XXXIII/09 z dnia 25.06.2009r.

Or.V.0041-33/09
 
 
Protokół Nr XXXIII / 09
z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 25 czerwca 2009  roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 25 czerwca 2009 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXXIII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego zaproponował:
·       wprowadzić jako pkt 9: „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·       zmieniono kolejność pkt 6,7 i 8.Wniosek przyjęto przez aklamację.
·       wprowadzić jako pkt 17: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno – Pomigacze – Juraszki – droga Nr 1504B”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.            Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.            Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.            Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady.
4.            Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii.
5.            Przyjęcie informacji w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za 2008 rok.
6.            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2008 rok.  
7.            Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego.
8.            Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego.
9.            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego.
10.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
11.        Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12.        Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
13.        Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa ul. Piaskowej w Choroszczy”.
14.        Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Chodnik w miejscowości Konowały”.
15.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
16.        Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.
17.        Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno – Pomigacze – Juraszki – droga Nr 1504B.
18.        Interpelacje i zapytania Radnych.
19.        Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji RPB.
20.        Sprawy różne.
21.        Zamknięcie obrad XXXIII Sesji RPB.      
                                       
Ad 3
            Informacja o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 28 maja 2009 roku do dnia 24 czerwca 2009roku Zarząd Powiatu obradował na5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·       podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zostań przedsiębiorcą”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
·       przyznał premie dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu za miesiąc maj 2009 roku,
·       podpisał umowę z Biurem Certyfikacji PRS o prowadzenie procesu nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego,
·       zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Gródek,
·       udzielił pełnomocnictwo Radcom Prawnym do reprezentowania interesów Powiatu przed sądami w sprawie powództwa o zapłatę,
·       podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
·       rozpatrzył pisma w sprawie wyrażenia opinii odnośnie utworzenia nowej gminy w Grabówce,
·       zaakceptował projekt umowy partnerskiej dotyczącej wniosku o dofinansowanie działania pn. „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie”,
·       przyznał premie za miesiąc czerwiec 2009 roku dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·       udzielił pozwolenia na wycięcie przez Gminę Zawady drzew rosnących przy drodze powiatowej,
·       zapoznał się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w PCPR i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku,
·       przeanalizował projekt umowy z Firmą EKAR w sprawie przygotowania założeń i przeprowadzenia konsultacji do opracowania wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych Mechanizmu Szwajcarskiego,
·       udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji stałych Rady Powiatu,
·       brał udział w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Białostockiego.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, mam jedno pytanie dotyczące odsprzedaży działki z w Czarnej Białostockiej na rzecz Spółki FOR-BUD”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Ten wniosek został ostatecznej odpowiedz nie ma. Zdecydowaliśmy na Zarządzie, żeby skonsultować to z Komisją Infrastruktury. Na Komisji była opinia negatywna i w związku z tym nasza opinia też będzie negatywna”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o uściślanie pewnych informacji podawanych Wysokiej Radzie, wówczas nie będzie zbędnych pytań. Następnym razem przy rozpatrywaniu wniosków proszę o podawania czy opinia Zarządu była negatywna, czy pozytywna.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapewnił, że tak się stanie, niemniej jednak wyjaśnił: „Wniosek ten wpłynął do Zarządu. Z uwagi na małą wiedzę w tym temacie Zarząd poprosił o konsultację Komisji Infrastruktury Technicznej. Dalszego etapu ostatecznego jeszcze nie było, bo od tego czasu nie było posiedzenia Zarządu”.
         Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz stwierdził, iż na ostatniej Sesji złożył interpelację i nie otrzymał odpowiedzi. Wyjaśnił, iż swój problem zgłosił przy wystąpieniu Komendanta Policji, w związku z tym nie zgłaszał jej w punkcie interpelacje.
         Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego stwierdził, iż w przerwie Panie z obsługi Rady wyjaśnią tą kwestię.
         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Zarząd udzielił pozwolenia na wycięcie przez Gminę Zawady drzew rosnących przy drodze powiatowej. Czy to jest jakiś ewenement, bo zawsze wycina PZD i z tego tytułu są jakieś pieniądze”.
         Odpowiedzi w tym zakresie udzielił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w roku 2008 Zarząd Powiatu Białostockiego podpisał porozumienie z Wójtem Gminy Zawady o przekazaniu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Zawady. Tymi drogami powiatowymi od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zarządza Wójt Gminy Zawady. Z tego powodu Wójt Gminy Zawady, jako zarządzający prowadził dość długo korespondencję w tej sprawie z Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Wtedy okazało się, że trzeba wystąpić o pozwolenie w przypadku Gminy Zawady zamierzającej zrealizować wycięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej do właściciela terenu, tj. Zarządu Powiatu.. Właściciel – Zarząd Powiatu wyda takie zezwolenie. Dalej, na wycięcie drzew niezbędne jest uzyskanie decyzji administracyjnej, wydane przez właściwego wójta/ burmistrza. Taka jest interpretacja prawna i taka jest historia tego pozwolenia na wycięcie drzew.”
         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Prosiłbym o uściślenie, czy na terenie Gminy Zawady nie jesteśmy właścicielami dróg powiatowych”.
         Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „To jest taka sprawa, że trzeba odróżnić obowiązki właściciela i obowiązki zarządcy, co wiąże się z pewnymi kosztami. Po prostu to jest odległa Gmina i to zarządzanie przekazaliśmy na pewnych warunkach Gminie Zawady, natomiast jesteśmy właścicielami i teraz, żeby ten zarządca mógł wyciąć te drzewa to musi nas, jako właścicieli zapytać i tego to dotyczyło.”
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Rozumiem, że z tego tytułu pieniądze wpłyną do powiatu”.
         Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz zauważył: „Nie jestem pewien, czy z tego tytułu pieniądze wpłyną do powiatu, bo z jednej strony, to są koszty, a z drugiej wydatki”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to wcale nie jest śmiech, że Radny upomina się o to, żeby pieniądze wpływały do powiatu, ponieważ choćby nawet w dzisiejszej informacji o finansach dowiadujemy się, że około 144.500zł wpływa z tytułu zajęcia pasa drogowego, czyli z tytułu, że to są nasze drogi. Dlatego się dopytuję, czy te pieniądze wpłyną do powiatu”.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski dodał: „Myślę, że trzeba wystosować zapytanie do Wójta Gminy Zawady”.
         Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Jeżeli sprawa byłaby tak pilna, żeby dzisiaj wyjaśniać, to będziemy próbować, natomiast, żeby Pan Radny pozwolił, to byśmy to doprecyzowali na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i szczegółowo wyjaśnili, dlatego, że to zarządzanie wiąże się z jednej strony z kosztami, z drugiej strony może trzeba przewidzieć jakieś wpływy i należałoby na to popatrzeć. Panie Dyrektorze proszę o przygotowanie informacji na najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej w tej sprawie”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja swego czasu zadawałem pytanie dotyczące projektów na inwestycje drogowe i remonty i otrzymałem odpowiedź, natomiast miała być przygotowana odpowiedź na pytanie o koszty związane z wykonaniem projektów, które nie zostały zrealizowane za ostatnie 5 lat. Miała być taka odpowiedź”.
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado pytanie było inaczej sformułowane, o ile pamiętam, czyli, jakie były koszty opracowania dokumentacji, a nie koszty poniesione na próżno. Ja nie przypominam sobie, żeby tak było sformułowane pytanie. Mogę tutaj dopowiedzieć, że Pan Przewodniczący Komisji Infrastruktury przedwczoraj poprosił o przygotowanie wykazu posiadanych przez nas dokumentacji technicznych. Takowy wykaz Będzie on przygotowany, będzie można go przeanalizować pod kątem jego przydatności”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zaznaczył: „Tak, zgadzam się, ale ja bym prosił o sformułowanie, jakie projekty zostały wykonane, jakie to były koszty, jakie nie zostały zrealizowane i przez jaki okres są jeszcze one ważne”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
 
Ad 4
            Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii.
         Pani Joanna Piekut – lekarz weterynarii ds. ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przedstawiła Wysokiej Radzie informację o sytuacji sanitarno- epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii .
         „Proszę Państwa sytuacja epidemiologiczna w zakresie weterynarii na terenie naszego powiatu jest bardzo dobra. Dużo lepsza niż powiatów sąsiednich. Obecnie prowadzony jest nowy sposób zwalczania chorób zakaźnych u bydła trzody chlewnej przede wszystkim, czyli u zwierząt gospodarskich, zwalczana jest wścieklizna u zwierząt wolno żyjących i utrzymywanych przez człowieka.  Programem w ubiegłym roku objęliśmy 100% gospodarstw i 100% pogłowia bydła z tego względu, że ubiegaliśmy się przed Komisją Europejską o uznanie naszego powiatu, jako regionu oficjalnie urzędowo wolnego od enzootycznej białaczki bydła. Staraliśmy się o uzyskanie najwyższego statusu bezpieczeństwa epidemiologicznego. Taki wniosek został złożony 5 grudnia 2008 roku i decyzją Komisji Europejskiej z dnia 23 kwietnia 2009/342 zostaliśmy oficjalnie uznani, jako Powiat Białostocki za region oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła. Tą samą decyzją cała Polska (całe pogłowie bydła) została uznana, jako kraj oficjalnie wolny od gruźlicy bydła. Daje nam to bardzo dużo, ponieważ w tym momencie mamy w zasadzie nieograniczony handel bydłem na terenie wszystkich krajów członkowskich. W 2008 roku rozpoczęliśmy też, jako powiat autorski program zwalczania choroby Aujeszkyego u trzody chlewnej. Jest to program zakrojony na ogromną skalę. Jest to największy program, jaki w historii Polski rozpoczął się. Przeprowadziliśmy badania i do tej pory nie wykazaliśmy ani jednego zwierzęcia dodatniego, czyli mamy jak najbardziej czystą sytuację u trzody chlewnej. Przed nami jeszcze szereg badań. Proszę Państwa, jeśli chodzi o najbardziej znaną chorobę zakaźną czyli wściekliznę, to u zwierząt wolno żyjących w ubiegłym roku przebadaliśmy 213 lisów, a w tym roku już 224 li nie ma ani jednego przypadku, w związku z tym należy stwierdzić, że bardzo skuteczna jest szczepionka stosowana w akcjach wiosennych i jesiennych na terenach leśnych. Przeprowadziliśmy również 189 obserwacji zwierząt. Wszystkie obserwacje zakończyły się wynikiem ujemnym. W roku 2009 mamy takich obserwacji przeprowadzonych i zakończonych wynikiem ujemnym 90 i żadnego wyniku dodatniego nie ma. W związku z tym można powiedzieć tak, że jesteśmy powiatem, w którym od kilku lat już wścieklizna nie występuje. Jest to sytuacja bardzo bezpieczna, jeśli chodzi o zwierzęta hodowane przez człowieka, jak i zwierzęta wolno żyjące. Nowa choroba, która pojawiła się na przełomie poprzednich lat to choroba występująca u bydła, choroba niebieskiego języka występująca w większości krajów europejskich. Przebadaliśmy zwierzęta, które do nas przyjechały i mamy jeden wynik dodatni, który w dalszych badaniach nie został jednak potwierdzony. W tej sytuacji możemy również uznać, że jesteśmy powiatem niedotkniętym żadnym przypadkiem dodatnim, jeśli chodzi o chorobę niebieskiego języka. Prowadzący jest również na bieżąco monitoring ptaków. Wszystkie wyniki są ujemne. Oczywiście w tej chwili na bieżąco prowadzony jest monitoring grypy świń. Nie mamy ani jednego podejrzenia o zakażenie czy wystąpienie objawów grypopodobnych. Tak, więc również, jeśli chodzi o grypę też jesteśmy powiatem bezpiecznym”.
         Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii.
 
 
Ad 5
            Przyjęcie informacji w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za 2008 rok.
         Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym informację w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie /zał. nr 5/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiono Państwu krótką informację w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie za 2008 rok. W ramach zawartego w 2007 roku porozumienia kontynuujemy w dalszym ciągu upowszechnianie programów profilaktycznych i bezpłatnych badań, finansowanych przez Oddział Wojewódzki NFZ. Pracownicy naszego Wydziału i pracownicy NFZ propagujemy podczas imprez terenowych te badania, rozdajemy ulotki promocyjne, informujemy mieszkańców Powiatu Białostockiego o możliwościach skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych. W 2008 roku zawarte były umowy na dofinansowanie zakupu zestawów RTG i USG w szpitalu naszym w Łapach i przekazana została w tym roku kwota 125.000zł dla szpitala. Urządzenia zostały zakupione. Zostały też zakupione drzwi do pracowni medycyny obrazowej RTG w Łapach na kwotę 14.355zł i dofinansowanie zakupu angiografu na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w wysokości 20.000zł. Sporządzamy informacje o programach zdrowotnych planowanych do realizacji przez Gminy, która przekazujemy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.
         Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za 2008 rok.
 
 
Ad 6
            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2008 rok. 
         Pan Janusz Krzysztof Rainko – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2008 rok /zał. nr 6/.
         „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado sprawozdanie składa się z rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowej. Moim zdaniem najważniejszy dokument, to rachunek zysków i strat w układzie porównawczym 2008 do 2007 roku. Jeśli chodzi o przychody to wzrosły o około 2.000.000zł, jeśli chodzi o koszty, to wzrost był mniejszy i wynosił około 1.300.000zł, stąd różnica zasadnicza między jedną, a drugą pozycją. W pozycji kosztowej na uwagę zasługuje wzrost tzw. pozycji usługi obce. Są tutaj kontrakty z lekarzami, które zostały zawarte w 2008 roku. Również pozycja wynagrodzenia została zwiększona o prawie 500.000zł. Pomimo tego, że są to spore dwie pozycje, ostatecznie zysk na sprzedaży jest i tak większy o około 600.000zł niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o sprawy operacyjne, w tych pozycjach przede wszystkim są w przychodach są zawiązane rezerwy i rozwiązane rezerwy. Jeśli chodzi o zwiększenie, polega na tym, że dodatkowo zostały stworzone w 2008 roku rezerwy tak dotyczące podatku od działalności gospodarczej, jak również możliwość windykacji niektórych należności, jeśli chodzi o pracowników. W tym roku dodatkowo jeszcze jeden element doszedł, a mianowicie trzeba stworzyć rezerwy na poczet wydatków emerytalnych i rentowych, które tak na dobrą sprawę będzie obowiązywało w tym roku, ale my już w 2008 roku ujęliśmy. Na podsumowaniu działalności operacyjnej ostatecznie wynik na tej działalności stosunkowo jest taki sam, jeśli chodzi o różnicę około 600.000zł bardzo pozytywna natomiast zmiana nastąpiła w działalności finansowej, a mianowicie zostały zwiększone przychody finansowe i zmniejszone koszty finansowe. Praktycznie jedno i drugie dotyczy odsetek od należności, czy od lokat, które się tworzyło i odsetek od zobowiązań. Tu różnica jest znaczna, bo bilans wychodzi na około 100.000zł więcej i ostatecznie zysk na działalności gospodarczej to jest w roku ubiegłym 1.230.000zł, a w poprzednim roku tylko 500.000zł. Ostateczny zysk o wiele większy niż w poprzednim roku 1.776.000zł wynika tylko z zaistnienia tzw. zdarzenia nadzwyczajnego. W tym dokumencie widzicie Państwo dwie pozycje: zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne. Jedno i drugie było związane z restrukturyzacją, a dokładnie z umorzeniem pożyczki restrukturyzacyjnej w kwocie 1.312.000zł i straty również związane z obsługą tej pożyczki, którą otrzymaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41.823,90zł. Ostatecznie zysk netto wynosił 1.230.491,18zł. Jeśli chodzi o bilans, to stan aktywów, jak i pasywów w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o prawie 1.000.000zł. W informacji dodatkowej mamy szczegółowy opis wszystkich części, których dotyczy to sprawozdanie. Jeżeli są pytania służę Państwu”.
         Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze pytanie do Pana. Byłem pacjentem poradni chirurgicznej i doszło do takiej sytuacji, że zdjęcie rentgenowskie Pan chirurg musiał biegać do innego pomieszczenia, żeby odczytać. Trwało to około 15 minut. Poradnia chirurgiczna nie ma komputera, żeby zdjęcie odczytać”.
         Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - Pan Janusz Krzysztof Rainko wyjaśnił: „Takie zawirowanie było tylko jednego dnia. Pech, że akurat Pan Radny w tym dniu trafił do poradni. Problem polega na tym, że w nowoczesnym aparacie cyfrowym całe zdjęcie jest programowane na płytce. Żeby można je było odczytywać trzeba się posługiwać odpowiednim programem, bądź można kliszę zrobić. Wykonanie kliszy takiego zdjęcia jest dosyć kosztowne, w porównaniu z płytką, która nawet nie kosztuje 50 gr taka klisza kosztuje 9 zł. Dlatego też staramy się ograniczać do minimum wykonywanie klisz do niezbędnego minimum, tylko w tych wypadkach, kiedy jest to niezbędne. To był akurat jeden dzień. Natomiast powiem na przyszłość sprawa została o tyle rozwiązana, że dla potrzeb głównie tej poradni jesteśmy w trakcie załatwiania formalności i kupienia komputera oddzielnego z oprogramowaniem, tak, żeby na miejscu lekarz mógł wszystko zrobić. Dla potrzeb tej poradni, takie stanowisko, w tym gabinecie zostanie stworzone. Inni też będą mogli z tego korzystać, ponieważ więcej takich stanowisk nie potrzebuję. Nie widzę takiej potrzeby”.
         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Panie Dyrektorze, w związku z sytuacją, o której Pan przed chwilą mówił, że po 5 miesiącach jest już ponad 1 mln zdecydowanie głębiej ponad 1 mln zł, które nie wiadomo, czy trafią do szpitala, czy nie oczekuje Pan Pomocy, czy ewentualnie moglibyśmy w jakiś sposób pomóc w pertraktacjach, czy rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia”.
         Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - Pan Janusz Krzysztof Rainko zaznaczył: „Jeżeli chodzi o moje rozeznanie w tym zakresie, proszę Państwa tutaj z Oddziałem Wojewódzkim NFZ myślę, że jakiekolwiek naciski, rozmowy czy perswazje są zbyteczne, ponieważ to nie zależy od nich. Decyzje w tym zakresie podejmuje Prezes NFZ, a poszczególne oddziały otrzymują tylko decyzje do wykonania. W jakim zakresie będzie ta kwestia załatwiona i czy w ogóle będzie – na razie czekamy. Oczywiście kończy się okres półroczny. Zwykle był to czas takich rozliczeń okresowych. Na razie nic nie słychać, ale może będzie. Natomiast to, co słyszę z wypowiedzi i czuję, i z tego, co w gazetach można wyczytać na ten temat, to podejrzewam, że sprawa nie będzie załatwiona teraz, w tej chwili po okresie półrocznym, tylko po trzech kwartałach tylko, dlatego, żeby to załatwić raz do roku. W wielu ZOZ-ach, nie dotyczy to tylko naszego, na poczet tychże przychodów pewne ruchy zostały już poczynione i wytwarza to moim zdaniem niepotrzebną nerwową atmosferę, która nam towarzyszy każdego dnia niestety”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha stwierdził: „Mam pytanie dotyczące zakładu opiekuńczo-leczniczego. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za wykonania na tym oddziale i jaki jest ewentualnie okres oczekiwania do tego oddziału”.
         Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - Pan Janusz Krzysztof Rainko zaznaczył: „Narodowy Fundusz Zdrowia oczywiście płaci. To nie są wielkie stawki. One są jednakowe dla wszystkich tego rodzaju zakładów na terenie kraju. Natomiast dodatkowe finansowanie polega na tym, że cześć z renty, czy z dochodów, które osoby w tym wieku otrzymują jest przeznaczane również za ich pobyty. Jak długa kolejka – tutaj jednoznacznie jest trudno powiedzieć. Osoby, które są zainteresowane pobytem na tym oddziale zgłaszają się i oczywiście w tej kolejce występują. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi do realizacji i zwalnia się miejsce informujemy taką osobę po kolei i często okazuje się, że sprawa jest z różnych powodów nieaktualna. Jeżeli są możliwości to od razy staramy się je realizować”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha stwierdził: „Rozumiem, że obłożenie jest 100%”.
         Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - Pan Janusz Krzysztof Rainko zauważył, że czasami nawet o dwie czy trzy osoby jest więcej na oddziale. „Działalność tego oddziału wiąże się troszeczkę z oddziałem chorób wewnętrznych i część pacjentów, którzy leżą na internie jest powiązana z tym oddziałem”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha poinformował: „Dlaczego pytam? Bo do mnie zgłosiła się osoba, której tatuś chciał się dostać na ten oddział pielęgnacyjno- opiekuńczy i ona dostała odpowiedź, że trzeba czekać pół roku”.
         Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - Pan Janusz Krzysztof Rainko wyjaśnił: „To nie jest termin, który jest zobowiązujący. Kolejne osoby przyjmujemy, kiedy zwolni się miejsce. Może to być za pół roku, ale równie dobrze może być za miesiąc”.
            Radny Pan Wojciech Bukłaha stwierdził: „W związku z tym, moja taka propozycja, czy nie rozwijać tego oddziału”.
         Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - Pan Janusz Krzysztof Rainko wyjaśnił: „Jeśli chodzi o możliwości lokalowe, to one są niewielkie. Nawet występują od czasu do czasu dostawki. Jeżeli chodzi o rentowność tego przedsięwzięcia, to nie jest to dochodowy interes. To jest na granicy opłacalności, a biorąc pod uwagę, że w najbliższym czasie wymogi, co do tych oddziałów wzrosną. Między innymi są nowe oferty kształcenia w zawodach opiekunów, prawdopodobnie za jakiś czas zobligowani będziemy do zatrudniania takich osób, a nie tych, którymi w tej chwili się posługujemy. To może wydatnie zwiększyć koszty działalności takich oddziałów, więc tu jednoznacznie nie można prognozować, że to będzie na pewno przedsięwzięcie rentowne”.
         Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Ja jeszcze dopytam tylko, Panie Dyrektorze w poradni chirurgicznej rejestracja jest tylko do godziny 1300, a po tym czasie tylko wypadki. Czasem się zdarza, że ktoś przychodzi na zastrzyk, czy na zabieg i nie może liczyć na przyjęcie”.
         Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach - Pan Janusz Krzysztof Rainko wyjaśnił: „Prawda jest taka, że nie pracujemy 24h na dobę, bo nie mamy takich możliwości kadrowych. Ze względów organizacyjnych taki został przyjęty schemat postępowania. Lekarz nie może być tam cały czas, bo jest wykorzystywany na bloku operacyjnym i na oddziale.”
         Pytań do referowanego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudźodczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2008 rok.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Pani Sylwia Rząca odczytała zebranym pozytywną opinię w tej sprawie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/307/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2008 rok /zał. nr 7/.
 
 
Ad 7
            Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego.
         Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego /zał. nr 8/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado sprawozdanie takie należy składać, co dwa lata, to też to sprawozdanie dotyczy lat 2007 i 2008. Przedstawiono w nim następujące elementy: co zawiera program ochrony środowiska, jakie zadania z zakresu ochrony środowiska są dla nas przypisane, jest opisane czy te zadania są realizowane i w jaki sposób i następnie krótka wzmianka, czego nie realizowano, a to mianowicie z powodu zmian w przepisach. Są jeszcze załączniki przedstawiające powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz edukację ekologiczną”.
         Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego.
 
Ad 8
            Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego.
         Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego/zał. nr 9/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, analogicznie, jak dotyczy to Programu Ochrony Środowiska, co dwa lata należy również przedstawić sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego, który jest częścią Programu Ochrony Środowiska. Tutaj również podobnie, jak w poprzednim przypadku przedstawiono zadania, które są w planie i które zadania realizowano. Również w załącznikach przedstawiono sprawozdania za te dwa lata z edukacji ekologicznej i informację na temat składowisk odpadów, które znajdują się na terenie powiatu”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja chciałbym zapytać o składowanie odpadów azbestowych. Czy dalej jest taka sytuacja, że te odpady wozimy poza teren powiatu. Czy są planowane jakieś inwestycje w tym zakresie, żeby takie składowisko na terenie powiatu lub gdzieś w pobliżu powstało, bo to wiąże się z kosztami oraz gdzie znajduje się najbliższe składowisko”.
         Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska wyjaśniła: „Nadal wozimy odpady poza nasz teren. W 2005 czy 2006 roku była prywatna inicjatywa dwóch firm, by takie składowisko powstało. W tej chwili niejako te działania zamarły. Z tego, co nieformalnie słyszałam to zaprzestano tych zamierzeń. Przypuszczalnie nie będzie to realizowane, a miało to być na terenie Gminy Michałowo. Są dwa składowiska. Jedno w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, drugie w okolicach Bydgoszczy. Są to duże odległości. W tej chwili, jak się kalkuluje koszt zdjęcia takiego dachu, to 50% kosztów stanowi transport”.
         Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie takie może trochę ogólne, ponieważ często jeżdżę na grzyby i na pograniczy naszego powiatu, to jest okolice Doktorce. Istnieje tam dzikie wysypisko. Jest tam azbest, pralki, lodówki itp.”.
         Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska wyjaśniła: „Zgodnie z ustawą o odpadach domniemanym właścicielem odpadów jest właściciel działki, na której się one znajduje. Jeżeli działka jest gminna, to gmina jest odpowiedzialna za wywóz tych śmieci. Jeżeli znajduje się ono na terenie Lasów Państwowych, to one o ile nie znajdą winowajcy, to mają obowiązek to uprzątnąć”.
         Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego.
 
           
            Ogłoszono 20 minutową przerwę w obradach.
 
 
Ad 9
            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego.
            Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego /zał. nr 10/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado potrzeba wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu wynika z przepisów, które wyszły w listopadzie 2008 roku i one zobowiązują do dostosowania w terminie do dnia 30 czerwca 2009 roku dokumentów wewnętrznych jednostek do postanowień tej ustawy. To jest ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ogłoszona w Dz.U. Nr 223, poz.1458. Dotychczas mieliśmy w Statucie w §58 taki zapis ogólny, odnośnie obowiązków pracodawcy wobec Starosty, Wicestarosty i innych członków Zarządu <<Obowiązki pracodawcy, z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia w stosunku do Przewodniczącego Zarządu wykonuje Przewodniczący Rady>>. Należy to zmienić w myśl tej ustawy na bardziej precyzyjny zapis i napisać wyraźnie <<Pracodawcą Starosty jest Starostwo Powiatowe. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Powiatu, a pozostałe czynności Sekretarz Powiatu, z tym, że wynagrodzenie Starosty ustala Rada Powiatu, w drodze uchwały>>. W ustawie jest napisane, że pozostałe czynności w stosunku do Starosty wykonuje wyznaczona przez Starostę osoba lub Sekretarz Powiatu. Starosta mając taki zapis, że może tą osobą być Sekretarz Powiatu, nie wyznaczył innej osoby do tych czynności, tylko z tego zapisu korzysta. Poza tym §58 ust.2 brzmiał <<Obowiązki pracodawcy w stosunku do Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu wykonuje Przewodniczący Zarządu>>, a w myśl nowej ustawy należy dokładnie taki zapis zamieścić <<Pracodawcą Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu jest Starostwo Powiatowe. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu wykonuje Starosta>>. To są wszystkie zmiany do Statutu Powiatu Białostockiego, wynikające z obowiązków nałożonych tą nową ustawą”.
         Innych pytań do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:
·         Pan Roman Tadeusz Łudź – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów – opinia pozytywna,
·         Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna,
·         Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy - opinia pozytywna,
·         Pan Marian Olechnowicz –Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki - opinia pozytywna,
·         Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna,
·         Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/308/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego /zał. nr 11/.
 
 
Ad 10
            Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
         Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku /zał. nr 12/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku również omawiany był na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że w projekcie przekazanym Państwu do zapoznania się zapisana jest dotychczasowa nazwa Wydziału Rolnictwa i Środowiska. Podczas omawiania zmian zawartych w nowym Regulaminie zaproponowano nową nazwę Wydziału Rolnictwa i Środowiska, która brzmi: Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji. Nazwa ta będzie zapisana w oryginale w nowym wydaniu Regulaminu, w każdym paragrafie, gdzie się wymienia nazwę Wydziału. Poza tym w §24  dotyczącym Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w pkt 11 lit.h będzie też zmiana zapisu w oryginale. Dotychczas on brzmiał: <<przekazywanie i prowadzenie szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej>>, a powinno być: <<przekazywanie do prowadzenia szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej>>. To by były takie uwagi, jeżeli Państwo mają jakieś pytanie, to postaram się udzielić wyjaśnień w ramach moich możliwości”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zauważył: „Moja uwaga dotyczy §24 pkt 11 h. Ja może przeczytam samą ustawę z 2009 roku. Więc tutaj tak, rzeczywiście jest <<jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym może przekazać szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w drodze umowy>>. Czy tutaj jest drażliwy temat ,czy nie, wartowałby oprócz tego słowa: ,,lub osobie fizycznej” tutaj jakieś zastrzeżenie dodatkowe zrobić w związku z tym. To jedna sprawa, a druga sprawa, to jest literówka: <<przekazanie i szkoły lub prowadzenie placówki>>, a powinno być: << przekazanie do prowadzenia..<<, ale to już chyba mówiła Pani Sekretarz.”
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w związku z tym, że znika stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą i przedsiębiorczości, przynajmniej dostałem taką informację, ja rozumiem, że przejmuje to Wydział Rolnictwa i Środowiska, a obecnie Wydział, Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji. Natomiast, jeśli chodzi o Referat Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji powinien zawierać, jeżeli nie w nazwie, to w swoich zadaniach współpracę z zagranicą i przedsiębiorczość. Przynajmniej dostaliśmy taką informację, że te wszystkie zadania, które były realizowane, nadal będą realizowane, gdzie indziej, ale będą realizowane”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Tutaj jest słuszna uwaga Pana Radnego. Myślę, że ta komórka zostanie włączona w skład Wydziału Rolnictwa, który będzie się nazywał Wydział, Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji. Nie dopracowaliśmy rzeczywiście tych zagadnień”.
         Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego włączając się do dyskusji zauważyła: „To jest zapisane w §23 od pkt 11 do15 są zadania rozbudowane. Było 10 punktów, teraz dodano 5 punktów, które dotyczą tych zmian. Przedsiębiorczość jest w pkt15”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Tak, jak wielokrotnie rozmawialiśmy ważne jest to, żeby była możliwość i żeby ktoś tego pilnował, pozyskiwania funduszy unijnych maksymalnie, na ile to jest możliwe. Jeżeli to się znalazło tutaj, to dobrze. Nie doczytałem tego, przepraszam, ale w nazwie tego referatu mogłoby się to znaleźć, bo to pokazywałoby strukturę przynajmniej. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące już samej struktury, gdzie w Wydziale Budżetu i Finansów jest stanowisko ds. projektów Unii Europejskiej. Czy dotyczy to rozliczenia projektów?”.
         Odpowiedzi udzieliła Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Konkretnie jest to współpraca z innymi Wydziałami i stanowiskami w trakcie opracowywania wniosków. Następnie rozliczanie i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej. Tego jest naprawdę dużo”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Ja mam taką prośbę, jeżeli byłoby to możliwe, żeby Zarząd się zastanowił nad tym, czy przypadkiem nie powinno to być w jednym miejscu, po to, żeby nie było później sytuacji takich, że coś tam jest niedograne, ponieważ odpowiedzialność się rozmywa. To powinno być w jednym Wydziale, w jednym miejscu i do końca załatwione w jednym Wydziale. To jest tylko prośba do Zarządu, nie neguję tego. To jest tylko prośba”.
         Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeżeli mogę dodać, to dotyczy, jak najbardziej rozliczeń finansowych. To wszystko przechodzi przez budżet i musi być pod kontrolą. Wolałabym mieć te stanowiska pod swoimi skrzydłami”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Ja myślę, że jeżeli to będzie pod skrzydłami Pani Dyrektor Moniki Ratyńskiej, to również będzie to w odpowiednim miejscu, ale to jest sprawa Zarządu. Jeżeli Zarząd będzie uważał, że to jest w porządku, to nie ma problemu”.
         Na temat sugestii Radnego Pana Wojciecha Bukłaha wypowiedziała się Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: „Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku wprowadziła w art5 ustawy o systemie oświaty ust. od 5g do 5r, w których zapisana jest możliwość przekazywania dla osób prawnych, niebędących jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenia szkoły i w związku z tymi zapisami dalsze ustępy określają sposoby przekazywania tych szkół. Uznaliśmy za stosowne dopisanie do Regulaminu Organizacyjnego i zadań Wydziału takiego zapisu dotyczącego przekazywania szkół publicznych, co prawda zapis na dzień dzisiejszy określa, że szkoły tylko małe, do 70 uczniów mogą być przekazywane i w tej chwili naszych szkół to nie dotyczy, natomiast zapis nowy wszedł do ustawy i dlatego wprowadzamy go do Regulaminu i zadań Wydziału”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz w kwestii poprzedniej zauważył: „Projektu są realizowane przez różne komórki, bo jest PUP i to jest związane z naszym budżetem, i WSS, i ZK, gdzie są sprawy oświatowe i są realizowane różne projekty. Te Panie różne projekty rozliczają i stąd takie usytuowanie, bo to jest ewidentnie związane z księgowością. To wszystko się sprawdza i jest w porządku”.
         Radny Pan Zenon Żukowski zaznaczył: „To się powinno nazywać stanowisko ds. rozliczeń projektów z UE, natomiast odpowiedzialność, jeżeli jest rozmyta, bo tu jest napisane, że jest to ds. projektów. Jeżeli ktoś odpowiada za projekt, to od początku do końca. Natomiast rozliczenie księgowe, jak najbardziej. Ja myślę, że tu powinny być osoby bardzo kompetentne, ponieważ dobrze rozliczyć projekt to trzeba „worek soli jeść”, bo jest tam wiele niuansów, ale to jest tylko moja uwaga i sugestia do Zarządu, natomiast Zarząd zdecyduje, jak będzie uważał”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha zasugerował, aby doprecyzować zgłoszony przez niego problem. Zaproponował brzmienie punktu: „przekazywanie do prowadzenia szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Prawo niższego rzędu nie może być sprzeczne z prawem wyższego rzędu, moim zdaniem. Niestety, tutaj jest napisane, że osobie fizycznej wszystkie szkoły możemy przekazać. Tutaj natomiast w ustawie o systemie oświaty wyraźnie pisze, że szkoły liczące nie więcej niż 70 uczniów”.
         Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Jolanta Niewińska wyjaśniła: „Szanowni Państwo, ja tylko chciałam zwrócić uwagę Państwa, że to, co w tych punktach jest wyszczególnione, to zgodnie z tytułem chodzi tutaj o ramowe zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. W związku z tym oczywiste jest, że te zapisy nie mogą szczegółowo powielać dokładnie uregulowania ustawowego, bo to nie miałoby sensu. Więc jeśli jest taki zapis ogólny, to wiadomo, że on może być realizowany tylko w takim zakresie, jak to określa ustawa, a tutaj chodzi o zasygnalizowanie takiej możliwości. Ja tu sprzeczności nie widzę, że tutaj wchodzą jakby inne kompetencje. Wiadomo, że co do szczegółów to określa je ustawa, a tu jest ramowy zapis kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, także ja tu sprzeczności nie widzę. Uważam, że ten zapis jest prawidłowy. Jeżeli Pan Radny złoży wniosek, to możemy go głosować”.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha podtrzymał swój wniosek i poprosił o przegłosowanie zmiany: <<przekazywanie do prowadzenia szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, zgodnie z ustawą o systemie oświaty>>.
         Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zabierając głos, na wstępie podziękował Pani Sekretarz za udostępnienie danych na Komisję Infrastruktury dotyczących zatrudnienia pracowników. „Ja nie będę mówił o szczegółach. Mi chodzi o coś zupełnie innego. Pięć lat temu zatwierdzono uchwałą Rady Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego, czyli po 5 latach dochodzimy po 2 korektach do uchwalenia nowego Regulaminu i słusznie. Prawdopodobnie są ku temu powody: czas się zmienił, ustawodawca się zmienił, zapotrzebowanie się zmieniło, struktura wymaga korekty. Mam parę uwag generalnych. Nie chodzi mi o niuanse prawne, ale chodzi mi o system organizacyjny Starostwa. Ja uważam, że za wcześnie zajmujemy się podjęciem uchwały, dlatego, że prosiłbym Zarząd o wnikliwsze rozważenie możliwości ustalenia schematu organizacyjnego urzędu, jakim jest Starostwo, dlatego, że starczy w tej chwili proszę Państwa wejść na stronę internetową i zobaczyć jak funkcjonują inne starostwa, jak wyglądają schematy organizacyjne innych starostw. Pomijając to, że wchłaniamy komórkę malutką, jaką jest ta komórka dotycząca pozyskiwania środków pomocowych, promocji itd., to ja uważam, że należałoby wnikliwie się zastanowić nad schematem organizacyjnym Starostwa, po to, żebyśmy poszli do przodu, żebyśmy nie drzemali, nie czekali z tym, co w tej chwili mamy. Jeżeli komórka była z niedowładem, to może trzeba było ją doposażyć, a nie zlikwidować, czyli wnioskowałbym, jak mówię. Ja proszę Państwa sprawdziłem tylko jedną rzecz, daleko nie szukając. Jak byście weszli na stronę internetową, a tutaj mam prośbę do Pana Starosty i Zarządu, żebyście sprawdzili, jak wyglądają systemy organizacyjne poszczególnych starostw, gdzie ludzie, którzy mieszkają na terenie danego powiatu i pozyskują środki finansowe na remont obiektów zabytkowych z własnych funduszy, gdzie ludzie pozyskują, tu w przypadku Lidzbarka, 17 mln zł. Ja mówię o tym, abyśmy się spokojnie zastanowili nad tym i nie robili tego ad hoc, bo nie robimy zmian tylko nowy Regulamin, to żebyśmy się spokojnie zastanowili nad tym, jak łatwiej, efektywniej i lepiej można było zarządzać ogromną kadrą. Proszę Państwa mamy 137 pracowników w Starostwie. Ja nie mówię, że za dużo, może za mało. Ja mam za małą wiedzę w tej chwili, by o tym rozmawiać. Ja proponuję, byśmy bardzo wnikliwie podeszli do reorganizacji, bo jest to pewnego rodzaju możliwość dokonania reorganizacji poszczególnych Wydziałów, bo tu nie chodzi o nazwę, ani o to czy jest to naczelnik, czy dyrektor. Zastanówmy się nad tym, by naprawdę umocnić i stworzyć dział, który zajmowałby się i promocją i pozyskiwaniem środków unijnych, żebyśmy się zaczęli rozwijać. Ja już nie wspomnę o tym, co kiedyś mówiłem, chyba rok temu – komórka związana z zabytkami. Dzisiaj otrzymaliśmy proszę Państwa w materiałach informację, że w skali województwa było rozdanych 1.600.000zł na obiekty zabytkowe, z tego z Powiecie Białostockim na 10 dotacji z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 83.000zł. Jest duże zapotrzebowanie, czyli może zastanowić się i pójść w tym kierunku, czyli iść w kierunku, żeby ludziom było lepiej, łatwiej, żeby ludzie mogli pozyskiwać środki finansowe na różne rzeczy związane i z zabytkami, i z turystyką, i z rozwojem naszego całego obszaru. Proponowałbym, abyśmy mogli nad tym zastanowić się w sposób naprawdę spokojny i wnikliwy nad tematem dokonanej reorganizacji systemu funkcjonowania powiatu”.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Mamy propozycję Zarządu, myślę, że została ona przedyskutowana. Ja tu prosiłem o to, żeby Zarząd, jeżeli zechce, to żeby się zastanowił nad jedną kwestią, tutaj Pan Ołdytowski nad inną sprawą. Ja myślę, że to jest sprawa jakby do przodu. Na dzień dzisiejszy to mamy ten Regulamin i musimy się pokłonić nad nim i zakończyć dyskusję. Musimy się zastanowić nad tym, co mamy, natomiast dalej jest prośba do Zarządu, żeby ewentualnie pomyślał i rozważył taką, czy inną kwestię, ale to jest sprawa na przyszłość. Sprawą Rady na przyszłość jest to, żeby te wszystkie zadania, które są i są bardzo ważne, żeby ktoś się nimi solidnie zajął i z tą sugestią zwracam się do Zarządu”.
         Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zauważył: „Mam wielką prośbę, żeby Starosta lub ktoś z Zarządu wyjaśnił, skoro uchwalamy nowy Regulamin, jaki jest powód, bezpośrednia przyczyna do dokonania uchwalenia nowego Regulaminu. Jeżeli jest to takie bardzo ważne, to czy nie warto zastanowić się nad tym, co mówiłem wcześniej”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Tutaj dużych zmian nie ma. Właściwie są dwie kwestie. Od marca stworzyły się nowe możliwości, żeby naczelników przemianować na dyrektorów i myślę, że to jest zgodne z ty, co Państwo wcześniej sugerowaliście, a prawne możliwości są. Druga sprawa, to wzmocnienie tych działań w kierunku pozyskania środków. Państwo nie jesteście z tego zadowoleni, Zarząd też nie jest zadowolony z tego i proponujemy rozwiązanie, które wzmocni tą komórkę, bo po prostu dojdą inni ludzie, dojdzie naczelnik. Poza tym są pewne doświadczenia w tym zakresie, dotyczy to między innymi turystyki, a ten Wydział zajmuje się turystyką. Tak też i skład osobowy mniej więcej jest do tego dostosowany i myślę, że wzmocnimy go jeszcze jedną, czy dwoma osobami i wówczas będzie to dobrze działało. Ja, jako Starosta nie jestem zadowolony z tych efektów, które są. Chciałbym, żeby były lepsze, dlatego proponuję takie zmiany organizacyjne i mam nadzieję, że to będzie skuteczne”.
         Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „Szanowni Państwo, jako osoba, która w Starostwie odpowiada za fundusze unijne jest mi bardzo ciężko przyjąć taką informację, że nie jesteśmy zadowoleni z funduszy unijnych. Trudno powiedzieć, czy byśmy zadowoleni byli w momencie, kiedy nie pozyskaliśmy sztandarowego projektu unijnego, czyli tych 10 mln zł na fundusze związane z modernizacją dróg powiatowych w ramach RPO. Trudno tutaj szukać w tym momencie winnych tego, tak, więc odpowiedzialność powinna spoczywać na mnie. To jest oczywiste, przynajmniej w sferze politycznej. Mimo wszystko jednak, aby nie załamywać rąk i iść krok na przód, jednak nie należy tegoż stanowiska włączać w struktury innego Wydziału. Tutaj chylę czoło przed Panią Moniką Ratyńską, która z pewnością jest w stanie wiele zrobić dobrego, widać to po jej ciężkiej pracy w kwestiach związanych z rolnictwem, z ochroną środowiska, turystyką. Natomiast jest bardzo trudno przyjąć założenie mówiące o tym, że w ramach departamentu, przyszłego Wydziału, który zajmuje się kwestiami, związanymi z administracją sensu stricte, czyli działaniami związanymi z wydawaniem decyzji, zezwoleń, koncesji, licencji jednocześnie będą znajdowali się ludzie, którzy mają bardziej kreatywne podejście do funduszy unijnych, czyli pisanie wniosków, realizacje projektów, w związku, z czym jest tutaj tak naprawdę kwestia związana z nie tyle wydzieleniem i włączeniem ludzi w departament przyszły rolnictwa i środowiska, tyle, że i tu jest mój wniosek stworzenie Wydziału, Departamentu w przyszłości, który będzie zajmował się tym, czym się do dzisiaj zajmowało stanowisko, aczkolwiek powinien być wzmocniony również częścią ludzi z innych departamentów, którzy na dzień dzisiejszy zajmują się funduszami unijnymi. Kwestia polega na tym, że tutaj Pan Ołdytowski wspominał regulaminy organizacyjne starostw, powiatów innych, nawet województw. Natomiast wystarczy spojrzeć, co się dzieje wokół naszych włości, jakby to powiedzieć, w Powiecie Bielskim, Sokólskim. Sprawdziłem, jak funkcjonują starostwa, w każdym są wydziały, które mają zapisane promocję, rozwój lokalny, współpracę międzynarodową, przedsiębiorczość i taki wniosek chciałbym postawić, aczkolwiek tutaj zgadzam się z Panem Ołdytowskim, że może jednak warto byłoby się zastanowić i ten temat na dzień dzisiejszy jednak jeszcze spróbować przedyskutować i na kolejną Sesję jednak wprowadzić i wówczas spróbować już wypracować stanowisko związane z tymże dla nas bardzo istotnym elementem. Chciałbym jednakże dodać w tym momencie, że jeżeli chodzi o ten projekt, chciałbym wyjaśnić pewne niejasności, plotki krążące tutaj, że ten projekt przepadł oczywiście przepadł ze względów formalnych. Można powiedzieć, że oszczędzaliśmy na pieniądzach, jeżeli chodzi o przygotowanie i aktualizację tego. Można dużo rzeczy wyciągnąć. Można wskazać bark nadzoru itd., co z pewnością Państwo już o tym dostaliście różnego rodzaju informacje. W każdym bądź razie w momencie, kiedy projekt był aktualizowany, poprawiany pracowała nad nim tylko jedna osoba w ramach samodzielnego stanowiska. Sądzę, że gdybyśmy 1 etat i dziewczyna, która była na stażu, no być może można powiedzieć, że to jest też element tego, że nie udało się nam odnieść sukcesu w tej dziedzinie. Natomiast w innych dziedzinach jest coś takiego, że nie dotyczy to całego powiatu. Dotyczy to części powiatu, wschodniej części. Lokalna Grupa Działania, która była nadzorowana, koordynowana przez władze powiatu, gdzie powiat też jest członkiem, Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska 28 maja 2009 roku została podpisana umowa na 10.666.000zł. Jest to swego rodzaju sukces również tych osób, tego stanowiska, ponieważ wiele rzeczy działo się na granicy powiat – gminy i należało skoordynować pracę siedmiu gmin, czyli podsumowując Szanowni Państwo, siedem gmin; Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka, Michałowo, Gródek, Zabłudów, Juchnowiec otrzymało dzięki pracy Starostwa Powiatowego dodatkowe pieniądze na rozwój obszarów wiejskich – 10.666.000zł. Fakt, że te pieniądze nie przejdą przez budżet powiatu, ale można powiedzieć, wprost, że to dzięki pracom Starostwa, dzięki pracom władz powiatu się udało”.
         Radny Pan Jan Piotr Dajda zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja mam pytanie następującej treści. Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w znacznej części zajmuje się edukacją, czy w takim razie w §2 w pkt 2 nie powinna być dopisana również wśród ustaw, na podstawie, których działa Starostwo, także ustawa o systemie oświaty”.
         Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Powiatu Białostockiego – Pani Anna Szczepańska: „Tutaj, w tym §2 wymieniono tylko niektóre ustawy, które rzadziej są zmieniane. Sugerowaliśmy się zwrotem: <<a w szczególności>>. Stąd też wymieniono tylko niektóre z nich. Jeżeli Państwo życzą sobie to dopiszemy tą ustawę, ale i tak nie sposób wymienić wszystkich ustaw. W tym punkcie nie wymienialiśmy merytorycznych ustaw, tylko ogólne, takie jak Kpa, ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę o ochronie danych osobowych, ustawę o finansach publicznych, ustawę o informacjach niejawnych, ustawę o opłacie skarbowej, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, prawo zamówień publicznych. Ustaw merytorycznych nie wymieniliśmy w ogóle, bo trzeba było ich bardzo wiele wymienić. Tu są wymienione ustawy ogólne i organizacyjne”.
         Radny Pan Jan Piotr Dajda odstąpił od swojej sugestii.
         Radny Pan Wojciech Bukłaha stwierdził jednak: „Jeżeli byłoby odwołanie do tej ustawy oświatowej, to bardzo proszę o jej umieszczenie, bo to jest główna ustawa o systemie oświaty i jest potrzebna”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał Wysokiej Radzie, że jeżeli Rada zdecyduje się na dopisanie tej ustawy, to należałoby też zamieścić inne ustawy merytoryczne, niemniej ważne, jak: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej i inne.
          Radny Pan Wojciech Bukłaha stanowczo poprosił o uwzględnienie tej ustawy w treści §2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jakby ogólna idea jest taka, że jeżeli urzędnicy pracują, to oni pracują w oparciu o obowiązujące prawo. My nie możemy stanowić żadnego aktu, niezależnie, co jest zapisane w Regulaminie Organizacyjnym, bez nawiązania do obowiązującego prawa. Natomiast, tak, jak Pani Radczyni mówi, jest to takie ramowe wskazanie, czym się zajmują poszczególne komórki i jakie zadania realizują. Chciałbym powiedzieć tak, że jak cztery lata temu był opracowany ten Regulamin Organizacyjny, to my staraliśmy się wymienić te ustawy. Po roku czasu okazało się, że znaczna ich część była już nieaktualna. Prawo jest ciągle tworzone, są nowelizacje, są nowe ustawy i to moim zdaniem jest niepotrzebny balast, dlatego, że my mówimy o tym, jaka jest struktura organizacyjna, jakie są wydziały i te wydziały zajmują się zadaniami, a w szczególności. Oprócz tego, co tam jest zapisane są różne drobne inne sprawy, którymi urzędnik zajmuje się kilka razy w roku. Gdybyśmy wszystko zapisali, czym się zajmujemy to byłby to rodzaj Biblii. Możemy te ustawy zapisać, ale po roku czasu nasz Regulamin Organizacyjny byłby znów w jakiejś części nieaktualny i tylko z powodu zmiany przepisów należałoby znowu podejmować uchwałę o zmianie Regulaminu Organizacyjnego. Ja myślę tak, że tutaj nie ma problemu, jeżeli my nie zapiszemy jakiegoś aktu prawnego, na podstawie, którego urzędnik działa, że to będzie Starostwo źle działało, że decyzje będą źle wydawane. Myślę, że tutaj jest jakby ogólna akceptacja Rady do tego, czym się zajmuje Starostwo, bo ponieważ są wybory powszechne, jest wybierana Rada, Rada wybiera Zarząd, kierownikiem Zarządu jest Starosta, Starosta odpowiada za organizację urzędu. Natomiast, aby rada mogła sie do tego odnieść, to musi mieć opisane, jak to naprawdę wygląda. Tutaj jest ten ramowy program, jest to w formie jednolitego aktu, ponieważ wcześniej były nanoszone pewne zmiany i tera jest to bardziej czytelne i jasne. Jeżeli można, jeżeli są poprawki, to prosiłbym o przegłosowanie, natomiast w imieniu Zarządu proszę o uchwalenie tego Regulaminu Organizacyjnego”.
         Więcej pytań do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:
·         Pan Roman Tadeusz Łudź – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów – opinia pozytywna,
·         Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna,
·         Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy - opinia pozytywna,
·         Pan Marian Olechnowicz –Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki - opinia pozytywna,
·         Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu - opinia pozytywna,
·         Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.
         Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż zgłoszone były dwa wnioski. Jeden – Pana Adama Kamińskiego – Wicestarosty Powiatu Białostockiego, najdalej idący, o odłożenie podjęcia uchwały na przyszłą Sesję. Natomiast drugi wniosek, Pana Wojciecha Bukłaha o zapisanie §24 pkt h w brzmieniu: <<przekazywanie do prowadzenia szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, zgodnie z ustawą o systemie oświaty>>.
         Wniosek pierwszy- Pana Adama Kamińskiego został odrzucony. „Za” odłożeniem tego punktu na kolejną Sesję głosowało 8 radnych, „przeciw” było13 radnych, 2 osoby „wstrzymały się”.
         Drugi wniosek – Pana Wojciecha Bukłaha został przyjęty przy 12 głosach „za” i 11 głosach „wstrzymujących się”. Głosów „przeciw” nie było.
         Rada Powiatu Białostockiego, przy 18 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXXIII/309/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wraz ze zgłoszoną poprawką /zał. nr 13/.
 
Ad 11
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
         Pani Barbara Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. nr 14/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Państwo sami niejednokrotnie pytaliście mnie, dlaczego nie wychodzimy z działaniami do Gmin. Właśnie w tej chwili chcemy z takimi działaniami wyjść do gmin. Napisaliśmy projekt i właściwie mamy tylko dwa dni na zawiezienie projektu, bo 30 czerwca kończy się nabór projektów. Są to „Infokioski” w gminach. Dwanaście gmin zgodziło się współpracować w tym zakresie z nami. Chcemy w ramach tego projektu zakupić dla 12 gmin „Infokioski”, które będą stanowiły pełną informację dla bezrobotnego o wszelkich działaniach Urzędu Pracy oraz o wszelkich ofertach. One są bardzo proste w obsłudze. Będą to tzw. „żywe Infokioski”, bo będą tam wszelkie informacje zawierające aktualne dane w razie jakichkolwiek zmian. Jednocześnie Każda z tych 12 gmin zobowiązała się do udostępnienia jednego pomieszczenia dla pracownika, którego chcemy w ramach tego projektu zatrudnić. Każda gmina otrzyma pracownika, który będzie wspierał i pomagał bezrobotnym. Budżet projektu wynosi ponad 1.000.100zł, z czego 25% stanowi nasz wkład własny z Funduszu Pracy. Starostwo nic to nie kosztuje, natomiast do 31 marca 2011 roku będziemy to prowadzić, a później czas pokaże. Gminy zgadzają się, aby te „Infokioski” były nawet po 2011 roku. One będą wykorzystywane, aż do wyczerpania potrzeb. Do projektu nie wyraziły woli przystąpienia takie gminy, jak: Łapy – z racji tego, że w Łapach jest Urząd Pracy i dostęp do urzędu jest bez problemów; Michałowo i Dobrzyniewo nie wyraziły zainteresowania tym naszym projektem. Bardzo serdecznie proszę o podjęcie tej uchwały”.
         Pytań do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudźodczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczmarek.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/310/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. nr 15/.
 
            Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 12
            Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
         Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok /zał. nr 16/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w uchwale w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem należy zmienić załącznik nr 1, tj. zestawienie przychodów i wydatków i w tym załączniku jest w zasadzie jedna tylko zmiana, która polega na dopisaniu w przychodach w pkt 2 darowizny kwoty 2.800zł i są to darowizny otrzymane przez nas od sponsorów na realizację konkursu na selektywną zbiórkę odpadów dla dzieci. Kwota ta została w wydatkach dopisana do pkt 2 – realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, ponieważ pod tym punktem kryje się organizacja tego konkursu”.
         Pytań do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudź odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/311/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok /zał. nr 17/.
 
Ad 13
            Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa ul. Piaskowej w Choroszczy”.
         Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa ul. Piaskowej w Choroszczy” /zał. nr 18/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jest to wymóg formalny. Gmina Choroszcz pragnie być inwestorem na przebudowie ulicy Piaskowej. Podjęła stosowne uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i na ulicę Piaskową w budżecie Gminy posiada zapisaną kwotę 575.000zł. Aby Gmina mogła realizować zadanie potrzebne jest podpisanie porozumienia między Burmistrzem Choroszczy a Zarządem Powiatu Białostockiego, ale żeby takowe porozumienie podpisać do podpisania tego porozumienia potrzebne jest upoważnienie Rady Powiatu Białostockiego, a więc podjęcie stosownej uchwały. Podjęcie tej uchwały nie angażuje środków finansowych Powiatu Białostockiego”.
 
         Pytań do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
         Komisja Infrastruktury Technicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa ul. Piaskowej w Choroszczy”, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/312/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa ul. Piaskowej w Choroszczy” /zał. nr 19/.
 
Ad 14
            Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Chodnik w miejscowości Konowały”.
            Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Chodnik w miejscowości Konowały” /zał. nr 20/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado sytuacja jest analogiczna. Gmina Choroszcz pragnie być inwestorem na przebudowie chodnika w miejscowości Konowały, na drodze powiatowej. Aby podpisać porozumienie z Burmistrzem Choroszczy niezbędne jest podjęcie uchwały, która upoważni Zarząd Powiatu do podpisania takiego porozumienia. Na to zadanie Gmina Choroszcz przeznacza 70.000zł. Podjęcie tej uchwały w żaden sposób nie angażuje środków budżetu Powiatu Białostockiego”.
         Pytań do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
         Komisja Infrastruktury Technicznej na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2009 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Chodnik w miejscowości Konowały”, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/313/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Chodnik w miejscowości Konowały”/zał. nr 21/.
 
Ad 15
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
            Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 22/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado kolejne zmiany w budżecie powiatu odnoszą się do zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o łączną kwotę 1.210.988zł. Jeśli chodzi o zwiększenie planu dochodów, to są to środki, które powiat pozyskał dodatkowo, głównie z udzielonej pomocy finansowej przez gminy. I tak do budżetu wprowadzamy, zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Gmin pomoc finansową od Gminy Poświętne w łącznej kwocie 400.000zł. Są to środki przeznaczone na remont kapitalny drogi powiatowej Pietkowo – Osówka oraz drogi powiatowej Gąsówka Stara – Kamieńskie Ocioski. Jest to 50% wartości zadania. Następnie Gmina Juchnowiec Kościelny – kwota 120.000zł, która jest przeznaczona na dofinansowanie przebudowy mostu przez rzekę Horodniankę w m. Horodniany. Gmina Michałowo, która udzieliła pomocy finansowej w łącznej kwocie 142.582zł. Pomoc ta jest przeznaczona na dofinansowanie modernizacji ogrodzenia i placu przed szkołą oraz budowy parkingów w Zespole Szkół w Michałowie – 138.000zł oraz pomoc na sfinansowanie kosztów obsługi punktu konsultacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ten punkt będzie się mieścił w jednej ze szkół w Michałowie i to jest kwota 4.582zł. Również Gmina Łapy udzieliła pomocy finansowej w kwocie 15.000zł. Ta pomoc jest przeznaczona na prace remontowe w pracowni, która jest tworzona dla przedmiotów zawodowych nowej specjalności w tej szkole, tj. technika ochrony środowiska w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Gmina Gródek – 40.000zł. Jest to kwota przeznaczona na wzmocnienie drogi powiatowej na odcinku nawierzchni bitumicznej w miejscowości Bobrowniki. Jeszcze Gmina Dobrzyniewo – 40.000zł. Kwota jest przeznaczona jako 50% wartości na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Chraboły – Kopisk – droga nr 8 na odcinku Kopisk do drogi nr 8, w tym przejście przez wieś Kopisk. Również z budżetu państwa na złożony wniosek otrzymaliśmy dotację w kwocie 78.500zł. Jest to dotacja udzielona z rezerwy budżetu państwa na koszty związane z pracami ujawnienia w Księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Również zostały włączone do planu dochodów budżetowych zwiększone dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych rozliczeń dotyczących zarządzania drogami. Łącznie jest to zwiększenie o kwotę 144.295zł. Na wniosek złożony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku budżet uzyskał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 70.400zł i jest to dotacja celowa na realizację projektu pt. „Szukam mamy, szukam taty”, kontynuacja z roku ubiegłego. Również jeszcze na zwiększenie dochodów wpływają zwiększone dotacje z naszych powiatowych funduszy celowych, i tak: powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wchodzi do budżetu kwota 2.800zł. Jest to ta kwota, którą powiatowy fundusz uzyskał z darowizn oraz wchodzi kwota 75.000zł z powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym 25.000zł- jest to kwota zwiększająca wpływy do funduszu z tzw. przelewów redystrybucyjnych, z funduszu wojewódzkiego. Wprowadzamy również do budżetu dotacje rozwojowe oraz przyznany grant na 3 projekty oświatowe, i tak: „Tacy sami, a przepaść między nami”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi w kwocie 53.455zł i drugi projekt „Szerokie horyzonty dla techników” – jest to kwota 90.434zł w formie dotacji rozwojowej. Trzeci projekt oświatowy, projekt realizowany wg programu „Leonardo da Vinci”- grant w wysokości 162.247zł. Również po stronie dochodów występują zmniejszenia planu dochodów, i tak: urealnia się udzieloną pomoc finansową wcześniejszą uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy na opracowania geodezyjne do kwoty 10.000zł, gdyż tylko taka kwota będzie mogła być po przetargu wykorzystana w roku bieżącym, natomiast pozostałe 10.000zł można będzie wykorzystać dopiero w roku przyszłym. Również urealnia sie pomoc finansową Gminy Wasilków na przebudowę mostu w Sochoniach, zmniejszając tę pomoc o 66.000zł, ponieważ przetarg wypadł pomyślnie i można to nazwać pewną oszczędnością. Również następuje korekta poprzez zmniejszenie dotacji rozwojowej o 181.075zł na projekt realizowany w ramach PO KL „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim”. Projekt ten rozpocznie się dopiero od lipca, a pierwotnie był planowany od lutego tego roku. Niestety pewne formalności w Urzędzie Marszałkowskim musiały tyle trwać i stąd następuje to zmniejszenie. W ten sposób, tak, jak powiedziałam wcześniej, budżet Powiatu zwiększa się o kwotę 1.210.988zł. Oczywiście zwiększając plan dochodów o tę kwotę istnieje możliwość zwiększenia planu wydatków budżetu o tę samą kwotę, przy czym zmiany w planie wydatków budżetu obejmują również rozwiązanie rezerwy budżetowej i tym samym następuje zwiększenie planu wydatków w innych działach. Posłużę się tutaj zał. Nr 8, są to zmiany w planach wydatków jednostek i pomijając Starostwo Powiatowe, do którego wrócę później, zacznę od dróg powiatowych, czyli Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Tutaj następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.188.294zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych o kwotę 1.044.000zł. Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 47.500zł i to jest kwota, którą przeznacza się na zakup samochodu osobowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Białymstoku. Następnie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000zł, w tym 20.000zł na zakupy inwestycyjne, a dokładnie na dofinansowanie zakupu serwera dla potrzeb ośrodka. Zwiększenie w Zespole Szkół w Michałowie o kwotę 285.800zł. Jest to zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację ogrodzenia, budowy parkingów i modernizację placu przed szkołą. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – łączne zwiększenie wydatków to jest 105.435zł, z czego 15.000zł jest to sfinansowane dotacją z Gminy Łapy prac remontowych dotyczące pracowni przyrodniczej organizowanej w szkole. Pozostała kwota 90.435 zł są to wydatki związane z realizacją projektu realizowanego w ramach PO KL. Centrum Edukacji w Supraślu – łączne zwiększenie o 215.702zł. To zwiększenie dotyczą przyznanych środków z jednego projektu „Tacy sami, a przepaść między nami”, czyli projektu w ramach Programu Operacyjnego KL oraz projektu realizowanego w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Zarówno w przypadku Centrum Edukacji w Supraślu, jak i Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach wprowadzane do budżetu projekty dofinansowane ze środków UE nie angażują w ogóle środków budżetu, natomiast angażuje się tzw. wkład własny w postaci rzeczowej, czyli udostępnienie sal lekcyjnych, bądź też praca wolontariuszy. Następne zmiany są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Następuje tu zmniejszenie o kwotę 136.852zł, ale główne zmniejszenie to jest o 254.138zł. O tyle zmniejszają się wydatki realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach PO KL ze względu na to, że później rozpocznie się realizację projektu, niż wcześniej zamierzano. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale rodziny zastępcze o kwotę 70.400zł. To jest ta dotacja, którą otrzymujemy z Ministerstwa na realizację programu: „Szukam mamy, szukam taty” oraz zwiększenie w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku o kwotę udzielonej pomocy finansowej z Gminy Michałowo 4.582zł na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego poradni w Gminie Michałowo. Teraz chciałabym wrócić do zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Tutaj per saldo następuje zmniejszenie o 526.973zł, a to z tej przyczyny, że przede wszystkim, aby zapewnić drugie 50% na finansowanie dróg, na które otrzymaliśmy pomoc finansową gmin, należało sięgnąć do rezerwy budżetowej, i tak: jeśli chodzi o rezerwy budżetowe następuje zmniejszenie rezerw ogółem o kwotę 767.504zł, przy czym te rezerwy są zaangażowane przede wszystkim na zwiększenie plany wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Jeśli chodzi o plan finansowy Starostwa Powiatowego w Białymstoku, również tutaj w rozdziale 75020 Zarząd wnioskuje o zwiększenie o 88.231zł wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa. Chodzi o zapewnienie kwoty na przynajmniej minimalne podwyżki wynagrodzeń. Jeśli chodzi o zmiany w planie inwestycyjnym, zawarte są one w zał. nr 3 i te zmiany, które występują na tych zadaniach, na których występują zmiany, one zostały zaznaczone w ten sposób, że są zapisane kursywą pogrubioną i te zmiany dotyczą takich pozycji, jak: poz.3c i 3d. Tu między zadaniami nastąpiło przeniesienie kwoty 7.040zł. Jest to wynik odbytych przetargów. Następna zmiana w planie inwestycyjnym to jest w poz.11. Tutaj kwota się nie zmienia, a jedynie w ramach tych 70.000zł dopisuje się jeszcze możliwy do wykonania remont kapitalny chodnika w m. Lesznia. Następnie jest zmiana w poz.12 i 12 a. Poz.12 to jest przebudowa z modernizacją mostu w Sochoniach. Jest to zmniejszenie, w wyniku pomyślnego rozstrzygnięcia przetargu, o kwotę 387.004zł i poz.12 a jest to nowa pozycja, czyli w ramach tych oszczędności z dotacji plus dofinansowanie ze środków przez Gminę Juchnowiec Kościelny wprowadzone jest nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa mostu przez rz. Horodniankę w m. Horodniany. W poz. 14d zostało dopisane nowe zadanie, w związku z udzieloną pomocą finansową Gminy Poświętne. Jest to remont drogi powiatowej Pietkowo-Osówka na kwotę 200.000zł, z czego 100.000zł pochodzi od Gminy i 14 e –remont kapitalny drogi Gąsówka Stara- Kamieńskie Ocioski 600.000zł, z czego 300.000zł pochodzi z pomocy finansowej Gminy i nowe zadanie pod poz.14f i tu prosiłabym o korektę, bo nastąpiła pomyłka w jednej cyfrze. Tu jest wyszczególniona droga powiatowa nr 1482B, a powinna być 1282B. Nazwa jest ta sama i jest to zadanie na 150.000zł, z czego 40.000zł stanowi pomoc finansowa Gminy Gródek i deklarowana darowizna ze strony przedsiębiorców, którym ta droga jest niezbędna do przewozu kruszywa na terenie Gminy Gródek. Deklarują oni kwotę 40.000zł. Na dzień dzisiejszy wpłacone jest 10.000zł. Poz.15 o 40.000zł zwiększona jest wartość na opracowania dokumentacji projektowych na zadania przyszłościowe i w poz.17 zwiększona jest wartość o 47.000zł i dopisany jest w zakupach inwestycyjnych samochód osobowy do Obwodu Drogowo – Mostowego w Białymstoku. To są wszystkie zmiany, jeśli chodzi o drogi powiatowe. W innych działach, w zadaniach inwestycyjnych pod poz.19 jest to zakup wyposażenia w sprzęt do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego. Zwiększenie planu wydatków o 20.000zł. Następna zmiana jest zapisana w poz.26 aa, to jest nowe zadanie- modernizacja ogrodzenia placu szkolnego oraz budowa parkingu Zespołu Szkół w Michałowie. Kwota 285.800zł, w tym 138.000zł to pomoc finansowa Gminy Michałowo. Następnie nowe zadanie również poz.26 bb na kwotę 5.524zł i nowe zadanie poz. 26 cc i poz.26 dd to są zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji rozwojowej w ramach projektów, które zostały włączone do budżetu w ramach PO KL, jak też i projektu „Leonardo da Vinci”. W pomocy społecznej jest zadanie 26a – zostało pomniejszone o kwotę 135.430zł. Tutaj nie zmniejsza się zakres rzeczowy, ale tak pomyślny jest wynik przetargu, że z tej kwoty zaoszczędzono kwotę 135.430zł i Zarząd wyraził zgodę na wniosek Pani Dyrektor DPS w Uhowie, aby tę kwotę przeznaczyć na remont dachów oraz balkonów w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Uhowie i stąd pojawiło się zadanie nowe w poz. 26C na kwotę 135.430zł. Ostatnia zmiana w poz. 28, tutaj był planowany zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Aktywni w Powiecie Białostockim”, projektu realizowanego przez PCPR. Tu jest zmniejszenie o 10.000zł, gdyż w tym projekcie wydatki na zakupy inwestycyjne są procentowo uzależnione od wartości projektu. Jeżeli wartość projektu zmalała, to odpowiednio musieliśmy zrezygnować z niektórych zakupów, ponieważ inaczej w projekcie tego ująć nie można. Proszę Państwa ten zał. nr 3 w tym kształcie zawiera 52 zadania inwestycyjne, w tym 32 zadania inwestycyjne odnoszą się do dróg powiatowych w Powiecie Białostockim. Na temat inwestycji, jeszcze chciałabym wspomnieć, że ten wskaźnik, który mówi o tym, ile wydajemy na inwestycje z naszego projektu, w tej chwili, po tych zmianach kształtuje się w wysokości 26,44%. Można ocenić, że jest to w stosunku do średniego wskaźnika dla powiatów ziemskich, który wynosi 12%, jest naprawdę dobry. To są zmiany, które dotyczą inwestycji. Następne załączniki, które są aktualizowane odpowiednio to jest zał. 4. W tym załączniku, w którym wyszczególniane są projekty finansowane z udziałem środków z UE dopisuje się 3 nowe zadania, które wprowadzamy, czyli 3 projekty szkolne oraz zmniejsza się i aktualizuje zadanie pod poz.3 – aktywna integracja w Powiecie Białostockim. Zał. nr 5 jest to załącznik b- plan przychodów i wydatków, jak też dochodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej naszych jednostek budżetowych i tu się aktualizuje ich plany w tym zakresie. Zał. nr 6 – obowiązkowy budżecie – plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zgodny z uchwałą, którą Państwo podjęliście wcześniej. To jest aktualne i również aktualizuje się i zmienia plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i te zmiany, które tutaj są to dotyczą głównie zwiększenia planu przychodów o kwotę 25.000zł z przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. To jest po stronie przychodów, a po stronie wydatków ta kwota lokowana jest w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dwóch pozycjach: 5.000zł na promocję zasobu geodezyjnego, a 20.000zł na zakup serwera. Zał. nr 8 – to są zmiany w planach wydatków jednostek i objaśnienia nr 9. Jeżeli są pytania szczegółowe, chętnie odpowiem”.
         Pytań do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudź odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
         Komisja Infrastruktury Technicznej na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2009 roku, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
         Również Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wydała pozytywna opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Marek Żmujdzin.
         Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk odczytała zebranym pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/314/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 23/.
 
Ad 16
            Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.
         Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk omówiła zebranym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych /zał. nr 24/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado potrzeba dokonania zmian uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych, uchwały, która została podjęta w dniu 29 czerwca 2006 roku wynika ze złożonych przez dyrektorów naszych trzech jednostek wniosków o stworzenie im możliwości otwarcia rachunku dochodów własnych, mianowicie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach i nowo działający, praktycznie od grudnia ubiegłego roku Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. Jednostki te widzą możliwość pozyskiwania pewnych dodatkowych dochodów z działalności poza Statutowej właśnie na rachunek dochodów własnych. W związku z tym te zmiany zostały odpowiednio w §2 zapisane, jako nowe brzmienie, natomiast w §1 proponowane zmiany dotyczą dopisania pewnych treści, a więc: w pkt11 dopisanie poradni psychologiczno – pedagogicznych oznacza, że również dopuszcza się, ażeby na rachunku dochodów własnych poradnie te mogły przyjąć tzw. nawiązki sądowe zasądzane przez sądy, ponieważ w tej chwili taka praktyka się w sądach tworzy, że te nawiązki są zasądzane nie tylko na domy dziecka, ale również na poradnie psychologiczno pedagogiczne i w pkt 12, gdzie mowa jest o tym, że w domach dziecka sprzedaż pewnych produktów z warsztatów terapii zajęciowej itd., również w Ośrodku Wsparcia, ponieważ Ośrodek w Łaźniach także posiada pracownie , w których tworzone są różne przedmioty artystyczno – użytkowe i one mogą być na rożnych aukcjach i imprezach sprzedawane i mogą stanowić dochód rachunku dochodów własnych, a w pkt 13 skreśla się słowa, które odnosiły się dotąd do hotelowania koni, a odnosiło się to do rachunku dochodów własnych Centrum Edukacji w Supraślu, a ponieważ w ubiegłym roku zostało utworzone gospodarstwo pomocnicze, które przejęło sprawę prowadzenia tego zadania, czyli hotelowania koni w krytej ujeżdżalni w Supraślu, stąd też w tej chwili, jako dochód rachunków dochodów własnych skreśla się przychód z tytułu hotelowania koni. To są wszystkie zmiany proszę Państwa”.
         Pytań do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudź odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
         Również, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk odczytała zebranym pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/315/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych /zał. nr 25/.
 
Ad 17
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno – Pomigacze – Juraszki – droga Nr 1504B.
          Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk omówiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno – Pomigacze – Juraszki – droga Nr 1504B /zał. nr 26/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado potrzeba podjęcia tejże uchwały wynika z tego, że Gminie Juchnowiec Kościelny zostało powierzone zadanie powiatu, zadanie, które polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Księżyno – Pomigacze – Juraszki. Gmina Juchnowiec wykonując to zadanie wielokrotnie podchodziła do przetargu i za każdym razem w ramach zaplanowanej wcześniej kwoty 100.000zł, które zaznaczam, że były to pieniądze wyłącznie Gminy Juchnowiec Kościelny, nie sposób było rozstrzygnąć przetargu i ostatni, czwarty przetarg pokazuje to, że najniższa cena na opracowanie tej dokumentacji zamyka się w kwocie 215.000zł. I oto, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o sfinansowanie w kwocie 100.000zł częściowo opracowania tejże dokumentacji. Nazwał to w swoim piśmie dobrą praktyką współfinansowania inwestycji. Oczywiście jest to droga jak najbardziej powiatowa, czyli zadanie powiatowe, czyli tutaj jak gdyby mamy do czynienia z tą zasadą współfinansowania, bo na kwotę 215.000zł, 115.000zł pochodziłoby z Gminy, a 100.000zł stanowiłyby środki z budżetu powiatu. Ze względu na to, że ten przetarg przedłużył się, to w tej chwili rozstrzygnięcie tego przetargu, które należałoby dokonać najpóźniej do 7 lipca 2009 roku, bo wówczas mija 30 dniowy termin związania ofertą, oznacza, że termin opracowania tej dokumentacji będzie przypadał dopiero na kwiecień 2010 roku. W tej chwili, chcąc rozstrzygnąć taki przetarg, Gmina Juchnowiec musi mieć zapewnienie finansowania całej kwoty 215.000zł i aby uzyskać takie zapewnienie finansowania potrzebna była dla Gminy odpowiednia umowa zawarta z Zarządem Powiatu, określająca to, że w roku 2010 na finansowanie tego zadania będzie udzielona dotacja z budżetu, ale Zarząd może podpisać taką umowę wtedy, jeżeli uzyska to upoważnienie ze strony rady Powiatu. Oczywiście trzeba zauważyć, że podjęcie tej uchwały przesądza już o zapisie o udzieleniu dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny na opracowanie tej dokumentacji w roku 2010 w kwocie 100.000zł. Jeżeli są pytania, bardzo proszę”.
         Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, czy mamy już takie zobowiązania, bo to są zobowiązania na przyszły budżet. Czy to jest pierwsze zobowiązanie, które może zaistnieć w następnym budżecie w wysokości 100.000zł”.
         Pani Maria Borodziuk Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Nie jest to pierwsze zobowiązanie, ponieważ są wcześniejsze. Jest uchwała Rady z ubiegłego roku i zawarta umowa na przykład z Gminą Czarna Białostocka, jeśli chodzi o finansowanie parku przemysłowego w Czarnej Białostockiej. Z ubiegłego roku też jest uchwała Rady i podpisane porozumienie z Gminą Łapy.”
         Radny Pan Zenon Zukowski zapytał: „Czy jesteśmy w stanie na teraz określić zobowiązania inwestycyjne na 2010 rok już, bo jak słyszę to nie jest tylko 100.000zł, to jest jakaś inna kwota, o której dokładnie nie wiemy. Dobrze by było, żebyśmy wiedzieli czy nad przyszłym budżetem mamy jeszcze pracować, czy on już może zostanie rozdysponowany”.
         Pani Maria Borodziuk Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Nie ma takich obaw. Zobowiązania, które są i dotyczą roku 2010 są minimalne w stosunku do możliwości budżetu i w żaden sposób nie będą rzutowały na kształt budżetu przyszłego roku. Nie jestem przygotowana, żeby Państwu w tej chwili precyzyjnie odpowiedzieć na ten temat, ale na Komisje oczywiście te wszystkie zobowiązania zostaną przygotowane i przekazane Radnym. Oczywiście jest to bardzo słuszna uwaga, Rada powinna o tych sprawach wiedzieć dokładnie”.
         Więcej pytań do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudź odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
         Komisja Infrastruktury Technicznej na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2009 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno – Pomigacze – Juraszki – droga Nr 1504B, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIII/316/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno – Pomigacze – Juraszki – droga Nr 1504B /zał. nr 27/.
 
Ad 18
            Interpelacje i zapytania Radnych.
         Radny Pan Tomasz Ołdytowski odczytał Wysokiej Radzie interpelację i złożył ją na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. Interpelacja dotyczy przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jałówce w zakresie gospodarowania majątkiem powiatowym /zał. nr 28/.
         Kolejną interpelację złożył Radny Pan Antoni Bogdan: „Panie Starosto, Szanowni Radni, chcę poruszyć sprawę zgłoszoną mi przez mieszkańców Klepacz. Chodzi tu konkretnie o ul. Polną. Ona krzyżuje się z ul. Niewodnicką i w jedną stronę to jest droga gminna, a w drugą stronę, w kierunku Oliszek jest drogą powiatową. Tam powstaje kilka nowych budynków, a ulica jest dużo poniżej poziomu posesji i mieszkańcy apelują o dowiezienie żwiru i wyrównanie tej drogi. Bo jest tam taka sytuacja, że jak równiarka jeździ to spycha to na pobocza i jak są te deszcze ulewne, to na jedną posesję woda się leje, a sąsiad się skarży, bo dla drugiego nie zalewa. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie”.
         Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 19
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXXII Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 28 maja 2009 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXII/09 z dnia 28 maja 2009 roku.
 
 
Ad 20
Sprawy różne.
W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zebranym pisma, które w ostatnim czasie wpłynęły do Rady Powiatu:
1)   Skargę Pana Piotra Roguckiego na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz na działalność Komisji powołanej przez Dyrektora ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie jednorazowych środków finansowych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej /zał. nr 29/.
         Poinformował zebranych, iż w związku z tym, iż skarga wpłynęła 19 czerwca 2009 roku nie było możliwości włączenia jej w prace Komisji i powiadomienia o tym fakcie stron postępowania. Ponadto, z związku z tym, że przerwą urlopową została zaplanowana już na początku roku załatwienie powyższej sprawy w terminie przewidzianym w Kpa nie jest możliwe. Skarżący został o tym fakcie powiadomiony odrębnym pismem, natomiast merytoryczna Komisja i Rada Powiatu zajmie się ww. skargą w terminie późniejszym, o czym skarżący zostanie poinformowany.
2)   Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informujące o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach /zał. nr 30/.
3)   Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Ochrony Zabytków informujące o udzieleniu w 2009 roku dotacji Klasztorowi Męskiemu Zwiastowania NMP w Supraślu w wysokości 1.608.789,63zł. /zał. nr 31/.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych, o tym, iż dnia 16 lipca 2009 roku odbędzie się podpisanie umowy między Powiatem Białostockim a Stowarzyszeniem Gmin PI z Francji.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz uzupełnił: „Szanowni Państwo od kilku lat mamy współpracę z Francją. Zostały podpisane umowy na szczeblu województwa i to jest Burgundia ze strony Francji i Województwo Podlaskie z naszej strony. My, jako powiat uczestniczymy w tej współpracy i między innymi kryta ujeżdżalnia w Supraślu została wybudowana przy wsparciu środków francuskich i w ogóle przy wsparciu tego przedsięwzięcia. Jest też taka coroczna wymiana młodzieży i kształcenie za granicą, natomiast nie mamy podpisanych formalnych umów na szczeblu powiatu. We Francji nie ma takiego odpowiednika, jakim jest powiat, są mniejsze gminy, natomiast jest Stowarzyszenie Gmin, które po francusku nazywa się PI. Mamy zapowiedzianą wizytę Prezydenta tego PI z przedstawicielami i chcielibyśmy podpisać formalną umowę o współpracy. Chcielibyśmy, aby się to odbyło w uroczysty sposób i chcielibyśmy zwołać takie uroczyste posiedzenie Rady w dniu 16 lipca 2009 roku, w godzinach popołudniowych. Ponieważ jest to okres urlopowy, chcielibyśmy wiedzieć, na jaką frekwencję możemy liczyć.”
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Ad 21
            Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXXIII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 25 czerwca 2009 roku, o godz. 1412.
 
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-06-2009

Data udostępnienia w BIP: 01-10-2009 08:38

Data modyfikacji informacji: 01-10-2009 08:38