Protokół Nr XXXIII/2013 z dnia 22.08.2013r.

 

RP.0002.33.2013

 

Protokół Nr XXXIII /2013

z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

w dniu 22 sierpnia 2013 roku

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 22 sierpnia 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXXIII Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił:

 • o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 13: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego,
 • o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 17: Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska,
 • o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 18: Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie, do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXXIII sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych nr 1450B Oziabły -droga nr 1448B, nr 1462B Barszczewo - droga 686, nr 1465B Suszcza - Bindziuga.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania publiczną drogą powiatową.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania publiczną drogą powiatową.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogą powiatową nr 1522B w Daniłowie Dużym, na odcinku wykonanej kanalizacji sanitarnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 17. Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostaja Knyszyńska.
 18. Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 19. Przyjęcie "Informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r."
 20. Przyjęcie "Informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r."
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RPB.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad XXXIII sesji RPB. 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 27 czerwca 2013 roku do dnia 20 sierpnia 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 8 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • podpisał pismo oraz dokumentację dotyczącą zwiększonego dofinansowania w 2013 roku Powiatowego Urzędu Pracy i skierował do Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej na lata 2014-2015,
 • przyznał premie za miesiąc lipiec 2013 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
 • udzielił pełnomocnictwa procesowego Radcy Prawnemu do sporządzenia skargi kasacyjnej,
 • podpisał porozumienie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
 • podjął uchwałę wyrażającą stanowisko Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska,
 • podpisał umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań w zakresie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 • zapoznał się z wystąpieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie przeprowadzonej kontroli DPS w Jałówce w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • uroczystej naradzie połączonej z oddaniem do użytku obiektu edukacyjno-szkółkarskiego w Leśnictwie Podozierany,
 • posiedzeniu Rady Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” w Nadleśnictwie w Poczopku,
 • spotkaniu p.n. „Kupalnoczka” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą,
 • XIII Festynie Historycznym „Grodzisko” – zorganizowanym przez Gminę Suraż,
 • zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tykocin,
 • XVI Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznej Młodzieży Polskiej i Polonijnej „Polskiego Chóru Pokoju”,
 • Obchodach Dni Czarnej Białostockiej,
 • imprezie integracyjnej – „Spotkaniu pokoleń” w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
 • spotkaniu promocyjnym dotyczącym Kursu Szkoleniowego w ramach projektu p.t.: „Dynamika Międzykulturowa – problematyka animatorów młodzieżowych”, które odbyło się w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu,
 • obchodach Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku,
 • uroczystościach związanych z wręczeniem sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie,
 • „Wielkiej Debacie Oświatowej”, która odbyła się w Zespole Szkół w Michałowie,
 • Międzynarodowym Festiwalu „Kresowa Przyśpiewka Frywolna” w Czarnej Białostockiej,
 • konferencji w ramach konsultacji „Projektu Umowy Partnerstwa” w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
 • otwarciu wystawy studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, która odbyła się w Punkcie Informacji Turystycznej w Supraślu,
 • uroczystym ogłoszeniu wyników etapu wojewódzkiego XI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
 • Konwencie Starostów Województwa Podlaskiego zorganizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku. 

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał o problemy związane z użytkowaniem drogi Wasilków – Wólka Poduchowna – Mostek – Rybniki przez Spółkę TRANS – MAN DKG.  

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Sprawa polega na tym, że budujemy drogi asfaltowe, i ze względu na ograniczone środki finansowe budujemy  drogi w miejscowościach w standardzie KR 1, KR 2. W przeciągu kilkunastu lat jak istnieje powiat zaszły tak duże zmiany, że w tej chwili po tych drogach zaczynają jeździć pojazdy ciężkie, typu TIR, o wadze łącznej 40 do 50 ton. Po prostu te drogi niszczeją. Tutaj dotyczy to miejscowości Sochonie, gdzie była droga żwirowa. My wybudowaliśmy jako powiat drogę asfaltową. Jednocześnie budowała się firma. Zostało wydane pozwolenie na budynek administracyjny z zapleczem magazynowym. Po jakimś czasie okazało się, że to jest baza przeładunkowa, że właściciel ma ok. 30 tirów. Były skargi mieszkańców. Jest stowarzyszenie „Bajeczne Sochonie”, były protesty, zaangażowanie wielu osób. Na to nałożyło się jeszcze to, że droga dojazdowa do tej firmy została odcięta, przez to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje drogę na odcinku z Białegostoku w kierunku do Augustowa i w Katrynce ta droga została odcięta od drogi głównej. W tej chwili jest sytuacja taka, że powiat ograniczył nośność tych dróg do ok. 10 ton, a jest wybudowana firma, która dysponuje tirami i nie może po tych drogach jeździć. Były tutaj różne rozważania, na temat, kto ma rację. Sprawami jako nadzór zajął się Urząd Wojewódzki i stwierdził, że nasze działania idące w kierunku poprawy bezpieczeństwa są zasadne. Chodzi o to, że przy tych krętych drogach, po chodnikach  w Sochoniach po prostu jest niebezpiecznie chodzić i grozi to nieszczęściem. Z drugiej jednak strony jest firma na naszym terenie, która ma określony potencjał, zatrudnia ludzi i nie może funkcjonować. W tej sprawie spotykaliśmy się, był przedstawiciel firmy, podawał swoje argumenty. Znaleźliśmy rozwiązania zastępcze z udziałem gminy. Natomiast są trudności, gdyż te rozwiązania wiążą się z wycięciem 60 drzew, zainwestowaniem i gmina dla jednej firmy niekoniecznie chce to zrobić, ponieważ jest trochę opór mieszkańców, opór radnych. Konkluzja jest taka, że tak czy inaczej jakoś ten problem powinniśmy rozwiązać. Generalnie trzeba się przyjrzeć samej idei budowy dróg na powiecie, dlatego żeby mogły jeździć tiry muszą być drogi budowane w standardzie KR 3, co oznacza koszt 1 miliona złotych na 1 km. Natomiast w miejscowościach, jeżeli zrobimy drogę w standardzie KR 1, gdzie mogą jeździć samochody osobowe, to automatycznie ograniczymy działalność gospodarczą, a po prostu będzie to droga tylko dojazdowa dla samochodów osobowych”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski kontynuując zapytał: „Czyli rozwiązaniem zastępczym jest wykonanie dojazdu do tej firmy?”

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż taka jest propozycja. Zaznaczył, iż sprawa dotyczy drogi gminnej w Sochoniach. „Pozwoliłoby to na bezpieczny przejazd samochodów typu tir, gdzie na skrzyżowanie wjeżdżałby pod kątem prostym, co poprawiłoby bezpieczeństwo. Natomiast ten odcinek nie należy do powiatu tylko do gminy, a wiąże się to z zainwestowaniem ok. 200 000 zł. Z kolei w Sochoniach jest dużo nowych mieszkań, gdzie mieszkańcy mówią, że przenieśli się z Białegostoku żeby mieć ciszę i spokój, a te tiry tej ciszy i spokoju nie zapewniają”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał, jak to się stało, że ta firma powstała w tym miejscu? Dodał, iż ta firma powstała niedawno, i drogi już tam istniały.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż jednocześnie była budowa naszej drogi, jak też budowa firmy. Natomiast na etapie ubiegania się o decyzję o warunkach gmina nie wiedziała, jakiego typu jest to przedsięwzięcie. My nie wiedzieliśmy, że mamy mieć doczynienia z takim ruchem i z takimi wymaganiami, co do obciążenia.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Szanowni Państwo, ze spotkań z przedstawicielami firmy wynika, że architekci, którzy pracowali na rzecz firmy, na rzecz dokumentacji projektowej, która pozwoliła na uzyskanie pozwolenia na budowę, jakoby mieli zapewnienie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o możliwości włączenia ruchu, jaki generowała ta firma bezpośrednio z obwodnicy Wasilkowa”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zadał pytanie dotyczące konsultacji na wykonanie ekspertyzy określającej stopień utraty wartości użytkowej gruntów w miejscowości Oleszkowo, Gmina Czarna Białostocka.

Starosta Powiatu Białostockiego: „Tutaj mieliśmy doczynienia z taką sytuacją, że na terenie Gminy Czarna Białostocka na terenie, gdzie była górka żwirowa, z jednej strony górki gmina wydobywała żwir, z drugiej strony górki prywatna osoba miała swoje pole, i na tym polu uprawiano zboże. W chwili obecnej właściciel tego pola chce mieć ekspertyzę, że jak Gmina Czarna Białostocka wydobywała za jego granicą żwir, to po prostu nastąpiło pogorszenie warunków wilgotnościowych, przez co jemu się pogorszyły warunki. Ostatecznie właściciel dąży do tego żeby mu górkę zepchać w dół do żwirowni i aby się odsłoniły pokłady żwiru i aby w ramach rekultywacji ten żwir wywieść. Natomiast, aby wydobywać żwir trzeba mieć na to koncesję. My jako urząd nie chcemy stworzyć takiej sytuacji, że przez nasze decyzje można by było nielegalnie kopać żwir. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o pieniądze na wykonanie ekspertyzy. Urząd Marszałkowski się przychylił, są pieniądze, na niezależne ekspertyzy. Tak to jest regulowane przepisami, że tak tą sprawę należałoby załatwić. Te ekspertyzy pokażą, jaka jest sytuacja na gruncie”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał o nabór do klas pierwszych, do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w tym roku do szkół ponadgimnazjalnych zatwierdzony został nabór ogółem do 9 oddziałów, 255 uczniów. Jest to o 2 oddziały mniej niż w ubiegłym roku. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach -  nabrano do 1 oddziału Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży 30 osób, do 2 oddziałów Technikum, w tym 1 klasa pełna 31 osobowa – Technik pojazdów samochodowych i 1 klasa łączona w dwóch zawodach, Technik ochrony środowiska i Technik informatyk, łącznie 28 osób oraz 1 klasa Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 20 osób. W Liceum Ogólnokształcącym w Łapach dokonano naboru do 3 oddziałów – 95 uczniów. Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 1 oddział Technik informatyk - 19 uczniów. Zespół Szkół w Michałowie – 1 klasa Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży – 32 osoby”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Ad 4

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 5).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to uchwała, która po raz kolejny zmienia uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W tej chwili powodem zmiany jest usankcjonowanie istnienia przystanków na wszystkich drogach powiatowych Gminy Czarna Białostocka i na 4 odcinkach dróg powiatowych na terenie Gminy Zabłudów”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/258/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 6).

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych nr 1450B Oziabły -droga nr 1448B, nr 1462B Barszczewo - droga 686, nr 1465B Suszcza – Bindziuga.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych nr 1450B Oziabły -droga nr 1448B, nr 1462B Barszczewo - droga 686, nr 1465B Suszcza – Bindziuga (zał. nr 7).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, od jakiegoś czasu istnieje korespondencja wymieniana pomiędzy Burmistrzem Michałowa a Zarządem Powiatu Białostockiego w temacie zmiany kategorii ww. dróg. Gmina chce drogom powiatowym nadać kategorię dróg publicznych gminnych. Gmina zapewnia, że tak się stanie. Uchwała Rady Powiatu Białostockiego w tym temacie była przygotowana już w ubiegłym roku. Natomiast z uwagi na stanowisko Wojewody Podlaskiego, a w szczególności Radców Prawnych, którzy opiniują uchwały w sprawie kategorii dróg publicznych okazuje się, że pierwszoplanową rzeczą i obowiązkową do wykonania zanim zmieni się kategorię drogi jest zmiana stosunków własnościowych działek gruntu, na których położone są określone drogi. Dlatego też w ubiegłym roku uchwała Rady Powiatu w tym temacie nie była podjęta, a temat wraca w tym roku, bo w sprawie uporządkowania spraw własnościowych mamy już informację z Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, że sprawy są w toku i na dobrej drodze. Ta uchwała musi być podjęta do końca III kwartału, z mocą od 1 stycznia roku następnego. Mamy informację, że do 1 stycznia roku następnego wszystkie sprawy związane z regulacją stanów własnościowych będą uporządkowane. Uzupełniając wypowiedź, chciałem wyjaśnić, iż w poniedziałek podczas obrad Komisji Infrastruktury Technicznej przekazałem Radnym informację, że Rada Miejska w Michałowie stosowną uchwałę podjęła. Natomiast, podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów dotarła do mnie informacja, że uchwała podjęta przez Radę Miejską w Michałowie we wrześniu ubiegłego roku, została w październiku ubiegłego roku uchylona. Natomiast dzisiaj dotarła do mnie informacja, iż w czerwcu bieżącego roku Rada Miejska w Michałowie podjęła uchwałę o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dzisiejszej drogi powiatowej w Barszczewie, a więc przed Rada Miejską w Michałowie jest jeszcze podjęcie uchwał o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Oziabły i drogi do miejscowości Bindziuga”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/259/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych nr 1450B Oziabły -droga nr 1448B, nr 1462B Barszczewo - droga 686, nr 1465B Suszcza – Bindziuga (zał. nr 8). 

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 9).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wiadomo, że nie od dziś funkcjonuje Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Aktualnie ten program ma nazwę Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Wiadomo, że wnioski pomocowe do tego Programu mogą składać zarówno gminy, jak i powiaty. Wiadomo również, że wnioski mogą składać gminy na drogi łączące w sobie odcinki dróg gminnych i powiatowych bądź powiatowych i gminnych. Taka sytuacja ma miejsce również w Gminie Gródek. W wyniku rozmów, a następnie zaistniałej korespondencji wiemy, że Gmina Gródek zamierza złożyć wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój na przebudowę trzech dróg gminnych i drogi powiatowej Nr 1448 obejmujący odcinek ulicy Białostockiej oraz ulicy Chodkiewiczów w Gródku, łącznej długości ok. 1000 metrów. Na ulicy Białostockiej byłaby to kontynuacja robót rozpoczętych w 2011 roku. Aby Gmina mogła złożyć wniosek pomocowy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych musi pełnić funkcję zarządcy drogi. Żeby być zarządcą drogi musi podpisać porozumienie z zarządcą drogi powiatowej i wtedy w zgodzie z przepisami prawa może składać taki wniosek. Żeby Zarząd Powiatu i Wójt Gminy mogli podpisać takie porozumienie najpierw Rada Powiatu musi wyrazić swoje stanowisko w postaci podjęcia stosownej uchwały. Oczywiście Rada Gminy Gródek również musi podjąć uchwałę o przyjęciu zarządzania publiczna drogą powiatową. Wiem, że Sesja w Radzie Gminy Gródek ma odbyć się niezwłocznie po naszej Sesji”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/260/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 10).

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 11).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Gminie Supraśl zamierzamy powierzyć zarządzanie publiczną drogą powiatową Nr 1475B na odcinku Sobolewo – Henrykowo. Gmina Supraśl również zamierza składać wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych obejmujący odcinek drogi gminnej w Henrykowie i odcinek drogi powiatowej również w Henrykowie”.

O głos poprosiła Pani Ludmiła Sawicka – Radna Gminy Supraśl. Zapytała: „Dlaczego jest rozważana koncepcja remontu drogi tylko w Henrykowie. Tym bardziej, że słyszę tutaj, iż Program, z którego dofinansowanie chcemy skorzystać, jest bardzo fajny, dbający o bezpieczeństwo. Pan Starosta, myślę, że zdaje sobie sprawę z bezpieczeństwa na odcinku od ronda do szkoły w Sobolewie, w jakim stanie technicznym jest ten odcinek drogi, jakie jest natężenie ruchu na tym odcinku. Boleję nad tym, iż nie zostało to potraktowane poważnie, i nie wzięto pod uwagę tego odcinka, tylko sam odcinek w Henrykowie. Poza tym rozmowy były prowadzone, nie rozmawiając z Radnymi reprezentującymi ten teren, a nas są dwie osoby, reprezentujące ten teren. Dowiedzieliśmy się przypadkiem, że dzisiaj ma być podjęta uchwała przez Radę Powiatu. Jestem zaskoczona takim potraktowaniem sprawy, bo uważam, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców to powiat powinien widzieć perspektywicznie a nie wybiórczo”.

Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady zaznaczył, iż w chwili obecnej nie powinny być toczone tego typu dyskusje. Dodał, iż w tym temacie powinna oficjalnie wystąpić Gmina Supraśl do Zarządu Powiatu Białostockiego.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o krótkie wyjaśnienie tej sprawy.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, aby Gmina mogła składać wniosek obejmujący przebudowę drogi gminnej i powiatowej odcinek drogi gminnej musi długością przewyższać odcinek drogi powiatowej. Ta różnica może być kilku metrów, może być kilkudziesięciu metrów, albo jeszcze większa. Wtedy, kiedy gmina składa wniosek obejmujący przebudowę drogi gminnej i powiatowej rzecz jest finansowana z puli środków u Wojewody przeznaczonej na drogi gminne i nie obciąża to puli środków przeznaczonych dla powiatów. Gdyby włączyć dłuższy odcinek drogi to ta sytuacja byłaby niemożliwa do zrealizowania. Natomiast między rondem w Grabówce a szkołą w Sobolewie, z tego co pamiętam od kilku lat toczy się postępowanie w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości, których części stanowią dzisiaj pas drogowy. Na skutek odwołań właścicieli nieruchomości sprawa gdzieś między Ministerstwem a Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ugrzęzła. Skoro nie dysponujemy prawem własności nie możemy tam inwestować”.

Radna Pani Dorota Rusiłowicz zapytała: „Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, to Gmina nie będzie mogła zrobić nawet tego odcinka w Henrykowie?”

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż tak.

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/261/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 12).

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 13).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sytuacja jest analogiczna jak w wyżej omawianych uchwałach. Dodam, iż Gmina Turośń Kościelna ma składać wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na odcinek drogi gminnej pod nazwą ulica Łąkowa w Niewodnicy Kościelnej i odcinek drogi powiatowej Nr 1545B Niewodnica Kościelna - Trypucie”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/262/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Turosń Kościelna zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 14).

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zał. nr 15).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kilkanaście lat temu Gmina Turośń Kościelna wykonała kanał sanitarny w pasie drogowym drogi powiatowej 1547B w miejscowości Tołcze. Jednocześnie decyzją administracyjną wydaną na tą okoliczność przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego została zobowiązana do wykonania nakładki bitumicznej w miejscowości Tołcze na podstawie uproszczonej dokumentacji technicznej do określonego czasu. W związku z różnymi trudnościami, jakie w międzyczasie zaistniały z realizacją tego zadania związanego z wykonaniem tejże nakładki termin na realizację tego przedsięwzięcia został przełożony do końca roku 2013. W międzyczasie w wyniku rozmów i korespondencji jaka zaistniała pomiędzy Wójtem Gminy Turośń a Zarządem Powiatu Białostockiego obie strony doszły wspólnie do przekonania, że dobrze by było oprócz tej nakładki bitumicznej wykonać również krawężnik, chodnik, zjazdy w miejscowości Tołcze. Gmina Turośń pełniłaby role inwestora, a Powiat Białostocki udzieliłby dotacji celowej na część związaną z chodnikami w miejscowości Tołcze. Dodam, że Gmina Turośń ma w swoim budżecie kwotę 225 000 zł na to przedsięwzięcie, więc łączna wartość tego zadania wynosiłaby 295 000 zł, oczywiście po tym, jeśli Państwo w dalszej części obrad zechcą kwotę 70 000 zł zapisać w odpowiednim paragrafie. Nie trzeba tutaj przekazywać zarządzania pasem drogowym, wystarczy powierzenie zadania. Następnie będzie podpisanie porozumienie pomiędzy Wójtem a Zarządem, które ureguluje w szczegółach prowadzenie sprawy związane z wykonaniem robót w miejscowości Tołcze”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/263/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Turosń Kościelna zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zał. nr 16).

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 17).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wracamy do tematu związanego z realizacją zadań w ramach ewentualnie otrzymanych środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Otóż Gmina Zawady zamierza złożyć wniosek do tegoż Programu na przebudowę ciągu dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Maliszewo – Perkusy. Droga powiatowa posiada Nr 1972B i leży w miejscowości Maliszewo – Perkusy na odcinku drogi Maliszewo – Łynki – Maliszewo - Perkusy”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/264/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 18).

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogą powiatową nr 1522B w Daniłowie Dużym, na odcinku wykonanej kanalizacji sanitarnej.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogą powiatową nr 1522B w Daniłowie Dużym, na odcinku wykonanej kanalizacji sanitarnej (zał. nr 19).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w miesiącu lipcu bieżącego roku Urząd Miejski w Łapach wystąpił do Powiatowego Zarządu Dróg z informacją, że są pewne rozbieżności w przedmiarach w dokumentacji przetargowej projektem wykonawczym w zakresie odtworzenia chodników i wjazdów po budowie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1522B. W związku z tym zaproponowano odebranie robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i jednocześnie przedłożono propozycję, że chodniki i zjazdy zostaną wykonane do końca października 2013 roku. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku zaproponował Zarządowi Powiatu zawarcie porozumienia z Burmistrzem Łap w kwestii przekazania zarządzania odcinkiem drogi w miejscowości Daniłowo, w związku z nie odtworzeniem w terminie chodników i zjazdów. W związku z powyższym jest potrzeba podjęcia stosownej uchwały o powierzeniu Gminie Łapy zarządzania drogą powiatową nr 1522B w miejscowości Daniłowo Duże”.  

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/265/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania drogą powiatową nr 1522B w Daniłowie Dużym, na odcinku wykonanej kanalizacji sanitarnej (zał. nr 20).

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zał. nr 21).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w wyniku rozmów i korespondencji, jaka zaistniała pomiędzy gminą a powiatem dowiedzieliśmy się, że Gmina Łapy w swoim budżecie posiada kwotę 200 000 zł przeznaczoną na inwestycję w miejscowości Bokiny. Oczekuje drugich 200 000 zł z budżetu Powiatu Białostockiego, żeby za łączną kwotę 400 000 zł zrealizować przedsięwzięcie w Bokinach, Gmina Łapy. Gmina Łapy chce być inwestorem na tym przedsięwzięciu. Odbyło się spotkanie Zastępcy Burmistrza Łap, Dyrektora PZD, Zastępcy Dyrektora PZD i pracownika odpowiedzialnego za inwestycję w Gminie Łapy, aby ustalić szczegóły. W związku z tym, aby gmina mogła realizować to przedsięwzięcie trzeba zawrzeć porozumienie o przekazaniu zadania gminie. Nie trzeba tutaj przekazywać zarządzania pasem drogowym. Podpisanie porozumienia może nastąpić po podjęciu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadania z zakresu publicznych powiatowych. Dotyczy to drogi w miejscowości Bokiny 1531B”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/266/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zał. nr 22).

 Ogłoszono 10 minutową przerwę.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego (zał. nr 23).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wpłynęło do nas pismo z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informujące, iż działając wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Zarządem Powiatu i Zarządem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Burmistrzem Tykocina organizowane są VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Białostockiego. Zawody te organizowane są w III grupach. W grupie A startują męskie drużyny pożarnicze, w grupie C startują damskie drużyny pożarnicze i jeszcze może być tak, że gmina jako współorganizator i gospodarz zawodów ma prawo jeszcze rozszerzyć skład o jeszcze jedną drużynę.Za każdym razem w Powiatowych Zawodach Pożarniczych Powiat Białostocki fundował nagrody. W tym roku przygotowany jest projekt uchwały, aby przeznaczyć Gminie Tykocin w formie dotacji kwotę 10 000 zł na zakup pucharów, medali oraz nagród rzeczowych najlepszym drużynom OSP. W imieniu Zarządu Powiatu wnoszę o podjęcie stosownej uchwały”.

Radny Pan Zenon Żukowski zapytał o termin Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż te zawody odbędą się dnia 15 września br.

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/267/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego (zał. nr 24).

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 25).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego był przedmiotem obrad komisji i projekt powyższej uchwały jest znany. Chciałam poinformować, iż w terminie od poniedziałku do środy zapadły dość istotne dla budżetu powiatu decyzje finansowe. W związku z powyższym można powiedzieć, że za pewnym przyzwoleniem Komisji Budżetu i Finansów, Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić jeszcze dodatkowe zmiany w budżecie i chciałabym dziś skupić się na tych nowych sprawach, które zostały wniesione w formie autopoprawek. Otóż, w pierwotnej wersji przesłanej do Państwa budżet Powiatu miał zwiększyć się o kwotę 342 084 zł. W tzw. międzyczasie, czyli od poniedziałku bieżącego tygodnia powstały przesłanki do zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 606 150 zł. Z czego to pochodzi. Otóż przede wszystkim jest to zwiększenie dochodów i wydatków w Dziale Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne o kwotę 170 000 zł. Jest to deklarowana przez Gminę Łapy pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Również otrzymaliśmy we wtorek podpisane porozumienie z Panem Prezydentem Miasta Białegostoku odnośnie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Wcześniej na początku czerwca, o czym dzisiaj wspominał Pan Starosta przekazując informacje o pracach Zarządu między Sesjami Zarząd wystąpił do Pana Prezydenta o zwiększenie kwoty dotacji na zwiększone koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, a konkretnie chodzi o pokrycie kosztów przeprowadzki do nowej siedziby. Powiatowy Urząd Pracy przeprowadzi się jeszcze w bieżącym roku do nowej siedziby przy ul. Pogodnej. Z tą przeprowadzką wiążą się nie tylko koszty przewiezienia, przeniesienia itd., ale również od nowa organizacji archiwum, którego potrzebny jest zakup regałów przejezdnych, ponieważ jest to archiwum naprawdę duże. I jest to kwota zwiększenia planu dochodów o kwotę 94 066 zł. Oczywiście, ta kwota nie zaokrąglona wynika z tego, że współfinansowanie przez Miasto Białystok odbywa się zgodnie z procentowym udziałem liczby mieszkańców Białegostoku, w stosunku do sumy liczby mieszkańców Białegostoku i mieszkańców Powiatu Białostockiego. Przekracza to 67 %, do tego dokładamy własne środki. I stąd zmienia się plan dochodów. Zwiększenie dochodów jest o kwotę 606 150 zł. O tą samą kwotę zwiększa się również plan wydatków z tym samym przeznaczeniem. Otóż pojawia się kwota 170 000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach oraz o 140 000 zł zwiększa się plan wydatków na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, w tym 50 000 zł przeznacza się na zakup regałów przejezdnych. Również wczoraj wpłynął wniosek z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej z prośbą o przeniesienie środków z wydatków na wynagrodzenia na wydatki w Paragrafie 3020, czyli na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli w związku z tym, że do końca naboru szkoła spodziewała się, że będą chętni uczniowie do jeszcze jednej klasy, i nie przewidywała, że musi nastąpić redukcja etatu i stąd do końca sierpnia trzeba dokonać wypłaty odprawy redukcyjnej jednemu z nauczycieli. I dlatego tutaj przesunięcia są w Rozdziale szkoły zawodowe, Rozdział 80130 zwiększone o 18 000 zł, bo tyle wynosi ta odprawa redukcyjna dla nauczyciela. W związku z tym, że wczoraj przygotowywany był projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na zawody pożarnicze, również kwota 10 000 zł została przewidziana w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa na dotacje na wydatki bieżące. Proszę Państwa to są te autopoprawki, które Zarząd zechciał wprowadził w ostatniej chwili. Niemniej jednak są one na tyle istotne i ważne, ponieważ to otwiera drogę do otworzenia postępowania przetargowego na zakup regałów przejezdnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Czekanie miesiąc ze zmianami w budżecie mogłoby spowodować niedotrzymanie terminu tej przeprowadzki do końca roku. Również wprowadzenie kwoty 170 000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, a również w dalszej części decyzji Wysokiej Rady o pokryciu ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ- u za 2012 rok pozwoli do połowy września fizycznie te środki szpitalowi przekazać”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej. 

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/268/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 26 ).

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego (zał. nr 27).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, potrzeba podjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej podyktowana jest tym, że powiat zamierza wystąpić w kolejnym roku do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o sfinansowanie inwestycji drogowych. Ponieważ wnioski należy złożyć do końca września, do realizacji w roku następnym, stąd należy mieć dokument, który by zapewniał Urząd Wojewódzki, o tym, że jest wola Wysokiej Rady zapewnienia udziału środków własnych w realizacji tych inwestycji. Takim dokumentem właściwym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest jednoznaczne z tym, że jest wola Wysokiej Rady, ażeby w projekcie budżetu, a następnie w uchwale budżetowej na rok 2014 te zadania się znalazły. Dlatego też istotne zmiany dotyczą Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, począwszy od pozycji 1.3.2.4 aż do końca. Na dwa pierwsze zadnia na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Zabłudów – Topolany planuje się, aby inwestorem tego zadania był powiat białostocki. Drugie zadanie na Gminie Dobrzyniewo, w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, to są dwie „schetynówki”, i cztery zadania inwestycyjne, w zakresie, których nastąpiło porozumienie pomiędzy Wójtem czy Burmistrzem danej gminy, a Zarządem Powiatu, że drogi powiatowe będą realizowane łącznie z drogami gminnymi i inwestorami na tych drogach będą gminy. Natomiast ze strony powiatu nastąpi przekazania dotacji na realizację tego zadania, w części 50% środków własnych. Jest jeszcze zmiana w tymże Załączniku dotycząca wykreślenia zadania w pozycji 1.1.1.2 jest to Aktywna integracja w powiecie białostocki, które to zadanie nie będzie już przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowane. W Załączniku Nr 1 zmiany polegają na tym, że w kolumnie Plan na rok 2013 w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków, z wyszczególnieniem na różne rodzaje dochodów i wydatków, zostały wstawione aktualne kwoty, a więc te kwoty, które wynikają z dokonanych zmian w budżecie uchwałą, która była przed chwilą przez Państwo podjęta”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej. 

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/269/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego (zał. nr 28 ).

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 29).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, potrzeba podjęcia takiej uchwały wynika z przepisu art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, a dokładnie cały tenże artykuł mówi, co należy zrobić, co winien zrobić organ założycielski dokonać, w przypadku, jeżeli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej rok obrotowy zamyka stratą. Rozwiązania mogą być trzy. Zarząd Powiatu zaproponował rozwiązanie z ust. 2, mianowicie pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy. Zgodnie z tym przepisem polega to na przekazaniu środków pieniężnych na pokrycie straty bilansowej, z uwagi na to, że ta strata na wyniku gospodarczym, starta netto jest pomniejszona o kwotę poniesionych kosztów, a nie wydatków, ponieważ to nie jest wydatek, tylko koszt, kosztów amortyzacji. W tym przypadku do pokrycia byłaby różnica pomiędzy stratą netto z działalności gospodarczej w wysokości 1 249 030,57 zł a wykonanym kosztem amortyzacji w wysokości 413 050,12 zł. Tutaj chciałam wspomnieć, iż taką sytuację Wysoka Rada przewidywała uchwalając budżet i środki są zarezerwowane w rezerwie celowej. Jeśli chodzi o dalszą procedurę postępowania, to uchwała podjęta przez Państwa w tej kwestii będzie stanowiła podstawę dla działań Zarządu Powiatu polegających na podjęciu stosownej uchwały Zarządu o przeniesieniu środków z rezerwy celowej do działu 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne, co będzie dawało podstawę do fizycznego przelania środków pieniężnych na rachunek szpitala”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał: „Pani Skarbnik, czy nie można by sprecyzować kwoty pokrycia ujemnego wyniku finansowego, aby to była oznaczona konkretna kwota. Oczywiście tutaj są cyfry i można to wyliczyć, ale prosiłbym, aby to sprecyzować, aby wpisana była tutaj kwota, którą będziemy przekazywali na konto szpitala”.

Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tutaj Pan Radny ma rację, można to ująć jedną kwotą, nie mniej jednak ta informacja pokazuje więcej. Pokazuje ile wynosi strata, ile amortyzacja, a różnica jest do pokrycia. Jednak oczywiście można by było podać te dwie kwoty plus dopisać trzecią kwotę, którą będziemy przekazywać na konto szpitala, i wtedy rzeczywiście byłoby to bardziej czytelne”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił zebranym pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Następnie głos zabrał Pan Wiktor Brzosko - Burmistrz Łap: „Proszę Państwa, uchwała jest decydująca dla funkcjonowania szpitala w Łapach, stąd też i Łapy poczuły się do obowiązku partycypowania w pokryciu tej straty. Dla nas jest to bardzo duży wydatek i duży problem w odniesieniu do przyszłorocznego budżetu. Jak Państwo wiedzą zmienia się zasada zadłużania gmin, i samorządów i tutaj tzw. nadwyżka operacyjna ma bardzo duże znaczenie i te pieniądze niestety nam ją obniżą. Uważamy jednak, że interes szpitala jest bardzo ważny. Jest to bardzo duży, w tej chwili największy zakład pracy w Łapach. Dlatego bardzo bym prosił, abyście Państwo pozytywnie zagłosowali i aby nie dopuścić do problemów i perturbacji w funkcjonowaniu szpitala, stąd też i nasza partycypacja w tej kwocie. Dziękuję”.

Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady w imieniu Rady podziękował Burmistrzowi Łap za wkład finansowy przekazany w celu pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok szpitala w Łapach.

         Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/270/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 30).

Ad 17

Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawiła zebranym projekt uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska (zał. nr 31 ).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przygotowany projekt uchwały dotyczy faktu opracowania i ustanowienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku planów ochrony parku dla obszaru Puszcza Knyszyńska, który się znajduje na terenie Parku Krajobrazowego. Chodzi o to, że inwentaryzacja, która została zrobiona na potrzeby tych planów nie obejmuje obszarów zamieszkałych i będących pod zagospodarowaniem mieszkańców obszaru Puszcza Knyszyńska. Oznacza to, że w przypadku braku takiej inwentaryzacji mieszkańcy będą musieli ponosić koszty z własnej kieszeni wydawania decyzji, różnych opracowań dotyczących ochrony środowiska, a są to koszty dosyć wysokie. Podobne koszty będzie musiał również ponosić Powiat Białostocki. Ponieważ brak takiej inwentaryzacji wykonanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oznacza, że powiat będzie musiał ją opracować na własny koszt. Dlatego też, Zarząd proponuje podjęcie przez Radę Powiatu stanowiska,, w którym Rada Powiatu zaznacza, że przed opracowaniem takiego planu zadań ochronnych należy najpierw w 100 % wykonać inwentaryzację dla całego obszaru a później dopiero ustanawiać plan ochrony Natura 2000”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/271/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska (zał. nr 32).

Ad 18

Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 33 ).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z sugestią Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny została przygotowana uchwała Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu dotyczącą kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. W załączniku do uchwały jest to stanowisko zawarte, gdzie prosimy Narodowy Fundusz Zdrowia o przychylenie się do naszej prośby i umożliwienie jeszcze zakontraktowania przez szpital takich usług, które były do końca 2011 roku realizowane przez szpital, a od ubiegłego roku niestety nie dostaliśmy kontraktu na te świadczenia. Realizacja takich usług pozwoliłaby dla mieszkańców gminy Łapy i ościennych na korzystanie z tych usług rehabilitacyjnych. W tej chwili muszą mieszkańcy jeździć do miasta Białystok, a to są niejednokrotnie schorowani ludzie z bardzo niskimi dochodami, lub bez pracy. Proszę o podjęcie tejże uchwały”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/272/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 34).

Ad 19

Przyjęcie "Informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r."

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym "Informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r." ( zał. nr 35 ).

Pytań i uwag do przedstawianego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Ad 20

Przyjęcie "Informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r."

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym "Informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r." ( zał. nr 36 ).

Pytań i uwag do przedstawianego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Ad 21

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Pan Andrzej Osmolski zgłosił zapytanie: „W Łapach wykonano ulicę Graniczną, ale tak do połowy. Mam pytanie czy druga część ulicy Granicznej będzie zrobiona. Zaznaczam, iż jest to droga powiatowa”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Proszę Państwa, Wysoka Rado, o realizacji inwestycji drogowych decyduje Rada Powiatu Białostockiego biorąc pod uwagę możliwości finansowania przedsięwzięć, które w tym planie się znajdują. Burmistrz Łap przedsięwzięcie sfinansował w 50 % i powiat również w 50 %”. 

Pan Wiktor Brzosko – Burmistrz Łap zaznaczył: „Jestem za tym, aby kontynuować remont ulicy Granicznej do końca”.

Radny Pan Andrzej Osmolski zapytał czy pierwszy przetarg był na całą ulicę czy na połowę?

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „Przetarg odbywał się na ściśle określony zakres rzeczowy robót i obejmował te roboty, które zostały zrealizowane, oczywiście uwzględniając środki finansowe, którymi dysponujemy. Inwestycja jeszcze nie została rozliczona do końca”.

Radny Pan Jan Łuksza zgłosił interpelację dotyczącą problemu przyszłości Zespołu Szkół w Michałowie (zał. nr 37)

Innych zapytań i interpelacji nie zgłoszono. 

Ad 22

Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RPB.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXII Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXII/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Ad 23

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęły pisma:

 1. Pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące odpowiedzi na pismo w sprawie włączenia Miasta i Gminy Łapy do obszaru funkcjonalnego Białegostoku ( zał. nr 38 ),
 2. Pismo Łapskiego Towarzystwa Regionalnego w sprawie nadania drodze powiatowej, prowadzącej od ulicy Granicznej do Łap Dębowiny, nazwy „Powstańców Styczniowych” ( zał. nr 39 ),
 3. Pismo Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, Pana Marka Tramś wraz z uchwałą Zarządu ZPP oraz Deklaracją Legionowską ( zał. nr 40 ),
 4. Uchwała Nr 517/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lipca 2013 roku wyrażająca stanowisko Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 200 Ostoja Knyszyńska (zał. nr 41),
 5. Pismo Wojewody Podlaskiego dotyczące prośby o rozważenie możliwości opuszczenia do końca br. przekazanych w najem Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza 3 ( zał. nr 42) 

Ad 24

Zamknięcie obrad XXXIII sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXIII Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 22 sierpnia 2013 roku, o godz. 1250.

 

Protokołowała:                                                                                                                                                       Podpisał:

Anna Gadomska                                                                                                                                               Pan Sławomir Gołaszewski

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-08-2013

Data udostępnienia w BIP: 25-10-2013 15:14

Data modyfikacji informacji: 25-10-2013 15:14