XXXVI/09 z dnia 24.09.2009r.

Or.V.0041-36/09
 
 
Protokół Nr XXXVI / 09
z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 24 września 2009 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 24 września 2009 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Po otwarciu obrad, głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic. Zwrócił się do zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci Polaków poległych w II wojnie światowej, a także pomordowanych w Katyniu i innych miejscach „nieludzkiej ziemi” w związku z 70-tą rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę.
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXXVI Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz zaproponował:
a) zamienić kolejność pkt 8 i 9. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
b) pkt 10 przenieść w porządku obrad, jako pkt 24. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
c) wprowadzić pkt od 10 do 16 włącznie w brzmieniu:
*      pkt 10: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady –Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od m 0+000 do km 0+300)”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
*      pkt 11: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
*      pkt 12: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
*      pkt 13: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
*      pkt 14: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
*      pkt 15: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
*      pkt 16: „Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
d) wprowadzić zmianę w brzmieniu treści pkt 14, który po zmianach staje się pkt 20: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego” . Wniosek przyjęto jednogłośnie.
            Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.     Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.     Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.     Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.     Informacja o Systemie Zarządzania Jakością w Starostwie.
5.     Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu – ref. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.
6.     Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
7.     Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
8.     Przyjęcie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady –Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od m 0+000 do km 0+300)”.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
15.   Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
17.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. 
18.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
19.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
20.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
21.   Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
22.   Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
23.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu korzystania przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku z usług telefonii komórkowej.
24.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego.
25.   Interpelacje i zapytania Radnych.
26.   Przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV i XXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
27.   Sprawy różne.
28.   Zamknięcie obrad XXXVI sesji RPB.
 
Następnie, po przyjęciu porządku obrad głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku – Pan Janusz Ryszard Kochan. Zwrócił on uwagę, iż Rada Powiatu Białostockiego i Rada Miejska Białegostoku, z racji na bliskie sąsiedztwo mają wiele wspólnych problemów. Przedstawił stanowisko Rady Miasta w związku z kontrowersjami dotyczącym planowanej budowy dróg ekspresowych, mających przebiegać przez nasze województwo i odniósł się do planowanej budowy lotniska w Sanikach, wskazując, że lokalizacja ta nie tylko budzi niepokój mieszkających tam rolników, ale ze względu na wymagające wyjaśnienia sprawy i przeciąganie decyzji może okazać się nie najlepsza i lotnisko nie powstanie. Według Radnego Krywlany można było przystosować do małego lotniska regionalnego z korzyścią dla całego regionu. Na zakończenie wystąpienia Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zachęcał Radnych powiatowych do podejmowania dyskusji na te tematy, ponieważ inwestycje, o których wspomniał w znacznym stopniu mogą wpłynąć na rozwój naszego regionu i warto o nie zabiegać.
                                       
Ad 3
            Informacja o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 25 czerwca 2009 roku do dnia 3 września 2009roku Zarząd Powiatu obradował na15 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·         podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n.: „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie”,
·         podpisał umowy partnerskie z Gminami w sprawie realizacji projektu p.n: „Infokioski, czyli Urząd Pracy w Gminie”,
·         zaakceptował treść deklaracji o współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim i Pays de la Bourgnignonne,
·         rozpatrzył pismo Komendy Miejskiej Policji w sprawie pokrycia kosztów zakupu i montażu zestawów rejestrujących,
·         podpisał porozumienie z Komendą Miejską Policji w sprawie dofinansowania zakupu samochodu oraz nagrody dla zwycięzcy konkursu na Najlepszego Dzielnicowego Policji w powiecie białostockim,
·         podpisał umowę z Miastem Białystok na udzielenie dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony p.pożarowej,
·         udzielił pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Powiatowego Urzędu Pracy do reprezentowania Powiatu w postępowaniu sądowym,
·         omówił sytuację związaną z wstrzymaniem przekazania dotacji przez Miasto Białystok na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
·         podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”,
·         podjął decyzję negatywną odnośnie podpisania porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w sprawie realizacji założeń Projektu „Zielona Linia-Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”,
·         zapoznał się z pismem Urzędu Miejskiego w Łapach w sprawie upadłości ZNTK w Łapach,
·         zapoznał się z listem Przewodniczącego GAL Pays de la Bresse Bourgnignonne skierowanym do Starosty w związku z wizytą, która odbyła się w lipcu w Powiecie Białostockim,
·         rozpatrzył pismo Centrum Kultury w Choroszczy o dofinansowanie „X Ogólnopolskiego Dnia Ogórka”,
·         przyznał premie dyrektorom jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Białostocki za miesiąc lipiec i sierpień 2009 r.,
·         udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
·         brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·         rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
            Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·         manewrach pożarniczych organizowanych w Czarnej Białostockiej w ramach ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
·         obchodach XIV ogólnopolskich Dni Truskawki w Korycinie,
·   Festynie Historycznym „Grodzisko” w Surażu,
·         IX Regatach o Puchar Żubra organizowanych nad Zalewem Siemianówka,
·         Festynie kulturalnym SMAKI PODLASIA organizowanym przez Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach,
·         V Międzynarodowym festiwalu Kresowa Przyśpiewka Frywolna w Czarnej Białostockiej,
·         posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych dotyczącym rozpatrzenia Studium Techniczno –Ekonomiczno -Środowiskowego rozbudowy drogi krajowej nr 19 na odcinku od Obwodnicy Sokółki do Obwodnicy Wasilkowa,
·   obchodach XX- leia Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
·         inauguracji projektu p.n.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SP ZOZ w Łapach poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”,
·   imprezie kulturalnej „Siabrouskaja Biasieda 2009” w Gródku,
·         II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”,
·   Targach Transgranicznych – Jarmark Żubra w Hajnówce,
·         imprezie organizowanej w Białostockim Muzeum Wsi p.n.: „Wesele tradycyjne”,
·   Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy,
·         496 – Jubileuszu Urodzin Województwa Podlaskiego w Raj-grodzie,
·   Dniu Ziemniaka w Mońkach,
·         Powiatowych Dniach Twórczości Ludowej „Dzień Śledzia” w Strękowej Górze,
·   VI Podlaskim Pokazie Koni Arabskich w Mińcach, gm. Choroszcz,
·   Koncercie Polskiego Chóru Pokoju w Czarnej Białostockiej,
·         spotkaniu organizowanym przez Burmistrza Łap na temat aktualnej sytuacji ZNTK w Łapach,
·         obchodach 80-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach,
·         uroczystości poświęconej pamięci Żydów Tykocińskich w 68 rocznicę zagłady,
·         posiedzeniu Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie lokalizacji lotniska.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o uszczegółowienie kilku kwestii, a mianowicie: rozpatrzenia wniosku ZS w Czarnej Białostockiej o zwiększenie środków budżetowych na 2009 rok; omówienia przy udziale Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej sprawy zaległego podatku VAT oraz sposobu uregulowania odsetek związanych z tą zaległością oraz podpisania zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansowej przez Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w wyniku przeprowadzonej kontroli finansowej przez audytora wewnętrznego oraz pracownika Wydziału Finansowego ustalono, że w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej nie dokonano wymaganej przepisami prawa inwentaryzacji rocznej majątku trwałego. Jest to czyn, który w katalogu ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych jest naruszeniem tejże dyscypliny. Niestety, Zarząd był zmuszony skierować tę sprawę do rozpatrzenia przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Następna sprawa, w trakcie kontroli również ustalono, że szkoła, w wyniku prowadzonej działalności, polegającej na wynajmowaniu pomieszczeń przekroczyła zwolnienie podmiotowe podatku VAT, czego nie zauważyła, a dopiero kontrola określiła datę, od kiedy przekroczono kwotę wolną od podatki i z tego tytułu musiał być naliczony zaległy podatek VAT i w tej kwestii właśnie Pani Dyrektor zwróciła się o zwiększenie budżetu o zapłacenie zaległego podatku VAT. Była to kwota ponad 30.000zł i o tyle Zarząd zwiększył plan finansowy. W tej chwili, jeśli chodzi o problem podatku VAT od wynajmowanych pomieszczeń, został on rozwiązany, tzn. zaległość podatkowa została opłacona, deklaracje zaległe za każdy miesiąc zostały złożone, w szkole prowadzi się prawidłowy rejestr sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Myślę, że Pani Dyrektor powinna się wybronić u Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, ale niestety innego zachowania Zarządu, w tym przypadku, nie mogło być. To nie podlegało naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Naruszeniu temu podlegało nieprzeprowadzenie inwentaryzacji rocznej i o to chodziło w zgłoszeniu do Rzecznika”.
         Kolejne pytanie Radnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna dotyczyło zapoznania się z odpowiedzią Prezydenta Miasta Białegostoku na wezwanie do uzupełnienia dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Tutaj niestety nie mamy dobrych wieści. Generalnie sytuacja jest trochę złożona. Ona jest od początku, kiedy powstały powiaty i wtedy sytuacja była taka, że na styku powiat ziemski, powiat grodzki były uregulowania ustawowe, kto, za co odpowiada i wtedy Pan Prezydent odpowiadał za weterynarię, straż pożarną i policję. Te służby się przekształciły i w tej chwili są podporządkowane pionowo i przeważnie są w strukturach rządowych, natomiast straż pożarna jest jeszcze w budżecie u Pana Prezydenta. Jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, który działa na terenie Miasta Białegostoku i Powiatu Białostockiego, to prace tego urzędu nadzoruje Starosta i Zarząd Powiatu Białostockiego. Proponowaliśmy określone kwoty na funkcjonowanie tego urzędu. Stosowne pisma były wysyłane w roku poprzednim, niestety nie było uzupełnienia, w związku z tym monitowaliśmy w tej sprawie, żeby ta kwota była uzupełniona. Ogólnie można powiedzieć, że miasto Białystok otrzymuje dotację na urząd pracy i ona jest przekazywana do Powiatu Białostockiego, natomiast druga część, proporcjonalnie do liczy mieszkańców jest finansowana z powiatu. Niestety Urząd trochę więcej kosztuje. Sprawa dotyczy kwoty 330.000zł, z czego 1/3 finansuje Powiat Białostocki, a 2/3 w zamyśle Miasto Białystok. Niestety do dnia dzisiejszego, a dzisiaj jest Sesja Rady Miejskiej Białegostoku, te pieniądze nie wpłynęły. Tej sprawy nie ma też w porządku obrad, w związku z tym na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu wczorajszym Zarząd podjął decyzję o blokowaniu tych kwot w budżecie Urzędu Pracy i na następnej Sesji wystąpi do wysokiej Rady z propozycją dokonania z mian w budżecie, które pójdą w tę stronę, żeby zmniejszyć budżet PUP o tę kwotę. Jest jeszcze następny problem, w tej chwili, do końca miesiąca mają być przedstawione propozycje, jak ma funkcjonować Urząd Pracy w przyszłym roku i tu oczekiwania Pani Dyrektor są o kilkanaście % większe niż budżet tego roku, więc to też jest przedmiotem pracy Zarządu. Były spotkania zarówno z Panem Prezydentem, jak i z Panem Sekretarzem Miasta. Ustnie wszystko się zgadza, są chętni do współpracy, natomiast stosowne uchwały w mieście nie są podejmowane i te pieniądze do na nie wpływają. Ponieważ ich fizycznie nie ma, ani nie ma zapewnienia na piśmie, jesteśmy zmuszeni zrobić korektę w tym zakresie”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zwrócił się z prośbą do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku – Pana Janusza Ryszarda Kochana o interwencję na Sesji Rady Miejskiej Białegostoku na najbliższej Sesji.
         Kolejne pytania Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna związane były: z protokołem kontroli finansowej przeprowadzonej przez audytora w DPS w Jałówce, w związku z interpelacją złożoną przez Radnego Pana Tomasza Ołdytowskiego oraz  z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych dotyczącym rozpatrzenia Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego rozbudowy drogi krajowej nr 19 na odcinku od Obwodnicy Sokółki do Obwodnicy Wasilkowa.
         Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński poinformował zebranych: „Dnia 2 lipca 2009 roku odbył się Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych w białostockim Oddziale Generalnej Dyrekcji, w którym brałem udział wraz z Panem Dyrektorem Jędrzejewskim. Brali w nim udział także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, samorządów Sokółki, Czarnej Białostockiej, Wasilkowa oraz wszystkie zainteresowane strony, czyli ekolodzy i inne instytucje. Przyczyną tego spotkania było wskazanie wariantów przebiegu drogi krajowej, która była planowana do przebudowy na odcinku Wasilków – Sokółka. Forma Scott Wilson przeprowadzała badania i wskazała warianty, które powinna wybrać Generalna Dyrekcja do przebudowy. Jak już Państwu wspominałem na poprzedniej Sesji, kiedy podejmowaliśmy stanowisko skierowane do rządu w sprawie przebiegu nowych dróg na terenie województwa podlaskiego Firma Scott Wilson wskazała, że przebieg aktualny, bieżący, istniejący, czyli linia prosta od Wasilkowa do Sokółki jest najlepszym wariantem z punktu widzenia technicznego, pragmatycznego, jak też i ekologicznego. Tym wnioskiem zostało zakończone spotkanie, które odbyło się w Generalnej Dyrekcji”.
         Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado kontrola finansowa w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce została przeprowadzona przez audytora wewnętrznego, na wniosek Zarządu, po wniesieniu przez Radnego Pana Ołdytowskiego interpelacji w tym zakresie. Jeżeli chodzi o wyniki tej kontroli, to nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, oprócz jednej sprawy. Pan Dyrektor wyliczył za małe odsetki od nieterminowego wywiązania się z umowy, tzn. po pół roku po określonym w umowie terminie. Najpierw była zapłacona zaliczka i te roboty obejmujące zaliczkę były wykonane w terminie. Pozostało do zapłaty 10.000zł za pozostałe rzeczy i te prace nie zostały wykonane w terminie. Pan Dyrektor naliczył odsetki od kwoty 10.000zł, a należało te odsetki naliczyć od całek kwoty 30.000zł. Taką uwagę wskazano dla Pana Dyrektora. Został on pouczony w tym zakresie, ale nie można już w tej chwili żądać dodatkowych odsetek. Można, więc uogólnić, że stanowisko Pana Dyrektora było na korzyść firmy wykonującej tą usługę”.
         Głos zabrał Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski stwierdził: „Trochę jestem zdziwiony, że nie otrzymałem odpowiedzi, skoro składałem interpelację. To jest jedna sprawa, druga, coś innego zawierała interpelacja niż to, co Pani Dyrektor powiedziała, dlatego mam taki wniosek Panie Przewodniczący, bo tego tematu teraz nie rozstrzygniemy. Proszę Zarząd i Pana Starostę o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury przygotowanie pełnej dokumentacji z audytu i wtedy dopiero omówimy ten temat”.
         Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o rozszerzenie informacji podanej na str. 14, a dotyczącej zapoznania się z uchwałą Nr 2507/09 Kolegium RIO w Białymstoku oraz podpisania pisma wyjaśniającego do postanowień zawartych w ww. uchwale.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to była uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej odnosząca się do podjętej przez Wysoką Radę uchwały w sprawie zmian w budżecie. Zarząd od razu ustosunkował się do tego, gdyż Kolegium RIO, wytykając to, że dokonano przeniesienia środków z rezerwy bez zgody Komisji ds. Budżetu, nie miało racji, ponieważ ten przepis wynikający z art. 188 ust.3 ustawy o finansach publicznych mówi o tym, że gdyby to Zarząd Powiatu zamierzał przeznaczyć rezerwę celową na inne wydatki niezgodne z tym cele, może to uczynić swoją uchwałą, jeżeli uzyska zgodę Komisji ds. Budżetu. W tym przypadku nie zachodziła potrzeba ani takiej zgody, ani też w uchwale Rady nie było zmiany przeznaczenia rezerwy, a o dysponowaniu rezerwą zadysponowała Wysoka Rada, która ma pełne kompetencje i która nie musi pytać swojej Komisji, stąd w tym przypadku Zarząd musiał wyjaśnić RIO i udzielić odpowiedzi. To było tylko pewne niezrozumienie przepisów i pewne przeoczenie chyba ze strony Kolegium RIO, która też ma prawo czasem się pomylić”.
         Radny Pan Walenty Sic poprosił o rozszerzenie tematu zapisanego w informacji z prac Zarządu: „rozpatrzono interwencję poselską w sprawie przebudowy dróg powiatowych Białystok-Wojszki oraz Juchnowiec-Wojszki”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiedział: „Narazie w wyniku współpracy z Panami Posłami stwierdzam, że wszyscy mają dobre zamiary. Nikt nam tutaj nie chce szkodzić. Pan Poseł Jurgiel interweniował, aby te drogi wybudować. My robimy dokumentację w tej sprawie i ta droga była przeznaczona do tego, żeby wniosek złożyć do II edycji RPO, natomiast Panowie Marszałkowie mają inną koncepcję. Prawdopodobnie te pieniądze zostaną przeznaczona na prace związane z lotniskiem i stąd jest koncepcja Zarządu, żeby składać wniosek do następnej edycji tzw. schetynówek. Dokumentacja będzie na ukończeniu pod koniec roku”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Strona 8, poprosiłbym o szczegółowe informacje w sprawie formy organizacyjno prawnej SP ZOZ w Łapach”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiedział: „Ponieważ jest taka tendencja, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, żeby namawiać samorządy do tego, żeby przekształcały formy samodzielnych publicznych ZOZ-ów w spółki, stąd zapytania Ministerstwa. Są jakieś programy, które zachęcają do tego, żeby wspomóc też finansowo przy spłacie niektórych zobowiązań. Natomiast w przypadku szpitala w Łapach, jakby nie bardzo możemy odnieść korzyści finansowe, ponieważ akurat takich zobowiązań nie mamy, a druga sprawa, to taka, że wcześniej były jakieś tam rozmowy o spółkach i generalnie było nieprzychylne stanowisko załogi do tworzenia i Zarząd nie podejmował takich tematów, żeby spółkę w Łapach tworzyć. Natomiast my mamy obowiązek taki, żeby systematycznie informować jednak Ministerstwo i poprzez Podlaski Urząd Wojewódzki składamy informacje”.
         Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Ja w tej samej sprawie, co Radny Bukłaha, ale chciałbym dopytać. Tam, oprócz tej przychodni na ul. Piaskowej, między przychodnią a żłobkiem znajduje się plac, tam są garaże, czy to również dotyczy tego porozumienia ewentualnie, czy przekazanie przychodni dla Burmistrza dotyczy również tego terenu”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiedział: „Na razie nie ma żadnego porozumienia, sprawy są dyskutowane. Na ten temat pracowała Komisja Infrastruktury. Jesteśmy w trakcie rozmów, natomiast nie ma tutaj żadnego stanowiska Zarządu w tej kwestii, ani stanowiska Rady. Spodziewam się, że jeżeli jest to integralny obszar związany z tą przychodnią, to myślę, że też i te garaże były rozważane w kwestii przekazania, ale nie było wyceny, nie było propozycji finansowych, a przede wszystkim we wszystkich sprawach, które dotyczą majątku pytamy Rady i na razie nie mamy takiego stanowiska, żeby coś przekazywać i prace trwają”.
         Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zgłosił kolejne pytanie: „Drugie pytanie. Tam była mowa o porozumieniu z Burmistrzem Łap na temat głównie dotyczący inwestycji drogowych. Czy to są tylko te inwestycje, które zostały ujęte w planie inwestycyjnym Powiatu Białostockiego, czy jakieś nowe doszły może”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiedział: „Tutaj jest sytuacja taka, że władze gminy Łapy są bardzo aktywne i od czasu do czasu składają nam propozycje, żebyśmy wspólnie jakąś drogę zrobili, natomiast posługujemy się przy tym takim niepisanym algorytmem i w związku z tym, że w następnych latach są znaczne kwoty przewidziane do zainwestowania w Łapach, to jakichś decyzji na duże kwoty nie było. Współpracujemy przy mniejszych drogach, przy mniejszych kwotach. Mamy chyba dwa przykłady wykonywania dokumentacji przez Gminę Łapy na naszych drogach. Mamy oczekiwania, że będziemy remontować ulicę Sokołowską i mamy propozycję wspólnego remontu kilku dróg na terenie Łap. Jest to w trakcie”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
Ad 4
            Informacja o Systemie Zarządzania Jakością w Starostwie.
         W kolejnym punkcie obrad Radni wysłuchali informacji o Systemie Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Przekazała ją Katarzyna Radziszewska, auditor wiodący Biura Certyfikatów Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku, instytucji, która certyfikowała Powiat Białostocki. Powiedziała: „Samorządy terytorialne czeka w Polsce w najbliższym czasie wykonanie dużego kolejnego kroku ku profesjonalizacji doskonalenia w demokracji na poziomie lokalnym poprzez zdefiniowanie i wprowadzenie nor, jakości w administracji publicznej. Konieczność podnoszenia efektywności funkcjonowania przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów z tym związanych oraz wzrastających wymagań klientów zmusza jednostki administracji publicznej do wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. Jednocześnie udział w różnorodnych relacjach międzynarodowych wymusza stosowanie się do określonych powszechnie uznawanych norm jakości. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 umożliwia uruchomienie wielu potencjałów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Prowadzone przez różnego rodzaju instytucje działania edukacyjno – doradcze na rzecz polskiego samorządu terytorialnego wskazują na wzrost zainteresowania sprawami jakości zarządzania i coraz lepszego zaspokajania potrzeb klientów administracji publicznej. Argumentami przemawiającymi za wdrożeniem ISO w samorządach są: System ten gwarantuje konsekwentne przestrzeganie ustalonych procedur świadczenia usług oraz regularne ich aktualizowanie; pozwala poprawić poziom zarządzania i kontroli w urzędzie; zapewnia wysoki i stale wzrastający standard obsługi i pełną informację dla klienta; racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów, w tym ludzkich; dostosowanie się do obowiązujących w Unii Europejskiej Standardów jakościowych; łatwiejszy dostęp do środków pomocowych poprzez potwierdzenie stosowania międzynarodowych procedur zarządzania jakością; wiarygodne świadectwo jakości nadane przez zewnętrzną instytucję certyfikującą; wzrost wiarygodności w kontaktach z oficjalnymi gantodawcami, klientami, partnerami zagranicznymi i inwestorami, ale przede wszystkim certyfikat jakości przyczynia się do poprawy wizerunku urzędu i władz udowadniając wysoką jakość zaspokajania potrzeb społecznych. Audyt ponownej certyfikacji, który odbył się w połowie maja tego roku, przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Białymstoku dostarczył nam, jako audytorom dowodów na to, że System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 2008. Starostwo Powiatowe w Białymstoku należy do bardzo wąskiego grona elitarnych urzędów administracji samorządowej, które mogą legitymować się posiadaniem już certyfikatu ISO 9001. W związku z powyższym w imieniu Dyrektora Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków z niekłamaną radością, jako również mieszkanka tego powiatu przekazuję Panu Staroście certyfikat ISO 9001 w zakresie działania administracji samorządowej dla dobra społeczności lokalnej. Serdecznie gratuluję”.
         Pani Katarzyna Radziszewska- audytor wiodący Biura Certyfikatów Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku, przekazała na ręce Starosty certyfikat przyznany na kolejne trzy lata /zał. nr 5/..
         Następnie, Starosta Powiatu Białostockiego Pan Wiesław Pusz podziękował w kilku słowach: „Proszę Państwa, jest mi miło, że jako Starosta mogę odbierać ten certyfikat. To wymagało sporo pracy. Dziękuję Wysokiej Radzie za wsparcie w tych działaniach. Jest to mozolny proces, on wymaga wielu starań i jest coraz trudniejszy. Bardzo dziękuję za zaangażowanie osób, które pracowały przy nim: Pani Annie Szczepańskiej – Sekretarzowi Powiatu, Pani Hannie Tołłoczko – Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego, ale też wszystkim Dyrektorom, Pani Skarbnik, a przede wszystkim całej sieci audytorów powołanych do pracy w poszczególnych wydziałach. Jest to system, który coraz lepiej pracuje i jest to duma dla urzędu”.
         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Ile instytucji w naszym województwie posiada uprawnienia ISO, ewentualnie jeszcze, jeżeli by Pani wiedziała oczywiście, czy to jest normą, że powiaty, bo sądzę, że nie, bo nam się wydaje, że jesteśmy chlubnym wyjątkiem, a jeżeli chodzi o Gminy, jak to jest w gminach, czy np. Gmina Białystok posiada certyfikat?”.
         Pani Katarzyna Radziszewska- audytor wiodący Biura Certyfikatów Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku wyjaśniła: „Jak już Pan Starostwa wspomniał, w Polsce jest bardzo dużo jednostek certyfikujących, ja reprezentuję jedną z tych kilkudziesięciu, więc jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Z tego, co się orientuję, to w województwie podlaskim certyfikat ISO ma Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, w Hajnówce, w Siemiatyczach; Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Urząd Miasta w Sokółce, czyli tak naprawdę niewiele jednostek. Tak naprawdę na ilość urzędów w Polsce, niewiele z nich posiada certyfikat. Tak, jak wspomniałam Państwo należycie do elity, która posiada certyfikat”.
         W tej chwili Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu Pani Hannie Tołłoczko – Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwestii przybliżenia zebranym Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie /zał. nr 6/: „Szanowni Państwo, w dużym skrócie postaram się Państwu przekazać kilka informacji na temat Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnikiem Pana Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością jest Sekretarz Powiatu Pani Anna Szczepańska. Dzisiaj oczekiwania wobec administracji są bardzo duże wszyscy mówią, że administracja jest skostniała, że administracja nie reaguje na to, co się dzieje i te oczekiwania są wciąż rosnące. Mówi się o tym, że administracja powinna by nowoczesna, ale nowoczesność administracji nie jest sprawą prostą, ani oczywistą, dlatego, że administracja, a w tym samorząd posiada swoją szczególną specyfikę. Mianowicie my nie definiujemy samodzielnie zakresu i trybu swego działania, wymagania prawne zawsze są nadrzędne w stosunku do oczekiwań naszych klientów i interesantów. Często jest tak, że osoba załatwiona zgodnie z prawem bywa niezadowolona. Również jednostki samorządowe są monopolistą w zakresie świadczonych usług na swoim terenie (interesant nie może wybrać innej jednostki do załatwienia swojej sprawy ze względu na obowiązującą właściwość miejscową). Poza tym samorząd nie działa dla zysku, a ich zasoby majątkowe i finansowe są własnością publiczną, w związku z tym nie mają do nas zastosowania mechanizmy rynkowe. Najczęściej instytucje rynkowe zajmują się Systemami Zarządzania Jakością. W związku z tym proszę Państwa sytuacja jest taka, że nie mamy za wiele możliwości wprowadzenia innowacyjności, ale na pewno są obszary, które można doskonalić i kreować w sposób nowoczesny. Takim obszarem na pewno jest jakość świadczonych usług. Na pytanie: jak podnosić jakość w samorządzie? Nie trzeba szukać daleko odpowiedzi, ponieważ istnieje norma rangi międzynarodowej ISO 9001:2008 i ta norma wskazuje ścieżkę, którą należy się poruszać, aby jakość świadczonych usług podnosić. Norma jest uniwersalna, bo przeznaczona dla każdego typu instytucji oraz każdego rodzaju prowadzonej działalności. Norma posługuje się tak naprawdę 8 zasadami jakości, na których się skupia. Najważniejszy jest tutaj klient. Bardzo ważne jest przywództwo, dlatego, że bez zaangażowania kierownictwa danej organizacji Systemu Zarządzania Jakością nie będzie. Bardzo ważne jest również zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, gdzie przyglądamy się przebiegom poszczególnych działań, zastanawiamy się nad powiązaniom między nimi. Istotne jest również systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie tego systemu iwzajemnie korzystne relacje z dostawcami. Tak naprawdę w Systemach Zarządzania Jakością musimy przestrzegać tych wszystkich 8 zasad, dlatego, że pominięcie którejkolwiek z nich prowadzi do tego, że system jest ułomny, wręcz nawet może być odbierany jako szkodliwy. W naszym Starostwie zakres Systemu Zarządzania Jakością został określony w ten sposób, że jest to realizowanie zadań własnych, określonych w ustawie o samorządzie powiatowym oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych innymi ustawami. Oznacza to, że tak naprawdę całość funkcjonowania, wszystkie zadania, które wykonuje Starostwo, jako instytucja są objęte Systemem Zarządzania Jakością. Pan Starosta swoim zarządzeniem sformułował i wprowadził w życie politykę jakości. Posiadanie polityki jakości jest jednym z ważniejszych wymagań normy, gdzie zostaje określony, nadany kierunek w rozumieniu i pojmowaniu jakości w danej instytucji. Tutaj treść tej polityki jakości macie Państwo zaprezentowaną. Jeżeli mówimy o Systemie Zarządzania Jakością trzeba wiedzieć, kto jest klientem dla tego systemu. Przede wszystkim są to interesanci, jako osoby fizyczne, ale także społeczność lokalna Powiatu (rozumiana, jako całość oraz jako różne grupy przedstawicielskie, np. sołectwa, lokalne grupy działania). Są to również kolegialne organy Powiatu. Państwo, jako Radni jesteście również klientami naszego Starostwa.  Jako urząd jesteśmy zobligowani do obsługi Państwa i staramy się również w tym zakresie podnosić jakość. Klientami są również organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże, inne jednostki samorządu terytorialnego (gminy, inne powiaty, województwa, związki jednostek), Państwo Polskie przypisujące systemem prawnym realizację zadań publicznych i odpowiedzialność za ich realizację, a także klientem jest każdy pracownik Starostwa, bo musimy ze sobą współpracować i często realizować procesy, które wzajemnie oddziaływują na siebie. Jest to: zespół procesów obsługi klientów, takich procesów wydzieliliśmy 13; zespół procesów zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi, których mamy 5; zespół procesów doskonalenia SZJ, których mamy 7. Tak, więc razem wydzieliliśmy 25 procesów, które wszystkie współdziałają ze sobą. Przede wszystkim klient widzi zespół procesów obsługi klientów. Tutaj się spotykamy z naszymi klientami, z osobami fizycznymi, ale oczywiście nie można obsługiwać klientów bez właściwych zasobów i również odpowiedniego kierowania tymi zasobami, aby usługi mogły być na coraz wyższym poziomie. Poza tym jest zespół procesów doskonalenia, który jest wymagany normą. Jeżeli przyjrzymy się w szczegółach, to chyba najistotniejszym procesem, w jakim odbywa się praca Starostwa jest to wydawanie decyzji administracyjnych. Jest to największy obszar naszej działalności, ale tych procesów mamy wyszczególnionych znacznie więcej. Jeśli chodzi o zespół procesów zarządzania zasobami, zarządzamy tutaj zespołami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi. Można powiedzieć tak, że każda instytucja typu samorządowego wykonuje swoje zadania, niezależnie od tego czy ma system, czy nie. Na pewno w jakiś sposób zarządza posiadanymi zasobami. Tak naprawdę różnica istotna, która jest, to jest ten zespół procesów doskonalenia systemu, dzięki któremu racjonalizujemy pozostałe procesy. Są to wymagania, które wynikają wprost z normy. Jest to audyt wewnętrzny, ale nie w rozumieniu finansów publicznych, ale w rozumieniu Systemu Zarządzania Jakością, gdzie sami siebie oceniamy. Jeżeli stwierdzamy jakieś nieprawidłowości, przeprowadzamy działania korygujące, szukamy miejsc, gdzie można zapobiegać powstawaniu takich sytuacji, prowadzimy badanie poziomu satysfakcji klientów, co jest również wymogiem normy. Musimy nadzorować dokumenty, które są tworzone w związku z Systemem Zarządzania Jakością, a ich nadzorowanie polega na tym, że musimy zagwarantować, że każdy pracownik ma w każdej chwili dostęp do aktualnie obowiązującego dokumentu, aktualnie obowiązujących wymagań. Również nadzorujemy usługi niezgodne, jeżeli stwierdzimy, że popełniliśmy jakiś błąd przyglądamy się temu i patrzymy, co się dalej z tym dzieje. Przegląd zarządzania, kiedy raz do roku Pan Starosta razem z pozostałymi pracownikami kierownictwa, przy udziale Dyrektorów Wydziałów dokonują analizy, jak nasz system rozwija się, jak on działa. Jeśli chodzi o dokumenty Systemu Zarządzania Jakością, to mamy je pogrupowane ze względu na sposób, w jaki te dokumenty powstają. Jest to cały zbiór przepisów prawa powszechnego, który musimy realizować, a z drugiej strony z punktu widzenia Systemu Zarządzania Jakością, jest to treść samej normy. Dokumenty normatywne zewnętrzne powiatowe, a więc są to wybranie uchwały Zarządu, wybrane uchwały Rady Powiatu, które wskazują nam określony sposób postępowania i dokumenty wewnętrzne, przede wszystkim takie, które wymaga norma: Księga Jakości, Polityka Jakości, Cele Jakości, procedury itd..Mamy Matrycę odpowiedzialności, w które są zebrane podstawowe dokumenty. Dzięki temu zawsze je udostępniamy w wersji aktualnej. Jest zasada, że to, co jest umieszczone w Matrycy Odpowiedzialności jest aktualne i to nam bardzo pomaga. Jest to zastosowana w Starostwie elektroniczna baza danych SZJ w postaci programu komputerowego do prezentacji ich aktualnej wersji, udostępniona dla wszystkich stanowisk pracy w Starostwie, zawierająca m.in.:
·      Księgę Jakości, Politykę Jakości, realizowane cele jakościowe,
·      udokumentowane procedury,
·      inne wymagane i ustanowione dokumenty dla potrzeb Systemu,
·      wykaz pracowników oraz przydzielonych im zadań w powiązaniu z procesami i strukturą organizacyjną Starostwa,
·      plany przyjęte do realizacji w ramach Systemu,
·      repozytorium urzędnika.
         Informatyzacja Systemu Zarządzania Jakością jest praktycznym i przydatnym w codziennej pracy narzędziem każdego pracownika Starostwa, sprzyjającym ograniczeniu do minimum problemów ze spełnianiem wymagań normy.
Poza tym w Matrycy mamy wprowadzoną strukturę organizacyjną, która jest powieleniem tej struktury, którą Rada Powiatu uchwaliła, gdzie określone są zależności pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Mamy zgromadzone dane o wszystkich pracownikach, które różnymi „kluczami” możemy sobie sprawdzać. Są również poszczególne zadania przypisane np. do procedur i pracowników. Matryca odpowiedzialności bardzo pomaga nam w codziennej pracy i jest tak naprawdę bardzo wygodnym narzędziem, ponieważ w Systemach Zarządzania Jakością jest zawsze ryzyko, że ilość pracy związanej z dokumentowaniem tego systemu pochłania zbyt wiele materiałów, zbyt wiele czasu, zbyt wiele osób musi być w to zaangażowanych. Na pewno jest pytanie dotyczące korzyści. Proszę Państwa korzyści nie są widoczne od razu. Tak naprawdę System Zarządzania Jakością nie jest działaniem, które można komuś polecić i narzucić. Trwa i trwać musi. Jest systemową, ciągłą i głęboką zmianą kulturową zachodzącą w całej instytucji. Początkowo zaangażowanie skupia się na budowie i wdrożeniu Systemu, z czasem coraz większego znaczenia nabiera jego doskonalenie. Nawet w optymalnych warunkach potrzebny jest czas, zanim rezultaty stają się wyraźnie widoczne.  Na korzyści można patrzeć z różnych aspektów: inne są dla kierownictwa, inne z punktu widzenia pracownika. Również są korzyści postrzegane ze strony zewnętrznej. Na pewno istnieje poprawa organizacji, usystematyzowanie pracy całego Starostwa. Zaczynamy kompletować dane, na podstawie których są podejmowane decyzje na podstawie konkretnych danych. Systemowo analizowane są przyczyny niedociągnięć i nadzór kierunkuje się w stronę redukowania, eliminacji i zapobiegania powstawaniu takich problemów. Następuje wzrost kompetencji pracowników, budowanie kultury jakości w ogóle w Starostwie i racjonalizacja kosztów funkcjonowania, przynajmniej w niektórych obszarach. Korzyści - z perspektywy interesanta to:
·klarowny system informacyjny: biuro obsługi interesanta, czytelne oznakowanie budynku, dostęp do informacji przez internet,
·zadowolenie ze sprawnej obsługi na oczekiwanym poziomie przez kompetentnych i życzliwych urzędników, świadomych znaczenia jakości pracy oraz potrzeby wysokiej jakości obsługi interesantów,
·istnienie warunków do zgłaszania uwag, wniosków i ocen w ankietowych badaniach zadowolenia z gwarancją, że są one analizowane i wykorzystywane do podnoszenia jakości.
Korzyści - z perspektywy otoczenia zewnętrznego to:
·tworzenie nowoczesnego wizerunku Starostwa
·budowanie zaufania społecznego do samorządu 
·korzystniejsza pozycja i atut w ocenach zewnętrznych 
·prestiż z tytułu posiadania certyfikatu
·efekt promocyjny.
Ponieważ Państwo jesteście również klientami naszego Starostwa, w związku z tym chcemy dzisiaj zaprosić Państwa do uczestnictwa w anonimowej ankiecie, w której będziecie mieli Państwo okazję odnieść się i ocenić, jak z Waszego punktu widzenia wygląda ocena pracy Starostwa, jak układa się współpraca z kierownictwem, a ponadto, w jakim stopniu są realizowane w Państwa odczuciu zadania publiczne. Bardzo serdecznie prosimy o wypowiedzenie się, ponieważ państwo również współtworzycie jakość w Starostwie, macie dzięki temu możliwość wpływania na to, jak nasze Starostwo będzie się rozwijać”.
         Głos zabrał Radny Pan Zenon Żukowski: „Proszę Państwa, ja myślę, że ta prezentacja była nam bardzo potrzebna, bo w pewnym sensie uświadomiła nam, w jaki sposób działa zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Myślę, że osoba, która zarządza sprawą równowagi działań zespołów ma bardzo trudne zadanie, bo zespół procesów doskonalenia, jeżeli będzie zbyt mocno pracował, może doprowadzić poprzez zwiększenie ilości dokumentacji do przerostu administracji”.
         Pani Hann Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Szanowni Państwo, w naszym Starostwie nie przybył ani jeden etat, który jest związany z Systemem Zarządzania Jakością. Są różne ścieżki wprowadzania tego systemu. Najprostszą jest wynajęcie kogoś z zewnątrz, kto się na tym zna, kto wejdzie do instytucji, sporządzi tu dokumenty. Wówczas można poddać się certyfikacji, ale tak naprawdę będzie to system słabo funkcjonujący lub wręcz martwy. U nas Pan Starosta, pomimo, że jest to ścieżka trudniejsza i trwa o wiele dłużej, wybrał tą drogę, że po prostu implementujemy System Zarządzania Jakością, jakby od góry na każde stanowisko. Jeżeli Państwo zapytacie kogokolwiek w tym Starostwie, czy coś słyszał o Systemie Zarządzania Jakością i czy w ogóle w Starostwie mówi się o jakości – każdy o tym coś słyszał i coś wie. Tak naprawdę System Zarządzania Jakością wcale nie komplikuje pracy poszczególnych osób. Na pewno musi być kilka osób, które są bardziej zaangażowane od pozostałych: Pełnomocnik ds. Systemu Jakości, audytorzy wewnętrzni, siłą rzeczy Dyrektorzy Wydziałów, ale pozostała praca poszczególnych pracowników wcale nie jest z tego tytułu bardziej skomplikowana, bardziej trudna, natomiast świadomość tego, że w Starostwie pracuje się nad jakością jest”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację o Systemie Zarządzania Jakością w Starostwie.
 
 
Ad 5
            Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu.
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko stwierdził, iż przesłany Wysokiej Radzie materiał pisemny zawiera bardzo szczegółowe informacje, obrazujące ogrom pracy Straży Pożarnej za 2008 rok /zał. nr 7/.
W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na kilka elementów, które są zawarte w tej informacji oraz poruszył te kwestie dotyczące sytuacji pożarowej w Powiecie Białostockim.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować informację na temat stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Białostockiego. Przejdę do konkretów, tutaj krótka informacja na temat ilości zdarzeń i interwencji, które występują na terenie Powiatu Białostockiego, łącznie z miastem Białystok. W ubiegłym roku zabrakło nam 5 zdarzeń do przekroczenia 3.000 zdarzeń z podziałem na pożary miejscowe, zagrożenia i alarmy fałszywe. Jest tu to spadek o 72 zdarzenia. Natomiast, jeżeli chodzi o Powiat Białostocki, to statystyka oscyluje w granicach 1208 zdarzeń. Wpływają na to różne czynniki. Chciałbym zwrócić uwagę, że na terenie powiatu odnotowano 19 alarmów fałszywych, z tego 12 to są alarmy w dobrej wierze. Dzielimy je na 3 kategorie: złośliwe, w dobrej wierze i systemu sygnalizacji pożaru. To, że tych w dobrej wierze odnotowaliśmy 12 oznacza, że czujność jest dobra, obowiązkowość obywateli, niepokojące zjawiska. Pożarów miejscowych było 511, miejscowych zagrożeń 678. Jeżeli chodzi o Gminy Powiatu Białostockiego najwięcej zdarzeń odnotowano w Gminach: Łapy - 205 zdarzeń; Wasilków – 133 zdarzeń i Supraśl - 100 zdarzeń, a najmniej w Gminach: Zawady - 18 zdarzeń; Suraż - 23 zdarzeń i Poświętne - 33 zdarzeń. Zanotowaliśmy 261 osób poszkodowanych, w tym 18 osób rannych w pożarach i 4 osoby śmiertelne, z czego 4 przy pożarach. W zagrożeniach miejscowych odnotowano 16 ofiar śmiertelnych i 241 rannych. Każdy strażak PSP ma uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli chodzi o strażaków OSP ilość strażaków posiadających takie uprawnienia jest niestety niezadowalająca, bo mamy ich ponad 70, czyli średnio 1 strażak na 1 jednostkę, a nie zawsze jednostka posiada przynajmniej 1 strażaka z uprawnieniami, w związku z tym możliwość udzielenia pomocy nawet w ramach zastępu, który interweniuje, jak również osobom poszkodowanym jest ograniczona. Następny aspekt, to jest wyposażenie techniczne, ale te liczby wyglądają znacząco i imponująco, Udzielono pomocy 250 osobom, w tym przez strażaków 50 osobom, przekazano służbie zdrowia prawie 100 osób i ewakuowano ze strefy zagrożenia 43 osoby. Bardzo często występują zjawiska związane z rzuceniem, albo rozpyleniem substancji nieznanej, niebezpiecznej w obiektach szkolnych. Takie jedno zdarzenie warunkuje np. ewakuację szkoły – ok. 600 osób. Mamy takie przykłady, nie mówimy o nich głośno, żeby nie uwydatniać tych zdarzeń. Bywa, że w obiekcie 600 osób, klatką schodową, gdzie była rozpylona substancja do szpitala jedzie 10 osób, a z klatki schodowej, gdzie nie było działania tej substancji na skutek emocji i przeżyć jedzie 30 osób. To zdarzenie warunkuje, więc różne aspekty. Obiekty, w których prowadzono działania gaśnicze – na szczęście w większości są to inne obiekty niż mieszkalne, ale statystycznie w obiektach mieszkalnych wypada jeden pożar, co dwa dni. Jeżeli chodzi o zestawienie pożarów w obiektach mieszkalnych widać tutaj tendencję wzrostową, ale chciałbym uspokoić, bo większość pożarów mieszkań to wina ludzka, nieostrożność osób dorosłych przy eksploatacji urządzeń, posługiwaniu się ogniem i niewłaściwe zachowania pod wpływem alkoholu. 60% to są podpalenia, jeżeli chodzi o instalację elektryczną to w procentach jest to 5-7%. Charakterystyczne pożary- to np. pożar samochodu podczas budowy drogi, o tyle niebezpieczny, że przewoził on gazy techniczne. Było niebezpieczeństwo wybuchu. Jeżeli chodzi o wysypiska, wysokość składowania ponad 35m, występują pożary, w tym składowisku, bardzo niebezpieczne. To są wypalenia kilkudziesięciometrowe, następuje oberwanie skarpy i kilkadziesiąt metrów sześciennych spada na dół i blokuje drogi dojazdowe. To są pożary bardzo niebezpieczne. Również występuje zagrożenie wybuchem, występuje zagrożenie toksyczne. Przy miejscowych zagrożeniach prowadziliśmy większość działań również w innych obiektach. Jeżeli chodzi o charakterystyczne zdarzenia, to są wypadki komunikacyjne. Wartość uratowanego mienia ponad czterokrotnie przewyższa wartość strat. Bardzo doceniamy udział Ochotniczych Straży Pożarnych w zdarzeniach na terenie Powiatu Białostockiego. Jednostki OSP prowadziły działania samodzielnie – bez udziału PSP w 40% zdarzeń. Nadmienić trzeba, że Powiat Białostocki jest bardzo specyficzny, ponieważ ma 100km odległości od jednego punktu do drugiego. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej są zlokalizowane w Białymstoku – 4, w Łapach – 1 i posterunek w Supraślu, który ma 2-osobową obsadę, w związku z tym, od czasu reakcji do czasu dojazdu zależy jak ona jest skuteczna. Następna statystyka – ponad 82% zdarzeń jest likwidowanych siłami jednego zastępu. To wynika z bardzo różnych względów, przede wszystkim problemy związane z ilością osób w OSP. Jeżeli jest to popołudnie, pora nocna, tak. Natomiast trzeba pamiętać, że członkowie OSP czasami pracują zawodowo, w większości przypadków poza miejscem zamieszkania i tutaj to stanowi problem, jeżeli chodzi o czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Następnie, element wyszkolenia – proszę Państwa są trzy podstawowe elementy, które warunkują, że ten strażak nie może wyjechać do zdarzenia. W powiecie Białostockim pod tym względem jest dobrze, biorąc pod uwagę wyszkolenie podstawowe, bo bez wyszkolenia podstawowego, które realizuje Komenda nieodpłatnie, strażak nie może wyjechać do zdarzenia. Dodatkowo musi mieć ubezpieczenie, jeżeli nie ma ubezpieczenia, a ulegnie wypadkowi śmiertelnemu Gminę to kosztuje ok. 100.000zł. Ponadto musi mieć badania lekarskie. Wymagania, co do ochotników są bardzo wysokie i bardzo profesjonalne. Jeżeli chodzi o zawartość tematyczną wyszkolenia podstawowego, w ponad połowie pokrywa się z zakresem tematycznym szkolenia podstawowego strażaka zawodowego. Oczywiście poziom techniczny rośnie i wymagania również. Tym bardziej duży szacunek, że fenomenalnie, czyli ochotniczo w szczytnym celu działają. Problem jest z wyszkoleniem z bardzo prostej przyczyny – mamy zgłoszenia z Gmin, kilkanaście jednostek na przykład, mamy zgłoszonych 30 osób, a na pierwsze spotkanie pojawia się tylko 10 osób, bo np. pracodawca nie zwolnił z pracy, wypadki losowe itd.. Także jest problem z prowadzeniem tych kursów, aczkolwiek w skali kraju, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić i myślałem, że u nas jest niedobrze, że trzeba nad tym pracować i pracujemy, ale jestem teraz troszeczkę spokojniejszy, bo w niektórych powiatach strażacy wyjeżdżają do akcji bez żadnego przeszkolenia i później jest problem z wypłatą odszkodowania, lub funkcjonowaniem rodziny takiego strażaka ochotnika. To jest zestawienie statystyczne, bo jednostki dzielimy w Krajowym Systemie i poza. Te, które są w Krajowym Systemie dostają dotację centralną, ale jest to dotacja symboliczna pokrywająca zaledwie normalne funkcjonowanie jednostki i one mogą być dysponowane na teren całego kraju w razie potrzeby. Dwa razy do roku jednostki podlegają kontroli. Na wiosnę to jest kontrola techniczna sprzęty. Wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie dostają sprawozdanie z tej kontroli. Jest to ocena punktowa. Na jesień jest kontrola inspekcji gotowości bojowej. Prowadzone jest to w ten sposób, że zarządza się alarm. Sprawdza się czas dotarcia tej jednostki, sprawdza się wyposażenie i umiejętność obsługi sprzętu i takie raporty szczegółowe są dokonywane. Na wyniki inspekcji gotowości bojowej duży wpływ ma jakość i wiek sprzętu. Króciutko powiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystykę do dnia 19 września 2009 roku mamy spadek zdarzeń o 110. Mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, bo wszystkim zależy na tym, żeby straż pożarna była gotowa do działania, ale niekoniecznie musiała korzystać z tych swoich możliwości. Tutaj, z Panem Starostą rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat. Ochotnicza Straż Pożarna działa w wielu aspektach, nie tylko operacyjnym, ale również młodzieżowym. Mamy kilkanaście drużyn chłopięcych, dziewczęcych, które realizują nie tylko aspekt sportowy, ale także społeczny. Ich wyszkolenie później procentuje i to jest narybek na przyszłych członków dorosłych OSP, którzy będą prowadzić działania ratowniczo – gaśnicze. To są kroniki i mnóstwo innych działań bardzo pożytecznych. W związku z tym przygotowany jest dokument, który będzie przedłożony na Sesji Rady o uwzględnienie możliwości finansowania i wsparcia OSP w zakresie między innymi np. organizacji zawodów sportowych. To jest najwyższy poziom sprawdzenia umiejętności i przygotowanie się do tych zawodów, rywalizacja wyzwala wysoki poziom ćwiczenia i podwyższenie umiejętności do prowadzenia działań, czyli cel szczytny, który należy popierać. Prowadzimy również działania kontrolno-rozpoznawcze. To jest bardzo ograniczona możliwość, ponieważ Białystok i powiat mają wiele obiektów, a tylko 3 funkcjonariuszy. Ilość kontrolowanych obiektów jest znacząca i tutaj skupiamy się przede wszystkim na odbiorze budynków użyteczności publicznej wielko powierzchniowych, czyli tych, które potencjalnie stanowią duże zagrożenie. Tutaj ilość odbiorów technicznych, ilość negatywnych stanowisk stanowi o tym, że jest to robione skrupulatnie. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, ten podział procentowy zdarzeń: 40% działań samodzielnych, 23% przy współdziałaniu z Państwową Strażą Pożarną, to są działania OSP, natomiast dlaczego to się tak odbywa, proszę zwrócić uwagę na ilość zagrożeń występujących na terenie miasta, to są 23 zakłady stosujące materiały niebezpieczne, ilość ludzi, ilość interwencji generuje to wszystko, w związku z tym ilość interwencji na terenie powiatu jest zdecydowanie mniejsza, ale rolna OSP tutaj bardzo rośnie, choćby z racji lokalizacji centrali. Mamy 76 jednostek typu „S”, również są jednostki typu „M” i szczerze mówiąc one są zarejestrowane, ale ich działalność jest znikoma w zakresie operacyjnym. Na 76 jednostek 23 są w Krajowym Systemie, z czego 12 posiada tylko jeden samochód. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, ponieważ ten samochód w każdej chwili może być zadysponowany w ramach właśnie Krajowego Systemu na teren sąsiedniego powiatu, czy województwa. W związku z tym, jeżeli Gmina posiada jeden samochód, to w momencie wyjazdu gmina w zasadzie pozostaje bez zabezpieczenia, ewentualnie są inne jednostki, które są mniej mobilne i niestety może to skutkować stratami czy innymi poważnymi konsekwencjami. Dodatkowo wyposażenie – na 76 jednostek tylko w 16 mamy aparaty oddechowe. Trudno sobie proszę Państwa wyobrazić teraz, żeby strażak wchodził do płonącego budynku, czy nawet, jeżeli jest wypadek na drodze z substancją niebezpieczną np. przeprowadzić ewakuację ludzi, żeby działał bez sprzętu ochrony dróg oddechowych i już przy włączaniu nowych jednostek będzie wymóg: minimum 2 samochody i minimum 4 aparaty powietrzne. Namawiamy oczywiście przy każdej okazji Gminy, żeby priorytet w zakupie następnego sprzętu to była ochrona osobista strażaka. To on jest najważniejszy, trudno go wyszkolić, posiada on bezcenne doświadczenie i powinien on mieć najwyższą ochronę. Posiadamy18 drużyn młodzieżowych, 2 zespołu artystyczne. Następny element, to jest wyposażenie w łączność, czyli to są takie priorytety. Od 1 kwietnia 2009 roku zmienił się Regulamin Organizacyjny Komendy w zakresie podległości wydziałów pod Zastępcę Komendanta Miejskiego. Kolega odszedł na emeryturę po 31 latach służby, Naczelnik Wydziału Rozpoznawczo – Kontrolnego formalnie został powołany i od 1 października 2009 roku będzie pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego i będzie nadzorował trzy wydziały. Jeżeli chodzi o układ etatów w Komendzie Miejskiej: pracowników zmianowych jest 236, to jest 86% stanu Komendy, którzy są w wydziale i jednostkach operacyjnych, bezpośrednio uczestniczą w działaniach ratowniczo – gaśniczych i to jest wskaźnik bardzo dobry, jeden z najlepszych w Polsce. Gospodarka finansowa – z tej sumy większość przypada na wynagrodzenie, odrobinę na wydatki rzeczowe i majątkowe. Przedstawię zagadnienie, które Państwa nurtuje oraz odniosę się do uwag kolegów z Polski, którzy zazdroszczą dla Białegostoku jakości strażnic i ilości pozyskiwanych samochodów i to nie mówią, jako pracownik tej Komendy, ale to w Polsce zauważają i tak jest. Jeśli chodzi o wykorzystanie środków pozyskanych poza budżetem państwa w 2008 roku, otrzymaliśmy 89% z budżetu Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Gminy Zabłudów i środków własnych: przebudowa budynku socjalnego, zakup ciężkiego samochodu, zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego, nagrody na zawody powiatowe OSP i zakup wyposażenia. W poniedziałek wyjeżdża Komendant Miejski PSP wraz z Wiceprezydentem Miasta i strażakami do odbioru technicznego drabiny u producenta i ta drabina będzie już w tym roku u nas. Udział finansowy Starostwa Powiatowego w kosztach zakupu samochodu z drabiną, to kwota 150.000zł. Otwarcie ofert nastąpiło wczoraj. Oferent zaproponował 100.000zł więcej, niż my mamy na to pieniędzy. Jeżeli chodzi o wartość samochodów pozyskanych, to trzeba stwierdzić, że rekordowym rokiem był rok 2005. Na szczęście coraz mniej samochodów mamy do wymiany, ale  14 samochodów przekroczyło normy eksploatacyjne. Najpilniejszej wymiany wymaga cysterna, podnośnik i samochody gaśnicze. Jeżeli chodzi o strukturę wiekową pojazdów, to trzeba stwierdzić, że najlepiej przedstawia się sytuacja samochodów gaśniczych. Najstarszy jest podnośnik 21 letni. Ochrona indywidualna strażaka omawiana była przy okazji OSP. Mamy 100% normatywu wyposażenia: kominiarki niepalne, ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne, hełmy, pasy bojowe oraz maski do aparatu ODO itp. Bardzo mocno pracujemy na poprawę bazy lokalowej. W każdej jednostce mamy nowoczesną siłownię, która jest niezbędna do poprawy lub utrzymania kondycji. Część remontów wykonujemy we własnym zakresie i jest to znaczący udział pracy własnej. Wartość robocizny wykonanej przez strażaków wyniosła 36.000zł, a nakłady finansowe na remonty wyniosły 334.000zł, czyli jest to znaczny udział wkładu własnego. Z przytoczonych danych wynika, że do najważniejszych celów realizowanych z dotacji należy zaliczyć podwyższenie standardu wyposażenia technicznego. Analiza stanu wyposażenia strażaków OSP z jednostek w KSRG w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej dowodzi, że potrzeby w tym zakresie zostały już zaspokojone w latach poprzednich i więcej środków może być obecnie przeznaczana na poprawę i unowocześnianie bazy sprzętu specjalistycznego. Pięć samochodów przekazaliśmy OSP w 2008 roku. W 2009 roku przygotowano i przekazano: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO do OSP Zabłudów, lekki samochód kwatermistrzowski przekazano w użytkowanie dla OSP Iwanówka gm. Turośń Kościelna. W 2009 r. po odbiorach samochodów od wykonawców zostaną przekazane następujące samochody: średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu RENAULT do OSP Jeżewo, Gmina Tykocin i lekki samochód ratownictwa technicznego Ford do OSP Gródek. Średnia wieku pojazdów w Powiecie Białostockim, to, co wzbudza emocje i niepokój wynosi 24 lata. Tylko determinacji i dbałości ludzi o ten sprzęt jest on sprawny i dalej służy strażakom. Każda jednostka z Krajowego Systemu otrzymuje dotację, która może być wyłącznie przeznaczona na poprawę przygotowania i zabezpieczenia ratowników. Na inne cele nie może być przeznaczana. Jest to bardzo ściśle przestrzegane i kontrolowane. Niektóre Gminy wyróżniają się, jeżeli chodzi o przekazywanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową. Są to Michałowo, Zabłudów, Juchnowiec i Choroszcz. Chciałbym serdecznie podziękować również Szanownej Radzie, Panu Staroście i Panu Przewodniczącemu za wspieranie naszych działań, bo tylko determinacja w działaniu i wspieranie finansowe naszych działań pozwala na utrzymanie takiego poziomu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Białostockiego”.
         Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zapytał: „Jak się ma likwidacja Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Supraślu do bezpieczeństwa pożarowego i nie tylko na drogach naszego powiatu. Proszę powiedzieć, jak do tego doszło i jak to wpływa w tej chwili na bezpieczeństwo Gminy Wasilków, Czarnej Białostockiej, Gródka i Michałowa, czyli tego wschodniego pasa powiatu”.
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko stwierdził: „Jest statystyka zdarzeń na terenie operacyjnym działania Komendy i ona warunkuje rozmieszczenie jednostek OSP i ich wyposażenie. W związku z analizą, Supraśl ma doskonałe położenie strategiczne, ma dobrą jednostkę i gdyby miał dobry samochód byłby w stanie w sposób naprawdę zadowalający zabezpieczyć bezpieczeństwo Supraśla i okolic w zakresie operacyjnym, co świadczy o ilości zdarzeń na tej gminie i o skuteczności działania OSP, pomimo tak kiepskiego sprzętu, bo tam mają motopompę odpalaną ręcznie, żeby podać wodę. To jest w ogóle archaizm, ale mamy nadzieję, że to w tym roku się zmieni. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie JRG w Supraślu, to ona właśnie spowodowała w pewnym momencie wyłączenie aktywności społecznych członków OSP, dlatego, że oni nie mogli się wykazać w działaniach. Działania poprzednich Burmistrzów były nakierowane na wygaszenie działalności i nie ponoszenie żadnych nakładów na ten cel. Sytuacja się zmieniła, bo 1 kwietnia pewnego roku została zlikwidowana szkoła podoficerska. Żeby zagospodarować ten budynek uruchomiono tam Wojewódzki Ośrodek Szkolenia, który również niestety ku naszemu niezadowoleniu nie utrzymał się w tej bazie i teraz jest obiekt, z którym tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić. Były różne propozycje. Ostatnia, taka najbardziej bliska, to było przejęcie tego budynku przez Zarząd Główny OSP. On był wzniesiony w czynie społecznym. Chcielibyśmy mieć tutaj bazę naprawdę poważną, bo na całych wschodzie do szkolenia przede wszystkich strażaków OSP, ale i również do szkolenia strażaków zawodowych. Sytuacja jest taka, że funkcjonuje ośrodek w Łapach, bo jednocześnie w dwóch bazach funkcjonował, natomiast w Supraślu funkcjonuje posterunek jednostki tylko dlatego, że ktoś musi nadzorować ten budynek. Uzasadnienia operacyjnego funkcjonowania jednostki przy takiej bliskiej lokalizacji Białegostoku i ilości jednostki w Ogrodniczkach i Supraślu działających, po prostu nie ma, biorąc pod uwagę ilość zagrożeń, ilość zakładów itd.”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski stwierdził: „Bardzo ładnie Pan mówi, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Pan uzasadnił, to, co ja powiedziałem w pytaniu, jakie zostało jak gdyby stworzone zagrożenie przez likwidację JRG. Proszę powiedzieć, najbliższa jednostka JRG dla Michałowa, dla Czarnej Białostockiej to znajduje się gdzie?”
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko odpowiedział: „Najbliższa jednostka JRG znajduje się w Białymstoku na ul. Andersa”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski kontynuował: „Usytuowanie JRG w Supraślu było jak gdyby centralnym usytuowaniem pomiędzy Gminą Gródek, Michałowo, Supraśl i Czarna Białostocka, czyli to, co Pan mówił, czyli do odległości i bezpieczeństwa nawet nie tylko zagrożenia pożarowego, ale i ruchu drogowego na drodze 19 i drodze na Bobrowniki, wydaje mi się, że to jest jak gdyby główny powód, natomiast mówienie tego, że OSP, które się znajdują w rejonie Gminy Supraśl są niedofinansowanie i że właściwie istnienie szkoły i JRG spowodowało, że są one marginalizowane, to jest trochę śmieszne. Natomiast mi chodzi o sprawę bezpieczeństwa, a druga sprawa o gospodarność, bo jeżeli tak ogromny majątek, który w tej chwili stoi niewykorzystany, a jest własnością Skarbu Państwa, przedtem był i nadal jest w Zarządzie Komendanta Wojewódzkiego PSP, stoi pusty w tej chwili, co prawda do niedawna pełnił funkcję JRG, czyli dosyć ważnej jednostki z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Białostockiego, szczególnie tych ze strony północnej i wschodniej powiatu nie istnieje, to powiem szczerze jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe”.
         Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko wyjaśnił: „Ta droga, o której mówię, również sądziliśmy, że uruchomienie tej trasy międzynarodowej spowoduje wygenerowanie ilości zdarzeń. Okazuje się, że ta trasa została tak wybudowana, że ilość zdarzeń na tej drodze drastycznie spadła. Natomiast średni czas interwencji jednostki OSP jest to co 23 godziny, to również może wskazywać na częstotliwość zdarzeń. Drugi aspekt sprawy, że to, co nas najbardziej interesuje, czyli pożary mieszkań i wypadki komunikacyjne, procentowy udział innych zdarzeń jest znacznie większy, także teza o pogorszeniu bezpieczeństwa nie znajduje tu swego uzasadnienia. Tak naprawdę generowanie tych wszystkich zdarzeń i ich ilości, naprawdę poważnych zagrożeń warunkowany jest przez Białystok, natomiast System Krajowy, te jednostki, które mają system selektywnego wywoływania, czyli alarmowy i ich wyposażenie i priorytety zakupów w sprzęt techniczny, tak jak Michałowo, to jest tam prawie jednostka ratowniczo – gaśnicza. Tam jest dyżur całodobowy przez strażaków i wyposażenie porównywalne ze standardami Państwowej Straży Pożarnej. Tak samo innych jednostek. Ubolewamy nad Supraślem, ale z poziomu Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej robimy wszystko, żeby właśnie ten obiekt pozostał na potrzeby straży pożarnej i nie wiem, na jakim etapie teraz są decyzje, ale było bardzo blisko, żeby tutaj działał Ośrodek szkolenia OSP, nie tylko dla regionu, ale dla całej Polski”.
         W uzupełnieniu tej wypowiedzi głos zabrał Radny Pan Romuald Wiszniewski, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego OSP: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado sytuacja jest trochę skomplikowana, ale ja działając 10 lat, jako Powiatowy Prezes miałem problemy z Supraślem i nie dało się tego 8 lat temu wytłumaczyć dla władz gminnych, że kiedyś ta sytuacja „pęknie”. Dla przykładu powiem, że Gmina Zabłudów wydaje na utrzymanie OSP rocznie około 350.000zł. Władze Gminy Supraśl wówczas śmiały się sobie i mówiły, że utrzymanie 2 jednostek kosztowało ich tylko 10.000zł, a samego podatku za obiekt brali 20.000zł. Niestety budżet Wojewódzkiej PSP tego nie wytrzymał i zlikwidowano szkołę JRG w Supraślu. W tej chwili już dochodziły do skutku rozmowy, w środę, nie wiem, czym się zakończyły, byłem w Warszawie, był Komendant Wojewódzki. Dalej chodzimy przy tym temacie, żeby ten ośrodek został przejęty przez Zarząd Główny i żeby tutaj szkoleni byli ochotnicy, a nie koło Zakopanego. Teraz, jak zlikwidowano JRG w Supraślu, raptem wzrosło zainteresowanie nim, wcześniej nikogo to nie obchodziło i nikt o niego nie dbał. Tam jest jeden problem, obiekt jest zdemolowany. W tej chwili trwają rozmowy, chociaż Zarząd Główny zastanawia się, że trzeba będzie tam duże środki wyłożyć, aby go doprowadzić do stanu używalności. Czy dojdzie to do skutku trudno powiedzieć, bo trwa to już 1,5 roku”.
         Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko wyjaśnił dodatkowo: „Zdewastowanie tego obiektu nie jest trafnym określeniem, po prostu z eksploatacji tak wynika, że on po prostu tak wygląda”.
Radny Pan Jan Ambrożej zapytał: „Szanowni Państwo, chciałbym zapytać, czy w przyszłości przymierzacie się, żeby w takich miasteczkach, dobrze wyposażonych była kiedyś straż zawodowa”.
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko wyjaśnił: „Chciałbym odpowiedzieć, że Gmina Michałowo z takim budżetem i nakładami na straż pożarną chciałaby mieć zawodową straż pożarną. Pan Burmistrz zwracał się do nas z pytaniem, ponieważ ma takie ambicje, by mieć na swoim terenie zawodową straż pożarną, ale jak się dowiedział, co jest z tym związane, to zrezygnował. Niestety z taką decyzją wiązałyby się duże koszty: badania lekarskie- standard, jak dla Państwowej Straży Pożarnej, to są ogromne koszty i na to Gminy by nie było stać. W ogóle nie ma uzasadnienia w zakresie poprawy bezpieczeństwa, czy w zakresie operacyjnym, aby tam powołać zawodową straż. Można to inaczej rozwiązać, a mianowicie część etatów wydzielić na potrzeby PSP i je opłacać. Na pewno to będzie o wiele taniej, a wzrośnie poziom przygotowania i zabezpieczenia. To są poważne koszty związane z poziomem wymagań etatowych, zdrowotnych, lokalowych i socjalnych”.
Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym podsumować pewne sprawy i zarazem taki wniosek uzgodnić do głosowania. W ubiegłym roku, w grudniu uczestniczyłem w Komisji, która przyznawała punkty, a tym samym finanse z budżetu powiatu na imprezy kulturalne na terenie powiatu. Pamiętam, że padła sugestia dotycząca imprez organizowanych przez OSP. Tutaj, w tym sprawozdaniu, które Pan przedstawił wychodzi sens wspomożenia OSP. Ponad 30% samodzielnego udziału w akcjach, a 20% wspólnie z PSP, to jest niezły wynik. Aparaty powietrzne są również im bardzo potrzebne, ile kosztuje jeden aparat?”
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko wyjaśnił: „Jeden aparat kosztuje około 4.000zł, ale tylko 16 jednostek ma te aparaty na 23 w Krajowym Systemie”.
Radny Pan Marian Olechnowicz kontunuował: „Powiat finansuje nagrody w zawodach strażackich OSP, to taki aparat byłby nagrodą za sukces, ale zarazem dawałby szansę ratowania ludzi. Jeszcze chciałbym jedną kwestię poruszyć. O tym mówiłem przed Sesją, z dumą naprawdę i z szacunkiem do Państwowej Straży Pożarnej w łapach, która ostatnio uczestniczyła, obserwowałem i byłem uczestnikiem uroczystości patriotycznych, naszych regionalnych. Naprawdę, jest to wzór służby mundurowej, jeśli chodzi o uczestnictwo w tego typu uroczystościach. Jako historyk i mieszkaniec Łap, naprawdę z całego serca dziękuję za taką postawę”.
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko powiedział: „Dziękuję w imieniu strażaków wszystkich, a szczególnie tych w Łap. Uczestniczymy w imprezach, w każdej dziedzinie sportowej, kulturalnej i patriotycznej i staramy się być obecni wszędzie. Wykonujemy szlachetną i popularną pracę, natomiast ta popularność nie wynika sama z siebie. Staramy się, na ile mamy możliwości, żeby robić dobrze to, co robimy. Tutaj szczególnie warto podkreślić w tych jednostkach OSP, to są postawy godne pochwalenia. Trzeba podkreślić, że np. szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i podstawowego robimy nieodpłatnie. Umawiamy się na każdy dogodny termin i realizujemy ten zakres”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „W 2008 roku z tej informacji wyczytałem, że był spadek gotowości bojowej. Z czym on jest związany. Drugie pytanie, które nasunęło się w związku ze średnim wiekiem pojazdów, a jaki jest średni wiek strażaków?”.
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko wyjaśnił: „Jeżeli chodzi o spadek ocen, to trzeba byłoby się odnieść do szczegółów, ale na element oceny wchodzi alarmowanie, czyli im dłuższy czas przybycia jednostki, to odpowiednia ilość punktów, mógłby tam być błąd w wykonaniu ćwiczenia, co też jest punktowane, mogło też być niedostateczne wyposażenie strażaka np. nie wszyscy mieli kurtki lub kominiarki niepalne, czy hełm był niecertyfikowany. To są drobne elementy, które wpływają na ogólną ocenę. Zazwyczaj, po takiej kontroli te elementy zostają uzupełnione i to się poprawia. Jeżeli chodzi o wiek strażaka, to musi on być zdolny do działania, tym bardziej, że mówimy o sprzęcie dróg oddechowych, o poważnym wysiłku itd. Średnia wieku - szczerze mówiąc nie jestem przygotowany do tego pytania, ale mógłbym operować danymi sprzed 2 lat. Jest ponad 1.700 członków OSP na terenie powiatu i rozpiętość wiekowa jest znaczna. Można zaryzykować stwierdzenie, że średnia wieku, to około 48 lat. Również Panie, które działają aktywnie w OSP inspirują zdecydowanie, w takich jednostkach wzrasta zużycie mydła i zachowań kulturalnych. Panie wzbudzają element rywalizacji, co wpływa pozytywnie”.
Radny Pan Tomasz Ołdytowski stwierdził, iż nie zgłasza pytania, ale wniosek: „Po raz kolejny zgłaszam wniosek, powtarzam go, pomimo tego, że i Radni składali wcześniej taki wniosek i Komisje, w ramach szczególnie dzisiejszego sprawozdania w sprawie ISO i gratulacji składanych Panu Staroście, ja bardzo bym prosił szanowny Zarząd i Pana Starostę, zróbcie coś z tym systemem nagłośnienia w ramach ISO”.
         Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu.
 
 
            Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 6
    Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił Wysokiej Radzie informację o działalności Wydziału za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku /zał. nr 8/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, informacja o działalności Wydziału została Państwu Radnym przedstawiona w formie pisemnej. Nie chciałbym jej powtarzać, bo co roku jest ona podobna, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, z racji pracy Wydziału, na takie specyficzne zagadnienia, które również Radnym w codziennych spotkaniach ze swoimi wyborcami mogą być potrzebne. Zebrałem tego dość dużo, być może nie uda mi się tego wszystkiego dzisiaj powiedzieć, być może na Komisji Infrastruktury pewne rzeczy będzie można dopowiedzieć. Jednym z takich tematów jest ewidencja gruntów a Księgi wieczyste. Co jest ważniejsze? Ludzie mają wątpliwości, zwłaszcza odnośnie powierzchni podawanych w ewidencji i w Księgach wieczystych. Sprawa wygląda połowicznie, mianowicie są w Księgach wieczystych działy: dział I, dział II, dział III, dział IV. Dział I, który dotyczy położenia, numeracji nieruchomości, jej powierzchni musi być zgodny z ewidencją gruntów. Wyższość ma tu ewidencja gruntów. Ewidencja gruntów, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne jest podstawą do wykazania powierzchni w Księdze wieczystej i to Księgi powinny się dostosować do ewidencji gruntów. Jeśli chodzi o dział II, który to dotyczy właściciela, właściciel wpisany w Księdze wieczystej, pomimo, że w ewidencji gruntów są może jakieś dokumenty, na podstawie, których jest wpisany inny, musi być dokonana zmiana, musi być w ewidencji gruntów wpisany ten, który jest wykazany w dziale II Księgi wieczystej. Przy wszelkiego typu odszkodowaniach jest niesłychanie obecnie ważny dział IV. Dział IV to są długi, wpisane długi hipoteczne i przykładowo, jeżeli Kowalski dzisiaj ma swoją nieruchomość, która 100m2 została w ramach spec ustawy obcięta i przechodzi na Skarb Państwa, na drogę krajową, czy powiatową, lub gminną, wówczas w postępowaniu odszkodowawczym pojawia sie dodatkowa strona, ten wierzyciel, najczęściej jest to bank. Korzystając z tych informacji sięga się do tej części. Skąd się biorą zmiany powierzchni, które dzisiaj są często wprowadzane w ewidencji gruntów? Ewidencja gruntów była założona po 1955 roku. Najczęściej rejestry gruntów były po 1960 roku, między 60 a 70 została założona ewidencja gruntów. Wpisywano wówczas wszystkie powierzchnie z dokładnością do 1 ara, tj. 100m2 i utrwaliło to zarządzenie dwóch ministrów: z 1969 roku i to obowiązywało do 1999 roku, że wszędzie na wsi podajemy powierzchnię działki, nawet, jeżeli ta działka miała przykładowo 240m2 zapisana jest 2 ary. Tak trwało do 1999 roku. Dzisiaj, gdzie nie dokonano modernizacji ewidencji gruntów w dalszym ciągu jest tak. Nie raz notariusze dopisują dwa zera, ale to jest niewłaściwe. W ramach modernizacji ewidencji gruntów prostujemy te rzeczy i trzeba pamiętać również, że są nie tyle te błędy, ile dokładność i sposoby obliczania tych powierzchni. Powierzchnia była liczona metodą graficzną, albo przy użyciu planimetru, specjalnego, prostego urządzenia do obwodzenia nieruchomości. Te metody pomiaru powodowały, że te powierzchnie nie są do końca prawdziwe. Czy dzisiaj są prawdziwe? One też nie są prawdziwe, bo to jest w układach państwowych. Dawniej był układ powiązany ze Związkiem Radzieckim, wspólne współrzędne. Dzisiaj jest to inny układ, dostosowany do krajów Unii Europejskiej. Są pewne wyrównania i powierzchnia działki, ona na pewno, gdyby ją niezależnie, wewnętrznie, lokalnie pomierzyć, będzie w części inna. Te metry kwadratowe „lecą” bardzo szybko, wystarczy, jak działka ma 500m i 10 cm na szerokości się zmieni się, to jest przecież 50m2, a przy 5 cm jest to 25m. Kilka słów o aktach własności ziemi. Niejednokrotnie z tym się spotykają ci, co mają nieruchomości rolne. Skąd powstały akty własności ziemi? W czasach PRL-u jeszcze, po objęciu kierownictwa w PZPR przez Edwarda Gierka, to był grudzień 1970 roku, przystąpiono do uregulowania własności, między innymi sprawy ubezpieczeń rolników, emerytur, likwidacja obowiązkowych dostaw i wówczas odstąpiono już od kolektywizacji rolnictwa i weszła ustawa, która uwłaszczała gospodarstwa rolne. Te uwłaszczenie wyglądało w sposób uproszczony. Ustawa zadecydowała, kto na dzień 4 listopada 1971 roku przez 5 lat był posiadaczem, uprawiał tę nieruchomość – staje się właścicielem. Przeprowadzone szybkie, masowe wydawanie aktów własności, one również zawierają błędy. Po 1992 roku nie ma możliwości administracyjnego sprostowania, w sensie dotyczącym właściciela lub unieważnienia aktu własności ziemi, może to zrobić tylko sąd. Jakie jeszcze inne zagadnienia. Ważną rzeczą, obecnie nabrzmiałą, która ciągnie się od 40 kilku lat są wspólnoty gruntowe. Wspólnot gruntowych mamy w naszym powiecie 85, a więc bardzo dużo. Skąd powstały wspólnoty gruntowe? Były to nieruchomości pastwiskowe lub leśne, które w momencie uwłaszczenia chłopów w 1864 roku zostały poszczególnym wsiom przekazane do wspólnego użytkowania. W trakcie międzywojennych scaleń gruntów wspólnoty te zostały podzielone między poszczególnych udziałowców, tak, jak tam uważano wówczas przepisami międzywojennymi. Po wojnie, jako pewien zaczątek kolektywizacji wspólnot gruntowych nie można było dzielić, aż do 1982 roku. Po 1982 roku można je podzielić, ale tylko przy scaleniu gruntów, przy okazji scalenia gruntów można wyłączyć wspólnoty. Wspólnoty gruntowe uregulowała ustawa w 1963 roku. Wówczas ustalono udziałowców, lista udziałowców i lista poszczególnych udziałów. Wydane odpowiednie dwie decyzje, z których jedna kwalifikowała, że dana nieruchomość staje się wspólnotą gruntową, a druga ustalała udziałowców i określała udziały. Trzeba pamiętać, że wspólnota gruntowa, to nie jest prawo własności. Ona powstała 8 lat wcześniej, niż akty własności. Nieraz ten sam osobnik nie otrzymał później aktu własności ziemi, bo juz nie żył. Są to rzeczy skomplikowane. Dzisiaj, u nas tylko 4 wspólnoty mają zarządy, a ustawowy jest obowiązek, żeby do każdej wspólnoty powołać zarząd.  Do tego współpracuje gmina razem. Trzeba w danej wsi zwrócić się o pomoc do Gminy, żeby pomogła w utworzeniu zarządu. Jest to bardzo ważne, bo taki zarząd może występować o aktualizacje dostarczając dowody w postaci stwierdzenia praw do spadku. Przygotowywane jest już chyba ze 2 lata zmiana ustawy o wspólnotach. Ta zmiana ustawy może być daleko idąca, może pozbawić właścicieli, współwłaścicieli udziału we wspólnocie, bo jeden z projektów zakłada, że w momencie wydania nowelizacji ustawy może być dany okres, rok, czy pół roku dany na uporządkowanie. Kto nie uporządkuje, te wspólnoty staną się mieniem gminnym i zostaną skomunalizowane. To jest rzecz bardzo ważna, dlatego chciałbym, aby Radni na spotkaniach ze swoimi wyborcami na te sprawy zwrócili uwagę. Jaki jest często pojawiający się jeszcze problem? Problem związany i on budzi emocje, dotyczący zakwalifikowania gruntów pod budynkami, czy to jest użytek B- tereny mieszkaniowe, czy to jest użytek B- na roli czy pastwisku, a więc jako tereny rolne. Z czym to się wiąże? Wiąże się to po prostu z podatkami. Podatek od użytku B, a więc tereny mieszkaniowe zainwestowane jest znacznie wyższy od podatku B- na roli, bo tamten powoduje, że ten B –na roli jest włączany do całego podatku rolnego. Szereg właścicieli korzysta z interpretacji, że jak ma 1 ha lub więcej, to uważa, że jest rolnikiem i że teren, pod którym ma siedlisko, że jest to teren rolniczy. Niestety tak nie jest, przepisy podatkowe nie są do realizowania innych przepisów. Tu ma zastosowanie przede wszystkim ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która mówi, że gruntami rolnymi są grunty pod budynkami, ale służące wyłącznie produkcji rolniczej. Nie może to być sytuacja taka, że ktoś, kto w części utrzymuje się z pracy poza rolniczej i ma nieruchomości rolne, że to jest grunt pod budynkami rolniczymi. Zresztą KC mówi, co to jest gospodarstwo rolne. To są: budynki inwentarz, sprzęt rolniczy i inne rzeczy tworzące zorganizowaną całość. Szereg właścicieli występuje o zmianę tego użytku. Przeprowadzamy żmudne oględziny, później wydajemy decyzje. Trzeba przyznać, że również orzeczenia II instancji i sądów nie są jednoznaczne. Dopóki te rzeczy nie zostaną uregulowane, będą wymagały bardzo wielu prac na tym polu. Borykamy się z dużymi problemami przy sprawach odszkodowawczych. Odszkodowań prowadzimy bardzo dużo, bo to z kilku ustaw się robi. Jest taka ustawa, która przejmowała grunty, który zostały zajęte pod drogi, tzw. art. 73 ustawy przepisy wprowadzające, która mówi, że grunty, na których przed 1999 rokiem wybudowana została droga stają się własnością zarządcy dróg. O odszkodowaniu zapis w ustawie był taki, że było 5 lat na złożenie wniosku. Olbrzymia liczba ludzi wniosków nie złożyła i dzisiaj jest sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, który ma to jeszcze zbadać. Wielkim problemem staje się wypłacanie odszkodowań ze spec ustawy. Tego jest już dożo i będzie coraz więcej. Sprawa dotyczy dotacji Wojewody dla powiatu na prowadzenie tych spraw. Do tego czasu było tak, że Wojewoda przyznawał środki na rzeczoznawców. Rzeczoznawcy wyceniali te odszkodowania, była przeprowadzana cała procedura, łącznie z rozprawami. Na dzień dzisiejszy Wojewoda uznał, że są to działania własne powiatu. Wiąże się to z tym, że są drogi, o ile byśmy to połknęli, w stosunku do dróg powiatowych, ale 90% to są drogi gminne, gdzie Starosta musi ustalać odszkodowania i to jest kilkaset tysięcy złotych w skali rocznej. Tyle pieniędzy potrzeba na wyceny rzeczoznawców. Wojewoda odmówił, my wydaliśmy postanowienia o wpłatę odpowiedniej kwoty dla Gminy Czarna Białostocka, która jako pierwsza z tej spec ustawy reguluje swoje pasy drogowe na terenie miasta. Złożyli oni od naszego postanowienia zażalenie, zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie”.
         Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie krótkie pytanie do Pana Dyrektora. Jak wygląda sprawa wieczystej dzierżawy, żeby tą działkę wykupić”.
         Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśnił: „Sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania we własność reguluje specjalna ustawa i ona jest bardzo preferencyjna dla właścicieli budynków mieszkalnych lub gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Ta ustawa mówi, że to organ przeprowadza w tym zakresie postępowanie, polegające na wycenie własności gruntu, ile kosztuje prawo własności tego gruntu i ile kosztuje prawo wieczystego użytkowania. Przykładowo prawo własności jest warte 60.000zł, natomiast wieczystego użytkowania 40.000zł. Podlega wówczas wpłacie kwota stanowiąca różnicę, czyli 20.000zł, ale jest druga preferencja, jeżeli rodzina, która zamieszkuje lub tworzy rodzinę nawet nie zamieszkując wspólnie, przedłoży dokumenty, że ich dochód na 1 mieszkańca jest poniżej średniej krajowej, a dzisiaj jest to kwota 3.000zł, a więc 80-90% korzysta z tych uprawnień, wówczas płaci tylko 10%, a więc z kwoty 20.000zł płaci tylko 2.000zł i nie ma notariusza, jest to załatwiane decyzją i ta decyzja ostateczna daje podstawę, by wystąpić później do Ksiąg wieczystych i zamienić prawo wieczystego użytkowania na prawo własności. Inaczej to się ma przy nieruchomościach, które nie są pod budownictwo mieszkaniowe, tam odbywa się to na zasadach ogólnych i uznaniowo. Wojewoda niezbyt chętnie wyraża zgodę na sprzedaż terenów przemysłowych czy innych, żeby zmienić wieczyste użytkowanie na własność”.
         Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 
 
Ad 7
            Przyjęcie informacji o działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
         Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedłożyła zebranym informację o działalności Wydziału Architektury od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 roku /zał. nr 9/.
         „Panie Przewodniczący, Panie Starostwo, Szanowna Rado przedstawiam Państwu informację z działalności Wydziału. Jeśli chodzi o strukturę i organizację pracy w Wydziale Architektury, nie nastąpiły w tym zakresie żadne zmiany. W ciągu roku odeszła od nas jedna osoba. Obecnie pracujemy w składzie 13-osobowym. Jeśli chodzi o zadania, zmian praktycznie nie było. Zmieniła się jedynie nazwa decyzji, którą wydajemy ze spec ustawy. Obecnie jest to decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, którą wydajemy w zakresie dróg powiatowych i dróg gminnych. Pozwoliliśmy sobie przygotować porównawczo 3 lata. W tym roku wydawało się, że ten bum inwestycyjny utrzyma się na identycznym poziomie, jak w roku poprzednim, ale należy stwierdzić, że raczej można uszeregować go między 2007 a 2008 rokiem. W tej chwili na koniec sierpnia wydaliśmy 1.331 decyzji. Na jednego pracownika przypada około 102 decyzje na 1 pracownika. Jeśli chodzi o wnioski o pozwolenie na budowę, do tej pory wpłynęło 1.329. Wydaliśmy 1.110 decyzji o pozwoleniu na budowę, z tego z wniosków z 2008 roku- 191. Jak Państwo wiedzą był to rekordowy rok pod względem złożonych wniosków, więc początek tego roku w zasadzie upłynął nam na załatwianiu spraw zeszłorocznych. Jeśli chodzi o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi, to jest to najnowsze zadanie. Do tej pory takich decyzji było 6. Obecnie jesteśmy na etapie wydawania następnych 5 decyzji do „schetynówek”. Do końca miesiąca musimy je wydać. W tym roku znacznie zwiększyła się liczba zgłoszeń. W tym roku przyjęto 333 zgłoszenia. W 20 przypadkach sprzeciwiliśmy się w formie decyzji. Najczęściej dotyczy to przydomowych oczyszczalni ścieków, na wąskich działkach, gdzie wymagamy uzyskania pozwolenia na budowę, by zapewnić interesy osób trzecich, ponieważ od skrajnego sączka jest 30m do studni i tam, gdzie nie ma wodociągów musimy ściśle pilnować, by jeden inwestor realizując swoją przydomową oczyszczalnię ścieków nie zablokował takiej możliwości pozostałym trzem sąsiadom. Realizacja innych niż decyzje zadań Wydziału to wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali – 25; zaświadczeń w sprawach dodatków mieszkaniowych – 183; odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w tym: wniosków do Ministra Infrastruktury – 73, wycofano – 3, postanowień – 58, wniosków do Ministra Rolnictwa – 4, postanowień – 3; wydane dzienniki budów do decyzji, które były wcześniej wydane – 769. W naszym powiecie można pokusić się o wyszczególnienie Gmin wiodących i przez te wszystkie lata są to: Gmina Choroszcz, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Supraśl i Gmina Wasilków.”
         Kończąc swoje wystąpienie, Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku dokonała prezentacji najbardziej ciekawych architektonicznie obiektów realizowanych na terenie Powiatu Białostockiego.
         Pytań i uwag nie zgłoszono.
         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 
 
Ad 8
            Przyjęcie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację Zarządu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku /zał. nr 10 /.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedłożona Wysokiej Radzie informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku jest na tyle obszernym opracowaniem, że w swoim wystąpieniu chciałabym zwrócić uwagę Państwa jedynie na rzeczy najistotniejsze. Jeśli chodzi o wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze roku 2009, to w tym czasie od podjęcia uchwały budżetowej do dnia 30 czerwca 2009 roku plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 12.618.464zł i również w tym okresie plan wydatków budżetowych zwiększył się o 13.496.214zł. Na to składają się zwiększone dochody budżetowe, jak też i decyzja Wysokiej Rady o zaciągnięciu kredytów na termomodernizację obiektów w Supraślu. Jeśli chodzi o zadanie, które jest pierwszoplanowe w Powiecie Białostockim, a mianowicie budowa, przebudowa i remont dróg powiatowych, to tu pragnę przypomnieć, że uchwalając budżet dnia 18 grudnia 2008 roku na drogi powiatowe łączna kwota planowanych wydatków wynosiła 12.873.000zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku ten plan zwiększył się do kwoty 25.020.950 zł, czyli w ciągu półrocza nastąpiło zwiększenie planu wydatków na drogi powiatowe o 12.147.950zł, natomiast, jeżeli odniesiemy się do wielkości aktualnych, to plan wydatków na dziś na drogi powiatowe zwiększył się jeszcze o kolejne 500.000zł i aktualnie na drogi publiczne powiatowe mamy w budżecie kwotę planowaną 25.618.418zł. Czyli z tego porównania można wysnuć jednoznaczny wniosek, że pozyskane w ciągu bieżącego, I półrocza dodatkowe dochody generalnie przeznaczane były na zwiększenie wydatków na drogi powiatowe, w tym głownie na inwestycje drogowe. Również, dla porównania, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, w pierwotnej uchwale budżetowej na wydatki majątkowe przeznaczona była kwota 11.683.360zł, na dzień 30 czerwca br. plan wydatków majątkowych, czyli wydatków na inwestycje zwiększył się do kwoty 24.596.220zł, czyli zwiększył się o ponad dwukrotnie, czyli o kwotę 12.912.860zł. Obecnie plan wydatków majątkowych wynosi 25.390.111zł i w stosunku do planowanych wydatków ogółem stanowi 26,1%. Można powiedzieć, że zwiększone w trakcie półrocza dochody budżetowe zostały przeznaczone na inwestycje, czyli rozwój powiatu, a głównie na zadanie pierwszo planowe, jakim są drogi powiatowe. Sprawozdanie, które Państwo otrzymaliście, zostało opracowane w oparciu o szczegółowe sprawozdania Rb-27 do Rb -50. Sprawozdania te zostały zweryfikowane szczegółowo przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak również i przedłożona informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku było przedmiotem obrad Składu Orzekającego RIO, który wydał pozytywną Uchwałę Nr II-0034-69/09 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białostockiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku /zał. nr 11/. Aktualnie, po zmianach, plan budżet dochodów budżetu powiatu zwiększył się o kolejne kwoty i aktualnie po stronie dochodów mamy kwotę 94.220.881zł, a po stronie wydatków mamy kwotę 97.598.631zł i jak widać niespełna 2,5 mln zł brakuje nam do tego, by „rozmienić” 100 mln zł po stronie wydatków budżetu. Szczegółowe problemy związane z realizacją budżetu były omawiane na posiedzeniach wszystkich Komisji, dlatego, ja bym swoje wystąpienie zakończyła na ogólnych podsumowaniach wykonania budżetu i oczekuję ewentualnie pytań, w zakresie szczegółowych danych dotyczących wykonania budżetu”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Piotr Dajda         poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 21 września 2009 roku wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.
         Komisja Infrastruktury Technicznej, także na posiedzeniu w dniu 21 września 2009 roku wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
         Również, Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy odczytał pozytywną opinię Komisji do powyższego projektu uchwały.
         Także, Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do informacji Zarządu o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009 roku, o czym poinformował zebranych Wiceprzewodniczący Komisji – Pan Marian Olechnowicz.
         Przewodniczący - Pan Marek Żmujdzin stwierdził, iż Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.
         Następnie, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pan Wojciech Bukłaha zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła informację Zarządu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku.
 
 
Ad 9
            Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowegozreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 12/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela została przedłożona Państwu uchwała określająca rodzaj świadczeń i sposób, a także warunki przyznawania świadczeń dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych. W uchwale określono odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości0,1%. Pomoc zdrowotną przyznaje dyrektor, na wniosek nauczyciela, po zaopiniowaniu przez Komisję, której skład określono w powyższej uchwale. Wniosek, który składa nauczyciel, członek rodziny, bądź organizacja związkowa określony jest w załączniku do powyższej uchwały. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 332/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 13/.
 
 
Ad 10
         Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady –Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od m 0+000 do km 0+300)”.
         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady –Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od m 0+000 do km 0+300)” /zał. nr 14/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 3 września 2009 roku Rada Miejska w Michałowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu. Pomoc rzeczowa dotyczy przebudowy przejścia przez miejscowość Nowosady, w ciągu drogi Szymki – Nowosady – Zaleszany – Nowosady. Kwota deklarowana na udzielenie tej pomocy to 300.000zł. Trudno nie przyjąć takiej kwoty, ale żeby Gmina mogła realizować to zadanie należy upoważnić Zarząd Powiatu do podpisania stosownego porozumienia z Burmistrzem Michałowa. Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu nie angażuje środków finansowych budżetu Powiatu Białostockiego”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady –Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od m 0+000 do km 0+300)”.
         Również, Komisja Infrastruktury Technicznej, na posiedzeniu w dniu 21 września 2009 roku wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 333/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady –Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od m 0+000 do km 0+300)” /zał. nr 15/.
 
 
Ad 11
         Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi /zał. nr 16/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Gmina Zawady zamierza w roku 2009 aplikować z wnioskiem do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z realizacją w roku 2010. Wniosek dotyczy przebudowy drogi gminnej Cibory Gałeckie – Jaworki. W sprawę zaangażowane są cztery jednostki samorządu terytorialnego: dwie szczebla gminnego i dwie szczebla powiatowego. Aby można było przebudować sprawnie ciąg drogi gminnej, należy jednocześnie wykonać pewne roboty na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Ta droga gminna krzyżuje się w dwóch miejscach z dwiema różnymi drogami powiatowymi. Należy, w związku z tym gminie powierzyć zarządzanie obszarem skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 1975B i 1977B. Oba skrzyżowania są w miejscowości Cibory Gałeckie. Jednocześnie, w ramach robót w obrębie tych skrzyżowań Powiat Białostocki, powierzając to zarządzanie przekaże Gminie w roku 2010 kwotę 2.500zł na wykonanie niezbędnych robót w rejonie tych skrzyżowań”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
         Również, Komisja Infrastruktury Technicznej, na posiedzeniu w dniu 21 września 2009 roku wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 334/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi /zał. nr 17/.
 
 
Ad 12
            Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową.
         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 18/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa związana z powierzeniem Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową dotyczy drogi powiatowej Doktorce – Zawyki – Suraż, na odcinku przejścia przez miejscowość Zawyki. Gmina Suraż zamierza w roku 2009 ze skutkiem w roku 2010 aplikować z wnioskiem do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na tzw. własne konto, w odniesieniu do drogi powiatowej. Aby mogła to realizować, należy powierzyć Gminie Suraż zarządzanie drogą powiatową na odcinku przejścia przez miejscowość Zawyki. Dodatkowo, jako udział powiatu w finansowaniu tego przedsięwzięcia Powiat Białostocki w roku 2010, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przekaże Gminie Suraż kwotę nie większą, niż 625.000zł. Szczegóły związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą zawarte w porozumieniu, które zawrze Zarząd Powiatu Białostockiego z Burmistrzem Suraża, na podstawie tejże uchwały Rady Powiatu Białostockiego”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową.
         Również, Komisja Infrastruktury Technicznej, na posiedzeniu w dniu 21 września 2009 roku wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową, o czym poinformował zebranych Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 335/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 19/.
 
 
Ad 13
            Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
            Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi /zał. nr 20/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka jest podobna do uchwały w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi, jak w przypadku Gminy Zawady. Gmina Czarna Białostocka zamierza aplikować do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przebudową drogi gminnej Jezierzysk Zdroje. Aby można było to zrealizować, należy jednocześnie wejść w pas drogowy dróg powiatowych i przebudować dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi. Ta uchwała upoważni Zarząd Powiatu Białostockiego do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Czarnej Białostockiej w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi, jak również ta uchwała umożliwi przekazanie Burmistrzowi Czarnej Białostockiej w 2010 roku, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwoty 26.000zł, jako udział środków Powiatu Białostockiego na realizację zadań, na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. 
         Również, Komisja Infrastruktury Technicznej, na posiedzeniu w dniu 21 września 2009 roku wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, o czym poinformował zebranych Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 336/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi /zał. nr 21/.
 
 
Ad 14
            Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku - Pan Marek Jędrzejewski omówił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 22/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podobnie, jak w poprzednich przypadkach, Gmina Choroszcz zamierza również aplikować z wnioskiem do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 z wnioskiem dotyczącym przebudowy drogi gminnej Choroszcz – Sienkiewicze. Droga gminna w pewnym miejscu łączy się z przebudowywaną aktualnie drogą powiatową Białystok – Kruszewo. Aby Gmina mogła to zrealizować, należy powierzyć zarządzanie obszarem skrzyżowania z drogą powiatową. Tego też dotyczy ta uchwała i jak również Powiat Białostocki, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przekaże w 2010 roku Gminie Choroszcz kwotę nie większą niż 5.000zł. Tego też dotyczy ta uchwała. Szczegóły będą w porozumieniu, które będzie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Choroszczy”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zwrócił uwagę, iż generalnie treść tej uchwały od momentu opiniowania jej przez Komisję zmieniła się, w związku z powyższym odczytywanie treści opinii staje się bezzasadne.
         Radny Pan Antoni Bogdan poinformował zebranych: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni, wczoraj w Choroszczy odbyła się Sesja, na której byliśmy uczestnikami z Panem Żmujdzinem i powstał śmiech na Sali z tych 5.000zł. Wszędzie dofinansowania są w granicach 20-30-60.000zł, a tu tylko 5.000zł. Gmina w tym roku do drogi powiatowej dołożyła olbrzymią kwotę, a powiat do drogi gminnej, która się łączy z drogą powiatową dokłada 5.000zł. Wnioskuję o rozpatrzenie podwyższenia tej kwoty”.
         Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Ja myślę, że tutaj Pani Skarbnik mnie wesprze, ale chciałbym powiedzieć tak, że śmiechy można zrobić z wszystkiego, ale nie na tym sprawa polega. Należy raczej iść w kierunku współpracy. Robimy „schetynówkę” na drodze kruszewskiej za parę milionów i myślę, że jakby tutaj powiat nie jest w takiej pozycji, żeby się z niego śmiać. Natomiast w kwestii zaangażowania pieniędzy, jest kwestia konstrukcji późniejszego rozliczenia. Jeżeli my dajemy dotację, to tą dotację trzeba później rozliczyć i teraz jeżeli droga gminna wchodzi do drogi powiatowej i nie będzie tam poważnych robót, tylko jakieś prowizoryczne, to gmina tych wydatków nie nazbiera i nie rozliczy prawidłowo tej dotacji. Teraz właściwie głównie chodzi o to, że jeżeli składa się wnioski do „schetynówek” to dobrze punktowane jest współdziałanie i w przypadku tych wszystkich inwestycji, gdzie idziemy na współpracę są kwoty 2.500zł – 5.000zł. Nie jest tutaj ważna kwota, tylko ważne jest to, że jest to współdziałanie. Te sprawy były przedmiotem obrad Zarządu, konsultowaliśmy też je z Panią Skarbnik, rozmawiałem z Panem Burmistrzem, który właściwie zgodził się ze mną. Zostało dwa dni czasu, żeby to złożyć, wszystko zostało uzgodnione, więc myślę, że trzeba to uchwalić w takiej formie, jak to jest przygotowane, a z jeszcze będziemy z Gminą współpracować i na pewno będzie okazja, żeby o pieniądzach porozmawiać. W imieniu Zarządu proponuję o przegłosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd, natomiast okazja do współpracy z Gminą Choroszcz jeszcze jest otwarta i będziemy się porozumiewać z Gminą Choroszcz”.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 337/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 23/.
 
 
Ad 15
            Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku - Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność /zał. nr 24/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zasadniczym powodem, dla którego należy dokonać zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest fakt, iż Gmina Suraż w roku 2010, a więc w jednym roku budżetowym zamierza, jako inwestor dokonać przebudowy przejścia przez miejscowość Zawyki. W planie inwestycyjnym przejście przez Zawyki było rozpisane na 2 lata, na rok 2010 i 2011 i to również w wersji z dnia 3 września 2009 roku, z tym, że ta przebudowa ma być dokonana w jednym roku, więc w pozycji 8 WPI pojawia się w kolumnie 10 w planie wydatków na rok 2010 jedna kwota 2.500.000zł, przy czym, jako udział środków budżetu Powiatu Białostockiego – poz.a - 625.000zł, poz.b- udział środków budżetu gminy Suraż – 625.000zł i poz. c. 1.250.000zł, jako spodziewana pomoc z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inna, jeszcze drobniejsza przyczyna, dla której należy dokonać korekty w WPI, to omyłka w nazwie zadania w poz. 27 i 28. Lata realizacji były tam rozpisane 2008-2010, jak również 2008-2010 w drugim przypadku. Korygujemy te zapisy, żeby wszystko grało i było zgodne z naszymi zamierzeniami”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
                  Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski poprosił o wyjaśnienie: „Czyta zmiana dotycząca uchwały o przekazaniu gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową ma jakikolwiek wpływ na plan wieloletni, czy nie, ponieważ myśmy na Komisji głosowali, przy uchwale dotyczącej intencji związanej z dofinansowaniem Gminy Choroszcz, a teraz nastąpiła zmiana tejże uchwały, mówiąca o przekazaniu”.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku - Pan Marek Jędrzejewski stwierdził, iż w jego ocenie nie ma to żadnego wpływu. Gmina przebudowuje drogę gminną, dlatego nie należy tego ujmować w budżecie powiatu.
         Również, Komisja Infrastruktury Technicznej, na posiedzeniu w dniu 21 września 2009 roku wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność, o czym poinformował zebranych Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 338/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność /zał. nr 25/.
 
 
Ad 16
            Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku - Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej /zał. nr 26/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozbawienie kategorii drogi powiatowej dotyczy drogi powiatowej NR 1559B Białystok – Kleosin, na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Jest to odcinek drogi o długości ok. 200m, łączący ul. Tarasiuka w Kleosinie z okręgowym Laboratorium Drogowym tuż przy torach kolejowych Białystok –Bielsk Podlaski. Kończy się ślepo barierą betonową na nieistniejącym już dzisiaj przejeździe kolejowym. Ta droga leży w całości w pasie drogowym obecnej drogi wojewódzkiej, która zaczyna się na wiadukcie w Kleosinie, tuż przy jednostce wojskowej i w związku z tym, że będzie ona służyła, jako droga serwisowa w przyszłości, po przebudowie drogi wojewódzkiej, jest celowe pozbawienie kategorii tej drogi. Zebraliśmy niezbędne opinie z Zarządów sąsiednich powiatów, opinię Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, jak również opinię Zarządu Województwa Podlaskiego, podpisaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Sprawa podjęcia stosownej uchwały przez Urząd Marszałkowski, jest to kwestia najbliższych posiedzeń Zarządu Województwa Podlaskiego. Takie mam zapewnienie Dyrektorów Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował Wysoką Radę, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
         Również, Komisja Infrastruktury Technicznej, na posiedzeniu w dniu 21 września 2009 roku wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej, o czym poinformował zebranych Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 339/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej /zał. nr 27/.
 
 
Ad 17
            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. 
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła skarga Pana Piotra Roguckiego /zał. nr 28/. W treści tej skargi zawarto uwagi dotyczące działalności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz powołanej przez Dyrektora Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie jednorazowych środków finansowych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Ponieważ w tym czasie nie było zwyczajnego posiedzenia Sesji, skarżący został odrębnym pismem powiadomiony o potrzebie przedłużenia terminu rozpatrzenia zgłoszonych zarzutów /zał. nr 29/. Jednocześnie skierowano wystąpienie do PUP o udostępnienie merytorycznej Komisji dokumentów w tej sprawie /zał. nr 30/, a do Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – z prośbą o dokonanie analizy zgłoszonych zarzutów /zał. nr 31/. Członkowie Komisji, na swoim posiedzeniu w dniu 22 września 2009 roku, dokonali analizy przedłożonych dokumentów, wysłuchali wyjaśnień zarówno Pani Dyrektor, jak też skarżącego – w zakresie jego oczekiwań, co do rozpatrzenia skargi.
          Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o odniesienie się do zgłaszanych zarzutów.
         Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, skarga Pana Piotra Roguckiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku polegała przede wszystkim na tym, że Pan Rogucki złożył do Urzędu Pracy wniosek o wyposażenie stanowiska Pracy. To stanowisko miało mieścić się na bazarze „Włókniarz”. Zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy inaczej jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z udzielania takiej dotacji wyłączone były działalności prowadzone na targowiskach, bazarach, rynkach. Miało to uzasadnienie dość ważne, ponieważ są to miejsca pracy jednoosobowe. Nam zależy przede wszystkim na tym, żeby miejsca pracy, które tworzymy za pieniądze Funduszu Pracy czy Europejskiego Funduszu Społecznego były miejscami w przyszłości generującymi nowe miejsca pracy. Bazary, rynki, to są miejsca pracy rzeczywiście dodatkowe, ale w większości przypadków „na czarno”. Wiele razy spotykam na bazarach bezrobotnych, którzy tam pracują „na czarno”. Przede wszystkim musimy się kierować właśnie tą możliwością tworzenia dodatkowych miejsc pracy w przyszłości trwałością funkcjonowania na rynku pracy i możliwością przetrwania na tym rynku. Jeśli chodzi o bazary jest to dość nietrwałe miejsca pracy. W każdym razie, Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej został uchwalony zgodnie z przepisami prawa przez Powiatową Radę Zatrudnienia. W tym miejscu przyznaję się do pewnego błędu, ponieważ w Regulaminie, co przeoczyliśmy wszyscy, ale odpowiedzialność spoczywa po mojej stronie, a mianowicie w punkcie, w którym napisano jest, że nie udziela się dotacji na działalność gospodarczą na rynkach i bazarach, to jest §5 ust.4 pkt. 3 w nawiasie zapis brzmiał, że wymagany jest punkt stacjonarny. Pan Rogucki powołuje się na przepisy prawne dotyczące Prawa budowlanego, twierdząc zresztą słusznie, że w tym prawie nie ma takiego pojęcia, jak punkt stacjonarny. Nieszczęśliwe sformułowanie spowodowało dość duży zamęt w efekcie. W zasadzie natychmiast podjęłam decyzję o tym, żeby wprowadzić pewne zmiany do tego Regulaminu i wykreślić ten punkt stacjonarny, co nie zmienia oczywiście postaci rzeczy, że rzeczywiście niezbyt logicznym jest udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na bazarach i targowiskach. Mielibyśmy w tym momencie dziesiątki tych osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą na bazarach i nie mielibyśmy szans na to, żeby udzielić dotacji tym osobom, które tak naprawdę potrzebują tych dotacji. Praktycznie mogę powiedzieć jedno, wszystkie pieniądze, które są przeznaczone na dotacje poszłyby na mieszkańców miasta, którzy na takich bazarach mieszczących się w miastach tworzą swoje stanowiska pracy. Rada Zatrudnienia oczywiście argumentację całą przyjęła na posiedzeniu, które się odbyło w lipcu i oczywiście zmiany, które chcieliśmy wprowadzić, zostały wprowadzone przy pełnej akceptacji Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. W każdym razie, Pan Rogucki nie zgadzał się z tym zapisem. Złożył na nas skargę, że nie chcieliśmy mu dać pieniędzy, które mu się należały. Problem jest w tym, że pieniędzy jest ograniczona ilość, kandydatów jest bardzo dużo do otrzymania dotacji, a my musimy się kierować racjonalnością wydatków. Już w tym roku podpisaliśmy 270 umów z bezrobotnymi na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Około 150 wniosków czeka na podjęcie ostatecznej decyzji, w tym kilkadziesiąt wniosków to są już do podpisania umów, albo negatywnie załatwione. Przeprosiłam Pana Roguckiego, który był na posiedzeniu Komisji za to nieszczęsne sformułowanie, co nie zmienia postaci rzeczy, że trudno jest udzielać dotacji na bazary. Pan Rogucki uniósł się ambicją, był bardzo miły i sympatyczny, ale powiedział, że z usług Urzędu Pracy nie będzie już korzystał, nawet, jako pracodawca, bo już działalność rozpoczyna. Ten punkt, który tam jest na bazarze, według Pana Roguckiego jest punktem trwałym, ale w naszej ocenie nie, ponieważ jest to zwykły kontener, gdzie są wydzielone odpowiednie pomieszczenia. Jeszcze problem był w tym, i tutaj też się przyznaję, że natychmiast zmieniłam pewne decyzje, ponieważ problem był w tym, że wniosek nie został rozpatrzony, gdyż w momencie, kiedy Komisja zauważyła, że jest to bazar „Włokniarz”, nie rozpatrzyła wniosku, ze względu na to, że w Regulaminie z mocy prawa ten wniosek odpadał, w związku z tym go nie rozpatrzyła. Ponieważ w tym Regulaminie był błąd i w momencie, kiedy się o tym dowiedziałam, natychmiast kazałam ten wniosek rozpatrzyć. Ponieważ błąd wynikał z naszej winy, wniosek został rozpatrzony, punktów otrzymał 26 i właściwie tylko 1 punkt za mało, żeby Panu Roguckiemu dać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale ja temu Panu powiedziałam na spotkaniu z Komisją Bezpieczeństwa, że nawet gdyby ten wniosek otrzymał 30 punktów, to ten Pan po prostu z mocy tego, że na targowiskach i bazarach nie udzielamy dotacji, tej dotacji by nie otrzymał, bo wniosek autentycznie nie był zły, natomiast jest to miejsce pracy w naszej ocenie, które będzie generowało nowe miejsca pracy. My, od 2004 roku, udzieliliśmy już około 1.000 dotacji i zaledwie 7 dotacji było zwróconych z różnych przyczyn: ktoś nie podjął działalności gospodarczej, ktoś się rozchorował i musiał przerwać tą działalność. Nie dochodziło do żadnej rozprawy sądowej, wszystko zostało dobrowolnie między urzędem a osobą, która dotację przyjęła załatwione. Myślę, że te nasze decyzje, które zapadają: komu dotację przyznać są trafne, bo ilość firm, które się utrzymały na rynku pracy stanowi zdecydowaną większość. One się po prostu rozwijają, teraz Ci ludzie, którzy dostali od nas pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwracają się do nas o następne pieniądze na doposażenie nowych stanowisk pracy, które powstają, na staże, na prace interwencyjne. Mamy w miarę pełne informacje, co się z tymi firmami dzieje. Przeprosiłam Pana Roguckiego za nasz błąd, który był w Regulaminie, natomiast taka była tylko nasza wina”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek zapoznał Wysoką Radę z opinią Komisji w tej sprawie: „Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, po zapoznaniu się z dokumentacją udostępnioną przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz wysłuchaniu wyjaśnień skarżącego, a także Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku nie znalazła podstaw do uznania skargi Pana Piotra Roguckiego za zasadną w części zgłaszanych zarzutów. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.”
         Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. 
         Radny Pan Marian Olechnowicz wyraził swoją wątpliwość: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja zastanawiam się, czy w ogóle powinniśmy głosować, to, co było przeczytane i powiedziane, bo, po pierwsze Pani Dyrektor przedstawiła nam wyjaśnienia, po drugie, Pan, który składał skargę w zasadzie odstąpił od dalszych roszczeń, ponieważ rozpoczął działalność gospodarczą. Dzięki konsekwentnym działaniom tego Pana ujawniono pewne niedociągnięcia Regulaminowe. Dyrektor przyznała, że były one, jak najbardziej racjonalne do poprawienia. Uważam, że Rada Powiatu powinna przyjąć do wiadomości i nie głosować”
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż skarga nie została wycofana, dlatego odpowiedź w formie uchwały powinna być udzielona.
         Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i zarządził głosowanie /zał. nr 32/.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 340/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, uznając ją za bezzasadną /zał. nr 33/.
 
 
Ad 18
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku /zał. nr 34/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zadania, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku zakłada zmiany polegające na zmniejszeniu środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej o kwotę 122.000zł, w związku z informacją Powiatowego Urzędu Pracy, że z dwóch zadań jest możliwe zdjęcie tych środków, tzn. dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej o kwotę 90.000zł i 32.000zł zdjęcie tego zadania z uchwały, z związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji, tj. dokonywanie zwrotu kosztów wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne. W związku z powyższym tą kwotę 122.000zł można przeznaczyć na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i jest propozycja, żeby zwiększyć środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. W tym roku znacznej liczbie osób musieliśmy, mimo zaostrzenia kryteriów przyznawania, odmówić. Część z tych osób jest zainteresowana wyjazdem w IV kwartale stąd ta propozycja. Pozostałą kwotę proponuje się przeznaczyć na zwiększenie środków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne w wysokości 72.000zł. Już od ponad 2 miesięcy odmawiamy przyznania tego dofinansowania z powodu braku środków, mając również na uwadze znaczne ograniczenie wysokości tego dofinansowania. Ta kwota pozwoli na rozpatrzenie złożonych wniosków, oczywiście przy tym ograniczonym dofinansowaniu. Czekamy jeszcze na decyzję PFRON, prawdopodobnie będą jeszcze dodatkowe środki, co umożliwi, mam nadzieję, wspomożenie osób niepełnosprawnych”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował Wysoką Radę, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
         Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, na posiedzeniu w dniu 21 września 2009 roku wydała pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku, o czym poinformował zebranych jej Wiceprzewodniczący - Pan Wojciech Bukłaha.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 341/09 z dnia 24 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku/zał. nr 35/.
 
 
Ad 19
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.      
            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach /zał. nr 36/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach jest konieczna z tego powodu, że Dom Pomocy Społecznej otrzymał już stałe zezwolenie na prowadzenie tego domu i jest możliwość kierowania pensjonariuszy do tego DPS-u. W związku z tym, że został zmieniony typ Domu Pomocy Społecznej z domu dla osób przewlekle somatycznie chorych na dom dla przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku, konieczna jest zmiana w Statucie, polegająca na tym, że obecnie należy określić, że dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Dlaczego zmiana na dwa typy domów? Proszę Państwa, dlatego, że są i takie, i takie osoby. Dla osób w podeszłym wieku wskaźnik zatrudnienia pracowników terapeutyczno –opiekuńczych jest 0,4; dla osób przewlekle somatycznie chorych 0,6. Aby osiągnąć te standardy trzeba było zwiększyć zatrudnienie o 12 osób, a jeżeli byśmy pozostali tylko przy domu dla osób przewlekle somatycznie chorych, należałoby zatrudnić 25 osób, czemu plan wydatków Domu Pomocy Społecznej nie podołał”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Wojciech Bukłaha – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 342/09 z dnia 24 września 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach /zał. nr 37/.
 
 
Ad 20
            Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
            Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego /zał. nr 38/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt tej uchwały, który został Państwo przedłożony jest niejako konsekwencją wcześniej podjętej przez Wysoką Radę decyzji o tym, że budżet na rok 2009 będzie budżetem deficytowym i że planowany deficyt w kwocie 2.500.000zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Wymagają tego przepisy ustawy o finansach publicznych, które mówią o tym, że powinna być jeszcze odrębna, podjęta przez Wysoką Radę uchwała w tej kwestii. Przypomnę, że kwota 2.500.000zł, jako planowany deficyt była przeznaczona na finansowanie inwestycji drogowych, co jest uwidocznione w załączniku nr 3. Tak się składa, że jesteśmy w stanie płynnie finansować wykonywanie zadań inwestycyjnych jeszcze bez uruchamiania kredytu długoterminowego i jak przeliczyłam, pierwsze dni grudnia lub połowa grudnia, to jest ten termin, kiedy tenże kredyt zostanie uruchomiony i pokryje planowany deficyt. Kredyt będzie spłacany w okresie 2010 – 2014, czyli jest zaciągany na lat 5 i w tej chwili podjęcie tejże uchwały umożliwi rozpoczęcie procedury wyłonienia banku w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 343/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego /zał. nr 39/.
 
            Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 21
            Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku została Państwu Radnym przesłana wraz z zaproszeniem na dzisiejsze obrady /zał. nr 40/. Z uwagi na jej obszerność, Pan Starosta poprosił o zadawanie pytań do ww. materiału.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Pytanie wprawdzie nie dotyczy bezpośrednio tego sprawozdania, tej informacji, ale dotyczy uchwały Rady, gdzie niektórzy Radni, w tym również ja, byliśmy przedstawieni, jako kandydaci do Rady Społecznej szpitala Onkologicznego. Ta uchwała nie została zrealizowana. Interesuje mnie, na jakim etapie jest ta uchwała”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Kompetencje w tej sprawie są po stronie Urzędu Marszałkowskiego, jak pamiętam. To Marszałek Województwa Podlaskiego powołuje Radę Społeczną przy danym szpitalu, a my tylko składamy propozycję kandydatów. To, co do nas należało, wypełniliśmy, swoich kandydatów przedstawiliśmy, ale Pan Marszałek z tej propozycji nie skorzystał. Myślę, tak na bieżąco, to musielibyśmy Urząd Marszałkowski zapytać, jaki jest stan aktualny. Postaramy się odpowiedzieć na kolejnej Sesji”.
Innych pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.
 
Ad 22
Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku została Państwu Radnym również przesłana wraz z zaproszeniem na dzisiejsze obrady /zał. nr 41/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ Zarząd spotyka się co najmniej raz na tydzień i przeważnie przedmiotem obrad jest od 30 do 60 punktów i parę godzin pracujemy, więc proporcjonalnie uchwał Zarządu jest dużo więcej, z uwagi na obszerność tego materiału również poproszę o pytania”.
Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.
 
 
Ad 23
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu korzystania przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku z usług telefonii komórkowej.
         Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu korzystania przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku z usług telefonii komórkowej /zał. nr 42/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do chwili obecnej jest użytkowanych w Starostwie kilka komórek na doładowanie z karty. Jak wszyscy wiemy, to doładowanie nie jest najbardziej ekonomicznym sposobem rozliczania się z rozmów telefonicznych, w związku z tym chcielibyśmy przekształcić te telefony na obsługę abonamentową. W tej chwili oferta sieci komórkowych „oferta dla firm” wymaga zawarcia umowy na okres 24 miesięcy, w związku z tym zawarcie takiej umowy pociągnęłoby za sobą zaciągnięcie zobowiązań do płatności w roku 2010 i 2011. Stąd propozycja podjęcia takiej uchwały, abyśmy mogli przekształcić te telefony, które są na ten sposób bardziej ekonomiczny. Założeniem jest, że Pan Starosta określi limit rozmów na te komórki służbowe i oczywiście kwoty przekroczenia będą rozliczane z wynagrodzenia pracowników korzystających z tych komórek. Zakładamy, że powinniśmy się zmieścić w kwocie 10.000zł rocznie. W tej chwili było to na poziomie 8.000zł, z tym, że planowane jest zwiększenie liczby tych komórek dla osób, które naprawdę potrzebują komórek do celów służbowych”.
         Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o wyjaśnienie, w jakiej sieci są obecnie komórki służbowe i czy Starostwo ma zamiar przekształcić w abonament te komórki w tej samej sieci.
         Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „W tej chwili, z czterech służbowych komórek, bo tyle tylko ich jest w Starostwie, trzy nie są już związane żadną umową, a jedna lada chwila wygasa”.
         Radny Pan Zenon Żukowski uściślił: „Chodzi mi o to, że między sobą można rozmawiać za darmo, jeżeli w jednej sieci są rozmowy, więc warto byłoby pewne elementy oferty wykorzystać”.
         Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Jest założenie, oczywiście, że wszystkie te telefony będą w jednej sieci i będą korzystać z możliwości porozumiewania się nieodpłatnie między sobą”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu korzystania przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku z usług telefonii komórkowej.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 344/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu korzystania przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku z usług telefonii komórkowej/zał. nr 43/.
 
         Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił wniosek o 5 minutową przerwę.
 
Ad 24
            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego.
         Pani Teresa Popławska – Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zreferowała Wysokiej Radzie propozycję podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego /zał. nr 44/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przygotowałam projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego. Chciałam poinformować, że wynagrodzenie to nie było regulowane od 2006 roku. W tej chwili, od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje nowa ustawa o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie RM z 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 roku Nr 50, poz.398). W projekcie uchwały proponuje się ustalić nowe wynagrodzenie od dnia 1 września 2009 roku. Wynagrodzenie dotychczasowe było w kwocie 10.134zł brutto, a w projekcie ta kwota wynosi 11.120zł, jest to o 986zł różnicy in plus”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o udzielenie odpowiedzi: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, czy może mi Pani odpowiedzieć procentowo, w tym roku pracownicy i dyrektorzy ile dostali podwyżki”.
         Pani Teresa Popławska – Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wyjaśniła: „To jest porównywalna procentowa zwyżka wynagrodzenia, około 8%.”
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Czy taką samą podwyżkę otrzymał Wicestarosta, a nieetatowi członkowie Zarządu, jak”.
         Pani Teresa Popławska – Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wyjaśniła: „To znaczy, trudno mi w tej chwili naprawdę tak indywidualnie odpowiedzieć, ale myślę, że gdzieś w tych granicach. Nieetatowi członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia, tylko diety, jak Radni”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Czy orientowała się pani, jeśli chodzi o inne Starostwa, jak kształtują się wynagrodzenia starostów”.
         Pani Teresa Popławska – Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wyjaśniła: „Orientowałam się, jeśli chodzi o wynagrodzenia starostów poszczególnych starostw i dla przykładu Starosta Moniecki ma maksymalne wynagrodzenie, czyli ma wyższe wynagrodzenie od wynagrodzenia naszego Starosty. Najwyższa kwota, jaka może być to jest 12.860zł. Ja się orientowałam w naszych sąsiednich starostwach i także w starostwach w Polsce i wiem, że nie jest to kwota wygórowana”.
         Radny Pan Zenon Żukowski , jako Przewodniczący Klubu PiS i LPR, stwierdził: „Proszę Państwa, biorąc pod uwagę sytuację, że w 2010 roku zupełnie możliwe, że zabraknie pieniędzy na podwyżki, porównując wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i starostów ościennych, wielkość zadań i zagadnień, z którymi boryka się nasz Starosta, biorąc pod uwagę też to, żeby Pan Starosta nie szukał dodatkowych źródeł zarobkowania, proponujemy, by składniki wynagrodzenia wyglądały następująco: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.400zł; dodatek funkcyjny w kwocie 2.000zł; dodatek specjalny kwocie 2.400zł miesięcznie. Jeśli zaś chodzi o dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego wiadomo, że będzie zależała od poprzednich składników. To dałoby kwotę 12.080zł. Mamy takie możliwości, Starosta Moniecki ma więcej, więc nie czujmy dyskomfortu. To jest nasza propozycja, wnioskujemy o jej przyjęcie. Jeżeli potrzebne są dodatkowe zmiany w uchwale, ja sądzę, że pracownicy poradzą sobie z tym tematem”.
         Pani Teresa Popławska – Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Białymstoku dodała: „Proszę Państwa, ja mam wypisane maksymalne kwoty, więc możemy pozostać przy tej propozycji, ale musimy nieco zmienić rozkład tych pieniążków, bo maksymalne wynagrodzenie zasadnicze wg. rozporządzenia to jest 6.200zł i ta kwota nie może być wyższa. Możemy jednak do dodatku specjalnego dołożyć te 200zł, bo on maksymalnie wynosi 3.320zł, a u nas będzie wynosił 2.600zł”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o wypowiedzenie się Skarbnika Powiatu Białostockiego – Pani Marii Borodziuk w kwestii zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na ten cel.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego stwierdziła: „Jesteśmy przygotowani na taką podwyżkę dla Pana Starosty, bez żadnych zmian w budżecie”.
         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poddał pod głosowanie poprawkę Klubów do projektu uchwały obejmującą propozycję finansową odczytaną przez Przewodniczącego Klubów Pana Zenona Żukowskiego. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
         Następnie Przewodniczący obrad poprosił o odczytanie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 345/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego /zał. nr 43/.
 
 
Ad 25
            Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn odczytał Wysokiej Radzie interpelację i złożył ją na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego. Interpelacja dotyczy wygospodarowania kwoty około 40.000 zł na zabezpieczenie drogi powiatowej w Czarnej Białostockiej od ul. Fabrycznej do Pierekał /zał. nr 44 /.
Chciałbym się zwrócić do Zarządu, ażeby znalazł kwotę około 40.000zł. Chodzi o taką rzecz, że droga w Czarnej Białostockiej od ul. Fabrycznej do Pierekał jest w tragicznym stanie. Ja rozmawiałem z Dyrektorem Zarządu Dróg, który stwierdził, żeby to polać smołą i piaskiem posypać, to jest koszt około 40.000zł, może 30.000zł. Jeżeli się tego nie zrobi, ta droga się rozsypie i wtedy na pewno trzeba będzie więcej pieniędzy w to włożyć. Najprawdopodobniej, zawsze są jakieś przychody np. za zajęcie pasa drogowego, za inne rzeczy. Dlatego też zwracam się do Zarządu, ażeby taką kwotę na ten odcinek krótki drogi, ponieważ Radni w Gminie również do mnie z tym problemem się zwracali, żeby właśnie tą smołą utrwalić tą nawierzchnię, żeby się nie rozsypała. Ona jest cała popękana, jak zacznie się już sypać, to nikt jej nie uratuje. Bardzo proszę o rozpatrzenie tej sprawy”.
         Kolejne interpelacje złożył Radny Pan Antoni Bogdan: „Panie Starosto, Szanowni Radni, ja tu tych interpelacji po wczorajszej Sesji w Urzędzie Miasta i Gminy w Choroszczy nazbierałem gromadę. Te interpelacje będą w imieniu moim i Pana Żmujdzina, bo pisaliśmy je razem i jeżeli czegoś tu nie dopowiem, to Pan Żmujdzin uzupełni.
         Pierwsza sprawa, to przeniesienie znaku na drodze powiatowej w miejscowości Zaczerlany po jednej i po drugiej stronie, przesunięcie jednego w kierunku Zawad, drugiego w kierunku Choroszczy, ponieważ wieś się rozbudowuje i Ci którzy chcą znaleźć mniejsze numery, które są przed znakiem błądzą, nie wiedzą gdzie to jest. Rozmawiałam już z Panem Dyrektorem, który przyznał, że jest to zasadne.
         Następna sprawa to, przy nowo budowanej drodze, Szosie do Kruszewa, nie uwzględnione zostało przejście dla pieszych w miejscowości Krupniki. Tam jest taka sytuacja, że chodnik wiodący do szosy kończy się na rowie i przystanek jest po drugiej stronie, i mieszkańcy i dzieci muszą przechodzić przez szosę i iść ulicą dalej w kierunku kolonii Krupniki, żeby wejść na tą ścieżkę rowerową. Propozycja mieszkańców jest, żeby po prostu zrobić na rowie przejście do ścieżki i zrobić przejście przez ulicę.
         Kolejna sprawa, to brak jest dla samochodów PKS zatoczek, ani jednej zatoczki na tej szosie nie ma, szosa jest dość wąska, bo chyba 5 metrowa i w przypadku, kiedy autobus się zatrzymuje stwarza zagrożenie dla wysiadających i wsiadających. Ponadto, pobocze wąskie, głębokie rowy i ten autobus będzie musiał prawie zatrzymywać się na środku, żeby pasażerowie mogli do niego wejść i wyjść. Także prosimy o rozważenie możliwości wybudowania tych zatoczek.
         Następna sprawa, to już interweniowałem poprzednio w tej sprawie, uzupełnienie nawierzchni chodnika na przejeździe przez rzekę Horodniankę w ul. Piaskowej oraz zrobienie przejścia w ul. Zastawie przy ul. Piaskowej na drugą stronę jezdni, ponieważ tamtego przejścia nie ma, postawienie znaków i zrobienie przejścia, chodnik się kończy a przejścia nie ma.
         Kolejna sprawa, to ul. Sienkiewicza, od wielu lat, chyba od 4 lat została zbudowana Stacja Kontroli Pojazdów, został zniszczony chodnik i między gminą i powiatem krążą pisma, nie ma komu tym się zająć, prawdopodobnie ostatecznie powiat z gminą porozumiał się w tej sprawie i mają wspólnie to wykonać, ale chodzi o to, żeby tam zrobić wjazd i wyjazd dla pojazdów wyjeżdżających i wjeżdżających, a pośrodku postawić barierki, żeby nie doszło tam do wypadku.
         Następna sprawa to przy drodze powiatowej w miejscowości Ruszczany są suche jesiony w ilości sztuk 6, gałęzie z tych jesionów suchych spadają na szosę i są zagrożeniem dla jadących pojazdów. Jest wniosek o ścięcie tych drzew.
         Kolejną sprawą to jest sprawa Szosy do Kruszewa, kończy się ona na zerwanym moście. Przy wjeździe do wsi Kruszewo jest skręt w lewo, a na wprost ta droga prowadzi i tam stał znak zakaz ruchu, żadnego innego zabezpieczenia nie ma. Ostatnio wjechały tam TIRy, dojechały do samej rzeki do zerwanego mostu i mieszkańcy mieli ogromne problemy, żeby je wycofać stamtąd, ciągnikami je wyciągali. Jest propozycja, aby postawić jakiś krąg ze żwirem, albo inne zabezpieczenie, na przykład zrobić trwałe barierki, żeby tam samochody osobowe ewentualnie mogły dojechać, ażeby nie mogły przejeżdżać ciężarowe samochody”.
Następnie, głos zabrał Radny Pan Zenon Żukowski: „Na poprzedniej Radzie złożyłem pytanie, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Czy mogę oczekiwać odpowiedzi, a pytanie dotyczyło naprawy i utwardzenia drogi Wasilków – Jurowce, przy okazji budowy drogi S-9, gdzie ta droga w kierunku Wasilkowa i w kierunku Jurowiec, tych starych Jurowiec została po prostu zniszczona. Czy jakieś kroki Pan w tym kierunku podjął, czy mam interpelację składać w tym temacie”.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, temat został rozpoznany, zgłoszony i oto odpowiedź: od dawnej drogi krajowej Białystok – Korycin – Augustów, od granicy pasa drogowego w kierunku do Wasilkowa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został nieprzekazany, a sprzedany pas gruntu drogi powiatowej na długości ok. 250mb. Ta działka zmieniła właściciela, jak również od granicy dawnego pasa drogowego drogi krajowej Białystok – Korycin – Augustów w kierunku wsi Jurowce na długości ok. 130m działka zmieniła właściciela. Te najbardziej zniszczone odcinki drogi będą przebudowane w ramach budowy drogi krajowej nr 8 inaczej S-8. Pozostałe odcinki drogi, ul. Wiejska w Jurowcach, od końca tej działki, która stała się własnością Generalnej Dyrekcji, jak również ul. Wasilkowska w Jurowcach, od końca tej działki, która stała się własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych wyeksploatowaniu uległy pod wpływem ruchu, jaki się po nich odbywał niekoniecznie związanego z budową drogi krajowej nr 8. Ja tą sprawę z Burmistrzem Wasilkowa wiele miesięcy temu omawiałem i oczekiwałem od niego wystąpienia z propozycją współfinansowania wykonania wzmocnienia tych odcinków dróg. Z uwagi na różne sprawy, w tym napięte budżety finansowe, Burmistrz Wasilkowa nie wystąpił z taką propozycją. Ja wiem, że ta droga ma ponad 20 lat. O tym, że te odcinki, które stały się Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewniam, że będą przebudowane, od strony Wasilkowa to będzie do drugiej latarni przy chodniku, który kilkanaście lat temu wykonywaliśmy”.
Radny Pan Zenon Żukowski ad vocem zwrócił się do Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:„Panie Dyrektorze oczekiwałem zupełnie innej odpowiedzi, a związanej z tym, że Pan rozmawiał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie i co oni są w stanie nam pomóc, a nie Pan, jakby sumuje, że ja to widziałem i ja też to widziałem i śmiem twierdzić, że w kierunku Wasilkowa to jest troszeczkę dalej jest ta droga zniszczona, nie do jazdy w ogóle prawdę mówiąc, przynajmniej strona prawa, jak się jedzie z Wasilkowa,  nie do jazdy. Jeżeli chodzi o ul. Wiejską w Jurowcach, to jest sprawa rozmowy, dlaczego boimy się rozmowy z Generalną Dyrekcją skoro to ich samochody rozjeździły tą drogę. Ja składam wniosek do Zarządu, aby zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ to jest autentyczne zniszczenie drogi powstałe w wyniku prac wykonywanych na S-8 bo na tym odcinku, bo to jest naprzeciwko mostu. Tam, gdzie powstawał most, niestety, ale najcięższe pojazdy wjeżdżały w kierunku ul. Wiejskiej w Jurowcach, dosyć głęboko i to widać po drodze brukowcowej, jaka tam jest na terenie Jurowiec”. 
Następnie, Radny Pan Antoni Bogdan uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź zgłosił dwie sprawy: „Jedna, to jest taka, że na Gminie Choroszcz, a szczególnie we wsi Dzikie wycinane są lasy i później właściciel występuje, nie wiem do kogo, czy do Lasów Państwowych, czy do Starostwa Powiatowego, ale występuje o zmianę przeznaczenia z leśnego na rolne, otrzymuje takie pozwolenie, niezgodne z planem zagospodarowanie przestrzennego gminy. Kiedy ma rolne, po jakimś czasie występuje o zmianę przeznaczenia na działkę budowlaną. W ten sposób niszczą nawet 100-letnie drzewa, nikomu nic nie zgłaszając. Jest prośba, jeżeli to Starostwo wydaje takie decyzje, żeby takie decyzje nie były wydawane. Druga sprawa, to w ul. Mickiewicza, na zakręcie między Choroszczą a Nowosiółkami tam woda ciągle stała po deszczach i był czas, kiedy juz coś tam było poprawione, tej wody już nie było, prawdopodobnie przepusty są zapchane. Jest prośba, aby przeczyścić te przepusty. Dziękuję”.
Radny Pan Romuald Wiszniewski zabierając głos stwierdził:„Panie Przewodniczący, Członkowie Zarządu, Panie Starosto, ja tak ogólnie i do Pana Dyrektora i do Zarządu, bo jak przejrzałem tą informację o inwestycjach na drogach 2009, jak otrzymałem i Wieloletni Plan Inwestycyjny, niestety Gmina Zabłudów, gdzie jest na 5 miejscu pod względem długości dróg powiatowych, przez te 3 lata, to nie mam z czym wystąpić, jak będę na Sesji w Gminie 29 września br.. Chciałbym wrócić do pisma, które skierował Pan Burmistrz, a ja je mam też, co dalej z rozmowami z ukończeniem ul. Chodkiewicza? Trzeba byłoby zacząć po 15 latach pomyśleć zakończyć powiatową ul. Sikorskiego, gdzie jest do połowy zrobiona, a dalej stop, trzeba przerobić tam całkowicie. Co dalej, a dopiero na 2011 rok jest planowane Protasy - Folwarki Wielkie coś robić, jak zrobiono kawałeczek drogi w Dobrzyniówce to dalej stop, nie ma nic. Co dalej z prośbą też, która była w tym piśmie, jak dalej biegną rozmowy Halickie – Dojlidy z miastem Białystok. Wrócić by się przydało wspólnie z Juchnowcem do drogi Wojszki – Stanisławowo. Tam są wypadki, i tu już mówię z poziomu jakby pożarniczego ratownictwa drogowego, tam trzeba wrócić. Następną rzeczą, że w tej chwili, jak się kurzy żużlówka gminna  i żwirowa Zabłudów, gdzie przyjeżdżają rolnicy we wtorki z Łap, Suraża, Zabłudów, Nowosady do właśnie tej szosy, trzeba jechać przez Białystok, bo samochód jest cały biały, jak przejedzie się tą szosą, czy gminną, czy naszą powiatową. Nie ma przebicia, ewentualnie trzeba przez Białystok koło robić do łap, czy w tamtą stronę dla mieszkańców z Gródka, Michałowa też i zabłudowskiej gminy lub aż przez Rzepniki. Dalej się wpada znowu na żwirowe. Kiedyś było mówione, parę lat temu, że trzeba połączyć te trzy gminy w tamtym kierunku. I tak, dla przykładu Pawły – Dawidowicze, co się zrobi w tym roku, dalej stop na 2010 na gminie Zabłudów. 3-go Maja – dziękuję serdecznie za umieszczenie znaków i zakończenie, i prosiłbym bardzo, że jak są rozmowy z Burmistrzem, ewentualnie z Wiceburmistrzem i Gminą Zabłudów, żebyśmy, chociaż my Radni, wiedzieli, co i jakie rozmowy są. Czasami są one wyprzedzane, ewentualnie wyłapywane i my, jako Radni nie wiemy na ten temat. Prosiłbym bardzo o zauważenie Gminy Zabłudów z piątym miejscem. Członkowie Zarządu, naprawdę prośba o zauważenie Gminy Zabłudów, duża prośba. Przez 4 lata nie ma czym się pochwalić na Gminie Zabłudów. Dziękuję serdecznie”.
Następnie, głos zabrał Radny Pan Marcin Oblacewicz:Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Zarządzie, Panie Dyrektorze powtarzać już nie będę, bo trochę mnie Pan Radny Wiszniewski akurat w tych sprawach ubiegł, niemniej jednak przychylam się do tego. Ponadto, chciałbym zgłosić inną interpelację: Zwracam się z wnioskiem o wykonanie remontu części drogi powiatowej nr 1490B, na odcinku Krynickie – Zabłudów” /zał. nr 45/.
„Chodzi mi tu o najgorszy odcinek, który położony jest od końca wsi Krynickie w kierunku Zabłudowa i stanowi on około 1300mb. Droga ta jest wykonana w technologii powierzchniowego utrwalenia. Po prostu jest to smoła z kamieniami. Ta droga, poza krótkim odcinkiem, gdzie przed kilkoma laty została położona nakładka z betonu asfaltowego, droga ta została zbudowana przed około 25 laty i w tym czasie odbywały się prace polegające na łataniu dziur. W ostatnim czasie stan nawierzchni uległ takiemu pogorszeniu, iż nie ma jednolitej powierzchni, a mianowicie same łaty, które ulegają niszczeniu i wymagają ciągłej poprawy. Stan ten ulega jeszcze większemu pogorszeniu w okresie zimowo – wiosennym, kiedy to ekipy remontowe nie nadążają z uzupełnianiem ubytków. Dotychczasowy sposób przeprowadzania prac remontowych, moim zdaniem, oprócz generowania wysokich kosztów, nie przynosi wymiernych korzyści w dłuższym okresie, a jedynie na krótko poprawia przejezdność tej drogi. Jestem przekonany, iż ciągłe ponoszenie dużych kosztów na doraźne remonty jest bezcelowe i można porównać to do „syzyfowej pracy”. Moim zdaniem najlepszym wyjściem z tej patowej sytuacji, byłby gruntowny remont polegający na położeniu warstwy betonu asfaltowego na istniejącą nawierzchnię, który rozwiązałby ten problem na wiele lat. W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku, a tym samym o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2010 rok”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zabierając głos w tym punkcie stwierdził:„Mam dwie interpelacje są prostsze. Może ja się trochę się powtórzę, ale składałem ją kilka miesięcy temu. Chodzi o wprowadzenie zakazu wjazdu rowerom na odcinku drogi wojewódzkiej w miejscowości Ogrodniczki, tj. ten jeden zakaz, i drugi z kolei zakaz wjazdu rowerów na drodze wojewódzkiej, na odcinku od tablicy wjazdowej do Supraśla, aż do cmentarza. To są dwa bardzo kolizyjne odcinki i niebezpieczne, jeśli chodzi o życie, nie tylko zdrowie rowerzystów, którzy w tym miejscu pokonują drogę publiczną wojewódzką. Ja ten temat sygnalizowałem wcześniej, przy sprawozdaniu Komendanta Miejskiego Policji. Było to wtedy poruszane, ale mam wrażenie, że umknęło uwadze. W tej chwili składam oficjalnie ta interpelację o wprowadzeniu zakazów na drodze wojewódzkiej. Pewnie jest to skierowane do Zarządu, aby on dalej uruchomił tą procedurę.
Druga interpelacja moja, skoro rzeczywiście mamy ten etap, kiedy Starostwo otrzymało ISO i skoro tak dobrze się rozwijamy, ja wnioskowałbym, jako interpelację o to, by naprawdę poprawić system nagłośnienia na tej sali”.
Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 26
Przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV i XXXV Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 25 czerwca 2009 roku. Kolejne nadzwyczajne Sesje odbyły się w dniach 16 lipca 2009 roku i 3 września 2009 roku. Protokoły były wyłożone do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXIII/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXIV/09 z dnia 16 lipca 2009 roku.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXV/09 z dnia 3 września 2009 roku.
 
Ad 27
            Sprawy różne.
         W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski odczytał zebranym treść pism, które wpłynęły do Rady Powiatu:
1)    Uchwały Nr 434/09 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2009 rok /zał. nr 46/.
         Kilka słów wyjaśnienia złożył Wysokiej Radzie Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to jest to, o czym wspominałem w sprawozdaniu z prac Zarządu w ostatnim okresie. Budżet PUP składa się z dwóch części, pierwsze pieniądze, które idą na działalność i drugie, które przechodzą przez budżet powiatu to jest Fundusz Pracy i w tamtym Funduszu Pracy na razie zagrożenia nie ma. Są też pieniądze na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych i tutaj ze 2 mln brakuje. Jest to zadanie Wojewody i do niego systematycznie występujemy i na razie jeszcze na ten miesiąc środki mamy. Natomiast był przyjęty budżet Urzędu Pracy na rok 2009. Założenie było takie, że finansujemy to proporcjonalnie do liczby ludności. Białystok dostaje na Urząd Pracy swoją pulę i tą pulę przekazał, natomiast my proporcjonalnie do liczby dajemy swoją. Natomiast koszty urzędu różniły się, były większe w założeniach o ponad 300.000zł. Były porozumienia ustne, były propozycje pisemne, na które miasto do dzisiaj nie odpowiedziało i mamy 3 miesiące do końca roku i brakuje nam pieniędzy. Stąd, Zarząd zadecydował, że blokuje wydatki Urzędu Pracy i takie zmiany w budżecie będziemy proponować w następnym miesiącu. Pani Dyrektor PUP na 3 miesiące przed końcem roku staje w takiej sytuacji, że raptem ma 300.000zł mniej. My przeanalizowaliśmy sytuację i mamy do wyboru, albo zablokować te wydatki, albo dołożyć z własnych pieniędzy, a jednak 2/3 kosztów jest związanych z funkcjonowaniem Urzędu Pracy na terenie miasta. Występowaliśmy kilkakrotnie do Pana Prezydenta na piśmie. Tymi sprawami zajmuje się Wiceprezydent Pan Arłukowicz i pomimo ustnych ustaleń, pozytywnych dla całej sprawy, pomimo tego, że Pan Prezydent Truskolaski jest szefem Rady Zatrudnienia, czyli zna sprawę, do dzisiaj pieniędzy nie mamy. Dzisiaj w mieście jest Sesja i zorientowaliśmy się, że w porządku obrad też nie ma tego tematu, czyli na dzisiejszej sesji też nie zostanie to wprowadzone. W związku z tym, to nie jest tak, że my nie lubimy Powiatowego Urzędu Pracy, tylko muszą być rozsądne granice i stąd te działania. Myślę, że sytuacja będzie się rozwijać w ciągu najbliższych tygodni i zobaczymy, co z tego wyniknie. Będziemy na bieżąco Wysoką Radę informować”.
2)    Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku  o pozytywne zaopiniowanie wyodrębnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku Centrum Aktywizacji Zawodowej /zał. nr 47/.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż jest to typowy wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj jest sytuacja taka, że są pewne rozstrzygnięcia ustawowe, które mówią, że do końca 2010 roku takie Centrum powinno powstać. Natomiast w uproszczeniu można powiedzieć, że PUP prowadzi działalność decyzyjną i tutaj wydaje około 60.000 decyzji. Są oczywiście pojedyncze skargi, odwołania od decyzji, ale generalnie jest w porządku. Natomiast druga część, to jest ta sfera aktywnych form zwalczania bezrobocia: różne szkolenia, kursy, dofinansowania itd. W tej chwili w sferach rządowych jest przyjęta taka koncepcja, żeby tą część wydzielić, co praktycznie sprowadza się do tego, żeby podzielić urząd na pół i jedna część to będzie ta część administracyjna do wydawania decyzji, a druga część to będzie aktywne pośrednictwo pracy i inne formy. Sądzę, że to jednak będzie się wiązało ze wzrostem zatrudnienia, natomiast my nie mamy w tej chwili nadmiaru pieniędzy. Myślę, że co do samej idei, żeby Centrum zostało utworzone, z czasem będziemy to pozytywnie opiniować, natomiast kiedy, za jakie pieniądze i w jakiej skali – to poprosimy Panią Dyrektor o szczegółowe wyjaśnienia, bo ten temat wpłynął do nas dopiero wczoraj”.
3)    Pismo, które wpłynęło wczoraj faksem od Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie rozważenia możliwości propozycji formy i sposobu nabycia nieruchomości obiektów poszkolnych przy ul. Gródeckiej w Michałowie /zał. nr 48/.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz złożył wyjaśnienia: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Burmistrz zwrócił się pismami do Zarządu z prośbą o rozważenie możliwości przekazania budynku, który jest w zasobie Zespołu Szkół w Michałowie. Dotyczy to budynków na ul. Gródeckiej, czyli: kotłownia, internat i budynek szkoły. Pan Burmistrz ma takie plany, żeby ewentualnie przy koncepcji budowy krytej pływalni rozszerzyć zakres usług i robić tam jeszcze działalność o charakterze sportowym z wykorzystaniem internatu na miejsca noclegowe i plus pomieszczenia na jakąś odnowę biologiczną i inne tego typu zajęcia. Radni przyszli do mnie wczoraj z Panem Przewodniczącym Rady. Poprosiłem, żeby to zostało doprecyzowane, bo była ogólna dyskusja na Komisji Infrastruktury Technicznej oraz na Komisji Oświaty. Myślę, że takie bezpośrednie spotkanie naszej Komisji i przedstawicieli władz Michałowa, dałoby lepsze możliwości poznania zamiarów i podjąć jakąś decyzję. To pismo jest konsekwencją tego spotkania, gdzie powiedziano, że są równe możliwości nabycia. Pan Burmistrz przedstawił taki harmonogram, w którym oczekuje w miarę szybkiej wyceny, a następnie jakichś deklaracji o przekazaniu budynku, z tym, że to przekazanie wg. tej informacji od Radnych nie musiałoby nastąpić natychmiast. Szkoła mogłaby jeszcze rok tam funkcjonować. Chciałby to zadeklarować występując do programu. Pan Burmistrz sądzi, że ma bardzo duże szanse, żeby pozyskać środki, aby coś ciekawego w Michałowie zbudować. Myślę, że jest to dosyć poważna oferta i warto byłoby się spotkać i porozmawiać, bo z tego, co Radni przedstawiali, byłaby to, moim zdaniem, szansa na rozwój Gminy, a tym samym Powiatu Białostockiego. Wiem też, że nasi Radni również rozmawiali z Panem Burmistrzem”.
         Radna Pani Anna Grycuk zabierając głos w sprawie podkreśliła: „W imieniu własnym oraz Radnego Pana Jana Kaczmarka, chciałabym złożyć taki wniosek do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego: Zwracamy się z prośbą o pilne wypracowanie koncepcji zagospodarowania budynków poszkolnych przy ul. Gródeckiej w Michałowie lub rozpatrzenie propozycji Burmistrza Michałowa dotyczącej ich przejęcia i zagospodarowania” /zał. nr 49/.
         Pani Anna Grycuk dodała: „Nasza intencja jest taka, żeby poważnie pochylić się nad tym tematem, zastanowić się, co dalej z tymi obiektami, bo chyba nie ma realnych szans na to, żeby te budynki komuś sprzedać – prywatnemu inwestorowi za duże pieniądze. Obiekty te stoją puste, niszczeją, a myślę, że ta propozycja Pana Burmistrza jest naprawdę warta rozpatrzenia, stąd propozycja zaproszenia Pana Burmistrza i Radnych Michałowa na to spotkanie”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż jest to typowa sprawa, która powinna trafić do pracy na posiedzeniu Zarządu Powiatu, natomiast cała dokumentacja zostanie również przekazana do Komisji Infrastruktury Technicznej.
         Radny Pan Jan Ambrożej zaznaczył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jestem również za tym, żeby coś zrobić z pustymi budynkami, które stoją, ale ja myślę, że do tej sprawy trzeba włączyć Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie, który był na Komisji Oświaty i twierdził co innego. W budynku przy ul. Gródeckiej są lekcje, tam jest szereg spraw, które trzeba dograć. Nie można tak lekko oddać lub sprzedać. Pani Wicedyrektor tłumaczyła mi, że zamierza się jeszcze dwa kierunki wprowadzić, dwie klasy i wtedy, gdzie możemy pójść. Jeżeli ten budynek ma stać pusty, to trzeba go zagospodarować”.
4)    Pismo Młodzieżowego Klubu Sportowego „Sprząśla” w Supraślu w sprawie pomocy w uzyskaniu od Zarządu Powiatu odpowiedzi na zapytanie w sprawie pozostawienia części majątku na opuszczanej nieruchomości /zał. nr 50/,
5)    Pismo Rad Sołeckich wsi Klepacze, Niewodnica Kościelna, Baciuty Kolonia, Mińce, Czaplino, Trypucie i Tołcze zapraszające na spotkanie w sprawie omówienia możliwości ujęcia w planach budżetowych na rok 2010 środków na dokończenie budowy utwardzonej nawierzchni drogi powiatowej nr 1550B na odcinku Klepacze – Niewodnica Kościelna /zał. nr 51/.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski złożył zebranym wyjaśnienia: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, spotkanie odbyło się w Trypuciach. Brało w nim udział 7 sołectw, uczestniczył w spotkaniu także Burmistrz Choroszczy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy, Radni z Gminy Turośń Kościelna i Choroszcz. Kwintesencja jest taka, że Burmistrz Choroszczy powiedział na spotkaniu, że zamierza w roku 2010 przeznaczyć 500.000zł na przebudowę drogi z Niewodnicy Kościelnej do Klepacz. Oczekuje na współpracę z Powiatem Białostockim. Gmina Turośń Kościelna reprezentowana na spotkaniu przez Sekretarza Gminy nie zadeklarowała środków.
         Radny Pan Zenon Żukowski w sprawach różnych zgłosił prośby: „Mam dwie prośby, jedna do Pana Przewodniczącego Rady. Przedstawienie skargi przez osobę skarżoną Radzie Powiatu jest, co najmniej niezręcznością. Czuliśmy z tego powodu dyskomfort. Mam prośbę kolejną do Zarządu, o to, żeby nie załatwiać z miastem Białystok spraw konfrontacyjnie, jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, ponieważ ostrzeżeni przykładem innych powiatów i sytuacji nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, w której powstaną dwa odrębne urzędy pracy, dwa problemy. Proszę o szeroką rozwagę przy tych rozmowach”.
         W sprawach różnych, Radny Pan Jan Piotr Dajda zaprosił wszystkich zebranych na Dni Kultury Katolickiej, które odbędą się w Tykocinie, w dniach 9-11 października 2009 roku /zał. nr 52/. W programie przewidziany jest między innymi wernisaż wystawy fotograficznej Arturo Mari i Adama Bujaka „Promieniowanie świętości”, pokaz filmu „Pójdź za mną. Testament Jana Pawła II” w reżyserii Wandy Różyckiej- Zborowskiej oraz spektakl słowno-muzyczny „Zło dobrem zwyciężaj”.
         Następnie, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu – Pan Marek Żmujdzin poinformował zebranych, iż Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystki i Rozwoju Powiatu zapoznała się z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczącym problematyki przekazywania gruntów leśnych w zarząd Lasów Państwowych: „Komisja zaniepokojona jest niewłaściwym gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa, w związku z powyższym zwraca się do Zarządu Powiatu Białostockiego o przygotowanie stanowiska w formie interpelacji poselskiej dotyczącego działek niechcianych przez Lasy Państwowe i o zmianę ustawy o gospodarowaniu tymi działkami. Chodzi o to, żeby te grunty leśne, niechciane przez Lasy Państwowe przekazać do samorządów. To taka mniej więcej byłaby treść tego wystąpienia poselskiego. Trzeba to przekazać któremuś z Posłów, aby dalej tą sprawę prowadził. Dziękuję”.
         Radny Pan Romuald Wiszniewski poinformował zebranych: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja byłem także na Komisji Bezpieczeństwa i wyszedł taki wniosek, planowany jest budżet na przyszły rok, prośbę składam w imieniu całej Komisji, bo potwierdziliśmy, żeby po 10 latach, a dzisiaj dużo dyskusji było o pożarnictwie, o Ochotniczych Strażach Pożarnych, możliwości zakupu jakiegoś sprzętu, dla każdej Gminy to samo, ze środków z ochrony środowiska i przekazanie z logo Starostwa, czy piły, czy węże, czy coś innego i przekazać to, że to jest dla nich. Taki chyba prezent po 10 latach należy się im. Dziękuję bardzo, prosiłbym bardzo wziąć to pod uwagę”.
         Innych spraw różnych nie zgłoszono.
 
Ad 28
            Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXVI Rady Powiatu III kadencji, w dniu 24 września 2009 roku, o godz. 1630.
 
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-09-2009

Data udostępnienia w BIP: 02-11-2009 14:29

Data modyfikacji informacji: 02-11-2009 14:29