Protokół Nr XXVII/2013 z dnia 28.02.2013r.

RP.0002.27.2013

 

Protokół Nr XXVII/2013

z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 28 lutego 2013 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 28 lutego 2013 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich Radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 21 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była Pani Barbara Grabowska, Pan Zdzisław Łukaszewicz oraz Pani Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona).

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXVII Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 

Radny Pan Marian Olechnowicz zwrócił uwagę, iż na obrady Sesji przybyli przedstawiciele Gminy Choroszcz, w związku z powyższym zaproponował, by Przewodniczący Rady Powiatu przed realizacją porządku obrad udzielił głosu gościom.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż Rada Powiatu wysłucha zaproszonych gości, ale ad hoc nie będzie wprowadzała do porządku obrad żadnych innych dodatkowych spraw.

Przed realizacją porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski skierował do Zarządu prośbę o rzetelne przygotowywanie materiałów pod obrady Komisji i Sesji i dostosowanie się do planu pracy Rady w zakresie terminów.

Ad vocem, Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego złożyła wyjaśnienia w tej sprawie. Zaznaczyła, iż przesunięcie terminu sesji spowodowane jest czasami innymi okolicznościami zewnętrznymi, niezależnymi od Zarządu, czy Pani Skarbnik. Są to na przykład ostateczne informacje o dotacjach i subwencjach.

Radny Pan Marek Żmujdzin wyraził swój sprzeciw przeciwko zmianie terminu sesji w marcu na 28 marca 2013 roku. Kościół Katolicki rozpoczyna obchody najważniejszych wydarzeń w całym roku liturgicznym, a Wielki Czwartek, który jest pierwszym dniem Triduum Paschalnego.  Pan Radny poprosił o uszanowanie tego czasu.

 

Porządek obrad przyjęto, jednogłośnie,  do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXVII sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.
 5. Prezentacja „Systemu Informacji o Terenie” w Powiecie Białostockim – Firma GEOSYSTEM w Warszawie.
 6. Informacja o wpływie, sposobie załatwienia i problematyce skarg i wniosków wniesionych do Starosty Powiatu Białostockiego w 2012 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RPB.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XXVII sesji RPB.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 24 stycznia 2013 roku do dnia 27 lutego 2013 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • rozpatrzył pismo Komendy Miejskiej PSP w sprawie przyznania środków finansowych na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP,
 • podpisał informację do wójtów i burmistrzów gmin o naborze wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego,
 • udzielił pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu do reprezentowania Powiatu przed instancjami sądowymi,
 • rozpatrzył pisma Komendy Miejskiej Policji w sprawie dofinansowania kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz samochodu na potrzeby Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego,
 • przyznał premie za miesiąc luty 2013 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

            Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • XIV Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Domu Kultury
  w Czarnej Białostockiej,
 • naradzie dotyczącej podsumowania działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku za 2012 rok,
 • spotkaniu Członków Konwentu Białostockiego Obszaru Metropolitalnego,
 • konferencji „Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego,
 • posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,
 • inauguracji Muzeum Wirtualnego w Domu Kultury w Łapach,
 • otwarciu strzelnicy szkolnej Zespołu Szkół w Michałowie,
 • spotkaniu podsumowującym funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2012 roku,
 • finale konkursu „Piosenki Pokolenia Naszych Rodziców” w Tykocinie,
 • uroczystości przekazania samochodu pożarniczego OSP w Jurowcach,
 • posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 • spotkaniu z przedsiębiorcami z terenu Miasta i Gminy Łapy.

Głos w tym punkcie zabrał Zastępca Burmistrza Choroszczy – Pan Mirosław Zalewski: „Chodzi nam o realizację inwestycji na Alei Niepodległości w Choroszczy i o nasze stanowisko w tej sprawie. Tak, jak Pan Starosta przedstawił, jest deklaracja z naszej strony, że wybudujemy ten kawałek kanalizacji w odpowiednim terminie, żeby w żaden sposób nie blokować inwestycji drogowej. Chodzi tu o drobny odcinek 90m, zaplanowany pod chodnikiem. To jest taki drobiazg, który w żaden sposób nie powinien się przekładać na Państwa stanowisko w tym momencie, bo przecież nie jedną inwestycję wspólnie zrealizowaliśmy i problemów nie było. Z każdej inwestycji wychodziliśmy, tak, jak trzeba. Do żadnych dziwnych sytuacji nie dochodziło, więc tutaj deklarujemy, bo do tej pory takich pieniędzy w budżecie nie mieliśmy, ale skoro pojawił się ten problem, to mamy sesję 25 marca 2013 roku i na tej sesji zostaną przesunięte środki na to, żeby ten krótki kawałek kanalizacji wybudować. Na pewno ją wbudujemy, zanim Państwo wejdziecie ze swoją inwestycją drogową. Mamy wystarczająco dużo czasu i myślę, że żadnych zagrożeń nie ma”.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pomysł z wykonaniem odcinka kanału sanitarnego w pasie drogowym drogi powiatowej, w miejscu kolizji pod przyszłą infrastrukturą drogową jest bardzo dobry. Po prostu, chyba nie ma lepszego pomysłu, żeby przeprowadzić inwestycję drogową i budowę kanalizacji sanitarnej. To, co Pan Burmistrz powiedział, przyjmujemy, tylko potrzebna jest nam konkretna data. Nic więcej”.

Radny Pan Jan Kaczan zgłosił pytanie do Zarządu: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym się dopytać, ponieważ w informacji przedstawionej przez Pana Starostę, jest informacja, iż podjęto uchwałę w sprawie przekazania środków trwałych, stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego. Chciałbym się dowiedzieć, o jakie środki trwałe chodzi i w jakim celu zostały one przekazane i komu?”.

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta uchwała została podjęta w związku z zakończeniem projektu w Supraślu, dofinansowywany ze środków zewnętrznych i ponieważ to był projekt, który firmował Zarząd, w wyniku tego zostało zakupione wyposażenie do „Bukowiska” do działalności sportowej i turystycznej i należało formalnie, po zakończeniu realizacji tego projektu, przekazać nabyte środki z tego funduszu, żeby się tym posługiwało „Bukowisko” i tego właśnie dotyczy ta uchwała. Potem, w ślad za tym, poszły jeszcze protokoły zdawczo- odbiorcze”.

Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Starosto, podał Pan informację, że Zarząd wystąpił do Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie współfinansowania ewentualnej przebudowy mostu na rzece Czapielówka. Czy już jest jakaś odpowiedź? Może jest jakaś decyzja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej? Mówię to w kontekście planu wydatków inwestycyjnych na 2013 rok, gdzie w miejscu partnera powiatu jest gmina i jest kwota 300.000zł, natomiast my się dowiadujemy tylko i wyłącznie o tym, że pismo zostało skierowane”.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Cały czas korespondujemy w tej sprawie, bo oprócz takich spraw załatwianych ustnie, to musi być jeszcze dokumentacja, więc występujemy formalnie na piśmie i generalnie, nie było wiadomo, czy będą pieniądze na obiekty inżynierskie. Okazało się, że te pieniądze są i dzisiaj jest ostatni termin na to, żeby załatwić temat i dosyć szybko nad tą sprawą pracowaliśmy. Wystąpiliśmy o zajęcie stanowiska przez Pana Burmistrza. Została podjęta uchwała Rady Miejskiej Czarna Białostocka. Zapisano 300.000zł. Montaż finansowy jest taki, że występujemy o 600.000zł do Pana Ministra. Kwota 300.000zł jest z Gminy Czarna Białostocka i 300.000zł leży po stronie powiatu. Koszt całej inwestycji 1.200.000zł. Praktyka jest taka, że są określone pieniądze i dotąd było tak, że wystąpień było więcej niż pieniędzy, w związku z tym ta kwota stanowiła 50%, ale co roku udawało się nam jakieś pieniądze zdobyć. Jeżeli Wysoka Rada podejmie dzisiaj uchwałę dotyczącą budżetu, to będziemy mieć podstawę, żeby jeszcze dzisiaj wysłać wniosek, w ostatnim dniu, i ubiegać się o te pieniądze”.

Radny Pan Walenty Sic zgłosił pytanie dotyczące spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną: „W informacji o pracach Zarządu Powiatu jest takie stwierdzenie, że podpisano wniosek o finansowanie przez PZU zadania prewencyjnego realizowanego na rzecz DPS w Czerewkach. O co tutaj chodzi i na czym polega to zadanie?”.

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to jest tak, że my ubezpieczamy naszych pracowników w PZU i płacimy określone składki. PZU gromadzi taki pewien tzw. fundusz prewencyjny, z którego mogą korzystać te jednostki, które ubezpieczają swoich pracowników PZU i mogą za te środki zakupić środki trwałe lub przeprowadzić inwestycje, które służą zabezpieczeniu przed wypadkami. Pan Dyrektor zaplanował, że wykona schody antypoślizgowe i zabezpieczenie wewnątrz budynku, które będzie zapobiegało wypadkom i to nie jest z naszych pieniędzy i nie jest wymagany wkład własny. Całość zamierzenia będzie zrealizowana z tego funduszu prewencyjnego”.

Radny Pan Paweł Kondracki zadał pytanie dotyczące odpowiedzi na pismo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w sprawie finansowania Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych jednostek OSP. Jednocześnie zapytał, czy jest już znany termin i miejsce tych zawodów?

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z treścią tego pisma, ale jeszcze odpowiedzi nie udzielił. Komendant ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 10.000zł, ale stanowisko Zarządu jest takie, żeby ufundować nagrody, jak w latach poprzednich. Jeżeli chodzi o termin, to mówi się o wrześniu, ale termin nie został jeszcze określony, natomiast miejscem ma być Tykocin. Jeżeli z jakichś względów w Tykocinie nie wyjdzie, to rezerwowym miejscem są Łapy”.

Radny Pan Jacek Sak poprosił o rozszerzenie punktu dotyczącego podpisania protokołu uzgodnień odnośnie zawarcia umowy darowizny nieruchomości położonej w Supraślu.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „To jest kwestia związana z tym tematem przekazania w formie darowizny nieruchomości przy DD w Supraślu. Są podpisane protokoły, został zawarty akt notarialny z przeznaczeniem na wyraźny cel - poprawa infrastruktury drogowej. W ramach tego ma być robione rondo w Supraślu i kilka stanowisk postojowych”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski poprosił o wyjaśnienie, co wynika z przyjęcia rozliczenia dotacji przyznanej dla SP ZOZ w Łapach na dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”. Zapytał również o to, czy inwestycja została już zakończona i czy uzyskano premię z tytułu termomodernizacji? Kolejne pytanie Pana Macieja Rafała Bojanowskiego dotyczyło tego, jaka jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o prawidłowości planowanej kwoty długu, określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej i o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2013 rok Powiatu Białostockiego?

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Zacznę od drugiej kwestii i informuję, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku jest pozytywna. Wracając do pierwszego pytania, chcę wyjaśnić, że sama termomodernizacja jest rozłożona na 3 lata. Mieliśmy I okres. Występowaliśmy do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i pytaliśmy, jaki jest poziom dofinansowania, bo był on określany na 50% i w tych proporcjach przekazywaliśmy pieniądze. W szczegółach, to wygląda to tak, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska finansuje część- ok. 50% i drugą część mają dać samorządy. W tym przypadku były przekazywane nasze pieniądze z budżetu powiatu na dofinansowanie tej inwestycji. Udzielaliśmy też pożyczki na tą część, pod którą mają być przeznaczone pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mechanizm jest taki, że najpierw trzeba inwestycję zrobić, a dopiero potem się ją rozlicza i stąd jest ta pożyczka. W międzyczasie otrzymaliśmy informację, że być może dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wzrośnie do 85%. Formalne umowy jeszcze nie zostały podpisane, ale zostało to ogłoszone publicznie i myślę, że prace się toczą. Całość zadania to ok. 2.000.000zł i ma być zrealizowane przez 3 lata. W tej chwili realizowane jest docieplenie budynku głównego. Poprosiliśmy o rozliczenie, by mieć pewność, że pieniądze poszły na właściwy cel”.

Innych pytań i uwag w tym punkcie nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o pracach Zarządu między sesjami.

 

 

 

Ad 4, 5

Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku oraz prezentacja „Systemu Informacji o Terenie” w Powiecie Białostockim – Firma GEOSYSTEM w Warszawie.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż zgodnie z sugestią Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku – Pana Tadeusza Stanisława Jastrzębskiego oba punkty będą omawiane łącznie.

Pierwszym mówcą był Pan Zbigniew Malinowski - Dyrektor Handlowy Firmy „Geo-System”  sp. z o.o w Warszawie. W oparciu o pokaz multimedialny, przybliżył on zebranym stan informatyzacji rejestrów numeracji adresowej w gminach oraz przedstawił możliwości systemu informacji o terenie dla Powiatu Białostockiego. Ważnym elementem współdziałania gmin i powiatu jest wymiana informacji przestrzennej przechowywanej w prowadzonych przez samorządy rejestrach. Jednym z ważniejszych spośród tych rejestrów jest ewidencja miejscowości, ulic i adresów, którą niemal wszystkie gminy przy pomocy firmy „Geo-System” zbudowały w postaci teleinformatycznej. Zapewniona została tym samym jednolitość i natychmiastowa dostępność tych danych na terenie całego powiatu. W następstwie pozwoliło to zbudować w oparciu m.in. o aktualne informacje przestrzenne z gmin i z PODGiK prezentowany system bialostocki.e-mapa.net. System działający obecnie w postaci testowej może być rozbudowany o kolejne warstwy i funkcjonalności, m.in. automatyczną obsługę wykonawców geodezyjnych. Firma „Geo-System” od wielu lat zajmuje m.in. się budową systemów informacji przestrzennej w samorządach, z dorobkiem ponad 430 wdrożeń na terenie całego kraju - wykaz wszystkich wdrożeń można odnaleźć na stronie www.punktyadresowe.pl.. Jednocześnie, po raz kolejny, Pan Zbigniew Malinowski – Dyrektor Handlowy Firmy „Geo – System” sp.o.o w Warszawie podziękował za zaproszenie oraz możliwość podzielenia się doświadczeniami i efektami pracy, w związku z budowaniem infrastruktury informacji przestrzennej powiatu.

Następnie, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku – Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski przedstawił zebranym sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku (zał. nr 5).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi z „Geo – Systemu” za tak szybki pokaz problemu, który już się rozwija i ludzie zaczynają coraz bardziej korzystać z portali internetowych. Zacznę swoje wystąpienie od sprawozdania, a ponieważ wszyscy Państwo dostaliście materiały zwrócę uwagę tylko na niektóre jego elementy. Cieszę się, że na podstawie tych materiałów taka edycja na „Geo-portalu” jest możliwa, ponieważ to właśnie dzięki pracy pracowników wydziału, ale też Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej te wszystkie dane zostają zasilane do systemy i z tych danych korzystają gminy, powiatu, czy Geo-portal krajowy. Jak widzicie Państwo obsługujemy obywateli naszego powiatu w ilości ok. 18.000 osób w ciągu roku. Jest to znaczna liczba ludzi. Jak Państwo zapewne wiecie, zmierzamy ku temu, by za pomocą systemów informatycznych Geo-portalowych  ułatwić pobranie wypisów, wyrysów, mapy zasadniczej bezpośrednio z domu, po zamówieniu i dokonaniu opcji opłaty, o ile taka będzie przewidziana nowymi przepisami. Generalnie dochody z tytułu obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wyniosły w roku 2012 blisko 1.700.000zł. Wśród uczestników, którzy budują te dochody są zarówno jednostki wykonawstwa geodezyjnego, jak i społeczeństwo naszego powiatu, miasta Białystok, ponieważ wiele obrębów jest przyległych do miasta i w tym obrębach mieszkają mieszkańcy Białegostoku. 59% są to usługi bezpośrednio dla mieszkańców i urzędów, natomiast 41% wpływów pochodzi od jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Na zakończenie, została dołączona mapka powiatu, gdzie sygnaturami poszczególnymi wykazane są elementy, co już mamy na terenie powiatu. Białe obszary, są to obszary zrealizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tzw. „Elpis” i te obszary jakąś ewidencją są zapełnione i na razie ona służy zarówno obywatelom, ale przede wszystkim Agencji, która wykorzystuje je do dopłat bezpośrednich.  Wszystkie inne kolory, które macie Państwo wykazane, są to już opracowania stricte geodezyjne, zakończone pełną modernizacją ewidencji gruntów, zarówno budynków, lokali, samej ewidencji, czy też tzw. mapą zasadniczą. Od dnia wczorajszego na naszym portalu białostockim ponownie została uruchomiona warstwa uzbrojenia podziemnego. Zapraszam Państwa na stronę naszego portalu białostockiego, gdzie w trybie publicznym możemy sobie obejrzeć budynki, działki, uzbrojenie przyległe do tych nieruchomości na tle orto – foto mapy, na tle innych informacji, które są dostępne na portalach krajowych”.

Radny Pan Jacek Chrulski zapytał: „Ja mam pytanie dotyczące funkcjonowania Ośrodka, w której pracują również geodeci. Czy Pan, jako szef posiada oświadczenia swoich pracowników o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej lub mogącej mieć wpływ na bezstronność podejmowania decyzji”.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku – Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski odpowiedział, iż pracownicy Ośrodka złożyli stosowne oświadczenia, które znajdują się w aktach osobowych poszczególnych pracowników.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

 

Ad 6

Informacja o wpływie, sposobie załatwienia i problematyce skarg i wniosków wniesionych do Starosty Powiatu Białostockiego w 2012 roku.

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie informację o wpływie, sposobie załatwienia i problematyce skarg i wniosków wniesionych do Starosty Powiatu Białostockiego w 2012 roku (zał. nr 6).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w roku 2012 do Starosty Powiatu Białostockiego wpłynęło 12 skarg. Dotyczyły one działania pracowników jednostek organizacyjnych, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – 2 skargi; Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – 2 skargi; Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – 1 skarga. Ze skarg złożonych na pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku jedna skarga dotyczyła lokalizacji zjazdy z drogi powiatowej na posesję, a druga przebudowy drogi w miejscowości Chodory. Dwie skargi, pochodzące od osób bezrobotnych zawierały zażalenia odnośnie negatywnego rozpatrzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wniosku o zorganizowanie stażu pracy, a jedna dotyczyła wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie.  Skarga na działalność DPS w Czerewkach zawierała zarzuty odnośnie nieprawidłowości zaistniałych, w związku z zatrudnieniem pracownika na czas określony w ramach zastępstwa. Wszystkie skargi, które wymieniłam, na jednostki organizacyjne zostały uznane za bezzasadne i do skarżących zostały wystosowane szczegółowe wyjaśnienia w tych sprawach. Pozostałe 7 skarg, to były zarzuty stawiane na pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w tym 4 skargi dotyczyły pracowników Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji i z tej liczby 4 skarg trzy odnoszą się do sposobu załatwiania spraw związanych z wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, które ma być prowadzone w miejscowości Ignatki. Skargi te były składane przez podmioty ubiegające się o te zezwolenia. Dalej trwają wyjaśnienia w tej sprawie. Czwarta skarga na ten wydział, to był zarzut bezczynności pracowników w zakresie dochodzenia prowadzonego w związku z bezprawnym wycięciem drzew na terenie ogrodu działkowego w Zabłudowie. Na działanie pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wpłynęły 2 skargi. Jedna dotyczyła nabycia lokalu pochodzącego z zasobu Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Surażu, a druga to był zarzut odnośnie nieprawidłowości włączenia do zasobu geodezyjnego nieruchomości. Te skargi również zostały uznane za bezzasadne. Ostatnia skarga została złożona na pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku w związku z odmowa wydania wtórnika prawa jazdy. Powód odmowy był taki, iż w dokumentacji był brak aktualnych badań lekarskich kierowcy. Skargi na działanie pracowników wydziałów też zostały uznane za bezzasadne, a załatwienie polegało na udzieleniu skarżącym wyczerpujących wyjaśnień. Należy podkreślić, że staramy się zawsze rozpatrywać skargi z dołożeniem wszelkich starań, co do terminu i istoty skargi”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o wpływie, sposobie załatwienia i problematyce skarg i wniosków wniesionych do Starosty Powiatu Białostockiego w 2012 roku.

 

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 7).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Radnym 18 lutego 2013 roku została przedstawiona pierwsza wersja zmian, czyli tych najistotniejszych, która była tematem obrad Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu 21 lutego 2013 roku i również Komisji Budżetu i Finansów w dniu wczorajszym. W dniu dzisiejszym Zarząd uwzględnił ostatnie pisma Ministra Finansów, które wpłynęły po 22 lutego 2013 roku, jak też i wojewody o ostatecznych kwotach subwencji dla powiatu i dotacjach na rok 2013. Siłą rzeczy nie mogło to być przedmiotem obrad Komisji, które to rozpatrywały, w związku tym, chciałabym Państwu przedłożyć pod rozwagę dwa rozwiązania: uchwalenie zmian w budżecie wg tej wersji, którą Państwo mieliście wcześniej, czyli bez zmienionej subwencji oświatowej i dotacji na Ośrodek Wsparcia w Łaźniach, bądź też przychylenie się do autopoprawek Zarządu wprowadzonych dzisiaj, czyli w tej wersji, która dziś została wydrukowana i wyłożona Państwu. W każdym razie pierwsza i druga wersja różnią się jedynie tym, że w dzisiejszej wersji zmian w budżecie zostały wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków w części – zał. nr 1 różne rozliczenia, dział 758, rozdział – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem, które wpłynęło do Starostwa w dniu 22 lutego, subwencja oświatowa jest zwiększona o 209.255zł i po zmianach wynosi 11.979.339zł. Natomiast część równoważąca subwencji jest mniejsza o kwotę 4.260zł i po tych zmianach wynosi 4.828.909zł. Jeśli chodzi o ostateczne kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, to wg pisma Wojewody informującego o tych kwotach zmiana dotyczy jedynie wysokości dotacji na Ośrodek Wsparcia w Łaźniach. Jest to na str. 2 zał. nr 1 wykazane w dziale pomoc społeczna, rozdział 85203 ośrodki wsparcia i jest to zmniejszenie kwoty dotacji o 8.000zł. Po zmianie dotacja na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznym w Łaźniach wynosi 806.000zł. To są te autopoprawki, które dziś Zarząd postanowił przedłożyć Wysokiej Radzie do uwzględnienia, jeśli chodzi o zmiany w budżecie. Tak jest po stronie dochodów, po stronie wydatków konsekwencją tego jest zwiększenie planu wydatków w dziale oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność, a jeśli chodzi o skutki zmniejszenia dotacji – jest to zmniejszenie wydatków Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznym w Łaźniach o 8.000zł. Po tych zmianach budżet zwiększa się o kwotę 3.412.823zł w tej wersji dzisiejszej. W tej, którą Państwo mieliście wcześniej zwiększenie budżetu jest o kwotę 3.215.828zł, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jeśli chodzi o planowany wynik budżetu jest on bez zmian i inne wielkości, jak przychody i rozchody również się nie zmieniają. Oczywiście zmiany dotyczą głównie wprowadzonej udzielonej pomocy finansowej przez gminy na drogi powiatowe, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zał. nr 3, w którym odpowiednio zwiększone są środki na inwestycje drogowe. Z nowych inwestycji wprowadzona jest inwestycja w Gminie Czarna Białostocka, a to w tym celu, aby można było wykazać w budżecie, że zapewnione są środki tzw. wkładu własnego, czyli 50%, aby można było aplikować do Ministra Infrastruktury o rezerwę subwencji na uzupełnienie 50% inwestycji. Zostało to dokonane wzorem lat ubiegłych. O tyle sprawa podjęcia tejże uchwały w dniu dzisiejszym jest pilna, gdyż dziś mija termin złożenia wniosku i jeszcze dzisiaj ten wniosek musi trafić do Ministra Infrastruktury”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał o kwotę 1.750.000zł na przebudowę wraz z nadbudową i rozbudową budynku przy ul. Nowowarszawskiej: „Czy coś się w tym roku ruszy, czy ta kwota jest zaplanowana przyszłościowo?”.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nasze działania związane są z tym, czy dostaniemy pozwolenie na budowę. W wyniku postępowania konkursowego z ustawy o zamówieniach publicznych została wyłoniona projektantka, która tą swoją pracę miała wykonać 1,5 roku temu. W tej chwili wezwaliśmy ją do okazania postępu swoich prac i dostaliśmy informację, że jest chora i spotka się z nami z tydzień, więc gdy będzie dokumentacja kompletna, to trzeba będzie ją złożyć. Urząd Miasta, jak każdy urząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie sprawy i jeżeli wszystko będzie prawidłowe, to dostaniemy pozwolenie na budowę, a jeżeli nie, to nie dostaniemy. Po tym fakcie podejmiemy decyzję, prawdopodobnie, jeżeli będą duże braki, to będziemy musieli zrezygnować z usług Pani projektant. Jeżeli byłoby pozwolenie na budowę, to będziemy mogli ogłaszać przetarg i szukać wykonawcy. Planowaliśmy, że te czynności wykonamy w roku 2012, przed zimą, stąd w projekcie budżetu na rok 2013 były planowane pieniądze na ten rok, na realizację inwestycji. Natomiast obecnie nałożyła się na to jeszcze ta sytuacja w Supraślu, gdzie przez dwa lata nie było naboru i jest budynek 4.500m2 i teraz jest kwestia koncepcji, czy mamy robić urząd w Supraślu, czy robić go w Białymstoku. Myślę, że jest to kwestia na Komisje i dzisiaj tego nie rozstrzygniemy”.

Ponieważ innych pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji. Podkreślił, iż pod głosowanie poddany zostanie projekt uchwały Rady wraz z ostatnimi autopoprawkami Zarządu, które zreferowała zebranym Pani Skarbnik.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Komisja Infrastruktury Technicznej również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVII/219/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 8).

 

 

 

Ad 8

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz tytułem wstępu poinformował zebranych, iż pierwotnie Powiat Białostocki reprezentował w LGD Starosta. Potem była podjęta uchwała, w której ustalono, iż Wicestarosta będzie reprezentowała Powiat z Zarządzie LGD, a Starosta w Radzie. To zostało zakwestionowane, stąd dzisiejsza propozycja projektu uchwały, by w LGD reprezentowała Powiat Białostocki Wicestarosta – Pani Jolanta Den (zał. nr 9).

Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.

Radny Pan Jacek Chrulski prosząc o głos zwrócił uwagę: „Proszę Państwa, uchwała była również dyskutowana na poprzedniej sesji grudniowej. Ja po tej sesji i uchwale postarałem się dokładnie przeanalizować dokumenty, które dotyczą funkcjonowania LGD i tam, pod Powiatem Białostockim są następujące nazwiska: Adam Kamiński, Wacław Muszyński, Tomasz Ołdytowski, Joanna Kurzawa, Wiesław Pusz, Marek Skrypko. To funkcjonuje, jako Powiat Białostocki. Nie wiem wobec tego, o co chodzi. My tu podejmujemy decyzje o tej reprezentacji, a to w takim składzie funkcjonuje. To jest pierwsza informacja i pierwsze moje pytanie, natomiast z analizy dokumentów wynika, że Powiat Białostocki chyba tylko po prostu kasę daje, natomiast żadnych korzyści z tego tytułu nie ma. W żadnym ze sprawozdań, a przeanalizowałem rok 2009, 2010 i 2011 nawet słowem Powiat Białostocki nie jest wspomniany w tym względzie i myślę, że tylko płacimy składkę, aby kilka osób miało niezłe posadki. Tak to wygląda z analizy tych dokumentów, które oczywiście są dostępne w internecie. Chciałabym prosić o wyjaśnienie tych osób, które reprezentują powiat”.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Monika Ratyńska złożyła wyjaśnienia: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała taka była podejmowana w grudniu, ale w tej uchwale grudniowej do reprezentowania Powiatu Białostockiego w LGD Puszcza Knyszyńska były wyłonione dwie osoby: Starosta i Wicestarosta. Teraz, zgodnie ze strategią LGD nie mogą być wpisane dwie osoby. My, wówczas, przygotowując tamtą uchwałę posiłkowaliśmy się Statutem LGD, a z niego nie wynika, że może być tylko jedna osoba reprezentująca daną jednostkę samorządu terytorialnego. W związku z tym trzeba było tą uchwałę zmienić. Natomiast, jeśli chodzi o te pozostałe nazwiska, to rzeczywiście są one wpisane w strategii. Wówczas, gdy była tworzona ta strategia i gdy było tworzone LGD, takie osoby były wpisane, jako reprezentacja i osoby tworzące strategię. Strategię, o ile pamiętam, to tworzyli: Adam Kamiński, Marek Skrypko i Tomasz Szeweluk. Oni brali udział przy pisaniu tego dokumentu strategicznego, natomiast, jeśli chodzi o reprezentację osób z Powiatu Białostockiego, trudno mi powiedzieć, czym się kierowano przy wyborze osób reprezentujących, ale część z nich jest tam z uwagi na zajmowane stanowisko, albo ze względu na miejsce zamieszkania na terenie powiatu, lub jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu, bo w strategii jest określone procentowo ilość np. czynnika społecznego, gospodarczego, samorządowego i tym kluczem należało się kierować wybierając ta reprezentację”.

Radny Pan Jacek Chrulski zwrócił uwagę: „Proszę Państwa, Rada Powiatu podejmuje decyzję o osobach reprezentujących powiat, a nie dwóch Panów, którzy zebrali się, żeby stworzyć strategię i wpisali sobie, ze Powiat Białostocki reprezentują „X”, „Y”, „Z”. Może niech Ci Panowie się zbiorą i zdecydują, że Pani Wicestarosta reprezentuje powiat. To jest stowarzyszenie, które działa, jak działa. Niektóre informacje, które są istotne z punktu widzenia działania tego stowarzyszenia kończą się na 2009 roku, a już mamy 2013 rok. Zapewne Pani Skarbnik wie, ile środków finansowych idzie tam z Powiatu Białostockiego, bo składki za ubiegły rok, to ponad 200.000zł, a za jeszcze poprzedni 300.000zł, a na te składki składa się 6-7 gmin plus Powiat Białostocki, czyli to nie jest działalność tylko i wyłącznie nie związana z pieniędzmi, działalność na rzecz powiatu, gmin itd.. Za tym idą konkretne pieniądze, więc ja bym prosił o uporządkowanie tej sprawy”.

 Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Monika Ratyńska stwierdziła: „Dostaliśmy cztery razy dofinansowanie z LGD Puszcza Knyszyńska, gdzie były zrealizowane 4 projekty w roku 2010 i 2011 na łączną kwotę do 100.000zł. Natomiast deklaruję, że zajmę się sprawdzeniem tych informacji. Ten obecny projekt uchwały określa przedstawiciela Powiatu Białostockiego, jako naszej instytucji, jako naszego samorządu, jako Starostwa. Trudno mi mówić o pozostałych przedstawicielach, jeżeli mamy do czynienia ze stowarzyszeniem, to być może niezbędne jest Walne zebranie”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył, iż jest w tej sprawie zbyt wiele niewiadomych, w związku, z czym poprosił jeszcze o zabranie głosu Pana Starostę.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Proszę Państwa, dyskusja jest bardzo ciekawa i problemów jest kilka. Sama idea tworzenia Lokalnych Grup Działania była taka, że obrazowo mówiąc, na terenie powiatu nie rządzi tylko Powiat Białostocki, jako administracja i Starostwo Powiatowe, jako radni Powiatu. Ideą Unii było to, by różne grupy łączyć we wspólnych działaniach. Generalnie mechanizm był taki, że jeżeli są gminy – to reprezentacja była 5-osobowa i na tej samej zasadzie była tworzona reprezentacja powiatu, gdzie my, jako administracja, jako Rada nie decydowaliśmy o całym składzie, tylko w tych proporcjach znalazła się administracja. Niektóre nazwiska znalazły się tam dlatego, że np. Adam Kamiński był Wicestarostą, pozostałe osoby pracowały u nas. Trudno mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, na ile jest to aktualne, bo trzeba się temu przyjrzeć. Jeżeli chodzi o składki, to sytuacja jest taka, że my jesteśmy chyba na uprzywilejowanej pozycji, bo gminy chyba te składki podniosły do 30.000zł, a my mamy składkę rzędu 10.000zł, ale Pani Skarbnik może zna szczegóły. Mamy cztery projekty zrealizowane. W tej chwili zgłoszony jest piąty projekt, który jest pozytywnie rozstrzygnięty – tworzenie w „Bukowisku” przeszkód krosowych do nauki jazdy konnej. Tam była idea taka, że mając bazę i krytą ujeżdżalnię należałoby stworzyć jeszcze warunki do tego, by można było nauczać i egzaminować w przyszłości, by stworzyć coś na kształt Centrum Kształcenia Praktycznego. Dzisiaj odnosimy się tylko do części związanej z administracją i dotąd Starostwo Powiatowe reprezentował Starosta, natomiast w tej chwili jest projekt uchwały, w którym mówimy, że Starostwo ma reprezentować Wicestarosta – Pani Jolanta Den. Jeżeli Wysoka Rada uzna, że taką uchwałę można podjąć, do czego zachęcam, to będziemy mieli sytuację jasną odnośnie reprezentacji Starostwa, natomiast pozostałe kwestie już na roboczo będziemy wyjaśniali na Komisjach, bo temat rzeczywiście jest ciekawy”.

Radny Pan Jacek Chrulski zadał kolejne pytanie: „W związku z ostatnimi informacjami dotyczącymi funkcjonowania samorządu, władz samorządu w różnych stowarzyszeniach, czy Pani Wicestarosta rozważała kwestię uczestnictwa w Radzie LGD, czy nie będzie to kolidowało w tych kwestiach, że najpierw wspólnie podejmujemy decyzję o przeznaczeniu finansów na LGD, a później w Stowarzyszeniu będzie Pani decydowała o podziale tego. Ja przypomnę, władze chyba Hajnówki, gdzie Burmistrz miał problemy w związku z tym, że jest w Zarządzie Klubu Sportowego, również stowarzyszenia. Czy ta kwestia była rozważona?”.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Monika Ratyńska złożyła wyjaśnienia: „Proszę Państwa, ze strategii LGD wynika, że jeżeli dana jednostka, np. Starostwo ubiega się o dofinansowanie, wtedy przedstawiciel tej jednostki, który zasiada w Radzie nie bierze udziału w pracach, czy przyznać tej jednostce środki finansowe, czy też nie. To wynika wprost z dokumentów założycielskich tego stowarzyszenia. W związku z tym tutaj chyba sprawa jest jasna, że jeżeli powiat będzie składał wniosek, to po prostu przedstawiciel powiatu nie może brać udziału w decyzji o tym, czy to dofinansowanie zostanie przyznane”.

Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Proszę Państwa ta uchwała literalnie brzmi- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania. Ja mam wątpliwość, dobrze by było, aby Radca Prawny określiła, czy my reprezentację Powiatu Białostockiego, która była wcześniej podana nazwiskami nie akceptujemy przy okazji, czy nie stwarzamy precedensu takiego, że przykładamy pieczątkę do tego, że te osoby funkcjonują w tych strukturach dalej. Mam wątpliwość, dlatego uważam, że wskazane byłoby, nie wiem tylko czy na tym etapie, czy na innym decydowanie się na kontynuowanie tematu, czy ewentualnie wstrzymać się z tematem do pełnej akceptacji przez Radcę Prawnego dokładnie, jeśli chodzi o uczestnictwo Pani Wicestarosty, jak też tych osób, które są reprezentacją naszego powiatu”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, uwzględniając wniosek Pana Starosty o przerwę w obradach w celu sprawdzenia dokumentów pierwotnych LGD, zarządził 10 minutową przerwę. Jednocześnie poinformował Wysoką Radę, iż dalszą część Sesji przekazuje do prowadzenia Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, gdyż z uwagi na zamieszanie, związane ze zmianą terminu Sesji zmuszony jest wrócić do pracy. Ponadto, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż najbliższa, sesja odbędzie się, nie jak zwyczajowo przyjęto, we czwartek tylko we środę 27 marca 2013 roku.

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie, o głos poprosił Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, stan prawny mamy taki, że została podjęta uchwała w poprzednim kształcie, gdzie mamy reprezentację i Starosty i Wicestarosty, a tak nie może być. W związku z tym, ja proponuję, aby sprawę reprezentacji uporządkować i podjąć uchwałę w takim kształcie, w jakim ją przedstawiono. Natomiast jest szereg innych problemów, które wymagają wyjaśnienia. Postaramy się do najbliższych Komisji wszystkie te kwestie powyjaśniać. To, co Pan Jacek Chrulski zgłaszał, wszystkie te sprawy są zasadne i wymagają przejrzenia, niemniej jednak proszę o podjęcie dzisiaj tej uchwały”.

Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu poinformowała zebranych: „Komisja do przedmiotowego projektu uchwały wydała pozytywną opinię, bo Komisja głosowała nad osobą, bo to była kwestia formalna, ale ze względu na nowe okoliczności, które się pojawiły Komisja oczekuje wyjaśnień i spotkań z przedstawicielami LGD, uporządkowania informacji zawartych na stronie internetowej”.

Radny Pan Ryszard Łapiński zgłosił wniosek formalny o uporządkowanie spraw związanych z reprezentacją Powiatu, a w związku, z czym wniosek dotyczy zdjęcia tego punktu z porządku obrad Sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 8 głosach „za”, 7 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła wniosek formalny, zgłoszony przez Radnego Pana Ryszarda Łapińskiego o zdjęcie tego punktu z porządku obrad sesji.

Przed dalszą realizacją porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski, korzystając z obecności Pana Posła, poprosił o zabranie głosu Pana Jarosława Zielińskiego - Posła na Sejm RP.

Pan Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP podziękował za udzielenie głosu: „Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę Państwu podziękować za zaproszenia, które są stale kierowane na moje ręce i przeprosić, iż nie jestem zawsze w stanie z nich korzystać. Dzisiejszy mój krótki pobyt u Państwa, niech będzie początkiem dobrej współpracy.  Dzisiaj pewnie mógłbym mówić o wielu sprawach, ale nie chcę burzyć Państwu porządku obrad i nadużywać Państwa czasu, stąd powiem tylko o ważnej kwestii bezpieczeństwa. Wprawdzie, w tych sprawach jestem w stałym kontakcie z gminami Powiatu Białostockiego i nie tylko, ale powiat siłą rzeczy też jest tym problemem żywo zainteresowany. Sprawa reorganizacji, która dokonuje się w policji jest niepokojącym zjawiskiem. Likwidacja dotyka wielu instytucji: sądów rejonowych, placówek poczty polskiej i innych. Uważamy, że nasze państwo jest komprymowane, zwijane. Instytucji, które powinny świadczyć usługi wobec mieszkańców jest coraz mniej i to jest niedobre zjawisko, negatywne. Teraz przyszedł czas na kolejną falę tego zjawiska – likwidację posterunków policji. W skali kraju 5 lat temu było 800 posterunków policji, a na koniec roku 2012 zostało ich już tylko 690, a Minister Spraw Wewnętrznych poinformował nas, że 220 kolejnych posterunków w Polsce ulegnie jeszcze likwidacji. Taką normę wyznaczono i podzielono na województwa. Każdy Komendant Wojewódzki Policji otrzymał swój limit. Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku otrzymał limit likwidacji 12 posterunków, a komendanci powiatowi otrzymali polecenie wskazania tych posterunków, które należy zlikwidować i wskazali, w tym 3 w Powiecie Białostockim. Posterunek w Juchnowcu Górnym z dniem 1 stycznia już został zlikwidowany, a dwa kolejne, czyli w Supraślu i w Czarnej Białostockiej są niepewne, co do dalszego losu. Korespondencja ciągle jest prowadzona w tej sprawie, ale nic nie wskazuje na to, że ich obrona będzie łatwa. Ja osobiście uważam, ze to jest niedobrze, dlatego, że policja powinna nie być formacją na telefon, tylko powinna tam działać, gdzie żyją ludzie, gdzie pracują, funkcjonują, na co dzień i gdzie może być zagrożone bezpieczeństwo. Nie przekonuje mnie absolutnie takie tłumaczenie, że z większej Komendy można większymi siłami dojechać skuteczniej i reagować na zdarzenia. Dojazd zawsze będzie dłużej trwał. Komendanci i policjanci z Komend Miejskich mają mniejsze rozeznanie w terenie, będzie trudniej reagować i w moim przekonaniu bezpieczeństwo będzie mniejsze, a oszczędności są iluzoryczne. Samorządowcy, gminy w szczególności walczą o te posterunki i chcą, aby one zostały. Na ogół angażują się finansowo, dofinansowują zakupy paliwa, sprzętu biurowego, stricte policyjnego, dofinansowują zakup samochodów policyjnych, remonty obiektów. Często te obiekty są własnością gmin, a korzysta z nich policja. Mimo to, jest taki trend i decyzja, żeby posterunki likwidować. Gdy pytamy o to w Sejmie, a sprawa ta stawała wielokrotnie, to słyszymy, że wszędzie są konsultacje z samorządami i wszystkie te decyzje będą uzgodnione z samorządami, po czym dzieje się tak, że samorządy są przeciw, a decyzje są inne. Ja się obawiam proszę Państwa, poza tym, że będzie naprawdę mniej bezpiecznie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców będzie mniejsze, to jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że na bezpieczeństwo w Polsce jest za mało środków finansowych, a samorządy, widząc, że ich głos się nie liczy, wycofają swoje wsparcie finansowe policji. Mówię Państwu o tym, żeby ta świadomość takiego kontekstu Państwu towarzyszyła, bo wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaki to jest organ samorządu, wszyscy żyjemy w tych miejscach i nas też ta kwestia dotyczy”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski dziękując za wypowiedź, wyraził swoje zadowolenie, że zdanie Posłów RP jest zbieżne ze stanowiskiem samorządów w zakresie bezpieczeństwa.

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

Pani Małgorzata Różańska – Turycz – starszy specjalista pomocy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (zał. nr 10).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podjęcie przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego wynika z art. 35a ust. 3  ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w której określono, iż Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki PFRON w danym roku -  przekazywane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wg algorytmu określonego przez Radę Ministrów. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2013r. z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należące do samorządów powiatowych. Powiat Białostocki w 2013r. otrzymał środki PFRON w wysokości 2.286.539zł, tj. o 856.929zł mniej niż w roku 2012. Ponadto w kwocie tej kwota 1.139.292zł, to środki przeznaczone na zobowiązania wynikające z umów zawartych na działalność warsztatów terapii zajęciowej. W Powiecie Białostockim obecnie funkcjonują trzy takie warsztaty, w których uczestniczy 77 osób.  W związku z powyższym na realizację pozostałych zadań, pozostaje kwota 1.147.247zł (w 2012 r. do wykorzystania 2.004.176zł). W przedstawionym Państwu projekcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2013r. założono na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w wysokości 446.000zł, w tym: przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 186.000zł, dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 250.000zł, finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 10.000zł. Ponadto możliwe jest uzyskanie dofinansowania tych zadań z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w wysokości – 50 % zaplanowanych w uchwale Rady środków. Po otrzymaniu dodatkowych środków z Programu, wysokość środków na realizację tych zadań będzie kształtować się na poziomie wnioskowanym przez PUP na 2013r. i poziomie wydatków poniesionych w  2012r. Na zadania, w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku pozostaje kwota 701.247zł (w 2012 r. – 1.359.697zł),  z tego: na  dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych  – 150.000zł; na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 456.463zł; na zakup urządzeń w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych – 50.000zł; na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  – 44.784zł. W związku ograniczonymi środkami na realizację tych zadań, konieczne będzie ograniczenie w zakresie dofinansowania poszczególnych zadań, np.: turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie, co drugi rok; obniżenie maksymalnego dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Ponadto w zakresie likwidacji barier związanych z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - rezygnacja z likwidacji barier architektonicznych w zakresie robót remontowych, gdyż jest bardzo kosztowne zadanie oraz rezygnacja z barier w komunikowaniu, z uwagi na dofinansowanie dla części osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, na który jest możliwość pozyskania odrębnych środków. Zasady dofinansowania poszczególnych zadań, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Białostockim. Należy nadmienić, iż wysokość środków na realizację zadań w roku bieżącym nieznacznie odbiega od wysokości środków, jakimi powiat dysponował przed 2012 rokiem Tylko biegły rok był tak korzystny w zakresie dofinansowania zadań powiatu wynikających z ustawy”.

         Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Walenty Sic poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

         Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do przedmiotowego projektu uchwały Rady.

         Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, o czym poinformował Wysoką Radę jej Wiceprzewodniczący – Pan Jacek Sak.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVII/220/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (zał. nr 11).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zarekomendował Wysokiej Radzie do podjęcia projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 12).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach ma swoją kadencję, która trwa 4 lata. Do kompetencji Rady Powiatu należą ewentualne zmiany w jej składzie. Radny Pan Robert Wardziński złożył pisemną rezygnację z członkowstwa w tejże Radzie Społecznej, w związku z tym na dzisiejszej Sesji przedstawiam Państwu propozycję uchwały zmieniającą poprzednią uchwałę i zmiany są w §1, gdzie chodzi o skład. Skład Rady Społecznej jest zmniejszony o jedną osobę, czyli Radę Powiatu będą reprezentować: Wiktor Brzosko, Sławomir Gołaszewski, Paweł Kondracki, Ryszard Łapiński, Marian Olechnowicz i Andrzej Osmolski. Z mocy prawa Przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta, natomiast w skład Rady Społecznej wchodzi jeszcze przedstawiciel Wojewody. W imieniu Zarządu proszę o podjęcie tej uchwały”.

         Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Walenty Sic poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

         Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do przedmiotowego projektu uchwały Rady.

Komisja Infrastruktury Technicznej również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu zapoznała zebranych z pozytywną opinią do przedmiotowego projektu uchwały.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, o czym poinformował Wysoką Radę jej Wiceprzewodniczący – Pan Jacek Sak.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXVII/221/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 13).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 14).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do kompetencji Rady Powiatu należy zatwierdzenie Regulaminu pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach. Taki Regulamin został uchwalony przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku, niemniej jednak wymaga zatwierdzenia przez Radę Powiatu Białostockiego. W imieniu Zarządu proszę o jego zatwierdzenie”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zgłosił pytanie: „Panie Starosto, czy coś się zmieniło w Regulaminie pracy Rady Społecznej, względem wcześniejszych takich aktów?”

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Doprecyzowano jedynie §7 Regulaminu, mówiący o tym, że kadencja Rady rozpoczyna się z chwilą powołania jej przez Radę Powiatu Białostockiego i kończy z chwilą odwołania. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zapytał, w jakim dokumencie jest zapis mówiący o 4 letniej kadencyjności Rady Społecznej.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż te zapisy są w aktach wyższego rzędu, stąd zgodnie z zasadą techniki prawodawczej, takich zapisów nie powiela się w aktach niższego rzędu.

Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Jolanta Niewińska stwierdziła, iż w chwili obecnej nie odnajduje wprost takiego zapisu, ale zapewne taki zapis znajduje się w Statucie SP ZOZ-u w Łapach.

         Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Walenty Sic poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Infrastruktury Technicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, o czym poinformował Wysoką Radę jej Wiceprzewodniczący – Pan Jacek Sak.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXVII/222/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 15).

 

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Walenty Sic poinformował Wysoką Radę, iż Pan Jarosław Wądołowski złożył wniosek o przyjęcie go do składu Komisji Infrastruktury Technicznej. Wskutek tego został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 16).

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVII/223/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego  (zał. nr 17).

 

Ad 13

            Interpelacje i zapytania Radnych.

         W tym punkcie nie zgłoszono zapytań, ani interpelacji.

 

Ad 14

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RPB.

         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic przypomniał zebranym, iż  XXVI  Sesja  Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu  w dniu 24 stycznia 2013 roku,  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXVI/2012 z dnia 24 stycznia 2013 roku.

 

 

Ad 15

            Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poinformował zebranych o tym, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła skarga na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku (zał. nr 18). Powyższa skarga została przez Przewodniczącego Rady Powiatu przekazana do Komisji Infrastruktury Technicznej, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku skierowano pismo z prośbą o udostępnienie zgromadzonej dokumentacji w tej sprawie. Z uwagi na bieg terminów wynikających z Kpa, a także mając na uwadze terminy spotkań Komisji, przesłano skarżącemu informację o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi. Na najbliższym posiedzeniu Komisji Infrastruktury sprawa ta będzie przedmiotem obrad.

Kolejne pisma, które wpłynęły do Rady Powiatu to:

 1. Informacja Zarządu z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki, przekazana wszystkim Radnym do wiadomości (zał. nr 19).
 2. Pismo Wójta Zawad w sprawie wyjaśnienia kwestii podpisania protestu przeciwko dokonanemu podziałowi środków budżetowych na drogi powiatowe, również przekazane do wiadomości (zał. nr 20).
 3. Pismo Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w sprawie wsparcia finansowego w roku 2013 (zał. nr 21).
 4. Pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie podjętej przez Radę Powiatu uchwały popierającej wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej o ujęcie spraw dotyczących rozwoju rolnictwa w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (zał. nr 22).
 5. Pismo Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi w sprawie żywności genetycznie modyfikowanej (zał. nr 23). Sprawa zostanie skierowana do Komisji Rolnictwa i Środowiska.

Również w sprawach różnych powrócono do tematu, zgłoszonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Jacka Chrulskiego dotyczącego uczestnictwa przedstawiciela Klubu PSL w Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poinformował zebranych, iż wpłynęło do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne oświadczenie Klubu Radnych PSL, iż nie zgłasza on swego przedstawiciela do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 24).

Również w sprawach różnych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic przypomniał Radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

O głos w sprawach różnych poprosił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski: „Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, ale również Statutem, który uchwalaliśmy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuję, iż w dniu 14 lutego 2013 roku Komisja Rewizyjna odbyła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce. Kontrola obejmowała prawidłowość pozyskania i wydatkowania środków finansowych od pensjonariuszy za ich pobyt w placówce. Komisja Rewizyjna nie sformułowała wniosków, ani zaleceń. Natomiast w trakcie kontroli wyniknęła następująca kwestia. Pan Dyrektor tak naprawdę, zwrócił się do nas z pytaniem, czy my mamy prawo wglądu do danych osobowych pensjonariuszy, ponieważ sprawdzenie ewentualnych ich wpłat wymagało analizy dokumentów. W związku z tym, proszę Zarząd Powiatu, aby rozważyć zebranie od pensjonariuszy we wszystkich domach pomocy społecznej lub od ich prawnych opiekunów zaświadczeń dotyczących wykorzystywania ich danych osobowych do celów służbowych. To będzie potrzebne nie tylko Komisji, ale również do funkcjonowania tych osób w placówkach. Być może takie zaświadczenia są już zebranie, ale jeżeli nie, to prosiłbym to uczynić. Takie oświadczenia będą też potrzebne w placówkach opiekuńczo – wychowawczych podległych powiatowi”.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Ad 16

            Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic zamknął obrady XXVII Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 28 lutego 2013 roku, o godz. 1310.

 

Protokołowała:

Bogumiła Malinowska

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-02-2013

Data udostępnienia w BIP: 16-04-2013 13:26

Data modyfikacji informacji: 16-04-2013 13:26