XXXII/09 z dnia 28.05.2009r.

Or.V.0041-32/09
 
 
Protokół Nr XXXII / 09
z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 28 maja 2009  roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 28 maja 2009 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXXII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego zaproponował:
·       przenieść informacje jednostek na początek obrad jako pkt.4,5,6
·       zdjąć z porządku obrad pkt 5: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·       w to miejsce wprowadzić jako pkt 8:Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·       wprowadzić jako pkt 9: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie – Mostowlany.” Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·       wprowadzić jako pkt 10: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
 1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku za rok 2008.
 5. Przyjęcie informacji o stanie organizacji i działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku za okres roku 2008.
 6. Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2008.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie – Mostowlany.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji RPB.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XXXII sesji RPB.
                                       
Ad 3
            Informacja o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 30 kwietnia 2009 roku do 26 maja 2009 roku Zarząd Powiatu obradował na3 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·       zapoznał się z pismem PKP Przewozy Regionalne o likwidacji poczekalni na przystanku w Bacieczkach, Wasilkowie, Czarnym Bloku, Zdrodach Nowych,
·       rozpatrzył pismo Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w sprawie ufundowania nagrody za udział w Międzynarodowym Festiwalu Kuchni w Białymstoku (przyznano 500 zł),
·       rozpatrzył pismo Burmistrza Zabłudowa o dofinansowanie wyjazdu młodych twórców ludowych na ogólnopolski konkurs „Wsi bezpieczna wsi wesoła” (przyznano 500 zł),
·       rozpatrzył wniosek Wójta Turośni Kościelnej o dofinansowanie imprezy „Dzień Konia na Podlasiu”,
·       zapoznał się z prezentacją Pana Krzysztofa Arnolda w sprawie możliwości złożenia wniosków do Programu Szwajcarskiego,
·       przyznał premie dyrektorom jednostek organizacyjnych za miesiąc maj 2009 r.
·       brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       naradzie w ZNTK w Łapach w sprawie sytuacji zwalnianych pracowników,
·       spotkaniu organizacyjnym w sprawie „Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej”,
·       konferencji poświęconej prezentacji założeń projektu „Razem dla Regionu”,
·       konferencji p.t.: „Czas na współpracę – małe projekty szansą rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy”,
·       konferencji p.n.: „5 lat Polski w Unii Europejskiej korzyści i problemy”,
·       festynie strażackim organizowanym przez Miejsko-Gminny Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej,
·       imprezie historycznej p.n.: „Zdobycie Tykocina”,
·       obchodach Dnia Strażaka 2009 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku,
·       otwarciu Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku,
·       uroczystości uhonorowania Laureatów V Edycji Medalem Świętego Izydora Oracza za Szczególne Zasługi w Rolnictwie,
·       otwarciu nowego boiska w Supraślu w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
·       spotkaniu z Ambasadorem Francji w sprawie możliwości dalszych wspólnych działań w zakresie promowania turystyki, kształcenia i wykorzystywania funduszy unijnych,
·       spotkaniu roboczym poświęconym wzmocnieniu potencjału turystycznego Puszczy Knyszyńskiej,
·       posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,
·       Spartakiadzie Powiatowej organizowanej w Zabłudowie,
·       koncercie jubileuszowym z okazji 55-lecia Regionalnego Zespołu Białoruskiej Pieśni Ludowej,
·       uroczystości Dnia Strażaka połączonego z Jubileuszem wsi Złotniki i powstania Ochotniczej Straży Pożarnej,
·       szkoleniu obronnym dla starostów i prezydentów miast na prawach powiatu organizowanym w Augustowie.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chodzi mi o pismo z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie nieuzyskania dofinansowania na przebudowę drogi Krynki – Łużany – Bobrowniki”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Były pieniądze z rezerwy budżetu państwa na drogi. Składaliśmy dwa wnioski: jeden na most, drugi na tą drogę. Generalnie była przyjęta koncepcja taka, że finansowano budowy inżynierskie, czyli w tym przypadku mosty też. Była złożona ogólna pula wniosków na określoną kwotę. My składaliśmy na 930.000zł. Policzono, że tych pieniędzy jest mniej i przyjęto wskaźnik ponad 80% i tym wskaźnikiem otrzymaliśmy 813.000zł. Natomiast nikt w Polsce nie dostał dofinansowania na drogi i tym samym ten nasz wniosek na Bobrowniki – Łużany też nie dostał dofinansowania.”
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mi chodzi o możliwość złożenia wniosków do programu szwajcarskiego”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Generalnie można powiedzieć tak, że te zasady odnośnie programu szwajcarskiego, one się zmieniały w przeciągu roku czasu. Sprawa bierze się stąd, że w Szwajcarzy podjęli taką decyzję, że nowo wstępujące państwa dostaną pewne pieniądze i tutaj Polska w stosunku do innych została wyróżniona, natomiast tych pieniędzy nie jest zbyt dużo. Na pierwszym etapie możliwości występowania o te środki otrzymały 4 województwa polskie. Szwajcarom zależy, żeby komasować tą pomoc, ale tutaj województwo podlaskie nie otrzymało takiej możliwości. Będzie drugi etap, gdzieś za 3-4 miesiące i wówczas będzie możliwość ubiegania się o te środki. Jest trochę inny mechanizm składania tych wniosków, w stosunku do programów unijnych. Generalnie Szwajcarzy zwracają uwagę na to, żeby, jeżeli się o coś występuje, żeby to było związane z jakąś długofalową polityką, zamierzeniami, stąd jest taka potrzeba, żeby przeanalizować to, co jest i nawiązać do tych uwarunkować. Część takiej pracy została zrobiona. Tutaj w naszym imieniu działa Firma EKAR i przedstawiła, to, co zostało zrobione w ciągu tych 6 miesięcy. Jest kwestia podjęcia decyzji, co dalej, bo to się wiąże z następnymi kosztami, jeżeli chodzi o przygotowanie tego projektu. Natomiast trudno powiedzieć, jakie będą efekty starania się o te projekty. Jest taką interesującą rzeczą, że w Supraślu jest partnerstwo Supraśl – Balsthal. Jest Towarzystwo Przyjaciół Supraśla i nasz Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski jest prezesem tego Towarzystwa i ta współpraca jest na wysokim poziomie. Oprócz tego jest współpraca pomiędzy naszą szkołą a Związkiem Rolników Szwajcarskich. Trwa ona już około 10 lat. Chcielibyśmy wykorzystać tą współpracę, żeby niejako wesprzeć te wnioski do programów szwajcarskich. Jakie będą efekty, trudno powiedzieć, ale nad tym pracujemy. Szczegółowe terminy i zasady będą ogłoszone za parę miesięcy”.
         Radny Pan Antoni Bogdan odnosząc się do informacji Zarządu, iż udzielono odpowiedzi na pismo sołtysa wsi Dzikie, który informował o niewłaściwej eksploatacji drogi Choroszcz-Dzikie, poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado do sołtysa wystosowano odpowiedź, że Zarząd Powiatu wystąpi do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o zwiększenie ilości kontroli ruchu na przedmiotowej drodze”.
         Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski poprosił o doprecyzowanie informacji w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo sołtysa Surażkowa w sprawie naprawy drogi Podsupraśl – Surażkowo.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Surażkowo, to jest jakby historia, która się systematycznie powtarza. Polega na tym, że generalnie w Powiecie Białostockim mamy 1.100km dróg i mamy takie ulice, jak ul. Białostocka w Grabówce, gdzie natężenie ruchu to kilka tysięcy samochodów na dobę i mamy takie drogi, jak ta do Surażkowa- gdzie natężenie to 2 samochody na godzinę. Oczywiście wszyscy chcą, żeby drogi remontować, natomiast, żeby to wszystko zrobić, to trzeba 800.000.000zł, a Powiat Białostocki takich pieniędzy nie ma. W przypadku Surażkowa są systematyczne wystąpienia i tutaj Pan Burmistrz jeszcze innych zachęca, żeby z tym problemem występowali. Chodzi o to, żeby tą drogę robić. Nasze odpowiedzi są bardzo ogólne, że chcemy, popieramy, ale nie mamy pieniędzy i tylko będziemy równać piasek. Natomiast będziemy się starać, żeby tą drogę przekazać Panu Burmistrzowi Supraśla i myślę, że byłoby to z korzyścią dla mieszkańców i dla Gminy”.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odczytała zebranym treść wyżej wspomnianej odpowiedzi.
         Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zwrócił uwagę: „Mam jeszcze takie pytanie, czy w budżecie zawarowane są pieniądze 30 czy 40.000zł na tą drogę. Czy te pieniądze zostały zabezpieczone”.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Czy Pan Przewodniczący mówi o 30.000zł, o które występował Burmistrz Supraśla, jako dotacja? Odnośnie tych pieniędzy, decyzja nie została podjęta, dlatego, że przekazanie tej dotacji jest uwarunkowane. Zadanie inwestycyjne na drodze do Surażkowa nie istnieje na dzień dzisiejszy i nie jest zapisane w żadnym planie inwestycyjnym.”
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Jeżeli można, my na bieżąco z Panem Burmistrzem rozmawiamy i zapewne się porozumiemy. Zadanie inwestycyjne to jest inwestycja, żadna inwestycja nie jest tam planowana, natomiast Pan Burmistrz prosił byśmy wspólnie podsypali trochę piasku i to jest w ramach utrzymania, i to jest przedmiotem innych pieniędzy i innych rozważań. Sprawa jest w trakcie, bo generalnie dążymy, żeby Pan Burmistrz przejął tą drogę i my mówimy, że jak przejmie, to jeszcze dopomożemy finansowo. Teraz na tym pracujemy”.
         Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado tu jest informacja, że udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie współfinansowania ul. Białostockiej i drogi przebiegającej przez wieś Kopisk. Jakiej treści jest odpowiedź”.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Jeśli chodzi o ul. Białostocką w Dobrzyniewie Dużym, to Zarząd Powiatu przychyla się do prośby Pana Wójta, że należałoby tą ulicę wybudować ze środków innych niż tylko środki własne, ale nie koniecznie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dlatego, ze ta inwestycja na ul. Białostockiej to około 2.000.000zł, a ze wsparciem ze środków schetynowskich można inwestycję przeprowadzić za 6.000.000zł, także to będzie jeszcze przedmiotem dalszych rozważań. Odnośnie współfinansowania realizacji budowy drogi przez wieś Kopisk, to sprawa na dzień dzisiejszy jest otwarta, dlatego, że w ubiegłym roku  powiat miał zapisaną kwotę 40.000zł na dokumentację projektową, której nie udało nam się do końca wykorzystać, dlatego, że podziały gruntów tej drogi, która między innymi przebiega przez tereny leśne trwało tak długo, że już nie udało się nam zamówić w roku 2008 dokumentacji technicznej. Stąd też poprosiliśmy Wysoką Radę, żeby ujęła te środki w wydatkach niewygasających z upływem roku 2008, co zostało uczynione i takiej informacji udzieliliśmy Wójtowi. Na ostatniej sesji podobno została podjęta uchwała, że Gmina też się dołoży w kwocie 40.000zł i przekaże nam swoją uchwałę, a my przedstawimy na Zarząd to porozumienie i wówczas Zarząd podpisze umowę i zamówimy dokumentację na Kopisk. Czy realizacja w roku 2010 będzie możliwa, to dopiero pokaże dokumentacja, jaka kwota będzie potrzebna, żeby inwestycję zrealizować i czy będzie możliwa do wydatkowania przez obydwa samorządy”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację Starosty o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
            Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku za rok 2008.
         Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku za rok 2008 /zał. nr 5/.  
         Na początku krótką prezentację osiągnięć przedstawił zebranym Pan Jacek Purta – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku:
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado mam przyjemność przedstawić Państwu informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku za rok 2008. Powiat Białostocki to obszar 2.987km, na którym jest 138.000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia to - 47 osób na 1km2. Powiat składa się z 15 gmin i graniczy z 6 powiatami. Komenda Miejska Policji w Białymstoku nadzoruje funkcjonowanie 7 Komisariatów Policji, w tym 4 nowych, którym podlega 7 posterunków policji. Jeżeli chodzi o liczbę stwierdzonych przestępstw na terenie działania KMP od 2003 roku kształtuje się to następująco: w roku 2008 odnotowano 9.387 przestępstw , co w porównaniu z rokiem 2003 daje spadek  o 5.859 przestępstw, przy wysokiej wykrywalności, która wyniosła w roku 2008 58,7%. W kategorii przestępstwa kryminalne w 2008 roku wykrywalność wyniosła 46%, odnotowano 6.813 przestępstw, co w porównaniu z rokiem 2003 daje spadek o 5.032 takie przestępstwa. Przestępstwa stwierdzone na terenie Powiatu Białostockiego kształtowały się w następujący sposób: w 2008 roku wyniosły 2.334 przestępstwa, co w porównaniu z rokiem 2007 daje nam spadek o 100 takich przestępstw, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności, która wyniosła 67,7%. Przestępstwa kryminalne na terenie powiatu w 2008 roku zanotowano 1.594 takie przestępstwa, to jest o 5 mniej w porównaniu do roku 2007. Na uwagę zasługuje tu znaczny wzrost wykrywalności, który wyniósł 54,8%. Przestępstw gospodarczych w 2008 roku odnotowano 112, czyli o 66 mniej niż w roku 2007, przy wykrywalności, która wyniosła 55,6%. Przestępstw drogowych w roku 2008 zanotowano 563, tj. o 2 mniej w porównaniu do 2007 roku, przy wykrywalności 98,9%. W kategorii „Bójka i pobicie” w 2008 roku zanotowano 57 przestępstw, tj. o 4 więcej w porównaniu do roku 2007. Jednak tu nastąpił znaczny wzrost wykrywalności, bo wyniósł 87,9%. W kategorii „Przestępstwa rozbójnicze” stwierdzono w 2008 roku 31 takich przestępstw, a w 2007 było ich 33, co daje nam spadek o 2 przestępstwa, jednak tu nastąpił także znaczny wzrost wykrywalności w stosunku do 2007 roku i wyniósł on 74,2%. W kategorii „kradzież rzeczy” w 2008 roku zanotowano 345 przestępstw, co daje nam w porównaniu do roku 2007 więcej o 7 przestępstw, ale tu również nastąpił wzrost wykrywalności i wyniósł on 28% w porównaniu do roku 2007, gdzie wynosił 19,5%. „Kradzież z włamaniem” w roku 2008 odnotowano 357 przypadków, co stanowi spadek o 79 przestępstw w porównaniu do 2007 roku, gdzie odnotowano ich 436. Jest również zanotowany wzrost wykrywalności, bo w 2007 roku wynosił on 18,8%, a w 2008 30,1%. W kategorii „kradzież samochodu” w 2008 roku zanotowano na terenie powiatu 14 takich przestępstw, co stanowi spadek o 4 takie czyny, a wykrywalność ukształtowała się na poziomie 57,9%, gdzie w roku 2007 wynosiła 46,1%. „Przestępstwa narkotykowe” – w 2007 roku odnotowano ich 82, a w 2008 roku tylko 31, co oznacza, że nastąpił spadek o 51 zdarzeń. Wykrywalność w roku 2008 sięgnęła 100%, co dla porównania należy nadmienić, iż w roku 2007 wynosiła ona 82%, a w 2006 roku wynosiła 96,2%. W analizowanym okresie, w niżej wymienionych kategoriach, ujawniono następującą ilość wykroczeń: zakłócenie porządku - 885, kradzież cudzej rzeczy do kwoty 250zł - 345, niszczenie mienia (do 250 zł)   - 227. W 2008 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wykryli sprawców szeregu czynów przestępczych, wśród nich m.in.:
· w sprawie szeregu kradzieży z włamaniem do altanek na ogródkach działkowych na terenie gminy Wasilków. Pięcioro sprawców działając w różnych konfiguracjach dokonało szeregu kradzieży do altanek działkowych na ternie gminy Wasilków. Sprawcy działali w okresie od marca 2007 r. do lutego 2008 r. Sprawcy dokonywali zaboru różnego rodzaju sprzętu RTV, AGD oraz przedmiotów codziennego użytku.W jednym wypadku z uwagi na brak przedmiotów nadających się do zaboru dokonali zniszczenia mienia poprzez podpalenie podłogi altanki.   Dzięki prowadzonym czynnościom procesowym podejrzanym zarzucono popełnienie 34 czynów przestępczych. Postępowanie zakończone sporządzeniem przez prokuratora aktu oskarżenia.
· w sprawie szeregu kradzieży i kradzieży z włamaniem dokonywanych na terenie Białegostoku i powiatu białostockiego oraz monieckiego. Dziesięcioosobowa grupa działając w różnych konfiguracjach w okresie od marca do czerwca 2008 r. dokonało łącznie ponad czterdziestu kradzieży i kradzieży z włamaniem. Sprawcy dokonywali włamań min. do obiektów handlowych, przemysłowych, domów w budowie, pojazdów. Przedmiotem zainteresowania sprawców były takie rzeczy jak agregaty prądotwórcze, kompresory, rowery, skutery, sprzęt elektryczny – budowlany, paliwo, komputery, sprzęt RTV, radioodtwarzacze samochodowe. Sprawcy dokonywali przestępstw na terenie Białegostoku jak również m. Sielachowskie, Osowicze, Fasty, Jadeszki, Knyszyn. Oprócz sprawców kradzieży
i kradzieży z włamaniem ustalono również osoby, którym przekazywali skradzione przedmioty – łącznie 7 osób. W sumie w sprawie kradzież, kradzieży z włamaniem oraz paserstwa, zarzuty przedstawiono 17 osobom zarzucając im popełnienie 53 czynów przestępczych. Zdołano odzyskać mienie wartości ok. 14.000 zł. Postępowanie zakończone sporządzeniem przez prokuratora aktu oskarżenia.
· w sprawie kradzieży z włamaniem do obiektów sakralnych oraz kradzieży i kradzieży
z włamaniem do innych obiektów na ternie Białegostoku i okolic. W sprawie zostało zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych dwóch sprawców. Sprawa ma charakter rozwojowy. Jak dotychczas ustalono, w 2008 r. sprawcy dokonali kradzieży lub włamań min. do kościoła przy ul. Mickiewicza, kościoła przy ul. ks. Suchowolca, kościoła przy ul. Wiadukt. kościoła w m. Pogorzałki, cerkwi przy ul. Wysockiego. Sprawcy zabierali pieniądze ze skarbonek, relikwiarze, kielichy liturgiczne, wota dziękczynne. Ponadto dokonywali włamań do kiosków Ruch, kiosków handlowych na cmentarzach, altanek na ogródkach działkowych, obiektów handlowych. Zdołano odzyskać część skradzionych przedmiotów. Z dotychczas zebranego materiału dowodowego wynika, że sprawcy dokonali około 80 czynów przestępczych.
Działania profilaktyczne Policji, inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, współpraca z instytucjami i organami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Przykłady programów prewencyjnych wraz z ich krótką charakterystyką. Zadania Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich należą do priorytetowych. W obliczu narastających obaw społecznych przed tym zjawiskiem właśnie profilaktyka jest optymalnym sposobem ograniczania skali zjawisk uznanych za niekorzystne i dolegliwe społecznie. Wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących rozmaite ryzykowne zachowania: palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych, opuszczanie lekcji w szkole, zachowania agresywne i przestępcze. Badania wykazują również, iż zachowania ryzykowne najczęściej ze sobą współwystępują, a często jedno pociąga za sobą inne. Na ternie powiatu białostockiego w 2008 roku 101 nieletnich popełniło ogółem 82 czyny zabronione (w 2007 roku 104 nieletnich popełniło 84 czyny zabronione). W celu zminimalizowania zjawiska przestępczości wśród nieletnich Policja współpracując ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku podejmuje szereg inicjatyw i programów. W 2008 roku Starostwo Powiatu Białostockiego oraz poszczególne Urzędy Gmin przekazały następujące środki finansowe:Starostwo Powiatu Białostockiego 20.000zł - zakup sprzętu informatycznego; 80.000zł - dofinansowanie do samochodu terenowego; Urząd Miasta i Gminy Michałowo – 30.000zł - dofinansowanie do samochodu terenowego; 12.000zł – paliwo; 7.500zł - patrole ponadnormatywne; Urząd Miasta i Gminy Łapy 25.000zł - dofinansowanie do samochodu 22.000zł - patrole ponadnormatywne; Urząd Gminy Suraż 3.000zł - patrole ponadnormatywne; 2.000zł - zakup wyposażenia biurowego; 5.000zł - dofinansowanie do samochodu terenowego; Urząd Miasta i Gminy Choroszcz 10.000 zł - służby ponadnormatywne; Urząd Gminy Turośń Kościelna       3.400zł-sprzęt techniki specjalnej; 5.000zł - dofinansowanie do samochodu terenowego; Urząd Miasta i Gminy w Zabłudowie 30.000zł-dofinansowanie do samochodu terenowego; 12.000zł - służby ponadnormatywne; Urząd Gminy Gródek  30.000zł - dofinansowanie do samochodu terenowego; Urząd Miasta i Gminy Wasilków 20.000zł - dofinansowanie do samochodu terenowego; 13.000zł - zakup materiałów budowlanych na remont; Urząd Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej 20.000zł - dofinansowanie do samochodu terenowego; Urząd Gminy Poświętne 5.000.zł-dofinansowanie do samochodu terenowego.
W 2008 roku Starostwo Powiatu Białostockiego oraz poszczególne Urzędy Gmin przekazały na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku łącznie kwotę 354 900 zł. Za uzyskane środki finansowe zakupiono m.in.: radiowozy oznakowane terenowe; sprzęt informatyczny; wyposażenie biurowe; sprzęt techniki specjalnej. Ponadto: sfinansowano służby ponadnormatywne w Komisariatach Policji w Łapach, Choroszczy, Zabłudowie i Michałowie”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał o przestępstwa narkotykowe: „Z tego, co wiem, w zeszłym roku zostało zatrzymanych kilka osób w Łapach za posiadanie narkotyków, jaki jest efekt tych zatrzymań”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku wyjaśnił: „To pytanie należałoby raczej skierować do sądu, ponieważ w sprawach nieletnich rozpatruje Sąd Rodzinny i Nieletnich, dla dorosłych sprawy rozpatrują sądy powszechne. Wyroki, wiadomo, jakie są u nas”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, patrząc na te wskaźniki, widać, że był bardzo duży skok między latami 2005-2006, prawie trzykrotny. Co to się stało i dlaczego taka duża różnica do dołu”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku wyjaśnił: „Policja zaczęła sprawniej pracować, dlatego taka różnica. To nie lata 2006, ale 2003-2006. Rzeczywiście był wzrost zdarzeń przestępczych, natomiast to wynikało w głównej mierze z dużej ilości wakatów, jakie posiadała nasza jednostka. Na dzień dzisiejszy mamy to wszystko uzupełnione i więcej jest chętnych, niż mamy możliwości zatrudnienia. Również poziom pracy znacznie poszedł w górę i stąd te efekty. Niemniej ważną rolę odgrywa tutaj postawa społeczeństwa. Coraz więcej sygnałów jest zgłaszanych, co pozwala nam na właściwą reakcję.”
Radna Pani Anna Grycuk na wstępnie złożyła podziękowania na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku za współpracę ze szkołami, za to, że rzeczywiście placówki mogą liczyć na policję zarówno pod względem, jakości tego kontaktu z młodzieżą i rodzicami. Jest to współpraca z ludźmi kompetentnymi. „Druga sprawa, którą chcę poruszyć już nie jest taka przyjemna, dlatego, że chciałam nawiązać do tego wypadku, który niedawno miał miejsce w pobliżu Gródka, na szosie nr 65. Chciałabym zapytać, czy nie udałoby się jednak zwiększyć nadzoru policji nad tą drogą, dlatego, że dochodzą nas słuchy, że powodem tego wypadku, to są oczywiście nieoficjalne informacje, były wyścigi na szosie urządzone sobie przez młodzież. W wyniku tego wypadku zginął młody, 20-letni człowiek, ale oprócz niego zginął człowiek, który jechał z naprzeciwka i miał to nieszczęście, że trafił na chłopaka, który ścigał się na szosie po drodze publicznej w godzinie, kiedy był wzmożonych ruch. O takiej brawurze młodych ludzi mówi sie dosyć często w mojej miejscowości o wyścigach urządzanych przez motocyklistów i przez młodych kierowców samochodów, dlatego bardzo bym prosiła o wzmożenie nadzoru nad tą drogą, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, dlatego, że młodzież wówczas się nudzi”.
Radny Pan Zenon Żukowski podniósł inny problem: „Po drodze, po której się poruszam, do tej pory, stały 3 fotoradary. W ostatnim czasie ilość tych fotoradarów zwiększyła się do 5. Jak rozumiem, że to jest w celu poprawy bezpieczeństwa. Chciałbym usłyszeć od Pana Komendanta, na ile to jest rzeczywiście poprawa bezpieczeństwa, a na ile działanie dla „sztuki”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku wyjaśnił: „Chciałbym wszystkich Państwa poinformować, jeżeli nie wiecie, to są skrzynki, a nie fotoradary, w których fotoradary są umieszczane w różnych miejscach o różnych porach dnia. To nie są urządzenia w każdej obudowie. Umieszczanie większej ilości skrzynek pozwala na swobodniejszy sposób przemieszczania fotoradarów z jednego urządzenia do drugiego. Druga kwestia, wiadomo, jak reaguje kierowca widząc skrzynkę, przeważnie zdejmuje nogę z gazu, a przecież generalnie chodzi o bezpieczeństwo na drodze i przestrzeganie przepisów prawa, a nie poruszanie się po mieście z prędkością 90-100km/h, co skutkuje wypadkami. Myślę, że i tam, gdzie Pani Radna wspominała należałby więcej tych skrzynek umieścić, bo rzeczywiście akurat w tym dniu jechałem tą drogą i byłem przy tym wypadku i tam, gdzie coś się dzieje, zawsze tworzą się plotki. To nie było ściganie się samochodami, tylko człowiek wyprzedzał kolumnę trzech pojazdów na wzniesieniu przy podwójnej linii. Na tej trasie rzeczywiście kierowcy jeżdżą w sposób niebezpieczny i na to my zwracamy uwagę i skierujemy więcej służb. Myślę, że pojazdy nieoznakowane z wideo rejestratorem powinny tam swoją rolę spełnić”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski wtórując za tematem fotoradarów stwierdził: „Mam jedno pytanie, bo w miejscowości Buksztel stoją takie dwie zabawki. Ja rozumiem, że te profesjonalne skrzynki, które są puste, dlatego, że nie ma pieniędzy na wstawienie urządzeń, ale tam stoją takie zabawki, które właściwie są ośmieszające policję, to jest taka mistyfikacja. Ja mam takie pytanie, bo tu kolega mi podpowiada, że to nie była inicjatywa policji tylko mieszkańców Buksztela dla powstrzymania szybkości przejazdu pojazdów przez Buksztel. Czy jest to usankcjonowane prawnie, żeby stawiać sobie w pasie drogowym, przy drodze krajowej zabawki takie, które mają jakąś swoją ideę, ale są odbierane śmiesznie, bo każdy widzi, że jest to podróbka profesjonalnej obudowy radaru. To było jedne pytanie, prosiłbym o ustosunkowanie się, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego i odbioru społecznego. Natomiast temat drugi, ja już kiedyś sygnalizowałem: droga 676 czyli Białystok – Supraśl, jesteśmy zadowoleni, mamy ścieżkę rowerową. Rowerzyści już w tej chwili nie jeżdżą po asfalcie, tylko po ścieżce rowerowej, ale są dwa bardzo niebezpieczne punkty, kiedy kierowca jest przekonany, że nie ma rowerów na drodze, bo jest ścieżka rowerowa i nagle okazuje się, że na odcinku wsi Ogrodniczki wyjeżdżają ludzie, ponieważ ścieżką nie jadą przez te osiedla, tylko jadą normalną tą drogą 676 przez samą wieś Ogrodniczki i wypadają z tej ścieżki rowerowej na asfalt, nie jadąc, bo nie ma dobrego oznakowania i z kolei drugi odcinek – wjeżdżając na teren miasta Supraśla nie skręcają, jak prowadzone są strzałki ścieżką rowerową, tylko jadą wręcz asfaltem. Nic nie było złego przedtem, jak nie było ścieżki, bo każdy kierowca wiedział, że tamtędy jadą rowery i kierowcy przygotowani byli, że może pojawić się rowerzysta. Tu sytuacja zrobiła się na tyle niebezpieczna, że rowery przejeżdżają na szczycie np. wjazdu do Supraśla w poprzek. Mam do Pana taką prośbę, bo temat trochę spenetrowałem. Jest to droga wojewódzka, w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i się okazało, że Burmistrz nie może wystosować pisma, bo coś nie może, to nie jest droga powiatowa. Czy nie można by prosić Pana, aby Pan tematem tym się zainteresował, żeby postawić zakaz wjazdu dla rowerów na odcinku, który jest kolizyjny, czyli odcinek miejski Supraski, na odcinku od cmentarza do wjazdu i drugi odcinek, czyli w samej wsi Ogrodniczki, bo to jest bardzo duże zagrożenie i zaraz może dojść do nieszczęścia”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku wyjaśnił:, „Jeżeli chodzi o skrzynki koło Czarnej Białostockiej, Szanowni Państwo, policja nie stawia skrzynek i chciałbym ten temat definitywnie zamknąć. W gestii samorządów lokalnych leży umiejscawianie ich, oczywiście, w jakim miejscu, żądana jest od nas opinia, aczkolwiek nie zawsze. Niemniej jednak w kwestii tej ścieżki rowerowej, to ja się dziwię, że do tej pory Burmistrz Supraśla nie wystosował żadnego sygnału do policji i się mówi w jakichś środowiskach lokalnych o problemie, a my faktycznie nic o tym nie wiemy. Bardzo bym prosił, by w formie pisemnej z umiejscowieniem gdzie się to dzieje. Powiem, jak to wygląda w Radzie Miejskiej. Są zadawane pytania, a potem w formie pisemnej Przewodniczący Rady wysyła taką informację do mnie i prosi o odpowiedź”.
Radny Pan Marek Żmujdzin zapytał: „Panie Przewodniczący, Panie Komendancie, ja chciałbym jeszcze do tych radarów wrócić. Ostatnio miałem w swojej rodzinie taki przypadek, że zadzwoniono z komisariatu, że jest fotka z radaru, żeby ktoś się zjawił uregulować te rzeczy. Oczywiście pojechała córka i owszem numer samochodu się zgadza, tylko nie widać, kto w nim siedzi. Czy słusznie została córka ukarana punktami za przekroczenie prędkości, bo nie mówię o prędkości, jeżeli przekroczyła, to przekroczyła, ale czy słusznie została ukarana, skoro nie widać, kto jest za kierownicą, bo mogłem ja jechać tym samochodem, mógł jechać zięć lub ktoś inny, a córka została ukarana. Czy słusznie?”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku poprosił o uzupełnienie wypowiedzi: „Gdyby Pan mógł jeszcze uzupełnić, na kogo ten pojazd był zarejestrowany”.
Radny Pan Marek Żmujdzin zapytał: „Pojazd jest zarejestrowany na mnie”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku wyjaśnił: „Jeżeli osoba przyznała się, ze to ona jechała, to dlatego została ukarana. Jeżeli byłaby inna sytuacja to należałoby zgłosić popełnienie przestępstwa. Druga rzecz, to bardzo bym prosił Szanowni Państwo, bo jak się przysłuchuję wypowiedziom, to taka refleksja się nasuwa, że Wy, przedstawiciele społeczności lokalnej, chwalicie się tym, że przekraczacie prędkość. Bardzo bym prosił o więcej dobrego przykładu dla społeczności”.
Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz zasygnalizował: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym zapytać Pana Komendanta, czy policji jest znana sytuacja, jaka dzieje się na dworcu autobusowym w Białymstoku. Mam w wieku licealnym córkę, która dojeżdża do szkoły i ona boi się korzystać z podziemnego przejścia do stanowisk, bo tam urzędują narkomani, pijacy i jeszcze inny element. Sytuacja jest taka, że patrole policyjne łapią młodzież, która boi się iść podziemnym przejściem i do stanowisk dochodzi górą. Z relacji, jaką młodzież przekazują, policja też chyba boi się tam zejść, bo łapią tych młodzieńców, którzy są porządniejsi i nie chcą narażać własnego życia, bo tam nie raz takie groźne sytuacje bywają, że aż strach pomyśleć. Nie wiem, co w tej sytuacji robić, czy czasami nie dowozić dziecko do szkoły”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku stwierdził: „Sygnał, oczywiście przyjąłem, ale chciałbym poinformować Pana, że dworzec PKS jest ochraniany przez specjalistyczną służbę ochrony. Niemniej jednak takie sygnały do tej pory do nas nie docierały, dlatego przyjąłem informację i dokonamy czynności sprawdzających”.
Następne pytanie do Komendanta skierował Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński: „Panie Komendancie, Powiat Białostockie poprzez Powiatowy Zarząd Dróg zarządza 1.100km dróg, z czego 400km to drogi gruntowe i żwirowe. Znaczna cześć tych dróg oraz dróg asfaltowych jest położona wokół aglomeracji białostockiej, gdzie jest duży ruch i na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Znaczna część tych dróg jest wykorzystywana szczególnie w Puszczy Knyszyńskiej przez samochody ciężarowe wywożący łużycę z lasu. One mają dużą nośność, a ponadto są przeważnie przeładowane do 60t. Problem powiatu tkwi w tym, że jeden przejazd takiego samochody powoduje takie zniszczenia, jak przejazd kilkuset samochodów osobowych. Oczywiście stawiamy w uzgodnieniu z policją znaki ograniczenia tonażu, ale bardzo trudne jest egzekwowanie tego, biorąc pod uwagę ilość km, które należałoby zabezpieczać. Oczywiście służby drogowe o takich sytuacjach informują na bieżąco, natomiast ja mam pytanie dotyczące ewentualnych możliwości wsparcia Komendy Miejskiej, która mogłaby egzekwować te przepisy. W jaki sposób możemy wesprzeć policję, w skuteczniejszym powstrzymywaniu ciężkiego ruchu na drogach, na których są te ograniczenia tonażu. Dla nas jest to wymierny problem, ponieważ naprawa drogi gruntowej, żwirowej, która jest zniszczona przez ciężki sprzęt. To jest wymierny pieniądz, można go przeliczyć. Chodzi o dożwirowanie, puszczenie równarki, tak, więc być może lepiej pomyśleć o kwestiach prewencyjnych, czyli o egzekwowaniu przepisów, zamiast później łatać te zniszczone drogi, na które trzeba wydać o wiele więcej tych pieniędzy”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku wyjaśnił: „Szanowni Państwo, Wydział Ruchu drogowego jest w stanie wystawić 60 funkcjonariuszy w systemie 3 zmianowym, czyli na jedną zmianę do 30 osób. Generalnie obsługujemy teren miasta, gdzie jest bardzo wiele kolizji i tutaj utrudnione byłoby w istotny sposób wysyłanie tych patroli na teren leśny. Niemniej jednak wydaje mi się, że te drzewo do kogoś należy, co jest wywożone z lasu i nie wiem, na jakim etapie zostały podjęte jakieś działania przez Zarząd w kierunku porozumienia z leśnictwem. Przecież to oni wywożą. To jest jedna sprawa. Tam natomiast, gdzie są sygnały, że notorycznie się to powtarza spróbujemy zadziałać siłami komisariatów i to chyba czasami sie udaje. Ja sobie nie wyobrażam, żeby policjant z ruchu drogowego stał, szukał, jeździł i patrzył, czy taki samochód przejedzie, czy nie. Jest jeszcze straż leśna, która bardzo dobrze działa na trasie Supraśl – Czarna Białostocka. Także i w tym kierunku, myślę, że należałoby również zadziałać”.
Ad vocem, Wicestarosta Powiatu Białostockiego- Pan Adam Kamiński stwierdził: „Chciałbym powiedzieć, że Zarząd wspólnie z Radnymi już prowadził rozmowy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Spotkaliśmy się z nadleśniczymi, z dyrektorami. Administracja leśna stwierdziła, wprost, że drzewo jest sprzedawano „loco las” i drzewo, które jest na samochodzie już nie należy do Lasów, ale do prywatnych przewoźników, uczestników ruchu drogowego. Jest wywożone po drogach leśnych i publicznych i straż leśna w swoim zakresie obowiązków może tylko wyłącznie przestrzegać tych zakazów na drogach leśnych wewnętrznych. Jedną z takich dróg jest droga między Supraślem a Czarną Białostocką przy Budzisku i oni to robią bardzo skutecznie, jeżeli chodzi o przestrzeganie zakazu ruchu, tam i na wielu innych drogach leśnych. Natomiast, jedyną instytucja porządkową, którą możemy prosić o pomoc jest wyłącznie policja i mam na względzie to, że problemy kadrowe, jeśli chodzi o możliwości zabezpieczenia, szczególnie tak dużego terenu, jakim jest Powiat Białostocki, są problemami dotkliwymi, dlatego też zadałem pytanie, w jaki sposób można wesprzeć policję. Powiat w zeszłym roku dofinansował, wspólnie z gminami, zakup samochodów terenowych. Tutaj na pewno nasuwa się pytanie, czy jest taka możliwość, żeby jeszcze raz tak zrobić w tym, czy w przyszłym roku jednak przede wszystkim z uwzględnieniem ochrony naszych dróg, ponieważ jeżeli w zeszłym roku wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy na zakup 3 czy 4 aut, to te kilkadziesiąt tysięcy złotych Pani Dyrektor wystarczają na wyrównanie czy dożwirowanie 800mb dróg. Tak więc z naszego punktu widzenia, gdyby wesprzeć policję w ochronie naszych dróg, finansowo, na pewno by się to zwróciło w pieniądzach, których nie musielibyśmy wydawać na naprawę tych zniszczonych dróg przez ruch ciężki. To dotyczy nie tylko Lasów Państwowych, ale również była dzisiaj informacja drogi przez Dzikie, która jest drogą asfaltową, ale jest często wykorzystywana przez ruch ciężki, chociaż tam jest ograniczenie, a lasów nie ma”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku wyjaśnił: „Szanowni Państwo, chcę przypomnieć, że do zadań policji należy przede wszystkim ochrona bezpieczeństwa obywateli. Nie jest możliwą sprawą postawienie przy każdym znaku funkcjonariuszy. Ja akurat drogą przez Dzikie dzisiaj jechałem i nie spotkałem żadnego takiego samochodu. Jeżeli on przejedzie raz na jakiś czas, to jest taka forma, jeżeli to komuś rzeczywiście stwarza notorycznie zagrożenie, to jak najbardziej sygnał do nas. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że w Dzikich powstają nowe budynki i ludzie realizują jakiś transport. Niemniej jednak również przy wykonywaniu jakiejś działalności gospodarczej, jeżeli pojazd zaopatrzenia jedzie do swojego miejsca, ma prawo przejechać tą drogą, a przeważnie przedsiębiorcy się tak tłumaczą. I to jest również problem. Wracając do kwestii spraw związanych z wywożeniem drzewa z lasu, to rzeczywiście gdzieś muszą jakimiś drogami jechać, niemniej jednak, jeżeli będzie taka sytuacja, proszę bardzo o sygnał, konkretnie gdzie, w jakiej porze się to dzieje postaramy się tam radiowóz skierować”.
Ad vocem, Wicestarosta Powiatu Białostockiego- Pan Adam Kamiński stwierdził: „Chciałbym powiedzieć, że jestem pragmatykiem i na pewni Pan wyznaje taką samą zasadę, jako policjant, że lepiej zabezpieczyć niż później ratować, leczyć itd.. Natomiast na pewno będziemy starali się informować policję o takich przypadkach. Służby drogowe już to robią od jakiegoś czasu. Nie da się zabezpieczyć 1.100km przez policję w tym samym czasie, mając 60 etatów, jak Pan powiedział, ale mimo wszystko nadal jest aktualne pytanie, w jaki sposób możemy wesprzeć policję i to jest bardziej oferta niż zarzut”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku stwierdził: „Gromadzić środki na zakup paliwa”.
Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Proszę Państwa, ja mam kilka krótkich spraw. Po pierwsze chciałbym stwierdzić, że spotkania policjantów z młodzieżą spełniają olbrzymią wartość, dlatego, że uczniowie starszych klas gimnazjalnych i licealnych otrzymują informację o odpowiedzialności karnej, jaka ich czeka za popełnione przestępstwa i to robiło dobrą robotę edukacyjną i warto to kontynuować i upowszechniać. Powiat, gdyby jakieś środki wyasygnował w tym kierunku we współpracy z policją, byłoby dobrze. Następna sprawa, która mnie interesuje- Panie Komendancie, ja byłem w ubiegłym tygodniu w budynku komisariaty w Łapach. Burmistrz Łap swego czasu obiecywał, że utworzy w Łapach muzeum, ale chyba nie wiem, że ono już istnieje. Zasłony, które w tych pomieszczeniach zauważyłem, pochodzą z pierwszej połowy lat 70-tych, biurko z lat 60-tych. Jakie są widoki na doposażenie komisariatu, na remont, czy w ogóle na inwestycje. Policjanci, którzy pełnią dyżury w Łapach przyjmują nie tylko przestępców, ale i zwykłych petentów, a jedni i drudzy powinni być przyjmowani, a załoga winna pracować w godziwych warunkach”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku stwierdził: „Bardzo dobrze, że Pan Radny poruszył temat komisariatu w Łapach. To jest rzeczywiście bolączka. Ja chciałbym wszystkim wyjaśnić, że Komenda Miejska nie jest jednostką samofinansująca się, czy też finansową. Wszystko zależy od Komendy Wojewódzkiej Policji i rozdziału środków, jakie oni otrzymają centralnie. W Łapach rysowało się wszystko różowo i w pewnym momencie środki, które niejako miały być tam skierowane zostały skierowane na budowę Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Pieniądze burmistrz oczywiście na projekty przeznaczył, sfinansował, cześć nieruchomości przekazał, tak, by to stanowiło jeden kompleks i na tym stanęło. Ja mam nadzieję, że wreszcie ten temat ruszy”.
Radny Pan Romuald Wiszniewski zauważył: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Komendancie, ja pod względem merytorycznym działań i współdziałań z Państwem na terenie Gminy Zabłudów chciałbym zadać pytanie takie. Słyszałem, że zmienił się przepis o ruchu drogowym kierowania akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Podczas akcji podjęliśmy decyzję, żeby ruchem kierować wahadłowo, a to był wieczór, a trasa 19, bo o tą mi trasę chodzi. Dowodzący z Komendy Miejskiej PSP powiedział do mnie, bo ja przekazywałem dowodzenie: <<Kto Ci pozwolił kierować ruchem>>. Czekaliśmy na techników i innych około 3 godzin, bo to była „czołówka”. Teraz jestem zaskoczony, albo powinniśmy mieć jakieś przeszkolenia do kierowania ruchem, że ja odpowiedzialność złamałem, bo w razie czego, jakby się coś stało z kierującym ruchem strażakiem, to bym odpowiadał. Temat jest dłuższy, ale skoro się zmienił przepis, to ja bym miał prośbę do Pana Komendanta, w jakiś sposób uzgodnić, na razie od swojej gminy zacząć, czy takie przeszkolenie mogą zrobić Pana pracownicy z Wydziału Ruchu Drogowego, byłbym wdzięczny, szczególnie dla OSP Zabłudów – Ryboły, a dalej byśmy poszli w powiat. Skoro to jest tak, że nie możemy kierować ruchem, skoro to jest prawda w tym nowym przepisie o ruchu drogowym, to tu będzie problem, bo nie macie tylu ludzi, ja wiem o tym, a my pomagamy kierować ruchem, tak samo jak obstawiać czasami Boże ciało, Drogę krzyżową. Ja wiem, że nie macie tylu etatów, a my to robimy społecznie, ale czy my nie łamiemy prawa”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku stwierdził: „Panie Radny, świetny pomysł. Postaram się, by to w miarę szybko załatwić, tak samo, jak szkolenia dla księży, którzy mają prowadzić pielgrzymki”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Ja chciałbym podtrzymać temat i tylko zasygnalizować, że jeżeli chodzi o pojazdy, które wywożą drzewo z lasu. To nie problem w tym, że one jeżdżą, Panie Komendancie, one muszą jeździć, bo mają pewne zadanie do wykonania. Problem w tym, że przewoźnicy łamią przepisy o ruchu drogowym dotyczące przeładowania pojazdów. Pojazd, który porusza się po drodze, który waży powyżej 40t nie powinien, albo musi mieć specjalne zezwolenie na poruszanie się po tej drodze i tu mówmy o tym, że jest złamanie przepisu ustawy, a nie o tym, że te pojazdy mają się poruszać. Rzecz w tym, żeby po naszych drogach poruszały się pojazdy takie, które mogą się poruszać po takich drogach, a nie, żeby sie nie poruszały pojazdy, które wywożą drzewo z lasu”.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku stwierdził: „Szanowni Państwo Radni, żeby skrócić ten problem, to chciałbym zadać pytanie: ile razy Państwo dzwoniliście na policję informując o tym problemie, bo ja, jak sobie przypominam, to w tym roku dostałem chyba tylko jedną informację i to bodajże ze Starostwa”.
Radny Pan Marek Żmujdzin zapytał, czy policja posiada wagę samochodową.
Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku stwierdził: „Szanowni Państwo, żeby wagę zlokalizować, to trzeba mieć do tego odpowiednio przygotowany grunt, żeby było jasne, i to nie w każdym miejscu jest. Na terenie naszego województwa to chyba na trasie Siemiatycze- Bielsk Podlaski tam jest zamontowana taka waga, ale nie widziałem, żeby była używana”.
Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku za rok 2008.
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 5
            Przyjęcie informacji o stanie organizacji i działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku za okres roku 2008.
         Pan Andrzej Czaban - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił zebranym informację o stanie organizacji i działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku za okres roku 2008 /pisemny materiał na ww. temat stanowi załącznik do niniejszego protokołu - zał. nr 6/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado działalność nadzoru budowlanego, jako komórki kontrolnej oraz orzeczniczej opierała się w roku 2008, jak i w latach poprzednich, w oparciu o ustawę Prawo budowlane, przepisy towarzyszące i wykonawcze oraz inne ustawy towarzyszące realizacji inwestycji. Z uwagi na tendencję wzrostową budownictwa oraz ceny materiałów i inne elementy znacznie wzrosła ilość inwestycji z pozwoleniem, ze zgłoszeniem, co oczywiście wpłynęło na naszą pracę na terenie powiatu. Same wizje lokalne, które dokonaliśmy za zgodność realizacji inwestycji wynosiła w roku 2008 około 490, na podstawie których wydano 580 rozstrzygnięć merytorycznych, czyli na same inwestycje lokalizowane na terenie powiatu, a oprócz tego skargi, które wpłynęły na naszą działalność kontrolno-inspekcyjną w terenie. Ogólnie, z uwagi na sytuację, która wydarzyła się w roku 2007, czyli wypadek w hali katowickiej, zostały dodatkowo wskazane dyrektywy zwierzchników, czy to Głównego Inspektora Nadzoru, czy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru odnośnie kontroli takich specjalnych obiektów, głównie obiektów użyteczności publicznej podwyższonego ryzyka, obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych stwarzających potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa oraz obiektów małej architektury, w tym placów zabaw. Na terenie powiatu stwierdzono, w uzgodnieniu z gminami istnienie 58 obiektów wielkopowierzchniowych. Obowiązkiem każdego właściciela takiego obiektu jest dwukrotne w roku, tj. do końca maja i listopada zgłaszanie skontrolowania obiektów przez osoby upoważnione, mające uprawnienia budowlane. Z tym dzieje się różnie, ale my takie oświadczenia sprawdzamy i kontrolujemy, jaki jest stan techniczny tych obiektów. Również kontrole placów zabaw są obecnie pod szczególnym nadzorem. Stan techniczny większości placów zabaw jest zły, gdyż spółdzielnie mieszkaniowe nie przywiązywały do tego uwagi. Wydarzenia roku 2007 i 2009 spowodowały, że na terenie powiatu zostały skontrolowane pod względem stanu technicznego placów zabaw. Gros placów zabaw nie było odpowiednio zabezpieczonych i groziło to utratą zdrowia, a nawet życia dzieci. W roku 2008 skontrolowaliśmy wszystkie obiekty na terenie powiatu tzw. użyteczności publicznej podwyższonego ryzyka: szkoły, przedszkola. Wszelkie obiekty produkcyjne, hale, mające powierzchnię zabudowy ponad 2.000m oraz powierzchnię dachu ponad 1.000m dokonują kontroli obowiązkowych, a organ nadzoru sprawdza i reaguje odpowiednio, co do ich stanu technicznego. Wiemy, że wraz z końcem 31 grudnia 2007, skończyła się abolicja obiektów, które miały możliwość zalegalizowania od 1 stycznia 1995 roku do 31 grudnia 1998 roku bez opłacania kary. Mogę stwierdzić wyraźnie, że większość ludzi o tym nie wiedziała i nie skorzystała z tej możliwości. Na okres 7 miesięcy udzieliliśmy możliwość legalizacji takich obiektów za zgłoszeniem właścicieli bez opłat karnych. Zgłosiło się tylko 12 osób i obiekty te zostały zalegalizowane. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane zmierza do tego, iż w okresie od wejścia w życie, przewidywanego od 1 stycznia 2010 do końca tego roku będzie możliwość zalegalizowania wszelkich obiektów, które zostały wykonane przed 1 stycznia 1995 roku. Aktualna ustawa Prawo budowlane daje możliwość legalizacji obiektów powstałych przed 1 stycznia 1995 roku, czyli powstałych w przed I wojną światową, w okresie międzywojennym, po II wojnie aż do tego 1995 roku, w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, tj. w trybie art.40 bez ponoszenia kosztów finansowych. Natomiast obiekty powstałe po 1 stycznia 1995 roku do czasu obecnego wymagają legalizacji w oparciu o tzw. opłatę legalizacyjną regulowaną wskaźnikami. Na razie taka stawka wynosi 500zł, a współczynniki zależą od wielkości obiektu oraz od współczynnika kategorii obiektu, np. obiekt mieszkalny to około 50.000zł, budynek gospodarczy 25.000zł, a budynki np. produkcyjne, usługowe ich ceny wahają się nawet do wielkości 500.000zł opłaty legalizacyjnej. Właściciel musi rozważyć, czy jest sens płacenia opłaty legalizacyjnej i legalizowania samowoli budowlanej, czy lepiej rozebrać obiekt i postawić od nowa, zgodnie z przepisami prawa. Większość postępowanie to nie jest rozstrzygnięcie jednokrotne, bo jeśli widzimy samowolę budowlaną, najpierw wstrzymujemy budowę, wskazując inwestorowi obowiązek dostarczenia żądanych dokumentów. Inwestorzy dostarczają te dokumenty i wówczas organ nadzoru wydaje postanowienie nakazujące uiszczenie opłaty legalizacyjnej i dopiero wówczas ludzie dowiadują się, jakie koszty muszą ponieść. Przeważnie wtedy jest kwestia odwoławcza w trybie zażalenia na postanowienie. Występują do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru o odstąpienie od takiej kary i rezygnują z legalizacji. Nasze współdziałanie jest bardzo istotne z organami ścigania, z prokuraturą, policją. Każdą decyzję nakazową, czy to w trybie art.48- nakazu rozbiórki, czy art. 49b nakazującej wstrzymanie robót budowlanych, czy innych przepisów daje obowiązek powiadomienia prokuratury. Prokuratura wszczyna postępowanie i albo w większości przypadków umarza postępowanie, albo stwierdza, iż mała szkodliwość powoduje nie wszczynania postępowania. Wszelkie uchybienia dotyczące pracy kierowników budów oraz projektantów to niewielka skala, bo na przestrzeni 13 lat, w skali ogólnopolskiej skierowanych zostało tylko 6 wniosków o ukaranie, w pozostałych sprawach Izba Inżynierów Budownictwa lub Izba Architektoniczna umarzała postępowanie i takie osoby nie ponosiły żadnych konsekwencji. Na terenie powiatu w roku 2008 organ nadzoru wydał łącznie 54 mandaty karne na kwotę 8.600zł. W planie kontroli ujętym na rok 2008 odnośnie gmin: Supraśl, Czarna Białostocka, Tykocin, Turośń Kościelna i Juchnowiec Kościelny, każdy z pracowników dokonał, co najmniej 28 kontroli wszelkich miejscowości w tych gminach i wykazane braki spowodowały wszczęcie postępowań w tych sprawach i podjęcie stosownych decyzji administracyjnych. Również kontrola azbestu, stanu technicznego innych inwestycji, nie tylko obiektów potwierdziła małe uchybienia, stąd też nasze działania instruktażowe bez nakładania kar na inwestorów. Pozostałe uchybienia, takie jak: brak prowadzenia dziennika budowy, brak tablicy informacyjnej na miejscu budowy, posługiwanie się niepełnymi lub niezgodnymi z przepisami dokumentami, certyfikatami materiałów budowlanych, braku terminu rozpoczęcia budowy – karane były mandatami na inwestorów i kierowników budów oraz właścicieli budynków. To tyle, jeżeli Państwo macie pytania, bardzo proszę”.
         Radny Pan Walenty Sic stwierdził, iż zapoznał się z informacją, ale poprosił o uzupełnienie: „ Wiem, jakie są sankcje w przypadku prowadzenia nielegalnych budów, ale ja chcę zapytać o co innego, czy grożą jakieś sankcje w przypadku samowolnych rozbiórek obiektów budowlanych, takich, które zagrażają dalszemu ich użytkowaniu, albo takich, które przeszkadzają w porządkowaniu siedlisk. Czy trzeba zawiadamiać nadzór”.
         Pan Andrzej Czaban - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił: „Tak samo, jak budowa budynku wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia, tak samo wykonywanie robót rozbiórkowych wymaga w organie administracji Starostwa zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Wykonywanie jakichkolwiek czynności rozbiórkowych jest traktowane, jako samowola budowlana i podlega karze, ale nie finansowej tylko w trybie mandatowym”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Jeśli chodzi o przekazywanie obiektów do użytkowania i przepisy odnośnie ilości tych dokumentów w ostatnich latach, czy to uległo zmniejszeniu, zwiększeniu, bo wiem, że od nowego roku jest wymagane świadectwo energetyczne budynku, czy to też jest respektowane przy odbiorze. Następne pytanie, stan techniczny i użytkowy obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych zamieszkania zbiorowego w naszym powiecie, jaki jest. Chodzi mi tu o ten wypadek w Kamieniu Pomorskim. Czy takie są obiekty, a jeśli są to, jaki jest ich stan. Tutaj Pan już wspomniał trochę, mi chodzi o uczestników procesu budowlanego, że najwięcej uchybień kierownik budowy, może coś Pan by powiedział na temat inwestora, na temat tych uchybień”.
         Pan Andrzej Czaban - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił: „Wracając do Kamienia Pomorskiego, tutaj wspomniałem dziś jednoznacznie, że nowelizacja przepisów Prawo budowlane stwierdza, że obowiązkiem każdego obiektu wielkopowierzchniowego jest wykonywanie dwa razy w roku kontroli tegoż obiektu przez osoby uprawnione i powiadamianie protokołem z kontroli nadzoru budowlanego o dokonanych czynnościach. Nadzór budowlany wówczas stwierdza, czy kontrola była prawidłowa, czy została dokonana w sposób wyczerpujący i jeżeli są zastrzeżenia to dokonujemy własnej kontroli w terenie. Z naszych kontroli wynika, że nie ma w tym zakresie uchybień na naszym terenie. Jeżeli chodzi o dokumenty, w tym względzie zachowanie niektórych kierowników budów, przedkładanie odpowiednich zaświadczeń z ich strony odnośnie zgodności z Prawem budowlanym organ nadzoru nie ma prawa skontrolowania. My wymagamy tylko dokumenty wyartykułowane w przepisach ustawy i zbieramy je, jako formalista, stąd też jeżeli jest naprawdę rażące działanie kierownika, to występujemy o ukaranie, ale jak widać w większości przypadków te wnioski są umarzane. Dopiero wraz z wejściem w życie nowej ustawy zamiarem jest zwiększenie odpowiedzialności takich uczestników, jak: kierownik budowlany czy projektant. Sądzę, że tutaj już będzie obowiązek przestrzegania przepisów szczególnie przez kierowników budów, ale czy wejdzie w życie pokaże czas, bo wiemy, że została zaskarżona przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego i jej wejście w życie w roku 2010 jest bardzo wątpliwe”.
         Innych pytań nie zgłoszono.
         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie organizacji i działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku za okres roku 2008.
 
Ad 6
            Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2008.
Pani Maria Aksiucik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2008 /pełny materiał stanowi zał. nr 7/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Państwowa Inspekcja Sanitarna, jako instytucja powołana do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego w 2008 roku zajmowała się zapobieganiem powstawania chorób, w tym w szczególności chorób zakaźnych i zawodowych, nadzorem nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia i przedmiotów użytku, higieną pracy w zakładach pracy i warunkami higieniczno- sanitarnymi w obiektach użyteczności publicznej, w tym w szczególności w obiektach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz warunkami higieny środowiska. Przedstawione materiały obejmują stan sanitarny powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych w roku 2008 była stabilna. Zwracamy uwagę, że systematycznie od kilku lat spada zachorowanie na choroby takie jak salmonelloza, zatrucie jadem kiełbasianym, czy zachorowań na włośnicę. Korzystna też była sytuacja w chorobach szerzące się drogą krwiopochodną. Na WZW typu B na terenie powiatu zachorowało tylko trzy osoby. Nie odnotowano zachorowań na WZW typu C. W chorobach, przeciw którym są obowiązkowe szczepienia ochronne obserwujemy w Gminie Tykocin wzrost zachorowań na różyczkę. Wzrost tych zachorowań przekłada się też na I kwartał tego roku. W 2008 roku odnotowano spadek zachorowań na krztusiec. Wykonywanie natomiast bieżącego nadzoru sanitarnego wiąże się z oceną warunków bytowania człowieka poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. Dotyczy to zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do życia. Na terenie Powiatu nadzorujemy 69 wodociągów, w tym 57 gminnych i 12 lokalnych. Wodę kwestionowano w 38 wodociągach. Była ona kwestionowana w zakresie ponadnormatywnej zawartości mangany, żelaza i podwyższonej mętności. W 7 wodociągach zakwestionowano wodę pod względem bakteriologicznym. Na koniec 2008 roku uzyskano poprawę jakości wody w 29 wodociągach. Kontrolowaliśmy także obiektu użyteczności publicznej. Były to domy opieki dla osób starszych, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, solaria, pralnie, baza noclegowa, obiekty sportowe dworce, kąpieliska, zakłady pogrzebowe i dwa szpitale mieszczące się na terenie powiatu. Z kolei obiekty żywności i żywienia mamy objętych nadzorem na terenie powiatu 754 zakłady żywności. Stan sanitarny oceniano na podstawie jednolitych schematów do oceny w skali kraju. Po przeanalizowaniu tych materiałów 2,4% zakładów na terenie powiatu nie spełniało wymagań obowiązującego prawa. Przeprowadzono kontrole kompleksowe, tematyczne, oceniano jakość zdrowotną środków spożywczych, pobrano 44 próbki środka spożywczego, które nie były kwestionowanego. Oceniając jakość sposobu żywienia uważamy, że nadal jakość ich jest niezadowalająca, bo przeprowadzono ocenę jakości na podstawie teoretycznej analizy jadłospisu i także przez laboratoryjne analizy dekadowych zestawień produktów zużytych do produkcji posiłków. Głównym powodem kwestionowania był zawyżony w całodziennej racji pokarmowej udział energii pochodzącej z tłuszczów, zawyżona zawartość żelaza, niska zawartość wapnia i witaminy c. Dotyczy to zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego, natomiast w zakresie higieny pracy zadania nasze z zakresu ochrony zdrowia ludzi pracujących zmierzają do poprawy warunków pracy w aspekcie zdrowotnym i profilaktyka chorób zawodowych i para zawodowych. Następstwem oddziaływania szkodliwych i uciążliwych warunków pracy są choroby zawodowe. Nadal utrzymuje się wysoki poziom zachorowań na zakaźne choroby zawodowe takie, jak: borelioza, kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenie mózgu. W tej drugiej jednostce istnieje możliwość zaszczepienia się i w czasie kontroli w zakładach, szczególnie tych, które zajmują się transportem leśnym, bardzo propagujemy możliwość zaszczepienia się. Zajmowaliśmy się też nadzorem nad placówkami nauczania i wychowania. Objętych nadzorem mamy 93 placówki. Oceniano tam stan sanitarny i techniczny. Wydano 31 decyzji na poprawę stanu technicznego obiektu w 2008 roku. Mamy też zaległe decyzje, których termin realizacji prolongowano. Było ich 29. Przeprowadzono w szkołach także ocenę higieniczną składów lekcji w 80 zakładach i ustalono, że w 32 placówkach obowiązywały przerwy 5 minutowe, gdzie w porównaniu do lat ubiegłych odnotowano niewielki wzrost. Opieka medyczna jest realizowana poprzez opiekę pielęgniarek w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, natomiast we wszystkich szkołach bark opieki lekarskiej i stomatologicznej”.
Radny Pan Jan Ambrożej zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Inspektor na stronie 5 w sprawozdaniu jest ujęte, że w Powiecie Białostockim odnotowano 43 zachorowania na grypę i choroby grypopochodne. Czy to jest prawdą”.
Pani Maria Aksiucik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wyjaśniła: „Ta liczba jest prawdziwa, bo to zależy od tego, jak lekarze rodzinni zgłaszają liczbę zachorowań. Lekarz rodzinny, tak, jak mamy obecnie nagłośnioną sytuację z tą grypą AH1N1 jest ona związana z tym, że to lekarz rozpoznaje. Jeżeli lekarz rozpozna i do nas zgłosi to mamy ten przypadek, jeżeli nie to go nie mamy. Proszę zauważyć, że chciałam powiedzieć jako ciekawostkę, że w roku 2008 na terenie miasta Białegostoku nie mieliśmy zgłoszonego żadnego zachorowania na grypę, bo ustawa o chorobach zakaźnych i obowiązujący do niej załącznik mówi, że jest obowiązek zgłaszania grypy tzw. ptasiej, natomiast nie ma zapisu w ustawie, że mamy zgłaszać inną. My nie możemy tego egzekwować. Natomiast jest program SENTINO połączony z unijnym, gdzie jest jak gdyby obowiązek zgłaszania grypy i chorób grypopodobnych. Lekarz, więc albo do nas zgłosi, albo nie. To jest decyzja lekarza”.
Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2008.
 
Ad 7
            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
            Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok /zał. nr 8/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedłożony został państwu projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla schroniska młodzieżowego przy Centrum Edukacji w Supraślu. Przypomnę, że w grudniu ubiegłego roku została podjęta uchwała ustalająca stawki dotacji dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Edukacji w Supraślu. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła rozstrzygnięciem nadzorczym część tej uchwały w zakresie ustalenia dotacji na działalność schroniska młodzieżowego. W lutym br. został wprowadzony nowy zapis §11 do Statutu Schroniska i w tej chwili ponownie ustalamy stawkę dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na działalność Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Supraślu. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie powiatu na bieżący rok. Ponieważ schronisko będzie działało w okresie wakacji letnich, dlatego też w tej chwili przedkładamy projekt uchwały i prosimy i jej podjęcie”.
         Pytań do referowanego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudźodczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Pani Anna Grycuk odczytała zebranym pozytywną opinię w tej sprawie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXII/303/09 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok /zał. nr 9/.
 
Ad 8
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
            Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. nr 10/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w maju br. Urząd marszałkowski ogłosił konkurs na działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Napisaliśmy projekt i w tym momencie proszę o podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do podpisania dokumentów, które musimy złożyć do 10 czerwca. Projekt polega na tym, że obejmujemy 60 osób szkoleniem doradzczo-ekonomicznym, szkoleniem o przedsiębiorczości. Z tych 60 osób na pewno około 30 osób zechce skorzystać z pomocy w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to pomoc bardzo atrakcyjna, ponieważ dotacja aka będzie wynosiła 40.000zł. W naszych przepisach, zgodnie z naszą ustawą możemy udzielić maksymalnie 18.000zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i jeszcze dodatkowo będzie takie wsparcie pomostowe przez okres do 12 miesięcy w wysokości do najniższego wynagrodzenia, możemy wypłacać tym osobom, które rozpoczną działalność gospodarczą takie pieniądze na ZUS, na reklamę. To jest bardzo atrakcyjna forma. Wiem, że bezrobotni pytają nas już od roku, czy będziemy się taką formą zajmować. Ten cel, przewidujemy i przynajmniej taki wniosek złożyliśmy na 2.250.000zł. Rozkłada się to praktycznie na 3 lata kalendarzowe, ale właściwie 2 lata pełne prowadzenia działalności tej. Są to pieniądze tylko i wyłącznie z EFS, więc ani budżet, ani Fundusz Pracy nie będą ponosić żadnych innych kosztów. Bardzo serdecznie proszę o podjęcie tej uchwały”.
         Pytań do referowanego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudźodczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Również Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXII/304/09 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. nr 11/.
 
Ad 9
            Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie – Mostowlany.
            Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie – Mostowlany /zał. nr 12/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w marcu tego roku wpłynęło pismo od Pani Anny Grycuk – Radnej Powiatu Białostockiego w sprawie naprawy drogi powiatowej Mostowlany - Wierobie. Kolejnym sygnałem w tej samej sprawie była interpelacja Pana Jana Ambrożeja – Radnego Powiatu Białostockiego. W odpowiedzi na obydwa wystąpienia Zarząd Powiatu Białostockiego posiłkując się informacjami udzielonymi przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg wyraził swoje zdanie, że droga zostanie naprawiona. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku poczyni starania wspólnie z Gminą Gródek, po ustabilizowaniu się warunków gruntowo – wodnych dokona naprawy nawierzchni żwirowej na odcinkach wymagających tej naprawy. Konsekwencją tych odpowiedzi jest propozycja uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Gródek prowadzenia i finansowania zadania, polegającego na wykonaniu naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie – Mostowlany. Dlaczego Gmina Gródek, otóż jest to problem finansowy, bo jeżeli Gmina Gródek udzieli dotacji na zadanie z bieżącym utrzymanie, to pojawi się problem w rozliczeniu. W zasadzie Gminy powinny udzielać tylko dotacji na inwestycje. Dlatego też propozycja do rozważenia dla Wysokiej Rady tego projektu uchwały”.
         Pytań do referowanego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudźodczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie – Mostowlany.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXXII/305/09 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Gródek prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie – Mostowlany /zał. nr 13/.
 
Ad 10
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością.
            Pani Anna Szczepańska - Sekretarz Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością /zał. nr 14/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado System Zarządzania Jakością ISO został ustanowiony w Starostwie Powiatowym w 2005 roku, w miesiącu październiku. W czerwcu 2006 roku został poddany certyfikacji na zgodność z normą przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku. W wyniku tej certyfikacji Starostwo otrzymało certyfikat ISO. Co roku System Zarządzania Jakością poddawany jest ocenie w celu upewnienia się, że Starostwo spełnia wymagania określone normą. Ostatni taki audyt został przeprowadzony 20 maja 2009 roku przez 3 audytorów tego Biura Certyfikacji. W wyniku tego audytu stwierdzono, że System spełnia wymagania normy i Starostwo otrzymuje certyfikat na kolejne 3 lata. Należy w związku z tym na te 3 lata podpisać umowę z Biurem Certyfikacji, jednak z podpisaniem takiej umowy wiąże się zaciągnięcie zobowiązań i wymagana jest zgoda Rady Powiatu. Stąd uprzejma prośba do Państwa Radnych o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością”.
         Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o przybliżenie, jaki to jest numer ISO i czego dotyczy i jaki jest tego koszt.
         Pani Anna Szczepańska - Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „ISO to jest taki podstawowy certyfikat ISO 9001 2001 był dotychczas. W tym roku certyfikowaliśmy się już na nową normę 9001 2009, dlatego, że norma ta została zmieniona pod koniec 2008 roku. Jak powiedzieli nasi audytorzy, jesteśmy jedną z pierwszych jednostek, która się na nową normę certyfikuje. My sprostaliśmy tej normie i to jest nasz mały sukces. Koszt brutto nie zmienia się i wynosi: w roku 2010 – 4.100 PLN, w roku 2011 – 4.100 PLN i w roku 2012 – 7.600 PLN, dlatego, że to będzie odnowieniowy audyt i przyjedzie większa liczba audytorów”.
         Pytań do referowanego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudźodczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXXII/306/09 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością  /zał. nr 15/.
 
Ad 11
            Interpelacje i zapytania Radnych.
         Radny Pan Walenty Sic skierował swoją prośbę do Pani Elżbiety Jasińskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Ostatnio tak się dzieje, że w wyniku opadów szybciej rosną trawy, chwasty przy poboczach naszych dróg powiatowych.Oczywiście, ja polecam Pani uwadze drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Juchnowiec, ale to nie wyklucza, że na innych gminach to samo się dzieje. Jeśli już są prowadzone koszenia poboczy, to jest moja prośba, by szczególną uwagą objąć te skrzyżowania newralgiczne, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Za wszystkie prace, które były wykonane na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny serdecznie dziękuję”.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Prawie w 80% uporaliśmy się już na dzień dzisiejszy z ubytkami w nawierzchniach popularnie zwanymi dziurami. Już rozpoczynamy prace związane z koszeniem poboczy, a jeśli chodzi o newralgiczne skrzyżowania na pewno nie będziemy o nich zapominać i tak, jak każdego roku będą z nich usuwane pewne zakrzaczenia. Faktem jest, że dziś usunięty krzak, to za 4 lata 4 razy więcej. Stąd też szukamy na dzień dzisiejszy jeszcze jakiegoś lekarstwa na te rosnące krzaki. Na drzewa i pnie po wyciętych drzewach już mamy sposób. Będziemy wdzięczni, jeżeli ktokolwiek z Państwa znajdzie sposób na krzaki”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zadał pytania do Pani Dyrektor: „Mam pytanie, na Sesji Rady w Czarnej Białostockiej była dyskusja na temat odświeżenia, czy odmalowania poręczy mostku przy zalewie w Czarnej Białostockiej. Ponoć te poręcze są poniszczone. Mam informację, że uzgodniono z PZD, że będzie coś przed sezonem wykonane. Druga sprawa jeszcze, chodzi o sprzątanie poboczy przy drogach powiatowych biegnących przez Czarną Białostocką, ponieważ są zaśmiecone. Czy jest to sprzątane?”.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Jeśli chodzi o odmalowanie poręczy na moście przy zalewie, muszę Państwu powiedzieć, że od 1999 roku próbuję zacząć renowację poręczy na obiektach mostowych Powiatu Białostockiego, a mamy ich 99+1. Jak do tej pory zdarzające się awarie na przepustach uniemożliwiały nam rozpoczęcie renowacji i zabezpieczeń antykorozyjnych na poręczach. Jeśli w tym roku uda mi się wygospodarować środki na zabezpieczenie antykorozyjne, bo to nie tylko Czarna Białostocka czeka, czekają również Nowodworce, gdzie ludzie się zbierają, żeby móc korzystać z rzeki. Będziemy to robić. Mamy przygotowane zamówienie. Dwa lata temu próbowaliśmy zamówić u obcego wykonawcy renowację zabezpieczeń antykorozyjnych. Proszę sobie wyobrazić, że do przetargu nie przystąpił nikt. Jest to problem ochrony środowiska, dlatego, że czyszczenie i renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych odbywa się w strefach ochronnych. Dlatego też, znaleźliśmy na to sposób i spróbujemy w tym roku zacząć renowację. Most w Czarnej Białostockiej jest brany pod uwagę. Jeśli chodzi o sprzątanie pasów drogowych i zanieczyszczeń pozimowych, jest to prowadzone siłami obwodów, chociaż, jeżeli są jakiekolwiek interwencje, Kierownik obwodu objedzie drogi powiatowe i sprawdzi, na ile wymaga to interwencji”.
         Radny Pan Marcin Oblacewicz zwrócił się do Pani Dyrektor: „Zwracam się z prośbą o postawienie znaków ograniczających tonaż poruszających się pojazdów do 8-10t na drodze Krynickie – Rzepniki. Droga ta została w ubiegłym roku wykonana. W tej chwili jednak poruszają się tam naprawdę ciężkie, duże sprzęty. Ja wiem, że może to nie wpłynie na drastyczne zmniejszenie przejazdu takich samochodów. Niemniej jednak myślę, że byłoby wskazane, żeby te znaki się znalazły /zał. nr 16/. Jedna sprawa, chciałbym się dowiedzieć, jak przebiega inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej Dawidowicze – Pawły. Czy przetarg jest rozpisany, czy jeszcze nie”.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Decyzja odnośnie sporządzenia dokumentacji projektowej na ten obiekt została podjęta 18 grudnia ubiegłego roku. Stąd też czas na wykonanie dokumentacji projektowej mija 29 maja 2009 roku, czyli jutro i oczekuję, że wykonawca tej dokumentacji projektowej złoży ją jutro. Na dzień dzisiejszy złożyliśmy już do Wydziału Architektury zawiadomienie o tym, że mamy zamiar przystąpić do remontu tej drogi poprzez poczwórne powierzchniowe utrwalenie. Minie 30 dni i w zasadzie moglibyśmy rozpoczynać roboty. Przetarg przewidujemy około 20-26 czerwca 2009 roku”.
         Radny Pan Antoni Bogdan stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni w ubiegłym roku zgłaszałem naprawę na drodze powiatowej, na odcinku Choroszcz – Baciuty. W Choroszczy, na wysokości cmentarza było takie zapadnięcie na długości może 2m dość głębokie. To zostało uzupełnione powierzchniowo w ubiegłym roku. W tym roku znów to głębiej się zapadło. Zaczyna ten asfalt wypadać i za miesiąc będzie gorzej aniżeli było w ubiegłym roku, dlatego proszę o uzupełnienie tego i naprawę”.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku poprosiła o uzupełnienie: „Panie Radny, czy to jest na wysokości cmentarza, tutaj w kierunku na Kościuki?”.
         Radny Pan Antoni Bogdan stwierdził: „To jest w kierunku na Zaczerlany, tuż za zakrętem, na Kościuki można by też uzupełnić”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił interpelację: „Mam do Pani Dyrektor jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o taką sprawę. Wiadomo, że Lasy Państwowe korzystają z naszej drogi w takim zakresie, że niszczą ją bardzo. Jest droga z Supraśla do drogi na Bobrowniki, gdzie Lasy wyremontowały tą drogę i postawiły znak zakazu poruszania się po tej drodze. Czy Powiatowy Zarząd Dróg nie mógłby wystąpić do Lasów Państwowych, żeby udostępnili przejazd po tej drodze przynajmniej dla samochodów osobowych. Dla mnie jest to dziwna sprawa, bo tak, po naszych drogach mogą wszyscy jeździć, to, co czy my mamy na swoich drogach postawić także znaki zakazu poruszania się samochodom leśnictwa. Czy występowaliście o to, a jeżeli nie to chodzi o to, żeby wystąpić, żeby przynajmniej samochody osobowe, które nie niszczą tych dróg, mogły tamtędy przejeżdżać, bo tam jest droga chyba powiatowa łącząca Supraśl – Cieliczanka, ale tam wiadomo, że tam tragicznie jest, a tu tak łatwo można by asfaltem przejeżdżać” /zał. nr 17/.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Szanowni Państwo, problem dotyczy własności. Drogi powiatowe to drogi publiczne w świetle prawa i każdy może się nimi poruszać, jeżeli spełnia warunki poruszania się po drogach publicznych. Natomiast Droga Supraśl w kierunku na Bobrowniki leży na gruntach leśnych i właściciel tejże drogi, położonej na gruntach leśnych postawił zakaz uczęszczania tą drogą dla innych pojazdów niż leśne. Oczywiście Powiatowy Zarząd Dróg, jeśli takie polecenie otrzyma od Zarządu Powiatu, przygotuje takie wystąpienie. Być może będzie to skuteczne. Czy zechce Pan złożyć interpelację na piśmie w tym temacie”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Jeżeli każdy mówi o swojej gminie, więc ja też chcę wspomnieć o swojej. Na drodze powiatowej pomiędzy Wasilkowem a Dąbrówkami, w kierunku Dąbrówek, na wysokości byłego cmentarza żydowskiego, na zakręcie jest zapaść drogi, mierzyłem osobiście metrówką- 29 cm do krawężnika, więc to jest na tyle niebezpieczne, że jeżeli ktoś rozwinie tam prędkość, to może skończyć życie. Mam prośbę, jeżeli można byłoby cośkolwiek zrobić to bardzo bym prosił”.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Właśnie dzisiaj jest tam Kierownik Obwodu drogowego. Za chwilę do niego zadzwonię, by sprawdził, co się tam dzieje”.
         Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 17
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXX Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 30 kwietnia 2009 roku, a XXXI Nadzwyczajna Sesja w dniu 14 maja 2009 roku. Protokoły były wyłożone do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do ich treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXX/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku i również jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXI/09 z dnia 14 maja 2009 roku.
 
 
Ad 18
Sprawy różne.
W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zebranym dwa rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące:
·       Uchwały Nr XXIX/292/09 RPB z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 18/,
·       Uchwały Nr XXIX/293/09 RPB z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 19/.
         Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła Wysokiej Radzie Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego:
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to są dwie uchwały dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. Jedna, przygotowana przez nasz Wydział, druga przez PCPR w Białymstoku. Zostały zakwestionowane w naszej uchwale dwa zapisy, niemniej uchwała jest ważna, prawomocna, jest już w trakcie realizacji, natomiast w jednym zapisie to jest „literówka”. Przez 10 lat funkcjonowania powiatu taki zapis funkcjonował w uchwale. Prawo nie zmieniło się w tym kierunku, a nawet w rozporządzeniu Ministra Edukacji, który jest już ogłoszony, dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli w resortowych szkołach też zawiera ten zapis, jednak mimo wszystko Wojewoda zakwestionował ten zapis, ale on jest nieistotny, bo nie zmienia treści uchwały. W drugim miejscu uchwały jest zakwestionowany zapis dotyczący przyznawania dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy. W naszej uchwale był zapis, że jeżeli zbiegają się dwa takie dodatki, to przyznaje się wyższy dodatek. Zakwestionowano, że nie może być tego zapisu, i w takiej sytuacji przyznaje się oba dodatki. W naszych szkołach nie ma takiego przypadku, żeby takie dwa rodzaje dodatków występowały jednocześnie. Jest jeden dodatek za trudne warunki pracy i dotyczy on nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, natomiast ten za uciążliwe warunki pracy jest zapisany w regulaminie, bo taki dodatek może być przyznany, chociaż na dzień dzisiejszy nie ma zastosowania w naszych szkołach i placówkach. Uchwała jest prawomocna tylko w tych dwóch zapisach jest unieważniona. W kolejnej nowelizacji tej uchwały możemy ewentualnie sprostować te zapisy”.
         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Czy w takim razie nie trzeba tej uchwały poprawić?”.
         Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado to było przedmiotem analizy. Te zapisy, które zostały zakwestionowane przez Kuratorium na skutek zmiany interpretacji, bo jak powiedziała Pani Naczelnik te przepisy tak naprawdę się nie zmieniły od wielu lat, one funkcjonowały w poprzednich uchwałach, bo corocznie były te regulaminy uchwalane, one funkcjonowały, nie budziły wątpliwości. One nie mają dla nas żadnego merytorycznego znaczenia. One były w uchwale tylko, dlatego, że one wynikają z samej ustawy Karta Nauczyciela, ale tak naprawdę, czy one istnieją, czy ich nie ma to nie zmienia to możliwości funkcjonowania uchwały. Uchwała jest ważna, za wyjątkiem tych zakwestionowanych zapisów”.
         W sprawach różnych o głos poprosił Radny Pan Marek Żmujdzin: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado mam prośbę do Pani Dyrektor. Uważam, że moja sprawa jest mniej istotna, dlatego w interpelacjach nie chciałem tego poruszać. Chodzi o wjazdy z drogi powiatowej na posesje, albo na pola rolników. Dotyczy to drogi powiatowej Barszczewo – Ogrodniki Barszczewskie. Tam jest kilka takich przypadków, że rolnicy muszą wjechać na swoje grunty, a jak muszą wjechać to coś wrzucają do rowów, żeby ułatwić ten wjazd. Potem jest problem z odpływem wody. Może by tam jakąś wizję lokalną i ustalić jakieś chociaż ze dwa wjazdy, żeby zadowolić tych rolników”.
         Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bardzo bym chciała, żeby można było tak zrobić, jak Pan Radny sugeruje, ale zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dzisiejszy zjazd wykonuje i utrzymuje na swój koszt właściciel gruntu przyległego do drogi publicznej. Żeby zrobić zjazd na działkę rolną, czy do posesji, czy na jakąkolwiek inną działkę to trzeba uzyskać decyzję lokalizacyjną w Powiatowym Zarządzie Dróg, zrobić projekt budowlany, wystąpić o pozwolenie na budowę i wówczas wykonać zjazd. W momencie, kiedy nie zostanie to dopełnione jest to nielegalny zjazd, który podlega postępowaniu prowadzonemu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Takie mamy przepisy począwszy od roku 2003”.
         Radny Pan Romuald Wiszniewski, zabierając głos w sprawach różnych złożył podziękowania
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Ad 19
            Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 28 maja 2009 roku, o godz. 1330.
 
Protokołowała:
Anna Gadomska               
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-05-2009

Data udostępnienia w BIP: 29-06-2009 08:30

Data modyfikacji informacji: 29-06-2009 08:30