Protokół Nr XXVI/2013 z dnia 24.01.2013r.

RP.0002.26.2013

 

Protokół Nr XXVI/2013

z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 24 stycznia 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 24 stycznia 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Pan Maciej Rafał Bojanowski (nieobecność usprawiedliwiona).

Przed realizacją porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego o głos poprosił Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego.

Przypomniał on zebranym, iż trwają uroczystości 150-lecia wybuchu Powstania Styczniowego. Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1.000 straconych, ok. 38.000 skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10.000 wyemigrowało. „Ten czas był czasem niewyobrażalnego rosyjskiego terroru wobec naszych rodaków. Odbywały się publiczne egzekucje, łapanki, kontrybucje, masowe aresztowania i aktywna rusyfikacja. Ten okres, to też okres naznaczony ogromnym poświęceniem polskiego duchowieństwa. Kościół i księża w trudnych latach przed i po wybuchu powstania służyli sprawie ojczyzny, ponosząc z rąk oprawców często najwyższą cenę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj postać księdza Stanisława Brzóski, który był ostatnim dowódcą oddziału partyzanckiego. On został publicznie powieszony, w zgromadzeniu brało udział około 10.000 ludzi. Chciałbym powiedzieć, że prawie połowa proboszczów katolickich z terenu obecnego Powiatu Białostockiego została w tym czasie zesłana na Syberię. Jest to dla nas przykra, ale bardzo ważna lekcja historii i w związku z tą rocznicą poproszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy tych zdarzeń”.

Wszyscy zebrani na sali, po powstaniu, uczcili minutą ciszy poległych uczestników powstania. Następnie Radny Senior zaintonował modlitwę „Wieczny odpoczynek….”.

Po odmówieniu modlitwy, przystąpiono do realizacji porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXVI Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są uwagi lub wnioski Radnych do porządku obrad? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, z uwagi na zaistniałe okoliczności zaproponował:

 •  zamienić kolejność punktów 5 i 6, w ten sposób, iż dotychczasowy pkt.5 staje się 6, a pkt.6 staje się pkt.5
 • wprowadzić do porządku obrad, jako pkt.11 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego udzielenia poparcia wnioskowi Podlaskiej Izby Rolniczej o ujęcie spraw dotyczących rozwoju rolnictwa do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 

Wniosków Radnych nie zgłoszono.

Wnioski Pana Starosty zostały przyjęte jednogłośnie. Również, zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Porządek obrad przyjęto  do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXVI sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2012.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu Centrum Edukacji w Supraślu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.
 10. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego udzielenia poparcia wnioskowi Podlaskiej Izby Rolniczej o ujęcie spraw dotyczących rozwoju rolnictwa do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z XXV sesji RPB.
 14. Zamknięcie obrad XXVI sesji RPB.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 20 grudnia 2012 roku do dnia 23 stycznia 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • przyjął rozliczenia dotacji przekazanej Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu białostockiego na wydatki inwestycyjne,
 • omówił przy udziale Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku bieżącą sytuację w zakresie spraw związanych z łagodzeniem skutków bezrobocia,
 • zajął stanowisko w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Stowarzyszenia Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna,
 • przyznał premie za miesiąc styczeń 2013 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Białostocki,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

            Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • spotkaniu Opłatkowym w Placówce Pogotowia Opiekuńczego OPOKA w Wasilkowie,
 • spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Zarząd Banku PKO,
 • prezentacji jasełek organizowanej w Centrum Edukacji w Supraślu w ramach projektu „Daj sobie szansę”,
 • spotkaniu organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z udziałem Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchnowcu Dolnym oraz
  w Złotnikach,
 • „Biesiadzie Zaściankowej” organizowanej przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej,
 • naradzie podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Policji za rok 2012,
 • seminarium inaugurującym obchody jubileuszu 25-lecia utworzenia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej,
 • inauguracji obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Podlasiu.

Radny Pan Jacek Sak poprosił o uzupełnienie informacji dotyczącej przystąpienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Starosta  Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Proszę Państwa, tutaj nie zapadły jeszcze żadne decyzje, ale generalnie jest tak, że  wchodzą obowiązkowo nowe ubezpieczenia i są one stosunkowo kosztowne. Jedynym oferentem do tej pory była Firma PZU. Szacunkowo są to pieniądze rzędu 300-400.000zł i jest to dodatkowy koszt w przypadku szpitala w Łapach. Jest pewna inicjatywa na szczeblu województwa, żeby zamiast płacić PZU, zrobić Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Analizujemy te sprawę pod kątem prawnym i analizy ekonomicznej. Prowadziliśmy rozmowy z brokerem, ale jeszcze ostatecznych decyzji nie ma. Teoretycznie mogłoby być taniej, ale jest też stosunkowo duże ryzyko, bo jest to Towarzystwo, które dopiero rozpoczyna swoją działalność i musi pokonać pewne sprawy organizacyjne i finansowe. Jest też kwestia zgromadzenia kapitału. Generalnie, z naszych rozważań wynika, że powiat nie ma takich kompetencji, żeby takie Towarzystwo tworzył. Może do takiego Towarzystwa przystępować SP ZOZ, natomiast Pan Dyrektor SP ZOZ w Łapach nie ma pieniędzy i oczekuje, że powiat jakieś pieniądze da i na razie na takim etapie jesteśmy”.

Innych pytań w tym punkcie nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad 4

Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2012.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zreferował zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2012 (zał. nr 5).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z przepisów wynika, że przy Staroście działa Komisja ds. Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego. Zgodnie z przepisami, przedstawiciele Rady Powiatu. Potrzeba istnienia takiej Komisji wynika z tego, iż w niektórych sytuacjach kryzysowych Starosta przejmuje odpowiedzialność i koordynację działańStarosta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie powiatu. Generalnie w tej Komisji biorą udział przedstawiciele takich instytucji, jak: prokuratura, straż pożarna, policja, drogownictwo, oprócz tego pracownicy Starostwa, przedstawiciele sektora sanitarnego, natomiast, na co dzień swoją pracę wykonują stosowne służby, a na posiedzeniach tejże Komisji, które odbywają się raz na kwartał dokonuje się omówienia występujących problemów. Sprawozdanie z prac tej Komisji za 2012 rok macie Państwo przedłożone w formie pisemnej, a ponieważ Rada Powiatu wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, przedłożony został Państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. Proszę o podjęcie takiej uchwały”.

         Ponieważ pytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jan Kaczmarek zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2012 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXVI/212/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2012 rok (zał. nr 6).

 

Ad 5, 6

Podjęcie uchwał: w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64 oraz w sprawie zamiaru likwidacji internatu Centrum Edukacji w Supraślu.

         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, tytułem wstępu, przybliżył zebranym, w oparciu o pokaz multimedialny, sytuację Centrum Edukacji w Supraślu na przestrzeni ostatnich lat (zał. nr 7).

         „Centrum Edukacji w Supraślu, dawniej Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa, to szkoła z dużymi tradycjami. Ze szczególną uwagą przyglądaliśmy się jej funkcjonowaniu w poszczególnych latach. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że powinniśmy zadecydować, co dalej tym problemem, a niestety problem jest bardzo złożony. Jeżeli popatrzymy na województwo podlaskie, to widzimy, że w zawodach rolniczych kształcą różne inne szkoły w miejscowościach. Jest to szkoła w Michałowie, Krzyżewie. Duża szkoła jest też w Dojlidach, po sąsiedzku, prowadzona przez miasto Białystok. Powiat Sokólski też ma swoją szkołę, którą mocno wspiera. Pan Minister Rolnictwa jest organem prowadzącym dla szkoły w Janowie. W Centrum Edukacji w Supraślu, w tej chwili mamy trzy oddziały, nauczyciele pracują na fragmentach etatów i oprócz tego, że pracują u nas, pracują też w innych szkołach. Oprócz tego jedna osoba przebywa na urlopie na poratowania zdrowia i jedna osoba jest w stanie nieczynnym. W sumie mamy ponad 12 etatów, a sytuację mamy taką, że w tej chwili mamy dwie klasy, które kończą swoją edukację w tym roku. Zostaje nam tylko jedna klasa, co tak naprawdę przekłada się na 3,74 etatu nauczycieli plus 2,5 etatu obsługi. Takie jest wyliczenie. W roku 2010 na minusie było około 600.000zł, w roku 2011 624.000zł. Rok 2012 zakończył się na minusie około 900.000zł. Jeżeli chodzi o rozliczenie subwencji, to w tym roku będzie tak, że dostaniemy z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej 7.000zł na jednego ucznia, natomiast jeden uczeń kosztuje ponad 21.000zł i z naszego budżetu musimy dołożyć na jednego ucznia około 14.000zł. Teraz musimy podjąć decyzję, czy będziemy nabierać następne klasy, bo im dłużej szkoła będzie funkcjonować, tym więcej będziemy musieli dokładać do jej utrzymania. Realnie te koszty rozkładają się tak, że kwota 500.000zł to dopłata bezpośrednio związana z płacami i ogrzewanie budynku około 200.000zł. Proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo ważnym zagadnieniem będzie ewentualne zagospodarowanie tego budynku. Budynek ma 5.000m2. Jest tam 19 sal przedmiotowych, biblioteka i inne pomieszczenia. Jest sala sportowa, warsztaty. Funkcjonować tam będzie tylko jedna klasa, a wydatki na ogrzewanie budynku w 2012 roku  wyniosły 213.000zł.  Zastanawiamy się, czy do tego budynku nie przenieść kilka Wydziałów Starostwa Powiatowego, być może będą jeszcze inne propozycje. Przedstawiam też Państwu informację od 1999 roku, w jakich kierunkach próbowaliśmy nabrać uczniów, aby zmienić profil szkoły.  Przez ostatnie dwa lata były propozycje naboru na poziomie 14-15 uczniów. Z analizy wynikało, że przy takim stanie uczniów rocznie należałoby dołożyć ok. 650.000zł i po konsultacjach zdecydowaliśmy, by nie dokonywać naboru.  Sytuacja jest taka, że na tych 14 uczniów tylko 6 osób było z Powiatu Białostockiego, do każdego ucznia trzeba by było dopłacić około 100.000zł, żeby mogło to funkcjonować, dlatego moim zdaniem jest to bardzo kontrowersyjne. Ponadto istotną sprawą jest położenie naszej szkoły. Supraśl leży w środku Puszczy Knyszyńskiej i tutaj jest stosunkowo niedużo dobrych gospodarstw. Poświętne, Suraż, Łapy to jest teren, gdzie są dobre gospodarstwa. Sytuacja jest taka, że do Supraśla przyjeżdża młodzież z kierunku Krynek, ale w tym regionie są szkoły w Janowie, Sokółce. Natomiast z tego terenu, gdzie potencjalnie mogliby być chętni większość uczniów wybiera szkołę w Dojlidach i Krzyżewie. Stąd w następnych latach byłyby potężne trudności, żeby młodzież do naszej szkoły nabrać. W kolejnej informacji pokazaliśmy Państwu wydatki na oświatę w Powiecie Białostockim. Te wydatki w kolejnych latach ciągle wzrastają, a subwencja maleje. Liczba uczniów też się zmniejsza i demografia pokazuje, że uczniów nie będzie więcej. Dzisiaj, więc, stajemy proszę Państwa przed faktem, czy zezwalamy na dalsze istnienie szkoły, czy decydujemy się na jej wygaszanie. Jeżeli ta uchwała zostanie dzisiaj podjęta, to oznaczać będzie, że nie zezwalamy na nabór uczniów w tym roku w Supraślu. Jeżeli Państwo pozwolicie, to przy tej okazji omówię też sprawę internatu, bo jeżeli nie będzie naboru w CE w Supraślu, to w internacie będzie tylko 6 uczniów. Chcielibyśmy, aby Ci uczniowie w niepogorszonych warunkach ukończyli edukację w naszej szkole. Ponieważ w Supraślu funkcjonuje „Bukowisko” moglibyśmy to rozwiązać w ten sposób, że Ci uczniowie mogliby mieszkać w internacie na zasadzie gości hotelowych, ponieważ są to osoby dorosłe i niepotrzebna jest im opieka pedagogiczna. Gdybyśmy zadecydowali o zamknięciu internatu, to uczniowie mieliby zaspokojone swoje prawa, natomiast pewnie „Bukowisku” trzeba byłoby przewidzieć na ten cel dotację na koszty zamieszkania uczniów”.

         Radny Pan Marek Żmujdzin stwierdził, iż na Komisji Infrastruktury Technicznej prowadzono ożywioną dyskusję w tych dwóch tematach. Radni mieli mieszane uczucia w tej kwestii: „Moje osobiste zdanie jest takie, że jeżeli podejmujemy takie działania, to musimy szkołę zlikwidować jednym cięciem”.

         Radny Pan Jacek Chrulski stwierdził: „Ja chciałbym zabrać głos w sprawie likwidacji i tak na przyszłość prosić, aby w pracach nad naborem do Zespołu Szkół w Michałowie i szkół znajdujących się w Łapach wziąć pod uwagę kierunki rolnicze, zabezpieczając w ten sposób potrzeby młodzieży z terenu powiatu”.

         Uzupełniającą informację w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Edukacji w Supraślu złożyła zebranym Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przedstawiając stosowne projekty uchwał (zał. nr 8 i 9).

            Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski  poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64.

Komisja Budżetu i Finansów, przy 2 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej stwierdził, iż Komisja Infrastruktury Technicznej przy 5 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64, zgodnie z §53 ust.1 (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos „za” Przewodniczącego Komisji).

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy 3 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek.

Komisja Rolnictwa i Środowiska przy 2 głosach „za” i 3 głosach „przeciw” wydała negatywną opinie do projektu powyższej uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Marek Żmujdzin.

Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64, która wyrażała się w głosowaniu: 3 głosy „za”,1 głos „przeciw i  2 głosy „wstrzymujące się”.

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przy 1 głosie „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca zaprezentowała opinię Komisji, która przy 2 głosach „za” i 1 głosach „przeciw” pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poddał uchwałę pod głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 12 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXVI/213/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku  w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64  (zał. nr 10).

Następnie, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu Centrum Edukacji w Supraślu.

Przewodniczący poszczególnych Komisji kolejno przedstawili opinie stałych Komisji Rady do omawianego projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu Centrum Edukacji w Supraślu:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Chrulski – opinia pozytywna,
 • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz – opinia pozytywna (2 głosy „za” i 2 głosy „wstrzymujące się”),
 • Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej Pan Jan Kaczan – opinia pozytywna (6 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”),
 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Pan Jan Kaczmarek – opinia pozytywna (1 głos „wstrzymujący się”),
 • Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Marek Żmujdzin – opinia pozytywna (4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”),
 • Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Dorota Rusiłowicz – opinia pozytywna (3 głosy „za”, 1 głos „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się”),
 • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Pani Anna Grycukopinia pozytywna (1 głos „za” i 3 głosy „wstrzymujących się”),
 • Przewodnicząca Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - Pani Sylwia Rząca – opinia pozytywna (2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”).

Rada Powiatu Białostockiego przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 7 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXVI/214/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji internatu Centrum Edukacji w Supraślu (zał. nr 11).

 

            Ogłoszono 5 minutową przerwę z obradach.

 

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zreferował zebranym potrzebę zgłoszenia kandydatów Rady Powiatu Białostockiego na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku, przedstawiając Wysokiej Radzie stosowny projekt uchwały Rady w tej sprawie (zał. nr 12).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przy Staroście działa Powiatowa Rada Zatrudnienia. Jest to organ doradczy Starosty. Ustawa reguluje skład tej Rady. Generalnie wchodzą w jej skład przedstawiciele przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji rolniczych i przedstawiciele samorządów. Ze strony Miasta Białegostoku jest Prezydent Miasta, jako Przewodniczący tej Rady, osoba przez niego wskazana i osoba wytypowana przez Radę Miejską. Z naszej strony są dwie osoby wskazane przez Radę Powiatu Białostockiego. Zwracam się do Państwa o podjęcie uchwały w tej sprawie i zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia”.

Radny Pan Marek Żmujdzin zgłosił, z ramienia Komisji Rolnictwa i Środowiska, kandydata Pana Zenona Żukowskiego. Pan Zenon Zukowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu zgłosiła kandydaturę Pana Roberta Wardzińskiego na członka do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku, z uwagi na to, iż Komisja merytorycznie zajmuje się rynkiem pracy i współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Dorota Rusiłowicz. Pan Robert Wardziński wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Jacek Chrulski poinformował zebranych, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku, rekomendując na to miejsce Pana Jana Kaczmarka. Pan Jan Kaczmarek nie wyraził zgody na kandydowanie.

Komisja Infrastruktury Technicznej ze swej strony na kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku zarekomendowała osobę Pana Zenona Żukowskiego.

Pozostałe Komisje nie zgłosiły swoich kandydatów.

Radny Pan Andrzej Osmolski zadał pytanie natury prawnej: „Mam pytanie, czy członek Zarządu może być członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku?”.

Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Hanna Nikitiuk wyjaśniła, iż nie występują żadne przeciwwskazania natury prawnej w tym względzie.

Radny Pan Jacek Chrulski zadał kolejne pytanie natury prawnej: „Mam pytanie, ponieważ na Komisjach usłyszeliśmy, że Pan Starosta nie może być członkiem tej Rady, a Pan Starosta jest Przewodniczącym Zarządu i stoi na jego czele, czy to oznacza, że jeden członek Zarządu może być w Radzie Zatrudnienia, a drugi nie może być?”.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Proszę Państwa, to jest Powiatowa Rada Zatrudnienia, funkcjonująca, jako organ doradczy Starosty. Przed zmianami przepisów Starosta był członkiem tej Rady, ale po zmianie przepisów zapis jest taki, iż ta Rada doradza Staroście, stąd on nie może być jej członkiem”.

Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Hanna Nikitiuk wyjaśniła: „Proszę Państwa, to, co powiedział Pan Starosta jest prawdą, a z samych przepisów wynika, że to Starosta powołuje ta Radę, więc z racji samych przepisów wynika, że Starosta nie jest członkiem Rady Zatrudnienia, a członek Zarządu nie pełni takiej funkcji, jak Starosta, więc biorąc pod uwagę też fakt, że są to przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zarówno organu stanowiącego, jak też wykonawczego, dlatego członek Zarządu Powiatu może być członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia”.

Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez Radę. Kandydaturę Pana Zenona Żukowskiego Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie. Kandydatura Pana Roberta Wardzińskiego na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia została przyjęta przez Radę Powiatu Białostockiego przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

            Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XXVI/215/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów (Pana Roberta Wardzińskiego i Pana Zenona Żukowskiego) na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku (zał. nr 13).

 

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (zał. nr 14).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z wolą Państwa Radnych Zarząd Powiatu zaproponował zmiany do obowiązującego tekstu jednolitego naszego Statutu. Nie są to zmiany zasadnicze w swej treści, ale polegają z reguły na uściśleniu tych sformułowań oraz aktualizują przepisy prawne przywołane w dotychczasowej wersji Statutu. Został zaktualizowany również wykaz jednostek organizacyjnych, wymienionych w Statucie i prowadzonych przez Powiat Białostocki. Wszystkie Komisje stałe Rady Powiatu pracowały nad nową wersją proponowanego Statutu i zgłaszały dalsze korekty. W §2 pkt.14 w dotychczasowej treści po słowach „obsługa” dodano wyraz <<pracy>>. Następna zmiana dotyczy §20. Propozycja Komisji była taka, by treść była następująca, że po zdaniach: „Rada rozpoczyna obrady w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności”, które pozostają bez zmian, następuje zmiana w zdaniu, które otrzymuje ostateczny kształt: <<Radny może opuścić posiedzenie Rady lub Komisji po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady lub Komisji.>> Zdanie: „Opuszczenie posiedzenia jest odnotowywane  w protokole z posiedzenia” , zgodnie z propozycją Komisji zostało skreślone. Następna zmiana, też na skutek Państwa propozycji Komisji, to zmiana w §39, wykreślenie pkt. 4 w brzmieniu: <<Starosta może głosować w sprawie własnej, gdy dotyczy ona powołania na urząd Starosty lub odwołania go z tej funkcji>>. Ostatnia poprawka z inicjatywy Komisji, to §45 ust.3: „Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby”. Kolejne słowa z tego zdania zostały wykreślone: <<po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady>>. To byłyby wszystkie zmiany, jakie naniesiono po posiedzeniach Komisji stałych Rady i w tej wersji projekt Statutu został Państwu Radnym przekazany do wiadomości”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opiniami stałych Komisji do projektu przedmiotowej uchwały:

 • Komisja Rewizyjnaopinia pozytywna, jednogłośnie,
 • Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna, jednogłośnie,
 • Komisja Infrastruktury Technicznej opinia pozytywna, jednogłośnie,
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego opinia pozytywna (3 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się”),
 • Komisja Rolnictwa i Środowiska   – opinia pozytywna, jednogłośnie,   
 • Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna, jednogłośnie
 • Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznejopinia pozytywna, jednogłośnie, 
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna, jednogłośnie.

Radny Pan Jacek Sak zapytał o datę, która pojawia się w projekcie uchwały, przedłożonym w dniu dzisiejszym, która jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż jest to zwykły błąd techniczny, który zostanie niezwłocznie poprawiony.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/216/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie Statutu Powiatu Białostockiego (zał. nr 15).

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. 16).

         Radna Pani Bożena Nienałtowska zgłosiła prośbę o zmianę daty sesji w kwietniu, na datę 18 kwietnia 2013 roku, z uwagi na terminy egzaminów gimnazjalnych, ponieważ dotyczy to wielu osób w Radzie Powiatu, które w tym dniu będą zobowiązani być w szkołach.

         Wniosek ten został uwzględniony przez Radę Powiatu przez aklamację.

Ponieważ innych pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący obrad – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz odczytał zebranym pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok. Jednocześnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła wniosek Pani Bożeny Nienałtowskiej do Rady Powiatu Białostockiego o dokonanie zmiany terminu Sesji z daty 24 kwietnia 2013 roku na dzień 18 kwietnia 2013 roku.

Komisja Infrastruktury Technicznej także wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.

Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poinformował Wysoką Radę, iż Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Marek Żmujdzin poinformował zebranych, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca – Pani Dorota Rusiłowicz.

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca Pani Anna Grycuk.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca również zapoznała zebranych z opinią pozytywną do omawianego projektu uchwały sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXVI/217/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 17).

 

 

Ad 10

Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie Planów pracy Komisji na 2013 rok.

Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu dokonali prezentacji zamierzeń Komisji na 2013 rok, z uwzględnieniem autopoprawek zgłoszonych podczas opracowywania planów pracy (zał. nr 18-24).

Następnie, Wysoka Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji do omawianych planów pracy Komisji.

Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania poszczególnych planów pracy Komisji na 2013 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zatwierdziła Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 25).

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zatwierdziła Plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 26).

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zatwierdziła Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 27).

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zatwierdziła Plan pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 28).

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zatwierdziła Plan pracy Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 29).

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zatwierdziła Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 30).

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zatwierdziła Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 31).

 

 

 

 

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego udzielenia poparcia wnioskowi Podlaskiej Izby Rolniczej o ujęcie spraw dotyczących rozwoju rolnictwa do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Marek Żmujdzin przedstawił Wysokiej Radzie potrzebę podjęcia uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego udzielenia poparcia wnioskowi Podlaskiej Izby Rolniczej o ujęcie spraw dotyczących rozwoju rolnictwa do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (zał. nr 32).

Dodał: „Szanowni Państwo, Komisja dyskutowała nad tematem Strategii Województwa Podlaskiego w temacie rolnictwa do 2020 roku. Taka Strategia powstaje w Urzędzie Marszałkowskim, a my chcemy, aby znalazły się w niej pewne zapisy, które dotyczą rolnictwa. Województwo Podlaskie jest regionem rolniczym, a na terenie Powiatu Białostockiego również funkcjonuje prężne rolnictwo”.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Marek Żmujdzin odczytał treść tej uchwały.

Komisja Rolnictwa i Środowiska przyjęła przez aklamację wniosek zgłoszony przez Radnego Pana Ryszarda Łapińskiego dotyczący prośby o podjęcie na najbliższym posiedzeniu Sesji RPB uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego ujęcia spraw dotyczących rozwoju rolnictwa w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXVI/218/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego udzielenia poparcia wnioskowi Podlaskiej Izby Rolniczej o ujęcie spraw dotyczących rozwoju rolnictwa do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (zał. nr 33).

 

 

Ad 12

            Interpelacje i zapytania Radnych.

            Radny Pan Robert Wardziński zgłosił interpelację dotyczącą budowy Al. Niepodległości w Choroszczy: „Chciałbym zgłosić tą interpelację, gdyż ta inwestycja nie uzyskała dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”. Wnoszę jednak o realizację tej inwestycji ze środków własnych powiatu i Gminy Choroszcz, czyli tak naprawdę o zwiększenie środków własnych budżetu powiatu na ten cel”.

          Radny Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu następującej treści: „Komisja Infrastruktury Technicznej wnioskuje do Zarządu Powiatu o podjęcie już w I kwartale 2013 roku prac nad przygotowaniem planu inwestycji na drogach powiatowych na 2014 rok oraz podziału środków finansowych na poszczególne gminy i przedłożenie projektu planu na posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej najpóźniej w II kwartale 2013 roku”.

         Radny Pan Jacek Chrulski, wywiązując się z obowiązków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił prośbę: „Proszę Państwa, w związku z utworzeniem kolejnego Klubu Radnych, bardzo proszę o sformalizowanie kwestii udziału przedstawiciela Klubu PSL w pracach Komisji Rewizyjnej. Wprawdzie ustawa i Statut nie nakładają bezwzględnego obowiązku, gdyż Komisja Rewizyjna może działać bez reprezentacji Klubów, które nie zgłosiły swoich przedstawicieli, niemniej jednak z uwagi na współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową w Białymstoku, chciałbym, aby to było sformalizowane”.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił członków nowego Klubu PSL o zastanowienie się w czasie do najbliższej Sesji Rady i zaproponowanie swojego przedstawiciela do prac w Komisji Rewizyjnej. Poprosił o złożenie pisemnej deklaracji w tej sprawie.

         Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił zapytanie: „Proszę Państwa na nieruchomości przy Starostwie Powiatowym w Białymstoku znajduję się taki duży chlewek, który niekoniecznie sprzyja ładnemu wizerunkowi Starostwa. Tam są przechowywane rzeczy, które mogą znaleźć inne miejsce, jeśli chodzi o składowanie. Natomiast biorąc pod uwagę, że nasz parking jest bardzo ładny, można byłoby pomyśleć o możliwości ewentualnej budowy parkingu w tym miejscu. Jest to wniosek do Zarządu o rozważenie takiej możliwości”.

         Drugie pytanie Pana Zenona Żukowskiego dotyczyło kwestii ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: „W związku z tym, że była informacja w pracach Zarządu, że szpital chce uczestniczyć w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Od wielu lat jest TUW znajduje się przy ul. Młynowej i nadal istnieje, więc nie wiem, czy to dotyczy tej firmy, czy innej, której nazwa nie może być ściśle zbiegła z nazwą firmy, która istnieje”.

            Kolejna prośba Pana Zenona Żukowskiego: „W związku z tym, że zdecydowaliśmy większością głosów, że ma być wygaszana szkoła – Centrum Edukacji w Supraślu, ja myślę i tu do Zarządu apel, że Zarząd ma swoje prace skierować w tym kierunku, aby jak najszybciej zagospodarować mienie, jakie tam jest. Chodzi mi o to, że pomimo tego, iż szkoła będzie wygaszana, jako instytucja, to obiekty mogą już być w tym czasie zagospodarowywane, po to, by nie generować dodatkowych kosztów, które będziemy musieli ponieść w tym i przyszłym roku. Chodzi o to, by zminimalizować koszty”.

         Odpowiedzi na pytanie Pana Żukowskiego udzielił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o pomieszczenia, które zajmuje PZD, to pragnę poinformować, że tam garażuje samochód marki Volkswagen Crafter. Tam są też przechowywane rurki do znaków drogowych, częstokroć o długości przekraczającej 3m, tam są składowane znaki drogowe, masa na zimno, służąca do napraw nawierzchni bitumicznych. Tam dokonywane są ewentualne naprawy systemu oznakowania. Innych pomieszczeń, możliwych do zagospodarowania pod tym kątem, póki co Powiatowy Zarząd Dróg nie ma. Funkcjonujemy tutaj już 14 lat i 24 dni i nie zamierzamy tu innej działalności prowadzić, jak tylko związaną z zarządzaniem drogami powiatowymi”.

         Radny Pan Zenon Zukowski zauważył: „Proszę Państwa, ja, nie po raz pierwszy zgłaszam, że z tym problemem trzeba coś zrobić, ponieważ Starostwo wygląda bardzo okazale z daleka, natomiast, jak się podjeżdża od ul. Wiewiórczej, to już zupełnie zmienia obraz i myślę, że ten temat można spróbować rozwiązać”.

         Po raz kolejny głos zabrał Radny Pan Jacek Chrulski: „Szanowni Państwo, bardzo mi ciężko było dzisiaj głosować za likwidacją szkoły w Supraślu. Sam jestem nauczycielem, 25 lat pracuję w szkole. W związku z tym, mam do Państwa, do Zarządu, do wszystkich Radnych następującą prośbę, gdy na posiedzeniu Komisji był Pan Dyrektor, w bardzo trudnej sytuacji, bo prosiliśmy go o informację na temat likwidacji szkoły, jedno zdanie, które on wypowiedział, a ja sobie zapamiętałem, bardzo mnie zabolało. Stwierdził on, że likwidacja szkoły jest wynikiem wieloletnich zaniedbań, tego, że szkoła ostatecznie okazała się nienowoczesna, nieatrakcyjna dla młodzieży. Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, bo przypomnijmy sobie, jak na koniec ubiegłego roku po dwa tysiące daliśmy na komputer do każdej ze szkół, a jednocześnie 150.000zł na samochód do Starostwa. Proporcje są jasne. Chciałbym, aby to była dla nas nauczka, żebyśmy nie musieli ani do końca tej kadencji, ani w kolejnych kadencjach Rady likwidować kolejnych szkół i dlatego proszę o pochylenie się nad szkołami, żeby nasze placówki były nowoczesne. Proszę Państwa, to od razu widać po budżetach szkół. Budżety szkół od wielu lat są konstruowane w taki sposób, że są poniżej poziomu wykonania z roku poprzedniego, bo dzielona jest tylko i wyłącznie sama subwencja. Dyrektorzy są zmuszani do oszczędzania za wszelką cenę, a w konsekwencji stajemy przed dylematem zamykania szkół. Bardzo proszę o taką refleksję wszystkich Państwa. Ja również taką refleksję ze swej strony obiecuję. Bardzo proszę Zarząd, żeby się nad kwestią szkół pochylił, bo proszę Państwa są szkoły z dużymi tradycjami, jak powiedział Pan Starostwa. Znam szkołę w Krzyżewie, wioska na rozdrożu dróg, a szkoła istnieje i nadal będzie istniała. Myślę, że my też powinniśmy wszystko zrobić, aby nasze szkoły utrzymać”.

         Następnie, Radny Pan Jan Kaczan zgłosił wniosek o rozważenie możliwości zabezpieczenia schodów przy głównym wyjściu przed śliskością, gdyż stanowią one niebezpieczeństwo dla naszych klientów.

     Innych wniosków, interpelacji  i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 13

Przyjęcie protokołu z XXV sesji RPB.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż  wyjazdowa XXV Sesja  Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu  w dniu 20 grudnia 2012 roku,  w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem.

Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

 

Ad 14

            Sprawy różne.

         W sprawach różnych, tematów nie zgłoszono.

Ad 15

            Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXVI Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 24 stycznia 2013 roku, o godz. 1230.

 

Protokołowała:

Bogumiła Malinowska   

 

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady – Sławomir Gołaszewski                                                                    

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-01-2013

Data udostępnienia w BIP: 12-03-2013 09:00

Data modyfikacji informacji: 12-03-2013 09:00