XXXVIII /09 z dnia 26.11.2009r.

Or.V.0041-38/09
 
 
Protokół Nr XXXVIII / 09
z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 26 listopada 2009 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 26 listopada 2009 roku, o godz.1130, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni Radni to: Pan Adam Kamiński oraz Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski /nieobecność usprawiedliwiona/.
 Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXXVII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz zaproponował:
·       wprowadzić, jako pkt 15 punkt w brzmieniu:Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjno –urządzeniowo- rolnych na potrzeby rolnictwa. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
           
            Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.      Otwarcie obrad XXXVIII Sesji RPB.
2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.      Informacja Starosty o pracach Zarządu miedzy sesjami Rady.
4.      Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010.
5.      Przyjęcie informacji o sytuacji w rolnictwie – ref. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku.
6.      Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.
7.      Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
8.      Przyjęcie informacji w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie 2009/2010.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątku i interesów Powiatu Białostockiego.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2009 - 2015.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania oraz zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjno- urządzeniowo- rolnych na potrzeby rolnictwa.
16.   Interpelacje i zapytania Radnych.
17.   Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji RPB.
18.   Sprawy różne.
19.   Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji RPB.
                                       
Ad 3
            Informacja o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 29 października 2009roku do dnia 25 listopada 2009 roku Zarząd Powiatu obradował na5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·      udzielił upoważnienia radcy prawnemu Starostwa do reprezentowania interesów Powiatu przed sądami powszechnymi,
·      zapoznał się z odpowiedzią na protest dotyczący oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu „Infokioski, czyli Urząd Pracy w Gminie”,
·      zapoznał się z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji o dofinansowanie działalności w 2010 roku,
·      podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska Gminy Poświętne na lata 2009-2012”,
·      przyjął sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Turośń Kościelna,
·      przyznał premie za miesiąc listopad 2009 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·      brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·      udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·      rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
            Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·      spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w sprawie przejęcia i eksploatacji linii kolejowych Ostrołęka-Łapy oraz Śniadowo-Łomża,
·      konferencji podsumowującej realizację projektu „Aktywny lider szansą na rozwój edukacyjny regionu”,
·      obchodach jubileuszu 15-lecia działalności Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego,
·      uroczystości obchodów 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
·      posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
·      przekazaniu do eksploatacji przebudowanej drogi powiatowej Białystok-Kruszewo,
·      podsumowaniu współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Gminą Juchnowiec Kościelny,
·      uroczystym rozstrzygnięciu konkursów „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska Powiatu Białostockiego”,
·      posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie odwodnienia drogi powiatowej w zbiegu ulic Krzywej i Bolesława Prusa.
         Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz poprosił o dodatkowe informacje w sprawie udzielonej odpowiedzi na pismo Wójta Dobrzyniewa Dużego w sprawie przebudowy drogi w miejscowości Kulikówka.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wystąpił do Zarządu Powiatu z informacją, że droga w Kulikówce nie będzie wykonywana z braku pozwolenia na budowę. Zwrócił się do Zarządu Powiatu o współfinansowanie tej inwestycji w roku 2010 w wysokości 350.000zł. Również ze swojej strony zadeklarował 350.000zł na tą inwestycję. W odpowiedzi, Zarząd Powiatu Białostockiego informował Pana Wójta, że trwają prace, zmierzające do umieszczenia w planie finansowym roku 2010 inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1396 B w miejscowości Kulikówka. Jednocześnie Zarząd Powiatu poprosił Pana Wójta o podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały w sprawie zapewnienia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w wysokości deklarowanej przez Pana Wójta”.
         Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz dodał: „Panie Dyrektorze ta droga miała być wykonana w tym roku i tak była zapisana w planach inwestycyjnych. Jak to się stało, że wypada ona z roku 2009?”.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Do dnia dzisiejszego nie uzyskano pozwolenia na budowę, a w związku z tym zadania nie można realizować. Ciężar związany z opracowaniem dokumentacji projektowej wziął na siebie Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o stanowisko w sprawie funkcjonowania Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego oraz podanie informacji, na jakim etapie jest przebudowa pomieszczeń budynku I LO w Łapach.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Jeżeli chodzi o Bibliotekę Publiczną, to mamy porozumienie zawarte już od kilku lat z Książnicą Podlaską. Pracownik Książnicy wykonuje zadania na poziomie Biblioteki Powiatowej, a my przekazujemy stosowne środki. Co roku jest omawiany zakres tych zadań i kwota, którą przeznaczamy na te zadania. Oczekiwania finansowe, co roku są większe, a ponieważ budżet przyszłoroczny nie jest zbyt duży, więc tutaj Zarząd nie przychylił się do tego wniosku, by dać taką ilość środków, jaką oczekuje Książnica Podlaska. One są na podobnym poziomie, jak w roku 2009. Jeżeli zaś chodzi o remont pomieszczeń w budynku internatu, w tej chwili wygląda to mniej więcej tak, że zostały usunięte stare kotły, została zerwana stara posadzka, został wyrównany teren. Pojawiły się problemu z podciąganiem wody, dlatego, że teren jest stosunkowo niski. Tutaj współpracował z nami Burmistrz Łap, bo to jest kwestia szerszego problemu odwodnienia. Posadzka nowa została wykonana, zostały zrobione uszczelnienia. W tej chwili kładzione są tynki. Po tym etapie były przetargi na wykonanie prac specjalistycznych, czyli instalacji elektrycznej i jeszcze dwa przetargi są związane z pozostałymi pracami. Planujemy, że ta kwota, którą przeznaczyliśmy w budżecie powinna wystarczyć. Dzisiaj na sesji są drobne zmiany w tym zakresie. Prace postępują zgodnie z planem. W przyszłym roku odbędzie się przetarg na wykonanie regałów jezdnych. Myślę, że uda nam się wszystko zrealizować”.
         Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
            Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2010 rok /zał. nr 5/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam nadzieję, że projekt budżetu już do Państwa dotarł. Ja dzisiaj postaram się skrótowo Państwu przedstawić projekt budżetu, który został przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu. Jeśli chodzi o dochody budżetu na rok 2010, będzie to kwota 88.076.551zł i w tym dochody bieżące 83.116.551zł, dochody majątkowe 4.960.000zł. Uszczegółowienie dochodów zawarte jest w tabeli nr 1 do uchwały i tutaj wspomnę jedynie, że na dochody majątkowe składają się kwoty planowanej dotacji z funduszy celowych na inwestycje i wydatki inwestycyjne, jak też ujęto już w dochodach majątkowych przyznaną dotację na tzw. jedną „schetynówkę” z budżetu państwa 3.000.000zł oraz na podstawie zawartej umowy partnerstwa kwotę 1.500.000zł pomocy finansowej Gminy Wasilków. Jeśli chodzi proszę Państwa o strukturę dochodów, to nie ulega ona zasadniczej zmianie i tak, jeśli chodzi o dochody własne zamknął się kwotą 27.338.712zł, subwencja, która składa sie z części subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej wynosi 27.0349.607zł i suma dotacji, jak też współfinansowania przez gminy niektórych działań, to kwota 32.891.186zł, czyli w ujęciu procentowym największy udział stanowią dotacje, z tym, że ten największy udział wynika chociażby z tego, że na rok 2010 znacznie wzrosła kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, gdyż kwota dotacji na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne w porównaniu do roku bieżącego została niemal podwojona. Subwencja , tj.31% i 31% dochody własne. Jeżeli porównamy projekt budżetu na 2010 rok  po stronie planowanych dochodów, z przyjętą w grudniu 2008 roku uchwałą budżetową na 2009 rok, to widać, że w tych warunkach porównywalnych planowane dochody na rok 2010 są większe o ponad 11.000.000zł, tj. 14,5% i tak, jak przewidywaliśmy rok temu, kiedy prezentowany był projekt budżetu na rok 2009, to, że na etapie uchwały budżetowej planowane dochody wynosiły 76.906.000zł, to przewidywane wykonanie tj. 92.778.545zł. Jak Państwo pamiętają przez cały rok 2009 niemal w każdym miesiącu były pozyskiwane dodatkowe środki do budżetu i zwiększany był plan dochodów. Myślę, że wzorem roku 2009 będzie podobna sytuacja w roku 2010, stąd przewidywania, że na koniec roku 2010 te wykonane dochody będą znacznie większe, ale jednak, jeżeli porównamy w tej chwili wielkości przyjęte w projekcie budżetu na rok 2010 z przewidywanym wykonaniem dochodów na rok 2009, czyli z tym, co już w tej chwili mamy w planie i co jest realne do pozyskania, będą to dochody mniejsze o niemal 5.000.000zł, a więc o 5,1%. Podchodząc w tej chwili do planowania budżetu po stronie wydatków należało się liczyć właśnie z tymi realiami, że wydatki również w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2009 muszą być na tym etapie niższe. Jeśli chodzi o planowane wydatki, one zostały zaplanowane na poziomie planowanych dochodów, tj. w wysokości 88.076.551zł, z tego na wydatki bieżące kwota 74.164.186zł, a wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości niemal 14.000.000zł, a dokładnie 13.912.365zł. W tym układzie wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 15,8%. Jeśli chodzi o udział wydatków majątkowych w wydatkach na zadania własne powiatu, to ten udział wydatków majątkowych jest większy i wynosi 18,9%. Jeśli porównamy wydatki, podobnie, jak planowane dochody, do uchwały budżetowej na rok 2009, czyli na początku roku 2009, jak widać projektowane wydatki na rok 2010 będą większe o 8.828.596zł, tj. o 11,1%. Przewiduje się, że w trakcie roku te wydatki w związku ze wzrostem planowanych również do pozyskania dodatkowych dochodów powinny się zamknąć na poziomie około 93.000.000zł. Jeśli plan wydatków porównamy do przewidywanego wykonania roku 2009, to widać tu różnicę, że przewidywane wykonanie tego roku to prawie 96.000.000zł,a projekt budżetu 2010 zamyka się kwotą 88.076.551zł, tj. w stosunku do przewidywanego wykonania niżej o 8,3%. Przewiduje się, że za rok, o tej porze wykonanie będzie na poziomie 93.000.000zł.
Przewidywany wynik budżetu, jeśli chodzi o rok 2009 zamknie się deficytem na poziomie 3.199.834zł, planowany deficyt w tej chwili jest 3.377.000zł, ale już w tej chwili z prognozy wynika, że tenże deficyt będzie jednak mniejszy, natomiast planowany wynik budżetu na rok 2010 to jest wielkość „0”, czyli, jak widać budżet został zaplanowany, jako zrównoważony w sposób klasyczny, to znaczy, że planowane wydatki równe są planowanym dochodom. Jeżeli chodzi o planowane wydatki wg. działów, to w stosunku do wydatków na zadania własne powiatu, a jest to łączna kwota 74.808.551zł, to nadal I miejsce na tym etapie planowania ma pomoc społeczna. W dziale pomoc społeczna zaplanowano łączne wydatki na kwotę 22.281.505zł, co stanowi 29,8% w strukturze wydatków. Na II miejscu na etapie planowania są drogi publiczne powiatowe, z tym, że tutaj chciałam powiedzieć, że obecnie, jeśli chodzi o budżet roku 2009, to drogi powiatowe z planem wydatków w wysokości prawie 26.000.000zł są na I miejscu. Mam nadzieję, że o tej porze za rok drogi publiczne powiatowe również będą na I miejscu. Na II miejscu jest oświata i edukacyjna opieka wychowawcza w strukturze – 19,4%, następnie administracja z kwotą 10.166.700zł, co stanowi 13,6% w strukturze i liczące się wydatki dotyczące PUP 6.861.461zł. Jak Państwo widzą te działy stanowią 94,1% wydatków na zadania własne powiatu ogółem. Już na pozostałe dziedziny takie, jak rolnictwo, ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, obsługa długu, kultura i pozostałe pomniejsze działy pozostaje 3,3% w strukturze wydatków. W projekcie budżetu na 2010 rok utworzone zostały rezerwy: rezerwa ogólna i rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.980.000zł, z tego 1.230.000zł rezerwa na wydatki inwestycyjne z zapisem szczególnie na inwestycje na drogach powiatowych, co stanowi 2,6% wydatków ogółem. Jeśli chodzi o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, to jest to kwota zaplanowana w wysokości 13.268.000zł i jest to kwota w porównaniu do roku ubiegłego niemal dwukrotnie większa, a to z tego tytułu, że wzrosła kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. Przypomnę, rok temu, kiedy był uchwalany budżet na 2009 rok dotacja na opłatę składek wynosiła niespełna 4.900.000zł. Na rok 2010 otrzymujemy dotację 11.440.000zł i już dziś należy powiedzieć, że jest to kwota niewystarczająca, gdyż mamy odroczoną płatność z powodu braku środków z budżetu państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwietnia roku przyszłego i z tych pieniędzy trzeba będzie opłacić zaległość roku 2009 i dalej płacić rok 2010. Ocenia się, że o około 4.500.000zł ta wielkość jest mniejsza niż rzeczywiste zapotrzebowanie. W pozostałych zadaniach z zakresu administracji rządowej, począwszy od działalności usługowej, kończąc na pomocy społecznej te kwoty dotacji są o około 10% niższe niż w roku 2009. Planowane wydatki majątkowe na rok 2010 – jak Państwo widzą, na te wydatki składają sie zadania inwestycyjne imiennie zaplanowane w zał. nr 1, to jest na 11.947.365zł, w tym na inwestycje drogowe 10.562.365zł, co stanowi 88% wydatków na inwestycje ogółem. Na placówki oświatowe zaplanowane są wydatki 720.000zł na inwestycje i dotyczy to 700.000zł na II etap termomodernizacji I LO w Łapach i 20.000zł na wyposażenie laboratorium ekologiczno – przyrodniczego w ZSM w Łapach. 525.000zł to są wydatki Starostwa, w tym 300.000zł na zakup gruntów pod rozbudowę budynku przy ul. Borsuczej i 140.000zł to są zakupy inwestycyjne tych regałów przesuwanych na potrzeby archiwum tworzonego w Łapach w budynku internatu. Do rozdysponowania w ciągu roku będzie jeszcze rezerwa inwestycyjna 1.230.000zł i jako wydatek majątkowy dotacja na zadania powierzone 735.000złna zapewnienie 50% wkładu własnego dla schetynówki, którą realizuje Gmina Suraż na drodze powiatowej Zawyki, czyli łącznie składa się to na kwotę 13.912.365zł, co stanowi 18,6% wydatków ogółem na zadania własne. Jeśli chodzi o środki na inwestycje drogowe, to mamy w tej chwili zadeklarowane środki jako pomoc finansowa Gmin, to są środki nie wprowadzone jeszcze do budżetu, ponieważ nie ma jeszcze podjętych uchwał Rad Gmin o udzieleniu pomocy finansowej, ale są deklaracje ze strony Gmin na kwotę 4.162.364zł, jako dofinansowanie w wysokości 50%, jak również planowana jest dotacja z budżetu państwa z rezerwy subwencji na przebudowę i modernizację mostów 30.000zł i ta kwota jest zaplanowana w ten sposób, że jest do pozyskania w trakcie roku, czyli, jeżeli w tej chwili mamy zaplanowanych na inwestycjach drogowych 10.000.000zł, to liczymy jeszcze na te 4.462.000zł i powinniśmy przynajmniej tyle uzyskać. Jeśli chodzi o dług publiczny, otóż w roku 2009, jak Państwo wiedzą, powiat zaciągnął już dwa kredyty na termomodernizację. To są te kredyty z premią termomodernizacyjną i w tej chwili trwa procedura przetargowa. Dnia 4 grudnia 2009 roku będzie otwarcie ofert banków i uruchomiony będzie kredyt 2.500.000zł na pokrycie planowanego deficytu, czyli prognozowany stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2010 roku to jest 4.211.279zł. Planowana spłata rat zaciągniętych kredytów to jest 1.271.100zł i prognozowany stan zadłużenia na koniec roku to kwota 2.940.179zł, czyli liczony wskaźnik zadłużenia 3,34%, a planowane wydatki na obsługę długu, czyli odsetki 248.000zł. Na wstępie objaśnień do projektu budżetu zamieszczone są wyjaśnienia dotyczące dość trudnej konstrukcji projektu budżetu na tym przełomie wprowadzenia przepisów nowej ustawy. Dlatego też, wydaje mi się, zastosowaliśmy najlepsze rozwiązanie, polegające na tym, że ponieważ nowa ustawa o finansach publicznych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, a projekt budżetu należało przygotować do dnia 15 listopada br., czyli pod rządami starej ustawy, dlatego sama uchwała budżetowa stanowiąca projekt budżetu w tej części została przygotowana już wg przepisów nowej ustawy o finansach publicznych, natomiast cała procedura przygotowania projektu – załączniki, jeszcze wg starej ustawy i w związku z tym jest sugestia, że najbardziej prawidłowe będzie podjęcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu na rok 2010 w pierwszej dekadzie stycznia, czyli wtedy, kiedy już będą obowiązywały przepisy nowej ustawy, tym samym nie będzie potrzeby podejmowania uchwały budżetowej po raz drugi, bo gdybyście Państwo chcieli uchwalić budżet roku 2010 w grudniu, to sama uchwała budżetowa i układ musiałby być opracowany wg starej ustawy i gdyby taki budżet uchwalić wg aktualnej ustawy, to w pierwszych dniach stycznia należałoby przebudować go od nowa i przyjąć jeszcze raz zmianę uchwały budżetowej. To, co nas proszę Państwa czeka nas trudnego w roku 2010 i co być może będzie też wymagało poniesienia pewnych dodatkowych wydatków, to likwidacja do 31 grudnia jednego zakładu budżetowego, a więc CKP w Łapach, czterech gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych, tj. gospodarstwa pomocniczego „Bukowisko” w Supraślu, gospodarstwa pomocniczego przy DPS w Choroszczy i przy DPS w Jałówce, a także warsztatów szkolnych przy ZS w Michałowie, które są prowadzone, jako gospodarstwo pomocnicze. Również do końca 2010 roku likwidacji ulegnie Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i to jest unormowane ustawą przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Nadal ze znakiem zapytania pozostaje termin, na pewno, likwidacji, tylko pytanie od kiedy, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tej chwili, jeszcze trwają prace w parlamencie nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie środowiska i jeżeli do końca roku ustawa ta wejdzie w życie, to praktycznie wówczas w dniu 1 stycznia 2010 roku znika Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlatego projekt budżetu został przygotowany w ten sposób, że jeszcze potraktowany jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako funkcjonujący do końca roku. W budżecie zawarte są odpowiednie dotacje z tego funduszu i w momencie, gdyby na początku stycznia, przed podjęciem naszej uchwały budżetowej okazało się, ze ten fundusz zostaje zlikwidowany od 1 stycznia 2010 roku, wówczas przewidywane przychody zostałyby wprowadzone, jako dochody budżetu, a wydatki, które są w budżecie z tego funduszu pozostały takie, jakie są w projekcie. Również likwidacji będą podlegały rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Mogą pozostać tylko te rachunki, które są przy placówkach oświatowych. Więc, to, co mówiłam wcześniej, że projekt uchwały został opracowany właśnie na podstawie nowej ustawy i przepisy, ponieważ wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, stąd sugerowany przez Zarząd Powiatu termin podjęcia uchwały budżetowej to I dekada stycznia 2010 roku. Jeszcze chciałabym kilka słów na temat uchwały budżetowej właśnie wg nowych przepisów, bo jak Państwo rozpoczniecie lekturę projektu budżetu na 2010 rok, to łatwo będzie można zauważyć, że układ tabel jest inny, układ załączników jest inny, gdyż takie są wymogi nowej ustawy o finansach publicznych. Jeśli chodzi o plan dochodów na 2010 rok, on został ujęty w treści uchwały, a uszczegółowiony w tabeli nr 1. Nowe przepisy ustawy nakazują, nie przewidują takiego uszczegółowienia w formie załączników, a inaczej definiują załączniki, czyli tak, jak poprzednio byliście Państwo przyzwyczajeni, że plan dochodów, to był zał. nr 1 do uchwały budżetowej, to tym razem zastępuje to tabela nr 1, która stanowi uszczegółowienie planu dochodów. Podobnie, jeśli chodzi o plan wydatków, też on się znajduje w tabeli nr 2, a nie w załączniku. Bardzo istotny jest podział na dochody bieżące i dochody majątkowe. Następnie, jeśli chodzi o plan wydatków na 2010 rok, co jest istotne z tego punktu widzenia, że ten plan, który uchwala Rada w podziale na wydatki bieżące, na wydatki majątkowe, a w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia, świadczenia i inne wydatki jest o tyle istotne, że pomiędzy tymi rodzajami wydatków, Zarząd nie może dokonywać bez zgody Rady żadnych zmian. Te zmiany mogą być dokonywane tylko uchwałą Zarządu. I tak, proszę Państwa, wg nowej ustawy należało wyszczególnić wydatki bieżące i wydatki majątkowe i podzielić jeszcze wydatki bieżące bardziej szczegółowo niż było dotąd. Otóż, jeśli chodzi o wydatki budżetowe bieżące należało je podzielić na wydatki jednostek budżetowych, a z tych wydatków jednostek budżetowych wyszczególnić jeszcze wydatki na wynagrodzenia i składki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych i wydatki pozostałe. Przedtem takiego podziału w uchwale budżetowej nie było. Następnie wyszczególnić trzeba dotacje na zadania bieżące i na świadczenia na rzecz osób fizycznych. O tych wielkościach w budżecie stanowi uchwała Rady, taka jest wola ustawodawcy, bo w ramach tych świadczeń, np. na rzecz osób fizycznych występują wydatki tzw. z §3020, z którego to paragrafu kupuje się odzież roboczą ochronną, ale to jest kategoria świadczenia na rzecz osób fizycznych. Również wyszczególnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych. Ponadto dzielimy te wydatki na wydatki na zadania własne, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i wydatki na zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego. Tyle uzupełnienia, ja dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, że uchwała Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010 została podjęta w dniu 16 listopada 2009 roku. Termin ustawowy został dotrzymany, jako, że dzień 15 listopada 2009 roku to była niedziela, a dzień 16 listopada 2009 roku to pierwszy dzień roboczy. Również projekt budżetu został w tymże dniu przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku”.
            Głos zabrał Radny Pan Zenon Żukowski: „Proszę Państwa, ja nie chcę dyskutować na temat tego projektu budżetu, bo to za wcześnie. Natomiast mam dwa pytania: jedno dotyczy terminu uchwalenia budżetu, jak to wygląda w świetle nowych przepisów. Drugie pytanie, to w zasadzie prośba o przesłanie Radnym prezentacji projektu budżetu na 2010 rok”.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż do tej pory ostatecznie budżet winien był być uchwalony do dnia 31 marca, a budżet roku 2010 do 31 stycznia 2010 roku. Prezentacja budżetu zostanie przesłana Radnym Powiatu Białostockiego emailem oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do dalszych prac projekt budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
Ad 5
            Przyjęcie informacji o sytuacji w rolnictwie.
            Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku - Pan Dariusz Gaszewski przedstawił zebranym informację o sytuacji w rolnictwie /zał. nr 6/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto na terenie powiatu formalnie funkcjonuje około 17.000 gospodarstw, z tego gospodarstw czynnych jest 13.404. Za czynne uważamy takie, które ubiegają się o płatności bezpośrednie w systemie dopłat obszarowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takim bardzo charakterystycznym dla naszego powiatu trendem jest dwukierunkowość w zmianie powierzchni gospodarstw. Po pierwsze, nadal obserwuje się powiększanie gospodarstw produkcyjnych dużych przy jednoczesnym dzieleniu się gospodarstw małych. Dotyczy to głównie terenów podmiejskich, terenów, gdzie powierzchnia gospodarstwa po podziale stanowi podstawę do tworzenia mniejszych jednostek, będących siedzibami budynków wypoczynkowych. Jeżeli chodzi o tendencję na rynkach poszczególnych produktów i dochodowość produkcji, naszym podstawowym produktem towarowym w naszym powiecie jest mleko. Po załamaniu tej produkcji na przełomie 2008/2009 w ostatnim kwartale bieżącego roku można zaobserwować optymistyczne trendy. W większości zakładów mleczarskich, które dokonują odbioru z terenu Powiatu Białostockiego są zapowiedzi wzrostu cen na ostatni kwartał. To są zależnie od Spółdzielni Mleczarskiej kwoty od 5 gr do 20 gr. Również Spółdzielnie Mleczarskie obiecują wypłatę dywidendy w ostatnim miesiącu lub w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego roku. Trudno jest tutaj podawać średnie ceny z poszczególnych mleczarni, gdyż one bardzo się różnią w zależności od typu dostawcy, natomiast koszt produkcji 1 litra mleka w 2009 roku wg kalkulacji dokonanych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa to jest 0,93zł. Tutaj często gospodarstwa mniejsze, mające niższą cenę nie pokrywają kosztów produkcji mleka sprzedając swoje mleko. Tendencja na rynku trzody jest w miarę ustabilizowana od II kwartału i obecnie ceny są na poziomie 4- 4,30zł za żywiec przy kosztach produkcji zweryfikowanych niskimi cenami zbóż paszowych. Koszty produkcji są na poziomie 3,50- 3,97 za 1 kg produkcji żywca. Więc tutaj cena daje jakiś pewien margines dochodów. Jeżeli chodzi o sytuację żywca wołowego to tutaj mamy dwa trendy: stała stagnacja w cenach żywca wołowego pochodząca z ras mięsnych, czy też krzyżówek, to się waha od dłuższego czasu na poziomie 5 – 5,50zł za 1 kg żywca, natomiast jest dobra tendencja, jeżeli chodzi o hodowlę bydła mięsnego w stadach czysto rasowych, ponieważ tam ceny dochodzą nawet do 8-9zł, a często zdarza się tak, że za materiał hodowlany uzyskuje się taką samą cenę, jak za materiał przeznaczony na dalszy opas czy eksport, czyli tutaj stada hodowlane bydła czysto rasowego nie mają żadnego problemu ze zbyciem w bardzo przyzwoitych cenach swego materiału. Oczywiście wszyscy wiedzą, że sytuacja na rynku zbóż dla producentów tych zbóż można powiedzieć, że jest tragiczna, bo obecne ceny rynkowe praktycznie nie przekraczają 50zł/dt w przypadku pszenicy. W przypadku owsa i pszenżyta to one się zaczynają od 32-40zł/dt w zależności od miejsca zbytu, natomiast koszty produkcji zbóż wszystkie praktycznie przekraczają koszty uzyskiwane w skupie i koszty produkcji wahają się zależnie od gatunku od 44-61zł/dt. Szczegółowe kalkulacje wszystkich kierunków produkcji są zamieszczone na naszej stronie ODR. Chciałbym Państwu jeszcze przedstawić krótko niektóre zadania, jakie realizowaliśmy, jako Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku w okresie od stycznia do listopada 2009 roku, i tak wnioski o dopłaty obszarowe – sporządziliśmy ich prawie 2.400 wniosków. Mogę się pochwalić, że jesteśmy potentatem, jeśli chodzi o wypełnianie tych wniosków. Obsłużyliśmy około 20% rolników z naszego powiatu. Wnioski o płatności rolno- środowiskowe to jest około 250 wniosków. Zajmujemy się też programem rozwoju obszarów wiejskich i tak, jeśli chodzi o modernizację gospodarstw sporządziliśmy ponad 100 wniosków; różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 22 wnioski. Poza tym opracowujemy plany działalności rolno- środowiskowej i to jest na bieżący rok 95 planów. Biznes plany na kredyty preferencyjne – 38 szt.. Byliśmy dosyć silnie zaangażowani w szacowanie skutków klęsk żywiołowych i tutaj zgłosiło się do nas poprzez Urzędy Miast i Gmin 408 gospodarstw i w tych gospodarstwach dokonywaliśmy szacunków, z tego 171 gospodarstw może ubiegać się o kredyt preferencyjny. Wyszacowana wartość kredytów, o jakie może ubiegać się te 171 gospodarstw to jest prawie 1.400.000zł. Straty objęły powierzchnię około 1.660ha. przy tej okazji taka mała uwaga, my zajmujemy się głównie szacunkiem do uzyskania kredytów preferencyjnych, ale te szacunki są również wykorzystywane jako podstawa do ubiegania się o pomoc socjalną przez osoby poszkodowane, z tym, że tu wynikła taka sytuacja w tym roku, że ponoć z ustawy o pomocy socjalnej wynika, że taką pomocą mogą być objęte osoby, w których gospodarstwach wynikły straty spowodowane podtopieniami i powodziami. Tutaj zależało, czy ta część rolników zostanie objęta pomocą socjalną od tego, w jakiej formie zostało dokonane zgłoszenie przez wójtów czy burmistrzów. Jeżeli Wójt, czy też Burmistrz zgłosił do Urzędu Wojewódzkiego, że na jego terenie wynikły straty spowodowane długotrwałymi opadami i zalaniami, to te osoby mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne, natomiast nie otrzymają pomocy socjalnej, a w gminie gdzie padło stwierdzenie, że straty wynikły ze względu na podtopienia i powodzie, takiej pomocy socjalnej mógł się ten rolnik spodziewać. To jest pomoc rzędu 500zł na 1 osobę ubiegającą się. Tutaj, znajomość przepisów dotyczących pomocy i szacowania klęsk przez samorząd jest bardzo istotna, żeby potem móc skutecznie skorzystać z funduszy przeznaczonych na ten cel. Poza tymi szacunkami, od lipca tego roku zajmujemy się również szacowaniami strat spowodowanymi głównie przez zwierzęta podlegające ochronie. Szacowaliśmy już straty spowodowane przez łosie na terenie Turośni Kościelnej, gdzie zeżarły one brokuły i kalafiory, a ponieważ jest to teraz w kompetencji Urzędu Marszałkowskiego, więc jesteśmy w to angażowani. Realizowaliśmy też szkolenia, które są konieczne do uzyskania uprawnień. To było 14 szkoleń i 380 uczestników uzyskało uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Zrobiliśmy jeden kurs na operatora kombajny zbożowego, w którym uczestniczyło 19 osób. Na koniec chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć, co czeka rolnictwo w przyszłym roku, z tych rzeczy, którymi my się zajmujemy. Planowane są zmiany w programie rozwoju obszarów wiejskich. Te, cieszące rolników, to planowane zwiększenie premii dla młodego rolnika z 50.000zł obecnie do 75.000zł po wdrożeniu tego projektu. Planowana jest też zmiana zasad przyznawania i ubiegania się o dofinansowanie modernizacji w gospodarstwach. Prowadzona będzie punktacja dla gospodarstw, czyli nie będzie obowiązywała zasada, kto pierwszy – ten lepszy, albo dostajemy wszyscy, którzy złożyliśmy poprawny wniosek, tylko będą punktowane poszczególne przedsięwzięcia, przy czym preferencja będzie dla gospodarstw rodzinnych o średniej skali produkcji i dla tych gospodarstw, które dotychczas nie korzystały z tego rodzaju pomocy. Z pozytywnych rzeczy, to został przedłużony do 2013 roku okres kredytowania preferencyjnego na zakup użytków rolnych. On wg ustaleń z Komisją Europejską miał się skończyć do końca 2009 roku, al został przedłużony do 2013 roku. To jest bardzo korzystny kredyt na 2% na 15 lat spłaty z 2-letnią karencją. Jeszcze, jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczymy usługi w zakresie korzystania z usług doradczych. To jest takie działanie, które jest związane z wprowadzaniem przez Polskę systemów wzajemnej zgodności i gospodarstwa muszą spełniać wymogi ochrony środowiska, warunków utrzymania zwierząt, rejestracji zwierząt itd.. Jeżeli tych warunków nie spełniają, a zostanie to wykryte w trakcie kontroli, to takie gospodarstwa są zagrożone potrąceniami lub dyskwalifikacją z udziału w programie dopłat bezpośrednich. W związku z tym, żeby się dostosować, można skorzystać z naszej pomocy. Ta pomoc jest odpłatna, ale 80% kosztów tego działania pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik bezpośrednio, w gospodarstwie, którego dokonujemy audytu ponosi tylko 20%koszt całej usługi”.
         Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Ja mam pytanie do Pana, a mianowicie czy tytuł technika agrobiznesu daje uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego”.
         Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku - Pan Dariusz Gaszewski wyjaśnił: „Do przejęcia gospodarstwa rolnego nie jest wymagany żaden tytuł zawodowy, ani żadne wykształcenie, natomiast do korzystania z programów w poszczególnych programów, jest rozporządzenie, w którym jest wykaz szkół, które trzeba skończyć, by móc korzystać z programu. Generalnie jest to średnie wykształcenie rolnicze, to uprawnienie wystarczające do korzystania z programów. Jeżeli jest to szkoła publiczna i jest tytuł technika agrobiznesy to na pewno uprawnia do korzystania z wszystkich działań typu: premia dla młodego rolnika, modernizacja gospodarstwa rolnego”.
         Innych pytań nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o sytuacji w rolnictwie na terenie Powiatu Białostockiego.
 
            Ogłoszono 5 minutową przerwę.
 
Ad 6
            Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.
         Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła zebranym, w oparciu o pokaz multimedialny, informację z działalności Wydziału za okres od 1 stycznia do 31 października 2009 roku /zał. nr 7/.
      „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado dotychczas było tak, że Wydział działał na podstawie szeregu ustaw. Najważniejsze z nich to: prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, prawo wodne, ustawa o lasach, o ochronie przyrody, prawo geologiczne i górnicze oraz wiele innych. W oparciu o te przepisy prawa prowadzona jest działalność decyzyjna, czyli wszystkie sprawy tzw. urzędowe, usługi na rzecz klienta, pozwolenia, zezwolenia itd.. Dotychczas Wydział zajmował się turystyką, rozwojem obszarów wiejskich i edukacją ekologiczną, a dodatkowo po zmianie Regulaminu Organizacyjnego od lipca tego roku doszła jeszcze promocja oraz przygotowywanie projektów o aplikację z funduszy europejskich. Struktura wydziału podlega ciągłym zmianom. W ostatnim czasie doszło do nas 1,5 etatu, natomiast odeszły 3 etaty. Od dnia 15 listopada odeszły od nas sprawy związane z lokalizacją inwestycji, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Te sprawy przeszły do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i właśnie akonto tej zmiany przepisów już w lipcu nie było u nas już dwóch osób. Największe braki kadrowe dotyczą promocji, bo do wydziału doszły zadania, a nie ma pracowników. Praktycznie nasz zespół musi sam się wszystkiego uczyć, przede wszystkim tego, co dotyczy aplikowania o środki unijne, ponieważ są to sprawy bardzo obszerne, bardzo skomplikowane. Za okres od 1 stycznia do 31 października 2009 roku w sumie wydanych zostało 1.001 dokumentów. Nasz wydział jest bardzo specyficzny, bo praktycznie każda osoba zajmuje się innymi sprawami, każda osoba działa na podstawie innych przepisów i każda sprawa, która do nas wpływa wymaga wnikliwej analizy, wyjazdu w teren, analizowania obszernej dokumentacji. Jest dużo skarg i z roku na rok jest ich coraz więcej. Każda skarga praktycznie, która do nas wpływa, nawet, jeżeli my ją później odeślemy do kogo innego wymaga analizy i wyjazdu w teren. Oprócz spraw decyzyjnych Wydział do tej pory zajmował się turystyką i rozwojem obszarów wiejskich. Polegało to również na promocji w tych dziedzinach. W całym 2009 roku, do tej pory zostały przeprowadzone następujące działania: braliśmy udział w podlaskich targach turystycznych. Są to profesjonalne targi, które organizuje Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna; targi wiosenne, które co roku odbywają się w „Jardzie”; Międzynarodowych Targach Turystycznych TOURTEC 2009 w Jeleniej Górze; bierzemy udział i wspomagamy organizacyjnie „Dni wspomnień Św. Izydora Oracza- patrona rolników”, które odbywają się w Białymstoku; również braliśmy udział w Międzynarodowym Festiwalu Kuchni organizowanym przez Podlaski regionalny Ośrodek Turystyczny; braliśmy udział w imprezie „Zielone Świątki” w Białostockim Muzeum Wsi; po raz IX w tym roku zorganizowaliśmy konkurs na zbiórkę surowców wtórnych. Jest to element programu, który powiat prowadzi już od wielu lat. Nazywa się on „Zielona akcja w Powiecie Białostockim”. Konkurs odbył się w Kopnej Górze, gdzie wręczyliśmy 380 nagród, upominków i wyróżnień; również uczestniczyliśmy i współfinansowaliśmy imprezę „Dzień Konia na Podlasiu”; w powiatowych uroczystościach „Dzień śledzia”. Dnia 20 listopada 2009 roku odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów, które są organizowane od 7 lat: konkurs na estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne oraz na estetyczną i bezpieczną zagrodę wiejską. Również w dniach 5-6 listopada 2009 roku zorganizowaliśmy warsztaty ekologiczne dla nauczycieli. Takie warsztaty są organizowane co 2 lata. Prowadzi je profesjonalna firma. Nauczyciele otrzymują materiały, filmy edukacyjno-poglądowe dotyczące ochrony środowiska. Jest bardzo duże zainteresowanie udziałem w tym warsztatach. Także w ramach „Zielonej akcji w Powiecie Białostockim” zorganizowaliśmy dzieciom wycieczkę do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Opracowaliśmy ponadto materiały promocyjne. Rozdajemy je wszystkim, którzy biorą udział w konkursach, spotkaniach dotyczących ochrony środowiska. Mają one na celu promocję powiatu, jak też pokazanie, że Powiat Białostocki dba o środowisko”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Chciałbym zapytać o decyzje zatwierdzające projekty badań geologiczno – inżynierskich. Tutaj jest wydanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż – 5. Jeśli można, proszę o informację”.
         Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i promocji wyjaśniła: „Jeżeli trwa procedura wydawania koncesji, to nie jest wydanie jednej tylko decyzji, polega ona na wydaniu szeregu decyzji. Ta cala procedura ma na celu uzyskanie końcowego efektu takiego, że przedsiębiorca otrzymuje koncesję na wydobycie i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast jednym z elementów tej koncesji jest wydanie koncesji na poszukiwanie. To polega na tym, że przyjeżdża geolog uprawniony, robi dziurę w ziemi i sprawdza czy jest tam żwir, czy go nie ma. To jest wstępny element do wydania koncesji na późniejsze wydobycie kruszywa”.
         Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.
 
Ad 7
            Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
         Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – Pani Maria Marciszewska przedstawiła zebranym informację o działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 roku /zał. nr 8/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado informację z działalności wydziału przekazaliśmy Państwu w formie pisemnej. Obecnie, krótko chciałabym przedstawić kilka informacji. W Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, zatrudnionych jest 10 osób, w tym 1 stażystka i 1 osoba na zastępstwo. Wydział realizuje zadania z zakresu oświaty, kultury fizycznej, sportu, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocji i ochrony zdrowia, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, tajnej kancelarii, współdziałania z organizacjami kombatanckimi, aktywizacji zawodowej repatriantów, nadzoru nad stowarzyszeniami, programów pomocowych, integracji europejskiej i innych spraw obywatelskich. Wydział prowadzi działalność decyzyjną. W br. w okresie sprawozdawczym wydano 1.134 decyzje, z czego 90% wydanych decyzji dotyczyło orzeczeń w sprawie zdolności do służby wojskowej. W tym roku do Komisji poborowej zgłosiło się 36 kobiet zainteresowanych pracą w służbie mundurowej. Kolejne sprawy to są z zakresu oświaty, kierowania do zakładu pielęgnacyjno –opiekuńczego przy SP ZOZ w Łapach. Wydział poza statutową działalnością zajmuje się też w ramach zadań z zakresu kultury dofinansowaniem i organizacją imprez. Wydział był współorganizatorem jubileuszu X- lecia Powiatu Białostockiego, który odbył się 14 lutego 2009 roku w Supraślu. Wydział był też organizatorem różnych konkursów. Dnia 2 kwietnia 2009 roku odbyło się podsumowanie konkursu IV edycji samorządowego konkursu nastolatków „8 wspaniałych”. Prowadziliśmy też konkurs „II potyczki informatyczne”, który odbył się w Supraślu 17 kwietnia 2009 roku. W potyczkach uczestniczyło łącznie 50 uczniów z naszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki”.
         Pani Maria Maciszewska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, w oparciu o pokaz multimedialny, zaprezentowała zebranym szereg, wybranych imprez kulturalno - oświatowych.
         Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
 
Ad 8
         Przyjęcie informacji w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie 2009/2010.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski przedstawił Wysokiej Radzie informację w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie 2009/2010 /zał. nr 9/.
         „Panie Przewodniczący, Szanowna Wysoka Rado, w sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 pragnę poinformować, że na terenie 8 gmin na drogach powiatowych Powiatu Białostockiego, tj. w gminach Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Wasilków, Zawady przygotowano porozumienia i umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a poszczególnymi gminami w celu prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg przez gminy.  Natomiast na terenie pozostałych 7 gmin, tj.: Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna i Zabłudów zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku siłami wykonawców, wyłonionych w przetargu na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. Przetargi odbyły się w dniach 16 września oraz 16 października 2009 roku. W związku z tym zawarliśmy 8 umów z wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg. Do zwalczania śliskości zimowej przygotowaliśmy na obwodzie w Michałowie 600Mg, a w Surażu 500Mg mieszanki piaskowo- solnej. Przetarg odbył się 11 września 2009 roku”.
         Radny Pan Walenty Sic zapytał, co oznacza jednostka megagram.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił, iż 1Mg to jest 1t (1 tona, mówiąc po ludzku).
         Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie 2009/2010.
 
Ad 9
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątku i interesów Powiatu Białostockiego.
            Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Hanna Tołłoczko zreferowała zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątku i interesów Powiatu Białostockiego /zał. nr 10/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w tym roku kończy się 3-letni okres ubezpieczenia majątku i interesów Powiatu Białostockiego. Do tej pory ubezpieczeniami zajmowała się Firma poprzednio „Filar”, obecnie, po przekształceniach „Uniqa”. W związku z tym stoimy przed faktem, że powinniśmy po raz kolejny te ubezpieczenia powierzyć, jakiejś wyspecjalizowanej jednostce. W związku z tym proponujemy, aby ogłosić przetarg na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Białostockiego, obejmującego Starostwo, jak też wszystkie jednostki organizacyjne na okres 3 lat. Taki okres ubezpieczeń jest dosyć optymalny, ponieważ zachęca firmy ubezpieczające do obniżania składek, a z drugiej strony chroni nas przed zbyt wysokimi składkami, które generalnie mają tendencję do obniżania się przynajmniej w aktualnej sytuacji rynkowej. W celu udzielenia zamówienia publicznego na okres 3 lat dochodzi do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata następne, a więc na rok 2010, 2011 i 2012, stąd Państwo otrzymaliście projekt takiej uchwały upoważniającej do zaciągnięcia tego rodzaju zobowiązań, przy czym w pierwotnej wersji otrzymaliście Państwo inna wersję projektu, a dzisiaj otrzymaliście Państwo wersję drugą. Ta różnica w kwotach, jaka tam się pojawia wynika z tego, że brokerzy, którzy współpracują z nami zasugerowali, aby przewidzieć możliwość udzielania zamówień uzupełniających, co zostało dopuszczone ustawą Prawo zamówień publicznych od roku ubiegłego. Jest to na pewno wniosek i propozycja celowa, ponieważ w trakcie 3 letniego okresu sukcesywnie następuje zwiększenie wartości majątku i przy tych samych stawkach następuje podwyższenie sumy składek w danym roku. Poza tym niektóre ubezpieczenia zawierają tzw. podlimity na poszczególne ryzyka i generalnie ubezpieczenia funkcjonują w ten sposób, że, jeżeli podlimit na poszczególne ryzyko jakieś zostanie wykorzystany, wówczas może być kontynuowany pod warunkiem wniesienia kolejnej składki z tego samego tytułu. W związku z tym musimy się liczyć, że w kolejnych latach może zaistnieć potrzeba przeznaczenia większej ilości środków na ten cel, niż w pierwszym roku ubezpieczenia. Ponieważ ogólna wartość zamówienia jest szacowana w tej chwili na 140.000zł rocznie, więc przy założeniu 10% dodatku na udzielenie zamówień uzupełniających daje nam to automatycznie z prostego rachunku kwotę 462.000zł, w zaokrągleniu 465.000zł. W związku z tym proponujemy rozłożenie na kolejne lata w kwotach: na rok 2010 – do kwoty 145.000zł, na rok 2011 – do kwoty 155.000zł, na rok 2012 – do kwoty 165.000zł.”
         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto mam pytanie dotyczące, jakie to interesy są ubezpieczone, albo czyje. To jest pierwsze pytanie, następne, jaka spółka brokerska obsługuje powiat i kto ją wybrał?”.
            Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Hanna Tołłoczko wyjaśniła: „Jeśli chodzi o zakres ubezpieczeń, to w programie ubezpieczeń przewidujemy ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku; ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i tak naprawdę te odpowiedzialności cywilne różnego typu składają się na to pojęcie interes, o który Pan pyta, przy czym może rzeczywiście to określenie nie jest precyzyjne. Chodzi tu generalnie o odpowiedzialność cywilną powiatu z tytułu działalności, posiadanego mienia i korzystania z tego mienia. Jeśli chodzi o tych doradców brokerów, współpracujemy już od 5 lat z tą samą firmą. Jest to firma INTER BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, która ma u nas w Białymstoku swój oddział. Jest to firma, która zainicjowała współpracę z nami i od tego momentu rozpoczęło się udzielanie kompleksowych zamówień na ubezpieczenie, dlatego, że jest to zdecydowanie korzystniejsze, niż ubezpieczenie majątku przez poszczególne jednostki. Przy takim kompleksowym ubezpieczeniu jesteśmy w stanie wprowadzić dodatkowe klauzule wymagane, których normalnie ubezpieczyciele nie przyjęliby. Jesteśmy w stanie podyktować dużo korzystniejsze dla nas warunki. Jeżeli chodzi o zawieranie umów na współpracę, to Zarząd Powiatu zawarł umowę  na kolejny okres właśnie z tą firmą, ponieważ dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze i jesteśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani z tego współdziałania”.
         W uzupełnieniu przedmówcy głos zabrał Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz: „Generalnie chciałbym powiedzieć tak, że nie da się przewidzieć wszystkich zagrożeń. Były przypadki w szkołach, gdzie dziecko doznało urazu i były roszczenia o znaczne kwoty. Przy analizach okazało się, że jeżeli błąd popełni pracownik lub dyrektor, to dyrektor odpowiada do wysokości 3 krotnej pensji, natomiast roszczenia mogą iść w setki tysięcy złotych. Brokerzy uzmysłowili nam te punkty, gdzie nie zadbaliśmy o własne interesy. Generalnie współpraca z tą firmą brokerską rozpoczęła się mniej więcej wtedy, kiedy spaliła się hala w Łapach. Wówczas bardzo dużą pomoc udzieliła nam ta firma przy likwidacji szkody, dlatego, że jest mniej więcej sytuacja taka, że jak się ogląda reklamy i oferty to wszystko wygląda bardzo dobrze, natomiast w momencie likwidacji szkody to jest „walka na śmierć i życie”. Jest tak, że jeżeli jest szkoda do wartości kilkuset tysięcy złotych, to likwiduje to Biuro z terenu województwa, a jeżeli szkoda jest większa, to jest wyspecjalizowana „brygada tygrysów” w Warszawie i potem samorząd, jako taki amator występuje przeciwko specjalistom przed sądami. Stąd jest potrzebne takie wsparcie, natomiast mechanizm jest mniej więcej taki, że jeżeli przychodzi forma ubezpieczeniowa i ajent zawiera umowę to on bierze określoną opłatę, jeżeli występuje firma brokerska, my za to nie płacimy i proporcjonalnie jakoś oni swoje interesy zabezpieczają. Firma jest duża, działa na znacznym obszarze Polski, a my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. To ta firma zaproponowała nam, by majątek ubezpieczać kompleksowo. Zwiększyliśmy w niektórych dziedzinach ubezpieczenie 3 krotnie, a mimo to przy takim wspólnych ubezpieczaniu te kwoty nie były wyższe. Jedna z dużych firm ubezpieczeniowych powiedziała tak, że takie warunki postawiliśmy w przetargu, że tylko dureń by do takiego przetargu przystępował i w rezultacie tylko dwie firmy się skusiły: PZU i FILAR i ta druga firma wygrała. To jest dosyć trudne szczegółowe zagadnienie umownie nazwane interesami powiatu”.
            Radny Pan Zenon Żukowski zadał pytanie dodatkowe: „Mam pytanie dotyczące firmy brokerskiej, nie na zasadzie takiej, że jest ona niepotrzebna, ale rzecz w tym, czy my musimy wspomagać Toruń, kiedy na miejscu mamy równie dobre firmy brokerskie”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „My jesteśmy bardzo zadowoleni, z jakości współpracy, a forma ta ma swój oddział w Białymstoku”.
         Pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątku i interesów Powiatu Białostockiego.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/ 356/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątku i interesów Powiatu Białostockiego /zał. nr 11/.
 
Ad 10
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 12/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejna zmiana w budżecie przedkładana na dzisiejszą sesję dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 46.923zł. Jest to przyznana przez Ministra Finansów kwota z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa, z części oświatowej na częściowy zwrot wydatków związanych z wypłatą odpraw redukcyjnych dla nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków, zgodnie z zał. nr 1 do uchwały. Zwiększenia planu wydatków dotyczą takich działów, jak: transport i łączność – tutaj ostatnia już zmiana polegająca na zwiększeniu planu wydatków- to kwota 44.500zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, a chodzi konkretnie o zakup samochody osobowego dla Obwodu Drogowego w Surażu. Konieczność uzupełnienia transportu wynika z faktu, że latem tego roku samochód służbowy na tym obwodzie uległ wypadkowi tak, że należało go skasować. W dziale – działalność usługowa- zwiększenie planu wydatków o 25.000zł, a konkretnie jest to przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych, z działu oświata i wychowanie, czyli LO, gdzie realizowana jest inwestycja pt. I etap termomodernizacji budynku dydaktycznego i tutaj pozostaje kwota, której się nie da wykorzystać do końca roku, do wysokości planu 28.103zł i na wniosek Pana Dyrektora LO przenosi się tę kwotę na zwiększenie planu wydatków również na obiekcie będącym w zarządzie szkoły, tj. budynku internatu, przy czym w tym budynku właśnie jest organizowane archiwum Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznego, aczkolwiek dotyczy to budynku internaty, czyli tu jest to przeniesienie, a pozostałą kwotę 3.103zł przeznacza sie na sfinansowanie zakupu zestawu komputerowego na potrzeby I LO w Łapach. Również na wniosek Pana Dyrektora ZS w Michałowie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych, a dotyczy to budowy parkingów i dróg, utwardzenia placu i ogrodzenia przy szkole przy ul. Sienkiewicza i na podstawie protokołu konieczności i niezbędne jest utwardzenie części, która ma pełnić rolę drogi ewakuacyjnej i stąd potrzeba zwiększenia o 22.000zł. Jak wynika z tego zakresu robót, który jest realizowany obecnie, to praktycznie już plac przed szkołą i za szkołą będzie bardzo ładnie uporządkowany. W dziale pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków dotyczy Ośrodka Wsparcia w Łaźniach. Jest to ośrodek, który powinien utrzymać się z dotacji celowej z budżetu państwa, jako, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, niemniej jednak biorąc pod uwagę pełny pierwszy rok funkcjonowania tego ośrodka na tzw. rozruchu i kiedy nie ma on jeszcze pełnej obsady uczestników istnieje konieczność dofinansowania. Zmiany następne, one dotyczą pozostałej działalności w edukacyjnej opiece wychowawczej i poradni psychologiczno – pedagogicznej, jak też zwiększenia pozostałej działalności w oświacie, a te zwiększenia wynikają ze zwiększonych dochodów w postaci rezerwy subwencji oświatowej. To są te wszystkie zmiany w planach wydatków jednostek, które obrazuje zał. nr 2. W zał. nr 3, w załączniku inwestycyjnym zostały odpowiednio dokonane zwiększenia i zmniejszenia na tychże zadaniach, jak również uaktualniony załącznik – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Bardzo proszę o pytania szczegółowe”.
         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Panie Przewodniczący, mam pytanie do Dyrektora PZD, ponieważ w pkt 17 jest wydatkowanie 107.000zł na samochody osobowe w obwodach i zakup programu Autocad”.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to faktycznie drugi zakup samochodu w tym roku, ale ten drugi zakup to zdarzenie losowe. W lipcu tego roku Kierownik Obwodu Drogowo – Mostowego w Surażu uległ wypadkowi komunikacyjnemu. W wyniku tego zdarzenia samochód został na tyle uszkodzony, że został zezłomowany. Samochód oczywiście był ubezpieczony. To był samochód 9-letni, marki Seicento o przebiegu około 210.000km i tak był planowany przez PZD do wstawienia do projektu budżetu roku 2010 z zamiarem zakupienia nowego samochodu. Kierownik Obwodu do dzisiaj jest na zwolnieniu lekarskim. Za samochód otrzymaliśmy odszkodowanie, które przekazano do budżetu powiatu w wysokości około 4.000zł. Za złomowanie samochodu otrzymaliśmy około 1.000zł. Od tamtego czasu na Obwodzie w Surażu jest wykorzystywany samochód, który miał iść również na złom po Kierowniku Obwodu Drogowo- Mostowego w Białymstoku, bo tu w pierwszej połowie tego roku został zakupiony nowy samochód -Nissana Note. Jeśli chodzi o program Autocad – jest to program komputerowy służący do projektowania, jak również do odczytywania dokumentacji projektowych, wykonywanych na zamówienie PZD, nie tylko dokumentacji projektowych, ale również map zasadniczych wykonywanych w wersji elektronicznej”.
         Innych pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/ 357/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009 /zał. nr 13/.
 
Ad 11
            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
            Pani Maria Marciszewska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania /zał. nr 14/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożony projekt uchwały wynika z nowelizacji zapisu art. 90 ustawy o systemie oświaty, w którym określono, że samorządy określają w trybie uchwał zasady i sposób udzielania dotacji, rozliczania oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli szkół i placówek niepublicznych. Przedłożona została Państwu dodatkowa informacja dotycząca zmian w projekcie uchwały, który został Państwu przesłany we wcześniejszym terminie. Te zmiany zostały wyartykułowane w związku z konsultacją w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. W większości są to tylko korekty zapisów, jedynie §8 projektu uchwały, który mówił, że dotacja może być przekazana do wysokości ustalonej zgodnie ze złożonym wnioskiem przez organ prowadzący danej szkoły czy placówki oświatowej został zaproponowany do wykreślenia. RIO w Białymstoku stwierdziła, że zakwestionuje nam ten zapis, gdyż w ustawie o systemie oświaty mówi się, ze na każdego ucznia szkoły niepublicznej musimy udzielić dotacji, więc jeżeli ograniczymy się tylko do takiego zapisu, to ograniczamy możliwości udzielenia dotacji na uczniów, którzy ewentualnie przyjdą do danego typu szkoły w trakcie roku szkolnego. To znaczy, ponieważ rok kalendarzowy obejmuje dwa lata szkolne i jeżeli od września następnego roku szkolnego przyjdzie więcej uczniów, niż zakładał organ prowadzący, wtedy byśmy nie mogli przekazać dotacji na tę zwiększoną ilość uczniów, dlatego wykreślamy ten zapis. Niewielkie poprawki wprowadzamy w §3 ust.1, pkt 2, gdzie dopisujemy: <<pozostałym niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienionych w pkt 1>>. Pkt 1 tego paragrafu dotyczy udzielania dotacji dla szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki. W pkt 2 – to są szkoły, w których nie jest realizowany ten obowiązek, czyli wszelkiego typu szkoły dla dorosłych. W §13, który dotyczy kontroli tych szkół skreślamy ust.3 i 4, w którym mówi się, ze pracownik Starostwa ma prawo wstępu do szkoły i dostępu do informacji finansowej, nauczania oraz, ze ma możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów danej szkoły. Ponieważ te zapisy w identycznym znaczeniu są zawarte w ustawie, w art. 90 ust. 3e i 3f ustawy, aby nie powielać tych zapisów, wykreślamy je. W ust. 1 tego paragrafu dopisujemy: <<organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji, zgodnie z ustawą>> o systemie oświaty. Doprecyzowaniu ulega też zapis w zał. nr 3 pkt 12. Tabela, która jest tam zamieszczona ma nagłówek – potwierdzenie wykorzystania dotacji na bieżące wydatki szkoły. Ustawa umożliwia nam jedynie kontrolę wydatków bieżących, bo na to przeznaczamy nasza dotację. Nie możemy kontrolować wszystkich wydatków szkoły typu: inwestycje, remonty, wydatki majątkowe”.
         Radny Pan Jan Ambrożej zapytał: „Chciałem zapytać, jeśli mogę, jaka faktyczna suma przypada na 1 ucznia”.
         Pani Maria Marciszewska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Suma ta jest różna, w zależności od typu szkoły. Jeżeli są to szkoły niepubliczne dla Dorosłych, to ustalamy wg kosztów kształcenia w tego samego typu naszych szkołach publicznych i to jest w tej chwili około 1.000zł na ucznia. Jeśli chodzi o szkoły dla młodzieży, to w tym roku mamy po raz pierwszy taką szkołę wielozawodową w Wasilkowie i tutaj obowiązuje nas dotacja w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Edukacji, czyli w takiej wysokości, jaka będzie ustalona w metryce, którą otrzymamy z Ministerstwa Edukacji. Przewiduję, że w przyszłym roku będzie to kwota około 6.000zł na 1 ucznia”.
         Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o wyjaśnienie: „Tutaj jest napisane, ze to jest projekt zmian do projektu uchwały, czy do uchwały, która została przez nas przyjęta”.
         Pani Maria Marciszewska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Projekt uchwały został Państwu przesłany przy zaproszeniu na Sesję. W związku z tym, że konsultacja w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku odbyła się po tym czasie, stąd są to poprawki Zarządu w formie zmiany zapisów do projektu, który Państwo otrzymaliście. Nowy projekt uchwały ze zmianami został Państwu dostarczony dzisiaj”.
         Innych pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
         Także, Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/ 358/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania /zał. nr 15/.
 
Ad 12
            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
            Pani Maria Marciszewska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” /zał. nr 16/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co roku uchwalamy taki program współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejne lata. W tej chwili został też Państwu przedłożony taki program na przyszły rok. Po niewielkich korektach dokonanych przez dyrektorów poszczególnych wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu ma podobny kształt, jak w poprzednim roku. Został on pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy są zrzeszeni w Zespole Opiniodawczo – Doradczym przy Starostwie Powiatowym”.
         Pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/ 359/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” /zał. nr 17/.
 
Ad 13
            Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2009 - 2015.
         Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2009 – 2015 /zał. nr 18/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, poprzedni program promocji zatrudnienia przestał obowiązywać z ostatnim dniem ubiegłego roku. Ten program jest drugim w naszym wspólnym działaniu i określa on kierunki i priorytety działań na rzecz aktywizacji i podtrzymywania zdolności pracy osób poszukujących zatrudnienia. Każdy Powiatowy Urząd Pracy i Starosta ma obowiązek taki program opracować i przekazać do akceptacji Radzie Powiatu. Program ten został opracowany przede wszystkim na podstawie analizy lokalnego rynku pracy, jak Państwo sami wiecie doskonale, ten rok jest trudny, następne nie będą lepsze. My w tym programie wzięliśmy to pod uwagę, rozpisaliśmy nasze zadania. Chciałaby zaznaczyć tu jedną bardzo ważną rzecz, że wszystkie te cele i priorytety są zgodne ze wszystkimi strategicznymi zapisami wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi, jak również z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego i Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Białostockiego. Ten projekt zawiera propozycje działań zgodne w 100% z naszą ustawą, bo inaczej być nie może i nie niesie absolutnie żadnych konsekwencji finansowych dla budżetu powiatu. Działania programu są w pełni finansowane z Funduszu Pracy, bo to są działania związane z ustawą o promocji zatrudnienia. Jest to ogólny plan działań, plan zadań, jakie mamy zrealizować. Jeśli macie Państwo pytania, bardzo proszę”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Oprócz tych kosztów, które tu Pani wymienia, czy przewiduje się koszty dodatkowego zatrudnienia, czy może w ramach istniejącej kadry to będzie prowadzone?”.
         Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła: „Na razie nie przewidujemy dodatkowego zatrudnienia. Może ono wystąpić, ale wynikające ze standardów, tak samo, jak w tym roku musimy uzupełnić zatrudnienie o 1 pośrednika pracy, 1 doradcy zawodowego, bowiem wymagają tego standardy. Na razie jakoś sobie radzimy, w tym programie nie jest przewidziane zwiększenie zatrudnienia”.
         Innych pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy poinformował, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2009 – 2015.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/ 360/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2009 – 2015 /zał. nr 19/.
 
Ad 14
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania oraz zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.
            Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania oraz zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy /zał. nr 20/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nowelizacja naszej ustawy nałożyła na Starostę i Powiatowy Urząd Pracy obowiązek utworzenia w ramach PUP Centrum Aktywizacji Zawodowej. Ma to polegać na wyodrębnieniu, w ramach urzędu, takich działów i umieszczeniu ich w jednym miejscu, jak: instrumenty rynku pracy, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia, czyli wszystkie te osoby i wszystkie te działy, które zajmują się bezpośrednio aktywizacją osób bezrobotnych. To jest obowiązek utworzenia tego. Ministerstwo przewidziało w znacznej mierze możliwość sfinansowania tego typu działań. Górna granica finansowania tego Centrum wynosi 300.000zł, z czego jest możliwość ubiegania się o 240.000zł, z Ministerstwa Pracy, z Funduszu Pracy. Te kwoty są zabezpieczone dla wszystkich urzędów pracy w Polsce. Powiat i Miasto w naszym przypadku musi dołożyć 60.000zł razem. W ramach CAZ przewidujemy dostosowanie tych pomieszczeń, które mamy, skumulowanie na dwóch piętrach tych działów, które zajmują się aktywizacją osób bezrobotnych czy osób poszukujących pracy, zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Mamy już opracowane plany, jak to będzie wyglądało. Mamy ponadto szereg różnych potrzeb, których, na co dzień nie jesteśmy w stanie zrealizować. Jest to między innymi wymiana oświetlenia, która jest w tragicznym stanie, w wielu pokojach. Jest to wymiana wykładzin, w tym sensie, że każdego roku kupujemy wykładziny do naszych pomieszczeń, ale proszę sobie wyobrazić pokój 4 osobowy, w którym 4 pracowników przyjmuje każdy z nich dziennie po 50 osób. Są to koszty, które powtarzają się niepotrzebnie. Planujemy położyć tam nie żadną luksusową, ale najzwyklejszą terakotę, odmalować te pomieszczenia. Kolorami oznaczyć Centrum Aktywizacji Zawodowej. Chcemy wyburzyć szafy sprzed bardzo wielu lat, zamontowane w ścianach i w to miejsce zakupić szafy do przechowywania dokumentów. Nie będą to żadne luksusy, choćby ze względu na to, że szanujemy naszych klientów, którzy do nas przychodzą, ale chcemy zapewnić godziwe warunki ich przyjmowania. Jeśli Państwo macie pytania, bardzo proszę”.
         Pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy poinformował, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania oraz zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.
         Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu tej uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/ 361/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania oraz zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy /zał. nr 21/.
        
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 15
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjno- urządzeniowo- rolnych na potrzeby rolnictwa.
            Pani Mirosława Dudar- Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjno- urządzeniowo- rolnych na potrzeby rolnictwa /zał. nr 22/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z wnioskiem mieszkańca Powiatu Białostockiego zachodzi potrzeba zlecenia jeszcze w tym roku do wykonania prac geodezyjno- urządzenioworolnych dotyczących wymiany gruntów. Osoba ta- rolnik prowadzi działalność rolniczą na terenie naszego powiatu. Oprócz tego posiada grunty na terenie Powiatu Hajnowskiego oraz Bielskiego i w celu poprawy struktury agrarnej tego gospodarstwa wystąpił on z wnioskiem do Starosty o przeprowadzenie wymiany gruntów. Zgodnie z ustawą z 1982 roku o scaleniu i wymianie gruntów właściwym organem do przeprowadzenia takich prac jest w tej sytuacji Starosta Białostocki, gdyż grunty z Powiatu Bielskiego i Hajnowskiego będą przeniesione w wyniku wymiany na teren Powiatu Białostockiego. Taką opinię wymieniony rolnik uzyskał w Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa i taki wniosek wpłynął do Starosty. Prace te finansowane są z dotacji z budżetu dział 010, rozdział 01005- prace urządzenioworolne na potrzeby rolnictwa. Zgodnie z zapewnieniem Wojewody, jako dysponenta dotacji na rok 2010 mamy w tym rozdziale przewidzianą dotację w kwocie 100.000zł, w tym na prace urządzenioworolne zarezerwowano kwotę 30.000zł. Prace te rozpoczęte byłyby jeszcze w tym roku z terminem zakończenia i sfinansowania w roku 2010. Wobec powyższego zachodzi potrzeba zaciągnięcia zobowiązania finansowego na to przedsięwzięcie i w tej sprawie przedłożony został Państwu projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjno- urządzeniowo- rolnych na potrzeby rolnictwa. Koszty tych prac to kwota około 20.000zł. Tu nie zachodzi potrzeba udzielenia zamówienia publicznego, gdyż na podstawie ustawy o scaleniu i wymianie gruntów prace te są zarezerwowane dla jednostki Marszałka Województwa, tj. Wojewódzkiego Biura Geodezji. Obszar tych prac ogólny to jest 18,5ha. Ustalono, że średnio 1ha kosztuje około 1.000zł, więc to zamknie się w kwocie około 20.000zł. Uwzględniając potrzebę przeprowadzenia tych prac wymiennych wnoszę do Wysokiej Rady prośbę o podjęcie przedłożonej uchwały”.
         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Kto finansuje to przedsięwzięcie?”.
         Pani Mirosława Dudar- Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przypomniała: „Zadanie to jest finansowane z budżetu Wojewody, gdyż to on, jako dysponent środków budżetowych przeznacza środki finansowe na ten cel. Zadanie to wykonuje Starosta Powiatu Białostockiego, jako zadanie z zakresu administracji rządowej”.
         Innych pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjno- urządzeniowo- rolnych na potrzeby rolnictwa.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/ 362/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjno- urządzeniowo- rolnych na potrzeby rolnictwa /zał. nr 23/.
 
Ad 16
            Interpelacje i zapytania Radnych.
         Radny Pan Jan Ambrożej zabierając głos w tym punkcie stwierdził: „Panie Starostwo, Szanowni Radni, zgłosili się do mnie mieszkańcy, przedstawiciele wsi Tylwica o pomoc w takiej sprawie. Chodzi o odwodnienie drogi powiatowej w tej wsi. Woda zalewa cały czas tą drogę. Prawdopodobnie Ci lidzie z tą sprawą zwracają się do powiatu od 2005 roku. Pan Dyrektor ponoć to widział i wie o tej sprawie, ale do dzisiaj prace nie zostały wykonane. Proszę o ustosunkowanie się i w miarę możliwości o pomoc tym ludziom”.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, temat nam jest znany rzeczywiście z 2005 roku. Dlaczego nic nie było zrobione od tamtego czasu? Otóż wieś miała być skanalizowana i zwodociągowana. Do Dnia dzisiejszego ani wodociągu, ani kanalizacji tam nie ma. Nie chcieliśmy ze swoimi urządzeniami wyprzedzać pewnych zdarzeń, które zniszczą to, co wykonamy. Oceniliśmy powierzchnię zlewni, z terenu, której woda w sposób grawitacyjny spływa powierzchniowo w kierunku wsi Tylwica. Po ocenie powierzchni zlewni i porównaniu zlewni terenowej, jak również zlewni drogowej 0,55km2, to powierzchnia zlewni terenowej, a 0,02km2, to powierzchnia zlewni drogowej, z terenu której spływają wody w kierunku do wsi Tylwica. Stosunek pokazuje, że 3,5% wody, jaka spływa w kierunku wsi Tylwica pochodzi ze zlewni drogowej. W samej Tylwicy dla potrzeb odwodnienia drogi funkcjonuje przepust drogowy prostopadły pod drogą. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych nie należy do zadań zarządcy drogi odwadnianie terenów obcych poza pasem drogowym. Te 0,55km2 należałoby odwodnić, ale poprzez inne działania, a nie pokazując palcem na drogowców. Od tego są melioranci i odpowiednie zabiegi wykonywane przez służby melioracyjne, bądź jakiekolwiek inne, które zdecydują się przyjąć tą wodę. To, że woda z pól spływa do wioski nie zaistniało na skutek tego, że do wioski prowadzi droga powiatowa. Łatwo to stwierdzić, kiedy pojedzie się na miejsce i zobaczy stan istniejący. Ja tam byłem ostatnio nawet wczoraj. Jeżeli podejmiecie Państwo decyzję, że mamy odwadniać tereny przyległe, to powiem, że jest to niezgodne z prawem”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił kilka spraw: „Szanowne Prezydium, Szanowni Radni w Czarnej Wsi Kościelnej był robiony chodnik, a na dole, jak się zjeżdża z kościoła jest po prostu tragicznie przejechać po deszczu. Trochę dziwne, że nikt nie pomyślał, żeby, chociaż jakąś rurę odwadniającą zainstalować. Woda się zbiera tak, że cała ulica jest zalana wodą. Tam na zakręcie, po deszczu jest do 20 cm wody, a odpływów nie ma na dwie strony. Druga sprawa, w odpowiedzi na interpelację dostałem takie pismo odnoście wykorzystania finansów na okna w Czarnej Białostockiej. Chciałem zapytać, czy w tym okresie grzewczym 2009/2010 będzie to zrobione”.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w sprawie zastoiska wodnego w Czarnej Wsi Kościelnej moje służby nie interweniowały u mnie. Jest to pierwszy sygnał w tej sprawie, ale muszę rozeznać sprawę i dopiero wtedy udzielę odpowiedzi”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz udzielił odpowiedzi w drugiej sprawie: „Planujemy to zrobić w I kwartale 2010 roku. Tam jest kwestia taka, że nie ma jeszcze koncepcji, jak zagospodarować dół. Nie chcielibyśmy wstawiać okien tak, gdzie będą zaplanowane drzwi wejściowe. Druga sprawa, to postępowanie robione było w trybie przetargowym i drugie postępowanie w 2009 roku musiałoby być też w trybie przetargowym, bo to są prace budowlane i je się łączy Nie mogliśmy tego zrobić ze względu na czas i myślę, że uda się nam wykonać w I kwartale 2010 roku”.
            Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił kolejną sprawę: „Trzecia sprawa dotyczy zagospodarowania budynku szkoły, a w szczególności parteru. Tu jest problem, bo udzielono odpowiedzi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w sprawie rozbiórki łącznika między budynkami. Jeżeli nie było decyzji w sprawie parteru, dlaczego została wydana decyzja o rozbiórce tego łącznika. Nie wiem, czym się Zarząd kierował, być może nie jest zorientowany. Ktoś jest zainteresowany rozbiórką łącznika. Ten łącznik wcale nikomu nie przeszkadza. Dlaczego Zarząd na przykład nie dopilnował, że jak robiony był dach w szkole, dlaczego nie został zrobiony na łączniku? Łącznik ten, proszę Państwa, ma własny dojazd, oddzielne wejście i można go wykorzystać, dlatego wnoszę o szybkie przeanalizowanie problemu, by Pani Dyrektor nie rozpoczęła rozbiórki, a łącznik na pewno będzie mógł być wykorzystany. Należałoby się wstrzymać z tą rozbiórką, dlatego ja wnoszę o to, żeby Zarząd przeanalizował sprawę i wstrzymał rozbiórkę tego łącznika”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Zarząd nie załatał dachu na łączniku, bo Rada dała pieniądze i Pani Dyrektor miała wolną rękę i po prostu zapomniała, że przy szkole ma jeszcze łącznik. Wykonawca był na dachu można to było zrobić, bo jeszcze pieniądze zostały. Rzeczywiście, do Zarządu wystąpiła Pani Dyrektor o wyrażenie zgody na rozbiórkę łącznika. Zostały przedstawione zdjęcia, że jest to zdewastowane i Zarząd podjął taką decyzję, ale jeżeli jest wniosek, żeby się zastanowić jeszcze nad tym, to proszę o sygnał, jak sytuacja wygląda. Skontaktuję się z Panią Dyrektor, żeby rozbiórkę wstrzymać i Zarząd jeszcze raz się temu przyjrzy”.
            Radna Pani Anna Grycuk zgłosiła prośbę: „Ja chciałam się zwrócić z taką prośbą do Zarządu, ponieważ jak zwykle chodzi o drogę powiatową. Chodzi o remont żwirowej drogi powiatowej Wiejki Zubry. Z wnioskiem w tej sprawie zwracał się do mnie Radny z tego terenu, Radny Gminy Gródek- Pan Janusz Cimochowicz i mieszkańcy, którzy bardzo proszą o poprawienie przejezdności tej drogi. Jest to droga, którą jeździ autobus PKS, jeżdżą autobusy dowożące dzieci do szkół w Gródku. Mieszkańcy chcieliby naprawienia tej nawierzchni żwirowej, ale ich marzeniem byłoby utwardzenie tej drogi. W związku z tym, zwracam się do Zarządu z prośbą o rozważenie możliwości utwardzenia tego odcinka drogi”.
            Radny Pan Marek Żmujdzin stwierdził: „Ja, jakiś czas temu składałem interpelację w sprawie oznakowania dróg, kierunków w miejscowości Choroszcz. Propozycje były inne, natomiast teraz widzę, albo to są umyte i tak bardzo odświeżone znaki, albo nowe i są te nazwy, które były dawno temu. Czy Rada Gminy nie występowała do Powiatowego Zarządu Dróg o zmianę nazwy kierunku tych dróg, czy też przeoczono sprawę?”.
         Radny Pan Jan Dajda zgłosił interpelację /zał. nr 24/: „Również chciałby się zwrócić z prośbą do Zarządu Powiatu. Dotyczy to budżetu powiatu roku 2010, chodzi o zadanie dotyczące przepustu na drodze 11-go listopada w Tykocinie. Główna droga, niedaleko Domu Kultury, dojazdu do kościoła, w czasie każdego większego deszczu, przy roztopach pojawia się kałuża wielości od krawężnika do krawężnika, długości kilku, czasem więcej metrów. Ewidentnie jest to przepust do przeróbki, zresztą Powiatowy Zarząd Dróg uznał, że to zadanie jest do zrobienia, ponieważ w planach na przyszły rok jest to ujęte. Niestety w projekcie budżetu, który dzisiaj dostaliśmy tego zadania nie ma i w związku z tym zwracam się z prośbą o przeanalizowanie, czy to zadanie jednak mimo wszystko nie powinno się znaleźć w projekcie budżetu na przyszły rok”.
         Również wpłynęła na ręce Przewodniczącego obrad, pisemna interpelacja Radnego Pana Wojciecha Bukłaha, poparta przez Radnych: Panią Sylwię Rząca i Pana Mariana Olechnowicza. Dotyczy ona prośby o pilne dokończenie wykonania parkingu dla samochodów osobowych przy głównym cmentarzu grzebalnym w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury – droga powiatowa /zał. nr 25/.
         Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 17
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 29 października 2009 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXVII/09 z dnia 29 października 2009 roku.
             
Ad 18
            Sprawy różne.
         W sprawach różnych, Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odczytał zebranym treść pism, które wpłynęły do Rady Powiatu:
  1. Odpowiedź Ministra Infrastruktury w sprawie odnowienia i uruchomienia przewozów kolejowych na linii kolejowej Łapy – Śniadowo – Łomża (Ostrołęka) /zał. nr 26/,
  2. Stanowisko Ministra Infrastruktury dotyczące „Rail Baltica” /zał. nr 27/,oraz Pismo PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w tej samej sprawie /zał. nr 28/,
  3. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie zorganizowania posiedzenia Kolegium RIO w dniu 27 listopada 2009 roku w kwestii badania uchwał Rady Powiatu i wydania rozstrzygnięcia nadzorczego /zał. nr 29/. Dotyczy to uchwały Nr XXXVII/349/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Białystok oraz uchwały Nr XXXVII/352/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.
  4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 roku: Uchwały Nr XXXVII/323/09 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1418 Wasilków - Wólka Poduchowna – Mostek - Rybniki – Etap I; Uchwały Nr XXXVIII/324/09 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany – droga nr 65 i Uchwały Nr XXXVII/325/09 w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania „Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Lipowej w Dobrzyniewie Dużym” /zał. nr 30/.
  5. Pismo mieszkańców ulicy Kolejowej w Klepaczach w sprawie budowy ul. Kolejowej w Klepaczach /zał. nr 31/.
  6. Pismo Urzędu Miejskiego w Łapach w sprawie nieruchomości nr 1172 położonej w Łapach przy ul. Piaskowej /zał. nr 32/.
 
Ad 22
            Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
         Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic zamknął obrady XXXVIII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 26 listopada 2009 roku, o godz. 1530.
 
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-11-2009

Data udostępnienia w BIP: 21-12-2009 08:57

Data modyfikacji informacji: 21-12-2009 09:01