XXVIII/09 z dnia 26.02.2009r.

Or.V.0041-28/09
 
 
Protokół Nr XXVIII / 09
z obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 26 lutego 2009  roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 26 lutego 2009 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni Radni: Pani Barbara Grabowska i Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski /nieobecność usprawiedliwiona/.
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXVIII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad:
*    jako punkt 11: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 2009 roku”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Mam pytanie, pkt.11 nie był omawiany na Komisji Infrastruktury Technicznej, a zawsze Komisja Infrastruktury takie projektu uchwał opiniowała. Tutaj nie ma tej opinii, więc czy to jest punkt przymusowo do wprowadzenia, czy to jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, że on musi być wprowadzony, czy to nie burzy poprzedniego rozkładu inwestycji, bo na tą chwilę nic nie wiemy, a wprowadzamy punkt, który na Sesji będziemy od początku omawiali? Jeżeli istnieje możliwość przesunięcia go na kolejną Sesję, to byłoby to logiczne”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Dostaliśmy informację, że zmieniają się zasady finansowania kredytów termomodernizacyjnych, więc w tej kwestii, czy przesunięcie na następną Sesję jest możliwe, odpowiadam, że jest możliwe, tylko to prawdopodobnie będzie nas kosztowało 40.000zł, jeżeli będzie podjęta uchwała, bo ma być zmiana zasad od kwietnia i po prostu ma być premia nie 25% a 20%, i jak się policzy 5% mniej więcej od 800.000zł, to jest to warte 40.000zł. Ja konsultowałem tą sprawę z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Technicznej i prosiłem o zwołanie Komisji, ale Pan Przewodniczący KIT jest w sanatorium i stwierdził, że to zagadnienie nie jest kontrowersyjne i wystarczy postawić je na Komisję Budżetu i Finansów, ale oczywiście Pan Radny może mieć tutaj rację, więc jeżeli trzeba to możemy inaczej do tego podejść. Jeżeli można prosić, to ja bym proponował, żeby decyzję o podjęciu uchwały, bądź nie podjąć po krótkim omówieniu, czyli wprowadzić do porządku obrad, informację byśmy Państwo w tej kwestii przekazali, a Państwo zadecydujecie, czy podejmować uchwałę, czy nie”.
Wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad przyjęto przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
*    jako punkt 12: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”. Wniosek przyjęto przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
*    jako punkt 13: „Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego”. Wniosek przyjęto przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
*    jako punkt 14: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2012 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn.”Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.      Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.
2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.      Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.      Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o działalności decyzyjnej wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
5.      Przyjęcie informacji o sposobie załatwienia i problematyce skarg złożonych do Starosty Powiatu Białostockiego w 2008 roku.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska.  
7.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko-polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.  
8.      Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum w Czarnej Białostockiej.  
9.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „BUKOWISKO” w Centrum Edukacji w Supraślu.  
10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.  
11.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 2009 roku.  
12.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.  
13.   Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.  
14.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2012 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn.”Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”.  
15.   Interpelacje i zapytania Radnych.
16.   Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji RPB.
17.   Sprawy różne.
18.   Zamknięcie obrad XXVIII sesji RPB.
                                       
Ad 3
            Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 29 stycznia 2009 roku do 25 lutego 2009 roku Zarząd Powiatu obradował na6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·      podpisał sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2008,
·      akceptował koncepcję rozszerzenia współpracy Powiatu Białostockiego z Okręgiem Bresse Bourguignonne przy udziale Stowarzyszenia Kształcenia Powszechnego „Les Campanettes”, w tym osoby Jean –Pierre Morin,
·      udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania interesów Powiatu przed sądami powszechnymi,
·      podpisał umowę na opracowanie dokumentu planistycznego pn. „Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016”,
·      przyznał premie za miesiąc styczeń dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·      brał udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu,
·      udzielał odpowiedzi na interpelacje Radnych,
·      rozpatrywał wnioski i opinie stałych Komisji Rady Powiatu.
Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·      spotkaniu z Prezydentem Miasta Białegostoku w sprawie planów inwestycyjnych i polityki prorozwojowej na rok 2009,
·      odprawie służbowej podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Policji,
·      uroczystości nadania praw miejskich dla Michałowa,
·      Sesji Rady Miejskiej w Michałowie,
·      naradzie dotyczącej podsumowania działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku za 2008 rok,
·      III Targach Edukacyjno- Zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach,
·      posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach.
Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o wyjaśnienie trzech spraw: „Pierwsze pytanie dotyczy umorzenia należności od „Wibrobetoniarni Łapy”. Ja rozumiem, że tego zakładu nie ma, on jest zlikwidowany i chciałbym uzyskać informację, jaka to jest suma należności. Drugie pytanie, jeśli chodzi o działkę przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, na jakim etapie są te procedury. Trzecie pytanie dotyczy warunków korzystania ze stołówek szkolnych w Centrum Edukacji w Supraślu i LO w Łapach, jakie są zmiany w stosunku do poprzednich warunków”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził, że szczegółowych wyjaśnień udzieli później Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, niemniej w chwili obecnej powiedział: „Generalnie, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to jest kwota rzędu kilku tysięcy złotych, w tym połowa to są odsetki. Myślę, że za chwilę podamy tą kwotę. Następna sprawa, w Łapach po sąsiedzku jest działka będąca własnością spadkobierców Pani Kleszczewskiej. Zarząd podjął takie działania, żeby tą działkę pozyskać, natomiast, ponieważ tych spadkobierców jest dużo, to zapewne procedury będą trwały dość długo. W związku z tym, na wstępnym etapie Pani Dyrektor spotyka się z tymi spadkobiercami i namawia ich do tego, żeby tą działkę nam sprzedać”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o wyjaśnienie, na jakim etapie jest rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej wsi Karczmisko w sprawie zakończenia budowy drogi.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Tam jest taki fragment drogi, jak jest okres wiosenny jest trudny do przejazdu, bo tam jest problem z odprowadzeniem wody. Podjęliśmy decyzję, że zostanie tam doraźnie nawieziony żwir, a dalsze prace będą wykonane w terminie późniejszym. Pan Dyrektor PZD jest w tej chwili na służbowym spotkaniu, będzie na Sesji po godzinie 1300, tak więc w sprawach różnych będzie można uszczegółowić tą sprawę”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zadał kolejne pytanie: „Proszę o informację w sprawie zmiany wersji planu finansowego i inwestycyjnego SP ZOZ w Łapach i rozważenia możliwości dofinansowania pilnych zakupów aparatury medycznej. Chodzi mi o to, jaki to jest zakres dofinansowania i jaką aparaturę zamierza się kupić”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Bliżej tą sprawę będziemy omawiać przy zmianach w budżecie. Tam jest propozycja, żeby przeznaczyć na zakup aparatury kwotę 250.000zł. Było to konsultowane z Panem Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach i Radą Społeczną. Myślę, ze przy omawianiu zmian w budżecie szczegółowo to zostanie wyjaśnione”.
Kolejne pytanie Radnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna dotyczyło informacji Dyrektora DPS w Jałówce o wydzierżawieniu gruntów.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Ogólnie rzecz biorąc jest taka sytuacja, że w jednej z miejscowości, niedaleko Sokolego jest droga, która jest w mapie i nie ma potrzeby, żeby nadal funkcjonowała, jako droga, ponieważ tam są drzewa. Jest to działka o określonej powierzchni. Jest też sytuacja taka, że kilka działek o powierzchni leśnej ma DPS w Jałówce i wspólnie z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości pracujemy, żeby dokonać zamiany korzystne dla powiatu”.
Następne pytanie Radnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna dotyczyło pisma skierowanego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozebranie komina starej kotłowni w Centrum Edukacji w Supraślu. „Chciałem zapytać, czy ten komin zagraża bezpieczeństwu, czy przeszkadza, czy nie można byłoby tam zrobić schodków i wieży widokowej, czy czegoś w tym rodzaju. Czy nie dałoby się tego wykorzystać do celów turystycznych.”
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Sprawa wygląda mniej więcej tak, że trzy stowarzyszenia z Supraśla wystąpiły do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, żeby się jednoznacznie wypowiedział na temat komina, bo ten komin szpeci krajobraz i straty moralne są tak duże, że na pewno przewyższają straty związane z kosztem rozbiórki i w związku z tym Konserwator napisał, że on popiera ideę rozbiórki komina, a głównym powodem było to, że jak przyjeżdżają turyści to generalnie nie mogą zrobić zdjęcia, bo ten komin tak szkaradnie stoi, że wszyscy są zestresowani i jak najszybciej trzeba podjąć ten temat. Z tym pismem zapoznaliśmy i rozważamy ten temat. Nad taką koncepcją, o której mówi Pan Radny Zarząd również pracuje, tylko wstępne rozważania jednak są kosztowne, bo to są pieniądze rzędu 200-300-400.000zł i myślę, że to troszkę jeszcze wymaga popracowania nad problemem”.
Radny Pan Romuald Wiszniewski poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego informacji Dyrektora DPS w Czerewkach o zawarciu umowy na wynajem pomieszczeń, celem prowadzenia usług medycznych.
Sekretarz Powiatu Białostockiego – Pani Anna Szczepańska wyjaśniła: „Pan Dyrektor zawarł umowy z NZOZ-em pielęgniarskim. Zwolnił pielęgniarki, a one utworzyły NZOZ pielęgniarski i świadczą usługi pensjonariuszom i na ten cel wynajął tym paniom jedno pomieszczenie”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację Starosty o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o działalności decyzyjnej wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym informację za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o działalności decyzyjnej wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania, których należy wydawanie decyzji administracyjnych /zał. nr 5/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, działalność decyzyjna to wydawanie decyzji i postanowień. Jest to zasadnicza działalność Starostwa i jednostek podległych. Chciałbym Państwo to przedstawić, ale pozwolę się odnieść do tego w ten sposób, że porównam dane z 2008 roku do roku 2003. Generalnie w 2003 roku Starostwo Powiatowe wydało 27.700 decyzji, natomiast w 2008 roku 48.800. W ciągu pięciu lat liczba decyzji się podwoiła. Z kwestią działalności decyzyjnej wiąże się także zatrudnienie. W omawianym okresie liczba decyzji wzrosła o około 80%, a zatrudnienie o niecałe 10%. Pracownicy są coraz bardziej obciążani pracą. I tak, Architektura w roku 2003 wydała 707 decyzji, a pracowało w etatach 6,5 osoby, natomiast już w 2008 roku 2.167 decyzji, a liczba etatów wynosiła 14. Dwukrotnie wzrosło zatrudnienie, a liczba decyzji wzrosła trzykrotnie. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości to są także decyzje i postanowienia. W 2003 roku wydano 1.078 decyzji przy 22 pracownikach, a w 2008 roku wydano 3.128 decyzji i pracowało 24 pracowników. Wzrost jest trzykrotny, ale wcześniej nastąpiły zmiany organizacyjne i część pracowników przeszła do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jeżeli chodzi o Wydział Komunikacji, można pokusić się o stwierdzenie, że w Powiecie Białostockim dzieje się dobrze, gdyż liczba wydawanych dokumentów prawa jazdy i rejestrowanych samochodów ciągle rośnie. W roku 2003 Wydział wydał 23.591 decyzji przy 23 etatach, a w 2008 roku wydano 41.218 decyzji przy 22 pracownikach. Jeżeli chodzi o Wydział Rolnictwa i Środowiska, tutaj były pewne zmiany organizacyjne. Część zadań z zakresu działalności Wydziału Spraw Społecznych (turystyka) przeszła  do Wydziału Rolnictwa. Zostało też utworzone samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków. W 2003 roku w Wydziale Rolnictwa wydano 985, przy 10 etatach, a w 2008 roku wydano 1.134 decyzji przy 13 etatach. W Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w 2003 roku wydano 1.352 decyzje przy 11 etatach, a w 2008 roku wydano 1223 decyzje, ale poziom zatrudnienia też się zmniejszył i wynosi 6,5 etatu.”
Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym dane statystyczne dotyczące skuteczności wydanych decyzji, czyli ilości złożonych odwołań oraz danych dotyczących utrzymania w mocy, uchylenia, lub przesłania do ponownego rozpatrzenia.
Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o wyjaśnienia: „Panie Starosto brakowało mi tutaj takiej informacji, jak wygląda wydawanie decyzji na 1 zatrudnionego w danym wydziale. W Wydziale Komunikacji jest to 1.873 decyzje, w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – 203 decyzje. Proszę zobaczyć, jaka tu jest rozpiętość. W Wydziale Architektury - 154 decyzje, w Wydziale Geodezji -130 decyzji i w Wydziale Rolnictwa – 87 decyzji. To sobie policzyłem, bo myślę, że warto to wiedzieć. Padła tam informacja dotycząca zmian organizacyjnych w Wydziale Rolnictwa i chciałbym usłyszeć, jeżeli można, jakie to są zmiany organizacyjne dotyczące pozyskiwania środków unijnych”.
Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „ Generalnie zmiany polegały na tym, że był Wydział Spraw Społecznych i część zagadnień z tego wydziału związanych z turystyką przeszły do Wydziału Rolnictwa i Środowiska. Tymi zagadnieniami zajmowała się Pani Julita Korowkin. Natomiast z Wydziału Spraw Społecznych część osób odeszło i została na dole utworzona ta komórka ds. pozyskiwania środków unijnych. Ta komórka jest bardziej związana z działalnością Wydziały Spraw Społecznych”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomościinformację za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o działalności decyzyjnej wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
 
Ad 5
Przyjęcie informacji o sposobie załatwienia i problematyce skarg złożonych do Starosty Powiatu Białostockiego w 2008 roku.
Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację o sposobie załatwienia i problematyce skarg złożonych do Starosty Powiatu Białostockiego w 2008 roku /zał. nr 6/.
„W roku 2008 do Starostwa Powiatowego wpłynęło 16 skarg i 1 wniosek. Na ogólną liczę 16 skarg, 5 było skierowanych niezgodnie z właściwością, z tego 3 dotyczyły władz Gminy i zostały one odesłane zgodnie z kompetencjami do Gmin, 2 dotyczyły pracowników jednostek organizacyjnych powiatu i zostały przekazane do załatwienia Dyrektorom tychże jednostek organizacyjnych. Starosta we własnym zakresie rozpatrzył 11 skarg, z czego 8 dotyczyło jednostek powiatowych, 3 dotyczyło spraw załatwianych przez pracowników Starostwa. W roku 2008 wyraźnie zmniejszyła się ilość skarg na pracowników merytoryczny6ch Starostwa. Z tych 3 skarg, 2 uznano za niezasadne i udzielono szczegółowych wyjaśnień skarżącym (jedna dotyczyła Wydziału Geodezji, a druga Wydziału Ochrony Środowiska). Jedna skarga okazała się zasadna i wynikała z przedłużonego terminu udzielenia informacji w sprawie związanej z aktualizacją operatu ewidencyjnego nieruchomości. Była to skomplikowana sprawa. Pracownik miał trudności z dotarciem do źródła, ale przed upływem terminu nie zawiadomił strony o przedłużeniu terminu. Ta skarga została uznana za zasadną. Poza skargami zanotowano wpływ 1 wniosku, który w przeważającej mierze dotyczył Gminy Turośń Kościelna, a szczególnie rozbudowy infrastruktury w miejscowości Niewodnica Kościelna. W podnoszonej sprawie przebudowy odcinka drogi Klepacze – Niewodnica Kościelna, odpowiedzi udzielił Starosta Powiatu Białostockiego”.
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o sposobie załatwienia i problematyce skarg złożonych do Starosty Powiatu Białostockiego w 2008 roku.
 
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska. 
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński omówił zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska /zał. nr 7/.
„Szanowni Państwo, Gmina Łapy wystąpiła do Powiatu Białostockiego z wnioskiem, informującym nas, że jest zainteresowana wykonaniem dokumentacji technicznej na drogę tutaj wymienioną w uchwale. Gmina poniesie na ten cel koszty w 100%. Jest to jej ukłon w kierunku pomocy finansowej powiatu w realizacji zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi. Uchwała jest niezbędna do tego, żeby Gmina mogła prowadzić na terenie naszej właściwości te działania”.
Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź stwierdził, iż Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVIII/281/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska /zał. nr 8/.
 
Ad 7
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko-polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. 
Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko-polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa /zał. nr 9/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dzisiaj Państwu został przekazany nowy projekt, gdyż ten, który był wysłany 2 tygodnie temu jest już nieaktualny. Podobna uchwała była podejmowana ponad rok temu. Stanowiła równowartość kwoty 110.000€ i było to 400.000zł. W tej chwili okazało się, że po przeliczeniu kwoty 110.000€ będzie to kwota wyższa. Po nawiązaniu kontaktów z Litwinami, które to miało miejsce już po przesłaniu projektu uchwały państwu Radnym, okazało się, że oni również chcieliby pewne swoje działania zrealizować, w związku z tym ta kwota musiała wzrosnąć do 600.000zł, z czego nasz wspólny wkład Polski i Litwy wyniesie 50.000zł. Wydatki po naszej stronie wyniosą około 70%, a 30% po stronie litewskiej. Oprócz tego w tym najnowszym projekcie jest kosmetyczna zmiana polegająca na tym, że dodaje się §1, w którym Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na podpisanie porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Województwem Alituskim na Litwie, z którym mamy wspólnie realizować projekt.”
Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź stwierdził, iż Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu – Pan Marek Żmujdzin poinformował zebranych, iż Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko-polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. Nie wydała opinii z uwagi na brak quorum.
       Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVIII/282/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko-polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa/zał. nr 10/.
 
Ad 8
            Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum w Czarnej Białostockiej. 
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie utworzenia Technikum w Czarnej Białostockiej /zał. nr 11/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej od 2 lat nie dokonuje naboru do Liceum Profilowanego, w bieżącym roku Pani Dyrektor wystąpiła z wnioskiem o utworzenie nowego typu szkoły Technikum dla młodzieży. Jest to technikum 4-letnie, na podbudowie gimnazjum. Propozycja zawodów w tym technikum to jest: technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła posiada bazę dydaktyczną do kształcenia w tych zawodach. Posiada też wykwalifikowanych nauczycieli, którzy będą mogli kształcić w tych zawodach”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o wyjaśnienie, czy taka zmiana wiąże się z utworzeniem nowych stanowisk np. Dyrektora szkoły, kadr itp..
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Nie, to jest szkoła, którą jednocześnie włączamy do Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, czyli ona działa w strukturach ZS w Czarnej Białostockiej. Dyrekcja jest jedna i ta sama”.
Radny Pan Zenon Zukowski zabierając głos w dyskusji stwierdził: „Ja przepraszam, ale możecie Państwo odnieść wrażenie, że się czepiam, ale jeżeli jest temat powstania Technikum w Czarnej Białostockiej, to dlaczego na sali nie ma Pani Dyrektor. Wygląda na to, że ją to nie interesuje, albo jest zajęta innymi sprawami, ale myślę, ze ważniejszych spraw niż funkcjonowanie szkoły dla Pani Dyrektor nie powinno być. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie tematy, co do których mają być podejmowane decyzje, Panowie Dyrektorzy są i cierpliwie czekają. Natomiast po raz kolejny z rzędu, bo to nie pierwszy raz, Pani Dyrektor z Czarnej Białostockiej jest nieobecna, bo na przykład chciałem zadać pytanie takie, czy rzeczywiście ta szkoła funkcjonuje dobrze, czy może dach trzeba naprawiać, bo wiem, że przecieka”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Jeżeli można, wczoraj Pani Dyrektor była na Komisji Oświaty i przedstawiła temat, natomiast dzisiaj, przeprasza bardzo, ale nie mogła być, bo ma zajęcia pilne w szkole i nie mogła przybyć”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał: „Pani Naczelnik, ja mam pytanie, czy Pani Dyrektor przedstawiła jakąś symulację, z które wynika, że te nabory odbędą się do tego technikum, że ono rzeczywiście zafunkcjonuje”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego dodała: „Pani Dyrektor kontaktowała się z rodzicami i młodzieżą w gimnazjach. Jest zainteresowanie tym technikum. Pani Dyrektor planuje dwa oddziały, ale jeden na pewno uda się nabrać”.
Starosta Powiatu Białostockiego poprosił Radę o przychylność w podjęciu tejże uchwały: „W takim miejscu, jak Czarna Białostocka są problemy z naborem, z kilku względów. Dotąd funkcjonowały tam między innymi Licea Profilowane. One zostały źle odebrane, bo nie dawały młodzieży zawodu, a i poziom nauczania bywał różny. Akurat w Czarnej Białostockiej wyniki w Liceach Profilowanych były bardzo dobre. Teraz, ponieważ odchodzi się od Liceów Profilowanych, chodzi o to, żeby na to miejsce coś nowego zaproponować. Tutaj jest szansa, że młodzież przyjdzie. Generalnie jest kadra z zakresu informatyki, która potrafi na dobrym poziomie prowadzić zajęcia i w sumie chodzi o to, żeby stworzyć warunki, żeby rocznie nabrać do tej szkoły dwie klasy, bo przy dwóch klasach jeszcze szkoła może funkcjonować. Przy jednej zawsze jest takie zagrożenie, że jakiś jeden rok i nie będzie ciągu. Odnosząc się do tego dachu, to dopiero wczoraj dowiedzieliśmy się, że ten dach cieknie i w miarę szybko zadziałamy, ale przyznam się, że formalnego wniosku w tej sprawie nie było i dowiedzieliśmy się o tym na Komisji”.
Radny Pan Marian Olechnowicz zapytał: „Szanowni Państwo, jeśli chodzi o utworzenie technikum, plan Pani Dyrektor, to nie skutkuje finansowo, w sensie wydatków z budżetu powiatu, natomiast daje szansę na pozyskanie finansów”.
Radny Pan Zenon Żukowski odnosząc się do wypowiedzi przedmówców stwierdził: „Panie Starosto, z całym szacunkiem, my jesteśmy za tym, żeby powstało to technikum, bo my wierzymy Panu, ale Pan niepotrzebnie pracuje za Panią Dyrektor, bo to Pani Dyrektor powinno zależeć na tym, żeby to technikum kwitło, czy Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej. Niekoniecznie Pana rękoma to musi być robione”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały w sprawie utworzenia Technikum w Czarnej Białostockiej, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca Pani Anna Grycuk. Dodała także, że utworzenie tych oddziałów daje możliwość pozyskania uczniów nie tylko z terenu Powiatu Białostockiego, ale również sąsiedniego Powiatu Sokólskiego. Z całą pewnością jest to dobra inicjatywa Pani Dyrektor.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVIII/283/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Technikum w Czarnej Białostockiej /zał. nr 12/.
 
Ad 9
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „BUKOWISKO” w Centrum Edukacji w Supraślu. 
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „BUKOWISKO” w Centrum Edukacji w Supraślu /zał. nr 13/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado dnia 26 czerwca 2008 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o utworzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Supraślu. W Statucie tego Schroniska w §11 zapisano, zgodnie z zapisem art.76 ustawy o systemie oświaty, że jest to placówka oświatowa, która funkcjonuje, jako jednostka budżetowa. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu, schronisko zostało włączone do gospodarstwa pomocniczego „Bukowisko”, które zostało utworzone z dniem 1 lipca 2008 roku. Na działalność tego schroniska, uchwałą Rady Powiatu w grudniu 2008 roku została ustalona stawka dotacji przedmiotowej, która została zakwestionowana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. W uzasadnieniu, Regionalna Izba Obrachunkowa podaje, iż jest to jednostka budżetowa i nie może otrzymać dotacji z budżetu powiatu. W związku z tym, w uzgodnieniu z RIO oraz Kuratorium Oświaty wprowadzamy zmiany do zapisu §11 Statutu Schroniska, gdzie określamy, że Schronisko prowadzi gospodarkę finansową przewidzianą dla gospodarstwa pomocniczego, utworzonego przy Centrum Edukacji w Supraślu. Przyjęcie takiej uchwały pozwoli nam, po jej uprawomocnieniu, podjąć następną uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej na funkcjonowanie tego schroniska. Ponieważ schronisko funkcjonuje na bazie internatu w okresie ferii zimowych i letnich, a internat został włączony do gospodarstwa pomocniczego, włączenie schroniska usprawni gospodarkę finansową w tym schronisku. Proszę o podjęcie tej uchwały zmieniającej”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Chciałbym zapytać o inne schroniska działające na terenie Powiatu Białostockiego i jakie tam są stawki dotacji budżetowej przeznaczane na te pozostałe schroniska”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „W chwili obecnej funkcjonują 2 schroniska. Jedno jest w Bokinach i jest prowadzone przez Urząd Miasta w Łapach, na które przekazujemy dotację. W tym roku jest to ustalona dotacja w wysokości 6.000zł. Drugie schronisko, nowo powstałe, bo w roku 2008 to Schronisko w Supraślu”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „BUKOWISKO” w Centrum Edukacji w Supraślu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVIII/284/09 z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „BUKOWISKO” w Centrum Edukacji w Supraślu /zał. nr 14/.
 
            Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.
         Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił propozycję: „Jeżeli można by było przesunąć pkt. 11 przed zmianami w budżecie, to prosiłbym, bo dopiero teraz spostrzegliśmy, że tam są zmiany dotyczące tego projektu w budżecie. Proszę zwrócić uwagę”.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Jeżeli można, to chyba odwrotnie. Najpierw Rada uchwala zmiany w budżecie, a te zmiany polegają na tym, że powiększa się planowany deficyt i na podstawie tego dopiero można podjąć uchwałę o zaciągnięciu kredytu, czyli kolejność właśnie taka punktu 10 i 11 wcale przypadkowa nie jest, ale konieczna”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Mój wniosek jest taki jak poprzednio, ponieważ mam wątpliwość co do pozytywnej opinii dotyczącej pkt.11, ponieważ nie mam wiadomości na ten temat”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaproponował: „Panie Starosto może zróbmy tak, że przy okazji zmian w budżecie zostaną omówione te dwa projekty uchwał, tak, żeby w całej informacji, zanim zostaną przegłosowane zmiany w budżecie, ta informacja dotycząca następnych uchwał się znalazła, tak, żebyście Państwo Radni mieli pełną informację”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz powiedział: „Ja myślę tak, że tutaj nie ma się czego obawiać, bo zmiany to zmiany, natomiast pkt.11 to jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągania przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego. Jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, to Zarząd będzie mógł rozmawiać o kredycie. Jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta, to nie będzie zaciągania kredytu. Zmiany w budżecie mogą być, a potem zawsze można korygować je, bo budżet zmieniamy na każdej Sesji. Tutaj nie ma przeszkód”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Moja sugestia dotyczyła logiki rozumowania przy wydawaniu pieniędzy, nic więcej. To wszystko Panie Przewodniczący zależy od Pana”.
 
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok. 
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 15/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zmiany w budżecie powiatu na bieżący rok polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych, jak też i zwiększeniu planowanego deficytu budżetowego. Jeśli chodzi o zwiększenie dochodów, to łączna kwota zwiększenia dochodów budżetowych liczona oczywiście per saldo, czyli biorąc pod uwagę planowane zwiększenia i zmniejszenia i ta różnica zwiększenia minus zmniejszenia wynosi 693.124zł. Po stronie wydatków zmiany polegają w sumarycznej wielkości na tym, że budżet po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach zwiększa się o kwotę 1.570.874zł. Ta kwota jest sumą zwiększenia dochodów, jak też kwoty zwiększenia planowanego deficytu budżetowego. Zwiększenia planowanych dochodów wynikają z udzielenia przez kolejne gminy pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych. Gmina Turośń Kościelna dzisiaj nas poinformowała, że odbywa się obecnie Sesja Rady Gminy i na tejże Sesji zostaje podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w wysokości 380.000zł i jest to przeznaczona kwota na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Juraszki- Lubejki. Następnie Gmina Czarna Białostocka, która przedłożyła odpowiednią uchwałę Rady Gminy, jak też zostało podpisane umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Jest to kwota 75.000zł na budowę chodników w Czarnej Wsi Kościelnej oraz Gmina Poświętne, kwota 50.000zł Również jest podjęta uchwała Rady Gminy i kwota ta jest przeznaczona na finansowanie w 50% budowy – remontu chodnika w miejscowości Gołębie. Gmina Suraż- 35.000zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Tryczówka – Doktorce, a konkretnie kontynuacja budowy chodnika. Również Gmina Czarna Białostocka przedłożyła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 20.550zł i to jest dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej. Ponadto, jeśli chodzi o dochody, uzyskaliśmy w końcu stycznia 2009 roku kwotę ostatniej płatności z tytuły realizacji projektu w ramach INTERREG-u „Rozwój transgranicznych funkcji Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki” i to jest 159.408zł. Myśmy wcześniej sfinansowali cały projekt, a w tej chwili to jest refundacja poniesionych wydatków z roku 2008. Również po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 51.044zł i jest to decyzją Wojewody przyznane odszkodowanie za zajęcie gruntów powiatowych na budowę dróg krajowych. Ponadto jeszcze kwota zwiększająca, to jest 115.000zł, która zostaje ujęta po stronie planowanych dochodów budżetu, a również i po stronie planowanych wydatków. Dotyczy ona rozliczenia brutto za dostarczaną energię cieplną do budynków mieszkalnych i gospodarstwa pomocniczego Centrum Edukacji w Supraślu z kotłowni, która jest własnością szkoły. Są jeszcze niewielkie zwiększenia, to jest kwota 283zł. O tyle w ostatecznym piśmie Pana Ministra Finansów została zwiększona kwota subwencji w części równoważącej. Jak również o 10zł jest większa kwota niż przyjęliśmy to w budżecie powiatu pochodząca z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Takie są zwiększenia dochodów, natomiast zmniejszenia, których należało dokonać w planie dochodów budżetowych wynikają z pisma Ministra Finansów, w którym to Minister Finansów, już po uchwaleniu budżetu, czyli przyjęciu ustawy budżetowej przez Parlament, poinformował o ostatecznych kwotach przysługującej subwencji i tu niestety w części oświatowej subwencja jest mniejsza o kwotę 186.363zł i niewielkie zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 498zł. Również zmniejszenie o 13.552zł to w stosunku do kwoty planowanej zmniejszona dotacja miasta Białystok na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, a dotyczy to mieszkańców Białegostoku. I tak, jak mówiłam per saldo zwiększa się plan dochodów o kwotę 693.124zł. W tej chwili chciałabym się zatrzymać i uzasadnić potrzeby zwiększenia planowanego deficytu budżetowego i to właśnie wynika z zamiaru przeprowadzenia termomodernizacji budynków, a konkretnie budynku internatu i budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną w Centrum Edukacji w Supraślu. Zgodnie z art. 82 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może zaciągnąć kredyt tylko wtedy, kiedy zaplanuje deficyt budżetowy. I teraz, jeżeli chcemy sięgnąć po preferencyjny kredyt, wynikający z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, to nie mamy innego wyjścia, choć byśmy mieli własne środki, to trzeba zaplanować ten kredyt w postaci deficytu budżetowego. Dlatego też, w projekcie przedłożonym Państwu dzisiaj do uchwalenia został zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 877.750zł. Jak wynika z audytów energetycznych, ponieważ warunkiem podstawowym otrzymania kredytu termomodernizacyjnego, a chodzi nam o kredyt z premią termomodernizacyjną, jest posiadanie audytu energetycznego. Możemy występować o kredyt tylko w takiej wysokości, w jakiej ten kredyt został określony w audycie energetycznym. Jeśli chodzi o te dwa budynki, to one dysponują aktualnym audytem energetycznym. Jest to opracowanie z końca sierpnia roku ubiegłego i z nich wynika, że na budynek internatu zapotrzebowanie na kredyt termomodernizacyjny wynosi 311.027zł, z tego planowana premia termomodernizacyjna wynosząca 25% wyniesie 77.756,80zł, natomiast, jeśli chodzi o budynek szkoły, ten kredyt jest zaplanowany w wysokości 566.723,18zł, a premia termomodernizacyjna 141.680,80zł. Jeśli chodzi o wypłatę premii termomodernizacyjnej, w tej chwili jest niezwykle korzystny sposób realizowania, ponieważ poprzednio było tak, że należało spłacić 75% kapitału, a reszta była umarzana, a w tej chwili po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i rozliczeniu i złożeniu do banku kredytującego, w ciągu 14 dni Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną na spłatę kredytu. Praktycznie, w tym momencie pozostaje do spłaty tylko 75% kapitału z kredytu, który został zaciągnięty na termomodernizację. Programowanie tejże inwestycji jednej i drugiej, wynika z analizy, jaką przeprowadził Zarząd Powiatu. Z tej analizy audytów energetycznych wynika, ze przeprowadzenie termomodernizacji w budynku szkoły spowoduje roczną oszczędność, jeśli chodzi o wydatki na czynnik energetyczny, a tym czynnikiem energetycznym w kotłowni szkolnej jest gaz, oszczędność roczna będzie w kwocie 59.262zł. Natomiast, jeśli chodzi o internat, to termomodernizacja budynku internatu daje roczną oszczędność w kwocie 33.856zł i tym samym na tych dwóch obiektach oszczędność roczna wyniesie 93.118zł. Zakres prac, który jest do wykonania jest różny, bo budynek internatu posiada już nowoczesną, wymienioną stolarkę okienną i drzwiową, natomiast konieczne jest ocieplenie ścian, piwnic i nadziemia oraz ocieplenie stropu. Natomiast, jeśli chodzi o budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, jest to obiekt stosunkowo młody i był już wznoszony w nieco lepszej technologii, jeśli chodzi o wymagania energetyczne, tutaj do wymiany jest stolarka okienna (wszystkie okna i drzwi), ocieplenie piwnic. Natomiast, jeśli chodzi o ściany zewnętrzne, nie wymagają one ocieplenia. Programuje się to w ten sposób, że te oba obiekty byłyby wykonane w okresie od czerwca do września 2009 roku, tym samym oba kredyty byłyby uruchomione nie wcześniej, jak 30 września 2009 roku. Płatność przewidywana jest na koniec października 2009 roku. Programuje się czteromiesięczny okres karencji i do spłaty ten kredyt będzie dopiero począwszy od roku 2010 do roku 2012, czyli na okres 3 lat. Planuje się to w ten sposób, gdyż istnieje możliwość spłacenia premii termomodernizacyjnej do końca roku 2009, a tym samym rozpoczniemy spłatę tych kredytów dopiero od roku 2010, ale już nie 100% kapitału, tylko do spłaty pozostanie kapitał w 75%, bo premia termomodernizacyjna będzie przekazana na spłatę tych kredytów. Wstępnie zasięgałam informacji od banków, które takich kredytów mogą udzielać, możemy się spodziewać, że oprocentowanie takiego kredytu wyniesie stawka Wibor + 1 do 1,3% marży bankowej, a to się przekłada mniej więcej w procentach na 5,5% do 5,6%. Takiego oprocentowania można się spodziewać, właśnie takiego oprocentowania. W związku z tym wykonała symulację kosztów, zarówno jednego, jak i drugiego kredytu, przy założeniu, że uda nam się uzyskać premię termomodernizacyjną do końca roku 2009 i przez cały okres kredytowania przewidywane odsetki wraz z premią, przy kredycie dotyczącym szkoły zamknął się w kwocie 43.705 zł, a w przypadku internatu będzie to kwota 23.986zł. Dojdzie do tego jeszcze dodatkowy koszt, czyli prowizja Banku Gospodarstwa Krajowego, która jest symboliczna, bo wynosi tylko 0,6% od kwoty premii termomodernizacyjnej i wyniesie to w jednym przypadku 486zł, a w drugim 850zł, czyli jeżeli zestawimy te wszystkie korzyści wynikające z oszczędności i chociażby z tego, że przyśpieszamy i możemy uzyskać te efekty oszczędnościowe w szkole i w internacie począwszy od przyszłego sezonu grzewczego, jak również wypłatę premii termomodernizacyjnej i przy minimalnych kosztach uzyskania tego kredytu, gdyż wniosek kredytowy jest prosty. Nie jest wymagane żadne studium wykonalności, nie wymagane są inne opracowania dokumentacji, a jedynie audyt energetyczny, który posiadamy to śmiem twierdzić, że to jest niemniej korzystne jak np. uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które wynosi co prawda 50%, ale trzeba ponieść wysokie koszty, żeby po te pieniądze sięgnąć. Poza tym traci się kolejny rok oszczędności, bo nie jest to realne, żeby to zadanie wykonać w tym roku, a najwcześniej w roku przyszłym. Tym się Zarząd Powiatu kierował, biorąc pod uwagę te oszczędności i te korzyści, który daje kredyt na termomodernizację, przedstawiając Państwu taki projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, jak również i ten drugi projekt dotyczący zaciągnięcia kredytów na termomodernizację tych obiektów. Tyle, jeśli chodzi o deficyt i termomodernizacje tych dwóch budynków. Dalsze zmiany w budżecie postaram się już omówić bardzo krótko, bo do istotnych zmian należałoby zaliczyć to, że po stronie wydatków w dziale ochrona zdrowia przewiduje się kwotę 250.000zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Łapach na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej i sprzętu. Zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora szpitala ta dotacja najprawdopodobniej będzie pomnożona o dodatkowe środki, które wyasygnuje Gmina Łapy, będzie to kwota około 60.000zł, jak również wypracowane przez szpital środki. Tak, więc został w ten sposób zaprogramowany zakup aparatury i sprzętu medycznego w roku 2009 na łączną kwotę 600.000zł, w tym część tej aparatury zostanie w roku 2009 zakupiona w formie leasingu finansowego, bądź operacyjnego. To dotyczy tej aparatury, która jest wręcz niezbędna do tego, żeby szpital mógł funkcjonować”.
Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Mam takie pytanie, czy w związku z wprowadzeniem zmian dotyczących termomodernizacji w Supraślu wytrąca się jakieś inne zmiany, również z oświaty i jakie i dlaczego”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Wytrąca się, to za dużo powiedziane, ale słusznie Pan zauważył, ze jest pewne zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i to dotyczy Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Tam była planowana kwota 200.000zł i za zgodą Pana Dyrektora Penzy- Dyrektora CKP w Łapach 100.000zł w tym roku przesuwa się na zapewnienie finansowania w Supraślu. Chodzi o zapewnienie środków własnych powiatu, ponieważ pierwotnie w CE na pierwszy etap termomodernizacji była przewidziana kwota 215.000zł. Aktualnie, żeby sięgnąć po te dwa kredyty, na internat również, trzeba zapewnić na to 285.000zł, również trzeba zwiększyć nieco o 30.540zł plan wydatków na obsługę zadłużenia, ponieważ dojdą dwa nowe kredyty, a ponadto, tak, jak analizowaliśmy stawka Wibor, wg. którego jest nasz kredyt zaciągnięty w 2006 roku, właśnie obliczone odsetki od tego kredytu, też wzrósł i stąd te 100.000zł z CKP przesuwa się na obsługę zadłużenia te 30.000zł i zwiększenie o prawie 80.000zł wkładu własnego, ponieważ kredyt na termomodernizację, o czym zapomniałam powiedzieć wcześniej stanowi 80% wartości i te 20% musimy zabezpieczyć z własnych środków, ale chcę tutaj zapewnić, że to przesunięcie nie odbyło się bez rozmowy i zgody Pana Dyrektora Penzy. Trzeba też przyznać, ze roku ubiegłym Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało prawie 480.000zł i wykorzystało to na termomodernizację częściową i wymianę dachu. Jak wiadomo, ta część w CKP, która wymagała pilnego ocieplenia już ma też ocieplone ściany zewnętrzne, stąd przyznam, że dużej krzywdy nie zrobiliśmy CKP w Łapach, natomiast te zmniejszenia w oświacie o 6.000zł wynikają z pisma Ministra Finansów, czyli o tyle się zmniejsza subwencja”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, myśmy w ubiegłym roku dosyć mocno się pochylili nad tym, że rzeczywiście w CKP potrzebne są środki i inwestycje dotyczące ocieplenia i sądzę, że powinniśmy skończyć tą inwestycję. Jeżeli mamy coś zrobić w Supraślu, to jak najbardziej trzeba to zrobić, bo rzeczywiście jest taka potrzeba, ale wydaje mi się, że prowadzenie czegoś takiego, że kosztem CKP w Łapach, bo ja Państwu przypomnę, że to były nasze decyzje, to nie była decyzja tylko i wyłącznie Pana Dyrektora, bo Pan Dyrektor nie decyduje o funduszach w powiecie. To, że Dyrektor się zgodził to nie jest argument, bo pokażcie mi takiego pracownika, który przeciwstawi się swojemu pracodawcy, więc tu nie mówmy o tym, że to jest argument, bo to nie jest żaden argument. Argumentem, według mnie jest to, że tą inwestycję należy skończyć. Nie ma znaczenia, że my się zadłużymy więcej, bo tutaj, tak, jak Pani Skarbnik mówi nie ma zagrożenia, że jesteśmy na tyle w dobrej sytuacji, ze możemy ponieść takie ryzyko, więc nie mówmy też o tym, że musimy to zrobić kosztem CKP. Chodzi mi o to, że był w miarę zrównoważony rozwój naszych wszystkich placówek oświatowych. Dbajmy o wszystkie, nie tylko o te wybrane. Skończy inwestycje, zaczynajmy następne, bo z czego to wynika, tak, jak dzisiaj usłyszałem informację, że wynikło to ze zmiany finansowania zadań termomodernizacyjnych, że przyszła jakaś informacja. Czy można by było uszczegółowić tą informację, bo próbowałem w różnych miejscach się dopytać o tą informację, co to za informacja i kiedy ona przyszła, czy to akurat dzisiaj, jeżeli my podejmiemy decyzję inną, nie przesuniemy tego na Komisje to stracimy 40.000zł, czy 60.0000zł, ale, z czego to będzie wynikało, z tego, że to Radni są nieudolni, ponieważ nie umieją podjąć decyzji, czy to wynika z tego, że informację dostajemy w ostatniej chwili, a ta informacja była już pół roku informacją uszczegółowioną dosyć istotnie. Chcę się dowiedzieć, jak to jest z tą informacją”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Myśmy nie dostali żadnych informacji, bo nikt nam jej nie przesłał, natomiast od dłuższego czasu cały czas chodzą takie słychy, a nawet jest znana treść nowej ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i w tejże nowej ustawie, która prawdopodobnie może wejść w życie, chociaż nikt nie powiedział, że na pewno, bo ona dość długo nie wchodzi w życie, bo miała wejść pół roku temu i nie weszła. Teraz z kolei w bankach informują, że najprawdopodobniej zostanie podpisana przez Pana Prezydenta około połowy marca, a jeżeli tak, to będzie o tyle niekorzystne, że premia termomodernizacyjna nie będzie wynosiła 25%, a 20% i te 5% to jest właśnie około 40.000zł, więc jeżeli by się dało, a mamy takie możliwości, bo jesteśmy gotowi na złożenie wniosku i jeszcze w marcu byłoby podpisanie umowy kredytowej i otrzymanie decyzji o przyznaniu premii termomodernizacyjnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, to wtedy może sobie ustawa wejść w życie nowa, a my będziemy mieć premię termomodernizacyjną w wysokości 25%, ale tutaj tak, jak mówię nie przyszła żadna informacja. Mamy niestety takie tworzenie prawa, że coś jest, coś grozi, a kiedy wejdzie - zobaczymy”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Taką informację otrzymałem od Pana Starosty dzisiaj, dlatego takie pytanie. Z tego, co słyszałem ustawa została zatwierdzona przez Parlament pół roku temu, więc to żadna nowość. Problem jest w tym, czy my możemy wprowadzić tą inwestycję po to, żeby nie stracić pieniędzy zarówno w Supraślu, jak i nie zmniejszać środków dla CKP w Łapach”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz powiedział: „Odnośnie tego czy Radni są nieudolni, czy udolni, odpowiadam, że są udolni i generalnie nikt takich fajnych Radnych nie ma, jak Powiat Białostocki. Następna sprawa, chciałbym przeprosić za to, że te informacje są czasami w ostatniej chwili i Państwo możecie czuć dyskomfort, ale pracujemy na bieżąco. Zastanawialiśmy się, jak, do których programów występować. Przy bliższej analizie przyjęliśmy koncepcje, że są jakieś szanse w tym programie dotyczącym Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i tutaj jest ten szpital, a resztę, patrząc na to, co się dzieje, to trzeba jakby zaczynać w takim trybie, jak dotychczas to było robione, czyli gromadzić wkład własny i zaczynać prace. Tendencje są teraz takie, że z jednej strony tanieją koszty robocizny, a z drugiej ze względu na Euro drożeją materiały i po prostu nie wiadomo, jak to się rozstrzygnie. Tutaj Pan Radny też mówił o zrównoważonym rozwoju wszystkich tych jednostek. My omawiamy budżet, ale ponieważ sprawa jest taka kontrowersyjna, to jeżeli byście Państwo pozwolili, to ja bym to przedstawił, jak to wyglądało w poszczególnych latach. Generalnie liderem tutaj jest ZSM w Łapach i nie mówię tutaj o hali sportowej, która została zbudowana za około 4 mln zł, ale od 2005 roku 1.427.000zł odbudowa, z tego 666.000zł to środki własne powiatu; w roku 2006 403.000zł termomodernizacja plus drobne remonty sanitariatów i pomieszczeń to 103.000zł; w 2007 roku II etap termomodernizacji 423.000zł. Potem w 2008 roku około 150.000zł. To jest największa szkoła i największe środki tam poszły. Na drugim miejscu jest Michałowo i w 2005 roku przeznaczono 277.000zł na termomodernizację, 148.000zł na remonty sanitariatów; w 2006 roku 300.000zł termomodernizacja i 11.000zł drobne potrzeby; rok 2007 to w granicach 80.000zł; rok 2008 – 75.000zł prace, 300.000zł termomodernizacja. Trzecie miejsce to Supraśl, przy czym Supraśl największy wydatek tutaj ma związany z Regionalnym Centrum Kształcenia w zakresie Turystyki Aktywnej i to jest 883.000zł ze środków własnych. Natomiast nie było żadnych pieniędzy na termomodernizację, ale były jakieś drobne pieniądze na wymianę okien i środki są takie: rok 2005 – 89.000zł; w 2006 roku – 883.000zł związane z Regionalnym Centrum Kształcenia w zakresie Turystyki Aktywnej, potem były pieniądze na drogi dojazdowe 40.000zł, remonty łazienek i korytarza – 70.000zł; w 2007 roku 78.000zł: 2008 rok 120.000zł. Na czwartym miejscu będzie CKP w Łapach i w 2006 roku tam była kwota 65.000zł – modernizacja stacji kontroli pojazdów; 2007 rok – 62.000zł- wymiana stolarki okiennej, adaptacja pomieszczeń 80.000zł; w 2008 roku 434.000zł na wymianę pokrycia i ocieplenie dachu nad niższą częścią i w granicach 30.000zł inne sprawy. Przy czym w CKP zrobiliśmy część niską, tam, gdzie są zajęcia, gdzie są sale wykładowe, natomiast mamy jeszcze pomieszczenia wysokie i generalnie, żeby tam coś zrobić, to trzeba ściany ocieplić i dach zrobić, to też jest sprawa kilkuset tysięcy złotych. Na piątym miejscu jest Liceum Ogólnokształcące w Łapach i tutaj są wydatki rzędu: w 2006 roku – 24.000zł; rok 2007- około 100.000zł; 2008 rok – około 150.000zł. Na 2009 rok mamy przeznaczone około 240.000zł i jeszcze w internat trzeba włożyć około 500.000zł, bo to jest kwestia przeniesienia Ośrodka Geodezyjno- Kartograficznego, a wcześniej włożyliśmy w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną też spore pieniądze. Najgorzej w tym wszystkim wypada Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej. To trochę tak, dlatego, jak dzisiaj, że wniosków od Pani Dyrektor nie ma na piśmie i nie do końca jest wyjaśniona sytuacja tej szkoły. PO prostu jest kwestia naboru i właściwie to też trzeba zrobić, ale jest duży budynek, który jest warty około 1 mln zł, termomodernizacja to kolejny 1 mln zł, a jest niejasna przyszłość szkoły. Razem z Komisją Infrastruktury Technicznej zastanowimy się, jak do tego tematu podejść. Teraz jest sprawa taka, że jeżeli chodzi o sprawy budżetowe to trochę się nam sytuacja komplikuje, dlatego, że mamy kilka takich dosyć trudnych spraw, mianowicie nie wiadomo, jak będzie z tymi pieniążkami, ponieważ jest kryzys i my już nie dostajemy tego, co powinniśmy dostawać, a otrzymujemy pisma, żeby „mrozić” pieniądze. Nie jest też jasna sprawa, jak będzie ze „schetynówkami”. W „schetynówkach” jest tak, że one mają pójść, ale nie mamy jasności, czy my pieniądze dostaniemy teraz, czy mamy sami to zrobić, a potem ubiegać się o pieniądze. Patrząc na t zagrożenia, Zarząd pochodzi z pewnym dystansem, mierząc siły na zamiary, czyli w tym zakresie, który Państwu proponujemy jest szansa, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o Supraśl, tam jest problem tej natury, że jest internat, który ma II kondygnacje wyremontowane i jest szansa, że można doprowadzić do tego, że i III kondygnacja byłaby wyremontowana, bo w zimie jest tam za zimno i nie można ludzi przyjmować. Gdybyśmy zainwestowali te pieniądze, oszczędności z audytu wychodzą nam rocznie 100.000zł. Byłaby szansa, by 100.000zł pozyskać. W perspektywie jest podwyżka cen gazu i dodatkowo, jeśli uruchomilibyśmy to III piętro, to byłaby szansa przyjmowania młodzieży na zimowiska, czyli dodatkowego zarobku. Stąd, jakby, ponieważ patrzymy, gdzie, jakie źródła, które są najdroższe, stąd propozycja Supraśla. Myślę, że w następnej kolejności należałoby podjąć decyzję co w Łapach, dlatego, że tam są trzy obiekty, dlatego nie powinniśmy w tej chwili dużych pieniędzy w tej chwili w CKP wkładać. Do zastanowienia jest jeszcze Liceum i internat, myślę, że tu jest punkt ciężkości w Łapach i do tego trzeba się jakoś przymierzyć. Oczywiście my myślimy, że gdybyśmy mieli tą decyzję Wysokiej Rady o tym, żeby było przyzwolenie na zaciągnięcie kredytu, to można to zrobić i przy tym jeszcze trochę zaoszczędzić. Podejrzewamy, że jeżeli to będzie później, to warunki mogą być gorsze, ale nie jesteśmy tego pewni. Każdy z Państwa ma jakieś doświadczenie życiowe, jaka będzie decyzja Rady, Zarząd to z pokorą przyjmie i będzie wykonywać. Problem jakby polega na tym, że Zarząd ma ten komfort, że Rada akceptuje te działania, ale z drugiej strony sprawa też jest taka, że jeżeli my mamy wszystkie Komisje jednego dnia i one zachodzą na siebie i jest mało czasu, żeby przedyskutować problemy, to pewne sprawy wychodzą na Sesję i jest nam trudniej, a tutaj w sprawach majątkowych i technicznych trzeba usiąść i poświęcić na to więcej czasu, ale jaką Państwo decyzje podejmiecie, taka będzie dobra, natomiast ja, w imieniu Zarządu proszę o przychylność dla koncepcji Zarządu. Jeżeli będzie sprawa taka, że będzie uchwalony budżet, to on będzie, jeżeli nie będzie uchwalony punkt w zakresie przyzwolenia na branie kredytów, tonie będziemy ich brać i sprawa się przeciągnie na kolejne posiedzenie Rady”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Proszę Państwa, nie wydaje mi się, żebyśmy my byli przeciwnikami jakichkolwiek inwestycji, które przyniosą pozytywny skutek finansowy, natomiast niech to się nie odbywa kosztem innych placówek. Ja nie otrzymałem odpowiedzi, czy my jesteśmy w stanie wytrzymać jeszcze dodatkowe obciążenie inwestycyjne dotyczące CKP.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz powiedział: „Pierwotne założenia były takie, że nie wiedząc jeszcze o kryzysie, liczyliśmy, że będą pieniądze na wkład własny i będziemy pozyskiwać dodatkowe środki, natomiast Pan Dyrektor powiedział tak, że czy za 100.000zł czy za 200.000zł to i tak nic nie zrobi, bo tam trzeba duże pieniądze rzędu 700-800.000zł, więc poczeka, kiedy będzie przychylniejsza sytuacja i tutaj generalnie nie ma zagrożeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie CKP.”
Radny Pan Marian Olechnowicz zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado mam pytanie takie, czy dałoby się wyłączyć ten punkt z głosowania projektu zmian w budżecie i z związku z tymi wątpliwościami, które narosły, myśmy ten temat mieli wrzucony wczoraj na Komisję Budżetową i Oświatową, i to był dość krótki odcinek czasu i nie wszystkie Komisje otrzymały, a generalnie my rozmawiamy o sumie około 1 mln zł z procentami kredytu. Tutaj, jest taka kwestia, jeszcze raz powtarzam, że jest duża suma, a nie wszyscy Radni zapoznali się, ponieważ w materiałach, które dostarczono nam, tego dokumentu Radni spoza Komisji nie mieli. Tym większy żal, że jest Pan Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu, a nie ma Pana nieładnie powiem Dyrektorów poszkodowanych, czy zainteresowanych i dobrze by było, żeby taki temat wrócił na Komisję Oświaty i Budżetową wraz z udziałem Dyrektorów placówek. Mnie bardzo interesują pomysły Dyrektorów szkół na kierunki rozwoju i nabór, dlatego, że my możemy inwestować w coś, co np. za 5 lat przestanie istnieć. Tutaj w kontekście tego, co Pan Starosta powiedział, że pilny remont internatu, który mógłby przyjmować turystów, to idziemy w kierunku hotelarstwa, a zaniedbujemy oświatę. Tutaj chciałbym uzyskać informację, myślę, że Komisje dobrze gdyby dostały, jakie są powierzchnie obiektów szkolnych, jaki jest planowany nabór, jaka jest ilość uczniów, czy był audyt energetyczny dotyczący CKP, bo usłyszeliśmy informację na temat oszczędności, jakie przyniesie doinwestowanie Centrum Edukacji w Supraślu, natomiast nie mamy informacji, jakie koszty poniesie niedokonanie remontu w CKP i LO w Łapach. Dobrze byłoby, żeby wszystkie strony zainteresowane, dyrektorzy innych placówek na Komisji, może nawet Sesji Rady Powiatu uczestniczyli. Chciałbym jeszcze zadać pytanie, Panie Starosto, jeżeli byśmy przełożyli to na następną Sesję, czy nie spowoduje to jakichś drastycznych skutków w celu uruchomienia działań, które są konieczne”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja myślę tak, że jest 25 Radnych, każdy ma swój głos. Myślę, że większość nie ma takich wątpliwość, jak Pan radny Olechnowicz. Generalnie projekt zmian w budżecie, jest to projekt Zarządu i aktualny, w innej wersji nie jest przedstawiany na Sesji, więc należałoby go głosować w całości, natomiast w drugiej kolejności jest ta sprawa związana z podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego i teraz sytuacja jest taka, jeżeli byłby uchwalony budżet, to on jest, natomiast, jeżeli kolejna uchwała będzie podjęta pozytywnie, to będziemy zaciągać kredyt, jeżeli nie, to nie będziemy zaciągać kredytu i przesuwać na Komisje i kolejną Sesję. Ja tutaj nie widzę powodu, żeby coś zmieniać, tym bardziej, że są opinie Komisji”.
Radny Pan Zenon Żukowski zabrał głos: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dobrze by było, żeby nad sprawami ważnymi wszyscy Radni mieli możliwość pochylenia się. Jakiekolwiek pieniądze by nie były do wydania, to one na pewno mają w naszym powiecie tyle źródeł, tyle punktów, że jeszcze 5 mln zł gdybyśmy mieli i np. dzisiaj mogli decydować o tym, to też byśmy spokojnie znaleźli miejsce, gdzie je zainwestować. Biorąc pod uwagę to, że, ja może nad budżetem pochylę się w ten sposób, ja zwracałem uwagę na to, że budżet może być zmieniany z przyczyn od nas niezależnych, związanych z tym, że np. CIT ulegnie zmianie i jeżeli my decydujemy się na wzięcie kredytów, to trzeba się naprawdę nad tym dobrze pochylić, ponieważ to Premier mówi o tym, żeby oszczędzać i w pewnej sugestii też podaje taką informację, dziwną, że to samorządy nie czują jeszcze tego, że trzeba oszczędzać. Ja myślę, że jeżeli istnieje możliwość, ja jestem gotów na to, żeby iść nawet, jeżeli tylko to jest możliwe, kto da gwarancję, przy tak niestabilnym pieniądzu w tej chwili, przy chwiejącej się gospodarce, że będziemy mieli takie przychody. Nikt nie da. Kto da gwarancję na to, że to, o czym mówi Pani Skarbnik, że będzie taka, a nie inna stopa procentowa. Myślę, że trzeba się nad tym tematem pochylić, jeżeli chodzi o budżet, to jeżeli byśmy wyłączyli ten punkt, to można ten budżet zaopiniować pozytywnie, ale czy można konsekwencje punktu dotyczącego zaciągnięcia kredytów, czy można byłoby wyłączyć z budżetu”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o udzielenie odpowiedzi przez Panią Skarbnik, niemniej dodał, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu nie może być zmieniany bez zgody projektodawcy.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego stwierdziła: „Przedłożony projekt budżetu, zgodnie z art. 179 ustawy o finansach publicznych, jedynie może być potraktowany tak, jak Pan Radny to sugeruje, że inne byłyby ustalenia w tej uchwale, czyli wyłączenia, tylko i wyłącznie w tym przypadku, jeżeli byłaby to inicjatywa Zarządu Powiatu. Rada samodzielnie nie może tego dokonać. To Zarząd może tylko zdecydować o tym, czy jeszcze dzisiaj, na posiedzeniu nadzwyczajnym dokona tych zmian w przerwie obrad Sesji, i przedłoży to Radzie, albo nie. Jeżeli tego Zarząd nie zrobi, to gdyby nawet w tej chwili Rada przegłosowała takie zmiany w uchwale, to rzecz jasna byłyby one uchylone przez Regionalną Izbę Obrachunkową, czyli wszystko zależy od Zarządu”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski kierując pytanie do Pani Skarbnik, zapytał: „Czy w tej chwili, jeżeli przegłosujemy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok w tej formie, w jakiej Zarząd przedstawił, potem mamy dwie uchwały w sprawie zaciągania kredytu, czy w tym momencie, jeżeli któraś z tych uchwał w sprawie zaciągania kredytu nie przejdzie, czy są jakieś skutki?”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „To znaczy, że mamy dokonane zmiany w budżecie i stoimy w miejscu, bo w tej sytuacji ani nie będzie można ogłosić przetargu, ani niczego zacząć, jeżeli nie będzie się miało zapewnienia, że będzie to finansowane. Jedna i druga uchwała stanowią komplet i powinny być podjęte na dzisiejszej Sesji, a jeżeli nie dzisiaj, to należałoby całą sprawę odłożyć i dzisiaj nie przyjmować ani zmian w budżecie, ani uchwały upoważniającej do zaciągania kredytu i odłożyć to za miesiąc, ale wtedy też jest ryzyko, że premia będzie mniejsza o 5%”.
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
         Radny Pan Zenon Zukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado w związku z tym, ze dosyć ciężko się wydatkuje pieniądze, szczególnie kredytowe, chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość taka, żeby jednak nie zabierać z inwestycji oświatowych w Łapach pieniędzy, jeżeli nie idzie tego z różnych względów wydatkować w CKP, bo CKP ma dosyć rozległe inwestycje, czy inne przesłanki, to czy istnieje możliwość, żeby te pieniądze zostały jednak w Łapach, bo jak słyszeliśmy, jeśli chodzi o kolejność wydawania pieniędzy, to LO w łapach jest na dalekiej pozycji. Pytanie następne, czy istnieje możliwość, żebyśmy merytorycznie zapoznali się i przedyskutowali temat rozwoju CE w Supraślu i ewentualnie możliwości dofinansowania ZS w Czarnej Białostockiej. Jeżeli można, bardzo proszę”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiadając zaznaczył: „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado my już tutaj pracujemy dwa lata i wiadomo, że na każdej Sesji jakieś zmiany w budżecie są. Może te prace są za bardzo intensywne i nie wszystko nam udaje się przekazać, ale chciałbym powiedzieć tak, że jak będziemy się częściej spotykać i więcej rozmawiać, będzie szersza wiedza, bo ja czuję, że jakby tutaj brakuje przepływu informacji. Taki kierunek, żeby rozmawiać nad tą problematyką oświatową pod kątem szkół, bo to właściwie jest problem CE w Supraślu, problem LO w Łapach i ZS w Michałowie i Czarnej Białostockiej. Uważam, że to jest bardzo dobra koncepcja. Myślę, że technicznie jest to możliwie, bo można usiąść do rozmowy z Dyrektorami, można szkoły poodwiedzać, czy to w takiej konwencji, że Komisja Oświaty zaproponuje wyjazdy, czy Komisja Infrastruktury, czy razem. To jest wszystko do zorganizowania i wtedy byłaby taka wizyta na miejscu i można obejrzeć obiekty i na tej podstawie podejmować decyzje. Niemniej jedna, ja bym sugerował, ponieważ teraz jest problem tych 100.000zł, że zabieramy je z CKP w Łapach i może nie tyle chodzi o jednostkę, co o to, że zabieramy z Gminy Łapy, więc ja myślę, że Zarząd mógłby się pochylić nad tą problematyką i wrócić do tego w jakiejś innej formie za miesiąc na następnej Sesji. Jeżeli Państwo byście zawierzyli Zarządowi, to ja proponuję takie rozwiązanie, żeby dzisiaj nic nie zmieniać w budżecie i uchwalić zmiany w budżecie, natomiast, że niezałatwiona sprawa jest 100.000zł i że tutaj Zarząd ma się postarać i zrobić porządek do następnej Sesji. Ja deklaruję, że my możemy w tym kierunku pójść. Jeżeli chodzi o Czarną Białostocką, to oczywiście pieniądze mogą tam jakieś pójść, tylko tu jest bardziej potrzebna inicjatywa Pani Dyrektor, ale skoro na Komisjach dowiedzieliśmy się, że dach w szkole przecieka, to Zarząd kierując się troską o nasze obiekty podejmie działania, by zabezpieczyć go, a w kwestii większych inwestycji to byśmy już rozmawiali po tych wizytach w szkołach. W imieniu Zarządu, proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok i deklaruję, że problem 100.000zł będzie podjęty z korzyścią dla Gminy Łapy na następnym posiedzeniu Rady”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Rozumiem, że jeżeli Komisje, bo myślę, że Infrastruktury to na pewno, ale może jeszcze inne, odwiedzą te placówki i dojdą do jakichś konkretnych wniosków, to myślę, że Zarząd może również się pochylić nad tymi inwestycjami w ZS Czarnej Białostockiej. Proszę Państwa, my nie staramy się wyszukiwać jakichś niepotrzebnych rzeczy. Boimy się o budżet, boimy się o jego realizację tak samo, jak Zarząd i dlatego to nasze pochylenie się nad budżetem powinno być szersze i myślę, że w związku z tym, że Pan Starosta deklaruje sytuację taką, że w Łapach te pieniądze zostaną, deklaruje pochylenie się nad inwestycjami w ZS w Czarnej Białostockiej, w związku z tym, że my jesteśmy za tym, żeby wszelki majątek Powiatu Białostockiego zwiększać i rozwijać i troszczyć się o to, żeby się nic nie marnowało, będę tutaj namawiał kolegów, żeby głosować „za”, natomiast bardzo proszę, żeby Pan Starosta wywiązał się też z obiecanych sytuacji”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Pan Sławomir Gołaszewski podsumowując dotychczasową dyskusję stwierdził: „Ja myślę, że problem termomodernizacji dotyczy wszystkich budynków, bo nie da się ukryć, że termomodernizacja każdej szkole przyniesie wymierne oszczędności. Może uda się już w marcu skoordynować prace Komisji Infrastruktury i Komisji Oświaty i zrobić jakieś wspólne posiedzenia takie, żeby zanim dojdzie do obrad Komisji w budynku Starostwa, z tymi obiektami się zapoznać i jakąś strategię termomodernizacji tych budynków przyjąć, bo to jest kwestia rozważenia, jak daleko iść w te kredyty i jak duże oszczędności to przyniesie, tak, żeby to kompleksowo temat załatwić. Myślę, że Pan Starosta nie będzie miał nic przeciwko temu, żebyśmy marzec na to poświęcili i następną Sesję między innymi temu tematowi poświęcili”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zaznaczył: „Chciałbym poprzeć Kolegę Żukowskiego, jeżeli chodzi o ZS w Czarnej Białostockiej, bo Zarząd na pewno zna tą szkołę i wie, że tam nic nie było robione, tylko drzwi wymienione, przez 12 lat. Na dzień dzisiejszy, z tego, co się zorientowałem, to Supraśl ma 220 uczniów, a Czarna 180 uczniów. Tam są przekazywane środki dosyć duże, a tu wcale, także myślę, że dobrze by było, żeby do następnej Sesji ta szkoła była też wzięta pod uwagę, a jeżeli chodzi o budżet, z tego co widzę, to zwiększamy deficyt budżetowy. Mam takie pytanie, czy Zarząd się zastanawiał nad problemem przychodów w tym roku, czy nie zaistnieje sytuacja, kiedy po półroczy, jak wiadomo wszędzie są ograniczenia, wydatki obywateli typu: rejestracja pojazdów, prawa jazdy itp. zaczną się zmniejszać. Czy Zarząd brał pod uwagę zmniejszenie przychodów, bo w związku z tym istnieje zagrożenie, że deficyt dalej będziemy musieli zwiększać. Czy taka sytuacja jest brana pod uwagę, czy też u nas nic się nie dzieje, jest dobrze, wpływy mamy, budżet wykonamy taki, jaki mamy zaplanowany”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiadając zaznaczył: „Oczywiście, bierzemy to pod uwagę i dlatego nie idziemy takim szerokim frontem w te programy związane ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi i ta sytuacja ekonomiczna nas trochę tutaj blokuje, ale oceniamy, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, natomiast Państwo współpracujecie z Zarządem 2 lata i chyba nie postrzegacie Zarząd, jako Zarząd rozrzutny. Patrząc na dzień dzisiejszy, myślę, że to, co planujemy jest realne do zrobienia, natomiast spodziewamy się, że będziemy mieli mniejsze przychody”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha, korzystając z obecności Pana Dyrektora PZD, zapytał: „Chciałbym zapytać o dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe, bo tu jest duża suma na to przeznaczona, jaka dokumentacja jest robiona i z tych projektów, które były wykonane w ubiegłych latach, które nie zostały wykorzystane tutaj. Jeżeli Pan Dyrektor teraz nie odpowie, to proszę o odpowiedź na piśmie”.
         Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na pozycji dokumentacje projektowe przyszłościowe mamy 400.000zł. Kwota, którą Pan podaje -2.461.000zł - to jest od początku funkcjonowania kadencji i nawet jeszcze wcześniej. Takiej odpowiedzi w tej chwili nie udzielę, natomiast na rok 2009 mogę wyliczyć: przebudowa drogi powiatowej nr1428B w miejscowości Dąbrówki; budowa odwodnienia w miejscowości Olmonty, w ciągu drogi powiatowej nr 1492B; przebudowa ulicy Sokołowskiej w Łapach w ciągu drogi nr 1527;, przebudowa drogi powiatowej 1566B w Poświętnem Brzozowo – Korabie – Wojsławy; przebudowa drogi powiatowej nr 1485B na odcinku granica miasta Białystok – Halickie; przebudowa drogi powiatowej nr 1470B na odcinku ul. Chodkiewicza w Zabłudowie; przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Turośniankę k/m. Wólka w ciągu drogi nr 1483B; przebudowa przepustu w miejscowości Hoźna w ciągu drogi nr 1633B; przebudowa drogi powiatowej Zawady – Targonie Wity – Targonie Krytuły; przebudowa przepustu w miejscowości Tykocin w ciągu ulicy 11-go Listopada; przebudowa przepustu w miejscowości Podozierany w ciągu drogi nr 1448B; przebudowa drogi powiatowej nr 1397B na odcinku Kopisk –droga nr 8. Wśród tych dokumentacji przyszłościowych również są niezbędne raporty oddziaływania na środowisko, jeżeli zajdzie potrzeba opracowania takowych, wymaganych dla inwestycji w obszarach potrzebujących takowych opracowań. Ja to mógłbym nawet rozszerzyć, ale nawet materiałów przy sobie nie mam, o te pozycje, gdzie będzie współpraca z Gminami. Wiadomo, że sporo dokumentacji się robi i nie wszystkie ulegają wykorzystaniu w całości, ale konkretnie odpowiedzi na tą chwilę Panu nie udzielę”.
         Innych pytań do omawianego projektu nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.
         Również Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.
         Także, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca przedstawiła pozytywną opinię Komisji, wraz z autopoprawkami, w tej sprawie.  
Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXVIII/285/09 z dnia 26 lutego 2009 roku uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 16/.
 
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 2009 roku. 
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 2009 roku został omówiony przez Panią Skarbnik przy poprzednim punkcie /zał. nr 17/.
Zapytał, czy są uwagi, bądź pytania do tego punktu.
Ponieważ pytań do omawianego projektu nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował zebranych, iż Komisja, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.
          Rada Powiatu Białostockiego, przy 5 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXVIII/286/09 z dnia 26 lutego 2009 roku uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 2009 roku /zał. nr 18/.
 
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. 
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach także został omówiony przez Panią Skarbnik przy zmianach w budżecie powiatu na 2009 rok /zał. nr 19/.
Zapytał, czy są uwagi, bądź pytania do tego punktu.
Ponieważ pytań do omawianego projektu nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował zebranych, iż Komisja, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.
         Także, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca przedstawiła pozytywną opinię Komisji, projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. 
 Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXVIII/287/09 z dnia 26 lutego 2009 roku uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach /zał. nr 20/.
 
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.  
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił Wysokiej Radzie propozycję podjęcia uchwały w sprawie Stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 21/.
„ Do Starosty Powiatu od Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. wpłynęło pismo z prośbą o podjęcie interwencji na szczeblu rządowym w celu ratowania zakładu, jedynego dużego pracodawcy na terenie Miasta i Gminy Łapy /zał. nr 22/. Starosta postawił sprawę na Zarząd, który zadecydował, że sprawa jest poważna i zaproponował przyjęcie stanowiska przez Radę Powiatu. Stosowny projekt uchwały został Państwu dostarczony. Rada Powiatu ma większe możliwości oddziaływania niż stanowisko pojedynczego urzędnika, w związku z tym taka propozycja jest. Prosimy ewentualnie o zgłaszanie uwag do treści stanowiska. Temat jest złożony, ale chodzi o to by wesprzeć działania, mające na celu poprawę sytuacji w zakładzie”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał, z jaką datą jest sygnowane to pismo do Starostwa.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż pismo jest z dnia 16 lutego 2009 roku, a podpisał się Przewodniczący MZZ „Jedność” przy ZNTK w łapach S.A. Pan Jan Jabłoński oraz Dyrektor Przedsiębiorstwa ZNTK w Łapach S.A, Prezes Zarządu Pan Ryszard Ekiert.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Mam pytanie, ponieważ nie do końca znam realia, czy my mamy wspierać zakład, czy ludzi, którzy w nim pracują, bo to są dwie odrębne rzeczy. Zakład nie chciał podpisać umowy dotyczącej wejścia w holding o naprawę z „CARGO”, czy li to są sprawy niekoniecznie nas interesujące, bo my nie powinniśmy wchodzić w sprawy gospodarcze, natomiast my możemy wesprzeć na pewno ludzi, którzy mogą z tytułu tego stracić pracę, natomiast, jeśli chodzi o wsparcie zakładu, to my nie będziemy kierowali zakładem w kierunku takim, czy on ma nawiązywać umowę holdingową z „CARGO”, czy w kim innym, bo to nie nasze pole działania”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wytłumaczył: „Można tu rozważać i dyskutować, ale proszę przeczytać projekt tego stanowiska, bo ono odnosi się do tego, że przedłużanie takiej sytuacji może doprowadzić do bankructwa zakładu i tragicznie wpłynąć na sytuację zatrudnionych tam ludzi i naszej społeczności lokalnej, bo jak tu się mówi potocznie „Łapy to ZNTK a ZNTK to Łapy”. Myślę tak, że dzisiaj, kiedy jest widmo zwolnień dla 750 osób, to już pracownicy się nie zastanawiają czy to będzie prywatne, czy państwowe, tylko czy oni będą mieć pracę. Każde działania, które by pomogły, żeby tą pracę utrzymać będą pożyteczne, natomiast, jaki będzie efekt tego to trudno powiedzieć, bo zarządzający na wyższych szczeblach mają większą wiedzę i jakieś decyzje podejmują. My tej wiedzy nie mamy. Generalnie jest przedstawiciel pracowników i Dyrektor zwracają się do nas, żeby pomóc”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „Z tego pisma wynika, że wszystko jest jasne, jeżeli będzie brak zamówień dla ZNTK Łapy, to wiadomo, że przedsiębiorstwo wcześniej, czy później i tak padnie, a my najwyżej możemy pocieszyć tych pracowników, bo my nie jesteśmy w stanie ani ich dofinansować, a ni dać stanowiska pracy. W dniu dzisiejszym, kiedy cała Polska, cały przemysł ogranicza inwestycje, środki i remonty, to tak się będzie działo”.
Radny Pan Antoni Bogdan zaznaczył: „Moja opinia jest taka, że my tu niewiele wskóramy, dlatego, że kierunek nakreśla rząd i on jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w naszym kraju: za upadające zakłady, za to wszystko i każdy zauważa, że następuje wyprzedaż majątku narodowego nie w tym kierunku, w którym iść powinna i to, czy my to pismo wystosujemy, czy nie niewiele da.”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził, iż, jego zdaniem, najlepszym rozwiązaniem byłoby wystosowanie tego stanowiska do Prezesa Rady Ministrów.
Radny Pan Marek Żmujdzin stwierdził, iż temat ten jest zbyt późno, na dzisiejszej Sesji omawiany, z uwagi na to, iż na początku obrad w Sesji RPB uczestniczył Parlamentarzysta – Pan Damian Raczkowski.
Radny Pan Zenon Żukowski kontynuując myśl przedmówcy zaproponował, by tym stanowiskiem zainteresować również wszystkim naszym parlamentarzystom, prosząc ich o wsparcie tych działań.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski oraz Pan Wiesław Pusz – Starostwa Powiatu Białostockiego zadeklarowali, iż powyższe Stanowisko, zgodnie z wolą Rady, zostanie przesłane do posłów i senatorów z naszego województwa.
Propozycji do treści stanowiska nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVIII/288/09 z dnia 26 lutego 2009 roku uchwały w sprawie Stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 23/. Rada Powiatu Białostockiego również jednogłośnie upoważniła Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do podpisania pisma przewodniego w tej sprawie do Pana Premiera /zał. nr 24/.
 
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2012 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn.”Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”. 
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego zreferował Wysokiej Radzie potrzebę podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2012 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn.”Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” /zał. nr 25/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado o ile stosunkowo trudno jest pozyskać pieniądze na infrastrukturę, to stosunkowo dużo pieniędzy jest na szkolenia. Teraz wiele firm robi takie programy, które polegają na tym, że współpracują ze szkołami i w kooperacje wchodzą przeważnie wyższe uczelnie i robią programy dla młodzieży. W naszym przypadku zgłosiły się dwie szkoły, tj. ZSM w łapach i CE w Supraślu i jest idea, by były dodatkowe zajęcia z uczniami. Chodzi o podniesienie poziomu nauczania. Ta umowa dotyczy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Nie byłoby problemów, gdyby kształcenie było w ramach jednego roku, bo tutaj Zarząd ma swoje kompetencje, ma budżet i w ramach kwot ustalonych w planie finansowym może zaciągać zobowiązania, natomiast ten projekt jest dłuższy i on obejmuje lata 2009-2012. Generalnie finansowanie jest takie, że my właściwie swoich pieniędzy nie wykładamy na to, ale jest pewne zagrożenie, dlatego, że w umowie jest napisane, że jeżeli z winy szkoły nastąpią jakieś problemy, że szkoła może się wycofać, to po prostu umowa precyzuje, że my możemy ponosić koszty tego programu. Ja zakładam, że szkoły, jak wchodzą w program, to świadomie i nie będzie jakichś problemów, niemniej jednak jest sytuacja taka, że w tym programie, licząc, że są Ci organizatorzy, że jest ta kadra zarządzająca, są Ci profesorowie, są dojazdy, szkoła otrzymuje pewne pomoce naukowe, to w przeliczeniu na 1 ucznia koszt wynosi 5.485zł. Jeżeli szkoła przystępuje, to zakłada się, że tych uczniów nie będzie więcej niż 100. Jeżeli byłyby roszczenia w stosunku do szkoły, to te roszczenia mogą być w kwocie 5.484zł x 100 uczniów, czyli potencjalnie do kwoty 548.569zł może ta uczelnia jakby dochodzić. Zakładamy, że tak nie będzie, niemniej jednak naszym zdaniem jest to, biorąc pod uwagę umowy, jakby zaciąganie zobowiązań do takiej kwoty, ponieważ umowa to precyzuje. Są obowiązki szkoły, jest program na 3 lata i jest taka świadomość, że jeżeli coś by było niedobrze, to trzeba będzie za to płacić, a ponieważ jest to więcej niż jeden rok, to zwracamy się do Rady z prośbą, żeby podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy oraz zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn.”Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”. Taki jest sens podjęcia tej uchwały i w imieniu Zarządu proszę o podjęcie tej uchwały”.
Radny Pan Antoni Bogdan zapytał: „Kto tu chce wyrwać pieniądze, jakim kosztem i w jakim kierunku wykształcić, jaki to tytuł da i jakie korzyści z tego będzie miał powiat”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „Ponieważ nie wszyscy Radni w sprawach oświatowych są biegli, mam takie pytanie, czy Komisja Oświaty nad tym pracowała i czy są jakieś wnioski, czy może nam coś powiedzieć w tej sprawie”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiadając stwierdziła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście nie było to omawiane na Komisji Oświaty, ponieważ do dnia dzisiejszego, do prac Zarządu jeszcze były negocjowane sprawy zapisów w umowie. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii i budżetu państwa. Firma, która będzie realizować ten projekt realizowała już dużo projektów i wszystkie były korzystnie i poprawnie realizowane. Zagrożeń tutaj nie widzimy, żebyśmy musieli pokrywać koszty realizacji tego projektu. Projekt zakłada realizację godzin pozalekcyjnych z języka obcego, informatyki i zajęć z przedsiębiorczości, czyli to nie daje żadnych kwalifikacji dla uczniów, natomiast rozwija pewne umiejętności, poszerza program nauczania, który realizuje szkoła. Umowa została juz skonstruowana, bo tak długo były negocjowane te umowy, że już w tej chwili musimy przystąpić do podpisania umowy, a jeżeli jej nie podpiszemy, to wypadamy z projektu. Jeżeli chodzi o korzyści, to te osoby – po 100 uczniów z każdej szkoły uczestniczących w projekcie będą uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Czy korzyści będą mieli tylko uczniowie, czy też największą korzyść będą miały te wyższe uczelnie”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Z całą pewnością uczelnie realizujące ten projekt również będą miały z tego tytułu jakieś korzyści, ale my patrzymy na to, co my możemy osiągnąć, czyli pewne pomoce naukowe, możliwość pogłębiania umiejętności językowych przez tych uczniów lub z zakresu informatyki czy przedsiębiorczości, bez dokładania choćby złotówki do tego projektu”.
Radny Pan Marek Żmujdzin stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tutaj w §13 doczytałem się, że w przypadku spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Czy to znaczy, że ktoś będzie się z nami sądził, jeżeli nie wypełnimy pewnych zapisów. I tutaj jest jeszcze 15 punkt: „Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron”, a kto to będzie podpisywał”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Umowę podpisuje Zarząd, natomiast takie zapisy są w każdej umowie cywilno-prawnej i wynika to z Kodeksu Cywilnego”.
Radny Pan Jan Kaczmarek zapytał: „ja mam wydaje mi się pytanie zasadnicze, czy są już listy chętnych uczniów i co na to dyrektorzy, czy to są chętni, którzy się pod tym podpisali i ewentualnie czy wiedzą, czym to grozi, jeżeli nie będą chodzili na te zajęcia, bo to są zajęcia pozalekcyjne”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Deklaracje Dyrektorów szkół są. Szkoły wyraziły zgodę na przystąpienie do projektu i zakwalifikowały się. Dodam jeszcze, że ta szkoła w Lublinie była jedną ze szkół, która wygrała konkurs, bo to był konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na takie projekty i zakwalifikowali się i je realizują. Myśmy zadeklarowali chęć przystąpienia naszych szkół do projektu i w tej chwili sprawa jest na etapie projektu uchwały i zawarcia umowy na realizację projektu. Ponieważ projekt rozpoczyna się od dnia 1 września 2009 roku, listy rekrutacyjne uczniów jeszcze będą robione”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński dodał: „Szanowni Państwo chciałbym tutaj wesprzeć Panią Naczelnik w przekonaniu Radnych do tego, żeby jednak tą uchwałę podjąć. Przepraszamy, że tak późno ją dostarczyliśmy, ponieważ z analiz dotyczących umowy wyszła sytuacja taka, że to będzie wymagało uchwały Rady upoważniającej Zarząd do zawarcia umowy. Jeżeli chodzi o padające tutaj pytania, powiem krótko, trochę mną wstrząsnęły, ponieważ nie można pytać, co powiat z tego będzie miał. Powiat nic nie będzie z tego miał, będą mieli nauczyciele prowadzący te zajęcia, ale nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby ta 100 uczniów z Michałowa, czy Supraśla miała dodatkowe zajęcia, których nigdy by nie miała, gdyby nie uczestniczyła w tym projekcie. Na dzień dzisiejszy udało się nam, dzięki przystąpieniu do projektu, jeżeli podpiszemy te umowy, pozyskać dodatkowy ponad 1 mln zł dla naszych szkół i uczniów. Natomiast ja sądzę, że odstąpienie od realizacji tego projektu w tych szkołach jednak pogorszy ofertę edukacyjną, a sami Państwo wiecie, jak jest trudno, kiedy jest środek niżu demograficznego w szkołach średnich”.
Radny Pan Jan Ambrożej stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja jednak poparłbym wniosek Pana Wicestarosty, bo uważam, że my – jako powiat i nasze szkoły powinniśmy iść z duchem czasu. To nie znaczy, że oczekujemy zysku już teraz, ale to działanie zaprocentuje nam w przyszłości, bo młodzież nasza będzie się szkolić, wyjeżdżać za granicę i pokazywać. To też jest promocja naszego powiatu. Apelowałbym, dlatego, by pójść w tym kierunku”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zaznaczył: „Były tutaj pytania o korzyści, proszę Państwa, faktycznie powiat de facto jakichś namacalnych, materialnych korzyści nie będzie miał, ale przez to istnieje możliwość poprawiania warunków pracy, albo doposażenia szkół, bo tu będą duże sumy na wyposażenie sal, nowoczesne pomoce naukowe. Nauczyciele prowadzący, ja mogę podać przykład w naszej szkole, będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i później będą mogli swoją wiedzę przekazywać następnym uczniom, którzy nie będą brali udziału w tym programie. Kolejna sprawa, jednym z tych przedmiotów jest matematyka, która od przyszłego roku wchodzi już, jako przedmiot obowiązkowy na maturze, a matematyka, szczególnie w technikach jest w ograniczonym zakresie, w związku z tym ta młodzież, która będzie uczestniczyła w tych zajęciach pozalekcyjnych ma możliwość poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie. Łatwiej im będzie zdać tą maturę”.
Radny Pan Marek Żmujdzin poparł swoich przedmówców, zapytał: „ Czy te szkoły, które mają uczestniczyć w tym programie, to zgłaszały się same, czy też zostały wytypowane”.
Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu wyjaśnił: „Najpierw były zgłoszenia szkół, a następnie spośród nich dokonano wyboru placówek, które mają uczestniczyć w programie. Korzyści materialne dla tych szkół będą takie, że będą pracownie języków obcych, na informatykę będą przygotowane tablice interaktywne i ewentualnie, to, co zapotrzebuje szkoła. Dla Starostwa, jako korzyści będzie wymiar intelektualny, bo nie stać nas na to, żeby młodzież płaciła za dodatkowe lekcje języka, czy korepetycje. Uważam, że młodzież tylko skorzysta”.
Radna Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej stwierdziła: „Ja, podobnie, jak Szanowni Państwo Radni po raz pierwszy widzę ten projekt uchwały i nie miałam okazji wcześniej zapoznać się z tymi projektami, ale z tych wypowiedzi, które tutaj padły, muszę powiedzieć, że na pewno jest to projekt bardzo korzystny dla naszych szkół i nie powinniśmy się dłużej zastanawiać nad tym, czy podjąć tą uchwałę, dlatego, że tu są duże korzyści dla młodzieży i szkół uczestniczących w programie. Jest wiele [propozycji projektów unijnych i wcale nie jest prawdą, że wszystkie są takie dobre. Niektóre z nich kładą tylko nacisk na funkcję dydaktyczną, natomiast wyposażenia szkoła niewiele może zyskać. Natomiast z tego programy wynika, że również szkoły pod względem materialnym zyskają, co rzeczywiście będzie służyło innym uczniom kształcącym się w tej szkole. Co najważniejsze, na zajęcia pozalekcyjne, w większości polskich szkół pieniędzy brakowało, brakuje i podejrzewam, że wkrótce znów będzie brakować, jak się te projekty skończą, dlatego uważam, że warto skorzystać z każdej możliwości poszerzenia oferty edukacyjnej naszych szkół”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, podsumowując dotychczasową dyskusję stwierdził: „Wniosek generalnie jest taki do Zarządu, że nawet, jeżeli się prowadzi jakieś rozmowy na temat projektu i zamierza się go w ostatniej chwili przed sesją przedstawić, to można wcześniej zasygnalizować taką sprawę na Komisji i ją omówić”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „Jak Pan Przewodniczący wspomniał w tej chwili tracimy czas, bo gdyby na samym początku dyskusji Pan Dyrektor Muszyński wstał i powiedział, sprawa byłaby prosta, a tak rozmawiamy o czymś i na koniec dajemy głos komuś kompetentnemu, kto wypowiada się na ten temat. O to mi chodzi, że za dużo rozmawiamy wokół i tracimy czas, a można było rzeczowo i krótko sprawę przedstawić”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVIII/289/09 z dnia 26 lutego 2009 roku uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2012 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn.”Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” /zał. nr 26/.
 
Ad 15
            Interpelacje i zapytania Radnych.
         Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 16
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Slawomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 29 stycznia 2009 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr XXVII/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku.
 
 
Ad 17
Sprawy różne.
W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zebranym pismo Pana Tadeusza Karpowicza – Sołtysa Wsi Grabówka /zał. nr 27/. Odczytał projekt odpowiedzi w tej sprawie /zał. nr 28/.
Radny Pan Romuald Wiszniewski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ten konflikt trwa już bardzo długo. Trzeba, więc bardzo delikatnie i z wyczuciem podejść do tematu, bo jeżeli nie powstanie nowa Gmina, to stanie się tak, jak z Dojlidami i Zagórkami. Oni są tak już zdeterminowani, że kolejnym krokiem będzie to, że zechcą przyłączenia do miasta Białegostoku”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył, iż odpowiedź ta jest bardzo rozsądna. „Jest to powołanie się na przepisy, jakie obowiązują, jeżeli chodzi o administracyjny podział kraju i uważam, że tak powinniśmy odpowiedzieć”.
Radny Pan Żukowski zauważył: „Była prośba, żeby Pani Radna z Supraśla wypowiedziała się w tej kwestii, ponieważ Pani jest z tej Gminy i chcielibyśmy znać Pani zdanie. Nie mieliśmy możliwości na Komisjach, wcześniej mówić o tym i nie sądzę, żebyśmy my dzisiaj mogli przyjąć takie stanowisko. Proszę Państwa, bo to, o czym mówił Pan Wiszniewski, nie jest odosobnioną sytuacją. My o tym słyszymy już jakiś czas. Zupełnie możliwe, że Zaścianki, tam, gdzie jest mnóstwo wypływów z podatków, bo tam są w większości ulokowane firmy, mogą odejść do Białegostoku i wtedy rzeczywiście zmniejszymy u siebie podatki zdecydowanie, a nie o to nam chodzi”.
Radna Pani Małgorzata Olechnowicz stwierdziła: „Bardzo blisko tej sprawy nie znam, ale jako mieszkanka Gminy Supraśl, mogę powiedzieć, że nie mam jednolitego stanowiska czy tak, czy nie. Jako mieszkanka Gminy Supraśl, to nie wiem czy bym chciała, żeby moja Gmina się zmniejszała”.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 4 głosach „wstrzymujących” zaakceptowała treść odpowiedzi i upoważniła Przewodniczącego Rady do jej podpisania /zał. nr 29/.
Radny Pan Zenon Żukowski zaproponował: „Bardzo proszę o zaprotokołowanie i jeżeli trzeba, to o przegłosowanie, żeby Komisja Infrastruktury na następnym swoim spotkaniu, a będzie ono prawdopodobnie w Supraślu, poprosiła Burmistrza Supraśla i Sołtysa Wsi Grabówka, żebyśmy tym ludziom mogli powiedzieć, wprost, że jeżeli chcecie coś osiągnąć, bo my nie powinniśmy być przeciwko inicjatywom ludzi. Proszę Państwa, my jesteśmy, ja przypomnę tutaj wszystkim, że my jesteśmy z wyboru przez nich ich przedstawicielami, więc nie możemy mówić o tym, że my negujemy ich inicjatywy. My możemy pomóc, jeżeli coś jest niezgodne z prawem – to ukierunkować, ale nie na zasadzie mówić o tym, że to na jutro nas nie interesuje, bo rzeczywiście będzie tak, że Zaścianki odejdą”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński zauważył: „Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sprawy tworzenia gminy, nowej gminy opartej o Grabówkę lub kwestie dotyczące utrzymywania Grabówki w ramach Gminy Supraśl, nie wypowiadajmy się. To nie jest nasz poziom.”
Również w sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Stosowne druki są do odebrania w Biurze Rady Powiatu.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zabierając głos w dyskusji stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni wracając do tych problemów, to na pewno nie jesteśmy zainteresowani, żeby one się odłączyły, bo stracimy trochę dróg. Ponadto chciałbym powrócić do sprawy komina w Supraślu. Myślę, że dobrze by było, żeby Zarząd ogłosił konkurs na zagospodarowanie tego komina. Dla mnie osobiście, to bardzo on tam pasuje i jest od strony drogi i może służyć, jako baza widokowa, tylko trzeba go zagospodarować. Niech ktoś dzisiaj taki komin wybuduje i przeliczy sobie koszta, to dopiero oceni ile on jest wart. Mój jest taki wniosek, ażeby ogłosić konkurs w sprawie zagospodarowania tego komina. Druga sprawa, to chciałbym się zwrócić do Pana Dyrektora PZD z prośbą w sprawie drogi do Karczmiska. Mieszkańcy mają problemy z przejazdem po tej drodze. Czy będą jakieś prace wykonywane przez PZD.”
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Powiatowy Zarząd Dróg, w ramach posiadanych środków zorganizuje dokonanie poprawy przejezdności w najtrudniejszych miejscach na drodze do Karczmiska”.
Starosta Powiatu Białostockiego, odpowiadając na propozycję Radnego stwierdził: „Wypowiedzi z Sesji są protokołowane, tak, więc, opierając się na wypowiedzi Radnego Berensztejna zrobimy konkurs, bo jest to interesujące stanowisko”.
Kolejno, w sprawach różnych głos zabrała Radna – Pani Anna Grycuk: „Odnośnie komina, słyszałam o tym, że organizatorzy „Uroczyska” planują ten komin pomalować. Jestem zaskoczona tym, że nie zwracali się z tą propozycją do Pana Starosty. Moje wystąpienie dotyczy zupełnie innej sprawy. W związku z licznymi postulatami od mieszkańców, a zwłaszcza sołtysa wsi Mostowlany, chciałabym zwrócić się z prośbą o poprawę nawierzchni drogi powiatowej Mostowlany – Zubki - Świsłoczany – Wierobie. Mieszkańcy nie oczekują gruntownej przebudowy, ale proszą o poprawienie jej stanu na wiosnę, uzupełnienia ubytków, zwłaszcza w miejscach, które systematycznie ulegają degradacji. W związku z tym, że drogą jeżdżą autobusy PKS-u, GINBusy szkolne, wypadałoby poprawić przejezdność tej drogi. Mam swój wniosek w tej sprawie i wniosek mieszkańców podpisany przez wiele osób”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „W związku z tym, że temat ten był dzisiaj kilkakrotnie powtarzany, nie oczekuję odpowiedzi wprost na Sesji, ale proszę o odpowiedź na piśmie. Składam wniosek do Zarządu o wyjaśnienie sprawy na piśmie zagrożenia finansowania „schetynówek”. Dotyczy to konkretnie finansowania: na czym to polega, o co chodzi, na ile to jest realne. Dwa razy dzisiaj ta sprawa stawała”.
Radny Pan Marek Żmujdzin powiedział: „Panie Przewodniczący, ja też na poprzedniej Sesji składałem w wolnych wnioskach swoje zapytanie. Nie złożyłem tego na piśmie, ale złożyłem ustnie. W protokole nie doczytałem się błędów, także w protokole zostało zamieszczone wszystko to, o co ja pytałem. Pan Wicestarosta nie doczytał się tego, o co ja prosiłem. Pan Wicestarosta przedstawił mi tutaj na dziesięciu kartkach program, jak ja mam się ubiegać o wnioski i ile to kosztuje. To instrukcja taka tutaj dla mnie, natomiast na jedno moje pytanie odpowiedział, a na drugie, bardziej zasadnicze, nie. Panie Starosto proszę o odpowiedź”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „Panie Radny, ja bym poprosił o sformułowanie zapytania, ponieważ z Biura Obsługi Rady otrzymałem wypis i na podstawie tych pytań udzieliłem odpowiedzi. Na które pytanie nie udzieliłem odpowiedzi, proszę o sformułowanie pytania”.
Radny Pan Marek Żmujdzin wyjaśnił: „Ja pytałem o koszty opracowania projektów, kto opracowywał, a Pan mi przedstawił, że startowało cztery firmy i taka cena była, natomiast, kto odpowiada za to, to ja już wiem, tu jest napisane. Pytałem też, jakie konsekwencje z tego powiat poniósł”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński dodał: „Panie Radny, tam jest napisane, jakie były koszty, jest przedstawienie zapytań ofertowych, odpowiedzi firm. Jest tam też porównanie ofert i przedstawienie firmy, która wygrała i wartość umowy w kwotach netto. Najtańsza firma została wybrana i to ona realizowała studium wykonalności i projekt. Udzielę jeszcze raz odpowiedzi na piśmie ile kosztowało przygotowanie wniosku”.
Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o uwzględnienie w tej odpowiedzi: „Dlaczego wniosek nie przeszedł, ile punktów uzyskał ten wniosek i ile kosztował. Odpowiedź ma być udzielona na piśmie”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński zaznaczył: „Żeby jasno odpowiadać, muszę mieć jasno skonstruowane pytanie. W Pana wypowiedzi, która jest w protokole nie ma słowa o tym, dlaczego został odrzucony wniosek, dlatego nie odpowiadałem na to pytanie. Jeżeli Pan teraz zadał pytanie, dlaczego został i ile punktów uzyskał, odpowiem na to na piśmie”.
Radny Pan Zenon Żukowski przedstawił prośbę: „Mam wniosek – prośbę do Zarządu, chodzi o to, zresztą Pan apelował również, żebyśmy dyskutowali, czy na Sesji zajmowali się tematami omówionymi na Komisjach, bo to tam całkowicie rozkłada pracę Rady i niepotrzebne są później dyskusje, nerwy, sytuacje, które są i doprowadzają do jakichś konfliktowych rozwiązań”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski sprecyzował: „Proszę Państwa to jest taka techniczna uwaga, że zawsze jakieś Komisje są dzień, dwa dni przed Sesją. Nawet, jeżeli ta Komisja nie jest do końca kompetentna w tym temacie, to prośba, żeby temat w jakichś sposób podać, nad czym się pracuje, że bardzo możliwe, że pojawi się na Sesji projekt uchwały, który będzie dotyczył tego, czy tego, bo w pewnym momencie, rzeczywiście, jeżeli zjawia się coś takiego, jak dzisiaj, dotyczące dofinansowania tego programu dla młodzieży. Przepiękna sprawa, na którą straciliśmy pół godziny, żeby się wszyscy przekonali i wszyscy w 100% zagłosowali. Czasami wystarczy powiedzieć, choć kilka słów, tyle co można na tym etapie”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zabrał głos: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja już raz o tym mówiłem, ale prosiłbym, żeby wziąć to pod uwagę, żeby nie organizować posiedzeń Komisji tak blisko posiedzenia Rady, bo dla nas jest to trudne do spięcia. Jeżeli jest tak, że we wtorek są posiedzenia Komisji do późnych godzin, to my po tych Komisjach jeszcze, jako Zarząd musimy nad tym popracować i postawić na Radę. Teraz, ze względu na organizację Członkowie Zarządu, którzy na stałe nie pracują w Starostwie i mają swoją organizację dnia i pracy nie zawsze mogą przybyć. Ja nie zawsze jestem w stanie, np. jeżeli Komisje skończą się we wtorek, zrobić posiedzenie Zarządu we środę. Robię np. dzisiaj, w czwartek, z rana, to wychodzi sprawa po dyskusji za pięć dwunasta i stąd te nieporozumienia. Generalnie, jeżeli to by było w tych samych dniach, ale tydzień wcześniej, to my mamy czas na przygotowanie tego i wtedy byłaby lepsza jakość pracy. W naszym interesie też jest to, żeby więcej popracować i więcej przekazać na Komisjach. Jeżeli byłoby to samo tylko tydzień wcześniej, to ja deklaruję, że poziom pracy Zarządy będzie lepszy”.
Radny Pan Antoni Bogdan stwierdził: „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja bym powiedział krótko, każdy temat można załatwić i można załatwić go dobrze. Jeżeli już nie wychodzi tak, jak chcemy, bo bywa różnie, jeżeli my zrobimy Komisję tydzień wcześniej przed Sesją, to w ciągu tygodnia nazbiera się jeszcze więcej spraw, jeżeli bliżej jest Komisja, tych spraw jest mniej, ale jeżeli nawet ten temat nie stawał na Komisji, to niechże kompetentna osoba najpierw wyjaśni temat, powie, o co chodzi, a wówczas podejmuje się tą uchwałę, czy czyta się treść tej uchwały, a nie odwrotnie, jak to jest robione. My jesteśmy zaskoczeni, nie wiemy, o co chodzi, dyskutujemy pół godziny i dopiero później przekonujemy się do sprawy. Ja myślę, że trzeba to zmienić, bo każdą sprawę miedzy ludźmi można załatwić, ale sposób załatwienia jej powinien być konkretny i solidny”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, ja myślę, że ten apel Pana Starosty, to w zasadzie nie do nas, Radnych, takich szeregowych, jak ja, tylko do Pana Przewodniczącego, żeby spróbował tak skoordynować prace, żeby, jeżeli już odbędą się te Komisje, to żeby po Komisjach, jeżeli może coś poczekać, nie wprowadzać pod obrady. Wówczas zupełnie inaczej wygląda Sesja, tematy idą sprawnie”.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic wracając do odpowiedzi na pismo mieszkańców Wsi Grabówka stwierdził: „Tak myślę, że wiele koleżanek i kolegów się ze mną zgodzi, żeśmy tak postąpili oschle i niezbyt po ludzku. Zgadzam się z tym, co kolega Wiszniewski mówił, tam są nasi wyborcy, tam są nasi podatnicy. Ja tu mam apel do Zarządu, może zorganizować jakieś spotkanie z delegacją Wsi Grabówka, bo ja chciałbym przypomnieć Państwu, że w I kadencji naszej Rady było takie spotkanie Burmistrza i przedstawicieli Rady z Knyszyna. Wtedy były również problemy i o mało brakowało, abyśmy przyjęli Gminę Knyszyn do powiatu, a głównym problemem był szpital powiatowy.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski podsumowując, stwierdził, że powyższa sprawa przekracza kompetencje Rady Powiatu, a wobec tego organ powiatu nie powinien opowiadać się po żadnej ze stron. Powiat winien być obiektywny i działać zgodnie z literą prawa. W piśmie wskazaliśmy, że jest to kompetencja Gminy Supraśl, która jest kompetentna w sprawie, niezależna od powiatu i samorządna.
Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu – Pan Wacław Muszyński poprosił o głos. Podziękował za podjęcie decyzji o termomodernizacji CE w Supraślu. Zapewnił, iż ta decyzja z całą pewnością w perspektywie czasu przyniesie wymierne oszczędności.
 
Ad 18
            Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXVIII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 26 lutego 2009 roku, o godz. 1520.

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-02-2009

Data udostępnienia w BIP: 27-03-2009 11:21

Data modyfikacji informacji: 27-03-2009 11:21