Protokół Nr XXXVI/2013 z dnia 28.11.2013r.

 

RP.0002.36.2013

 

Protokół Nr XXXVI /2013

z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 28 listopada 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 28 listopada 2013 roku, o godz.930, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

          Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

          Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXXVI Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

Wniosków nie zgłoszono.

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie, do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie "Informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2013 rok".
 5. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2013 rok".
 6. Przyjęcie "Informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego utworzenia w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
 15. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2014 rok.
 16. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
 17. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
 18. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji RPB.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XXXVI sesji RPB. 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 25 października 2013 roku do dnia 27 listopada 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z umowy najmu pomieszczeń na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • wyraził zgodę na przycięcie konarów drzewa na terenie POSiR BUKOWISKO,
 • zapoznał się z listem protestacyjnym Mieszkańca Michałowa w sprawie usunięcia krzyża oraz pamiątkowego dębu w parku miejskim w Michałowie,
 • udzielił pełnomocnictwa Radcy Prawnemu do reprezentowania Powiatu w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi oraz do zawarcia próby ugodowej z wniosku Biura Projektów,
 • rozpatrzył pismo Wójta Gminy Szudziałowo o udzielenie pomocy finansowej,
 • podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie udzielenia dofinansowania kosztów likwidacji pojazdów,
 • podpisał umowę partnerską z Powiatem Sokólskim w sprawie realizacji projektu p.n. „Wspólne działanie - jeden projekt”,
 • przyznał premie Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu za miesiąc listopad 2013r.,
 • zapoznał się z odpowiedzią Komendy Miejskiej Policji na pismo w sprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Czarna Białostocka,
 • zapoznał się z uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych,
 • podjął uchwałę oraz podpisał wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dostawa druków komunikacyjnych),
 • podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2014,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Białostockiego,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • Konferencji franczyzowej pn. „Nowe idee w przedsiębiorczości społecznej”,
 • I Podlaskich Spotkaniach Akordeonowych w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej,
 • rozstrzygnięciu XI edycji Konkursu „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska powiatu białostockiego” i VI edycji Konkursu „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne powiatu białostockiego”,
 • 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Czarnej Białostockiej,
 • polsko-francuskim seminarium nt. wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki na obszarze LGD – Puszcza Knyszyńska w oparciu o doświadczenia GAL de PAYS de la BOURGUIGNONNE,
 • posiedzeniu Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu,
 • spotkaniu z delegacją GAL de PAYS de la BRESSE BOURGUIGNONNE, które odbyło się w Białostockim Muzeum Wsi,
 • uroczystym otwarciu wystawy „Order Orła Białego” i jego tykocińskie początki,
 • spotkaniu z przedsiębiorcami w Czarnej Białostockiej,
 • Konferencji „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego”,
 • uroczystym oddaniu do użytku Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Choroszcz,
 • podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego,
 • Panelu Eksperckim w związku z przystąpieniem Miasta Białystok do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020.

Radny Pan Andrzej Osmolski poprosił o rozwinięcie punktu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na pismo Burmistrza Łap w sprawie drogowych planów inwestycyjnych na rok 2014 oraz punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Starosty Powiatu Białostockiego nauczycielom szkół i placówek oświatowych.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego udzieliła Radnemu odpowiedzi odnośnie wysokości Nagrody Starosty Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ wpłynęły 3 wnioski z naszych szkół o Nagrodę Starosty Powiatu Białostockiego na wczorajszym Zarządzie była podjęta uchwała o ustaleniu wysokości takiej nagrody i ona wynosi 2100 zł brutto. Wysokość tej nagrody jest taka sama jak w roku ubiegłym. Będzie powołana komisja i w grudniu nagrody nauczyciele otrzymają”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku udzielił odpowiedzi Radnemu odnośnie odpowiedzi na pismo Burmistrza Łap w sprawie drogowych planów inwestycyjnych na rok 2014: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Burmistrz Łap wystąpił do Powiatu Białostockiego z propozycją współpracy w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Dotyczy to kontynuacji przebudowy ul. Granicznej i ul. 3 – go Maja, opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych, po to, żeby pętlą zamknąć istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej, a mianowicie dotyczyłoby to przebudowy dróg powiatowych Łapy – Kołpaki, Łapy – Osse, Gąsówka – Skwarki, potem ciągiem drogi gminnej do Płonki – Matyski i z Płonki – Matyski do Płonki Kościelnej. Trzeci temat: to Burmistrz Łap wystąpił z wnioskiem o współpracę przy przebudowie ul. Żwirki i Wigury na odcinku gdzie dzisiaj nie funkcjonuje, nie istnieje żadna droga powiatowa, a więc od ul. Południowej w kierunku do ul. Brańskiej. Odpowiedź była taka, że w projekcie budżetu Powiatu Białostockiego znalazły się dwa zadania mianowicie zarezerwowano środki na opracowanie, za wspólne środki, opracowania dokumentacji projektowej na ten ciąg drogowy gminno – powiatowy, jak również na kontynuację robót przy przebudowie ul. Granicznej i ul. 3 – go Maja w Łapach. Podano również kwoty, kwoty wskazane również przez Burmistrza były do przyjęcia. Dziękuję”.

Radny Pan Andrzej Osmolski: „Czy była przeprowadzona dyskusja z Burmistrzem Łap na temat remontu drogi powiatowej z Daniłowa do Łap?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Powiatowy Zarząd Dróg nie dyskutował z Burmistrzem Łap w temacie przebudowy drogi Daniłowo – Łapy. O ile wiadomo wszystkim w samym Daniłowie odtworzono chodniki i krawężniki, które uległy zniszczeniu w trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej. Natomiast o ciągu drogowym mowy nie było”.

Starosta Powiatu Białostockiego _ Pan Wiesław Pusz: „Rozmowa była przeprowadzona kilka miesięcy temu. Jeżeli się określa potrzeby w wysokości ok. 10 dróg to potrzeba jest ustalenia hierarchii. Po ustaleniu podczas spotkania z Burmistrzem ogólnych potrzeb Pan Burmistrz sprecyzował mniej tych propozycji. Natomiast ze względu na środki finansowe Zarząd zadecydował, że wstępnie przyjmujemy do realizacji i do pokazania w projekcie budżetu jeszcze mniej tych inwestycji”.

Radny Pan Jan Łuksza: „Panie Starosto, chodzi mi o wynik przetargu nieograniczonego na nieruchomość położoną w Michałowie oraz zaakceptowanie terminu drugiego przetargu. Mam rozumieć, że to chodzi o internat? Kiedy będzie drugi termin tego przetargu?

Pani Mirosława Drewnowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, był to drugi przetarg, był to przetarg na działkę, na której znajduje się internat o powierzchni 6 799 metrów. Cena przetargu 1 424 000 zł. Żadna oferta nie wpłynęła. Przypominam, że pierwszy przetarg był na całą nieruchomość. W międzyczasie okazało się, że Firma „STOPKA” jest zainteresowana nabyciem części nieruchomości. Podzieliliśmy, więc tą nieruchomość, wyszacowaliśmy. Jednakże po ogłoszonym przetargu wadium nie wpłynęło i automatycznie firma ta nie przystąpiła do przetargu. Tłumaczy się to tym, że mają nieruchomość w Warszawie, której nie mogą sprzedać, tym samym nie mają pieniędzy, aby kupić naszą nieruchomość. Po 30 dniach będziemy mogli ogłosić drugi przetarg, oczywiście obniżając cenę, jeżeli będzie to uzasadnione. Po drugim przetargu mogą być jeszcze przeprowadzone negocjacje”.

Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz: „Chciałbym zapytać o pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże dotyczące ul. Królewskiej w Dobrzyniewie Fabrycznym. Otrzymałem informację, że rozpatrzono te pismo. Czy udzielono odpowiedzi Wójtowi na to pismo, czy jest taka technika, że na jedno pismo Zarząd udziela odpowiedzi a na inne nie?”

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Jeśli chodzi o technikę to posługujemy się telefonami, faxami, odpowiadamy i spotykamy się bezpośrednio. O wyjaśnienie szczegółów odnośnie pisma dotyczącego ul. Królewskiej w Dobrzyniewie Fabrycznym proszę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Ul. Królewska w Dobrzyniewie Fabrycznym jak wiadomo nie znalazła wsparcia w środkach budżetu państwa w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II. Natomiast z tego, co ja mogę powiedzieć jest przedmiotem stałej troski Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, ażeby doprowadzić do przebudowy tej drogi. Ostatnie wystąpienie Wójta dotyczyło zmiany założeń do projektu na podstawie, którego droga miała być przebudowywana. Pierwotnie ustalono, że droga będzie przebudowywana w określonym przekroju technicznym, na określonych parametrach nośności i kategorii ruchu, w tym przypadku kategorii KR 3. Tak miała by być przebudowywana gdybyśmy mieli wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Natomiast Wójt dąży do tego, aby obniżyć koszty przebudowy tej drogi, a więc zmniejszyć kategorię ruchu np. do KR 1 i zmienić założenia, czyli w miejsce usuwanego bruku wykonać ruch w górę, czyli podnieść niweletę drogi zmieniając charakterystykę niwelety i zjazdów na prywatne posesje, po to aby obniżyć koszty. Pytanie z Powiatowego Zarządu Dróg brzmi konkretnie: co uzyskamy w zamian za zmniejszenie możliwości dopuszczenia tam ruchu ciężkich pojazdów po tej drodze. Jest to bardzo karkołomna decyzja, ja jej nie będę popierał na Zarządzie Powiatu Białostockiego, z uwagi na to że wiadomo, że w Leńcach i tak i tak funkcjonują i będą funkcjonować żwirownie, i zawsze będą tą drogą się poruszać. Budowa drogi na obniżonych parametrach nic dobrego nie przyniesie”.

Starosta Powiatu Białostockiego dodał: „Temat był omawiany wczoraj na Zarządzie i była obecna na tym posiedzeniu Zarządu Pani Dyrektor Jasińska. Zarząd zaproponował żeby zrobić badanie gruntu, ponieważ droga jest w pobliżu dwóch rzek. Wówczas może będę większe szanse na pozyskanie środków. Jeżeli jest podłoże miękkie to zdecydowanie nie należy takich działań prowadzić. Natomiast, jeżeli byłaby szansa, że podłoże jest twarde, to wtedy będziemy się nad tym zastanawiali”.

Innych pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Ad 4

Przyjęcie "Informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2013 rok".

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2013 rok, w oparciu o pokaz multimedialny ( zał. nr 5).

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Ad 5

Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2013 rok".

            Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2013 rok ( zał. nr 6).

         Stwierdziła, iż Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego od wielu lat realizuje zadania biblioteki powiatowej. Poinformowała, iż siedzibą Książnicy Podlaskiej jest budynek dawnej Loży Masońskiej, a Biblioteka funkcjonuje przy ulicy Kilińskiego 16. Sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią 35 bibliotek publicznych Powiatu Białostockiego.  Następnie przedstawiła różnorodność działań bibliotecznych w 2013 roku. Pani Kierownik zaznaczyła, iż realizowane są bardzo bogate działania. Podstawowymi działaniami jest partnerstwo, współpraca, integracja środowiska zawodowego. W ramach działań instrukcyjno – metodycznych w roku 2013: zrealizowano czterdzieści dwa wyjazdy do placówek terenowych w ramach spotkań przywarsztatowych; prowadzono na bieżąco konsultacje z bibliotekami w oparciu o tradycyjne formy przekazu – telefon, poczta, e-mail; sprawdzano poprawność przesłanej statystyki za 2012 oraz za I półrocze 2013 roku; sporządzono analizę opisową dotyczącą funkcjonowania placówek terenowych w oparciu o informacje przekazane z bibliotek oraz spostrzeżenia z odwiedzin w bibliotekach. Zaznaczyła, iż w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego współorganizowano osiem szkoleń podczas których zrealizowano szereg bloków tematycznych. Dodała, iż jeśli chodzi o pomoce metodyczne oraz badania czytelnicze opracowano regulaminy  konkursów bibliotecznych; informator 2013 „Biblioteki Publiczne Powiatu Białostockiego (aktualizacja w oparciu o dane z poszczególnych bibliotek samorządowych); ofertę wspólnych działań bibliotecznych 2013, skierowaną do placówek    samorządowych powiatu białostockiego; kontynuowano działania związane z pozyskaniem wyników ankiety „Moja biblioteka” skierowanej do użytkowników dorosłych bibliotek powiatu białostockiego oraz jej  opracowaniem; prowadzono na bieżąco kartotekę artykułów prasowych, które ukazały się w czasopismach lokalnych nt. promocji bibliotek. Ponadto, Kierownik Biblioteki Powiatowej zaznaczyła, iż pozostałymi zrealizowanymi zadaniami był udział w spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych w gminach 
oraz reprezentantami Starostwa Powiatu Białostockiego, a także Urzędu Marszałkowskiego; w konkursach gminnych; autorskich lokalnych twórców; związanych z jubileuszami bibliotek  w: Gródku, Surażu, Michałowie, Zabłudowie,     Tykocinie; organizacja konkursów  powiatowych; współorganizacja spotkań autorskich z 12 pisarzami; zorganizowanie czterech „Jesiennych warsztatów z książką  Akapit Press” w bibliotekach gminnych  powiatu białostockiego.

         Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2013 rok do wiadomości.

 

Ad 6

Przyjęcie "Informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego".

            Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego (zał. nr 7).

            Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego do wiadomości.

 

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu białostockiego.

            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu białostockiego ( zał. nr 8).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, potrzeba podjęcia uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego wynika z faktu, iż w Łapach powstała się nowa apteka, już 9, która funkcjonuje i należy ją włączyć do rozkładu pracy aptek. Ponadto, zgodnie z wnioskiem właścicieli pozostałych aptek z Łap zmieniony został harmonogram prac aptek łapskich w niedziele, święta, dni wolne od pracy. To są apteki całodobowe. Zgodnie z poprzednią uchwałą Rady Powiatu, te apteki dyżurowały w systemie tygodniowym, czyli co tydzień następna apteka pełniła dyżury. Właściciele aptek wystosowali wniosek do Starostwa, aby zrobić system dyżurów jednodniowych, czyli apteki będą wymieniały się codziennie dyżurami nocnym, całodobowymi. Tak tez została ta uchwała przygotowana. Jest pozytywna opinia Okręgowej Izby Lekarskiej w tym zakresie. Proszę o podjęcie tej uchwały”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca- Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/285/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu białostockiego (zał. nr 9).

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu białostockiego.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu białostockiego ( zał. nr 10).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że w bieżącym roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie likwidacji czterech szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu. Były to szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna dla młodzieży oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych. W Gminie Tykocin zlikwidowano Liceum Profilowane. W związku z tym zachodzi potrzeba dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu. Projekt uchwały obejmuje szkoły, które aktualnie funkcjonują w powiecie.”

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawiła zebranym pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/286/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu białostockiego (zał. nr 11). 

Ad 9

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku ( zał. nr 12).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały wprowadza niewielką zmianę w zakresie wysokości środków na zadania dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych. Jest to przesunięcie środków w wysokości 23 231 złotych. W związku z tym, że w tym roku nie było zainteresowania w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. Nadmieniam, że zakładaliśmy tylko i wyłącznie dofinansowanie sprzętu, z uwagi na ograniczone środki nie zakładaliśmy dofinansowania robót budowlanych, a tylko w tym zakresie było zainteresowanie. Ta kwotę 23 231 zł zostają zwiększone wydatki na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Na te zadanie, w związku ze znacznym ograniczeniem wysokości dofinansowania pozostało nam jeszcze trochę środków, i dzięki temu zwiększeniu będziemy mogli jeszcze dofinansować dodatkowo dla tych osób, które już otrzymały dofinansowanie, zwiększyć o 40 % limitu kwoty, które już osoby otrzymały, z czego te osoby będą zadowolone, bo musiały własne środki wydatkować na zakup tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca- Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/287/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (zał. nr 13).

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego utworzenia w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zajęcia stanowiska dotyczącego utworzenia w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej ( zał. nr 14).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony Państwu projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego utworzenia w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej określa, iż jest to działanie nie racjonalne i Rada Powiatu nie widzi uzasadnienia do podejmowania działań w tym zakresie przez Zarząd Powiatu Białostockiego. Proszę Państwa, projekt tej uchwały wynika z faktu, iż pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniach 10-14 grudnia 2012 roku przeprowadzili w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku kontrolę kompleksową w zakresie realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W wyniku tej kontroli ocena kontroli była pozytywna, jednakże kontrolujący wnieśli do Pana Starosty o podjęcie działań w celu utworzenia w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o zadania, które mamy realizować w ramach tego Ośrodka Interwencji Kryzysowej to te zadania są od wielu lat realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki jakie wydatkujemy na ten cel są również w odrębnym rozdziale, nie w tym samym rozdziale co utrzymanie Powiatowego Centrum. Wydatkujemy średnio rocznie ok. 20 000 zł. Z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej powiązane są również mieszkania chronione, które funkcjonują przy Domu Dziecka w Krasnem. Tam też wydatki kształtują się ok. 5 000 zł. W uzasadnieniu do uchwały zostało Państwu szczegółowo opisane ile porad i jaki zakres pomocy jest udzielany rodzinie w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Powołanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki budżetowej spowodowałoby niestety dodatkowe koszty, dlatego że trzeba zatrudnić kierownika, główną księgową itd. W celu realizacji zadań z zakresu Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia w ramach umowy zlecenie Konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy i prawników. Porady są udzielane dwa razy w tygodniu we wtorki i środy, są dyżury moich pracowników do godziny 18. Myślę, że na dzień dzisiejszy potrzeby w tym zakresie są zabezpieczone, adekwatnie do zgłaszanych potrzeb. Podlaski Urząd Wojewódzki stoi na stanowisku, że to musi być odrębna jednostka organizacyjna, dlatego że ustawie o pomocy społecznej w tzw. słowniczku jest określone, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej może być jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jest wyraźnie określone, że powiat w celu realizacji zadań może powoływać jednostki organizacyjne. Ustawa o pomocy społecznej jedynie nakazuje aby w powiecie funkcjonowało jako jednostka organizacyjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i taka jednostka funkcjonuje. Skoro, tak jak Urząd Wojewódzki w protokole z kontroli, i wystąpieniu podkreślił, że zadanie jest realizowane w związku z tym nie ma sensu powoływania kolejnej jednostki w ramach tej struktury, gdyż nie byłoby to racjonalne i mało efektywne z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych. Również należy wskazać, że są przyjęte przez rząd założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie, aby była możliwość nawet taka, że samorząd na szczeblu gminnym i powiatu może również łączyć różne jednostki organizacyjne, aby inna jednostka je obsługiwała, a nie rozszerzać. W związku z tym te działanie jest moim zdaniem nieracjonalne”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego utworzenia w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca- Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/288/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego utworzenia w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (zał. nr 15).

Ad 11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

            Pan Piotr Pyłkowski – Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( zał. nr 16).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, następna zmiana uchwały dotyczącej przystanków wiąże się z wnioskami 5 gmin, uzupełnienie o kilkanaście nowych przystanków. Wszystkie inne warunki nie ulegają zmianie”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/289/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 17).

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku ( zał. nr 18).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Zarząd Powiatu przedstawił do uchwalenia projekt uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zawierający zmiany w zakresie struktury organizacyjnej oraz zakresu działania niektórych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy. Po uzgodnieniu z komisjami stałymi Rady Powiatu przedstawiony projekt do uchwalenie dzisiaj, generalnie jest w takiej wersji jako została Państwu przesłana do rozpatrzenia, za wyjątkiem zmiany, które zaproponowano na posiedzeniach komisji. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zaproponowały zmiany w 2 paragrafach. W § 23 pkt. 2 zapis dotyczący leśnictwa przedstawiony był jednym zdaniem i nie było to rozbudowane. Komisja zaproponowała, aby bardziej rozbudować zadania tego działu w Regulaminie Organizacyjnym. Teraz brzmienie § 23 pkt. 2 jest takie: leśnictwa: a) realizacja zadań w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o lasach, b) nadzór i kontrola nad lasami niepaństwowymi w ramach zawartych porozumień ,c) wydawanie decyzji w sprawach lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zaproponowała w § 27 wprowadzenie zmian merytorycznej, była tutaj fachowa podpowiedź Pana Radnego, aby zmienić zapisy w punkcie 1, 3 i 4. § 27 pkt. 1 brzmi teraz następująco: prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu bhp i p.poż., § 27 pkt. 3 brzmi: planowanie i prowadzenie kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie spraw bhp i p.poż., § 27 pkt. 4 brzmi: zapewnienie niezbędnych instrukcji bhp i p.poż. oraz programów do szkoleń wstępnych. Pozostałe zapisy projektu Regulaminu Organizacyjnego są takie jak Państwo otrzymaliście”. 

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił zebranym pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawiła zebranym pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca- Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/290/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku (zał. nr 19).

 

Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok (zał. nr 20).

            Zaznaczyła, iż zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o 18 440 zł. Zwiększenia planu dochodów następują w wyniku: wpływu naliczonej przez PZD kary umownej za nieterminową realizację inwestycji – kwota 22 359 zł oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego – kwota 2 502 zł; przewidywanego zwiększenia wpływów z usług z tytułu działalności kursowej CKP w Łapach; otrzymania dotacji z rezerwy celowej na podwyższenie standardów w domach pomocy społecznej – kwota 105 547 zł oraz wpływów z różnych dochodów i sprzedaży wyrobów w domach pomocy społecznej – kwota 37 079 zł (przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów z usług w kwocie 46 618 zł); przewidywanego zwiększenia wpływów z opłat rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i z tytułu różnych opłat – kwota 6 000 zł; otrzymania zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonej o 2% składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 15 236 zł; otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu przekazania 3 pojazdów wycofanych z eksploatacji (nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu) do stacji demontażu – kwota 12 000 zł. Zmniejszenia planu dochodów następują w wyniku: przeniesienia na 2014 rok realizacji zakupów i szkoleń w ramach Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” – kwota 115 790 zł; urealnienia dochodów w rozdziale 85201 (zmniejszenie łącznie o kwotę 9 525 zł) w pozycjach wpływów z opłat i wpłat gmin na koszty utrzymania wychowanków domów dziecka; pomniejszenia dotacji z powiatów na pokrycie kosztów dzieci przebywających w domach dziecka na terenie Powiatu Białostockiego – per saldo o kwotę 8 350 zł; urealnienia planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 12 000 zł. Zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 13 682 zł, w tym na wypłatę ½ kary umownej dla Gminy Turośń Kościelna – kwota 11 180 zł i wypłatę honorarium radcy prawnemu PZD w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów postępowania sądowego – kwota 2 502 zł; 71015 Nadzór budowlany – o kwotę 9 000 zł na zwiększoną składkę na ubezpieczenia społeczne; 75011 Urzędy wojewódzkie – o kwotę 6 236 zł na zwiększoną składkę na ubezpieczenia społeczne; 80140 Centra kształcenia praktycznego – o kwotę 10 000 zł na zwiększone koszty działalności kursowej CKP w Łapach; 85202 Domy pomocy społecznej – o kwotę 178 408 zł, w tym na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96 008 zł i majątkowych o kwotę 82 400 zł (na zadania wymienione w Załączniku Nr 3); 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – o kwotę 15 950 zł, w tym na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 500 zł i majątkowych o kwotę 10 362 zł (na zadania wymienione w Załączniku Nr 3); 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – o kwotę 16 882 zł, w tym 4 500 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi poradni w Łapach i 12 362 zł na zakupy inwestycyjne poradni w Białymstoku (na zadania wymienione w Załączniku Nr 3). Zmniejszenia planu wydatków następują w rozdziałach: 72095 Pozostała działalność (Informatyka) – o kwotę 121 473 zł w związku z przeniesieniem realizacji wydatków na rok 2014;85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o kwotę 110 225 zł (per saldo). Zmniejsza się plan wydatków na zadania powierzone o kwotę 8 350 zł, na świadczenia i dotacje o kwotę 163 955 zł – zwiększa się natomiast plan wydatków w placówkach: na wydatki bieżące o kwotę 8 080 zł i wydatki majątkowe o kwotę 54 000 zł. Takie zmiany wynikają ze zmian liczby wychowanków, kierowanych z innych powiatów w trakcie roku. Przenosi się plan wydatków: w kwocie 3 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z wydatków na realizację zadań statutowych na zwiększone świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyposażenie w odzież ochronną pracowników – zgodnie z zasadami BHP); w kwocie 7 586 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z wydatków na inwestycje na zakupy inwestycyjne (zakup projektorów na potrzeby Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach); w kwocie 15 000 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze z dotacji dla Miasta Białystok na zwiększenie dotacji dla powiatów; w kwocie 137 w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z dotacji dla powiatów na zwiększenie dotacji dla Miasta Białystok. Aktualizuje się plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2013 rok  zgodnie z Załącznikiem Nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą.  Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Aktualizuje się zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków budżetu powiatu w 2013 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 5. Aktualizacja zestawienia jest niezbędna w związku z dokonywanymi w trakcie roku zmianami budżetu oraz pozyskaniem dodatkowych dochodów na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

         Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w planie wydatków inwestycyjnych w Załączniki Nr 3 począwszy od pozycji 16 d a kończąc na pozycji 20 na kwotę 188 348 zł wprowadza się nowe zadania. Która z Komisji opiniowała pozytywnie te zadania, nie licząc oczywiście zmian w budżecie. Jeżeli nie to dlaczego?”

         Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Są to decyzje Zarządu, które są umieszczone w projekcie zmian w budżecie w Załączniku Nr 3 i ten projekt zmian w budżecie był rozpatrywany przez 4 komisje, Komisję Infrastruktury Technicznej, Komisje Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisję Budżetu i Finansów i Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny. Załącznik Nr 4, wraz z objaśnieniami – Załącznik Nr 6, te informacje podane były do wiadomości Komisji. W tym momencie, kiedy te drobne zakupy inwestycyjne byłyby nie do przyjęcia przez komisję byłyby głosy sprzeciwu. Takich nie było, a więc należy rozumieć, że zostało to zaopiniowane przez komisje”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, to jest nieporozumienie. Komisjom daje się do wiadomości, tak jak Pani to słusznie zauważyła, do wiadomości, że są zmiany. Natomiast komisje mogłyby uczestniczyć w wydawaniu pieniędzy, bo po to są komisje, żeby opiniować te rzeczy. Nie na pułapie budżetu, tylko na pułapie wprowadzania do budżetu. Niestety takich rzeczy nie ma, kolejny raz z rzędu. To rzecz w tym, abyśmy my, jako Radni współuczestniczyli, a nie byli informowani o tym, że się wprowadza nowe inwestycje”.

Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Na etapie opiniowania każda z Komisji mogła wnieść swoje uwagi i zaproponować przeniesienie tego na inne zadanie, bądź nie włączenie. To należy odbierać właśnie, jako uzgadnianie z komisją. Z żadnego dokumentu ani ze statutu nie wynika taki obowiązek”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proceduralnie faktycznie nic złego się nie stało, bo to Rada decyduje o zmianach w projekcie budżetu. Tylko zawsze było tak, że wszystkie zmiany dotyczące inwestycji, szczególnie nowych inwestycji, są opiniowane przez komisje. Radni powinni brać udział w decydowaniu o pieniądzach, a nie informowani. Dobrze by było żebyśmy współuczestniczyli w tym. Po raz kolejny z rzędu już o to się upominam. Dobrze by było gdyby Zarząd wziął to pod uwagę”.

Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Komisja Budżetu i Finansów, wydała pozytywną opinię do projektu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej poinformował, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawiła zebranym pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca- Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXXVI/291/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 (zał. nr 21).

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016 (zał. nr 22).

            Zaznaczyła, iż „Proszę Państwa, konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego wynikła właśnie z tego faktu, że Projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, w którym to Projekcie powiat jest partnerem a liderem jest Urząd Marszałkowski, realizacja tego projektu przesuwa się w czasie i gro wydatków związanych z zakupem oprogramowania i sprzętu komputerowego z roku 2013 przesuwa się na rok 2014. Dlatego też w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego w Załączniku Nr 2 pod pozycją 1.1.1.7, jak też w wydatkach bieżących, jak też pod pozycją 1.1.2.3, należało dokonać odpowiednich zmian, które polegały na przesunięciu kwot z roku 2013 do realizacji w roku 2014. Niejako przy okazji, bo taka jest zasada dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji wielkości budżetowych dotyczących dochodów i wydatków budżetu na rok 2013 po zmianach z uwzględnieniem oczywiście zmian dokonanych w dniu dzisiejszym”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Komisja Budżetu i Finansów, wydała pozytywną opinię do projektu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej poinformował, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.

Pan Jan Łuksza – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawił zebranym pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca- Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/292/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016 (zał. nr 23). 

Ad 15, Ad 16

Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2014 rok oraz przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2014 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 ( zał. nr 24, 25).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt budżetu powiatu jest autorstwa Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 15 listopada uchwałą Nr 559/2013 przyjął projekt budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014 i zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania, jak też Wysokiej Radzie do dalszych prac nad projektem budżetu. Równolegle z opracowaniem budżetu Zarząd podjął też uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to Wieloletnia Prognoza Finansowa, która przedłużona jest do roku 2017, którą również przyjęto, jako projektu uchwały Rady Powiatu. Przypomnę tylko, że taki ustawowy termin uchwalenia budżetu to jest do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, najpóźniej do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Otóż, jeśli chodzi o planowane dochody na rok 2014 to wynoszą one 103 038 729 zł. Szczegóły są zawarte w projekcie budżetu w Załączniku Nr 1 gdzie wyszczególniono w poszczególnych kolumnach przewidywane wykonanie za rok 2013, jak też plan na 2013 i plan na rok 2014. Chciałabym zwrócić uwagę, że te dochody są dużo mniejsze, niż były w roku 2013 w takich pozycjach jak subwencje z budżetu państwa, w tym głównie o wiele mniejsza, ponad 2 000 000 zł jest subwencja oświatowa. Także blisko o 1 000 000 zł mniejsza jest subwencja wyrównawcza. Poza tym w innych dochodach trochę nadrabiamy, gdyż, jak co roku zwiększają się dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, jak tez inne dochody realizowane przez jednostki. W planowanych dochodach dochody bieżące będą stanowiły 99 401 690 zł, natomiast dochody majątkowe 3 637 039 zł. W dochodach majątkowych ujęte są te dochody, na „schetynówkę”, na którą otrzymaliśmy częściowe dofinansowanie, a więc w postaci dotacji z budżetu państwa 812 000 zł, jak też i zadeklarowane dochody z tytułu pomocy finansowej gmin: Gminy Michałowo i Gminy Zabłudów na realizację tejże „schetynówki”. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów to struktura dochodów w kolejnym już roku przesuwa się w tym kierunku, że wzrasta nam udział, tzw. dochodów własnych, maleje nam udział subwencji kwotowo i procentowo. Również maleją dotacje i dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Także 40 % są to dochody własne, 37 % dotacje i 23 % subwencja. Kilka lat wstecz, jeszcze przed rokiem 2004 ta struktura była zupełnie odwrócona, gdzie subwencje stanowiły nawet blisko 50 %, dochody własne ledwie 17 %. Jeżeli porównamy dochody na rok 2014 z uchwała budżetową na rok 2013, więc będą do dochody mniejsze o 3 232 031 zł. Przy czym przewidujemy, jak co roku, że w trakcie roku będą pozyskane pewne dodatkowe dochody, chociażby dochody deklarowane przez gminy, jako współudział w finansowaniu inwestycji drogowych. W tej chwili można już przewidywać, że wykonane dochody będą w granicach ok. 107 000 000 zł. Jeżeli porównamy dochody do przewidywanego wykonania, a nie planu na rok 2013 to przewidujemy, że w tym roku dochody nam się powinny zamknąć kwotą 111 350 515 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o 7,46 %. Jeżeli chodzi o wydatki to planuje się wydatki na rok 2014 w kwocie 105 838 729 zł, z czego wydatki bieżące 89 410 580 zł, a wydatki majątkowe 16 428 149 zł, tj. 15,6 %. Dużą część w wydatkach stanowią tylko i wyłącznie wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, więc jeżeli odniesiemy planowany udział wydatków majątkowych, a to są wydatki na zadania własne powiatu do ogółem wydatków na zadania własne to ten procent stanowi 20,7 %. Jeżeli porównamy do przewidywanych wydatków za rok 2013, a więc planowane wydatki są mniejsze o 4 532 031 zł. Przewidywane wykonanie wydatków na rok 2014 to ok. 110 000 000 zł. Przewidywany wynik budżetu za rok 2013  to jest deficyt ok. 1 500 000 zł, i może się wahać w granicach 1 200 000 zł do 1 500 000 zł. Jeszcze w grudniu spodziewamy się, że powinniśmy otrzymać zwiększenie subwencji oświatowej, ponieważ występowaliśmy o środki z rezerwy tejże subwencji oświatowej na wypłatę odpraw redukcyjnych dla nauczycieli. Prawdopodobnie stanie się tak jak w latach poprzednich, że Minister Finansów przekaże nam tą subwencję, a już nie zdąży się powołać sesji Rady, i wydać, więc będzie to dochód trochę większy. Natomiast planowany wynik roku 2014 to jest planowany deficyt w wysokości 2 800 000 zł. Ten planowany deficyt jest powiązany z rozpoczęciem realizacji robót inwestycyjnych na ul. Geodetów w Białymstoku. Jeżeli rozpoczniemy tam prace to na taka kwotę chcielibyśmy zaciągnąć kredyt, aby sfinansować tą inwestycję. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Jeśli chodzi o planowane wydatki według działów to tutaj wygląda to następująco: Pomoc społeczna – 25 606 172 zł, Drogi publiczne powiatowe – 17 708 900 zł, Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 12 332 417 zł, Administracja – 13 285 000 zł, Powiatowy Urząd Pracy - 9 163 583 zł, Geodezja i kartografia – 1 800 000 zł, Informatyka – 1 401 754 zł. Na te działy przeznaczamy 94,3 % wydatków, na pozostałe działy przeznacza się 2,4 %. W budżecie utworzono rezerwę w kwocie 2 800 000 zł, w tym rezerwy celowe, w rezerwie celowej zapisana jest pewna kwota na ewentualne pokrycie ujemnego wyniku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w porównaniu do roku 2013 są o blisko 2 000 000 zł większe, ale one są większe tylko w jednej pozycji ochrona Zdrowia( składka na bezrobotnych). Natomiast w pozostałych działach takich jak działalność usługowa, czyli prace geodezyjne, nadzór budowlany, rolnictwo i łowiectwo, gospodarka gruntami, administracja, pomoc społeczna są to dotacje z budżetu państwa o 15 – 20 % niższe niż w roku 2013. Struktura wydatków majątkowych wygląda w ten sposób, że w tej chwili w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu zostały zapisane imiennie inwestycje na kwotę 14 081 384 i na te inwestycje składają się drogi powiatowe 9 570 000 zł, turystyka 15 616 zł, Geodezja (PODGiK) 50 000 zł, Informatyka 1 339 218 zł, administracja 2 874 950 zł, Pomoc społeczna 231 600 zł. W projekcie budżetu utworzono też rezerwę inwestycyjną w wysokości 800 000zł oraz dotacje o charakterze majątkowym w wysokości 1 546 765 zł. W Załączniku Nr 2 dotacje o charakterze majątkowym w każdym dziale i rozdziale są wyszczególnione jak też i w Załączniku Nr 6 wykaz dotacji, gdzie te szczegóły są, na co szczegółowo są przeznaczone dotacje o charakterze majątkowym. Środki na inwestycje do pozyskania w trakcie roku 2014, to deklarowana pomoc finansowa gmin w wysokości 2 990 000 zł. Również liczymy na rezerwę subwencji na inwestycje drogowe w wysokości 1 200 000 zł. Razem jest to 4 190 000 zł. Jeśli chodzi dług publiczny i obsługę długu to wygląda on w ten sposób, że przewidywany stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2014 roku wyniesie 5 929 483 zł. W trakcie roku zwiększenie zadłużenia o planowany kredyt 2 800 000 zł. Planowana spłata rat zaciągniętych wcześniej kredytów to jest kwota 2 924 076 zł, plus do tego ostatnia rata pożyczki 126 000 zł dla SP ZOZ w Łapach na termomodernizację. W związku z tym stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie 5 805 407 zł. Teraz chciałabym zwrócić Państwa uwagę na pewne elementy z Wieloletniej Prognozy Finansowej. W tej chwili poziom zadłużenia rok 2014 – 2015 pomimo spłaty wcześniej zaciąganych kredytów utrzymuje się na podobnym poziomie. Zgodnie z Wieloletnia Prognozą Finansową założenie jest takie, że wszystkie kredyty spłacamy do roku 2017. Jeszcze bardzo istotny element z Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wskaźnik z art. 243. O wielkości tego wskaźnika decyduje głównie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jeżeli dochody bieżące rosną szybciej niż wydatki bieżące to wtedy ten wskaźnik rośnie. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że powiat pod tym względem jest w sytuacji dobrej”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w kwestii formalnej, chciałbym zwrócić uwagę na dwa błędy w Załączniku Nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych, jest plan na 2013 rok oraz kwoty planowane są na rok 2012”.

Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż są to błędy redakcyjne i zostaną poprawione.

Ponadto, Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o uszczegółowienie: „Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 800 000 zł, jakie typu wydatki przewiduje się na tą kwotę?”

Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż jest to rezerwa. Dodała: „Może być ona przeznaczona praktycznie na wszystko, na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje o charakterze majątkowym, ale zawsze muszą to być wydatki majątkowe nie bieżące”.

Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zgłosił pytanie do Zarządu Powiatu: „Czy realnie przewiduje się wykorzystanie kwoty 2 800 000 zł na inwestycję dotycząca budynku przy ul. Geodetów, a jeżeli nie to czy zmniejszamy zadłużenie, czy te pieniądze wydatkujemy na inwestycje?”

Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Jeżeli chodzi o planowaną inwestycję na ul. Geodetów to ona jest zaplanowana, że będzie finansowana z kredytu, więc jeżeli będzie robiona to będzie kredyt, a jeżeli nie to nie będzie kredytu. Natomiast my jesteśmy na takim etapie, że mamy w tej chwili pozwolenie na budowę. Pracujemy w tej chwili nad ekspertyzą ze Strażą Pożarną, żeby obniżyć koszty i występujemy do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o zgodę na odstępstwa. Przed nami są jeszcze 2, 3 miesiące papierkowej roboty i później jest kwestia przetargów, znalezienia wykonawcy. Trudno mi dzisiaj jest zadeklarować. Podstawową kwestią jest nadbudowa budynku, zrobienie dachu. Nie mamy zapisane, że kredytem będziemy finansować inne inwestycje”.

Radny Pan Jacek Chrulski: „Chciałem zapytać o Załącznik Nr 3 pkt. 1, w wydatkach powiatu zaplanowano całą kwotę inwestycji w wysokości 5 600 000 zł , to znaczy że powiat sfinansuje całą ta inwestycję?’’

Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Tak, ponieważ po stronie dochodów zaplanowano też wpływy od gmin i ze „schetynówki”.

Radny Pan Jacek Chrulski: „W punkcie 2 mamy Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku 350 000 zł, a punkt wyżej nie mamy wydatki powiatu 2 391 894 zł tylko 5 600 000 zł”.

Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Jest to dobrze zapisane, ponieważ zaplanowaliśmy tą inwestycję już do realizacji, planując po stronie dochodów, że wpłyną pieniądze 812 000 zł ze „schetynówki” a reszta od jednej gminy i od drugiej gminy. Dlatego wszystko to są wtedy wydatki budżetu, ponieważ są po stronie dochodów i po stronie wydatków. Proszę zobaczyć, że w pozycji 1 nie ma nic, żadnych zapisów, jako środki do pozyskania, ponieważ w tej chwili są dokumenty, które pozwalają, aby 5 600 000 zaplanować po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków”.

Radny Pan Jacek Chrulski: „Chciałbym prosić Zarząd, aby w punkcie 1 współfinansowanie tej inwestycji, pozwoliło przywrócić zasadę stosowana przez wszystkie gminy, oprócz Gminy Michałowo i proponuję, żeby te kwoty wymienione dofinansowania przedstawiały się następująco: 816 212 zł budżet państwa, 2 604 894 zł budżet gmin, w tym Gminy Michałowo, 2 178 894 zł budżet powiatu. Różnica, która powstaje między płatą gmin a powiatem jest to 426 000 zł, które powiat nadpłacił w 2013 roku, bo nie było współfinansowania 50 % na 50 %. Jeżeli stosujemy zasadę 50 % na 50 %, przekonujemy nawet biedne samorządy, które są zadłużone, i one płaczą i płacą po te 50 %, a tutaj w mediach czytam, że Gmina Michałowo jest tak bogata, że zwalnia od podatku swoich mieszkańców, to chyba powinniśmy wrócić do zasady 50 % na 50 %. Jeszcze raz proszę Zarząd o rozważenie powrotu do tej kwestii współfinansowania inwestycji, żeby tutaj równowaga została zachowana”.

Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2014 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 do dalszych prac w Komisjach stałych Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 17

Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. ( zał. nr 26)

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. do wiadomości.

Ad 18

Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. ( zał. nr 27)

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. do wiadomości.

Ad 19

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Pan Jacek Chrulski złożył interpelację dotyczącą prośby o kontynuację wznowienia granic terenów będących własnością powiatu białostockiego, stanowiących drogę powiatową – ulicę Fabryczną w Czarnej Białostockiej, na odcinku od Zalewu Czapielówka do ulicy Wrzosowej. Ponadto, Radny Pan Jacek Chrulski poprosił o rozważenie możliwości wykonania ciągu pieszego i ścieżki rowerowej wzdłuż ww. drogi w ramach planowanej jej przebudowy ( zał. nr 28).

Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Otrzymałem prośbę Samorządu wsi Hołówki Duże. Samorząd ten zabiega o przedłużenie linii autobusowej komunikacji miejskiej ze wsi Rostołty do wsi Hołówki. Część trasy jest porośnięta krzakami, zwisające są również gałęzie oraz jest prośba o podsypanie poboczy. Jak ten temat zostanie wykonany przez Urząd Gminy w Juchnowcu, to trudno powiedzieć, ale takie starania są po prostu czynione przez Panią Sołtys i przez Radę Sołecką. Również Pani Sołtys zadała pytanie czy już wpłynęło rozmieszczenie przystanków?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarząd Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie pamiętam czy wpłynęła uchwała wstępna Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie ustalenia lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drodze Hołówki Duże – Hołówki Małe – Biele – Rostołty – Simuny. Mogę udzielić tej odpowiedzi w terminie późniejszym. Natomiast, jeżeli gałęzie są  w pasie drogowym to będą podcięte. Natomiast wpłynęło rzeczywiście pismo dotyczące przekazania informacji czy droga ma jezdnię szerokości bitumicznej 6 metrów. Informuję, że droga na przeważającym nawet 90 % długości ma jezdnię bitumiczną o szerokości 3,5 metra. Warunków, jakie stawia Białostocka Komunikacja Miejska nie spełnia. Natomiast żaden przepis prawa nie uzależnia poruszania się autobusów od szerokości jezdni bitumicznej na drodze. Podsypanie poboczy w miarę możliwości będziemy realizować, o ile środki finansowe na to pozwolą”.

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 20

Przyjęcie protokołu z XXXV sesji RPB.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXV Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 24 października 2013 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXV/2013 z dnia 24 października 2013 roku.

 

Ad 21

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęły pisma:

 1. Pismo Zarządu Powiatu Białostockiego dotyczące rozliczenia otrzymanej 7 października 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 29),
 2. Pismo Wójta Gminy Szudziałowo dotyczące prośby o pomoc finansową w formie darowizny lup poprzez zakup działek będących własnością gminy (zał. nr 30),
 3. Uchwała Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach jednomandatowych, która została podjęta na sesji w dniu 24 października 2013 roku (zał. nr 31),
 4. Pismo Urzędu Miejskiego w Michałowie dotyczące propozycji przejęcia przez Gminę Michałowo i połączenia Zespołu Szkół w Michałowie z Gimnazjum, im. Dr. Leszka Nosa w Michałowie (zał. nr 32).

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z ww. pismami.

Ad 22

Zamknięcie obrad XXXVI sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXVI Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 28 listopada 2013 roku, o godz. 1245.

 

Protokołowała:                                                                                                                                              Podpisał:

Anna Gadomska                                                                                                                                               Pan Sławomir Gołaszewski

                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-11-2013

Data udostępnienia w BIP: 02-01-2014 09:37

Data modyfikacji informacji: 02-01-2014 09:38