Protokół Nr XXXVII/2013 z dnia 19.12.2013r.

 

RP.0002.37.2013

  

Protokół Nr XXXVII /2013

z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 19 grudnia 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 19 grudnia 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXXVII Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

Wniosków nie zgłoszono.

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie, do realizacji w brzmieniu:

 

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok  2014. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego oraz Wicestarosty Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdań z działalności  Komisji Stałych Rady Powiatu za 2013 rok.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RPB.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XXXVII sesji RPB.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 28 listopada 2013 roku do dnia 17 grudnia 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • podpisał aneks do umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
 • omówił zagadnienia związane z  planowanym utworzeniem „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”,
 • podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu systemowego „Podejmij kluczową decyzję”,
 • przyjął rozliczenie dotacji przekazanych Ochotniczym Strażom Pożarnym w Siekierkach oraz w Łapach,
 • rozpatrzył pismo Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie ujęcia w budżecie roku 2014 wydatków na inwestycje w poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • udzielił upoważnienia do udziału w komisji do przejęcia od Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych obiektu inwestycyjnego zrealizowanego w Supraślu na terenie POSiR ramach projektu „ZIELONE ZAWODY - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa",
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

 

Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

           

 • uroczystym oddaniu do użytku drogi powiatowej Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki,
 • Konferencji pn. „II Podlaskie Forum Agroturystyczne”,
 • „Targach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej 2013 Energia Jutra”,
 • posiedzeniu Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • otwarciu Wystawy Malarstwa Grażyny Berensztejn,
 • posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku,
 • uroczystej Liturgii dziękczynnej w Cerkwi w Nowej Woli,
 • spotkaniu opłatkowym Rady Sołeckiej wsi Dąbrówki,
 • spotkaniu opłatkowym Podlaskiego Forum Gospodarczego,
 • spotkaniu opłatkowym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego podpisania postanowienia w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic Błękitnej i Piasta w Wasilkowie.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proceduralnie jest tak, że jeżeli są robione inwestycje przez gminę to też o zdanie pytany jest powiat, i powiat wyraża swoje zdanie w formie postanowienia. Opiniuje pozytywnie bądź negatywnie”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku uzupełniając wypowiedź wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, opinie takie Zarząd Powiatu wydaje w przypadku kiedy zarządca drogi realizuje przebudowę drogi w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli w ramach popularnie nazywanej spec ustawy drogowej. Obowiązuje procedura związana z uzyskaniem opinii przez Zarządcę Powiatu, przez Konserwatora Zabytków, przez Dyrektora Lasów Państwowych, przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To postanowienie dotyczy przebudowy wyłącznie dróg gminnych na terenie miasta Wasilków. Opinia była pozytywna”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam kilka pytań. Pierwsze dotyczy dysponowania nieruchomością w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej, jak jest z odpłatnością? Pytanie drugie dotyczy prośby o przybliżenie tematu odnośnie przeznaczenia na sprzedaż dwóch działek w Choroszczy. Następne pytanie dotyczy wynajmu garaży znajdujących się na działce położonej w Łapach przy ul. Piaskowej. Czy sprawa dotyczy szpitala? Ostatnie pytanie dotyczy propozycji przejęcia przez Gminę Michałowo i połączenia Zespołu Szkół w Michałowie z Gimnazjum. Proszę o szczegóły odnośnie tej sprawy”.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Zacznę od udzielenia odpowiedzi na temat wynajmu garaży znajdujących się na działce położonej w Łapach przy ul. Piaskowej. Jest to kilkanaście garaży przy przychodni. Zbudowane zostały systemem gospodarczym kilkanaście lat temu. Natomiast my porządkujemy sprawy majątkowe. Myślę, że na kolejną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały gdzie będzie stanowisko Rady w tej sprawie. Generalnie problem jest taki, że jak ktoś coś buduje to musi uzyskać pozwolenie na budowę bądź musi to być jako zgłoszenie. Te garaże zostały wybudowane kilkanaście lat wcześniej w oparciu o inne przepisy i teraz ten stan prawny jest trochę nie jasny. W związku z tym trzeba, aby Wysoka Rada zajęła w tej sprawie stanowisko, i ono będzie przygotowane najprawdopodobniej na kolejną sesję. Jeżeli chodzi o Michałowo, to tutaj jest wniosek Pana Burmistrza Michałowa (był odczytywany przez Pana Przewodniczącego Rady na poprzedniej sesji), który zmierza do tego, żeby Powiat Białostocki przekazał obiekty i przekazał też do prowadzenia szkołę ponadgimnazjalną. W tej sprawie poprosiliśmy o opinię Rady Pedagogicznej. Było tajne głosowanie. Wynik głosowania pokazał, ze wszyscy nauczyciele byli temu przeciwni. Natomiast na 7 pracowników obsługi 5 osób było przeciwnych, 2 osoby były za. Tą sprawę będziemy dalej kontynuować. Odpisaliśmy Panu Burmistrzowi, że konsultujemy to z różnymi środowiskami. Jeżeli chodzi o odpłatność w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej, to generalnie polega na tym, że firma przez nasz teren chce przeprowadzić kabel internetowy, a ponieważ jest to w trwałym zarządzie Pani Dyrektor, to ona ma do tego stosowne kompetencje, i stosowna umowa zostanie zawarta bądź już jest zawarta. Jeżeli chodzi o przeznaczenie na sprzedaż dwóch działek w Choroszczy, to dotyczy działek przy Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Był przetarg, nikt się nie zgłosił. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości przeanalizował sytuację, i stwierdził, że w tej chwili jest mały ruch na działkach i ceny raczej spadają niż rosną i jest sugestia, aby wstrzymać się z drugim przetargiem, aby trochę zaczekać i zobaczyć jaki będzie rynek”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego ( zał. nr 5).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego została wymuszona faktem, ze kończy się rok 2013 i podjęto procedurę projektowania budżetu na rok 2014. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres budżetu danego roku bądź planowanego roku plus co najmniej 3 lata następne. Otóż, w tym celu należało zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową chociażby w takim zakresie jak wydłużenie okresu prognozowania do roku 2017 ażeby uzyskać to minimum ustawowe. Jednocześnie ten rok kończący prognozowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej to jest zawsze rok, w którym prognozuje się, że zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego będzie wynosiło zero. Stąd  przedstawiony projekt przez Zarząd Powiatu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przede wszystkim wydłuża okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. do roku 2017 oraz zmiany dokonane w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do tej Prognozy i dotyczą przede wszystkim sprecyzowania planowanych dochodów, wydatków, jak też przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014. Zasada jest taka, że w tej kolumnie wykazane wielkości odnoszące się do roku 2014 powinny być i takie są zgodne z przedkładanym w tym samym czasie projektem budżetu na dany rok, czyli na rok 2014. Tym zasadom stało się zadość jeśli chodzi o rok 2014 i zmiany zostały wprowadzone w Załączniku Nr 1. Natomiast w Załączniku Nr 2 zgodnie z dołączonym opisem do Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono zadania wieloletnie. Szczegółowo nie będę o każdym zadaniu mówić, ponieważ te zadania są zaznaczone w Załączniku Nr 2 i one wynikają z urealnienia wydatków zgodnie z przygotowanym projektem  budżetu na rok 2014. Tutaj chciałam powiedzieć, że na dzisiejszą sesję przedkładane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej różnią się niewiele od przedłożonego projektu o czym byłam w stanie informować komisje, które miały swoje posiedzenia od poniedziałku, jako, że w poniedziałek otrzymaliśmy decyzje z Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej z tytułu wykorzystania kredytu na termomodernizacje obiektów Domu Pomocy Społecznej Czerewkach. Jest to kwota 75 041 zł, kwota ta zgodnie z decyzją Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana do Banku Ochrony Środowiska na pomniejszenie zadłużenia powiatu z tego tytułu. Tym samym należało dokonać odpowiednich korekt w Załączniku Nr 1 obniżających plan przychodów i rozchodów budżetu w tej części jak też i w roku 2014 i 2015, jak również obniżyć kwotę długu właśnie o tą premię termomodernizacyjną, o którą została kwota długu w tym kredycie obniżona. Stąd dzisiaj został wydrukowany jednolity tekst po tych zmianach wraz z objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Oczywiście te zmiany nie dotyczą ani dochodów, ani wydatków, jak też nie mają istotnego wpływu, a jeżeli już mają to dodatni, na istotny wskaźnik, który jest prezentowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. wskaźnik obsługi zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto, również to co się zmieniło w Wieloletniej Prognozie Finansowej jeśli chodzi o wyszczególnienie po stronie dochodów to korekta niewielkiego błędu, o czym mowa jest w objaśnieniach do tejże uchwały, gdzie w wyszczególnieniach poszczególnych rodzajów dochodu omyłkowo pominięto dwie kwoty o czym jest w objaśnieniach”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Pan Jacek Chrulski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.

Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek.

Następnie, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Marek Żmujdzin odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Dorota Rusiłowicz.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią do omawianego projektu uchwały.

Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniowała pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVII/293/2013 z dnia 19 grudnia  2013  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego (zał. nr 6).

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok  2014. 

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok  2014 ( zał. nr 7).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały budżetowej na rok 2014 stanowił Załącznik do uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na rok 2014. Projekt, który został skierowany do Państwa Radnych i do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii. W stosunku do dokumentu, który był omawiany na komisjach Rady i był przekazany uchwałą Zarządu z dnia 15 listopada w Państwa ręce dzisiaj prezentowany jest projekt dopracowany, czyli są wprowadzone pewne zmiany redakcyjne. W Załączniku Nr 1 i w Załączniku Nr 2 zostały już wyszczególnione tylko kwoty dotyczące roku 2014, kolumny mówiące o roku 2013 i przewidywanym wykonaniu z 2013 roku zostały schowane. Jak również w celu zachowania większej przejrzystości budżetu w Załączniku Nr 2 wprowadzono dodatkowe 2 kolumny, które uściślają wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Zasadnicza zmiana dotyczy Załącznika Nr 4, a wynika ona z premii termomodernizacyjnej, którą otrzymaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zadłużenia kredytu wykorzystanego na termomodernizacje w Czerewkach. Załącznik Nr 4 jest pomniejszony o kwotę premii termomodernizacyjnej, pomniejsza przychody i rozchody, nie oddziałuje na plan dochodów, czy wydatków budżetu.  W tej wersji, czyli wersji pierwotnej, zgodnie z decyzją Zarządu dzisiaj jest przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Wspomnę, że projekt w tej wersji został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową ( zał. nr 8). Kwota planowanych dochodów na rok 2014 w kwocie 103 038 729 zł i kwota planowanych wydatków 105 838 729 zł pozostaje bez zmian, również planowany deficyt budżetowy bez zmian w kwocie 2 800 000, który pokryty będzie kredytem długoterminowym, jedynie w § 6 o kwotę premii termomodernizacyjnej, którą otrzymaliśmy w tym roku i o tę kwotę zmniejszają się rozchody na spłatę tego kredytu, zmienia się jedynie w Załączniku nr 4 i kwota łączna planowanych przychodów budżetu to jest po zmianie 5 797 588 zł, a rozchodów 2 997 588 zł”.

Następnie, Przewodniczący stałych Komisji Rady Powiatu przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały Rady  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014:

 • Komisja Rewizyjna – Pan Jacek Chrulski – opinia pozytywna,
 • Komisja Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz – opinia pozytywna,
 • Komisja Infrastruktury Technicznej – Pan Jan Kaczan – opinia pozytywna,
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jan Kaczmarek – opinia pozytywna,
 • Komisja Rolnictwa i Środowiska   – Pan Marek Żmujdzin   – opinia pozytywna,
 • Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz – opinia pozytywna,
 • Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Pani Anna Grycuk  – opinia pozytywna,
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - Pani Sylwia Rząca – opinia negatywna.

Radny Pan Marek Żmujdzin: „Panie Przewodniczący, są tutaj nieścisłości. Pani Skarbnik poinformowała, że w budżecie wszystkie sprawy zostały rozpatrzone. Tutaj jest wniosek z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej dotyczący uwzględnienia w projekcie budżetu Powiatu Białostockiego na 2014 rok kwoty 50 000 zł z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne w szkołach powiatowych realizowanych przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja przepraszam, ale Pan Radny zrozumiał to zbyt szeroko. Ja powiedziałam, że budżet został wygładzony w sensie redakcyjnym. Poprawione zostały wskazane przez Wiceprzewodniczącego Rady Pana Żukowskiego te drobne błędy, potknięcia, gdzie powinien być zapisany rok 2014, a było zapisane 2013, gdzie również powiedziałam, że to zostało zmienione w sensie takim, że jeszcze dwie kolumny się pojawiły w Załączniku Nr 2, żeby wyraźnie wyszczególnić te projekty, które są finansowane ze środków unijnych, a jednocześnie powiedziałam, że kwota dochodów i wydatków pozostaje bez zmian i załączniki są bez zmian co oznacza, może nie powiedziałam wprost, ale te wszystkie wnioski, które zgłosiły komisje, po rozpatrzeniu przez Zarząd nie były zalecone do wprowadzenia do tegoż budżetu roku 2014. Uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu i wiem, ze Zarząd bardzo poważnie traktuje zgłoszone wnioski i ogólna sentencja była taka, że w trakcie wykonywania budżetu wszystkie te wnioski będą brane pod uwagę, zarówno dotyczące inwestycji drogowych, bo jest sporo jeszcze spraw, które należy uściślić, co do wprowadzenia kwot, chociażby jeśli chodzi o technologię wykonywania drogi w Gminie Dobrzyniewo, czy też sprawa współpracy z Gminą Tykocin w zakresie wnioskowanych dróg. Tego nie da się z marszu zrobić, trzeba wiele wyjaśnić, odnaleźć pewne dokumenty, znaleźć podstawę prawną do tego, tak jak gmina przewiduje refundacje poniesionych wydatków w poprzednich latach, jak również sprawy dotyczące zwiększenia dofinansowania szpitala, też w trakcie wykonywania budżetu cały czas będzie brana pod uwagę. Czyli te wszystkie wnioski zostały potraktowane przez Zarząd bardzo poważnie, ale Zarząd postanowił, że będzie to realizował już w trybie wykonywania budżetu, czyli dokonując odpowiednich zmian, czy to dysponując rezerwami, a postanowienie było takie, że budżet zostaje w tej formie jak przedstawiony Państwu w projekcie budżetu”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pana Starosty, bo na jednej z Komisji Pan deklarował, że zmiany dotyczące inwestycji w I kwartale, bądź na początku II kwartału będą wzięte pod uwagę. Chciałbym usłyszeć bardzo jednoznaczne określenie”.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mogę zadeklarować, że na każdym etapie wszystkie uwagi są brane pod uwagę i są bardzo poważnie brane pod uwagę. Natomiast, ten projekt budżetu jest nietypowy, ponieważ w stosunku do roku poprzedniego my dysponujemy w tych przymiarkach kwotą o prawie 5 mln złotych mniejszą. Jest szereg spraw niewiadomych. Niektóre wnioski są sprzeczne, jeden radny wnioskuje, aby zwiększyć na oświatę 50 tys. zł, a drugi z radnych proponuje, aby zmniejszyć wydatki na oświatę. Jeżeli chodzi o drogownictwo, to tutaj też jest szereg niewiadomych, bo najpoważniejsza sprawa to jest ta „schetynówka” pomiędzy Zabłudowem a Topolanami, gdzie przewidywaliśmy, że otrzymamy 2 800 000 zł, na razie mamy obiecane 800 000 zł i czekamy co wyjdzie z przetargów. Na razie jest kwestia pokrycia tych kwot. Po prostu to wymaga bieżącej pracy. Ewentualne uchwalenie dzisiaj budżetu pozwoliłoby na to, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Pan Jędrzejewski mógłby przystąpić do pracy, organizować przetargi. Zawsze sytuacja jest taka, że po przetargach częściowo sprawa się wyjaśni jeżeli chodzi o finanse. Przewiduje, że rok będzie trudny. Trzeba robić swoje w miarę szybko i sprawnie. Dlatego w imieniu Zarządu proszę o podjęcie uchwały o uchwaleniu tego budżetu. Jeszcze raz deklaruję, że będziemy się starać w miarę możliwości uwzględnić wszystkie wnioski”.

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski: „Chciałbym w imieniu Klubu PIS poinformować, że ze względu na nie uwzględnione w przyszłorocznym budżecie powiatu wnioski składane przez członków naszego Klubu, nie mniej jednak w związku z deklaracją Przewodniczącego Zarządu, że te wnioski będą jednak wzięte pod uwagę z początku przyszłego roku Klub PIS wstrzyma się od głosu przy uchwaleniu budżetu na 2014 rok”.

Radny Pan Ryszard Łapiński: „Panie Przewodniczący, w imieniu Klubu PSL nie jednogłośnie jesteśmy pozytywnie, ale nie ma dyscypliny, każdy zgodnie ze swoim sumieniem będzie głosować”.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. Przystąpiono go głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 7 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/294/2013 z dnia 19 grudnia  2013  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014 (zał. nr 9).

 

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo.

            Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, katastru i Nieruchomości przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo (zał. nr 10).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Burmistrz Gminy Michałowo w bieżącym roku zwrócił się do Powiatu Białostockiego z propozycja zaliczenia do kategorii dróg gminnych szeregu dróg takich odcinków przy wsi Oziabły, przy wsi Barszczewo i Suszcza – Bindziuga, aby zdjąć z nich kategorie drogi powiatowej i jednocześnie przekazać to na rzecz gminy. Procedura jest obecnie taka, że nadanie kategorii drogi gminnej następuje dopiero po przejęciu na własność przez gminę. Dlatego zdjęliśmy tutaj kategorie drogi powiatowej uchwała Rady Powiatu w miesiącu sierpniu, teraz kontynuując to przedłożona została uchwała ażeby wyrazić zgodę na darowiznę przez Powiat Białostocki na rzecz gminy nieruchomości tworzących te odcinki dróg. Darowizna tak jak z definicji wynika jest nieodpłatna. Gmina poniesie koszty Aktu Notarialnego”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Jan Kaczan przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji w tym zakresie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVII/295/2013 z dnia 19 grudnia  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo (zał. nr 11).

 

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego oraz Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego oraz Wicestarosty Powiatu Białostockiego ( zał. nr 12).

„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, skargę złożył Pan xxx i Pan xxx z firmy, w sprawie której wielokrotnie na Sesjach Rady Powiatu były problemy poruszane. Do Starostwa i do Rady łącznie wpłynęło 8 skarg, 3 skargi do innych organów, które nam je przekazały, plus jeszcze dodatkowo ta skarga, czyli w sumie 12 skarg. Oprócz tego były wysyłane przez te same osoby cały czas skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ramach postępowania prowadzonego przez nas. Tych skarg było kilkanaście. Skarga do Prokuratury, jak również 3 wnioski o wyznaczenie innego organu wysłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie wyznaczyło innego organu, także my do końca załatwialiśmy sprawę. Sprawa firmy xxx wygląda tak, że zostało tej firmie cofnięte zezwolenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy naszą decyzję i w decyzji utrzymującej w mocy jest następujący zapis: <<Reasumując Kolegium stwierdza, że postępowanie zostało przeprowadzone w sprawie przez organ I instancji wnikliwie i starannie, zaś uzasadnienie skarżonej decyzji wbrew zarzutom podnoszonym w odwołaniu sporządzono szczegółowo i obszernie. Również procedura związana z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego oraz zapewnieniem stronie możliwości składania uwag i wniosków w sprawie została dochowana. Materiał dowodowy został zebrany wyczerpująco i całościowo rozważony i tym samym brak podstaw do uwzględnienia zarzutów naruszenia wskazanych w odwołaniu>>. Wszystko co jest ujęte w tej skardze to są zarzuty, które wcześniej były już przez tych panów poruszane. Kolegium te zarzuty rozpatrywało i jak widać z uzasadnienia decyzji rzeczy te były wzięte pod uwagę i Kolegium nie zgodziło się ze skarżącymi. To co tutaj oni zarzucają Staroście to są sprawy, które sami sobie wywnioskowali z poszczególnych pism informujących ich o sprawie i absolutnie te rzeczy nie mają miejsca i to jest nieprawda. To co dotyczy Wicestarosty również jest nieprawdziwe, ponieważ zgodnie z protokołem Sesji, Wicestarosta owszem mówiła o kontrolach, ale mówiła o tym, aby wszystkie firmy zajmujące się gospodarką odpadami objąć takimi kontrolami. Absolutnie tutaj nie było takiego wskazania do tego, aby tą jedną  firmą miało się Starostwo zająć. Zresztą my rok temu przy tej sprawie zrobiliśmy harmonogram kontroli dla wszystkich firm zajmujących się gospodarką odpadami, i nawet tych dwóch firm Panów xxx w tym harmonogramie nie było. Również nieprawdą jest to co firma zarzuca, że poprzez działania Starostwa muszą likwidować działalność. Otrzymaliśmy pismo od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i z tego pisma wynika, że odbyła się tam kontrola pod kątem przestrzegania przepisów p. poż. i ponieważ firma nie spełniła tych przepisów Straż Pożarna nałożyła na firmę dodatkowe obowiązki, m.in. było to zbudowanie zbiornika p. poż, w którym miałaby być gromadzona woda. Firma odwołała się od tej decyzji Komendy Miejskiej do Komendy Wojewódzkiej. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej utrzymała decyzję w mocy. W związku z tym firma xxx wystosowała takiej treści pismo do Państwowej Straży Pożarnej, do nas to pismo nie dotarło, otrzymaliśmy kopię tego pisma od Komendy Miejskiej: <<Informuję, iż w związku z nałożeniem na spółkę obowiązków określonych w decyzji oraz nie uwzględnieniem odwołania, spółka nie mogąc zrealizować obowiązków określonych w ww. decyzji zrezygnowała z najmu nieruchomości mieszczącej się pod adresem xxx>>. Stąd wynika, że nieprawdą jest to co pisze firma w skardze, że nasze działania spowodowały, że firma musiała zaprzestać działalności w Ignatkach. Prawda jest taka, że to Straż Pożarna nałożyła na firmę obowiązki, których ta firma nie może spełnić. W związku z tym prosimy o uznanie skargi za bezzasadną”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji Rolnictwa i Środowiska w tym zakresie.

Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska stwierdził: „Komisja Rolnictwa i Środowiska zapoznała się ze skargą Pana xxx oraz Pana xxx, przeanalizowała dokumentację udostępnioną przez Starostę Powiatu Białostockiego oraz Wicestarostę Powiatu Białostockiego, wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji, nie znalazła podstaw do uznania skargi Pana xxx oraz Pana xxx za zasadną w części zgłaszanych zarzutów. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie”.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/296/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego oraz Wicestarosty Powiatu Białostockiego uznając ją za bezzasadną (zał. nr 13).

 

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok (zał. 14).

Ponieważ innych pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący obrad – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz odczytał zebranym pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

Komisja Infrastruktury Technicznej także wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.

Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poinformował Wysoką Radę, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Marek Żmujdzin poinformował zebranych, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca – Pani Dorota Rusiłowicz.

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca Pani Anna Grycuk.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca również zapoznała zebranych z opinią pozytywną do omawianego projektu uchwały sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

         Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/297/2013  z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 15).

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2013 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Białostockiego Komisja Rewizyjna przedkłada do zatwierdzenia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej, stąd przygotowany został stosowny projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2013 rok, stanowiącym załącznik do uchwały (zał. nr 16).

Pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii do powyższego projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna opracowała sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2013 roku oraz zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie projekt uchwały Rady w sprawie jego zatwierdzenia, o co w imieniu Komisji poprosił Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Jacek Chrulski.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVII/298/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2013 roku (zał. nr 17).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Białostockiego Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu do zatwierdzenia Plan kontroli na kolejny rok, w związku z powyższym Komisja przygotowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok (zał. nr 18).

Pytań i uwag do przedstawionego Planu kontroli na 2014 rok nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii.

Komisja Rewizyjna przygotowała  projekt Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014 oraz zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie projekt uchwały w sprawie jego zatwierdzenia, wnioskując do Rady Powiatu Białostockiego o podjęcie tejże uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVII/299/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok (zał. nr 19).

 

Ad 11

Przyjęcie sprawozdań z działalności  Komisji Stałych Rady Powiatu za 2013 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu zostały przesłane wszystkim Radnym w formie pisemnej (zał. nr 20 – 26).

Pytań i uwag do powyższych sprawozdań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o przystąpienie do ich zatwierdzenia w formie głosowania (zapis do protokołu).

Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego zaprezentowali pozytywne opinie do omawianych sprawozdań.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, pozytywnie przyjęła sprawozdania z działalności:

 • Komisji Budżetu i Finansów
 • Komisji Infrastruktury Technicznej
 • Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Komisji Rolnictwa i Środowiska 
 • Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu
 • Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

 

Ad 12

Interpelacje i zapytania Radnych.

            Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 13

Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RPB.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 28 listopada 2013 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXVII/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku.

 

Ad 14

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęły pisma:

 1. Uchwała Nr 572/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2013 rok ( zał. nr 27). Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, instytucja blokowania planowanych wydatków wynika z tego, że plan wydatków jest wyższy niż potrzeby i możliwości wydatkowania. Ta uchwała dotyczy dokładnie Ośrodka Wsparcia w Łaźniach. Tutaj chcę przypomnieć, że Ośrodek Wsparcia w Łaźniach, jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które jest w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Przy czym ta dotacja celowa jest przekazywana w przeliczeniu na uczęszczającego uczestnika tego Ośrodka. Jest przekazywana w trakcie roku. Najpierw planowana jest na pewna ilość, później frekwencja uczestników warsztatów jest różna i jest to rozliczane. Z tego rozliczenia już po 11 miesiącach wyliczono dokładnie ile rzeczywiście będzie  przekazanej dotacji w stosunku do kwoty planowanej, i stąd nastąpiła ta blokada. Blokada będzie obowiązywała oczywiście do końca roku”. 
 2. Pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie inwestycji dotyczącej budowy drogi powiatowej w Dobrzyniewie Fabrycznym ( zał. nr 28 ). Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj jest kilka oczekiwań, z kilku gmin i na to wszystko są potrzebne pieniądze. Ja myślę, że sytuacja wyjaśni się za 2- 3 miesiące i wtedy będziemy mogli jakieś stanowisko zająć. Na razie budżet jest tak zaplanowany jak dzisiaj został  uchwalony, jest rezerwa. Myślę, że radni z Gminy Dobrzyniewo powinni uzbroić się w cierpliwość. Myślę, że jakoś z tym tematem poradzimy”.  
 3. Pismo Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta i Gminy Czarna Białostocka dotyczące prośby o dalszą kontynuację inwestycji ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej wraz z chodnikiem wzdłuż tej drogi ( zał. nr 29). 

Następnie, Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Chciałbym podziękować  w imieniu Zarządu za poparcie Wysokiej Rady, dla decyzji Zarządu i podjęcie na sesji 28 listopada br. uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zasadności utworzenia w powiecie białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Tutaj była negatywna opinia. Nasza uchwała została przekazana dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wynik jest pozytywny, uwzględniono nasze stanowisko”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o zajęcie się tematem dotyczącym lepszego dojazdu autobusami komunikacji miejskiej do siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z ww. pismami.

 

Następnie, Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wręczył Panu Zdzisławowi Penzie – Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, Panu Janowi Górskiemu – nauczycielowi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach oraz Panu Romanowi Matląg – nauczycielowi w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej „Nagrodę Starosty Białostockiego”. 

 

Ad 15

Zamknięcie obrad XXXVII sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXVII Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 19 grudnia 2013 roku, o godz. 1212.

 

Protokołowała:                                                                                                                                              Podpisał:

Anna Gadomska                                                                                                                                               Pan Sławomir Gołaszewski

                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady

 

 

xxx - dane  zostały ukryte na podstawie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-12-2013

Data udostępnienia w BIP: 10-02-2014 15:20

Data modyfikacji informacji: 10-02-2014 15:20