XXIX/09 z dnia 26.03.2009

Or.V.0041-29/09
 
 
Protokół Nr XXIX / 09
z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 26 marca 2009  roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 26 marca 2009 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni Radni: Pan Romuald Wiszniewski /nieobecność usprawiedliwiona/.
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXIX Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.        Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu.
2.        Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.        Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.        Sprawozdanie z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2008 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok.
5.        Sprawozdanie z wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
6.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
7.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
8.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
9.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok.
12.     Informacja o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008 rok.
13.     Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008.
14.     Informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
15.     Informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
16.     Interpelacje i zapytania Radnych.
17.     Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji RPB.
18.     Sprawy różne.
19.     Zamknięcie obrad XXIX Sesji RPB.
                                       
Ad 3
            Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 26 lutego 2009 roku do 25 marca 2009 roku Zarząd Powiatu obradował na4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·      przyznał premie za miesiąc marzec 2009 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
·      rozpatrzył wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·      brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·      posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
·      uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sokółce,
·      spotkaniu biznesowym na temat „Bezinwestycyjne narzędzia walki z kryzysem”,
·      otwarciu Podlaskich Targów Turystycznych organizowanych przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną,
·      spotkaniu w ZNTK w Łapach w sprawie debaty nad zagrożeniem upadkiem Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Przewodniczący, Szanowni zebrani, mam pytanie, chodzi mi o wnioski o udzielenie zamówienia na kredyty termomodernizacyjne, czego to dotyczy i czy również Czarna Białostocka jest objęta tym wnioskiem”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Temat był omawiany na poprzedniej Sesji. Dotyczyło to Supraśla i był wniosek na konkretną wielkość. To wiąże się z tym, że rozpisuje się procedurę wyboru banku i w wyniku tego został wyłoniony Bank Ochrony Środowiska. Zostały zawarte umowy, natomiast jest taka procedura, że kredytu udziela Bank Ochrony Środowiska, natomiast premii Bank Gospodarstwa Krajowego. Mamy pozytywne decyzje w tej sprawie i temat jest zamknięty. Jak wybieraliśmy bank , to występowaliśmy do trzech banków”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację Starosty o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4, 5
Sprawozdanie z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2008 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok.
Sprawozdanie z wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2007 rok oraz Sprawozdanie z wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku /zał. nr 5/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawione Państwu Sprawozdanie za 2008 rok z działalności Centrum oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczegółowo przedstawia zrealizowane zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej. Centrum, oprócz zadań z zakresy pomocy społecznej realizuje również zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które są finansowane ze środków PFRON. Tu chciałaby od razu odnieść się do punktu dotyczącego sprawozdania z wykorzystania środków PFRON w 2008 roku, bo to bardzo ściśle wiąże się z działalnością Powiatowego Centrum.
Na realizację wszystkich zadań Centrum wydatkowało w roku ubiegłym 4.724.000zł, w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 2.445.000zł, a na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej około 2.280.000zł przy średniej miesięcznej liczbie etatów zatrudnionych w Centrum 11,3. Ponadto, Centrum w roku ubiegłym realizowało zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które były bezpośrednio finansowane z budżetu powiatu to jest realizacja umowy zlecającej prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego „Opoka” w Wasilkowie, realizacja porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci i wysokości wydatków na ich umieszczanie, chodzi tu o dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, realizacja porozumień i umów w zakresie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej i realizacja programu wyrównywania różnic między regionami na podstawie umowy Zarządu z Podlaskim Oddziałem PFRON. Koszt realizacji tych zadań wyniósł 993.000zł. Dofinansowania z budżetu powiatu w tym zakresie wyniosły 1.506.000zł. Prowadzone sprawy przez centrum w roku ubiegłym dotyczyły prawie 2.000 osób, począwszy od dofinansowania do środków pomocniczych czasami w wysokości 27zł miesięcznie, poprzez comiesięczne świadczenia wypłacane pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, co miesiąc w granicach 494zł, czy comiesięczne świadczenia rodzinom zastępczym. Średnia wysokość świadczenia wypłacanego rodzinie zastępczej w ubiegłym roku wyniosła 670zł., czy też pomoc cudzoziemcom posiadającym ochronę uzupełniającą. Od ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację tego zadania zleconego, gdyż na terenie powiatu pojawili się uchodźcy posiadający status uprawniający ich do otrzymania takiej pomocy. Czy też udzielanie pomocy w wysokości kilku tysięcy złotych w zakresie dofinansowania do likwidacji barier, czy też skierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wydawanie decyzji o umieszczenie w domu pomocy społecznej no i oczywiście nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. W związku z tym zakres działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku jest dość znaczny i szeroki. W przedstawionej Państwo informacji z działalności Centrum, szczególnie z zakresu rehabilitacji społecznej zamieściłam wykazy, które obrazują mieszkańcy, jakich gmin korzystają z dofinansowania, jakich świadczeń i w jakim zakresie. Najistotniejszy wpływ na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej mają oczywiście jednostki organizacyjne pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Białostockiego, domy pomocy społecznej, domy dziecka, a od grudnia ubiegłego roku Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. Jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, który ma tak bardzo rozwiniętą sieć jednostek organizacyjnych, a szczególnie domów pomocy społecznej. Mamy chyba najwyższy wskaźnik w Polsce, jeśli chodzi o liczbę miejsc w domach pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców. Średniomiesięcznie w tych wszystkich placówkach w roku ubiegłym przebywało 763 osoby, w tym 116 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Stan zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na koniec grudnia 2008 roku i obecnie, bo nic się nie zmieniło w tym zakresie, wynosił 451 etatów. Ten stan zatrudnienia we wszystkich placówkach nie pozwala na osiągnięcie standardu świadczonych usług, które zostały określone przez Ministra i nadal tylko Dom Pomocy Społecznej w Uhowie posiada stałe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, a co za tym idzie tylko i wyłącznie do tego DPS-u Gminy mogą kierować pensjonariuszy i tylko ten DPS może podnieść odpłatność do średniego kosztu utrzymania. Pozostałe domy nie mają jeszcze standardów. Dom Pomocy Społecznej w Jałówce i w Czerewkach muszą w tym roku jak najszybciej podjąć te działania i podejmują. Myślę, że do końca I półrocza, jeżeli się wszystko uda zostaną złożone wnioski do Wojewody o wydanie takiego zezwolenia. Jeżeli chodzi o DPS w Choroszczy, to uzyskamy standard do końca 2010 roku, gdyż wiąże się to, tak, jak to określa ustawa, z koniecznością zmniejszenia liczby miejsc o 22, co nie jest możliwe do osiągnięcia tak szybko. Koszt zadań, zrealizowanych przez wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej wyniósł 23.665.000zł i tak, jak w latach ubiegłych stanowi on około 30% budżetu powiatu. Dochody powiatu, które muszą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, które są naznaczone na te zadania w roku ubiegłym wyniosły 18.389.000zł i stanowiły 78% wydatków na te zadania. Szczegółowe dane dotyczące realizacji poszczególnych zadań przez wszystkie jednostki organizacyjne zostały zawarte w przedstawionej Państwu informacji. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, to obecni tu dyrektorzy na pewno udzielą Państwu wyczerpujących odpowiedzi. Korzystając z tej okazji chciałam bardzo podziękować obecnym tu Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, Dyrektorowi Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi za kolejny rok dobrej współpracy. Dla większości z nas jest to już 10 lat współpracy. Dziękuję za właściwą postawę wobec coraz trudniejszych problemów naszych podopiecznych, poczynając od tych najmłodszych, przebywających w Domach Dziecka, do tych mających już bardzo bogate doświadczenia życiowe, aż do tych niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Poprzez naszą opiekę, poprzez wsparcie naszych pracowników zatrudnionych w placówkach ich życiu często należy nadać godny sens życia. Można to zsumować bardzo krótko. Rok 2008 – te wydatki w stosunku do roku 2007 były wyższe. Spowodowane to jest między innymi tym, że doszły nowe zadania, jak i też większą liczbą osób korzystających z tej pomocy. Na rok 2009 został Państwu przedstawiony wykaz potrzeb, a obowiązek przedłożenia tego wykazu wynika z ustawy o pomocy społecznej. To są kolejne wyzwania na rok bieżący. Tak, jak wspomniałam wcześniej bardzo ważne jest to, byśmy w tym roku uzyskali stałe zezwolenia na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej w Jałówce i w Czerewkach, dlatego, że możemy mieć potem problem z zapełnieniem Domu Pomocy Społecznej, a każde wolne miejsce to są zwiększone koszty. Konieczne będzie również w tym roku wypracowanie racjonalnych rozwiązań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Obecnie mamy 10 miejsc, jeżeli chodzi o Dom Dziecka w Krasnem i Supraślu. Liczba dzieci była znacznie wyższa niż liczba miejsc i to różnie się układało w różnych miesiącach. W ubiegłym roku przebywało w placówkach 156 dzieci, z tym, że średni pobyt dziecka w placówce wynosił około 8 miesięcy. Spośród tej liczby 1/3 dzieci to dzieci spoza terenu Powiatu Białostockiego. Ważne jest proszę Państwa i to założyliśmy na ten rok, biorąc pod uwagę osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do końca 2010 roku, aktywniejsze poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze i chętnych do prowadzenia Rodzinnych Domów Dziecka, aby dzieciom, które nie mogą być adoptowane zapewnić środowisko rodzinne. W tym celu złożyliśmy w tym tygodniu, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu w zakresie promowania rodzin zastępczych, poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze oraz wspieranie obecnie funkcjonujących rodzin. Kolejne istotne wyzwanie, to pozyskanie środków z budżetu państwa na kontynuację prac rozpoczętych w roku ubiegłym w Ośrodku Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach i taki wniosek został już złożony. Kolejna bardzo istotna sprawa to kontynuacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  realizacji projektu „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim”, w ramach poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” przez powiatowe centra programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach EFS. W tym roku zamierzamy rozszerzyć krąg beneficjentów tego programu o pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rozszerzamy nasze działania też wobec osób niepełnosprawnych w wieku aktywizacji zawodowej, jak też uchodźców przebywających na naszym terenie”.
Radna Pani Bożena Nienałtowska stwierdziła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Dyrektor, ja mam pytanie i kilka sugestii w sprawie domów dziecka. Jeżeli chodzi o Dom Dziecka w Krasnem, wyczytałam w informacji nam przedstawionej zestawienie takich dwóch faktów. Dla mnie wydaje się to niepokojące, że Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem wykazuje, jako swoje osiągnięcie zatrudnienie fachowej opieki medycznej do dzieci, a następnie w pozycji - główne problemy – wskazuje stan zdrowia dzieci. Nie wiem, czy ta fachowa opieka, jest aż tak fachowa, czy też występują jakieś głębsze problemy, dlatego też, chciałam zapytać, o jakie to choroby i jakie problemy dzieci przebywających w tym domu chodzi. Kolejna sprawa, wśród głównych problemów Domu Dziecka w Krasnem czytamy również – zatrzymanie wykwalifikowanej kadry w pracy. To jest główny problem dyrekcji, a troszkę niżej jest również adnotacja, że do problemów zalicza się dużą absencję pracowników, która wyniosła 369 dni w roku łącznie, czyli 1 osoba praktycznie przez cały rok była nieobecna. Może zamiast zatrzymanie tej wykwalifikowanej kadry można by rozważyć zatrudnienie w dobie kryzysu jakiejś innej osoby, która by chętnie korzystała z pracy, ponieważ taka duża absencja świadczy raczej o braku zaangażowania na rzecz pracy w Domu Dziecka. Na co jeszcze zwróciłam uwagę, Dom Dziecka w Supraślu i w Krasnem wykazuje, że zarówno liczba wolontariatu, jak też liczba rodzin zaprzyjaźnionych to jest stan „0”, czyli nie ma takich rodzin i nie ma wolontariatu w uzupełniających działaniach placówki. Chciałam zapytać, jakie kroki podjęto w celu pozyskania takich wolontariuszy, czy też rodzin współpracujących z domami dziecka. Jeszcze jedna rzecz, w wydatkach poniesionych na funkcjonowanie jednostki w 2008 roku w Supraślu wykazano, że wydatki inwestycyjne wniosły 0zł. Czy nie ma takich potrzeb inwestycyjnych, czy też nie było środków”.
Głos zabrała Pani Anna Zieniewicz – Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem: „Naturalnie spróbują odpowiedzieć Pani na wszystkie te pytania, ale wydaje mi się, że te pytania są skierowane, dlatego, że nie znała Pani istoty pracy Domu Dziecka, bo jeżeli chodzi o wolontariat, to prawdziwy wolontariat, określony ustawą to musi być podpisana umowa, a dom dziecka musi zapłacić za opiekę medyczną i bilety. Na to Dom Dziecka nie ma środków, w związku z tym są rodziny zaprzyjaźnione, czyli jest to wolontariat, ale inaczej nazwany. Mamy bardzo dużo rodzin zaprzyjaźnionych, mamy bardzo dużo Stowarzyszeń, które przyjeżdżają, pomagają i wspierają pracę codzienną, ale nie jest to wolontariat w świetle ustawy, bo nie mamy podpisanych umów, bo umowa wiąże strony. Ponadto Dom Dziecka jest oddalony od Białegostoku o 24km, bilet miesięczny kosztuje 120zł. Dom Dziecka w Krasnem ma bardzo dużo ludzi zaprzyjaźnionych, organizacji kościelnych. Każde dziecko potrzebujące pomocy, które nie ma kontaktu z rodziną własną ma zaprzyjaźnioną rodzinę, ale nie jest to wolontariat. Jeżeli chodzi o kadrę, mój dom leży w lesie i dojechać na 600 autobusem, to trzeba wstać o 300, bo najbliższe miasteczko to Zabłudów. Ja zatrudniam, kształcę i uczę, ale żeby pracownik był w miarę samodzielny, to trzeba to robić minimum 2 lata. Jak go już nauczę pracować, to bardzo szybko mi takiego pracownika „ukradną”, bo jeżeli ktoś wie, że pracownik przepracował 2 lata w Domu Dziecka w Krasnem, to na pewno umie dobrze pracować i wtedy on mi mówi: <<dziękuję Pani Dyrektor>> i ja nie mam ty wpływu, żeby mu dać więcej pieniędzy, bo nie mam środków, żeby zatrzymać pracownika, a każdy mi mówi, że 3 godziny na dojazdy, w sytuacji, gdy jest możliwość pracy bliżej, to jest poważny argument. Stąd to jest bardzo poważny problem, bo ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć pracowników mało wykwalifikowanych. Zatrudniam, kształcę i odchodzą i tak ciągle „raczkuję” w tym zakresie. Dla mnie to jest naprawdę bardzo poważny problem, bo robić rzeczy piękne można z kadrą stałą w miarę i posiadającą pewien potencjał. Jeżeli chodzi o zdrowie dzieci, wyjaśniam, że jeżeli dzieci do na trafiają, to często jest tak, że nikt ich wcześniej medycznie nie oglądał. Nie ma żadnej dokumentacji, nie ma kart szczepiennych, nie ma niczego i np. dziecko ma lat 9 i ja muszę to wszystko odtworzyć. Zdarzają się dzieci, które są w 11 grupach dyspanseryjnych. Jedno dziecko w 11 grupach i ja teraz muszę umówić u specjalistów wizyty, odstać w kolejkach itd.. Państwo wiecie, o czym mówię. Byłam nawet u Pana Dyrektora Kasy Chorych i prosiłam, żeby Dom Dziecka bez kolejki był obsługiwany, ale niestety nie i jak ja rano jadę, to trzy godziny stoję z tym dzieciątkiem pod drzwiami. To jest czas, pieniądze, a często jest tak, że muszę jeszcze wysłać pracownika i samochód, który w tym czasie czeka. W związku z tym, ja poszukuję lekarzy prywatnie, specjalistów, którzy leczą moje dzieci prywatnie, poza poradniami i to jest moje osiągnięcie, bo ja mam kardiologa, stomatologa, ortopedę, którzy mają prywatne gabinety i tam moje dzieci są leczone. Niezależnie od tego są one objęte podstawową opieką medyczną. Jeżeli chodzi o działalność Domu Dziecka w Krasnem, to do standardów jeszcze pewnie długo trzeba dochodzić, bo na 55 miejsc mam 69 dzieci. Mój dom jest placówką interwencyjną i socjalizacyjną i ja praktycznie nie mogę odmówić przyjęcia dziecka. To dziecko, jak przychodzi do nas, to po pierwsze, jest ubrane byle jak, po drugie, brudne, po trzecie, zaniedbane medycznie itd.. Doprowadzić go do porządku, a to też są duże koszty, a następnie poszukać rodziców, którzy często zapomnieli, że mają dziecko. Ja się staram pomagać ze wszystkich sił i dom ma to szczęście, że ma bardzo dużo ludzi zaprzyjaźnionych, którzy mi pomagają. Stąd w tej placówce, chyba w całym województwie jest to najniższy koszt utrzymania dziecka w placówce. Myślę, że nie ma takiej dziedziny, o której mogłabym powiedzieć, że w placówce jest nie tak, jak trzeba, ale lokalizacja jest, jaka jest i czasami muszę też odśnieżać, żeby ktoś mógł do nas dojechać. Sklep najbliższy to też jest w odległości około 4km”.
Radna Pani Bożena Nienałtowska dodała ponadto: „Ja jeszcze nawiązując do naszej rozmowy, jeżeli dobrze mi wiadomo to Dom Dziecka w Krasnem jest w odległości około 20km od Białegostoku, gdzie dojazd zajmuje około pół godziny, a nie 3 godziny”.
 Pani Anna Zieniewicz – Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem wyjaśniła: „Ja przepraszam, ale jeżeli ktoś ma na 600, a pierwszy autobus jest o 400, to musi wstać dużo wcześniej”.
Radna Pani Bożena Nienałtowska zaznaczyła: „Rozumiem, że są trudności, ale jeżeli dana osoba mieszka w Białymstoku z jednej strony, a ma pracę z drugiej strony, to co najmniej godzinę przy korkach zajmuje, by dojechać do pracy, co jest w zasadzie dzisiaj normalne. Chciałam poruszyć jeszcze sprawę tego wolontariatu u Pani Dyrektor. Ja nie wiem, czy pani wie, jak to zostało sprecyzowane w informacji, którą otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy informację, w której zarówno liczba wolontariuszy, jak i liczba rodzin zaprzyjaźnionych wynosi 0 i w związku z tym było moje pytanie, bo myślałam, że nie ma rodzin i wolontariuszy, bo tak wynika z tego sprawozdania.”
Pani Anna Zieniewicz – Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem wyjaśniła: „Ja, w codziennej pracy kieruję się zawsze dobrem dziecka. Ja naturalnie przestrzegam prawa, ale najważniejsze jest zawsze dziecko tu i teraz i jego potrzeby. Ponieważ wolontariat jest obwarowany bardzo dużymi wymogami, a co za tym idzie koszt jest duży, to ja szukam rozwiązań zastępczych. Faktem też jest, że w czasie Świąt Bożego Narodzenia jestem w stanie użyć dobroci ludzkiej tak, że każde moje dziecko spędza święta w rodzinie: zaprzyjaźnionej, własnej lub z rodzinami pracowników. Jeżeli chodzi w ogóle o Dom Dziecka w Krasnem, ma on taką długoletnią tradycję, ja tam jestem zbyt długo Dyrektorem i jest mi łatwiej rozwiązywać ciężar tych problemów, bo mając ciągłość pracy mogę realizować swoje założenia i zadania , które stawiam przed tym domem. Może czasem popadam w rutynę, ale to ma i dobre i złe strony. Dzieci moje są dobre. U na nie ma wagarów i niczego, co jest złe. Mało kto wie, ile czasu trzeba poświęcić, napracować się, wykazać wiele dobrej woli, żeby takiego „upadłego” rodzica z alkoholu podnieść, zmusić do leczenia, zachęcić do odremontowania lokalu mieszkalnego, dać materiały, farby, tapety i dopilnować. Wtedy to dziecko wraca do domu, a to są takie kroczki, o których nawet mówić nie wypada. Bardzo staramy się, żeby nasz Dom Dziecka był wizytówką Powiatu i to się chyba nam udaje”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha, korzystając z obecności Dyrektorów DPS-ów, zapytał: „Chciałbym zapytać o standardy, jak wyglądają w poszczególnych domach, na jakim to jest etapie, kiedy jest to możliwe do osiągnięcia”.
Pani Anna Zieniewicz – Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem wyjaśniła: „Ja Panu odpowiem, jeżeli chodzi o mój dom. Mój dom ma ładne zaplecze, dość dużo budynków i osiągnięcie standardów dla 30 osób jest możliwe już tu i teraz. Jakby jedyną przeszkodą jest ilość dzieci, która na standard winna wynosić 30 dzieci, a ja mam dziś 69 dzieci. Podejmujemy działania w tym kierunku, żeby część dzieci usamodzielnić, albo oddać do adopcji. Tak, więc, zmniejszenie liczy dzieci do 30 to jedyny warunek, żeby w ciągu 2 miesięcy osiągnąć standard w moim domu”.
Radny Pan Jan Ambrożej stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pani Dyrektor i Dyrektorzy jednostek naszych, ja uważam, że Państwo pracujecie dobrze i staracie się, żeby szczególnie dla dzieci tworzyć jak najlepsze warunki, ale ja uważam, że Pani Radna miała rację, że zwróciła uwagę na to sprawozdanie i na to, że dane tam wymagane niekonieczne pokrywają się z prawdą. Cenię Panią, pani Dyrektor za to, że Pani zawsze nadrzędne jest dobro dzieci. Ja chciałem zapytać o jeszcze jedną sprawę, bo małe dzieci to są dzieci bardzo kochane i wiadomo, że na ich rzecz każdy chętnie pracuje jak najlepiej, ale chciałem zapytać o ludzi starszych, którzy czasami są bardziej trudni niż te małe dzieciaczki. Jakie to warunki musi spełnić człowiek, żeby dostać się do takiego domu pomocy.”
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Proszę Państwa, do Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może być skierowana osoba, która wymaga stałej opieki i pielęgnacji ze strony osoby drugie, której to opieki, czyli usług opiekuńczych nie ma możliwości zapewnienia w środowisku zamieszkania. Przede wszystkim, zgodnie z ustawa jest to zadanie Gminy, by pomóc człowiekowi w jego środowisku zamieszkania poprzez usługi opiekuńcze, ale jeżeli te usługi trzeba zapewnić przez 24 godziny na dobę, albo nie jest to możliwe do spełnienia przez Gminę, wówczas Gmina kompletuje dokumenty i wydaje decyzję kierującą do konkretnego Domu Pomocy Społecznej, biorąc pod uwagę stan zdrowia oraz to, by ten dom był jak najbliżej miejsca zamieszkania. Dopiero wówczas może być wydana decyzja o umieszczeniu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą informację, to przepraszam bardzo, ale nikt tutaj nie popełnił błędu, tylko proszę Państwa tu jest kolejny absurd w przepisach prawa. Tak, jak jest absurd, że w placówce nie może przebywać więcej niż 30-cioro dzieci, choć to bardzo dobrze, że to idzie w tym kierunku, żeby te placówki miały charakter rodzinny, ale nie przy takich standardach, bo te koszt będą sięgały 3-4.000zł. W rozporządzeniu jest określona definicja rodziny zaprzyjaźnionej, że to jest ta, z którą jest podpisana umowa, zgodnie z ustawą o wolontariacie. Te przepisy pojawiły się 3, czy 4 lata temu, a te rodziny zaprzyjaźnione i ta praktyka jest od wielu lat. Informacje muszą być sporządzane zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź stwierdził: „Chciałbym jeszcze wrócić do Domu Dziecka w Krasnem. Myśmy tam w zeszłym roku byli z Komisją Rewizyjną i naprawdę byliśmy pod wrażeniem. Ten Dom na pewno spełnia, w moim odczuciu, jako wieloletniego pedagoga, rolę domu rodzinnego. Nie było tam naprawdę widać, żeby był tam nadmiar dzieci. Te standardy są jakieś dziwne, czy nie powinno być tak, że ważna jest kubatura, obszar wokół Domu itd.. Chciałbym zapytać Panią Dyrektor, co się stanie z tym dziećmi, bo wiem, że rozstanie z nimi to dla Pani Dyrektor prawdziwy dramat, gdy będzie zmuszona rozstać się z niektórymi z nich. Wiadomo, że dla dzieci to również duże przeżycie, a kolejny dylemat to przyjmowanie dzieci do placówki, kiedy jest pełne obłożenie”.
Pani Anna Zieniewicz – Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem wyjaśniła: „Przepraszam, ale po pierwsze, ja nie umiem odmówić żadnemu dziecku, a szczególnie w okresie zimowym, a jeżeli nawet powiem, że nie, to sąd w postanowieniu kieruje do Domu Dziecka w Krasnem i wtedy mi przychodzi ktokolwiek z postanowieniem sądowym i w postanowieniu jest napisane – Dom Dziecka w Krasnem i czy ja chcę, czy nie chcę to muszę zrealizować postanowienie sądu. To wtedy jest kolejny absurd, kierowanie przez PCPR i kierowanie przez sąd. Jak nie ma miejsc, to sąd wskazuje i robi to szczególnie, jeżeli chodzi o siedemnastolatków, z którymi nie ma co zrobić, bo nie ma placówki pośredniej. Pan wspomniał, że rzeczywiście w moim domu można zrobić dwa domy dziecka, tylko trzeba zrobić płot, bo nie mogą na jednym podwórku bawić się dzieci z dwóch domów. Jest to kolejny absurd, ale ja myślę, że do 2010 roku to ktoś się opamięta, a jeżeli nie, to łatwiej będzie postawić płot 2 metrowy wzdłuż, bo tam jest 19ha i może tam funkcjonować 70 dzieci spokojnie, ale zgodnie z przepisami w domu może być 30 dzieci, a u mnie jest ponad dwa razy tyle i standard mi się oddala. Rzeczywistość jest inna, a potrzeb jest wiele. Jest to praca bardzo trudna, proszę mi wierzyć”.
Następnie głos zabrała po. Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu – Pani Katarzyna Karczewska: „Szanowni Państwo, my również nie mamy podpisanych umów z wolontariuszami i rodzinami zaprzyjaźnionymi, ale one funkcjonują. Drugie pytanie było o wydatki inwestycyjne. Składaliśmy wniosek o przyznanie nam środków inwestycyjnych na remont ogrodzenia, ponieważ obecny jest wiele lat i jego stan podupada. Próbujemy go doraźnie we własnym zakresie go naprawiać, oczekując na te pieniądze.”
Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Marianowi Adamowi Sacharewiczowi – Dyrektorowi Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, prosząc o wypowiedź.
Dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach – Pan Marian Adam Sacharewicz stwierdził: „Jak Państwo wiecie, od 1 grudnia 2008 roku zaczął funkcjonować Ośrodek Wsparcia w Łaźniach, a do końca roku musieliśmy jeszcze naszych byłych mieszkańców porozwozić po domach pomocy wybranych przez te osoby, natomiast od 1 stycznia zaczęliśmy funkcjonować na 90%. Mamy obecnie 22 uczestników. Dowozimy ich od Złotorii po Michałowo. W Ośrodku pracuje 7 osób. Potrzebujemy środków finansowych na inwestycje. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie do Ministerstwa poprzez Podlaski Urząd Wojewódzki. Narazie to wszystko się rozwija, Ludzie są zadowoleni i my też. Zapraszam do odwiedzenia Ośrodka”.
Następnie głos zabrała Pani Irena Łupińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie: „Państwo otrzymaliście materiały bardzo obszerne, bardzo proszę o pytanie, chętnie odpowiem”.
Pan Henryk Smilewicz – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, zabierając głos stwierdził: „Proszę Państwa, Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy, jest bardzo dużą placówką zatrudniającą pracowników na 302 etatach. Głównie w placówce przebywają osoby psychicznie chore. Jeżeli chodzi o program naprawczy, to w ciągu ostatnich 3 lat wydaliśmy na dostosowanie ponad 1.500.000zł, a w tym roku już 460.000zł częściowo z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, częściowo ze środków powiatu. W zasadzie do osiągnięcia standardów, powinniśmy zejść do 280 miejsc i zwiększyć personel o 14 osób. W tej chwili na te 300 etatów mam zatrudnionych na 167 etatach, natomiast podobny Dom w Białymstoku na ul. Baranowickiej zatrudnia 250 osób, to jest różnica około 80 osób i stąd koszty na ul. Baranowickiej 4.500zł, a u nas 2.147zł. Jeżeli chodzi o działalność bieżącą, początek roku jest zawsze bardzo trudny, tych środków brakuje. Dużym problemem jest to, że dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dostajemy do miesiąca października, listopada i w związku z tym trudność jest z planowaniem i realizacją jakiejkolwiek inwestycji z uwagi na to, że trzeba przygotować dokumentację, zezwolenia na budowę, trzeba przeprowadzić przetargi, wykonawca musi te roboty wykonać. Jak ten rok będzie wyglądać, trudno będzie powiedzieć. Do standaryzacji trzeba będzie zejść z miejscami o 20 osób, przy takiej sile śmiertelności – 13 osób w ciągu roku, to myślę, że na koniec 2010 roku ten pułap 280 mieszkańców osiągniemy. Przy okazji, w imieniu swoim i pozostałych Dyrektorów chciałbym podziękować naszej Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Elżbiecie Annie Turczewskiej za współpracę z nami, za wspieranie naszych działań i bardzo wysoki profesjonalizm. Biorąc pod uwagę to, że ten zakres biedy i nędzy rozszerza się coraz bardziej, że te problemy są bardzo trudne i to, co osiąga PCPR naszym zdaniem zasługuje na najwyższy szacunek”.
Kolejnym mówcą był Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – Pan Józef Domaszuk. Zaznaczył on: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu Wojewody oraz Urzędu Marszałkowskiego dokończyliśmy wszelkie prace związane z dostosowaniem obiektu do wymogów, jakie nakłada ustawa. Jedynym problemem zostało nam zwiększenie zatrudnienia pracowników w dziale terapeutyczno – opiekuńczym do obowiązującego wskaźnika, to jest 13 miejsc. Poza tym jesteśmy przygotowani na możliwość wystąpienia do Wojewody o stałe zezwolenie. W ubiegłym roku, jako jedyny Dom, zostaliśmy wyróżnieni przez Wojewodę Podlaskiego za innowacyjność działania na rzecz zapewnienia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej warunków odpowiadających indywidualnym potrzebom”.
Następnie, Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Janowi Steckiewiczowi - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jałówce: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ubiegły rok, to był rok bardzo dużych zmian w Funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce. Przez 4 lata placówka w Jałówce miała swoją Filię w Łaźniach. Od grudnia 2008 roku nastąpił rozdział tychże placówek z uwagi na okoliczności związane z dużym kosztem funkcjonowania DPS - Filii w Łaźniach i utworzenie w Łaźniach Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. W ubiegłym roku również w Jałówce były prowadzone prace inwestycyjne na sumę ponad 600.000zł. Chciałbym podkreślić, że na ten cel z budżetu powiatu poszło niespełna 3.000zł, reszta była pozyskana z budżetu państwa oraz środków PFRON. Jeżeli chodzi o program naprawczy, to zostało nam jeszcze spełnienie wymogów przeciwpożarowych (wydzielenie głównej klatki schodowej przeciwpożarowej) oraz zatrudnienie 2 osób. Mam nadzieję, że od 1 lipca 2009 roku będziemy mieli stałe zezwolenie. Przy tej okazji chciałbym podziękować Państwu za wsparcie, Zarządowi za życzliwość. Dziękuję bardzo”.
Pytań i uwag do zaproszonych gości nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2008 rok, wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok oraz sprawozdanie z wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
           
            Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
Ad 6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
         Pani Elżbieta Anna Turczewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku / zał. nr 6/.
         „Proszę Państwa, dnia 18 grudnia ubiegłego roku podjęta została uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON na 2009 rok w oparciu o informację Prezesa Zarządu PFRON w Warszawie o planowanych środkach na rok 2009. Ostateczne kwoty, które przypadają wg. algorytmu dla każdego z powiatów są określone dopiero po uchwaleniu budżetu państwa i taką informację otrzymaliśmy w lutym bieżącego roku. Środki Funduszu na 2009 rok wynoszą 1.908.416zł i ta kwota już ostateczna i  jest wyższa od przewidywanej w roku ubiegłym o kwotę 61.720 zł. Przedstawiony Państwu projekt uchwały wprowadza już tą kwotę ostateczną, a środki w wysokości 61.720 zł są przeznaczone na zwiększenie wydatków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Generalnie, na wszystkie zadania jest znacznie mniej środków, jeżeli chodzi o rehabilitację społeczną, w związku z mniejszymi środkami niż było to w roku ubiegłym, jak i też w roku bieżącym przeznaczenie większych środków na rehabilitację zawodową. Zgodnie z ustawą przede wszystkim te zadania powinny być zabezpieczone. Zostaną zwiększone środki na turnusy rehabilitacyjne, ponieważ praktycznie już dotychczasowe środki, którymi dysponowaliśmy zostały rozdysponowane i jest największa liczba osób i musielibyśmy odmawiać wnioskodawcom z powody braku środków, pomimo, że zastosowaliśmy ograniczenia w dofinansowaniu do turnusów rehabilitacyjnych wykorzystując pewne zapisy w rozporządzeniu, w ten sposób, że dofinansowanie mogą otrzymać osoby, co drugi rok, z wyłączeniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (tym, co roku) i osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale te które pracują zawodowo (tym, co roku) i oczywiście dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – te co roku. Na dzień dzisiejszy zostało już złożonych 414 wniosków, w tym 108 dotyczyło opiekunów, czyli samych uczestników ubiegających się o dofinansowanie jest 306 osób, a mogliśmy przyznać dofinansowanie tylko dla 136 osób. Te dodatkowe środki pozwolą na zabezpieczenie tych najpilniejszych potrzeb”.
         Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Również, Przewodnicząca - Pani Sylwia Rząca przedstawiła zebranym pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIX/290/09 z dnia 26 marca 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku /zał. nr 7/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przesunięcie pkt 9 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach”, z uwagi na to, iż Pan Dyrektor ma zaplanowane kolejne spotkanie i musi opuścić obrady.
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach /zał. nr 8/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z uchwałą Nr XLV/412/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zasad postępowania SP ZOZ w Łapach przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu majątku trwałego, została Państwu przedłożona uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez SP ZOZ w Łapach, na wniosek Pana Dyrektora SP ZOZ w Łapach, który wnioskuje o zbycie samochodu 9-osobowego, który jest w tej chwili zbędny szpitalowi, a koszty napraw są bardzo wysokie, bo w roku 2007 wynosiły 8.500zł, w 2008 - 9.500zł. W tej chwili przewidywany koszt napraw przewiduje się na kwotę 13.600zł, w związku z tym Pan Dyrektor wnioskuje o zbycie tego samochodu w drodze przetargu nieograniczonego. Samochód został wyceniony na kwotę 13.700zł”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie wiem, czy nie wskazane by było, żeby uszczegółowić tą informację, na zbycie, ale jaką drogą, czy to jest drogą przetargu, czy sprzedaży z wolnej ręki, w jakiej formie”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego dodała: „Już wspominałam, będzie to w drodze przetargu nieograniczonego”.
Przewodniczący Rady – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o wyjaśnienie, którego samochodu dotyczy ten wniosek.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Jest to samochód marki Hyundai AH 100, 9-ci osobowy do przewozy osób do stacji dializ”.
Innych pytań nie zgłoszono.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź stwierdził, że również, Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 
 
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIX/291/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach /zał. nr 9/.
 
Ad 7
            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
         Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 10/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiony Państwu projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki został zgodnie z art. 30 ust.6a Karta Nauczyciela został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi wychowawców i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki. Obecnie, w dwóch placówkach jest zatrudnionych 9 osób z Karty Nauczyciela, w tym 7 w Domu Dziecka w Krasnem i 2 osoby w Domu Dziecka w Supraślu, gdyż zgodnie z tą ustawą od 2004 roku nie ma możliwości, aby nowo zatrudnieni wychowawcy byli zatrudnieni zgodnie z Kartą Nauczyciela. Tylko na tych uprawnieniach pozostają Ci, którzy byli zatrudnieni wcześniej. W związku z tym w przedstawionym Państwu regulaminie nie ma rozdziału dotyczącego dodatków funkcyjnych, gdyż Dyrektorzy są już zatrudnieni, jako pracownicy samorządowi i nowi pracownicy też są na tych zasadach, więc nie ma takiej potrzeby. Nie ma też dodatku funkcyjnego za pełnienie opiekuna awansu zawodowego, dlatego, że wszyscy wychowawcy mają stopień nauczyciela mianowanego, więc mogą się ubiegać tylko o stopień nauczyciela dyplomowanego, a przy tej drodze awansu nie jest wymagany opiekun stażu. Pozostałe dodatki, zasady wynagradzania są określone. W stosunku do regulaminu z roku poprzedniego, została podwyższona wysokość dodatku za warunki pracy z 260 zł do 270zł. Wniosek związku zawodowego był taki, aby podnieść tą kwotę do 300zł. Proszę Państwa, jeśli chodzi o średnie wynagrodzenie, jakie otrzymują pracownicy, spełnia ono kryteria określone w Karcie Nauczyciela”.
         Pytań nie zgłoszono.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIX/292/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 11/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 12/.
W szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych jest 185 nauczycieli w etatach przeliczeniowych, 88 są to nauczyciele dyplomowani, 65 nauczyciele mianowani, 14 nauczyciele kontraktowi i 6 stażystów. Przedstawiony państwu regulamin wynagradzania został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki. Dodatek funkcyjny opiekuna stażu zwiększony został z 30zł do kwoty 50zł, dodatek funkcyjny wychowawcy klasy z 46zł do kwoty 100zł, za trudne warunki pracy, to dotyczy poradni psychologiczo -pedagogicznych, z 50zł do 100zł. Ponadto w §9 ust.6 został podniesiony wskaźnik przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół z 35% do 50% i dodatki funkcyjne na stanowiskach kierowniczych, w załączniku do regulaminu podniesione zostały górne stawki dodatków i tak dla dyrektora szkoły z 1.000zł do 1.800zł; dla wicedyrektora z 500zł do 900zł, dla kierownika warsztatów szkolnych z 400zł do 500zł; dla dyrektora Centrum Kształcenia praktycznego z 500zł do 1.200zł; z-cy dyrektora CKP z 400zxł do 700zł; poradni psychologiczno – pedagogicznej z 500zł do 1.200zł i kierownika internatu i szkolnego schroniska młodzieżowego z 250zł do 400zł. Podniesienie tych dodatków pozwoli prawdopodobnie uzyskać nam w bieżącym roku wymagane średnie wynagrodzenia nauczycieli na stanowisku dyplomowanego i mianowanego. Niestety nie osiągniemy na pewno tych średniówek przy nauczycielu stażyście i kontraktowym. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy Karta Nauczyciela, będziemy musieli do końca bieżącego roku przeliczyć etaty i wynagrodzenia nauczycieli wszystkich i wypłacić tzw. jednorazowe wyrównania, dla tych nauczycieli, gdzie nie będzie osiągnięty wskaźnik średniego wynagrodzenia, określonego Kartą Nauczyciela”.
         Pytań nie zgłoszono.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk.
Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Czy ktoś ocenił, jaki będzie wynik finansowy, czyli na ile należy liczyć się ze zwiększeniem funduszy w związku z podjęciem tej uchwały”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Skutek wprowadzenia tych zwyżek dodatków spowoduje w skali roku o około 70.000zł wzrostu wynagrodzeń, z tym, że to jest nieuniknione, z uwagi na to, że o tak te n[pieniądze do końca roku musiałyby być wypłacone dla nauczycieli. Także będzie mniejsze wyrównanie na koniec roku, jeżeli teraz wprowadzimy te dodatki”.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIX/293/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 13/.
 
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 14/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proponowane zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o łączną kwotę 171.604zł. Dodatkowe środki pochodzą z takich źródeł, jak wpłaty dokonane przez Centrum Edukacji w Supraślu. To jest kwota połowy osiągniętego za 2008 rok zysku gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Bukowisko”  - 86.021zł  oraz po zlikwidowaniu rachunku dochodów własnych kwota 70.583z – jest to pozostałość środków na tym rachunku oraz uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 15.000zł dotacji. Jest to dotacja celowa, która zostanie udzielona na dofinansowanie naszych działań w zakresie edukacji ekologicznej nastawionej na selektywną zbiórkę odpadów, czyli akcję „Czysty powiat – czysta ziemia. Zielona akcja w Powiecie Białostockim”. Te środki odpowiednio do wcześniej przyjętej zasady, środki, które zostały przekazane przez CE w Supraślu, jako środki wypracowane przez tę jednostkę niejako zwraca sie w ten sposób, że zwiększa się plan wydatków w CE, przy czym Centrum Edukacji wnioskuje, ażeby te środki zostały przekazane na poprawę bazy szkoły i internatu, a więc 71.044zł – o tyle zwiększa się plan wydatków na szkołę w rozdziale 80130, to jest na przeprowadzenie remontów bieżących, na koszty ogrzewania, a także na zakup wyposażenia i pomocy naukowych, głównie chodzi o pomoce naukowe dla warsztatów szkolnych i w rozdziale internaty i bursy szkolne kwotę 85.560zł, a to głównie na remont pomieszczenia obecnej recepcji. Chodzi o poprawę standardy i estetyki tego pomieszczenia, jak również na remont pomieszczeń na II piętrze budynku internatu. Jeśli chodzi o kwotę 15.000zł, ta kwota, zgodnie z wnioskiem Wydziały Rolnictwa i Środowiska będzie przeznaczona na zakup nagród laureatom konkursu na zbiórkę surowców wtórnych oraz na wykonanie toreb ekologicznych, notesów i innych gadżetów promocyjnych związanych z tą akcją”.
         Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk również przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej do omawianego projektu uchwały.
Również Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok, o czym Wysoką Radę poinformował jej Przewodniczący – Pan Marek Żmujdzin.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIX/294/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 15/.
 
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok.
Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok /zał. nr 16/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożyliśmy Państwu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok. Kilka słów wyjaśnienia: Łączne wpływy na Fundusz w ubiegłym roku wyniosły 1.749.141zł. Co było źródłem przychodów, a więc wpłaty z tytułu zgłoszenia prac geodezyjnych i wydawanych map do celów projektowych, to stanowi 49% tej kwoty; uzgodnienia ZUD to 7% tej kwoty; Filia w Łapach, a więc ta Filia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łapach- wpływy 8% całości; wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, to, co jest robione na ul. Branickiego - 35% kwoty wpływy. Łączne przychody wyniosły 1.889.291zł, wliczając jeszcze dodatkowo do tej kwoty dotację Marszałka w wysokości 15.000zł oraz dotację Centralnego Funduszu Geodezyjnego z Warszawy 80.000zł, które są przeznaczane do wydania na prace geodezyjne w tym roku. Największym wydatkiem są koszty prowadzenia i utrzymania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku. Tu Należy przypomnieć, iż PODGiK jest jednostką budżetową powiatu powołaną i wydzieloną z Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w I kadencji Rady Powiatu. Dzięki temu jest możliwość pokrywania funduszu płac pracowników wykonujących zadania techniczne geodezyjne z wyłączeniem oczywiście księgowości i dyrekcji i w ubiegłym roku były to środki finansowe w wysokości 877.500zł. Kolejny wydatek, to prace geodezyjne, a więc to, na co głównie zgodnie z przeznaczeniem Fundusz Geodezyjny powinien być wydatkowany. Na prace geodezyjne i kartograficzne w roku 2008 przeznaczyliśmy 578.789zł. Dochodzą tu jeszcze kwoty na zakup komputerów – 27.000zł i inne drobne wydatki typu ogłoszenia prasowe, szkolenie pracowników, kontrola ROR-ów. Ponadto bardzo dużym wydatkiem są przelewy redystrybucyjne na rzecz Funduszy Centralnego w Warszawie (20% wpływów) i Funduszu Wojewódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim (10%). Wyniosła ona w ubiegłym roku 352.821zł.. Chcę dodać, iż 1 kwietnia br. nastąpi otwarcie ofert przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Jest to kwota rzędu około 500.000zł i opracowaniem tej numerycznej mapy zasadniczej ewidencji gruntów będą objęte takie obręby: Jeroniki, Łyski, Klepacze, Krupniki i Porosły w Gminie Choroszcz, Henrykowo i Sobolewo w Gminie Supraśl i Skrybicze w Gminie Zabłudów. Dokumentacja, która istnieje pozostawia wiele do życzenia. Jest dużo niespójności, dużo rozbieżnych dokumentów, które trzeba doprowadzić do porządku. Dodatkowo chcę powiedzieć, że chcemy nawiązać z poszczególnymi Gminami współpracę w zakresie częściowego finansowania przez te Gminy i na razie skromnie około 20.000zł udało się nam zadeklarowaną kwotę uzyskać z Gminy Choroszcz. Próby były z Zabłudowem, ale na razie Burmistrz odmówił dofinansowania. Proszę o zatwierdzenie sprawozdania w formie uchwały”.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o opinię Komisji.
         Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIX/295/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok /zał. nr 17/.
 
Ad 12
         Informacja o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008 rok.
          Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym informację o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008 rok /zał. nr 18/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w uchwale Nr XII/99/07 Rady Powiatu Białostockiego z 25 października 2007 roku zostały określone zadania do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok. W tej chwili została Państwo przedłożona informacja o zakresie działań Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu z organizacjami pozarządowymi. Proszę o pytania”.
         Pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008 rok.
 
Ad 13
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008.
Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawiła Wysokiej Radzie informację z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008 /zał. nr 19/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 1 stycznia 2009 roku, w związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych, zmieniły się również przepisy dotyczące Rzecznika i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, konkretnie art. 42 i 44. Wobec tego, z dniem 1 stycznia 2009 roku już nie Rada Powiatu powołuje Rzecznika, a zatrudnia go Starosta. Zgodnie z art. 42 rzecznik w terminie do dnia 31 marca przedkłada, przedtem Radzie Powiatu, a obecnie Staroście do zatwierdzenia sprawozdanie ze swojej działalności w roku ubiegłym. Ponieważ jednak, w tym czasie, kiedy podejmowaliście Państwo uchwałę w sprawie Planu Pracy Rady na rok 2009, ten punkt został ujęty do realizacji, pozwoliłam sobie, w uzgodnieniu z Panem Starostą, taką informację Państwu przedłożyć. W tym roku nie jest to podjęcie uchwały, ale przyjęcie przez Radę Powiatu tejże informacji do wiadomości. Sprawozdanie szczegółowe otrzymaliście Państwo w formie pisemnej, mogę tylko ogólnie dodać, że jeżeli chodzi o ilość spraw zgłaszanych przez konsumentów jest ona na poziomie roku 2007. Szczegóły są zawarte w części opisowej, jeżeli są pytania, to bardzo proszę”.
Pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008.
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 14, 15
Informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Sekretarz Powiatu Białostockiego – Pani Anna Szczepańska przypomniała zebranym, iż informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku oraz informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zostały przekazane Radnym w formie pisemnej /zał. nr 20, 21/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Zarząd Powiatu przedstawił Państwu dwie informacje, jedna z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie II półrocza 2008 roku, a druga, z wykonania uchwał Zarządu Powiatu w okresie również drugiego półrocza. Jeżeli chodzi o informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady, to w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, Rada Powiatu Białostockiego, na 6 Sesjach podjęła 65 uchwał. Jak zostały wykonane poszczególne uchwały przedstawiono Państwu w informacji. Jeżeli Państwo ż sobie jakieś szczegóły, służę uprzejmie. Druga informacja, to jest z wykonania uchwał Zarządu Powiatu, w tym samym okresie, czyli od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, kiedy to Zarząd Powiatu obradował na 28 posiedzeniach, w czasie, których podjął 84 uchwały. Podobnie, jak uchwały Rady, wykonanie uchwał Zarządu zostało zawarte w części opisowej tej informacji, którą Państwo otrzymaliście do wiadomości.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Zarządu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku.
 
Ad 16
            Interpelacje i zapytania Radnych.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski odczytał zebranym interpelację Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin, złożoną w trakcie obrad XXIX Sesji, a dotyczącą udostępnienia materiałów o inwestycjach drogowych Powiatu Białostockiego za ubiegły rok, a w szczególności pozyskanych funduszy unijnych na inwestycje drogowe z wyliczeniem procentowym w stosunku do dochodów budżetu powiatu /zał. nr 22/.
Interpelacja ta została przekazana Zarządowi Powiatu Białostockiego.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił pytanie do Pani Skarbnik: „Ponieważ Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej przekazał w 2007 roku do budżetu powiatu kwotę 53.000zł, a w 2008 roku kwotę 57.000zł mam pytanie, czy Pani Dyrektor zwracała się do Zarządu Powiatu z wnioskiem, by te kwoty wróciły na inwestycje w szkole. Pani Skarbnik twierdzi, że wszystkie pieniądze, które wypracowują jednostki wracają do jednostek. Czy te pieniądze mogą wrócić do Czarnej Białostockiej, jeżeli Pani Dyrektor wystąpi w sprawie remontu dróg, oprócz dachu, o którym żeśmy rozmawiali, ponieważ, gdyby te pieniądze wróciły wcześniej na pewno już część okien byłaby wymieniona, być może Pani Dyrektor nie występowała, ale czy one wrócą do tej szkoły. Moje drugie pytanie – Na Komisji Rolnictwa poruszona była sprawa eternitu – problemu. Czy Zarząd Powiatu lub Wydział Ochrony Środowiska zna zakres problemu na naszym powiecie, czy mamy jakieś dane odnośnie ile tego występuje. Chodzi mi o taką rzecz, żeby można było wystąpić do gmin, żeby takie dane zostały przekazane do powiatu, ponieważ, jak wiadomo Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się tym problemem również. To jest jedna rzecz, druga sprawa – informację taką uzyskałem, że jednostki mogą występować same o dofinansowanie, a indywidualny odbiorca nie. Czy nie należałoby wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego, żeby wypracować jakąś formę dofinansowania dla odbiorców indywidualnych. Przeważnie to jest dla rolników, bo pokryte są domy na wsi i stodoły, najprawdopodobniej w większym zakresie, ponieważ kto będzie chciał za darmo zdejmować, nie za darmo, ponieważ musi za to zapłacić. Za dach około 100m około 3.000zł za same zdjęcie bez remontu dachu. W takiej sytuacji najprawdopodobniej nikt nie będzie zainteresowany, żeby ten eternit zdejmować. Chodzi mi o taką rzecz, ile się tego w naszym powiecie znajduje i w jaki sposób można byłoby wypracować formę dofinansowania, ponieważ informacja, jaką tu uzyskałem z jednej z gazet, Urząd Marszałkowski stwierdza, że na terenie naszego województwa jest około 365 tysięcy tego materiału i koszt likwidacji tego azbestu będzie w granicach 3 miliardów złotych. Także, skala jest bardzo duża w naszym województwie. Dobrze by było, żeby nasz powiat również był w tym zakresie dobrze zorientowany”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o szkołę w Czarnej Białostockiej, o ile się nie mylę są to dochody, które odprowadza szkoła z tytułu opłat czynszowych i nie tylko za zużyte media przez podmioty, które wynajmują te powierzchnie. Nie można powiedzieć, że są to dochody tożsame, jak na przykład ½ uzysku gospodarstwa pomocniczego, jak też dochody, które są gromadzone z tytułu usług na rachunku dochodów własnych. Niemniej jednak, w tym przypadku, gdyby taki wniosek Pani Dyrektor był, gdyby w ogóle jakikolwiek inny wniosek, jakikolwiek wniosek o remonty na pewno byłby przez Zarząd załatwiony pozytywnie. To, co Pani Dyrektor otrzymała w roku ubiegłym na remonty, między innymi wymianę drzwi zewnętrznych, zgodnie z jej wnioskiem w 100% zostało w budżecie zabezpieczone. W tej chwili, sprawa dachu, która została zaawizowana przez Wysoką Radę i Pana Radnego w szczególności, jest na etapie takim, że dotąd Pani Dyrektor nie jest w stanie określić, jaki jest zakres tego remontu. Stąd, jak nie wiadomo, Pan Starosta w porozumieniu z Zarządem wydelegował, w najbliższych dniach, jak tylko stopi się śnieg na tym dachu, Pana inspektora nadzoru, który ma pojechać, wymierzyć, wyliczyć ten zakres i dopiero wtedy można będzie dokonać zmian w budżecie i daną kwotę wyasygnować. Kto wie, czy również nie trzeba będzie tego zrobić pod nadzorem Starostwa Powiatowego”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „Cieszy mnie to, że powiedziała Pani, że gdyby Pani Dyrektor wystąpiła to by pieniądze otrzymała, to znaczy można nawet wyliczyć koszta, jeżeli ona płaci wszelkie koszta i odliczyć, ponieważ Dyrektor się stara, żeby te pomieszczenia wynająć, szuka ludzi do wynajęcia pomieszczeń i z tego tytułu z działalności ma jakieś dodatkowe przychody, ale jest mi bardzo miło, że można te pieniądze odzyskać, ponieważ byłem i widziałem łazienki to są w stanie fatalnym, a tam się uczy młodzież. To aż przykro patrzeć, że do tej pory nic nie zrobiono. Być może to wina Pani Dyrektor, ale uważam, że ona nie jest specjalistą w tej branży. Nie dziwię, że się ona nie wypowiada, bo się na tym nie zna, czy ona ma wejść na dacz i powiedzieć tak, czy owak. Była Komisja i powołany był specjalista, który powinien to stwierdzić. Tak mi się wydaje”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego dodała: „Jeżeli jeszcze mogę dodać, jeśli chodzi o Dyrektorów pozostałych naszych szkół, to nie jest tak, że każdy Dyrektor to jest inżynier budownictwa, ale Dyrektor po prostu może to zorganizować zlecając taką usługę odpowiedniej osobie i bardziej się tym zainteresować, ale to nie w tym rzecz, chodzi w tej chwili o pieniądze i można było tych zmian już na tej Sesji dokonać, ale niestety nawet nie wiemy, jaka to będzie wartość. Prawdopodobnie te dwie kwoty, które Pan Radny wymienił, one wrócą do szkoły w postaci remontu i to z olbrzymią nawiązką, bo jak przewidujemy ten remont łącznie, bo prawdopodobnie trzeba będzie wymienić całe pokrycie dachowe papą, zrobić od nowa obróbki blacharskie, nową instalację odgromową, zrobić nowe kominy, także około 200.000zł ten remont pochłonie, czyli te dwa lata odprowadzanych dochodów plus jeszcze to, co z budżetu na pewno do Pani Dyrektor wróci”.
Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „To znaczy, ja myślałem o dodatkowych pieniądzach. Dach jest dachem, a remont łazienek, to remont łazienek, bo trzeba nam porządnej kwoty, żeby to tam zrobić. Pani Dyrektor nie wystąpiła, ale być może wystąpi”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego dodała: „Remontujemy szkoły po kolei i tutaj w miarę możliwości budżetu, jak Państwo wiedzą, że jeżeli przekażemy tak zwane dodatkowe pieniądze, bo między innymi z tychże opłat za majątek powiatu składają się dochody budżetu. Zawsze są to naczynia połączone i jeżeli damy więcej, załóżmy na Czarną Białostocką, to mniej na drogi i inne rzeczy. Decyzja i tak należy do Państwa i Państwo Radni o tym decydujecie, jeśli chodzi o proporcje wydatków”.
Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „Ja się zgadzam, tylko Supraśl na przykład dostał w budżecie dosyć dużo pieniędzy”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego dodała: „Przepraszam, ale Supraśl zapracował na to dosyć ciężką pracą, bo to są pieniądze z wykonanych usług, a nie skorzystania z majątku”.
W kwestii azbestu, odpowiedzi udzieliła Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i ochrony Środowiska: „Tydzień temu taka informacja była przedstawiana na Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu i myśmy robili rozpoznanie, kto może dofinansować. Jeżeli chodzi o prywatnych ludzi, to jedynie może Bank Ochrony Środowiska i jego pożyczka. Niektóre Gminy dofinansowują, np. w ubiegłym roku Gmina Supraśl dofinansowywała i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale to niejako przy okazji. Jeżeli jest modernizacja gospodarstwa i budynków gospodarczych, to przy tej okazji można również wymienić dach i na przykład, jeżeli ktoś ma zamiar modernizować swój dom pod kątem prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, to również w takim przypadku Agencja dofinansuje. Również dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale oni tylko dla osób prawnych dofinansowują, raczej w formie pożyczek”.
Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnio na Komisji w dniu 19 marca 2009 roku mieliśmy temat tego azbestu. Pani Naczelnik bardzo szeroko przygotowała ten temat i bardzo rzetelnie wytłumaczyła, o co chodzi. Na Komisję zapraszałem wszystkich Radnych, bo uznałem, że temat jest bardzo ważny. Nie wszyscy przybyli, ale jest informacja opisana szeroko, każdy Radny powinien się z tym zapoznać i zapoznać swoich wyborców w gminach, bo to jest bardzo ważna rzecz. Póki co, to jest takie prawo, że trzeba ten eternit usuwać za własne pieniądze, ale materiał jest szeroki, na końcu jest wykaz firm, które mają odpowiednie uprawnienia do usuwania tego eternitu. To pismo jest w Radzie także, kto jest zainteresowany, może ten materiał uzyskać”.
Radny Pan Walenty Sic stwierdził: „Ja mam taką prośbę do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego, ażeby w miarę możliwości technicznych i warunków pogodowych, bo jak wiemy jest jeszcze chłodno, przeprowadził usunięcie wyrw na drogach, a chcę teraz wspomnieć o takiej szczególnej drodze, która się znajduje od Stanisławowa w kierunku do Wojszek i to właśnie, dlatego, że ta akurat nawierzchnia asfaltowa jest położona na bardzo złym gruncie i te wyrwy, które tam się tworzą są groźne. Byłem przypadkiem akurat w sobotę 21 marca 2009 roku, kiedy obcy ludzie pochodzący z Białowieży przejeżdżali po prostu tą trasą. Akurat spotkała ich taka przygoda, że uszkodzili koło i bardzo się przejęli, jak oni dotrą do domu. Ja im proponowałem ze swojej strony, ażeby próbowali wolniej jechać i jakoś te wyrwy omijać. Ja tą trasę znam, więc dla mnie się udaje jakoś szczęśliwie przejeżdżać. Gdyby Pan Dyrektor mógł, to proszę zwrócić uwagę akurat na ten odcinek właśnie drogi powiatowej. Dziękuję bardzo”.
Radny Pan Zenon Żukowski zabierając głos stwierdził: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, niedawno podejmowaliśmy decyzję, jeśli chodzi o „schetynówki, jeżeli chodzi o drogi, które należy robić w pierwszej kolejności. W związku z tym zostały przeprowadzone przetargi z tych przetargów są znaczące oszczędności. Ja rozumiem, że na niektórych drogach, między innymi, jeżeli chodzi o Choroszcz, to tam nie wiadomo rzeczywiście, czy nie trzeba będzie rozszerzyć pewnego zakresu działań. Natomiast, jeśli chodzi o Gminę Gródek, na pewno tam zostaną pieniądze i mam taką prośbę do Zarządu, żeby rozważyli, oczywiście z mego punktu widzenia pozytywnie, kwestię dofinansowania w 50%, to jest około 150.000zł budowy drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie, drogi Ogrodniczki – Nowodworce. Jest wstępne ustalenie takie z Burmistrzami zarówno Wasilkowa, jak i Supraśla, że dofinansują część – swój udział w tej drodze. Myślę, że warto byłoby skorzystać z tego, że w tej chwili dosyć tanio można robić drogi i każde pieniądze, które są, żeby nie trzymać, tylko, żeby uruchamiać następną drogę, jeżeli jest taka możliwość. Jeszcze raz powtórzę, nie wiem ja to nazwać, prośbę, pytanie do Zarządu o to, żeby pochylili się nad tym tematem i żeby pozytywnie załatwili tę prośbę”.
Radny Pan Antoni Bogdan stwierdził: „Panie Starosto, Szanowni Radni, chciałbym zgłosić wniosek do Pana Dyrektora o naprawę drogi z Choroszczy do Turośni Kościelnej. Ja myślę, że ta droga jest Panu Dyrektorowi znana. Jest naprawdę w opłakanym stanie i proszę o jej naprawienie”.
Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 17
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXVIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 26 lutego 2009 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXVIII/09 z dnia 26 lutego 2009 roku.
 
Ad 18
Sprawy różne.
W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zebranym pisma:
1) pismo Sołtysa i mieszkańców wsi Rogowo w sprawie dokończenia II części drogi asfaltowej, przesłane zgodnie z kompetencjami do Burmistrza Choroszczy / zał. nr 23/. Powyższe pismo zostało przesłane do wiadomości Rady Powiatu i przekazane Państwu z materiałami na dzisiejsze obrady,
2) pismo Rady Miejskiej w Łapach dot. zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łapy / zał. nr 24/. Również to pismo jest do wiadomości Rady i macie je Państwo w materiałach,
3) pisma przekazane do wiadomości Rady Powiatu, a dotyczące Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach:
a) w pierwszym z nich ZNTK informuje, iż przekazało do PUP informację o zamiarze zwolnień grupowych 400 pracowników / zał. nr 25/,
b) drugie pismo Posła na Sejm RP Pana Jacka Boguckiego wraz z kopią zapytania skierowanego do Prezesa Rady Ministrów, również do wiadomości / zał. nr 26/,
c) kolejne pismo, to odpowiedź na interwencję poselską Posła na Sejm RP Pana Roberta Tyszkiewicza, udzielona przez Starostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 27/.
d) ostatnie, to Interpelacja Poselska Posła na Sejm RP Pana Józefa Piotra Klima w sprawie sytuacji Zakładu Naprawczego Taboru Kolejowego w Łapach, skierowana do Ministra Infrastruktury /zał. nr 28/.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. pisma do wiadomości.
Również w sprawach różnych, głos zabrał Radny Pan Zenon Żukowski: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wprawdzie to już historia, bo na początku naszej kadencji prosiłem o to, żeby umożliwić utworzenie Biura Porad Prawnych dla mieszkańców naszego Powiatu, na zasadzie pracy studentów. Otrzymałem wówczas odpowiedź, że w przyszłym czasie będzie decyzja podjęta. W tej chwili, niedawno słyszałem, czy czytałem taką opinię, że wszystkie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego otworzyły takie Biura Porad Prawnych. MY czekamy z tym od początku kadencji. Może by ten temat w końcu ujrzał światło dzienne, nie dlatego, że ja to zgłaszam. Ja wniosek ten mogę włożyć w czyjeś, inne usta i bardzo proszę może ktoś jeszcze spróbuje ten temat rozwinąć. Myślę, że jest on istotny nie dla nas, jest istotny dla mieszkańców, którzy rzeczywiście mają problem z informacją prawną. Temat jest ważny”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził:„Ponieważ zostałem zobligowany przez Radnych na Sesji Rady Gminy Czarna Białostocka, do Pana Dyrektora mam prośbę, żeby odcinek drogi od Klimek do Rudni został naprawiony”.
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
 
 Ad 19
         Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXIX Rady Powiatu III kadencji, w dniu 26 marca 2009 roku, o godz. 1315.
 
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-03-2009

Data udostępnienia w BIP: 19-05-2009 13:05

Data modyfikacji informacji: 19-05-2009 13:05