XXXIV/09 z dnia 16.07.2009r.

Or.V.0041-34/09
 
 
Protokół Nr XXXIV / 09
z obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 16 lipca 2009 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 16 lipca 2009 roku, o godz.1500, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał przedstawicieli delegacji francuskiej:
1.     Prezydenta Pays de la Bresse Bourguignonie - Przewodniczący Pays de la Bresse Bourguignonne, Wiceprzewodniczącego Rady Regionalnej Burgundii – Pana Alain Cordier,
2.     Prezesa GEL Pays de la Bresse Bourguignonie – Pana Denis Lamard,
3.     Specjalista ds. turystyki i współpracy - Panią Melodie Vincent,
4.     Eksperta Unii Europejskiej, nauczyciela turystyki aktywnej i edukacji młodzieży - Pana Jean Pierre Morin,
 zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych oraz przedstawicieli mediów /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXXIV Nadzwyczajnej Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.              Otwarcie obrad XXXIV nadzwyczajnej Sesji RPB.
2.              Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.              Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Deklaracji o Współpracy Powiatu Białostockiego – Polska z Pays de la Bresse Bourguignonie - Francja.
4.              Przedstawienie prezentacji informującej o Powiecie Białostockim oraz o Pays de la Bresse Bourguignonne.
5.              Podpisanie Deklaracji o Współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Pays de la Bresse Bourgignonne.
6.              Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu.
7.              Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Administracja samorządowa XXI wieku -@s21W” w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL.
8.              Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
9.              Zamknięcie obrad XXXIV Sesji RPB.
                                       
Ad 3
            Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Deklaracji o Współpracy Powiatu Białostockiego – Polska z Pays de la Bresse Bourguignonie - Francja.
         Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie podpisania Deklaracji o Współpracy Powiatu Białostockiego – Polska z Pays de la Bresse Bourguignonie - Francja /zał. nr 4/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście współpraca z Francją ma już wiele lat tradycji i efektem tej namacalnej współpracy jest co roku jakiś wspólny program, wymiana młodzieży, a takim trwałym efektem jest budowa budynku krytej ujeżdżalni w Centrum Edukacji w Supraślu. Ten budynek został wybudowany dzięki bardzo znacznemu zaangażowaniu się strony francuskiej. W tej sytuacji, kiedy środków finansowych nie było zbyt dużo zaangażowanie strony francuskiej i osobiste wsparcie Pana Jean Pierre Morin przeważyło o tym, że udało się nam ten obiekt wybudować. Ogólnie opieramy się w tej chwili na porozumieniu zawartym pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Marszałka a stroną francuską, którą reprezentował rząd Burgundii. Takie porozumienie pomiędzy tymi regionami zostało zawarte we Francji i to wspiera naszą działalność. Dzisiaj jest taki historyczny moment, gdzie Powiat Białostocki będzie podpisywał porozumienie o współpracy z Pays de la Bresse Bourguignonie. Chciałbym kilka słów powiedzieć o strukturze administracji francuskiej. Generalnie jest ona stosunkowo skomplikowana, myślę też, że i dla samych Francuzów. Gminy są bardzo małe. Są przypadki, że gmina liczy kilkadziesiąt osób, że liczy 100 osób, a jest też tak, że jest obszar, a nikogo formalnie na tym obszarze nie ma. Nasze gminy w stosunku do francuskich są stosunkowo duże i związek gmin francuskich mniej więcej odpowiadałby mniej więcej jednej naszej gminie. Dzisiaj spotykamy się z przedstawicielami Pays i odpowiada to strukturalnie naszemu związkowi celowemu gmin np. Związkowi Gmin Górnej Narwi, Związkowi Gmin Puszczy Knyszyńskiej. Niekoniecznie jest to związane z obszarem powiatu, ale jest to związek mający na celu wspólne działanie. Bresse Bourguignonie jest to obszar, na którym mieszka ponad 80.000 mieszkańców. Myślę, że bliższe informacje przedstawi Pan Prezydent – Alain Cordier, natomiast w imieniu Zarządu Powiatu występujemy z projektem uchwały Rady w sprawie podpisania Deklaracji o Współpracy Powiatu Białostockiego – Polska z Pays de la Bresse Bourguignonie – Francja. W §1 jest zapis, ponieważ jest to takie wydarzenie historyczne i współpraca międzynarodowa, w §1 jest zapisane, iż Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na podpisanie Deklaracji o Współpracy Powiatu Białostockiego z Pays de la Bresse Bourguignonne we Francji. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i w imieniu Zarządu proszę o podjęcie przez Wysoką Radę takiej uchwały”.
         Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opinią Komisji.
         Komisja Infrastruktury Technicznej zapoznała się z projektem przedmiotowej uchwały i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podpisania Deklaracji o Współpracy Powiatu Białostockiego – Polska z Pays de la Bresse Bourguignonie – Francja, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXIV / 317/09 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie podpisania Deklaracji o Współpracy Powiatu Białostockiego – Polska z Pays de la Bresse Bourguignonie – Francja /zał. nr 5/.
 
Ad 4
            Przedstawienie prezentacji informującej o Powiecie Białostockim oraz o Pays de la Bresse Bourguignonne.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz prezentując pokaz multimedialny przybliżył zebranym informację o Powiecie Białostockim:
         „Jesteśmy strukturą administracyjną, która, na co dzień ma za zadanie wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach mieszkańców naszego powiatu, natomiast mamy w swoich zadaniach te zadania, które posiada Pays w zakresie rozwoju w różnych dziedzinach. Myślę, że to jest potencjalny obszar do współpracy. W powiecie jest około 140.000 mieszkańców i bardzo istotne jest oddziaływanie miasta Białegostoku na funkcjonowanie naszego powiatu. Na terenie powiatu jest 15 gmin. Charakterystyczne tereny z punktu widzenia gospodarczego i turystycznego to Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Około 40% obszaru powiatu stanowią lasy. W części zachodniej mamy rzekę Narew, która prowadzi swoje wody wieloma korytami i często nazywana jest Amazonią. W zachodniej też części znajduje się Biebrzański Park Narodowy, choć rzeka Biebrza znajduje się w przeważającej części na terenie Powiatu Sokólskiego. W Powiecie Białostockim funkcjonują dwa organy stanowiący i kontrolny i jest to Rada Powiatu w skład, której wchodzi 25 Radnych. Rada dokonuje wyboru spośród siebie Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących. Swoje działania prowadzi poprzez merytoryczne Komisje. Organem wykonawczym w powiecie, wybieranym przez Radę Powiatu jest Zarząd Powiatu Białostockiego, w skład, którego wchodzi Starosta Powiatu, Wicestarosta oraz 3 członkowie Zarządu. Z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Powiatu Białostockiego. Powiat zajmuje się wieloma dziedzinami. W strukturach Powiatu Białostockiego jest Powiatowy Urząd Pracy. Ta komórka zajmuje się osobami, które są bez pracy, działaniem na rynku pracy, stwarzaniem warunków do rozwoju przedsiębiorstw. Jest to bardzo ważna część działalności powiatu, zwłaszcza, że czasy są takie, że w tej dziedzinie mamy dużo do zrobienia. Mamy też wiele zadań z dziedziny służby zdrowia. Mamy w jednej z gmin szpital. Dzisiaj byliśmy w Supraślu i właśnie tam najbardziej widać naszą współpracę z Francją. Mamy tam Regionalne Centrum w zakresie Turystyki Aktywnej, wybudowane przy współpracy z Francją. To przedsięwzięcie było finansowane ze środków europejskich w wysokości 75%, natomiast w 25% było też finansowane przez Powiat Białostocki, budżet państwa polskiego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji. Fakt, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji dawało pieniądze bardzo podniosło ocenę tego projektu i dzięki temu dało się to zrealizować. Natomiast, na co dzień jest współpraca w zakresie turystyki aktywnej. Jako przykład tutaj jest wymiana młodzieży. Gościliśmy grupy polsko – francuskie. Młodzież pływała na kajakach, jeździła konno, jeździła na rowerach i wynikiem tego było wydanie takich mini przewodników. Oprócz szkoły w Supraślu mamy kilka innych szkół średnich. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach ma około 1.000 uczniów, Liceum Ogólnokształcące w Łapach liczące około 500 uczniów. Mamy też Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łapach, który współpracuje z szkołami. Następna ze szkół - Zespół Szkół znajduje sie w Gminie Michałowo. W Gminie Czarna Białostocka jest również Zespół Szkół kształcących na poziomie średnim. Kształcenie naszych uczniów zajmuje sporą część naszej działalności. Mamy specjalistyczne placówki, są to poradnie psychologiczno- pedagogiczne, które zajmują się młodzieżą i dziećmi z trudnościami. W naszych strukturach jest też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zajmuje się między innymi rodzinami zastępczymi, 2 domami dziecka, 4 domami pomocy społecznej, a tak generalnie pomocą społeczną. Mamy też w Łaźniach placówkę dziennego pobytu. Jest to Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Mamy około 1.100km dróg powiatowych, którymi zawiaduje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku. Na szczeblu Powiatu jest tez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizujący zagadnienia z zakresu geodezji, prowadzący zasób geodezyjny. Mamy również tzw. policję budowlaną, czyli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zajmujący się kontrolowaniem placów budów w zakresie zgodności realizacji inwestycji z udzielonymi pozwoleniami na budowę. Starostwo Powiatowe w Białymstoku ma własną siedzibę i zajmuje się szerokim spektrum spraw z dziedzin: architektury, oświaty, zdrowia, zarządzania kryzysowego, spraw społecznych, rolnictwa, finansów, komunikacji, geodezji itp.. Uzyskaliśmy, jako urząd certyfikaty ISO, aby dokonywać oceny naszej pracy. Jesteśmy, co roku kontrolowani przez Firmę zewnętrzną i udaje nam się utrzymać wysoki poziom obsługi naszych klientów. Oprócz spraw typowo urzędniczych zajmujemy się też takimi sprawami, jak zajmuje się Pays de la Bresse Bourguignonne. Tu jest przykład imprezy, którą wspólnie organizowaliśmy, tj. „dzień Konia na Podlasiu”. Staramy się promować konia ciężkiego, który praktycznie nie jest używany do pracy, ale jest w naszym województwie największa jego hodowla w naszym powiecie. Organizujemy targi agroturystyczne, zajmujemy sie ekologią, promocją czystego środowiska. To jest praca z młodzieżą w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej poprzez organizowanie równych konkursów. Staramy się też promować nasze gospodarstwa rolne i organizujemy, co roku konkurs na estetyczną i bezpieczną zagrodę wiejską. Nasi pracownicy biorą też udział w targach poza terenem naszego powiatu”.
         Następnie, Prezydent Pays de la Bresse Bourguignonie - Przewodniczący Pays de la Bresse Bourguignonne, Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Burgundii – Pan Alain Cordier zaprezentował nam Pays de la Bresse Bourguignonie:
         „Szanowni Państwo, Panie Starosto, Panie Przewodniczący, witam Państwa. Mamy wielki zaszczyt móc Państwa spotkać dzisiaj. To jest również wielki zaszczyt, jako nam Państwo uczyniliście swoim zaproszeniem, bardzo sympatycznym zaproszeniem. Z ogromną przyjemnością spotykam Państwa jeszcze raz, tym razem w Polsce po naszym ostatnim spotkaniu w zeszłym roku we Francji. Dziękuję bardzo Panie Starosto za zorganizowanie tego pobytu, który ułatwi nam, jestem tego pewien, wzmocnienie wspólnego zapoznania się z naszymi dwoma regionami oraz w zorganizowaniu również naszej dalszej współpracy w imię młodzieży ekonomii turystycznej, więc w rezultacie z korzyścią dla populacji obu naszych regionów. Odkrywam Wasz piękny i zielony region po raz pierwszy na żywo, ale w pewien sposób już go znałem, ponieważ powiązania pomiędzy Polską a Francją mają swoją historię, ponieważ razem tworzyliśmy karty historii, zarówno w chwilach wielkiej chwały, jak też w chwilach najcięższych. Historia często przybliżała Polskę i Burgundię, ale rzadko jest to przywoływane, że naród z Burgundii zamieszkał tutaj właśnie w regionach Polski nad Wisłą od i do IIIw. I to właśnie ten naród nadał imię naszemu regionowi – Burgundii. Chciałbym również oddać cześć ludziom z obu naszych krajów, którzy walczyli przeciw totalitaryzmowi i przywołać z wielką ilością emocji pobyt Polaków i mieszkańców Burgundii, którzy zostali zamknięci ze względów rasistowskich. Największą wspólnotą, która przyjechała do regionu Burgundii jest właśnie wspólnota z Polski. 30 km od nas największą część miast, jak: Creusot albo Montceau les Mines, to są osoby pochodzenia polskiego i przyjacielskie stowarzyszenia Polaków są tam bardzo aktywne. Widzimy, że kilka tysięcy kilometrów, które nas oddzielają od siebie nie stanowiły wielkiego dystansu, który przez te kontakty był zmniejszany. Wartości, które nas jednoczą teraz na płaszczyźnie Unii Europejskiej pozwalają, a nawet wymagają nawiązania współpracy. Akcje, które rozwinęliśmy od 1997 roku, i które były tutaj przez Pana Starostę też wymieniane mają głównie na celu akcję turystyczną i turystykę aktywną. Dużo zależy od autorytetów tutaj z Podlasia, też dzięki tutaj Radzie Powiatu, Radzie Regionu Saône - et – Loire, Regionu Burgundii i Stowarzyszenia Kształcenia Powszechnego „Les Campanettes”, którego przedstawicielem jest tutaj Jean Pierre Morin. W Polsce zostały zorganizowane szlaki wypraw konnych, schematy rozwoju turystyki aktywnej, praktyki szkoleń zawodowych i oczywiście realizacja budowy Centrum Turystyki Aktywnej w Supraślu, o którym już rozmawialiśmy. To są te akcje, które chcielibyśmy pogłębić wzmacniając naszą współpracę w zakresie turystyki aktywnej i szkolenia zawodowego, ale również badając możliwości współpracy, które wypływają z innych złóż lokalnych, z naszych dwóch obszarów wiejskich w myśl rozwoju długotrwałego, który ochrania środowisko naturalne i jakość życia. Jeśli Państwo pozwolą przedstawię w dość skondensowany sposób Pays de la Bresse. To jest piękna nizina z pięknymi wzniesieniami, która się znajduje między górami Jura w górnym dorzeczu Saony. W jej skład wchodzi 87 gmin i wszystkie są zamieszkałe Panie Starosto. Oczywiście niektóre są małe. To jest terytorium, które obejmuje 1419km2. To jest region, który charakteryzuje się bardzo ciekawą kulturą, bardzo bogatą i oryginalną architekturą wzbogacony przez bardzo oryginalne środowisko naturalne. Jest znany ze względu na rolne produkty wysokiej jakości. Mimo tych wszystkich walorów jest to region dość delikatny, wrażliwy. Zostały tam prowadzone prace unowocześniające, które były mało zorganizowane przez ostatnie 40 lat. Największym zagadnieniem na naszym terytorium jest rozwój jakości życia. Populacja wynosi 62.000 mieszkańców i mieści się w 87 miasteczkach i wsiach. To są tereny wiejskie Burgundii, które są dosyć mocno zaludnione i spadek poziomu mieszkańów, który miał miejsce od 1960 do 1999 roku zatrzymał się i teraz zdobyliśmy w ciągu kilku ostatnich lat 4.500 mieszkańców. Paryż znajduje się w odległości 350km od  de la Bresse Bourguignonie. Mamy bardzo dobrą infrastrukturę dróg, która łączy te dwa miejsca w bardzo dobry sposób. Lyon znajduje się w odległości 110km. Sieć autostrad otacza nasz region. Z żadnego punktu miasta nie mamy więcej niż 30 minut do wyjazdu na autostradę. Mamy również bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę kolejową i dzięki temu możemy dojechać do najmniejszych miejscowości. Rozwój rolnictwa jest bardzo ważny w Pays de la Bresse i drób jest szczególnie naszym produktem. Każdego roku produkujemy kury, kurczaki, indyki i inny drób. To jest drób, który żyje i odżywia się w sposób naturalny, bo biegając po polach. Ich wyżywienie jest uzupełniane zbożem i kukurydzą, która oczywiście pochodzi z naszego regionu. W naszym regionie fabryki dostarczają ponad 7.000 miejsc pracy, z czego 37% w przemyśle żywieniowym. Jest również dobrze reprezentowane przetwórstwo plastiku, mechanika i przetwórstwo drzewne. Na terenie tym znajduje się wiele przedsiębiorstw transportowych, małe i duże firmy budowlane są również liczne i aktywne. Niektórym udało się połączyć tradycję z nowoczesnymi wymogami i konstruowaniem nowoczesnych miejsc mieszkalnych z doskonałą izolacją i używaniem energii przetwarzanych i koncepcją bioklimatyczną. Turystyka jest również sektorem ekonomicznym bardzo ważnym, ale może się jeszcze rozwijać w sensie ekoturystyki, która kładzie nacisk i waloryzuje tereny naturalne, i która wzmacnia możliwość spacerów pieszych, rowerowych, konnych i wodnych. Rozwój turystyki na naszym terenie wiejskim, który połączył nasze dwa regiony daje korzyści nie tylko dla ekonomii naturalnej, ale również podwyższa jakość życia mieszkańców, ponieważ możemy realizować i spacery, i kąpiele i zwiedzanie muzeów regionalnych. Dziękuję bardzo za uwagę”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski podziękował przedmówcom za prezentację regionów.
 
Ad 5
            Podpisanie Deklaracji o Współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Pays de la Bresse Bourgignonne.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż projekt Deklaracji i Współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Pays de la Bresse Bourgignonne został przekazany Wysokiej Radzie do zapoznania się /zał. nr 6/. Został on przygotowany w dwóch językach: polskim i francuskim. Stronę Polską reprezentował Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, natomiast stronę francuską reprezentował Alain Cordier - Prezydent Pays de la Bresse Bourgnignonne.
 
         Dnia 16 lipca 2009 roku podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu Białostockiego podpisana została Deklaracja o współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Pays de la Bresse Bourguignonne we Francji. Podpisanie deklaracji wynikało z dotychczasowego, przynoszącego obustronne korzyści, kilkuletniego współdziałania w zakresie rozwoju gospodarczego i kulturalnego, turystyki aktywnej, a także promocji obu regionów /zał. nr 8 i 9 - kopia/.
         Powiat Białostocki i Pays de la Bresse Bourguignonne na poziomie lokalnym realizują proces integracji europejskiej, poprzez wspólne projekty, m.in. przy budowie krytej ujeżdżalni przy Centrum Edukacji w Supraślu, czy unijny program Leonardo da Vinci, dzięki któremu młodzież z Polski i Francji może odbywać np. wspólne staże i doskonalić się w zakresie organizacji turystyki aktywnej.
         Podpisanie deklaracji jest wyrażeniem woli dalszej współpracy głównie w zakresie kształcenia młodzieży, turystyki, a także współdziałania w ramach programu Leader LGD Puszcza Knyszyńska i GAL Pays de la Bresse Bourguignonne.
 
Ad 6
            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu.
            Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu /zał. nr 10/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedłożony na dzisiejszą Sesję projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu jest odpowiedzią na apel, który został skierowany przez Związek Powiatów Polskich o udzielenie pomocy powiatowi, który ucierpiał w dniu 26 czerwca 2009 roku na skutek ulewnych deszczy oraz uwolnienia się wody ze zbiornika retencyjnego w miejscowości Radgoszcz – Narożniki. Proponowana kwota pomocy finansowej to 20.000zł. Po konsultacji z Panem Starostą Powiatu Dąbrowskiego – Panem Wiesławem Krajewskim przeznacza się tę pomoc finansową na naprawę infrastruktury drogowej. Oczywiście na myśli mamy powiatową infrastrukturę drogową. Środki na przyznanie tejże pomocy finansowej pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.”
            Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opinią Komisji.
         Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski, przed odczytaniem opinii Komisji w tej sprawie poinformował Wysoką Radę: „Przed wydaniem opinii, w wyniku analizy uzasadnienia, które były prowadzone podczas Komisji Infrastruktury, był zgłoszony wniosek, który został przegłosowany o wprowadzeniu do tekstu tejże uchwały w § 1 pkt 2 słowa „powiatowej”. Ten punkt otrzymał brzmienie: << Suma pomocy finansowej wynosi 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy) i jest przeznaczona na sfinansowanie wydatków, związanych z naprawą powiatowej infrastruktury drogowej>>. W takim kształcie został z tą uwagą przegłosowany projekt uchwały opiniujący ją pozytywnie, jednogłośnie”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez Komisję Infrastruktury Technicznej, aby w treści uchwały dokonać takiej zmiany, jaką zaproponowała Komisja. Poprawkę przyjęto przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXIV / 318/09 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu /zał. nr 11/.
 
Ad 7
            Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Administracja samorządowa XXI wieku -@s21W” w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL.
            Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Administracja samorządowa XXI wieku -@s21W” w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL /zał. nr 13/.
         „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado projekt ma być realizowany przez Firmę TWIGGER S.A. z Warszawy. Firma ta chce złożyć wniosek, w którym różne powiaty z terenu całej Polski byłyby partnerami i beneficjentami. Projekt jest rekomendowany przez Związek Powiatów Polskich. Polega on na przeprowadzeniu szkoleń ogólnie administracyjnych i dotyczących różnych dziedzin administracyjnych, skierowany do grupy odbiorców liczącej 1500 osób – pracowników jednostek samorządu terytorialnego, które zadeklarują chęć uczestnictwa w projekcie. Partnerzy z jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyć będą aktywnie w fazie przygotowania i realizacji projektu i w uzgodnionym zakresie w zarządzaniu projektem. Projekt będzie trwał 24 miesiące, w tym 6 miesięcy – okres przygotowawczy i 2 miesiące – podsumowanie i rozliczenie. Projekt nie angażuje wkładu finansowego jednostek samorządu terytorialnego”.
         Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opinią Komisji.
         Komisja Infrastruktury Technicznej przy 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Administracja samorządowa XXI wieku -@s21W” w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXIV / 319/09 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Administracja samorządowa XXI wieku -@s21W” w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL /zał. nr 13/.
 
Ad 8
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.
         Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009 /zał. nr 14/.
         „Panie Przewodniczący Wysoka Rado konieczność dokonania zmian w budżecie wypływa między innymi z podjętej wcześniej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu, ponieważ muszą się na to środki znaleźć oraz  zmiany, które są proponowane na dzisiejszej sesji to wprowadzenie do budżetu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Suraż. Generalnie zmiany w budżecie dotyczą tylko i wyłącznie zmiany w wydatkach, a więc powiększenia wydatków na powiatowe drogi publiczne. Tak zwiększa się budżet powiatu o kwotę 37.500zł. Jest to kwota, która pochodzi od Gminy Suraż i jest przeznaczona na zwiększenie planu wydatków o 12.500zł na zadaniu w zał. nr 3 pod poz.14a, a pozycja ta odnosi się do zadania pod nazwą: „Remont kapitalny skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11-go Listopada w Surażu”. Tutaj zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 25.000zł. Jest to konieczne z uwagi na to, że najtańsza oferta w przetargu jaki się dokonał wynosi 145.000zł. Następnie, w związku z tym, że Gmina Suraż przekazała 25.000zł, jako 50% wartości zadania wprowadza się nową pozycję 14g i jest to remont nawierzchni ul. Piłsudskiego w Surażu na kwotę 50.000zł, z czego 25.000zł to środki Gminy Suraż i 25.000zł środki własne powiatu. Tym samym w zał. nr 1 zwiększa się plan wydatków na drogach publicznych powiatowych o łączną kwotę 95.000zł, to jest o 75.000zł wydatki inwestycyjne na tych dwóch zadaniach omówionych wyżej i jest to oczywiście finansowanie przez Gminę i powiat w proporcjach 50/50 i 20.000zł właśnie w tym rozdziale – drogi publiczne powiatowe, jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a mamy tutaj na myśli pomoc finansową Powiatowi Dąbrowskiemu. Brakujące do zrównoważenia tychże wydatków zwiększonych w dziale transport i łączność środki pochodzą z rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 20.000zł i ona jest właśnie przeznaczona na pomoc finansową Powiatowi Dąbrowskiemu i 37.500zł na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. To są dzisiaj proszę Państwa wszystkie zmiany”.
         Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opinią Komisji.
         Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski poinformował, iż Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXIV / 320/09 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009 /zał. nr 15/.
 
Ad 9
            Zamknięcie obrad XXXIV Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXIV Sesja Rady Powiatu Białostockiego została zwołana w trybie nadzwyczajnym i w związku z jej uroczystym charakterem nie przewidziano w porządku obrad innych punktów.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Powiatu III kadencji, w dniu 16 lipca 2009 roku, o godz. 1611.
                      
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-07-2009

Data udostępnienia w BIP: 01-10-2009 08:42

Data modyfikacji informacji: 01-10-2009 08:42