XXXVII/09 z dnia 29.10.2009r.

 
Or.V.0041-37/09
 
 
Protokół Nr XXXVII / 09
z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 29 października 2009 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 29 października 2009 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni  Radni to: Pan Zdzisław Łukaszewicz oraz Pani Małgorzata Olechno /nieobecność usprawiedliwiona/.
 Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXXVI Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz zaproponował:
- wprowadzić jako pkt 13 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
- wprowadzić jako pkt 14 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii przebiegu korytarza kolejowego „RAIL BALTICA”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
- wprowadzić jako pkt 15 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii odnowienia i uruchomienia linii kolejowej Łapy – Śniadowo – Łomża (Ostrołęka). Wniosek przyjęto jednogłośnie.
           
            Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.     Otwarcie obrad XXXVII sesji RPB.
2.     Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.     Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.     Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
5.     Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu promocji Powiatu Białostockiego.”
7.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska-wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
12.   Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.  
13.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym.  
14.   Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii przebiegu korytarza kolejowego „RAIL BALTICA”.  
15.   Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii odnowienia i uruchomienia linii kolejowej Łapy – Śniadowo – Łomża (Ostrołęka).  
16.   Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu w sprawie opracowania projektu budżetu na rok 2010.
17.   Przyjęcie informacji Przewodniczącego RPB o złożonych oświadczeniach majątkowych.
18.   Przyjęcie informacji Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
19.   Interpelacje i zapytania Radnych.
20.   Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji RPB.
21.   Sprawy różne.
22.   Zamknięcie obrad XXXVII Sesji RPB.
                                       
Ad 3
            Informacja o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 4 września 2009 roku do dnia 28 października 2009roku Zarząd Powiatu obradował na8 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·      przyjął rozliczenie dotacji udzielonej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
·      przyznał premie za miesiąc wrzesień i październik dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·      przeanalizował wniosek Powiatowego Urzędu Pracy o zaopiniowanie wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz plan finansowy PUP na 2010 rok,
·      przyjął sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami Miasta i Gminy Choroszcz,
·      zapoznał się z pismem RIO informującym o posiedzeniu, którego przedmiotem będzie badanie uchwał Rady Powiatu oraz przedłożył wyjaśnienia w tej sprawie,
·      podpisał aneks do umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
·      podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla Gminy Juchnowiec Kościelny,
·      podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”,
·      podpisał umowę z Centrum Kształcenia Praktycznego na udzielenie dotacji z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
·      przyjął informację na temat możliwości pozyskania partnerów do projektów unijnych,
·      brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·      udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·      rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
            Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·      spotkaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany planu Narodowego Funduszu Zdrowia,
·      obchodach 29 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”,
·      spotkaniu Komitetu Organizacyjnego dotyczącym Pielgrzymki Administracji Publicznej do Świętej Wody,
·      uroczystym otwarciu boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Łapach,
·      obchodach 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
·      VI Podlaskim Forum GJS w Supraślu,
·      dożynkach gminnych w Gródku,
·      Spotkaniach Hubertowskich w Czarnej Białostockiej,
·      V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,
·      patriotycznej uroczystości upamiętniającej 70-tą rocznicę napaści Niemiec i Rosji na Polskę,
·      uroczystym otwarciu zespołu boisk wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej i Zespole Szkół w Surażu,
·      otwarciu Rehabilitacyjnego NZOZ REH-MED w Wasilkowie,
·      naradzie roboczej w Supraślu nt.: „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasów”,
·      posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego nt.: systemu opieki zdrowotnej w województwie podlaskim.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o informację w sprawie udzielonej odpowiedzi na pismo Sołtysa wsi Złota Wieś w sprawie przyśpieszenia terminu rozpoczęcia budowy drogi w tej miejscowości.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przyśpieszenie terminu byłoby możliwe, gdyby było to ujęte w planie. Na rok 2010 w WPI Powiat Białostocki ma zapisaną inwestycję przebudowa drogi w Czarnej Wsi Kościelnej, jako kontynuacja budowy chodników w Czarnej Wsi Kościelnej i inaczej być nie może. Natomiast, a propos budowy drogi Złota Wieś- Wólka Ratowiecka, sprawa wygląda następująco: Powiat Białostocki posiada dokumentację projektową mniej więcej od granicy pasa kolejowego na przejeździe kolejowym za tą wsią w kierunku do drogi krajowej nr 19, natomiast nigdy nie zamawiał ani nawet wskazań dokumentacji projektowej na przebudowę drogi od przejazdu kolejowego w kierunku Wólki Ratowieckiej. Jest to teren pozbawiony wskazań dokumentacyjnych. Stąd odpowiedź, że to nie może być ujęte do planu z braku dokumentacji, tymczasem, kiedy posiadamy wiele innych dokumentacji na terenie Gminy Czarna Białostocka”.
         Kolejne pytanieRadnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna dotyczyło spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną, a konkretnie podjętej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
         Odpowiedzi udzielił Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz: „Generalnie jest tak, że do pewnej kwoty kompetencje ma Dyrektor, natomiast powyżej tej kwoty kompetencje do umorzenia należności ma Zarząd. Szczegółowe wyjaśnienia złoży Państwu Pani Dyrektor”.
         Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli kwota należności wraz z odsetkami przekracza sześciokrotność najniższego wynagrodzenia, to należy do kompetencji Zarządu. W tym przypadku osoba zobowiązana nie żyje i nie pozostawił po sobie żadnych spadkobierców, w związku z tym nie było innej możliwości. Kwota umorzenia dotyczyła około 13.000zł”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn w odniesieniu do protokołów z kontroli obiektów ZS w Czarnej Białostockiej, zapytał, czy w tych protokołach były jakieś zalecenia?
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Przepisy obligują do kontroli, co najmniej raz na rok, a tam, gdzie obiekty są większe, dwa razy do roku. Zawsze jest coś do zrobienia. Oczywiście najważniejsze są dachy i instalacje elektryczne, natomiast generalnie pracujemy, nad ociepleniami budynków, nad wymianą stolarki. Przy takiej kontroli jakieś strategiczne problemy są dokumentowane, fotografowane, więc przy każdym obiekcie jest po kilka uwag. Na bieżąco staramy się, w miarę posiadanych środków tutaj reagować. Jeżeli chodzi o Czarną Białostocką, to w tej chwili jest tam wykonany remont dachu, natomiast jest wniosek Pani Dyrektor o środki finansowe na wymianę okien. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby przyjąć koncepcję rozwoju szkoły. Chcemy to skonsultować ze Strażą Pożarną i w dalszym etapie o tym zadecydujemy”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał jeszcze o podjętą uchwałę Zarządu w sprawie powołania Komisji do przyznania Nagrody Starosty Białostockiego.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Co roku określona kwota jest przyznawana w formie nagrody Starosty Białostockiego. Na poziomie szkoły nagrodę przyznaje Dyrektor szkoły, na poziomie powiatu, ta Komisja, powołana uchwałą. Mogą być jeszcze nagrody Kuratora i Ministra. W tym roku dysponowaliśmy też określoną kwotą, ale szczegóły w tej sprawie przedstawi Państwu Pani Marciszewska”.
         Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – Pani Maria Marciszewska wyjaśniła: „W powołanej Komisji ds. przyznawania nagrody Starosty Białostockiego jest przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego, są przedstawiciele związków zawodowych i Starostwa. W tym roku do podziału była kwota 15.000zł. Wynika to rozliczenia funduszu wynagrodzeń nauczycieli, gdzie 0,8% wynagrodzenia rocznego nauczycieli jest w dyspozycji dyrektorów szkół, a 0,2% funduszu wynagrodzeń nauczycieli jest w dyspozycji Starosty Białostockiego. Do Komisji wpłynęło 9 wniosków do nagrody. Mogliśmy przyznać 7 nagród, także 7 osób zostało nagrodzonych”.
         Radny Pan Romuald Wiszniewski odnosząc się do punktu: „Podpisano porozumienie z Gminą Zabłudów w sprawie wspierania i rozwoju układu komunikacyjnego na terenie Gminy oraz przy udziale Burmistrza omówiono plan inwestycji na drogach powiatowych na 2010 rok”, zapytał: „Mam takie pytanie, czy mógłbym się zapoznać z tym, bo długo by potrwało Pani Staroście przedstawianie, czy taki protokół moglibyśmy, jako ja Radny z tej Gminy otrzymać, bo nic nie wiem na ten temat”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż ten materiał zostanie Panu Radnemu skopiowany, natomiast o krótki komentarz został poproszony jeszcze Dyrektor PZD.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rozmawialiśmy o robotach na rok 2010, o robotach na ul. Rynek w Zabłudowie, o robotach na ul. Chodkiewicza w Zabłudowie, o robotach, jako kontynuacja robót na drodze Pawły – Dawidowicze, o robotach na drodze Krynickie – Zabłudów, o robotach w Folwarkach, o robotach Halickie – Białystok. Kwintesencja tego, że tworzymy projekt budżetu na rok 2010 i zobaczymy, co dalej będzie”.
         Radny Pan Romuald Wiszniewski zaznaczył: „Ja chciałem przypomnieć, że kilkakrotnie upominałem się i o wszystkich Radnych, żeby Radni z danej Gminy, gdzie są tak poważne tematy poruszane, by byli proszeni na te spotkania. Nie otrzymaliśmy powiadomienia o tym spotkaniu”.
         Radny Zenon Żukowski zabierając głos, zaznaczył, iż pytanie dotyczy gospodarowania majątkiem Powiatu Białostockiego, a dokładnie udzielenia odpowiedzi na pismo NZOZ REHABILITACJA w sprawie wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Słonimskej 15/1. Pan Radny poprosił o więcej informacji.
         Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tutaj chodziło o to, że NZOZ „Rehabilitacja” zwróciła się do nas z prośbą o wynajęcie jej dodatkowo pomieszczeń w piwnicy na ich cele. Niestety odpowiedź była odmowna, z uwagi na to, że w tym pomieszczeniu znajdują się liczniki i podzielniki wody i to pomieszczenie musi być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Natomiast, jeśli chodzi o umowy, to w grudniu tego roku kończą się umowy, ale o tym Państwo dowiecie się w stosownym czasie”.
         Radna Pani Bożena Nienałtowska zapytała: „Chciałabym się dowiedzieć, czego dotyczyło udzielenie odpowiedzi na pisma Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zaopiniowania przebudowy dróg na odcinku Białystok-Kleosin oraz przejście przez Tykocin”.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to etap w procedurze zmierzającej do uzyskania pozwolenia na budowę, kiedy procedura jest prowadzona w trybie tzw. spec ustawy. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jako zarządca drogi wojewódzkiej od wiaduktu, aż do Horodnian wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o wydanie opinii w sprawie przebudowy tej drogi. Opinia była pozytywna i to był etap w tej sprawie”.
         Radny Pan Antoni Bogdan, poprosił o wyjaśnienia w temacie spraw dotyczących majątku powiatowego: „Chciałem się, o co chodzi w punkcie: <<udzielono odpowiedzi na pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dokumentów dotyczących zajęcia nieruchomości w obrębie Ogrodniki, gmina Choroszcz>>”.
         Odpowiedzi udzieliła Pani Mirosława Dudar – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku: „Chodzi tu o budowę drogi gminnej w rejonie obrębu Ogrodniki. Ta droga ma być realizowana na podstawie umowy wspólnie z powiatem”.
         Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
         Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
         Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – Pani Maria Marciszewska przedstawiła zebranym informację z realizacji zadań Powiatu w zakresie oświaty /zał. nr 5/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przekazany został Państwu obszerny materiał dotyczący realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania na terenie Powiatu Białostockiego. W dzisiejszych materiałach otrzymaliście Państwo tabelę, gdzie zmieniona została tabela dotycząca przewidywanych kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w 2009 roku. Zmiana polega na tym, że w pierwotnym zestawieniu podane były inwestycje wg. kosztów przetargów, natomiast w aktualnej, zmienionej wersji podane są kwoty, które wymieniają plany budżetowe szkół, czyli poprzednio zmniejszyłam budżety szkół do wysokości przetargów, ponieważ dyrektorzy zgłosili, że będą jeszcze konieczne dodatkowe wydatki, związane z inwestycjami, które zostały zaktualizowane do wysokości budżetów, które szkoły aktualnie posiadają. Zgodnie z tym zestawieniem subwencja oświatowa szkół na bieżący rok wynosi 16.841.000zł. Dotacje, które otrzymaliśmy, to głównie z Gmin Michałowo i Łapy w wysokości 172.000zł i planowane dochody szkół, głównie z najmu pomieszczeń to kwota 521.000zł. Łącznie dochody szkół i placówek oświatowych kształtują się w wysokości 16.500.000zł, wydatki natomiast w bieżącym roku szacuje się na kwotę około 16.000.400zł, czyli około 2.000.000zł, to są zadania inwestycyjne, a około 300.000zł remonty bieżące szkół i placówek oświatowych. Proszę Państwa zmieniona ustawa o systemie oświaty nakazuje przedstawianie dla powiatów i gmin informacji dotyczącej wyników egzaminów maturalnych naszych szkół. W związku z tym przygotowaliśmy Państwu krótką prezentację dotyczącą wyników egzaminów maturalnych oraz z przygotowania zawodowego”.
         Prezentację multimedialną w zakresie wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów z przygotowania zawodowego zaprezentowała zebranym Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku / zał. nr 6/.
         Radny Pan Zenon Zukowski zgłosił pytanie dotyczące otrzymanej informacji, iż z przedmiotów zawodowych zdający otrzymują tzw. EUROPAS, czyli dodatkowy suplement o posiadanych umiejętnościach: „Czy pracodawcom polskim są przygotowywane takie informacje, czy nie i gdzie w Biuletynie można je znaleźć”.
         Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku poinformowała, iż takie informacje są zawarte na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Narazie są tam zawarte ogólne dane o wynikach maturalnych, ale w niedługim czasie mają być dane bardziej szczegółowe.
         Radny Pan Zenon Zukowski zaznaczył: „Chodzi mi o równość podmiotów, ponieważ pracodawca europejski jest specjalnie informowany, czyli gdzieś, w jakimś środku przekazu, natomiast, jeśli chodzi o pracodawcę polskiego, gdzie?”
         Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku stwierdziła, że jedyną taką informacją dla pracodawcy jest dyplom absolwenta. Wyniki matur w naszych placówkach nie są zadowalające. Będą organizowane spotkania i narady w tej sprawie oraz podejmowane czynności mające na celu podniesienie poziomu zdawalności naszych uczniów.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn odniósł się do danych zawartych w informacji przedstawianej przez Panią Dźwilewską w zakresie egzaminu zawodowego: „Z przedstawionych danych wynika, że w zawodzie technik elektronik w Powiecie Białostockim zdawalność wyniosła 0%, w województwie podlaskim 41%, a w kraju 40%. Dlaczego jest taka dysproporcja?”.
         Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Technik elektronik występuje tylko w jednej naszej szkole i akurat nikt nie zdał tego egzaminu zawodowego, stąd 0%.”
         Głos zabrała Pani Danuta Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach: „Proszę Państwa, to się stało w mojej szkole. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale tak się stało. Bardzo jestem z tego niezadowolona. Wraz z kadrą pedagogiczną będziemy nad tym pracować”.
         W dalszej części obrad, Dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno - pedagogicznych przedstawili zebranym prezentację multimedialną prowadzonych przez siebie placówek oraz osiągnięcia młodzieży, a także realizację procesów inwestycyjnych i zamierzenia na lata następne, zmierzające do podniesienia standardu funkcjonowania placówek.
         Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myśmy dostali, szczególnie, jako Komisja Oświaty dość obszerny materiał dotyczący pracy naszych szkół. Dobrze by było, gdyby na Sesję oświatową wszyscy Radni taki materiał otrzymywali. Chciałbym powiedzieć, że nas Radnych najbardziej interesuje nabór do szkół, kierunki rozwoju, typu szukanie nowych możliwości zdobywania uczniów, konkretne sukcesy, które przekładają się na wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych remonty szkół, formy promocji. Natomiast ja rozumiem, że dyrektorzy zawsze chcę pokazać wszystko to, czego, na co dzień nie widać, ale nas interesują wyniki, bo to jest nasza działka, jako Radnych i Rady Powiatu. Widać było jedno, że w placówkach powiatowych, w ciągu ostatnich kilku lat, dokonało się wiele zmian. Placówki oświatowe w Powiecie Białostockim, moim zdaniem, całkowicie nie odbiegają od placówek w wielkich miastach, a w wielu dziedzinach nawet je przewyższają. Sądzę, e przy następnych spotkaniach tego typu powinniśmy sie skupić na większych konkretach, natomiast to co widzieliśmy dzisiaj, dobrze by było wykorzystywać medialnie, ponieważ trzeba umieć się sprzedać w formie promocji, aby ten nabór był większy”.
         Rada Powiatu Białostockiego powyższe informacje przyjęła do wiadomości.
 
            Ogłoszono 20 minutową przerwę w obradach.
 
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaproponował, by korzystając z obecności na naszej Sesji Pana Zdzisława Jabłońskiego Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego zapytać i sprawy dotyczące Powiatu Białostockiego.
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził: „Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Zawsze chętnie uczestniczę w Waszych obradach, bo mam okazję zapoznać się, co robi Rada, jakie są problemy. Jeśli chodzi o lotnisko, to jedno jest pewne, lokalizacja jest już zatwierdzona na 100%. Nikt tego nie zmieni, zresztą nie ma takich szans, ponieważ gonią nas terminy, bo jeśli do 2013 roku nie zrobimy lotniska, to nie zrobimy w ogóle. Osobiście uważam, że to miejsce jest najlepsze. Zdaję sobie sprawę z problemu i niezadowolenia kilku rolników, ale z tego, co wiem to dotyczy 4-5 rolników. Reszta jest zadowolona z tej lokalizacji. Obecnie jest wykonywany plan oddziaływania na środowisko, myślę, że to w miarę szybko będzie zrobione. Jest powołany zespół międzyresortowy, bo tym się zajmuje Departament Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim, a muszą się włączyć do tych prac także inne Departamenty. Lotnisko będzie, więc na terenie naszego powiatu. Jestem przekonany, że inwestycja powstanie do 2013 roku. Zagrożenia finansowego tej inwestycji nie ma, bo gros środków będą stanowiły pieniądze unijne. Już teraz martwimy się o utrzymanie tego obiektu, bo wstępne szacunki mówią, że to będzie kosztowało około 20.000.000zł, gdzie przy budżecie sejmiku 320.000.000zł, to jest już dość pokaźny wydatek. Gdyby to lotnisko było zlokalizowane na Krywlanach, to miasto byłoby bardzo zainteresowane i na pewno wspierałoby finansowo utrzymanie jego. Tyle, jeśli chodzi o lotnisko, ale skoro jestem juz przy głosie, to chciałbym poinformować państwa i zachęcić do składania pewnych wniosków. Mamy koniec roku i proszę śledzić Wrota Podlasia, bo listopad i grudzień, to są miesiące, gdzie Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne, oświatowe i sportowe na rok 2010. Jest prośba, żeby to śledzić i składać wnioski. Chciałbym też poinformować, że są spore pieniądze dla gmin, dla rolników ze środowisk wiejskich na tzw. drogi dojazdowe do pól, a wiem, że są gminy, które do tej pory z tej możliwości nie korzystały. Musi tam być udział własny, bo to są dopłaty, ale tu musi być porozumienie z wójtem lub burmistrzem, bo ten wniosek może złożyć tylko Burmistrz, albo Wójt. Może to być droga tylko i wyłącznie droga dojazdowa do pól. Druga możliwość, gdzie rolnicy mogą skorzystać to na tzw. odkamienianie i odkrzaczanie gruntów rolnych. Tutaj wnioski można składać do końca lutego i wnioski może składać każdy rolnik. To są pieniądze, które są w budżecie Urzędu Marszałkowskiego, bo nie będę dzisiaj mówił o tych funduszach unijnych, bo tych jest bardzo dużo. Niedługo rusza w Urzędzie Marszałkowskim taka komórka, która bezpłatnie będzie doradzać w tych sprawach, dlatego radzę się tam zgłaszać i zasięgać informacji”.
         Radny Pan Marek Żmujdzin stwierdził: „Ja mam do Pana prośbę, bo my tutaj rozmawialiśmy na przerwie o Via Baltice. Niech Pan ma rękę na pulsie, by ostatecznie ona została skierowana przez Białystok. Będzie lotnisko, będzie dobry dojazd do lotniska. Niech Pan ma to na względzie”.
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził: „Akurat tutaj nic nie mogę obiecać. Zresztą było w tej sprawie stanowisko całego sejmiku, bo decyzja zapadła w rządzie naszym, było stanowisko naszego sejmiku, Marszałek Dworzański jeździł do Warszawy w tej sprawie i z tego, co wiem ta decyzja jest już w miarę ostateczna. Kto czyta Kurier, to przedwczoraj było to dość dokładnie podane i według mnie, żeby to powstało w miarę szybko, to nie byłoby najgorsze rozwiązanie. To jest już zatwierdzone przez rząd. W mim przekonaniu musimy teraz bardziej walczyć o to, żeby w miarę szybko to zostało zrobione, bo zmienić, to niewiele zmienimy. Myślę, że najwięcej stracą ci, co jeżdżą drogą Białystok – Augustów, bo tam zamiast dwujezdniowej, będzie droga jednojezdniowa, natomiast tu mamy obwodnicę ładną wokół Białegostoku, bezpośrednio ona wchodzi w S-19, czyli Bielsk – Siemiatycze, aż do Rzeszowa i dalej. Obwodnicą z drugiej strony, za Knyszynem dojeżdżamy do Sokółki i na Grodno, na Białoruś. Te dwie drogi łączą się pod Suwałkami, ta Via Baltica i S-19. Także, w zasadzie na dzisiaj możliwości, żeby to zmienić są niewielkie i raczej ja idę w tym kierunku, żeby walczyć, by w miarę szybko to zostało zrobione i z tego, co wiem to szybko pójdzie droga S-8 Białystok – Warszawa. Ta droga w miarę szybko będzie zrobiona, natomiast pozostałe- na dzisiaj nie ma jeszcze rozpiski, w którym roku co będzie robione”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Mam pytanie do Pana Radnego odnośnie drogi, chyba S-19 między Białymstokiem a Kuźnicą Białostocką. Miała tam być droga szybkiego ruchu. Ponoć ma być ona nie brana pod uwagę, bo obwodnica Wasilkowa jest zrobiona, a słyszałem, że ma być połączenie między Korycinem, Sokółką i granicą, a ta droga ma być nie robiona. Czy coś Pan wie na ten temat?”
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził: „Z tego, co ja wiem, to obwodnica Białegostoku będzie przebiegać: Dobrzyniewo, Knyszyn i będzie gdzieś w Korycinie wychodzić i dalej ma być dwujezdniowa do Kuźnicy. Zresztą nie bardzo sobie wyobrażam, aby tam gdzie jest gros transportu do granicy, aby ta droga była jednojezdniową. Z tego, co ja wiem, ma być dwujezdniowa, z tym, że głowy za to nie dam”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Chodzi mi o tą drogę Białystok – Czarna Białostocka – Wasilków – Sokółka, bo tu miała być trasa szybkiego ruchu. Były nawet uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg, ponieważ wiąże się z powiatową drogą”.
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził: „Być może nie będzie ona przebiegała tak, jak teraz, ale wiem, ze jakieś połączenie do Kuźnicy dwujezdniowe jest planowane, z tym, że nie jestem pewien, czy to będzie po tej drodze, co w tej chwili przebiega”.
         Radny Pan Zenon Żukowski  zaznaczył: „Ja mam takie pytanie, dotyczące obwodnic. Prawdopodobnie mamy mniejsze informacje, niż Pan. Jak wygląda sprawa obwodnicy Wasilkowa, czy ona będzie skończona i na jakim etapie się zakończy. To jest jedno pytanie, a drugie dotyczące obwodnicy Augustowa, bo tam zostały włożone dosyć duże pieniądze, czy to będzie kontynuowane, czy nie i na jakim etapie i po co to komu będzie potrzebne”.
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził: „Ja mogę powiedzieć, jaka jest sytuacja na dzisiaj. Znam dość dobrze sprawę obwodnicy Augustowa, bo już jest nowa wersja obwodnicy. Wiem, bo jestem w Komisji Rady Ochrony Przyrody i akurat my opiniujemy wszystkie te projekty pod kątem przygotowania jest chodzi o oddziaływanie na środowisko. Myśmy już zatwierdzili obwodnicę, ale ona ma w tej wersji przebiegać niedaleko Raczek i ma się łączyć pod Suwałkami z Via Balticą, w związku z tym, że wtedy Via Baltica była planowana jeszcze inaczej. Teraz, w związku z tym, że jest ta nowa propozycja przez Łomżę, Grajewo, prawdopodobnie będzie musiała być zmieniona, przynajmniej ta część za Raczkami, obwodnica Augustowa. Jeżeli chodzi o obwodnicę w okolicach Wasilkowa, do końca na dzisiaj, jaka jest sytuacja, nie wiem”.
         Radny Pan Zenon Żukowski podkreślił: „Moje pytanie zmierza w kierunku tym, czy powstałe obiekty nie będą tylko straszydłem, tylko na terenie Puszczy Knyszyńskiej, czy to po prostu będzie obiekt użytkowy, czy to będzie obiekt, jakby atrapa. Tak samo za Augustowem, w granicy 12km za Augustowem, tam są obiekty infrastruktury drogowej już dosyć mocno zaawansowane i czy tam coś będzie”.
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził: „Jeśli chodzi o Puszczę Knyszyńską, to mogę uspokoić, bo ta planowana droga w całości mija Puszczę Knyszyńską, także tutaj nie będzie problemu z ekologami, dlatego tak biegnie Dobrzyniewo – Knyszyn, właśnie po to, by ominąć Puszczę Knyszyńską, która w tych założeniach będzie nietknięta. W tym drugim temacie nie mam wiadomości”.
         Radny Pan Romuald Wiszniewski zapytał: „Panie Radny, mam pytanie z drugiej strony Białegostoku. Jaka jest sytuacja od strony Zabłudowa, w jaki sposób Zabłudów wreszcie ominie ta nowa obwodnica, która tak powoli idzie. Nie robi się z tego powodu drogi Wojszki – Stanisławowo tą trasę, która została parę lat temu rozpoczęta i zostawiona. Tam jest dużo wypadków, a już nie mówię między mostem w Ploskach, na granicy naszego powiatu a Białymstokiem, co się tam dzieje. Zresztą, teraz przy budowie drogi S-19 przez miasto Zabłudów też jest to samo. Stoi się w korkach tyle samo ile jedzie się z Białegostoku do Zabłudowa”.
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego stwierdził: „Akurat ten problem trochę znam. Niestety, tutaj Zabłudów sporo straci, ponieważ droga S-19 będzie węzeł w Kudryczach i potem obwodnica będzie szła do Kurian i dalej do Grabówki, czyli sam Zabłudów zostanie z boku”.
         Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „Szanowni Państwo, ja widzę, że jest ogromne zainteresowanie Radnych kwestią dróg krajowych. Może jest zasadne zaprosić np. na którąś kolejną Sesję przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast Pan Zdzisław Jabłoński jest Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego i na pewno będzie mógł powiedzieć kilka ciekawych rzeczy o inwestycjach na drogach wojewódzkich na terenie Powiatu Białostockiego, które będą lub są realizowane w największym powiecie w Polsce”.
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego poinformował: „Kilka miesięcy temu na Sesji Sejmiku był punkt – drogi krajowe. Był obecny Dyrektor Dróg Krajowych, gdzie te sprawy szczegółowo omawiał. Jak następnym razem będzie taki punkt powiadomię władze powiatu. Jeśli kogoś ten temat interesuje, to my otrzymaliśmy dyskietkę z materiałem na temat tych założeń. Ja ją Przewodniczącemu Rady Powiatu przekażę, byście się Państwo mogli z tym materiałem zapoznać. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, to za dużo pocieszyć nie będę mógł, ponieważ tak się składa, ja o to walczyłem w ubiegłym roku dość intensywnie, Urząd Marszałkowski bardzo mało pieniędzy przeznacza na drogi wojewódzkie. W tamtym roku była to kwota 14 do 17 mln. Z tego, co wiem na rok 2010 planowanych jest tylko 9 mln. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie to jest pocieszający sygnał, szczególnie tym, którzy mieszkają w kierunku Łap, ponieważ swego czasu podnosiłem problem drogi Białystok – Kleosin, ta droga została włączona w tzw. program indykatywny tzn. że te drogi będą realizowane bezpośrednio z funduszy unijnych. To jest w programie unijnym, Unia to zatwierdziła. Na ten rok Urząd Marszałkowski przeznaczył tylko 500.000zł, ale tu chodziło o to, żeby przygotować pełne dokumentacje. Sądzę, że do 2013 roku ona będzie zrobiona”.
         Radny Pan Jan Ambrożej zapytał o drogę Widły- Żednia – Michałowo, czy ona jest ujęta w planie, czy nie.
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego poinformował: „Powiem prawdę, że o tej drodze nic nie słyszałem, ale spróbuję się dowiedzieć”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Pan Sławomir Gołaszewski podsumowując dotychczasową dyskusję stwierdził: „Proszę Państwa, ja myślę, że Pan Radny Jabłoński zobaczył, jak potrzebne są jego obecności na naszych Sesjach. Na dzisiaj może już nie zadawajmy więcej pytań, dając czas Panu Jabłońskiemu na przygotowanie się na kolejne Sesje”.
         Pan Zdzisław Jabłoński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego poinformował zebranych, iż w sprawach indywidualnych jest do dyspozycji naszych Radnych. Zapewnił, iż jego telefon jest do dyspozycji w sprawie wyjaśnień dotyczących dróg wojewódzkich. Poprosił o indywidualne kontakty w tych sprawach.
 
Ad 5
            Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
         Informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2009 rok przedstawiła, w oparciu o pokaz multimedialny, Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji /zał. nr 7/.
         „Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres pracy Wydziału Komunikacji od stycznia 2009 roku do października 2009 roku. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zasadniczych różnic w przebiegu bieżącej pracy, w porównaniu do roku poprzedniego. Zarówno bezpośrednia obsługa interesanta, jak też sama realizacja zadań merytorycznych odbywały się płynnie, bez zakłóceń.          Struktura Organizacyjna Wydziału w przeciągu ostatniego roku nie uległa zmianie. Funkcjonuje referat praw jazdy, rejestracji pojazdów. Nastąpiła natomiast zmiana przy stanowisku ds. transportu. Ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmieniliśmy brzmienie nazwy na stanowisko ds. transportu, ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów. Na wniosek Dyrektora Wydziały Starosta powołał kierowników referatów i tak kierownikiem referatu praw jazdy jest Pani Monika Szpakowska, natomiast Kierownikiem referatu rejestracji pojazdów jest Pani Joanna Micota. Obie Panie od 2 lat pełniły funkcję koordynatorów w Wydziale Komunikacji. Zadania Wydziału Komunikacji również nie uległy zmianie. Stan zatrudnienia w Wydziale wynosi 23 osoby, w tym 14 osób zatrudnionych na czas nieokreślony, 7 osób zatrudnionych na czas określony oraz 2 osoby na pracach interwencyjnych. Mamy także 2 stażystów odbywających staż absolwencki. Stała i niezachwiana polityka kadrowa oraz doświadczenie zawodowe sprzyjają pracy, zarówno z uwagi na wzajemną współpracę przy sprawach zawiłych i skomplikowanych oraz doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu zadań merytorycznych zwłaszcza związanych z rejestracją pojazdów. Związane jest to z nowelizacją ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, która to wprowadziła obowiązek odbycia przez nowo zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego maksymalnie 3- miesięcznej służby przygotowawczej, w celu teoretycznego i praktycznego przysposobienia do pełnienia obowiązków służbowych, zakończonej egzaminem końcowym. Wydział Komunikacji, przeprowadzając, jako pierwszy nabór według nowych zasad, stał się, zatem prekursorem tworzenia prawidłowej pragmatyki w tym względzie. Znaczącym wydarzeniem w działalności Wydziału Komunikacji było skierowanie zaproszenia przez Ministerstwo Infrastruktury do naszego referatu rejestracji pojazdów do udziału w pilotażowym teście nowego oprogramowania systemu POJAZD w ramach rozwiązania ADSxP. Starostwo Powiatowe w Białymstoku było jedną z czterech placówek w Polsce wybranych do testowania innowacyjnych osiągnięć informatycznych, w przyszłości przewidzianych do adaptacji na terytorium całego kraju.  Jest to równocześnie przedsięwzięcie po raz pierwszy wdrażane na taką skalę w historii Powiatu Białostockiego - nigdy, bowiem wcześniej praktyka i spostrzeżenia naszych pracowników nie miały tak wielkiego wpływu na ewentualne dalsze decyzje, zapadające na poziomie centralnym. Udział w rzeczonym pilotażu przyniósł referatowi rejestracji pojazdów mnóstwo korzyści- począwszy od czysto technicznych (modernizacja na koszt PWPW S.A. sieci rozległej WAN PWPW, doposażenie Urzędu w dodatkowe urządzenia komputerowe), na organizacyjnych skończywszy (szkolenia i dokształcanie pracowników Wydziału, wizyty przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, PWPW S.A. oraz odpowiadających za oprogramowanie firm Hewlett Packard i ASSECO, w trakcie, których na bieżąco przekazywano zauważone mankamenty). Na chwilę obecną zarówno poziom użyteczności pilotażu, jak też nabytą w jego trakcie wiedzę i umiejętności naszych pracowników należy ocenić bardzo wysoko.  Wydarzeniem dosyć istotnym w Wydziale Komunikacji było wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych i danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Wiąże się to z przeprowadzonym w ubiegłym roku audytem MSWiA, którego zaleceniem było zwiększenie bezpieczeństwa z uwagi na podłączenie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W związku z tym dokonano wymiany wszystkich drzwi w Wydziale na antywłamaniowe, zamontowano podwójne zamki klasy C. Strefa, w której przetwarzane są dane osobowe objęta jest stałym monitoringiem tych pomieszczeń, a ochronę przeciwpożarową zapewniają specjalne czujniki alarmowe. W styczniu 2009 roku doszło do wymiany elektronicznych kart użytkowników systemu CEPiK. Nowe karty, będąc elementem podpisu bezpieczeństwa SI CEPiK wyposażono w nadane przez Centrum Certyfikacji i Generacji Kluczy MSWiA certyfikaty, pozwalające bezpośrednio i dokładnie zidentyfikować dokonywane w systemie operacje i ich operatorów. Procedura ta niemalże w pełni chroni informacje o kierowcach i pojazdach przed wszelkimi nielegalnymi ingerencjami. Wzorem lat ubiegłych niektóre kompetencje Starosty na podstawie zawieranych porozumień współrealizowano z wyspecjalizowanymi jednostkami zewnętrznymi. W dniu 18.12.2008r. podpisano umowę z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Białymstoku o przygotowywanie uzgodnień zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. Na bazie umowy z dnia 30.12.2008r., Transportowy Dozór Techniczny służy pracownikom starostwa fachową pomocą przy kontrolach stacji diagnostycznych w Powiecie Białostockim. Zgodnie natomiast z umową z dnia 16.01.2009r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. produkuje i dostarcza Wydziałowi niezbędne dokumenty komunikacyjne. W roku 2009 zaplanowano przeprowadzenie kontroli zewnętrznych :
- 12 kontroli stacji kontroli pojazdów
- 9 kontroli ośrodków szkolenia kierowców
- 14 kontroli w zakresie zarobkowego transportu drogowego osób/rzeczy
- 16 kontroli w zakresie przewozu osób/rzeczy na potrzeby własne
- kontrola wewnętrzna Wydziału pod kątem oceny prawidłowości wydanych decyzji na podst. przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, a także w szczególności właściwego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowania drukami.
         Zaplanowane kontrole na rok 2009 przeprowadzane są sukcesywnie zgodnie z planem kontroli. Kontrole przeprowadzane były szczegółowo i bardzo dokładnie pod kątem spełnienia odpowiednich wymagań i przestrzegania przepisów prawnych w określonym zakresie. Podczas kontroli u wielu przedsiębiorców wykryto szereg nieprawidłowości, które kontrolowany winien był usunąć w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych. W przypadku niezastosowania się do wystosowanych zaleceń organ kontrolujący miał prawo wszcząć postępowanie w sprawie cofnięcia wydanych uprawnień. Wszyscy przedsiębiorcy posiadający wpis w rejestrach prowadzonych w naszym Urzędzie sumiennie stosowali się do wystosowanych zaleceń i usuwali stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości. Dotyczy to zarówno stacji kontroli pojazdów, jak i ośrodków szkolenia kierowców. Problem z wyegzekwowaniem pewnych zachowań był jedynie w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność transportową, bądź wykonujących przewozy na potrzeby własne. Tu często zdarzały się problemy związane z przedstawieniem dokumentacji wymaganej do kontroli, jak też czasami z wyegzekwowaniem przeprowadzenia samej kontroli, ponieważ przedsiębiorca nagminnie uchylał się. W takich przypadkach wszczęte zostały postępowania w sprawie cofnięcia posiadanych uprawnień: licencji, zaświadczeń. W związku z zarządzeniem Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku na rok 2009 zaplanowano także przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Wydziale w rozbiciu na 2 etapy :
- pod kątem oceny prawidłowości wydanych decyzji na podst. przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, a także w szczególności właściwego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz
- gospodarowania drukami.
Kontrolą objęto cały Wydział Komunikacji tj. referat praw jazdy, referat rejestracji pojazdów, stanowisko ds. transportu, szkolenia i badań technicznych pojazdów, zarówno pod kątem prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych, prawidłowości realizacji zadań merytorycznych. Pierwsza kontrola została przeprowadzona w miesiącu maju 2009 roku, natomiast kontrola prawidłowości gospodarowania drukami ścisłego zarachowania została zaplanowana na grudzień 2009 roku.
         Przy wykonywaniu zadań merytorycznych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych nie stwierdzono występowania rażących nieprawidłowości, stwierdzono jedynie błędy czysto techniczne popełniane przy prowadzeniu dokumentacji. Wszystkie naruszenia zostały usunięte zgodnie z wystosowanymi zaleceniami pokontrolnymi”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mam pytanie do Pani Dyrektor, ponieważ chciałem się zorientować, dochody wydziały zmniejszyły się o około 300.000zł? Czy znana jest już przyczyna, dlaczego tak się stało?”.
         Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji wyjaśniła, iż przyczyn może by wiele, ale niewątpliwie jedną z nich jest kryzys gospodarczy lub zmniejszenie ilości kupowanych pojazdów.
         Na pytanie Radnego, czy w związku z tym ilość pracowników nie powinna ulec zmniejszeniu, Pani Dyrektor wyjaśniła: „Nigdy pracowników u nas nie było za dużo, z uwagi na to, że my nie tylko wydajemy decyzje, ale załatwiamy też sprawy bieżące. Oprócz tej ilości wydanych decyzji jest wiele spraw typu: wydawanie zaświadczeń, które nie są wskazywane w decyzyjności Wydziału, inne czynności, jak: przyjmowanie wniosków na zmiany, skierowania na nabicie numeru, zawiadamiania, potwierdzania danych, współpraca z policją, udostępnianie akt organom ścigania.”
         Radny Pan Walenty Sic zapytał: „Czy w ramach współpracy systemu informatycznego CEPiK jest taka praktyczna współpraca z Funduszem Gwarancyjnym, bo na niektórych ulotkach widziałem, że Fundusz Gwarancyjny odgraża się, ze jest w stanie w bardzo krótkim czasie zasięgnąć informacji na temat tych samochodów, których właściciele nie posiadają OC”.
         Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji wyjaśniła: „Odnośnie Funduszu Gwarancyjnego, to sprawa wygląda mnie więcej w ten sposób, że Fundusz ma bezpośredni dostęp do CEPiK-u i sami te dane pozyskują, natomiast w naszym zakresie leży powiadamianie ich, jeżeli osoba zgłaszająca się do rejestracji nie ma ubezpieczenia OC. To jest obowiązek wynikający z ustawy”.
         Innych pytań nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 
Ad 6
         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu promocji Powiatu Białostockiego”.
         Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu promocji Powiatu Białostockiego” /zał. nr 8/.
         „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do prowadzenia działalności promocyjnej obliguje władze powiatu art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym. Przez promocję w dużym skrócie rozumiemy intensywnie realizowane działanie informacyjne związane ze wzmocnieniem roli powiatu na arenie regionalnej i krajowej. Promocja musi budować wizerunek powiatu wyrazisty i jednolity. Od początku powstania powiatu działania promocyjne są prowadzone przez cały czas, ale doszliśmy do wniosku, że aby te działania były skuteczne i szły we właściwym kierunku należy opracować Powiatowy Program Promocji Powiatu Białostockiego. Opracowując ten program wyszliśmy od dotychczas prowadzonych działań promocyjnych, do których należą: herb powiatu, papier firmowy znajdujący się w powszechnym użytku, zawierający elementy wyróżniające Powiat Białostocki, znak ISO, dane kontaktowe Starostwa. Prowadzimy również promocję poprzez stronę internetową. Powiat bierze udział w imprezach targowo- wystawienniczych, prowadzi promocję poprzez współudział i współorganizację w licznych przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych i okazjonalnych skierowanych do lokalnej społeczności. Poza tym wydajemy, średnio raz w roku, foldery promocyjne, mapy powiatu w różnych wersjach. W mediach ukazują się raz do roku płatne informacje dotyczące powiatu. Wydaliśmy również film promocyjny na płytach CD oraz jest zamieszczony na stronach internetowych Starostwa. Mamy również wydanych szereg gadżetów promocyjnych: teczki z herbem powiatu, herby do zawieszenia na ścianie, mapy, foldery, długopisy, kubki, breloczki itp.. Następnie, w tym załączniku do uchwały określiliśmy 7 kierunków działań promocyjnych i metody ich realizacji, aby wzmocnić wizerunek powiatu. Podstawowym celem działań promocyjnych jest wykreowanie świadomości wśród adresatów pozytywnego wizerunku powiatu, który go będzie identyfikował w otoczeniu. W jakich obszarach będziemy się starali wzmocnić wizerunek powiatu – przede wszystkim czas już opracować jednolity system identyfikacji wizualnej, którym byłoby logo powiatu. Mamy zamiar ogłosić konkurs na opracowanie logo, który byłby rozstrzygnięty przez Komisję składającą się ze znanych artystów. Następnym działaniem będzie opracowanie hasła reklamowego. Także z tym zwrócimy się do naszych Radnych, jednostek organizacyjnych, pracowników. Rozstrzygnięcia dokona także ta Komisja konkursowa. Dwukrotnie powiat korzystał z reklamy na portalu internetowym Gazety Współczesnej przy reklamowaniu naszych szkół w okresie naboru nowych uczniów. Jeżeli chodzi o kształtowanie opinii publicznej, to zakładamy, że zostanie rozszerzona współpraca ze środowiskami opiniotwórczymi (media regionalne i lokalne) poprzez systematyczne informowanie o pracy Starostwa i jednostkach organizacyjnych, zamieszczanie sprawozdań z Sesji, imprez i wydarzeń. Pozytywnym czynnikiem budowy wizerunku powiatu będzie opracowanie biuletynu informacyjnego, który byłby wydawany w określonych odstępach czasowych oraz kontynuowanie wydawania naszej wkładki informującej o działaniach powiatu, do lokalnej prasy. Kształtowanie opinii publicznej może też odbywać się poprzez organizowanie Dni Otwartych, co pozwoli poznać działalność powiatu, spotkać się z przedstawicielami władz i zwrócić na nas uwagę mediów lokalnych, a przede wszystkim poznać charakter naszej pracy. Zakładamy również opracowanie ofert turystycznej i wypracowanie markowego produktu turystycznego oraz rozszerzanie informacji na stronie internetowej o danych interesujących potencjalnych turystów. To są tylko ogólne kierunki naszych działań w zakresie promocji. Szczegółowe zadania na każdy rok będą opracowywane łącznie z opracowywanymi planami rzeczowo- finansowymi na każdy rok budżetowy”.
         Pytań do ww. materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do proponowanego projektu uchwały.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 346/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu promocji Powiatu Białostockiego” /zał. nr 9/.
 
Ad 7
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
            Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – Pani Maria Marciszewska zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok /zał. nr 10/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na wniosek Dyrektora Centrum Praktycznego w Łapach przedłożono Państwu uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Zwiększenie to wynika z faktu, iż w bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wdrożone zostały dwukrotnie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, od 1 stycznia i 1 września br.. Skutki wdrożenia tej podwyżki sięgają kwoty 30.000zł. W ubiegłym roku ustalając stawkę dotacji dla zakładu budżetowego nie były uwzględniane podwyżki wynagrodzeń. W związku z tym proponowana zwiększona stawka dotacji pozwoli na pokrycie skutków wdrożenia podwyżki wynagrodzeń. Nie skutkuje to finansowo dla budżetu powiatu z uwagi na to, że ilość godzin nauczania planowana od września w CKP zmniejszyła się i dotacja ustalona na bieżący rok w pełni pokryje zwiększone stawki dotacji”.
         Radny Pan Zenon Żukowski podkreślił: „Ponieważ była taka informacja, że nie spowoduje to skutków dla budżetu powiatu, czyli nie szukamy pieniędzy w budżecie ponieważ mamy taką, a nie inną sytuację z naborem, czy zamierzamy hamować, czy ograniczać tego typu działalność, w związku z tym, żeby w przyszłym roku nie spowodowało to wzrostu wydatków, jeśli chodzi o budżet?”.
         Pani Maria Marciszewska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Planowany był nabór do większej ilości oddziałów do szkół zawodowych i techników. Dokonaliśmy połowę planowanego naboru, ale to nie od nas zależy. Nie ograniczamy naboru, ale dajemy szeroki wachlarz naboru, natomiast jest tak, jak jest, w związku z tym zmniejszyła się ilość godzin nauczania”.
         Radny Pan Zenon Żukowski ad vocem stwierdził: „Panie Przewodniczący, każde wydawanie pieniędzy w budżecie jest związane z tym, żeby znaleźć źródło skąd te pieniądze należy wziąć. Stąd też to pytanie, czyli jednym słowem cieszymy się, że będziemy wyhamowywać, wygaszać tą działalność, czy tak, czy nie?”.
         Pani Maria Marciszewska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Nie będziemy wygaszać tej działalności”.
              Radny Pan Zenon Żukowski kontynuując stwierdził: „ Czyli trzeba będzie znaleźć skądś pieniądze w przyszłym roku”.
              Dalsze wyjaśnienia złożyła Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, w tym przypadku chodzi o to, że dotyczy to kwoty zwiększenia łącznie o kwotę 19.000zł i jest to wyjątkowa zgoda Zarządu na zwiększenie tejże stawki w tym roku. Oczywiście nie rozciąga się to na lata następne i również był postawiony taki warunek, że te pieniądze, które musiałoby Centrum wydać na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń, że te pieniądze, w tej kwocie 19.000zł CKP przeznaczy na zakup wózka widłowego, czyli zainwestuje. To o czym mówiła Pani Dyrektor Marciszewska, to podwyższenie stawki nie spowoduje konieczności zwiększenia globalnej kwoty dotacji w tym roku, gdyż planowana kwota i tak nie będzie wykorzystana w 100%. Tym się kierował Zarząd przeznaczając te pieniądze na poprawę wyposażenia technicznego CKP w Łapach”.
         Pytań do ww. materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Jan Ambrożej - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
         Także, Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 347/09 z dnia 29 października 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok /zał. nr 11/.
 
Ad 8
            Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska-wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.
         Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie stanowiska - wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 12/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała dotyczy stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu do Ministra Środowiska. Problem jest od kilku miesięcy i dotyczy sprawy lasów państwowych, które dzisiaj nie mają gospodarza, bo nie zostały przekazane Lasom Państwowym. Chodzi o to, by ten problem zasygnalizować Ministrowi. Najbardziej niepokojącą rzeczą jest to, że Lasy Państwowe nie chcą przejąć od Wojewody  protokołem współwłasności, natomiast mieszkańcy powiatu, którzy mają w tej współwłasności udział chcą za wszelką cenę wyjść z tej współwłasności, zarówno przez podział, albo poprzez wykup. Niestety tej drugiej strony nie ma, bo dopóki nie zostanie to przekazane, to nie ma możliwości ujawnienia w Księgach wieczystych i ujawnienia w ewidencji gruntów. Treść uchwały była uzgadniania kilkakrotnie, była też rozmowa na Komisji Rolnictwa. Proszę o uchwalenie uchwały w tej treści”.
         Pytań do ww. materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do proponowanego projektu uchwały.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 348/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stanowiska-wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 13/.
 
Ad 9
            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
         Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok /zał. nr 14/.
             „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok dotyczy refundacji kosztów wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej, która funkcjonuje na terenie miasta Białegostoku i w której umieszczone zostały dzieci z Powiatu Białostockiego, trójka rodzeństwa. Jeżeli chodzi o zwrot pomocy pieniężnej wypłaconej rodzinie zastępczej, wyraźnie to określa ustawa o pomocy społecznej- art. 86. Jeśli chodzi o zwrot wynagrodzenia, ustawodawca zapewne miał na myśli to, że rodzinę zawodową powiat tworzy tylko i wyłącznie na swoim terenie i tylko i wyłącznie dla swoich dzieci, w związku z tym nie ma jasno określonego rozwiązania, w jaki sposób zwracać koszty tego wynagrodzenia. W związku z tym, aby zrefundować te koszty, bo trudno, żeby miasto Białystok finansowało częściowo wynagrodzenie tych osób zajmujących się naszymi dziećmi, w związku z tym znaleziono rozwiązanie w ustawie o finansach publicznych i udzielenie na tą kwotę, a jest to kwota rocznego wynagrodzenia tej rodziny, oczywiście ustalona proporcjonalnie w okresach, gdzie również w tej rodzinie przebywały dzieci z miasta Białegostoku, za okres od końca grudnia 2008 roku do końca grudnia bieżącego roku. Jeżeli chodzi o pomoc finansową na lata następne, w tym zakresie trzeba będzie podejmować odrębne uchwały”.
         Pytań do ww. materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Jan Ambrożej - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
         Następnie, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 349/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok /zał. nr 15/.
 
Ad 10
            Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku /zał. nr 16/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował Zarząd, iż w roku bieżącym otrzymaliśmy dodatkowe środki z PFRON przeznaczone na realizację zadań samorządu w roku 2009, wg. algorytmu określonego rozporządzeniem. Jest to kwota 214.054zł. Przedstawiony Państwu projekt uchwały zakłada zwiększenie o tą kwotę zadania dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku tego zadania, w związku z ograniczonymi środkami, znacznie niższymi, niż w latach poprzednich, wprowadziliśmy znaczne ograniczenia w dofinansowaniu. Zgodnie z rozporządzeniem regulującym to dofinansowanie ze 150% limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogliśmy do tej pory dofinansować 30%, z czego osoby niepełnosprawne były bardzo niezadowolone, gdyż musiały w znacznym stopniu dofinansować niezbędne im przedmioty ortopedyczne z własnych środków. Oczywiście informowaliśmy osoby niepełnosprawne, że w przypadku otrzymania dodatkowych środków, osoby te zostaną poinformowane o możliwości zwiększenia tego dofinansowania. Ta kwota pozwoli na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb osób niepełnosprawnych, które poniosły znaczne wydatki na zakup tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Ponadto, w przedstawionym Państwu projekcie uchwały urealniliśmy kwoty przeznaczone na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, jak i również zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmiotu ortopedyczne beneficjentom projektu: „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które stanowią udział własny w realizacji tego projektu. Początkowo zakładaliśmy, że ze środków PFRON będzie to kwota około 4.600zł, obecnie, biorąc pod uwagę złożone wnioski i liczbę osób niepełnosprawnych uczestniczących w tym projekcie będzie to kwota ponad 10.000zł, co Państwu zostało przedstawione w tym projekcie”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na Komisji Zdrowia zadałem pytania dotyczące tego problemu i nie dostałem odpowiedzi, jeśli można dzisiaj je uzyskać, to bardzo proszę”.
         Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dostałam dwa pytanie. Jedno, jak wygląda zwrot kosztów na poszczególne stanowiska pracy osobom niepełnosprawnym w poszczególnych gminach i jakie to stanowiska pracy i jakie zawody. Przede wszystkim zostały utworzone dwa dodatkowe stanowiska pracy w tym roku oczywiście na terenie: jedno – Gminy Wasilków, jedno- na terenie Gminy Zabłudów. Pierwsze to było w szkole. Gimnazjum złożyło wniosek o wyposażenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Jest to stanowisko pracy w zakresie monitoringu i została zatrudniona osoba niepełnosprawna, jako pomoc nauczyciela. Druga osoba – w Gminie Zabłudów, Firma „Amerpolkarton” złożyła wniosek na zakup maszyny do pakowania. Tam został zatrudniony mężczyzna niepełnosprawny do obsługi. Jak wygląda zwrot kosztów. Najpierw jest wniosek, później jest podpisana umowa między wnioskodawcą a Urzędem Pracy. W ramach tej umowy firma, która chce utworzyć dodatkowe stanowisko pracy dokonuje zakupy odpowiedniego sprzętu i urządzeń i przedstawia faktury w Urzędzie Pracy, a my dokonujemy zwrotu pieniędzy w ramach tej umowy i na te faktury. Następne pytanie dotyczyło dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej rolniczej. W tym roku nie było żadnego wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej rolniczej, natomiast było 5 wniosków i 5 umów zostało podpisanych na w ogóle rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwoty prawie 223.000zł. To były wnioski bezrobotnych niepełnosprawnych z terenu Gmina: Czarna Białostocka, Choroszcz, Zabłudów i Supraśl. I na takie działalności gospodarcze, jak: usługi budowlane, sklep odzieżowy dla osób tęgich i z odzieżą używaną, usługi fotograficzne, sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym i suplementami diety, również sklep internetowy w tym zakresie oraz tapicerstwo. Prawdopodobnie będzie jeszcze jedna umowa w tym roku na utworzenie dodatkowego miejsca pracy. Firma chce zatrudnić recepcjonistkę w hotelu, ale jeszcze wniosku nie złożyła. Może złożyć taki wniosek do kwoty 46.000zł. Otrzymaliśmy ogółem 670.000zł na rehabilitację zawodową, z tego 370.000zł na wyposażenie stanowisk pracy i tutaj możemy tych wszystkich pieniędzy nie wydać; 260.000zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 40.000zł na szkolenia i tutaj wszystko wydamy. Miasto dołożyło nam tu jeszcze 8.000zł”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „W kwestii uzupełnienia, chodzi o zwrot kosztów na poszczególne stanowiska pracy, czy są jakieś zadłużenia w stosunku do pracodawców?”.
         Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku stwierdziła, iż żadnych zobowiązań w tym zakresie nie ma.
         Innych pytań do ww. materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Jan Ambrożej - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
         Następnie, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 350/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku /zał. nr 17/.
 
Ad 11
            Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
         Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok /zał. nr 18/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w uchwale w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmienia się załącznik, który stanowi zestawienie przychodów i wydatków. W załączniku tym zostają zmniejszone dochody ogółem o kwotę 65.000zł. Kosztem tego zmniejszeniu ulega dotacja dla CKP w Łapach na wymianę pokrycia wraz z dociepleniem dachu i dociepleniem ścian z 200.000zł na 100.000zł i pozostałe po tej operacji 35.000zł trafia, jako stan środków na koniec roku. Na tym polegają zmiany w uchwale”.
         Pytań do ww. materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Jan Ambrożej - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
         Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do proponowanego projektu uchwały.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 351/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok /zał. nr 19/.
 
Ad 12
            Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok. 
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 20/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak wiele się dzieje w naszym powiecie, że nie możemy nadążyć ze zmianami i oto dzisiaj jeszcze odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego i do tych zmian wprowadzone zostały dwa wnioski. Otóż, pierwszy wniosek dotyczy zwiększenia o 44.893zł planu wydatków na doprowadzenie rurociągu gazowego i przebudowę kotłów w kotłowni DPS w Choroszczy, która w tej chwili zasilana jest olejem opałowym, a będzie jeszcze przed tym sezonem grzewczym przerobiona na zasilanie gazem ziemnym. W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, ze najtańsza oferta, która została złożona niestety jest wyższa o 44.893zł, niż było to w planie. Jest to sprawa na tyle pilna, że jeżeli nie zrobimy tego w tym roku, to decyzja tak długo oczekiwana o przydziale gazu na zasilanie tejże kotłowni w DPS w Choroszczy po prostu wygaśnie i kto wie, czy uda nam się kiedyś przyłączyć kotłownię do tejże nitki rurociągu gazowego. W związku z tym proszę Państwa mamy taką możliwość, ażeby z rezerwy ogólnej przenieść tę kwotę na zwiększenie planu wydatków i umożliwienie zawarcia umowy i wykonania tego zadania jeszcze w bieżącym roku. Z tego tytułu nam ta inwestycja jak przeliczaliśmy w ciągi 1,5 roku zwraca się w postaci oszczędności na wydatkach związanych z zakupem oleju opałowego, bo zasilanie gazem jest o wiele tańsze. Drugi wniosek, też bardzo pilny, który został złożony przez Pana Dyrektora Jastrzębskiego, tj. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prośba o przeniesienie 10.000zł z wydatków na zakupy inwestycyjne na paragraf na usługi remontowe. Chodzi o to, ze skaner wymaga wymiany płyty głównej, a najtańsza oferta, która wpłynęła to jest 15.000zł. To są te dwa wnioski, które jeszcze dzisiaj Zarząd w formie autopoprawki włączył do zmian w budżecie. Oczywiście te zmiany nie wpływają na ogólną kwotę zmian dotyczących planu dochodów, jak też i planu wydatków. Jedynie są to przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami”.
         Pytań do ww. materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Jan Ambrożej - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok, bez tych dzisiaj wprowadzonych zmian.
         Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok, o czym poinformował zebranych Wiceprzewodniczący Komisji – Pan Antoni Bogdan.
         Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do proponowanego projektu uchwały.
         Także, Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk.
         Następnie, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 352/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 21/.
 
Ad 13 cdn.
            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym. 
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym /zał. nr 22/. 
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, obradowaliśmy kilka dni temu na Komisji Infrastruktury Technicznej w sprawie ewentualnej sprzedaży nieruchomości położonej w Michałowie o pow. 1,6518ha. Dotyczy to dotychczasowych obiektów będących w trwałym zarządzie ZS w Michałowie. Na tej działce jest kotłownia, budynek internatu wraz z mieszkaniami oraz budynek szkolny. Z prośbą o sprzedaż zwróciła się do nas Rada Miejska w Michałowie. Generalnie chce ona planować rozszerzenie inwestycji związanej z krytą pływalnią. Temat był omawiany przy udziale Burmistrza Michałowa. Po zakończeniu obrad, nasza Komisja Infrastruktury Technicznej w opinii wyraziła się, że należałoby udzielić bonifikatę w wysokości 50% ceny, natomiast były wątpliwości, w jakiej formie ma być zapłata i tutaj była sugestia Pana Burmistrza, by te pieniądze Rada Powiatu wydała na drogi i tam były wskazania, na które drogi. Wczoraj konsultowałem sprawę z Panem Burmistrzem, który akceptuje kwotę 50% wartości ceny. Natomiast też wpłynęło pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie, gdzie są zawarte dalsze sugestie, na co mamy te pieniądze wydać. Pan Przewodniczący Rady jest dzisiaj, gościmy go na naszej Sesji, więc może jeszcze jakieś uwagi przekazać, natomiast w imieniu Zarządu chciałbym przedstawić Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym, gdzie w §1 jest zapisane, że Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% ceny, przy zbywaniu w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej zespołem budynków szkolnych i innych budynków towarzyszących, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 283, o pow. 1,6518 ha, położonej w Michałowie przy ul. Gródeckiej 21, na rzecz Gminy Michałowo. W imieniu Zarządu proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały”.
         Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - Pan Mikołaj Worona stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po spotkaniu z Komisją Infrastruktury Technicznej, po rozmowie z Radnymi naszej Rady, biorąc pod uwagę wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie, jeżeli chodzi o formę, która będzie w dalszej części przedmiotem tych prac, uważamy, że jesteśmy i będziemy prosili powiat o to, żeby te pieniądze były przekazane na potrzeby ZS w Michałowie. Natomiast, co do kwoty i bonifikaty, tak samo Radni podzielają pogląd Burmistrza, ze jest to do przyjęcia. W tej chwili, tylko jedynie chcę powiedzieć, że zawarte w naszej uchwale sugestie, propozycje są aktualne. Chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu i Wysokiej Radzie za szybkie, ze względu na czas, który nas goni i konstruktywne podejście do sprawy. Jeżeli są szczegółowe pytania, to na nie odpowiem”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie wiem, czy nie ma Pan przypadkiem dyskomfortu przychodząc tutaj i mówiąc o tym, w jaki sposób my mamy wydawać pieniądze, które są należne nam z tytułu własności. Ja myślę, że w uchwale naszej i biorąc pod uwagę wcześniejsze nasze doświadczenie z Radą Miasta Michałowo należy przyjąć, że bez żadnych warunków wstępnych. Ja myślę, nie wiem, jak to ująć, żeby to zapisać w jakiś sposób zrównoważony w uchwale, bo Pan tutaj dalej podtrzymuje sytuację taką, ze Pan chce, ja rozumiem, że wiele osób chce od nas różnych rzeczy, natomiast niewątpliwie to Starostwo Powiatowe jest właścicielem tych obiektów i on powinien decydować, jeżeli zadecyduje, a myślę, że zadecyduje, jeżeli chodzi o wysokość, natomiast przeznaczenie tych pieniędzy Panie Przewodniczący, to jest sprawa Zarządu, Rady Powiatu, a nie Rady Miejskiej w Michałowie. Rozumiem, że Pana stanowisko wynika z troski Pana o nasz majątek w Michałowie. Rozumiem to, tylko pozwoli Pan, że to my będziemy wydawać swoje pieniądze”.
         Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski zaapelował do Radnych, by nie zaczynać ponownie dyskusji, która trwała na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej: „Zaczęło się wszystko od tego, że Państwo z Michałowa przybyli na posiedzenie ze swoją uchwałą Rady, w której na dokładnie określili, że zapłacą nam określone pieniądze- 1.100.000zł pod warunkiem, że zostaną one przeznaczone na naprawę konkretnie wyznaczonych ulic i dróg na terenie Gminy Michałowo. Wątpliwości budziło to, że Państwo w tej uchwale powołali się na przepisy Kodeksu Cywilnego. Ja oczywiście nie znam tak dobrze prawa, jak Burmistrz Michałowa, natomiast mam ciągle wątpliwości, ponieważ uważam, że jeżeli ktoś sie powołuje na przepis KC mówiący o porozumieniu stron, którego nie ma, to uważam w dalszym ciągu, że uchwała nie jest zgodna z prawem. Ponieważ Państwo powołaliście się na ugodę na podstawie KC między Gminą a powiatem, której de facto nie ma. To jest sprawa dla Radcy prawnego, czy ja mam rację, czy nie, ale powiedzmy Pan Przewodniczący widział, jaką to wywołało atmosferę, a nie chcielibyśmy tej atmosfery powtarzać, bo to nie ku temu idzie. Mamy kwotę, co, do której jesteśmy zgodni, mamy projekt naszej uchwały, gdzie nie wpisujemy żadnych określonych zadań. Ja ciągle uważam, że osoba kupująca nie ma prawa narzucić osobie sprzedającej przeznaczenia tych pieniędzy. Tego w naszej uchwale nie ma. Uważam, że nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych zapisów, ale niech Radca się na ten temat jeszcze wypowie. Natomiast tak, jest potrzebna dla Państwa uchwała, żeby działać. My gotowi jesteśmy ją za chwilę przegłosować. Ja myślę, ze Państwo jesteście świadomi tego, co zrobiliście i może tak za mocno nie roztrząsajmy tego. Jak Państwo zrobicie, to Wasza wola, ale jeżeli nie zmienicie swojej uchwały do porozumienia nie dojdzie”.
         Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - Pan Mikołaj Worona wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, jeśli można, ja tylko odpowiem. Proszę mnie zrozumieć, ja reprezentuję Radę Miasta w Michałowie. To nie jest mój pogląd, jest Rady Miasta, dlatego ja, mając tą uchwałę, która była przegłosowana na ostatniej Sesji, nie jestem upoważniony do jej zmiany, dlatego podtrzymuję to, co było zawarte w uchwale. Rozumiem, Szanowni Radni, że jesteście Radą Powiatu. Macie 15 gmin na terenie swoim i oczywiście jest Wasz majątek, macie pełne prawo na to się nie zgodzić na nasze propozycje, ale proszę zrozumieć, że jesteśmy Gminą, wprawdzie zasobną finansowo, ale jednak Gminą, która dużo inwestuje. Nasi mieszkańcy, pewnie jak wiele innych mieszkańców małych gmin oburzają się: <<Jak to, mienie, które jest na terenie Gminy Michałowo, powiatu wprawdzie, które nasi dziadowie i rodzice budowali, a wy chcecie oddać dla powiatu, aby w jakiejś innej gminie je inwestował.>> Macie takie prawo, my nie możemy Wam nic narzucać. Ta uchwała, która zostanie dzisiaj podjęta na pewno umożliwi nam dalsze działania i o to chodziło. Natomiast oczywiście rozumiemy, że powiat ma prawo do swojego stanowiska”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o komentarz Radcę Prawnego: „Pani Radco, ja mam prośbę, czy mogłaby się Pani odnieść do tego, czy można powołać się w uchwale na przepisy Kodeksu Cywilnego, które mówią o porozumieniu stron, którego nie ma?”.
         Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Oczywiście, Pan Przewodniczący Rady Powiatu ma rację w tym zakresie. Inne rozumowanie byłoby po prostu niedorzeczne. Tak bym to krótko ujęła”.
         Radny Pan Antoni Bogdan stwierdził: „Panie Starosto, Szanowni Radni, uważam, że na pewno szkole w Michałowie są potrzebne pieniądze. Na pewno my nie pozwolimy skrzywdzić szkoły, ale trudno, żeby ktoś narzucał nam, w tym przypadku Radni Gminy Michałowo, swoją wolę. My mamy gdzie te pieniądze wykorzystać.”
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski uspakajając atmosferę na sali stwierdził: „Proszę Państwa, może już nie zaczynajmy w ten sposób tej dyskusji. Sprawa została bardzo szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji. Państwo z Michałowa mieli dużo argumentów „za”, bardzo rozsądnych, że jeżeli tego się nie zagospodaruje w porę, to los tych budynków może być trudny do przewidzenia. Na pewno nie na plus. My te z tym stanowiskiem się zgadzamy i chcemy dojść do wspólnego porozumienia. Jest pewna rzecz niestety sporna, którą Państwo sami wywołaliście i tu musimy dojść do konsensusu. Ja przynajmniej chciałbym wiedzieć tak, Pani Radco proszę tutaj o pomoc, czy jeżeli my podejmiemy tę uchwałę, jak ona się będzie miała do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie, narzucającej nam wydatkowanie naszych pieniędzy, czy w tym momencie, uchwała w takiej treści, jak my dzisiaj zapisaliśmy, ona nie będzie sprzeczna, ale czy nie potwierdzi tego, co Rada Miejska w Michałowie próbuje nam tutaj zasugerować”.
         Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku stwierdziła: „Uważam, że nie. To są sprawy zupełnie od siebie niezależne. Tam jest taka propozycja, taka wizja tematu, natomiast my wyrażamy swoją wolę, którą właśnie w ten sposób werbalizujemy. Chodzi przede wszystkim o to, że zatwierdzamy tryb bezprzetargowy i tę bonifikatę od ceny, a cała reszta jest poza uregulowaniami, czyli jest to kwestia już konkretnych zapisów umowy cywilno- prawnej”.
         Radny Pan Marek Żmujdzin powiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na Komisji Infrastruktury Pan Burmistrz Nazarko zapewniał, że nie ma żadnego problemu, jeżeli będzie trzeba to zostanie zmieniona uchwała Rady Miejskiej w Michałowie. Uchwała ta nie została zmieniona. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie przyjechał dzisiaj z tą samą uchwałą. My w swojej uchwale nie mamy zapisanego sposoby zapłaty za te obiekty, więc musi to być uściślone. Nie można podnieść ręki, że sprzedajemy, jak nie wiemy, w jakiej formie będzie zapłata”.
         Radny Pan Jan Kaczmarek zaznaczył: „Muszę jednak wyjaśnić niektóre sprawy. Panie Bogdanie, cena budynku jest taka, jaką chce nam Gmina zapłacić. Sprawa następna, my nie głosujemy w tej chwili sprawy sprzedaży, tylko bonifikaty. Jako mieszkaniec Michałowa uważam, że jedynym wyjściem dla tych budynków jest przejęcie przez Gminę, bo to nie ma innej racji bytu. My nie poradzimy sobie z tymi budynkami i „bicie piany” w tej chwili nie ma żadnego sensu. Wydaje mi się, że to jest dobry interes i dla powiatu i dla Gminy. Mam nadzieję również tą, że Zarząd weźmie pod uwagę te pieniądze, które będą wpływały do nas i te pieniądze nie miną gminie Michałowo i nie pójdą na jakieś inne cele, które będą mogły być przez kogoś innego konsumowane”.
         Radny Pan Marian Olechnowicz zauważył: „ Były sytuacje takie, że powiat sprzedawał mienie na terenie Gminy Łapy i nie było dyskusji, co z tymi pieniędzmi należy zrobić. One wpływały do budżetu. Ja Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie powiem, że ja jestem drugą kadencję Radnym powiatowym i zawsze z troską powiat zajmował się mieniem powiatowym na terenie Gminy Michałowo, co widać po remontach, które trwają i trwały w obiektach szkolnych. Problemem też były budynki niezagospodarowane. Pomysł na zagospodarowanie jest słuszny, dlatego, że szkoła nie zagospodaruje tych budynków, dlatego uważam, że dobrym pomysłem jest projekt uchwały przygotowany przez Zarząd, dotyczący bonifikaty i możemy ten projekt przegłosować, natomiast wolą Rady Miejskiej Michałowa będzie zmienić swoją uchwałę tak, aby podjąć szybkie negocjacje z powiatem”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, stan faktyczny na dzień dzisiejszy jest taki: mamy uchwałę, co, do której, jeżeli chodzi o cenę jesteśmy zgodni; jest uchwała Rady Miejskiej w Michałowie, o czym nie można zapomnieć. Ona jest obowiązująca w Gminie Michałowo i w tym układzie uchwała, która mówi tylko i wyłącznie o jednej kwestii, a mianowicie cenie, musi być uzupełniona o kwestię następną, a dotyczącą formy zapłaty, że te pieniądze wpływają do budżetu powiatu. Brakuje nam tej jednej kwestii, bo w kwestii pieniędzy wypowiadała się już Rada Miejska w Michałowie i oni mają swoje stanowisko jasne. My przyjmując tą uchwałę, bez tej adnotacji godzimy się na uchwałę Rady Miejskiej w Michałowie. Proszę Państwa, bo mamy tę świadomość, że w tej chwili, jeżeli tego nie zapiszemy, ja przyjmuję to za złą wolę. Ja wnioskuję o wniesienie do uchwały punktu dotyczącego formy zapłaty”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył: „Proszę Państwa, nie mamy spójnej kwoty, ponieważ uchwała Rady Miejskiej w Michałowie mówi o kwocie 1.100.000zł, a nasza mówi o kwocie 1.300.000zł. Tak, więc, jeżeli ma być jednolita kwota, to i tak Rada Miejska w Michałowie musi zmienić swoją uchwałę”.
         Radny Pan Marek Żmujdzin powiedział: „Panie Przewodniczący, chyba Pan nie zrozumiał wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie, dlatego, że on stwierdził, iż dokonano konsultacji, co do ceny i Radni i Burmistrz zgadzają się na tą cenę. Natomiast nie była konsultowana treść uchwały. Kolega Kaczmarek ma rację, że w ciągu jednego dnia nie można tego zrobić, ale skoro była konsultacja odnośnie ceny, to mogła być też konsultacja odnoście uchwały”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „Ja chciałbym u wesprzeć kolegę Żukowskiego, ponieważ może się odbyć tak, że Rada Miejska w Michałowie przekaże nam pieniądze w formie wykonanych prac na terenie Gminy Michałowo i my tych pieniędzy nie dostaniemy. Dostaniemy je w postaci wykonywania zadań na terenie gminy. Uważam więc, że w naszej uchwale powinna być taka klauzula, że pieniądze wpłyną na konto budżetu Powiatu Białostockiego”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył: „Proszę Państwa, jest poprawka Pana Zenona Żukowskiego, jeżeli ma być ona, proszę opinię Rady i Zarządu, czy ta poprawka ma się znaleźć w uchwale i w jakiej formie”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj bym się przychylił do stanowiska Pana Radnego Żukowskiego. Myślę, że nic sie nie stanie, jeżeli dopiszemy do uchwały jeden paragraf, że pieniądze ze sprzedaży mają wpłynąć do budżetu powiatu”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odniesienie się do treści uchwały Radcę prawnego.
         Radny Pan Antoni Bogdan stwierdził: „Panie Starosto, Szanowni Radni, uważam, że powinien być jeszcze zapis, że w uzgodnionym przez obie strony terminie”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył, że to będzie zawierał akt notarialny, niemniej jednak zaproponował 5 minut przerwy, w celu uściślenia zapisów w uchwale Rady Powiatu.
         Ponieważ formułowanie zapisów przedłużało się, Przewodniczący obrad zaproponował kontynuowanie obrad, a w stosownym czasie powrót do tego punktu.
Ad 14
            Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii przebiegu korytarza kolejowego „RAIL BALTICA”. 
         Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński zarekomendował zebranym projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii przebiegu korytarza kolejowego „RAIL BALTICA” /zał. nr 24/. 
         „ Szanowni Państwo, Zarząd przedstawia Radzie propozycję stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w zakresie dotyczącym planów związanych z modernizacją korytarza kolejowego biegnącego z Warszawy do granicy Państwa, do Szypliszek. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy są rozpatrywane różne warianty. Jednym z nich, do dnia dzisiejszego uważanym za główny, jest Przebieg Białystok – Sokółka – Augustów – Suwałki – Szypliszki. Natomiast docierają do nas sygnały oraz otrzymaliśmy stanowisko Rady Powiatu Sokólskiego, w którym są zawarte informacje, że rząd rozpatruje zmianę przebiegu korytarza Rail Baltici na odcinku Białystok – Suwałki. Zmiana polegałaby na tym, że nowy korytarz transportowy kolejowy biegłby przez Ełk – Olecko – Suwałki, tak więc, droga kolejowa na terenie naszego powiatu przez Wasilków- Czarną Białostocką – Sokółkę – Augustów – Suwałki byłby pozostawiony bez modernizacji w ramach korytarza Rail Baltica. W projekcie uchwały, którą tutaj Państwu przedkładamy jest zawarte nasze stanowisko, które się temu sprzeciwia. Uzasadnienie jest następujące: brak modernizacji tego odcinka, przede wszystkim między Białymstokiem – Wasilkowem – czarną Białostocką i Sokółką jest swego rodzaju odcięciem się od kontaktów gospodarczych, od transportu z naszym wschodnim partnerem, czyli Białorusią, a w dalszej kolejności z Rosją. W związku z tym zaniechanie tej inwestycji na tym odcinku będzie oznaczało zmniejszenie, a w przyszłości ograniczenie, ze względu na brak modernizacji trasy, ruchu towarowego, być może też pasażerskiego. Tak więc proszę o przyjęcie tego stanowiska. Zostanie ono wysłane do Ministra Infrastruktury, do PKP S. A. i do samorządów, których to interesuje.”
         Pytań do ww. materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przegłosowanie projektu uchwały, z uwagi na to, iż ww. projekt uchwały nie był przedmiotem obrad Komisji stałych Rady Powiatu.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 354/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii przebiegu korytarza kolejowego „RAIL BALTICA” /zał. nr 25/.
 
Ad 15
            Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii odnowienia i uruchomienia linii kolejowej Łapy – Śniadowo – Łomża (Ostrołęka). 
            Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński zarekomendował zebranym projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii odnowienia i uruchomienia linii kolejowej Łapy – Śniadowo – Łomża (Ostrołęka) /zał. nr 26/. 
         „ Szanowni Państwo, istnieje , w części również na terenie Powiatu Białostockiego linia kolejowa, która rozpoczyna swój bieg, lub kończy w Łapach. Prowadzi przez Gminę Sokoły – Kulesze – Kołaki Kościelne – Śniadowo i tam jest rozgałęzienie na Łomżę oraz na Ostrołękę. Linia Kolejowa została zawieszona. Kursowanie na niej taboru kolejowego zostało zawieszone w 2000 roku. Mam na myśli ruch pasażerski i towarowy. Następnie w roku 2007 na kilkanaście miesięcy został wznowiony ruch towarowy na odcinku Łapy – Sokoły i zawieszony parę tygodni temu. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy sytuacja jest kuriozalna, ponieważ istnieje inicjatywa samorządów lokalnych, w tym Łap, Sokół i pozostałych samorządów gminnych, polegająca na tym, iż Gminy chcą uruchomić transport towarowy, a docelowo pasażerski, ale aby to zrobić chciały przejąć w zarząd ta linię kolejową, przynajmniej do Śniadowa, skomunalizować. Były sygnały docierające z Polskich Linii Kolejowych, czyli Spółki należącej do holdingu PKP S.A., że PLK nie jest zainteresowana modernizacją. W związku z tym ta inicjatywa samorządów lokalnych była jak najbardziej na miejscu. Niestety kuriozum tkwi w tym, iż Ministerstwo Infrastruktury jednak po głębszej analizie stwierdziło, że ta linia ma strategiczne znaczenie i nie może być skomunalizowana, ponieważ w 2016 roku rozpocznie się budowa dużego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. 1GV energii będzie wymagał transportu duże ilości paliwa, czyli węgla i biomasy i ta linia będzie zasilała tą elektrownię, ten nowy blok energetyczny materiałem, surowcem np. ze wschodu, z Białorusi, z Syberii i w związku z tym Ministerstwo Infrastruktury nie zgadza się na komunalizację tej linii kolejowej. Jednocześnie PLK nie chce prowadzić modernizacji do momentu, kiedy nie zostanie uruchomiony ten nowy blok energetyczny, co nastąpić ma w 2020 roku. Natomiast dziś mamy rok 2009. Jest inicjatywa po stronie Urzędu Marszałkowskiego uruchomienia w przyszłym roku być może szynobusów na odcinku, na początek Łapy – Sokoły. Dla nas, jako powiatu jest to istotne, bo z Sokół dojeżdżają do naszych szkół uczniowie też i tutaj za trzy tygodnie będzie Sesja Sejmiku, na której będzie podjęte stanowisko skierowane do Ministra Infrastruktury i Polskich Linii Kolejowych, my natomiast dzisiaj mamy swoją Sesję, w związku z tym przedstawiamy tutaj stanowisko Rady Powiatu Białostockiego, które będzie wysłane, jak poprzednie, do Ministerstwa Infrastruktury, do Zarządu PLK S.A, do samorządów gminnych i w tym stanowisku są zawarte następujące informacje: wezwanie Ministra Infrastruktury do przystąpienia do działań związanych z powstrzymaniem procesu dewastacji oraz i to jest rozwiązanie, które na dzień dzisiejszy jest bardzo na rękę dla samorządów lokalnych – czasowe użyczenie, dzierżawę tego torowiska, tej linii po to, by uruchomić niewielki ruch towarowy, a następnie pasażerski”.
         Radny Pan Romuald Wiszniewski zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pytanie moje dotyczy tego, kto będzie finansował utrzymanie tej linii. Czy my też wówczas nie będziemy musieli partycypować w utrzymaniu tej linii”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył, iż chodzi tu o poparcie intencji niż czynne uczestniczenie w utrzymani tej linii kolejowej.
         Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „Nie ma mowy o przekazaniu choćby złotówki na tą inicjatywę, ponieważ przepisy nam na to nie pozwolą. Jest tylko kwestia poparcia inicjatywy lokalnych samorządów gminnych”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Chciałbym zapytać Panią Skarbnik, czy ma jakieś uwagi do tego projektu uchwały”.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Po pierwsze o komunalizacji tego mienia mowy być nie może, ponieważ, ani zadaniem gminy, ani zadaniem powiatu nie jest organizowanie transportu kolejowego, a poza tym, tak, jak Pan Dyrektor mi tu podpowiada, tam jest wieczysty użytkownik, ale gdyby do tego doszło, to istnieje proszę Państwa ogromne niebezpieczeństwo, że skoro Rada poprze, to wtedy trudno będzie się wykręcić, ażeby nie łożyć na tą trakcję, a ja nie widzę takiej możliwości. Nie wiem, czy taką „ideę fix”, która nie bardzo ma coś wspólnego z rzeczywistością, i która ma jakiekolwiek możliwości powodzenia, poważna Rada Powiatu powinna popierać, ale to jest tylko moje zdanie”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zauważył: „Ponieważ są takie wątpliwości, to może podjęcie tej uchwały odłożyć do kolejnego posiedzenia, kiedy wątpliwości znikną”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył: „Proszę Państwa tu jest jednoznacznie napisane, że Rada Powiatu popiera inicjatywę, czyli to jest tylko ukłon w stronę samorządów. My nie deklarujemy żadnej chęci finansowania tego”.
         Członek Zarządu Powiatu Białostockiego – Pan Jarosław Wądołowski zauważył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przed chwilą poparliśmy proponowany przebieg trasy kolejowej przez miedzy innymi Czarną Białostocką do Sokółki. Tam też nie będziemy łożyć finansowo i nie było żadnych wątpliwości. Dziwię się, że teraz są”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził: „Proszę Państwa, ja proponuję jednak przyjąć tą uchwałę i poprzeć tą inicjatywę, bo nie uważam, żeby obawy Pani Skarbnik były w jakimś stopniu, choć najmniejszym uzasadnione”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił, by jego wypowiedź potraktować, jako wniosek formalny: „Wnioskuję o przesunięcie podjęcia tej uchwały na kolejną Sesję”.
         Radny Pan Zenon Żukowski zauważył, że skoro był złożony wniosek, to należy go przegłosować: „Szanowni Państwo, ponieważ są wątpliwości i nie ukrywam, że te wątpliwości, które ma Pani Skarbnik nie są odosobnione, ponieważ, jeśli ktoś linię towarową zamyka, to znaczy, że jest jakaś przesłanka ku temu. Nie ma tam ruchu towarowego. Ile kosztuje utrzymanie odcinka kolejowego?, a jeżeli chodzi o problem dowozu młodzieży z Sokół do Łap, to bardzo proszę tylko o sformalizowanie tego wniosku, to każdy przewoźnik wykona taką usługę, każdy powtarzam”.
         Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy jestem zaskoczony i rozgoryczony. Zaskoczony tym, że na dzień dzisiejszy jest tu działalność nieudzielająca poparcia inicjatyw lokalnych samorządów gminnych. Jeżeli chodzi o niejasności, to w tym momencie zapis tej uchwały jest jasny, to jest poparcie polityczne, które zostanie wysłane wraz ze stanowiskiem Sejmiku do właściwych organów. Stąd moje zaskoczenie, jeżeli chodzi o taką interpretację, że jest ryzyko, że będziemy na coś płacić. Nie będziemy na nic płacić, bo Pani Skarbnik jasno się wyraziła, że nie możemy wydać złotówki na to zadanie, ponieważ przepisy na to nie pozwolą. Moje rozgoryczenie bierze się stąd, że jednak każda linia zawieszona, wiem, że jest natychmiast dewastowana i jeżeli na dzień dzisiejszy nie wyrazimy poparcia tej idei, to będzie oznaczało, że zgadzamy się z tym, że ta linia powinna być zawieszona i nie utrzymywana”.
Radny Pan Marian Olechnowicz zauważył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dzisiaj właśnie Pan Starosta mówił przed chwilą o tym, że zajmowaliśmy się Rail Balticą, która nie jest naszym zadaniem. Dyskutowaliśmy na temat lotniska, które też nie jest naszym zadaniem. Ja czytałem ten projekt, to jest nasze stanowisko. Najważniejszy jest wstęp i zakończenie: <<W imieniu wspólnoty samorządowej Powiatu Białostockiego wzywamy Ministerstwo Infrastruktury... o przystąpienie do działań związanych z powstrzymaniem procesu dewastacji>>, a na zakończenie: << Liczymy na dobrą wolę Ministerstwa Infrastruktury oraz Zarządu Spółki Polskie Linii Kolejowe S.A. oraz oczekiwaną przez mieszkańców zgodę na przekazanie lokalnym gminom linii kolejowej w zarząd>>. Proszę Państwa, ja trochę współpracuję z Wójtem Zajkowskim. Wiem, jakie on ma pomysły, nie tylko towarowe, ale przede wszystkim turystyczne. My mieszkamy w rejonie Narwiańskiego Parku Narodowego, o którym niewiele się mówi, dlatego poparcie stanowiska starań gmin o ratowanie tej linii kolejowej jest wyrażeniem naszej dobrej woli, żeby te gminy tym się zajęły”.
Radny Pan Antoni Bogdan stwierdził: „Panie Starosto, Szanowni Radni, ja w całości chcę tu poprzeć Wicestarostę, dlatego, ze zobaczcie Państwo, ciągle ubolewamy nad niszczejącymi naszymi drogami. Kolega Żukowski, mówi, że każda firma przewozowa, ale każda firma przewozowa ciężkie towary przewożąc niszczy drogi. Bezpieczeństwo na drogach, wiemy, jakie jest i teraz chcemy powstrzymać transport kolejowy. Uważam, że powinniśmy bez zmrużenia oka poprzeć tą inicjatywę i nie dyskutować więcej”.
         Radny Pan Marek Żmujdzin zauważył: „Pan Wicestarosta powiedział, że to jest polityczna decyzja, a więc jeżeli Urząd Marszałkowski zgodził się i podjęta została decyzja polityczna Via Baltica przez Łomżę, to niech teraz podejmą tą decyzję z Sokołami”.
         Radny Pan Marian Olechnowicz zauważył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli my przełożymy podjęcie tego stanowiska na kolejną Sesję, a gminy podejmą w międzyczasie negocjacje z PKP i Ministerstwem, to nasze stanowisko będzie już zbędne. Proszę Państwa, budujmy dobry wizerunek współpracy z gminami”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poddał pod głosowanie wniosek formalny Pana Berensztejna. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego wniosku o przesunięcie podjęcia uchwały na kolejną Sesję.
         Wniosek przegłosowano przy 6 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i 12 głosach „przeciw”. Wniosek został odrzucony.
         Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii odnowienia i uruchomienia linii kolejowej Łapy – Śniadowo – Łomża (Ostrołęka).
            Rada Powiatu Białostockiego, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 355/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii odnowienia i uruchomienia linii kolejowej Łapy – Śniadowo – Łomża (Ostrołęka) przy 13 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” /zał. nr 27/.
 
Ad 13 cd.
            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym. 
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaproponował powrócenie do dyskutowanej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym.
         Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Jolanta Niewińska zabierając głos stwierdziła: „Szanowni Państwo, jeśli można, to nadal podtrzymuję swoje poprzednie stanowisko, że jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to pod takim tytułem i na podstawie wskazanej podstawy prawnej możemy podjąć uchwalę tylko w takim kształcie, jak to zostało zaproponowane w projekcie. Przy tej podstawie prawnej nie ma miejsca na jakiekolwiek dodatkowe zapiski, których treścią byłoby potwierdzenie rzeczy skąd inąd wynikających i oczywistych, że kwota powinna wpłynąć na rachunek powiatu. Zapis w uchwale Rady Miejskiej w Michałowie o zastosowaniu Kodeksu Cywilnego w celu zwolnienia się z płacenia świadczenia pieniężnego nie rodzi dla nas ujemnych skutków prawnych, gdyż na to potrzebna byłaby wyraźna, a nie dorozumiana zgoda Powiatu, a takiej zgody nie ma. Tym niemniej, mając na względzie Państwa obawy podyktowane słuszną troską o zabezpieczenie naszego interesu, wydaje się, że takim rozwiązaniem byłoby wyraźne odniesienie się do tej kwestii w uchwale Zarządu Powiatu, bo tę uchwałę Rady, jeśli Państwo zechcecie ją podjąć, będzie wykonywał Zarząd i treścią uchwały Zarządu będzie przeznaczenie do zbycia tej konkretnej nieruchomości z zastosowaniem tego warunku udzielenia bonifikaty przez Państwo. W takiej uchwale Zarządu, dla takiej pełnej jasności, można byłoby zapisać, bo tam będzie mowa o cenie, że ta kwota, ustalona jako cena zostanie przekazana w formie pieniężnej na rachunek budżetu powiatu, by tym samym przeciąć już jakiekolwiek wątpliwości co do zgody na formę zaproponowaną przez Radę Miejską w Michałowie, w ich uchwale. Jeśli można to proponowałabym takie rozwiązanie i prosiłabym i jego przyjęcie”.
         Starosta Powiatu Białostockiego zabrał głos: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wspólnie wypracowaliśmy takie stanowisko i ono sprowadza się do tego, że mamy w tej chwili obowiązującą uchwałę Rady, która ceduje pewne uprawnienia na Zarząd w kwestii zbycia. Teraz Wysoka Rada udziela bonifikaty i to jest 50% ceny i do tego odnosimy się w tej uchwale. Następnie zostanie podjęta uchwała Zarządu, która będzie precyzowała tą kwestię, że kwota ma wpłynąć na rachunek podstawowy budżetu powiatu. Następna sprawa, która jeszcze musi dopilnować Zarząd, to protokół uzgodnień między stronami, bo to jest potrzebne do notariusza, gdzie jeszcze raz potwierdzimy. Gdyby były jakieś inne wersje to zwyczajnie Zarząd nie zawrze tego aktu notarialnego. Myślę, że w ten sposób poradzimy sobie z tym problemem. Mam nadzieję, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie dobrze odebrał naszą intencję: albo gotówka wpłynie na rachunek powiatu, albo nie zawrzemy aktu notarialnego”.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 353/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym /zał. nr 23/.
         O głos poprosił Przewodniczący rady Miejskiej w Michałowie – Pan Mikołaj Worona: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo dziękuję za takie podejście do tematu, za podjęcie tej uchwały i w tej chwili wiem, jakie stanowisko jest Rady i Zarządu i w tej chwili działania są po naszej stronie. Przystępujemy do pracy i chciałbym jeszcze raz podziękować za podjęcie tej uchwały”.
 
Ad 16
            Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu w sprawie opracowania projektu budżetu na rok 2010.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informacje na temat opracowania projektu budżetu na rok 2010 /zał. nr 28/.
         Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o przygotowywanie projektu budżetu powiatu na rok 2010, to powstały szczególne okoliczności, które wynikają z tego faktu, że od dnia 1 stycznia roku 2020 obowiązują nowe przepisy ustawy o finansach publicznych, jak również przepisy ustawy pt. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Postaram się Państwu w skrócie przedstawić najważniejsze zapisy nowej ustawy, które będą decydowały o kształcie budżetu na rok 2010 i na lata następne. Otóż, dnia 18 września 2009 roku Prezydent RP podpisał nową ustawę o finansach publicznych. Jest ona zamieszczona w Dz.U. Nr 157, poz.1240. Łącznie     z tą ustawą została uchwalona ustawa przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w Dz.U. Nr 157, poz.1241. Ustawa nowa wprowadza tak wiele istotnych zmian w gospodarowaniu środkami publicznymi, że można tę nową ustawę określić, jako reformę ustawy o finansach publicznych. Polega to na tym, że nowa ufp zakłada likwidację wszystkich gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, czyli ta forma prowadzenia gospodarki finansowej przestanie istnieć. Likwiduje większość zakładów budżetowych, aczkolwiek nie wszystkie zakłady samorządowe budżetowe będą likwidowane. Pozostaną zakłady działające na szczeblu gminnym, które działają w sferze gospodarki mieszkaniowej, usług komunalnych, zaopatrzenia w energię, gaz, oczyszczania itd., czyli przestaną istnieć zakłady budżetowe utworzone na podstawie ustawy o systemie oświaty. Również zlikwidowane zostaną wszystkie samorządowe fundusze celowe, w naszym przypadku ulegają powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak też powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym i na szczeblu wojewódzkim fundusz gruntów rolnych. Zostaną także zlikwidowane rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Tak więc podstawową formą prowadzenia gospodarki finansowej będzie jednostka budżetowa. W naszym przypadku oznacza to, że do końca roku 2010 trzeba będzie dokonać likwidacji gospodarstwa pomocniczego „Bukowisko” przy Centrum Edukacji w Supraślu, gospodarstw pomocniczych przy naszych dwóch Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy i Jałówce. Również likwidacji muszą ulec jako gospodarstwo pomocnicze warsztaty szkolne z ZS w Michałowie, a także nasz jedyny zakład budżetowy, jakim jest CKP w Łapach. Z dniem 1 stycznia 2011 przestaje istnieć powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, gdyż przepisy wprowadzające nową ustawę o finansach publicznych nowelizują ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne i z tym dniem zlikwidowane są fundusze powiatowe, jak też wojewódzkie pozostaje jedynie fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na szczeblu centralnym, czyli, jako państwowy fundusz, czyli tutaj, w przypadku tego funduszu przychodów nie stracimy, gdyż przychody, które są osiągane z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą stanowiły dochód budżetu powiatu. Zadanie zostaje, środki też zostają, tyle, że już nie będzie funkcjonował fundusz. Również do 31 grudnia 2010 roku trzeba będzie zlikwidować rachunki dochodów własnych, które są prowadzone przez nasze domy pomocy społecznej, nasze domy dziecka, a także rachunek dochodów własnych, który funkcjonuje przy Starostwie Powiatowym. Nowa ustawa zezwala zachować i prowadzić dalej, ale nieco na innych zasadach rachunki dochodów własnych przez jednostki, które zostały utworzone na podstawie ustawy o systemie oświaty, czyli szkoły, w gminach przedszkola, jak też i inne placówki oświatowe będą mogły te rachunki jeszcze prowadzić. Proszę Państwa rewolucja, jeżeli tak można nazwać, jeśli chodzi o określanie pułapu zadłużenia JST. W tej chwili jesteśmy od lat przyzwyczajeni do takich dwóch wskaźników, które decydują o możliwości zaciągania kredytów przez gminy i powiat, czy samorządy województwa. Ten pierwszy wskaźnik mówi o tym, że łączna kwota długu ni może przekroczyć 60% dochodów ogółem i drugi wskaźnik, który mówi o tym, że koszty obsługi tego długu, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez JST, czyli obligacje komunalne wraz z należnymi odsetkami, potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych przez JST poręczeń w danym roku budżetowym nie mogą przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST. Otóż te dwie wielkości, które były takie same dla wszystkich jednostek zmienią się na inną formę ustalania możliwości i pułapu zadłużania JST. O tym mówi w nowej ustawie art. 243, z którego wynika, że dla każdej JST, czyli dla gminy, czy dla powiatu będzie obliczany jeden wskaźnik, ale indywidualny. Bedzie on zależał od dwóch istotnych wielkości budżetowych: Dochodów bieżących i wydatków bieżących, a generalnie od różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, co zwane jest inaczej nadwyżką operacyjną i jeżeli dana gmina taką nadwyżkę operacyjną będzie posiadała, na ile ja będzie posiadała, na tyle będzie mogła zaciągnąć kredyty. Ponieważ dość skomplikowanie brzmi ten art. 243, w ustawie jest zamieszczony bardzo prosty wzór matematyczny, na podstawie, którego jest to obliczane. Jest to średnia arytmetyczna z 3 lat poprzednich wielkości dwóch ilorazów z których wynika, w liczniku mamy dochody bieżące plus dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem i tak liczymy dla 3 kolejnych lat i dzielimy przez 3, czyli wyliczamy średnią i to jest wskaźnik, który mówi o tym, ile gmina może się zadłużyć, czyli przestaje funkcjonować ten magiczne 60% dochodów. Nie jest ważne, jeżeli gmina będzie miała odpowiedni tenże wskaźnik zadłużenia, może mieć zadłużenie wielkości nawet 100%, ale pod warunkiem, że ma tzw. nadwyżkę operacyjną. W praktyce oznacza to, że jeżeli gmina, czy powiat generuje dochody budżetowe tzw. bieżące, a więc pochodzące z podatków, z subwencji, z różnych opłat i to są dochody bieżące i jeżeli nie wydaje tych dochodów bieżących na wydatki bieżące typu wynagrodzenia, opłaty za media, remonty bieżące itd. i zostaje gminie tzw. nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, to oznacza, że wtedy może się zadłużać. To zmienia całkowicie podejście do konstrukcji budżetu. To będzie bardzo drastycznie obowiązywało już od roku 2014, ale od roku 2011 obowiązuje zapis art. 242, który mówi o tym, że organ stanowiący, JST, czyli Rada, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Nie można będzie już począwszy od roku 2011 zaciągnąć kredytu na finansowanie wydatków bieżących. Kredyty zaciągać można będzie tylko na inwestycje, pod warunkiem, że będzie się miało nadwyżkę operacyjną. To jest właśnie zasada względnej równowagi budżetu bieżącego. Jest to zakaz zaciągania kredytów na wydatki bieżące. To jest nakaz bezwzględnej kontroli wydatków bieżących, czyli to zmusza samorządy do znalezienia takich metod kontroli finansów JST, by nie pozwolić na nadmierny wzrost wydatków bieżących. Każda decyzja odnośnie, czy to zwiększenia zatrudnienia, czy powołania nowej jednostki, czy przejęcia, jakiego zadania, które generuje wydatki bieżące, musi być poprzedzona bardzo wnikliwą analizą, jak też zastosowania takich mechanizmów, by nie wzrastały w sposób niekontrolowany wydatki bieżące, bo to może doprowadzić do kompletnego paraliżu finansowego gminy, czy powiatu. Z nowych uregulowań, na które chciałam zwrócić uwagę, będziemy już nad tym pracować w II połowie roku 2010, to jest rzecz zupełnie nowa, która wchodzi, to jest wieloletnie planowanie finansowe, które się nazywa wieloletnią prognozą finansową. Tą prognozę będzie uchwalać w formie odrębnej uchwały Rada Powiatu, począwszy od roku 2011, łącznie z uchwalaniem nie później niż podejmując uchwałę budżetową na rok 2011. Ta wieloletnia prognoza finansowa będzie zawierała również upoważnienia dla Zarządu do zaciągania zobowiązań wieloletnich. Bedzie obejmować wieloletnie inwestycje, jak też wieloletnie programy nie inwestycyjne, jak też i obejmować wieloletnie planowanie zadłużenia powiaty, czy gminy. Jeszcze jedna rzecz – zmieniają się terminy. Owszem, projekt budżetu opracowuje sie do dnia 15 listopada i tutaj pracujemy nad projektem budżetu, ale ostateczny termin uchwalenia budżetu przez Radę został skrócony. Pierwotnie było do 31 marca, a w tej chwili już obowiązuje 31 stycznia roku następnego. Ten termin został skrócony. Również, istotą jest to, że została wzmocniona kontrola finansowa. Dotąd obowiązek był taki, że co roku należało skontrolować 5% wydatków budżetu. Ta kontrola była bardziej formalna, a przechodzimy na kontrolę zarządczą. To ma być inna kontrola. Sprawa, która jest otwarta dla samorządów, ale jest na pewno warta przemyślenia, to jest przejście na system budżetowania zadaniowego. Budżet państwa w pełni realizuje cały program przejścia na budżetowanie zadaniowe, a ono powoduje to, że po pierwsze, budżet się staje bardziej czytelny, jest napisany w potocznym języku i zrozumiały dla każdego, po drugie, planuje się biorąc pod uwagę konkretne zadania, rozlicza się za wykonanie zadania, a nie za wykonanie wydatków, czyli jeżeli dane zadanie jest zaplanowane na kwotę 100.000zł, a w trakcie zadania okaże się, ze można je zrobić za 80.000zł, to nie jest tak, ze trzeba wydać 100.000zł. te oszczędności zostają w budżecie i rozlicza się za efekty, a nie za wydatki. Nie ma takiego obowiązku w tej chwili, bo zrezygnowano z tego. Pierwotnie planowano, że JST na budżet zadaniowy mają przejść do roku 2012. W tej chwili zrezygnowano, ale aktualne przepisy ustawy nie zabraniają, żeby przejść na budżetowanie zadaniowe. O ile jest to temat niepopularny na wschodzie naszego kraju, to środkowa i południowa Polska szkoli się i przygotowuj do wprowadzenia, jak najszybciej budżetowania zadaniowego. Tyle miałaby do Państwa na dzisiaj”.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Skarbnika Powiatu w sprawie opracowania projektu budżetu na rok 2010.
 
Ad 17
            Przyjęcie informacji Przewodniczącego RPB o złożonych oświadczeniach majątkowych.
         Zgodnie z art. 25c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przedstawił Wysokiej Radzie informację o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych Radnych, które zostały złożone w terminie /zał. nr 29/. Cztery osoby zostały zobowiązane do złożenia korekty oświadczeń majątkowych.
         Jednocześnie, Przewodniczący obrad odczytał Wysokiej Radzie pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, informujące o złożenie w terminie oświadczeń majątkowych – Pana Sławomira Gołaszewskiego i Pana Wiesława Pusza /zał. nr 30/. Oświadczenia majątkowe zostały złożone poprawnie, po przeprowadzonej analizie nie wniesiono uwag do złożonych oświadczeń majątkowych.
          Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
          Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.
 
Ad 18
            Przyjęcie informacji Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
          Działając na podstawie art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz przedstawił Wysokiej Radzie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, tj. członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, Kierowników jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty /zał. nr 31/.
          Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
          Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.
 
Ad 19
            Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn w punkcie interpelacje, zgłosił dwie sprawy /zał. nr 32/: „Jedna interpelacja dotyczy ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej, która ma być budowana i okazuje się, że tę ulicę przecina były pas kolejowy, wykupiony przez prywatną osobę. Jeszcze w tym roku ma tam być kładziony asfalt, ale właściciel tego 12m odcinka, przecinającego w połowie ta ulicę nie pozwala wybudować asfaltu, dlatego wnioskuję, aby Zarząd rozpoczął procedurę wywłaszczeniową tego odcinka 12m, bo w tym roku, jeżeli nie zdążymy, to przynajmniej położyć asfalt do tego odcinka, a uzupełnić go może w przyszłym roku, po wywłaszczeniu. Właściciel ten stanowczo twierdzi, że nie pozwoli tam żadnego asfaltu położyć. To jest jeden wniosek, a druga interpelacja wiąże się z oszczędnościami, które wynikły w momencie remontu dachu ZS w Czarnej Białostockiej. Wnioskuję, by kwota, która tam pozostała (około 30.000zł) była wykorzystana na wymianę stolarki okiennej w tym budynku. Tam okna są bardzo stare, drewniane, z każdej strony wieje, a biorąc pod uwagę nadchodzącą zimę, na pewno będą z tego tytułu oszczędności. Bardzo proszę, by Zarząd skierował te środki jeszcze w tym roku na wymianę stolarki okiennej, z uwagi na zaoszczędzone środki”.
         Kolejną interpelację złożył Radny Pan Antoni Bogdan: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja składałem już kilka razy interpelację w temacie naprawy chodnika w ul. Dominikańskiej w drodze powiatowej na mostku na rzece Horodniance i otrzymałem odpowiedź, że ten chodnik będzie naprawiony, jak pogoda się poprawi, jak będzie dobra pogoda. Pogoda była różna, dwa razy tą interpelację już składałem, a chodnik nadal nie jest naprawiony. Bardzo bym prosił, ażeby do następnej Sesji buł naprawiony. Dziękuję”.
         Następnie, głos zabrał Radny Pan Walenty Sic:„Otóż w miesiącu wrześniu zwróciłem się do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z taką dosyć szeroką prośbą i tutaj tak się zastanawiam i chyba najpierw podziękuję. Panie Dyrektorze, Pana załodze, czyli PZD w bardzo szybkim czasie udało się usunąć niektóre bardzo poważne usterki na drogach powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Zostałem upoważniony przez sołtysów i Radnych, którzy się do mnie zwracali i tudzież w ich imieniu składam podziękowanie Panie Dyrektorze. To była dobra robota. Oczywiście jeszcze ten pierwszy punkt, czyli zamontowanie barier ochronnych przed mostem w Bogdankach to jeszcze czeka na wykonanie, ale ja już dzisiaj dziękuję, bo spodziewam się, że do następnej Sesji to już będzie zrobione. Jeszcze taka prośba, może na wyrost, jeśli się uda ten most w Szerenosach w przyszłym roku zrobić, to znaczy, że mamy szczęście mieć dobrą firmę PZD, z jej szefem na czele. Dziękuję bardzo”.
Radny Pan Zenon Żukowski zwrócił się do Pana Starosty: „Panie Przewodniczący, mam pytanie do Pana Starosty, czy istnieje możliwość zobowiązania Dyrektora PZD do zapraszania Radnych powiatowych z gmin, które dotyczą spotkań w sprawie omawianych zadań inwestycyjnych na terenie tych właśnie gmin. To jest ta sama prośba, o którą wiele razy upominał się Radny Wiszniewski”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiedział: „Ja myślę tak, że jakby się uprzeć, to Dyrektora można zobowiązać, natomiast nie wiem, czy to jest celowe, dlatego, że niektórzy wójtowie i burmistrzowie wręcz mówią, że sobie nie życzą obecności Radnych. Jest to dla nas sytuacja, jakby trochę patowa. Gminy dysponują pieniędzmi, my chcemy się z nimi dogadać w sprawie inwestycji i kiedy na wstępie wójt czy burmistrz mówi, że sobie nie życzy obecności innych osób, musimy się dostosować. Przyjmijmy tak, że tam, gdzie nie ma żadnych kontrowersji będziemy się starać Państwa włączać do tych spotkań, a tam gdzie są kontrowersje, nie będziemy rozgrzebywać sprawy, żeby nie zaogniać sytuacji”.
Innych interpelacji nie zgłoszono.
Ad 20
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 24 września 2009 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXVI/09 z dnia 24 września 2009 roku.
             
Ad 21
            Sprawy różne.
         W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski odczytał zebranym treść pism, które wpłynęły do Rady Powiatu:
1)    Pismo Urzędu Miejskiego w Łapach w sprawie propozycji sfinansowania w całości projektu modernizacji dróg powiatowych w Płonce Kościelnej: drogi Płonka Kościelna – Płonka Matyski; Płonka Kościelna – Gąsówka Skwarki; Płonka Kościelna – Gąsówka Osse /zał. nr 33/,
2)    Odpowiedź Zarządu Powiatu Białostockiego w tej sprawie do Gminy Łapy /zał. nr 34/,
3)    Pismo Komitetu ds. przebudowy drogi powiatowej: Juchnowiec Kościelny do drogi krajowej Białystok – Bielsk Podlaski w sprawie zapewnienia w 2010 roku środków finansowych na remont tej drogi wspólnie przez Gminę i Powiat /zał. nr 35/,
4)    Pismo zebrania wiejskiego sołectwa Kuriany w sprawie zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie powiatu środków finansowych na wydatki w tym sołectwie: dokończenie nawierzchni asfaltowej na ulicy w Kurianach; wykonanie chodnika na ulicy w Kurianach /zał. nr 36/,
5)    Pismo mieszkańców ulicy Kolejowej w Klepaczach w sprawie przedstawienia informacji o zamierzeniach inwestycyjnych na tej drodze w najbliższym czasie /zał. nr 37/,
6)    Kolejne pisma to całość korespondencji pomiędzy Regionalną Izbą Obrachunkową w Białymstoku a Zarządem Powiatu Białostockiego w sprawie badania uchwał Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 roku: Nr XXXV/323/09 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1418 BWasilków – Wólka Poduchowna – Mostek – Rybniki – Etap I; Nr XXXV/324/09 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku Topolany – dr. nr 65; Nr XXXV /325/09 w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania „Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Lipowej w Dobrzyniewie Dużym” i podjęcia rozstrzygnięć nadzorczych w ww. sprawach /zał. nr 38/.
7)    Uchwała Nr 2906/09 z dnia 17 września 2009 roku Kolegium RIO w Białymstoku w sprawie wskazania uchybienia formalnego w Uchwale RPB Nr XXXV/321/09 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009 oraz sprostowania błędów w niektórych uchwałach /zał. nr 39/.
8)    Zestawienie wyników ankiety Radnych Rady Powiatu Białostockiego z badania w dniu 24 września 2009 roku, do analizy i omówienia na Komisjach RPB –wykonano kopię wszystkim Radnym /zał. nr 40/.
         Innych spraw różnych nie zgłoszono.
 
Ad 22
            Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXVII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 29 października 2009 roku, o godz. 1621.
 
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-10-2009

Data udostępnienia w BIP: 30-11-2009 11:28

Data modyfikacji informacji: 30-11-2009 11:28