Protokół Nr XXXIV/2013 z dnia 26.09.2013r.

 

RP.0002.34.2013

 

Protokół Nr XXXIV /2013

z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 26 września 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 26 września 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni byli Pan Andrzej Osmolski( nieobecność usprawiedliwiona), Pan Robert Wardziński (nieobecność usprawiedliwiona) oraz Pan Jarosław Wądołowski ( nieobecność usprawiedliwiona).

         Na wstępie głos zabrał Pan Józef Domaszuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado, w październiku br. mija 25 lat od momentu utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo w tym dniu, czyli 4 października zechcecie uczestniczyć wspólnie razem z nami w uroczystościach związanych z tym jubileuszem”.

 

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXXIV Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad?

Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił:

 • wprowadzić do porządku obrad jako pkt. 8: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania z bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
 • wprowadzić do porządku obrad jako pkt. 9: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadania dotyczącego drogi powiatowej,
 • wprowadzić do porządku obrad jako pkt. 13: Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w ramach konsultacji społecznych planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.

 

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie, do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXXIV sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie powiatu.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od dnia 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo zarządzania publiczną drogą powiatową.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania z bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadania dotyczącego drogi powiatowej.
 10. Przyjcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2013 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Deklaracji Legionowskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w ramach konsultacji społecznych planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RPB.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XXXIV sesji RPB. 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 22 sierpnia 2013 roku do dnia 25 września 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • przyznał premie za miesiąc sierpień 2013 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup dwóch mikrobusów 9-miejscowych przystosowanych do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim,
 • podpisał wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Rady Powiatu. 

Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:     

 • I Mistrzostwach Świata w Koluchstyl w Białymstoku,
 • VII Dorocznym Koncercie Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku,
 • „III Podlaskim Turnieju Przyjaciół Brydża” w Czarnej Białostockiej,
 • uroczystości Święta Dziękczynienia za Zebrane Plony – Dożynki Wojewódzkie w Czarnej Białostockiej,
 • spotkaniach Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej,
 • VIII Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych powiatu białostockiego w Tykocinie,
 • uroczystości Poświęcenia Cmentarza Powstańców Listopadowych – Miejsca Pamięci Narodowej w Kopnej Górze połączonej ze złożeniem 46 trumien Poległych Powstańców w Kopnej Górze koło Supraśla,
 • Zawodach Strzeleckich o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
 • uroczystości Święta Plonów Gminy Tykocin oraz otwarciu Zespołu boisk w Stelmachowie,
 • Dożynkach Gminnych w Załukach,
 • Uroczystości obchodów jubileuszu 65 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pańkach,
 • międzynarodowej Konferencji organizowanej w ramach międzynarodowego projektu „Supraśl – Polskie okno na Szwajcarię”, „Puszcza Knyszyńska – perła w Koronie Jagiellonów” edycja II: „Sosna supraska – czyli na dworze Królowej Puszcz Europy”,
 • 25 – leciu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu,
 • IX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,
 • oficjalnej delegacji na Mistrzostwach Świata w Rowerowej Jeździe na Orientację w Estonii.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zgłosił dwa pytania. Pierwsze dotyczyło prośby o przybliżenie treści odpowiedzi na pismo Firmy TRANS MAN w sprawie istniejącej organizacji ruchu. Drugie dotyczyło prośby o przybliżenie tematu związanego z przekazaniem fragmentów macew z nagrobków żydowskich wydobytych z nawierzchni jezdni drogi powiatowej w Nowodworcach.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego w pierwszej kolejności udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące przekazania fragmentów macew z nagrobków żydowskich wydobytych z nawierzchni jezdni drogi powiatowej w Nowodworcach: „10 lat temu na nawierzchni jezdni powiatowej w Nowodworcach znaleziono macewy. Macewy to są nagrobki z cmentarzy żydowskich i one w wyniku działań wojennych, w wyniku postawy okupanta hitlerowskiego, były używane, jako surowiec do budowy dróg. Wszystko miało miejsce w okresie wojny i w tej chwili niektóre drogi są zbudowane z tych kamieni. W tą sprawę zaangażowało się Towarzystwo Miłośników Nowodworc. Zostały pozyskane pieniądze przy wsparciu strony żydowskiej. Powstała dokumentacja. Była robiona inwestycja (kanalizacja), wspólna Gminy Wasilków i Powiatu Białostockiego, i w wyniku tej inwestycji oprócz tego, że powstała ta kanalizacja finansowana przez Gminę Wasilków, to po prostu ten bruk został rozebrany, te macewy zostały wybrane i na nowo został wyłożony bruk. Ten bruk obecnie ma 10 lat. Fragmenty tych macew, które były w drodze zostały wybrane i przeniesione do Wasilkowa gdzie powstało lapidarium. Sprawa w tym okresie 10 letnim w naszym odczuciu została załatwiona. W tej chwili jest inicjatywa części mieszkańców Nowodworc, która dąży do tego, aby tam położyć asfalt. Jest to bezpośrednią przyczyną wszelkich działań. Jest grupa, która wystąpiła do Ambasady Izraela wskazując, że te macewy na tej drodze jeszcze są. Podeszliśmy do tego z należytym szacunkiem. Pan Dyrektor zlecił żeby te macewy zostały wydobyte. Zrobiła to specjalistyczna firma. Macewy zostały przekazane do Pana Burmistrza i mają być przekazane na cmentarz. W tej sprawie napisał do Gminy Rabin, my dostaliśmy kopię tego pisma. Chcielibyśmy, aby to zostało już formalnie usankcjonowane. Posiadamy informację, że mogą znajdować się jeszcze jedna albo dwie fragmenty macew. Przekazaliśmy informację, iż jeśli faktycznie te macewy znajdują się w drodze, to również zostaną one przekazane do lapidarium. Natomiast z wcześniejszego pisma Rabina wynikało, że dla społeczności żydowskiej ważne jest miejsce pochówku kości, a jeżeli chodzi o macewy, to ważne, aby były one w godny sposób zabezpieczone i przeniesione do lapidarium”.

Starosta Powiatu Białostockiego odpowiadając na pytanie dotyczące odpowiedzi na pismo Firmy TRANS MAN w sprawie istniejącej organizacji ruchu przypomniał Wysokiej Radzie problemy z tym związane. Następnie zaznaczył, iż w odpowiedzi do Firmy TRANS MAN Zarząd Powiatu Białostockiego poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, sprawujący nadzór nad realizacją zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych stwierdzono, że ze względu na istniejącą geometrię drogi powiatowej oraz jej położenie, wprowadzenie ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych znakami B – 18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t” było zasadne.

Następnie głos zabrał Radny Pan Jan Łuksza. Zadał pytanie odnośnie stanowiska Wicedyrektora w Michałowie. Zapytał czy będzie powołany nowy Wicedyrektor, czy nadal tę funkcję będzie pełnił Pan Godlewski, który ma ponad 70 lat?

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pan Godlewski ma ponad 70 lat. Sytuacja prawna jest taka, że nabycie wieku emerytalnego nie zmusza do odejścia, jest to prawo a nie obowiązek. Pan Dyrektor Godlewski pracował bardzo mocno nad naborem uczniów do klas dla dorosłych. Udało się dwie klasy nabrać. Pani Dyrektor jest zadowolona z bardzo dobrej pracy Dyrektora, Zarząd też jest zadowolony z pracy Pana Dyrektora. W związku z powyższym na kolejne dwa lata zostało powierzone stanowisko Wicedyrektora Zespołu Szkół w Michałowie Panu Godlewskiemu”.

Radny Pan Marian Olechnowicz zgłosił dwa pytania. Pierwsze dotyczyło działki drogowej nr 515/1 w Łapach. Zaznaczył, iż w powyższej informacji o pracach Zarządu była informacja o udzieleniu odpowiedzi na pismo Syndyka Masy Upadłościowej ZNTK w Łapach, zawierającej propozycję przekazania działki drogowej nr 515/1 w Łapach na rzecz Powiatu Białostockiego. Drugie pytanie dotyczyło zadania, jakie było realizowane w związku z udzieleniem dotacji uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Wygoda” w Białymstoku.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego udzieliła Radnemu odpowiedzi odnośnie udzielenia dotacji uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Wygoda” w Białymstoku. Zaznaczyła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Klub startował do otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu sportu. Nie ma przeszkód, żeby do konkursu przystępował klub z Białegostoku. Klub może być z Białegostoku, z tym, że musi realizować zadania na terenie powiatu i takie zadania realizował”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku udzielił Radnemu odpowiedzi odnośnie działki drogowej nr 515/1 w Łapach. Zaznaczył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w lutym br. Syndyk Masy Upadłościowej w upadłości likwidacyjnej zwrócił się z propozycją przekazania działki drogowej nr 515/1 o określonej powierzchni zlokalizowanej w Łapach przy ul. Wodociągowej, której prawo własności posiada Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym są Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach w upadłości. Czekała ta sprawa na ciąg dalszy kilka miesięcy. We wrześniu br. po rozpoznaniu tematu oraz uzyskaniu mapy zasadniczej na ten teren okazało się, że na działce 515/1 zlokalizowane są 4 pary torów kolejowych oraz nasz poprzednik prawny, czyli Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Białymstoku nigdy nie zarządzała działką 515/1 i jej terenem z tego powodu, że są tam umieszczone urządzenia kolejowe. Ustawa o drogach publicznych wprost zabrania drogowcom zarządzać obiektami kolejowymi, pomiędzy szynami, jak również tymi obiektami nawierzchni drogowej, które znajdują się między rogatkami, bądź 4 metry od główki skrajnej szyny. Jako, że ta działka nigdy nie stanowiła drogi publicznej, nie rościmy sobie do tego pretensji, tym bardziej, że są tam 4 pary torów kolejowych. Oczywiście wiadomo, że z jednej strony jest droga wojewódzka z sięgaczem poprzez tory na głównej linii kolejowej Białystok – Warszawa w kierunku ul. Nilskiego – Łapińskiego dalej ul. Granicznej, ul. 3 Maja, drogi do Suraża. W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, jakie będą dalsze losy tej działki, która nigdy nie była drogą publiczną”.

Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o rozwinięcie dwóch punktów dotyczących Gminy Dobrzyniewo. Pierwszy punkt dotyczący podpisania Umowy Partnerskiej w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne. Drugi punkt dotyczący rozpatrzenia pisma Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie przeniesienia 5 słupów energetycznych w ramach modernizacji ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym. Czy Wójt musiał się zwracać z pismem w tej sprawie? Czy wcześniej nie było wiadomo, że te słupy są w pasie drogowym?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku udzielił Radnemu odpowiedzi: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Umowa Partnerska dotyczy współfinansowania przedsięwzięcia związanego z przebudową drogi w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne położonej w ciągu dwóch dróg powiatowych 1392B i 1393B. Określone są tam całkowite koszty przedsięwzięcia oraz montaż finansowy, z którego jednoznacznie wynika, że 50% kosztów miałby ponieść Skarb Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, i po 25 % środki z budżetu powiatu, jak również z budżetu gminy Dobrzyniewo. Umowa Partnerska jest załącznikiem obligatoryjnym, obowiązkowym do wniosku składanego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin złożenia wniosku to 30 września br. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to zamawiając dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej 1385B w tym w szczególności ul. Białostocką w Dobrzyniewie Dużym nie dopatrzyliśmy się żadnych nieprawidłowości. W trakcie realizacji zadania okazało się, że słupy energetyczne będą zlokalizowane w chodniku, co też ewentualnie mogłoby funkcjonować, ale z uwagi na estetykę, przyszłość i możliwości łatwiejszego poruszania się po tych chodnikach Wójt interweniował skutecznie pismem. W tej chwili zamówiliśmy już dokumentację tzw. branżową związaną z przestawieniem tych słupów energetycznych”.

Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił pytanie dotyczące naprawy dachu budynku mieszkalnego w Supraślu. Zapytał, jakiego budynku to dotyczy?

Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż ten budynek mieści się na terenie, gdzie kiedyś funkcjonował Klub „Sprząśla”.

Radni więcej pytań nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Ad 4

Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu.

            Pan Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przedstawił zebranym informację o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie powiatu (zał. nr 5).

         „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, w imieniu Komendanta Miejskiego, którego zatrzymały wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe chciałbym przedstawić informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Białostockiego z wyłączeniem miasta Białystok. Informacja będzie dotyczyła okresu od 1 stycznia br. do 31 sierpnia br. W tym roku od 1 stycznia mamy znaczny spadek zdarzeń na terenie Powiatu Białostockiego. W tamtym roku mieliśmy zdarzenie co 5 godzin 49 minut. W tym roku w tym samym okresie co 9 godzin 28 minut. Największy spadek zdarzeń odnotowaliśmy w Gminie Choroszcz. W pozostałych gminach również odnotowaliśmy spadki zdarzeń. Spadek zdarzeń ma związek z tym, że mieliśmy okres wiosenny gdzie śnieg długo się utrzymywał na polach, łąkach. Także było dużo mniej zdarzeń związanych z pożarami suchych traw i lasów. Następnie chciałbym powiedzieć Państwu o przyczynach pożarów na terenie Powiatu Białostockiego. Są to podpalenia, nieustalone przyczyny, nieostrożność osób dorosłych, wady instalacji elektrycznych, wady urządzeń grzewczych, wady środków transportu. Poszkodowani podczas pożarów na terenie Powiatu Białostockiego to 3 ofiary śmiertelne, 9 osób rannych, 3 osobom została udzielona pomoc medyczna przez strażaków. Poszkodowani podczas miejscowych zagrożeń na terenie Powiatu Białostockiego to 8 ofiar śmiertelnych, 131 osób rannych, 26 osobom została udzielona pomoc medyczna przez strażaków. Szacunkowa wielkość strat to 5 328 000 zł, a wartość uratowanego mienia podczas likwidacji zdarzeń to 32 381 000 zł. W ostatnim okresie 16 sierpnia br. był duży pożar kurnika w miejscowości Średzińskie Gmina Suraż. W chwili przybycia pierwszej jednostki SP silne kłęby dymu wydobywały się spod dachu na całej długości kurnika. Obiekt konstrukcji murowanej w kształcie prostokąta o wymiarach 116x13m, przykryty blachą, ocieplony płytą pilśniową miękką i twardą od strony dachu. W środkowej części kurnika wymurowany był łącznik o wym. 10x15m prowadzący do bliźniaczego kurnika na sąsiedniej działce. Pierwszy przybył na miejsce zdarzenia zastęp OSP, podał dwa prądy wody w natarciu przez okno. Po chwili nastąpiło zawalenie się dachu w środkowej części kurnika. Następne przybywające jednostki podały kolejne prądy wody w natarciu i obronie na sąsiadujący kurnik. W budynku spłonęło 22 tys. kurcząt. W akcji gaśniczej trwającej 5 godzin udział wzięło 13 zastępów straży pożarnej (6 PSP i 7 OSP) oraz 60 strażaków (14 PSP i 46 OSP). Jeśli chodzi o działania kontrolno rozpoznawcze to nasze służby prewencyjne w tym roku w przeciągu pierwszych 8 miesięcy na terenie Powiatu Białostockiego skontrolowały 41 obiektów. Stwierdzono 140 nieprawidłowości. Dokonano 13 odbiorów technicznych obiektów. Wydano 6 negatywnych stanowisk z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, to na terenie Powiatu Białostockiego zgłoszono 9 placówek do wypoczynku dzieci i młodzieży. Skontrolowaliśmy 6 obiektów i wydaliśmy 9 opinii. 3 opinie były negatywne z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości. Skontrolowano również 8 Nadleśnictw i 67 Leśnictw. Stwierdzono 1 nieprawidłowość. Na zakończenie chciałbym dodać, że w naszych strukturach Komendy Miejskiej funkcjonują 3 grupy specjalistyczne: Grupa Chemiczna, Grupa Wysokościowa i Grupa Techniczna. Jest to dosyć duże obciążenie dla naszej Komendy i finansowe i szkoleniowe. Chciałbym powiedzieć, że w Grupie Chemicznej głównym pojazdem, który w tej grupie funkcjonuje jest samochód ratownictwa chemicznego, który ma już 25 lat i musimy go wymienić z uwagi na częste awarie. W przyszłym roku planujemy zakup tego pojazdu. Szacunkowa wartość tego pojazdu to ok. 1 milion złotych. Mamy nadzieję, że Starostwo nas wspomoże w tym zakupie. Będziemy się również starać o inne źródła finansowania, ale też prosimy Szanowną Radę i Pana Starostę o wspomożenie finansowe przy zakupie tego pojazdu. Jest on nam niezbędny z uwagi na zagrożenia chemiczne, które występują na terenie naszego powiatu. Chciałbym jeszcze Państwa poinformować, iż odbyły się zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP na terenie Powiatu Białostockiego w Tykocinie. I miejsce zajęła jednostka OSP Zawyki, II OSP Chodory i III OSP Pańki. Dziękuję za uwagę”.

         Radny Pan Walenty Sic zapytał o przyczyny pożaru wieży Kościoła Św. Wojciecha oraz o brak specjalistycznego sprzętu.

Pan Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku: „Jeśli chodzi o przyczynę pożaru wieży Kościoła Św. Wojciecha to jest ona nie ustalona. Policja powołała biegłego w zakresie ochrony p.poż., czyli sprawa będzie badana. Odnośnie pytania drugiego dotyczącego braku specjalistycznego sprzętu, to wieża Kościoła Św. Wojciecha miała wysokość 45 metrów. Nasze dwie drabiny pożarnicze, które posiadamy na wyposażeniu mają wysokość 37 metrów. Pozostałe podnośniki, które mamy na terenie Powiatu Białostockiego mają wysokość 25 metrów. Niestety ten sprzęt okazał się za słaby na sprawne gaszenie samej kopuły. Sama wieża została ugaszona w krótkim czasie poprzez otwory okienne, które w wieży były, czyli tam gdzie znajdowały się 3 dzwony prawie po 2 tony każdy, to zostało uratowane. Niestety sama kopuła uległa spaleniu i zawaleniu. Muszę powiedzieć, że sprzęt wysokościowy jest bardzo drogi. Gdy kupowaliśmy poprzednie drabiny pożarnicze, w tamtym czasie nie produkowano wyższych drabin niż 37 metrów. Były podnośniki 50 metrowe, 66 metrowe. Jednak tutaj w grę weszły środki finansowe. Każdy dodatkowy metr takiej drabiny to jest kwota 100 000 zł. Jeżeli byśmy kupowali drabinę 50 metrową to jest ponad 1 500 000 zł droższa. W tej chwili koszt podnośnika 55 metrowego to kwota 1 miliona euro. To są potężne koszty i niestety taki zakup nie jest w naszym zasięgu. Tutaj odnośnie tego pożaru Kościoła Św. Wojciecha pozytywne jest to, że udało się uratować cały dach kościoła na nawie głównej i na nawach bocznych”.

Radny Pan Zenon Żukowski dodał, iż wiemy, że dzięki zaangażowaniu strażaków tak małe straty powstały odnośnie pożaru Kościoła Św. Wojciecha. Zaznaczył jednak, iż szefostwo Straży powinno myśleć o tym, aby wspomóc to zaangażowanie sprzętem. „Dzisiaj usłyszeliśmy, że najważniejszym zakupem jest samochód chemicznym, jednak uważam, że należałoby wziąć pod uwagę również to, żeby Strażakom zakupić dodatkowo sprzęt”.

Pan Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku: „Dbamy o wyposażenie Strażaków, o osobiste wyposażenie. Jednak tak jak mówiłem koszt zakupu takiej drabiny to jest kwota 1 miliona euro. Mamy problem ze znalezieniem środków finansowych na milion złotych. Gdyby były środki finansowe na pewno byśmy dokonali takiego zakupu”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał ile jest na naszym terenie obiektów, dla których taka drabina byłaby potrzebna?

Pan Kazimierz Kulesza – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odpowiedział: „Wszystkie wieże Kościołów przewyższają zasięgiem nasz sprzęt, nasze drabiny. Z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej to Urząd Miejski w Białymstoku ma 55 metrów, nowe wieżowce również są poza zasięgiem naszych drabin”.

Radni więcej pytań nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu do wiadomości.

Ad 5

Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od dnia 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku.

Pani Mirosława Drewnowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od dnia 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku (zał. nr 6).

 „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, niniejszym mam przedstawić sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od dnia 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości zlokalizowany jest w pomieszczeniach mieszczących się przy ul. Branickiego13. Zajmujemy pomieszczenia na parterze oraz I piętrze. W Wydziale zatrudnionych jest 29 osób. Jest to stan taki jak był w ubiegłym roku, z tym, że część osób pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Jest to 7 osób, które pracują na części etatu. W ramach struktury Wydziału funkcjonują 3 Referaty. Jest to Referat Geodezji Ewidencji Gruntów i Budynków, Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi oraz Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi. W okresie sprawozdawczym ( pół roczny okres) wydaliśmy 439 decyzji. Ponadto wydajemy również postanowienia. W półroczu wydaliśmy 552 postanowienia, z czego wpłynęło 7 zażaleń i te 7 zażaleń zostało utrzymanych w mocy. Sprawy załatwiane w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości to przede wszystkim sprawy wynikające z Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydaliśmy 1346 zaświadczeń. Są to zaświadczenia potwierdzające posiadanie bądź nie posiadanie gruntów, prowadzone przez Komorników, Urzędy Skarbowe jak również zapytania osób fizycznych odnośnie posiadania gruntów. Dokumenty takie są niezbędne do KRUS - u bądź ZUS – u. Inspektorzy w komórce kontroli geodezyjnej skontrolowali 2424 prace geodezyjne. Automatycznie orzekli o włączenie ich do zasobu.  W okresie sprawozdawczym nadano cechy dokumentów tzn. wypisom i wyrysom, a dotyczyło to 3057 spraw. Przede wszystkim wykonujemy prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, gdyż wyniki tych opracowań służą między innymi do podatków. Również w ramach tych prac opracowywane są mapy zasadnicze. Na dzień dzisiejszy są to bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań w skali od 1:500 i 1:5000. W okresie sprawozdawczym obszar przyjętych opracowań to ok. 8000 hektarów. Do końca roku prace takie mają być zakończone na ok. 7000 hektarów. Prace takie są finansowane w większości ze środków powiatu i w okresie tego roku jak również przyszłego roku jest to kwota ok. 450 tys. zł. Około 100 tys. zł dostajemy w ramach dotacji z budżetu państwa. W części też takie dofinansowania deklarują gminy. Na ten rok jest to kwota 50 tys. zł. W tym roku uczestniczą w takim dofinansowaniu Burmistrz Gminy Wasilków i Burmistrz Gminy Choroszcz. W ubiegłym roku takie dofinansowania wpłynęły z Gminy Turośń Kościelna oraz od Burmistrza Łap. Na najbliższy rok mamy złożone deklaracje od Wójta Gminy Dobrzyniewo, Burmistrza Zabłudowa jak również Wójta Gminy Turośń Kościelna.  Działalność Referatu Gospodarki Nierolnymi wynika z Ustawy o gospodarce gruntami. Zgodnie z ustawą Starosta w ramach zadań prowadzi zasób gruntów Skarbu Państwa jak i zasób powiatu. W tym roku w pierwszym półroczu potwierdziliśmy prawo własności dróg powiatowych. Było to 70 wniosków dla 76 działek. Również do zadań tego Referatu należy ujawnianie prawa własności powiatu w księgach wieczystych i w tym roku załatwiono 33 takie wnioski ogółem dla 81 działek. Również prowadzimy sprawy z zakresu orzekania o zwrotach bądź odszkodowaniach za nieruchomości wywłaszczone wcześniej. Dość dużo spraw w tym roku prowadzimy z zakresu ustalania odszkodowań za drogi. W strukturach jest też Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi. Tutaj zadania należące do tego referatu to scalenia i wymiana gruntów, rekultywacja gruntów, regulacja stanów prawnych gruntów, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, wydawanie zaświadczeń o spłacie należności wcześniej zaciągniętych, wydawanie opinii w zakresie decyzji o warunkach zabudowy dotyczących ochrony gruntów. W zakresie aktualizacji klasyfikacji gruntów wydano 43 decyzje. 10 decyzji wydano w zakresie zwrotu gruntów byłym właścicielom w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. O wyłączeniu gruntów orzeczono w 147 decyzjach. Około 600 wydano postanowień dotyczących uzgodnienia warunków zabudowy na wniosek Wójtów i Burmistrzów. Oprócz wydawania decyzji, postanowień do Wydziału zgłasza się bardzo dużo interesantów. Zawsze staramy się być pomocni. Dziękuję za uwagę”.

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację do wiadomości.

Ad 6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (zał. nr 7).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony Państwu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku polega tylko na tym, że nastąpi zmiana zwiększenia środków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 24 770 zł i o taką kwotę następuje zmniejszenie wydatków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych wyłącznie na zakup urządzeń w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, w tym roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są znacznie niższe niż w roku ubiegłym o ponad 800 000 zł. Konieczne było wprowadzenie dość ostrych ograniczeń w zakresie przyznawania tych środków. Wprowadziliśmy ograniczenia w zakresie liczby osób, które mogą korzystać z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, pomimo tego osoby, które się kwalifikują w związku z tymi ograniczeniami też nie otrzymały tych świadczeń. Na zaplanowane środki na dofinansowanie urządzeń dotyczących likwidacji barier architektonicznych i technicznych, nie ma tyle wniosków ile w roku poprzednim. W związku z tym tutaj powstała pewna rezerwa środków i proponuję aby zostały one przeznaczone na dofinansowanie turnusów dla tych osób, z którymi się wcześniej skontaktowaliśmy, i które są jeszcze zainteresowane wyjazdem w IV kwartale”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła zebranym pozytywna opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIV/273/2013 z dnia 26 września 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (zał. nr 8).

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 9).

            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Gmina Michałowo zamierza w roku 2013 złożyć wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, aby w 2014 roku przy udziale środków finansowych z tegoż Programu przebudować drogę Suszcza – Bindziuga. Dzisiaj jest to droga o kategorii powiatowej. Pamiętamy, że na poprzedniej Sesji Rady Powiatu Białostockiego podjęli Państwo uchwałę w sprawie zmiany kategorii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej właśnie tej drogi, ale rzecz stanie się dopiero z dniem 1 stycznia 2014 roku. Dlatego też wniosek o przebudowę drogi składa zarządca właściwy dla danej kategorii. W tej sytuacji jest to możliwe tylko w taki sposób, że Burmistrz będzie zarządzał drogą powiatową na podstawie ustawy o drogach publicznych, ale żeby to się stało najpierw Rada Powiatu Białostockiego powinna podjąć uchwałę o powierzeniu gminie zarządzania publiczną drogą powiatową. W ślad za tym będzie podpisane porozumienie, które będzie obligatoryjnym załącznikiem do wniosku pomocowego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIV/274/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo zarządzania publiczną drogą powiatową (zał. nr 10).

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania z bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania z bieżącego utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 11).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Gmina Juchnowiec Kościelny chce pomóc drogom powiatowym poprzez usuwanie zakrzaczenia, które jest zbędne kiedy wchodzi na jezdnię bądź pobocze drogi. Dlatego też, aby to mogło być zrealizowanie potrzeba podjąć uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania z bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Jak wspomniałem odnosi się to wyłącznie do usuwania zakrzaczenia, nie dotyczy to usuwania drzew lub wykonywania jakichkolwiek innych asortymentów w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. W ślad za tym będzie podpisanie porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny”.   

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIV/275/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania z bieżącego utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 12).

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadania dotyczącego drogi powiatowej.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadania dotyczącego drogi powiatowej (zał. nr 13).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała dotyczy upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie wraz z budową zjazdów – etap II” . Z treści uchwały wynika, że może to być realizowane po zrealizowaniu przez Gminę Turośń Kościelna przedsięwzięcia pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678”. Jest to takie wsparcie wniosku pomocowego jaki Gmina Turośń Kościelna zamierza do 30 września br. złożyć do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej.

Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią do ww. projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIV/276/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadania dotyczącego drogi powiatowej (zał. nr 14).

Ad 10

Przyjcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2013 roku.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2013 roku (zał. nr 15).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, informacja przedłożona Wysokiej Radzie była przedmiotem posiedzeń wszystkich Komisji Rady Powiatu Białostockiego. Dnia 12 września br. informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2013 roku uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, wyrażoną Uchwałą Nr II-00320-80/13 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białostockiego informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku (zał. nr 16). Stan zaawansowania wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków nie wzbudza poważnych niepokojów, że w II półroczu budżet nie będzie wykonany. Stosunkowo niskie zaawansowanie w wykonaniu wydatków majątkowych, czyli wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, że terminy przekazania inwestycji przewidziane są na II półrocze i większego zagrożenia w tym zakresie nie ma. Nie ma też na razie żadnych przesłanek, ażeby dokonywać nowelizacji uchwały budżetowej w pewnym zakresie”.

Wobec braku pytań do referowanego materiału, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych Komisji.

         Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Maciej Rafał Bojanowski poinformował, iż Komisja Rewizyjna  wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2013 roku.

         Pan Marian Olechnowicz - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja zapoznała się z powyższą informacją i wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.

         Komisja Infrastruktury Technicznej, także wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

         Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odczytał pozytywną opinię Komisji do powyższej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.

         Pan Marek Żmujdzin stwierdził, iż Komisja Rolnictwa i Środowiska wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.

         Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu przedstawiła Wysokiej Radzie pozytywną opinię do ww. informacji.

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk.

         Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła informację Zarządu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2013 roku.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 17).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejna zmiana w budżecie Powiatu Białostockiego na bieżący rok polega na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 189 700 zł. Zwiększone dochody pochodzą z pomocy finansowa udzielona przez gminy Powiatu Białostockiego. Gmina Wasilków udzieliła pomocy finansowej  na kwotę 35 000 zł na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, Gmina Juchnowiec Kościelny 20 000 zł na opracowania dokumentacji projektowej na drogi powiatowe oraz Gmina Łapy na dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach i to jest kwota 14 700 zł. Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach zwiększa się plan dochodów budżetu w związku ze zwiększonymi wpływami z usług szkoleniowych. Tak się dzieje po wygranych przetargach, w których uczestniczyło Centrum Kształcenia Praktycznego. Zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwitę 90 000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych; 80140 Centra kształcenia ustawicznego – o kwotę 370 000 zł na zakup obrabiarki sterowanej numerycznie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach do realizacji nauki zawodu (kwota 250 000 zł) oraz koszty szkoleń w wyniku wygranych przetargów (kwota 120 000 zł); 85410 Internaty i bursy szkolne – o kwotę 20 000 zł na zakup urządzeń do kuchni oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Internatu w I LO w Łapach. Również na wniosek pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie z planu wydatków bieżących przenosi się kwotę 57 564 zł na wydatki majątkowe, a konkretnie chodzi o zakup urządzeń do pralni w Domu Pomocy społecznej w Uhowie. Zmniejszenie planu wydatków występuje w Rozdziale Starostwa powiatowe, a konkretnie Starostwo Powiatowe w Białymstoku i to jest zmniejszenie o kwotę 290 300 zł na zadaniu inwestycyjnym budynku przy ul. Geodetów w Białymstoku. Odpowiednio zmiany, o których powiedziałam znajdują swoje odzwierciedlenie w Załączniku Nr 3”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zapytał o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Zgodnie z przepisami prawa zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianą na dany rok jest niezbędna wtedy jeżeli następują zmiany w zakresie planowanego wyniku budżetu, bądź też przychodów i rozchodów budżetu. Ta zmiana nie powoduje ani zwiększenia deficytu, jak również i bez zmian jest ta część budżetu, która dotyczy dochodów i rozchodów”.

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIV/277/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 18 ).

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie Deklaracji Legionowskiej.

            Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie Deklaracji Legionowskiej ( zał. nr 19). Zaznaczył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Deklaracja Legionowska została podjęta przez Związek Powiatów Polskich i została przyjęta uchwałą Nr 36/13 dnia 28 czerwca 2013 roku. Natomiast poszczególne powiaty podejmują uchwały w sprawie poparcia. W uzasadnieniu piszemy, iż w Deklaracji Legionowskiej przyjętej 28 czerwca 2013 roku przez Zarząd Związku Powiatów Polskich zawarte zostało stanowisko w sprawie fundamentalnych działań na rzecz wspólnot lokalnych. Deklaracja akcentuje konieczność zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazuje, że bez ich wprowadzenia, niemożliwe będzie zachowanie dotychczasowej dynamiki wzrostu i rozwoju kraju. W imieniu Zarządu proszę o podjęcie uchwały”.

Wobec braku pytań do referowanego materiału, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych Komisji.

Pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie Deklaracji Legionowskiej przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Maciej Rafał Bojanowski,
 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska,
 • Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIV/278/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie Deklaracji Legionowskiej (zał. nr 20 ).

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w ramach konsultacji społecznych planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.

         Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały  w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w ramach konsultacji społecznych planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska ( zał. nr 21).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na poprzedniej Sesji Rady Powiatu Wysoka Rada podjęła uchwałę wyrażającej stanowisko w sprawie opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Było to stanowisko sprzeciwiające się opracowywaniu tych planów takiej postaci w jakiej są opracowywane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. W chwili obecnej prace nad tymi planami zostały zakończone i trwają konsultacje społeczne. Jednocześnie w odpowiedzi na uchwałę Wysokiej Rady, która została przekazana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie otrzymaliśmy odpowiedź, w której Generalna Dyrekcja nie zgadza się ze stanowiskiem Rady. Do dnia 7 października trwają konsultacje społeczne odnośnie już przygotowanego projektu planu. Sprawa była przedstawiana na Komisji Rolnictwa i Środowiska i członkowie tejże Komisji podjęli decyzję, że należy wystosować ponowne stanowisko będące jednocześnie formą zabrania głosu Rady Powiatu w konsultacjach społecznych. Tutaj został przygotowany projekt uchwały, jak również projekt tego stanowiska. Stanowisko podobnie jak poprzednio jest przeciwne opracowaniu tych planów”.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIV/279/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w ramach konsultacji społecznych planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska (zał. nr 22 ).

Ad 14

Interpelacje i zapytania Radnych.

Głos zabrał Radny Pan Marek Żmujdzin: „Podczas obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej pytałem Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o podmiot odpowiedzialny za objazdy przy drogach powiatowych. Objazd przy remontowanej przez powiat drodze Al. Niepodległości był tragiczny. Ponadto, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na inne sprawy. Na ul. Mickiewicza, zakręt koło Nowosiółk, w tym miejscu po opadach deszczu zawsze stoi woda. Oprócz tego chciałbym zwrócić uwagę, iż są zastoje wodne również na ulicach w Choroszczy, na ul. Dominikańskiej po obu stronach, na wysokości posesji Nr 20 i na ul. Mickiewicza przy plebani. Poza tym, podczas zebrania w Choroszczy mieszkańcy mówili o chodniku przy ul. Zastawie do Szosy Kruszewskiej.”

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Ad 15

Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RPB.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż  XXXIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 22 sierpnia 2013 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIII/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku.

Ad 16

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęły pisma:

1) Pismo z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące odpowiedzi na stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Ostoja Knyszyńska ( zał. nr 23 ),

2) Pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku w sprawie kontraktowania usług rehabilitacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ( zał. nr 24),

3) Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków informujące o udzieleniu Podlaskiemu Oddziałowi Okręgowemu Podlaskiemu ( zał. nr 25).

Ad 17

Zamknięcie obrad XXXIV sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXIV Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 26 września 2013 roku, o godz. 1230.

 

Protokołowała:                                                                                                                                                   Podpisał:

Anna Gadomska                                                                                                                             Pan Sławomir Gołaszewski

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-09-2013

Data udostępnienia w BIP: 13-11-2013 13:24

Data modyfikacji informacji: 13-11-2013 13:24