09.02.2022 - konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ZAKOŃCZONY

KS.2111.1.2022    


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU


na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach
W wyniku zakończenia procedury konkursowej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową powołaną Uchwałą nr LIII/381/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na ww. stanowisko została wybrana  


Pani Urszula Łapińska

Białystok, 09.03.2022 r.                                                                                                                                       Podpisał:  Starosta

                                                                                                                                                                                       Jan Bolesław Perkowski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Łapach, ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r., poz. 430 t.j.) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)

 I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. kandydat na dyrektora nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie medyczne lub zarządzanie w ochronie zdrowia
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w placówce służby zdrowia.
 1. Wiedza na temat zadań i przepisów realizowanych przez SP ZOZ w Łapach.
 2. Wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi (znajomość ustawy o finansach publicznych).
 3. Umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku.
 4. Komunikatywność oraz kreatywność.
 5. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III.  Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, opatrzone podpisem
 2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, opatrzony podpisem,
 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (oryginał albo poświadczona notarialnie kopia);
 4. kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem, (poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów);
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy, o którym mowa w pkt I. ppkt 3 ogłoszenia (zaświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu albo kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem – poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów);
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, opatrzone datą i podpisem
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (załącznik nr 1 do ogłoszenia do konkursu);

IV. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach będą udostępniane kandydatom do wglądu od poniedziałku do piątku w godz. 8-1400 w sekretariacie SP ZOZ w Łapach.

Informacje i dokumenty, o których jest mowa powyżej są udostępniane wszystkim kandydatom na jednakowych zasadach i w jednakowym zakresie.

V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Łapach” w terminie do dnia 21 lutego 2022 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok lub przesłać pocztą na powyższy adres. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do urzędu). Na kopercie kandydat umieszcza także swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

VI. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

Indywidualne rozmowy z kandydatami odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w terminie do 14 dni od upływu terminu na składanie ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-03-2022

Data udostępnienia w BIP: 09-02-2022 11:42

Data modyfikacji informacji: 09-03-2022 08:32