Protokół Nr XXVIII/2013 z dnia 28.03.2013r.

RP.0002.28.2013

 

Protokół Nr XXVIII/2013

z obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 28 marca 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 28 marca 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była Pani Barbara Grabowska, Pan Maciej Rafał Bojanowski oraz Pan Marek Żmujdzin (nieobecność usprawiedliwiona).

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXVIII Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił:

 • pkt 12 przenieść, jako pkt 4 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
 • wprowadzić pkt.16 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • wprowadzić pkt.17 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego skargi na radną.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie,  do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku za 2012 rok z zakresu pomocy społecznej.
 6. Sprawozdanie z działalności Domów Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi za 2012 rok.
 7. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok.
 8. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku dotyczące zadań z zakresu pieczy zastępczej.
 9. Sprawozdanie z działalności całodobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych za 2012 rok.
 10. Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2013 rok.
 11. Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2012 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego skargi na radną.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RPB
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad XXVIII sesji RPB.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 27 marca 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • przyznał premie za miesiąc marzec Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • udzielił 3 pełnomocnictw Radcy Prawnemu do reprezentowania Powiatu przed instancjami sądowymi,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

            Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • spotkaniu nt.: „Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej w województwie podlaskim” organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową i Podlaski Klub Biznesu,
 • spotkaniu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w celu omówienia założeń projektu „Rowerem po Puszczy Knyszyńskiej”,
 • spotkaniu wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Białostockiego z Wojewodą Podlaskim,
 • spotkaniu poświęconemu wypracowaniu kierunków wspólnych działań promocyjnych Białostockiego Obszaru Metropolitalnego,
 • posiedzeniu Kapituły Konkursu „Pracodawca Partner – 2012 roku” organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku,
 • „VII Targach Edukacyjno-Zawodowych” – pod hasłem MŁODZIEŻOWE PRIORYTETY – ZAWODOWA EDUKACJA, które odbyły się w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach,
 • spotkaniu z przedsiębiorcami z terenu gminy Łapy,
 • spotkaniu z delegacją z Bawarii w sprawie energii odnawialnej, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • spotkaniu z Ministrem Zdrowia w sprawie projektu ustawy o instytucji ubezpieczenia zdrowotnego zorganizowanym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • odsłonięciu tablicy upamiętniającej 60 rocznicę procesu kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”
  i jego żołnierzy,
 • podsumowaniu szóstej edycji rankingu najbardziej innowacyjnych firm województwa podlaskiego „Innowacje 2012”, zorganizowanym przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Białymstoku.

Radna Pani Dorota Rusiłowicz poprosiła o przybliżenie informacji o podjętej uchwale w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Henrykowo, gm. Supraśl.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta uchwała wydana, jako opinia do ustawy o drogach publicznych dotyczy odcinka drogi gminnej w miejscowości Henrykowo. Mocą tej opinii, 1280mb drogi gminnej uzyskało status drogi publicznej gminnej. Do tej pory ten odcinek nie był zaliczony do kategorii dróg publicznych, a ciekawostką jest to, że w tym odcinku jest jeszcze 500m drogi, wcześniej uznawanej za powiatową, od tzw. ulicy Jubilerskiej  w Henrykowie dalej w kierunku do końca wsi Henrykowo”.

Radny Pan Jacek Chrulski zapytał o pismo skierowane do Nadleśnictwa Czarna Białostocka w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu ciągu pieszego wzdłuż ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, było to pismo, nie porozumienie. Zarząd Powiatu wystąpił z informacja, że określonego dnia miesiąca lutego br. okazano wznowione granice między pasem drogowym a działką Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Czarna Białostocka i z tej informacji wynika, że pomiędzy granicą a słupami linii elektrycznej oświetleniowej jest w najwęższym miejscu 2,5m i że w tym pasie można bez problemu zlokalizować ciąg pieszy, bądź pieszo – rowerowy w kierunku do zalewu, począwszy od ul. Kościelnej. Jest jednocześnie informacja, bo ul. Fabryczna częściowo biegnie w wykopie, częściowo w nasypie, że skarpy przyległe do tej inwestycji pod nazwą ciąg pieszy będą już niestety umieszczone na gruntach leśnych Skarbu Państwa. Prosimy w tym piśmie Pana Nadleśniczego o zajęcie stanowiska i ewentualne powiadomienie o finansowym udziale w tym przedsięwzięciu”.

Innych pytań i uwag w tym punkcie nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o pracach Zarządu między sesjami.

 

Ad 4

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor  Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (zał. nr 5).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w ubiegłym roku, zgodnie z przyjętym programem realizowaliśmy współpracę w zakresie 9 obszarów: pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych; promocji i ochrony zdrowia; nauki edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; kultury fizycznej i sportu; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; ochrony środowiska; turystyki; rozwoju obszarów wiejskich. Z budżetu powiatu środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi były w wysokości 807.549zł, z tego Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przeznaczył środki w wysokości 426.830zł na staże i przygotowanie zawodowe dla organizacji pozarządowych, natomiast Powiat Białostocki przeznaczył kwotę 380.719zł, w tym 330.074zł na dofinansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego „Opoka” w Wasilkowie; 40.000zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Tutaj, w ramach otwartego konkursu ofert organizowane były różnorakie imprezy. Także, w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczono środki w wysokości 9.945zł na imprezy organizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje w tym zakresie otrzymaliście Państwo w materiałach przesłanych pod obrady Sesji”.

Pytań i uwag w tym punkcie nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Ad 5

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku za 2012 rok z zakresu pomocy społecznej.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku za 2012 rok z zakresu pomocy społecznej(zał. nr 6).

„Proszę Państwa, przedstawienie corocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika z art.112 ust.2 ustawy o pomocy społecznej. To jest taki pierwszy rok, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, gdzie te tradycyjne, coroczne sprawozdanie, musimy rozłożyć na dwa. Niemniej jednak chciałabym ogólnie powiedzieć o tych wydatkach z zakresu pomocy społecznej i wszystkich zadań, które realizujemy, gdyż jest to bardzo trudno rozdzielić”.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-03-2013

Data udostępnienia w BIP: 19-04-2013 10:25

Data modyfikacji informacji: 19-04-2013 10:25