XXX/09 z dnia 30.04.2009r.

Or.V.0041-30/09
 
 
Protokół Nr XXX / 09
z obrad XXX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 30 kwietnia 2009  roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 30 kwietnia 2009 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXX Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt 6: Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.
Zmianę przyjęto jednogłośnie.
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.        Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu.
2.        Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.        Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
4.        Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok oraz opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca rozpatrzenia wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
5.        Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2008 roku.  
6.        Przyjęcie sprawozdania Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2008 rok.
7.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
8.        Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku ze zleceniem prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.
9.        Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2008 rok. 
10.    Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o sytuacji na rynku pracy za 2008 rok.
11.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2008 roku.
12.    Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o stanie mienia powiatowego.
13.    Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia usług geodezyjnych.
15.    Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
16.    Interpelacje i zapytania Radnych.
17.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIX Sesji RPB.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie obrad XXX Sesji RPB.
                                       
Ad 3
            Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 26 marca 2009 roku do 29 kwietnia 2009 roku Zarząd Powiatu obradował na6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·       podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w LO w Łapach na Archiwa Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
·       zapoznał się z pismem Gminy Zawady w sprawie lokalizacji lotniska na terenie gminy,
·       podjął uchwałę w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
·       upoważnił Starostę do podjęcia działań w kierunku dochodzenia od firmy Consulting zwrotu części kosztów poniesionych na opracowanie studium wykonalności dla projektów składanych do RPO,
·       udzielił pełnomocnictwa procesowego Radcy Prawnemu PUP do reprezentowania interesów Powiatu Białostockiego,
·       przyznał premie za miesiąc kwiecień 2009 roku dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
·        brał udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji stałych Rady Powiatu,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·       zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego planu odpadami dla Gminy Wasilków,
·       podpisał umowę z Firmą „Znaki” w sprawie wykonywania usług promocyjnych oraz budowy wizerunku Powiatu Białostockiego.
Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku,
·       seminarium poświęconemu przedstawieniu wyników badań potrzeb informacyjnych podmiotów gospodarki województwa podlaskiego uzyskanych przy realizacji projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”,
·       wręczeniu nagród zwycięzcom Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach „Wasilków 2009”,
·       spotkaniu Lokalnej Grupy Wsparcia projektu „REDIS”,
·       spotkaniu bibliotekarzy organizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnej Białostockiej,
·       otwarciu Forum Wiosek Tematycznych,
·       spotkaniu „Stowarzyszenia Wzgórza Rolników” w Świętej Wodzie,
·       zawodach otwarcia sezonu 2009 w ujeżdżaniu organizowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze „Bukowisko”,
·       koncercie Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”,
·       konferencji „Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia oraz wzmocnienie współpracy z samorządem gminnym w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”,
·       eliminacjach powiatowych XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”,
·       uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
·       otwarciu II Forum „Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód”,
·       spotkaniu Przygoda w Puszczy Knyszyńskiej – „Sportowa sobota w Supraślu”,
·       turnieju ruchu drogowego połączonego z otwarciem Miejsko-Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Michałowie,
·       targach turystycznych „Jard” w Białymstoku,
·       spotkaniu organizowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie współpracy samorządów w ramach Białostockiego Obszaru Metropolitalnego.
        Radny Pan Marian Olechnowicz zapytał: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto znam problem mieszkańców wsi Płonka Matyski, chciałbym zapytać, na jakim etapie jest rozwiązanie tego problemu”.
        Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Generalnie tam problem się odsuwa. Myślę, że na termin późniejszy. Narazie Zarząd nie zajął pozytywnego stanowiska w kwestii pracy na tej drodze, jeśli chodzi o nakłady na wykonanie dróg. Jeżeli chodzi o porozumienie z Gminą Łapy, Pan Burmistrz deklarował, że przekaże pieniądze na wykonanie dokumentacji i to jest w trakcie. Kierunek jest wytyczony i zostanie zrealizowany”.
        Radny Pan Walenty Sic zapytał: „Mam takie zapytanie do Pana Starosty odnośnie spraw związanych z drogami. Jest informacja odnośnie pisma Pana Wójta z Gminy Juchnowiec, o co tu chodzi, czy on się nie zgadza, żebyśmy cokolwiek robili, czy nie chce dofinansować”.
        Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Generalnie jest problem taki, że w infrastrukturze drogowej nie można umieszczać urządzeń obcych. Infrastrukturą taką jest kanalizacja sanitarna. Ponieważ często jest tak, że jest mało miejsca obok drogi, są tereny prywatne, to wtedy w wyjątkowych wypadkach wyrażamy zgodę na to, by w naszej drodze taką kanalizację położyć. To powoduje takie skutki, że jak robi to wykonawca to przez pierwsze 2- 3 lata jest dobrze, a potem to się zapada. W związku z tym ten asfalt jest pokrojony i Pan Dyrektor stawia warunki, żeby dodatkowo to wzmocnić i przeważnie jakaś cienka warstwa jest nakładana, to oczywiście podraża koszty kanalizacji. Sprawa idzie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i przeważnie SKO nam to uchyla, a potem mamy protesty mieszkańców, że na naszej drodze występują jakieś tam obniżenia terenu. Tak jest np. w Nowodworcach, gdzie była prowadzona kanalizacja, a część mieszkańców podłączyło się jeszcze na dziko. Potem są załamania terenu, są protesty, czyli my zezwolimy komuś, żeby zrobił kanalizację, a potem mamy kłopoty. I tak było w tym przypadku Juchnowca jest to nowo zrobiona droga przez Wojszki. Ona jest w przyzwoitym stanie i po prostu odpowiedź była taka, proszę bardzo róbcie kanalizację, tylko połóżcie jeszcze asfalt, na co Pan Wójt dosyć radykalnie protestuje”.
        Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o przybliżenie sprawy z firmą Consulting i wyjaśnienie, na jakim to jest etapie.
        Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Było postępowanie, w wyniku tego postępowania złożyły oferty trzy firmy. Wybraliśmy firmę Tomas Consulting. Ta firma przygotowała nam studium wykonalności i złożyliśmy to do Urzędu Marszałkowskiego. Ostatecznie nasz wniosek nie przeszedł ze względów formalnych. Przeprowadziliśmy audyt, który wykazał, że jest szansa na dochodzenie należności od firmy Tomas Consulting oczekiwania zwrotu zapłaconej części zapłaconej kwoty i jesteśmy w trakcie postępowania”.
        Radny Pan Jan Ambrożej poprosił i więcej informacji na temat majątku w Jałówce.
        Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „W Jałówce kilka osób wystąpiło z informacją, że założą Stowarzyszenie i wystąpili, by Zarząd wyraził swoją opinię, czy możemy im przekazać nasz budynek po byłym Ośrodku Zdrowia. Ponieważ nie ma takiej możliwości prawnej, żeby powiat przekazywał majątek dla Stowarzyszeń, a zwłaszcza, że to Stowarzyszenie jeszcze nie istnieje, to odpowiedź była odmowna i na tym to się na razie zakończyło, niemniej jednak tym ośrodkiem będziemy musieli się na Komisji zająć i przyjąć kierunek działania w przyszłości”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację Starosty o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok oraz opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca rozpatrzenia wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
            Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok /zał. nr 5/.
          „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado sprawozdanie z wykonania budżetu było juz co prawda omawiane na posiedzeniach wszystkich Komisji, niemniej jednak chciałabym Państwu w skrócie posługując się wykonaną prezentacją przypomnieć najistotniejsze elementy wykonania budżetu za rok 2008. Planowane dochody zostały wykonane w wysokości przekraczającej o blisko 2% wielkość planowaną, czyli zostały wykonane w wysokości 81.484.735zł, z tego jeżeli podzielimy to na dochody bieżące, to stanowiły one 75.677.828zł , a dochody majątkowe 5.806.907zł. Tutaj pragnę Państwu wyjaśnić, że na tę kwotę dochodów majątkowych złożyły się głównie dotacje o charakterze inwestycyjnym, między innymi pieniądze przyznane z Kontraktu Wojewódzkiego, dotacje na programy naprawcze w Domach Pomocy Społecznej, jak też pomoc finansowa Gmin na inwestycje drogowe, które także stanowią dochody majątkowe powiatu. Jeśli chodzi o strukturę osiągniętych dochodów w roku 2008, to wygląda to następująco, że dotacje, które się złożyły na dochody budżetu powiatu stanowiły 34%, subwencja z budżetu państwa, w tym część oświatowa subwencji, część wyrównawcza i część równoważąca to łączna kwota blisko 24.000.000zł i stanowiło to 29%. Natomiast dochody własne, na które składają się między innymi: opłata komunikacyjna, odpłatność pensjonariuszy i gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły 37%. Jak widać, przy takim podziale dochodów gros dochodów stanowią tzw. dochody własne powiatu. Jeśli chodzi o zmiany, jakie miały miejsce w planie dochodów to w stosunku do uchwały budżetowej ten plan sukcesywnie w każdym miesięcy realizacji roku 2008 ulegał zwiększeniu i łączne zwiększenie planu dochodów to jest kwota blisko 12.000.000zł, przy czym te zwiększenia miały miejsce głównie w takich działach, jak: transport i łączność, czyli drogi; pomoc społeczna; ochrona zdrowia, przy czym tutaj nastąpiło zwiększenie składki, dodatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Również została zwiększona subwencja, w tym subwencja oświatowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli; w dziale gospodarka nieruchomościami ponad plan wprowadzone do budżetu w trakcie roku dochody 733.000zł głównie pochodziły z otrzymanego odszkodowania za zajęcie gruntów powiatu pod budowę dróg krajowych. Łącznie, w stosunku do planu wykonane dochody to kwota 81.484.735zł. Jeżeli porównamy wykonane dochody roku 2007 i roku 2008 to dochody, którymi dysponował powiat w roku 2008 były o blisko 12.000.000zł większe od tych, którymi dysponował w roku 2007, czyli mamy wzrost dochodów w skali jednego roku o 16,9%. Jeśli chodzi o wydatki, planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 97,23%, z tego wydatki bieżące 65.233.182zŁ, a wydatki majątkowe 14.220.385zł. Jeżeli odniesiemy wykonane wydatki majątkowe do wydatków ogółem to wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przekroczył 17%, a dokładnie wyniósł 17,9%. Jeżeli również porównamy wykonane wydatki za rok 2007 i wykonane wydatki za rok 2008, to na korzyść roku 2008 mamy różnicę dodatnią w wysokości 15.049.947zł, a więc zrealizowane w roku 2008 wydatki budżetowe były większe o 23,4% w stosunku do roku 2007. Jak na wydatki budżetowe należy ocenić, iż to był wzrost bardzo duży. Powiat Białostocki ze względy na wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną największą część swojego budżetu, a więc 96,2% co roku przeznacza na takie działy, jak: pomoc społeczna, drogi publiczne powiatowe, oświata, administracja oraz Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałe działy, jak Państwo widzą, takie jak: rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, bezpieczeństwo publiczne, obsługa długu, kultura i inne działy to jest zaledwie 3,8% wydatków budżetowych. Wydatki na zadania administracji rządowej to głównie ochrona zdrowia, czyli dotacja otrzymywana na wypłatę składki za ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych. Wydatki majątkowe za rok 2008 przedstawiają się w ten sposób, że głównie w tych wydatkach jak Państwo widzą stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogach powiatowych, gdyż z kwoty 14.220.385zł 11.094.643zł wydatkowano w dziale drogi powiatowe. Na placówki oświatowe to jest kwota 1.040.884zł; administracja 236.070zł; ochrona zdrowia 270.000zł, w tym głównie dotacja dla SP ZOZ w Łapach; bezpieczeństwo publiczne 80.000zł, to było dofinansowanie zakupu samochodów terenowych da naszych jednostek powiatowych policji; Powiatowy Urząd Pracy 50.437zł, pomoc społeczna 1.357.364zł to były wydatki inwestycyjne związane z programami naprawczymi w dwóch DPS-ach w Jałówce i Czerewkach. Wynik budżetu planowany był, jako deficyt w wysokości 1.814.019 zł. Przypomnę, że miał być on pokryty nadwyżkami budżetowymi z lat ubiegłych. Wykonanie budżetu jest optymistyczne, dużo lepsze, gdyż budżet roku 2008 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.031.168zł.  Mówiąc krótko, jeśli chodzi o samo wykonanie budżetu, to przedstawia się ono w liczbach ogólnych w ten sposób, że mamy wykonane dochody na określonym poziomie, wykonane wydatki, wynik dodatni w kwocie 2.031.168,05zł. Jeśli chodzi o przychody i rozchody budżetu, to w ubiegłym roku 2008 nie korzystaliśmy z kredytów, to był drugi rok bez kredytów, ale spłacaliśmy stare kredyty i spłaciliśmy je łącznie w kocie 872.296zł. Spłaciliśmy wszystkie pożyczki, które mieliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak również część jednej pożyczki, którą zaciągnęliśmy na oczyszczalnię ścieków w DPS w Czerewkach, umorzoną nam w kwocie 16.690zł z tytułu terminowej spłaty. Tak ogólnie wygląda wykonanie.”
 
         Pytań do referowanego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii wszystkich Komisji Rady, a na końcu opinię Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudźodczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
Także Komisja Infrastruktury Technicznej wydała pozytywną opinię w tej sprawie, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, jednogłośnie, wydała pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu także zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Pani Anna Grycuk odczytała zebranym pozytywną opinię w tej sprawie.
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 2 głosach „za”, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Pani Sylwia Rząca.
Również, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Jan Piotr Dajda przedstawił Wysokiej Radzie opinię Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 roku o wykonaniu budżetu powiatu za 2008 rok /zał. nr 6/. Po przeanalizowaniu całości przedłożonych dokumentów i złożonych wyjaśnień Komisja Rewizyjna w dniu 15 kwietnia 2008 roku jednogłośnie postanowiła podtrzymać swoją pozytywną opinię Or.V.0052-1/20/09 o wykonaniu budżetu powiatu za 2008 rok, wydaną w dniu 8 kwietnia 2009 roku /zał. nr 7/.
Następnie, Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk odczytała zebranym treść Uchwały Nr 1459/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok /zał. nr 8/.
Innych pytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2008.
 
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2008 roku. 
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, przypomniał zebranym, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego /zał. nr 9/ przygotowany został na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i był wynikiem pozytywnej oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za rok 2008. Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu w tej sprawie.
Pan Jan Piotr Dajda - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał zebranym, iż zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Tenże wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wobec czego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Jan Piotr Dajda odczytał zebranym wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytuły wykonania budżetu powiatu za 2008 rok /zał. nr 10/.
Następnie Wysoka Rada została zapoznana z Uchwałą Nr II-0036-50/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2008 rok /zał. nr 11/.
Następnie pozytywne opinie do sprawozdania z wykonania budżetu i projektu uchwały w sprawie absolutorium przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:
·       Pan Roman Tadeusz Łudź – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
·       Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
·       Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy,
·       Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
·       Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu,
·       Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.
              Głos zabrał Radny Pan Zenon Żukowski w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość i Liga Polskich Rodzin: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym wygłosić oświadczenie: <<Powiat Białostocki Ziemski jest jednym z największych Powiatów w Polsce. Ciekawie usytuowany, z typowymi walorami pogranicza, bogaty etnicznie i kulturowo, w otoczeniu miasta pretendującego do Metropolii. Przy tak bogatych walorach, jakie posiada powiat brak jest brak jest wizji wykorzystania tego bogactwa. Brak jest stymulacji kierunków rozwoju we współpracy z gminami np. przygotowania infrastruktury szeroko rozumianej pod rozwój określonej działalności gospodarczej, gdzie są duże możliwości pozyskania pieniędzy unijnych, które w województwie nie zostały wykorzystane. Nie dało się również zauważyć działań Zarządu wybiegających poza ustawę o samorządzie powiatowym, a pomagających ludziom zwykłym, szarym, zabieganym np. wspomagających dostęp do bezpłatnych porad prawnych mieszkańców na podłożu współpracy ze Studencką Poradnią Prawną działającą przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Białostockiego, zasłaniając się brakami lokalowymi. W dziedzinie oświaty, w niektórych placówkach widoczne są braki pomysłów na rozwój lub choćby utrzymanie na dotychczasowym poziomie szkół jak i budynków będących w zarządzie szkół. W naszych szkołach brak jest całkowicie promocji placówek na zewnątrz. Ciekawe inicjatywy poszczególnych szkół podniosłyby nie tylko, jakość tych placówek, ale również przyczyniłyby się do podniesienia atrakcyjności szkoły, powodując zwiększenie naboru. Pomoc mieszkańcom w realizacji pomysłu na życie w naszej strategii w zakresie turystyki. W szerszym zakresie na stronach internetowych Starostwa powinna być profesjonalna promocja turystyki aktywnej i agroturystyki z wyszczególnieniem możliwości korzystania z poszczególnych gospodarstw pokazując walory naszego powiatu. W trosce o naszych mieszkańców wiele razy zmienialiśmy budżet pod kątem inwestycji. Mieliśmy duże nadzieje na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz, z Unii Europejskiej i wszystkie działania i kierunki inwestycyjne temu były podporządkowane. Patrząc, ile pieniędzy z Unii Europejskiej otrzymał Białystok, czy większość gmin i powiatów nasuwa się refleksja – jak to możliwe, żeby największy powiat w Polsce nie otrzymał wcale pomocy unijnej. Działania i starania Zarządu były niewystarczające, zbyt słabe lub nastąpiło wprost zaniechanie działań, by skuteczność w tym temacie była wystarczająca. W naszej ocenie, Zarząd administruje, za mało jest kreatywności, twórczej inicjatywy i zaangażowania, dlatego też nasz Klub wstrzyma się przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zarządowi pokazując kierunki, w których to działanie jest niewystarczające”.
              Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za” i 10 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXX/296/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2008 roku, udzielając absolutorium /zał. nr 12/.
W chwili głosowania na sali obrad było 23 Radnych Rady Powiatu Białostockiego.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz, w imieniu wszystkich członków Zarządu, podziękował za udzielenie absolutorium: „Bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium. Trzeci raz Zarząd ma przyjemność otrzymać absolutorium. Generalnie absolutorium dotyczy wykonania budżetu i myślę, że część uwag trochę szerzej obejmuje ten temat, niemniej jednak z wieloma uwagami możemy się zgodzić i będziemy pracowali nad tym, by nastąpiła poprawa w tej dziedzinie. Jeżeli chodzi o brak wizji, to myślę, że generalnie to cała Rada Powiatu w składzie 25 osobowym pomoże nam tę wizję tworzyć. Stawiamy sprawy na Komisjach i to, co jest przedyskutowane, to później jest realizowane. Ja oceniam dobrze współpracę między Zarządem a Radnymi. Myślę, że ten kryzys finansowy może za bardzo nas nie dotknie i spróbujemy zrealizować te zamierzenia główne. Przypominam, że wykonujemy budżet na poziomie ponad 80 mln zł. Wykonujemy go zgodnie z przepisami. To jest taka mozolna praca wielu ludzi i dlatego chciałbym przy tek okazji podziękować bardzo serdecznie pracownikom Starostwa, dyrektorom jednostek, pracownikom tych jednostek, bo to jest nasza wspólna praca. Ja odbieram to tak, że w 25 osobowej Radzie 13 osób jest przekonanych, że pracujemy i nie ma zastrzeżeń, 10 osób ma pewne wątpliwości. Postaramy się, by za rok były one mniejsze i życzę i sobie i Zarządowi i całej Radzie dobrego przyszłego roku współpracy”.
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 6
Przyjęcie sprawozdania Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2008 rok.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – Pan Janusz Krzysztof Rainko zreferował zebranym sprawozdanie w sprawie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2008 rok zał. nr 13/.
Wykonanie planu finansowego za 2008 rok zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1.240.000zł. Był to dosyć dobry rok, jeśli chodzi o funkcjonowanie w ogóle Zakładów Opieki Zdrowotnej. Mam tu na myśli kondycję naszego płatnika, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. Kilkakrotnie w ciągu roku dochodziło do zmian dotychczasowych kontraktów, wszelkiego rodzaju nadwykonania były realizowane ze zwiększeniem dotychczasowego kontraktu. Jak Państwo zapewne słyszeliście, ten rok może taki już nie być. Jeśli chodzi o wysokość przychodów, to zamknęły się one kwotą 12.274.000zł. Koszty to kwota 11.784.584zł. To świadczy o kondycji tej jednostki. Jedynym elementem, który zasługuje na zauważenie, który przyjąłem sobie, jako punkt honoru do załatwienia w tym roku, to zobowiązania wymagalne. Otóż na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne dotyczyły tylko zobowiązań wobec pracowników. Większość z nich dotyczy zobowiązań sprzed 2006 roku. Zobowiązania 2007 i 2008 roku dotyczą wyłącznie odsetek od kapitału wcześniejszych zobowiązań. Jeśli chodzi o dostawców to nie było żadnych zobowiązań i tę tendencję należy utrzymać. Cały plan finansowy został Państwu przedłożony i zapoznaliście się z nim. Trudno jest po kolei każdą pozycję omawiać, dlatego proszę o pytania”.
Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze sprawozdanie przeczytaliśmy. W niektórych dziedzinach, widać, że one już nie przystają do rzeczywistości, ale Pan o tym już mówił. Wrócę do tematu innego, bo ja też jestem pracodawcą i wiem o tym, że pracodawca ma pewne obowiązki w stosunku do pracowników. Jak wygląda współpraca ze związkami zawodowymi, jak wygląda Pana współpraca, jeżeli chodzi o negocjacyjny system kształtowania przyrostów. Czy określił Pan na początku roku i w jaki sposób będzie Pan realizował ustawę o przeciętnym wynagrodzeniu pracownika”.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – Pan Janusz Krzysztof Rainko wyjaśnił: „To są oczywiście sprawy aktualne. Proszę Państwa, jeśli chodzi o współpracę ze związkami, no cóż, jak to zwykle bywa są to dwie strony, z jednej strony pracodawca, z drugiej strony pracownicy. Jeżeli, uważam, jest różnica zdań w kwestii wynagrodzeń, jesteśmy w trakcie sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi. Postanowiłem, ze swej strony, zrobić krok, dosłownie symbolicznego raczej, podniesienia wynagrodzeń dla pracowników. Jest to pierwszy krok w tym kierunku. Wydaje mi się, że przy obecnych możliwościach zbyt wielkie jest ryzyko, by ustalać ostateczne kwoty wzrostu wynagrodzeń. Jest to pierwszy krok, jeżeli pojawią się następne możliwości będziemy desygnowali kolejne środki na ten cel.”
Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „Nie pytam, czy Pan chce dać podwyżkę, czy nie, tylko pytam, czy Pan rozmawia i czy Pan określił wysokość środków na ten rok”.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – Pan Janusz Krzysztof Rainko wyjaśnił: „W takiej formie, oczywiście pracodawcy mają czas do 30 czerwca, że te kwestie będą uzgadniane”.
Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji stałych do ww. sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Piotr Dajda zaprezentował zebranym pozytywną opinię do powyższego sprawozdania.
Komisja Budżetu i Finansów również wydała pozytywną opinię do sprawozdania Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2008 rok, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca przedstawiła Wysokiej Radzie pozytywną opinię do omawianego sprawozdania.  
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła sprawozdanie Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2008 rok.
 
Ad 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
         Pani Elżbieta Anna Turczewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku /zał. nr 14/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiony Państwu projekt uchwały zakłada takie zmiany, jak: przeniesienie 20.000zł z zadania dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, oczywiście za zgodą Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje te zadania na dofinansowanie uczestników niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Proszę Państwa, ta zmiana jest podyktowana tym, iż nie wystarczyło środków finansowych na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkołach specjalnych na terenie miasta Białegostoku i szkoły zawnioskowały o ponowne rozpatrzenie ich wniosków, jak i również były liczne wnioski rodziców tych dzieci, dlatego, że wyjazdy są zaplanowane na maj, zorganizowane przez szkoły i w późniejszym okresie dzieci nie miałyby możliwości wyjechania. Bardzo proszę o podjęcie uchwały”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca przedstawiła Wysokiej Radzie pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
Komisja Budżetu i Finansów również wydała pozytywną opinię w tej sprawie, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXX/297/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku /zał. nr 15/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku ze zleceniem prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.
            Pani Elżbieta Anna Turczewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku ze zleceniem prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej /zał. nr 16/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado podjęcie uchwały jest konieczne w związku z planowaną kontynuacją umowy zlecającą prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego „Opoka” w Wasilkowie Zgromadzeniu Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Placówka ta na zlecenie powiatu prowadzona jest od października 2003 roku. Obecnie zawarta umowa funkcjonuje do 31 maja 2009 roku. Placówka spełnia podstawowe warunki oraz standardy usług określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Decyzją Wojewody Podlaskiego z marca tego roku placówka otrzymała zezwolenie na jej prowadzenie na czas nieokreślony, jako placówki interwencyjnej na 14 miejsc. Umowę o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawiera się na czas określony, uzależniony od rodzaju zlecenia zadania nie dłużej jednak niż na 5 lat. Zgromadzenie, wzorem lat ubiegłych złożyło ofertę na prowadzenie placówki, ofertę, zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych na okres 3 lat od 1 czerwca 2009 roku do 31 maja 2012 roku. W związku z powyższym konieczne jest upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia zobowiązania z terminem płatności do 2012 roku, co umożliwi pozyskanie umowy zlecającej realizację tego zadania. Przy wyliczeniu zobowiązania zawartego w przedstawionym Państwu projekcie uwzględniono obecnie przekazywaną dotację na prowadzenie tej placówki, a jest ona skalkulowana i odpowiada wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w tej placówce, czyli 1.493zł. Placówka osiągnęła standard świadczonych usług, co się wiązało z dodatkowymi wydatkami, jak też zwiększeniem zatrudnienia. Zaplanowano na ten rok zwiększenie dotacji o 10%, a w latach następnych założono wzrost tej dotacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, z tym, że nie więcej niż 5%. Również w kształtowaniu tej kwoty wzięto pod uwagę, że w placówce może przebywać, zgodnie z rozporządzeniem , więcej niż liczba miejsc dzieci. W związku z powyższym oszacowano, iż koszt realizacji tej umowy w najbliższych 3 latach wyniesie 908.783zł, z tym, że koszt w tym roku – od czerwca do końca roku to 164.738zł. Ta kwota jest już zabezpieczona w budżecie powiatu na ten rok, w związku z powyższym zobowiązania na lata 2010-2012 wyniosą 744.045zł. Analizując te koszty, przewidywane koszty funkcjonowania placówki maksymalnie średnia miesięczna dotacja na jedno miejsce w okresie realizacji umowy na pewno nie przekroczy kwoty 1.759zł.”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca przedstawiła Wysokiej Radzie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku ze zleceniem prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Podobnie, Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię w tej sprawie, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXX/298/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku ze zleceniem prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej  /zał. nr 17/.
 
Ad 9, 10, 11
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2008 rok, informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o sytuacji na rynku pracy za 2008 rok oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2008 roku.
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zreferowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2008 rok, informację Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o sytuacji na rynku pracy za 2008 rok oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2008 roku /zał. nr 18, 19, 20/.
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałabym Państwu przedstawić informację o sytuacji na rynku pracy. Wiem, że wszyscy Państwo dostaliście informację w formie pisemnej, a także sprawozdanie z działalności Urzędu Pracy oraz projekt stosownej uchwały. W 2008 roku ogółem było ponad 14.000 osób bezrobotnych i w stosunku do 2007 roku wzrosło to bezrobocie o zaledwie 46 osób. W Powiecie ziemskim było niespełna 5.000 osób bezrobotnych i ponad 9.000 w powiecie grodzkim. Wg miejsca zamieszkania największa ilość bezrobotnych występowała w Gminach: Łapy, Juchnowiec Kościelny i Czarna Białostocka, a najmniejsza w Gminach: Suraż, zawady, Tykocin i Poświętne. Wybrane grupy osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji to prawie 50% ogółu zarejestrowanych. To były osoby długotrwale bezrobotne. Osoby długotrwale bezrobotne, to są takie osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy ponad 12 miesięcy. Dość dużą grupą są osoby powyżej 50 roku życia – 27%. Osoby bez kwalifikacji zawodowych – 31% ogółu zarejestrowanych, są to osoby, które nie mają żadnego zawodu. Osoby bez wykształcenia średniego -50% i 31% bez doświadczenia zawodowego. Zgodnie z naszą nową ustawą te osoby bez doświadczenia zawodowego są rozumiane dość szeroko, ponieważ dotychczas, to były takie, które nigdy nie pracowały lub nie pracowały więcej niż 6 miesięcy, natomiast obecnie, to może być każda osoba, która ma jakąś przerwę w pracy i np. jest kierowana do pracy w zawodzie innym, niż wykonywany do tej pory, albo przerwa spowodowała pewnego rodzaju braki w kwalifikacjach tej osoby. Stopa bezrobocia na koniec roku kształtowała się w sposób następujący: w powiecie ziemskim było 11,1%,w powiecie grodzkim 7,9%, 8% w województwie, z tym, że od razu zaznaczam, że jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w 2008 roku zmieniła się o 4 pkt w stosunku do roku 2007. Oferty pracy zgłoszone w 2008 roku to 5.863 ofert. Struktura tych ofert była taka: przede wszystkim zgłaszano oferty w handlu i budownictwie szeroko rozumianym oraz w branży mechanicznej. Mieliśmy ponad 17.000.000zł na aktywizację osób bezrobotnych w ubiegłym roku. Ogólna liczba tych osób, które zostały objęte formami aktywizacji to było ponad 4.400 osób. Osoby bezrobotne aktywizowaliśmy w takich programach, jak: prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże- najbardziej popularna forma, bo skorzystało z niej 1.300 osób, szkolenia- 1.619 oraz prace społecznie użyteczne, które cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem.  W roku 2008 10 zakładów pracy zgłosiło nam zwolnienia grupowe – zwolniono 418 osób. Były również w tych 10 zakładach dwa zakłady, które zgłosiły zwolnienia monitorowane to znaczy obejmujące, co najmniej 50 osób zwalnianych w okresie 3 miesięcy. W stosunku do tych osób są świadczone usługi rynku pracy. Usługi Urzędu Pracy to takie, jakie dopuszcza nam ustawa. Przede wszystkim wiemy, jak wygląda sytuacja z Cukrownią w Łapach. Z Cukrowni zostały zwolnione 263 osoby. Odbyły się tam 4 spotkania przedstawicieli Urzędu Pracy. 14 dyżurów miało miejsce, w czasie, których zgłosiło się 78 osób. Były zorganizowane również dwa warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Jeśli chodzi o Cukrownię Łapy, to należy powiedzieć, że zachowała się ona bardzo w porządku w stosunku do swoich pracowników, dlatego, że zwalniani dostali dość duże odprawy, zostały podpisane odpowiednie porozumienia, gdzie pracownicy mogli skorzystać z szeregu szkoleń na koszt Cukrowni. Mogli też skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Były takie osoby, które skorzystały z tych form, a reszta zarejestrowała się w Urzędzie Pracy. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dwa Fora Rynku Pracy. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem zarówno bezrobotnych, jak też pracodawców. Ze względu na sytuację, jaką w tej chwili mamy, spowolnienia gospodarczego, nie zdecydowaliśmy się na organizację takiego forum obecnie, dlatego, że pracodawcy nie mieliby, co zaoferować osobom, które zgłaszałyby się na to spotkanie z pracodawcami. W związku z tym narazie obserwujemy rynek pracy, rozmawiamy z pracodawcami i w momencie, kiedy sytuacja zacznie się poprawiać, natychmiast takie forum zorganizujemy, ponieważ jest to rzeczywiście doskonała forma, która się nam sprawdziła”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź stwierdził: „Pochodzę z Łap i nie będę tu oryginalny, ale bardzo interesuje mnie sytuacja na moim terenie. Pani Dyrektor wyjaśniła sytuację Cukrowni w Łapach i potwierdzam, że rzeczywiście ta firma „po ludzku” rozstała się z pracownikami. Osoby te dostały dosyć znaczące odprawy, większość z tych pracowników znalazło zatrudnienie, ale chodzi mi o ZNTK. Tam zwolnienia dotyczą chyba 400 osób”.
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła: „Oczywiście znam sytuację ZNTK. Jestem na bieżąco w kontakcie z Firmą, jak też naszą filią w Łapach. Około 200 osób dostało już w tym miesiącu wypowiedzenia. Część najprawdopodobniej tych wypowiedzeń ulegnie skróceniu, natomiast następne 200 osób otrzyma wypowiedzenia w maju. Generalnie te osoby najwcześniej się do nas zgłoszą w miesiącu sierpniu tego roku. Na początku kwietnia podpisaliśmy porozumienie z ZNTK Łapy i z Wojewódzkim Urzędem Pracy i wspólnie z WUP i innymi instytucjami typu ZUZ, Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy i takimi instytucjami, jakich zażyczą sobie pracownicy ZNTK odbywają się na terenie zakładu spotkania z pracownikami, zarówno grupowe, jak i indywidualne dla osób chętnych, które chcą dowiedzieć się czegoś, co ich czeka w ich konkretnej sytuacji. Mam dobrą nowinę, dlatego, że zwrócił się do nas zakład pracy, który dotychczas nie korzystał z naszych ofert pracy, nie zgłaszał do nas ofert pracy i ma sporo ofert pracy, ile to będzie wiadomo w przyszłym tygodniu. Sporo ofert pracy jest właśnie pod kątem pracowników ZNTK. Jesteśmy w trakcie rozmów z dość dużym zakładem pracy na terenie Powiatu Zambrowskiego, ale niedaleko Wysokiego Mazowiecka, który jest również zainteresowany w przyszłości przyjęciem dość dużej liczby pracowników z Łap. Jak to się powiedzie, w tej chwili trudno wyrokować, ale prognozy są niezłe. Natomiast, jeśli chodzi o te osoby zwalniane z ZNTK, tak naprawdę to jeszcze do nich nie dociera. One wiedzą, że będą zwalniane, że będą musiały odejść, ale bardzo niewiele osób, przynajmniej tak wynika z naszych dyżurów, tak naprawdę szuka pracy. Zdecydowana większość marzy o tym, żeby jednak zostać w swoim zakładzie pracy, bo trzeba zaznaczyć, że tam są ludzie, którzy pracują po 30, 35 lat i tak naprawdę innego zakładu nie widzieli, bo cała droga zawodowa to jest ten jeden jedyny zakład. W dużej części tam pracują całe rodziny i dlatego też, myśmy przyjęli taką zasadę, że łącznie z Wojewódzkim Zakładem Pracy będziemy się spotykać z tymi ludźmi. Przygotowujemy warsztaty, przygotowujemy również doradców zawodowych i psychologów, którzy u nas pracują do rozmów indywidualnych, bo szereg osób zatrudnionych w ZNTK i tych, które będą zwalniane będzie wymagało zupełnie innego podejścia, bardzo indywidualnego i nawet przekonania takiego psychologicznego, że nie na jednym zakładzie świat się kończy. Jest to bardzo trudna praca, ale wykonalna”.
Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Znam obiekt Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Sienkiewicza w Białymstoku. Powiatowy Urząd Pracy obsługuje Powiat Białostocki i Miasto Białystok. Telewizja Białostocka bardzo często pokazuje wnętrze tego obiektu i stwierdzam, że jest ono porażające, jeżeli chodzi o korytarze. Nie ma też żadnych miejsc parkingowych. Mam pytanie, czy Zarząd Powiatu i władze miasta Białegostoku dostrzegają ten problem, czy na razie to może funkcjonować w ten sposób, w jaki funkcjonuje, bo wiem, że narzekania bezrobotnych są duże. Tam są wąskie korytarze, schody. Budynek jest 3-kondygnacyjny”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o świetlane plany budowy, czy rozbudowy, to Zarząd Powiatu takowych na razie nie ma. Sam fakt, że Starosta jest zwierzchnikiem Urzędu Pracy, który działa na terenie miasta i Powiatu Białostockiego to jest pewne nieporozumienie. Starosta powinien nadzorować urząd na terenie powiatu, a Prezydent na terenie miasta. Jak dotąd, to są deficyty na poziomie kilkuset tysięcy i Prezydent na razie pieniędzy nie chce dać. Starosta jest tam do roboty, a reszta do reprezentacji. Generalnie parkingi są potrzebne i ten problem widzimy, ale nie mamy tam swoich terenów. Można by ten temat przeanalizować i zastanowić się nad koncepcją rozwoju, tylko, że skala jest mniej więcej taka, że Starostwo to jest około 130 pracowników, PUW to około 160 pracowników. Starostwo mieści się w tym budynku na Borsuczej, ale ma też filie na mieście. Jeżeli więc chodzi o inwestycje, to ja podejrzewam, że jest to skala około 10.000.000zł i to jest konkurencja trochę dla inwestycji drogowych, czy innych, natomiast nie mam sygnałów takich, żeby ze środków unijnych można na to pozyskać pieniądze, bo Unia daje duże pieniądze w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ale to są na programy miękkie, na szkolenia itp.. Sam Urząd ma ogrom pracy, bo PUP wydaje ponad 60.000 decyzji. Jest to odpowiedzialność, praca jest stresująca, bo wzrasta liczba bezrobotnych i oczekują oni, że ten urząd pracy tą pracę im da, a tak naprawdę pracę dają przedsiębiorcy. Jak jest jeszcze ciasno, wąsko i ludzie są sfrustrowani to są naprawdę bardzo trudne warunki pracy. Myślę, że można się nad tym zastanowić, tak, aby wytyczyć koncepcję, ale co do konkretnych działań, sądzę, że w tej kadencji takich nie podejmiemy. Zarząd informację zbiera, ale żeby wydać na ten cel kilkanaście milionów, to takich pieniędzy nie ma”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź, w nawiązaniu do wypowiedzi Starosty dodał:, „W jakim zakresie, jako Urząd Pracy Państwo macie autonomię, czyli wybór rodzajów szkolenia. Czy nie warto by było w ramach możliwości poszukującym pracy umożliwić szkolenie w takich zawodach, które są deficytowe na rynku pracy”.
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła: „Mamy nie mamy obowiązku szkolenia w konkretnych zawodach. Nie mamy narzuconych kierunków szkoleń. Są one wybierane na podstawie informacji od pracodawców, w jakich zawodach oni potrzebują pracowników. Na podstawie wpływających ofert pracy jest przeprowadzana każdego roku analiza zawodów, jakie są potrzebne na rynku pracy. Poza tym są robione pewnego rodzaju ogólne analizy dotyczące zapotrzebowania na konkretne zawody. Jeśli chodzi o szkolenia komputerowe, to jest ich zaledwie namiastka, natomiast one są również bardzo potrzebne, bo to nie jest zwyczajna obsługa komputera, ale to jest na przykład fakturowanie, księgowość komputerowa. Dla osób, które pracowały w księgowości, ale miały przerwę i nie pamiętały wielu rzeczy, bądź trzeba ich na przykład nowych programów nauczyć. Szkolimy we wszystkich zawodach i kierunkach, na jakie składa zapotrzebowanie rynek pracy. W tej informacji, którą PUP przekazał Państwu są chyba trzy strony różnego rodzaju szkoleń, jakie były w ubiegłym roku organizowane w najróżniejszych zawodach. Poza ty, z tego, co pamiętam, ponad 1.200 osób było skierowane na szkolenia grupowe, a ponad 400 osób na indywidualne, czyli pod bardzo konkretne zapotrzebowanie pracodawcy, pod bardzo konkretne zapotrzebowanie bezrobotnego, który akurat potrzebował konkretnych umiejętności, aby uzyskać pracę. My naprawdę jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o szkolenia. Każdy zawód, który daje możliwość pracy, bądź każde kwalifikacje, jakie dają możliwość podjęcia pracy, to my w tych zawodach szkolimy”.
Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o sytuacji na rynku pracy za 2008 rok oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2008 roku.
W kwestii projektu uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2008 rok pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opinią Komisji.
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2008 rok, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXX/299/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2008 rok /zał. nr 21/.
 
 
 
Ad 12
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o stanie mienia powiatowego.
         Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zapoznał zebranych ze sprawozdaniem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o stanie mienia powiatowego/ zał. nr 22/.
         „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, co roku przedstawiam Państwu sprawozdanie o stanie mienia powiatowego. Chciałbym przypomnieć, że nieruchomości powiatowe, oprócz części nieruchomości drogowych mają całkowicie uregulowany stan prawny i posiadają stosowne wpisy do Ksiąg Wieczystych. Powiat Białostocki, chcę przypomnieć, że jest właścicielem nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 i ul. Słonimskiej 15 A, którymi bezpośrednio zarządza Starostwo Powiatowe. Na ul. Słonimskiej mamy zawartych 18 umów, z tego na preferencyjnych warunkach z najmu korzysta Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ZOZ w Łapach- Pracownia Radiologiczna, Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Białymstoku oraz Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Natomiast na ul. Borsuczej mieści się siedziba powiatu, gdzie mieszczą sie poszczególne wydziały, jak też zawarte są 3 umowy najmu, w tym 2 z firmami ubezpieczeniowymi oraz 1 firmą oferującą usługi dotyczące tablic rejestracyjnych. Mienie powiatu oddane w trwały zarząd to nieruchomości zarządzane przez: szkoły ponadgimnazjalne w Michałowie, Czarnej Białostockiej, Supraślu i Łapach; dwa Domy Dziecka w Supraślu i Krasnem i cztery Domy Pomocy Społecznej: w Czerewkach, Uhowie, Choroszczy i Jałówce oraz Obwody Drogowe w Michałowie i Surażu. Występuje również w Łapach mienie oddane w użytkowanie Niepublicznemu ZOZ-woi w Łapach. Ponadto są nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie (lokale mieszkalne w Supraślu, Łapach, Michałowie, Sobolewie i Szymkach) oraz grunty pod stacjami trafo w Gródku, Michałowie, Supraślu, Choroszczy, Czarnej Białostockiej i Łapach oraz Mazowiecka  Spółka Gazownictwa w Supraślu. W ostatnim roku zbyliśmy nieruchomości po Ośrodku Zdrowia w Juchnowcu Dolnym (darowizna na rzecz gminy) nieruchomość w Łapach, po Zespole Szkół Mechanicznych ul. Główna i Nowa oraz nabyliśmy lokal mieszkalny w Białymstoku przy ul. Wąskiej 15 o pow. użytkowej 37,20 m2 dla wychowanków Domu Dziecka w Krasnem. Jeżeli chodzi o nieruchomości drogowe to oprócz regulacji ich stanu prawnego przez potwierdzenie własności gruntów zajętych pod drogi powiatowe, nową formą pozyskiwania za odszkodowaniem będą grunty objęte decyzjami o inwestycjach drogowych w trybie przepisów Specustawy drogowej. Chciałbym zwrócić uwagę Radnych na pewne problemy kadrowe w referacie zajmującym się gospodarką nieruchomościami. Tak się złożyło, że Starosta od ubiegłego roku realizuje dodatkowo zadania rządowe dotyczące zwrotu nieruchomości wywłaszczonych a niewykorzystanych na cele wywłaszczenia na terenie miasta Białegostoku. W sumie jest to aktualnie około 100 bardzo trudnych spraw, przez wiele lat prowadzonych przez Urząd Miejski, niezakończonych, wielokrotnie uchylanych do ponownego rozpatrzenia przez sądy administracyjne, w związku ze zmianą przepisów lub ich interpretacji. W Urzędzie Miejskim, oprócz kierownika referatu sprawami tymi zajmowały się 2 osoby. Wojewoda Podlaski, który wyznacza Starostę do załatwienia tych spraw, nie przekazał i nadal nie przekazuje środków na ich realizację. Występuje tu, zatem przeterminowanie załatwiania tych spraw. Ponadto już wkrótce zostaniemy zasypani ogromem spraw odszkodowawczych, w związku z realizacją inwestycji drogowych w powiecie i gminach naszego powiatu. Szacujemy, że ich ilość może rocznie przekroczyć 1000. Urząd Wojewódzki ustalając odszkodowania dla dróg krajowych powołał odrębny referat. Aktualnie Urząd Miejski dokonuje naboru dodatkowych pracowników do realizacji tego tematu w mieście”.
         Radny Pan Antoni Bogdan zauważył: „Panie Starosto, Szanowni Radni moje pytanie może jest banalne, ale usłyszeliśmy tutaj z ust Pana Bartoszewicza, że zadania przekazane przez Wojewodę zostały bez pokrycia finansowego, a gdy zwrócili się o pieniądze, wniosek przepadł, a później jak się znalazł, to już było za późno. Wydaje mi się to dziwną sprawą, bo jeżeli był tam wniosek złożony, to na pewno jakieś pokwitowanie na piśmie stamtąd jest, to czy nie można się było ubiegać do sądu, że to sprawa została jak została”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „To są szczegóły i generalnie jest tak, że w każdym urzędzie coś może nie zadziałać. Ogólnie można powiedzieć, że z Urzędem Wojewódzkim dobrze nam się rozmawia i dobrą mamy współpracę, natomiast generalnie Wojewoda ma dosyć skromne środki i te środki dzieli wg pewnego algorytmu. Problem jest taki, że Powiat Białostocki leży wokół miasta Białegostoku i jest bardzo dużo spraw, które dotyczą samego Białegostoku, a ponieważ Pan Prezydent jest stroną, to jak nasi pracownicy dobrze pracują, to trzeba to przekazać do powiatu, niech robią. Pieniędzy na to nie dają. Jeśli chodzi o rozdział pieniędzy, pieniądze są dzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców, więc dostajemy mało pieniędzy, bo mamy 140.000 mieszkańców. Bardzo dużo mieszkańców, kilkadziesiąt tysięcy, którzy mieszkają w mieście mają działki na terenie naszego powiatu, stad my te sprawy robimy. Teraz, jeżeli są zadawnione sprawy, po kilkanaście lat i Pan Prezydent ich nie załatwił, to trzeba przekazać do powiatu i my to robimy. Generalnie jest tak, że dostajemy na urzędników, chociaż jest to zadanie rządowe około 50% środków plus dodatkowo jeszcze prace zlecone. Jeżeli przyjmiemy, że taki średni powiat to jest 60.000 mieszkańców, a my mamy 140.000 mieszkańców plus jeszcze te roboty zlecone, to po prostu u nas geodezja pracuje tak, jak trzy inne powiaty. Teraz, jeżeli my oceniamy po Funduszu Geodezyjnym, to też pokazuje tą skalę. Jeżeli chodzi o województwo, to nasz powiat wyrabia średnio 20-21%, czyli 1/5 w skali województwa jest u nas, a powiatów ziemskich jest 14 i 3 grodzkie, czyli my powinniśmy tylko parę % robić. Oczywiście my do nich piszemy, rozmawiamy, cały czas nad tym pracujemy”.
Radny Pan Antoni Bogdan zauważył: „Panie Starosto, jeżeli jest taka sytuacja, to może nie przyjmować tych zleceń”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Nie mamy takich możliwości. To jest decyzja administracyjna i trzeba to robić”.
         Radny Pan Antoni Bogdan stwierdził: „Jeżeli jest to decyzja administracyjna, to powinny za tym iść pieniądze. Trzeba o nie walczyć”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Tak powinno być, ale nie jest. Ja myślę, że jeżeli Wysoka Rada przyjmie stanowisko, które my możemy przygotować, że jest zaniepokojona słabym finansowaniem, które jest nieadekwatne do ilości realizowanych zadań, to wówczas do Pana Wojewody wystąpimy”.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o stanie mienia powiatowego.
 
 
Ad 13
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zapoznał zebranych ze sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata /zał. nr 23/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Uchwałą Nr XXX/240/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata Rada Powiatu określiła zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. W trybie przepisów tej uchwały w 2008 roku Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał szczegółowo opisanych w sprawozdaniu. Dotyczyły one:
nabycia nieruchomości w formie darowizny – 1 uchwała
 udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe – 3 uchwały
darowizny nieruchomości –2 uchwały
przeznaczenia do zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej – 1 uchwała.”
 
Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
 
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
 
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia usług geodezyjnych.
Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia usług geodezyjnych /zał. nr 24/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chodzi tu o prace geodezyjne zamawiane w trybie przetargowym. Prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów, opracowania numerycznych map - cykl ich wykonania jest wówczas najdogodniejszy, jeżeli trwa około 1 roku, czasem trochę go skracamy, ale zbyt wiele nie można skrócić, bo to później, na jakości się odbija. Z tego względu chcemy rozstrzygnąć w miesiącu maju lub czerwcu przetarg, a w związku z tym zakończenie tych prac i jednocześnie wypłata za wykonane prace będą w przyszłym roku. Środki na wykonanie posiadamy z Funduszu Geodezyjnego, więc nie będzie żadnych problemów natury płacowej.”
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia usług geodezyjnych nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o opinie Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący Pan Roman Tadeusz Łudź.
Również, Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia usług geodezyjnych.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXX/300/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia usług geodezyjnych /zał. nr 25/.
 
 
Ad 15
Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /zał. nr 26/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ moje dane są bardzo suche, bo to są tylko cyfry, przede wszystkim zajmujemy się obsługą materialno-techniczną tego zasobu, przybliżę Państwu kilka ciekawych danych. Powierzchnia naszego powiatu to 297.600ha, a sąsiadującego z nami miasta 10.000ha. Liczba działek ewidencyjnych, które mamy do obsłużenia w zakresie modernizacji, aktualizacji działek powiatu to w zaokrągleniu 243.000, a na terenie miasta – 55.000. Mówię to tym, dlatego, że od czasu utworzenia tego ośrodka stan zatrudnienia nie zmienił się. Ci sami ludzie zaczynali pracę przy zupełnie innych warunkach odnośnie pokrycia mapą numeryczną mapą zasadniczą, mapą ewidencyjną, i Ci sami pracują obecnie. Jest to ogrom zadań, który się coraz bardziej powiększa. Z roku na rok zwiększają się zarówno wprowadzane zmiany w ewidencji gruntów i budynków, obsługa ewidencji budynków i lokali, których do tej pory nie było, aktualizacja cyfrowej mapy Powiatu Białostockiego. Niestety warunki lokalowe, jakie mamy nie są niestety najlepsze. Jesteśmy podnajemcą, aż trzech miejsc w budynkach: w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Filia w Łapach. Filia w Łapach po ostatnio podpisanej przez Zarząd Powiatu umowie przeniesie się być może jeszcze w tym roku do nowych pomieszczeń i tam planujemy zorganizować zamiejscowe archiwum Ośrodka Dokumentacji. Rocznie wchodzi do zasobów ośrodka prawie tona papierów, które mieści się w pomieszczeniach na II piętrze budynku RIO. Jest to naprawdę zagrażające konstrukcji stropów. To samo dzieje się w Ośrodku przy ul. Mickiewicza, gdzie ponad 2 tysiące operatów, które wchodzą do zasobów, powodują, że ilość miejsca do gromadzenia tego zasobu z roku na rok się kurczy”.
 
Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
 
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
Ad 16
            Interpelacje i zapytania Radnych.
         Radny Pan Antoni Bogdan zgłosił dwie interpelacje: „Panie Starosto, Szanowni Radni, zgłaszam dwie interpelacje. Pierwsza, dotyczy naprawy nawierzchni chodnika na mostku w Choroszczy, ul. Dominikańska na rzece Horodniance. Tam się wytworzyła taka sytuacja, że jest jezdnia dość wąska, po bokach na mostku są barierki, a chodnik jest tak zaniżony, że w czasie opadów ciągle na tym chodniku stoi woda i przechodzący ludzie, żeby nie iść tą wodą, przechodzą na jednię, tworząc zagrożenie. Trzeba ten chodnik tam uzupełnić. Druga, to zapadnięta jezdnia blisko tego mostku, przy wjeździe do Ochotniczej Straży Pożarnej jednia z krawężnikiem jest zapadnięta na długości około 4m. Chodzi o naprawę tego”.
            Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zwrócił się z pytaniem do wszystkich Radnych: „Jest to zapytanie, które kieruję do koleżanek i kolegów Radnych. W tym roku przypada 90 -lecie uzyskania niepodległości Polski, ale to się łączy z nadaniem praw miejskich dla niektórych miast wchodzących w skład Powiatu Białostockiego. Są to miasta, które formalnie dopiero od roku 1919 uzyskały prawa miejskie, ale jest potwierdzenie tego w Monitorze Polskim z 1919 roku, gdzie wymienione są miasta: Tykocin, Wasilków, Supraśl, Choroszcz, Suraż, Michałowo, które potem straciło te prawa, a teraz uzyskało je na nowo. Nasze miasteczka, które wówczas były wokół Białegostoku, a teraz wchodzą jeszcze w skład Powiatu Białostockiego uzyskały potwierdzenia nadania praw miejskich. Jest moje zapytanie do kolegów, czy nie wykorzystać tej rocznicy na przykład w miesiącach jesiennych nie zorganizować – co do formy, kiedy i jak –uroczystości, w sensie propagowania i promocji Powiatu. Jest to dobra okoliczność. Moglibyśmy przyjąć formę taką, że Radni z poszczególnych Gmin, które akurat w tym momencie mają możliwość wpisania się w to 90-lecie, mogliby założyć Komitet i przyjąć taką inicjatywę, żebyśmy my przy pomocy Zarządu i Pana Starosty, czy ewentualnie włączających się do tego samorządów Gmin, ale byśmy my to prowadzili, jako powiat główną inicjatywę 90-lecie przyznania praw miejskich miasteczkom. Co państwo na to, czy nie wykorzystać tej rocznicy do promocji powiatu”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Na pewno ta inicjatywa jest godna uwagi, ja myślę, że należałoby poprosić Zarząd, by Wydział Spraw Społecznych na przykład, czy zaangażował wydziały do współpracy. Trzeba stworzyć ranking działań, w jaki sposób to zorganizować i w jakiś sposób to ubrać. Na pewno temat jest dobry i ważny, szczególnie dla młodzieży, by propagować wartości. Warto by było, żeby, chociaż wstępnie narzucić tej imprezie jakiś styl. Ja jestem typowym technikiem, to nie mam pomysłu, ale są humaniści i tu prośba i rozważenia, bo temat jest ważny i godny pociągnięcia.”
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski wyrażając swój pogląd stwierdził: „Ja to jestem bardzo sceptycznie nastawiony do takich pomysłów, ponieważ jeżeli Gmina obchodzi takie święto, to Gmina powinna to sobie zorganizować. Można partycypować powiedzmy, jakoś wziąć udział, ale trudno to zrobić za Gminy bezpośrednio zainteresowane. Nie możemy nikomu narzucać, a uważam, że organizowanie czegoś, co obejmuje kilka Gmin jest bardzo trudne i trudno to zrobić za gminy bezpośrednio zainteresowane. Ktoś się może bardzo napracować, a efektu tej pracy mogą okazać się mizerne, bo to Gmina konkretnie musi się tym zająć, która jest zainteresowana, by rzeczywiście coś zrobić na swoim terenie. To są moje wątpliwości”.
         Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „To, o czym wielokrotnie mówiłem, że trzeba wyjść z opłotka, trzeba stanąć na jakimś pułapie i trzeba nie wstydzić się, że jesteśmy na jakimś pułapie. Jesteśmy Radnymi Powiatu, my nic nie będziemy tworzyć za nikogo, natomiast sprawą zorganizowania i pomocy przy tym możemy się zająć, bo dlaczego nie”.
         Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zauważył: „Ja jestem daleki od tego, żeby kogoś namawiać, ale to, o czym mówimy, czyli skoordynować działania. Jest taki dziwny twór, jakim jest powiat, który składa się z przedstawicieli 15 Gmin. Po co żeśmy się tu zebrali,  by dla tego obszaru tworzyć jakąś politykę własną, jakąś wartość. Chodzi o to, by skoordynować działania, jako Radni. Wydaje mi się, że taka inicjatywa jest ciekawa. Ja mam taką propozycję, ja przygotuję na następną Sesję, czy Komisje może, materiały, które mówią o tym wydarzeniu 1919 roku i ewentualnie wtedy byłaby możliwość kontynuowania. Może wówczas powołamy Komitet organizacyjny złożony z Radnych określonych miast i wówczas zastanowimy się, czy robimy, czy nie robimy coś”.
         Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził, iż 14 maja odbędzie się Sesja nadzwyczajna: „Ja myślę, że jeżeli jest inicjatywa, która by później poszła do tychże Gmin i 10 Radnych - że tak powiem, to można jakieś kierunkowe sprawy pomyśleć, ponieważ można wykorzystać te Gminy, ich jubileusz do promocji powiatu, ponieważ te Gminy są w tym powiecie. Nawet w niewielkim gronie można to przemyśleć, by w miarę szybko wyjść do tych Gmin, żeby w okolicach listopada przerobić to na jakąś imprezę, która będzie medialnie nagłośniona, przynajmniej u nas w regionie. Ja uważam, że od tego pomysłu nie należy uciekać”.
Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 17
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 29 marca 2009 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXIX/09 z dnia 29 marca 2009 roku.
 
 
Ad 18
Sprawy różne.
W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zebranym pisma:
a) dotyczące Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach:
·         Pana Jacka Boguckiego – Posła na Sejm na zapytanie skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ZNTK S.A. w Łapach /zał. nr 27/,
·         wystąpienie Posła na Sejm Pana Krzysztofa Jurgiela do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o udzielenie pomocy w wyjaśnianiu sytuacji zagrożenia upadkiem ZNTK S.A. w Łapach /zał. nr 28/,
·         pismo Ministerstwo Infrastruktury Podsekretarza Stanu Pana Juliusza Engelhardt w sprawie Stanowiska Rady Powiatu /zał. nr 29/.
b)   pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwał Rady Powiatu Białostockiego:
·         Uchwały Nr XXIX/292/09 RPB z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 30/,
·         Uchwały Nr XXIX/293/09 RPB z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 31/.
c)   pismo Zarządu Powiatu kierowane do Wojewody Podlaskiego w sprawie niezagospodarowanych gruntów leśnych, stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa, pochodzących z Państwowego Funduszu Ziemi, położonych na terenie Powiatu Białostockiego /zał. nr 32/.
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
 
Ad 19
            Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXX Rady Powiatu III kadencji, w dniu 30 kwietnia 2009 roku, o godz. 1354.
 
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S.Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-04-2009

Data udostępnienia w BIP: 01-06-2009 08:48

Data modyfikacji informacji: 01-06-2009 08:48