29.09.2021- konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2021
Starosty Powiatu Białostockiego
z dnia 24 września 2021 r.


Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
(1 etat)I.    Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie wyższe,
2)    co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
3)    kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
5)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
6)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7)    nieposzlakowana opinia.

II.    Wymagania dodatkowe:
1)    preferowany co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
2)    przedstawienie koncepcji funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
3)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie realizacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego;
4)    samodzielność w podejmowaniu decyzji, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania zespołem pracowników;
5)    komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i kreatywność;
6)    odporność na stres;
7)    umiejętność pracy w zespole.

III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    kierowanie placówką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    merytoryczne i formalne podejmowanie rozstrzygnięć i decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki;
3)    realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia,
4)    realizacja zadań w zakresie polityki rynku pracy,
5)    wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w jednostce oraz prowadzenie polityki kadrowej;
6)    planowanie i realizacja zgodnie z założeniami planu finansowego jednostki;
7)    gospodarowanie funduszami celowymi, Funduszem Pracy zgodnie z uregulowaniami ustawowymi;
8)    zarządzanie mieniem placówki,
9)    współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy, organami jednostek samorządu terytorialnego, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej,
10)    organizowanie i inicjowanie usług rynku pracy i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
11)    inicjowanie i organizowanie projektów lokalnych i regionalnych.  

IV.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Pogodna 63/1 (III piętro);
2)    praca wymagająca odporności na stres, zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowania decyzji, kontaktów z instytucjami publicznymi;
3)    praca w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w budynku znajdują się bariery architektoniczne, w budynku nie ma windy.

V.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (Curriculum Vitae),
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie - potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy, w tym w publicznych służbach zatrudnienia lub innych instytucjach rynku pracy- potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
5)    oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)    oświadczenie kandydata o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
7)    oświadczenie, że kandydat korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada obywatelstwo polskie,
8)    opinie i referencje lub oświadczenie, iż kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, 
9)    koncepcja funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

VI.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail:
 m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu do kontaktu z kandydatem - osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2-  kancelaria ogólna lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku”  w terminie do dnia 31 października 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl), na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1.Starosta

Jan Bolesław Perkowski

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KS.2111.6.2021        

 

   

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na kandydata na stanowisko

Dyrektora

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku

 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

 Piotr Matusiak – Białystok

 

 Pan Piotr Matusiak spełnił wszystkie kryteria związane z procedurą konkursową. Wykazał się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na kandydata na ww. stanowisko. Ponadto wieloletnie doświadczenie związane z pracą zawodową w służbach zatrudnienia uzasadnia wybór tego kandydata do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

 

                                                                                                                                                                                                     Starosta

                                                                        03.12.2021r.    Jan Bolesław Perkowski

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Beata Pona

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-09-2021

Data udostępnienia w BIP: 29-09-2021 12:31

Data modyfikacji informacji: 03-12-2021 11:21