Protokół Nr XXIX /2013 z dnia 18.04.2013r.

  

RP.0002.29.2013

 

Protokół Nr XXIX /2013

z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 18 kwietnia 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 18 kwietnia 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Pan Jan Kaczan (nieobecność usprawiedliwiona), Pan Jarosław Wądołowski (nieobecność usprawiedliwiona) oraz Pan Marek Żmujdzin (nieobecność usprawiedliwiona).

           

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXIX Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił:

-  wprowadzić punkt 9 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu,

-  wprowadzić punkt 10 w brzmieniu: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

-  po wyżej wymienionych zmianach punkt 9 staje się punktem 11 i otrzymuje zmienione brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie, do realizacji w brzmieniu:

1.            Otwarcie obrad XXIX sesji RPB.

2.            Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.            Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

4.            Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2012 roku.

5.            Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku 2012 roku.

6.            Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.

7.            Informacja za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.

8.            Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2012 rok.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu.

10.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

11.          Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

12.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

13.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

14.          Interpelacje i zapytania Radnych.

15.          Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RPB.

16.          Sprawy różne.

17.          Zamknięcie obrad XXIX sesji RPB.

 

Po przyjęciu porządku dziennego obrad Pan Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego wraz z Panem Wiesławem Puszem -  Starostą Powiatu Białostockiego złożyli gratulacje Pani Annie Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej oraz Panu Romanowi Matląg - nauczycielowi informatyki w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej, w związku ze zdobyciem przez Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  tytułu Mistrza VI Podlaskich Potyczek Informatycznych 2013 roku, które odbyły się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 28 marca 2013 roku do dnia 17 kwietnia 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 3 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·           majątkiem powiatowym,

·           drogami powiatowymi,

·           ochroną zdrowia i pomocą społeczną,

·           oświatą, kulturą i sportem,

·           finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

·         podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez Dyrektora SP ZOZ w Łapach,

·         dokonał weryfikacji ofert do naboru na stanowisko Dyrektora DPS w Uhowie,

·         przyjął informację z działalności za 2012 rok przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,

·         podpisał wniosek o dofinansowanie konkursu na selektywną zbiórkę odpadów,

·         udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,

·         rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

·         brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

            Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·         posiedzeniu Kapituły Medalu Świętego Izydora Oracza,

·         spotkaniu poświęconemu analizie możliwości wdrożenia „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” na poziomie powiatu białostockiego i gmin go współtworzących,

·         finale XXXV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

·         obchodach 71 rocznicy urodzin Wiktora Wołkowa organizowanej w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu,

·         roboczym spotkaniu z Głównym Geodetą Kraju w sprawie promowania
i upowszechniania rozwiązań związanych z dostępem do zasobów geodezyjnych kraju poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych,

·         Forum Polski Wschodniej zorganizowanej w auli Uniwersytetu w Białymstoku, pod patronatem Prezesa PSL Janusza Piechocińskiego i Ministra Gospodarki,

·         spotkaniu w Nadleśnictwie Żednia dotyczącym koncepcji budowy tras rowerowych w regionie Puszczy Knyszyńskiej,

·         XVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich,

·         posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,

·         spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Certyfikacji, które odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku,

·         uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Krzyża Smoleńskiego w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie,

·         VI Podlaskich Potyczkach Informatycznych 2013 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

Radny Pan Jacek Chrulski zapytał: „Mam pytanie dotyczące podpisania umowy z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy na realizację zadania „Przebudowa mostu na rzece Czapielówka”. Moje pytanie brzmi, kto wyszedł z inicjatywą tej inwestycji, i czy istnieją jakieś ekspertyzy, decyzje nakazujące rozpoczęcie tej inwestycji. Ponieważ wątpliwości budzi fakt, że tak naprawdę szybkiego remontu wymaga przede wszystkim ul. Fabryczna, która jest w tej chwili w stanie koszmarnym. Natomiast most według opinii bardzo wielu osób, które go oglądały jeszcze całkiem niezłe się trzyma”.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z inicjatywą przebudowy obiektu inżynierskiego wyszedł Zarząd Powiatu Białostockiego, po to żeby móc sięgnąć po kwotę ok. 600 000 zł środków pomocowych z zewnątrz. Drugą przyczyną jest to, iż most wybudowany w latach 50 ma nośność 20 ton. Był budowany na klasę obciążeń klasy E według polskiej normy PN 85/S10 - 030, a więc dla pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 20 ton. Jak wiadomo na odcinku stanowiącym przedłużenie ulicy Fabrycznej ulokowana jest specjalna strefa ekonomiczna i żeby nie utrudniać w przyszłości możliwości funkcjonowania tej strefy rozpoczynamy od najsłabszego ogniwa. W naszej ocenie był to most o nośności niespełniających warunków technicznych, które dzisiaj na drogach publicznych obowiązują. Dzisiaj mosty o minimalnej nośności na drogach publicznych kategorii powiatowej muszą mieć klasę B obciążeń według tej samej normy, o której wcześniej mówiłem tj. 40 ton. Ulica Fabryczna jest w złym stanie, ale na przebudowę tej ulicy z nikąd środków zewnętrznych, pomocowych uzyskać nie mogliśmy. Robimy, co możemy, oczywiście w ramach środków, którymi dysponujemy, w ramach technologii, którą Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje, aby ulice Fabryczną utrzymać dla ruchu. Umowa dotyczy kwoty 300 000 zł z budżetu Gminy Czarna Białostocka”.

Radny Pan Jacek Chrulski: „Czy ta inwestycja spowoduje zwiększenie nośności, ponieważ w dokumentach, które mamy będzie to nie most tylko przepust. Czy ten przepust umożliwi ruch ciężarowy w granicach 40 ton? Czy ewentualne oszczędności przetargowe z tej inwestycji będą mogły być przeznaczone na poprawę nawierzchni ul. Fabrycznej?”

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski odpowiedział: „Przepust, który powstanie w miejscu mostu będzie normatywny i będzie zapewniał przenoszenie obciążeń pojazdów o ciężarze, co najmniej 40 ton. Jest zaprojektowany i będzie wykonany na klasę B obciążeń. Co do oszczędności, to jest to w zakresie Państwa działania. Natomiast inną kwestią jest sprawa przekazania środków finansowych z poziomu Ministerstwa Finansów na realizację tego zadania. Z moich informacji wynika, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pozytywnie zakwalifikowało wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego dotyczący przebudowy tego obiektu. Wniosek dotyczy 600 000 zł. Będzie okrojony o kilkanaście procent. Przewidujemy, że kwota, którą otrzymamy zabezpieczy potrzeby w zakresie przebudowy tego mostu. Decyzja na szczeblu Ministerstwa Finansów ma zapaść pod koniec miesiąca maja, a nie jak pierwotnie sądziliśmy w miesiącu marcu”.

Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz poprosił o rozwinięcie punktu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w sprawie zaniżenia drogi w Dobrzyniewie Kościelnym, jak też odwodnienia w Ogrodniczkach. Ponadto, Radny poprosił o rozwinięcie tematu związanego z przebudową ulicy Białostockiej.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wystąpił z informacją o zaniżeniu nawierzchni w Dobrzyniewie Kościelnym. Kilkanaście lat temu w Dobrzyniewie Kościelnym wykonaliśmy częściową, odcinkową kanalizację deszczową i to zaniżenie dotyczy tych odcinków przy kanalizacji deszczowej. Ta inwestycja funkcjonuje już ok. 10 lat i po 10 latach ujawniły się tego typu niedogodności. Przygotowaliśmy odpowiedź, że stan drogi będzie na bieżąco monitorowany i w razie zagrożenia bezpieczeństwa będzie natychmiast interwencja. Środki finansowe, którymi dysponujemy nie pozwalają na przebudowę nawierzchni ulicy w Dobrzyniewie Kościelnym ani przy kościele, ani w miejscu odcinkowej kanalizacji deszczowej. Natomiast postanowienie w sprawie opinii dotyczącej inwestycji drogowej dotyczy przebudowy ulicy Białostockiej i dotyczy przebudowy samej jezdni jak również kanalizacji deszczowej i wodociągowej. Jak wiemy pod przyszłą projektowaną i zamierzoną do wykonania w roku 2013 jezdnią znajduje się dzisiaj kanalizacja wodociągowa, którą również należy przełożyć. Ponieważ inwestycja będzie prowadzona w ramach tzw. spec ustawy drogowej, ta opinia jest wymagana przepisami tej spec ustawy drogowej. Jest to po prostu etap w sprawie do dojścia do uzyskania pozwolenia na budowę. Dodam, iż aktualnie procedujemy w Starostwie w sprawie uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na wyprowadzenie wód deszczowych z ulicy Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym. Pieniądze w planie finansowym znajdują się, mamy jeszcze 6 miesięcy roku, wyłączając listopad i grudzień. Przewidujemy, że wszystko w roku bieżącym wykonamy”.

Radny Pan Jacek Chrulski zapytał o uchwałę Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Ogłaszaliśmy konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Łapach. Pan Chrzanowski zgodził się podjąć pracę w Łapach oraz poinformował nas, iż dodatkowo pracuje w innej firmie na 1/5 etatu. Ponieważ był zatrudniony na określony czas, ten termin upłynął, w związku z tym wystąpił, aby ponownie zatrudnić go na tych samych warunkach. Zarząd wyraził zgodę na kontynuację tego dodatkowego zatrudnienia”.

Radny Pan Ryszard Łapiński zapytał, w jakiej firmie dodatkowo pracuje Dyrektor SP ZOZ w Łapach?

Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu Białostockiego wyraził zgodę na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej – umowa zlecenie w Pricewatherhause Coorpres Polska oraz zatrudnienia w ramach umowy o pracę na 1/5 etatu w Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Technicznych – Anna Strzelczyk.

Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, iż Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości. Zapytał czy dotyczy to nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Bogdankach?

Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Gmina Juchnowiec wystąpiła o zmianę określenia celu w darowiźnie nieruchomości w Bogdankach. Nieruchomość ta była darowana ok. 8 lat temu z przeznaczeniem nadal na ośrodek zdrowia. Ponieważ zmniejszyła się ilość pacjentów Gmina sugeruje, aby przychodnia była na dole, natomiast górną część chce przeznaczyć na cele związane z kulturą. Sprawa będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Komisji”.

Następnie o głos poprosił Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski: „Panie Starosto, widzę w powyższej informacji, iż w tym samym czasie były weryfikacje ofert do naboru na stanowisko Dyrektora DPS w Uhowie oraz podjęto uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Rozumiem, iż konkurs był?”

Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Uhowie, to był przeprowadzony I konkurs. Zgłosiły się 3 osoby i nie dokonaliśmy rozstrzygnięcia w I konkursie. Natomiast powierzyliśmy pełnienie obowiązków Pani, która pracowała w DPS w Uhowie i startowała do tego konkursu. Upłynęło ok. pół roku i ponownie Zarząd Powiatu ogłosił konkurs zgodnie ze wszelkimi wymogami ustawowymi. Do tego konkursu zgłosiły się dwie osoby, Pani pełniąca obowiązki Dyrektora DPS w Uhowie oraz Pani z Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Komisja przesłuchała obie Panie i w wyniku postępowania konkursowego kandydatem na Dyrektora została Pani dotychczas pełniąca obowiązki Dyrektora Pani Marta Pasieka. Zarząd zaakceptował tą kandydaturę i powołał Panią Martę Pasiekę na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uhowie”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 

Ad 4, 5

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2012 roku oraz informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2012 roku.

         Pani Helena Iwona Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przypomniała zebranym, iż szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku 2012 roku oraz obszerna informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2012 roku została przekazana Radnym we wcześniejszym terminie do zapoznania się ( zał. nr 5, 6). W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Pani Helena Iwona Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie prezentację w tym zakresie, w której zaprezentowała m.in.:

·  sytuację na rynku pracy w 2012 roku,

         Przy omawianiu sytuacji na rynku pracy w 2012 roku, Dyrektor zaznaczyła, iż w 2012 roku sytuacja na rynku pracy stopniowo pogarszała się w całym kraju, odzwierciedlając malejącą dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. Poinformowała, iż stopa bezrobocia w końcu 2012 roku wyniosła w kraju 13,4 % i była o 0,9 % wyższa niż w końcu 2011 roku. Wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Stopa bezrobocia w województwie podlaskim na koniec grudnia 2012 roku wynosiła 14,6 % i była 0,5 % wyższa w stosunku do 2011 roku.

         Następnie, przybliżyła zebranym tematy dotyczące:

·  poziomu bezrobocia w Powiecie Białostockim w latach 2002 – 2012,

·  poziomu i stopy bezrobocia w Powiecie Białostockim,

·  przyczyn wzrostu bezrobocia,

·  sezonowości rynku pracy.

         Ponadto, Dyrektor omówiła:

·  jak prezentuje się Powiat Białostocki na tle województwa,

·  jak prezentuje się Powiat Białostocki na tle innych powiatów w kraju,

·  strukturę bezrobocia,

·  procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin w ogólnej liczbie   bezrobotnych,

·  oferty pracy zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,

          Dyrektor zaznaczyła, iż w 2012 roku do PUP w Białymstoku wpłynęło 4 849 propozycji zatrudnienia tj. o 24, 1% więcej niż w 2011roku: 3 817 (78, 7%) propozycji zgłosili pracodawcy z terenu Białegostoku, 1 032 (21, 3%) z terenu powiatu ziemskiego. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w: handlu (przedstawiciel handlowy), budownictwie (robotnik budowlany, robotnik drogowy, zbrojarz, murarz, cieśla), branży mechanicznej (kierowca samochodu ciężarowego, mechanik pojazdów samochodowych, operator sprzętu ciężkiego, spawacz, operator obrabiarek sterowanych numerycznie).

·  środki Funduszu Pracy ogółem na 2012 rok,

·  aktywizację osób bezrobotnych,

         Dyrektor poinformowała, iż działania Urzędu w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych kierowane były przede wszystkim do osób, które doświadczają największych trudności zarówno w zaistnieniu jak i utrzymaniu się na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnej młodzieży, bezrobotnych kobiet, osób niepełnosprawnych.

           Przewodniczący Rady – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał czy są pytania do omawianego materiału?

            Radny Pan Jacek Chrulski zapytał czy był wyznaczony limit szkoleń praktycznych? Czy osoby, które zgłaszały chęć udziału w szkoleniach mogły wziąć w nich udział?

            Pani Helena Iwona Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku: „Jeżeli robimy program szkoleń, to jest on zatwierdzany przez Powiatową Radę Zatrudnienia na początku roku. Po zatwierdzeniu przez tą Powiatową Radę Zatrudnienia wykazu szkoleń, którymi będziemy się zajmować w danym roku kalendarzowym umieszczamy je również na stronie internetowej. Osoby, które mają wyznaczone terminy wizyt, bądź też przychodzą bez wyznaczenia terminu wizyt, zgłaszają się do pośrednika pracy. Przychodząc do pośrednika pracy my od razu widzimy czy osoba korzystała ze szkolenia czy nie korzystała. Jeżeli nie korzystała, a dochodzimy do wniosku, że powinniśmy tą osobę w danym kierunku przeszkolić, to robimy. Wysyłamy taką osobę do działu szkoleń. Jeżeli osoba chce się np. przekwalifikować to wysyłamy taką osobę na indywidualne szkolenie i pokrywamy koszty indywidualnego szkolenia. Muszę powiedzieć, iż nie ma problemu ze szkoleniami. Jeżeli osoby chcą się uczyć to wysyłamy taką osobę na szkolenia”.

            Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2012 roku oraz informację o sytuacja na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.

Pani Helena Iwona Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015” (zał. nr 7). Zaznaczyła, iż obowiązek opracowania i realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy wynika z art. 9.1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program określa zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych, które w imieniu Starosty Białostockiego realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku tj.: Priorytet I. Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych; Priorytet II. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; Priorytet III. Promocja przedsiębiorczości i wspieranie samo zatrudnienia; Priorytet IV. Wspieranie rozwoju terenów wiejskich; Priorytet V. Rozwój partnerstwa i dialogu społecznego na rzecz rynku pracy; Priorytet VI. Monitorowanie zwolnień grupowych; Priorytet VII. Doskonalenie usług Urzędu.

Omawiając temat związany z aktywizacją osób bezrobotnych Dyrektor poinformowała, iż na stażu były 263 osoby. Najwięcej osób bezrobotnych odbywało staż na stanowiskach: referent, pracownik biurowy, doradca handlowy, pomoc księgowej, magazynier, laborant. Z przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej skorzystało 160 osób. Środki finansowe przeznaczono na: działalność usługową w 80,2%; na działalność handlową w 14,4%; na działalność produkcyjną w 5,4%. 48 osób zostało zatrudnionych w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. 151 osób skorzystało z prac społecznie użytecznych, a 130 osób wykonywało roboty publiczne. W ramach robót publicznych najczęściej refundowane było stanowisko pracy robotnika gospodarczego. Z prac interwencyjnych skorzystało 55 osób. Miejsca prac interwencyjnych utworzono osobom posiadającym odpowiednie
kwalifikacje na stanowisko: pracownika biurowego, magazyniera, sprzedawcy, robotnika gospodarczego, kucharza. Natomiast w szkoleniach wzięło udział 296 osób. W ramach szkoleń grupowych zrealizowano 25 kierunków szkoleń. W ramach szkoleń indywidualnych najpopularniejsze szkolenia to: operator koparko - ładowarki kl. III, kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. C, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, spawanie metodą MAG 135. 2 693 osoby skorzystały z poradnictwa zawodowego.

Następnie, Pani Dyrektor szczegółowo omówiła Program Specjalny „Aktywizacja Zawodowa Absolwentów Szkół Mechanicznych” oraz Program Specjalny „Nowa Szansa”. Zaznaczyła, iż jeśli chodzi o Program dotyczący aktywizacji zawodowej absolwentów szkół mechanicznych to celem programu było zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP w Białymstoku na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numeryczne(CNC). Programem objęto 9 osób z powiatu białostockiego. Realizacja projektu przyczyniła się do uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji, a przede wszystkim zdobycia praktycznych umiejętności przez uczestników przedsięwzięcia, co ma docelowo doprowadzić do uzyskania zatrudnienia, przez co najmniej 70% osób należących do grupy docelowej na okres, co najmniej 3 miesięcy. Budżet Programu to kwota 263 670 zł. Na działania standardowe została przeznaczona kwota 211 170 zł, a na działania pozaustawowe kwota 52 500 zł. Natomiast, jeśli chodzi o Program Specjalny „Nowa Szansa”, to celem programu było zaktywizowanie 10 osób z terenu miasta i gminy Łapy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku Filia w Łapach, jako osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Program pozwolił grupie objętej wsparciem na odzyskanie szacunku dla siebie, poczucia własnej godności i wartości. W celu kompleksowego wsparcia każda osoba uczestnicząca w programie została objęta następującymi działaniami: indywidualną poradą zawodową, usługą pośrednictwa pracy, zatrudnieniem w ramach robót publicznych przez okres 4 miesięcy. Wsparcie w ramach robót publicznych zostało skierowane do mieszkańców miasta i gminy Łapy szczególnie dotkniętych grupowymi zwolnieniami z powodu upadłości dwóch największych zakładów w tym regionie. Budżet programu to kwota 83 500 zł, w tym działania standardowe kwota 70 400 zł, a na działania pozaustawowe 13 100 zł.

Ponadto, Dyrektor przedstawiła Wysokiej Radzie temat związany z promocją usług urzędu. Poinformowała, iż w ramach promocji usług urzędu odbyło się V Forum Rynku Pracy oraz II Łapskie Forum Rynku Pracy. W marcu 2012 roku pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Białostockiego i Prezydenta Miasta Białegostoku zorganizowano V Forum Rynku Pracy. Przedsięwzięcie było okazją do spotkania poszukujących zatrudnienia z przedstawicielami podlaskich pracodawców, instytucji i firm szkoleniowych. Aktualne oferty jak i przyszłe potrzeby zatrudnieniowe przedstawiło 87 wystawców. V Forum Rynku Pracy odwiedziło około 4 000 osób. Natomiast we wrześniu 2012 roku Filia PUP w Łapach zorganizowała II Łapskie Forum Rynku Pracy, w którym uczestniczyło ponad 30 wystawców. Ważnym aspektem, jeśli chodzi o promocję usług urzędu były również spotkania w gminach. W ramach współpracy z gminami Powiatu Białostockiego w: czerwcu, wrześniu, październiku, listopadzie zorganizowano i przeprowadzono zajęcia warsztatowe dotyczące samopoznania dla mieszkańców następujących gmin: Czarna Białostocka, Wasilków, Supraśl, Zabłudów Zawady, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże i Gródek. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy brali również udział w lokalnych festynach organizowanych dla mieszkańców przez lokalne władze samorządowe z terenu powiatu białostockiego: w czerwcu w „Tykocińskich Nocach i Dniach” oraz w IX edycji "Dniach Konia na Podlasiu" w Pomigaczach; w lipcu w „Dniach Ziemi Juchnowieckiej” oraz w „Dniach Miasta Supraśl”; w sierpniu w „XXIII Jarmarku Dominikańskim”; we wrześniu w Dożynkach Wojewódzkich w Łapach. Odbywały się również liczne spotkania w szkołach. W celu przybliżenia uczniom klas maturalnych informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, możliwościach zatrudnienia w krajach EOG, zawodach przyszłości, zawodach deficytowych i nadwyżkowych oraz udzielenia informacji na temat ustawowych zadań Urzędu i aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu realizowanych przez PUP pracownicy Urzędu uczestniczyli w spotkaniach z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w gminach: Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl. Dyrektor szczególną uwagę zwróciła na uczestnictwo Powiatowy Urzędu Pracy w targach organizowanych przez inne instytucje: Targach Edukacyjno – Zawodowych pod hasłem ”Edukacja i praca drogą do sukcesu” organizowanych przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP; VI Targach Edukacyjno – Zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach przedstawiając prelekcję pt. „Urząd pracy popiera aktywność własną – szkolenia indywidualne”; Europejskich Targach Pracy, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku; Targach Pracy „Oko w oko z pracodawcą”, zorganizowanych przez Biuro Karier UwB; Targach Edukacyjno – Zawodowych zorganizowanych przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP  i Ośrodek Kariery XI LO w Białymstoku. W 2012 roku pracownicy uczestniczyli w 13 różnych spotkaniach lub konferencjach np.: spotkaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z asystentem EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; spotkaniu z podopiecznymi Ośrodka dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach; spotkaniu z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej; I Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej; spotkaniu w Białostockim Parku Naukowo Technologicznym. Dyrektor przybliżyła również zebranym, jakie w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zawarł porozumienia w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych z: Urzędem Miejskim w Wasilkowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wasilkowie; Urzędem Gminy w Gródku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gródku; Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej; Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabłudowie; Urzędem Miejskim w Choroszczy oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy; Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie; z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tykocinie. Ponadto zawarto porozumienie z Fundacją Vita Familiae tworzącą CIS „Przystań” z siedzibą w Łapach w sprawie współpracy w zakresie refundacji na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej. W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku na mocy wcześniejszych porozumień kontynuował współpracę w zakresie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej z 11 jednostkami, w tym 9 z terenu powiatu białostockiego. SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne umożliwiające podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna przyczyniła się do usprawnienia pracy urzędów i placówek, które przystąpiły do projektu oraz wpłynęła na poprawę, jakości świadczonych przez nich usług. Ponadto w celu dalszej rozbudowy programu w 2012 roku PUP w Białymstoku zawarł porozumienia w sprawie wdrożenia i funkcjonowania SEPI dodatkowo z 3 jednostkami: Sądem Rejonowym w Białymstoku oraz Komornikami Sądowymi.

Na koniec, Pani Dyrektor Rojcewicz omówiła temat związany z Centrum Informacyjno – Konsultacyjnym Służb Zdrowia. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku kontynuował współpracę z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w zakresie uczestnictwa w projekcie systemowym „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”. Celem projektu jest wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia w udzielaniu osobom zarejestrowanym i pracodawcom pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym umożliwienie łatwiejszego dostępu do kompleksowej informacji na temat rynku pracy. W ramach projektu uruchomiono dwa główne przedsięwzięcia. Pierwsze to Centrum Informacyjno – Konsultacyjne, zajmujące się przede wszystkim udzielaniem informacji telefonicznych w zakresie pomocy oferowanej przez urzędy pracy. Drugie to ogólnodostępny portal internetowy, posiadający wydzieloną część dla urzędów pracy, która stwarza możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy oraz korzystania i modyfikacji zasobów wewnętrznych.

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVIII/230/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015” (zał. nr 8).

 

Ad 7

Informacja za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.

            Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania, których należy wydawanie decyzji administracyjnych ( zał. nr 9 ). Zaznaczył, iż Wydziały Starostwa Powiatowego, do zakresu działania, których należy wydawanie decyzji administracyjnych (Wydział Architektury, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Wydział Komunikacji, Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji, Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego) wydały łącznie w 2012 roku 43 298 decyzji. W porównaniu do roku 2011 stanowi to spadek o 1 804 decyzji. Największy spadek o 1 527 decyzji wystąpił w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji oraz w Wydziale Komunikacji o 387 decyzji. Od wydanych decyzji złożono 95 odwołań, z czego 39 organ nadzorczy utrzymał w mocy, a 16 na koniec okresu sprawozdawczego pozostawało w trakcie rozpatrzenie. Uchyleniu podlegało z różnych względów 38 decyzji, co stanowi 0,08% ogółem wydanych decyzji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 1 010 decyzji, od których złożono 12 odwołań (1,1%). W wyniku rozpatrzenia przez organ odwoławczy, 1 decyzję utrzymano w mocy, w 2 przypadkach zastosowano art. 132 kpa, a 7 decyzji uchylono, z czego 6 przekazano do ponownego rozpatrzenia. Powiatowy zarząd Dróg wydał 871 decyzji, z czego 314 dotyczyło zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami ruchu na drodze, 296 dotyczyło zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Na lokalizację zjazdów oraz wykonanie ich budowy wydano 217 zezwoleń, a 44 decyzje to pozostałe sprawy. Od wydanych decyzji złożono 3 odwołania, co skutkowało uchyleniem 2 decyzji. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził działalność inspekcyjno – kontrolną z urzędu lub na wniosek stron. Postępowania administracyjne zostały zakończone 427 rozstrzygnięciami, od których złożono 42 odwołania (9,8%). Po rozpatrzeniu przez organ odwoławczy, 26 decyzji utrzymano w mocy, zaś 12 uchylono, z czego 8 przekazano do ponownego rozpatrzenia. Na koniec okresu sprawozdawczego 1 odwołanie pozostało w trakcie rozpatrzenia. Powiatowy Urząd Pracy wydał w roku 2012 – 62 610 decyzji, z czego aż 54 106 związanych było z uznaniem za osobę bezrobotną lub utratą praw osób bezrobotnych. Od decyzji wydanych przez Powiatowy Urząd Pracy złożono 728 odwołań, co stanowi 1, 16 % decyzji ogółem wydanych. Z tej liczby 52 zostało po rozpatrzeniu utrzymanych w mocy, 33 wymagało ponownego wydania decyzji, 22 ponownego rozpatrzenia, 14 odwołań pozostawało w trakcie rozpatrzenia. W stosunku do 592 odwołań (81, 3%) zastosowano art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza dopuszczenie zmiany zaskarżonej decyzji przez organ, który ją wydał jeżeli uzna, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.

 

Ad 8

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2012 rok.

            Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2012 rok ( zał. nr 10 ).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tradycyjnie już 13 raz pozwalam sobie przedstawić Wysokiej Radzie Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2012 rok. Sprawozdanie zatwierdzone przez Pana Starostę, jak również przekazane Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Państwo posiadacie tekst tego sprawozdania, tam są zarówno tabelki określające liczbowo to wszystko, co robiłam w ciągu roku, jak i elementy opisowe. Jeżeli byłby pytania do tego sprawozdania to odpowiem. W tej chwili korzystając z okazji chciałabym powiedzieć o pewnych bardzo aktualnych zagrożeniach konsumenckich, które dotykają mieszkańców naszego powiatu. Mam nadzieję, że przekazując Państwu tą informację pozwoli ona uchronić od różnych sytuacji, narażających na straty materialne mieszkańców naszego powiatu, zarówno w podeszłym wieku jak też i bardzo młodych. Podam kilka przykładów. Centrum Energetyczne – sprzedawca energii elektrycznej działa legalnie, ponieważ energia elektryczna jest również towarem i każdy ma prawo wybrać sprzedawcę. Działa legalnie, ale niestety nie do końca etycznie. Ponieważ w szczególności przedstawiciele tego Centrum docierają do starszych osób, w małych miejscowościach. Mówią, że są z energetyki, a więc nie do końca się przyznają, że są z Centrum, mówią że przyszli podpisać nową umowę, bo tego wymaga Unia, umowę która spowoduje, że Ci mieszkańcy będą płacili o wiele mniej za energię elektryczną. Efekt jest taki, że w pewnym momencie Ci ludzie się orientują, co podpisali. Jeżeli uda się komuś odstąpić od tej umowy w ciągu 10 dni, nie ma żadnych konsekwencji. Jeżeli się uda rozwiązać tą umowę przez rozpoczęciem dostawy energii elektrycznej przez to Centrum to kara umowna za rozwiązanie takiej umowy wynosi 500 zł. Jeżeli natomiast sprzedaż tej energii zostanie rozpoczęta, kara umowna jest znacznie wyższa w granicach 2 000 zł – 3 000 zł. Ona jest liczona takim algorytmem zaproponowanej chęci zakupu energii elektrycznej w przyszłym roku. Te chęci są wypisywane albo z dotychczasowych faktur, albo że tak powiem z sufitu. Praktycznie mam codziennie taką osobę, która prosi mnie o pomoc w tej sprawie. Proszę Państwa, druga sprawa to strona internetowa służąca do ściągania różnych plików. Może też Państwo zetknęliście się z taką stroną. Funkcjonowała do końca ubiegłego roku, na zasadzie takiej, że Ci ludzie, którzy wchodzili na tą stronę, którzy mieli chęć ściągnięcia muzyki, filmów nie do końca się orientowali, że rejestrując się na tej stronie podpisują umowę na rok na ściąganie treści z tej strony. Nikt niczego z tej strony nie ściągnął, natomiast ta cała przyjemność kosztowała 94,60 zł abonamentu rocznego, który właściciel strony dochodził. Po różnych perturbacjach, po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po interwencji sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów strona została w grudniu zamknięta. Mam też dla Państwa trzecie ostrzeżenie, przed firmami handlującymi sprzętem paramedycznym, albo na pokazach, albo odwiedzając naszych mieszkańców w domach. Postępowanie tych firm jest niby legalne, ale życzą sobie ogromnych kwot za zakupienie tego pseudomedycznego sprzętu, który nie tylko nie pomaga, ale również może zaszkodzić np. osobie, która ma rozrusznik sprzedają poduszkę magnetyczną, nie informując o tym, iż ona nie może tego stosować, to jest to zagrożenie życia i zdrowia. Czwarta sprawa to kwestia chwilówek, pożyczek, kredytów. Akcję ogólnopolską prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ostrzegając przed podpisywaniem umów z niewiadomo jakimi firmami, przed pisywaniem umów, gdzie nie wiemy do końca jakie będzie oprocentowanie tej chwilówki, lub tego kredytu, i podpisywanie umów których nie rozumiemy. Niestety w bardzo dużej mierze dotyczy to osób starszych. Dziękuję Państwu za uwagę”.

Głos zabrał Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Do Starostwa Powiatowego było wykonanych bardzo wiele telefonów z podziękowaniami klientów. Petenci bardzo pochlebnie wyrażali się o pracy Pani Rzecznik. Z tych telefonów wynika, że udało się rozwiązać sporo trudnych spraw i odzyskać sporo pieniędzy od nieuczciwych sprzedawców. Cieszę się, że jest taka pozytywna ocena pracy Pani Rzecznik”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2012 rok.

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu.

Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu (zał. nr 11).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu poinformował Zarząd Powiatu, iż zawarł na okres od 1.10.2012 roku do dnia 30.09.2013 roku, kolejną umowę najmu z Lokalną Grupą Działania Puszcza Knyszyńska, na część pomieszczeń w budynku Centrum Edukacji w Supraślu. Umowa najmu wraz z kontynuacją przekroczyła okres czasu trzech lat. Została zawarta z uwagi na realizowany przez ww. podmiot projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Lider”. Zgodnie z art. 43 ust.2, pkt 3, jeżeli po umowach dotychczas zawartych na czas oznaczony następują kolejne umowy mające doprowadzić do przedłużenia trwania stosunku najmu ponad okres 3 lat, wymagana jest zgoda właściwych organów, tj. Zarządu Powiatu Białostockiego i Rady Powiatu Białostockiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach umowa może być zawarta w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż 3 lata. Wymaga to jednak uzyskania zgody Rady Powiatu Białostockiego w formie uchwały. Mając powyższe na uwadze konieczne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały celem doprowadzenia do przedłużenia trwania stosunku najmu ponad okres 3 lat, by najemca mógł kontynuować projekt unijny. Najemcę obowiązuje zasada wydatkowania środków unijnych w zakresie utrzymania trwałości projektu, tj. przez 7 lat. W przypadku LKD Puszcza Knyszyńska, projekt trwa od października 2009 roku”.

Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIX/231/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu (zał. nr 12).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 13).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to kolejna zmiana wykazu przystanków na terenie powiatu na drogach powiatowych. Jest to podyktowane wnioskiem Gminy Gródek, która prosiła o uzupełnienie na kilkunastu drogach powiatowych na terenie Gródka. Następne Gminy czekają na zmianę, ale muszą spełnić wymogi formalne, żeby Rada mogła podjąć nową uchwałę”.

Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIX/232/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 14).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia (zał. nr 15). Zaznaczył, iż przekazuje się Staroście Powiatu Białostockiego do załatwienia skargę xxx z dnia 21 marca 2012 roku na pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku, zobowiązując Starostę do zawiadomienia Rady Powiatu Białostockiego o sposobie załatwienia skargi.

 

Radny Pan Ryszard Łapiński wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Białostockiego o podwyżkę dla pracowników Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatu Białostockiego ze względu na rzetelne i sumienne wykonywanie swoich obowiązków służbowych i pracowniczych.

 

Innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIX/233/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia (zał. nr 16).

 

 

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował Wysoką Radę, iż Pan Ryszard Łapiński złożył wniosek o wykreślenie go ze składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego. Wskutek tego został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 17).

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja Budżetu i Finansów, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXIX/234/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 18).

 

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował Wysoką Radę, iż Pan Ryszard Łapiński złożył wniosek o przyjęcie go do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego. Wskutek tego został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 19).

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja Rewizyjna, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Jacek Chrulski.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXIX/235/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 20).

 

Ad 14

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radni Pan Andrzej Osmolski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Marian Olechnowicz, Pani Sylwia Rząca oraz Pan Sławomir Gołaszewski złożyli interpelację w sprawie xxx w Łapach ( zał. nr 21). Proszą w niej o wyjaśnienie, kto jest odpowiedzialny za pozostawione odpady na placu dzierżawionym przez firmę „Polsegro”, jaki urząd za to odpowiada i czy są poinformowane o sytuacji Inspektor Sanitarny i Inspekcja Ochrony Środowiska. Ponadto, jakie działania podjęły te instytucje i Starostwo w celu doprowadzenia do zlikwidowania hałdy odpadów. Następnie, Pan Andrzej Osmolski zaznaczył, iż odpady te wywieziono z hali, w której wcześniej były magazynowane. Ponadto zaznaczył, iż zachodzi obawa, że gdy wiosną wzrośnie temperatura powietrza i zaczną padać deszcze, odpady te będą negatywnie oddziaływać na środowisko oraz na zdrowie i życie mieszkańców. Zwiększą się też uciążliwości zapachowe, pojawią się insekty i gryzonie.

Kolejną interpelację złożył Radny Pan Jacek Chrulski. Zaznaczył: „W związku z katastrofalnym stanem drogi powiatowej stanowiącej ulicę Fabryczną w Czarnej Białostockiej wnoszę o jak najszybsze podjęcie działań, które w sposób trwały poprawą jej przejezdność. Wyżej wymieniona droga stanowi ważny ciąg komunikacyjny łączący Czarną Białostocką z Czarną Wsią Kościelną i innymi miejscowościami gminy. Jest to również jedyna utwardzona droga prowadząca do Podlaskiego parku Przemysłowego oraz zakładów produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych na terenie byłej fabryki maszyn rolniczych. Dotychczasowe doraźne działania polegające na łataniu niekończących się dziur są zdecydowanie niewystarczające. Niniejsza interpelacja jest już trzecią w tej samej sprawie (zał. nr 22). Pierwszą interpelację w tej sprawie składałem w marcu 2011 roku. Odpowiedź, którą wówczas otrzymałem brzmi: <<Ze względu na stan nawierzchni ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej niezbędne jest wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na odcinku ok. 1500 metrów, od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Wrzosową. Po określeniu przez Dyrektora PZD w Białymstoku kwoty środków finansowych na realizacje powyższych robót, możliwość ich wykonania będzie przedmiotem analizy Zarządu Powiatu Białostockiego>>. W 2011 roku stan tej drogi był katastrofalny. Możecie Państwo sobie wyobrazić jak wygląda w tej chwili. Otwarto Podlaski Park Przemysłowy, w tej chwili również Skład Celny otwarto, dojazd jest prawie niemożliwy, ponieważ cała powierzchnia tej drogi to są dziury”.

Następnie, Radny Pan Paweł Kondracki złożył dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy prośby o naprawę nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1539B w miejscowości Zawady, Nr 1533B w miejscowości Dobrowola, Nr 1540B w miejscowości Topilec przy Cerkwii, Nr 1532B od miejscowości Bojary do przystanku kolejowego (zał. nr 23 ). Zaznaczył, iż stan nawierzchni ww. dróg nie pozwala na bezpieczne ich użytkowanie przez mieszkańców Gminy Turośń Kościelna. Druga interpelacja dotyczy prośby o zwiększenie środków finansowych w budżecie Powiatu w Dziale Transport i Łączność z przeznaczeniem na drogi powiatowe ( zał. nr 24).

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 15

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RPB.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXVIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu w dniu 28 marca 2013 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

          Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr XXVIII/2013 z dnia 28 marca 2013 roku.

 

Ad 16

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęły pisma:

1) Pismo xxx dotyczące odpowiedzi na uzasadnienie do uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego skargi na radną ( zał. nr 25).

2) Pismo xxx dotyczące wniosku o wyłączenie pracowników ( zał. nr 26).

Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o potraktowanie sprawy związanej z xxx priorytetowo.

Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił wniosek: „Wnioskuję do Zarządu Powiatu Białostockiego o podjęcie działań umożliwiających z jednej strony właściwe sprawowanie mandatu Radnej Pani Bożeny Nienałtowskiej reprezentującej swój okręg wyborczy z drugiej wykonywanie obowiązków służbowych pracowników Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji wobec niewybrednych ataków instytucji szkalującej, zastraszającej i uniemożliwiającej normalną pracę radnej i pracowników Starostwa”.

Radny Pan Jacek Chrulski zaznaczył, iż w piśmie xxx wymieniona jest funkcja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, który potwierdza, że skargi mieszkańców były całkowicie bezzasadne. Chciałbym podczas obrad Komisji uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie.

Pani Barbara Grabowska – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapewniła, iż Pan Krzysztof Marcinowicz - Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny nie potwierdzał, iż skargi mieszkańców na działalność xxx były bezzasadne.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż termin składania oświadczeń majątkowych upływa dnia 30 kwietnia.

Ponadto, Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż dnia 25 kwietnia br. o godz. 1500 odbędzie się XXX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 17

Zamknięcie obrad XXIX sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXIX Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 18 kwietnia 2013 roku, o godz. 1300.

 

Protokołowała:                                                                                                                               Podpisał:

 

Anna Gadomska                                                                                                       Pan Sławomir Gołaszewski

                                                                                                                            Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx- dane  zostały ukryte na podstawie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-04-2013

Data udostępnienia w BIP: 05-06-2013 12:37

Data modyfikacji informacji: 05-06-2013 12:37