XXXIX/09 z dnia 10.12.2009r.

 
Or.V.0041-39/08
 
 
Protokół Nr XXXIX / 09
z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 10 grudnia 2009 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 10 grudnia 2009 roku, o godz.1500, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.    
 
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie, w brzmieniu:
1.         Otwarcie obrad XXXIX nadzwyczajnej sesji RPB.
2.         Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.         Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
4.         Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy, której realizacja i termin zapłaty nastąpi w 2010 roku.
5.         Zamknięcie obrad XXXIX Sesji RPB.
 
 Ad 3
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.  
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /zał. nr 4/.
     „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, głównym powodem dzisiejszego spotkania naszej Rady jest fakt, że dostaliśmy informację o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na działkę, którą zamierzaliśmy kupić na poszerzenie potrzeb Starostwa. Prowadziliśmy swego czasu negocjacje, aby ta działka była podzielona. Właściciele zgodzili się na wydzielenie 6a. My wystąpiliśmy do nich na piśmie, by sprzedali nam tą działkę w trybie bezprzetargowym za wycenę rzeczoznawcy. Działka ta została wyceniona na około 235.000zł. Jest to prawo wieczystego użytkowania plus do tego są jeszcze te garaże w ilości 5szt. Takie były uzgodnienia, kwota do zapłacenia miała być w przyszłym roku, natomiast trzy dni temu przyniesiono mi ogłoszenie w „Rzeczpospolitej”, w której został ogłoszony przetarg na tą działkę. Mechanizm jest taki, że my, tu na miejscu, dogadujemy się z przedstawicielami tej firmy, a decyzje zapadają w Puławach. Pewnie doszli tam do wniosku, że jeżeli ogłoszą przetarg nieograniczony, to będzie trochę więcej pieniędzy. Trzy dni temu dostaliśmy informację, a warunki są takie, że jutro trzeba zawieźć do Puław, do instytutu potwierdzenie, że wpłaciliśmy pieniądze na przelew, a w poniedziałek przystąpienie do przetargu. Dlatego takie szalone tempo, stąd Państwa poprosiliśmy o Sesję nadzwyczajną”.
         Pani Mirosława Dudar – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i nieruchomości w uzupełnieniu dodała: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powyższa uchwała dotyczy upoważnienia Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązania finansowego z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 710/3, obr. 21, zabudowanej szopą garażową, położonej w Białymstoku przy ul. Borsuczej o powierzchni 0.0579 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00068449/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa i będącej w użytkowaniu wieczystym Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Cena wywoławcza tej działki została ustalona wg operatu szacunkowego. Aby przystąpić do przetargu należy wpłacić wadium w dniu 11 grudnia 2009 roku i stanowi ono 10% ceny wywoławczej, czyli 23.500zł”.
         Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXIX/ 363/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /zał. nr 5/.
 
 
Ad 2
            Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy, której realizacja i termin zapłaty nastąpi w 2010 roku.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy, której realizacja i termin zapłaty nastąpi w 2010 roku /zał. nr 6/.
         „Panie Przewodniczący Wysoka Rado, trwają prace w Łapach przy remoncie internatu i Filii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Idą one w bardzo dobrym tempie i w tej chwili jest konieczność zainstalowania szyn pod regały przesuwne. Gdyby dzisiaj była podjęta ta uchwała, można by w najbliższym czasie zamontować te szyny pod regały przesuwne, następnie ułożyć terakotę i ogłaszać przetarg na regały jezdne. Bardzo prosimy o podjęcie tej uchwały”.
         Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXXIX/ 364/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy, której realizacja i termin zapłaty nastąpi w 2010 roku /zał. nr 7/.
 
 
Ad 3
            Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu.
         Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXIX Rady Powiatu III kadencji, w dniu 10 grudnia 2009 roku, o godz. 1540.
 
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-12-2009

Data udostępnienia w BIP: 14-01-2010 14:53

Data modyfikacji informacji: 14-01-2010 14:53