XL/09 z dnia 17.12.2009r.

Or.V.0041-40/09
 
 
Protokół Nr XL / 09
z obrad XL Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 17 grudnia 2009 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XL Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 17 grudnia 2009 roku, o godz.1130, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni Radni to: Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski i Pan Romuald Wiszniewski /nieobecność usprawiedliwiona/.
 Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XL Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz zaproponował:
  •    proponuje się zdjąć z porządku obrad pkt 8 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
  • proponuje się wprowadzić w to miejsce, jako pkt 8 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2010 rok. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
           
            Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.          Otwarcie obrad XL sesji RPB.
2.          Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.          Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.          Przyjęcie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
5.          Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.
6.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
7.          Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
8.          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2010 rok.
9.          Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
10.        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
11.        Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
12.        Interpelacje i zapytania Radnych.
13.        Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji RPB.
14.        Sprawy różne.
15.        Zamknięcie obrad XL Sesji RPB.
                                                 
Ad 3
            Informacja o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 26 listopada 2009roku do dnia 16 grudnia 2009 roku Zarząd Powiatu obradował na5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
             Ponadto Zarząd:
·       podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Poświętne na lata 2009-2012”,
·       zajął stanowisko odnośnie pisma Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku,
·       rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w sprawie odblokowania planu wydatków budżetowych na rok 2009”,
·       podpisał umowę z Dyrektorem LO w Łapach w sprawie przyznania dotacji z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
·       zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o braku środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych,
·       podpisał wniosek o udzielenie zamówienia na dostawę druków komunikacyjnych,
·       przyznał premie za miesiąc grudzień 2009 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·       brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
                  Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       uroczystym otwarciu przebudowanego odcinka drogi gminnej Konowały-Śliwno,
·       XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Surażu,
·       Gali Jubileuszowej z okazji urodzin Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej,
·       uroczystości zakończenia plebiscytu na najpopularniejszego dzielnicowego,
·       uroczystości Patrona Szkoły im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
·       Konwencie Starostów Województwa Podlaskiego organizowanego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.
            Pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
            Przyjęcie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
            Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2009 rok /zał. nr 5/.
„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado działalność Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego jest prowadzona od 2001 roku, kiedy to Biblioteka ta została powołana.  Biblioteka prowadzi szereg działań, w tym działania instrukcyjno – metodyczne, które polegają na bezpośredniej pomocy instrukcyjno – metodycznej bibliotekom publicznym. Realizowano je w 34 bibliotekach na obszarze powiatu podczas 52 wyjazdów. Prowadzono również konsultacje telefoniczne oraz odpowiadano na pytania za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej. Sprawdzano poprawność przesyłanej statystyki za 2008 rok z poszczególnych bibliotek terenowych, sporządzano analizę opisową dotyczącą funkcjonowania placówek powiatu białostockiego w oparciu o przekazane informacje. Pośredniczono w przekazie materiałów metodycznych do bibliotek terenowych. W zakresie doskonalenia zawodowego współorganizowano: szkolenie bibliotekarzy w MBP Czarnej Białostockiej, oparte na dwóch tematach wiodących „Kierunki działań bibliotek publicznych powiatu białostockiego 2008 roku”, „Autor –książka –wydawca – biblioteki XIX - XXI wieku”; konferencję trzech powiatów (łomżyńskiego, białostockiego, suwalskiego) „Książka to plus” przeprowadzoną w ramach wymiany doświadczeń w Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo; warsztaty pt. „Lato pachnące miętą” - zabawy plastyczne, muzyczne, ruchowe
w kształceniu literackim współorganizowane przez dwa powiaty: białostocki
 i moniecki w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Knyszynie; zajęcia w ramach dobrych praktyk pn. „Inspirowanie czytelnictwa dziecięcego” w Filii Bibliotecznej w Rybołach; spotkanie inauguracyjne I rundy Programu Rozwoju Bibliotek w województwie podlaskim (przygotowane wspólnie z Działem Metodyki Książnicy Podlaskiej); konferencja „Koniec ery Gutenberga ? Biblioteki publiczne XXI wieku” (przeprowadzona wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łapy) w Łapach; szkolenie „Społeczne komunikowanie się biblioteki z otoczeniem ” zorganizowane wspólnie z Działem Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej ww. agendzie. Na terenie Powiatu Białostockiego przeprowadzono spotkania autorskie w  bibliotekach terenowych z: dr Małgorzatą Iwanowicz – autorką książek edukacyjnych (w trzech bibliotekach samorządowych: Turośni Kościelnej, Surażu, Łapach); Joanną Zagner - Kołat - ilustratorką (w sześciu placówkach : Zabłudów, Rafałówka, Gródek, Tykocin , Czarna Białostocka, Supraśl); Manulą Kalicką – pisarką, dziennikarką dla dorosłych (w trzech placówkach : Juchnowiec, Poświętne, Łapy); Roksaną Jędrzejewską –Wróbel - autorką ponad 20 książek dla dzieci i młodzieży (w siedmiu bibliotekach gminnych: Choroszcz, Poświętnę, Zawady, Tykocin, Suraż, Zabłudów, Gródek); Janem Leończukiem – poetą, prozaikiem, tłumaczem, dyrektorem Książnicy Podlaskiej (w Michałowie oraz Wasilkowie); Leszkiem Mazanem – publicystą, dziennikarzem, autorem wielu książek (w dwóch placówkach – Choroszcz, Tykocin) w ramach Europejskiego Salonu Literackiego; Dorotą Katende z Zanzibaru - podróżnikiem, reporterem, przewodnikiem po Afryce (w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie); Grzegorzem Kasdepke – bajkopisarzem książek dla dzieci i młodzieży (w czterech bibliotekach w : Dobrzyniewie, Czarnej Białostockiej, Supraślu, Zabłudowie); Stanisławem Srokowskim – poetą, prozaikiem, dramaturgiem, krytykiem literackim, tłumaczem, publicystą ( w dwóch placówkach : Zabłudowie, Juchnowcu); Elżbietą Michalską – poetką regionalną ze zdolnościami plastycznymi (w trzech bibliotekach Surażu , Uhowie, Łapach). Prowadzono działania w ramach pięciu Dyskusyjnych Klubów Książek funkcjonujących w Powiecie Białostockim.”
            Radny Pan Jan Ambrożej, zabierając głos w dyskusji wyraził swoje uznanie dla działań Pani Rokickiej Szymańskiej.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego w 2009 roku.
 
Ad 5
            Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.
            Pan Marek Jędrzejewski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferował zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych /zał. nr 6/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wydaliśmy w tym roku 25.000.000zł. Subwencja w roku 2003 wynosiła 7,5 mln zł. Obecnie wydajemy trzy razy więcej niż wynosiła subwencja drogowa w roku 2003. Do zadań realizowanych przez PZD należy: opracowywanie projektów planów budowy, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych oraz ich finansowania; opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej; pełnienie funkcji inwestora; utrzymywanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju; koordynacja robót w pasie drogowym; wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych; prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych; przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych; wykonywanie robót i i interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających; przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym; we współpracy z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą w tym: nabywanie gruntów, wnioskowanie o ich wywłaszczenie na rzecz powiatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia nieruchomości; wnioskowanie o uwłaszczenie powiatu w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do stosownych organów; uzgadnianie tras i czasu procesji i pielgrzymek na drogach powiatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów wyznaniowych; przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części. Jeżeli chodzi o schemat organizacyjny PZD, to nic się nie zmieniło od kilku lat. Mamy 37 pracowników, etatów 36, czyli znacznie za mało w stosunku do potrzeb. Długość dróg nieznacznie nam się zmniejszyła z 1.100km do 1.098km. Związane jest to z tym, że w roku 2009 odeszła od nas droga pod nazwą droga do Machnacza, jak również Rynek Kilińskiego w Wasilkowie. Powiat Białostocki zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem długości dróg powiatowych”.
            Pan Marek Jędrzejewski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku omówił działalność jednostki w oparciu o prezentowany pokaz multimedialny. Szczególną uwagę zwrócił na charakterystykę Powiatu Białostockiego w poszczególnych aspektach.
            Radny Pan Antoni Bogdan poprosił Dyrektora PZD, aby pracownicy drogowi uprzątając pobocza nie zostawiali worków na poboczach.
            Burmistrz Supraśla – Pan Wiktor Grygiencz zasygnalizował problem dotyczący bobrów na Cieliczance przy przepuście drogi powiatowej.
            Pan Marek Jędrzejewski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „Przepust nie jest za mały. Jest tam most 6m długości, zrobiony zgodnie ze sztuką. W sprawie bobrów interweniowałem w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nasze działania doraźne ograniczają się do rozbierania tam bobrowych. Wielokrotnie to czyniliśmy”.
            Radny Pan Marek Żmujdzin stwierdził: „Po usilnych staraniach moich i upominaniach się o zmianę nazwy kierunków w Choroszczy doczekałem się realizacji. Chcę również podziękować Panu Dyrektorowi za pomysł pomalowania kładki”.
            Radny Pan Walenty Sic podziękował za realizację inwestycji koło miejscowości Klewinowo. Mieszkańcy bardzo są zadowoleni i w moim imieniu przekazują podziękowanie.
            Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn, dołączając się do przedmówców, podziękował za rozwiązanie problemu drogi przy torach. Wszyscy mieszkańcy Czarnej Białostockiej dziękują za załatwienie tej sprawy.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.
 
Ad 6
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
            Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku /zał. nr 7/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony Państwu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku zawiera trzy drobne zmiany: zmniejszenie środków o 100.000zł z zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy i przeznaczenie tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. 60.000zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; 40.000zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Zwiększenie to pozwoli na zabezpieczenie wszystkich potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne”.
            Pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
            Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
            Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również wydała pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XL/ 365/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku /zał. nr 11/.
 
Ad 7
            Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
            Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 /zał. nr 9/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, niniejsza uchwała jest odstępstwem od generalnej zasady, że plan wydatków budżetowych wygasa z upływem roku kalendarzowego. W art.191 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, ale także w nowej ustawie, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2010 roku taki wyjątek jest przewidziany. Oznacza to, że zaplanowana kwota niewykonanych kasowo wydatków może być przeniesiona do wykorzystania w roku następnych. W przedstawionej uchwale Zarząd Powiatu proponuje, aby kwotę w wysokości 126.460zł zaplanowaną, jako wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych, a konkretnie na przebudowę drogi powiatowej nr 1499B na odcinku Juraszki – Lubejki przenieść do wydatków niewygasających i wydatkować ją nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 roku. Powodem takiego podejścia do realizacji tej inwestycji jest to, że na odcinku właśnie Juraszki – Lubejki w Gminie Turośń Kościelna zachodzi konieczność przerwania robót z powodu warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie inwestycji”.
            Pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
            Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XL/ 366/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 /zał. nr 10/.
 
Ad 8
            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2010 rok.
            Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – Pani Maria Marciszewska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2010 rok /zał. nr 11/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Centrum kształcenia Praktycznego w Łapach, zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych może funkcjonować w formie zakładu budżetowego do końca 2010 roku. W CKP realizowana jest nauka zawodu. Na działalność praktycznej nauki zawodu zakład budżetowy może otrzymać dotację przedmiotową. Przekazałam Państwu projekt uchwały określający stawkę dotacji przedmiotowej na 1 godzinę nauczania i 1 godzinę nauki jazdy. Stawka dotacji została ustalona na poziomie roku ubiegłego, z uwzględnieniem 2% wskaźnika inflacji. Dotacja została ujęta w planie budżetowym na 2010 rok”.
            Pytań do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
            Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2010 rok.
            Również Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2010 rok, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XL/ 367/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2010 rok /zał. nr 10/.
 
 
Ad 9
            Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie sprawozdań z prac Komisji:
·       Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – Pana Romana Tadeusza Łudzia /zał. nr 11/,
·       Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Tomasza Grzegorza Ołdytowskiego /zał. nr 12/,
·       Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka /zał. nr 13/,
·       Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu –Pana Marka Żmujdzin /zał. nr 14/,
·       Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Panią Annę Grycuk /zał. nr 15/,
·       Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Sylwię Rzącę /zał. nr 16/.
Następnie, Wysoka Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji do omawianych sprawozdań z działalności Komisji.
Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania stosownych projektów uchwał:
Komisji Budżetu i Finansów  
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XL/368/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 17/.
 
Komisji Infrastruktury Technicznej 
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XL/369/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 18/.
 
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy 
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XL/370/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 19/,
 
Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XL/371/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 20/,
 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XL/372/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 21/,
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XL/373/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 22/.
 
Ad 10
            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Jan Piotr Dajda przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie roczne z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2009 rok /zał. nr 23/, prosząc o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Jednocześnie poinformował Wysoką Radę, iż Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XL/374/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 24/.
 
 
Ad 11
            Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Jan Piotr Dajda przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2010 /zał. nr 25/.
Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XL/375/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2009 /zał. nr 26/.
 
Ad 12
            Interpelacje i zapytania Radnych.
            Interpelacji i zapytań Radnych nie zgłoszono.
 
Ad 13
            Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji RPB.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXVIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 26 listopada 2009 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
            Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXVIII/09 z dnia 26 listopada 2009 roku.
 
Ad 14
            Sprawy różne.
            W sprawach różnych, Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odczytał zebranym treść pism, które wpłynęły do Rady Powiatu:
1)    Uchwała Zarządu Powiatu o zmianie uchwały w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2009 rok /zał. nr 27/,
2)    Pismo Ministra Infrastruktury w sprawie podjętej przez Radę Powiatu Białostockiego uchwały Nr XXXVII/345/09 z dnia 29.10.2009 r w sprawie przebiegu korytarza kolejowego „Rail Baltica” /zał. nr 28/,
3)    Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie ograniczenia dostępności świadczeń medycznych /zał. nr 29/.
            W sprawach różnych głos zabrał Pan Zenon Żukowski: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wiedzieć, jaka firma wygrała, jeżeli chodzi o ubezpieczenie majątku?”.
            Starosta Powiatu Białostockiego Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż jest to Firma UNICA.
            Również, Pan Zenon Żukowski zapytał, czy Zarząd będzie starał się odpowiedzieć na pismo Ministra Skarbu dotyczące komunalizacji PKS w Białymstoku. Otrzymał twierdzącą odpowiedź Starosty na to pytanie.
            Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam prośbę do Zarządu Powiatu, chodzi o ulicę Torową w Czarnej Białostockiej. Jest to ulica powiatowa. Jest tam ograniczenie prędkości. Proszę o ułożenie progów zwalniających”.
            Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Była tam na miejscu Komisja, w której brałem udział. Uznała ona, że jest tam zasadne ulokowanie trzech progów zwalniających na ul. Torowej w Czarnej Białostockiej: jeden naprzeciwko przedszkola, drugi naprzeciwko kościoła i trzeci naprzeciwko urzędu. W przyszłym roku najprawdopodobniej w ramach środków remontowych te trzy progi zostaną tam umieszczone”.
            Radny Pan Zenon Zukowski wyraził swoją wątpliwość, czy na drogach powiatowych można umieszczać „zwalniacze”.
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ul. Torowa w Czarnej Białostockiej została uchwałą Rady Powiatu Białostockiego w 2003 roku zaliczona do kategorii dróg powiatowych. Ma ona określony numer nadany przez Urząd Marszałkowski. Progi zwalniające można montować, ale tam, gdzie nie kursuje regularna komunikacja autobusowa. Jeżeli zaś kursuje regularna komunikacja autobusowa można tzw. wyspowe progi instalować”.
            Radny Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu poinformował zebranych, iż Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 15 grudnia przyjęła wniosek Radnego Zenona Żukowskiego w brzmieniu: „Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu wnioskuje do Zarządu Powiatu Białostockiego o rozważenie możliwości zakupu respiratora dla SP ZOZ w Łapach”. Komisja oczekuje na pisemną odpowiedź w tej sprawie.
 
Ad 15
            Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Powiatu.
            Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XL Rady Powiatu III kadencji, w dniu 17 grudnia 2009 roku, o godz. 1226.
 
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
           
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-12-2009

Data udostępnienia w BIP: 14-01-2010 15:01

Data modyfikacji informacji: 14-01-2010 15:01