XXXI/09 z dnia 14.05.2009r.

Or.V.0041-31/09
 
 
Protokół Nr XXXI / 09
z obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 14 maja 2009  roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 14 maja 2009 roku, o godz.1500, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXXI Nadzwyczajnej Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.            Otwarcie obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
2.            Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
4.            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9, 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
5.            Zamknięcie obrad XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego.
                                       
Ad 3
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
 
            Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok /zał. nr 4/.
          „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zmiany w budżecie powiatu obejmują zmiany w planie dochodów i w planie wydatków budżetu i tak, jeśli chodzi o zmiany w planie dochodów budżetu, to dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 1.209.940 zł i zmniejszenia budżetu w poszczególnych pozycjach na łączną kwotę 1.527.344zł. Tym samym łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu maleje o kwotę 317.404zł. Jeżeli chodzi o zwiększenia planu dochodów, to pochodzą one z dodatkowo pozyskanych dochodów takich jak: udzielona pomoc finansowa przez gminy – jest to na dofinansowanie inwestycji remontów dróg powiatowych kwota 106.000zł pochodząca z Gminy Wasilków, jest to kwota przeznaczona na dofinansowanie przebudowy wraz z rozbudową mostu przez rzekę Czarną koło miejscowości Sochonie- 56.000zł oraz kwota 50.000zł -na przebudowę drogi powiatowej Nowodworce – Ogrodniczki; od Gminy Juchnowiec Kościelny pomoc finansowa w wysokości 75.000zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Białystok – Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny - Biele – Tryczówka – Wojszki; Gmina Suraż 60.000zł na remont kapitalny skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Białostockiej i 11 listopada w Surażu; Gmina Choroszcz łącznie pomoc finansowa 55.000zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów w pasie drogowym ul. Sienkiewicza w Choroszczy -35.000zł oraz 20.000zł na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Klepacze, Krupniki, Porosły. Poza udzieloną pomocą finansową przez Gminy również zwiększa się dochody budżetu o kwotę otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej – przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Czarną k. miejscowości Sochonie- 813.000zł. Również zwiększa się dochody budżetu o dodatkowe dochody uzyskane z tytułu odpłatności pensjonariuszy i gmin z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce -82.000zł; uzyskania środków z Funduszu Pracy na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych w placówkach pomocy społecznej -13.885zł oraz zasiłku pogrzebowego z ZUS -3.555zł dla DPS Uhowo; oraz zwiększenie o kwotę 1.500zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Takie są zwiększenia, jeśli chodzi o zmniejszenia, to są one konieczne z tego tytułu, że odbyły się przetargi i zostały rozstrzygnięte w zakresie tzw. „schetynówek”, czyli na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo Etap I” – zmniejszenie dotacji o kwotę 595.933zł; na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki” – o kwotę 501.964zł. Ponieważ w ramach tzw. „Schetynówek” dofinansowanie z budżetu państwa nie może przekroczyć 50%, a koszt wykonania na tych drogach z przetargów wyszedł niższy, to musimy urealnić odpowiednio kwotę dotacji, zresztą ona już została jednoznacznie zapisana w odpowiednich kwotach w zawartych umowach z Wojewodą oraz zmniejszyć odpowiednio deklarowaną pomoc finansową Gminy Gródek i Gminy Choroszcz. Tym samym zmniejsza się plan wydatków na drodze Białystok – Kruszewo o kwotę dotacji 595.933zł i na drodze Sofipol Załuki – Załuki Nowosiółki o kwotę 501.964zł.
W związku z powyższym zmniejsza się pomoc finansowa gmin, uczestniczących w finansowaniu tych zadań: Gmina Choroszcz – o kwotę 217.466zł; Gmina Gródek – o kwotę 211.981zł. Dzisiaj na posiedzeniu Zarządu zostały podpisane odpowiednie aneksy dostosowujące te kwoty do tegoż montażu finansowego do kwot określonych w przetargu. Tak, więc w wyniku tych dokonanych zwiększeń i zmniejszeń dochodów zmniejsza nam się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 317.404zł. Jeśli chodzi o zwiększenia planu wydatków budżetu, to w zał. nr 2 poza kwotami, które wprowadza się, jako zwiększone dochody również dokonuje się przeniesień środków z rezerw celowych, jak też i z rezerwy ogólnej na zwiększenie planu wydatków w poszczególnych działach. I tak, jeśli chodzi o zwiększenie planu wydatków budżetu, to zwiększenia wynoszą łącznie 2.501.500zł, a zmniejszenia -2.818.904zł, co oznacza, że plan wydatków budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 317.404 zł, co oznacza również to, że równowaga budżetu w ten sposób zostaje zachowana. Jeśli chodzi o wydatki, to w dziale transport i łączność zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.430.000zł i zmniejsza się o kwotę 1.868.344zł, a więc tym samym zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 438.344zł. Tutaj pragnę zauważyć, że plan dochodów w dziale transport i łączność maleje nam o kwotę 1.251.344zł, a plan wydatków tylko o kwotę 438.344zł, co oznacza, że z przesunięć z innych  działów odpowiednio finansuje się wydatki, które są dla powiatu priorytetowe, czyli wydatki na drogi powiatowe. W dziale działalność usługowa wprowadza się kwotę 20.000zł udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Choroszcz z przeznaczeniem na wydatki związane opracowaniami geodezyjnymi. Następnie w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000zł. Jest to kwota przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu białostockiego. Kwota ta zostanie przekazana w formie dotacji dla Miasta Białystok, a miasto Białystok swojej jednostce budżetowej, jaką jest Komenda Miejska PSP odpowiednio zwiększy plan wydatków. Następnie, w dziale oświata i wychowanie jest zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 465.000zł. Te zwiększenia obejmują dwa Licea: Liceum Ogólnokształcące w Czarnej Białostockiej i to jest zwiększenie o kwotę 150.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku szkolnego Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, zgodnie ze sporządzonym kosztorysem i jak wynika z kosztorysu wartość tego remontu to jest kwota 142.800zł, a ponadto jeszcze zwiększa się plan wydatków dla szkoły o kwotę 7.200zł po to, aby szkoła mogła zlecić wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. Na podstawie tych pomiarów będzie dalej podjęta decyzja, czy instalacja odgromowa po remoncie dachu będzie wymagała tylko naprawy, czy też trzeba będzie dokonać całkowitej wymiany i wykonanie nowej instalacji odgromowej. Również w tym dziale zwiększa się o kwotę 315.000zł plan wydatków inwestycyjnych, a dotyczy to I etapu termomodernizacji budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach i ten I etap powinien się zakończyć wykonaniem ocieplenia trzech ścian budynku (ściany frontowej budynku i dwóch ścian bocznych), jak też uzupełnienia niewielkiej ilości okien w tymże budynku. Jeśli chodzi o dział pomoc społeczna, tutaj zwiększa się plan wydatków o kwotę 562.670 zł i dotyczy to dwóch domów pomocy społecznej: DPS w Uhowie, gdzie przeznacza się kwotę 461.730zł na wydatki inwestycyjne, a konkretnie na modernizację wraz z wymianą kotłów parowych na kotły wodne w kotłowni DPS Uhowo oraz na modernizację i przebudowę kuchni, która w tej chwili korzysta z pary technologicznej, a ponieważ będą wymienione kotły parowe na kotły wodne, zachodzi konieczność wymiany urządzeń, które będą zasilane energią elektryczną. Pozostała kwota dotyczy wydatków w DPS w Jałówce i głównie chodzi o kwotę 82.000zł, którą to kwotę należy wydatkować na wykonanie przegród przeciwdymowych, które są konieczne na klatkach schodowych, ponieważ takie są wymogi Straży Pożarnej sformułowane w protokole warunkowego dopuszczenia budynku do użytkowania po modernizacji. Następnie wydatki dotyczą PCPR, jako, że tu włączamy 1.500zł otrzymanej dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych, jak również środki, które wynikają z zawartych umów między PUP na finansowanie prac interwencyjnych, czyli pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jak też Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przy PCPR. Odpowiednio te zmiany znajdują odzwierciedlenie w zmienionym zał. nr 3, a dotyczy on zadań inwestycyjnych na rok 2009. Zmiany dotyczą pozycji, które są w tym załączniku oznaczone kursywą i czcionką pogrubioną i są to takie pozycje, jak: pozycja 1 tj. „schetynówka” pod nazwą I etap przebudowy drogi Białystok – Kruszewo i tu te kwoty są już urealnione zgodnie z zawartą umową z wykonawcą; następnie poz.5 tj. przebudowa drogi powiatowej Białystok – Hryniewicze. To zadanie zostało zwiększone o 75.000zł z racji przyjętej i włączonej do planu wydatków pomocy finansowej Gminy Juchnowiec; poz. 6,tj. druga nasza „schetynówka” – Sofipol Załuki – Załuki Nowosiółki. Tu również kwota została zapisana zgodnie z  umową zawartą wykonawcą robót; następnie w poz.12 – przebudowa mostu przez rzekę Czarną koło miejscowości Sochonie. Tu została włączona kwota 813.000zł otrzymana z rezerwy subwencji budżetu państwa, jak też udzielona pomoc finansowa w kwocie 56.000zł z Gminy Wasilków i następnie w poz. 14 – tutaj kwota zostaje bez zmian, jedynie uściślona została nazwa zadania Targonie Wity- Targonie Krytuły i zostały dopisane trzy nowe pozycje, tj. po.14a- remont kapitalny skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11 Listopada w Surażu – 120.000zł finansowana pół na pół ze środków powiatu i pomocy finansowej Gminy Suraż, poz.14b - przebudowa drogi Nr 1427B na odc. Nowodworce – Wasilków – 100.000zł i tutaj też jest finansowanie pół na pół Gminy Wasilków i środki powiatu i poz.14c- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów w pasie drogowym ul. Sienkiewicza w Choroszczy na odcinku od ul. Lipowej do ul. Powstania Styczniowego – 70.000zł, finansowanie pół na pół środki powiatu i Gminy, poz.25 tego załącznika to jest zwiększona kwota o 315.000zł do kwoty 555.000zł to jest na I etap termomodernizacji budynku szkoły LO w Łapach i weszły nowe pozycje poz.26a i 26b i dotyczą one modernizacji kotłowni i sieci centralnego ogrzewania budynku DPS w Uhowie na kwotę 380.000zł oraz modernizacji kuchni DPS w Uhowie na kwotę 81.730zł. W załączniku 3.1 odpowiednio w zadaniach wieloletnich, a takim jest przebudowa drogi Białystok – Kruszewo kwota tego zadania odpowiednio została skorelowana z zał. nr 3, czyli po przetargu odnośnie I etapu oraz poz.5 termomodernizacja budynku szkolnego w Łapach też została skorygowana odpowiednio kwota łączna na kolejne etapy. Zał. nr 4 – ostatni, według wykonania szczegółowego sprawozdania rocznego, tutaj w pozycji przychody ogółem odpowiednio poprzednią kwotę rozbito na dwie pozycje, tj. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, jak też wolne środki dostosowując do sprawozdania Rb NDS. To są wszystkie zmiany”.
          Radny Pan Zenon Żukowski skierował pytanie do Zarządu Powiatu: „Co Zarząd zamierza zrobić, żeby nie ubożały środki na inwestycje infrastrukturalne, żeby przynajmniej utrzymały się na poziomie, albo żeby wręcz rosły”.
          Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Generalnie środki te systematycznie rosną. Natomiast będą dwa następne terminy na składanie wniosków na „schetynówki”. Tutaj planujemy na dwa zadania składać wnioski, następna sprawa, pod koniec roku, albo na początku przyszłego roku będzie rozdanie w ramach RPO i tutaj też będziemy się o to ubiegać. Jest dobra współpraca z Gminami. W ubiegłym roku było około 3.000.000zł wsparcia z gmin, natomiast w tym roku wygląda na to, że będzie prawie dwa razy więcej, czyli tendencja jest dobra i Zarząd zamierza dalej uczciwie pracować”.
          Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał Panią Skarbnik: „W załączniku nr 4 – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, to jest suma 652.000zł, jeśli to nie jest tajemnica, to z jakiego powodu była ta nadwyżka i z innych źródeł tam jeszcze była 339.975zł i jeszcze nadwyżka była, ale tu jest wyszczególniona premia jeszcze, to rozumiem. Cała suma to 1.211.000zł, jak rozumiem będzie przeznaczona na spłatę kredytu, tak. To jeszcze jeśli można zapytać o kredyt ten 3.377.050zł”.
          Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego    wyjaśniła: „Ten załącznik nr 4 jest zgodny z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu, ponieważ przypomnę, w pierwszej uchwale budżetowej Rada postanowiła zaciągnąć kredyt 2.500.000zł i ta kwota służy właśnie sfinansowaniu wydatków inwestycyjnych na drogi. Następnie w marcu była Sesja, na której Rada zgodziła się i wyraziła to w formie uchwały, na zaciągnięcie kredytu na termomodernizację internatu i budynku szkoły w Supraślu, czyli łącznie składa się to na tą kwotę 3.377.750zł. Z tym, że te kredyty zgodnie zresztą z projektem budżetu, co było w specjalnym załączniku o prognozie kwoty długu wynika, że w roku 2009 nadpłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, jak też i planowanego kredytu 2.500.000zł, który będzie zaciągnięty myślę, że za kilka miesięcy potrzeba nam 1.211.418zł, bo kredyty mają to do siebie, że łatwo się je zaciąga, ale o wiele trudniej się spłaca. Założenie było takie, że spłacamy te kredyty z wolnych środków i z nadwyżek lat ubiegłych. Gdybyśmy nie mieli nadwyżek lat ubiegłych ani wolnych środków to musielibyśmy spłacać je z bieżących dochodów tego roku, co powodowałoby, że wydatki bieżące musiałyby być mniejsze o 1.211.418zł, a jako, że mamy nadwyżkę budżetową, bo na ostatniej sesji, gdy było przyjęte sprawozdanie, to nie było żadną tajemnicą, że została wypracowana za rok 2008 nadwyżka budżetowa w wysokości 2 mln z małym kawałeczkiem. Teraz jest tak, że pierwotnie ten załącznik, on był jeszcze niezmieniany w stosunku do pierwotnej uchwały i cała ta kwota była wtedy zapisana w innej pozycji - wolne środki. W tej chwili, jak zrobiliśmy dokładne sprawozdanie Rb-NDS wyliczyliśmy dokładnie skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, to okazało się, że wolnych środków to my mamy tylko 339.975zł, a ponieważ musimy wykonać te rozchody, czyli spłacić raty kredytów na 1.211.000zł, stąd tutaj się nic nie zmienia, tylko rozbijamy to na dwie pozycje. Tutaj jest to tylko taka zmiana formalna, kosmetyczna z jednego paragrafu rozbijamy to na dwa paragrafy. Jeśli chodzi o kredyty to my mamy do spłaty na dzień dzisiejszy kredyt, który był zaciągnięty w roku 2006. Była to kwota 2.225.000zł. Była to kwota zaciągnięta wyłącznie na drogi powiatowe, na inwestycje na drogach powiatowych i był to kredyt w trybie przetargu nieograniczonego i najlepszą propozycję dał Bank Ochrony Środowiska S.A. i właśnie w tym roku spłacamy ten kredyt. Natomiast w tym roku mamy już podpisane umowy na dwa kredyty na termomodernizację budynków w Supraślu i tutaj wyłoniony został również Bank Ochrony Środowiska S.A., który dał nam najlepsze warunki i chcę powiedzieć, że już mamy przyznaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego premię termomodernizacyjną w wysokości 25% kredytu. To już jest wiadomo, natomiast pozostaje jeszcze sprawą otwartą kredyt 2.500.000zł i ten kredyt, nie wiem w tej chwili, który bank będzie najlepszy, ale w czerwcu w I połowie rozpoczynamy procedurę wyłonienia banku na udzielenie tego kredytu”.
          Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja mam pytanie w połączeniu z pytaniem Radnego Pana Żukowskiego, czy Pan Starosta, lub Wicestarosta może odpowiedzieć mi na takie pytanie, skąd miasto Białystok na przykład ma tyle pieniędzy, bo całe miasto jest w remoncie, a to są prace bardzo kosztowne i oni skądś te pieniądze mają, a my ciągle się borykamy z problemami. Może mi ktoś z Państwa powie, skąd, bo to są pieniądze bardzo duże, cały Białystok w remoncie”.
          Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Ja bym chciał powiedzieć, że w tym roku mamy rekordowy, duży budżet inwestycyjny relatywnie do całego budżetu mamy więcej pieniędzy niż miasto Białystok w stosunku do swojego budżetu. Na dzień dzisiejszy procentowy udział wydatków inwestycyjnych na drogi to jest ponad 26%, natomiast w ujęciu skalarnym jest to może niewiele, natomiast w mieście na drogi idzie na wszystkie inwestycje łącznie z inwestycjami typu szkoły i budynki jest 250.000.000zł. Fakt, mają dziesięć razy więcej, ale w skali ich budżetu jest to procentowo mniej. Natomiast skąd mają pieniądze, miasto Białystok jest metropolią, w związku z tym było uprawnione do składania wniosku do tzw. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i kilka ich projektów przeszło w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, skąd między innymi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych będzie budowała drogi krajowe na terenie naszego powiatu również. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, sami Państwo z pewnością widzicie ile powstało galerii handlowych, centrów handlowych w mieście Białystok, to jest również rząd inwestycji wielkości kilkudziesięciu milionów na każdą galerię, jeżeli chodzi o dojazdy. My nie mamy takich inwestycji na dzień dzisiejszy, ale sądzę, że jeśli IKEA ulokuje swój sklep w Porosłach z pewnością wszystkie drogi powiatowe w jakiś sposób związane z dojazdem lub infrastrukturą komunikacyjną na terenie tej części Gminy Choroszcz, jeśli Gmina wynegocjuje, to będą zrobione. Tak, więc to będzie również plus dla dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz. W ten sposób miasto Białystok wygrywa w porównaniu z nami, jeśli chodzi o ilość remontów, ilość inwestycji. To tyle”.
          Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do wysłuchania opinii Komisji.
          Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudźodczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok. Z uwagi na brak quorum, nie wydała opinii w tej sprawie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXI/301/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009 /zał. nr 5/.
 
Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9, 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Pani Małgorzata Dzienis – pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9, 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego/zał. nr 6/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado powyższa uchwała dotyczy projektów, które zostały złożone w 2008 roku. Niestety w trakcie wynikło trochę zmian. Zmieniły się przepisy, weszły nowe zasady finansowania, w związku z powyższym musieliśmy zmienić trochę budżet tych dwóch projektów. Sprawa się przesunęła i projekty rozpoczną się dopiero od 2009 roku, a w związku z tym, że to jest na lata szkolne 2009/2010 jest konieczność podjęcia uchwały upoważniającej do zaciągania zobowiązań z tytułu tych projektów. Są to projekty w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach i w Centrum Edukacji w Supraślu. Są to projekty na zajęcia pozalekcyjne.”
Wobec braku pytań, przystąpiono do wysłuchania opinii Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXI/302/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9, 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /zał. nr 7/.
 
Ad 5
Zamknięcie obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu III kadencji, w dniu 14 maja 2009 roku, o godz. 1552.
 
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S.Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-05-2009

Data udostępnienia w BIP: 01-06-2009 08:53

Data modyfikacji informacji: 01-06-2009 08:53