13.04.2022- księgowy w Rodzinnym Domu Dziecka "Uśmiech Anioła" w Krasnem (1/4 etatu)(zakończony)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

księgowego  (1/4 etatu)

w Rodzinnym Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Jarosław Pikus, zam. Białystok

 

 Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Kandydat wykazał się dużą wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości oraz zagadnień związanych z naborem na ww. stanowisko, wykazał się niezbędnym doświadczeniem zawodowym, co uzasadnia wybór do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

                         19.05.2022r.               Grażyna Zimnoch 

 Dyrektor

Rodzinnego Domu Dziecka

„Uśmiech Anioła”  w Krasnem

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła”  w Krasnem
ogłasza nabór na stanowisko pracy
księgowego (1/4 etatu)

 

I Nazwa i adres jednostki:
Rodzinny Dom Dziecka „Uśmiech Anioła”  w Krasnem
Krasne 3/1
16-060 Zabłudów


II Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego powinna spełniać następujące wymagania:
1.    posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    posiada nieposzlakowaną opinię,
5.    posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej  dwuletni staż pracy zawodowej.

III Wymagania dodatkowe:
1.    doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego w komórkach finansowo – księgowych,
2.    doświadczenie w obsłudze programów finansowo – księgowych, pakietu biurowego MS OFFICE, programu Płatnik,
3.    znajomość przepisów: dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, płac z zakresu ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych i prawa samorządowego,
4.    odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    przyjmowanie, dekretowanie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalno- rachunkowym,
2.    księgowanie dokumentów na kontach analitycznych i syntetycznych,
3.    realizowanie przelewów, terminowe regulowanie zobowiązań,
4.    sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS,
5.    dokonywanie rozliczeń z ZUS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
6.    sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów emerytalno – rentowych (ERP-7),
7.    naliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
8.    wykonywanie obsługi związanej z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
9.    obsługa i prowadzenie kasy Placówki.

V Informacja o warunkach zatrudnienia:
1.    praca w wymiarze ¼  etatu,
2.    praca w budynku nie przystosowanym ruchowo, brak windy, bariery architektoniczne.

VI Wymagane dokumenty:
1.    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
2.    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
3.    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4.    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – w przypadku wykształcenia średniego - (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
5.    oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
6.    ewentualne referencje i opinie (poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
7.    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

VII Dane osobowe - klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1.    Administrator danych i kontakt do niego: Rodzinny Dom Dziecka „Uśmiech Anioła”  w Krasnem reprezentowany przez Panią Grażynę Zimnoch, Krasne 3/1, 16-060 Zabłudów, tel. 85 7177135.
2.    Kontakt do inspektora ochrony danych: nr telefonu 85 740-39-97, adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
3.    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
4.    Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5.    Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt”.
6.    Uprawnienia:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d)    prawo do usunięcia danych osobowych,
e)    żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
7.    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8.    Podstawa prawna przetwarzania danych:
a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b)    art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
9.    Informacje o wymogu podania danych: Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.
10.    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Placówki w Krasnem,  kancelaria lub pocztą na adres – Rodzinny Dom Dziecka „Uśmiech Anioła”  w Krasnem, Krasne 3/1, 16-060 Zabłudów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego w Rodzinnym Domu Dziecka „Uśmiech Anioła”  w Krasnem  (1/4 etatu)” w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 roku  (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Placówki w Krasnem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz.530 z późn. zm.)”.


           
Grażyna Zimnoch  

 Dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka
„Uśmiech Anioła”  w Krasnem

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Grażyna Zimnoch- Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Krasnem

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 13-04-2022 12:19

Data modyfikacji informacji: 19-05-2022 14:32