                                                                                                                               Pan Sławomir Gołaszewski                                                          

                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-04-2013

Data udostępnienia w BIP: 05-06-2013 12:43

Data modyfikacji informacji: 03-07-2013 15:13